You are on page 1of 14

CONCHU ELEMENTARY SCHOOL

Table of Specification in MAPEH 4


Unang Markahang Pagsusulit

Bilang ng Araw Bahagdan Bilang ng Kinalalagyang


Layunin
na Itinuro ( Percent ) Aytems Bilang

Musika
1. Nakikilala ang iba't ibang uri ng note at rest. 1 1.90% 2 1,2
2. a. Napagsasama-sama ang mga note at rest ayon sa mga simple meter.
b. Nagagamit ang barline sa pagpapangkat ng beat/kumpas sa 1 1.90% 2 3,4
isang simple meter (2/4)
3. a. Napagsasama-sama ang mga note at rest ayon sa 2/4
time signature.
1 1.90% 2 5,6
b. Nakikilala ang pulsong may diin/ accent at walang diin/
unaccented.
4. a. Nasasabi ang kahulugan ng iba't ibang rhythmic pattern.
b. Napagsasama-sama ang mga note at rest sa measure ayon 1 1.90% 2 7,8
sa 2/4 time signature.
5. Napagsasama-sama ang mga note at rest sa sukat ayon sa
2 3.80% 3 9,10,11
3/4 time signature.
6. a. Naipapakita ang kaalaman sa elemento ng rhythm sa
pamamagitan ng pagpalakpak ng rhythmic patterns
sa time signautre na 4/4 1 1.90% 2 12,13
b. Napagsasama-sama ang mga note at rest sa measure ayon sa
3/4 time signature.
7. a. Napagsasamam-sama ang mga note at rest sa sukat ayon sa
4/4 time signature.
1 1.90% 1 14
b. Nailalagay ang accent (>) sa tamang lugar sa notation ng
napakinggang tugtugin
8. Nakatutugon sa pamamagitan ng angkop na kumpas sa metric
1 1.90% 1 15
pulse ng tugtugin o awiting napakinggan.
Sining
1. a. Nakikila ang kahalagahan ng mga kultural na
komunidad sa Luzon at ang kanilang pagkakaiba sa pananamit
palamuti sa katawan at paraan ng pamumuhay. (A4EL-Ia)
b. Nailalarawan ang iba't ibang kultural na pamayanan sa Luzon
2 3.80% 1 1
ayon sa uri ng kanilang pananamit, palamuti sa katawan at 2 3.80% 1 1
kaugalian tulad ng Ifugao, Kalinga, at Gaddang.
(A4EL-Ia at Ib)
c. Nakalilikha ng isang sining na ginagamitan ng mga disenyo ng
Luzon. (A4EL-Ia)
2. a. Nakikilala ang kahalagahan ng mga kultural na pamayanan sa
Visayas. (A4EL-Ia)
b. Nailalarawan ang iba't ibang kultural na pamayanan sa
Visayas ayon sa uri ng kanilang pananamit, palamuti sa 2 3.70% 1 2
katawan at kaugalian tulad ng Panay-Bukidnon. (A4EL-Ia at Ib)
c. Nakalilikha ng isang sining na ginagamitan ng mga disenyo
ng Visayas. (A4EL-Ia)
3. a. Nakikilala ang kahalagahan ng mga kultural na pamayanan sa
Mindoro. (A4EL-Ia)
b. Nailalarawan ang iba't ibang kultural na pamayanan sa Mindanao
ayon sa uri ng kanilang pananamit, palamuti sa katawan, at 2 3.70% 2 3,4
kaugalian tulad ng Maranao, Yakan, at T'boli. (A4EL-Ia at Ib)
c. Nakakalikha ng isang likhang-sining na gaianagamitan ng mga
disenyo ng Mindanao. (A4EL-Ia)
4. a. Nalalaman ang kahalagahan ng mga katutubong disenyo na
nagmula sa mga kultural na pamayanan. (A4EL-Ic)
b. Nailalarawan ang mga katutubong disenyo na
gawa ng mga pangkat-etniko sa mga kultural na pamayanan. 2 3.70% 1 5
(A4EL-Ic)
c. Nakalilikha ng isang disenyo mula sa mga katutubong motif sa
pamamagitan ng crayon etching. (A4EL-Ic)
5. a. Natutukoy ang pagkakaiba ng mga disenyo na may motif sa Luzon,
Visayas, at Mindanao. (A4EPL-Id)
b. Nakaguguhit ng mga disenyo na may motif mula sa retaso para
2 3.70% 1 6
maging lagayan ng barya.
c. Napapahalagahan ang iba't ibang motif na gamit ng mga
pangkat-etniko sa pamamagitan ng paggamit nito sa mga disenyo.
6. a. Naibabahagi ang mga kaalaman tungkol sa mga kagawian ng iba't
ibang pamayanang kultural. (A4PR-Ie & If)
b. Nakaguguhit ng disenyong etniko sa bookmark gamit ang
elemento sa sining. (A4PR-Ie & If)
2 3.80% 2 7,8
c. Napahahalagahan ang mga kagawian ng mga iba't ibang
pamayanang kultural sa pamamagitan ng paggamit ng natapos na
obra. (A4PR-Ie)
7. a. Naisasalin ang mga kaalaman sa masining na disenyo ng
pamayanang kultural sa pagbuo ng kasalukuyang disenyo.
(A4PR-If-Ig)

2 3.80% 1 9
b. Naiguguhit ang mga masining na disenyo sa recycled papers
o anumang papel. (A4PR-If) 2 3.80% 1 9
c. Napahahalagahan ang mga masining na disenyo ng pamayanang
kultural sa pamamagitan ng paglapat nito sa kasalukuyang
disenyo. (A4PR-If)
8. a. Nagagamit ang crayon resist technique sa pagpapakita ng disenyong
etniko o patterns. (A4PR-Ih)
b. Nakagagawa ng pinoy placement gamit ang disenyong etniko.
2 3.80% 1 10
(A4PR-Ih)
c. Napahahalagahan ang disenyong etniko sa paggamit ng natapos na
proyekto. (a4PR-Ih)
Physical Education
1. a. Nasusunod ang kahalagahan ng paggawa ng mga gawaing
nakabubuti sa kalusugan.
b. Naisasagawa ang mga gawaing pisikal na mas nakabubuti sa
2 3.80% 1 1
kalusugan ayon sa Physical Activity Guide para sa Batang Pilipino.
c. Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad sa
kalusugan.
2. a. Nasususnod ang kahalagahan sa kalusugan ng mga sangkap ng
Physical Fitness.
b. Nasusukat ang mga gawaing pisikal na nagtataglay, tumutugon, at
2 3.80% 1 2
nakalilinang sa mga sangkap ng Physical Fitness.
c. Nakakapagpapamalas ng pakikiisa sa paggawa ng mga gawain.
d. Naisasagawa ng may kaukulang pag-iingat ang mgagawaing pisikal.
3. a. Nasusunod ang kahalagahan sa kalusugan ng mga pagsubok sa
sangkap ng physical fitness sa kalusugan.
b. Nagagawa ang kahalagahan ng pagsubaybay ng mga pagsubok sa
sangkap ng Physical Fitness Passport Card.
c. Naisasagawa ang mga pagsubok sa sangkap ng physical fitness ayon 2 3.80% 1 3
sa nararapat na pamamaraan ng mga ito.
d. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sa paggawa ng mga pagsubok.
e. Naisasagawa ng may kaukulang pag-iingat ang mga pagsubok sa
sangkap ng physical fitness.
4. a. Nasusunod ang kahalagahan sa kalusugan ng mga pagsubok sa
sangkap ng physical fitness sa kalusugan.
b. Bibigyang pansin ang kahalagahan ng pagsubaybay sa sariling
kakayahan gamit ang Physical Fitness Passport Card.
c. Naisasagawa ang mga pagsubok sa sangkap ng physical fitness ayon 2 3.80% 2 4,5
sa nararapat na pamamaraan ng mga ito.
d. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sa paggawa ng mga pagsubok.
e. Naisasagawa nang may kaukulang pag-iingat ang mga pagsubok sa
sangkap ng physical fitness.
5. a. Nasususnod ang kahalagahan ng paglinang sa mga sangkap ng
physical fitness gaya ng cardiovascular endurance.
b. Nasusuri ang mga indikasyon ng pag-unlad ng cardiovascular
endurance at mga pagsubok dito.
c. Naisasagawa ang mga gawaing nakalilinang ng cardiovascular 2 3.80% 1 6
endurance tulad ng aerobics at paglalaro ng mga larong Pinoy
gaya ng tumbang preso.
d. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sa paggawa ng mga gawain.
e. Naisasagawa nang may kaukulang pag-iinagt ang mga gawain.
6. a. Naisasagawa ang kahalagahan ng paglinang sa mga sangkap ng
physical fitness gaya ng cardiovascular endurance at puwersa.
b. Nasususnod ang mga indikasyon ng pag-unlad ng cardiovascular
endurance at puwersa.
c. Naisasagawa ang mga gawaing nakalilinang ng cardiovascular 2 3.80% 1 7
endurance at puwersa tulad ng paglalaro ng mga larong Pinoy
gaya ng batuhang bola.
d. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sa pagsasagawa ng mga gawain.
e. Naisasagawa nang may kaukulang pag-iinagt sa mga gawain.
7. a. Naisasagawa ang kahalagahan ng paglinang sa mga sangkap ng
physical fitness gaya ng cardiovascular endurance at power.
b. Nasususnod ang mga indikasyon ng pag-unlad ng cardiovascular
endurance at power.
c. Naisasagawa ang mga gawaing nakalilinang ng cardiovascular 2 3.80% 1 8
endurance at power tulad ng paglalaro ng mga larong Pinoy gaya
ng batuhang bola.
d. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sa paggawa ng mga gawain.
e. Naisasagawa nang may kaukulang pag-iinagt sa mga gawain.
8. a. Naisasagawa ang kahalagahan ng paglinang sa mga sangkap ng
physical fitness gaya ng cardiovascular endurance at power.
b. Nasususnod ang mga indikasyon ng pag-unlad ng cardiovascular
endurance at power.
c. Naisasagawa ang mga gawaing nakalilinang ng cardiovascular 2 3.80% 2 9,10
endurance at power tulad ng paglalaro ng mga larong Pinoy gaya
ng syato.
d. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sa paggawa ng mga gawain.
e. Naisasagawa nang may kaukulang pag-iinagt sa mga gawain.
Health
1. a. Natutukoy ang mga impormasyong nakikita sa food label.
b. Nasususri ang mga nutrition facts sa food labels.
c. Nasususri ang halagang pangnutrisyon ng dalawa o higit pang 2 3.80% 2 1,2
produktong pagkain sa pamamagitn ng paghahambing ng mga
impormasyon sa food label.
2. a. Natutukoy ang mga impormasyong nakikita sa food label.
b. Nabibigyang halaga ang date markings at advisory statements sa
2 3.80% 2 3,4
food labels 2 3.80% 2 3,4
c. Nakapagpapakita ng kakayahang bigyang pakahulugan ang mga
impormasyong nakikita sa food label.
3. a. Natutukoy ang kahalagahan ng pagsunod sa tamang paggamit at
pag-iimbak ng pagkain.
b. Nakapaglalarawan ng mga paraan upang mapanatiling malinis at 2 3.80% 3 5,6,7
ligtas ang pagkain.
c. naipapaliwanag ang kahalagahan ng pagbasa ng food label.
4. a. Natutukoy ang mga impormasyong nakikita sa food label.
b. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagbabasa ng mga food
label sa pagpili at pagbili ng mga pagkain. 2 3.80% 3 8,9,10
c. Nakapagpapakita ng kkayahang bigyang pakahulugan ang mga
impormasyong nakikita sa food label.
5. a. Nakapaglalarawan ng mga paraan upang mapanatiling malinis
at ligtas ang pagkain.
2 3.80% 2 11,12
b. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling malinis at ligtas
ang pagkain upang makaiwas sa sakit.
6. a. Natutukoy ang mga karaniwang sakit na nakukuha sa
maruming pagkain.
2 3.80% 3 13,14,15
b. Nakapaglalarawan ng mga pangkalahatang palatandaan at
sintomas ng mga sakit na nakukuha sa maruming pagkain.
KABUUAN 53 100% 50

Prepared by:

LORADEL P. DONCILLO
Teacher

Noted by:
EMERSON G. CURIOSO
Principal
CONCHU ELEMENTARY SCHOOL
Unang Markahang Pagsusulit
MAPEH 4
Pangalan:__________________ Score:______________________
Musika
I. Isulat ang tamang sagot.
_____ 1. Anong uri ng note ang maaring bumuo sa rhythmic pattern na ito?
4
4 _____

A. B. C. D.

_____ 2. Alin sa sumusunod na simbolo ng rest ang katumbas ng

A. B. C. D.

3-6 Gamit ang sumusunod na mga note at rest, bumuo ng rhythmic


pattern na may limang measure sa time signature na 2
4

7. Ano ang nawawalang nota sa rhythmic pattern?

8. Alin sa mga sumusunod na rhythmic ang nasa dalawahang meter?

A.

B.
C.

D.
9-11- Hatiin sa limang measure ang mga note at rest sa pamamagitan
ng paglalagay ng barline.

3
4
______ 12. Ano ang time signature ng awiting "Inday Kalachuchi"
A. 2 B. 4 C. 2 D. 3
2 4 4 4
______ 13. Ano ang time signature ng awiting "Pilipinas Kung Mahal"
A. 2 B. 4 C. 2 D. 3
2 4 4 4
______ 14. Sa anong bilang ng kumpas madalas na ninilalagay ang
accent (>) sa mga ordinaryong awitin?
A. ikatlo B. ikalawa C. ikaapat D. una
______ 15. Ilang pulso/beat ang bawat measure ng 2 time signature/
4
A. isa B. dalawa C. tatlo D. apat
Sining
II. Piliin ang titik ng tamang sagot.
_____1. Sila ay kilalala sa kanilang tradisyunal na paraan ng paglalala,
ilan sa kanilang mga gawa ay ang abag (g-string),
bakwat (belt), at aken (skirt).
A. Gaddang B. T’boli C. Yakan D. Maranao
_____2. Ang pangkat-etnikong ito ay kilalala at bantog sa madetalyeng
paraan ng pagbuburda at tinatawag nila itong panubok.
A. Panay-Bukidnon B. T’boli C. Kalinga D. Gaddang
_____3.
Saan A. Lanao del Sur B. Cotabato C. Basilan D. Zamboanga
_____4.
naninira
han ang A. Basilan
Ang B. Cotabato C. Luzon D. Visayas
_____5.
mga Dapat _________ ang mga naiambag sa sining ng mga pangkat- etniko.
pangkat- A. itapon
T’boli C. pagalagahan
naman
etniko B. isawalang bahala D. isantabi
_____6.
ay
ng Alin sa mga larawang ito ang disenyo ng mga dibuho ng Panay-Bukidnon?
naninira
Marana
han
o?
sa_____
_______
___?
A. B. C.
_____7.
Paanoating mga ninuno?
natin A. Ilagay sa isang museo ang mga kagamitan o kasuotan
pahahal na gawa ng ating mga katutubo.
agahan B. Itapon na lamang ito sa basurahan.
ang mga C. Ipagbili ang mga bagay na ito.
katutub D. Itago na lamang ang mga ito para walang makinabang.
_____8.
ong Makikita ang mga _________ sa mga tela, kasuotan, kumot, punda
disenyong unan, banga o gusi, at mga palamuti.
na gawa A. disenyo C. ritmo
ng B. kuwento D. alpabeto
_____9. Anong elemento ng sining ang ipinapakita sa larawang ito?

A. kulay, hugis, linya C. hugis, kulay, testura (texture)


B. hugis, espasyo, porma D. linya, kulay, testura (texture)
_____10. Ito ay isang paraan ng sining na hindi maaaring haluan ng
tubig dahilan sa katangian ng krayola na malangis at madulas.
A. crayon resist C. printmaking
B. crayon etching D. doodling
Physical Education
III. Piliin mula sa mga salita sa kahon ang tamang sagot.

A. kalamnan at power B. physical activity pyramid C. syato D. physical fitness


E. kalamnan at power D. batuhang bola F. tumbang preso
G. power H. reaction time I. kickball J. muscular endurance
_____1. Ito ay nakakatulong sa Batang Pilipino upang maging mas
aktibo.
_____2. Ito ay kakayahan ng bawat tao na makagawa ng pang araw-araw
na gawain nang hindi kaagad napapagod at hindi nagagailangan
ng karagdagang lakas sa oras ng panganagilangan.
_____3. Ito ay sumusukat sa tatag ng kalamnan sa tiyan sa patuloy na pag-angat.
_____4. Tumutukoy sa bilis ng reaksyon ng pagsalo ng ruler na nilaglag na
walang hudyat gamit ang daliri.
_____5. Tumutukoy sa puwersa na maibubuhos sa pagtalon nang mataas.
_____6. Isang larong Pinoy kung saan ang isang taya ay may binabantayang
lata na nsa loob ng isang bilog.
_____7. Larong Pinoy na hango sa larong baseball at softball.
_____8. Larong Pinoy na hango sa Amerikanong laro na Dodgeball.
_____9. Larong Pinoy na maaaring laruin ng iilan lamang o kaya ay pangkat
ng mga manlalaro na salitang magiging tagapalo at tagasalo
_____10. Ang larong syato ay nagpapaunalad ng tatag ng
Health
IV. Tama o Mali.
_______ 1. Ang Nutrition facts ay isang talaan kung saan nakasaad ang uri at sukat ng mga
sustansiyang makukuha sa pagkaing nasa loob ng pakete.
________ 2. Ang fats ay sukat ng sustansiyang maaaring pagkunan ng enerhiya.
3. Makikita sa pakete ng pagkain kung kailan ito masisira o mapapanis.
4. Maaari pang kainin o inumin ang isang produkto matapos ang Expiration Date nito.
5. Magkakapareho ang mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain at inumin.
6. Masisira ang pagkain kung hindi ilalagay sa refrigerator.
7. Sa mga piling pagkain at inumin, maaaring makakita sa pakete ng
Directions for Use and Storage
8. Ang pagbabasa ng food labels ay paraan upang makatipid ng pera.
9. Maaaring maihambing ang sustansiyang ibibigay ng mga produkto
sa pamamagitan ng pagbabasa ng food labels.
10. Maaaring makakuha ng sakit mula sa pagkaing sira o panis na produkto.

11-15 Ipaliwanag:
Ano-ano ang mga maaaring manyari sa iyong katawan kung hindi mag-iingat
sa paghahanda ng pagkain?
Prepared by:
LORADEL P. DONCILLO

Noted by:
EMERSON G. CURIOSO
Principal
CONCHU ELEMENTARY SCHOOL
Unang Markahang Pagsusulit
HEALTH-4
SUSI SA PAGWAWASTO
Musika Physical Education

1. A 1 physical activity pyramid


2. A 2 physical fitness
3. C 3 muscular endurance
4. D 4 reaction time
5. C 5 power
6. B 6 tumbang preso
7. A 7 kickball
8. C 8 batuhang bola
9 9 syato
10 10 kalamanan at power
11 Health
12. B 1 T
13.D 2 T
14. D 3 T
15. B 4 M
Sining 5 M
1. A 6 M
2. A 7 T
3. A 8 T
4. B 9 T
5.C 10 T
6. A 11
7. A 12
depende sa paliwanag ng
8. A 13
bata
9. A 14
10. A 15
Tama o Mali
11. TAMA
12. MALI
13. TAMA
14. MALI
15. TAMA
16. TAMA
17. TAMA
18. TAMA
19. MALI
20. TAMA
CONCHU ELEMENTARY SCHOOL
Table of Specification in MAPEH-4
Unang Markahang Pagsusulit
Aralin Bilang ( Bilang ng Araw na Bahagdan Kinalalagyang
Layunin)
Bilang ng Aytems
Itinuro ( Percent ) Bilang
Health
1 4 7.54% 4 1,2,3,4
2 4 7.54% 4 11,13,14,15
3 3 5.66% 3 8,12,17
4 3 5.66% 3 18,19,20
5 3 5.66% 3 5,6,7
6 3 5.66% 3 9,10,16
Music
1 1 1.89% 1
2 1 1.89% 1
3 1 1.89% 1
4 1 1.89% 1
5 1 1.89% 1
6 1 1.89% 1
7 1 1.89% 1
8 1 1.89% 1
Arts
1 2 3.77% 2
2 1 1.89% 1
3 2 3.77% 2
4 1 1.89% 1
5 2 3.77% 2
6 1 1.89% 1
7 1 1.89% 1
8 2 3.77% 2
PE
1 1 1.89% 1
2 2 3.77% 2
3 2 3.77% 2
4 2 3.77% 1
5 1 1.89% 1
6 2 3.77% 1
7 1 1.89% 1
8 2 3.77% 1
53 100.00% 50

Prepared by:

LORADEL P. DONCILLO
Teacher

Noted by:

DONAH JEAN S. SALES, Ed. D.


Principal