Mihaela

Roxana Irimia
llie
TEHNICIINFORMATICE UTILIZATE iNREALIZAREA
APLICATIJLOR ECONOMICE
EDITURA RECUNOSCUTA DE CONSILIUL NATIONAL AL CERCETARII
STIINTIFICE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR CC.N.C.SJ.S.).
Mih:aela
Roxana,frimia
JElena Ilie
TEHNICI -UTILIZATE
iN REALIZAREA
APLICATIIIlOR ECONOMICE
,
Copyright © 2010, Editura Pro Ulliversitaria
Toate drepturile asupra prezentei editH apaqin
Editurii Pro Universitaria
Nici 0 parte din acest volum nu poate fi copiata lara acordul scns al
Editurii Pro Universitaria
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei
MURESAN, MJHAELA
Tehnici informatice utilizate in realizarea
apUcatiilor economice [ RoxanaJrimia, ,
Elena IUe - : Pro UniversitaJ'ia, 2009 ; v
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-514-5 '
I. Mihaela
IT. lrimia, Roxana
Ill. Hie, Elena
657.41/.45:334
Cuprins
PREFATA ................................................................................................................. 9
INTRODUCERE MEDIUL OFFICE
PRINCIPALELE ELEMENTE DE NOUTATE INTRODUSE DE MS OFFICE 2007 ................. 11
FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $1 COMENZI RAPIDE ............................................ 16
Comenzi Home .................................................................................................... , .................. 16
Comenzi Insert ......................................................................................................................... 18
Comenzi Page Layout ............................................................................................................. 19
Comenzi View .................................... , ..................................................................................... 20
FACILITATI DE COMUNICARE tNTRE PACHETELE DE PROGRAME ALE PACHETULUI MS
OFFiCE................................................................................................., .................. 21
MSWORD
1.1 FACILITATI DE OPERARE. MENIURil $1 COMENZ! RAPIDE ....................................... 27
1.1.1 Comenzi Office ........................... .................................................................................... 28
1.1.2 Comenzi Home ............................................................................................................. 29
1.1.3 Comenzi Insert .......................... .................................................................................... 31
1.1.4 Comenzi Page Layout .................................................................................................... 32
1.1.5 Comenzi References ................. " ............................................ ' ............. , ........... , .............. 33
1.1.6 Comenzi Mailings ........................................................................................... :, ......... , .... 34
1.1.7 Camenzi Review ........................ ..................................................................................... 35
1.1.8 Comenzi View ........................... , ..................................................................................... 37
1.2 REALIZAREA DE APLICATIlIN MS WORD 2007 .................................................... 38
1.2.1 Configurarea spatiului de lucru ..................................................................................... 38
1.2.2 Folosirea }abloanelor, stilurilor }i temelor .............. : ..................................................... 53
1.2.3 Formatarea}i pracesarea textului ................................................................................ 57
1.2.4 Utilizarea imaginilor ....................................................................................................... 70
1.2.5 Lucrul cu tabele ........................ , ...................................................................... : ............. 76
1.2.6 Functii ovansate ............................................................................................................ 83
1.2.7 Generarea paginilor web ................................................................;.: ..... , ..... ' ..... '.:: ...... ~ 99
1.2.8 Protejarea documentelor ......... ,. ......................................................................... ' .......... : 102
1.3 REALIZAREA DE APLICATIlIN MS WORD 2003 .................................................. 113
1.3.1 Configurarea spatiului de lucru ...... : .......................................................... ~ ...........,: ..... 113
1.3.2 Folosirea }abloanelor ..................................... : ............................................................ 117
1.3.3 Formatarea textului }i procesarea textului ........................................... " ..................... 118
1.3.4 Utilizarea imaginilor ................................................................... , ................................ 125
1.3.4 Lucrul cu tabele ............................................................................... , ............................ 127
1.3.5 Gestionarea documentelor "melfi". Functii avansate ........................................... , ...... 130
1.3.6 Generarea paginilor web ........................................................................... , .................. 132
5
Aplicatii finale..................................................... " .. " ................. , ........................... ,., .. ",' ...... 132
MS EXCEL
2.1 FAC1LlTATI DE OPERARE, MEN1URI $ij COMENZI RAPIDE ............. ,...................... 135
2.1.1 Comenzi 0ffice ............ , ... ", .. "", ...............................I ... : ............, ..................... ,;".,., ..: .. 136
2.12 Comenzi Home " ......................... ".,.:, .. " ..................... : .................... ,.".,.,"', ................ 136
2,1.3 Comenzi Insert, ... ,", ..................................................................................................... 138
2.1.4 Comenzi Page Layout ............................... , ............. , .................................................... 139
2.1.5 Comenzi Formulas ....................................................................................................... 140
2.1.6 Comenzi Data ., ............................................ , ......................... , ................... , ............ , .... 141
2.1.7 Comenzi Review ........................................................................................................... 143
. 2.1.8 Comenzi View ....................................................................-.:.: ....................................... 144
2.2 REALIZAREA DE APLICATII iN MS EXCEL 2007 ................................................. 145
22.1 Conf;gurarea spatiului de lucru ................................................................................... 145
2.2.2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul ...........................................................~ .. 150
2.2.3 Utilizareaformulelor de calcul in Excel ................................... : ................................... 156
2.2.4 Optiuni avansate ................................ , ........................................................................ 173
2.2.5 Baze de date...................... , ......................................................................................... 180
2.2.6 Pagini web ................................................................................................................... 189
2.2.7 Macro comenzi ................................................................ , ... ,.,.,.,""""' ...... ,' ............. ',' 189
2.2.8Instrumente de optimizare a decizfei: Solver ~ i Scenario............................................. 191
2.3 REALIZAREA DE APLICATII iN MS EXCEL 2003 ................................................. 197
2.3.1 Configurarea spatiulu; de lucru ....................................................................... : ........... 197
2.3.2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul.. ............................... : ............................ 200
2.3.3 Utilizarea formulelor de calcul In Excel ....................................................................... 205
2.3.4 Optiuni avansate ........................................... '., .............. , ... ,. ,.".,"""',.. , ... " ....... , ......... 207
2.3.5 Baze de date ..................................... ; ................................................. , ........................ 208
2.3.6 Pagini web .......... , ........................................................................................................ 210
2.3,7Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ~ i Scenario............................................. 214
Aplicatii finale., ... , ........... "., ... ,"",....... " .. ..... , ... , , ..... " ... , .. ,., ................ , .... " ........... , .... "., ... " .. ,216
MS POWERPOINT
:3'.,1 FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $[ COMENZI RAPIOE .................................... 227
3.1.1 Comenzi Office ....................... , ...... , .. ,., ............................................ ,.,." .. ,... ,.,., ............ 228
3.12 Comenzi Home .,.,", ...................... , ........ , .................. ,., ........................... ,.:, ... , ............. 228
3.3.3 Comenzi Insert ......... , ... ,', ..... , ............... " ............................................. : ........................ 229
3.3.4 Comenzi Design ................. ,., ............................... :." ...... .............................................. 230
3.3.5 Comenzi Animations ................................. , .................... ........... : .................................. 230
3.1.6 Comenzi Data ............. ",....................................................... , ... , ..... : ......................... , .. 231
3.1.7 Comenzi Review ..................... , .."" ..... :: ... : ..:,.,., ...... , ........................... : ......................... 232
3.1.8 Comenzi View .".,',.,"',....... , ... , .. ,." ............................,"', ... " ... , .............. , ...................... 232
6
3.2 REALIZAREA DE APLICATIl iN MS POWERPOINT 2007 ...................................... 233
3.2.1 Configurarea spatiului de lucru ................................................................................... 234
3.2.2 Crearea prezentorilor .................................................................................................. 235
3.2.3 Formatori..................................... ................................................................................ 236
3.2.4 Montarea diapozitivelor .............. ................................................................................ 238
3.3 REALIZAREA DE APLICAT" iN MS POWERPOINT 2003 ...................................... 245
3.3.1 Configurarea spatiului de lucru ................................................................................... 245
3.3.3 Crearea prezentori/or ................................................................................................. 247
3.3.4 Formatori.................................... ................................................................................ 248
3.3.5 Meniul Slide Show ...................................................................................................... 249
MSOUTLOOK
4.1 FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $1 COMENZI RAPIDE .................................... 257
4.2 REALIZAREA DE APLICATIl iN MS OUTLOOK 2007 ............................................ 261
3.2.1 Configurarea spatiu/ui de lucru ................................................................................... 261
4.3 REALIZAREA DE APLICAT" iN MS OUTLOOK 2003 ............................................ 269
4.3.1 Configurarea spatiului de lucru ................................................................................... 269
Bibliografie ........................................................................................................................... 279
7
Lucrarea are un pronunpat caracter apucllti'V, a'Vandscopu{de a sprijini dez'Vo{tarea rapUfa de
apucaFii fofosind telinicife ji instmmentefe oferite de mediu{ Office. in aceastii
perspecti'Va, fiecare capito{este stmcturat pe dow drecfii principafe, respecti'V, cea de formare
a unor a6iutiifi de operare in mediu{ OJfice ji cea de creare a competent:efor de proiectare
rea{izare a unor ap{icat:ii informatice pentm so{ufionarea unorpro6feme economice.
Strategia didactica uti{izata se 6azeazii pe telinici constmcti'Viste care stimufeazii apucarea
creati'Vii a do6andite giisirea unor so{ut:ii ino'Vati'Ve pentm pro6femefe pe care
uti{izatorii fe au de rezo{'Vat in acti'Vitatea for curentii. este prezentat un cadm
conceptuaf, pentm asigurarea unei rigul'ozitiit:i a telinicife didactice utifizate se
6azeazii, in speciaf, pe in'Vat:are prin apucapi practice eXJ!.mpfe 6y doing"). Ca
urmare, {ucrarea a6unda in e:(empfe ap{icat:ii economice rezo{'Vate prin fofosirea
instmmentefor telinicifor informatice oferite de metfiu{ Office, respecti'V de paclietefe
de programe: 'Word; !£tce{, lPowerPoint OutLoo{ care sunt prezentate in
aceasta carte. (]]atorita coe.xjstent:ei mai muftor 'Versiuni afe paclietu{ui de programe
Office, {ucrarea prezintii telinicife noutiifi{e introduse de mediu{ Office 2007, darface
referiri fa faciutafife specifice 'Versiuni{or 2003 are padiete{or de programe 'Word;
'E:Q:;e{, :MS <PowerPoint OutLook.:,
lPentm stimufarea creati'Vitiit:ii a {ucm{ui in ecliipii, sunt propuse apucafii proiecte
economice pentm care se soucitii proieaarea reauzarea unor so{ufii informatice. in acest
modeste stimufatii creati'Vitatea uti{izatorifor in gasirea rapidii a unor so{ut:ii eficiente pentm
aiferitefe pro6{eme economice carefac o6iectu{ acti'Vitiifii for curente.
;t6ordarea este in conformitate cu 'viziunea europeana introdusd prin Cadm{ I£uropean a{
ca{ijicdrifor, urmiirind asigurarea de a6iutafi competent:e pentm utifizarea
mediu{ui Office in rezo{'Varea unor pro6feme practice din diferite domenii socio-economice. in
aceastii perspecti'Va se menponeaza ca {ucrarea cadm{de operare in 9riediu{ Office,
asigurand competent:e de proiectare fi rea{izare de apucatii informatice fo{osind telinicife fi
instmmentefe oferite de mediu{ Office.
Lucrarea se adreseazii in primu{ rand strufent:ifor, dar ji utifizatorifor care {ucreaza in mediu{
Office, contri6uind fa a6iutatife practice competentefe necesare pentm
conceperea unor ap6ca#i iriformatice care sa asigure rezo{'Varea eficientii a unor cerint:e
9
specifice de prefucrare a informafiiwr pentru rezoEvarea pro6femewr diverse din domeniuf
socio-economic.
:M.ufpumim cewr care au contri6uit fa reafizarea fi aparilia acestei cdrfi fi afteptdm sugestiife
de im6unata1ire a acesteia din partea cewr care 'vor parcurge confinutufacesteia fi vor utifiza
informaliife prezentate.
25fe6ruarie 2010
"
10
Mlcrosoi't'
c.Office
II
Mediul Office, Tn varianta 2007, .ofEmtmai multe tipuri de pachete de programe
integrate sub forma: MS Office MS Office Standard, MS Office .Home
edition, MS, Office Small business, MS Office Professional, MS Office
Professional Plus, MS Office Enterprise.
, i
Prezentarea este structurata Tn scopul evidenlierii principalelor funclii oferite de
mediul Office, dar a facilitalilor de operare din acest mediu performant de
dezvoltare a aplicaliilor. Principa'iele componente ale mediului MS Office
Professional 2007 sunt de pachetele de programe:
¢ Word 2007;
¢ Publisher 2007;
¢ PowerPoint 2007;
¢ Excel 2007;
¢ OutLook 2007 cu Business contact manager;
¢ Access 2007.
Tn lucrarea se va ilustra modul de operare modul de dezvoltare de aplicalii Tn
pachetele MS Word, MS Excel, MS PowerPoil1t MS OutLook.
;
Principalele elemente de rnoutate introduse de MS,Of'fice
2007
MS Office 2007 introduce 0 noua viziune Tn interacliunea utilizatorului cu mediul
Office, prin interfala Office fluent care contine elemente noi un mod dinamic de
transformare a acesteia Tn funclie dC3 contextul de lucru.
Ribbon (bara
panglica)
- bara specifica care meniurile, barele de
instrumente rnajoritatea panourilor de acliuni Tntanite la
Office 2003, fiind condensata sub forma marcajelor cu
butoane $i optiunlori grupate pe actiuni.
Live preview - colectie ce poate optiunile grafice Tn cadrul Ribbon­
ului, ceea ce'are Cel efect vi,zualizarea instantanee a:
modificarilor pmduse Tnainte de valida rea acestora
(executarea op1:iunii dorite). ' .
11
Key Tip - facilitate de utilit:are a tastaturii In lipsa (in locul) mouse­
ului pentru accesarea rapida a comenzilor din Ribbon (se
utilizeaza comanda Alt sau tasta F10 pentru Key
Tips asupra oricsrei caracteristici, iar pentru continuarea
executarea procedurilor de accesare, se va apasa butonul
cu litera sau numr3r1.i1 cores· unzator indicat
Butonul $i
meniul Office
- substituire a memiului File cu 0 lista revizuita de comenzi
o tiuni .
Bara de
instrumente
Quick Access
$i mini-bara de
instrumente
- bara care lite cele rnai uzuale comenzi Office (Save,
Undo, Cut, etc Mini-bara de
instrumente apam deasupra textului ofera acces
rapid la instrumentele de formatare (Arial, 12, Bold, Center,
o tiune
- bara
Bullets, etc
- pictograme care apar In col1ul de jos al unor grupuri de pe
Ribbon (
(Ia indicarea unui de caseta, apare SfatEcran cu
un indicator al de dialog ce va deschide acea '
- ce se in sectiunea Featured in cadrul
• casetei-de dialog New Document eviden\iaza noul con\inut I
. al Microsoft Online
Dialog Box
Launcher
Status bar
(bara de stare)
Spotlight
12
I
- facilitate care permite fixarea prio a accesibilita\ii la Fixarea
documentele de lucru in lista Recent Documents, chiar daca documentelor
acestea nu sunt utilizate in mod frecvent sau recent sau anularea
fixarii
Modul - facilitate care permite asigurarea compatibilitalii
documentelor Greate lntr-o versiune anterioara (se verifica
compatibilitate,9 la desChiderea oricarui document creat'intr­
compatibilitate
o versiune ariterioara, iar daca exista caracteristici care nu
pot fi afi!?ate SHU transpuse correct, acestea sunt pezactivate
la iderea in Office
- f a ~ i l i t a t e de salvare a r intr-un format bazat pe Salvarea in
limbajul XML (Extensible Markup Language), ceea ce format de fifier
permite reducerea dimensiunii fi
9
ierelor, precum 9i cre9terea
transferului acestora
XML
Compatibility
distribu refolosirii
- facilitate care modul de realizare a conversiei la
salvarea docUinentelor create in MS Word 2007 in formatul Checker
Word 97-2003, elementele incompatibile fiind eliminate
• (Verificarea
com
Document,
Information '
Panel
Selector de
vederi
Diagnoza
blemelor
- formular care, permite
standard ale documentelor
13
la configurare, corupte de seta rile de
I
regil?trii
I
Teme - set de elemente grupate, ce ofera un aspect unitar
I
documentelor, prin utilizarea unor teme de culoare, fonturi l'ji
efecte (umbre cmumatii), acestea fiind pre definite sau
create de utilizator
Picture Quick - gama variata de combinatii de formatare I
Styles
I
- forma care se confera la selectarea imaginii
forme asupra
unei imagini
Efecte de
• Aplicarea unei
- efecte care aspectul imaginii (umbre, reflexii,
imajJine stralucire, margini rotul1jite !ii rotatii 3-D}.
Recolorare - gama diversificata de combinatii de formatare oferite de
Picture Quick colectia Recolor Picture Quick Styles
· Styles
- diagrame ce reflecta procese relalii (organigrame, liste
grafice, procese, Gicluri, ierarhii, relatii, matrice $i piramide).
i Grafica
• SmartArt
Table Quick - gama diversa dE' formatari $i efecte in diferite combinatii
Styl'es §i efecte aplicate unui tabel (umbre, reflexii, stralucire, margini
rotunjite, rotatii transformari) '. .
-
Tipuri §i efecte - structuri $i stiluri de diagrama statistica' pregatite pentru a
de diagrama oferi diagramelor utilizate un impact informativ crescut ' .'
suplimentare, (colectia Quick Styles) .'
Utilizarea MS - facilifate de utilizare a pachetului'MS Excel 'j:>entru
Excel pentru inglobarea §i U,llui grafic, fnlocul pachetului
crearea Microsoft Graph
• diagramelor
Tablou de - creaza un de diagrama statistica (.crtx) pentru
diagrama salvarea stilului diagramei, in scopul dea fi utilizat ulterior in
'alte documente.
Shape Quick . - faciliteaza adaut!area rapida a diverselor combinatii de
Styles formatare pentru forme. Stilurile individuale pot fi modificate
prin aplicarea de :umbre, reflexii, stralucirE!!, margini rotunjite,
i §anfrenari $i rotatii 3-D.
- pachetul Office folose$te Tn comun verificatorul
ortografica §i
• Verificarea
qrtogp;lfic $i dictionarul, astfel incat orice modificare sau
dictionar adaligire se va regasi Tn momentul rularii oricarui program al
comun pachetului.
,
· English - faciliJate de activare a serviciului Microsoft Online pentru
Assistant 1nleleger,e'a IimbH engleze daca aceasta este a doua limbe
utilizata in editarea textelor profesionale
Document - facilitate de utilizarea modulelor inspector pentru
Inspector identificarea eliminarea datelor ascunse §i a informalii1or
personale, elementece nu vor fi ·furnizate odata cu
14
distribuirea dOGumentelor
Information - facilitate de 'aldministrare a drepturilor acordate pentru un
Right document
Management
(IRM)
Module de - comenzfActiveX (eticheta, cas eta text, butonde comanda,
completare imagine, bara de derulare, caseta de validare, buton .de tip
controale optiune, lista ascunsa, caseta cu lista buton de comutare)
ActiveX care ,s.e pot Tn document pentru realizarea unor
operatii specifice (selectie optiuni, valifdare etc.,
utilizate Tn spec::ial Tn cadrul formularelor)
Bara cu mesaje - bara care apa)re ca urmare a aplicarii setarilor de securitate
Trust Center, pentru protejarea calculatorului de at,acuri
distructive
Microsoft
Office safe
mode
- facilitate de lainsare Tn executie, chiar Tn condiliile detectarii
unor erori de pqrnire a programelor Office 2007 (se
utilizeaza doua moduri: Automated sau User-initiated)
Marcarea unui - protejare a foll"mei finale a documentului, pentru
document Tmpiedicarea pmdycerii unor modificari golire a
Office ca final confinutului, .Tnlocuire a continutului Tn mod accidental etc),
ceea ce se reaiizeaza prin definirea documentulu,i ca final
(accesibil Tn citire - comanda Mark as final, care
inhiba toate functiile de actionare asupra unui document)
Crearea PDF
sau XPS
:.salvare a unui document creat Tn format fix, retinfmdu-se
forma continutul. Tn care se dore!?te a se sau tipari
Microsoft
Office
Document
Imaging
- facilitate de de adnotari pe imaginea unui
document ,scanat, ca pe un fax
File Developer - bara panglica specializata, ce se poate utiliza pentru
accesarea editorului de comenzi, ceea ce este necesar
programatOl"ului Tn vederea scrierii de coduri sau
macrocomenzi
Macrocomenzi - facilitate de salvare a documentelor ce contin
macrocomenzi, salvarea fiind Tn format cu extensia (*.docm)
pentru un'docl,.;mentword !?i (*.dotm) pentru un !?ablon word
Microsoft
Office Groove
- software de Tntreprindere ce poate reurii echipe,
ihstrumente $i informatii, indiferent de locatia calculatorului
Document - facilitate care permite salvarea documentelor h,icrate Tntr-un
Management Document Manage,ment Server Library depe un
Server site de tip Office SharePoint), fiind oferite instrumente pentru
SharePoint partajarea actualizarea documemtelor, cu posibilitatea de
informare a persoanelor interesate de starea curenta a
documentelor, prin utilizarea unui flux de lucru $i de validare
15
Facilitati de operare. Meniuri comenzi rapide
Utilizarea comenzilor rapide, reali:z.ate prin combina1ii de taste, faciliteaza
operarea prin utilizarea exclusiva a tastelor, ceea ce viteza de lucru lli
contribuie la eficiel11ei de operare in cadrul pachetului de programe. 0
serie ,0 Cie comenzi' rapide (short cut:uri) au functii identice in toate pachetle
mediului Office. . .
. .
Pentru identificarea rapida a cotnenzilor privind meniurile, se activeaza tasta Alt,
ceea ce permite vizualizarea controalelor pentru aqtivarea rapida a meniurilor din
oriee pachet programe.
Principalele comenzi rapide pentru'activareameniurilor sunt prezentate in tabelul
1.
Comenzi Home
Folosind comanda rapida Alt litera H, se va activa' ecranul Home, care
integreaza functiile de edifare, de stiluri9'e lueru la nivel de document,
prelucrare la nivel de paragraf character. Pentru realizarea rapida a unor
operalii curente implicate de preluarea lli prelucrarea inforrnaliilor sepot utilize
diferite combinatii de taste, conform 1abelului 2.
"1 '
Tabelul'2 -':Comenii rapide pentru realizarea oper'i'tiilor curente de preluare !ii procesare
. 'de Intnrm::lltli
16
Alt -+H -+FP sauCtrl+Shift+C
Alt-+H-+FO
17
i 'Ctr+E'
Align Text Right Alt -+H-r.AR sau
Ctrl+R
Align Text Justified Alt -+H-r.AJ sau
Ctrl+J
..
Line Spacing ·Alt-+H-r.K
.'
Shading Alt-+H-r.H
Draw Table Alt-+H-·-.a
Paragraph Alt-+H-r.PG
,
Select
Comenzi Insert
Falasind camanda rapida Alt literaH,se va act iva ecranul 'Insert, care
contraale pentru introducerea unar pagini nai, a unar abiecte
caractere etc.
18
I SmartArt
Chart
Comenzi Page Layout
Folosind comanda rapide Alt Iii litera P, se va activa ecranul Page, care reunelite
controale pentru realizarea setarilor, la nivel de pagine Iii de paragraf, dupe cum
este ilustrat In figura 5 Iii In tabelul4.
Margins i Alr--+ P -+ M
I Orientation I Alt -+IP -+ 0
19
Alt ----+ P ._.. SZ Size
Alt ----+ P ._.. J Columns
Alt ----+ P -_.. B Breaks
Alt ----+ P .-.:. LN Line Numbers
Alt ----+'p ._.. H
Hyphenation
Alt ----+p.-.. SP Page Setup
Comenzi View
Folosind comanda rapida Alt 1it:9ra W, se va activa ecranul View, care
integreaz8 funclii specifice referitoare la documentelor, cum este
ilustrat Tn tabelul 5.
Tabelul 5 - Comenzi
20
Reset WiI.1dow
Position
Switch Windows
Facilitati de comunicare intre pachetele de programe ale
pachetului MS Office
Intre pachetele de programe din mediul MS Office, se pot efectua schimburi de
date, de tip dinamic,sau static. Metodele dinamice de partajare a datelor sunt
cele de legare, iar cele stat ice sunt de tip inglobare. Tehnica utilizata este OLE ­
Object Linking and Embedding, bazandu-se pe conceptele de: obiect, meniu,
client,server, container etc. Obiec:tul reprezinta un set de date pentru care se
creeaza conexiuni de la 0 aplicalie la alta, obiectul fiind inglobat in formatul lui
initial. Pot fi create obiecte din orice date, daca aplicalia generatoare .suporta
OLE. Meniul obiect reprezinta mE'niul ce' sa activeaza pentruefectuarea unor
modificari asupra obiectului. Acest meniu este meniul aplicatieidin care provine
obiectul (aplicalie server). Clientul' este reprezentat de documentul care
pastreaza obiectul legat !iii inglobat (de' exemplu client poate fi considerat
documentul realizatin Word care C1ontineo foaie de calcul). Server este aplicalia
din care provine obiectul !iii care este apelata de client pentrua rrianipula un
bbiect. Un client trebuie sa a p e l e z . ~ aplicatia generatoare pentrua executa orice
modificare asupra obiectului respectiv. Rezulta ca celedoua aplicalii vor conlucra
21
pentru realizarea unui document coerent. Container este un obiect care
pastreaza alte obiecte (de exemplu: un care contine mai multe obiecte etc.).
Tehnica de legare a unui obiect reprezinta crearea unei conexiuni intre
care contine obiectul sursa) obiectul (container): Tn
acest caz, obiectul nu este rezident in container, fiind doar prezent8 legatura
corespunzatoare. Actualizarea obiectului reprezinta modificarea in slusa, a
obiectului respectiv, fiind deschisa aplicalia server. Avantajul tehnicii de legare
consta in faptul ca obiect poate fi' legatla mai multe destina1ii. 0
actualizare a obiectului in aplicatia slJrsa va conduce la actualizarea acestuia in
toate in care exista 0 legatur[1 la acel obiect.
Tnglobarea conduce la rezultate folosind insa 0 tehnica diferita. Obiectul
inglobat devine parte a documentului container, ceeace are ca rezultat cre§terea
dimensiunii fi§ierului destinatie. Un alt. dezavantaj consta in faptul ca, in cazul
tnglobarii, actualizarea datelor in sursa a obiectului nu se va in
in care a fost inglobat obiectul. Obiectele inglobate pot fi modificate in
care Ie con1ine. La activarea obiectului inglobat se va de.schide aplicalia '
server in cadrul aplicatiei curente. Meniul obiect va deveni meniul aplicaliei
server care va inlocui temporar meniul aplicaliei curente.
Se va atege una dintre tehnicile prezentate, respectiv legarea sau inglobarea, in
functie de specificul datelor. Astfel, datete au un pronuntat caracter dinamic
foi de calcut etc.). fiind actualizate frecvent, se va opta pentru utilizarea
legarii, deoarece aceasta implica propagarea actualizarilor in containerele unde
se afla legaturi la acel obiect. Obiectele statice (fotografii, imagini etc.), care nu
sunt actuatizabile in timp, pot fi inglobate .
. '
o metoda simpla de executare a schimbutui de date prin legare sau inglobare
este prin copierea datelor dintr-un document alipirea (Paste Special) acestora
in alt document. Utilizarea comenzii Paste Special, spre deosebire de Paste, are
ca efect stocarea mal multor informatH despre obiectul respectiv, §t anume localia
sursa, apUcatia server etc .. Aceste informatiivor face parte din container
vor permite actualizarea obiectului din container concomitent cu modificarite
efectuate in sursa. Utilizareel comenzii Paste Special este ilustrata pe
cazul legarii unei foi de calcul Ja un document Word. Pentruaceasta se
procedeaza astfel:
• se selecteaza obiectul (fOaia de calCul) care va fi tnglobatllegat;
• se copiaza obiectul folosind comanda Copy din meniul Edit;
• . sedeschide aplica1ia careva primi, obiectul (prin inglobarellegare);
• se exec.uta coman"da Paste Special din meniul Edit,
• in caseta de dialog Paste Special,se selecteaza obiectul care va apare
in documentul curent;
• se selecteaza Pa.ste sau Paste Link (figura6.2), in functie de "tipul
conexiunii, anume:
./ lng/obare - comanda Paste are ca efect inserarea obiectului in
22
cadrul fi!?ierului cont;3iner;
./ /egare - comanda IPaste Link are ca efect crearea unei legaturi
intre fi!?ierul sursa !?i eel container.
Tn urma efectuarii acestor pa!?i, ofoiectul este plasat in documentul container !?i
dispune de un cadru pentru redimEmsionare, precum !?i de un meniu care permite
efectuarea unor modificari ulterioare asupra obiectului. Editarea obiectelor
inglobate se va realiza Tn mod fo:arte facil prin deschiderea fi!?ierului container
urmata de selectarea obiectului, dupa care se va deschide obiectul pentru
modificare fie prin dublu clic asupra acestuia, fie prin activarea meniului Edit,
opliunea Object. rezultat, va fi activata aplicalia server corespunzatoare
obiectului tnglobat. In mediul oferit de aplicatia server, se vor face modificarile
dorite asupra obiectului. La inchiderea ferestrei aplicatiei server sau la activarea
cursorului in afara obiectului se va reveni la fi!?ierul container.
Tn cazul legarii, modificarea se va executa prin deschiderea serverului, !?i
respectiv a fi!?ierului care conline obiectul sursa. Modificarile se efectueaza, in
acest caz, asupra obiectului sursa, fiind insa propagate in toate fi!?ierele
container care contin obiectul in deschiderii fi!?ierelor container. 0 alta
modalitatea de efectuare a modificarilor asupra unui object leg at este aceea de a
deschide fi!?ierul container de a folosi informaliile de legare care indica numele
sursa respectiv aplicatia server. in acest caz se procedeaza in felul
urmator:
• se deschide
• se selecteaza obiectullega1t;
• se activeaza meniul Edit, optiunea Links;
• se selecteaza legatura aSiupra careia se vor opera modificarile se
activeaza butonul Open Source, ceea ee va avea ca efect lansarea
aplicaliei server deschiderea sursa;
• se efectueaza modificarile obiectului din sursa;
• pentru salvarea modificaril()r efectuate, in aplicatia server, se selecteaza
meniul File, optiunea Save;
• pentru revenirea in aplicalia container, in aplicatia server, se selecteaza
meniul File, optiunea Exit.
Legarealinglobarea se pot efectua avand ca obiect un fi!?ier. Tn acest caz, se
procedeaza in felul urmator:
• se lanseaza aplicatia contaijner se deschide container;
• se selecteaza dill meniul Insert optiunea Object;
• din caseta de dialog Object, se activeaza butonul Create from File se
alege numele cu care se realizeaza conexiunea sau care va fi
inglobat;
• pentru realizarea legaturii se selecteaza caseta de validate Link to File, iar
in cazul inglobarii in container caseta Link to
file nu trebuie sa fie selectalta;
• se selecteaza caseta de validare Display as Icon, pentru cazul in care
23
va fi In container sub forma de pictograma;
• finalizarea operaliei de se face prin apasarea butonului
Ok.
Trebuie precizat ca in cazul in cam se efectueaza legarea unui acesta
trebuie sa fie anterior creat. Tnglobarea unui se poate face simultan cu
crearea acestuia. Pentru inserarea unui intr-un container. simultan cu
crearea sursa, se procedea2:a in felul urmator:
• se deschide conta;ner;
• se plaseaza cursorulln locul in care se inserarea obiectului
;
• se selecteaza meniul Im:ert respectiv opliunea Object din cadrul
acestuia;
• in caseta de dialog Object se activeaza butonul Create New. iar din
lista de fi!?iere afi!?ata. se va alege tipul de fi!?ier dorit (figura 5.2);
• conform tipului de fi!?ier selectat. se va deschide aplicatia server
corespunzatoare, realizandu-se crearea obiectului;
• dupa terminarea lucrulul cu obiectul, se muta cursorul in afara
acestuia. ceea ce va induce inchiderea aplicaliei server !?i revenirea in
aplicatia container In care obiectul creat se afla inserat.
Tn cazul utilizarii legaturilor, utilizatorul poate controla propriet'Wle acesteia. Una
dintre caracteristicile importante ale legaturii este modul de actualizare perm is de
aceasta. Tn acest sens se disting: m()dul manual !?i cel automat de actualizare a
legaturii. Daca legatura este configurata pentru actualizare manuala. atunci, la
arice modificare a fi!?ierului sursa care contine obiectul legat. se vor repeta pa!?ii
de actualizare a obiectului legat. Daca legatura este configurata pentru
actualizare automata, oriee a obiectului sursa va fi reflectata in fi!?ierul
container la deschiderea acestuia. Configurarea legaturilor se realizeaza in
fereastra Links activata din meniul Edit, optiunea Links. In aceasta fereastra, se
realizeaza setarea legaturii in modul de lucru manual (Manual Update) sau
automat (Automatic Update) prin schimbarea parametrului update din sectiunea
Update method for selected link. Tot in fereastra Links se realizeaza !?i blocarea
legaturilor (selectarea casetei de validare Locked, din secliunea Update method
for selected link), ceea ce induce imposibilitatea efectuarii actualizarilor pana la
deblocarea acestora.
in cazul in care utilizatorul decide ca obiectul legat. trebuie sa ramana in
document cu farma pe care 0 are la un moment dat, se poate opta pentru
ruperea legaturii, astfel in cat obiectul nu va mai putea fi actualizat atunci cand se
opereaza modificari asupra fi!?ierului sursa. Tn acest caz, obiectul va deveni
asemanator cu arice obiect inserat in fi!?ierul container prin operatiile Copy/Paste.
Anularea legaturii se face tot in fereastra Links (activata prin secventa
Edit/Links), prin selectarea butonului Break Link.
24
Avantaje introduse de MS Office 2007
Sistemul MS Office 2007 introduce un mediu performant de dezvoltare a unor
aplicalii informatice conform cerin',elor de prelucrare specifice pentru domeniul
socio-economic. Organizarea mai buna a informaliilor, interfala care asigura
fluidizarea accesului la diferite funGlii ale produselor software, dar facilitatile de
integrare comunicare asigura eficienlei in proiectarea realizarea de
aplicalii informatice.
Principalele facilitali introduse de MS Office 2007 se refera la interfala Office
fluent, dar la facilitalile de comunicare creare a unor fluxuri de lucru, prin
asigurarea integrarii cu MS Office SharePoint 2007. Totodata aceasta versiune
este orientata spre realizarea unor aplicalii care sa asigure un suport decizional,
cu puternice elemente de business inteligence, in special prin introducerea unor
noi facilitali in MS Excel a unei comunicari eficiente cu MS Sal Server
Reporting Services.
Un alt avantaj important asigurat de versiunea 2007 a pachetului de programe
Office este reprezentat de facilitalile de partajare a informaliilor intre diferite
grupuri de lucru, dar de publicam accesare in spaliul web.
in cadrul lucrarii se vor prezenta ,atat elementele de interfala, pentru a asigura
dezvoltarea unor abilitali de opl3rare in mediul Office, cat tehnicile de
proiectare dezvoltare a aplicCllliilor informatice care sa rezolve probleme
concrete, prin folosirea eficienta a funcliilor instrumentelor puse la dispozilie de
mediul MS Office.
in acest pachet integrat de progr;3me se regasesc unele componente care au
devenit tradilionale odata cu evolulia pachetului care au fost menlinute
dezvoltate in toate versiunile. Aceste componente sunt: Word, Excel, Power
Point, Outlook.
Microsoft Word este procesorul de texte cel mai utilizat, fiind propriu mediului
Windows. Permite scrierea, tiparirea documentelor. in Word
utilizatorul poate controla atat textului prin schimbarea fontului, stilului
marimii caracterelor, cat unor elemente precum indentarea,
distanla dintre randuri, marginile etc. Acest procesor de texte include 0 serie de
instrumente pentru efectuarea operaliilor de verificare ortografica gramaticala a
cuvintelor frazelor. Pe langa funcliile specifice de tratare a textului, Word
dispune de instrumente de grafic8i pentru realizarea procesarea unor imagini,
cat de instrumente specifice pentru realizarea tabelelor efectuarea unor
calcule.
Excel este aplicalia de calcul tabelar, care prin functiile incorporate permite
utilizatorilor efectuarea calculelor matematice, financiare, statistice etc., precum
25
!?i realizarea rapida a unor reprezentari grafice a datelor numerice redate sub
forma structurilor tabelare. 0 alta 'facilitate importanta a acestei componente
consta Tn operarea dinamica a modificarilor efectuate asupra datelor ce fac
obiectul formulelor !?i functiilor.
Power Point este un program de prezentare care permite combinarea
prezentarilor de tip static (diapozitive) cu prezentarile electronice cu efecte
multimedia. Pentru imbunatatirea impactului vizual, textului i se pot adauga
diagrame, tabele !?i imagini. inlantuirea imaginilor statice conform unui scenariu,
permite realizarea unor prezentari multimedia foarte atractive l?i sugestive.
Outlook este un program de gestionare a informatiilor pentru organizarea
"mesajelor de pOl?ta electronica, a agt:mdei de lucru, a calendarului l?i a listelor de
lucrari. Acest program prin facilitati!o pe care Ie ofera reprezinta un instrument
eficient pentru organizarea !?i desfal?urarea activitatilor de birotica.
26
W
' , _ ' • J
" , "

'''''''o':'r';''d''':
Procesorul de text MS Word repn9zinta un instrument eficient care ofera functii
pentu realizarea !,?i modificarea documentelor care contin text, tabele !,?i imagini.
Prezentarea principalelor funclii iille pachetului de programe Word va urmari
deprinderea utilizarii acestora prin prezentarea unor exemple practice. Pentru
dezvoltarea abilitali10r de procesare, lucrarea cuprinde 0 prezentare a mediului
de lucru MS Word in versiunile 2007 !,?i 2003, a facilitalilor de operare, precum !,?i
numeroase exemple !,?i aplicalii rezolvate sau propuse spre rezolvare.
Prezentarea este structurata conform necesitali10r curente de procesare a
textului, cuprinzand:
¢ facilitali de operare;
¢ funclii de configurare a spaliului de lucru !,?i a documentelor;
¢ funclii de prelucrare a toxtului !,?i a documentelor de mari dimensiuni;
¢ functii de prelucrare a irnaginilor;
¢ funclii de prelucrare a tiilbelelor;
¢ funclii de generare a paiginilor web;
¢ funclii de comunicare CIJ alte aplicatii.
1.1 Facilitati de operare. Meniuri §i comenzi rapide
Utilizarea comenzilor rapide, realizate prin combina1ii de taste, faciliteaza
operarea, in special pentru cazurile de introducere !,?i procesare rapida a unui
volum mare de informalii. prezentate sunt specifice MS Word 2007, dar
comenzile rapide corespund mediului Office, fiind ace lea !,?i in versiunea 2003, cat
!,?i in 2007.
Pentru identificarea rapida a comEmzilor privind meniurile, se activeaza tasta Alt
(Figura 1), ceea ce permite vizualizarea controalelor pentru activarea rapida a
meniurilor. Principalele comenzi rapide pentru activarea meniurilor sunt
prezentate Tn tabelul 1.
27
Figura 1 - Controale unice pentru apelarea rapida a meniurilor
1.1.1 Comenzi Office
Butonul Office deschide lista de acliulli, a!?a cum sunt prezentate in Figura 2.

