You are on page 1of 98

RUKUN NEGARA

Bahawasanya Negara Kita Malaysia


mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokrasi;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)

RUKUN NEGARA HP.indd 1 30/09/16 9:42 PG


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS

BAHASA MELAYU
(KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN)
BUKU AKTIVTI
Tahun 1

Buku Aktiviti
Jilid 1

PENULIS
MAZLINA BINTI ISMAIL
AZLIANA BINTI MASHURI
SITI ZARINA BINTI SABRI

EDITOR
NOR BAIZURA BINTI IBRAHIM
WAN MOHAMMAD AFIFI BIN WAN ZAINUDIN

PEREKA BENTUK
JAPRI BIN ABD MAJID

ILUSTRATOR
MASKI YU BIN LATIF YU
RUSLI BIN ABDUL WAHAB
HASBULLAH BIN ABU HASHIM

Dewan Bahasa dan Pustaka


Kuala Lumpur
2016
C = 100

No. Siri Buku: 0021


M = 80
Y=0
K = 10 PENGHARGAAN
KK 499-221-0302011-49-1109-20101 Penghasilan buku ini melibatkan kerjasama
ISBN 978-983-49-1109-6 banyak pihak. Sekalung penghargaan dan terima
kasih ditujukan kepada semua pihak yang terlibat:
Cetakan Pertama 2016
• Jawatankuasa Penambahbaikan
© Kementerian Pendidikan Malaysia 2016
Pruf Muka Surat, Bahagian Buku Teks,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam
buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, • Jawatankuasa Penyemakan Pembetulan
disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan Pruf Muka Surat, Bahagian Buku Teks, KPM.
lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk
• Jawatankuasa Penyemakan Naskhah
atau cara, baik dengan cara bahan elektronik,
Sedia Kamera, Bahagian Buku Teks, KPM.
mekanik, penggambaran semula mahupun dengan
cara perakaman tanpa kebenaran terlebih dahulu • Pegawai-pegawai Bahagian Buku Teks dan
daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan
• Jawatankuasa Peningkatan Mutu,
tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia • Panel Pembaca Luar, DBP.
oleh:
• Organisasi atau institusi yang telah memberikan
Dewan Bahasa dan Pustaka,
kerjasama dan membenarkan karya atau
Jalan Dewan Bahasa,
bahan terbitannya digunakan sebagai bahan
50460 Kuala Lumpur.
pembelajaran.
No. Telefon: 03-21479000 (8 talian)
No. Faksimile: 03-21479643 • Semua pihak yang terlibat secara langsung
Laman Web: http://www.dbp.gov.my atau tidak langsung dalam usaha menjayakan
penerbitan buku ini.
Reka Letak dan Atur Huruf:
Aras Mega (M) Sdn. Bhd.

Muka Taip Teks: Azim


Saiz Muka Taip Teks: 16 poin

Dicetak oleh:
Cetakrapi Sdn. Bhd.,
No.22, Jalan Sri Ehsan Satu,
Taman Sri Ehsan,
52100 Kepong,
Kuala Lumpur.
KANDUNGAN
Pengenalan Watak iv

TEMA 1: KELUARGA

UNIT 1 Cerita Adam 1


UNIT 2 Keluarga Adam 7
UNIT 3 Kasih Emak 13
UNIT 4 Kasih Bapa 19
UNIT 5 Adik-beradik Adam 25

TEMA 2: BERSIH DAN SIHAT

UNIT 6 Kebersihan Diri 31


UNIT 7 Rumahku Bersih 37
UNIT 8 Kelasku Bersih dan Kemas 43
UNIT 9 Amalan Sihat di Sekolah 49
UNIT 10 Masyarakat 55

TEMA 3: KESELAMATAN DIRI

UNIT 11 Rumah Saya 61


UNIT 12 Selamat dan Bersih 67
UNIT 13 Selamat di Sini 73
UNIT 14 Taman Permainan 79
UNIT 15 Keselamatan Jalan Raya 85
INDEKS KOD TANGAN 91

iii
Pengenalan Watak

Saya
Saya Anis
Andi Saya Adam
Saya Hui Min

Saya
Ravi

Hui Min

Andi Adam Anis Ravi


iv
1 Cerita Adam

Cam bunyi.

bruumm, bruumm ...

ciap, ciap ...

ngiau, ngiau ...

