You are on page 1of 18

Llengua catalana per a mestres

Guia Docent
2018-2019

Grau de Mestre/a en Educació Primària


Assignatura: Llengua catalana per a mestres

ÍNDEX
1.- Dades d’identificació........................................................................................................ 2

2.- Descripció i Objetius Generals ........................................................................................ 2

3.- Requisits previs ............................................................................................................... 4

4.- Competències ................................................................................................................. 4

5.- Resultats d’aprenentatge................................................................................................. 6

6.- Activitats formatives i metodología .................................................................................. 7

7.- Continguts ..................................................................................................................... 10

8.- Avaluació de l’aprenentatge .......................................................................................... 12

9.- Proposta d’actuacions específiques .............................................................................. 14

10. Bibliografia comentada ................................................................................................. 15

11. Normes especifiques de l’assignatura .......................................................................... 17

12. Consultes i atenció a l’alumnat ..................................................................................... 17

© FLORIDA UNIVERSITÀRIA
Este material docent no podrà ser reproduït totalment o parcialment, ni transmetre’s por procediments
electrònics, mecànics, magnètics o per sistemes de emmagatzemament i recuperació informàtica o qualsevol
altre mitjà, ni prestar, alquilar o cedir el seu ús de qualsevol altra forma, amb o sense ànim de lucre, sense
el permís previ, per escrit, de FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, S.C.V.

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


1
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

1.- Dades d’identificació

Assignatura: Llengua catalana per a mestres

Matèria/Mòdul: Didàctica de la llengua i la literatura

Caràcter/tipo de formació: Obligatòria. Formació bàsica

ECTS: 6

Titulació: Grau de Mestre/a en Educació Primària

Curs/Semestre: 2018-2019

Unitat: Unitat d’Educació


Nom: Jeroni Méndez
Mail: jmendez@florida-uni.es
Despatx: D.1.8.
Professorat:
Horari d’atenció: dilluns 9:00-10:30 i 16:00-18:30.
Grups:
(*) es recomana concertar cita tutoria via email.
Idioma en el que s’imparteix Català

2.- Descripció i Objectius Generals

Introducció
L’assignatura de Llengua catalana per a mestres, junt a la de Llengua espanyola per a
mestres són dues assignatures bàsiques dins del bloc de Formació Bàsica essencial en la
formació dels futurs mestres d’infantil i de primària. Ambdues assignatures s’ajusten al Marc
Europeu Comú de Referència per a les Llengües que fixa un nivell lingüístic normalitzat per
a totes les llengües. En aquesta línia, les noves titulacions especifiquen que el títol de Grau
de Mestre ha de garantir que, qui el posseeix, ha adquirit almenys un nivell C1 de
competència lingüística, tant en espanyol com en català.

L'alumnat d'aquest nivell, per tant: és capaç de comprendre una àmplia varietat de textos
extensos i amb un cert nivell d'exigència, i també reconèixer-hi sentits implícits. Sap
expressar-se de forma fluïda i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per a trobar
l'expressió adequada. Pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a fins socials, acadèmics
i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d'una certa

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


2
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió


del text.
Cal destacar, doncs, el caràcter eminentment instrumental d’aquesta matèria, ja que el
domini de la llengua és indispensable per a accedir a la resta de sabers. D'ací la necessitat,
no sols de millorar la pròpia competència lingüística, sinó d'assumir que la llengua és
fonamental, tant per a la formació personal, com per al bon exercici d'una futura tasca com
a docents.

El paper dels i de les mestres exigeix tenir molt present la societat en què exercirà el seu
treball. Aquesta, molt canviant, li exigirà un reciclatge i una formació continuada, tenint en
compte que s'ha de partir de la consideració del sistema educatiu plurilingüe propi, de la
diversitat de l'alumnat i del fet multicultural i plurilingüe existent en l'actualitat a les escoles.

Aquest fet multicultural i plurilingüe fa necessari contemplar l’ensenyament-aprenentatge de


llengües amb una visió renovada en la línia de les investigacions actuals de didàctica de la
llengua que consideren que no s’aprenen les llengües de manera independent i aïllada, sinó
que, d’alguna manera, sempre s’estableixen interrelacions i comparacions entre els diferents
aprenentatges que les integren, i en aquest sentit, que els sabers que es tenen sobre una
llengua s’apliquen i afavoreixen els aprenentatges de les altres.