-i'O
I
I
...,.
HI I
-i'O
R Sav.As;

---l
·1

: I
-- Comenzi Office
28
1.1.2 Comenzi Home
Folosind comanda rapida Alt !?i litera H, se va activa ecranul Home, care
integreaza functiile de editare: definire de stiluri de lucru la nivel de document,
prelucrare la nivel de paragraf !?i caracter, dupa cum este prezentat in Figura 3.
Pentru realizarea rapida a unor operatii curente implicate de preluarea !?i
prelucrarea informaliilor se pot utilize diferite combinatii de taste, conform
tabelului 2.
Tabelul2 - Comenzi rapide pentru realizarea operatiilor curente de preluare ~ i procesare
de infnrrn""tii
care
29
lowercase Alt ---to> H -----J> '1+1
UPERCASE
Capitalize Each
Word
Alt ---to> H -----J> ;rf+U .
Alt ---to> H ----Ilo, ::r+C
tOGLEcASE Alt ---to> H ---tIl- 1+t
Text Highlight
Color
IAlt ---to> H ---tIl- /
Font Ce%r Alt ---to> H -----J> FC
Font
IAlt ---to> H---tIl- FN sau
Ctr/+D
I
I
Text Center
Select
30
1.1.3 Comenzi Insert
Folosind comanda rapida Alt l?i litera H, se va activa ecranul Insert, care
reunel?te controale pentru introdueerea unor pagini noi, a unor obiecte l?i/sau
caractere etc. in documentele in Word, al?a cum rezulta din FIgura 4 l?i
din tabelul 3.
31
1.1.4 Comenzi Page Layout
Folosind comanda rapida Alt!?i litera P, se va activa ecranul Page, care reune!?te
controale pentru realizarea setarilor la nivel de pagina !?i de paragraf, dupa cum
este ilustrat in 5 in tabelul 4.
Figura 5 - Meniul Page Layout §i comenzile rapide
32
1.1.5 Comenzi References
Folosind cornanda rapida Alt ~ i litera S, se va activa ecranul References, care
r e u n e ~ t e controale pentru realizarea setarilor la nivel de tabele, note de subsol,
irnagini etc., a urn rezulta din ura 6 din tabelul 5.
Figura 6 - Meniul References §i comenzile rapide
Tabelul 5 - Comenzi rapide pentru remlizarea operatii1or curente de setare la nivelul
diferitelor obiecte
33

I
• sau Alt+Ctrl+F
i
. Next Footnote Alt ---. S -+ 0
Show Notes Alt ---. S -+ H
Footnotes &Endnote I Alt ---.S -+ Q
I
I
1.1.6 Comenzi Mailings
Folosind comanda rapida Alt litera M, se va activa ecranul Mailings, care
controalele specifice pentru realizarea operatiilor specifice pentru
realizarea corespondentei, a imbinarilor de documente altor operatii similare,
cum este ilustratlnfigura 7 i in tabelul6.
Tabelul6 - Comenzi rapide pentru realizarea operatii1or specifice de realizare
corespondenla 1mbinari de documente
34
Finish & Merge
1.1.7 Comenzi Review
Folosind comanda rapida Alt ~ i mera R, se va activa ecranul Review, care
integreaza func1ii specifice referitoare la verificarea ortografica ~ i sintactica a
textelor, urmarirea modificarilor efectuate asupra documentelor, protectia
documentelor ~ i alte funclii similare, a ~ a cum este prezentat in figura 8 ~ i in
tabelul7.
35
Figura 8 - Meniul Review §i comenzile rapide
Thesaurus
36
1.1.8 Comenzi View
Folosind comanda rapida Alt litera W, se va activa ecranul View, care
integreaza funclii specifice la vizualizarea documentelor, cum este
ilustrat in figura 9 in tabelul 8.
37
1.2 Realizarea de aplicatii in MS Word 2007
In cadrul pachetului Word 2007, meniurile sunt sensitive, reconfigurandu-se
automat in functie de contextul de lucru. Tn afara de aceste facilitati oferite implicit
de acest pachet de programe, u'Wizatorul poate efectua propriile setari !?i
configurari, conform cerintelor sale de prelucrare.
1.2.1 Configurarea spatiului de ~ u c r u
Operatiile specifice de configurare a spaliului de lucru se refera alat la
personalizarea interfetei MS Word, prin configurarea !?i setarea meniurilor !?i a
optiunilor de lucru conform solicitarilm utilizatorului, cat !?i la realizarea unor setari
specifice la nivel de document sau d E ~ pagina in cadrul documentului.
1.2.1.1 Deschiderea aplicatiei Word 2007
Pentru deschiderea aplicatiei se poate proceda in felul urmator:
~ Start\A1I Programs\Microsofft Office\Microsoft Office Word 2007
sau
38
);> executand dublu click pictograma corespuzatoare de pe desktop cu
numele produsului Microsoft Office Word 2007 for Windows
Pictograma unui realizat cu Word 2007 este iar exiensia este docx.
1.2.1.2 Vizualizarea barelor de instrumente pe ecranul de lucru
Configurarea spa,iului de lucru Elste prima etapa care trebuie efectuata atunci
cand se utilizarea Microsoft Word.
Introducerea categoriei OfficE! ­ Word Options - Customize Quick Acess
de comenzi pe ecranul Toolbar
de lucru
Utilizarea Comenzilor Comenzile utilizate eel mai frecvent sunt regasite Tn
opliunea Popular Commands, aeestea sunt
configurate de sistem, insa pentru altor
butoane se vor eonsulta eomenzile din Comand Not in
the Ribbon, All Commands sau
Drlplay
Pro.ofing
Save
Advanced
Componente de bazi Micro::;oft Office Word 2007 are un singur centru de
ale Panglicii contrell in care sunt adunate toate elementele
esenttale, numit Panglica.
Oricare dintre file este cea activa, dublu click pe
pangl(ca comenzile dispar temporar. Pentru a Ie
readuce, se ac1ioneaza pe orice fila 0 data. Sau se
actioneaza mouse-ul dreapta pe oricare buton din
Panglica apoi pe Minimizare Panglici. Pentru a
readuce Panglica, se actioneaza cu butonul din
dreapta mouse pe 0 fila, apoi din nou pe Minimizare
Pa
componente de baza ale Panglicii:
Fille Exista file In partea de sus.
re prezinta activitati esentiale din Excel.
2. Gru Fiecare fila are care
39
lmpreuna elemente corelate.
3. Comonzi 0 comanda este un buton, 0 caseta de
introducere a lor sau un meniu
Obiectele de control
ale word 2007
Fereastra programului Microsoft Office Word 2007
contine urmatoarele obiecte de control:
Butonuf Office;
Bara instrumentelor pentru acces rapid;
Bara de nume;
Bara de meniu (contine in mod implicit
meniurile Home, Insert, Page Layout,
Mailings, Review, View);
Optiunea cu sec1iuni casete de dialog (cu
butoane de declan§are a casetelor de
dialog);
Suprafata de lucru;
Bara de stare;
Butoanele de vizualizare;
Controalele de marire I mic§orare;
Bara §i butoanele de derulare orizontala;
Bara §i butoanele de derulare verticafa.
1.2.1.3 Introducerea unor noi butoane pe ecran
Pentru asigurarea confortului in operarea in mediul MS Word 2007, se poate
activa sau dezactiva aparitia unor butoane in cadrul interfetei pachetului de
programe, conform procedurilor prezemtate:
40
Intoducerea unui buton nou
din bara rapida
bifeaza optiunea dorita din eticheta
CrJstomize Quick Acess Toolbar din stanga
SLOS a ecranului sau click dreapta pe suprafata
albastra a meniurilor pentru accesarea rapida a
optiunii adaugarea butonului.
E)(emplu:
Butonul Open se In categoria
Customize Quick Acess Toolbar, pentru activare
se bifeaza
o 'Print F',eview
[f] Spe,lflng· & Grammar
o Undo
o Redo
Draw Table
MOle Commands ...
, .:ihow the

Eliminarea de pe ecran a
unui buton
debifeaza opliunea dorita din eticheta
Cl!Jstomize Quick Acess Toolbar din stanga
i sus a ecranului sau click dreapta pe suprafala
, albastra a meniurilor pentru accesarea rapida a
o )tiunii eliminarea butonului.
1.2.1.4 Stabilirea dimensiunilor l[Jaginii ,i a antetului/subsolului de pagina
Setarile specifice la nivelul unei pagini se pot realiza conform procedurilor
rezentate In tabelul urmator:
Setarea paginii Page Layout\lPage Setup
-sectiunea Mlargins pemite stabilirea distanlelor fala de
marinile exterioare
Mar.gins,
lop:
, Left:
41
Papelr permite stabilirea dimensiunilor paginii
'Ii a unor setari la imprimare
Paper. size:
1M
Wipth: 121 em
129.7 em till
-folosind Layout se pot configura
antetului 'Ii subsolului de pagina
Headers and footers '-;
Different an:J even

From edge: tlhader: 11.27 em
Eooter: 11,27 em
Astfel, se poate introduce antet subsol de pagina in mod
diferit pe paginile pare, respectiv impare (Different odd and
ii' even) sau se poate introduce antet diferit pe prima pagina
. fata de restul pagmilor (Different first a e
1.2.1.5 Introducerea antetului/subsolului de pagina, datei 'Ii orei, blocurilor
construite
Utilizarea antetului subsolului de pagina, precum utilizarea datei orei
curente se realizeaza conform procE,durilor prezentate structurat n urmatoarele
tabele:
Introduce rea
antetului 'Ii
a subsolului
de pagina
Insert\Header and Footer
-in sec,iunea rezervata antetului §i subsolului pot fi introduse:
-formate implicite din Built In'BI:l\lit:tl!l
-numarul paginii curente numarul de pagini din document r-f)
Introduce rea Insert\Text
orei 'Ii datei -in sectiunea rezervata Text pot fi introduse:
-data!?i
Utilizarea unor blocuri construite reprezinta un element de automatizare a unor
opera,ii repetitive, facilitate nou introclusa prin pachetul MS Word 2007, Tn acest
fel, se pot defini mai multe componente care sunt reutilizabile, conform cerintelor
utilizatorilor. Procedura este prezentafta In tabelul urmator:
Introducerea Insert\Text
blocurilor -In sec,iunea rezelVata Text pot fi introduse blocuri de
construite constructie, element nou introdus de Word 2007:
-Quick Parts ajuta la eliminarea repetarii scrierii numelui si
adresei companiei pe fiecare nou document creat, astfel se va
42
KeyWOrd.
Manager
Publish Date
StirtlJs
SuhJect
lltJe
caseta de text cu informalia respectiva.
Crearea unui
camp Quick
Part

USerflll'lmtl
Procesorul Word ofera 0 gama larga de elemente Quick Part
definite - inclusiv Author/Autor, Company/Firma, Company
Address/Adresa Firmei, Company E-mail/E-mail Firma,
Manager/Director l?i Status/Forma de organizare - care pot fi
inserate rapid Tntr-un document. Campurile Quick Part
insereaza informatia pe care utilizatorul 0 furnizeaza in caseta
Document Properties sau insereaza 0 caseta inlocuitoare
care se va putea completa ulterior.
Se activeaza etiicheta Insert IQuick Parts $i apoi click pe
optiunea Field
-se executa click pe butonul cu sageata a listei Categories l?i
apoi click pe 0 categorie pentru a restrange numarul de nume
de camp afil?ate.
-se executa click pe campul dorit a se utiliza.
-se precizeaza proprietatile campului.
-a oi click e forrnatul dorit i finalizare cu OK.
43
Crearea §i
modificarea
blocurilor
construite
resnel'::nv Delete Close.
Se activeaza eticheta Insert/Quick Parts l?i apoi click pe
optiunea Building Blocks Organizer.
-se selecteaza bloGul de constructie Quick Part pe care se
dorel?te a se modifi<::a.
-se executa click pe' butonul Edit Properties.
-se va modifica, deasemenea, proprietatile dorite, inclusiv
Name Gallery, Category, Description, Save In l?i Options.
-se finalizeaza cu 0 K
Pentru a insera S:3U a l?terge un bloc de constructie, se
selecteaza din lista l?i apoi se executa click pe butonul Insert,
1.2.1.6 Deschiderea unui nou document sau a unuia deja existent, salvare,
printare
Operatiile generale de accesare, salvare l?i tiparire a unui document se
realizeaza conform rocedurilor rezEmtate in tabelul urmator:
, Deschiderea unui Ofiice\NeW\Blank Document sau apasarea butonului
document golJ, .
v.;.1de e bara QUick Acess Toolbar
Deschiderea unui
Ofiice\Open sau apasarea butonului =...:uc pe bara Quick
! document din
Acess Toolbalt
fereastra
sau
programului
fie prin folosirea unui document lucrat de curand din lista
Recent Documents. Usta Recent Documents poate
permite de documente, pentru a fi la indemana,
chiar daca nu au fast accesate de curand. Pictograma Pin
de la dreapta numelui fil?ierelor din meniul Office permite
" rinderea" i "des rinderea" documentelor din lista.
Deschiderea unui
document folosit Click pe butonul Offic 9i apoi click pe documentul
recent dorit
44
Prinojerea: click pe pictograma Pin din dreapta,
pentm a afil?a 0 pioneza verde (documetul este
aga10ilt) in lista Recent Documents.
Desprinderea: click pe pictograma Pin din dreapta •
pentru a afil?a 0 pioneza gri in lista Recent I
Documents.
Salvarea
Office\Save; Office\Save As sau butonul de pe bara
documnentului
Quick Acesl;; Toolbar
Word
OP1iunea Save As confera utilizatorului posibilitatea
salvarii documentului sub extensia .docx numai pentru
word 2007 s.au cu extensia ,doc pentru versiunile 97-2003.
Word :!fl'.2;ot(J3'lllo (1:1 ment
Salle a cOpy of the document that is
COn1 patll)I.: 'with 97 -2003.
Daca se ale!le Save As, din fereastra deschisa, se poate
configura Im;a1ia unde se salveaza (op1iunea Save in),
numele docurnentululJEile lI,Iamel
Save as Word 97-2003 Document
•..".I't.vord Document
, Word Macro-Enabled Document
rlotd 97-2003 Dcn:urnent
..._ ............ ""'Word Template
ord Macro-Enabled Template
97-2003 Tem late
Salvarea in format word 2007 se va face intr-un format de
I fil?ier bazat pe XML (Extensible Markup Language), ceea
ce va reduce considerabil dimensiunile fil?ierelor,
asigurand cc:lpacita1i sporite de recuperare a fil?ierelor va
permite ob1inerea unei compatibilitati mai mari, precum l?i 0
I mai buna acta'are, refolosire i ortabilitate.
"
Conversia unui
document existent
de tip Word 97­
2003 la Word 2007
La deschiderrea unui document din alte versiuni, Word
2007 intra pe modul Compatibilitate, indicat pe bara de
titlu, noile fu11 clii si caracteristici care nu pot fi afil?ate sau
convertite corespunzator sunt dezactivate,
Salvarea se va face tot pe versiunea anterioara, in vechiul
format, tot la modul compatibilitate,
Documentul ramane in vechiul format pana la apelarea
optiunii de c(mvertire la formatul2007,
Verificarea
ortografica ,i
gramaticala
Conversia: - click Ofiice\ Convert\OK.
Click Review - Spelling - Ignore Once'

(omiterea cuvantului) sau Add Dictionary
in diclionarul propriu) sau Change
·1 Ch AliI. ··.\;:h
a
ng
e
:
A
I
1
:.l] A '
>' "Wsau ange L .. ',,' 'p_¥"yJ. POI, se
45
selecteaza AU1:oCorect ' . ' , pentru adaugarea
in !ista.
Pentru verificarea gre!?elilor dintr-un document, Word 2007
pune la dispozitie verificator ortografic, comun tuturor
ro ramelor dill achetul Ofiice 2007.
Utilizarea
dictionarelor
particularizate
Office\ Word Options' Proofing, click pe Custom
D
· t' .( . I t t
IC lonarles t, ,0 ,6,·"·,,,,°"<,, se se ec eaza pen ru
validare (default). Click pe .. sageata listei Dictionary
language ,', / ." •... apoi se selecteaza
o IimM pentru diclionar.
Editare,
Click pe Edit Word List •., !, pentru adaugare,
modificare,
sau editare de cuvinte.
adaugare
Click pe ChanrJe Default, pentru selectarea unui dictionar
dictionar
prestabilit.
Click pe New pentru crearea unui nou dictionar.
Click pe Add pentru inserare diclionar existent.
Click pe Remove pentru stergerea unui dictionar.
Finalizarea se incheie cu click pe OK.
La f%sirea initiala a unui dictionar, word 2007 va crea
automat un dictionar de excluderi pentru cuvintele cu un
confinut nepotlivit.
Toate modificarile efectuate Tntr-un dictionar. vor fi preluate
I-:-:-:----:-:_____t-Cde toate progrclmele achetului Office.
Vizualizarea Office - Print - Print Preview sau butonul pe
inainte de tiparire bara Customi2:e Quick Acess Toolbar
Pentru a vizuclliza una sau doua pagini click pe butonul
One page Two .
Daca textul oGupa prea mult in ' .. pagina .. se poate folosi
butonul One Word
incearca sa reduca fontul !?i spatierea pentru incadrare. Se
poate, deasemenea. editarea textului in Print Preview,
.
46
. Imprimarea
Office - Print - Print Preview sau butonul , daca •
• documentului
este din bara Customize Quick Acess Toolbar
• Se pot seta diferite op1iuni de printare daca nu se
listarea ,docury'lent
Daca imprimanta nu tiparirea pe ambele fete
documentului pe
Imprimarea
ale colii so poate folosii optiunea Manual Duplex
ambele fete ale .·0Priht tl)
colii de hartie
sau din caseta de dialog Options Print

SSt[dR
s
lpentru lncheierea procesului. Modalitatea de a
efectua setari generale de lucru privind imprimarea prin:
Office - Print - Print - Word Options apoi Advanced.
Se caseta de validare Print on front of the
sheet for duplex printing Print on back of the sheet
for duplex printing. Se finalizeaza cu OK.
o Use draft llualitv
Print inll.ack.groundQ)
o Print pages in I,!Verse order
[] Print iSML tags
o Ptint field (oae" instead of their value!
[J Print on fIont oHhe sheetfor duplex printing
[J Print 01'1 bllCk 01 the sheet for duple. printing
Scale contentfm 840,8.5 xii" papenize,
Def.ulttray; setting,
Nota: La tiparirea cu ajutorul Manual Duplex se va tipari
numai prima (ata a fiecarei a doua pagina §i apoi se va
cere reintmducerea paginilor in imprimanta, pentru
ti arirea (etei a doua a fiecarei coli.
47
1.2.1.7 Stabilirea unor setari in Word
Setarile generaIe de pagina se ref(era la modul de vizualizare, de a
unitatilor de masura a altor modificari similare, necesare prelucrarilor curente
dupa cum este ilustrat prin procedurile urmatoare:
Modificarea zoom-ului
paginii
View\Zoom
Schimbarea modalitatii
de vizualizare a paginii
Introducere (eliminarea)
barelor de derulare
Schimbarea unititii de
masura pentru distante
View\Zoom sau dimensionarea din josul ecranului
sau
ShO'N .mea >tlfementSin units of:

Mnfil'l1eters
Points
Pi.cas
ffice Word Options\Advanced\ Display Introduce rea
(eliminarea) riglei
Sl1o',·-, llertifal ruler in Print Layout view
Vizualizarea
marcatorilor de
formatare pe text
(caracterelor
netiparibile)
Office Word Options\Display
-se bifeaza numai casetele necesare sau numai
ultima pemtru afiliiarea toturor marcatorilor

, ' , ",,.,, __," " ;-iC' 'j <i' ,,; " '."';
D
Ll
CJ Paragraph .marks
text ;;;1}!<
D Optional h:!lphens
[] ObJ!"ct a nfh0 rs oJ,
S.hOl<\(.!!,1I formatti.ng ma.rks
48
g h
I-sau HOmelPara 'SPliulWt.HId81J
.... \IIIor<nl
.... Elroel'l
.... Access'll
.... InfoPath'l]
Modificarea optiunilorl
preferintelor de baza ale
aplicatiilor: numele
utilizatorului, folderul
prestabilit, salvarea
documentelor
Office Word Options\Popular - permite
schimbarea numelui 9i a ini1ialelor utilizatorului
!J.ser name: !valued Pil.ckald Bell
!niUa,ls; [Wse
Office Word Options\Save - modificarea locatiei
implicite pentru salva rea automata a documentelor
in Word
1.2.1.8 Modificarea limbii scrierea cu diacritice
Schimbarea limbii implicite utilizata pentru introducerea 9i editarea textului se
rearlzeaza pnn respectarea )roce dun'1or prezentate:
Schimbarea limbii
".. II EnQUsl} (United States)
.. 'h.·'" :.:;;::f),'J.}.: ..•..,.•• ,...• ,i,',
- .
Schimbarea limbii poate fi configurata
9
i prin
combina1ii1e de taste Left Alt+Shift sau Ctrl+Shift, In
functie de op1iunea bifata din Start-Control Panel-
Regional and Language Options.
Modificarile survenite in -tasta { devine a
cazul trecerii la limba -tasta, ) devine i
romana; scrierea cu -tasta : devine
Idiacritice
-tasta, .. devine t
-tasta, I devine a
-tasta: z devine y (9i invers)
-caracterele asociate tastelor simbolice se modifica
49
1.2.1.9 Corectarea automata a
Activarea functiei de coreclie automata a textului, chiar pe parcursul introducerii
acestuia sau prin verificarea ortografica !?i sintactica a unui document deja
realizat se executa conform rocedurilor structurate in tabelul urmator:
Verificarea ortografiei ,i Review\Proofing\Spelling and Grammar
a corectitidinii
sau din bara Customize Quick Acess
gramaticale
Toolbar
" Corectitudinea
", textulUl reda::tat in poate fi reallzata
, doar la cele Ilmbi de
; major!!: ii franceza
Traducerea automata a
textului
Review\Proofing\Translate ¢};rransiatt
-traducema poate fi realizata doar prin comutarea
intre limbUe engleza, franceza sau spaniola, in mod
prestabilit, totu!?i sunt disponibile !?i alte limbi online,
la Microsoft Office Online,

(Saudi Arabia)
Ii El!1gllsh (US,}
IFremh (Fratl.ce).
'. ,)
);>:>1' SpanshQ:trternationallSQrtj
El Tum Off Trllmfation
t ' t
Pentru traducerea rapida a unui cuvant intr-o alta
limba, se poate active Enhanced Screen Tip (Sfat
Ecran) care va traduce cuvinte indicate cu mouse-ul.
Traducerea textului mai poate fi efectuata !?i cu
a'utorul anoului de activitati Research
Despartirea in silabe la
ca atul randului
Page Layout Hyphenation
Sugerarea sinominelor
cuvintelor
RevieW\Proofing\Thesaurus
Inlocuirea automata a
. unor cuvinte
Review\Proofing\Research\AutoCo rrect
50
Inserarea §i crearea
unui Auto Text
Check 5Qelnng as you type
contextual speUing
Marik grammar errOf5 as you type
Cne:ck grammar with spelling
o Show reildabi!ity statistics
Style; IGrammar Only [$]1
1
""'$",1
Exemplu:
Combinatia: este automat inlocuita cu ©
Creama unei intrari auto text se face prin salvarea
pe Save Selection to AutoText Gallery. Se
caseta de dialog Create New Building
Block. Se tasteaza un nume AutoText sau se
folose§ite numele propus. Se finalizeaza cu OK.
AutoText stocheaza text elemente grafice dorite
a fi mutilizate (sigla unei firme, text tip sau tabel
formal at).
PentrL! utilizare, se BIIi____ actioneaza AutoText
de pe
bara Access sau din Customize din Word
butonului.
AL:;tcI'Correct Caps
ALr.toConect Smart Quotes
ALl'toFormat As 'Iou Type, ..
AL&toFormat No'W'
Auto'Format Options....
ALctoM!anag,er, .•
Autosize te><tt'1ox
Tools
AutoText
Bec: Fa,cu,s
S"ld Run
• Bro\Nse N,ext
1.2.1.10 Folosirea sistemului de .]utoinformare (Help)
Sistemul de autoinformare (Help) este construit pentru a facilita operarea in
cadrul pachetului de programe \Nord, inclusiv pentru utilizatorii care nu au
51
de operare calculator sau procesare de text. Activarea utilizarea
sistemului de informare se realizeaza conform rocedurii urmatoare:
Ciutarea indicatiilor
.
du i un cuvant cheie
Microsoft Office Word Help (F1)
Introducerea (eliminarea)
asistentului
Word 2007 nu are
Facilitarea accesului la
ultimele variante
disponibile direct de pe
internet
Utilizarea serviciului
English Assistant
What's new
Gettlnghelp
Converting
Mar.gInp and p,;ge setup
Page numbers
'':lrlttng
Tables of contEnts and other
references
saV!"llandprlnlil)g
File management
Activating \tv'ord
Creaung spedfk documents
Vtewtng and navigating
Page breaks and section breaks
Formatting
\:VornflQ'wlth graphics and charts
Mail merge
Collaboration
CustomizlI'\g
cautare in lista dupa
Encarta Dic:ionary:
Thesaurus: English tu.K.)
Thesaurus: French (frnnce)
Thesaurus: Spanish (International Sort)
Translation
All Research ::m.s
Encarta En, ydopedla: English (Norlh America)
Fac:tiva IWorks"rM
HighB.am (1M) Research
Uve Se.rm
All8us,n_ ald fmanoal Sites
MSN Money Stock QUotes
Thomson GifHe Company Profiles
English Assitant (PRC) sau pe English Assistant
''':0 check ...wlh
':;";' "L.·, :,,:.-'.; , ')"
""IIII.!!! .
':
tE)erv:artaOlct:lMfy:Erglsh(NorthAmert'a)
Ofnc.i1rtaOlctJ'Wy:B'lglSh(l.U:.j
[J Enct!tta Dict.:ll'WY: Fte:I'Id'\
o
I!J RmoanUlUon (lCtttHIfl)

°"""""""""",,(U,q
[']_"""",(U.'.)

o :;p,msh(Intnna1\QnalscrQ

Se selecteaza
L­__________-'-t"-e_xt..;..u.;...l....;.....necesar, astfel:
52
- word se apasa tasta ALT apoi click pe
cuv,l'mt
- Phr,!lSe, se tasteaza propozi1ia Tn caseta Search
for ­ Start Searching.
1.2.2 Folosirea §abloanelor, st91urilor §i temelor
Orice document realizat cu ajutorul componentei Office Microsoft Word este
structurat respectand un (template) Implicit. La crearea unui document
nou (Office\NeW\Blank Document) se deschide Normal.dot. Microsoft
pune a dispozi1ie un set variat de care pot fi accesate online. Tn
timp si utilizatorul poate crea pmpriile pe care Ie poate ulterior utiliza
pentru a genera documente in con:formitate cu modelul creat. Principalele etape
de lucru cu abloane sunt rezentale Tn tabelul urmator:
Crearea unui Office\New Documents\My Templates
document
nou care
respecta
structura
unui $ablon
(altul decat
Normal.dot)
Document
My templates ...
New from existing ...
MiCKl50ft ():ffire Online
Featured
Agendas
Award cNUficates
Brochures
Business cards
Cal:endars
Contracts
Em'elopes
I !
Alegand optiunea My Templates se pot concepe documente
uzuale ale caror structura este deja definita.
Exemplu: Agendas, Award certificates, Envelepes, etc.
De asemenea se pot folosi preluate de pe internet:
Templates on Microssoft Office Online, instalarea de noi
abloane Installated Tem lates, .a.
Crearea unui Pentru ca un document sa fie salvat sub forma de se
document de alege as, iar pentru op1iunea Save As Type se
tip $ablon alge din lista Document Template (*.dot).
Save as type: Word 97-2003 D'lCument
Word Document '
Word Macro-Enabled Document
Word 97-2003 Document
Word Macro-Enabled Template
Word 97-2003 T'lmplate
Aplicarea
unui Quick
Style
Home - Style - Quick Style, con1ine 7 randuri de formate
pentru text, ghilimele alte combinatii de text,
," " L-" , .•,; ·'H,v',
,.hBBCCD
i
lIaBt>CcDlIE"

Book Title Caption Emphasts " Heading 1
- se selecteaza te>:tul dorit se aplica stilul predefinit
- anularea stilului pentru textul selectat, Home - Clear
Formatin i £Iu
r
formatting
53
i
- eliminarea din colec1ie se efectueaza cu Quick style ­
Remove from Quick Styles Gallery
- modificarea, Home - Chan eSt Ie Set
Crearea unui - se formateaza· docu,mentul cu stilul dorit
i Style Set
- Home - Change Styles se palseaza indicatorul
mouse-ului pe Style Set ',«: sl:£leSet '.
- Save as Quick Style Set, apare caseta de dialog in care este
dosarul Quick Style , as Qukkstyle.S,et, ..
- se tasteaza numele unui in File name, Save as Type
- Word Tern late -
Template-urile sunt salvate in C:\ Program Files\ Microsoft
unui Office\ Templates, ole unde pot fi sau deschise.
document
D FAX
iablon
BiIIl1gStatamenr:
EJ ONENOTE Office Excel Template
6IoodPressureTracker 810g
Microsoft Office Word Tamplete Microsoft Office Excel Templete
13 Ko 29Ko
ContemporaryPhotoAlbum
Microsoft OfAc. PowetPolilt T ...
Cle,,'cPhotoAlbum
Microsoft Office PowerPoint T.,.
1.188 Ko 605Ko
EquityMergefax
M.,osoft 0IAce Word Template
Equityletter
Microsoft Office Word Template
102 Ko 55Ko
EqultyReport
OIflce Wo,d TempIat.
EqultyMergeLetter
Microsoft OIflce Word Template
97Ko 8641(0
EqlftyResume Expen,eReport
Microsoft Office WOrd Tempiate Microsoft OIflce Excel Template
242 Ko 19 Ko
Home - Font Color .- More Colors
4[;j
Adaugarea
unor culori
personalizate

'lbem-e eorOrs' , ,
Ei.o•••Diisrril

Se aclioneaza pe fila Custom pe sageata listei Color Model
i apoi pe RGB sau HSL.
54
Pentru 0 culoare personalizata se poate utiliza combinatia: Hue
(Nuanta), Sat (Saturatie), Lum (Luminozitate) sau Red
Green (Verde) Blue (Albastru). Se finalizeza cu OK.
Culorile suplimetare sunt disponibile in fiecare paleta de culori a
butoanelor din Ribbon sau dintr-o caseta de dialog, cum ar fi
butonul Fill Color sau Font Color.
Oefinirea Home - Fill CololiFont color
temelor Crearea unui document cu aspect profesional se poate realiza
prin utilizarea unei teme prestabilita de culoare sau prin crearea
uneia personalizatEI.
Temele din Office alcatuite dintr-o paleta de 12 culori.
Aceste culori corespund urmatoarelor elemente:
patru sunt pentru text fundal
sunt pentru subliniere (evidentiere) - obiecte, text,
fundal
una este pentru hiperlegaturi - obiecte hiperlegaturi
una este pentru hiperlegatura vizitata - obiecte
hi erie aturi vizitate
Page Layout - Thli!mes
aplicarea

unei teme

I
... !

' p' ffleme$·.,: .

Pentru vizualizare rapida se plaseaza cursorul mouse-ului pe
una din temele din coleclie pentru a SfatEcran cu numele
informalii despre acestea, precum 0 vizualizare instantanee
a modului in care, ar arata documentul dupa aplcarea temei
alese. Mai multe teme: Search - Microsoft Office Online.
Aa_ Aa_ Aa_ Ao_
:=;; =::=
Alegerea Themes - Save Customize Theme .... , crearea salvarea unei
unei teme teme personalizate;
ersonalizate Ale erea unei teme creata prin personalizarea culorilor §i I
55
efectelor salvarea acesteia ca tema cu extensia (*.thmx),
se poate aplica altor documente. Tema personalizata trebuie
salvata in dosarul Dc)cuments Themes.
Page Layout - Themes - Browse for Themes
Deschiderea selectarea unui anumit tip de se executa
prin Files of Type - Office Theme: Office Themes Themed
Documents sau Office Themes. Daca este localizat in
alt dosar, se va cauta cu Look in. Deschiderea se aplica prin
':"i,::,",:," ;:;::;"';:;;;;:'::::;;"'=-""'===
Office Themes and Themed Documents
Open.
IiI Ap1icalia 1
Sa se deschida un document Word, respecmnd urmatoarele setari ale paginii:
- dimensiune A4, orientare de tip Landscape, distantele fata de marginea din
dreapta din stanga de 3 cm iar fata de marginile de jos de sus 4 cm.
Sa se realizeze un document de tlP CurriculumVitae (CV) redactat in limba
romana folosind un predefinit, accesibil din Office\New\Templates\Elegant
Resume (Puteli alege alt tip CV: Profesional Resume, Contemporay
Resume sau Resume Wizard). Sa se compare modelul de CV din Word cu CV-ul
format European, accesibil de pe site-ul UE:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/.
Sa se redacteze CV-ul, atat in lirnba mmana, cat In limba engleza, realizandu­
se verificarea ortografica sintactica a textului, precum corectarea acestuia
(Review\Proofing\Speliing and Grammar).
Salvati documentele atribuindu-Ie cate un nume dupa modelul:
nume_prenume_CV_limba_redactare. Previzualizati documentul Inaintea
imprimarii, iar apoi listati la imprimant.3 doar prima pagina a documentului.
IiI Aplicatia 2
Redactati 0 scrisoare de intentie in vederea obtinerii unui nou job, respectand
urmatoarea forma:
- formula de adresare
- primul paragraf: explicarea scopului scrisorii (aplicarea pentru 0 anumita slijba
cum ati auzit de faptul ca pozitia respectiva este disponibila). Acest paragraf
trebuie sa fie clar concis pe cat posibil, entuziast.
- corpul scrisorii
- paragraful final: contine concluzia, adica disponibilitatea pentru suslinerea unui
interviu In ce mod se va reveni aflarea unui raspuns
- formula de Incheiere §i de salut de la sfar§it
- semnatura
Documentul va fi salvat ca document cu numele scrisoare.dot.
56
1.2.3 Formatarea §i procesarecll textului
La preluarea textului se vor folosi caracteristicile implicite conform
utilizat, iar ulterior se pot efectua alte operatii necesare unei prelucrari
adecvate a textului, in funclie de tipul documentului de formatul dorit de editare
a acestuia.
1.2.3.1 Opliuni de formatare disp<mibile in meniul Home, Page Layout,
Insert
Principalele operatii asupra textului se refera la: formatarea textului, stabilirea
paragrafelor a tabulatorilor, introo1ucerea listelor, stabilirea chenarelor, scrierea
pe coloane, evidentierea primei litere dintr-un text, schimbarea textului din
majuscule in litere mici invers, sc;himbarea orientarii textului, introducerea unui
fundal de pagina (background), definirea utilizarea unor stiluri de formatare.
Principalele elemente referitoare la formatarea textului sunt ilustrate in tabelul
urmator:
Formatarea
textului
Home\Font Butoanele pentru
Pentru 0 vizualizare instantanee a schimbarea proprietatilor
textului se plaseaza indicatorul textului aflate pe eticheta
mouse-ului pe un font sau font Font.

.Jl. Ibid 't I'
" , . . __r 0 ,I a IC,
underline;
Font
9i dimensiunea fontului;
.a)?1.
";-(Highlight)
evidentierea textului prin
aJ)licarea unui fundal colorat;
culorii
textului;
exponenlilor
---1,,111 a puterilor.
marimei
literei
textului cu 0 line
-In caseta Font se gasesc optiuni ' pe mijlocul cuvantului
pentru configurarecn proprietatilor :If'"v'j
textului (tip, stil, dimensiune,
culoare, stil de sublilliere, efecte). literei
Exemplu:
are ca efect scrierea
Clear - eliminarea
57
• Selectarea
textelor cu
formatare
i identica
Stabilirea
paragrafelor
Introducere
! a listelor
Introdurerea
bordurii
i de exponenli.
. ltJ[subscrlj)"t'i r t scrl'erea
•....."'...."....,., are ca el,ec
de indici inferiori.
-in caseta Character' Spacing se !
gasesc optiuni pentru schimbarea
distantei im licite intn2l caractere
Home - Editing - Select
Text with Similar Formatting .
Dupa aplicarea procedurii se pot
modifica formatarile textelor
selectate.
Pentru anularea formatarilor -
Clear Formatin .
Home\Paragraph
-optiuni pentru aliniE!rea textului,
pentru indentarea paragrafelor
sau pentru stabilirea distantei
! intre rand uri. .
Home\Paragraph
-Bulleted (nenumerotate,
numerotate grafic)
-Numbered (numerot:ate)
-Multilevel List Lista multinivel
Home\Paragraph
Pi:! I Bottom Border )....l.....:1 _
1
0
f! Bor,de.
b;!' Border
Ei3! tlo eo::::e r
'EHIe,lIeorde.s
E8 I Bord.'"
Inside Horizontal Border
Imide yertical
l
Bord""
formatarilor pe textul selectat
la'egerea de
efecte sau a unei borduri
pentru text;
::' line
litt Qraw'J':abJe

B.I!.rders and Sha,ding."
Sau activarea ultimei opliuni din
lista: Borders and Silladin
58
Scrierea pe
coloane
Stabilirea
tabulatorilor
-butonul Columns
stinga -Left . L e f ~ ~ } la
centrat-Center Center T ,
dupa numarul de zecimale­
.G1
Evidenlierea
primei litere
Insert Text\Drop Cap
Decimal Decimal lab , etc.
,.;il'< .j;!:' t
,:ii);':"" ·="-'-butoanele Increase
Indent l?i Decrease Indent de
pe eticheta Paragraph
ermit fixarea tabulatorilor
I-litera care este
eVidentiata poate fi al?ezata
pe mai multe randuri (Lines
to Drop) sau poate avea 0
anumita distanta fata de text
Distance from text
59
I
I
Droppedll
L<I'VUILJHIP<ll:le Background
Schimbarea
orientarii
textului
Schimbarea
literelor din
majuscule
in litere mici
(,i invers)
Introducere
a unei culori
de fundal pe
pagina
Dupa selectarea textului se
\Text Direction
Orientation
- exista 3 variante:
• scriere orizontala
• scriere verticala la 90°
• scriere verticala la -90
0
- Sentence case - scrierea
primei litere din propozitie cu
majuscule
- Lower case - schimbarea
textului in scriere cu litere
mici
- Upper case - schimbarea
textului in scriere cu
majuscule
- Capitalize Each Word­
scrierea feicarui cuvant cu
majuscule
- tOGGLE cASE ­
schimbarea tuturor literelor
unui text din majuscule In
litere mici i invers
-Watermark-imagini de
fundal
- Page Color-More Colors­
culori de fundal
-Page Color-Fill Effects­
efecte de umplere
1
I
In milrghn!
J\a""i
" k ; ' ~ T S.entence case',

I lowercase
, ! gPPERCASE
!S;;apitillize Each W<lfd
ItOGGt.E cASE
60
Introducere
a unei teme
. predefinite
Stabilirea
stilurilor de
formatare a
textului
Home\Clipboard
Home\Styles\Chatrige Styles


l°ef.Ull
tB
l.dt.ndWI1il:el·
f DistinctIve
I Elegant
-Themes - teme Office
-Themes Colors ­
schimbarea culorilor
-Themes Fonts ­
schimbarea Fonturilor
-Themes Efects ­
schimbarea efectelor
Butonul IlfiJFormat Painter
de pe eticheta Clipboard
permite copierea unui stil de
formatare aplicat pe un text
asupra altei portiuni de text
(pentru executa rea
propagarii stilului se
selecteaza textul al carui stil
se propaga, se activeaza
butonul Format Painter
apoi se selecteaza zona
unde se aplica stil)
Pentru alte stiluri se pot
predefini documentele din
eticheta Styles\Change
S les
1.2.3.2 OPliuni disponibile in mellliulinsert
Se pot realiza 0 serie de operatii specifice asupra unui document referitoare la
crearea de sec1iuni, introducerea numerotarii paginilor, a datei orei, a
notelor de subsol, a unor obiecte lsau diagrame altele. Principalele operalii de
inserare a unor elemente in cadrul documentului sunt ilustrate in tabelul urmator:
Introducerea Insert\Pages\ Break
intreruperilor - element de noutate : Cover Page, da posiblitatea utilizatorului
de a crea coperta unui document dupa un stil predefinit (valabil
numai pentru Word 2007)
-se poate introducl; 0 intrerupere de pagina, de coloana, etc.
-pentru introducerrea unei intreruperi de linie se apasa
Shift+Enter
-op1iunea Page Break cu dublu click sau
combinalia de taste Ctrl+Enter are ca efect introducerea unui
pagini goale in caclrul unui
- optiunea Blank Page efect, descris .
• mai sus.
- optiunea Section Break\Next Page are ca efect introducerea
unei noi sec iuni, asu ra careia se ot efectua setari diferite de
61
pagina (orientarea pa:ginii de tip Landscape, antete diferite etc)
se executa din Page Layout\Breaks

text fc!,lIowing the column
begIn in t\he next: cglumn,
In<e,,,,·,,'<edl,ml!;JrefiK an,d- ne)tll i "
n·ext! eVII!,n.-t'l_urnbered page. "

, Introducerea
numarului
paginii
Insert\Header and Footer\Page Numbers
-se pozilia, alinierea sau formatarea numarului de

{1rI
Inserarea
datei §i orei
curente
Inserare
simboluri
Insert\5ymbol
-se pot insera simboluri, sau caractere speciale grupate pe
categorii de fonturi
I: -1l
E) :>
(l,
I.l
jl
I
± € £

©
®
IM
=1=
i(
2::
g ,More S1"l11bols, ..
Insert\Text\Oate aneJ Time
-se poate selecta lara de origine si formatul disponibil de data si
ora
i ,J
62
Inserare
texte
predefinte
Introducerea
referintelor
Insert\Text\Quick Parts\Field\Auto Text ,i optiunea dorita
rft:E9i '
i!J;J J;locument Property
IRl field .. ,
II nultdlng Blocks Organizer:.,
!iet'Mort an Offlc.:e Online ...
:ia'lt Selection t" Quick Part Gtllery ...
- folosind Autotext se poate selecta un text predefinit care va fi
inserat in document sau se poate defini 0 secventa de text care
poate fi adaugata (Add) In !ista predefinita pentru a fi ulterior
utilizata
';"''''''.:''It "i\l i

-folosind FootnotEl se pot insera note de de pagina sau
document
-Caption permite numerotarea automata a figurilor
sau tabelelor
-Cross-reference realizarea unei trimiteri la 0 a
63
· documentului
-cu Index and se pot introduce indexari, se poate genera
automat cuprinsul (Table of Contents) sau se poate tine
eviden fi urilor Table of Fi ures
Inserarea
Insert\Text\Object
obiectelor
-se pot insera obiecte de tip editor de ecuatii, foaie de calcul sau
rafice Excel:
Microsoft Graph chart
Microsoft Office Excel 97-20()3 Worksheet
Microsoft Office Excel Binary Worksheet
Microsoft Office Excel Chart
Inserarea
Insert\Links\Bookmi;lrk
unui semn
-numele semnului de carte se scrie la Bookmark name,
de carte
introducerea acestuia se face cu butonul Add, !?tergerea cu
Delete, iar trimiterea link-ul cu butonul Go To
Introducerea
unei
hiperlegaturi
Insert\Links\Hypelink
o hiperlegatura poate fi introdusa prin intermediul unui cuvant
· sau al unei imagini
-se selecteaza obiectul prin care se face hiperlegatura;
-se alege
-se poate face (Link to) catre un alt document deja
existent (Existing I=Ue or Web Page), catre marcaje din
documentul curent (Place in This Document) sau catre un
document nou (Create New Document)
-trimiterea poate fi mcuta !?i catre 0 adresa web, folosind bara
Address
1.2.3.3 Optiuni de editare disponibil:e
eratii de editare sunt rezentate 1n tabelul urmator:
· Meniul Customize Quick Acess Toolbar
.refacerea -pentru anulare sau revenire se acceseaza Undo sau Redo din
It'
u Imel
I .
i butoanele pe bara Quick Acess Toolbar
loperatii
64
Copierea unui
text,
respectiva
unui obiect
Meniul Home Clilpboard
-se selecteaza textul (obiectul) dorit §i se alege Copy sau
Ctrl+C
-se pozitioneaza I'nouse-ul acolo unde se dore§te copierea §i se
• Paste Ctrl+V
Mutarea unui
Selectarea
documentului
Anularea
formamrii
Cautarea ,i
inlocuirea
Mutarea
cursorului
-se procedeaza analog, dar in locul lu Copy se alege Cut
(sau sau Ctrl+X)
-obiectele mutate sau copiate sunt mutate automat in memoria
Cli
-selectarea intregului document: Select All (sau Ctrl+A)
Meniul Home\Font
-se selecteaza textul (obiectul) dorit ,i se alege Clear
Formati
-gasirea Find (sau Ctrl+F)
-inlocuirea (sau Ctrl+H)
-inlocuirea se p()ate efectua automat 1n toate locatiile gasite
(Replace All) manual (folosind Replace §i Find Next daca
se dore§te saltul peste unele cuvinte care se potrivesc criteriului
de
anteriori se executa butonul
asirea ,i
locuirea
unei formamri
65
No Formating. Pentru evidentierea elementelor gasite, se
actioneaza butonul Reading Highlight !?i apoi pe optiunea
Highlight All. Pentru finalizare se executa click pe OK urmat de
click e butonul Close sau Cancel.
"""
-""...,
....,
"'"
1_·II_dl",.._1
Home - Replace
Daca se dorel?te localizarea de text formatat se introduce unul
sau mai multe Se aC1ioneaza pe butonul More urmat de
butonul Format l?i in final se actioneaza pe formatarea dorita a se
gasi. Finalizarea se e1;ectueaza cu butonul OK. Se va apasa tasta
TAB l?i apoi se introduce textul lnlocuitor. Se ac1ioneaza pe
butonul Format si apoi pe formatarea lnlocuitoare. La finalizare
se executa OK. Pentru a lnlocui toate aparitiile formatarii, se
actioneaza butonul Replace All. Pentru a lnlocui formatarea pe
rand catre 0 aparitie, se executa mai intai butonul Find Next
urmat de butonul ReJlllace. Anularea lnlocuirii formatarii se aplica
cu butonul Cancel. Daca este necesar, se actioneaza pe butonul
Yes pentru a continua cautarea de la lnceputul documentului. Se
executa OK pentru confirmarea terminarii cautarii. Se finalizeaza
executia cu Close sau Cancel.
c::EliD
--.