• Bimbing murid mengecam bunyi berdasarkan gambar di atas dan persekitaran murid.
Nota
Guru 1.1.1
BT: 2 1
Padan dan ajuk bunyi.

dum, dum

tok, tok

kuek, kuek

• Murid mengajuk bunyi benda dan binatang dengan betulnya.


Nota
Guru 1.1.2
2 BT: 3
Tentukan arah bunyi.

ling, ling
,
ap, ap

, ,

la, la, la
• Murid menentukan arah bunyi.
Nota 1.1.3
Guru
BT: 4 3
Sebut dan isyarat.

n d
f r
k
g c
h j l w

t
q
z
y t
p v b
s
x
m

e
u
a
i o

• Bimbing murid menyebut abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.
Nota
Guru 2.1.1
4 BT: 5
Rujukan Kod Tangan

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

5
Lakar bentuk.

• Murid membuat aktiviti melakar mengikut bentuk.


Nota
Guru 3.1.1
6 BT: 6
2 Keluarga Adam

Sebut dan isyarat.

a b c d e f

g h l

m q r

s w x

y z

• Murid mengecam dan menyebut abjad dengan betulnya.


Nota 1.2.1
Guru
BT: 7 7
Sambungkan titik.

8
• Murid melakar garisan putus-putus.
Nota 3.1.2
Guru
BT: 8, 9 9
Tuliskan abjad mengikut garisan putus-putus.

a b c d e f
h i l
m n o r
s u v w
x z
10
B C D E F
G H I J L
M N O P Q R
S T U V W
X Y Z

• Murid menulis huruf besar dan huruf kecil dengan betulnya.


Nota 3.2.1
Guru
BT: 10, 11 11
Lengkapkan seni kata lagu.

Sayang Semuanya

Satu, satu, saya sayang ema

Dua, dua, saya sayang bapa

Tiga, tiga, sayang adi , abang, a a

Satu, dua, tiga, sayang semuanya.

• Bimbing murid menyebut seni kata lagu sambil berisyarat.


Nota
Guru 4.1.1
12 BT: 12
3 Kasih Emak

Sebut dan warnakan suku kata yang betul.


a e

ba ci ce da

i o

bi cu do be

da du
• Murid menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betulnya.
Nota 1.2.2
Guru
BT: 13 13
Eja dan sebut suku kata.

1. ke + ju =

2. ta + li =

3. ba + tu =

4. gu + li =

14
5. to + pi =

6. ka + yu =

7. ra + ga =

8. ro + ti =

Nota • Bimbing murid mengeja dan membatangkan suku kata terbuka dengan betulnya.
Guru 2.1.2
BT: 14 15
Tuliskan.

ibu ba u bunga

pasu si u
• Bimbing murid menulis suku kata terbuka dengan betulnya.
Nota
Guru 3.2.2
16 BT: 16
Kata Nama Am.

baju

buku

sofa

meja

bola
• Bimbing murid menggunakan kata nama am.
Nota
Guru 5.1.1
BT: 18 17
Kata Nama Am.

paku

topi

jari

tali pasu

• Bimbing murid menggunakan kata nama am.


Nota
Guru 5.1.1
18 BT: 18
4 Kasih Bapa

Bunyikan huruf vokal.

an ma

dang

pal ren
• Murid menyebut huruf vokal dan suku kata tertutup.
Nota 1.2.3
Guru
BT: 19 19
Padankan suku kata dengan gambar.

1. zip

2. jam

3. pen

4. van

5. bas

6. gam

• Bimbing murid mengeja dan membatangkan suku kata tertutup.


Nota
Guru 2.1.3
20 BT: 20
Eja dan sebut suku kata.

rum + put pen + sel ker + tas

gun + ting ram + but


• Bimbing murid mengeja dan membatangkan suku kata tertutup.
Nota
Guru 2.1.3
BT: 20 21
Tuliskan.

on beg

cermin ais rim co la


• Murid menulis suku kata tertutup dengan betulnya.
Nota
Guru 3.2.3
22 BT: 22
Lengkapkan suku kata yang betul.

1. sen + duk = senduk

2. mang + = mangkuk

3. ken + = kentang

4. ping + = pinggan

5. mang + = manggis

6. kang + = kangkung

• Murid menulis suku kata tertutup dengan betulnya.


Nota 3.2.3
Guru
BT: 22 23
Nyanyikan.