En consonància amb aquesta realitat, les dues assignatures de la matèria Llengua per a
mestres, corresponents a les llengües catalana i espanyola, segueixen un plantejament
integrat. Això implica que la planificació de l’ensenyament d’ambdues respon a una mateixa
perspectiva didàctica –teòrica i metodològica- per a afavorir-la i evitar les repeticions
(Guasch i altres 2006). Per aquestes raons, el plantejament de l’assignatura Llengua
catalana per a mestres, exposat en aquesta guia docent, es complementa amb el de
l’assignatura Llengua espanyola per a mestres, tot compartint un temari i un mateix
plantejament metodològic.

Els objectius generals són els següents:


1. Consolidar el nivell de llengua de l’alumnat del 1r curs del Grau Infantil i Primària.
2. Potenciar la seua competència comunicativa global per convertir-se en un usuari
conscient de la llengua que incorpora la pràctica oral i escrita, també els coneixements de
reflexió lingüística propis i la capacitat de reflexió metalingüística.
FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària
3
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

3. Ser capaços d’ensenyar-la en el context del seu àmbit de docència.

3.- Requisits previs

Els corresponents a un/a alumne/a que ha cursat estudis de batxillerat o CFGS, amb uns
coneixements propis a aquesta etapa pel que fa a l’expressió oral i escrita. Alumnat capaç
d’haver superat amb aprovat la prova d’accés a la universitat de Valencià: llengua i literatura.

L’alumnat ha de disposar d’una competència suficient, oral i escrita, pel que fa al català. El
mínim desitjable, amb intenció de consolidar-lo i millorar-lo, seria el corresponent al nivell B2
del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

A més a més, els estudiants haurien de disposar d’una actitud oberta i favorable cap als
continguts de la matèria, i també cap a l’ús oral i escrit del català com a llengua vehicular.

L’alumnat ha de tenir coneixements bàsics en l’ús de ferramentes informàtiques: Word,


Powerpoint, recerca en Internet, correu electrònic... I han de ser capaços de treballar de
manera autònoma i en equip, també han de saber buscar, analitzar i sintetitzar la informació.

4.- Competències

COMPETÈNCIES MODEL EDUCATIU FLORIDA


G1. Competència digital. TICs
G2. Comunicació oral
G3. Comunicació escrita
G4. Comunicació en idioma estranger
G5. Treball en Equip
G6. Resolució de conflictes
G7. Aprenentatge permanent
G8. Compromís i responsabilitat ètica
G9. Iniciativa, Innovació i Creativitat

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


4
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

G10. Lideratge
G11. Autoregulació i responsabilitat en l’aprenentatge

COMPETÈNCIES DEL TÍTOL


BÀSIQUES I GENERALS
CG13 - Expressar-se oralment i per escrit correcta i adequadament en les llengües oficials de la
Comunitat Autònoma.
CG14 - Utilitzar amb solvència les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eines de
treball habituals.
CG15 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que
afecten a l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de
les pantalles; canvis en les relacions de gènere; multicultural i intercultural; discriminació i inclusió
social i desenvolupament sostenible; i també promoure accions educatives orientades a la
preparació d'una ciutadania activa i democràtica, compromesa amb la igualtat, especialment entre
homes i dones.
CG16 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individual.
CG17 - Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als
canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
CG18 - Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula.
CG19 - Reconèixer la identitat de cada etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores,
comunicatives, socials i afectives.
CG20 - Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge a l'aula en contextos
multiculturals i de coeducació.
CG21 - Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l'atenció a
cada estudiant, així com a la planificació de les seqüències d'aprenentatge i en l'organització de
les situacions de treball a l'aula i a l'espai de joc.
CG23 - Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per poder reflexionar
sobre la pràctica i la realitat, així com contribuir a la innovació i a la millora en educació.
CG24 - Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afectin a estudiants amb
diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge, així com adquirir recursos per afavorir la seva
integració.