,
-..-.

1.2.3.4 Redactarea ecualiilor matematice
Lucrarile l?tiin1ifice implica formule rnatematice care sunt destul de greu de
realizat l?i incadrat in pagina in lipsa unui instrument specializat de editare a
formulelor matematice, editorul de ecua1ii, care se activeaza cu ajutorul comenzii
66
1001$
....,.:-­
Equation o«,gndin meniul Inuert Symbols care cuprinde grupuri de
butoane pentru redactarea ecua1ii1or matematice (figura 10).
!1'.1t;
/f"unea!
EQ"!tion :..:
__ __ -­ ...
c' :.: 2.' ",
.....
,
Area 01 Cirefe

Binomial TileoJem
..
(x + a)" = I G)x1<a
n
-
k
k=O
ExpansIon of.a Sum
nx n{n-l)x
Z
(1 +x)" =1+-+
...
1! 2!
f. • -----r-'""'
I2it Sel'edion to Equation Gallery".
Figura 10 - Meniul Equation
Butonul Equation 0 :3erie
de ecua1ii predefinite pentru preluarea
acestora in vederea unor modificari de
mica complexitate,
Exemplu:
;-.i= 'r"f.,:"F'-.
,
-- . . 1 ;.'I,,)."
-
1'1...;,. :",,: ==. --of- +':11
'1 j., 1d
l'
-,.
-preluate din Equation\Built of
Circle sau Expansion of Sum
.:.,.
:....::..
fi-tt-fJ
..,
,,'
-preluate din Equation Fraction sau
Script
Aplica\ia 3
Sa se realizeze un document Word folosind tipul de font Arial de dimensiune 11.
in sectiunea de antet a paginilor Cl,l numar de ordine impar se vor introduce data
ora curenta. numarul paginii cure,nte numarul total de pagini din document iar
in antetul paginilor cu numar de ordine par se va introduce textul "Sisteme de
ecualii",
Continutul documentului este:
1ie..
a11X
1
+a12x2 ==b
1
Se considera
{
a
2l
X
1
+ a
22
x
2
b
2
Modalitatile clasice de rezolvare a acestui sistem sunt:
• metoda reducerii
• metoda substituliei.
67
Soluliile sistemului sunt:
- a
22
b
l
a
l2
b
2
all a
l2
Notez 8 :;;: determinantul c:lsociat matricei sistemului Ii
a
21
a
22
AX1=a22b1-a12b2
(oblinut din A prin lnlocuirea coloanei
coeficienlilor necunoscutei X1 Cli
coeficienlii coloanei termenilor liberi
b
1
~ i b
2
)
AX2=a11 bZ-a21 b
1
(oblinut din A prin inlocuirea coloanei
coeficienli1or necunoscutei X2 cu
coeficientii coloanei termenilor liberi
b
1
~ i b
2
Daca A;i:O, atunci solulia sistemului este perechea (X1' X2), unde:
&1.
X I : ; ; : ~ ~ I x2 :;;: 8
Aceasta modalitate de rezolvare estEl metoda lui Cramer ~ i este aplicata unui
sistem liniar oarecare de n ecuatii cu n necunoscute daca determinantul A al
matricei sistemului este nenul.
Indicatii
a) pentru redactarea ecualiilor rnatematice se vor folosi editorul de ecuatii,
scrierea cu indici ~ i simbolurile matematice
b) lnlocuili toate aparitiile cuvfmtului "sistem" cu "sistem de ecuatii liniare"
c) incadrati textul redactat lntr-un chenar cu linie dubla
d) introduceti ca fundal de paginil 0 imagine cu un calculator preluata de pe
Internet
e) introduceti 0 nota de subsol explicativa asociata cuvantului "Cramer" cu
textul "determinantul nenul este 0 condiiie suticienta de compatibilitate
deoarece rangul matricei sistemului este egal cu rangul matricei extinse ~ i
egal cu n"
f) transtormati automat titlul in majuscule
~ Aplicatia 4
Realizaii documentul urmator respect,}nd ceriniele:
- textul de pe primul rand este aliniat la stanga la 1 cm tata de marginea
exterioara
textul de pe randul2 este centrat
- textul incadrat In chenar este alinicnt la dreapta la 0 distanta de 3 cm fata de
marginea exterioara
68
Litoralul Marii Negre
Modalitafi de acces: ........ .
Caracteristici:
Statiuni:
,
Agremenlt
Tratament
Marea Neagra
.. Turistice
Prezentare generala
Marea Neagra cste 0 mare din bazinul atlclntie, situata !ntre EUI·opa Asia, care se invecineaza eu
Rusia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Tureia Georgia. Prin Stnlimtoarea Cherci se ajunge in Marea Azov,
prin Basfar in Marea Marmara, iar prin stramtoarea Dardanele in t-'1area Egee 1iii deei in Mediterana. Ea
este un rest al Mikii Sarmatice prezinta 0 serle de aspecte unice in lume.
Marea Neagra reprezinta cea rnai importanta zona turistica a tarii noastre eu 0 fauna 5i flora deosebit de
atractive atit pentru turisti cit si pentru pescarii sportivi pe care-i intilnim in numar impresianant pe
faleze, diguri sau in mici ambarcatiuni. In totalitatea lui, litoralul romanesc al Marl! Negre se intinde pe 0
distanta de circa 245 km (153 de mile), de 111 rezervatiile naturale ale Deltei Dunarii la modernele centre
de vacanti:!.
Ii:1 Aplicatia 5
Sa se realizeze 0 oferta turistic.1i sub forma unui pliant cu 3 coloane care
urmeaza sa fie tiparit fala verso. Pe coperta 1 a pliantului trebuie sa apara
denumirea agentiei turistice, sigla acesteia, datele de identificare imagini
promotionale. Pe coperta 4 sa apara un plan al amplasarii agenl?iei a
modului de acces la birourile acesteia. 1n interior se vor amplasa ofertele turistice,
evidentiindu-se promotiile oferite la diferite pachete turistice.
Aplicatia 6
Redactati urmatoarea lista ierarhicit
1. MS Office
1.1 Integrarea in cadrul paciletului MS Office
1.2 Componente ale pachetului Office
1.2.1 MS Word
1.2.1.1 text
69
1.2.1.2 Procesare imagini
1.2.1.3 Procesare tabele
1.2.2 MS Excel
1.2.3 MS PowerPoint
1.2.4 MS OutLook
1.2.5 MS FrontPage
Transformati lista precedenta in lista nenumerotata.
ItJ Aplicatia 7
Realizali un document cu 3 pagini in care sa imbinati text, formule matematice
imagini preluate de pe Internet. Se cere sa se realizeze un antet care sa apara
numai pe prima pagina a documentului care sa contina titlul lucrarii numele
autorului. Sa se numeroteze paginile documentului dupa modelul: pag .... din ....
1.2.4 Utilizarea imaginilor
Tn documentele Word pot fi cu imagini preluate din biblioteca
Word, construite de utilizator sau preluate (fotografii, imagini de pe Internet etc.).
Inserarea Insert\lliustrations
imaginilor
folosind
meniullnsert

-se pot insera imagini dintr-un fisier stocate intr-un anumit
dosar pe unitate (Picture), cautarea imaginii facandu-se
conform unui criteritJ de inserare:
1113 I"le5 images
-se pot insera imagini din biblioteca predefinita de imagini (Clip
Art), cautarea imaginii facandu-se conform unui criteriu de
cautare:
70
Bara Drawing
Insert\SmartArt prin utilizarea butonului pe eticheta
III ustrations
contextual Grouping\Group
I-SE:llec::talrea unui obiect se face cu click pe acesta
Insert =3hapes contine figuri forme predefinite
grupate pe dome/nii: linii, conectori, forme de baza, sageti,
simboluri pentru s(;heme logice, stele forme neregulate, forme
pentru adnotari
-butoanele 9,j se folosesc la inserarea unor obiecte
grafice: linie, sageata, dreptunghi, oval. Proprietatile acestor
,.
biecte pot fi schimbate folosind butoanele:
, Dash Style, Arrow Style.
Observatie:
Pentru gruparea obiectelor grafice, acestea se selecteaza
prealabil tinafld tasta Shift apasata, alegandu-se din
Box (oaseta de text) permite inserarea unui text in
desenului; casetele de text pot fi introduse din meniul
Insertnext Box
Observatie:
Oricarui obiect i se poate ata a un text, fo/osind meniu
71
contextual §i a/egfmd optiunea Add Text
·pentru schimbarea culorii de umplere a unui obiect grafic se
folose!?te Fill Color
·pentru schimbarea Gulorii liniei se folose!?te Color
-adaugarea de umbm !?i efecte 3-D se realizeaza cu
-scrierea cu text stili2.at se obtine cu butonullnsert WordArt
Schimbarea proprietatilor obiectetor grafice se realizeaza din
meniul contextual, fo·;osind optiunea Drawing Ttools
-Colors and Lines permite schimbarea culorii de umplere a unei
forme geometrice !?i a transparentei (Fill), a culorii liniei (Line) !?i
a sagetilor (Arrows);
-Size permite redimensionarea !?i rotirea sub un anumit unghi
(Size and !?i dimensionarea raportata la 0 scara (Scale)
-Layout cuprinde op1iuni pentru raportarea imaginii la text
(Wrapping Style)
In line with text- in linie cu textul;
SquarelTight - 'lncadrata de text;
Behind text- In spatele textului (pentru situatii in care se
dore!?te scrierea peste 0 imagine);
In front of text- in fata textului (daca se dore!?te
pozitionarea imagini peste text)
Horizontal Alignment -alinierea imaginii
-op1iunea Picture Tools este activa numai in cazul imaginilor !?i
cuprinde facilitati pentru controlul imaginii: stralucire
(Brightness), (Contrast), schimbarea paletei de culori
(Color)
-optiunea Text Box Tools este activa doar daca obiectul curent
este 0 caseta de teld !?i permite configurarea marginilor interne
ale acesteia (Internal Margin)
-Web afi!?eaza textul asociat unei imaginii daca aceasta a fost
preluata de pe Internet
Pentru facilitarea lucrului cu obiectele grafice se recomanda
debifarea optiunii
Q. droWir)g
din Office\Word Options\Advanced Editing Options,
eliminandu-se astfel "panza" inserata automat pe spatiul de lucru
atunci cand se foloSE!$te bara Drawing
Adaugarea Picture Tools - Format - Picture Style - More (valabila numai
unui Quick in documentele salvate cu extensia .docx)
Style
72
i Pentru schimbare,!3 a atributelor unor imagini - forma,
contur !iii efecte ,- se poate executa comanda din Co
Picture Quick S 'Ie.
Aplicarea Oupa inserarea imaginii se selecteaza !iii se aplica un stil din
formelor uneiformele oferite de Office
iimagini
Picture Tools - Format - Picture Shape.
Pictura capata forma selectata, parand a fi decupata, pentru
ianularea 0 iunii/rEiVenirea la forma ini iala - Reset Picture.
Aplicarea
unui Picture Tools - F()rmat - Picture Border
contur
unei Pentru selectarea mai multor optiuni se plaseaza indicatorul
imagini
mouse-ului e We:i ht sau Dashes, a oi More Lines.
Aplicarea unor Picture Tools - Format - Picture Effects "..8 F'idure Effects· §i apoi
efecte
cu indicatorul mOUise-ului se poate vizualiza instantaneu stilulul
imaginilor
vizitat, din care:
II" v, ..
")-'."--< - - \',w¥! ..
Preset pentru No tip presetat
sau More 3-D Setting,
Shadow pentru No Shadow, tip
presetat sau More Shadows
Reflection pentru No Reflection sau
una dintre variatiile de reflexie
(Reflexion Variations)
Glow pentru No Glow, una dintre
varialii1e de stralucire (Glow
Variations) sau More Glow Colors
Soft Edges pentru No Soft Edges
sau 0 dimensiune pentru a determina
masura netezimii muchiilor
3-D Rotation pentru No Rotation,
unul dintre tipurile de rota,ii sau More
:I-I!: Rotation ..
3-D Settings.
Schi"!1barea . Picture Tools - Format - Adjust - Recolor Rmllof· •
culorllor unel Cole
c
l
ia
Recolor I)icture Quick Style ofera 0 gama variata del
imagini combinalii diferite de formatare.
o iunile de formatare sunt:
73
No Recolor, anuleaza 0 optiune
anterioara
Color Modes, aplica un tip de
culoare (Grayscale, Sepia,
Washout, Black and White)
Dark and Light Variations, aplica 0
culoare de accent in nuante
deschise sau inchise
More Variations, selecteza 0
anumita culoare.
unui Prin selectarea imaginii dorite, Picture Tools - Format ­
Recolor ~ i apoi pe Set Transparent Color.
!Seta rea
fundal
transparent
tf' ~ e t Transparent Color
iii Aplicatia 8
Sa se realizeze, folosind bara Drawing, urmatorul document ce prezinta tipuri de
topologii ale retelelor.
TIPURI TOPOlOGICE
*0 STEA INEl ARBORE
~
COMPLETA
MAGISTRALA
NEREGULATA
Prin topologia unei rete/e se intelege modul de interconectare a calculatoarelor
in retea. Folosirea unei anumite topologii are influenta asupra vitezei de
transmitere a datelor, a costului de interconectare ~ i a fiabilitatii retelei. Exista
cateva topologii care s-au impus ~ i anume: magistrala. inel. arbore. Pe langa
74
acestea se intalnesc alte modele topologice: stea, inele intersectate, topologie
completa topologie neregulata. in figura anterioara se poate vedea
reprezentarea , sub forma de grafuri, a acestor modele.
Aplica1ia 9
Sa se realizeze un colaj de imagini preluate de pe Internet folosind motoarele de
cautare avand ca tema Uniunea Europeana (simboluri, drapel, tipuri de monede,
harta Uniunii etc.). Acest ansamblu de imagini va fi 1nsolit de un scurt text
explicativ.
Ii1 Aplica1ia 10
Redacta1i un document referitor la calitatea unui sistem informatic folosind textul
figura prezentata completand GU informatii imagini preluate de pe Internet.
Calitatea sistemului informatic
Conform modelului calitatii introdus de standardul ISO-IEC 9126, calitatea
produselor software se compune din calitatea interna (totalitatea caracteristicilor
produsului software din perspec:tiva interna), calitatea externa (totalitatea
caracteristicilor produsului software din perspectiva externa) calitatea de uz
(totalitatea caracteristicilor la umizarea produsului software intr-un anumit
context). Cadrul general al modetlului calitalii pentru produsele software este
prezentat in figura 1:
Proces Produs Efecte prod us
Masuratori proces Masuratori inteme Masuratori exreme Masuratori ale calitatii in uz
Figura I - Cadrul general al modelulului calWijii pentru produsele software
Aplica,ia 11
Realizali un document cu prezentarea pachetului de programe MS Office 2007,
respectiv carcateristici, componen1e, sigle utilizate. Sa se descrie succint fiecare
componenta Office, cu principalele functii.
Ii1 Aplica,ia 12
Sa se realizeze un document la prezentarea principalelor tipuri de
notebook+uri aflate in momentul clctual pe piala. Se cere sa se preia imaginea
echipamentului, caracteristicile pretul acestora folosind ca sursa de informare
magazinele virtuale care comercializeaza echipamente IT.
75
Aplicatia 13
Sase realizeze 0 diagrama cu ora!iiele din Regiunea de dezvoltare Bucure!iiti-lifov.
Fiecare oral? va contine 0 referinta (hyperlink) la 0 imagine din acel oral?­
Aplicatia 14
Sa se realizeze un document care sa prezinte oral?ul Bucure!iiti cu elementele
sale culturale, cu monumentele cele mai semnificative !iii cu parcurile sale. Prima
pagina va contine 0 imagine a ora§ului Bucure!iiti !iii un cuprins al prezentarii care
va contine referinte la capitolele menlionate. Macheta primei pagini a
documentului este reprezentata in imaginea urmatoare.
Centru cuUncllI
1.2.5 Lucrul cu tabele
Tabelele sunt utilizate pentru structurarea informatiilor, pentru realizarea unor
calcule sau chiar din motive de aliniore, Procedura de utilizare a tabelelor este
ilustrata in tabelul urmator-
Crearea unui Insert\Table
tabel -se poate specifica numarul de linii §i de coloane al tabelului
Table size
Number of
: Number of rows:
• Table
Selectarea
Table\Select\Table sau actionarea butonului I±l pozilionat in
tabelului
partea din stanga sus a tabelului
Table\lnsert ! Inserarea
elementelor
1mI t Insert Columns to the 1eft -coloane la stanga
in tabel
Insert Columns to th<!' BI,ght -coloane la dreapta &
Insert Rows8,bove
',If -randuri dedesubt
Insert R.owsfl.erow
-randuri deasupra
'
i30c> [e-lls.. ,
-celule
§tergerea Pentru celule se selecteaza celula se actioneaza dreapta pe
76
elementelor
din tabel
Unirea
celulelor
rtirea
,
celulelor
Introducerea
tabelelor cu
format
mouse
Pentru
, .Q:eiete Cells ...
randuri se selecteaza
i mouse : J;l:elete Rows
randul dreapta pe
sau se pozitione,3za cursorul in celula do rita se I?terge cu .
de tastatura.
I Table\Merge Cells
- se selecteaza celulele care vor fi reunite I?i se activeaza
optiunea Merge Cells cu aclionare dreapta pe mouse i
fEj.! Merg Ii! C!!lls
Table\Split Cells
-se poate specific.a numarul de linii, respectiv de coloane pe care
l:II"'t'innil:lre drepta pe mouse
Se actioneaza pe fila din Table Tools I?i se deruleaza in •
predefinit
'I
sus I?i jOs pe listei More din grupul Table Styles, pentru
I
. stiluri su
Repetarea
!
Table\Properties\Heading Rows Repeat
capetelor de -se selecteaza randul dorit I?i se bifeaza optiunea Repeat as
tabel pe header row at the top of each page din Tabel
i fiecare
<---," -:,' \
I pagina l-Illtiwr,owtcrbreajsacr.dss,pages .

Conversia
tabelului in
text ,i invers
77
text with
o

OCO!!!ma5
OQlhe,"
-daca se transforrna textul in tabel, se peate alege dimensiunea tabelului
Table size
Number of !;.olumnsl
Number of tOWS:
sau tipul de separatol acceptat
Separate at
o p'aragraphs CO!lllTla.
(illabs 0 Qther:
Table\Sort
-sortarea se poate face dupa 3 criterii, unul principal (op1iunea

Sort by) Sort !?i doua secundare (Then by), se poate preciza
modalitatea ascendenta sau descendenta de ordonare
(;v 8.scending
() Q.escending sau se paote alege ca sortarea sa sa faca In functie
de capetele de tabel
My list has <
Table\Formula Ix Ff.)rnll)Jla
-formulele de calcul sau functiile introduse intr-o celula a
tabelului sunt marcate se semnul '=
nibile s in lista derulanta Paste Function
1
2
3
ABC
Al Bl Cl
A2 B2 C2
A3 B3 C3
Sortarea
datelor din
tabel
Introducerea
formulelor
de calcul
().No
-celulele tabelului in Word sunt numerotate la fel ca i in Excel:
. Schimbarea Table\Table Tools\Design
Iproprietatilor
78
tabelului
Bara de
instrumente
Tables Tools
-se pot defini proprietatile tabelului, ale liniilor, coloanelor
celulelor, cu actionarea dreapta mouse Table Properties:
• se poate defini alinierea tabelului in
latimea acestuia
• se poate defini inaltimea randului §i latimea coloanei
• se poate defini alinierea verticala
celulei, precum §i distanta textului fata de borduri
-pentru tabel, SI; configura bordurile,
'-­ Or,a,w
-'" Pen Colo·( .. Tabl,e
sau
cadrul paginii §i
a textului in cadrul
folosind butoanele
-pe aceaste banl3 de instrumente sunt plasate butoane care
permit desenarea tabelului, liniilor din tabel, stabilirea
!
stilului
tabelului,
tabel cu fo
grosirnii
umplenea
rmat nr.Q.n,:
liniei,
cu cu
:",·,nlT
definirea
loare a ce
tipului
lulelor,

int
culorii
roducerea
bordurii
unui
Aplicatia 15
Sa se construiasca tabelul urmator, respecti!lndu-se formatarile:
galben .
: Text 1

tv
: Text 3
. ro:jlU
I ,
I ! Text 4
b I
.
....

E-<
i
i Text 6
on i
i albastru
i
i
a) sa se insereze doua randun-i in partea de jos a tabelului;
79
b) sa se insereze 0 coloana In dreapta tabelului;
c) sa se uneasca celulele de pe primul rand.
~ Aplicatia 16
Sa se realizeze un tabel cu forma preluata din lista cu tabele predefinite
(Table\Quick Tables). Tabelul va contine structura unui orar saptamanal in care
se vor insera disciplinele ~ i salile corelspunzatoare orelor de curs ~ i seminar.
Facultatea de Finante, Banci ~ i Contabilitate + An I
Semestrulll- An univ. 2009/2010
a) sa se adauge 0 coloana penlru fiecare zi pentru sala programata pentru
fiecare activitate;
b) sa se completeze tabelul cu lnregistrari corespunzatoare disciplinelor de
studiu.
~ Aplicatia 16
Sa se realizeze 0 aplicatie cu preluarea unor date de pe site-ul UE specializat
pentru managementul informatHlor statist ice (ec.europa.eu-eurostat). Aplicatia va
contine informatii referitoare la utilizarea Internetului de catre persoanele fizice ~ i
juridice, eviden1iindu-se pozitia tarii noastre fala de celellalte state ale UE. Se vor
realiza ~ i comentariile adecvate, conform situaliei comparative prezentate prin
tabelele extrase de pe site-ul Eurostat.
Tabelul urmator reprezinta un exemp.iu asupra modului de realizare a ap1icaliei:
Tabel 1 - Gradul de utilizare a lnternetului (%) pentru persoane eu viirsta lntre \6-74 de ani
27 state ale UE 32 40 41 47 53
25 state ale UE 34 40 43 49 55
15 state ale UE 39 44 45 51 57
Eurozona 34 40 42 48 53
Belgia 0 47 53 60 0
80
Republica Cehii 20 20 31 37 49
Danemar.;a 68 72 77 77 80
Germania 52 57 61 64 69
Estonia 32 40 46 53 57
Irlanda 22 26 36 44 0
Grecia 12 14 18 21 27
Spania 26 28 33 38 44
Franta 0 0 35 46 59
Italia 21 24 27 30 33
Cipru 22 22 24 27 30
Letonia 11 21 31 43 50
Lituania 11 16 29 39 45
Luxemburg 59 65 65 72 76
Ungaria 14 21 29 38 0
Malta 0 30 0 42 45
Olanda 0 74 77 82 84
Austria 37 41 47 55 57
Polonia 15 20 26 33 40
Portugaha 17 20 23 27 34
:d"< ...
. .:'1'6 •..

Slovenia 26 35 41 45 48
Slovacia 22 20 24 34 49
Finlanda 49 56 65 70 75
Suedia 69 71 77 73 82
Marea Britanie 51 55 55 62 69
Turcia 4 4 0 0 0
Islanda 65 77 80 84 0
Norvegia 62 67 73 79 84
Sursa de date: Eurostat
It( Aplicatia 17
Sa se realizeze 0 aplicatie cu date statistice referitoare la salariul mediu in tarile
UE, datele fiind preluate in mod similar ca in cazul aplica1iei anterioare.in acest
caz se solicita, atat prezentarea tabelelor cu dateIe statistice, cat reprezentari
grafice care sa ilustreze situatia comparativa a statelor europene cu privire la
salariul mediu. Sa se prezinte un text care sa cuprinda comentariile adecvate
situatiei prezentate in tabele Tn graficele realizate.
81
ItI Aplicatia 18
Sa se realizeze un document cu urmatorul continut pentru evidenta stocurilor de
produse ale unei firmeo Documentul va fi salvat ca in folderul My
Documents cu numele evide
Nro
Crt Denumire produs
1
2
3
Pret
minim
Pret
0;:: Stoc final
0ii).

Pret
unitar
Valoare
Formulele de calcul din tabel sunt mc3rcate in celule colorate In gri astfel,
-stocul final reprezinta stocul
-valoare produs reprezinta stocul final*pret unitar.
a) sa se completeze tabelul cu trei inregistrari !?i sa se calculeze formulele
specificate;
b) sa se ordoneze tabelul dupa stocul final;
c) setati primul rand al tabelului astfel incat capul de tabel sa se repete pe
fiecare pagina a documentului;
d) introduce1i 0 eticheta (Caption) pentru numerotarea automata a tabelului
In cadrul unui document.
ItI Aplicatia 19
Sa se realizeze urmatorul tabel in Word, efectuand calculele necesare In celulele

Situatia cheltuielilor pe faze de realizare a unui produse
Denumire
Produs
Profit

Proiectare Pro()]uctie Desfacere Reclama (RON)
82
Aplicatia 20
Sa se realizeze un tabel in care sa se prezinte comparativ pre1urile de
comercializare oferite de diferite companii, pentru calculatoare de tip PC desktop,
cu acelea§i caracteristici. Tabelul va avea urmatoarea structura:
1.2.6 FUnctii avansate
,
Aplicaliile mai complexe de prelucrare a documentelor necesita anumite functii
speciale referitoare la imbinarea mai multor documente, generarea de etichete
sau realizarea unor formulare de preluare a datelor.
1.2.6.1 Fuzionarea documentelo'r (Mail Merge)
Fuzionarea Mailings\Create
documentelor
meniului Mailings\Start Mail Merge
Mail Merge
UtJ
.betteH
@
g.MaH iViessages
t ...
"'1 L2
bels
...
i1
1!3 ,MoFmai Word Docume'nt
:\ step' by Step 'I'vlail M'erge',wizard " ,
Realizarea Mailings\Euwelopes and Mailings\Labels
I plicurilor

: -Envelopes - Insert Adress - Options (pentru selectarea
I etichetelor I dimensiunilor, amplasarea, codul de bare $i fontul) - OK
83
Inceperea fuziunii
Adress - Options (pentru selectarea
lasarea, codul de bare i fontul - OK


Mailings - Stalt Mail Merge, : apoi se executa Step
by Step Mail Merge Wizard.
Pentru parcurgerea de la 1 la 6 se actioneaza cu
Next:
pasul 1 .- Starting
pasul 2 .'- Select recipients
pasul 3 - Importare date dintr-o baza de date
existentil
Use an existing list - Browse - Open - Ok
pasul3 --Importare date din Outlook
Select from Outlook Contacts - Chose Contacts Folder
- Select COl1tact List Folder - Ok
pasul 3 -- Creare un document de date
Type a new list - Create - New Entry (adaugare
inregistrari) - OK, se deschide caseta de dialog Save
Address List din dosarul My Data Source - Save - OK
pasul 3 .- Editare un document de date
Edit recipient list, se selecteaza sursa de date - Edit,
se efectueaza modificarile dorite - New Entry
(adaugare inregistrari)/Delete Entry
inregistrari) - OK
pasul 3·- Sortarea §i fittrarea date/or
Edit recipient list, se selecteaza coloana dorita - Sort /
Advanced (pentru sortare avansata - OK.
pasul 4 .- Creare scrisoare
Write your letter (se plaseaza punctul de inserare in
scrisoare acolo unde va aparea blocul de adrese) ­
Address Block - OK, Greeting Line (se plaseaza
punctul de inserare acolo unde va aparea formula de
adresare) -- Ok, More Items (mai multe campuri de
fuziune in corpul scrisorii) - Insert - Close
pasul 5,- Previzualizare Fuziune
Find a recipient, in panoul de activitali pentru gasirea
unui destinatar sau grup de destinatari - All Fields sau
this field, apoi se selecteaza un camp - Find Next ­
Close
pasul 6 - Complete the merge. Pentru completari,
se ac1ioneaza Edit Individual Letters ­
OK
Fuziunea in E-mail o tiunea E-mail
84
Introducerea
adreselor !ji
tiparirea adreselor
pO!jtale
E-!1I1afl M.essages
messages. t - ,
Pa§ii urmatori sunt afi§ati de caseta Mail Merge din
Select:dO!;uinenttipe . ,

" "
.:
r Y" ".", l'
',1.
_ I
dreapta .
Pasul 2 Next: Starting document - Use current Document
Pasul 3 Ne),t: Select Recipients - Use an existing list/Type
a new list Browse - OK
Pasul 4 Ne)(t: Write your e-mail message
Pasul5 Ne>ct: Preview your e-mail message
Pasul 6 Ne)ct: Co the e - Electronic Mail - OK
Se ac1ioneaza fila Mailings - Envelopes W ... _
Insert Address, se tasteaza numele §i adresa
destinatarului - Options, pentru dimensiune §i pozitie, font
- OK - P ntru re
-"
Se ac1ioneaza fila Mailings - Labels, se introduc numele
si adresele destinatarilor sau se executa butonul Insert
Address pentru a Ie cauta in agenda - Options (pentru
selectarea dimensiunilor, amplasarea, numarul de etichete
pe pagina) - OK. Pentru imprimare se introduc etichetele
rimal1lta butonul Print.
85
Inserarea,
editarea lji
modificarea unor
structuri
predefinite
Butonul RulesUnsert Word Field permite insearea unor
structuri prestabilite, de exemplu:
Ask l?i Fill-in permit inserarea unor date fixate in prealabil;
If••.Then ... ElsEi ... este 0 structura decizionala care permite
inserarea unei Gondi1ii.


I M£rg1!' Record"
, I Mefge Se.Quence i,V
I !:!ext RE'co,d
I
Next RE'cord If...
, . . Set BookmaFk...
I Recold If... _
Se poate folosi 1f...Then ... Else ... pentru a verifica adresele
din con1inut l?i a arata numarul de telefon local din conlinut
alaturi de un numar de telefon international.
Pentru eventuclle modificari ale bazei de date se poate
apasa butonul Edit Recipient List Mail Merge i
Recipients, a se deschide baza de date se'
acceseaza butonul I urmat de
Type list...
entru 0 noua lista se acceseaza butonul
IiI Aplicatia 21
Sa se realizeze, folosind Mailings\Envelopes sau Mailings\Start Mail Merge,
scrisori circulare prin care sunt inl?tiinta1i participantii unui concurs de informatica
privind utilizarea pachetului Microsoft Office 2007 asupra notelor l?i calificativelor
ob1inute.
Cerin1e :
• Se vor completa automat in sc:risorile circulare urmatoarele campuri :
a Numarul diplomei
a Data curenta
a Data examenului
a Numele participantului
a Prenumele participantului
a Localitate
a Adresa
a Data nal?terii
a Nota
a Calificativ-daca nota e8te intre 5 l?i 6-suficient
-daca nota intre 7 l?i 8-bine
-daca nota esta intre 9 l?i 10-foarte bine.
86
Informatiile din cadrul acestor campuri vor fi preluate in doua moduri: prin
crearea unei noi baze de date numita Baza1.dbf sau prin preluarea lor dintr-un
tabel deja realizat in Word, cu structura indicata mai jos. Ambele tabele vor
contine cel puiin 10 Inregistrari.
• Dupa campul calificativ se va introduce un mesaj (folosind
Mailings\Rules\lnsert Word Field\lf ...Then...Else) astfel: daca in campul
calificativ apare suficient-mesajul "Mai studiaza"; bine-"Se poate mai
bine"; foarte bine-UFelicitari (".
• Numele examinatorului va fi completat folosind Insert Word Field\Ask
automat cu numele "George!scu".
Numele directorului va fi completat folosind Insert Word Field\FiII in
implicit cu numele "Ionescu".
Scrisorile finale vor fi salvate in dOGumentul Scrisoare.doc pe discul D.
• Scrisorile se vor genera In ordinea crescatoare a mediilor de promovare.
• Se va crea separat 0 alta sl3rie de scrisori doar pentru concurenlii care au
obiinut calificativul foarte bine.
Formatul implicit al scrisorilor (documentul principal) este urmatorul:
SUPERIT CUI: 123456 Adresa:
ti' .................. .. ...............
t:8J .................. .. web .......... ..
Numirul diplomei «Numarul diplomei»
Emisa la data curenta «Data curenta»
Tn urma examenului susiinut In data de «Data examenului», se acorda
domnului/doamnei «Numele lParticipantului» «Prenumele participantului»,
nascut(a) in localitatea «Localitate» la data de «Data avand
adreasa «Adresa» prezenta diploma.
Nota obtinuta de dumneavoastra la examenul final a fost «Nota» iar
calificativul «Calificativ».
Examinator Director
Rezolvare:
Imbinarea corespondeniei este utilizata atunci cand se imbinarea unei
liste de nume adrese cu un alt document, de obicei 0 scrisoare. Sursa date lor
poate fi un simplu tabel Word, un tabel Excel sau Access.
87
_,0,
current rt .... ..
'.. ,
"C',"',
'"
Ilit '
,s" ,'.>" "';
O'5elect
'0 ' ,
:C', ',',;" ,'-.
,
"
recipients
'
'l:,XtI'.lRPRMAlliA\office 2007
lis,t,. ;. :
Pentru realizarea scrisorilor se concepe modelul scrisorii (formatul
prezentat), dupa care se urmeaza procedura de completare automata a datelor
din lista predefinita (Word, Excel sau Access).
Se acceseaza din meniul Mailings\Start Mail Merge\Letters letters.
Pasul1. La primul pas, se executa click pe butonul Start Mail Merge !?i apoi click
pe opliunea Step by Step Mail Merge Wizard, care deschide panoul Mail
Merge. Se bifeaza opliunea pentru care este creat documentul din Select
document pe.
..
.-doNn... rm•..., . "'1,
Pasul 2. Se alege opliunea pentru documentul de pornire !?i apoi click pe Next:
Select recipient din partea de jos a panoului pentru trecerea la pasul 3.
Pasul 3. Se selecteaza fi!?ierul din folderul dorit, creat cu datele necesare, sau se
alege optiunea crearii unui nou fi!?ier.
Create - New Address List, va creel 0 baza de date in Access cu extensia
.mbd.
Observatie: Oaca se dore!?te folosirea unei liste (baze de date) deja existente se
alege Use an existing list apoi BroW'se.
Oaca lista este deja creata !?i se adaugarea de date se selecteaza Edit
recipient list !?i se completeaza.
Tn cazul realizarii unei baze de date nai, din fereastra nou aparuta, New Address
List, se selecteaza Customize ColllJmmn, apoi Delete pentru a §terge toate
campurile predefinite !?i Add pentru a crea campurile necesare acestei aplica1ii
(Numarul diplomei, Data curenta, Data examenului, etc.). Se poate modifica
,'What typeofdorument"are YOlJ, I
,working on? . ,.",'
o
oE-mail messages
'O,Envelopes
, Labels
0
oDirectory
.. €
up Yd!Jr '.i,,'

.. i,
,'",
document
Start from the document
here and use',the
wIzard,to s,da
,:,recipient'inforlnatioR.
, ;,,: "
88
numele unui camp folosind butonul Edit Data Source. Tn secliunea Enter
Address Information se introdl.lc cele 10 inregistrari (folosind butonul New
Entry)
Cu ajutorul opliunii Filter and S(llrt se pot ordona anumite campuri (de exemplu
se poate ordona crescator baza de date in funclie de medie).
Pasul 4. OPliunea Write your letter permite definitivarea scrisorii !?i introducerea
unor caracteristici predefinite (Address block, Greeting Line, etc.).
Pasul 5. OPliunea Preview your letters permite vizualizarea documentelor
create.
MaiIM,ii!rge.
Wrile your letter
, i -:: " \, ',,<+ ;/-_
.Ir \IOU have not done SO,
write your letter.now;' •
To add redpient· inrormation to
your letter, dick a ,location in the
iDcl,:lment"and then cli% Qne of
the'items oelow" ' .
Address block, ::
Greeting line".
Ei!!icti6nic postage,:,.
More items,,,
..
.yout,iettars, .7;:", ';i
1
/,:.
. ;
.' "Edit .Individual :This 'wm
oPElfl0[Jew ..
.. .. 'r ..
tQ all the letters,.
the or!ginaldocull1e/tt; .' •
When you have rinishedwriting.•
your !etter.,. dickNext Then you" •
. ead1;','
rel:i\'l,ient'sletter,.,' <;;;;;:' ,T'
Step4.of6 I'. ',:
$ Next: Preview \lour letters
$ Previous: Select recipier:lts
Pasul 6. Se finalizeaza fuziunea documentelor, care pot fi printate (Print) sau
editate pe foi separate (Edit individual letters).
Meniul de etichete Mailings butonul Insert Merge Fields, care are
ca efect introducerea In documemtul initial a campurilor necesare din baza pe
pozilia unde este plasat cursorul.
Butonul View Merged lnregistrarile concrete din baza de
date.
Butoanele se regasesc in eticheta Finish & Merge pentru Edit
Individual Documents, PrintE1r Documents, Send E-mail au ca efect
fuzionarea documentelor intr-un nou document, la imprimanta, intr-un mail sau
pe fax.
89
[iQc
,
];;dit Indivldual. El'ocuments, ..
Erint Documents.. ,
.s.end E-mail Messages.. ,
Nel¢ Reocord If...
Butonul Rules\lnsert Word Field permite insearea unor structuri prestabilite, de
exemplu:
Ask Fill-in permit inserarea unor date fixate in prealabil;
If...Then ... Else... este 0 structura decizionala care permite inserarea unei
condi1ii. De exemplu, mesajului dupa campul calificativ se procedeaza
astfel:
{IF {MERGEFIELD calificativ}="suficient" "Mai studiaza" "{IF{MERGEFIELD
calificativ}="bine" "Se poate mai "Felicitari"}"}
Aplicatia 22
Sa se conceapa modele de plicuri cu urmatoarele caracteristici: dimensiune 41/8
x9 1/2 in, adresa destinatarului scrisa cu font Arial de dimensiune 12, adresa
expeditorului scrisa cu Arial de dirroensiune 10. Generati automat cate 0
eticheta pentri fiecare plic.
90
Tn sectiunea Envelopes (plicuri) se completeaza Delivery
address Return address.
Apasand butonul Options se pot defini dimensiunile
plicului (Envelope size) dar !ii fontul utilizat pentru
redactarea adresei destinatarului sau expeditorului.
Accesand seciiunea Printing Options se poate stabili
modalitatea de a plicurilor In imprimanta pentru
tiparire (Feed Method).
Plicurile astfel generate pot fi trimise catre imprimanta
(butonul Print) sau pot fi documentului ca pagina
separata (Add to Document).
Seciiunea Labels este folosita pentru realizarea
etichetelor; se observa ca In caseta Address se preia textul scris la Delivery
address In sectiunea pentru crearea plicurilor.
Se poate printa 0 singura eticheta sau 0 pagina intreaga de etichete.
Print
q)
o Si!lgle label
[t'J Aplicatia 23
Sa se genereze 0 scrisoare avand ca subiect intentia de a urma cursurile unei
facultati cu profil economic folosind Comtemporary Letter.
Rezolvare:
Se alege Start Mail Merge\Lettel's sau Step by stepMaii Merge Wizard.
Tn fereastra Letter Wizard se fac urmatoarele setari:
-stabilirea formatului scrisorii: -introducerea datelor destinatarului
,
Redp!ent:Wo "Othei.E!tmeI)l;S':
--•..­
-alte elemente incluse In scrisoare
91
, ,ttb;et.t='trri1'J!tt' other Elafrtents
"'"""