Sayang Ayah

Ayah oh ayah

Pandai hias rumah

Tidak suka marah

Saya sayang ayah

(Melodi lagu “Sayang Ayah Ibu”)

• Bimbing murid memahami seni kata lagu.


Nota
Guru 4.1.2
24 BT: 24
5 Adik-beradik Adam

Lihat, cam dan isyarat.

belon
piring lilin

oa reben gelas
• Bimbing murid berisyarat, sebut dan eja perkataan yang mengandungi suku kata
Nota 1.2.4
Guru terbuka dan tertutup.
BT: 25 25
Baca dan isyarat.

pagar aman tiang

abang asu
adi
• Murid membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka
Nota
Guru dan tertutup. 2.2.1
26 BT: 26
Baca dan isyarat.

gelang pokok dahan jalan kucing bangku

• Murid membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka
Nota 2.2.1
Guru dan tertutup.
BT: 26 27
Tuliskan.

1.

gayung

2.

tudung

3.

baldi

4.

paip

• Bimbing murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup.
Nota
Guru 3.2.4
28 BT: 28, 29
Tuliskan.

jambu epal terung pisang

• Murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup.
Nota 3.2.4
Guru
BT: 28, 29 29
Tuliskan.

1. Amir abang Adam.

2. Ani a kakak Adam.

3. Alia adik perempuan Adam.

4. A im adik lelaki Adam.


• Bimbing murid menggunakan kata nama khas.
Nota
Guru 5.1.2
30 BT: 30
6
6 Kebersihan Diri

Eja dan sebut perkataan.

daun pakai

tuala kain

tangan span

• Minta murid berisyarat dan eja perkataan yang mengandungi diftong, digraf,
Nota 1.2.5
Guru vokal berganding dan konsonan bergabung.
BT: 32 31
Baca.

1 Bapa Ravi cukur misai.

2 Adam guna tuala.

3 Hui Min sapu krim.

4 Anis basuh tangan.


• Minta murid baca dan fahami frasa yang mengandungi diftong, digraf, vokal berganding
Nota
Guru dan konsonan bergabung dalam ayat tunggal dengan isyarat yang betul. 2.2.2
32 BT: 34
Rujukan Kod Tangan

1.

Bapa Ravi cukur misai.

2.

Adam guna tuala.

3.

Hui Min sapu krim.

4.

Anis basuh tangan.

33
Tuliskan perkataan yang betul.

s ampu

uala

34
lan ai

ain

• Minta murid menulis perkataan yang mengandungi diftong, difgraf, vokal berganding
Nota 3.2.5
Guru dan konsonan bergabung dengan tulisan yang kemas.
BT: 33 35
Baca cerita dan lakonkan.

Adik bangun pagi. Adik gosok gigi.

Adik mandi. Adik pakai baju.


Nota • Murid mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.
Guru 4.2.1
36 BT: 36
7 Rumahku Bersih

Lengkapkan ayat.

emak kakak Adam adik

Bapa tolong _____________ sapu sampah.

________________ bantu cuci pinggan. ______________

lap meja. _______________ buang sampah.


• Murid menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betulnya.
Nota 1.2.6
Guru
BT: 37 37
Baca dan padankan.

1. Abang lap kuah.

2. Andi cuci kentang.

3. Adam basuh tangan.

4. Ibu basuh cawan.

• Murid baca dan padankan ayat dengan gambar yang betul.


Nota
Guru 2.2.3
38 BT: 38
Rujukan Kod Tangan

1.

Abang lap kuah.


2.

Andi cuci kentang.


3.

Adam basuh tangan.


4.

Ibu basuh cawan.

39
Berbicara.

Kamu buat
apa, Anis? Saya sedang sapu
sampah, ibu.

Rujukan Kod Tangan

kamu buat sedang sapu sampah

40
Kita mesti keringkan
lantai guna mop.

Baik, nenek.

Rujukan Kod Tangan

kita mesti kering lantai guna


• Murid mengujarkan dialog menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua.
Nota
Guru 5.1.3
BT: 41 41
Tuliskan.

Emak pakai kain bersih.

Hui Min lap tingkap.

Anis sapu sampah.

Bapa basuh langsir.

• Murid menulis ayat tunggal berdasarkan gambar.


Nota
Guru 3.2.6
42 BT: 39
8 Kelasku Bersih

dan Kemas
Sebut dan isyarat.