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


5
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

ESPECÍFIQUES
CE51 - Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita i usar-les adequadament en la
pràctica professional.
CE52 - Reconèixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
CE53 - Fomentar la lectura i l'escriptura creatives.
CE54 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura.
CE55 - Reflexionar metalingüísticament per arribar a corregir discursos orals i escrits, propis i d'uns
altres.
CE56 - Usar la llengua rica i expressivament, procurant una actitud estètica davant el discurs.
Usar-la amb correcció promovent un llenguatge respectuós amb diferències culturals, genèriques,
lingüístiques, etc. d'acord amb el principi d'igualtat.
CE57 - Usar conceptes lingüístics i metalingüístics en el discurs acadèmic.

5.- Resultats d’aprenentatge

RESULTATS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES

R1 S’expressa oralment amb un nivell adequat de la


llengua, sense limitacions. La intervenció és adequada i
coherent, té un ordre lògic, està ben cohesionada i els G2, CG18, CE51, CE57
recursos de la llengua que hi utilitza són variats i
adequats.
R2 Elabora textos escrits (expositius i argumentatius)
adequats, coherents, ben cohesionats i correctes
gramaticalment. Formula les idees amb transparència i
G3, G4, G8, CG13, CG18,CE51,
aporta diversos arguments o exemples de manera
CE52, CE53
adequada. La selecció d’informació és apropiada al lector.
El text s’organitza en paràgrafs, ordenats lògicament;
l’estructura segueix les convencions del gènere...
R3 És capaç de reflexionar metalingüísticament i
d’escriure i parlar correctament des del punt de vista
E1, CE51, CE52, CE55
normatiu; així com de corregir els discursos orals i escrits,
propis i d’altres.

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


6
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

R4 Reconeix i utilitza les estructures bàsiques de la


llengua catalana i fa ús dels conceptes lingüístics i CG19, CE55, CE57
metalingüístics propis del discurs acadèmic.
R5 Fa un ús de la llengua correcte i expressiu, i és
respectuós/sa amb les llengües i els parlants. Valora la
G8, CG15, CG19, CG20, CE56
pluralitat lingüística i la riquesa que suposa conèixer
diverses llengües.
R6 Utilitza les tecnologies de la informació i de la
comunicació com a ferramentes de Treball habituals G1, CG14, CE51, CE52, CE54
individualment o en equip.
R7 Sap treballar en equip en l’elaboració dels projectes
G5, G7, G8, CG16, CG21
de treball encomanats des de l’assignatura.
R8 És capaç de treballar i d’investigar de manera
autònoma utilitzant les tècniques de recerca, anàlisi, CG23, CG24, CE51, CE52, CE53,
elaboració i posterior comunicació de la informació CE55, CE56, CE57
treballada.

6.- Activitats formatives i metodologia

Pel caràcter eminentment pràctic d’aquesta assignatura s’emprarà una metodologia activa
per tal d’assolir els objectius que es plantegen, la qual cosa fa imprescindible la implicació
de l’alumnat. S’hi fomentarà un acostament crític als diversos postulats teòrics i pràctics que
s’hi aportaran. S’usarà, doncs, l’anàlisi crítica del discurs com a mètode d’aproximació a la
realitat del fet textual, literari i creatiu.

L’assignatura s’estructura:

1. Docència directa del professor amb tota la classe.


2. Sessions de treball pràctiques per a la realització de les activitats proposades.
3. Tutorització de l’alumnat per a les exposicions dels grups i la realització del projecte
integrat.
4. Exposició per part dels estudiants dividits en grups sobre una part dels temes del
programa.
FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària
7
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

5. Presentació a la classe del projecte integrat.


6. Activitats pràctiques d’ortografia i gramàtica.

L’alumnat disposarà, prèviament al treball conjunt a l’aula, d’un dossier de documents i de


materials teoricopràctics corresponent a cada bloc de continguts. El treball a l’aula partirà
d’aquesta lectura prèvia i consistirà en l’aclariment de dubtes, amb referències a les idees
més importants i/o de més difícil comprensió i amb ampliació dels continguts mitjançant
explicacions del professor. Dins de cada bloc de continguts es proposarà treballs de reflexió
i/o d’aplicació pràctica per a dur a terme en grups de treball. La dinàmica ha de ser, des del
primer moment, participativa i de debat. Les i els estudiants prepararan les exposicions orals
dels temes i realitzaran el projecte integrat de treball en grup reduït que serà orientat i
supervisat pel professor.
Hi haurà una tutorització de l’alumnat per grups que hauran de reunir-se amb el professor
per a parlar del projecte integrat al qual es dedicaran entre 12-15 hores de treball a l’aula.

El volum de treball de l’alumnat en l’assignatura és equivalen a 25 hores per cascun dels


crèdits. Correspon, per tant, un total de 150 hores atenent al valor de 6 crèdits establerts per
a l’assignatura. Esta càrrega de treball es concreta entre:
• Activitats formatives presencials (classes teòriques i pràctiques, seminaris,
projectes integrats, tutoria,…..). 60 hores.
• Activitats formatives de treball autònom ( estudio i preparació de classes,
elaboracions d’exercicis, projectes, preparació de lectures, preparació
d’exàmens…..). 90 hores.

D’acord amb el que s’ha formulat, el treball queda distribuït entre les següents activitats i
percentatges d’aplicació:

ACTIVITATS FORMATIVES DE TREBALL PRESENCIAL


Modalitat
Metodologia Percentatge
Organitzativa

CLASSE TEÒRICA Exposició de continguts per part del professorat. 10 %

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


8
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

Sessions grupals de treball supervisades pel


CLASSES professorat.
40%
PRÁCTIQUES (Construcció significativa del coneixement mitjançant la
interacció i l’activitat de l’alumnat)
Treball sobre qüestions d’ortografia i gramàtica.
- Lectura dels llibres i articles proposats.
TREBALL -Realització d’esquemes, mapes conceptuals, activitats
20%
INDIVIDUAL autocorrectives...
- Comentari i producció de textos expositius i
argumentatius.
TREBALL EN EQUIP / Realització d’un projecte per a resoldre un problema o
PROJECTO abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i 25%
INTEGRAT realització d’una sèrie d’activitats.
Atenció personalitzada i en xicotet grup. Instrucció
realitzada amb l’objectiu de revisar, reconduir materials
TUTORIA de classe, aprenentatge i realització de treballs, etc. 5%
Consultes puntuals de l‘alumnat.
Tutories programades.
TOTAL (40% del total) 100%

ACTIVITATS FORMATIVES DE TREBALL AUTÓNOM DE L’ALUMNAT


Modalitat
Metodologia Percentatge
Organitzativa
Preparació individual i en grup d’assajos, resolució de
TREBALL EN GRUP problemes, projectes, etc. Per a entregar i exposar a les 40%
classes pràctiques
TREBALL
INDIVIDUAL / Estudi de l’alumnat. 60%
AUTÓNOM
TOTAL (60% del total) 100%

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


9
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

7.- Continguts

Relació de continguts
Els continguts s’agrupen en 5 unitats didàctiques.
1. El discurs com a unitat comunicativa: gèneres discursius i tipus de textos.
2. La competència comunicativa en contextos multilingües i els seus components.
3. Els gèneres discursius propis de l'àmbit escolar: textos expositius i textos
argumentatius.
4. La variació lingüística.
5. La norma lingüística del català: ortografia, morfosintaxi, barbarismes, pronoms febles
i conjugació verbal.

Aquesta assignatura està relacionada amb Llengua espanyola per a mestres: ambdues
assignatures tenen un caràcter eminentment instrumental, de tal manera que els continguts
teòrics fonamenten els pràctics i són susceptibles de diferents desenvolupaments
metodològics. A més a més, ambdues assignatures comparteixen un corpus poètic bilingüe
que forma part de les lectures proposades i que serà llegit i treballat de manera presencial
per part de l’alumnat amb ajuda del professorat, de cara a la preparació d’un recital poètic
com a resultat d’aprenentatge per tal d’afavorir la competència literària de l’alumnat (entesa
aquesta com a competència comunicativa plena).

UNITAT 1 EL DISCURS COM A UNITAT COMUNICATIVA: GÈNERES DISCURSIUS I


TIPUS DE TEXTOS
1.1.- Enfocament comunicatiu i lingüística del text.
1.2.- Els conceptes de text i de discurs, els àmbits d’ús, gèneres, tipus de text,
registre...
1.3.- Les propietats textuals
1.4.- Les tipologies textuals
1.5.- Tipologia textual i gramàtica

UNITAT 2 LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN CONTEXTOS MULTILINGÜES I ELS


SEUS COMPONENTS
2.1.- Concepte de competència

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


10
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

2.2.- L’ensenyament d’una segona llengua (L2).