Observa1ie:
Acest format predefinit de scrisoare se pote instala din Office\NeW\Letters
and Faxes\Contemporary Letter.
1.2.6.2 Realizarea documentelor mi:lchetate
Introducerea Office\Word opti:ons\Customize\A1I Commands sau I
butoanelor Customize Quick Acces Toolbar\Moore Comands\AII.
Commands
Folosirea
• Text Form Field permite introducerea campurilor
campurilor
de tip text, data calendaristica, numerice sau expresii de calcul
macheta
'Ri
Butonul Box Form Field permite introducerea
casetelor de validare sau selectare
Butonul tJlJOrop-Oown Form Field introduce campuri
macheta de tip lista derulanta
Protejarea
Protect Form. Activarea acestei protec1ii permite •
machetei
listelor derulante

efectuarea calculelor in
campurile numerice
Aplicatia 24
Sa se realizeze 0 macheta a foii matncole, dupa modelul:
Universitatea .... din Bucure$ti
Facultatea Finante, Band, Contabilitate
FOAIE MATRICOLA
Notele ob1inute in timpul facultatii de i;tudentul
Anul de studii 1
92
Forma de invatamant· [gizi Dfr
Nr.crt. Discipline de invalamant

Examene

Verificari

Colocvii

Proiecte
Total ore Note sau credite
Curs Obs. I Semestrul 1 Semestrul2
10 10
8 8
10 10
Media generala 9.33
Cerinle:
• Campul Facultatea se va defini ca 0 lista derulanta cu valorile "Finante,
Banci, Contabilitate", "Relatii Economice Internationale", "Management
Turistic si Comercial";
• Campul studentul este de tip text;
• Campul anul de studii estEl 0 lista derulanta cu valorile 1,2,3,4;
• La forma de invalamant so vor defini doua casete de validare;
• Notele vor fi definite sub forma de campuri numerice implicate in calcule;
• Media generala va fi un camp calculat ca medie aritmetica a celor 6 note;
• Pentru textul Obs. se va introduce 0 referinla de subsol cuprinzand
"Seminarii, lucrari, proiecte, practica, stagii".
Rezolvare:
Se introduce Butonul lJJDrop-Down Form Field
necesar introducerii campurilor macheta de tip
lista derulanta.
Definirea Iistei derulante pentw ca:npul Facultatea
v A d btl ,. EI I
reaI
·
Izeaza a egan
I
u onu i',;;:::'.
t
se emen e e
listei se introduc apasand butonul Add. Ele pot fi
cu Remove sau Ie poate fi schimbata
pozilia cu butoanele Move.
Lista derulanta este act iva doar daca se apasa
butonul de pe bara de instrumente rapida.
Pentru campul de tip text Studentul se alege
Executand dublu click pe suprafata gri care apare,
in sectiunea Text Form Field\ Type se alege
Regular Text.
Casete de validare se oblin GU butonul Daca
se validarea casetei, se executa dublu
click pe aceasta se alege la Default Value
optiunea Checked.
93
Pentru a introduce notele se alege butonul
se executa dublu click pe acesta !?i se aleg
optiunile din figura:
• Type:Number;
• Default Value se completeaza cu 0 valoare
implicita a notei
• Bookmark reprezinta sernnul de carte
asociat notei (in exemplul propus s-au
asociat notelor valorile text3, text4, .,,' text
8)
• Campul Calculate on exit trebuie bifat deoarece acest camp numeric
va fi implicat in calculul medieL
Media generala este obtinuta cu butonul realizand setarile:
• in caseta Expression s-a introdus formula:
=(text3+text4+text5+text6+text7 +text8)/6
• In caseta Type s-a ales tipul Calculation pentru a specifica facptul ca
media este un camp calculclt.
1.2.6.3 lerarhizarea organizarea documentelor
lerarhizarea Vizualizarea ierarhizata a documentului: View\Outline
documentelor Bara contextuala asociata acestui tip de vizualizare contine:
• IPromote care promoveaza textulla nivel de
titlu sau a unui subtitlu cater un nivel superior
• butonul Demote cu efect complementar butonului

• butonul Demote to body text care retrogradeaza
titlurile !?i subtitlurile la nivelul de corp de text
• up !?i Move Down deplaseaza cursorul
inainte sau dupa pozi1ia curenta
• Collapse asigura expandarea sau
restrangerea ierarhiei
• Create Subdocument, Remove
Subdocument, Insert Subdocument au ca efect crearea,
!?tergerea sau inserarea subdocumentelor lntr-un
document rinci al

Formatarea -Format\Styles and Formatting; se alege nivelul ierarhiei (de
ierarhiei exemplu Heading 1) se modifica prin selectarea op1iunii
Modify
;se. ale:e butonul Style sau Styles and Formatting
:_. 1,.l
de
e bara Formattin
94
Numerotarea Paragraph\Buliets and Numbering\Numbered- contine 7
titlurilor stiluri ce ot fi ersonalizate cu Define .....
ierarhiei
Organizarea
documentelor
Generarea cupl'insului:
-dupa stabilireCl ierarhiei 9i a stilurilor de formatare, se
pozitioneaza cursorul acolo unde se dore9te inserarea
cuprinsului 9i se alege Reference\Table of Contents; din
secliunea Insel'll Table of Contents se poate alege stilul de
re
Tabela figurilor:
-se numeroteazfl automat figurile alegand din meniul contextual
asociat acestorcl op1iunea Insert Caption apoi se alege Insert
Table of Figures
Actualizarea Cuprinsului:
- prin ac1ionarea mouse-ului dreapta - Update field - Update
Table of Contents - Update page numbers only/Update
entire table - OK
Cvprlns:
95
ItI Aplicatia 25
Sa se realizeze un document cu 3 titluri, fiecare din acestea avand cate 3
subtituri 9 paragrafe. De asemenea documentul va cuprinde 4 imagini.
Construiti automat cuprinsul tabela figurilor.
1.2.6.4 Macro comenzi
Introducerea unei View\Macros\viewMacros
comenzi macro
Inregistrarea unei View \Macros\Record Macro
macro comenzi
Se tasteaza flumele macrocomenzii. Se actioneaza
sageata listei Store macros apoi se selecteaza 0 locatie:
All Documents, disponibila oriunde in word
Documents Ba!;sed On, disponibila In documente bazate
pe documentul curent
This Document, dis onibila numai in documentul curent.
Crearea unei
macrocomenzi
VieW\Developer sau View\Macros\viewMacros
Se actioneaza sageata listei Macros apoi All active
templates and documents - Create, se va deschide
fereastra Microsoft Visual Basic. Se activeaza fereastra
lVIodule se tasteaza noile comenzi Visual Basic sau se
vor edita cele existente. Pentru executa rea macrocomenzii
se actioneaza ta;sta F5 - Save - File - Close and Return
to Microsoft Word.
Executarea unei VieW\Developer' sau View\Macros\viewMacros
macrocomenzi
f!i Yie!N t'lllact"o.s·
I Se actioneaza rnacrocomanda dorita cu Run
$tergerea VieW\Developer sau View\Macros\viewMacros
macrocomezii Se actioneaza macrocomanda dorita apoi Delete $i
Delete, din nou :.>entru a confirma §tergerea
96
Depanarea unei View\Developer sau View\Macros\viewMacros
macrocomenzi Se actioneaza macrocomanda dorM pentru depanare
Step Into, S6 deschide fereastra Microsoft Visual Basic !?i
se bifeaza meniul Debugn !?i apoi Step Into (sau tasta F8)
pentru a executa fiecare instructiune. Se mai poate utiliza !?i
Step Over !?i Step Out. Finalizare se face cu Save - File ­
Close and Return to Microsoft Word. Pentru a opri
. de anarea SG actionneza cu OK. .

Editarea unei View\Developer sau View\Macros\viewMacros
macrocomenti Se actionea2:a macrocomanda dorita pentru editare - Edit,
se deschide fereastra Microsoft Visual Basic
'A se va deschide fereastra Module
care contine codul Visual Basic al macrocomenzii. Se pot
tasta noi comenzi sau edita comenzile existente. Se
salveaza - Save - File - Close and Return to Microsoft .
. Word
Adaugarea unei
semnaturi digitale
Asocierea unei
macrocomenzi
unei bare de
instrumente
Salvarea unui
document care
contine
macrocomenzi
Se deschide proiectul cu macrocomenzi se actioneaza
pe Developer - butonul Visual Basic - Tools - Digital
Signature - Choose, se selecteaza un certificat din lista ­
View Certificate - OK (de trei ori) - Save - File - Close
and Return to Microsoft Word

Dupa creama unei macrocomenzi, acesta se poate
barei de instrumente Quick Access, pentru a avea acces
rapid la ea, din Word Options
Customize Quick Access Toolbar - More commands ­
Choose command from - Macros - Customize - For all
documents (prestabilita) - Add - Move Up/Move down
(aranjarea in ordinea dorita) - Modify (se introduce nume
entru se adau a 0 icto rama - OK
Office - Save as - Save as type
Macrocomenzile sunt create utilizand instruc1iuni Visual
Basic for Aplications (VBA). Daca se 0
macrocomanda unui document, trebuie salvat cu extensia
ce se term ina cu litera 11m" .,. .docm - fisier Word Macro ­

97
Deschiderea unui
document care
contine
·
macrocomenzi
Enabled Document sau (*.dotm) - fi!?ier Word Macro ­
Enabled Template Word Macro-Enabled Template
Office - Open - File as type
La deschiderea unui document care contine macrocomenti
scrise in VBA sau cu instructiuni din alt program, Word
un aVE;rtisment de securitate, pentru protejarea
calculatorului.
Daca se autorul/sursa se poate accepta
deschiderea bifand optiunea Enable external content sau
optiunea Trust ell! documents from this publisher (daca
este disponibila), in caz contrar se actioneaza optiunea
Help protect me' from unknown content, macrocomenzile
se vor bloca.
Macros and one or IT!OI'e Actl¥e). have been disabled This activt:<OOtentft'\l6tlt
contain \PlfU!OeS or ri'Jer st:OJtity h.tuards. Dc not enable this conte:nttmless y¢O ltust
ti1e sourc.e of this file,
Warning: It is not possib4e todett.!rmme that tbis content came nom 11
trustworthy ,otm::e. YOUsbOllId leave thisoonte:nt ol5Obled untesstbe
<lOCtellt PftNides crltk:al wnctlouaDty and you tmst its source.

C:\, .. EWCRU 200151 2Oh3\word2007i,Cap14Nord IE '·.'L3.dot:
o
o fnab1ettismrrtent
1tJ Aplicatia 26
Sa se realizeze 0 macro comanda cu numele MACRO 1 prin care sa se
realizeze formatarea textului astfel:
• Fontul Times New Roman, de culoare ro!?ie, emboss, subliniat cu 0 linie
intrerupta
• Culoarea de fundal (background) gri.
In plus se va introduce un tabel cu orarul saptamanii curente !?i 0 carte de vizita.
Sa se inregistreze un alt macro, numit MACRO_2 care sa realizeze impartirea
textului pe 2 coloane, alinierea de tip justify, dispunerea paginii in format
Landscape !?i 0 lista numerotata cu tematica examenului de informatica.
Aceste 2 macro-uri vor fi salvate in documentul curent.
Rezolvare:
Pentru a realiza un macro, se va folosi meniul View\Macro\Record macro ....
98
Tn ferestra de dialog aparuta, se gasesc
urmatoarele optiuni, cum se vede in figura
de majjos:
Macro name-permite asocierea unui nume (in
cazul nostru MACRO_1, respectiv MACRO_2)
Assign Macro to Toolbars/Keyboad-realizeaza
asocierea unui buton de instrumente, respectiv a
unei combinatii de taste pentru macro-ul
respectiv. Daca nu se aGest lucru, nu se
alege nici una dintre aceste posibmtati.
Store macro in-ofera posibilitatea inregistrarii macro-ului in toate documentele
sau doar in documentul curent.
Description-permite descrierea sumara, daca se a macro-ului.
Butonul OK are ca efect confirmarea datelor precedente, ceea ce va conduce la
inceperea Tnregistrarii operatiilor cerute Tn macro. Se poate Tntrerupe definitiv
(Stop recording) sau temporar (Pcluse recording) inregistrarea operatiilor dorite Tn
macro.
Pentru rularea (activarea) macro-urilor se View\Macros\view
Macros\Run iar pentru macro-urilor se View\Macros\View
Macros\Delete.
1.2.7 Generarea paginilor wilb
Word faciliteaza crearea de pagini Web oferind instrumentele necesare crearii
salvarii documentelor pentru aces,t scop. Salvarea documentelor Tn format HTML
ofera posibilitatea utilizarii tuturor browserelor pentru a Ie Salvarea
documentelor ca pagina Web, ofera posibilitatea partajarea datelor proprii cu a
altora, prin Internet. Word HTML ca format companion, respectiv
extensia cu numele .html la fel de exact ca formateIe simple word.
Pentru generarea, salvarea , editarea modificarea paginilor web propunem
urmatoarea procedura:
Crearea unei pagini. Insert\Li nks\Web Page
web
Crearea Hiperlegatura se realizeaza printr-un text sau 0 imagine:
-se selecteaza textul sau hiperlegaturilor
llnk..to:
imagineH se alege

·1­

Hyperlink
'j WebPage
-Iegatura se poate face ·It- .....
...
catre un document existent,
catre 0 referinta din
I U
documentul curent (de

exemplu catre un semn de J.. Figura privind
configurarea
l ...; hinerleg:aturilor
carte), eatre un document
nou sau catre 0 adresa de
mail.
99
-Iegatura poate trimite catre un site sau 0 pagina web
s ecificate in bara Address.
Prelucrarea Salvarea ca pagina web: Office\Save\Other Formats\
documentului ca as Web page; extensia documentelor de tip pagina web
pagini web este htm
Vizualizarea ca a ina web:View\Web La out
Crearea unei Office - New - Blank and recent ­ New Blog post ­
publicalii Create
Pentru aceasta operatiune mai intai este necesar a se
inregistra un cont de blog in word: Registrer Now sau
..,..,rI.,.,..... L a ~ e r daca nu se nn.·..."'1t...
Se selectea:i:a tipul de blog !iii titlu nou ­ Insert Category
Pentru inser9rea de elemente vizuale - Insert, utilizand
butoanele pentru inserarea altor materiale.
[Enter Pos1t Title Here]
Pentru publicarea blogului - Publish - Publish sau
Publish as I)raft.
Du a finalizare se salveaza ca document Word
Republicarea unei Open Existing !?i se selecteaza blogul !?i apoi OK.
ublicatii Se va selecta publicatia de blo - OK i se poate edita
100
\ Zoom to
IAlt -+W---to>G
Selection
2.2 Realizarea de aplicatii in MS Excel 2007
2.2.1 Configurarea spatiului de lucru
Deschiderea aplicatiei Excel 2007 se realizeaza folosind secventa:
Starl\A1I Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007.
Figura 10 - Facilitati de conversie a unui fil?ier realizat in Excel
145
Pictograma realizate in Excel este iar extensia
documentelor este xlsx.
Observatie: 2007 Microsoft Office System introduce un nou format de bazat
pe XML (extensia Excel este xisx nu xis), de aceea pentru a putea
asigura compatibilitatea cu versiunite precedente, trebuie descarcate instalate
convertoarele de adecvate - Microsoft Compatibility Pack. 0 alta metoda
este salvarea Excel intr·,o versiune mai veche de Office (Save As­
alegerea unei versiuni anterioare 2007), dupa cum este ilustrat Tn figura 10.
Realizarea unor setari specifice pE!ntru mediul de lucru se realizeaza conform
tabelului:
Vizualizare
bare de
instrumente
Meniul Home inglobeaza functii de lucru cu Clipboard, setari
fonturi, aliniere text, formatari stU text in celule, stiluri celule,
setare modalitati de editare a datelor
Clipboard Font
jll:',
,I', "
;ConDlil!iorml Formal ,I
, "" '

Editing
Tn cadrul sectiunii Alignment, sunt disponibile urmatoarele
o tiuni:
146
-Merge and Center unirea a doua sau mai mite
celule §i centrarea textului;
;' r-rr.-: _ >:'1}­
..;p:l$Y'
-Wrap text ';""/:; ;,',i:Li"-permite afi§area textului pe mai multe
linii in cadrul aceleia§i celule;
in cadrul sectiunii Number. sunt disponibile urmatoarele
optiuni:
stilul de scriere valutar;
-Percent StyleJ{Il:':-aplica scrierea sub forma de procent;
-Comma scrierea zecimala;
-Increase/Decrease Decimal respectiv
mic§oreaza numarul de zecimale din scrierea unui numar.
Sectiunea Editing contine butoane specializate pentru
Excel:
-Autosum este folosita pentru apelarea rapida a unor functii
uzuale;
1
sortarea crescatoare \descrescatoare,

U S,QrtztoA
lHJ Cgstom SOIL

I
I
. ,
I, .
SortllFilter­
resoec:tlv introducerea filtrelor automate;
][Uter
147
Ibara de
II :, l ji:' ,I
• formule
sau meniul Formulas
2.2.1.1 Stabilirea unor setari genel'ale in Excel
• Setarea numarului de foi de calcul din registru: Office Button\Excel
Options\Popular\When Creating New WorkBooks\lnclude this many
sheets\;
• Setarea numarului ultimelor realizate care apar la deschiderea
Excel: Office Button\Excel Options\ Advanced\ Display\ Show this
number of recent documents;
• Selectarea optiunii care permite copierea sau mutarea continutului unei
celule Office Button\Excel Options\ Advanced\Editing Options\Enable
fill handler and cells drag-and-drop;
• Vizualizarea in celule a formulei aplicate, nu a rezultatului ei:
Formulas\Formula Aud Show Formulas;
Trace I?fece:d.e:Jilts
· Dependents
/1. RemolleArro'Ws'"
t: .,.,,,",,
• Definirea seriilor noi: Office Button\Excel Options\ Popular\Top
Options for Working with l':xcel\Edit Custom Lists; de exemplu daca
se definirea unei liste
cu zilele saptamanii, se trec
zilele in caseta List entries
se apasa butonul Add (figura
11 ).
• Setarea separatorilor pentru Illii
zecimale: Office
Button\Excel Options\
Advanced\Editing Options.
Implicit, separatorul pen'lru
zecimale este punctul (.) iar
pentru mii este virgula (,)

Iledmal separator;
Ihous-a,nds s.epaJatar:
Err.Of Checki:1:1 gl 'T
@l lPo.mUJ/!a
fOFmufa,
Figura 11 - Liste definite de utilizatori
Finura 12 - 0p1iunii de efectuare a calculelor
148
• Efectuarea formulei de calcul din celule automat:
Formulas\Calculation\Calculation options (figura 12)
2.2.1.2 Operatii permise asupr,a registrelor de calcul folosind Office Button
Creare
registru
Deschidere
Office Butto Worbook (Blank and recent)-creaza
un registru gol
Office Button\New\ New Worbook (Installed Templates/My
, un' conform unui on
pen
Office Button 'l\Close
Office Button' , Office Button \Save As
Office Button\Save As \Excel 97-2003 WorkBook -salvare In
varianta Excel mai veche
Office sau Fax - trimitere automata pe
mail sau fax
Office Button\ Publish\Document Manager Sever sau Create
i Document icare
Printare
se pot printa doar anumite pagini, tot registru sau doar foaia
! curenta 13).
- Print Preview -vizualizarea paginii inainte de imprimare
, - Meniul Page Layout\Print Area\Set Print Area - definirea
I domeniului de celule care va fi tipari!
149
- Meniul "Layo;ut\Page Setup - cuprinde 4 sectiuni'
- Meniul Page Layoiut\Page Setup orientarea paginii,
dimens'iu inii calitateaimp'rimarii (figura 14)
Figura 14 - Fen:=astra Page Setup
- € distantele fala de marginile exterioare,
precum fala de antet subsol
- Header\Footer antetul subsolul
- Sheet-se pot definj randuri care sa se repete ca capete de
tabel sau coloane care sa apara la in partea stanga a tabelului
(Print Titles\ Rows to repeat at top; Columns to repeat at
sau ordinea de nr"u<:>,-o
2.2.2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul
Foile de calcul ce apar in registrul curent se pot vizualiza in partea din stanga jos
a ecranului. Din meniul contextual
asociat acestora, se pot efectua
operaFile uzuale cu foile de calcul
(figura 15)- '
Figura 15 - Operatii asupra failor de calcul
150
, 'I'
t r 'f I'd memune: o'peranII e respec fIve se pO rea Iza 0. OSIn
Inserare Sheet
"
$tergere Home\CeUs\Oelete\Oelete Sheet
Redenumire Home\CeUs\Forrilat\Organize Sheets\Rename Sheet
! Ascundere foaie Home\Cellls\Format\Visibity\Hide and i Unhide\Hide
Sheet
! Mutare sau
copiere
Home\Cell)s\Format\Organize Sheets\Move or Copy
Sheet
2.2.2.1 Formatari ale celulelor
OP11uni disponibile din Home\Number\Format Cells:
sectlunea Number-cuprinde tipurile de format al datelor din celula; de
exemplu daca se dore!?te introducerea de numere reale cu 2 zecimale, se
procedeaza ca in figura 1:6;
- sectiunea AI,igr:-ment cuprinde: optiuni ,pentru alinierea conlinutului
celulei (Text Align,ment), orientarea textului la un numar de grade
(Orientation) §i care permite scrierea textului pe mai multe
randuri intr-o celula (Wrap Text), mic!?orarea textului in func1ie de
dimensiunea celului (Shrink to fit) sau unirea celulelor (Merge Cells);
- sectiunea Font perrnite modificarea :atributelor fontului (tip,stil,
..qtmensiune, culoare, stU :jesublin"iere, efecte);
- sectiunea Border cupril1de :tipuri de Qprduri .pentru celule sau grupuri de
,celule; ". .
- sectiunea Patterns de culori §i ba!?uri de umplere,
c ..
Meniul
Clipboard
151
- mutarea In Clipboard: Cut
- copierea in (;OPY : . . .
- importarea Qbiectului din Clipboard In locul unde este pozilionat
cursorul: Paste , "
- copierea "speciala";' accebibila din Paste/Paste special; se pot
co ia formule, stiluri deformatare; comentarii, etc. (figura 17)
Opliuni
pentru
vizualizare
Inserarea
de
elemente
Figura 17- Fereastra PasUe Special
- gasirea unui text: Ctrl+F
- inlocuirea unui text: Cf;rl +H
- vizualiza rea paginii in m:::..:-o-:-d-=-ul=-n-o-r-m-a-;-I:-::V-:::i-ew--:-:'W-::-:-o-,rk:--:B=-o-o-,k::-------I
VieW\Normal
- antetului subsolului: View\ WorkBook View \Page Layout
- schimbarea zoom-ului: View\Zoom
- inserarea unui fond de pagina Page Layout/Page
Setu /Back roud
- inserarea antetului wbsolului de pagina:lnsert\Text\Header
and Footer
- inserarea casete de text: Insert\Text\Text Box
- inserarea imaginilor: lusert\1II4statioll\Picture, respectiv ClipArt
- inserarea diagramelor: Insert\ lIIustration\Smart Art
"" inserarea obiectel'or: InsertUllustration\Shapes
. - introduce rea hipe'rlegaturilcmlnsert\Links\Hyperlink
- cor'nentariite pbt fiintrclduse folbsindReview\Comments\New
> Comme:nt
2.2.2.3 Formatarialetabelelor"randur.ilor,i.coloanelor
Formatare rand
"c

Formatare
coloana
Home\ Cells\ Format\; Gell Size\ROw
,
inaltlmea randtij'uJ (in cm)
Home\ Cells\ r:ormat\ Cell Size\Autofit Row "Height­
. adapteaza inallirllea randuluHg:conlinutulcelulei
Home\CeUs\Format\visibility\Hide & Unhide\Hide Rows
-ascunde, respectiv arata randul in tabel
Home\Cells\Format\Cell Size\Column
Islimea coloaneiiin cm)
Home\Cells\Format\Cell Size\AutoFit 'Column Width ­
adapteazs la1imea coloanei la continutul celulei
Home\Cells\Format\visibility\Hide & Unhide\Hide
\52
i
,
, Columns-ascunde, respectiv arata coloana in tabel
I Inserare rand Home\Cell!i\lnsert\lnsert Sheet Rows
Inserare coloana • Home\Cell!,\lnsert\lnsert Sheet Rows Columns
I
' Autoformatare Se poate aplica un format prestabilit unui tabel sau unui grup
de celule: Home\Styles\Celi Styles
• $tergeri Home\Cells,\Delete\Delete tot, formatul sau
I continutul ulilei celule sau unui grup de celule
I
' Home\Cells)\Delete\Delete Sheet Row, Delete Sheet
, Column, Delete randul, coloana sau domeniul selectat
iii Aplicatia 1
Sa se proiecteze foaia de calcul urmatoare pe sheetul cu numele foaie1:
"".8" c.
iii Aplicatia 2
Sa se proiecteze foaia de calcul urmatoare care sintetizeaza pariU31i1e fixe
termenele de a monedelor din zona EURO sheetul cu numele foaie2.
153
2.2.2.4 Serii de date
Pentru definire seriilor de date se poate folosi facilitatea Autofill. A stfe I , daca se
numerotarea automata a celulelor de la A 1 la A6 cu numerer de la 1 la 6,
se tree primii dOl ai seriei (adica 1 2), se selecteaza se trage eu mouse­
ul in diree1ia dorita, cum se observa in figura 18 .
.'2:
8
Seriile de date se 19).
Fiaura 19 - Fereastra Series
Observalie:
Seriile pot fi definite pe rand sau pe coloana, pot fi liniare (progresii aritmetiee),
progresii geometriee (Growth), de tup data, sau Autofill. De asemenea se pot
defini pasul de (Step value) sau ultima valoare (Stop value).
ltf Aplicatia 3
Sa se realizeze aplieatia folosind seriile de date Excel:
5 4 I 640 125
6: 5 Ei 2560 625
7
1 CI 20 30 40
-4 -3 -2
154
if Aplicalia 4
Sa se defineasca serii de dale cu zilele saptamanii lunile anului in limba
romana.
2.2.2.5 Formatiri condilionate: Home\Styles\Conditional Formatting
if Aplicalia 5
Sa se realizeze tabelul cu formatarile din imaginea de mai jos, folosind
formatarile conditionate:
• Oaca valoarea caliii este intre 0 100, textul va fi de culoare
ingro!?at italic;
• Oaca valoarea caf\ii est!a intre 1 00 200, celulele vor avea bordura de
culoare neagra, cu linie punctata ;
• Oaca valoarea cartii mai mare decat 200, celulele vor avea culoarea
de umplere '
Rezolvare:
Pentru realizarea formatarilor pentru un anumit domeniu de celule (in cazul
acestui exercitiu, domeniul 133:B7) se folose!?te Home\Styles\Conditional
Rule cum:
155
Se va realiza a formatare referitoare la valoarea celulelor (Cell Value) astfel incat
acestea sa valqri intre 0 §i 100 §i apoi se va apasa butonul Format, a§a
cum apare mai jos. .
Daca se doresc mai multe formatari se apasa Home\Sfyles\Conditional
Formatting\New Rule sau Home\Styles\Conditional Formatting\New Rule\Manage
Rules. Daca se dore§te anularea formatarii se apasa butonul
Home\Styles\Conditional FormattiMg'Clear Rules.
Fereastra care apare dupa realizareC:1 tuturQr formatarilor este:
Cell Value between 0 a... AaBbCcYyZz
Cell Value between 0 a... No Format set .. """..,. ,=1 .•... =,:,,$A$,,=,'1:_'$A$6,=_ """'"
2.2.3 Utilizarea formulelor de calcul in Excel
2.2.3.1 Domeniu de celule
Un domeniu de celule (zona) este specificat in Excel prin prima lji ultima celula
din grup, despartite de doua puncte (: ). '
Pot fi definite domenii pe coloana(de exemplu A1 :A5}, domenii pe linie (de
exemplu A1:E1) sau domenii drepturghiulare (de exemplu A1:H4)
156
2.2.3.2 Formule matematice. Copierea formulelor
Formulele sunt expresii matematice ai unor indicatori tehnici, economici sau din
alte domenii practice.
In Excel 0 formula matematica aste precedata Intotdeauna de semnul = este
compusa din operanzi (referinte de celule, cifre, nume atribuite celulelor, functii
Excel) operatori matematici (de exemplu: + _ * I A % = > <: >= <= <:> & ,).
Copierea formulelor implica urmatorii
se selecteaza prima celula (care contine formula);
se pozitioneaza cursorul
i
mouse-ului in collul din dreapta jos (acesta ia
forma unei cruciulite);
se gliseaza cu mouse-ul pe restul celulelor din domeniul unde se
copierea formulei;
se elibereaza mouse-ul i se vizualizeaza continutul copiat.
2.2.3.3 Referinte relative absolute
Adresa relativa a celulei reprezinta 0 localizare cu ambele coordonate nefixate
(variabile) fala de celula curenta! (de exemplu A2). Prin copierea formulei adresa
relativa se modifica.
Adresa absoluta reprezinta 0 locatie cu ambele coordonate fixate (de exemplu
$A$2). Prin copierea formulei, adresa absoluta nu se schimba.
Adrese mixte:-adresa absoluta fata de rand relativa fata de coloana: A$2
-adresa absoluta <{a18 de coloana relativa fa18 de rand: $A2
(if Aplicatia 6
datele referitoare la importurile exporturile din primele trei luni ale
anului, sa se completeze cu data sa se aplice formulele indicate in tabelul de
mai jOs.
A B
1 BALANT A DE IMPORT-EXPORT

f--::­ 5-+::
la
;.:..;n,=.ua;;;..;r.:-=ie.,.......,I-'-'-__--+"___. A . ­ A J\.
6 Februarie
7 Martie
0&G5
(if Aplicatia 7
Sa se realizeze foaia de calcul, 'folosind formulele indicate in calote. Se observa
ca se folosesc referinte absolute ale celulelor care contin cota TVA valoarea $.
157
'ilor
Fiqura 20 - Fere!astra Insert Function
7 --leota NAf'

2.2.3.4 Functii Excel
,
Functia Excel este 0 formula prestabilita, in concordanta cu regulile
sintactice !?i semantice de iucru, careia i se pot specifica argumentele !?i care
returneaza un rezultat in celula in care a fost incarcata.
Sintaxa unei functii:
=nume_functie(argument(a)
Inserarea unei functii in Excel SE! poate face din Formula\butonul Insert
Function sau execl.!.tfmd..gli9l< pe ecran accesand
View-Formula Bar)
Fereastra Insert Function (figura 20) permite cautarea unei functii in funclie de 0
descriere sumara (Search for a fundion) sau cautarea in funclie de 0 categorie
(Or select a category), Biblioteca de functii Excel este impa!1ita pe 11 categorii
pentru a facilita cautarea
);> Functii matematice -'.!.!rigonometrice (categoria Math&Trig)
SUM(nr1, nr2, .. ,) r-Aduna valorile sau adresele celulelor primite ca
argument
SUMIF(camp de evaluat, Aduna vcnlorile care respecta criteriul specificat
criteriu, camp de
158
insumat)
Adun,]3 suma prod use lor elementelor din lista 1
a
• SUMPRODUCT(lista 1,
, Iista2)
celor din lista 2
POWER(numar, putere) Rididi numarulla Qutere
PRODUCT(nr.1, nr.2, ...) Multiplica valorile sau adresele celulelor ca a!yument
, FACT(numar) factorialul
SQRT(numar) Extrage radical
I
ROUND(nr, nr. zecimale) Rotuf'lje!?te nr. cu numarul de zecimale specificat
I
ItI Aplicatia 8
Sa se realizeze tabelul urmator aplicand formulele matematice precizate Tn
calote:
Denllmire predus
1/112006 100
2/112006 200
3/112006 300
41112006 --+---===-+---:3
5/112006 500
I 9 =8UM H2:H6
10 =8UMIF H2:H6,">3000",G2:G6 -----r
.. ,
Valoarea reprezinta produsul dintre cantitatea vanduta pretul unitar; in celula
E8 s-a calculat suma produselor din coloanele E F iar Tn celula E10 s-a calculat
suma valorilor doar pentru produt\iele al caror discount 3000.
ItI Aplicatia 9
Sa se realizeze tabelul de mai jos, folosind functiile matematice indicate
in calote:

1
2
3
4
5
8
7
8
159
;...
Functii statistice (categoria Statistical)
AVERAGE(nr1,
nr2, ...)
Calculeaza media aritmetica a valorilor primite ca
argument
• COUNT(domeniu) Numara celulele din domeniul specificat
· COUNTA(domeniu) Numara celulele care nu sunt goale din domeniul specificat
· COUNTIF(domeniu,
criteriu)
Numara din domeniul specificat care lndeplinesc
criteriul
MAX(domeniu) Alege valoarea maxima din domeniul specificat
MIN(domeniu) Alege valoarea minima din domeniul specificat
(i1 Aplicatia 10
Sa se realizeze in Excel tabelele urmatoare care prezinta evolutia dobanzilor la
credite la depozite practicate banci in perioada 2000-2005, precum
indicatori ai profitului. $ablonul predefinit al tabelelor este
Format\AutoFormat\ColorfuI2.
(i1 Aplicatia 11
Sa se construiasca tabelul urmator, avand ca sursa date furnizate de Banca
Nationala a Romaniei privind fluctuatiile cursului valutar in raport cu moneda
ROL. Tn partea de jos a tabelului se vor valoarea medie a cursu lui USD
EUR. precum valorile minime rnaxime ale cursului de schimb pentru cele
doua monede de referinta.
160
Functii logice (categorie) Logical)
IF(condilie logica,
adevarat, fals)
Testeaza condi1ia logica in funclie de rezultatul ei I
executa optiunea adevarat sau fals
AND(argument1,
argument2, ... )
Returneaza TRUE daca toate argumentele sunt adevarate
!
OR(argument1,
argument2, ...)
TRUE daca macar un argument este adevarat
, NOT(argument) Inverseaza valoare logica a argumentului
.TRUEO Returnea:2!a TRUE
FALSEO Returneaza FALSE
Ii!J Aplicalia 12
Tabelul de mai jos a fost conceput pentru evidenla salariilor unei companii.
Respectali formulele de calcul pentru a restul de plata al fiecarui salariat.
Coloana "Obs. 1" se completeaza astfel: daca sporul de vechime este mai mic
sau egal cu 15% salariul de incadrare 1000 RON, atunci se face 0
recalcu lare.
Coloana "Obs. 2" se completeaza astfel: daca salariul brut este mai mic decat
1
fi W • I" I . I bit"
300, se a I§eaza mesa u sa anUI su mlmmu accepta
A
"s
C 0 E 1.. 'F'; G"/' H\ I J K L M
Nr,
§i
'Sliliioiiu de·

......;, 1",1,"
$alarili
1"% 9:5'% 6,5% 'Im1?o2it,.
1 crt 'granuma '\';
...
.'
brUt"' > ,">
2 1 A 25% .... II­
3 2 8 10% f \ \
."
4 3 C 20% I
5 4 0 1p% I 1\
-G2-K2
6 5 E 5% I \
7
-C2*15%' E(C2+D2)*E2 -C2+D2+F2 $1 11=G2·$JiIi
1=H2+

I
+
1·­
9 I
I
-G2*$1$1
I
10
.',-­
-
I !Oos2;"':! I
if Obs 1
J
- 1­
! ""­
12 1
r'--­ I
J=IF(G2<=300,"salariul sub minimul acceptat" ,"-")1
13
2 =IF(AND(E2<=15%,C2>1000), "RECAlDl ..ARE" ,"-")
14 3
+:1­
15 4
16 5 I
I
16]
ttl Aplicalia 13
Sa se construiasca tabelul urmator, respectand funcliile indicate In calote.
Tabelul va conline 3 inregistrari. Pentru coloana "Tip de unitate" se va completa
astfel: daca profitul este mai mic profitul mediu (calculat In celula 05.J,
atunci unitatea este fitabila, altfel este rofitabila.
A B ·0:··.'
Cifr.<!I ,de
1
2
3
!4
• 5
: 6
7
ttl Aplicalia 14
Sa se realizeze In Excel 9i sa se completeze cu 10 lnregistrari tabel, respectand
cerinlele:
• Coloana "Media" se va compl,eta cu media aritmetica a celor 3 note doar
daca acestea sunt strict mai mari decat 4; altfel se va completa cu 0;
• 1n colona "Mesaj" se va scrie "calificat" daca media este mai mare decat
7, a Itfe I se va serie "neealificat";
• Coloana "Premii" se va eompleta astfel:
daea media este >=9.5 9i <=10, se va treee 200 $;
daea media este >=9 <9.5, se va treee 150 $;
daea media este >=8 <9, se va treee 100 $;
2
altfelO.
A C
Nr:, Nume§i
3 crt, prenume
5 =IF(AND(F4>=9.5 ,F4<=10), "200$" ,IF(AN'o(F4>=9,F4<=9.5) ,"150$" .IF(AND(F4>=8.F4<9),"100$" ,0)))
6
7 _
,..,
Sa se personalizeze tabelul prin intrt)dueerea de borduri exterioare 9i interioare
eu linie dubla, respeetiv punetata 9i eolorarea primei linii a tabelului.
Sa se
in eelula H15 minimul notelor;
in eelula H 16 maximul notelor;
in eelula H17 media a clasei;
In celula H18 numarul studenlilor care au primit 200$;
in eelula H19 numarul studentilor califieali.
162
Iii 15
w
sw rAE
I '
a se rea Izeze In xce §II sa se comp eteze cu 10·
Inreglstrari urmatorul tabel:
c D :1; F G ,'!,!" • I' " :,,,' L
I
Nr i Denumire Stoc
Intri'lri le:;;iri
Stoc Pret Valoare Valoare
Mesaj
1
Crt, :
produs initial final unitar Initiala finala
12 .. ,I .. , ...

l\. ! .-1
13


I
..­ r----..
14 I
,
.,
rt
=IF(F2<1 000 ,"sloe critic" ,IF(AND(F2>-1000 ,F2<-2000) ,"Tip A" ,IF(AND(F2>2000 ,F2<=3000) ,"Tip B" ,"sloe axcedentar"») I
1 7
II'l
1 I