Lap tingkap
Tolong
dengan kain.
bersihkan
meja.

Sila buang Lap lantai


sampah dalam guna mop.
tong sampah.

• Bimbing murid memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan.


Nota 1.3.1
Guru
BT: 44, 45 43
Baca dan padankan.

1. Cikgu Anum pasang


langsir.

2. Andi sapu lantai.

3. Ravi susun meja.

4. Hui Min lap tingkap.

5. Anis kemas buku.

• Murid baca dan fahami ayat tunggal.


Nota
Guru 2.3.1
44 BT: 43
Rujukan Kod Tangan

1.

Cikgu Anum pasang langsir.2.

Andi sapu lantai.3.

Ravi susun meja.4.

Hui Min lap tingkap.5.

Anis kemas buku.

45
Mari cerita.

2. Andi makan tidak


1. Tangan Andi kotor.
basuh tangan.

3. Andi sakit perut. 4. Andi masuk hospital.

• Bimbing murid bercerita berdasarkan gambar.


Nota
Guru 4.2.2
46 BT: 48
Rujukan Kod Tangan

1.

Tangan Andi kotor.


2.

Andi makan tidak basuh tangan.


3.

Andi sakit perut.


4.

Andi masuk hospital.

47
Tuliskan nama objek berdasarkan jadual.

1 2 3 4 5

1A Ini kasut 3C Ini c __ __ __ __

2B Ini b __ __ __ __ 3E Ini b __ __ __ __

4C Ini b __ __ __ __ 5E Ini m __ __ __ __

• Bimbing murid tulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup mengikut
Nota
Guru gambar pada jadual yang disediakan. 3.3.1
48 BT: 46, 47
9 Amalan Sihat

di Sekolah

lompat setempat

angkat tangan

Saya suka

pusing badan

Apa pergerakan
yang kamu suka?

lompat bintang
• Murid memberikan respons terhadap soalan bertumpu.
Nota 1.3.2
Guru
BT: 49 49
Baca dan tulis.

minum masak

air

1.1. Minum air masak.

cuci sebelum

tangan selepas makan

2. Cuci tangan sebelum dan selepas makan.

50
tutup

makanan

minuman

3.
Tutup makanan dan minuman.

buang tong

sampah

dalam

4. Buang sampah dalam tong sampah.

• Bimbing murid memahami ayat tunggal dan ayat majmuk.


Nota 2.3.2
Guru
BT: 50 51
Tulis semula.

lantai

pisang

dengar

radio

52
stor

serai

bunga

kuih

stoking

• Bimbing murid menulis perkataan yang mengandungi diftong, difgraf, vokal berganding
Nota 3.3.2
Guru dan konsonan bergabung.
BT: 52 53
Tuliskan kata kerja yang sesuai.

duduk lihat beri

1. Hui Min _______ ikan


makan.

2. Cikgu Yasmin ______


di bangku.

3. Adam suka _______


burung.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

duduk lihat beri ikan burung


• Bimbing murid menggunakan kata kerja dengan betulnya.
Nota
Guru 5.1.4
54 BT: 54
10 Masyarakat

Ujarkan dialog.
Kita mesti buang
air dalam tin ini.
Ada jejentiklah
dalam tin ini!

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

ada dalam tin ini kita


6. 7. 8. 9.

mesti buang air jejentik


• Murid memberikan respons secara gerak laku terhadap pesanan.
Nota
Guru 1.3.3
BT: 55 55
Catat perkara penting daripada petikan.

Hari ini hari Sabtu. Anis dan ibu hias taman.


Aktiviti bermula jam 8.00 pagi. Ibu susun pasu
bunga. Anis cabut rumput. Mereka rehat pukul
11.30 pagi. Mereka gembira taman jadi cantik.

Hari: _____________________________________

Masa: _____________________________________

Tugas ibu: _____________________________________

Tugas Anis: _____________________________________

• Bimbing murid catat idea utama di ruang yang disediakan.


Nota
Guru 2.4.1
56 BT: 56
Rujukan Kod Tangan
1. 7.

pada susun
2. 8.

Sabtu bunga
3. 9.

taman rumput
4. 10.

hari pasu
5. 11.

hias cabut
6. 12.

aktiviti cantik

57
Tuliskan.
1. 2.

sabit + rumput beli + buah limau

= ___________________ = ___________________

3. 4.

pakai + sarung tangan tanam + tin kosong

= ___________________ = ___________________

Nota • Minta murid bina dan menulis frasa dengan betulnya.