Error, Interllengua, transferència i
Interferència lingüística.
2.3.- Contacte de llengües, bilingüisme, diglòssia
i substitució lingüística
2.4- Llengües en contacte i aprenentatge de llengües
2.5.- Educació bilingüe.

UNITAT 3 L’EXPOSICIÓ. ELS GÈNERES DISCURSIUS DE L’EXPOSICIÓ


3.1.- L’àmbit d’ús acadèmic
3.2.- Característiques dels textos expositius
3.3- Gèneres discursius de l’exposició
• L’exposició oral
• El treball monogràfic
• Les fitxes bibliogràfiques
3.4. Comentari i producció de textos expositius.

UNITAT 4 LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA


4.1. Introducció a la variació lingüística
4.2. Les varietats de la llengua: històriques, socials, geogràfiques i funcionals o
registres
4.3. Les varietats del català segons les característiques de l'usuari: varietats
geogràfiques
- Les varietats diatòpiques, dialectals o geogràfiques
• Català oriental i català occidental
• Els dialectes del català
• Els subdialectes del valencià
- Pràctiques de dialectologia
4.4.- Els registres com a varietats d'ús de la llengua:
- L'ús formal de la llengua. La llengua estàndard. La norma lingüística del català
- Comentari de textos
4.5. El registre publicitari. Projecte integrat: Realització d’una campanya publicitària
per anunciar “L’escola que somniem”.

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


11
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

UNITAT 5. LA NORMA LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ


5.1. -Ortografia
5.2.- Morfosintaxi
5.3.- Pronoms febles
5.4.-Conjugació verbal
5.5.- Barbarismes.

Planificació temporal
Nº DE
ACTIVITATS
RESULTATS D’APRENENTATGE SESSIONS
FORMATIVES
(hores)
Explicació de l’assignatura amb la Guia. Activitat
UNITAT 1 Inicial: ressenya. Lectures, activitats d’anàlisi i 25
producció de textos.
Lectures i activitats del tema 2: supòsits pràctics
UNITAT 2
(plurilingüisme a l’escola). 25

Activitats del tema 3: anàlisi i producció de


UNITAT 3
textos expositius. Taller d’escriptura. 25

Activitats del tema 4: anàlisi i comentari de


textos, pràctiques de dialectologia, 25
UNITAT 4
investigació sobre el registre publicitari per al
Projecte Integrat.
Dossiers d’exercicis autocorrectius de gramàtica i
UNITAT 5
ortografia (1 per semestre). 25
Recerca teòrica i producció de textos, escrits i orals,
PROJECTE
inclosos en la campanya publicitària (veure Fitxa de 25
INTEGRAT
PI).

8.- Avaluació de l’aprenentatge

Sistema d’avaluació

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


12
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

SISTEMES D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ


Resultats
Instruments d’avaluació d’aprenentatge Percentatge
avaluats
- Assistència i participació a classe, lliurament
d’activitats de classe, realització de pràctiques de
R1, R2, R5, R10 10%
normativa, lectura d’articles, participació en
l’esdeveniment poètic del curs.
- Prova escrita 1: preguntes teòriques i preguntes
de reflexió gramatical.
R2, R3, R4, R5 40%
- Prova escrita 2: preguntes teòriques i preguntes
de reflexió gramatical.
Realització de tres lectures obligatòries:
- Lectura 1: entrevista oral individual o en grup. R2, R3, R4, R5
15%
- Lectura 2: fitxa d’anàlisi i vídeo tràiler. R1, R2, R5
- Lectura 3: preguntes de reflexió escrita.
Elaboració de 2 textos (1 expositiu i 1 argumentatiu)
atenent a les propietats textuals de cohesió, R1, R2, R5,R9 10%
coherència, adequació i correcció gramatical.
Projecte integrat “L’escola que somniem”.
Presentació del projecte d’escola i realització de la R1, R2, R5, R6, R8, R9 25%
campanya publicitàri.

Sistema de Qualificació

En primera convocatòria:
a) Competència escrita: per poder fer la mitjana entre les dues proves escrites cal treure
com a mínim un 4 en els dos controls parcials. Es tindrà en compte especialment la
presentació i la cal·ligrafia, que ha de ser adequada a un futur/a mestre/a. Quant a
les errades ortogràfiques, lèxiques i gramaticals, i també els aspectes referits a
adequació, coherència i cohesió textuals, es descomptarà fins a un màxim de 2 punts
en els controls i sense límit en els treballs realitzats en casa i en classe. Els escrits

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


13
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

s'hauran d'ajustar a aquests requisits i s'hauran de lliurar en el termini establert perquè


puguen ser admesos i avaluats.
b) Atenent a la competència Autoregulació i responsabilitat, l’alumant ha de tindre
encompte que l’incompliment de la data de lliurament de treballs, comporta una nota
màxima de 5. En aquest sentit, si en un lliurament hi ha massa errors ortogràfics i
gramaticals, l’alumne/a haurà de refer-lo i la nova versió sols podrà aspirar a un 5.
c) Competència oral: L’alumnat ha de demostrar una competència oral suficient en
l’assignatura; per tant, és necessari aprovar les entrevistes i les exposicions orals per
tal de superar la matèria en la seua globalitat.
S’organitzarà de manera coordinada amb Llengua espanyola per a mestres un
esdeveniment poètic durant el segon semestre, i la participació de l’alumnat de 1r curs en
aquesta jornada es considerarà com a positiva en l’avaluació de l’assignatura.

En segona convocatòria:
S’establiran els mecanismes d’avaluació corresponents segons els resultats de cada
alumne/a. Si sols té suspesa la competència oral, caldrà fer una prova oral. En el cas dels
continguts, caldrà fer una prova escrita i l’alumnat podrà ser avaluat del 100% del contingut
de l’assignatura o del 75% si té la part de PI aprovada i decideix conservar aquesta
qualificació. Si l’alumne/a no participa en el Projecte Integrat, podrà realitzar les activitats
substitutòries que el docent li indique, sense poder assolir la correspondència al 25%
corresponent (que inclou el treball en equip).

9.- Proposta d’actuacions específiques

A més de l’horari de tutoria establert per a les consultes de l’alumnat, es poden distingir
dues situacions en l’alumnat:
- alumnat que, a partir de l’avaluació inicial diagnòstica, se li detecten mancances greus per
poder seguir amb normalitat l’assignatura;
- alumnat que té dificultats per assistir de manera regular a les classes, per motius laborals
o de malaltia.

Els mecanismes establerts per poder atendre aquests casos són els següents:
1.- La cita personal, amb la tutoria individualitzada.

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


14
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

2.- La comunicació per correu electrònic.


3.- La tutoria en petit grup amb alumnes amb mancances semblants.

En el cas d’alumnat amb mancances se li recomanarà un treball guiat per poder, en un


termini de temps, poder superar-les. (Veure en la bibliografia els manuals recomanats). En
el cas de mancances orals, es pot plantejar la creació de grups de conversa.
En el cas d’absència per malalties o qüestions laborals, l'alumnat ha parlar amb el
professorat durant el primer mes de classe per tal d'acordar un contracte d'aprenentatge; a
més, en el campus virtual s’anirà penjant el material amb el treball planificat per als
estudiants, amb l'objectiu de facilitar el seguiment de l'assignatura.

10. Bibliografia comentada

PROPOSTA DE LECTURES:
Lectura 1. Cròniques i reflexions sobre l’escola (Entrevista oral) A triar-ne una entre:
a) GÓMEZ LABRADO, Víctor (2010), La mestra. València, Bromera.
b) CELA, Jaume i PALOU, Juli (2011) Va de Mestres. Carta als mestres que comencen,
Barcelona, ed. Rosa Sensat.
c) COMELLAS, Maria Jesús (2008) Carta a una mestra, Barcelona, Columna.

Lectura 2. Clàssics literaris (Fitxa i discussió a classe ) A triar-ne una entre:


a) Història de Jacob Xalabín, Anònim, Bromera, col·lecció “Els nostres autors”.
b) Curial i Güelfa, Anònim, Bromera, col·lecció “Els nostres autors”.
c) Blandín de Cornualla, Anònim, Bromera, col·lecció “Els nostres autors”.

Lectura 3. Assaig, memòries i narrativa (Ressenya crítica). L’alumnat pot triar entre l’opció
a) o un dels títols de l’opció b) o c):
a) Mal d’escola, de Daniel Pennac.
b) Narrativa breu:
1. T’hauria de caure la cara de vergonya, de Sergi Pàmies (Quaderns Crema).
2. Narracions perennes, d’Enric Valor (Tàndem).
4. La meva Cristina i altres contes, de Mercè Rodoreda (edicions 62).
5. Te deix, amor, la mar com a penyora, de Carme Riera (Columna, labutxaca).
FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària
15
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

6. La serp blanca. Una antologia del conte modern, a cura d’Enric Iborra (Tàndem).
c) Novel·la contemporània:
1. Vindrà la mort i tindrà els teus ulls, d’Urbà Lozano.
2. El joc de les mentides, de Ruth Ware (Bromera).
3. L’últim tren, de Vicent Borràs.

Llibres i manuals de consulta recomanats:


Guia essencial de la llengua. Joan Enric Pellicer, Adonay.
El llibre dels verbs. Joan E. Pellicer i Sofia Pastor, Adonay.
Gramàtica Zero: http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf
Manuals de preparació del nivell C1 de valencià.

Lectures voluntàries per a l’alumnat amb dificultats d’expressió escrita:


CASSANY, Daniel: La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries.
CASSANY, Daniel: Reparar l’escriptura. Barcelona: Empúries.

Diccionaris online:
Diccionari Normatiu Valencià: http://www.avl.gva.es/dnv (cal instal·lar-se l’aplicació
per al telèfon mòbil).
DIEC2: http://dlc.iec.cat
Diccionari català-valencià-balear: http://dcvb.iecat.net/

Bibliografia bàsica:
CASSANY, D. ; LUNA, M.; SANZ, G. (1993) Ensenyar llengua. Barcelona, Grao. (Cap.7.2).
CASSANY, Daniel. (1999) Construir l'escriptura, Barcelona: Ed. Empúries.
CONCA, M.; COSTA, A. ; CUENCA, M.J.; LLUCH, M.J. (1998) Text i gramàtica, Barcelona:
Ed. Teide.
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2006) Gramàtica Normativa Valenciana,
[http://www.avl.gva.es/PDF/GNV.pdf]
CUENCA, M. J. i PÉREZ SALDANYA, M. (2006) Guia d’usos lingüístics. Aspectes
gramaticals. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
[http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/Guiausos.pdf]

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


16
Assignatura: Llengua catalana per a mestres

DOLZ, J. i SHNEUWLY, B. Per un ensenyament de l’oral. Iniciació als gèneres formals a


l’escola, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, València/Barcelona 2006
LACREU, Josep (2008) Manual d’ús de l’estàndard oral, València: Institut de Filologia
Valenciana, Universitat de València (8a edició).

Bibliografia Complementària:
CAMPS, Anna (1993) Context i aprenentatge de la llengua escrita, Barcelona: Barcanova.
CAMPS, Anna (1994) L’ensenyament de la composició escrita, Barcelona: Barcanova.
CAMPS, Anna (coord.) (2005) Bases per a l'ensenyament de la gramàtica, Barcelona: Graó.
PUNTÍ, Teresa et alii (2007) Ensenyar llengua a l'era digital, Guix, 331.

11. Normes específiques de l’assignatura

L’alumnat amb dificultats especials en l’ús de la llengua, tant oral com escrita, haurà
d’ajustar-se a les recomanacions i propostes del professorat per tal d’adquirir una
competència comunicativa adequada al nivell exigit en l’assignatura.
AVÍS: L’alumnat que no realitze adequadament els exercicis autocorrectius de gramàtica i
ortografia corresponents al tema 5 (transversal) o que no els presente en la data prèviament
acordada, no podrà presentar-se als controls parcials.
IMPORTANT: La consecució de plagi en els treballs escrits (la inclusió de contingut de
tercers sense ús de cometes ni referència bibliogràfica corresponent, és a dir, l’anomenat
“copia i enganxa”) implicarà el suspens automàtic com a qualificació.

L’alumnat d’altres cursos amb l’assignatura pendent no tindrà l’assistència a classe com a
obligatòria però haurà de concretar un pla de treball individualitzat amb el docent en cada
semestre per tal d’aprovar l’assignatura.

12. Consultes i atenció a l’alumnat

Les tutories es concertaran prèviament, por correu electrònic; per veure la possibilitat de
concertar cita altres dies i a altres hores, cal consultar disponibilitat horària, via email.

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Grau en Mestre/a d’Educació Primària


17