Ir"-F2*G2l 1
I
..
• Coloana "Stoc final" va rEiprezenta "Stoc Initial"+"lntrari"-"le§iri"
• Coloana "Valoare iniliala" va reprezenta "Prel unitar"*"Stoc initial"
• Coloana "Valoare finala" va reprezenta "Pret unitar"*"Stoc final"
• Colana "Mesaj" se va completa astfel:
daca stocul final mai mic decat 1000, se va scrie "stoc critic"
daca stocul final >=1000 §i <=2000, se va scrie "Tip AI!
daca stocul final Elste >2000 §i <=3000, se va scrie "Tip 8"
daca stocul final este mai mare decat 3000, se va scrie "stoc
excedentar",
Sa se personalizeze tabelul prifl introducerea de borduri exterioare §i interioare
cu linie dubla §i colorarea primei linii a tabelului.
Sa se afi§eze
in celula 815 media stoclJrilor iniliale;
in celula 816 pretul minim;
in celula 817 pretul maxim;
in celula 818 numarul de produse care au stocul final de tip A;
in celula 819 pretul mediu,
);> Funclii pentru data §i timp (categoria Date&Time)
Iii 16
Sa se realizeze in Excel tabelullJrmator; acesta cuprinde cateva dintre cele mai
folosite functii pentru data §i timp,
I 3 ra erea lunii dintr-o daHl
4,\ Extra erea anului dintr-o
Afi'ijar.". zitei din saptllimana
cores unzatoare unei datl;3 4
.2,G4:56­
2
34
56
-NO
-TODAVO
1213112005
5:30:59
847
Data de 'nce ut
Data de sf§r it
-DATE(2005.12.31)
-TIME .30 59
163
• Sa se completeze cu minim 6 lnregistrari.
• ca fiecare perioada de cazare este diferenla lntre Data de inceput
Data de sfar§it, sa se calculeze Valoarea totala (RON) pe care
o au de platit la 0 valoare a dolarului de 2,8 RON.
Valoarea totala (RON)=Valoare $ .. Ph"et in $/zi .. Perioada de cazare
» Functii text (categoria Text)
Transforma textul in majuscule
LOWER(text)
UPPER(text)
Transforma textul in litere mici
PROPER(text) ! Determina scrierea cu majuscula a primei litere
i din
fiecare cuvant al textului specificat ca
argument
CONCA TENA TE(text1 ,tex2, ...) Concateneaza $irurile date ca argument
EXACT(text1,text2) Verifica prin comparalie daca doua sunt
identice, returnand TRUE sau FALSE
LEFT(text, nr_caractere) Returneaza primele nr_caractere de la
I inceputul textului
RIGHT(text, nr_caractere) Returneaza ultimele nr_caractere de la
tex:ului
TRIM(text) Elirnina spatiile inutile dintr-un text
LEN(text) • lungimea textului specificat ca
parametru al functiei
REPT(text, nr_de_repetari) Repeta textului de un numar precizat
de ori
DOLLAR(numar, zecimale) un numar in format monetar
» Functii de informare (categoria Information)
IISBLANK(celula) Verifica daca celula este sau nu vida, returnand TRUE
daca da $i FALSE in caz contrar
ISNUMBER(celula) I Verifica dacs.i celula contine sau nu 0 valoare numerica, .
returnand THUE daca este adevarat FALSE in caz i
contrar
ISTEXT (celula)
Verifica celula contine sau nu un text, returnand
TRUE daca este adevarat FALSE in caz contrar
Verifica daca celula nu este un text, returnand TRUE ISNONTEXT(celula)
164
II
daca es'[e adevarat $i FALSE in caz contrar
ISLOGICAL(celula) Verifica daca celula contine sau nu 0 valoare logica, I
returnand TRUE daca este adevarat FALSE in caz
J "'UIIII GIl
iii Aplicatia 19
Sa se realizeze un tabel cu urmatoarele coloane: nume, prenume, grupa, nota1,
nota 2, nota finala, avand urmatQarea forma:
.', ,I,
• Sa se completeze tabelul cu 5 inregistrari.
• Coloana Nota finala va 1i completata ca medie aritmetica intre Nota 1 §i
Nota 2 doar daca ambele nole exista. Tn celula 011 sa se afi§eze numarul
celulelor din tabel care contin numerice, iar in celula 012 sa se afi§eze
numarul celulelor care contin $iruri de caractere.
Functii financiare (cateol0ria Financial}
PV(rate,nper,pmt,fv,type) Calculeaza valoarea prezenta a unei investilii,
cu suma platilor viitoare determinata acum
FV(rate, nper, pmt,pv,type) Calculeaza valoarea viitoare a unei investitii cu
plati $i rateIe profitului constante
, PMT(rate,nper,pv,fv,type) Calculeaza valoarea plalilor periodice pentru un
i
lmt:Jrumut cu t:Jlati ratele t:Jrofitului constante
. NPER(rate,pmt,pv,fv,type) Calculeaza numarul de perioade in care va fi
amortizat un imprumut cu plati constante
RATE(nper,pmt,fv,type,guess) Calculeaza rata dobanzii pentru perioada unei
anuitati sau imprumut
iii Aplicatia 20
Sa se calculeze valoarea actuala
a unei sume investite in cOl'lditiile
in care:
- rata anuala a dobanzii este
27%.
a
- polit de asigurare este p:entru 0
perioada de 10 ani !I
- prima lunara este de 1.200 lei
costul anuitalii este estimat la
50.000
Rezolvare:
Rezulfa ca investifia nu este rentabiia.
165
Iii Aplicatia 21
Sa se calculeze valoarea prezenta (Present Value) a unui plan de economii
realizat printr-o asigurare de viala, in condiliile in care rata dobanzii este de 20%
pe an, plata se desfa§oara pe 21 de ani §i valoarea anuala a plalii este de 500 RON.
Observatie: Tn contabilitate semnul "-"sau scrierea sumei cu ro§u semnifica faptul
ca suma respectiva este 0 datorie sau creanta care urmeaza sa fie platita.
Rezolvare:
. " " ,.'
A .' iet.
:".; .. \: ..,.'.
".ic
':')3", ',' .
1 Rata anuala a dobanzii 20%
2 Numar de ani pe care se plata 21
-
3: Valoarea anuala a platli 500
4 Valoarea prezst:lt& rr.Vl
J
"I c2.445.66
5
6
....
...... l,f
I=PV(81 ,82,83)
t ._+
Iii Aplicatia 22
Sa se calculeze valoarea viitoare (Future Value) a unui depozit, Tn condiliile in
care rata anuala a dobanzii in € este de 9.5%, depunerile se realizeaza Tn 10 ani,
iar lunar se depun 100
Rezolvare:
9 Rata anuala a dobanzii
Iii Aplicatia 23
Sa se calculeze valoarea viitoare a unui deposit in conditiile in care:
- rata anuala a dobanzii este 28%
- durata plasamentului (Iuni) este de 12
- valoarea initiala a plasamentului este de 500.000 lei
- valoarea platii lunare 1.000 lei
Rezolvare:
=FV(B6/12;B7;-B9;-B8)
166
(tI Aplicatia 24
Sa se afil?eze valorea care trebuie platita lunar (Payment) Tn cazul unui credit
pentru nevoi personale, l?tiind ea plata se desfal?oara pe 3 ani, rata anuala a
dobanzii este de 5%, iar valoare.3 imprumutului este de 2500 RON.
Rezolvare:

11. Valoarea 1m rum

19;
20
!tI Aplicatia 25
In urma obtinerii unui imprumut bancar se dau urmatoarele elemente:
- suma imprumutata este de 2.000.000 lei
- durata de imprumut este de 10 ani
- rata dobfmzii este 27% pe an
Sa se calculeze:
- valoarea lunara a platilor
- costul total al imprumutului
- valoarea totala a dobanzil
Rezolvare:
(tI Aplicatia 26
Sa se calculeze numarul de ani in care va fi rambursat un credit de 45.000$,
ca rata anuala a dobanzii este de 10% l?i lunar se platesc 2.000$.
167
--
Rezolvare:
24, Rata lunara de lata
23 Rata dobanzii
24 Valoare credit
25 Nutnar de a.ni'
26
rtf Aplicatia 27
o persoana fizica obtinerea unui imprumut cu 0 valoare totala de
15.000.000 lei pe 1 an. in fiecare luna acesta suma de 2.000.000 lei.
Care este dobanda perceputa de banca (pe luna pe an)?
Rezolvare:
28 Valoarea fmprumutata 15000000
Durata fmprumutului 1 29
i I=RATE(829*12.-830.828)1.
Valoare platita lunar 2000000 30
.
r-=-- :
", . . (J 31 Dooanda lunara
t ' ·B%
Ib
831*12 I
Dobanda anuala 32 97%
I I ....
rtf Aplicatia 28
Sa se calculeze dobanda lunara anuala ca:
- valoarea imprumutului este dH 20.000 lei
- durata in ani 5
- suma lunara de plata 620 lei
Rezolvare:
rtf Aplicatia 29
Sa se determine numarul de perioade in ani ca:
- lmprumutul este Tn suma de 2:00.000 lei
- rata lunara este in suma de '.500 lei
168
- dobanda lunara este 3%
- dobanda anuala este de 32%
Rezolvare:
ItJ Aplicatia 30
Pentru realizarea unei investilii ~ I e dau urmatoarele elemente:
- valoarea investitiei este In suma de 166.700 lei
- rata anuala a dobanzii este de 27%
- intrarea de fonduri estimate ca variabile pe parcursul a 6 ani
- fondurile se presupun a H de 223.000 lei
Se cere calcularea valorii actuale nete ~ i a diferentei rezultate.
Rezolvare:
Aplicatii propuse:
169
Aplicatia 31
Sa se calculeze valoarea viitoare a unei investitii, ca un client a depus la
banca 0 suma initiala de 10 lei, la 0 rata a dobanzii de 35%, pe 0 durata
de 9 luni. De asemenea clientul depune In fiecare luna suma de 5 milioane lei.
Aplicatia 32
Sa se determine suma care este platita lunar pentru achitarea unui lmprumut In
vederea achizitionarii unui autovehicul, ca suma lmprumutata este de 350
milioane lei, rata dobanzii de 16%, durata imprumutului este de 5 ani. Totodata
sa se determine costul total al imprumutului valoarea totala a doMnzii.
Sa se calculeze marimea plati10r lunare aferente unui credit de 60 milioane lei,
contractat pe 5 ani, pentru mai multEl perioade de variante de rambursare (1 an, 2
ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani), ca rata dobanzii este de 25%.
? Functii pe baze de date (categoria Database)
DSUM (baza de date, ReturneaJza suma valorilor campului din baza de date
nr camp/nume, criterii) care respecta criteriile specificate
DMAX (baza de date, Returneaza maximul valorilor campului din baza de
nr camp/nume, criterii) date carEl respecta criteriile specificate
DMIN (baza de date, Returneaza minimul valorilor campului din baza de
nr camp/nume, criterii) date care respecta criteriile specificate
DAVERAGE (baza de Returneaza media aritmetica a valorilor campului din
date, nr_camp/nume, baza de date care respecta criteriile specificate
criterii)
DPRODUCT (baza de Returnealza produsul valorilor campului din baza de
date, nr_camp/nume, date care respecta criteriile specificate
criterii)
DCOUNT (baza de Returneaza numarul valorilor campului din baza de
date, nr_camp/nume, date respecta criteriile specificate
criterii)
DGET (baza de date, Returneaza valoarea campului din baza de date care
nr camp/nume, criterii) respecta criteriile specificate
Aplicalia 33
Se considera 0 baza de date (tabelul prezentat). Se observa ca pe langa tabelul
principal care cuprinde baza de date:, exista tabele de criterii.
Pentru a preciza 0 conditie 10gica "$1" criteriile se precizeaza pe linie, iar
pentru a preciza 0 conditie logica "SAUl! criteriile se precizeaza pe linii diferite.
170
3
A B C
J,'P
I·'"
.E
"
'," 'F .. "
I'
"
11 facfLtilof',
" ••
,
Nr. Nume Prenume
Ol'ai
Valoare Valoare Rest de Achitatl
2 crt. client client factura (€) achitata (€) plata Neachitat
-
Nume Prenume
Bucureiti
>
3, 1 client 1 client 1 € 125 € 100 €25 FALSE
, ,
Nume Prenume
Timi§oara
,
4 2 client 2 client 2 @250 €240 €10 FALSE
Nume Prenume
Bucureiti
5 3 client 3 client 3 € 100 @100 @O
TRUE
-
Nume
I, ..
Prenume

6 4 client 4 client 4 @500 @500 @O
TRUE
Nume Prenume
Bucureiti
? 5 client 5 client 5 €300 €300
@O
TRUE
8 Criterii
I
,,' , ..',,"
'ii, ie','
;l:," '. :,;'"
'"

" '
A:thifat/;;
, ,
' Acliit,?tl'

9 Crite!iul 1 Neadihitat Neachltat ' iCrit siiu1;3:
10 TRUE FALSE,
I
1';;:i2tl,O' ..
11
,"
5 •
*
'C:riteriul " ' , I ","" it,;I
",JRPE: it
a) In celula A 15 sa se afil?eze totalul valorii facturilor pentru clientii care au
achitat toata faetura.
€ 900 =DSUM($A$2:$H$7,5,D9:D10)
b) In celula A16 sa se media aritmetica a valorii facturilor pentru
clientii care domiciliaza In Bucurel?tL
€175 =DAVERAGE($A$2:$H$7,5,E12:E13)
c) in celula A17 sa se numarul clienli10r care au achitat 0 suma mai
mare sau egala cu 200 €.
=DCOUNT($A$2:$H$7,1 ,H9:H10)
d) In eelula A 18 sa se afil?eze maximul facturii pentru eei care nu au achitat
integral.
€250 =DMAX(A2:H7 ,5,F9:F1 0)
e) in celula A19 sa se afil?E!Ze minimul valorii achitate pentru clientii care
locuiesc in Bucurel?ti l?i au iachitat integral.
€100 =DMIN(A2:H7.6,DU:E13)
171
Aplicalia 34
Sa se structureze 0 aplicalie Tn Excel care sa ilustreze evidenla carlilor dintr-o
biblioteca.
Baza de date va contine campurile: cod carte, titlu, autor, numar de exemplare,
prel unitar, domeniu, numar exemplare disponibile.
Sa se afi§eze valoarea fiecarei carti (pret*numar de exemplare), valoarea tuturor
carlilor, numarul de carli epuizate (pemtru care numarul de exemplare disponibile
este nUl), pretul carlilor din domeniile "contabilitate" §i "finanle", prelul minim al
cartilor de informatica, prelul maxim ell carlilor de matematica.
Funclii de consultare (categoria Lookup&Reference)
Principalele funclii de consultare p!antru 0 baza de date sunt VLOOKUP
HLOOKUP, ele avand urmatoarea sintaxa:
• VLOOKLIP (cheie de consultare. camp sau tabel de consultare, numarul
coloanei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia
informalia);
• HLOOKUP (cheie de consultare, camp sau tabel de consultare, numarul
liniei din campul sau tabejul de consultare de unde funclia preia
informalia).
ItI Aplicalia 35
Sa se realizeze urmatoarele doua tabele. Folosind consultarea pe verticala
(VLOOKUP) se vor prelua din tabelul "Evidenla salariilor" valorile salariului brut
pentru fiecare profesie. Tn plus, valoarea salariului net aplicand un impozit
de 22% la salariul brut.
Observalie: Cautarea se face intotdeauna dupa coloana din stanga domeniului
de celule. Elementele acestei trebuie sa fie ordonate crescator in tabelul
din care se face consulatarea
AJ 8 I
c
I D I
E
I E J 'G I
'," ,S '
'i"
I 1
Nr. Nume
Func,ia'
";,Arii !de' '. SalarJu:'c

2 crt. salariat b.rut veci1'ime net, .
3 1 Salariat 1 doctor
"
5
4 2 Salariat 2 economist

2
'I"
+

avocat
"'­
6
+
Salariat 4 profesor
"'­
"
7
'-'j­
7 Salariat 5 inginer
"
.......... 3
+
I
• ,. I
Ev;,

...JL
.. ut. -VLOOKUP(C3,$C$11 :$D$15,2) I
10 FUnctia
II
avo cat 400
doctor 600
1
.,. economist
400
J
inginer 500
i
Iprofesor 300 I
Aplicalia 36
Sa se realizeze aplicalia urmatoare pentru evidenla preturilor pentru diverse
categorii hoteliere. Valorile din coloana "PreVzi" vor fi preluate folosind cautarea
172
de orizontala (HLOOKUP) din tabelul inferior. Tn plus, se va prelul total
pentru un sejur.
9
110 C
11
;.. VI'de eroare In ce ue cu formue d gre§1'te a Or! I I e ca cu
#DIV/O Impartire la 0
#N/A Referire la 0 celliia goala sau !ipsa unui argument
#NAME? Utilizarea unui necunoscut de program
#NULL! Intersectia a doua domenii disjuncte
#NUM Continut intr-o celula numerica
#REF! Referinta
#VALUE! Folosirea a unui oe.erand sau argument
II!uU#fH Rezulatul cere marirea latimii coloanei
!
2.2.4 Opliuni avansate
2.3.4.1 Elaborarea graficelor
Graficele din Excel (chart) consMuie 0 reprezentare concisa a seriilor numerice,
cu 0 forma prestbilita cu elemente specifice; ele evidentiaza tendintele in timp
sau corelalii intre spatiu timp, permitand analize comparative.
Introducerea unui grafic se realizeaza din Insert\Charts (cu alegerea unui tip
nrQ,not'nit de Create Chart.

173
Pentru realizarea corecta a grafic:ului, coloanele sau randurile implicate in
reprezentare trebuie in prealabil se,lectate. Oaca este nevoie de selectia unor
domenii disparate, pentru selectie se tine tasta Ctrl apasata.
in crearea unui grafic se pot
1. Selectarea tipului de grafic dorit din lista derulanta Chart Type
2. Stabilirea sursei graficului (Data)
3. Personalizarea graficului (Chart Styles, Chart Layouts) prin introducerea
titlului, configurarea axelor, caroiajului, legendei, etichetelor, includerea
tabelului cu date
4. Precizarea locatiei unde va fi graficul (Location).
Asupra graficelor pot fi efectuate modificari care constau in modificarea tipului de
grafic, modificarea titlulului, a dat&lor sursa, stilizarea design-ul graficului,
redimensionarea, repozitionarea, mutarea sau exportul acestuia.
n,sfl\ lAj;t"1} .. [I.t:I &I:.tw "'
flUl4P' <;('Itl'( -i,..
dllt
i1
.11' IWf '!to','" L<:tUtnf' l1.tu
IiJ Aplicatia 37
Tabelul graficele din imagine graficul functiei exponentiale 5
x

IOg5(X). Tn coloana B s-a aplicat formula =PQWER(5,A2), .... iar in coloana C
.m.d. Pentru trasarea ilor s-a ales raficulliniar Line.
IiJ Aplicatia 38
Sa se realizeze reprezentarea grafiGa a functiilor sin(x) cos(x) in intervalul [­
20,20] folosind un grafic de tip XV (Scatter)-grafic cu valori necomparabile.
174
Reprezentarea sin 'iii cos
1.5
-1.5
Ii:I Aplicatia 39
Sa se realizeze graficul sectorial (Pie) care urmare§te ponderea diferitelor
categorii de note.
Ii:I Aplicatia 40
Sa se reprezinte balanla intre venituri §i cheltuieli folosind gaficul de tip
histo rama (Column).
ABC' F. G
$1.51)0
+----...,.,--,----1
, $500
,10 balanja I

.•$(500)
$(1.000) __'--­___... _-'
Ii:I Aplicatia 41
Sa se reprezinte varialia cursurilor principalelor monede de referinla printr-un
grafic bursier de tip Stock.
175
Ii1 Aplicatia 42
Sa se realizeze un grafic mixt care sa surpinda evolu1ia creditelor bancare
raportate In miliarde de lei in cateva ora!?e reprezentative. Pentru creditele pe
termen scurt!?i pentru cele pe termen mediu !?i lung s-a ales un grafic de tip Line.
Ponderea creditelor diferentiata in functie de ora!?e este reprezentata ptintr-un
rafic de ti Dou hnut.
2
3
4
- e tennen scw;t .
- pe tennen.mediu lung 32,442.48 ..f-72',:,:69::::7:..:,.9,-::-4 -+::":-:=::::-=:::----1

35.00000
30,000,00
25,000.00
20,000.00
15,000,(.0
10.000,00
5,000.00
176
2.2.4.2 Validarea conditionala a datelor
Aplicatia 43
Urmatorul tabel re
A B
Nume
1 Nr. Crt. client
'2
fJ·efsoane
G
Tip
sfarlit i camera
H
Curs Tarif
dolar
Datele vor fi validate conditional iastfel:
• in coloana "Nr. Crt." se: pot introduce doar valori numere intregi aflate
intre 1 f?i 100. Sa se introduca un mesaj de tip Input mesage cu textul "Dati 0
valoare Tntre1 !?i 100" f?i un mesc!j de eroare Error Alert care sa contina textul "Ali
In cazul nerespectarii cerin1elor;
• in coloana "Nume client se pot introduce doar !?iruri de caractere de
lungime maxima 100. Sa se semnalizeze de asemenea erorile printr-un mesaj de
eroare;
• Coloana "Localitate" se Vi8 prezenta sub forma unei liste derulante care sa
contina 6 lnregistrari: Constanta, Mamaia, Eforie Nord, Neptun,
Saturn;
• Coloana "Nr. Persoane" va contine valori mai mici sau ega Ie cu 1000;
• Coloanele "Data de deb:ut" §i "Data de vor contine valori de tip
data aflate intre 15 iunie 2004 15 august 2004;
• 'Tip camera" se va prezEmta sub forma de lista derulanta care va contine
valorile: simpla, dubla, tripla, apc:1rtament;
• "Curs dolar" va fi completat cu valoarea 2.8;
• 'Tarif cazare/zi" va fi validat astfel: camera simpla-15 $, dubla-20 $, tripla­
25 $, apartament- 40 $.
Sa se adauge la 0 noua numita "Pret in lei" unde sa se calculeze
pentru fiecare client pretul final cazarii ca fiind "Curs dolar"*numarul de zile de
cazare (nr.de zile de cazare reprezinta diferenla in zile intre data de
data de debut).
Pe foaia 2 sa se reprezinte gra'fic clienlii in functie de pretul in lei pe care I-au
platit.
Rezolvare:
Validarea conditionata a datelor se va realiza folosind Oata\Oata Validation.
Pentru ca in prima coloana sa poata fi introduse doar numere intregi cuprinse
intre 1 100, se pot face urmatQarele setari:
177
Pentru a introduce un mesaj de Tnta.mpinare care apare la trecerea cu mouse-ul
peste celula respectiva, se folose te butonul ut Message:
Afi!iiarea unui mesaj de eroare atunc:i cand in celula se introduce un mesaj gre!iiit
se realizeaza cu Error Alert:
r = ~ ~
sau Information.
178
Tn mod analog se procedeaza lJi pentru celelalte coloane. Astfel, pentru coloana
"Nume client" se va seta ca lungimea textului (Text length) sa fie cuprinsa intre 1
100.
Tn coloana "Localitate", se vor urmatoarele setari:
Se observa ca sursa din care se preiau aceste date este domeniul de celule
$0$12:$0$17, care contine cele 6 nume de
Coloanele "Data de debut" i" ta de sfar it" vor fi setate astfel:
Pentru coloana "Tarif cazare/zi", in caseta Allow, se alege Custom, iar in caseta
Formula se va scrie:
=IF(G2="simpla",15,IF(G2="dubls",20,IF(G2="tripla",25,IF(G2="apartament",40,"­
"»»
Denumire
produs Cantitate vechi Pret nou Data
Sa se valideze conditional datele astfel:
• Tn coloana produs" sa se accepte de maxim 100 de caractere;
• Tn coloana "Cantitate" sa se accepte doar numere intregi cuprinse Tn
intervalul [1,500];
• Coloana "Data" sa contina d6Jte calendaristice din anul 2004.
179
--
Folosind functiile Excel, sa se comple'lteze pretul nou astfel:
-pentru 0 cantitate mai mica decat 100, pretul nou va fi dublul prelului vechi;
-pentru 0 cantitate cuprinsa intre 100 300, pretul nou va fi 75% din pretul vechi;
-pentru 0 cantitate mai mare decat 300. pre!ul nou va fi 45% din pre!ul vechi.
2.2.5 Baze de date
2.2.5.1 Ordonarea date lor
Ordonarea (sortarea) datelor din tabt31ele Excel se realizeaza folosind butoanele
Sort A toZ Sort Z to A din sec1iunea Home\Editing de pe bara Standard sau
alegand Data\Sort.
IH1 Sort...
-.,..
Aici datele se pot ordona conform unui citeriu principal de sortare a doua criterii
secundare.
Aplicatia 45
Tn tabelul urmator nota finala a unui reprezinta media aritmetica a notelor
la cele 2 discipline de informatica. Si't se ordoneze tabelul crescator in functie de
nota finala apoi alfabetic dupa nume. M ___ _._ ..
_
, -
. D C: B.,. E A
"."
Nota "Informatica Nume Nota "Bazele Numar
Notafinala
. infortrraticii;' . Economid"
mafric'Ol student 1
1[1 9.5 Nume1 1 9 2
2 5 Nume2 6 5.5 3
1[1
Nume3 3 9.5 4 9
Rezolvare:
Se selecteaza tabelul se alege Data\Sort. Tn fereastra Sort se realizeaza
setarile urmatoare. Adaugarea, respectiv anularea unor criterii se face cu Add
level, respectiv Delete Level.
180
Daca se dore9te sa se faca dlstinctia intre litere mid 9i majuscule, se apasa
butonul Options, iar din fereastra Sort Options se bifeaza caseta de validare
Case sensitive.
Tabelul obtinut du a aceste este:
'" --.- - "..
A C
>, '. '"
'\,','} ,
5 5.5
9 9.5
10 9.5
2.2.5.2 Subtotaluri
Microsoft Excel poate calcul automat totalul sau subtotalul valorilor dintr-o lista.
Primul pas care trebuie efectuat este sortarea dupa campurile care vor fi grupate
in vederea realizarii subtotalurilor. Se pot realiza subtotaluri dupa orice coloana
care contine valori numerice.
Ii1 Aplicatia 46
Cunoscandu-se tabelul pentruevidenta cartilor dintr-o librarie, sa se realizeze
subtotaluri pentru valoarea de inventar a cartilor grupate pe domenii.
,'DE
, , .
" Prefinv.entar s"
50 € 2,500 €
25 € 500 €
Finante 22 € 286 €

Informatica 45 € 90 €
Contabilitate 70 € 560 €
Finante 7 150 € 1 ,050 €
Finante 15 12 € 180 €
Informatica 2 300 € 600 €
Informatica 13 40 € 520 €
Cart e 1 0 Inform € €
181
Rezolvare:
Se va ordona tabelul crescator in funclie de domeniu caruia Ii aparlin carlile. Din
meniul Data se Subtotals,
!
rm::.rn!:lrele setari:
Daca se dore!?te 0 alta operalie decat insumarea, din lista derulanta Use function
se pot alege ale functii. Dupa apasarea butonului OK tabelul ia forma:
lJ:I2TI]
31 . A B . C
.
D.···..
. E ..
, .
i
Nr. Valoare de
,
1 c.arte DomennJ E)(emplare Pre! inventar
2 Carte2 Contabilitate 20 25€ 500 €
3 Cart ntabilitate 8 70€ 560 €
.4 Contabmtate Total 1,060 €
·
5
. Carte3
Finante 13 22 € 286 €
·
arte6 Finante 7 150 € '1,050 €
7 Carte7 Finante 15 12 € 180 €
8 Finante IotaI 1,516 €
,9 Carte1 rmatica 50 50 € 2,500 €
'10 Carte4 Informatic a 2 45 € 90 €
· : 11'(arte8
Informatic a 2 300 € 6oo€
• 1 arte9 Informatica
I
40 € 520 €
13, Carte10 Informatica 120 € 1,200 €
. 14

.Infonnatoca Total • 8,910 €i
._ .. ___l___
Folosind butoanele sau i!1!?i ierarhia poate fi expandata sau restrimsa.
2.2.5.2 Formulare
Formularele permit adaugarea dB noi inregistrari, modificarea, !?tergerea
inregistrarilor !?i cautarea de informaiii Tn baza de date.
182
ltI Aplicatia 47
Completati tabelul cu 10 inregistrari. Introduceti alte 2 inregistrari gasiti
informatiile referitoare la persoanele care au salariul mai mare decat 1000 (€ ) cu
ajutorul unui formular.
D
Rezolvare:
Pentri introducerea de date noi in tabel, se executa click intr-o celula care contine
deja date se alege Data\Form\New.
Cautarea datelor conform criteriu se face apasand butonul Criteria.
Deplasarea printre inregistrari realizeaza cu butoanele Find Prev Find
Next.
2.2.5.3 Filtre automate §i filtre ovansate
Fitrele permit bazei die date extragerea unor informatii care depind
de criterii specificate. In cazul filtrelor avansate criteriile de selectie sunt plasate
in tabele separate.
Fitrele automate se acceseaza din Data\Sort&Filter\Filter iar cele avansate din
Data\Sort&Filter\Filter\AdvancEed.
183
~ Aplicatia 48
Se considera urmatorul tabel cuprinzand valorile procentuale ale principalelor
taxe ~ i impozite din tariel Europei.
A
Folosind filtre automate sa se a f i ~ e z e :
a) larile ar caror TVA este cuprins intre 19% ~ i 21%
b) tarile al caror nume se termina in "ia" ~ i incepe cu G
184
Rezolvare:
a) Se selecteaza coloana TVA l?i se alege Filter; se executa click pe lista
derulanta ce apare pe coloana TVA se alege Number Filters\Custom Filter,
cum se observa in ima ine: ..
-_..--
Daca se dorel?te tuturo!" tarilor se alege optiunea All din lista derulanta
iar daca se eliminarea se debifeaza AutoFilter din Data\Filter.
b) Se aplica filtrul automat asu ra coloanei Tara, cu urmatoarele setari:
o Aplicatia 49
a) Folosind datele din tabelul precedent filtrele avansate, sa se
datele referitoare la tarile al carbr impozit pe venitul indivizilor are pragul minim
mai mare sau egal cu 15% l?i prs,gul maxim mai mic sau egal cu 45%.
b} Sa se afil?eze tarile care au procentul TVA-ului mai mare de 20% sau
impozitul pe profitul companiilor mai mare de 30%.
Rezolvare:
Se definesc tabele de criterii, a§ica cum apare in imagine:
fi, c' I·r· ·1 .. ' ..... I. 1
.Criteiii:'·. I I
M.
' ')'" .l .I·".M···'..·.'.
.. In Im·J 8lom ...; ::r . • ;; ,'i:
': . ;.,'.' <pqmpanIlIQr,
>=15% <=45% >30'lfo
>20% ___L ______ ____ __
Daca cele doua criterii care indeplinesc conditia sunt legate prin ,i, atunci
conditiile se plaseaza pe acelal?i rand, altfel se plaseaza pe randuri diferite,
a} Se alege Data\Sort & FilterFilter\Advanced, al?a cum se observa In
imagine:
185
Datele pot fi filtrate in acelal?i tabHI sau se poate specifica locatia unde va fi
plasat noul tabel, al?a cum se optE!aZa in sectiunea Action: Filter the list, in
place sau Copy to another locatio!:1.
b)
2.2.5.4 Tabele pivot
ltI Aplicatia 50
Sa se realizeze Tn foaia 1 a registrului cu numele pivot.xls urmatorul tabel care
reprezinta situatia importurilor pentru 3 firme:
A
B, .,J :
C,/ /D.,· ·z' ,. > F"C .0. i.
1
.Nr.
crt.
r
Pr9dup , Firma
'
\:

.
unitar(€)
.cantitqt
,
Valoare(€)
2 1 Firma 1 monitor Franta € 130 50buc. €6,500
3 2 Firma 2 imprimanta Franta € 150 2buc. €300
4 3 Firma 3 televizor Franta €500 Bbuc. €4,OOO
5 4 Firma 1 sisto calcul Greda €BOO 10buc. €8,OOO
6 5 Firma 1 televizor Greda €250 50buc. € 12,500
7. 6 Firma 2 monitor Greda €400 100buc. €40,OOO
8 7 Firma 3 imprimanta Franta €99 250buc. € 24,750
9 8 Firma 3 sist. € 1,000 50buc. €50,OOO
10 9 Firma 2 imprimanta Franta €200 55buc. €11,OOO
Sa se realizeze un tabel pivot pe foala 2 care sa sintetlzeze datele din tabelul
precedent astfel incat sa se reprezinte pentru fiecare produs, in functie de tara de
import I?i valoare, cantitatea I?i valoarea produsului respectiv. Tabelul pivot
rezultat va avea urmatoarea structura:
186
fA, I B ',',cC, J' "Ct'i,j,',,;::Ec,,: .,1 ",F, J:[,G j;,H
I:
I
I,JI,"K
Tara
,..l,.
imp'ort '!' .,
'I Fran1a Gracia Grand
2 'Franta Total Gracia Total Total
3 Produs' ] ... Dafa J,.. FilTIls 1 ,Firma 2 Firma 3 Firma 1 Firma 2 Firma 3
Sum of
-+
3071

imprimantii Gantitate

Sum of -
, 11300 i 24750 5 Valoare(€) 36050
I 36050
",
Sum of

;.;§J monitor Gantilate 50 50 100 100 150
Sum of
7 IValoare(€) 6500! 6500 40000 40000 46500!
Sum of
--t­
10 50 60 60\
JL
sist calcul Gantltate
--of­
58000
1
9 are(€) 8000 50000 58000
Sum of
I
JfL
televizor Cantnate
.,--,­
8 8

---­
50

Sum of
I
i
11 Valoare(€) 4000 4000 12500' I 12500 16500
Total Sum
501 571
!
12 of Cantitate 258 365 60
1
100, 50 210 575
Total Sum
65001
I
20500I 40000I
of
13 Valoaret€) nool 28750 46550 50000 110500 157050
....0i:-it, se alege optiunea Insert\Pivot Table
. IIliHIt PNotTable
Pentru crearea tablelei pivot este se solicita precizarea sursei datelor care vor sta
la baza realizarii tabelului pivot loca1ia unde va fi creat tabelul pivot (New
Worksheet).
i- " ,
; ChQ!lse tt'ledatalhat analyze .. - "\
I,,' - . , , .
. IableJRange: [$$1:$1>$10
@yse . '
[ Choose conne:ction.. , I
Connection riame:
Choose where you want:(hel'ivotTablereport to be
@ New Work!lheet
i " , • ., "
' .
" '< "1
ki':.\9K,,!
187
AI doilea pas permite selectarea
necesare din tabel.
.at.
[il]Rrm:a

de import
[]Pfettlnitar


domeniului de celule care contin datele
Tn cadrul ferestrei Pivot Table Field List
se vor seta campurile care apar in tabel
pozitia pe care apar.
Pentru aplicatia curenta, se plaseaza
folosind tehnica "drag and drop", campul
"Produs" in caseta Row Labels, ''Tara de
import" "Firma" in caseta Column
Labels campurile "Cantitate"
"Valoare " in caseta Values.
Observatie: Pentru a realiza 0 alta
operatie decat lnsumarea, se executa
dublu click pe butonul Sum of, a!i'a cum
apare In figura de mai jos. Se poate
selecta calculul mediei, valorii minime
maxi me a produsului, etc.
, ®
® No,,!:
@QJstnm
Select one or more functions:
kil"
COLn'lt
Average
Max
Min
iProduct
filter
poate realiza reprezentarea grafica a datelor Alegand butonul
cup rinse In tabelul pivot.
188

;tClienf
Ed. Y Constanta
Ed, X Brasoy
Ed, Z Brasov
Ed X 1 Bucuresti
Itt Aplicatia 51
Sa se afi§eze numarul de carli !9i media aritmetica a valorilor acestora astfel: pe
titluri de carte pe agenli de vahzare, imparlind tabelul pe ora§e.
din care se vor a e datele are

2.2.6 Pagini web
Itt Aplicatia 52
Sa se realizeze tabelul urmatcr pe foaia 1 a unui registru de calcul. Pe foile 2,
respectiv 3 se vor realiza reprezentarile grafice ale notelor pe semestru 1,
respectiv pe semestrul 2 prin grafice de tip Bar Column.
"
. " 'Sennr. 1 ,'IY.
Nr, crt, Limba Student
..
:' ",;', ',.
Malematipa 'E,conomi\3
'
Ihformiilita

,>
'." " ,en!:1lazil' J
"
10 1 Stud 1 10 7 10 3 5 5 7
2 Stud 2 5 7 9 9 10 3 5 10
10 3 Stud 3 4 8 4 6 8 5 9
I 7 4 Stud 4 9 9 5 9 6 10

Grafic semestrul 1 Grafic semestrul 2
Prin textul Grafic semestrul 1 sa se realizeze 0 hiperlegatura catre foaia 2, iar
prin cuvantul Grafic semestrul :2 0 hiperlegatura catre foaia 3, De asemenea din
foile 2 3 se vcr crea hiperlegiUuri care fac trimiterea catre prima foaie. Salvali
documentul ca pagina web cu numele eVidenta.mhtm (op\iunea Office
Button\Save As-Other Formats, Save as Type - Single File Web Page).
2.2.7 Macro comenzi
Itt Aplicatia 53
Sa se realizeze 0 macro comanda care sa conlina structura unui tabel pentru
evidenta studentilor unei grupe, cum apare in figura de mai jos:
189
A
1
B
1
c
1
0
1
E F
1
G
1
,H
J I .1 J
1
I
I
,
1 1 I
.l
\
'c C," ... .
<'l,.i "::'.,'
. ->;;. ".1, Se 2,
Nr. CIt Studei'll,
1/
..::, Uma •
.•
' .,f,
rMat'ematica'
), ·rumba
3

I'i Ar.mceza
Inftfrmatid
francezij
..
O:1r.!1-l1.6;C·".
'/' ;;",'." ,
",;" :;, .
- .
4 1 Stud 1 10 8 10 7 10 5 5 7
5 2 Stud 2 5 7 9 9 10 3 5 10
h 3 Stud 3 4 6 8 4 10 8 5 9
7 4 Stud 4 9 3 9 5 9 7 6 10
Macroul se va numi evidenta_studel1ti, va fi salvat in cadrul registrului curent pe
foaia 1 va putea fi accesat prin combinatia de taste Ctrl+Shift+P.
Dupa inregistarea macroului, sa se ruleze acest macro pe foaia 2 din cadrul
registru.
Sa se completeze minim 5 inregistrari in tabel, apoi sa se reprezinte situatia
notelor studentilor in semestru 1 printr-un grafic de tip Column.
Rezolvare:
Pentru crearea unui macro, se foloseste optiunea Record New Macro din cadrul
meniului View\Macros.
I
!{iew Ma,cms.
Reccm:i Macro....
.• !lie Relative Rt'ferences
Tn cadrul ferestrei care se deschide, in caseta Macro name se va trece numele
macro-ului, in caseta Shortcut Ksy se va introduce Ctrl+Shift+P, iar in
Descriptions 0 scurta descriere a macro-ului.
Dupa realizarea tabelului, puteti Intrerupe inregistrarea in macrocomanda
folosind Tools\Macro\Stop Recording.
Tn foaia 2, se acceseaza Tools\Macr'o\Macros:
190
Pentru rularea macroului, se foloseste butonul Run, pentru butonul
Delete, iar pentru vizualizarea !;?i modificarea codului sursa (realizat automat in
limbajul VBA) butonul Edit.
Aplicalia 54
Sa se realizeze un macro cu nliJmele m1 care sa realizeze formatarea celulelor
din domeniul A 1 :G1 aastfel:
-con1inutul celulelor aliniat centlrat, de culoare verde, subliniat cu doua
linii
-bordura celulelor realizata cu linie tntrerupta de culoare verde.
2.2.8 Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ,i Scenario
Scenario
IiI Aplicalia 55
Se considera evidenla activita1ii unei institutii care organizeaza cursuri de limbi
straine. Se vor proiecta 2 modele de scenarii (unul optimist altul pesimist) care
vor ilustra modificarile survenite in calculul profitului firmei daca se modifica
datele din domeniul de celule B7:B9,
Rezolvare:
Se considera datele fixe ale s..cenariului domeniul de celule B2:B4 datele
varia bile domeniul B7:B9,
mediul Data\Data Tnn.ct"""
se apasa butonul Add; in reastra Edit Scenario se precizeaza numele
(Scenario Name) domeniul de celule care vor piutea fi schimbate (Changing
J91
De asemenea se vor preciza noile' valori ale celulelor modificabile: numarul
profesorilor (87) va fi 60, tarifuI ora de curs (88) 35 RON cheltuielile
suplimentare 950 RON.
Tn mod analog se va proceda Ili in c:azul variantei de scenariu pesimist in care
cheltuielile se majoreaza substantial.
Cnangi!;lg 'sells i
1$6$7:$B$9
Ctrl+click c.ells
changing cells. ';
Protection ..
!j"eventenanges
Astfel, numarul profesorilor se majmeaza la 80, tariful pe ora la 80 RON Ili
cheltuilelile su devin 20000 RON.
1:

192
Scenario Summary sau Scen PivotTable re
ca Excel
Apasand butonul Summary din fereastra Scenario Manager, se pot alege doua
variante de redare comparativa a rezultatelor gestiunii variantelor de buget:
De remarcat faptul vizat, adica urmarirea
profitului din celula 811.
In primul caz se creeaza 0 noua foaie de calcul numita Scenario Summary care
cuprinde un raport simplu:
Notes: Current Values column represents values of changing cells at
time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each
scenario are highlighted in gray.
In eel de-al doilea caz se creeazB foaia Scenario Pivot Table care cuprinde un
raport comparativ al celor doua variante de scenariu sub forma unui tabele pivot.
193
);> Solver
Solverul este 0 aplicatie de optimizare sau de rezolvare a ecuatiilor cu ajutorul
careia se po ate determina 0 valoam optima pentru 0 formula plasata in cadrul
unei celule. Solverul lucreaza cu un .grup de celule "ajustabile" asupra carora se
pot aplica restrictii; acestea care sunt legate direct sau indirect de formula din
celula 1inta. Utilitatea Solverului mzida In determinarea valorii minime sau
maxi me dintr-o celula prin altor celule (de exemplu se poate ajusta
bugetul rezervat pentru publicitatea unui proiect se poate observa cum se
modifica beneficiul final realizat cu acest proiect).
Pentru activarea aplica1iei de tip Solver se alege Office Button\Excel Options\
\Add-lns\Solver Add-in.
Fereastra Add-Ins cuprinde'
IAnalysis ToolPak II-cuprinde funclii financiare, statistice !?i de analiza
II
j-permite publicare facilMtiior de analiza financiara,
IAnalysis ToolPak VBA
statistica, folosind Analysis ToolPak
-creaza 0 formula care insumeaza datele dintr-un·
! Conditional Sum Wizard
domeniu ciaca acestea satisfac criteriile
-formateaza date Ie sub forma de moneda contine
•Euro Currency Tools foaia de lucru EUROCONVERT pentru convertibilitate
monetara
Iinternet Assistant VBA II-permite pUblicarea datelor din Excel In format web
I,
I-creaza 01 formula de preluare a datelor dintr-un!
ILOOkU
P
Wizard
domeniu folosind 0 alta valoare cunoscuta din alt •
,ISolver Add-In II-introduce instrumentul Solver
Aplicatia 56
Se considera tabelul Excel urmator conceput pentru gestiunea activitalii unei
case de cultura care organizeaza cursuri de limbi straine (engleza, franceza
germana). Sa se realizeze optimizarea celulei profit (89), cu modificarea grupului
de celule 83:04, utiliz€ md solveru-ul. Restrictiile impuse pentru rezolvarea
problemei sunt:
• Numarul de cursanti poate fi f:laxim 500 minim 50
• Tariful pe ora de curs po ate varia intre 15 RON 80 RON.
A
I
B
I
C I . D.
..•.
'.E
F
1 Analiza profitului
Limba Limba Limba
2 emgleza franceza germana
3 Nr. cursanti I . I Celule
4 Tarif-ora de curs
' ,.
,··1 " .
}

....... modificahile
5 Taxa anuala 500 RON 600 RON 750 RON

-.­
6' Nr. profesori :30 20 10
7 Nr. ore 130 33 48
S
9 IProfit I,,".: ,
"RON

10 s:
11
=83*85-84""B6""87+C3*C5-0J""CS"'a+03"'05-04*06""07 r
194
Rezolvare:
Se introduce instrumentul de optimizare din mediul Data\Analysis\Solver
iar in fereastra Solver Paramet(us se introduc valorile:
Prin apasarea butonului Solve ~ ) e poate opta pentru optimizarea prop usa (Keep
Solver Solution) !?i introducerea a trei rapoarte (Answer, Sensitivity !?i Limits)
pe foi separate ale registrului de calcul.
A ~ a cum se poate observa, valoare maxima a profitului este 880900 RON !?i se
obtine daca se maximizeaza nurnarul de cursan1i (valoare 500) ~ i se minimizeaza
tariful pe ora (15 RON). Aplicat1a are un caracter pur didactic ~ i nu surprinde 0
situa1ie economica reala cu 0 complexitate sporita.
195
A B C 0 E
'F
1 Analiza pr10fitului
Umba Umba Limba
I 2 enqleza franceza qermana
cursanti
500 500 '500
I Celule !I.
rif-ora de curs "15 15 15'
........ modificabile .
5 Taxa anuala 500 RON GOO RON 750 RON
6 Nr. profesori
]0
20 10
7 Nr. ore lJO 33 48
8
I 9
Profit 880900 RON.
110 S-
n
=83"'85.84*86*87+C3*C5.C4,*C6*C7+03*05·04"'06*07 I

Aplicatia 57
Se eonsidera analiza rentabilitatii slJstinerii eursurilor ECDL intr-o institu,ie de
lnvatamant superior dupa modelul urmator.
1 Clusmi ;IKCDL ,,1,1,
2 Nr. cursanti ________

4' ,. VENI:n:JRlI 6750 ROlli'"
.. Total salarii p;ofesori" li---------5-0-0-0-R-O-N-+-----t­
administrative 1000 RON 8UM(BG,B7) I
!:I-'I:".,.. ••. :1=,=.=;====;==' I.
10 L.. I, I'
/...­ I
Folosind tehniea valorii seop sa se modifiee eheltuielile administrative astfellneat
rata rentabilitatii sa atinga 25%.
Rezolvare:
Se a din meniul Oata\Oata Tools\What-lf
196
S!!.tcell:

Tabelul Excel modificat
Se modifica valorile in fereastm Goal Seek cum apare in imaginea de mai
jos:
rentabilitatii este:
2 Nr. cursanti
3
4.
5
'6 Total salarii ________5_00_0_R_O_N-+1
7 Cheltuieli administ:rative 63 RON

Pilli 5063 RON

11 RentabilitatEI
2.3 Realizarea de in MS Excel 2003
2.3.1 Configurarea spaliului de lucru
Deschiderea aplicaliei Excel 2003 se realizeaza folosind secvenla:
Start\A1I Programs\Microsoft C.ffice\Microsoft Office Excel 2003.
Pictograma realizate in Excel este iar extensia documentelor este
xis.
Realizarea unor setari specificEI pentru mediul de lucru se realizeaza conform
tabelului:
Vizualizare View\Toolbar$\Standard, Formatting Drawing
bare de Pe bara Formatting apar, in plus fala de instrumentele din
instrumente Word, butoane:
I
197
i
-Merge and CentElr unirea a doua sau mai mite
celule centrarea
i -Currency stilul de scriere valutar;
• -Percent scrierea sub forma de procent;
-Comma scrierea zecimala;
-Increase/Decrease Decimal respectiv
numarul de zecimale din scrierea unui numar.
Vizualizare
bara de
• formule
. Vizalizare
bara de stare
Pe bara Standard, apar, in plus fata de instrumentele din
Word, butoane specializate pentru particularitatile Excel:
-Autosum rapida a unor functii uzuale;
-Sort Ascending\IOescending Itl,;,it':J-sortarea crescatoare
\descrescatoare;
-Chart Wizard pentru trasarea graficelor;
-Autofilter ,r=::J-introducerea filtrelor automate;
View\Status bar
2.3.1.1 Stabiii rea unor setari genera Ie in Excel
• Setarea numarului de foi de calcul din registru:
Tools\Options\GeneraI\Shee,ts in new workbook;
• Setarea numarului ultimelor realizate care apar la deschiderea
meniului File: Tools\Optionsl,General\Settings\Recently used file list;
• Selectarea optiunii care permite copierea sau mutarea continutului unei
celule Tools\Options\Edit\Allow cell drag and drop;
• Vizualizarea in celule a formulei aplicate, nu a rezultatului ei:
Tools\OptionsWiew\ Window options-se bifeaza Formulas;
• Definirea seriilor noi: Tools\Options\Custom Lists; de exemplu daca se
definirea unei liste cu zilele saptamanii, se tree zilele in caseta
List entries se apasa butonul Add (figura 21)
198
• Setarea separatorilor pel'ltru mii zecimale: Tools\Options\lnternational
(figura 22)
Number handling
l:leclm",lseparator: ! " 'J I,housands separator:

Figura 22 - Stabilirea separatorilor
Implicit, separatorul pentru 2:ecimale este punct (.) iar pentru mii este virguha
(.).
• Efectuarea formulei de calcul din celule automat:
Tools\Options\CalculatOon (figura 23)
.:::.,loolatiOn
@automatlc o Manual
o AutomatiC, except .", t.ltaWI'<'
Figura 23-sec,iunea Calculation
2.3.1.2 Operatii permise asupra registrelor de calcul
, C
reare
registru
' F'I \N \BI I W b k
Ie ew an { or 00 -creaza un reglstru go
File\New\T my computer-creaza un registru
conform unui .§i3blon predefinit
• Deschidere
i registru
File\Open
Inchidere
registru
File\Close
Salvare
, registru
File\Save, File\Save As
File\Save as Web Page-salvare in format de pagina web
File\Save spatiu de lucru (extensia xlw)
• Printare
I
File\Print-se PlOt printa doar anumite pagini, tot registru sau
doar foaia curenta (figura 24}.
199
! 08.11
: @Pag,e(s)
....
." Print what
OSelectioQ
O"Actlve
Figura 24 -OPliuni printare
File\Print Preview sau
File\Web Page Pre,·view
-vizualizarea paginii
lnainte de imprimarE:!
File\Print
Print Area-defrnirea
domeniului de Gelule
care va fi tiparit
File\Page Setup (l1gura
25) - cuprinde 4 sectiuni
-
orientarea paginii,
scalarea, dimensiunea
"Pa,." "1"0'" 1i,"""I_., lI\""
l'nottl16s
"""' ....
I
[\01'1<""••,,,,,,,,,, f'I!:I:lIo.il!!f.l •
, 1·'-,,;
Figura 25 - Fereastra Page Setup
paginii caliatatea imprimarii
- distan1ele fata de marginile exterioare,
precum fa1a de antet subsol
- Header/Footer antetul subsolul
-Sheet-se pot defini randuri care sa se repete ca capete de
tabel sau coloane care sa apara la in partea stanga a tabelului
(Print Titles\ Rows to repeat at top; Columns to repeat at
left sau ordinea deprintare a a inilor (Pa e order.
2.3.2 Operatii asupra toilor unui registru de calcul
Foile de calcul ce apar Tn registrul curent se pot vizualiza in partea din stanga jos
a ecranului. Din meniul contextual
asociat acestora, se pot efectua
opera1iile uzuale cu foile de calcul
(figura 26).
,!.nsert...
Qelete
2elect All Sheets:
Figura 26 - Operatii asupra foilor de calcul
200
I Edit\Delete Sheet
I Redenumire Format\Sheet\Rename
i Ascundere foaie Format\Sheet\Hide
I Aplicare culoare de fundal
I Mutare sau copiere
Format\Sheet\Background
Edit\Move or Copy Sheet
2.3.2.1 Formatari ale celulelor
Optiuni disponibile din Format\Cells:
- sectiunea Number-cuprinde tipurile de format al datelor din celula; de exemplu
daca se dorel?te introducerea dEl numere reale cu 2 zecimale, se procedeaza ca
in figura 27

.
po:;;
Currency
i Accounting
l=
" Percentage
Fraction
S<:lentifIC
Text
,,-,oaJ
Custom
- sectiunea Alignment cuprinde:
-optiuni pentru alinierea con1inutului celulei (Text Alignment), orientarea
textului la un numar de grade (Orientation) l?i Text Control care permite
scrierea textului pe mai multe randuri lntr-o celula (Wrap Text), micl?orarea
textului Tn functie de dimensiunea celulei (Shrink to fit) sau unirea celulelor
(Merge Cells)
- sec\iunea Font permite modii;icarea atributelor fontului (tip, stil, dimensiune,
culoare, stil de subliniere, efecte)
- sectiunea Border cuprinde tipuri de borduri pentru celule sau grupuri de celule
- sectiunea Patterns contine palata de culori l?i hal?uri de umplere.
Meniul - mutarea In Clipboard: Edit\Cut
Edit - copierea in Clipboard: Edit\Copy
- importarea obiectului din Clipboard in locul unde este pozitionat
cursorul: Edit\Paste
- copierea "speciala": E\CIit\Paste special; se pot copia formule, stiluri de i
formatare, comentarii, atc. (figura 28) .
201
-
,
Peste
0[ii:iiJ-
OED''''''''''
0 ......,..
o Forma!;,.s,
O!;bmments

"®'Ngne
OMd
Figura 28-fereastra Paste Spe,cial
- inlocuirea unui text: Edit\Replace
- deplasarea rapida la a celula a foii de calcul: Edit\GoTo
- vizualizarea Ie aturilor cu .3lte documente:Edit\Links
Meniul - vizualizarea paginii in modul normal: VieW\Normal
View - antetului subsalului: VieW\Header and Footer
- vizualizarea comentariilor: View\Comments
- schimbarea zoom-ului: View\Zoom
Meniul - schimbarea numelui unei c:elule: Insert\Name\Define
Insert - inserarea comentariilor: Insert\Comment
- inserarea imaginilor: Insert\Picture
- inserarea diagramelor: Inslert\Diagram
- inserarea obiectelor: Insert\Object
- i ntrod ucerea hiperlegatu rill):..:..r:..:..: In:..:..s=-..e:...:rt..:;;.\;;;;..H::..u:::...::e-'-rl:..:..in:..:..k'-'--________---'
2.3.2.3 Formatari ale tabelelor, randurilor Ii coloanelor
inallimea randului (in cm)
rand
Formatare
Format\Row\AutolU-adapteaza inallimea randului la conlinutul
celulei
Format\Row\Hide-Unhide-ascunde, respectiv arata randul Tn
tabel
Formatare Format\Column\Width-Standard latimea
coloana coloanei (In cm)
Format\Column\AutoFit Selection­ adapteaza lalimea
coloanei la conlinutul celulei
Format\Column\Hnde-Unhide-ascunde, respectiv arata
coloana in tabel
I Inserare rand Insert\Rows
. Inserare
Insert\Columns
coloana
Se poate aplica un format prestabilit unui tabel sau unui grup
de celule: Format\Autoformat
$tergeri
Autoformatare
tot, formatul sau
continutul unei celule sau unui grup de celule
202
I Edit\Oelete-§terge randul, eoloana sau domenmiu seleetat
2.3.2.4 Serii de date
Pentru definire seriilor de date poate folosi faeilitatea Autofill. Astfel, daea se
dorelite numerotarea automata 8 eelulelor de la A1 18 A6 eu numerer de la 1 la 6,
se tree primii doi palii ai seriei (adiea 1 lii 2), se seleeteaza 9i se trage eu mouse­
ul in diree1ia dorita, a9
a
eum se o;bserva in fig ura!f""""'29-r'
8

!tt1... :,;"' ... '........ __ I
Figura 29-A
Edit\FiIJ\Series
o Irend
:2.tep value,
Fioura 30 - Fereastra Series
Observatie:
Seriile pot fi definite pe rand sau pe eoloana, pot fi liniare (progresii aritmetiee),
progresii geometriee (Growth), de tip data, sau Autofill. De asemenea se pot
defini pasul de ere9tere (Step valJue) sau ultima valoare (Stop value).
Pentru a vizualiza, modifiea sau adauga serii pred efinite, se alege
Tools\Options\Custom Lists.
2.3.2.5 Formatari conditionate: Format\Conditional Formatting
ltf Aplicatia 58
Sa se realizeze tabelul eu formatarile din imaginea de mai jos, folosind
formatarile eondi1ionate:
• Daea valoarea eartH este intre 0 9i 100,
textul va fi de euloare roliie, ingro9at 9i italie;
• Daea valoarea eartH esta intre 100 9i 200,
eelulele vor avea bordura de euloare neagra,
eu linie punetata ;
• Daca valoarea eartii este mai mare deeat
200, eelulele vor avea euloarea de umplere galbena.
203
Rezolvare:
Pentru realizarea formatarilor pentru un anumit domeniu de celule (in cazul
acestui exercitiu, domeniul 83:87) se folosel?te Format-Conditional Formatting,
al?a cum apare in figura:
Se va realiza 0 formatare referitoare la valoarea celulelor (Cell Value) astfel incat
acestea sa accepte valori intre 0 l?i 1; 00 l?i apoi se va apasa butonul Format, al?a
cum apare mai jos.
Daca se doresc mai multe formatari se apasa butonul Add. Daca se dorel?te
anularea formatarii se apasa butonul Delete.
Fereastra care apare dupa realizarea tuturor formatarilor este:
2.3.2.5 Vizualizari
Pentru 0 mai buna vizualizare a tabelelor de mari dimensiuni, Excel asigura
facilitati de organizare a spa1iului de lucru:
Blocare cap WindowlFreeza Panes
tabel entru blocare orizontala a titlurilor se ozitioneaza cursorul
204
pe prima ccdoana, pe linia aflata sub informa1ia care trebuie
sa ramana fixata, iar apoi activare Freeze Panes
- pentru bloc;are verticala se pozitioneaza cursorul pe prima
linie pe 0 coloana aflata la stanga informaliei ce se
a rz!mane fixata pentru 0 vizualizare permanenta, iar
apoi activare Freeze Panes
- pentru Blo(;area In echer (blocarea pe orizontala pe
verticala) a titlurilor se realizeaza pozitionarea cursorului pe
o celula aflata la intersectia liniilor coloanelor care vor fi
i
fixate se va executa comanda Freeze Panes din meniul
I
Window
I Formatare Format\Column\Width-5tandard latimea
coloanil coloanei (In cm)
Format\Column\AutoFit Selection- adapteaza latimea·
coloanei la con1inutul celulei
Format\Column\Hide-Unhide-ascunde, respectiv
arat.! I
coloana in tabel
Insert\Rows
Inserare
• Inserare rand
Insert\Columl1ls
coloanil
Autoformatare • Se poate apliea un format prestabilit unui tabel sau unui grup
de celule: Forrmat\Autoformat
$tergeri tot, formatul sau
continutul unei celule sau unui grup de celule
randul, coloana sau domenmiu selectat
2.3.3 Utilizarea formulelor calcul in Excel
2.3.3.1 Domeniu de celule
Un domeniu de celule este specificat in Excel prin prima ultima celula din grup,
despartite de doua puncte ( : ). Pot fi definite domenii pe coloana (de exemplu
A1:A5), domenii pe linie (de exemplu A1:E1) sau domenii dreptunghiulare (de
exemplu A 1 : H4)
2.3.3.2 Formule matematice. Copierea formulelor
Formulele sunt expresii matema!tice ai unor indicatori tehnici, economici sau din
alte domenii practice.
Tn Excel 0 formula matematica este precedata intotdeauna de semnul = este
compusa din operanzi (referinte de celule, cifre, nume atribuite celulelor, functii
Excel) operatori matematici (dEe exemplu: + - * //\ % = > < >= <= <> & ,).
Copierea formulelor implica
- se selecteaza prima celula (care contine formula)
205
- se pozilioneaza cursorul mouse-ului in collul din dreapta jos (acesta ia forma
unei cruciulite)
- se gliseaza cu mouse-ul pe restul celulelor din domeniul unde se
copierea formulei
- se elibereaza mouse-ul se vizualizeaza conlinutul copiat
2.3.3.3 Referinte relative ,i
Adresa relativa a celulei reprezinta 0 localizare cu ambele coordonate nefixate
(variabile) fala de celula curenta (de exemplu A2). Prin copierea formulei adresa
relativa se modifica.
Adresa absoluti reprezinta 0 cu ambele coordonate fixate (de exemplu
$A$2). Prin copierea formulei, adresa absoluta nu se schimba.
Adrese mixte:-adresa absoluta fala de rand relativa fala de coloana: A$2
-adresa absoluta fala de coloana relativa fala de rand: $A2
2.3.3.4 Functii Excel
Funclia Excel este 0 formula complexa, prestabilita, in concordanla cu regulile
sintactice semantice de lucru, careia i se pot specifica argumentele care
returneaza un rezultat in celula in care a fost incarcata.
Sintaxa unei funclii:
=nume_funclie(argument(e»
Inserarea unei funclii in face din Insert\Function sau executand
click pe bara de formule Fereastra Insert Function (figura 31)
permite cautarea unei functii in functie de 0 descriere sumara (Search for a
function) sau cautarea in functie de 0 categorie (Or select a category).
Biblioteca de funclii Excel este impal1ita pe 9 categorii pentru a facilita cautarea
funcliilor dorite.
Fiaura 31 - Fereastralnsert
Prezentarea functii10r a exemplelor de rezolvare se poate prelua din capitolul
referitor la versiunea Excel 2007.
);> Functii pe baze de date Database)
206
DSUM (baza de date,
nr camp/nume, criterii)
Retumeaza suma valorilor campului din baza de date
care respecta criteriile specificate
i DMAX
(baza de date,
nr camp/nume, criterii)
Retumeaza maximul valorilor campului din baza de
date iCare respecta criteriile specificate
DMIN (baza de date,
nr camp/nume, criterii)
Retumeaza minimul valorilor campului din baza de
date care criteriile
DAVERAGE (baza de
date, nr_camp/nume,
criterii)
Returneaza media aritmetica a valorilor campului din
baza de date care respecta criteriile specificate
DPRODUCT (baza de
! date, nr_camp/nume,
i criterii)
Retumeaza produsul valorilor campului din baza de
date care respecta criteriile specificate
DCOUNT (baza de date,
nr camp/nume, criterii)
Retumeaza numarul valorilor campului din baza de
date care respecta criteriile specificate
! DGET (baza de date,
i nr camp/nume, criterii)
Returneaza valoarea campului din baza de date care
respecta criteriile specificate
Exemplele de aplicalii pot fi prellUate din capito lui precedent referitor la versiunea
Excel 2007.
y Functii de consultare (categoria Lookup&Reference)
Principalele funclii de consultare pentru 0 baza de date sunt VLOOKUP
HLOOKUP, ele avand sintaxa:
• VLOOKUP (cheie de consultare, camp sau tabel de consultare, numarul
coloanei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia
informalia);
• HLOOKUP (cheie de consultare, camp sau tabel de consultare, numarul
liniei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia
informatia).
Sintaxa funclii10r modul de implementare a acestora In cadrul unor aplicalii
sunt identice In versiunile Excel 2003 2007.
2.3.4 Optiuni avansate
2.3.4.1 Elaborarea graficelor
Graficele din Excel (chart) constituie 0 reprezentare concisa a seriilor numerice,
cu 0 forma prestbilita cu elemente specifice; ele evidentiaza tendintele Tn timp
sau corelatii 1ntre spatiu timp, permitand analize comparative.
Introducerea unui grafic se realizeaza din Insert\Chart sau apasand butonul
Chart Wizard I.
Pentru realizarea co recta a Q)raficului, coloanele sau randurile implicate In
reprezentare trebuie In prealabil selectate. Oaca este nevoie de selectia unor
domenii disparate, pentru selec11e se tine tasta Ctrl apasata.
207
pentru crearea unui grafic sunt:
1. Selectarea tipului de grafic dmrit din lista derulanta Chart Type
2. Stabilirea sursei graficului (Chart Source Data)
3. Personalizarea graficului (Chart Options) prin introducerea titlului,
configurarea axelor, caroiajului, legendei, etichetelor, includerea tabelului
cu date
4. Precizarea localiei unde va fi graficul (Chart Location).
Asupra graficelor pot fi efectuate moolificari care constau In modificarea tipului de
grafic, modificarea titlulului, a datelor sursa, stilizarea design-ul graficului,
redimensionarea, repozilionarea, mutarea sau exportul acestuia.
Exemplificarile vor fi preluate de la capitolul anterior, referitor la versiunea 2007.
2.3.5 Baze de date
2.3.5.1 Ordonarea date lor
Ordonarea (sortarea) datelor din tabEilele Excel se realizeaza folosind butoanele
Sort Ascending Sort DescencJling de pe bara Standard sau alegand
Data\Sort. Aici datele se pot ordona conform unui citeriu principal de sortare a
doua criterii secundare.
2.3.5.2 Subtotal uri
Microsoft Excel poate calcul automat totalul sau subtotalul valorilor dintr-o lista.
Primul pas care trebuie efectuat este sortarea dupa campurile care vor fi grupate
Tn vederea realizarii subtotalurilor. Se pot realiza subtotaluri dupa orice coloana
care contine valori numerice.
2.3.5.2 Formulare
Formularele permit adaugarea de noi inregistrari, modificarea,
Inregistrarilor cautarea de informa1ii In baza de date.
2.3.5.3 Filtre automate Ii filtre avansate
Fitrele permit interogarea bazei de date extragerea unor informa1ii care depind
de criterii specificate. In cazul filtrelo'; avansate criteriile de seleclie sunt plasate
in tabele separate.
Fitrele automate se acceseaza din Uata\Filter\AutoFilter iar cele avansate din
Data\Filter\Advanced Filter.
2.3.5.4 TabeJe pivot
Tabelele pivot permit 0 analiza rapida a datelor, in funclie de interesul
utilizatoruluL Etapele de realizare sunt prezentate structurat in tabelul urmator:
208
Pivot Table
and Pivot
Chart Report
Se optiunea de creare a tabelului/graficului pivot !
din meniul Data
se indica datele care se analizezaza din tabelul sursa
se indica zona unde se plaseaza rezultatul analizei
se seiecteaza informatiile pe linie !?i pe coloana
Gestionarea operatiilor se realizeaza prin utilizarea barei
Pivot Table
Aplicatia 59
Se cere realizarea unei analize avand in vedere datele rezultate din vanzarile
unor produse in diferite tari. Se va analiza vanzarea in functie de tara !?i filiala.
Vanzari - mii Euro
1P1 F1 Franta 10000
2P2 F2 10000
P1 F1
4P3 F3

5P4
6P2
SP3
9P1
10P2
Rezolvare:
Se activeaza meniul Pivot Table .(figura 32).
209
Rezultatul analizei
Isum of
:vanzari
Tara Filiala
Franta
Franta
Total Germania
Germania
Total Ilalia
Italia
Total Spania
Spania
Total
Grand
Total
Produs F1 F2 F2 F3 F4 F1 F4
P1 10000 10000 14500 14500 15000 15000 39500
jP2 10000 10000 32000 25000 57000 67000
I
IP3 15000 15000 12000 12000 27000
!P4 28000 28000 14000 14000 42000
Grand
Total
I I
25000 2 24500 24500 12000 14000 26000 47000 25000 72000 175500
2.3.6 Pagini web
Tn Excel se poate crea un site FTP care administreaza doar transferurile de
Registrul de calcul poate fi salvat intr-un site FTP din Internet sau dintr-o
re1ea locala, daca exista permisiunea pentru executarea acestei opera1ii. Pentru
realizarea acestei opera1ii se procede
,
aza in felul urmator:
» se selecteaza op1iunea Save as din meniul File;
» din lista derulanta corespunzatoare casetei Save in, se selecteaza
op1iunea Add/Modify FTP Locations (figura 33);
» se introduce numele site-ului in caseta Name of FTP site;
» se selecteaza Logon as, alegandu-se Anonymus sau User
introducandu-se 0 parola corespunzatoare;
» se confirma opera1ia, prin activarea butonului OK.
Figura 33 - Creare site FTP
Crearea site-uri/or Web corespunz,itoare registre/or de calcul Excel
Datele corespunzatoare unei foi de c::alcul sau unui grafic Excel pot fi utilizate ca
site Web prin generarea HTML corespunzator registrului. Salvarea unui
registru de calcul se poate face in forma statica. Registrul publicat poate fi
210
vizualizat dar nu modificat. De asemenea, pentru intretinerea la zi a site-ului
creat, de cate ori se efectueaz·a 0 modificare asupra datelor, se va efectua 0
salvare a registrului in format HTML.
Crearea unui site interactiv se poate face numai prin publicarea unei singure parti
a registrului (foaie de calcul, 0 anumita zona dintr-o foaie de calcul, un grafic
etc.).
Publicarea datelor statice
Publicarea datelor de tip static so realizeaza parcurgand urmatoarea procedura:
)i> se selecteaza obiectul Cclre urmeaza a fi publicat pe Web;
)i> se deschide meniul File se selecteaza opliunea Save as Web Page s
acestui meniu;
)i> in fereastra de dialog As (figura 34), se introduce adresa Internet,
Intranet sau locala in caseta Save In, numele in caseta File
Name;
)i> se va selecta unul din butoanele:
• Entire Workbook- semnifica intregul registru;
• Selection - sEemnifica zona selectata;
)i> se activeaza apoi butonul Publish, iar in fereastra de dialog Publish as
Web Page, se selecteaza articolul ce va fi publicat (figura 34);
)i> pentru 0 vizualizare a formei finale, se selecteaza Open published Web
page in browser, pentru a lansa browser-ul Web a verifica modul real
de aparitie pe Web;
)i> operatiile se finalizea2:a prin apasarea butonului Publish pentru
publicare.
Figura 34 - Publicare date
Publicarea date/or interactive
Publicarea datelor interactive SIS poate efectua numai pentru 0 parte a unui
registru (foaie de calcul, zona din cadrul foii de calcul, grafic etc.).
211
Pentru publicarea datelor 9i utilizarea acestora in mod interactiv, se utilizeaza
urmatoarea procedura:
~ se selecteaza obiectul ce va fi publicat;
~ se deschide meniul File !?i se alege optiunea Save as Web Page (figura
34);
~ Tn fereastra de dialog Save As, se va completa, in caseta Save in,
adresa Internet, intranet sau locala unde se vor salva datele;
~ se completeaza numele fi
9
ierului in cas eta File Name a ferestrei Save
as;
~ daca se dore!?te modificarea titlului paginii Web, se activeaza butonul
Change Title 9i se modifica ti1lul paginii Web;
~ se activeaza butonul Publish;
~ in fereastra de dialog Publish as Web Page, se selecteaza din lista
Choose, articolul care urmeaza a fi publicat (figura 35);
~ se alege optiunea Add interactivity with, selectandu-se apoi tipul de
interacliune, care poate fi:
• functionalitate de tip foaiE) de calcul (Spreadsheet Functionality) ­
permite utilizatorului sa execute operalii de: copiere, mutare, 9tergere,
formatare, sortare sau filtrare a datelor;
• functionalitate de tip tabela pivot (PivotTable Functionality) ­
permite utilizatorului open:ltii de: modificare a maehetei de date din
tabelul pivot, sortare, filtrare a datelor;
• funelionalitate de tip diagrama (Chart Functionality) - permite
utilizatorului sa modifiee datele sursa ale unui grafie, ceea ce are
drept consecinta modificarea graficului;
~ in mod optional, se selecteaza Open published web page in browser
pentru vizualizarea paginii create prin intermediul unui browser Web !?i
verificarea functionalitatii aeesteia;
~ operatii1e se finalizeaza prin apasarea butonului Publish pentru publicare.
Selectare
interactivitate
Deschidere
cu browser
Figura 35 - Caseta de
specificare a elementelor
de publicare
212
Modificarea datelor
Modificarea datelor interactive se realizeaza in mod similar cu modul de lucru
in cadrul foii de calcul, anume prin pozitionarea cursorului intr-o
anumita celula modificarea <i'atelor, urmata de tasta Enter sau de apasarea
unei taste de pozitionare. Se pot utiliza, de asemenea, butoanele de pe bara de
instrumente pentru realizarea operatiilor de: mutare, copiere, sortare, filtrare etc.
Republicarea date/or
Daca au fost efectuate modificari asupra datelor se actualizarea site­
ului conform acestor schimbari, se aplica procedura de la crearea site-ului/paginii
Web, singura diferenta consta III alegerea din lista Choose (caseta Publish as
Web Page) a optiunii articole anterior publicate (Previously Published Items).
Adaugarea hiper/egaturilor
Hiperlegaturile reprezinta referinte introduse in cadrul unui care indica
legatura la un alt obiect din cadrul la un alt (situat pe
calculator sau pe un lat calculator in cadrul retelei locale) sau la un alt site sau
pagina Web.
Pentru inserarea unei hiperlegaturi intr-o foaie de calcul Excel se procedeaza in
modul urmator:
);> se selecteaza textul s,au imaginea care va fi utilizata ca referinta;
);> se selecteaza butonul Insert Hyper/ink de pe bara de instrumente
sau optiunea Hyperlink din cadrul meniului Insert;
);> in caseta de dialog Insert Hyperlink (figura 36) se legatura
care poate fi:
legatura la un sau 0 pagina Web, caz Tn care se
introduce adresa paginii sau a in caseta Type the file
or Web Page.
- legatura la oanumita locatie din cadrul foii de calcul, caz in
care se selecteaza butonul Place in This Document de pe
bara Places se introduce adresa celulei la care se face
referinta;
la un nou registru, caz in care se selecteaza butonul
Create New Document de pe bara Places, tastendu-se
numele pentru document in caseta Name of New Document;
pentru unei casete explicative, atunci cend pointerul
mouse-ului sa afla in dreptul hiperlegaturii, se activeaza
Screen Tip, se introduce descrierea care urmeaza sa fie
se confirma operatia (OK);
se confirma cl'earea hiperlegaturii prin apasarea butonului Ok.
213
Figura 36 - Crearea unei hiperlegaturi
Tn foaia de calcul hiperlegatura colorata (implicit Tn albastru) subliniata.
Prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului, Tn dreptul obiectului care
contine referinla, se va deschide elementul referit. Dupa vizualizarea obiectului
referit, se revine Tn documentul Excel in locul unde se afla hiperlegatura, care va
fi colorata in grena, indicand faptul ca referinta a fost utilizata.
o hiperlegatura se poate modifica prin selectarea optiunii Edit Hyperlink din
meniul contextual, atunci cand hiperlegatura este selectata. Renuntarea la 0
hiperlegatura acesteia se poate realiza prin selectarea optiunii
Remove Hyperlink din meniul contextual, atunci cand hiperlegatura este
selectata.
2.3.7Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ,i Scenario
);> Scenario
Creare scenariu Se activeaza Scenario Manager (figura 37)
Tools/Scenarios
Figura 37 Caseta Add Scenario
214
din caseta de dialog Scenario Manager,
pe ecran se actioneaza butonul Add;
In caseta Add Scenario se tasteaza numele
scenariului Tn rubrica Scenario Name;
- in cas eta Changing cells se tasteaza fie adresa
sau adresele celulei sau celulelor modificabile, fie
a zonei care Ie contine;
se pot insera comentarii referitoare la varianta
care se elaboreaza in zona Comment;
pentru fiecare celula specificata in zona ca
modificabila se vor introduce noile valori in
c:aseta Scenario Values;
- se actioneaza butonul Add pentru a introduce un
ellt scenariu sau se actioneaza butonul OK pentru
ell se reveni la managerul de scenarii;
- in cazul in care se introduce un nou scenariu, se
va tasta numele lui in caseta Add Scenario
€ lpoi se vor completa valorile celulelor
modificabile in caseta Scenario Values (se vor
relua aceste operalii pentru toate scenariile care
s,e vor genera);
- incheierea etapei de creare a scenariilor se
realizeaza prin butonul OK.se indica datele care
se analizezaza din tabelul sursa;
se indica zona unde se plaseaza rezultatul
e:nalizei;
- se selecteaza informatiile pe linie $i pe coloana.
Vizualizare Se activea1.a Scenario Manager