Guru 3.3.3
58 BT: 58
Rujukan Kod Tangan
1. 7.

sabit tanam
2. 8.

rumput kosong
3. 9.

pakai beli
4. 10.

tin buah
5. 11.

sarung limau
6.

tangan

59
Lakonkan.
Andi, gunakan
1. sarung tangan
semasa mengecat.

2. Ravi, tolong siram


pokok bunga itu.

Nota • Minta murid melakonkan dialog secara didik hibur.


Guru 4.3.1
60 BT: 60
11 Rumah Saya

Ceritakan.

Mari emak
guntingkan Terima
kertas ini. kasih, emak.

Adam,
tolong Baiklah,
kunci pintu emak.
pagar itu.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

mari tolong gunting kertas kunci


6. 7. 8.

pintu pagar baiklah


• Murid berkomunikasi dan berisyarat secara bertatasusila.
Nota
Guru 1.4.1
BT: 62 61
Tandakan (✓) perbuatan menjaga

keselamatan.

selamat
Abang bawa air
panas. tidak
selamat

selamat
Emak jahit baju
adik. tidak
selamat

selamat
Kakak lap tangan
sebelum tutup tidak
suis. selamat

selamat
Adik kupas buah
epal. tidak
selamat
• Murid mengelaskan gambar mengikut arahan.
Nota
Guru 2.4.2
62 BT: 63
Rujukan Kod Tangan
1. 7.

perbuatan jahit
2. 8.

selamat baju
3. 9.

tidak lap
4. 10.

kupas tangan
5. 11.

bawa sebelum
6. 12.

panas tutup

63
Bina ayat tunggal.

1. Adam + simpan pasu.

____________________________________________.

2. Adam + gunting tali.

____________________________________________.

3. Adam + potong kertas.

____________________________________________.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

simpan pisau gunting tali potong


6.

kertas
• Murid bina ayat tunggal dan ayat majmuk.
Nota
Guru 3.3.4
64 BT: 65
Bina ayat majmuk.

1. Emak guna sarung tangan tanam pokok.


2. Emak guna sudip tangan tanam pokok.

____________________________________________.

____________________________________________.

1. Anis tolong emak potong buah.


2. Adik tolong emak potong buah.

____________________________________________.

____________________________________________.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

guna sarung tangan sudip tolong


• Murid bina ayat tunggal dan ayat majmuk.
Nota
Guru 3.3.4
BT: 65 65
Warnakan gambar.
1. 2.

Meja tulis itu warna biru. Almari baju warna kuning.

3. 4.

Sofa rumah warna merah. Kipas siling warna hijau.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

meja tulis almari sofa kipas


6. 7. 8. 9.

biru kuning merah hijau


• Murid menggunakan kata adjektif warna.
Nota
Guru 5.1.5
66 BT: 66
12 Selamat dan Bersih

Lengkapkan dialog.

adik ibu kamu

Adam: Ibu, ini kawan saya. Namanya, Ravi.

Ravi: Apa khabar, mak cik?

Ibu: Khabar baik, Ravi.

Adam: Ini _________ saya. Namanya, Akim.

Ravi: Hai, Akim.

Adam: _________ , kami masuk sekolah dulu.

Ibu: Baiklah, Adam, Ravi. Jaga keselamatan diri

_________ di sekolah.

• Minta murid melengkapkan dialog dengan kata panggilan ahli keluarga asas.
Nota
Guru 1.4.2
BT: 67 67
Baca dan jawab soalan.

Peraturan di dalam kelas


1. Jangan berlari dalam kelas.
2. Berhati-hati susun meja dan kerusi.
3. Simpan alatan tajam dalam laci.
4. Jangan tolak kawan semasa beratur.

Apakah peraturan di dalam kelas?

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

Nota • Murid memahami maklumat yang tersurat.