se alege optiunea
scenarii Show.
Modificare Se activeaz;a Scenario Manager, butoanele Edit,
scenarii respectiv Delete se pot efectua modificari asupra unui
scenariu
Generare Rapoarte aaupra scenariilor realizate se pot realiza
rapoarte sintez8 Scenario lVilanager apoi butonul Summary,
se un raporf. al scenariilor: Scenario summary (sinteza) sau
Scenario Pivot Table (tabela pivot).
»- Solver
Solverul este 0 aplicatie de optimizare sau de rezolvare a ecuatiilor cu ajutorul
careia se poate determina 0 valoare optima pentru 0 formula plasata in cadrul
unei celule. Solverul lucreaza CIJ un grup de celule "ajustabile" asupra carora se
pot aplica restrictii; acestea can!: sunt legate direct sau indirect de formula din
celula tinta. Utilitatea Solverull.li rezida in determinarea valorii minime sau
maxime dintr-o celula prin schimbarea altor celule (de exemplu se poate ajusta
215
bugetul rezervat pentru publicitatea unui proiect se poate observa cum se
modifica beneficiul final realizat cu acest proiect),
Pentru activarea aplicaliei de tip Solver se alege Tools\Add-lns\Solver Add-in,
Fereastra - ns cupnn e: Add I'd
IAnalysis ToolPak II-cuprinde statistice de analiza
-permite publicare facilitatilor de analiza financiara,
VBA
statistica, Analysis ToolPak
ICI dT I S W· d -creaza 0 formula care insumeaza dateIe dintr-un
on Ilona urn lzar d . d t r f 't "I
omemuaca aces ea sa IS ac cn em e
-formateaza datele sub forma de moneda contine
I Euro Currency Tools foaia de lucru EUROCONVERT pentru convertibilitate
monetara
Iinternet Assistant VBA II-permite publicarea datelor din Excel in format web
I
I-creaza 0 formula de preluare a datelor dintr-un
ILOOkU
P
Wizard
. domeniu foloslnd 0 alta valoare cunoscuta din alt
ISolver Add-In II-introduce instrumentul Solver
I
Aplicatii finale
Ii!r Aplicatia 60
Sa se realizeze urmatorul tabel in Excell?i sa se completeze cu 5 lnregistrari:
Evidenta clientilpr unei agentii de turism
Numar I Nume
Suma
Tip Numar
Tarif Suma rezultata
camera de Discount dupa
curent client camera de zile
pe zi plata aplicarea
dicount-ului
a) Se vor completa cu date coloanele A,B,e,D,E. In coloana TIp camera
w
se
introduc valorile: apartament, simpla, dubla sau tripla, Tarif camera pe zi este
tariful afil?at in eura.
Suma de plata reprezinta produsul dintre Numar de zile l?i Tarif camera pe zi;
(se va afil?a pretulin lei grei).
Discount-ul se va calcula astfel:
-daca un client are Numar de zile <5, atunci discount-ul este de 0%;
-daca un client are Numar de zile cuprins intre 5 l?i 10, atunci discount-ul este de
15%;
-daca un client are Numar de zile c'Jprins intre 10 l?i 20, atunci discount-ul este
de 30%;
216
-pentru 0 perioada mai mare de 20 de zile se acorda un discount de 50%.
b) Se va personaliza tabelul prin introducerea de borduri l?i colorarea unor celule;
c) Se va reprezenta grafic pentru fiecare client Suma rezultata dupa aplicarea
dicount-ului;
d)ln foaia 2 se vor filtra datele din tabel folosind un filtru automat astfel incat sa
apara doar clientii care au mai mult de 15 zile;
Tn foaia 3 se vor filtra datele din tabel folosind un filtru automat astfel incat sa
apara doar clienlii al caror nume' contine "escu".
Ii1 Aplicatia 61
Pentru gestionarea stocurilor lntr-un depozit, se evidenliaza pentru 5 prod use
diferite stocul initial, intrarile l?i iel?irile In cursullunii. Stocul initial a fost de: 1500,
2000, 3000, 4000, 5000 bucali. Intrarile au reprezentat 50% din stocul initial.
lel?irile au fost de 2000, 2700, 3000, 5100, 6500 bucati. Sa se calculeze stocul
finall?i sa se afil?eze mesajul:
Stoc normal - pentru ccnzul cand stocul este cuprins intre 1000 l?i 3000
bucati;
Stoc excedentar - prntru cazul cand stocul depal?el?te 3000 bucati;
Stoc limita - prntru cazul cand stocul este cuprins lntre 500 l?i 1000
bucati;
Stoc critic - prntru cazul cand stocul este cuprins lntre 100 l?i 500 bucali;
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel, pentru indicatorii calculali l?i
pentru afil?area informaliilor Bolicitate;
2. descrierea pal?ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
stocurile finale pentru cele 5 produse;
3. descrierea modului de realizare a ordonarii datelor Tn tabel, In ordinea
crescatoare a stocului final.
Ii1 Aplicatia 62
Pentr 5 unitali economice se evidenliaza urmatoarele informatii: cifra de afaceri,
costul total, numarul de angajati. Pentru cifra de afaceri s-au inregistrat
urmatoarele valori (mil. lei): 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Costurile totale
lnregistrate au fost de (mil. lei): 700, 1300, 2500, 3200, 4000. Numarul de
angajati pentru cele 5 unitati a fost respectiv: 10, 12, 15, 18, 20 persoane. Se
cere calcularea profitului, ratei r'entabilitalii, a productivitatii l?i a profitului mediu
pe angajat. Sa se afil?eze mesajul "unitate profitabila" pentru unitali1e care au
Tnregistrat profit peste cel mediu.
Se cere:
5. descrierea pal?ilor de reaHzare a tabelului In Excel;
6. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel, pentru indicatorii calculati l?i
pentru afil?area informatiilor solicitate;
7. descrierea pal?ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
rata rentabilitalii;
217
8. descrierea modului de reali:2:are a ordonarii datelor In tabel, in ordinea
crescatoare a profitului realizat.
li:I Aplicatia 63
Evolu1ia cererii In func\ie de pretul vanzare este urmatoarea:
la un pret de 100, cererea este de 400 buc., iar la dublarea prelului
cere rea devine 350;
la un prel de 200, cererea este de 500 buc., iar la dublarea pretului
cererea devine 650;
la un pret de 250, cererea este de 500 buc., iar la dublarea prelului
cererea devine 550;
la un prel de 300, cererea este de 600 buc., iar la dublarea pretului
cererea devine 750;
la un pre1 de 350, cererea este de 300 buc., iar la dublarea pretului
cererea devine 200;
Se cere calcularea cererii in functie de pret marcarea in dreptul fiecarui produs
a aprecierii "cerere elastica", "cerere inelastica" sau "cerere unitara", in functe de
valoarea coeficientului obtinut.
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel, pentru indicatorii calculati
pentru informaliilor solic:tate;
2. descrierea de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
cererile in cele 2 situalii date;
3. descrierea modului de realizcire a salvarii informatiilor (tabel grafic sub
numele Cerere.xls.
li:I Aplicatia 64
Pentru stabilirea situaliei a unui lot de 10 studenti, in urma sesiunii de
examene, in care au fost 4 discipline, se cere mediei pentru cazul in
care studentul a obtinut nota de promovare la toate disciplinele. Sa se
mesajul "restantier 1 disciplina", "restantier 2 discipline" , "restanlier 3 discipline"
sau "restantier 4 discipline", in functie de numarul de discipline nepromovate. Sa
se media maxima.
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel, pentru indicatorii calculati
pentru informalii1or solicitate;
2. descrierea de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
notele ob1inute la cele 4 discipline pentru 1 student;
3. descrierea modului de reali2'are a ordonarii datelor in tabel, in ordinea
crescatoare a mediilor.
li:I Aplicatia 65
Pentru stabilirea acordarii burselor unui lot de 10 studenti, in urma sesiunii de
examene, in care au fost 4 disciplfne, se cere mediei pentru cazul in
218
care studentul a oblinut nota de promovare la toate disciplinele. Sa se afi§eze
cuantumul bursei primite. §tiind c:a plafonul de bursa este:
pentru media E [8 ; 8.5) - 300 lei;
pentru media E [8.5 ; 9) - 400 lei;
pentru media E [9; 9,5) - 500 lei;
pentru media E [9.5 ; 10) - 600 lei;
pentru media 10 - 800 lei
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel. pentru indicatorii calculali §i
pentru afi§area informalii1or solicitate;
2. descrierea pa§ilor de rearizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
bursele oblinute;
3. descrierea modului de realizare a ordonarii datelor in tabel, in ordinea
descrescatoare a mediilor.
Ii1 Aplicatia 66
Se evalueaza 10 oferte provenind de la 10 firme diferite care ofera 10 preluri
diferite pentru un anumit produs, dupa cum urmeaza (in $): 100, 120, 115. 112,
117,98,89, 110,105.95. Se cere calcularea prelului minim §i afi§area mesajului:
"prel acceptabil", pentru cazul cand pretul depa§e§te cu maxim 5% pretul
minim;
.. pret discutabil" , pentru cazul cand prelul depa§e§te cu 0 valoare
cuprinsa intre 5% §i 10% pretul minim;
prel inacceptabil, pentru Gazul cand pretul depa§e§te cu mai mult de 10%
prelul minim.
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel, pentru indicatorii calculali !?i
pentru afi§area informaliilor solicitate;
2. descrierea pa§i1or de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
prelurile celor 10 oferte;
3. descrierea modului de reaUzare a ordonarii datelor in tabel, Tn ordinea
descrescatoare a preturilor.
Ii1 Aplicatia 67
Preluali de pe un motor de cautare informalii privind sondaje politice §i
economice. Prelucrali aceste date §i relizali diagrame reprezentative. Importati in
Power Point tabelele §i graficele Irealizate.
Ii1 Aplicatia 68
Se considera 0 baza de date pentru evidenta activitatilor unei firme de distribulie
a car1ilor, cuprinzand coloane:
- data vanzarii, numar factura, titlu carte, nume client, ora§, agent vanzare,
cantitate vanduta, pre1 unitar, valoare vanzari.
219
./ Sa se afil?eze numarul de car1i l?i suma valorica a acestora, pe titluri de
carte l?i pe agenti de distribu1ie, restrictionand interactiv tabela pe oral?e
de distributie .
./ Sa se afil?eze nr. maxim l?i nr. minim de carti vandute, pe titluri, pe clienti
l?i pe oral?e de distributie, modificand dinamic anul de distributie .
./ Sa se realizeze 0 extragem tip baza de date care sa releve toate
informatiile privind vanzarile realizate de agentul de distribu1ie XXX in
oral?ul Bucurel?ti.
./ Sa se calculeze media vanzar'ilor de carti pentru oral?ele Ploiel?ti l?i Sibiu,
pe ani, iar in cadrul acestora pe luni de distribu1ie .
./ Sa se realizeze 0 analiza a numarului de carti de informatica vandute de
agen1ii comerciali, pe anul 2002.
Aplicatia 69
Se considera un tabel care con1inE: 0 baza de date (mii de inregistrari) cu
impozitele pe imobile datorate de contribuabilii dintr-un anumit sector. Se
precizeaza ca acelal?i contribuabil poate avea de platit mai multe taxe.
Structura tebelului este urmatoarea:
Tabel taxe
Nume I
ersonal contribuabil Adresa I Taxa
Se cere:
a. Sortarea datelor in func1ie de Godul numeric al contribuabilului
b. Realizarea totalului la nivelul fiecarui contribuabil
c. Realizarea vizualizarii rapide a sumei totale de plata in func1ie de codul
numeric personal al contribuabilului
CNP Suma totala
Aplicatia 70
Se considera 0 analiza a de aprovizionat cu diferite prod use pe
departamente. Pentru realizarea analizei se utilizeaza un nomenclator de
prod use dupa cum este prezentat mal jos:
Nit omenc a Cllr produse
Cod
produs
Denumire produs
Unitate
de
masura
Pret
unitar
100010 P1 Buc 10
100020 P2 Per 20
Se va realiza un tabel cu necesarul de produse pe departamente in care se vor
utiliza datele din nomenclatorul de produse. Tabelul cu necesarul de aprovizionat
va avea urmatoarea structura:
220
Necesar de aprovizionat la data de:
Cota
TVA 19
UM IC . n t ~
Pret
Valoare
Valoare I
Nr. Departa- Cod Denumire unitar
(fara
Valoare
crt. ment produs produs tate (fara TVA totala ,
TVA)
TVA)
Se cere:
a. Crearea tabelului cu necesarul de aprovizionat (inserarea datei curente,
inserarea a cel pulin 10 linii in tabel, pentru care se vor completa
informatiile referitoare La: Nr. crt., Departament, Cod produs. Se
precizeaza ca datele referitoare la codul produsului trebuie sa se
regaseasca printre codurile de produs din nomenclatorul de produse
b. Realizarea unui design corespunzator (linierea tabelului, alinieri,
eviden1ieri cap de tabel e1;c.)
c. Preluarea din tabelul Nomenclator de prod use a informa1ii1or referitoare
la: denumirea produsului, unitatea de masura ~ i pretul unitar in functie de
codul produsului indicat In tabela de aprovizionat (se va utiliza funclia
VLOOKUP)
d. Calcularea valorii (fara TVA), a valorii TVA ~ i a valorii totale
e. Sortarea datelor din tabelln functie de departament
f. Calcularea totalurilor pentru valoare (fara TVA), valoare TVA, valoare
totala
g. Sa se reprezinte graiic ponderea valorii totale corespunzatoare
necesarului de aprovizionat a fiecarui departament
IiI Aplicatia 71
Se considera 0 analiza a ad'1izi1iilor realizate prin licita1ii publice. Pentru
realizarea analizei se utilizeaza 0 baza de date a contractelor incheiate cu
diverse companii, pe baza licitalii10r publice. Strauctura bazei de date esle
urmatoarea:
Cantitate
Se va realiza un tabel cu produsele achizi1ionate (cantitate ~ i valoare) in funclie
de companie !:}i tipul de Iicita1ie (se va indica tipul de licilatie sau un cod
corespunzalor). Tabelul rezultat va avea urmaloarea structura:
Situatie de analiza a achizitiilor publice
Companie 1 i
I
Cerere
I
Licit Licit Dialog de
Produs deschisCiI restransa i competitiv Negociere oferte
. P1 Cantitate
I I
221
Valoare
P2 Cantitate
Valoare
Se cere:
a. Crearea tabelului cu baza de date de achizitii publice
b. Realizarea unui design corespunzator (linierea tabelului, alinieri,
evidentieri cap de tabel etc.)
c. Crearea situatiei de analiza prin utilizarea tabelelor pivot
d. Sa se reprezinte grafic ponderea achizitiilor realizate in functie de tipul de
licitatie
Aplicatia 72
Se considera 0 baza de date in Excel care contine urmatoarele informalii: CNP­
cod numeric personal, Nume, Adresc:i, Venit lunar, Venit anual, Impozit anual
T b I' ·t "t a e !rillIlOZI pevem
Venit
CNP Nume Adresa lunar Venit anual I Impozit
Cota de Impozltare se consldera 16°,h se eVldenllaza In afara tabelulUi
Se cere:
a. Calcularea venitului anual a impozitului anual pentru fiecare persoana
din baza de date pe total
b. Realizarea In Word a unei Comunicari cu antetul organizaliei, prin care
sa fie fiecare persoana din baza de date Excel asupra venitului
anual a impozitului datorat (se va face 0 legatura intre baza de date
Excel documentul Word). Continutul comunicarii este urmatorul:
Sigla lnformatii de contact (adresa, telefon, fax)
COl\1UNICARE
Stimata doamnaldomn ................... va ea pentru anul 2006 aveti de
plata un impozit de ............. lei, corespunzator venitului realizat, in valoare de ........... lei.
Data Semnatura
c. Sa se calculeze in Excel venitul mediu sa se numarul de
persoane care realizeaza venit anual mai mare sau egal cu cel mediu
222
d. Sa se in dreptul fiecarei persoane un mesaj, in funclie de
urmatoarele conditii:
daca venltul reaJizat Elste mal mare cu peste 30% fala de medie, se va
mesajul: "categorie I venit"
- daca venitul realizat se afla cu pana la 30% peste venitul mediu, se va
mesajul: "categorie II venit"
daca venitul reaJizat $e afla cu pana la 30% sub venitul mediu, se va
mesajul: "categcrie III venit"
- daca venitul realizat se afla cu peste la 30% sub venitul mediu, se va
mesajul: "categcrie IV venit"
e. Se va efectua 0 ordoncire a persoanelor din baza de date in ordine
descrescatoare a
f. Se vor calcula subtotaluri1e pe fiecare categorie de venit
g. Se va reprezenta grafic ponderea fiecarei categorii de venit in totalul
veniturilor realizate
h. Daca se estimeaza 0 cu 10% a veniturilor lunare, sa se calculeze
care va fi totalul veniturilor anuale cu cat va impozitul total
Aplicatia 73
Se considera 0 aplicatie de urmarire a platilor corespunzatoare impozitului pe
venitul global.
Se cere:
1. Sa se calculeze numarul de zile de intarziere
2. Sa se calculeze penalizelrile, ca pentru fiecare zi de intarziere se
aplica un procent de 0,05% la suma reprezentand impozitul datorat
3. Sa se calculeze suma tob13la datorata (impozit+penaJizari)
4. Sa se reprezinte grafic ponderea penalizarilor in totalul incasarilor
Aplicatia 74
Se considera 0 aplicatie de evaluare a profitului unui holding format din mai multe
filiale . rea datorat
223
Se cere:
1. Calcularea profitului/pierderii "'iecarei filiale
2. Calcularea impozitului pe profit datorat, la nivel de filiala 9i de holding
3. Evaluarea performanlei se va face prin inscrierea unui mesaj:
unitate cu cel mai mare profit (pt. acea unitate care inregistreaza
profitul maxim in cadrul holdingului)
unitate cu profit peste medie (pt. acele unitali care au profitul peste
valoarea medie a holdingului)
unitate cu profit sub medie (pt. acele unitali care au profitul peste
valoarea medie a holdingului)
unitate neprofitabila (pt. unitalile care au inregistrat pierdere)
4. Sa se afigeze numarul de filiale care au inregistrat profit, precum 9i
numarul de filiale care au lnregistrat pierdere
5. Sa se reprezinte grafic contribulia fiecarei filiale la formarea profitului
holdingului
6. Considerand 0 estimare a cre
9
terii veniturilor cu 10%, iar a cheltuilelior cu
12%, sa se calculeze care va fi cre9terea profitului pe total holding
~ Aplicatia 75
Se considera 0 aplicatie de analiza statistica a unor informatii referitoare la
utilizarea serviciilor e-Government utilizate la nivelul lntreprinderilor 9i a
cetatenilor. Aceste informalii pot fi oblinute prin consultare EUROSTAT
(epp.eurostat.ec.europa.eu/portall), secliunea Information society statistics,
Information society: Structural Indicators (E-government usage by enterprises 9i
E-government usage by individual).
224
Se cere:
1. Sa se reprezinte grafic ponderea utilizarii serviciilor e-Government pentru
intreprinderi l?i respectiv pentru persoane individuale
2. Sa se ordoneze datele referitoare la utilizarea Internetului de catre
intreprinderi in mod descrescator
3. Sa se interpreteze rezultaiele
4. sa se execute 0 analiza similara pentru indicatorul de accesibilitate a serviciilor
online (cele 20 servicii publiCEI online de baza - E-Govemrnent online availabilty­
Procentage of online availability of 20 basic public services).
Ii:l Aplicatia 76
Sa se extraga din baza de date Eurostat date referitoare la numarul de locuri de
cazare l?i la numarul de cazari 'inregistrate in anii: 2005, 2006, 2007, 2008 l?i
2009 pentru Romania l?i celelalte state ale UE.
Se cere:
a. Sa se realizeze un tabel in Excel pentru a eviden1ia aceste informatii l?i
pentru a calcula gradul de incarcare al capacitatii de cazare.
b. Sa se afil?eze cate tari au gradul de incarcare al capacita1ii de cazare in
anul 2007 peste 50% l?i cate lari inregistreaza in 2007 un grad de
incarcare sub 20%.
c. Sa se afi§9Ze grafic situaVa gradului de incarcare pentru prirnele 10 tali din UE.
d. Sa se calculeze media gradului de incarcare in UE l?i sa se evidentieze
cate tari se situeaz8 peste media europeana l?i cate 1ari se situeaza sub
media europeana.
Ii:l Aplicatia 77
Sa se realizeze 0 aplicatie de evidenla a angajali10r l?i de calcul al salariilor,
precum l?i evidentierea contributiilor angajatului l?i angajatorului la buget l?i
diferitele la fonduri.
Stat de plata luna ...... /an ..... .
Numar zile lucratoare in luna: ....
Calcul contribu1ii angajat Calcul contributii angajator
Procent CAS: ...... . Procent CAS: ..... ..
Procent CASS: ..... .. Procent CASS: ...... .
Procent ...... . Procent ..... ..
Proce'
nt Impozlt: .......
. Procent Impozl: 't .......
i
i
i
Q)
I _I-
-
c:
I
;:,
-
.!!l
Q) Q)
;:,­
.CO'
t:: Q)
·c ·c g
== -+oJ ;t::: Cf) I 'N • 'N
0
E
Cf) Cf) 0 N ctI=
.!!l0')
I
E c:
-ctl
« ctI 0. 0.
>
Q) ...:
I
:::l ctI Q)
i
...: 0
0 «
ctI Q)
Cf) o . E Cf)c: z.a Cf) .... 0 z
i
Z
I
! I I I I
J I I
225
Se cere:
1. Sa se realizeze tabelul corespunzator statului de plata in Excel
2. Sa se introduca date pentru eel putin 10 persoane
3. Sa se realizeze formulele del calcul pentru drepturile l?i obligatiile
salariale
4. Sa se evidentieze obligatiile de plata ale angajatorului
5. Sa se realizeze totalurile la nivelul statului, pentru fiecare luna
6. Sa se genereze 3 foi de calc:ul cu statele corespunzatoare pentru 3 luni
diferite
7. Sa se realizeze un centralizator in alta foaie de calcul care sa
evidentieze cheltuielile implicate de plata salariilor l?i a obligatiilor de
plata ale angajatilor l?i ale angajatorului
8. Sa se reprezinte grafic ponderea venitului net, a contributiilor angajatilor
l?i ale angajatorului in totalul cheltuielilor implicate de plata salariilor
Aplicatia 78
Sa se realizeze 0 aplicatie de,; contabilitate care sa cuprinda eel putin 5
conturi contabile (evidenta l?i rulajele acestora.
Se cere:
1. Sa se realizeze in alUi foaie de calcul 0 balanta sintetica care sa
evidentieze situatia contabila la sfarl?itullunii
2. Sa se faea 0 analiza a dalelor contabile, conform inregistarilor existente
3. Sa se reprezinte grafic situatia comparativa in doua luni succesive
Aplicatia 79
Sa se realizeze 0 aplicatie de \/anzari in care sa se evidentieze facturile de
vanzare din cursul unei luni (minimum 20 facturi). Datele pot fi fictive.
Se cere:
1. Sa se realizeze subtotaluri la nivelul fiecarei zile
2. Sa se realizeze subtotaluri la nivel de produs/serviciu vandut
3. Sa se afil?eze mesajul "Vanzari bune", in dreptul zilelor care au
vanzarile cele mai mari (valoare maxima a vanzarilor sau valoare
care este cu maxim 10% sub valoarea maxima)
4. Sa se afil?eze mesajuL "Vanzari slabe", in dreptul zilelor care au
valoarea vanzarilor sub media lunara
5. Sa se reprezinte grafic: situatia vanzarilor conform diferitelor
categorii de produse/servicii comercializate
6. Sa se realizeze 0 nota in word in care sa se prezinte situatia
vanzarilor l?i graficul aferent.
Aplicatia 80
Sa se realizeze 0 aplicatie de optimizare a vanzarilor pentru 0 situatie
concreta intalnita sau construita de dumneavoastra.
226
t
Pachetul de programe PowerPoint este specializat in realizarea unor aplicalii
multimedia pentru prezentarea intr-un mod cat mai sugestiv, cu impact cat mai
mare la public. Principalele concepte generale utilizate In Power Point sunt
urmatoarele:
./ prezentare (slide sh()w) reprezinta 0 succesiune de slide-uri
(diapozitive), fiecare din acestea ocupand un ecran, prezentarea fiind
memorata sub forma unui fi*?ier cu extensia ppt;
./ diapozitiv (slide) este componenta de baza a aplicatiei Power Point,
cuprinzand texte, imagini, sunete, animatie, grafice, etc care sunt afi§ate
simultan pe un ecran;
./ comentarii sau note ale vorbitorului reprezinta secvenle de text care
lnsotesc diapozitivul, care sunt introduse la momentul proiectarii
diapozitivului, pot fi ulterior tiparite, dar nu sunt vizibile pe ecran in
momentul prezentarii;
./ diapozitiv coordonator (master slide) lnglobeaza proprietali comune care
se vor aplica unui grup d E ~ diapozitive, avand rol de *?ablon.
3.1 Facilitati de operare. Meniuri $i comenzi rapide
Prezentarea meniurilor §i facilitatilor de operare are rolul de familiarizare cu
mediul PowerPoint pentru eficientizarea dezvoltarii unor aplicatii specifice. Vor fi
pezentate comenzile rapide SPE1cifice pachetului PowerPoint, iar meniurile se
refera la versiunea 2007 a acestui pachet de programe.
Pentru identificarea rapida a comenzilor privind meniurile se apasa tasta Alt, fiind
astfel activat meniul principal al PowerPoint-ului (Figura 1). Pe langa comenzile
rap ide generale, comenzile rapide specifice acestui pachet sunt ilustrate in
tabelul1.
Figura 1 - Controale unice pentru apelarea rapidfl a meniuri/or
227
3.1.1 Comenzi Office
Butonul office deschide lista de actiulli al?a cum sunt prezentate in Figura 2.
Figura 2 - Comenzi Office
3.1.2 Comenzi Home
Utilizand combinalia de taste Alt I?i Ictera H, se va active ecranul Home prezentat
in Figura 3. Comenzile rapide pentru operatiile curente de editare (copiere,
I?tergere, propagare a proprietatiior, cautare, selectie etc.) I?i formatare
(caracteristici font, paragraf, elemente de desenat etc.) sunt identice cu cele
prezentate la pachetul de programe Word.
Figura 3 - Meniul Home §i comenzile rapide
228
3.3.3 Comenzi Insert
Utilizand combina1ia de taste Alt l?i litera N,se va active ecranullnsert prezentat
in Figura 4. Comenzile rapide corespunzatoare operatiilor de inserare de obiecte
sunt prezentate in tabelul 2.
Figura 4 - Meniullnsert §i comenzile rapide
Text Box
Header&Footer
WordArt
Data & Time
• Slide Number
Symbol
Object Alt -+N -+J
229
3.3.4 Comenzi Design
Utilizind combina1ia de taste Alt lii litera G, se va active ecranul Des,gn prezentat
in Figura 5. Comenzile rapide speciffce proiectarii in PowerPoint sunt prezentate
in tabelul 3.
Figura 5 - Meniul Design ~ i comenzile rapide
3.3.5 Comenzi Animations
Utilizand combinatia de taste Alt lii litera A, se va activa ecranul Animations
prezentat in Figura 6. Comenzile rapide pentru operatiile de animatie sunt
prezentate in tabelul 4.
Figura 6 - Meniul Animations §i comenzile rapide
230
3.1.6 Comenzi Data
Utilzand combinatia de taste Alt ~ i litera S, se va activa ecranul Slide Show
prezentat In Figura 7. Comenzile rapide aferente prezentarilor sunt prezentate in
tabelul5.
Figura 7 - Meniu,1 Slide Show §i comenzile rapide
231
I Custom Slide Show I Alt ----. S ---IiI> M
. Show Presentation
• On
Use Presenter Alt ----. A --+ V
3.1.7 Comenzi Review
Utilizfmd combinalia de taste Alt litera R, se va activa ecranul Review
prezentat In Figura 8. Comenzile rap ide aferente sunt cele generate prezenatte la
nivelul pachetului Office.

re Homo
Figura 8 - Meniul Heview §i comenzile rapide
3.1.8 Comenzi View
Utilizand combinatia de taste Alt litera W, se va act iva ecranul View prezentat
in Figura 9. Comenzile rapide de vizualzare a prezentarilor diapozitivelor sunt
in tabelul 6.
Figura 9 - Meniuf View §i comenzile rapide
232
Macros
3.2 Realizarea de aplicalii in MS PowerPoint 2007
Pachetul de programe PowerPoint 2007, adauga, pe langa elementele de
noutate introduse la nivelul MS Office 2001, 0 serie de tunctii ~ i tacilita1i specifice
233
care imbunatalesc calitatea aplicatiilor l?i cresc eficienla realizarii acestora. Astfel,
a fost reproiectata interfata cu utilizatorul pentru a accesa ul?or functiile
pachetului de programe l?i a beneficia de facilitaiile oferite de interfata Office
fluent, introdusa de versiunea 2007 pachetului de programe.
3.2.1 Configurarea spa1iului de Ilucru
Deschiderea aplicaiiei se face astfel:
eStart\AII Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint2007
Pictograma asociata unui fil?ier POWEirPoint este
3.2.1.1 Configura rea barelor de instrumente

Interfala Bara de instrument(! Acces rapid integreaza
Bare de comenzi care se frecvent, cum ar fi
instrumente Salvare (Save), !iii Anulare (revenire) .
Panglica grupeaza comenzi pe diferite sectiuni (Clipboard,
Dia ozitiv, Font, Para raf etc.).
Butonul Office accesulla operatii specifice cu fil?iere
Butonul (deschidere l?i/sau lnchidere de tiparire etc.)
Office
3.2.1.2 Posibilitali de vizualizare a prezentarilor
Bara de
vizualizare

It!t!!:1l:5> - J
Vizualizarea
Normal
Vizualizarea Normal cuprinde:
- Panoul de diapozitive (zona rezervata
prelucrarilor asupra diapozitivului)
- Fila Dipozitive (zona cu imagini reduse ale
diapozitivelor reprezentand un cuprins al
prezentarii)
- Panoul de note (zona pentru inserarea unor
comentarii ale vorbitorului)
Vizualizarea Vizualizarea Slide Show
Slide Show
- Pentru a deschide vizualizarea Expunere diapozitive, faceti clic
(Expunere
pe fila Expunere diapozitive, apoi pe 0 comanda in grupul
diapozitiv)
Porn ire expunere diapozitive, pentru a incepe de la primul
diapozitiv sau de la dtapozitivul current. Se pot utilize tastele: F5
pentru a porni de la primul diapozitiv sau SHIFT+F5 pentru a
porni de la diapozitivul current)
Vizualizare Vizualizarea Slide Sc»rter
234
- -expunerea pe ecran a tuturor diapozitivelor in I globali
. (Slide
vederea modificarii proprieta1ilor acestora
Sorter)
3.2.1.3 Configurarea documentului coordonator (master)
Diapozitivul View/Slide Master
coordonator . - activare colec1ie de diapozitive slide
, master
- selectie model Slide Master
C rea rea - personalizare model Slide Master (alegere fundal, proiectarea
diapozitivului !iii amplasarea elementelor repetitive etc.)
coordonator - inchiderea diapozitivului master din meniul corespunzator
Utilizarea
diapozitivului
coordonator
Diapozitivul coordinator
este utilizal ca tema pentru
realizarea prezentarii (Office Theme)
asigura 0 abordare standardizata
cre!iite eficit::n1a in realizarea
aplica1ii1or
asigura reutilizarea !iiablonului !iii in
alt context
3.2.2 Crearea prezentarilor
. Introducerea New Slide
unui alegerea unei teme (aspect diapozitiv) !iii a unui
i diapozitiv mod de structurare (Office Themel Layout)
Inserare de
diapozitive
• din alta
prezentare
Utilizare
Reutilizare
diapozitive
- preluare din alte
fi!iiiere
- diapozitivele
introduse vor
Preluare teme
235
abloane
Eliminarea
slide-urilor
Deschiderea
prezentarilor
Salvarea
rezentarilor
I Operat
ii
speciale
Printarea
Delete Slide
Open -butonul Office
Save - butonul Office
- bara acces m
Protectie document
Criptare
Imprimare
Examinare inainte clle imprimare
Imprimare mai multe diapozitive pe 0 pagina
OiapoZiti1fe
Oiap"ozitive imllrima:i:e (1 dlapozll jy pe paginal
12 Iyt pe
="'=
! Oiapo%ithle Imprlmab'(" dlapozltlv.e pe
I Diapozitive imprimate \li dlapozil"ive pe pagin;))
." Dlallo:itlve pe pagll'6)
Pag Inl dE' note
lIiwallzare sdllta
3.2.3 Formatari
Design-ul Utilizare ,ablon
slide-ului Utilizare structura _______---,
236
Fundal
diapozitiv
Introducere
,i formatare
text
Introducere
figuri
geometrice
,i imagini
Background
alegerea tipJlui de fundal
alegerea transparen1a
Introducere text
. Introducere de fig uri ,i combinarea figurilor (Shapes)
preluarea unor forme predefinite
combinarea IUm forme predefinite crearea unor noi imagini
crearea de efecte speciale de evidentiere
Introducere de imagini (predefinite, preluate etc.)
imagini (Picture)
imagini din biblioteca de miniaturi (ClipArt)
album foto prin preluare de fotografii adaptare la formatul
diapozitivului
elemente de rafica SmartArt
237
I Cdc

Ita.
Q
A
Preluare secventa video in cadrul unei prezen
Preluare fifier suneU fi precizarea modului de
sonorizare
Introducere
sunet fi/sau
secvente
video
3.2.4 Montarea diapozitivelor
Efecte de
animatie
Custom animation
r=rn-:--
I
1:'=..':"', .,'
I· CUlstcml, An,irnatiol:'
-'::"i:-;Je,7
·1:
,I
t=,.... ;:",,= _ .. __._t::;:;;;l<
Ordinea de - secventa de aparitie a diapozitivelor este cea naturala (ordinea
aparitie a in care au fost create)
diapozitivelor - schimbarea ordinii de apari\ie se realizeaza prin repozi\ionarea
diapozitivului in lista afil?ata ca sumar al prezentarii in panoul din
stEin a
Efecte la Animatie la schimbarea diapozitivelor (Transition)
schimbarea selectarea diapozitivului sau grupului de diapozitive
_d_i_a-'-p_o_z_it_iv_e_l_o_r-'--_--=a:.t:..:.;.lic.;;;..a;:;.;r;...:ec.;;;.a;....;u;:;.;n.:...;u:;;.:.i efect de animatie la schimbarea unui
238
diapozitiv GU altul
!if Aplicalia 1
Sa se realizeze un album cu poze referitoare la festivitatea de absolvire a
studiilor de licenta. Sa se introduGa un fundal sonar (Gaudeamus Igitur).
Rezolvare
Realizarea albumului presupune eXistenta unuia sau mai multor cu
fotografii.
Se activeaza optiunea Photo Album (figura 10) I fiind preluate fotografiile dorite
din folderele unde se afla acestea.
Figura 10 - Creare album foto
• Introducere
de butoane
Introducere
de
hiperlegaturi
Inserare butoane de navigare (Action) in cadrul
prezentarii
selectare tip buton
amplasare buton
selectare tip actiune
Creare de hiperlegaturi
selectare obiect
activare Hyperlink
selectare care se activeazala activarea
hiperlegaturii
239
Va rezulta 0 prezentare care va contine albumul foto (frgura 11). Pntru
vizualizarea acestuia, se va temporiza afi!?area fiecarui diapozitiv (schimbarea
unui diapozitiv se va executa la 5 sElcunde). Totodata se va descarca !?i ata!?a !?i
fi!?ierul de sunet care contine imnul academic Gaudeamus Igitur, care va
icalia va ruta automat ~ i va fi insotitii de sUllet.
Figura 12­
tnserare sunet
It( Aplicatia 2
Sa se realizeze 0 aplicatie care sa utilizeze un diapozitiv coordonator in care sa
se prezinte procedura de realizare a aplicatiilor PowerPoint. Diapozitivul
coordonator va avea un fundal §i va contine 0 sigla !?i numele autorului
prezentarii.
Rezolvare
1. Se creeaza diapozitivul coordonator care va contine elementele precizate
(frgura 13):
Figura 13 - Creare diapozitiv coordonator
Sigla se construie!?te prin compunere de frguri geometrice !?i text.
Se selecteaza un tip de fundal!?! se aleg culorile dorite.
240
2. Se utilizeaza diapozitivul coordonator creat ca tema (selec1ie din colectia
Office Themes) pentru (figura 14).
Figura 14 - diapozitivului coordonator
3. Se creeaza noi diapozitive folosind ca diapozitivul coordonator
inser{md alte obiecte neeesare prezentarii ideilor: text, imagini, scheme
etc. (figura 15).
Figura 15 - Crearea diapozttivelor folosind ca model diapozitivul coordonator
It( Aplicatia 3
Sa se realizeze 0 prezentare Power Point 2007 a facultatii la care studiati, care
sa contina10 slide-uri cu urmatorul continut:
, ,
241
f'rnpnasis
E:!it
Motion !:aths •
lista facultatilor din Universitate;
lista materiilor de specialitate care vor fi studiate in cadrul semestrului;
imagini referitoare la facultate (acestea pot fi preluate de pe site-ul
(www.ucdc.ro);
motivul pentru care ali ales aceasta facultate ~ i care sunt perspectivele
care credeti ca vi se ofera.
in prezentare se vor include efecte de animatie de tip Animate ~ i Custom
Animation (meniul Animations,sectii.mea Animations) - efecte de animatie la
intrarea ~ i i e ~ i r e a textului (Custom Animation - Entrance & Exit), precum ~ i efecte
legate de stabilirea direcliilor d E ~ deplasare a texului/imaginilor (Custom
Animation-Motion Paths).
De asemenea se vor introduce in prezentare efecte de tranzilie pe fiecare slide,
cu a temporizare ce permite derularea automata a slide-uri lor la un interval de 5
secunde (Efectele de tranzitie sunt disponibile in meniul Animations\secliunea
Transition to This Slide. Efectul ales se poate propaga pe toata prezentarea
folosind butonul Apply to All. Pertru temporizarea ~ i derularea automata a
prezentarii ve1i folosi bifa Advance SHde\Automatically After 00:05).
Fiecare slide va contine in partea de subsol data curenta, numele facultatii ~ i
numarul slide-ului.
Inserarea de elemente in subsol se face folosind meniul Insert\Text\
Header&Footer. Acest meniu permite inserarea de tabele, elemente grafice
(imagini, grafice, obiecte media de tip muzica sau secvenle video.
242
Prezentarea va fi salvata cu numele aplicatia1.pptx apoi aplicatia1.1.ppt
(folosind Office Button\Save as\Power Point 97-2003 Presentation) va fi
vizualizata Tn modurile Normal View (implicit), Slide Sorter View, Slide Show ­
meniul View:
ItJ Aplicatia 4
Sa se creeze 0 prezentare Power Point de tip album foto cu maxim 10
diapozitive, utilizfmd facilitatile predefinite in Office 2007:
Home Button/NewlT emplates/l nstalled Templates/Contemporal)' Photo Album.
De asemenea, folosind "Widescreen Presentation" prezentatl structura
unui curs studiat in facultate.
luaShow Wide-screen
Presentatton
243
Aplicatia 5
Sa se realizeze 0 prezentare folosind una dintre temele predefinite existente in
Power Point (meniul care sa prezinte 0 lista de obiective
tursitice pe care Ie-ali vizitat sau pe care dorili sa Ie vizitali.
uert
, '
,
Tn plus, se vor respecta urmatoarele r:erinte:
text Arial, dimensiune 15, bold, italic (meniul Home\secliunea Font)
diapozitivele vor fi vertical (meniul Design\secliunea Page
Setup\Slide Orientation-Portrait)
fiecare imagine va avea ascciat un efect de animatie distinct fiecare
diapozitiv va avea un efect tranzitie;
sa se vizualizeze prezentarea alb-negru, in ordinea inversa a
diapozitivelor, folosind 0 derldlare temporizata in mod automat stabilita in
prealabil.
Pentru vizualizarea alb-negru se meniul View\Grayscale iar pentru
inversarea ordinii diapozitivelor menil1l Slide Show\Custom.
Setarea temporizarii in prealabilul prezentarii se poate face din meniul Slide
Show\Rehearse Timings iar derularea prezentarii pe baza temporizarii
precedente se face folosind opliunea Use Rehearsed Timings.
244
Aplicatia 6
Sa se realizeze 0 succesiune de diapozitive Power Point fara avand ca
tema prezentarea unui produs ScBU a unei marci cunoscute.
Diapozitivele vor contine imagini, texte, grafice, capturi de ecran vor avea
inserate data, ora curenta nurnarul diapozitivului in cadrul prezentarii. Fiecare
diapozitiv va avea 0 alta culoare de fond (meniul Design\8ackground) se va
insera prin titlul ultimului diapoz[tiv 0 hiperlegatura catre site-ul de prezentare a
produsului/marcii.
Sa se trimita prezentarea ca anexat la un email-ul personal al studentului.
3.3 Realizarea de aplicatii in MS PowerPoint 2003
3.3.1 Configurarea spatiului de lucru
PowerPoint 2003 este componenta pachetului Microsoft Office 2003 folosita
pentru realizarea prezentarilor profesionale care asista vorbitorul Tn expunerea
unui material. Deschiderea aplicc!lliei se face astfel:
Start\A1I Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint2003
Pictograma asociata unui PowerPoint este
3.3.1.1 Configurarea barelor dE' instrumente ,i a dimensiunilor paginii
Vizualizarea barelor View\To)olbars; se bifeaza Standard, Formatting §i
de instrumente
folosite frecvent
245
Setarea paginii File\Page Setup
-se pot stabili
dimensiunea paginii,
orientarea,
numerotarea slide­
urilor, etc.
3.3.1.2 Posibilitati de vizualizare a prezentarilor
Din partea stanga a eranului .. Power Point se pot alege cele 2 modalitali
principale de vizualizare: Modalitatea Outline este folosita cu
precadere in organizarea prezentarii (schimbarea ordinii diapozitivelor, trecerea
de la un slide la altul, schimbarea ordinii textului in
diapozitiv, etc.).
Alegand oricare dintre aceste 2 moo.alitati, se pot activa
FS
oricare din optiunile prezentate in figura 1, disponibile in
meniul View (figura 16), sau cele aflate pe bara de
instrumente din partea de jos a ferestrei Power Point
(figura 17).
Normal
Side ShCPtl
NoresE'.age
Figura 16 - ModaHta1i de
vizualizare
View Figura 17 - Modalitati de
vizualizare
INormal
-imparte fereastra in 3 par\i: sectiunea din stanga dedicata
organizarii prezentarii, sectiunea centala unde apare slide-ul
curent panelul pentru note explicative aflat in partea de
jos a fererestrei
-aceasta modalitate de vizualizare este folosita la crearea
prezentarilor.
Slide Sorter -expunerea pe ecran a tuturor diapozitivelor in vederea modificarii
proprietatilor acestorcn
Slide Show
(F5)
-derularea prezentarii: trecerea de la un diapozitiv la altul se face
prin apasarea tastei E::nter sau click cu mouse-ul
Notes Page -vizualizarea notelor explicative pentru slide-ul curent
3.3.1.3 Configurarea coordonator (master)
Diapozitivul View\Master\Slide Master, View\Master\Handout Master,
coordonator View\Master\Notes Master -comuta pe modul de vizualizare
Slide Master View unde se formateaza diapozitivul master;
aceste formatari se propaga pe toate diapozitivele prezentarii;
246
i
din diapozitivul master se face apasand butonul Close •
Master View
3.3.3 Crearea prezentarilor
Introducerea Insert\New
· unui Insert\Duplicate Slide-se va insera un slide cu
· diapozitiv caracteristici ca diapozitivul precedent
bara Formatti
• Eliminarea
slide-urilor
Alegerea 1. Prezentare "dfl la zero"
tipului de
File\New\Blank I;)resentation sau butonul New ti..JJde pe bara
prezentare
Standard
3. Prezentare cu conlinut asistat
File\New\From AutoContent Wizard
3. Prezentare cu
File\NeW\From dJesign Templates sau File\New\Templates\On
my computer sau File\New\Templates\Templates on Office
Online daca se dore te im ortul unei rezentari de
Deschiderea
e Internet
File\Open sau butonul pe bara Standard
rezentelrilor
Salvarea
prezentelrilor
File\Save I
File\Save As-daca se alege in secliuna Save as type optiunea •
Power Point Show(*.pps) Power Point va fi deschis
implicit sub forma de slide show
Butonul HQlde pe bara Standard
File\Save as Web Pa e- rezentarea se va salva in format web
File\Print Preview-previzualizarea prezentarii
File\Web Page Preview-previzualizarea paginilor web
File\Print-se pot printa mai multe diapozitive pe pagina
Printarea
P1J.int
p
:... ;t
<ill