Guru 2.4.3
68 BT: 68
Rujukan Kod Tangan
1. 7.

peraturan simpan
2. 8.

kelas alatan
3. 9.

jangan tajam
4. 10.

berlari laci
5. 11.

hati-hati tolak
6.

kerusi

69
Tuliskan perkataan.

Jadual keselamatan bilik sains

1. Beratur sebelum masuk.

2. Jangan masuk bilik sains tanpa kebenaran guru.

3. Padam suis lampu dan kipas selepas guna.

4. Berhati-hati susun meja dan kerusi.

Suku kata terbuka Suku kata tertutup

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

• Murid menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup.
Nota
Guru 3.4.1
70 BT: 70
Rujukan Kod Tangan
1. 7.

keselamatan padam
2. 8.

kebenaran suis
3. 9.

bilik lampu
4. 10.

sains kipas
5. 11.

tanpa selepas
6. 12.

jadual guna

71
Ujarkan dialog.
1.
Cikgu, boleh saya Adam, jangan sentuh
______________ ? suis yang rosak itu.

2.
Cikgu, boleh saya Kamu tidak boleh kutip
______________ ? kaca yang pecah, bahaya.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

kutip pecah bahaya kaca rosak


• Bimbing murid melakonkan dialog.
Nota
Guru 4.3.2
72 BT: 72, 73
13 Selamat di Sini

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


Cikgu Siti: Anis.
Anis: Ya, ________ , (saya, awak) cikgu.
Cikgu Siti: ________ (Awak, Saya) mesti beratur sewaktu
membeli makanan.
Anis: Baiklah, cikgu. Maafkan saya.
Cikgu Siti: Pesan pada kawan-kawan ________ (kamu,
saya) juga.
Anis: Baiklah, cikgu. ________ (Kami, Kamu) akan ikut
nasihat cikgu.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4.

sewaktu mesti maafkan pesan


5. 6. 7. 8. 9.

pada juga akan ikut nasihat


• Murid berbual dan berisyarat berdasarkan dialog yang mengandungi kata ganti nama diri
Nota
Guru pertama dan kata ganti nama diri kedua. 1.4.3
BT: 73 73
Lengkapkan ayat.

1. Jangan ___________________ di kantin.

2. ___________________ sewaktu membeli makanan.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4.

jangan kantin sewaktu membeli

74
3. Dilarang ___________________ ke dapur kantin.

4. ___________________ di tempat yang disediakan.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4.

dilarang dapur tempat sedia


• Bimbing murid memahami bahan grafik dengan betulnya.
Nota
Guru 2.5.1
BT: 74 75
Susun maklumat.

• Ravi tunggu emak di sekolah.


• Ravi berbaris semasa keluar kelas.
• Ravi tidak berlari-lari semasa keluar kelas.

Langkah selamat pulang dari sekolah

Nota • Murid mencatat maklumat mengikut urutan.


Guru 3.5.1
76 BT: 76
Rujukan Kod Tangan
1. 6.

tunggu langkah

2. 7.

sekolah selamat

3. 8.

beratur pulang

4. 9.

keluar dari

5.

berlari-lari

77
Lengkapkan pantun dua kerat.

main cincin lantai beratur bas

Lap motor dengan kain,


Dalam stor jangan _____________ .

Abang Hairi pakai _____________ ,


Jangan lari _____________ licin.

Main catur dengan Pak Abas,


Sila _____________ naik _____________ .

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4.

lap stor cincin pakai


5. 6. 7.

licin catur sila


Nota • Minta murid melengkapkan pantun dengan perkataan yang sesuai.
Guru 4.4.1
78 BT: 78
14 Taman Permainan

Berbicara.

Kamu pinjam Saya pinjam


basikal siapa? basikal Ravi.

Adik, jangan
duduk di tepi
kolam itu. Baiklah, ibu.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

kamu pinjam tepi kolam basikal


6.

jangan
• Bimbing murid berkomunikasi dengan menggunakan kata ganti nama diri
Nota
Guru dan kata ganti nama tunjuk. 1.4.4
BT: 79 79
Baca dan jawab soalan.

ALATAN
Permainan
DI TAMAN
Rosak
Oleh: Muhd Kamal Arif
Subang - Taman putus. Papan gelongsor
permainan di Taman pula berlubang. Papan
Mawar tidak boleh tanda “Dilarang bermain
digunakan lagi. Alatan di sini” telah dipasang.
permainan di situ telah
rosak. Tali buaian telah

Apakah peralatan yang rosak?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Nota • Murid membaca dan memahami bahan grafik.


Guru 2.5.2
80 BT: 80
Rujukan Kod Tangan
1. 7.

taman tali
2. 8.

permainan jongkang-jongket
3. 9.

rosak pula
4. 10.

guna patah
5. 11.

lagi buaian
6. 12. 13.

situ pasang larang

81
Tuliskan maklumat.

pelindung siku
topi keledar

pelindung lutut

baju keselamatan

Ravi ada basikal baharu.


Ravi kayuh basikal ke taman.
Dia pakai topi keledar, pelindung siku, pelindung lutut
dan baju keselamatan.
Ravi gembira dapat kayuh basikal.

• Murid membaca teks dan mengklasifikasikan maklumat dengan betulnya.


Nota
Guru 3.5.2
82 BT: 82
Ujarkan dialog.

dan

1. Adik pakai baju renang.


Abang pakai baju renang.

_________________________

_________________________.

2. Adik mandi di kolam.


Ayah mandi di kolam.

_________________________

_________________________.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3.

pakai renang kolam


• Murid menggunakan kata hubung yang mudah mengikut konteks.
Nota
Guru 5.1.6
BT: 83, 84 83
atau

1. Adik guna pelampung?


Ayah guna pelampung?

_________________________

_________________________.

2. Adam guna tangga turun


kolam?
Kakak guna tangga turun
kolam?

_________________________

_________________________.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

guna pelampung tangga kolam turun


• Murid menggunakan kata hubung yang mudah mengikut konteks.
Nota
Guru 5.1.6
84 BT: 83
15 Keselamatan

Jalan Raya
Baca dan padankan.

Gunakan jejantas
semasa melintas.

Pimpin tangan ibu


ketika melintas.

Gunakan lintasan
zebra sewaktu
melintas.

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4.

cara selamat lintas pimpin


• Murid bercerita menggunakan ayat tunggal.
Nota
Guru 1.5.1
BT: 85 85
Isi tempat kosong.
Adam mahu ke kedai. Dia berhati-hati semasa melintas
jalan.

lampu isyarat lintasan zebra

Adam guna apa semasa melintas jalan?

_______________________________________________ .
• Bimbing murid menaakul bahan grafik yang diberikan.
Nota
Guru 2.5.3
86 BT: 86
Rujukan Kod Tangan
1. 6.

mahu semasa

2.

kedai

3.

lintasan

4.

lampu isyarat

5.

berhati-hati

87
Hantar Simpan Buang Label

Kepada:

Subjek:
Tuliskan maklumat.

Hantar Simpan Buang Label

Kepada: Hui Min


Subjek: Hobi baharu saya

Salam sejahtera, Hui Min. Apa khabar? Saya sihat.


Hui Min, saya sudah baca e-mel kamu. Saya juga
ada hobi baharu. Saya suka kumpul gambar
kereta. Saya ambil gambar kereta guna kamera.
Saya juga gunting gambar kereta daripada
majalah. Saya suka dengan hobi saya.
Terima kasih.
Daripada Tina.

1. Apakah hobi Tina?

___________________________________________

2. Tina ambil gambar daripada mana?

___________________________________________
• Murid menulis maklumat dengan bahasa yang santun.
Nota
Guru 3.6.1
88 BT: 87
Rujukan Kod Tangan
1. 7. 13.

salam kereta sejahtera


2. 8. 14.

sihat ambil mana


3. 9.

e-mel kamera
4. 10.

hobi gunting
5. 11.

kumpul majalah
6. 12.

gambar daripada

89
Isi tempat kosong dan lafazkan.

jalan raya selamat berharga

Pokok meranti di tepi paya,


Berhati-hati di _______________ .

Bunga kertas cantik tersemat,


Guna jejantas pasti _______________ .

Simpan santan dalam raga,


Jaga keselamatan amatlah _______________ .

Rujukan Kod Tangan


1. 2. 3. 4. 5.

simpan santan raga amat tepi


6. 7. 8.

paya tersemat pasti


• Bimbing murid mengisyaratkan pantun dua kerat.
Nota
Guru 4.4.2
90 BT: 89
Indeks Kod Tangan
A botol 48
buah 59
gelang 27
gelas 25
keju 14
kelas 69
abjad 10 buai 81 gigi 36 keluar 77
ada 55 buang 51 gosok 36 keluarga 7
adik 12 buku 17 guli 14 kemas 43
adik-beradik 25 bunga 16 gunting 21 kentang 23, 39
air 50 bunyi 1, 19 kereta 89
aiskrim 22 burung 54 H kerja 54
kering 41
ajuk 2 hari 57
akan 73
aktiviti 57
C hias 24 kertas 21
kerusi 69
cabut 57 hijau 66
alat 69 hobi 89 kipas 66
cam 1
almari 66 hospital 47 kita 40
cantik 57
am 17 kolam 79
cara 85
amalan 49
amat 90
catat 56 I kon 22
kosong 59
catur 78 ibu 16
ambil 89 kotak 25
cawan 39 ikan 19
angkat 49 kotor 47
cerita 1 ikut 10
arah 3 krim 33
cermin 22 isi 90
atau 84 kuah 39
cincin 78 isyarat 4, 87
atur 69, 77 kucing 27
coklat 22
ayat 64 cuci 39 J kuih 53
kumpul 89
B cukur 33
jadual 48 kunci 61
badan 33
bahaya 72
D jaga 62
jahit 63
kuning 66
kupas 63
dahan 27 jalan 27, 85 kutip 72
baju 17 dan 83 jam 20
bakul 48
baldi 28, 48
dapur 75
dari 77
jambu 29 L
bangku 27 jangan 69 laci 69
daripada 89 jari 18
bapa 12 lafaz 90
daun 31 jawab 68
bas 20 lagi 81
dengar 52 jejantas 87
basikal 79 lagu 12
dialog 55 jongkang-jongket 81
basuh 33 lakar 6
diri 31 juga 73
batu 14 lampu 71
dua 12
bawa 63
beg 22
duduk 54 K langkah 77
langsir 45
beli 59
belon 25
E kaca 72
kain 31
lantai 35
lap 33
eja 14
benar 71 kakak 12, 30 larang 75, 81
emak 12
bentuk 6 kamera 89 lari 69, 77
e-mel 89
bersih 31 kamu 40 lelaki 30
epal 19
betul 13 kangkung 23 licin 78
bicara 40, 79
bilik 71
G kantin 74
kasih 13
lihat 54
lakon 36
gam 20 lilin 25
bina 64 kasut 26, 48
gambar 20 limau 59
bintang 49 kata 13
garis 10 lindung 82
biru 66 kayu 15
gayung 28 lintas 85
bola 17 kedai 87

91
lompat 49
lutut 82
pensel 21
penting 56
senduk 23
seni 12 V
perempuan 30 serai 53 van 20
M perut 47
pesan 73
sihat 49
siku 16
vokal 19
maaf 73
mahu 87 petik 56
pimpin 85
sila 78
simpan 64
W
main 79 waktu 73
majalah 89 pinggan 23 situ 81 warna 13
majmuk 65 pinjam 79 soal 68
maklumat 76
mana 89
pintu 61
piring 25
sofa 17
span 31
Z
pisang 29 stoking 53 zip 20
mandi 36
manggis 23 pisau 64 stor 53, 78
mangkuk 23 pokok 27 sudip 65
marah 24 potong 64 suis 71
masak 50 pulang 77 suka 24
masyarakat 55 pusing 49 suku 13
meja 17 putus 10 susun 57
syampu 34
merah 66
R
mesti 41, 73
minum 50 radio 52 T
misai 33 raga 15, 90 tajam 69
murid 48 rambut 21 tali 14
raya 85 taman 26
N reben 25
renang 83
tangan 31
tangga 84
nama 17
nasihat 73 rosak 72, 81 tanpa 71
roti 15 tepi 79
O rumah 24
rumput 21, 57
terung 29
tiang 26
objek 48
tidak 24, 47
oren 19
S tiga 12
P sabit 59
Sabtu 57
tin 55
tingkap 45
pada 57, 73 titik 8
sains 71
padam 71 tolak 69
sakit 47
padan 2, 20, 38 tolong 61
salam 89
pagar 26 tong 51
sambung 8
pagi 36 topi 15
sampah 40
paip 28 topi keledar 82
santan 90
pakai 31 tuala 31
sapu 33, 40
paku 18 tudung 28
sarung 59
panas 63 tulis 10
satu 12
pandai 24 tunggal 64
saya 24
pantun 78 tunggu 77
sayang 12
pasang 45, 81 turun 84
sebelum 50
pasti 90 tutup 51
sebut 7
pasu 16
patah 81
paya 90
sedia 75
sekolah 49 U
selamat 62 udang 19
pecah 72
selepas 50 ujar 55
pelampung 84
semua 12
pen 20

92