i
247
3.3.4 Formatari
3.3.4.1 Optiuni disponibile in meniul Format
Design-ul Format\Slide Desiun
slide-ului - Tn partea dreapta a ecranului se deschide fereastra Slide
Design;
- Design Template!; contine 0 suita de !?abloane cu diferite
scheme de proiectalre (design-uri), iar prin activarea sagetii ce
apare in dreapta uniJi design, schema de structurare a
informatiilor se poats aplica tuturor diapozitivelor sau doar celor
selectate (Apply to All Slides sau Apply To Selected Slides);
- Color Schemes cuprinde un set de 12 scheme de culori
disponibile, fiecare dintre cestea avand 8 culori de baza (pot fi
accesibile apasand butonul Edit Color Schemes);
Animation Schemes con1ine 0 colec1ie de scheme de
animatie entru dia )ozitive.
Format\Slide Layclut - cuprinde structurari Schema
predefinite ce pe:mit diferite moduri de
pozitionare a obiectelor pe slide-uri. Locul
diapozitivului
~ Deslgn:remplate.
unde va fi plasat fiecare obiect este marcat Ifr.IColorSchemes
de linii punctate iar pentru introducerea ~ Animation Schemes
obiectului se va poziliona cursorul mouse-ului pe zona dorita !?i
se va executa click. Textul In PowerPoint este incadrat intr-un
textbox.
Culoarea de Format\8ackground
fundal
Formatarea Format\Font-permite stabilirea tipului, stilului, dimensiunii,
textului culorii !?i efectelor pl3ntru text
Format\Font Alignment !?i Format\Alignment - permit alinierea
textului
Format\Line Spacing - define!?te spaliul dintre randuri
Format\Change Case - schimbarea din litere mici in majuscule
!?i invers
Format\Re lace Fcmts - schimbarea ti ului de fonturi
3.3.4.2 Optiuni disponibile in meniurile Insert Ii View
• Inserare numar slide Inserit\Slide Number
• Inserarea datei Ii orei Insert\Date and Time
Inserarea imaginilor Inserlt\Picure
Inserarea tabelelor Inserlt\Table
Inserarea hiperlegaturilor Insert\Hiperlin k
Inserarea sunetelor sau
clipurilor video
InserifiMovies and Sounds; daca se insereaza
sunete devine activa optiunea Edit\Sound Object
ce permite !?i alte formatari ale sunetului
248
Introducere antet
subsol de pagina
VieW\Header and Footer
Schimbarea zoom-ului View\Zoom
Vizualizarea prezentarii
alb-negru
Vi eW\Color\Grayscale
3.3.5 Meniul Slide Show
Vizualizarea Slide ShoW\View Show
rezentirii
Detalii ale
prezentirii -se poate stabili tipul
prezentarii, ce slide­
uri se vor derula;
-daca se bifeza
optiunea Loop
continuously until
"Esc" din Show
options, prezentarea
se va derula continuu
pfma la apasarea
tastei Escape
Timpul de derulare Slide ShoW\Rehease Timings-permite inregistrarea unui
a prezentarii timp de di3rulare pentru fiecare slide implicat In
rezentare In vederea unei rulari ulterioare
Butoane de acliune Slide Shlow\Action Buttons-are ca efect
introducerea unor butoane de actiune In
prezentare
De exernplu, butoanele l@l (Back or
DIiI[!l@l
@lctlB8
[Q] @II:@]
Previous Forward or Next) fac trimiterea catre slide-ul
precedent, respectiv catre slide-ul urmator .
. Pentru acestora, se plaseaza cursorul mouse-ului
pe suprafa1a slide-ului acolo unde se inserarea
butonului se gliseaza pentru trasarea butonului. Prin
selectia rneniului contextual asociat butonului se poate
alege opt:1unea Add Text care permite introducerea unui
nume pentru buton sau Format AutoShape prin care se
pot schimba proprieta1i1e (culoare, dimensiune, pozi1ie.
etc.) .
. Butoanele devin active doar In modul de vizualizare Slide
Show.
Setiri de ac iune Slide Show\Action Settin s- ermit conti urarea unor
249
actiuni (hiperlegaturi, rulare de macro-comenzi, etc.) prin
mouse click sau mouse over
Scheme de Slide Schemes
animatie
! Efecte de animatie Slide Show\Gustom Animation-se
"
E!!Phass poate defini Elnimatia pe text sau
",:.:
imagine; apasand butonul Add Effect EO,it
se pot ale 4 trpuri de animatii !;lotion Eatl)s
! '.' 'i I
! Efecte de tranzitie Slide ShoW\Slide Transition-se poate defini viteza cu
care se face i:ranzi1ia slide-ului sau sunetul asociat (din
I secliunea Modify transition) §i modalitatea de derulare a
, slide-ului: la (:lick cu mouse-ul sau temporizata la un
interval de timp.
AdVance
[!J On mouse- ,', Speed:IFast
[!JAutorraticaly ilfte'; I [No Sound] ,;';11
t"'l[ ,I' .
I
00:03 '""" r 1 QLoop,untii next sound
"
.• "'", - _': ••
Slide ShoW\Hide Slide
dia ozitivelor
Schimbarea ordinii
I Ascunderea
Slide Show\Custom Shows
de derulare a De exemplu, daca se dore§te inversarea slide-uri lor intr­
prezentarii o prezentare cu 10 slide-uri, se apasa New, In fereastra
Define Custl)m Show (figura 10) se introduc cu ajutorul
butonului Add slide-urile in ordinea 10, 9, ... ,1, apoi se
apasa OK;
Aplicatia 7
Sa se realizeze 0 prezentare a universitatii la care studiali In Power Point care sa
contina cel putin 10 slide-uri (diapozitive) cuprinzand:
• imagini preluate de pe motorul de cautare google.com;
• imagini de la diferite evenirnente organizate In universitate la care ati
participat;
250
• un calendar al manifestclkilor educatic)nale organizate In anul
2010; , i"
• 0 lista a unor organizate de alte universitali din
Romania, care sa fie prezentata sub forma de tabel care sa contina: titlul
conferintei, dateIe de locul: ,de institulia
organizatoare, hiperlegaturi la site-urile conferintelor.
In prezentare se vor animalie pe textl?ipe imagine efecte de
tranzilie pentru slide-uri. Fiecare slide va contine in, partea de josa paginii un
subsol'de pagina in care' data curenta" numele facultatU numele
studentului. De se,v,'S\ realizB.o temporizare care permite derularea
automata a slide-uri lor la un interval ,de ,5 secunde. Prezentarea va fi salvata sub
numele de student1.pp":
Sa se vizualizeze prezentarea lrl modurile Normal View, Slide Sorter View
Slide Show.
Aplicatia 8 .
Sa se realizeze 0 prezentare cu continutautomat (File\NeW\From AutoContent
Wizard) care sa cuprinda stuctura. unui curs studiat in facultate. Aplicalia va
cuprinde diferite obiecte: imagini; scheme, tabele.
Se cere:
1.. Sa se utilizeze efecte d!3 Elnimalie;
2. Sa se insereze hiperlegaiuri 113 nivelul unor obiecte .(text sau imagine),
astfel incat sa sedesch[da ,site-uri care sa contina, informatii ,allxiliare
temelor prezentate.
Aplicatia 9
Sa se realizeze 0 prezentare fol08ind unul dintre predefinite existente
in Power Point. Aceasta va conf;ine 10 diapozitive va avea ca tema"Aspecte
inedite ale vietii bucurel?tene':. '
In plus, se vor respecta
• textul: Arial, dimensiune 1 15, subliniat;
• diapozitivele vor fi orientate vertical;
• fiecare imagine va avea asociat un efect de animatie distinct;
• taate diapozitivele vor avea asociat un efect de tranzitie;
• cuvant din primulslide sevarealiza 0 hiperlegatura catre slide:.ul
10 (Insert-Hyperlink); ,
• printr-o imagine pozilionala 1n slide-Ol1 Ose va realiza olegaturacafre
primul diapozitiv (Iegatura' se.va activa prin mouse .click);
• fiecare slide va contine bU'loane de actiune de tip forward back.
Sa se vizualizeze prezentarea in ordinea inversa a diapozitivelor.
Sa se vizualizeze prezentarea alc ..negn.i.
251
Sa se salveze docume.nt.uI cu l1umele bucure§ti.ppt, apoi cu numele
bucure§ti.htm bucure§ti.pps.
Aplicatia 10
Sa se realizeze 0 aplicatie Power Point fara avand ca tema prezentarea
unui produs sau a une! marci 'Cunoscute. ""
Diapozitivele vor contine imagini, tex1e, grafice, diagrame, capturi de ecran vor
avea"inserate data, ora: curehta l?i numaruldiapozitivului in cadrul prezentarii.
Eiecare diapozitiv va avea 0 alta culoare de fond.
Sa se realizeze efecte de tranzitie, de an'imatie, legaturi' intre' diapo-z'itive prin.
mouse click mouse over. Prezentarea 'se va derula automat, timpur dintre 2
slide-uri consecutive fiind setat la 10 ::;ecunde.
Sa se introduca un fond muzical I) hipelegatura catre un site corelat cu tetna
aleasa.
Sa se trimita prezentar.ea anexat la adresa de e-mail a profesorului
dumneavoastra in copie pe adresa de e-mail a asistentului.
Aplicalia 11
Sa se realizeze 0 aplicatiePowerPoint in bare sa se prezinte analiza situatiei
financiare a unei organizatii,' fiind prezentate rezultatele financiare (cifra de
afaceri, venit realizat etc.). Tabelelecu date Ie financjare vor firealizate Tn.Excel
vor fi preluate in prezentarea Powef'Point, folosind 0 legatura dinamica. Se va
prezenta evolulia In ultimii trei ani a situatiei financiare a organizatiei, datele
fiind prelucrate In Excel, unde se va Henera un grafic care sa ilLlstreze 'evolutia
financiara a organizatiei. Tabelele graficul -sa vOr prelua in prezentarea
RowerPoint.Se vor realiza 2.diapo;:!:itivecu concluzii asupra datelor analizate.
Toate diapozijivele vor sigla organizatiei, denumirea acesteia 9i datele de contact.
Aplicatia 12
Sa se realizeze.'o aplicatie PowerPcintcare sa ruleze automat, fara inteNentia
operatorului uman. Aplicatia trebuie sa contina 0 prezehta're promotionala a unei
companii a produselor/serviciilor aeesteia. Prezentarea trebui,e sa aiba un fond
sonor adecvat.
Aplicatia 13
Se considera 0 aplicatie pentru p:rezentarea datelor referitoare' la utilizarea
serviciilor publice online- de 'DateIe se vor extrage de pe site-ul
Uniunii Europene Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu.portall), sectiunea
Information Society Statistics; Inf!:)rtnationsociety stuctural indicators; E·
government online avialability; E-g.overnment ,by enterprises.
Se cere:
a. Realizarea a 2 grafiGe iO Cgre, sase evidenlieze PQzitia tarji.
noastre Tn comparatie cu celelalte tari europene cu privire la
252
existenla serviciilor publice online §i respectiv cu privire la
accesarea acestora de catre intreprinderi.
b. Realizarea unei aplicatii PowerPoint care sa cuprinda 4 pagini. Pe
fiecare pagina sa se afi§eze 0 sigla - in partea superioara stanga,
numele aplicatiei "- in partea superioara dreapta, numele autorului
- in partea inferioara stanga l?i butoane de parcurgere a aplicaliei
(inainte, inapoi, la prima l?i la ultima pagina), care sa fie plasate in
partea de jOs dreaipta a paginii.
c. Prima pagina a aplicaliei PowerPoint va contine cateva informatii
referitoare la nece·sitatea utilizarii serviciilor pub lice online
d. A doua a trei8J pagina vor contine graficele care eviden1iaza
pozilia tarii noastre in domeniu.
e. Ultima pagina va contine concluziile referitoare la serviciile publice
online in Romania.
f. Se vor utiliza mijloace de evidenliere variate: animatie, fundal etc.
It! Aplicatia 14
Se considera 0 aplicatie pentru prezentarea surselor de informare
legislativa.
Se cere:
a. Realizarea unei aplicatii PowerPoint care sa cuprinda 4 pagini. Pe
fiecare pagina sa se afil?eze 0 sigla - in partea superioara stanga,
numele aplicaliei -- in partea superioara dreapta, numele autorului
- in partea inferiocua stanga l?i butoane de parcurgere a aplicatiei
(inainte, inapoi, la prima l?i la ultima pagina), care sa fie plasate In
partea de jOs dreapta a paginii.
b. Prima pagina a prezentarii va cuprinde 0 lista a resurselor de
informare In domeniul legislativ l?i adresele internet
corespunzatoare:
Monitorul Oficial al Romaniei online
Camera deputatilor a Romaniei (repertoriu legislativ)
EUR-Lex (accesulla legislatia Uniunii Europene)
c. A doua pagina va ave a titlul: Monitorul oficial online l?i va contine
imaginea portalului Monitorului Oficial al Romaniei online
d. A treia pagina va avea titlul: Baza de date legislativa l?i va contine
imaginea de interogare a bazei de date legislative de pe site-ul
Camerei deputatilor (cdep.ro)
e. A patra pagina va contine imaginea portalului EUR-Lex care
permite accesul online la legislatia europeana
f. Se vor utiliza mijloace de evidentiere variate: animalie, fundal etc.
It! Aplicatia 15
Sa se realizeze 0 aplicatiei PowerPoint pentru prezentarea unui proiect. Aplicatia
va cuprinde minimum urmatoarele slide-uri:
253
1. Tema proiectului
2. Scopul proiectului
3. Obiectivele generale
4. Obiectivele specifice
5. Grupul tinta
6. Rezultatele estimate
7. Ativitali1e planificate
8. Metodologia de realizare a proiectului
9. Managementul proiectului
10. Resursele alocate (resursele financiare §i modul de utilizare a acestora)
11. Impactul proiectului asupra grupului linta
12. Sustenabilitatea proiectului
Se cere:
Sa se utilizeze diapozitivul coordonator care va con1ine
denumirea, sigla §i aGronimul proiectului, numele organizatiei §i al
managerului proiectului;
Sa se introduca pe diapozitivul coordonator butoane de
parcurgere a prezenMrii;
Sa se utilizeze elemellte de animatie;
Sa se introduca 0 pclgina de incheiere care sa contina datele de
contact ale echipei proiectului §i un mesaj de multumire pentru
public.
~ A plicatia 16
Sa se realizeze 0 aplicatie PowerPoint neinteractiva care sa prezinte principalele
un bilant al activitatii pe anul 2009:
1. Principalele realizari in anul 2009
2. Gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru 2009
3. Principalele aspecte pozitive la nivelul activitatii derulate in 2009
4. Principalele aspecte negative la nivelul activitatii derulate in 2009
5. Impactul realizarilor anului 2009
6. Modul Tn care activitali1e initiate in 2009 se pot continua cu succes in anul
2010
~ Aplicatia 17
Sa se realizeze un album foto care sa fie trimis unui prieten/prietene cu ocazia
aniversarii, folosind anumite tematici, la alegere:
1. Peisaje naturale din Romania
2. Peisaje naturale din alte lari
3. Traditii populare
4. Aspecte ale peisajului rural romanesc
5. Monumente deosebite din lara sau din alte tari
6. Maxime ilustrate
254
7. Simboluri ale sarbatorilor
8. Citate din literatura I sec"ente din poezii ilustrate
9. Aranjamente florale
10. Fotografii proprii
Aplicatia 18
Sa se realizeze 0 prezentare PowerPoint cu prezentarea unei oferte de produse
IT. Se va prezenta campania, profilul acesteia, principalele prod use servicii
oferite.
Se cere:
1. Utilizarea diapozitivului Goordonator care sa contina sigla organizaliei,
dateIe de contact acesteia ca fundal
2. Se vor realiza 2-3 diapozitive care sa prezinte activitatea companiei
rezultatele oblinute in ultimii 3 ani
3. Se vor realiza alte 4-!) diapozitive care vor prezenta catalogul de
produse/servicii care vor contine imagini, preturi sub forma unor tabele
un text care sa carcteristicile produselor/serviciilor
4. Prezentarea va contine hiperlegaturi la site-ul companiei la magazineIe
virtuale care comercializeaza aceste produse/servicii
5. Se vor utiliza efecte de animatie care sa atraga atentia publicului
Aplicatia 19
Sa se realizeze 0 prezentan'3 PowerPoint pentru un referat realizat de
dumneavoastra pentru una dintm disciplinele de specialitate studiate.
Se cere:
1. Prezentarea sa con tina minimum 10 pagini
2. Prima pagina va contine tema referatului
3. A doua pagina va continE! cuprinsul prezentarii, fiecare capitol din cuprins
va avea 0 hiperlegatura la diapozitivele corespunzatoare acelui subiect,
astfel incat prezentarea sa poata fi parcursa in functie de interesul
publicului
4. Capitolele prezentarii vor avea titluri scrise cu WordArt cate 0 imagine
simbolica potrivita cu tema abordata
Aplicatia 20
Sa se realizeze 0 aplicatie PowerPoint de analiza a pietei financiare din Romania
in anul 2009. Se vor prelua date de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei se
vor prezenta tabele grafice care sa ilustreze evolutia pe parcursul anului 2009,
dar 0 situatie comparativa cu a nii precedenti.
255
Se cere:
1. Utilizarea unui diapozitiv coordonator care sa con tina elemente simbolice
sugestive pentru piata financiara
2. Realizarea unor tabele ~ i a unor grafice in Excel care sa ilustreze
evolu1iile solicitate ~ i care sa 1ie preluate apoi in prezentarea PowerPoint
3. Realizarea unor efecte de animatie care sa atraga atentai publicului
256
Pachetul de programe Outlook face parte tot din Microsoft Office §i reprezinta un
instrument util pentru serviciile de po§ta electronica, dar §i pentru optimizarea
modului de organizare a activitalilor utilizatorilor, respectiv gestionarea timpului §i a
informalii1r, permiiand realizarea urmatoarelor operaiii:
• transmiterea §i recepiionalea mesajelor prin po§ta electronica (e-mail);
• planificarea activitalilor §i a:ctualizarea calendarului;
• organizarea §edintelor §i urmarirea sarcinilor de lucru;
• gestionarea agendelor §i a Iistelor cu persoanele de contact;
• participarea la intruniri electronice in cadrul grupurilor de lucru;
• crearea jurnalului cu activitBiile proprii;
• crearea §i salvarea de notile.
4.1 Facilitali de operare. Meniuri comenzi rapide
Prezentarea meniurilor §i facilitatilor de operare are rolul de familiarizare cu
mediul OutLook pentru eficientizarea utilizarii serviciilor de po§ta electronica §i de
organizare a lucrului oferite de acest pachet de programe. Vor fi pezentate
comenzile rapide specifice paehetului OutLook, iar meniurile se refera la
versiunea 2007 a acestui pachet de programe.
Pentru identificarea rapida a comenzilor privind meniurile se apasa tasta Alt, fiind
astfel activat meniul principal al OutLook-ului (Figura 1). Pe langa comenzile
rapide generale, comenzile rapide specifice acestui pachet sunt ilustrate in
tabelele 1, 2 §i 3.
Figura 1 - principala OutLook
257
Comutare la Persoane de contact
Comutare la Activitati
Comutare la Note
i mutare la Lista foldere in Panoul de navigare
• Comutare la Comenzi
Comutare la urmatorul
Comutare la mesajul anterior (cu mesajul deschis) CTRL+vi la
Comutare lntre Panoul de navigare, fereastra principala F6 sau CTRL+SHIFT+TAB
•Outlook, Panou lectura Bara de
Comutare Tntre fereastra Outlook, panourile mai mici ITAB
din Panoul de navigare, Panou lectura
nile din Bara de operare

Comutare lntre elementele componente din Panoul Tastele sageata
de navigare
Isa un alt folder
Salt la caseta Cautare
n Panou lectura, salt la mesajul anterior +sageata sus sau
CTRL +virgula sau
T+page up
n Panou lectura, se trece din pagir:a Tn pagina in
SPATIU
in text
n Panou lectura, se trece din pagir:a in pagina in [[SHIFT+spatiu
sus In text .

•Extinderea sau restrangerea unui grup (cu un grup [ SHIFT + plus sau
selectat) in Panoul de navigare . semnul minus

Restrangerea sau extinderea unui grup intr-o lista sageata stanga sau
de mesaje de electronica sageata dreapta

Inaintarea la urmatorul camp din Panoul citire SHIFT + TAB
F====================================
Revenirea la un cam anterior din P,anoul citire + TAB
Salt ina poi la vizualizarea anterioara in fereastra + B, ALT + sageata
principala Outlookstangasau AL T +
backspace
258
ISait inainte la urmatoarea in fereastra AL T + sageata la d reapta
· principala Outlook . .
,
Selectati Bara Info '9i, daca estE'! disponibil, afi9ati
ICTRL +W
meniul de comenzi
:
I irea unui mesaj saua un,ui element
• rezultatelor cautarii
ire
sau alt element
Gasirea urmatorului elementJn Umpul unei cautari de
Tntr-un sau infr-un alt element
Gasirea 9i inlocuirea textului, simbolurilor sau a unor
comenzi de forrriatare 1n cadrulelementelor deschise
Extinderea caufarii IPC=T=R=L=+=A=L=:=;====:;:=::i1
I SHIFT+A
CTRL +$HIFT +C
Crearea uneiJiste de re l!cTRL +SHIFT +L

Crearea unui fax IlcTRL +SHIFT +X

Crearea unui folder I[CTRL+SHIFT+E
Crearea unei intrari in Jurnal IlcTRL +SHIFT +J
Crearea unei solicitari de intalnire IlcTRL+SHIFT+'Q
Crearea unui mesaj !ICTRL +SHIFT +M
• Crearea unei note

IICTRL +SHIFT +N
F==
! Crearea unui document Microsoft Office nau
- -
"lJCTRL+SHIFT+H
-

r "n s fo · Publica e I ace t Ider TRL+ IFT+ jlc. SH S

I Publicarea unui raspuns in acest folder IlcTRL+T
259
Alegerea contului din care sa se trimila un mesaj
IINSERT
CTRL +SHIFT +G
IMarcare ca citit CTRL+Q

IMarcare ca necitit CTRL+U
r==============================
rtleniul pentru a descarca fotografii, IFT+W
schimba automat setarile de descarcare sau
uga unui expeditor la Lista de
260
...
sau inlocuire
:: I
1rF4
_
.--

-
.. =:J
IITrimitere IICTRL +ENTER
i
IICTRL+P
I
I Redirectionare IICTRL+F
I
IRedireclionare ca ata§are IlcTRL +AL T +F
I
IAfi§are proprietati pentru elementul selectat ilAL T +ENTER
I
pentru Descarcare ICTRL +AL T +M
I
IAnulare marcare pentru Descarcare licTRL +AL T +U
I
i
Afi§are progres Trimitere/Primire i CTRL+8 (in timp ce se
. desfa§oara procesul
Trimiterel Primre) i

4.2 Realizarea de'aplicatH inMS OutLook 2007' ,
, -I i'
MS OutLook 2007 introduce € facilitali,importante de operare §i de
gestionare a timpuljui informa1ii1or, precum de asigurare a unei comunicari
eficiente a partajarii informatiilor. Au fost introduse funclU avansate de cautare
(cc1utare instantanee), prelucrare integrare a informalii1or. Astfel, se pot evidentia
grupa cu elementele care apal1in unui anumit proiect sau unei anumite
activitati, folosind categorii de culmi atribuite proiecteior sau activitatilor respective.
Alte facilitali seminificative S9 refera la partajarea informatiilor, in special a
calendarului, precum la efectuarea unor comparatii asupra programului de lucru
prin suprapuneri de calendare. IntElgrarea informatiiior in calendar permite 0 urmarire
mai a activitatilor a prioritalilor zilinice.
Interfata este orientata pe rezultate, asigurand 0 accesare mult mai rapida a
funclii10r informaliilor. 0 alta noutate este reprezentata de comunicarea cu
!istele SharePoint Service 3:0, ceea ce permite consultare la distanla a
informaliilor. Pe langa comunicarea cu pachetul SharePoint Service 3.0, MS
OutLook permite transfer bidirectional de informalH cu MS Project.
3.2.1 Configurarea spatiului de lucru
Deschiderea aplicatiei se face aslfel:
eStart\A1I Programs\Micros,oft Office\Microsoft Office OutLook2007
Pictograma asociata unl;li PowerPoint este
La lansarea in execulie a pachetului de programe Outlook (figura 2), atunci cand
nu este configurat contu\ se solicita crearea acestuia. Crearea
261
contutui de utilizatpr presupune indicarea numelui, a adresei de electronica
a parolei (figura 3). '
, ,
lan_reIn exea4fe Outlook 2007

=,
Figura 2 - Lansare in executie Outlook 2007
Daca nu s-a efectuat crearea contului utilizatorului la lansarea in executie a
pachetului de programe, se va efect\Ja setarea contului folosind optiunea e-mail
Accounts din meniul Tools (Tools/E-mail Accounts). Pentrua configura corect
contul de email pentru Outlook, trebuie precizate tipul de server pe care se
lucreaza,datele de identificare referitoare la utilizator (ID-ul parola), precum
la URL-ul care contul sau de email.
Figura 3 - Creare cont utilizator
Managementul conturilor de electronica se poate realiza fiind
accesibile lista acestora posibilitatife de editare (figura 4).
Figura 4 - Managementulc1onturilor de electronics
262
Meniurile aplicatiei Outlook 2007 sunt prezentate in figura 5.
Figura 5 ...., liIIeniuri OutLook
- ,
3.2.1.1 Stabilirea unor setari generale in Outlook 2007
Utilizarea serviciului de 0 ta electronica in Outlook 2007
Mail Serviciul de pOfijta electmnica este accesibil folosind panoul aferent
corespondeNei electronic·s (figura 6).
Mesageria unificata permite primirea
mesajelor vocale $i faxurilor lnlnboxul din
Office Outlook 2007, utmzand Exchange
2007.
Crearea transmiterea
- New/Mail Message
- completare destinatar: To, Cc(Carbon
Copy), Bcc (Blind Carbon Copy)
- completare subiect mes@j (Subject)
- inserare text mesaj (se poate utiliza ca
editor MS Word, fiind posibila formatarea
mesajului, figura 7).
- anexare fi!?iere
- introducere semnatura
personalizata (Options/E·mail
• Signature)
- setare prioritate de transmitere
- setare opliune de verificme a ajungerii ,
mesajului la destinalie !?i a) faptului ca
acesta a fost deschis de destinatar Figura 6 ....,.Panoul pentru
- transmitere mesaj (Send) maQagementul corespondentei
.' - re asire mesa'e ex ediale Outbox
263
Primirea mesajelor
redirec1ionare mesaje primite catre alte persoane (Forward)
transmitere mesaj de raspuns (Reply sau Reply to All)
Marcare po1m electronica
tehnologie pentru oprirea electron ice nedorite prin crearea
unei marci care asigura valida rea mesajului
filtrarea avansata a pentru a stopa patrunderea in Inbox
a mesajelor nedorite
Creare schite de mesaje
salvare mesaje definite dar neexpediate sub forma unor schite
(Draft) ,
Utilizarea.functiei Tn Out/po/( 2007
Componenta Calendar·" integreaza
informatiile referitoare la prog rama rea
activitatilor prin bara TO DO (figura' 8), care
permite partajarea informatiilor, conform. ,
activitatilor!?i evenimentelor programate.
Agenda electronica permite definirea
eevnimentelor, sarcinilor de
realizat (figura 9).
Calendar
t
.... nrwta$k I,t
l'be-{eareno.,Ite1a&t() i
I'. : 51'\_I"thb.1II_.
I
"
I
;',,::
I .-'
Figura 8 - Integrare
informatii prin Calendar
Figura 9 - Prograll'lare 'evenimeFlt
Programarea
activita1i1or se
realizeaza
utilizand meniul
Calendar.
264
Outlook permite calendar a programarilor
evenimentelor unice, cat a programarilor evenimentelor care se
repeta la anumite de timp. Programarile (Appointment) se
considera ca 'fiind activitali care au 0 perioada de
specificata, pentru care este necesara planificarea unor resurse
umane fizice, conform modului de lucru prezentat in figura 10.
Programarile recurente,(Recurring Appointment) definesc aceIe
programari astlpra"c,arora"este introdus un element de repetitie sau
periodicitate.
10 - Programare eveniment
Un element de noutate este reprezentat de posibilitatea de
structurare a activitalilor pe categorij, carora Ii se atribuie 0 anumita
culoare astiel Incat sa poata sa fie recunoscute toate
elementele apartinand unej categorii (activitate, eveniment, project
etc.). Dupa defjnirea activitatii, agenda electronica este automat
configurata conform optiunilor setate de utilizator.
Figura 11 - Agenda electronics
Crearea evenimente.lor a (recurente sau nerecurente)
se realizeaza in mod asemanator.
Tn calendar se pot marca perioadele de timp libere sau ocupate ,
radul de i al lor.
265
Calendarul poate fi, utilizat l?i pentru a putea stabili intalniri cu alte
persoane. Vizualizand cillendarul membrilor echipei, coordonatorul
poate stabili 0 data in care toate sunt disponibile.
Un alt elerT)ent de noutate este reprezentat de posibilitatea de
efectuare a unor rezervari
Utilizarea liste; de er.soane in Outlook 2007'
Contacts Contactul repre'zinta' persoana sau compaQie pentru care se
pot memora diverse informatii: numele pers!Janei, titlul postului de
munca, numele companiei, adresa (strada, oral?ul, codul l?i tara),
informatii legate de telefon sau de fax, adresa de mail, comentarii,
note sau descrieri, etc.
Crearea unui contact se realizeaza apasand dublu-click pe
suprafata ferestrei ConvIcts sau din meniul contextual, alegand
New Contact ura 1
Figura "12 - Fereastra Contacts
Preluarea datelor se poate face, fie sub forma de lista (figura 13) ­
caz in care se preiau doar informatii sumare referitoare la nume,
numere de telefon, companie- , fie sub forma de formular (figura 14)
- caz in care sunt detaliate.
Figura 1:3 - Usta de contacte
266
Elementele de' introduse de versiunea 2007 se refera la
folosirea cardurilor electron ice (Address 'Card sau Business
Card).
Figura 14 - Card
Microsoft Office Outlook 2007 cu Business Contact Manager of era 0
gestionare puternica a clienlilor §i a persoanelor de contact, pentru
a centraliza informaliile legate de diferite activitali, proiecte,
evenimente pentru a administra eficient activitatea §i a utiliza
memento-urilor automatizate.
Uti/izarea liste; de activita i Tn Outlook 2007
Tasks Tn Outlook 0 sarcina (task) este definita ca fiind activitatile care
trebuie realizate de 0 persoana activitatile repartizate altor
persoane pentru a 1fi indeplinite. Lista de sarcini este 0 list a de
activitali care facute (TO DO List), cum ar fi planificarea
unei §edinte sau unui eveniment. Generarea listei de
sarcini/activitati §i modul de monitorizare a acestora reprezinta
instrumente imoortarlte de oroanizare a timoului (fioura 15).
I Figura 15 - Planificare activitll\i
9 sarcina este definita cu toate caracteristicile aferente
267
caracteristi,ci, data de Tnceput, de etc.),. dupa cum este
ilustrat in figura 16..
Figura 16 - Definire caracteristici sarcini de lucru
Activita1ilel sarcinile definite pot fi
in diferite moduri, dupa cum
rezulta din lista Pentru
vizualizarea sarcinilor, utilizatorul
are la dispozi1ie urmatocnele op1iuni:
- Simple s.arcinile,
casetele de valid are pentru sarcinile
indeplinite, subiectul termenul
limita; j
, - Detailed List: - sarcinile,
prioritatea,. subiectul, starea,
procentul de completare
categoriile;
,- Active Tasks - nu vor fi
sarcinile indeplinite;
© Simple list
® D'etailed list
""ext SevenOays
OVerdue Tasks
, .oBy9lt ego rv
\@) Assignment
® By Person Res,PQrl!..
® CompEetedlrasks I '
r
@ Task firneline
;
i,
(j2}i Senter Tasks
- Next Seven Days - doar sarcinile care au termenul
expirat;
- By Category - sarcinile pe cafegorii;
- Assignment - sarcinile repartizate altor i>ersoane;
- Completed Tasks - doar sarcinile
- Task Timeline - afi ec:lza raficul Gantt.

268
Notes . 'com'entariul
un instrument de redactare r;;tpid'a'
in dutlook' a unor infoimatii.
Aceasta se creeaza
click dreapta pe suprafata
Notes alegand New Note. Un
exemplu de noti1a spare in figura
17. Odata create, noti1ele pot fi
vizualizate sub diverse forme,
ordonate : saufiltrate (cu Sort $i
Filter din meniul contextual). " Figura 17 - Notita
4.3 Realizarea de aplicatili in MS OutLook 2003
4.3.1 Configurarea spatiului de lucru
Deschiderea aplicathHOutlook .2003 se realizeaza activand secvenla:
Start\AIIPrograms\Microsoft Office Outlook 2003.
Aplicatia Outlook este 0 compoilenta a
mediulu i Office carli gama de
aplicatii oferita de' acest pachet prin
integrarea mediului Internet, reprezeritand'
un instrument uti! pentru optimizarea
modului de organizare a activitatilor
utilizatorilor.
unOT setari geclerale in
Outlook 2003
Fereastra principaJa a aplicaliei Outlook
este Personal Folders-Outlook Today.
Elementul particular al ferestrei ,Iucru din
Outlook Elste bara Outlook (figw'a 1·8), care cuprinde urmatoarele elemente, in
funclie de care 5e schimb8 meniurile aplicatiei: '
U.tilizarea serviciu/ui de posta elec,ronica in Out/oak 2003
Mail Mail reprezinta 0 modalitate·, de a lucra cu
I?lectronica, seryiciu agreat de catre majoritatea care
utilizeaza un calculator, datorita' costului redus de folosire, vitezei
de transmitere a f1exibil,italii folosirii unuJ cont de email din diferite •
locatii. . . . i
Figura 18 - Fereastra Outlook
269
ta area unui cont de mail folosit de catre a licatia Outloo
Tools/E-maii . . '", '.
Pentru a configura cored contul de email pen,tru Outlook, trebuie
precizate tipul de server ,pe care se lucreaza, ,patele de identificare
referitoare la parala) la URL-ul care
azduie te contul sau dG mail. .
Crearea i trimiterea unrji mesa'
Crearea mesajului-utonulJ'"ew/""ail Message
Pentru fiecare mesaj apaL To; Ce(Carbon 9opy) , Bee (Blind
Carbon Copy), Sub"ec!.lLcorpul mesajului; de asemenea se pot
se poate' introduce 0 semnatura
eleCtronica personalizata tOptions/E-maii Signature) sau se poate
seta prioritatea de transmitere (figura' 19), respectiv unele aspecte
legate de securitate onsl ),
'':'"
..••....
Figura '19 - Setari ale mesajelor
Trimiterea mesa'ului-bu1.onul
c
Send
Confi urarea mesa'elor primite!
·Folderul Inbox cuprinde totalitatea rDesajelor primite'· prin
intermediul serverului de web ,al,:'utilizatorului.', Orice primit
continecampurile From, To. poate trimite un
raspuns la mesajul primit folosipd butoanele Reply sau Reply to
All sau poate fi trim is altor ersQane prin butonul Forward.. ,
iConfi urarea mesa'elor ex ediate
Outbox cuprinde mesajele ,primite, acestea· ,putand fi aranjate
tinand cont de prioritate, destinatar, subiect,
dimensiune, etc.
!Configurarea mesajelorDraft (de tip schita)!
Folderul Draft ofera posibilitatea de a salva schi1e :ale mesaJelor, in
cazul in care se intrerupe tastarea unui mesaj, pentru a nu relua
inte ral introducerea mesa'ului.
<","
..;=
Utilizarea functiei Calendar in Outlook 2003
.
"
Componenta" permite programarea aetivitali10r
utilizatorului. Forma se ppatealege, din Jista
, astfel: calendarul poate prezenta ZiU8
cllrenta (Today sau Da,y) , de lucru (Work Week) sau
activita1ilbr din decursul unei Tntregi luni (Month).
Apeland meniul contextual care apare pe suprafata de lucru a
calandarului se ot"ini ializa urmatoarele activita i fi ura 20 :
270
ICrearea unei programari
, p.eriodice (repetitive)
Crearea unUi
eveniment
Crearea unui eveniment
reclirent
rogramarea unei §edint
periodice
Outlook permite inctuderea 1n' calendar a programarilor
evenimentelor unice, cat a programarilor care se
repeta la anumite de timp. .
Programarile (Appointment) se considera ca fiind activitati care au
°perioada de specificata (figura 21). pentru care este
necesara planificarea unor resurse umane fizice. Programarile
recurente (Recurring Appointment) definesc acete programari
asupra carora este introdus un element de repetitie sau periodicitate
(figura 22).
Figura 21 - Ferestra
ADDointment
FigUiljl 29 -Definirea
activitatilor din Calendar
271
.,
- Elementele
recurente
Crearea,evenimentelor §i a. I?edintelor (recurente sau nerecurente)
~ urn
Figura 23 - Fereastra Event '
Figura 24­
Fereastta Meeting
272
Utilizarea listei de in Outlook 2003
Contacts Contactul reprezinta orice persoana sau companie pentru care se
pot memora diverse informalii: nume persoanei, titlul postului de
munca, numele companiei, adresa (strada, ora!iiul, codul !iii tara),
informalH legate de telefon sau de fax, adresa de mail, comentarii,
note sau descrieri, etc.
Crearea unui contact se realizeaza apasand dublu-click pe
suprafala ferestrei Contacts sau din meniul contextual, alegand
New Contact
Figura
Ustele de contacte disponibile pot fi vizualizate din Current View
® Address Cards
,Figura 2g - Vizualizarea contactelor
o Detailed Address Cards
e Phone I.lst
o By C"tagory
<:) By Compa;.y
o By locat1on
o By Follow-up Fl'!g;'",
Utilizarea liste; de ac'tivitati in Outlook 2003
Tasks In Outlook 0 sarcinl3 este definita ca fiind activitalile care trebuie
realizate de 0 persoana sau activitatile repartizate persoane
pentru a fi lndeplinite (figura 27). Usta de sarcini este 0 lista de
activitali care trebuie facute, cum ar fi planificarea unei sau
organizarea unui eveniment.
273
ura 27 -Gestiunea
linirii sarcinilor
o sarcina se poate crea apeland meniul contextual din fereastra
Tasks.
Vizualizarea sarcinilor din agenda de lucru se face din fereastra
Current View (figura 28}.
® Simple List
o Detailed List
o Active Tasks
o Ne)(t Seven Days
o Overdue Tasks
r 0 By Category
o Assignment
o By Person Rsspons ib Ie
t 0 Completed Tasks
!'I--0_T_as_k_Ti_ n1s_"_ns__________lvl.·
Figura 28 - Vizualizarea s.arcil)ilor
Pentru vizualizarea sarcinilor, utilizatorul are.. la dispozitie
urmatoarele optiuni:
- Simple sarcinile, casetele de validare pentru
sarcinile indeplinite, subiectul termenullimita;
- Detailed sarcinile, prioritatea, subiectul, starea,
procentul de completare categoriile;
- Active Tasks-nu vor fi sarcinile indeplinite;
- Next Seven doar sarcinile carer au termenul
expirat;
- By sarcinile pe categorii; .
- sarcinile repartizate altor persoane;
- Com leted doar sarcinile inde
11\
'1
27A
Utilizarea altor ...f'ii
Notes 0 este
modalitatea de
redactare rapida
in Outlook a unei
remarci sau a
unui comentariu
scurt. Aceasta se
creeaza
executand click
dreapta pe
suprafata ferestrei
Notes §i alegand Figura 29 - Crearea unei notite
New Note (figura 29).
Odata create, notitels poffi vizualizate sub diverse forme, ordonate
sau filtrate (cu Sort Filter din meniul contextual).'
Folder Aceasta optiune pelmite accesul la lista cu folderele ce cup nd
List inforrnalii referitoarH la managementul po§tei electronicea
ut lui.
Jurnalul este echivl)lentul electronic in Outlook al unUi Jurna
nevirtual, in care se pot inregistra notite. telefoane, raspunsurile la
mesaje. intalniri, scril)ori, sarcini.
o intraJe din jurnal se introduce din meniul contextual,
New J 'iar vizualizarea din
Tnregistrarilor din jurnal
275
Observa,ii:
1. Elementele din bara OuUook pot fi personalizate sau configurate
folosind butonul (figura 31):
Figura 31 - Personalizarea meniurilor
2. Crearea unor elemente in Outlook, cum sunt intf:llnirile, sarcinile,
contactele, mesajele se poate realiza apasand butonul New din
nieniul superior.
4.3.1.2 Integrarea ap1icaliei OutLook cu celelalte componente MS Office
File!lmport and Export-se potimpolia diverse tipuri de fil'}iere, inclusiv cele care
fac parte din pachetul Office, cum ar ficele Excel saU Access.
lil Aplicatia 1
Sa sa contul dvs. de e-mailla aplicalia' Outlook, in vederea facilitarii
prelucrarii mesajelor. Trimiteli un nou mesaj la adresa dumneavoastra de e-mail,
avand.anexat un Word cu lista studentilor din grupa dvs, caruia 1i .ve1i
un nivel de prioritate ridicat 0 semr:atura electronica personalizata.

Folosind facilitatea Calendar, sa se 0 planificare a datelor de desfal'}urare
a examenelor unei sesiuni; introducand pentru fiecare dintre acestea ora, sala l'}i
profesorul care va participa la examen.
Sa se realizeze planificarea unei la care sa participe toti studentii grupei
din care faceli parte. Scopul acesteia va fi analizarea situaliei a fiecarui
student marja de promovabilitate studenlior raportata la participarea act iva la
orele de curs de seminar.
Sa se realizeze 0 programare cu calracter recurent a festivitalii de deschidere a
anului universitar la data de 1 octombrie.
Ii![. Aplicatia 3 ,
Folosind componenta Contacts, sa se realizeze 0 lista de contacte cu datele
studentior care participa la cursul de Informatica Economica. Lista va fi ulterior
vizualizata ordonata dupa numerele de telefon ale cursanlilor.
2.76
ltJ Aplicatia 4
Folosind componenta Tasks, sa :se realizeze 0 succesiune de sarcini atribuite de
decanul facultalii dumneavoastra catre responsabilii de grupa in vederea
suslinerii proiectelor economice.
ltJ Aplicatia 5
Sa se realizeze folosind JournallJn jurnal al activitalilor din ziua zzlll/aaaa.
Aplicatii finale
ltJ Aplicatia 6
Planificarea intr-o agenda de luccu a unei programari care sa fie activata la ora
10 in fiecare zi de luni, prin care sa se stabileasca intrunirea colectivului de
conducere in sala de consiliu a firmei
ltJ Aplicatia 7
Vizualizarea tuturor sarcinilor de serviciu repartizate care nu au fost finalizate
ltJ Aplicatia 8
pe ecran a unei insemnari prin care sa se aminteasca ca pe data de
01.12. 2005 trebuie felicitate toate firmele cu care sunt stabilite relatii de afaceri
ltJ Aplicatia 9
Realizali 0 programare recurenta In OutLook
ltJ Aplicatia 10
Trimiteli un mesaj de electronica tuturor persoanelor ale caror date de
identificare se afla in !ista de contacte a pachetului de programe OutLook
ltJ Aplicatia 11
Realizali programarea activitalilor pentru 0 saptamana de lucru, astfel incat sa
rezulte termenele de realizare re'sursele alocate fiecarei activitali
ItI Aplicatia 12
Vizualizali activitalile care au fost realizate la termen in luna anterioara
277
Bibliografie
1. Gaju A., (2006), MS Office Excel. Teste aplicalii, Ed. Arves, 2006
2. Schiller E., l'1li., (2008), Informatica Economica, Ed.
Prouniversitaria, :W08
3. Schiller E., l'1li., (2002), Managementul documentelor, Ed.
Curtea Veche, 2002
4. Popescu E. colectiv, (2010), Iniliere in Excel, PowerPoint Access, Ed.
Else, 2010
5. I. colectiv, (2006), Informatica. Societatea informalionala. E­
Serviciile, Ed. Economica, 2006
6. Stanciu V. colectiv, (2003), Informatica Generala, Ed. Dual Tech,
2003
7. Surcel T. colectiv (2005), Informatica Economica, Ed. Tribuna
Economica, 2005
8. *** office.microsoft.com
279

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful