You are on page 1of 364

JA

BA
TA
N
KE
R
JA
R
AY
A
KOS PURATA SEMETER PERSEGI KERJA-KERJA PEMBINAAN BANGUNAN
BAGI TEMPOH JULAI 2013 HINGGA DISEMBER 2013

KANDUNGAN MUKA SURAT

PANDUAN PENGGUNAAN pan/ 1 - pan/ 8

BAHAGIAN I ANGKATUNJUK HARGA TENDER BINAAN BANGUNAN ath/ 1 - ath/ 6


DAN FAKTOR LOKALITI

A
BAHAGIAN II KOS KERJA PENDAHULUAN pre/1

AY
BAHAGIAN III KOS PURATA SEMETER PERSEGI KERJA-KERJA UTAMA
BANGUNAN
III.1 - PENDIDIKAN
III.1.1 SEKOLAH 1 TINGKAT pen/ 1 pen/ 30

R
-
III.1.2 SEKOLAH 2 TINGKAT pen/ 31 - pen/ 47
III.1.3 SEKOLAH 3 TINGKAT pen/ 48 - pen/ 67

JA
III.1.4 SEKOLAH 4 TINGKAT
III.1.5 SEKOLAH VOKASIONAL
III.1.6 Univ./P-Latihan/Maktab/Politeknik
pen/
pen/
pen/
68
93
95
-
-
-
pen/
pen/
pen/
92
94
102
III.1.7 Lain-lain Bgn. pen/ 103 - pen/ 126
R
III.2 - KESIHATAN kes/ 1 - kes/ 22
KE

III.3 - PEJABAT KERAJAAN pej/ 1 - pej/ 45

III.4 - RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN


III.4.1 Rumah Kelas B & C rkk/ 1 - rkk/ 2
N

III.4.2 Rumah Kelas D & E rkk/ 3 - rkk/ 8


III.4.3 Rumah Kelas F & G rkk/ 9 - rkk/ 24
TA

III.4.4 Rumah Kelas H & Rumah Panjang rkk/ 25 - rkk/ 28

III.5 - RUMAH KEDIAMAN BIASA rkb/ 1 - rkb/ 4


BA

III.6 - PEJABAT POS pos/1

III.7 - POLIS pol/ 1 - pol/ 14


JA

III.8 - TENTERA ten/ 1 - ten/ 11

III.9 - AGAMA aga/ 1 - aga/ 32

III.10 - LAIN-LAIN bgn/ 1 - bgn/ 30

BAHAGIAN IV KOS KERJA PAKAR DALAM BANGUNAN pak/ 1 - pak/ 2

BAHAGIAN V KOS KERJA LUAR BANGUNAN kl/ 1 - kl/ 11

BAHAGIAN VI PECAHAN KOS KERJA LUAR BANGUNAN DAN


KERJA CERUCUK kl&c/ 1 - kl&c/ 3
A
AY
PANDUAN PENGGUNAAN

R
JA
KOS PURATA SEMETER PERSEGI KERJA-KERJA
PEMBINAAN BANGUNAN BAGI TEMPOH
JULAI 2013 HINGGA DISEMBER 2013
R
KE
N
TA
BA
JA
PANDUAN PENGGUNA

1.0 PENDAHULUAN

Tujuan buku ini dikeluarkan adalah untuk memberikan maklumat berkenaan dengan kos
bagi pembinaan sesuatu projek bangunan kerajaan yang menggunakan pelan piawai.
Maklumat- maklumat ini adalah berdasarkan kepada data-data yang dipetik dari
Cabutan Butir-butir Yang Ditawarkan (ATDA). Maklumat kos ini boleh digunakan untuk
membantu di dalam membuat anggaran sesuatu projek.

2.0 KANDUNGAN BUKU PANDUAN

2.1 AM

A
2.1.1 Umumnya kajian yang telah dibuat ke atas data-data yang diterima adalah bagi

AY
tempoh setiap enam (6) bulan. Maklumat yang terdapat di dalam buku panduan
ini adalah bagi tempoh Julai hingga Disember 2013. Walaubagaimanapun bagi
bahagian-bahagian tertentu, maklumat yang dikumpulkan dari tahun 1980 atau
tahun 1981 turut diberikan.

R
2.1.2 Dari keluaran 2/2005 dan yang seterusnya, data-data yang dicetak adalah bagi
projek yang dilaksanakan daripada tahun 1990 sehingga sekarang. Walau
JA
bagaimanapun data-data lama (dari tahun 1980 -1989) masih digunapakai untuk
pengiraan Angkatunjuk Harga Tender Binaan Peratusan Purata Kerja Pakar
Dalam Bangunan dan Peratusan Purata Kerja Luar Bangunan
R
KE

2.2 BAHAGIAN-BAHAGIAN

Buku panduan ini dibahagikan kepada (5) bahagian utama iaitu:


i) Angkatunjuk Harga Tender Binaan Bangunan dan Faktor Lokaliti.
ii) Peratusan Purata Kerja Pendahuluan.
N

iii) Kos Purata Kerja Utama Bangunan di dalam bentuk Semeter Persegi.
iv) Peratusan Purata Kerja Pakar Dalam Bangunan.
TA

v) Peratusan Purata Kerja Luar Bangunan.

2.3 KATEGORI-KATEGORI
BA

Hasil kajian telah dipecahkan mengikut beberapa kategori di antaranya:

2.3.1 Kategori Bangunan


JA

Bangunan-bangunan piawai kerajaan dikategorikan seperti berikut:


i) Pendidikan
ii) Kesihatan
iii) Pejabat Kerajaan
iv) Rumah Kediaman Kerajaan
v) Rumah Kediaman Biasa
vi) Pejabat Pos
vii) Polis
viii) Tentera
ix) Agama
x) Lain-lain

pan/1
2.3.2 Kategori kawasan

Maklumat bagi setiap projek bangunan piawai yang ditawarkan juga telah
dikategorikan mengikut lokasi projek tersebut dilaksanakan iaitu mengikut
kategori kawasan. Kategori-kategori kawasan adalah seperti berikut:

NEGERI KATEGORI KAWASAN

i) Perlis )
Kedah ) A
Pulau Pinang )

ii) Perak ) B

A
iii) Selangor )

AY
W.Persekutuan ) C
N. Sembilan )
Melaka )

R
iv) Johor ) D

v) Pahang ) E

vi) Terengganu
Kelantan
)
)
JA F
R
2.3.3 Kategori-kategori lain
KE

Maklumat-maklumat juga dipecahkan kepada beberapa kategori lain


seperti jenis bangunan, keluasan lantai dan lain-lain bergantung kepada
bahagian.
N

3.0 PENERANGAN MENGENAI KANDUNGAN


TA

3 Angkatunjuk Harga Tender Binaan Bangunan ( Tender Price index) dan


Faktor Lokaliti (Locality Factor)
BA

3.1.1 Angkatunjuk Harga tender

Angkatunjuk Harga Tender diwujudkan dengan tujuan untuk menggambarkan


pergerakan dan paras harga tender bagi projek-projek binaan bangunan yang
JA

dikendalikan oleh JKR. Angkatunjuk di dalam buku panduan ini diperolehi


berdasarkan maklumat kos semeter persegi kerja bangunan dari Cabutan
Butir-Butir Yang Ditawarkan (ATDA) dan diberikan di dalam dua bentuk iaitu:

i) Angkatunjuk Harga Tender bagi setiap setengah tahun.


ii) Peratus tambahan/kurangan tahunan.

pan/2
3 Angkatunjuk Harga Tender Binaan Bangunan …(samb.)

3.1.2 Faktor Lokaliti

Faktor lokaliti digunakan untuk melaraskan kos bangunan yang dikendalikan oleh
JKR bagi mengambilkira perbezaan lokaliti dan diberikan dalam bentuk faktor
pengkali (multiplying factor).

3 Peratusan Purata Kerja-kerja Pendahuluan

Maklumat berkaitan dengan kerja pendahuluan diberikan di dalam bentuk


peratusan (%). Peratusan ini diperolehi dengan membahagikan kos kerja
pendahuluan dengan harga kontrak selepas ditolak kos kerja pendahuluan

A
tersebut. Peratusan ini perlu ditambah kepada jumlah angggaran kos kerja-kerja
binaan (kerja utama bangunan, kos kerja pakar dalam bangunan dan kos kerja

AY
luar bangunan).

3 Kos Purata Kerja Utama Bangunan

R
Maklumat berkaitan dengan kos kerja utama bangunan diberikan di dalam bentuk
Kos Purata Semeter Persegi. Maklumat kos di atas adalah tidak termasuk kerja
luar bangunan, kerja pakar dan cerucuk.

3 Peratusan Purata Kerja Pakar Dalam Bangunan


JA
R
Maklumat berkaitan kerja pakar ini diberikan di dalam bentuk peratusan (%).
Peratusan ini perlu ditambah kepada anggaran kos kerja utama bangunan. Kerja
KE

pakar yang dimaksudkan termasuklah kerja pemasangan elektrik, alat pencegah


kebakaran, alat hawa dingin, lif, gas dan sebagainya.

4 Peratusan Purata Kerja Luar


N

Kos kerja luar adalah termasuk kerja-kerja seperti pembekalan elektrik, saliran
TA

najis, bekalan air dll. Maklumat berkaitan dengan kos kerja luar diberikan di dalam
bentuk peratusan (%). Peratusan ini perlu ditambah kepada anggaran kos kerja
utama bangunan. Kerja memotong dan menimbus tanah yang berbukit dan
berlurah untuk penyediaan tapak tidak termasuk dalam peratusan kos ini.
BA

4 Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan maklumat kos yang diberi


ialah:
JA

a. Pengiraan keluasan lantai kasar (GFA)


b. Penyelarasan harga tender
c. Cara mengisi borang ATDA

pan/3
4.0 PANDUAN PENGGUNAAN

Data kos di dalam buku panduan ini boleh digunakan dengan cara berikut:-

4 Mengemaskini harga lama kepada harga semasa menggunakan


angkatunjuk harga tender.

Contoh Perkiraan

Maklumat-maklumat :
a) Kos binaan bangunan Berek Bujang (JEN.B.1/70) untuk Tentera yang terdapat
di dalam jilid 1 (keluaran Januari - Jun 1981) adalah RM 16.2 sekaki persegi

A
b) Angkatunjuk Harga Tender asas iaitu Januari - Jun 1981 adalah 117.30

AY
c) Angkatunjuk Harga Tender Semasa iaitu Julai hingga Disember 2013
adalah 437.35

Dengan ini kos purata semeter persegi bangunan tersebut boleh dikemaskinikan

R
kepada harga semasa (Julai hingga Disember 2013) dengan perkiraan berikut :-

Angkatunjuk Harga Tender Semasa


JA
Kos semasa =------------------------------------------------------ x Kos Asas
Angkatunjuk Harga Tender Asas
R
= 437.35 x RM16.22 =RM 60.48 sekaki persegi
117.30
KE

atau RM 60.48 x 10.76 =RM 650.76 semeter persegi

4.2 Melaraskan harga semasa bagi mengambilkira perbezaan lokaliti


N

menggunakan faktor lokaliti.


TA

Kes Pertama - Contoh Perkiraan

Maklumat-maklumat:
a) Katakanlah bangunan Berek di (4.1) terletak di kawasan C dan kos semasanya adalah
BA

RM 650.76 semeter persegi

b) Katakan bangunan yang sama akan didirikan di kawasan E, di mana faktor lokaliti
JA

= 0.9566

Oleh itu, kos purata semeter persegi bangunan tersebut di kawasan E adalah seperti
berikut :
= Kos semasa di kawasan C x Faktor Lokaliti kawasan E

= RM 650.76 x 0.9566 =RM 622.54 semeter persegi

pan/4
4.2 Melaraskan harga semasa bagi mengambilkira perbezaan lokaliti
menggunakan faktor lokaliti (samb.)

Kes Kedua - Contoh Perkiraan

Maklumat-maklumat :
a) Katakanlah bangunan Berek di (4.1) terletak di kawasan A dan kos semasanya adalah
RM 650.76
semeter persegi.semeter persegi.
Faktor lokaliti di kawasan A = 1.1307

b) Katakan bangunan yang sama akan didirikan di kawasan E, di mana faktor lokaliti
= 0.9566

A
Oleh itu, kos purata semeter persegi bangunan tersebut di Kawasan E adalah seperti
berikut : = Kos semasa di kawasan A x Faktor Lokaliti kawasan E

AY
Faktor Lokaliti kawasan A

= RM 650.76 x 0.9566 =RM 550.59 semeter persegi


1.1307

R
4
JA
Mengunjurkan data kos/anggaran projek semasa ke masa akan datang
bersesuaian dengan tarikh projek dijangka akan mula dilaksanakan
menggunakan peratusan tambahan tahunan.
R
Contoh perkiraan
KE

Maklumat-maklumat :
a) Andaian anggaran kos projek adalah RM 500,000.00

b) Projek dijangka akan mula dilaksanakan dalam masa 2 tahun akan datang.
N

c) Berdasarkan kepada trend peratus tambahan tahunan angkatunjuk harga tender


TA

kos projek dijangka akan bertambah sebanyak 3.72% setahun

Dengan ini harga yang akan dianggarkan bagi projek berkenaan berkemungkinan
akan bertambah dengan perkiraan berikut:-
BA

Anggaran = Tempoh x Anggaran x Anggaran


Projek Pertambahan/ Kos Anggaran
dijangka Pengurangan Projek + Kos
JA

dilaksana- setahun Projek


kan (tahun) (+/- %)

= [(2 tahun x 3.72%) x (RM 500,000.00)]+RM500,000.00

= RM537,200.00

pan/5
4.4 Menyediakan Anggaran Kasar

4.4.1 Anggaran kos sesuatu projek boleh dibuat mengikut contoh perkiraan seperti
dibawah:

Contoh perkiraan:

Projek Yang Dicadangkan - Perpustakaan Awam


Kawasan - E
Keluasan - 11,400.00 meter persegi
No. Lukisan - CA/14/22/C12/034/PA

BUTIR-BUTIR KOS PROJEK (SEMETER PERSEGI)

A
i) Kerja-kerja Utama Bangunan

AY
Dari jadual dibahagian III.10, Kos Kerja Utama bagi
sebuah Perpustakaan Awam, No. lukisan CA/14/22/C12/034/PA yang terletak
di kawasan E (muka surat bgn/9) adalah RM1,391.10

R
Oleh kerana bangunan yang sama akan dibina di kawasan C, kos
tersebut perlu diselaraskan dengan menggunakan faktor lokaliti.
Dari jadual di bahagian I mukasurat ath/6,
faktor lokaliti kawasan E =
dan kawasan C =
0.9566
1.0000
JA
R
Oleh itu, kos semeter persegi bangunan di kawasan C
ialah = 1.0000 x RM1,391.10 = RM1,454.16
KE

---------------------------------------
0.9566

ii) Kerja-kerja Pakar Dalam Bangunan Yang Diperlukan


N

a) Pemasangan Elektrik
TA

Dari jadual di bahagian IV, peratus purata bagi


Perpustakaan Awam, adalah 20% dari Kos Kerja-
kerja Utama iaitu = 20% x RM1,454.16 = RM290.83
BA

b) Pemasangan Alat Pencegah Kebakaran

Dari jadual di bahgian IV, peratus purata bagi


JA

Perpustakaan Awam, adalah 6% dari Kos Kerja-


kerja Utama iaitu = 6% x RM1,454.16 = RM87.25

Dibawa ke hadapan RM1,832.24

pan/6
Dibawa dari belakang RM1,832.24

c) Pemasangan Alat Hawa Dingin

Dari jadual di bahagian IV, peratus purata bagi


Perpustakaan Awam, adalah 8% dari Kos Kerja-
kerja Utama iaitu = 8% x RM1,454.16 = RM116.33

d) Pemasangan Pelbagai

Dari jadual di bahagian IV, peratus purata bagi

A
Perpustakaan Awam, adalah 7% dari Kos Kerja-
kerja Utama iaitu = 7% x RM1,454.16 = RM101.79

AY
iii) Kerja-kerja Luar Bangunan

Dari jadual di bahagian V, sebanyak 20% dari

R
Kos Kerja-kerja Utama diambil bagi
Kerja-kerja Luar iaitu = 20% x RM1,454.16 = RM290.83

iv) Kerja-kerja Pendahuluan (Preliminaries) JA


Dari jadual di bahagian II, sebanyak 7% dari Kos Kerja
R
Utama Bangunan, Kos Kerja Pakar Dalam Bangunan dan
Kos Kerja Luar Bangunan iaitu =
KE

7% x ( RM1,454.16 + RM596.20 + RM290.83 ) = RM163.88

v) Peruntukan bagi syarat Perubahan Harga


N

Katakan 5% dari Kerja-kerja Pembinaan iaitu jumlah (i)dan (iii), iaitu =


5% x RM1,454.16 + RM290.83 = RM87.25
TA

vi) Peruntukan Untuk Kos Luar Jangka, Pengawasan


dan iklan
BA

Katakan 5% dari jumlah (i) hingga (v), iaitu =


5% x RM2,592.32 = RM129.62
JA

JUMLAH KOS SEMETER PERSEGI = RM2,721.94

JUMLAH ANGGARAN KOS PROJEK SEMASA

= ( RM2,721.94 x 11,400 Meter Persegi )

= RM31,030,116.00 Katakan RM31,030,100.00

pan/7
Data-data kos ini serta contoh anggaran di atas tidak termasuk kos-kos berikut:

a) Kerja-kerja cerucuk.

b) Kenaikan harga tender yang mungkin berlaku disebabkan oleh


perubahan harga bahan-bahan dan buruh, inflasi am, keadaan pasaran
dan sebagainya dari tarikh semasa hingga projek dijangka akan mula
dilaksanakan.

c) Bayaran Perunding Ikhtisas kepada Arkitek, Jurutera dan Juruukur Bahan.

Untuk mengambilkira kemungkinan kenaikan harga tender bagi tempoh dari tarikh
semasa hingga projek dijangka akan mula dilaksanakan, jumlah anggaran kos projek
semasa perlulah diunjurkan dengan menggunakan trend peratus tambahan tahunan

A
di bahagian I.

AY
Contoh bagaimana pengunjuran anggaran kos ini dibuat adalah seperti berikut :

JUMLAH ANGGARAN KOS PROJEK

R
i) Jumlah Anggaran Kos Projek Semasa (andaikata tiada cerucuk) RM31,030,100.00

ii) JA
Tambahan Untuk Kenaikan/Penurunan Harga Sebelum Projek Mula
Dilaksanakan
R
Katakan projek akan dimulakan dalam jangka masa lebih kurang (2) tahun.
Maka jumlah tambahan ialah 3.72% setahun iaitu
KE

3.72% x 2 x RM31,030,100.00 = RM2,308,639.44

JUMLAH ANGGARAN KOS UNJURAN (PROJECTED) PROJEK RM33,338,739.44


N

Sekiranya sesuatu projek itu dijangka akan memerlukan perkhidmatan Perunding


Ikhtisas dan tidak akan dikelolakan oleh JKR, tambahan sebanyak lebih kurang 12%
TA

hendaklah dibuat kepada jumlah anggaran kos unjuran projek seperti berikut :
BA

i) Jumlah Anggaran Kos Unjuran Projek RM33,338,739.44

ii) Bayaran Perunding Iktisas


= 12% x RM33,338,739.44 RM4,000,648.73
JA

RM37,339,388.17

Katakan RM37,339,400.00

pan/8
BAHAGIAN I

ANGKATUNJUK HARGA TENDER


BINAAN BANGUNAN
&

A
FAKTOR LOKALITI

AY
R
JA
R
KE
N
TA
BA
JA

NOTA
Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013
ANGKATUNJUK HARGA TENDER
BINAAN BANGUNAN

TEMPOH ANGKATUNJUK HARGA TENDER


1/78 58.08
1/79 72.31
1/80 100.00
1/81 117.30
2/81 126.33

A
1/82 131.64

AY
2/82 118.74
1/83 110.16
2/83 109.94

R
1/84 109.72
2/84 119.05
1/85
2/85
JA
128.81
117.31
1/86 115.33
R
2/86 112.79
1/87 117.57
KE

1/88 117.55
2/88 128.56
1/89 142.39
N

2/89 166.91
1/90 177.07
TA

2/90 201.58
1/91 205.23
BA

2/91 206.31
1/92 194.08
2/92 189.03
JA

1/93 200.56
2/93 209.81
1/94 219.06
2/94 230.48
1/95 216.02
2/95 225.17
1/96 238.88
2/96 242.73
1/97 247.38
2/97 265.85

ath/1
ANGKATUNJUK HARGA TENDER
BINAAN BANGUNAN

TEMPOH ANGKATUNJUK HARGA TENDER


1/98 249.79
2/98 253.06
1/99 257.40
2/99 257.68
1/2000 258.42

A
2/2000 258.28

AY
1/2001 258.65
2/2001 261.25
1/2002 252.72

R
2/2002 250.65
1/2003 249.97
2/2003
1/2004
JA
246.81
243.69
2/2004 288.59
R
1/2005 312.09
2/2005 312.56
KE

1/2006 393.64
2/2006 412.62
1/2007 415.44
N

2/2007 426.13
1/2008 441.68
TA

2/2008 458.76
1/2009 427.14
BA

2/2009 437.35
1/2010 410.18
2/2010 398.59
JA

1/2011 408.49
2/2011 411.36
1/2012 420.49
2/2012 429.32
1/2013 415.24
2/2013 437.35
PERATUSAN TAMBAHAN/KURANGAN TAHUNAN
SEJAK 15 TAHUN LEPAS (1999 HINGGA 2013) = 3.72%

ath/2
ANGKATUNJUK

100
110
120
130
140
150
160
170

50
60
70
80
90
1/78

1/79

1/80

1/81

2/81
JA
1/82

2/82
BA
1/83

2/83
TA
1/84
N
2/84

TEMPOH

ath/3
1/85
KE
2/85
R
1/86
JA
2/86

1/87
R
1/88
ANGKATUNJUK HARGA TENDER BAGI TAHUN 1978 - 1989

AY
2/88

1/89
A
2/89
ANGKATUNJUK

170
190
210
220
230
240
250
260
270

180
200
1/90

2/90

1/91

2/91

1/92
JA
2/92

1/93
BA
2/93

1/94
TA
2/94

1/95
N
2/95

TEMPOH

ath/4
1/96
KE
2/96
R
1/97

2/97
JA
1/98 R
2/98

1/99
AY
2/99
ANGKATUNJUK HARGA TENDER BAGI TAHUN 1990 - 2000

1/2000
A
2/2000
ANGKATUNJUK

240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470

1/2001
2/2001
1/2002
2/2002
1/2003
2/2003
JA
1/2004
2/2004
BA
1/2005
2/2005
1/2006
TA
2/2006 N
1/2007
2/2007

TEMPOH
1/2008

ath/5
2/2008
KE
1/2009 R
2/2009
1/2010
JA
2/2010
1/2011 R
2/2011
1/2012
2/2012
AY
1/2013
2/2013
A
ANGKATUNJUK HARGA TENDER BAGI TAHUN 2001 HINGGA DIS 2013
FAKTOR LOKALITI

Faktor Lokaliti adalah satu Faktor Pendarab (Multiplying Factor) yang digunakan
untuk pelarasan kos bangunan bagi mengambilkira perbezaan lokaliti.

Berikut adalah jadual faktor lokaliti kategori kawasan yang telah ditetapkan.

A
Kawasan A B C D E F

AY
Faktor Lokaliti 1.1307 1.0249 1.0000 0.9105 0.9566 0.9484

R
Nota :

Faktor-faktor tersebut telah diperolehi melalui kaedah-kaedah statistiks dengan


JA
menggunakan Kawasan C sebagai lokaliti asas. Pengemaskinian faktor tersebut akan dibuat
dari masa ke semasa.
R
KE
N
TA
BA
JA

ath/6
BAHAGIAN II

KOS KERJA PENDAHULUAN

Nota

A
AY
Data-data kos dibahagikan mengikut kos projek.
Tempoh yang diberi adalah berdasarkan :

R
a) Tahun Semasa : Jul. 2013 - Dis 2013
JA
b) Purata keseluruhan : Januari 1981 - Dis 2013
R
KE
N
TA
BA
JA

NOTA
Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013
PERATUS KERJA - KERJA PENDAHULUAN

JUL. 2013 - DIS. 2013 JAN. 1981 - DIS. 2013

BIL. NILAI PROJEK


BILANGAN PERATUS BILANGAN PERATUS
SAMPIL % SAMPIL %

1 Tidak melebihi RM250,000.00 - - 1,781 7%

A
2 Melebihi RM250,00.00 dan 3 13% 2,423 7%
tidak melebihi RM1.0 juta.

AY
3 Melebihi RM1.0 juta dan 22 5% 1,607 6%
tidak melebihi RM5.0 juta.

R
4 Melebihi RM5.0 juta dan 15 7% 383 5%
tidak melebihi RM20.0 juta.

5 RM20.0 juta ke atas. 7 JA 5% 54 5%

PURATA KESELURUHAN 6,248 6%


R
47 6%
KE
N
TA
BA
JA

pre/1
A
AY
BAHAGIAN III

R
KOS PURATA SEMETER PERSEGI
KERJA - KERJA UTAMA BANGUNAN

JA
Nota

R
KE
Data-data kos diberi mengikut tempoh, iaitu :
a) Tahun Semasa : Jul. 2013 - Dis 2013
b) Purata keseluruhan : Januari 1981 - Dis 2013
N
di mana data kos yang lama dikemaskini ke tempoh
Jul. 2013 - Dis 2013 dengan menggunakan
TA
angkatunjuk harga tender.
BA

NOTA
JA

Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013


A
AY
BAHAGIAN III.1

R
KOS PURATA SEMETER PERSEGI
BANGUNAN PENDIDIKAN

JA
DAN PENGAJIAN TINGGI

R
KE
N
TA
BA

NOTA
JA

Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013


KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

BLOK SEKOLAH

R
(PROJEK RANCANGAN KILAT)

(Termasuk pemasangan elektrik)

JA
1 Blok Bilik Darjah 49 884.86 48 866.63 53 859.52 17 843.60 64 1,055.67 231 919.55
KP(TB)400/83/Siri

R
2 Blok Bilik Darjah 20 836.01 57 924.92 40 865.25 41 855.95 36 987.56 165 957.91 359 926.89
BKP(TB1)400/84/Siri

KE
BLOK SEKOLAH - 1 TINGKAT

1 Blok Sekolah 1 969.87 1 969.87


PKR.PHG.E/JHOA/97/2/1

2 Bilik Darjah
N 1 473.60 1 473.60
TA
BKP(W)93/108/1

3 Blok Sekolah 1 Tingkat


CA(AR)11/14/PEL09/005/S81/P/01-02 1 423.91 1 423.91
BA

4 Blok Akademik 1 725.57 1 725.57


HQA(97)A0272(MK-2)900
JA

5 Blok Akademik
CA/11/14/J11/027/S106(A)/Series 1 1,066.40 1 1,066.40

pen/1
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

6 Blok Akademik

R
CA/11/14/M11/020/S107(A)/LU/P/00-05 1 1,234.44 1 1,234.44

7 Sekolah Piawai 2 936.60 2 936.60

JA
BKP(K/1)94/148/1A siri

8 Blok Akademik 1 569.21 1 935.43 2 688.12 1 692.51 5 714.68


BKP(A)409/94/ Siri

R
9 Blok Bilik Darjah Sementara 2 915.25 5 884.71 1 910.78 8 895.60

KE
BKP(TB1)300/81/Siri

10 Blok Bilik Darjah (kayu) 2 878.09 2 878.09


BKP 78/300/81 Siri

11 Blok Bilik Darjah


BKP 87/71
5 N
1,054.67 2 860.01 12 864.25 4 1,197.85 8 1,011.85 31 975.82
TA
12 Blok Bilik Darjah 4 805.55 1 705.30 1 704.59 6 772.01
BKP 301/79 Siri
BA

13 Blok Sekolah 2 487.13 2 529.00 4 508.06


BKP(SP)400/91/Siri

14 Blok Sekolah 1 755.15 1 755.15


JA

BKP(SP)402/91/1

15 Sekolah 1 tkt 1 5,471.84 1 5,471.84


TM/420/1/H97

pen/2
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

16 Blok sekolah 1 629.33 2 677.33 3 823.03 1 711.89 7 737.85

R
BKP(SP)401/91

17 Blok sekolah 1 388.63 2 698.49 2 583.76 5 590.63

JA
BKP(DBKLWM)400/96

18 Blok Sekolah 1 565.26 1 565.26


BKP(SP)400/86/LG

R
19 Blok Bangunan 1 Tingkat 1 918.15 1 918.15

KE
CKP(S636A)SR/LU/K&P/4.01dan Siri

20 Blok Bgn Masalah Pembelajaran 1 799.68 1 799.68


CKP(S611)PRA2/PT/01&S

21 Pusat Sumber Kawasan


BKP(PSK)400/88 Siri
1 N
830.32 8 793.09 4 889.21 2 783.15 3 881.84 2 1,178.21 20 865.00
TA
22 Pusat Sumber 2 483.33 2 483.33
BKP(SP)400/91 Siri
BA

23 Blok Pentadbiran 1 1,207.92 1 1,207.92


HQA(92)A0011/BP&Siri

24 Blok Pentadbiran 1 1,298.97 1 1,298.97


JA

CA/11/14/M11/020/S107(P)/LU/P/00-05

25 Blok Pentadbiran 1 1,051.86 1 1,051.86


CA/11/14/J11/027/S106(P)/Series

pen/3
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

26 Blok Sokongan 1 1,158.94 1 1,158.94

R
HQA(92)A0011/BS&Siri

27 Pejabat Pendidikan 3 1,587.21 2 1,087.96 5 1,387.51

JA
JKR(CB)32/613/00/siri

28 Blok Pentadbiran & Akademik 1 721.99 1 721.99


HQA(97)A0281/1 & siri

R
29 Bangunan Pejabat

KE
BKP(P)607/1-5 & 101-103 1 450.77 1 450.77

30 Bangunan Pejabat 1 857.58 1 857.58


BKP(P)607//95/siri

31 Blok Pentadbiran
BKP(AD)409/94/ Siri
1 N
833.04 1 659.76 1 899.41 1 959.41 4 837.90
TA
32 Supporting Block 1 615.69 1 961.68 2 730.54 1 718.44 5 751.38
BKP(S)409/94/ Siri
BA

33 Pejabat Sukan 1 505.81 1 505.81


BKP(SP)401/91 siri

34 Pra Sekolah 1 784.00 1 784.00


JA

CKP(S611A)PRA2/PT/01

35 Pra Sekolah 1 321.57 1 321.57


CKP(S635A)PS siri

pen/4
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

36 Pra Sekolah 1 298.70 1 298.70

R
CKP(635A)PS siri

37 Pra Sekolah 1 552.74 1 552.74

JA
CKP(S10S)PRA1 siri

38 Pra Sekolah 1 885.92 1 343.67 2 614.79


CKP(S610A)PRA1 siri

R
39 Pra Sekolah 1 686.40 1 686.40

KE
JDSPT(P)001/2008

40 Pra Sekolah 1 1,012.06 1 1,012.06


JKR(CB)32(SP)900/01/A/2.1

41 Pra Sekolah 1 tingkat


CA/P-S102/11/14/PEL11/064/LU/P/01-02
N 1 1,614.56 1 1,614.56
TA
42 Blok Pra Sek. 1 Tkt 1 1,943.27 1 1,943.27
CA/P-S102/11/14/PEL 11/064/Series
BA

43 Bangunan Sekolah 1 655.17 1 655.17


JKR/SBN/B/2012/01 & CKP(S879A)SP(T)/LU/P/01

44 Tadika KEMAS (KOMTA) 1 636.69 1 636.69


JA

JKR/JDJL/B/18/2012

pen/5
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

MAKMAL SAINS

R
1 Makmal Sains Tulin 1 2,117.72 1 2,117.72
JKR(J)01/97

JA
2 Makmal Sains 1 1,478.26 1 908.14 1 788.06 3 1,058.15
BKP 136 Siri

R
3 Makmal Sains 8 546.58 2 623.18 2 546.35 3 618.49 7 728.94 22 621.35
Blok Kemahiran Hidup 1 Tingkat

KE
BKP(MS)400/86 & 91 Siri

4 Makmal Sains 1 878.39 1 878.39


BKP(SP)400/96 siri

5 Makmal Sains
JKR KS/PT 074/2005/ACAD
1 N
511.12 1 511.12
TA
6 Makmal 3 555.62 3 555.62
CKP(S635A)SM siri
BA

7 Makmal 1 540.73 1 540.73


CKP(S635A)SM siri

8 Makmal 1 540.73 1 1,188.57 2 864.65


JA

HQA(97)A0272(MK-1)900/02/A

pen/6
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

BILIK KEBAL

R
1 Bilik Kebal 1 2,001.00 1 2,001.00
JB(E)1370/96

JA
2 Bilik Kebal 3 1,770.05 1 1,352.04 4 1,665.54
BKP 9/76/64 Siri

R
3 Bilik Kebal 5 1,914.30 9 1,561.25 8 2,016.45 9 2,305.23 15 2,017.01 6 2,264.87 52 2,006.65
BKP(BK)226/89/LG/SIRI

KE
4 Bilik Kebal 7 1,325.42 4 750.59 3 1,467.73 3 1,817.39 1 1,510.81 2 1,879.72 20 1,370.30
PKR(BK) 226/88/1-4

5 Bilik Kebal 4 2,203.78 2 2,048.27 1 1,415.12 7 2,046.68


BKP(BK) 226/96/1 N
TA
6 Bilik Kebal 1 1,596.52 1 1,596.52
BKP(DBKSPJ)400/96/10

7 Bilik Kebal 2 308.16 9 3,526.26 7 1,040.84 18 2,202.14


BA

CKP(S632A)KB/LU/P/01

8 Bilik Kebal 2 1,076.22 4 1,085.68 6 1,082.53


CKP(S636A)KB/LU/P siri
JA

9 Bilik Kebal 1 973.11 1 973.11


JKR/M/102007

pen/7
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Bilik Kebal 4 1,619.85 4 1,619.85

R
CKP(632A)KB/LU

11 Bilik Kebal 3 1,943.72 3 1,943.72

JA
CKP(S632A)B/LU

12 Bilik Kebal 3 1,943.72 1 1,784.69 4 1,903.96


CKP(S632A)KBLU/P/01

R
BENGKEL/DEWAN

KE
1 Bengkel 12 807.74 3 960.59 13 804.47 12 864.95 2 1,121.63 3 704.74 45 839.33
BKP(W)300 Siri

2 Bengkel 7 1,143.76 7 1,143.76


BKP(W)123/80 Siri N
TA
3 Bengkel 1 602.18 1 602.18
BKP(B/1)91/34/Siri

4 Bengkel 1 889.07 1 517.36 2 703.22


BA

HQA(97)A0272(MK-1)900/2/BT/1

5 Bengkel 1 1,194.87 1 1,194.87


JKR(CB)32(MS)900/01/DB/3 siri
JA

6 Bengkel 1 1,230.69 1 1,230.69


JKR.P/SMKP/MPV/2007/01 siri

pen/8
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

7 Bengkel Kejuruteraan/ 1 697.33 1 633.17 1 743.11 8 798.06 1 920.54 12 781.55

R
BKP(TK)400/91

8 Bengkel Kemahiran Manipulatif 3 842.92 3 1,009.81 14 665.78 14 757.50 16 604.57 50 703.15

JA
BKP(KM)400/91

9 Bengkel Kemahiran Hidup 1 603.48 3 629.67 1 871.13 2 847.05 7 722.53


Makmal Sains Tulin

R
BKP(MS)401/91 siri

KE
10 Bengkel Kemahiran Hidup - 1Tkt. 1 743.91 1 743.91
BKP(S)139/70/105/SIRI

11 Bengkel Kemahiran 1 381.51 1 381.51


BKP(KM)402/90/1 SIRI

12 Bengkel Pertanian 17
N
624.50 8 560.24 23 552.43 13 528.71 14 591.96 21 666.01 96 593.24
TA
BKP(PRT)400/91/Siri

13 Bengkel Pertanian 2 317.11 2 219.86 2 541.79 6 570.60 12 465.10


BKP(PRT)400/93/Siri
BA

14 Bengkel Pertanian 1 639.09 1 639.09


GK.SP.P.01/1998
JA

15 Bengkel Pertanian 1 809.50 1 809.50


BKP.P/4/2007

16 Bengkel MPV 2 756.50 2 756.50


CKP(MEK) siri
pen/9
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

17 Bengkel MPV 1 794.56 1 947.06 2 870.81

R
CKP(S746A)MPV/PD/LU/P siri

18 Bengkel MPV 1 902.79 1 902.79

JA
CKP(S746A)MPV/MPPPU/LU/P siri

19 Bengkel MPV 1 890.92 1 712.72 2 801.82


CKP(S754A)MPV/MPPPU/LU/P siri

R
20 Bengkel MPV 1 799.85 1 799.85

KE
CKP(S746A)MPV/PM/LU/P siri

21 Bengkel MPV 1 875.39 1 894.51 2 884.95


CKP(S742A)MPV/PMDR/LU/P siri

22 Bengkel MPV
CKP(S748A)MPV/Pen.D/LU/P siri
N 3 895.61 3 895.61
TA
23 Bengkel MPV 1 1,021.64 1 612.94 2 817.29
CKP(S748A)MPV/SRT/LU/P siri
BA

24 Bengkel MPV 2 725.76 1 906.96 3 786.16


CKP(S749A)MPV/HAD/LU/P/01 siri
CKP(S749)MPV/HAD/LU/P/0
JA

25 Bengkel MPV 1 643.65 1 643.65


CKP(S636A)SM/LI/P/3.01

26 Bengkel MPV 1 802.08 1 802.08


CKP(S740A)MPV/KP/LU/P/01
pen/10
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

27 Bengkel MPV 1 598.25 1 905.96 2 752.10

R
CKP(S741A)MPV/PM/LU/P siri

28 Bengkel MPV 1 733.48 1 733.48

JA
CKP(S750A)MOV/RAG/LU/P/01

29 Bengkel MPV 1 794.17 1 794.17


CKP(S753A)MPV/MVED/LG/P/01 siri

R
30 Bengkel MPV 1 753.95 1 753.95

KE
CKS(S743A)MPV/RJP/LU/P/01

31 Bengkel MPV 1 646.99 1 646.99


PKRJ-A(98)000/1

32 Bengkel MPV
CKP(A603A)AP(48)/LU/P/00
N 1 672.01 1 672.01
TA
33 Bengkel MPV (Rekaan dan Jahitan) 1 977.60 1 977.60
CKS(S743A)MPV/RJP/LU/P/01
BA

34 Bengkel MPV (Tanaman & Makanan) 1 1,055.13 1 1,055.13


CKP(S757A)MPV/TM/LU/01

35 Bengkel MPV (Landskap & Nurseri) 1 491.85 1 491.85


JA

CKP(S756A)MPV/LN/LU/P/01

36 Bengkel MPV (Membuat Perabot) - 1 847.70 1 847.70


Secara IBS
CKP(S745A)MPV/MP/LU/dan siri
pen/11
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

37 Bengkel MPV (Pembinaan Domestik) - 1 987.52 1 987.52

R
Secara IBS
CKP(S745A)MPV/PD/LU/P/O1

JA
38 Blok MPV (Membuat Perabot - Secara 1 1,002.87 1 1,002.87
IBS Konvensional)
CKP(S746A)MPV/PD/LU/P/01

R
39 Bengkel MPV (Seni Reka Tanda 1 Tkt - 1 861.47 1 861.47
Secara IBS Konvensional)

KE
JKR/CKP/TPG/07/2010

40 Bengkel MPV (Akuakultur dan Haiwan 1 770.14 1 770.14


Rekreasi AHR 1 & 2) - Secara IBS
CKP(S755A)MPVAHR1&2/LU/P/SIRI

41 Bengkel MPV (Landskap Dan Nurseri)


N 1 572.36 1 572.36
TA
- Secara IBS
CKP(S756A)MPV/LN/LU/P/PB/01Siri

42 Bengkel Tanaman 1 1,266.59 1 1,266.59


BA

CKP(S757A)MPV/TM/LU/P/01

43 Bengkel MPV (Tanaman Makanan) - 1 2,566.84 1 2,566.84


Secara IBS
JA

CKP(S757A)MPV/TM/LU/P/01Siri

44 Bengkel MPV 1 Tkt. (Katering & 1 1,371.17 1 1,371.17


Penyajian - Secara IBS)
CKP(S704A)MPV/KP/LU/P/SERIES
pen/12
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

45 Blok Akuakultur (AHR 1) 1 582.54 1 582.54

R
CKP(S755A)MPV/AHR1/LU/P/01 siri

46 Blok Akuakultur (AHR 2) 1 599.46 1 599.46

JA
CKP(S755A)MPV/AHR2/LU/P/01 siri

47 Dewan Perhimpunan 7 1,043.26 3 1,290.55 17 1,243.62 4 1,134.68 9 1,218.49 7 1,244.25 47 1,202.79


BKP(AH)300/81/ Siri

R
BKP(DP)400/86/ Siri

KE
48 Dewan Perhimpunan 1 1,862.37 8 1,664.59 2 1,442.77 2 1,422.49 13 1,608.43
BKP 168/7A Siri

49 Dewan Perhimpunan 1 1,769.71 1 1,769.71


BKP(C/2)86/21/AH-1

50 Dewan Perhimpunan
N 2 1,348.90 2 1,541.43 4 1,445.16
TA
JKR(CB)32(DP)800/1 & siri

51 Dewan Perhimpunan 2 835.68 1 536.10 4 1,048.96 7 914.76


CKP(S608A)DP/LU Siri
BA

52 Dewan Perhimpunan 1 1,087.55 1 1,087.55


JKR/L/1304
JA

53 Dewan Perhimpunan 1 1,063.35 1 1,063.35


JKR(B)32(PP)300/1

54 Dewan Perhimpunan 1 1,128.81 2 1,134.40 2 1,112.41 1 823.42 6 1,074.31


JKR(CB)32(DP)800 siri
pen/13
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

55 Dewan Perhimpunan 1 1,219.39 1 1,219.39

R
JKR(S-99)855(CB)32(PP)

56 Dewan Perhimpunan 5 1,870.90 5 1,870.90

JA
JKR(CB)32(DP1.1)800/siri

57 Dewan Perhimpunan 1 1,492.84 1 1,492.84


JKR(CB)32(613/00/1 & siri

R
58 Dewan Serbaguna 3 1,187.57 1 768.21 4 1,082.73

KE
JKR(CB)32(DP)900/02/1

59 Dewan 1 895.71 1 895.71


AA/P96/315

60 Dewan Besar
AJM0637-DWG-AG/P050/00-P055/00
N 1 986.85 1 986.85
TA
61 Dewan Serbaguna 1 1,465.46 1 1,465.46
CKP(K704A)C
BA

62 Dewan Serbaguna 1 1,123.06 1 1,123.06


JD.MJG(B)2010/205

63 Dewan Gimnastik 1 1,108.95 1 1,108.95


JA

JKR(LM & S)BHG(B)2012/04

pen/14
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

ASRAMA

R
1 Asrama 1 905.02 1 641.89 2 773.45
BKP(AP)400/86/Siri

JA
2 Asrama 2 550.43 2 550.43
BKP(S)(MS)400/86/LG/101

R
3 Asrama 2 526.72 2 526.72
BKP(S)(SP)400/86/LG/101

KE
4 Asrama 4 617.38 1 699.43 2 1,489.43 7 694.19 14 786.23
BKP(AD)400/90 & 91 Siri

5 Asrama 4 552.92 4 552.92


BKP(AD1)400/94/1 N
TA
6 Asrama 1 560.57 1 560.57
BKP(AD1)400/94/LG

7 Asrama 1 495.75 1 495.75


BA

BKP(AS1)400/94/1

8 Asrama 1 537.57 1 451.30 1 587.61 1 594.09 4 542.64


BKP(H)409/94/Siri
JA

9 Asrama 2 1,189.58 2 1,189.58


0234/AP(2-1)/A

pen/15
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Asrama 1 2,220.34 1 2,220.34

R
HQA(98)A9234/AP(2)/A/5 & SIRI

RUMAH WARDEN

JA
1 Rumah Warden 2 1,257.13 2 1,257.13
0234/AP(2-1)/DE

R
2 Rumah Warden 1 741.24 1 997.82 2 869.53

KE
3 Rumah Warden 1 857.56 1 526.79 2 692.18
CKP(S604A)AP(96)LU/P siri

4 Rumah Warden 3 782.40 3 782.40


CKP(A606A)AP/CP/01 siri N
TA
5 Rumah Warden 1 1,794.16 1 1,794.16
CKP(S635A)MB/LU/P

6 Rumah Warden 1 892.68 1 892.68


BA

HQA(98)4511A001-003

7 Rumah Warden 1 836.99 1 836.99


HQA(98)A0232/0 siri
JA

8 Rumah Warden 1 776.39 1 776.39


IP.JKR(98)F/1 siri

pen/16
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

9 Rumah Warden 1 1,333.60 1 1,333.60

R
CKP(A605A)AP(144)LU/P/00 siri

10 Rumah Warden 1 880.18 1 880.18

JA
CKP(A604A)AP(96)/LU/P/00

11 Rumah Warden 1 828.99 1 828.99


CKP(A603A)AP(48)/LU siri

R
DEWAN MAKAN

KE
1 Dewan Makan 1 551.89 4 548.63 5 549.28
BKP(AD1)400/94/2

2 Dewan Makan 1 705.60 1 711.13 1 753.29 1 705.75 4 718.94


BKP(D)409/94/ Siri N
TA
3 Dewan Makan 5 810.79 3 780.07 3 779.81 3 809.90 3 838.80 6 677.25 23 771.44
BKP 126/69/Siri

4 Dewan Makan 1 992.99 1 519.86 2 583.73 1 798.00 1 593.36 6 678.61


BA

BKP 116/71/1A

5 Dewan Makan 9 588.81 11 671.07 10 599.07 4 469.89 10 624.35 6 639.61 50 612.65


BKP(DM)400/86/Siri
JA

6 Dewan Makan 1 687.83 1 687.83


BKP(S)(DM)400/86/CK/101

pen/17
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

7 Dewan Makan 1 642.06 1 642.06

R
BKP(DM)400/1 SIRI

8 Dewan Makan 2 804.12 2 804.12

JA
BKP(DM)400/96/1

9 Dewan Makan 1 704.07 1 704.07


BKP(DM)400/89/Siri

R
10 Dewan Makan 1 712.85 1 427.98 2 570.42

KE
BKP(DM)400/90 siri

11 Dewan Makan 1 896.75 1 827.65 2 862.20


BKP(DM1)400/89/Siri

12 Dewan Makan
BKP(DM1)400/90/LG/1
N 1 879.10 1 879.10
TA
13 Dewan Makan 1 526.43 1 526.43
BKP(S)(DM)400/86/LG/101
BA

14 Dewan Makan 2 608.44 1 1,674.74 4 617.17 7 765.76


BKP(AD)400/91 Siri

15 Dewan Makan 1 300.54 1 300.54


JA

GK.BB-255/93

16 Dewan Makan 1 709.70 1 709.70


HQL(92)3768/1 SIRI

pen/18
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

17 Dewan Makan 1 749.21 1 749.21

R
JB(E)1364/96

18 Hostel's Kitchen 1 484.34 1 484.34

JA
BKP(MDM)400/93/1

19 Dewan Makan 1 707.20 1 707.20


BKP(S)(DM1)400/90

R
20 Dewan Makan 1 1,144.36 1 1,308.53 5 1,292.19 7 1,273.41

KE
JKR(CB)32(DM)900/02 siri

21 Dewan Makan 1 1,164.80 1 1,164.80


JKR(CB)32(SP)900/02 siri

22 Dewan Makan
JKR.MJG(B)2006/117/PT
N 1 727.03 1 727.03
TA
23 Dewan Makan 1 3,040.39 1 3,040.39
CKP(S635A)MB/LS/05
BA

24 Dewan Makan 1 960.91 1 960.91


CKP(W601A)DM/LU/P

25 Dewan Makan 2 652.31 1 1,100.22 1 643.63 4 762.12


JA

CKP(W601A)DM/LU2/P siri

26 Dewan Makan 1 1,103.65 1 1,103.65


CKP(W601A)DM/LU3/P/siri

pen/19
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

27 Dewan Makan 1 596.29 1 1,103.65 2 849.97

R
CKP(W6301A)AM siri

KANTIN

JA
1 Kantin 54 707.19 38 585.70 88 563.01 57 702.51 23 638.78 53 656.56 313 637.45
BKP(C)300/79 Siri

R
2 Kantin 7 676.47 14 827.09 2 787.21 4 681.60 2 766.67 19 708.05 48 741.70
BKP 50/66/21A

KE
3 Kantin 21 788.96 16 734.94 6 643.54 24 769.05 3 938.76 11 791.93 81 767.57
BKP 50/73/61 Siri

4 Kantin 53 577.25 51 588.94 57 505.16 39 482.81 36 645.78 59 565.16 295 558.80


BKP(KP1)400/86, 91 & 96 Siri N
TA
5 Kantin 4 426.75 1 428.79 6 534.46 11 485.69
BKP(KP)400/86 & 90/Siri

6 Kantin 2 697.44 4 658.56 9 569.97 5 704.80 3 680.11 23 640.14


BA

BKP(KP)400/91/Siri
BKP(SP)(KP)400/91/SIRI

7 Kantin 1 1,625.59 1 1,625.59


JA

BKP(KPF)400 siri

8 Kantin 1 408.20 1 408.20


BKP(KP)400/93 siri

pen/20
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

9 Kantin 5 693.75 1 346.60 3 452.46 4 400.99 4 534.86 17 524.48

R
BKP(KP1)400/93/SIRI

10 Kantin 1 277.02 1 277.02

JA
BKP(KPA)400/93/101

11 Kantin 1 299.20 1 299.20


BKP(KP1)499/93 SIRI

R
12 Kantin 1 471.98 1 471.98

KE
BKP(S)(KP1)400/91 SIRI

13 Kantin 3 955.52 3 955.52


BKP(KK)400/86/1

14 Kantin
BKP(SP)400/91/1
N 1 465.28 1 719.57 2 592.43
TA
15 Kantin 1 441.55 1 441.55
JKR.(WP)PK/SMTC/PT 11-1/94
BA

16 Kantin 1 828.66 1 771.54 3 615.36 5 689.26


BKP(KP)400/95

17 Kantin 1 565.75 1 565.75


JA

BKP(KP1)400/97

18 Kantin 5 440.25 5 440.25


BKP(MS)400/91 SIRI

pen/21
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

19 Kantin 2 1,639.69 2 1,639.69

R
BKP(S)(KP)400/91/101A

20 Kantin 1 160.39 1 160.39

JA
BKP(S)(KP)400/91 SIRI

21 Kantin 1 489.86 1 489.86


BKP(KP1)400/93 SIRI

R
22 Kantin 2 659.38 1 498.56 3 605.77

KE
BKP(KP1)400/95

23 Kantin 1 491.15 1 491.15


BKP(SU1)400/93/1 SIRI

24 Kantin
JKR(CB)32(KP2)900/02/1
N 1 1,035.12 1 1,035.12
TA
25 Kantin 1 481.96 1 481.96
BKP(S)(KP)400/86
BA

26 Kantin 1 934.53 1 934.53


BKP(KP1)400/91/1 siri

27 Kantin 3 647.98 3 593.62 6 620.80


JA

CKP(S631A)KP/LU

28 Kantin 1 323.60 1 323.60


CPK(S631S)KP/LU/01 siri

pen/22
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

29 Kantin 1 457.15 1 457.15

R
CA(AR)11/14/PEL09/005/S81/P/01-02

Kantin

JA
30 CA/P-S102/11/14/PEL11/070/LU/P/01-03 1 1,357.38 1 1,357.38

Kantin 1 1,446.46 1 1,446.46


31 CA/P-W05/11/14/PEL 11/070/Series

R
32 Tuckshop/Kantin 4 689.93 7 666.94 4 980.12 1 1,125.65 1 1,396.45 17 815.94

KE
BKP(TS)300/81

33 Tuckshop 1 597.47 1 597.47


BKP(KK)400/86/2

SURAU
1 Surau 1
N
703.48 3 352.11 3 763.71 3 467.14 1 547.35 3 717.76 14 582.36
TA
BKP(SU)400/90 & 91 Siri

2 Surau 1 555.47 1 555.47


BKP(S)(SU)400/91/101
BA

3 Surau 1 739.11 1 739.11


BKP(S)400/91/1-1
JA

4 Surau 2 624.39 1 985.74 3 744.84


BKP(SU1)400/90 SIRI

5 Surau 1 598.65 1 598.65


JKR/KES/B/GM/2/97
pen/23
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

6 Surau 1 Tingkat 1 731.36 1 731.36

R
JKR.PS(B)96/3/1

7 Surau 1 762.41 1 762.41

JA
PKR-JA(97)014-1 SIRI

8 Surau 3 1,054.52 3 1,054.52


BKP(QP/SU)401/97/1 & siri

R
9 Surau 1 513.16 1 1,307.08 1 1,066.07 3 962.11

KE
BKP(QF/SU)401/97/1

10 Surau 1 210.49 1 210.49


JKR(CB)32(SU)900/02/1A siri

11 Surau
PKR/CT(04)104/32
2 N
711.29 2 711.29
TA
12 Surau 1 1,570.91 1 1,570.91
CKP(W601A)SU/LU3/P
BA

13 Surau 1 272.13 1 272.13


BKP(SU)413/95/1 siri

14 Surau 1 1,415.82 1 1,415.82


JA

CKP(D701)SU1/LU

15 Surau 1 1,009.24 1 1,009.24


CKP(D701A)SU2/LU/P/01

pen/24
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

SUKAN

R
1 Gelanggang Squash 1 2,431.30 1 2,431.30
BKP(SC)185/86/S-1 Siri

JA
2 Gelanggang Bola Tangkis 1 142.58 1 142.58
JKR.K.Lgt.E.11.69

R
3 Gimnasium 1 1,355.72 1 1,355.72
BKP(G)501/83/1

KE
4 Gimnasium 1 2,009.27 1 1,876.03 2 1,942.65
SPKLG 170/74 Siri

5 Dewan Badminton 1 1,140.56 1 1,140.56


CA/P-R25/11/14/PEL 11/077/LU/P/00 & siri N
TA
BANGSAL

1 Bangsal Basikal 21 460.79 4 478.90 22 393.98 10 559.92 5 509.03 62 458.13


BKP 50/66 Siri
BA

2 Bangsal Basikal 20 313.70 6 357.67 53 318.70 2 402.61 3 223.57 9 312.53 93 318.28


BKP(M)300/81/19
BKP(LR)400/86/24A
JA

3 Bangsal Basikal 3 513.16 3 513.16


JKR(CB)32(LR)900/01/BB

pen/25
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

4 Bangsal Basikal 1 377.23 1 377.23

R
CA/P-R20/11/14/PEL11/042/BB1/01

5 Bangsal Basikal 1 246.09 1 246.09

JA
JKR(CB)32(LR)/900/01/BS

6 Bangsal Basikal (Jenis B) 1 1,043.98 1 1,043.98


CA/P-R20/11/14/PEL 11/042/BB1/Series

R
7 Garaj Bas 1 353.94 1 355.49 2 354.72

KE
BKP(GB)400/93

JALAN / LALUAN BERBUMBUNG

1 Jalan Berbumbung 57 481.69 41 594.63 128 460.29 56 553.93 17 458.00 41 512.28 340 501.66
BKP(M)300/79/Siri
BKP(LR)400/86/18A
N
TA
2 Jalan Berbumbung Bertangga 1 883.96 1 883.96
BKP(LR)400/86/19A
BA

3 Jalan Berbumbung 1 547.31 1 547.31


BKP(WP)80/77

4 Laluan Beratap 6 388.12 6 388.12


JA

BKP(LR)400/86

5 Laluan Beratap (sebhg. 2 436.99 2 436.99


bumbung dinaikan)
BKP(LR)400/86/29
pen/26
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

6 Laluan Bersambung 2 414.65 2 414.65

R
CKP(S635A)LS siri

7 Laluan Sambungan 1 1,644.58 1 1,644.58

JA
BKP(S)403/86/19

8 Laluan Sambungan 1 587.71 1 587.71


BKP(WAY)400/96 siri

R
9 Laluan Sambungan 1 928.23 1 928.23

KE
CKP(S635A)MB/LS siri

10 Laluan Sambungan 2 592.98 2 592.98


CKP(S635A)SR/CS

11 Laluan Sambungan
CKP(S636A)SM/LS
1 N
80.39 1 80.39
TA
12 Jalan Berbumbung 56 543.22 46 561.30 26 570.60 69 619.51 34 580.53 26 650.80 257 585.53
ME.68/6C
BA

13 Jalan Berbumbung 2 466.22 2 466.22


KS 1497 & KS 1620

14 Jalan Berbumbung 2 748.41 2 748.41


JA

B/22/1

15 Jalan Berbumbung 3 969.37 3 969.37


S/3/1/E,75

pen/27
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

16 Jalan Berbumbung Bertangga 2 1,047.16 2 669.73 4 858.44

R
BKP 9/73/56

17 Jalan Berbumbung dengan 7 612.19 8 556.68 2 440.70 17 565.89

JA
bahagian yang ditinggikan
PKP(M) 300/79/12

18 Jalan Beratap 4 541.14 5 408.45 9 467.42

R
JKPD.B/7/80, 4110/25,
KPP.B/34/78, KPP.B/21/72

KE
JD.JL.B/6/81, KS. 1497
CK/1497, KU665/73

19 Jalan Beratap 5 631.64 4 452.42 21 576.96 30 569.47


JKR.K 26/75, JB(E)523/78
JB(J)118/69, TM/28/1/E79
ARCH.KN.71/1/EK/65, C-150
N
TA
BKP 9/73/56 & 9/72/47
JKR.P 75/79, SA.11A, MI 81/58

LAIN-LAIN
BA

1 Blok Setor - 1 tkt. 1 639.79 1 639.79


BKP(B/1)91/34 Siri
JA

2 Stor Gas 2 1,418.77 1 1,281.38 4 656.28 2 631.75 9 889.73


BKP(LR)400 Siri

3 Stor Gas 1 1,980.39 1 1,980.39


BKP(LR)400/89/35
pen/28
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

4 Stor Gas 1 1,760.35 1 1,760.35

R
BKP(LR)400/93/35-1

5 Balai Islam 1 1,303.58 1 1,303.58

JA
ATSA/P0701/ARC/TD/B1/01-02

6 Pavilion 1 1,542.91 1 1,542.91


BKP(P)185/85/9/1

R
7 Pavilion 1 1,054.93 1 1,054.93

KE
PA2137/INS/ARCH/TD/L/STM-01&01

8 Kompleks Sukan Tertutup 1 1,318.30 1 1,318.30


PA2137/INS/ARCH/TD/L/STM-01-07

9 Pusat Kemudahan Berpusat


ATSA/P0701/ARC/TD/PKB/01-02
N 1 955.11 1 955.11
TA
10 Tandas/Tempat Wuduk 1 453.76 1 453.76
JKR.MJG(B)2006/117/PT
BA

11 Tempat Pembuangan Sampah 1 1,333.33 1 1,333.33


BKP(LR)400/86/24 - 1

12 Tempat Membakar Sampah 2 1,838.64 2 1,838.64


JA

BKP(M)300/88/36

13 Depo Sampah 1 1,246.96 2 1,029.80 3 1,102.19


JKR(CB)32(LR)900/01/DS/1

pen/29
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 1 Tingkat)

A
Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bangunan Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

14 Depoh Sampah 1 308.18 1 308.18

R
JKR(CB)32(LR)/900/01/DS1-2

15 Depo Sampah Besar 1 1,074.57 1 1,074.57

JA
CA/P-R24/11/14/PEL11/076/01-02

16 Depo Sampah Besar 1 1,251.96 1 1,251.96


CA/P-R17/11/14/PEL 11/039/Series

R
17 Pondok Pengawal 1 1,083.70 1 1,083.70

KE
JKR(CB)32(LR)900/01/PP1/1 Siri

18 Pondok Pengawal 1 6,114.88 1 6,114.88


CA/P-R24/11/14/PEL11/076/01-05

19 Pondok Pengawal
JKR(CB)32(LR)900/01/PP/1-4
N 1 650.06 1 650.06
TA
20 Wakaf Tempat Menunggu Bas 1 1,234.76 1 1,234.76
CA/P-R20/11/14/PEL11/042/W1/01
BA

21 Wakaf Menunggu Bas 1 1,324.78 1 1,324.78


CA/P-R20/11/14/PEL 11/042/W1/Series
JA

pen/30
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

BLOK SEKOLAH - 2 TINGKAT

R
BILIK DARJAH

JA
1 Blok Bilik Darjah 51 686.40 39 769.24 112 759.38 88 823.22 25 726.65 60 758.16 375 763.08
BKP 300 & 302/79 Siri

2 Blok Bilik Darjah 34 1,029.82 36 991.17 15 897.91 40 1,037.45 24 1,032.05 34 967.96 183 1,001.87

R
BKP 50/66 Siri

KE
3 Blok Bilik Darjah 2 1,071.48 2 852.45 4 961.97
BKP 202/77 Siri

4 Blok Bilik Darjah 3 1,086.33 1 949.88 4 1,052.21


BKP 135/70 Siri

5 Blok Sekolah 46
N
598.05 15 671.33 78 566.34 59 611.63 52 612.84 73 599.60 323 599.01
TA
BKP(SP)402/91/Siri,90

6 Blok Sekolah 3 755.51 1 351.68 4 654.56


BKP(S)(SP)400/86/LG Siri
BA

7 Blok Sekolah/Makmal Sains Tulin 1 524.69 1 471.33 2 498.01


BKP(SP)402/91/Siri
JA

8 Blok Bilik Darjah 1 455.88 2 446.91 3 608.71 2 533.51 13 534.77 9 605.12 30 554.70
BKP (SP)402/86 Siri

9 Blok Sekolah 1 538.60 2 610.54 3 586.56


BKP(SP)404/91/1
pen/31
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Blok Sekolah 1 525.61 1 508.00 1 590.92 3 541.51

R
BKP(SP)400/91 SIRI

11 Blok Sekolah 1 700.92 1 700.92

JA
BKP(SP)401/91 SIRI

12 Bangunan Tambahan 2 Tkt 1 1,020.84 1 1,020.84


BKP(S)402/91/1 & Siri

R
13 Blok Sekolah 1 605.80 1 605.80

KE
GK.SP.P.01/1998

14 Blok Sekolah 1 692.45 4 840.83 2 812.00 1 544.73 8 778.06


JKR(CB)32(SP)900/01/A & siri

15 Blok Sekolah
JKR.K.K(B)30/01
N 1 706.63 1 706.63
TA
16 Blok Sekolah 1 670.87 1 670.87
JKR(B)32(MS)900/01/08/1
BA

17 Blok Sekolah 1 802.48 1 802.48


JKR.SEP/PT17/95

18 Blok Sekolah 1 858.48 1 858.48


JA

JKR.SEP/PT23/95

19 Blok Sekolah 1 666.75 1 666.75


JKR.SEP/PT3/2000

pen/32
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

20 Blok Sekolah 1 875.48 1 875.48

R
JKR.SEP/PT4/93

21 Blok Sekolah 3 996.34 3 996.34

JA
IP(SS-01)PN/32(SP)900/3/LG/1 siri

22 Blok Sekolah 1 640.95 1 640.95


JB(E)/1498/2001

R
23 Blok Sekolah 1 640.31 1 640.31

KE
JB(E)/1501/2001

24 Blok Sekolah 2 608.64 2 608.64


CKP(S601A)SP2/LU/T/01 siri

25 Blok Sekolah
CA(AR)11/14/PEL09/005/584
2 N
674.03 2 674.03
TA
26 Blok Sekolah 1 933.07 1 933.07
CA(AR)11/14/N09/028/S118/P/01SIRI
BA

27 Blok Sekolah 1 650.05 1 650.05


CA(AR)11/14/PEL09/005/S/P/02106

28 Blok Sekolah 1 859.67 1 859.67


JA

CA(AR)11/14/K09/021/S114/PT/01

29 Blok Sekolah 1 914.81 1 914.81


CA(AR)11/14/K09/047/S134/9/01 SIRI

pen/33
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

30 Blok Sekolah

R
CKP(S879A)SP(T)/LUP/01 & siri 1 930.16 1 930.16

31 Bgn. Sek Agama Rakyat 1 533.30 1 533.30

JA
SPU(A)2005/609/02/1

32 Bgn. Sek Agama Rakyat 1 445.72 1 445.72


SPU(A)2005/609/03/1

R
33 Bgn Perpustakaan 1 701.46 1 701.46

KE
CKP-U502A/LU/P01-06

34 Perpustakaan 1 861.13 1 861.13


AJM0637-DWG-AG/P050/00-P055/00

35 Blok Sekolah
JKRKK(B)89/05/ACAD
N 1 490.40 1 490.40
TA
36 Blok Sekolah 1 833.42 1 1,403.19 2 1,118.30
CKP(S635A)SM/LU/P/2.01 siri
BA

37 Blok Sekolah 1 878.46 1 701.90 2 790.18


CKP(S635A)SR/LU/P/2.01

38 Blok Sekolah 1 680.15 1 680.15


JA

CKP(S636A)SM/LU/P/2.01 siri

39 Sekolah 2 tingkat 1 627.65 1 627.65


CKP(S879A)SP(T)/LU/P/01 & siri

pen/34
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

40 Blok Bangunan 2 tingkat 1 540.41 1 540.41

R
JD(BD)SAR PP02/2011

41 Blok Sekolah 1 597.41 1 597.41

JA
JD(SPS)518/2007-1

42 Blok Sekolah 1 1,118.76 1 1,118.76


JD(SPS)540/2008-1A

R
43 Sekolah 2 tingkat 1 875.00 1 875.00

KE
JKRM(A)2012/14/01-05

BLOK PENTADBIRAN

1 Blok Pentadbiran 1 972.65 1 972.65


BKP 50/66 Siri N
TA
2 Blok Pentadbiran 1 465.65 1 449.76 2 519.23 4 488.46
BKP(SP)402/91/Siri

3 Blok Pentadbiran 1 881.71 1 881.71


BA

UKP(A)(N42)/850/98/1A SIRI

4 Blok Pentadbiran 1 1,026.57 1 1,026.57


BKP(AP)402/90/1-1
JA

5 Ancillary Building 1 1,067.29 1 1,067.29


UKP(A)(N40)850/98/LR/11 & 12

pen/35
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

6 Blok Pelbagai Guna 1 1,110.13 1 1,110.13

R
BKP 302/79/1

7 Blok Hal- Ehwal Pelajar 1 308.34 1 308.34

JA
BKP(HEP)/167/90/1 & SIRI

8 Blok Pentadbiran & Akademik 1 885.62 1 885.62


AJM0637-DWG-AG/P030/00-P037/00

R
9 Dewan Perhimpunan 2 1,207.78 2 1,207.78

KE
JKR(CB)32(DP)800/1 & siri

10 Pejabat 2 tkt 1 1,228.20 1 1,228.20


JKD(SPS)340/2001

MAKMAL SAINS N
TA
1 Blok Makmal Sains Tulin/ 6 778.06 1 984.14 12 957.99 11 835.01 2 685.69 3 734.94 35 854.56
BKP 312/79/Siri

2 Blok Makmal Sains Tulin 1 1,052.21 1 952.86 1 935.00 1 1,304.68 3 871.76 7 980.01
BA

BKP 135/70 Siri

3 Blok Sains 1 1,302.42 1 886.57 2 1,094.49


BKP 50/66 Siri
JA

4 Bang. Kemahiran Hidup & 17 624.32 13 659.87 24 662.52 7 603.84 11 606.28 6 600.79 78 635.81
Makmal Sains
BKP(MS)402/91/Siri

pen/36
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

5 Bang. Kemahiran Hidup & 1 779.91 1 779.91

R
Makmal Sains
BKP(MS)402/86/Siri

JA
6 Makmal Sains 1 626.92 2 810.28 3 749.16
BKP(SP)402/91/Siri

7 Makmal Sains 1 1,683.80 1 1,683.80

R
BKP(MS)402/91/2 Siri

KE
8 Makmal Sains 1 562.44 1 562.44
BKP(MS)403/90/1 SIRI

9 Makmal Sains 1 1,624.75 1 560.33 2 1,092.54


BKP(MS)402/90/1 SIRI

10 Makmal Sains
N
1 1,031.66 2 1,077.37 3 1,062.13
TA
JKR(CB)32(MS)900/01/A/2.1 & siri

11 Makmal Sains 1 991.15 1 991.15


IP(SS-01)PN/32(MS)900/4/LG/1 siri
BA

12 Makmal Sains 1 671.11 1 671.11


JKR(CB)32(SP)900/01/A/2.1 & siri
JA

13 Makmal Sains 2 688.56 2 688.56


CKP(S635A)MB/LU/P

14 Makmal 1 975.07 1 975.07


CKP(S635A)MB/LU/K siri
pen/37
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

15 Makmal Sains 2 801.56 2 801.56

R
CKP(S635A)SR/LU/P/2.01

16 Bgn Makmal Sains Tulin 1 789.59 1 789.59

JA
CKP(S636)MB/LU/P/2.01 & Siri

BENGKEL

R
1 Bengkel Kemahiran Manipulatif 2 Tkt. 1 632.25 3 756.17 2 741.58 6 730.65
BKP(KM)402/91

KE
2 Bengkel Teknologi & Kejuruteraan 1 678.86 1 678.86
BKP(TK)611/96/1

3 Bengkel Teknologi & Kejuruteraan 1 827.36 1 707.38 2 767.37


BKP(TK)611/97/1 N
TA
4 Bengkel Kemahiran 1 620.93 1 620.93
BKP(KM)402/90/1 SIRI

5 Bengkel Kemahiran Manipulatif 2 Tkt. 1 637.37 1 637.37


BA

BKP(MS)402/91/1 & siri

6 Bengkel Manipulatif 2 Tkt. 2 658.38 2 658.38


IP(SS-01)PN/329320900/4/LG
JA

7 Bengkel Kemahiran 2 947.56 2 947.56


JKR(CB)32(MS)900/01/A/1.1 & siri

pen/38
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

8 Bengkel Ekonomi Rumahtangga 1 954.53 1 954.53

R
JKR(WP)P/SMV(ERT)PL-02/2002

ASRAMA

JA
1 Asrama 4 722.59 2 633.54 2 781.00 1 806.66 3 701.50 5 900.44 17 772.52
BKP 302/79/Siri

R
2 Asrama 12 694.40 6 631.57 2 604.62 2 740.15 1 680.80 5 651.46 28 669.64
BKP(AP)402/91 & 86 /Siri, 90

KE
3 Asrama 2 Tingkat 1 678.42 1 678.42
JB(E)1364/96

4 Asrama 1 468.07 1 468.07


BKP(AP)400/91/1 & siri N
TA
5 Asrama 1 711.87 1 711.87
BKP(AP)400/1 & siri

6 Asrama 1 1,424.04 3 1,024.78 4 1,124.59


BA

HQA(98)A0234/AP(1)/A/1 & siri

7 Asrama 1 453.79 1 453.79


CKP(A604A)AP(48) siri
JA

8 Asrama 1 1,345.58 3 786.93 4 926.59


CKP(A603A)AP(48)

pen/39
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

9 Asrama 2 Tkt 1 636.11 1 636.11

R
CKP(A603A)AP(48)/LU/P Siri

KANTIN/DEWAN MAKAN

JA
1 Kantin 1 511.19 1 511.19
BKP(KP)402/91/Siri

R
2 Kantin 1 927.91 1 927.91
UKP(A)(N40)850/98/KB/1 SIRI

KE
3 Kantin 1 509.91 1 509.91
GK.SP.P.01/1998

4 Tuckshop 1 620.98 1 620.98


BKP(TS)300181/1 siri N
TA
5 Dewan Makan 1 541.09 1 541.09
BKP(AP)400/91/1

6 Dewan Makan 1 941.20 1 941.20


BA

HQA(97)0502/DM/1

7 Dewan Makan 1 883.78 1 883.78


CKP(W601A)DM/LU4/P siri
JA

8 Dewan Makan 2 667.45 1 609.58 3 648.16


CKP(W601A)DM/LU2/P siri

pen/40
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

9 Dewan Makan 1 589.19 1 589.19

R
CKP(W601A)DM/W/01 siri

10 Kantin 1 556.03 1 556.03

JA
JKR(CB)32(SP)900 siri

11 Kantin
CKP(W803A)(T)KP3/LU/P/1 1 633.64 1 633.64

R
12 Kantin 1 1,542.49 1 1,542.49

KE
CKP(W803A)(T)KP1/LU/P/1

13 Kantin 1 933.85 1 933.85


CKP(S879A)SP(T)DB/1/2 BERSIRI

14 Kantin
CKP(W803A)(T)KP3/LU/P/1
1 N
655.90 1 655.90
TA
15 Blok Kantin 1 956.76 1 956.76
JD(BD)SAR PP07/2011
BA

16 Kantin 1 693.40 1 693.40


JKRM(A)2012/14/01-06

TANGGA/LALUAN/JAMBATAN
JA

1 Tangga Luar 1 822.55 2 962.70 3 915.98


BKP(TL)402/91/1 Siri

pen/41
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

2 Tangga Luar 2 587.30 1 497.64 3 557.41

R
BKP(S)(TL)402/86/101

3 Tangga Luar 3 783.55 3 783.55

JA
BKP(AP)400/91 siri

4 Laluan Berbumbung 1 657.72 1 657.72


UKP(A)(N40)850/98/LR/9&10

R
5 Laluan Sambungan 1 743.50 1 743.50

KE
UKP(S)(LS)(N40)850/98/LG/128 & 129

6 Tangga Luar 1 528.03 1 528.03


BKP(MS)200/91/1 SIRI

7 Tangga Luar
BKP(MS)403/90/1 SIRI
N 1 754.33 1 754.33
TA
8 Tangga Sambung 1 1,409.07 1 1,409.07
BKP(S)(TS)402/86/101
BA

9 Tangga Luar 2 tkt 1 685.69 1 685.69


BKP(PM)400/90/1

10 Jambatan Sambung 2 tkt 2 546.81 2 546.81


JA

BKP(S)(JS)400/86-102

11 Laluan Beratap Piawai 1 1,065.67 1 1,065.67


BKP(LR)413/95/1-1

pen/42
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

12 Tangga Luar 3 1,120.03 3 1,120.03

R
JKR(CB)32(SP)900/01/T & siri

13 Tangga Luar 1 627.02 1 627.02

JA
JB(E)1501/2001

14 Tangga Luar 2 655.24 2 655.24


JKR(CB)32(SP)800/T/TD-1

R
15 Tangga Sambungan 2 686.74 2 686.74

KE
BKP(S)(JS)400/86/102

16 Jambatan Sambung 2 851.26 2 851.26


SP/900/02/T(1)/T

17 Tangga Luar
BKP 50/73/Siri
N
2 1,342.93 10 1,031.31 12 1,083.24
TA
18 Tangga Luar 3 759.68 1 452.94 4 682.99
BKP(S) 302/79/108
BA

19 Tangga Luar 1 671.63 2 532.73 1 934.52 4 667.90


BKP(S) 303/79/108

20 Tangga Luar 1 782.59 2 965.88 3 904.78


JA

BKP(S)202/77/Siri

21 Tangga Luar 1 411.28 3 589.80 1 547.74 5 545.68


BKP(TL)400/91/Siri

pen/43
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

22 Tangga Luar 1 899.73 1 899.73

R
BKP(TL)400/86/LG

23 Tangga Luar 3 226.94 1 558.54 1 284.05 1 745.06 1 1,453.79 3 460.73 10 510.45

JA
BKP(SP)400/91
BKP(TL)403/86/Siri
BKP 303/85/siri

R
24 Tangga Luar 1 1,037.55 1 1,037.55
BKP(TL)403/9

KE
25 Tangga Luar 2 2,389.97 2 2,389.97
BKP(MS)400/91/1 Siri

26 Tangga Luar 1 1,175.26 1 1,175.26


JBD.03/95/1A-1 N
TA
27 Tangga Penghubung 2 798.29 1 759.57 3 785.38
BKP(TS)402/86/Siri

28 Tangga Penghubung 1 670.27 2 781.79 16 668.08 2 608.02 1 393.19 22 660.56


BA

BKP(S)(TS)404/Siri

29 Jambatan Sambung 2 Tkt. 1 923.73 3 889.48 4 898.04


BKP(S)(JS)400/86
JA

30 Tangga Penghubung 5 1,113.48 17 975.06 10 725.76 7 967.98 2 1,174.86 11 935.67 52 938.83


BKP(S)202 & 203/77/108

pen/44
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

31 Tangga Penghubung 3 690.04 7 693.35 19 719.51 20 991.21 8 743.42 15 882.47 72 827.82

R
BKP(S)302/79/106A,107A

32 Tangga Sambungan 1 1,120.16 1 1,120.16

JA
BKP(DBKLDS)400/96/M

33 Tangga Sambungan 2 376.22 2 376.22


BKP(DBKLWM)400/96/6

R
34 Tangga Penghubung 2 839.47 1 710.09 3 796.35

KE
BKP(T)(TS)400/86

35 Tangga Sambung 1 795.57 1 795.57


BKP(TS)400/86/LG

36 Tangga Sambung
BKP(TS)400/91
N 4 724.55 4 724.55
TA
37 Tangga Sambung 1 209.24 1 324.22 2 266.73
BKP(S)(TS)400/86/1 SIRI
BA

38 Tangga Penyambung 1 895.68 1 895.68


JKR.HL.PEND.TS/LG

39 Tangga Penyambung 1 788.47 1 788.47


JA

JKR(T)9/1/D-89

40 Jambatan Penyambung 1 285.35 1 285.35


BKP(S)(JSB-2)400

pen/45
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

41 Jambatan Penyambung 1 582.65 1 582.65

R
BKP(SP)400 siri

42 Tangga Penghubung 1 1,162.66 1 1,277.12 2 1,219.89

JA
BKP(S)403/91/Siri

43 Jambatan Penyambung 2 271.42 2 271.42


BKP(S)(TS)403/86/LG

R
44 Jambatan Konkrit 1 1,823.83 1 1,823.83

KE
BKP(S)(TS)400/86/102

45 Tangga Sambungan 1 992.20 1 992.20


JD.PK.TGH.P11/96

46 Jambatan Sambungan
BKP 96/19/1&2
N 2 1,088.94 2 1,088.94
TA
47 Tangga Sambung 1 540.09 1 540.09
BKP(LR)400/91/SIRI
BA

48 Jambatan Sambungan 1 942.93 1 942.93


BKP(SP)400/91/25A

49 Laluan Sambungan 1 942.93 1 942.93


JA

BKP(DBKL)WM400/96/81

50 Jambatan Sambung 2 391.04 2 391.04


Berbumbung
JKR(M)BKP 96/19/1 & 2
pen/46
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 2 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

SURAU

R
1 Surau 1 1,731.69 1 1,051.72 2 1,771.66 4 1,581.68
JKR(CB)32(SU)900/02/1 & siri

JA
2 Surau 2 491.29 2 491.29
PKR/CT(04)/3/2 siri

R
KE
N
TA
BA
JA

pen/47
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

BLOK SEKOLAH - 3 TINGKAT

R
1 Pejabat Pentadbiran 3 1,142.57 3 990.98 1 605.42 7 1,000.87
BKP 142/70

JA
2 Blok Pentadbiran 2 714.93 6 556.28 8 595.94
BKP 303/79 Siri

R
3 Pejabat 1 1,010.79 1 1,010.79
CKP(J807A)LU/P siri

KE
4 Pejabat 1 818.16 1 818.16
CKP(J807A)PPD(3) siri

5 Pejabat 1 960.63 1 960.63


CKP(S635A)SM/LU/P siri N
TA
6 Pejabat 1 634.19 1 634.19
CKP(S879A)SP(T)DB/SIRI

7 Blok Pentadbiran Sekolah 2 1,047.68 2 1,047.68


BA

BKP(C-2)86/21/CR Siri

8 Blok Sekolah 2 602.64 2 602.64


BKP(C/2)93/23-1
JA

9 Blok Bilik Darjah 47 757.23 16 777.65 56 663.11 33 733.75 17 601.84 37 716.83 206 709.39
BKP 303/79 Siri

pen/48
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Blok Bilik Darjah/Blok sek. 3 tkt. 52 574.76 35 606.43 137 543.72 55 569.05 49 559.84 102 584.23 430 567.26

R
BKP(SP)403/90 ,91 & 86 SIRI
BKP 403/88/1

JA
11 Blok Bilik Darjah/Blok sek. 3 tkt. 8 508.92 8 508.92
BKP(SP)403/86/LG SIRI

12 Bilik Darjah 1 330.35 1 330.35

R
JKK(B)B2-2/254

KE
13 Bilik Darjah 1 636.60 1 636.60
JKK(B)B2-2/250

14 Bilik Darjah Dll. 7 936.08 11 898.95 3 901.89 7 1,011.26 1 963.68 8 865.36 37 921.95
BKP 142/70 & 50/66 Siri

15 Blok Sekolah 2
N
789.91 2 789.91
TA
JKR.Ps.9624/1

16 Blok Sekolah 1 493.37 1 493.37


JKR.Ks.10/95
BA

17 Blok Sekolah 1 650.25 1 650.25


BKP(DBKL)400/96/M
JA

18 Blok Sekolah 9 545.23 9 545.23


JKR/PT/BS56 & 57/91

19 Blok Sekolah 1 550.81 1 550.81


JKR/PT/BS 60/91
pen/49
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

20 Blok Bilik Darjah & Makmal 48 837.43 34 688.59 93 675.09 31 712.62 14 676.13 23 698.23 243 716.08

R
BKP 303/79 Siri

21 Blok Akademik/Pentadbiran 2 690.00 2 597.73 4 643.87

JA
BKP(SP)403/91/1/1 SIRI

22 Blok Sekolah 1 683.39 2 529.28 1 586.19 4 582.04


BKP(SP)400/91/siri

R
23 Blok Sekolah 3 483.71 1 411.45 6 620.99 2 499.61 12 548.98

KE
BKP(SP)400/91/1 & siri

24 Blok Sekolah 3 754.06 1 972.22 2 694.93 6 770.71


BKP(SP)404/90,91/SIRI

25 Blok Sekolah
BKP(SP)402/91siri
N 1 425.32 1 425.32
TA
26 Blok Pentadbiran 1 567.09 1 567.09
JDK(K&B)B2-2/353
BA

27 Bilik Darjah 1 607.65 1 607.65


JDK(B)B2-2/353

28 Blok Akedamik 1 568.87 1 568.87


JA

BKP(SP)403/90/2-1

29 Blok Sekolah 1 565.75 1 565.75


JDK(K&B)B2-S/339

pen/50
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

30 Blok Sekolah 1 576.63 1 576.63

R
BKP(SP)40/93/SIRI

31 Blok Sekolah 2 557.18 2 557.18

JA
BKP(SP)300/91/1 SIRI

32 Blok Sekolah 4 585.08 4 585.08


BKP(SP)400/97/41

R
33 Blok Sekolah 1 526.52 1 526.52

KE
BKP(S)(SP)403/85 siri

34 Blok Sekolah 1 579.46 1 579.46


S-PDGS PLN 98xx/2

35 Blok Sekolah
BKP(MS)403/90/1-1
N 1 609.43 1 609.43
TA
36 Blok Sekolah 1 549.17 1 549.17
BKP(S)(SP)404/91 siri
BA

37 Blok Sekolah 2 773.76 1 593.52 2 1,295.68 5 946.48


BKP(SP)403/91/SIRI,90/siri

38 Bilik Darjah 1 738.21 1 738.21


JA

JKR.KK(B)20/2000

39 Blok Sekolah 6 1,069.58 1 720.49 7 1,019.71


IP(SS-01)PN/32(SP)900/3/LG/1

pen/51
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

40 Blok Pentadbiran 1 778.76 1 778.76

R
JKR(CB)32(MS)900/01/A

41 Sekolah 3 tkt 9 731.64 6 710.24 2 712.89 1 859.23 10 781.61 5 825.93 33 759.91

JA
JKR(CB)32(SP)900/01/A/ siri
JKR(CB)32(MS)900/01/A/ siri

42 Sekolah 3 tkt 1 797.30 1 797.30

R
CA(AR)11/14/K09/022/S115

KE
43 Sekolah 3 tkt 1 802.44 1 802.44
CA(AR)11/14/K09/020/S113/PT/01

44 Sekolah 3 tkt 1 851.27 1 851.27


CA(AR)11/14/PEL09/005/S88/P/01 & 02

45 Sekolah 3 tkt
N 1 664.50 1 664.50
TA
JKR.K.K.(B)21/2001ACAD

46 Sekolah 3 tkt 1 609.37 1 609.37


JKR.K.K(B)10/02 ACAD
BA

47 Sekolah 3 tkt 1 658.19 1 658.19


JKR.K.K(B)19/2002 ACAD
JA

48 Sekolah 3 tkt 1 790.30 1 790.30


JKR.K.K(3)32/01

49 Sekolah 3 tkt 1 1,037.15 1 1,037.15


BKP(CB)32(SP)900/01/A/ Siri
pen/52
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

50 Sekolah 3 tkt 1 743.04 1 743.04

R
JKR/K/KP/2001/0

51 Sekolah 3 tkt 14 5.92 14 5.92

JA
IP(SS-01)PN/32(MS)900/01/A/4-1/siri

52 Sekolah 3 tkt 1 881.47 1 881.47


JKR(CB)32(DP)800/01/Siri

R
53 Sekolah 3 tkt 1 605.44 1 605.44

KE
JKR(G)01/03/B2

54 Blok Akademik 3 tkt 1 649.29 1 649.29


CKS/T(D)RS(08)1033/6/1 siri

55 Sekolah 3 tkt
BKP(S601A)SP3/LU/T/01 siri
1 N
511.13 1 511.13
TA
56 Sekolah 3 tkt 1 308.62 1 308.62
CKP(S601A)MS/Siri
BA

57 Sekolah 3 tkt 1 779.32 1 564.75 2 672.04


CKP(S635A)MB/LU/P

58 Sekolah 3 tkt 2 826.44 2 826.44


JA

CKP(S635A)SR/LU/P/2.01

59 Sekolah 3 tkt 5 890.23 2 546.71 3 815.09 1 829.01 1 809.66 1 540.57 13 782.24


CKP(S635A)SR/LU/P/3.01

pen/53
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

60 Sekolah 3 tkt 1 613.71 1 2,177.06 3 838.10 5 1,061.02

R
CKP(S635A)SM/LU/P/3.01 siri

61 Sekolah 3 tkt 1 863.64 1 863.64

JA
CKP(S636A)SK/LU/P siri

62 Sekolah 3 tkt 3 797.00 3 797.00


CKP(S636A)SR siri

R
63 Sekolah 3 tkt 9 1,165.03 2 768.50 1 853.18 12 1,072.95

KE
CKP(S636A)SM/LU/P/3 siri

64 Blok Sekolah 1 927.67 1 927.67


IP(SS-01)PN/32(SP)900/4/LG

65 Sekolah 3 tkt
CKP(S625A)MB(12)/DB siri
N 1 477.48 1 477.48
TA
66 Sekolah 3 tkt 1 469.28 1 469.28
JKR.MJG(B)2007/146
BA

67 Sekolah 3 tkt 1 929.06 1 929.06


CKP(S635A)SR/ siri

68 Sekolah 3 tkt 1 961.39 1 961.39


JA

CKP(S605A)SR(6)DB/01 siri

69 Sekolah 3 tkt 1 3,756.23 1 3,756.23


CKP(S632A)SM/LU/P/3.01

pen/54
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

70 Bgn Pentadbiran 3 tkt 1 781.30 1 781.30

R
CKP(S636A)SM/LU/P/3.01 siri

71 Sekolah 3 tkt 1 1,069.07 1 1,069.07

JA
CKP(K704A)SB/LU/T/3.01

72 Sekolah 3 tkt 1 923.61 1 923.61


CKP(S635A)SM siri

R
73 Sekolah 3 tkt 1 705.82 1 705.82

KE
CKP(S635A)SK/LU siri

74 Sekolah 3 tkt 1 1,150.59 1 1,150.59


CKP(S601S)BD/EF03 siri

75 Sekolah 3 tkt
MT/SC/PL/001/02
N 1 602.23 1 602.23
TA
76 Sekolah 3 tkt 1 638.43 1 638.43
MT/CM/PL/002/02
BA

77 Sekolah 3 tkt 1 784.15 1 784.15


CA(AR)11/14/A09/026/St19/PT/01

78 Sekolah 3 tkt 1 577.83 1 577.83


JA

CKP(S635A)SR/BS/04

79 Sekolah 3 tingkat 1 708.45 1 708.45


CKP(S635A)SR/lu/p/3.01

pen/55
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

80 Blok Bangunan 3 tingkat 1 955.54 1 955.54

R
JD(BD)PP452/2011/4&5&6

81 Sekolah 3 Tingkat 1 809.81 1 809.81

JA
PKR.Pk(A)(96)1577/SP

MAKMAL SAINS

R
1 Blok Makmal Sains Tulin 3 888.20 3 857.18 5 915.77 28 607.02 1 751.27 40 689.07
BKP 313/79 Siri

KE
2 Blok Makmal Sains Tulin 10 666.60 5 618.00 16 628.27 7 622.89 17 669.12 14 554.34 69 627.60
Bengkel Kemahiran Hidup
BKP(MS)403/91/Siri

3 Blok Makmal Sains Tulin


Bengkel Kemahiran Hidup
N 2 421.69 2 421.69
TA
BKP(MS)403/86/Siri

4 Makmal Sains-Kemahiran Hidup 1 691.36 1 691.36


BKP(SP)403/91/Siri
BA

5 Makmal Sains 1 718.31 2 649.69 2 822.81 5 732.66


BKP(MS)403/90/1
JA

6 Bengkel Kemahiran 1 673.76 1 673.76


BKP(MS)403/90/1

7 Blok Makmal Sains Tulin 1 440.08 1 686.51 2 563.29


BKP(MS)400/91 siri
pen/56
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

8 Bengkel Kemahiran Hidup 3 tkt 2 816.43 2 816.43

R
UKP(KH)507/99/8 & 9
9 Bengkel Kemahiran Hidup 2 tkt 2 906.21 2 906.21
UKP(KH)507/99/7 & 10

JA
10 Makmal 3 tkt 1 535.78 1 535.78
BKP(SP)403/90/1-1

R
11 Makmal 3 tkt 1 507.07 1 855.08 1 703.88 5 722.81 8 710.01
JKR(CB)32(MS)900/01/A

KE
12 Makmal 3 tkt 1 968.29 1 968.29
IP(SS-01)PN/32(MS)900/01/A/4-1 siri

13 Makmal 3 Tingkat 1 1,135.60 1 1,135.60


258(N/2)15/A/EF N
TA
14 Makmal 3/4 Tingkat 1 866.63 1 866.63
258(N/2)15/A/EF

15 Makmal 3 tkt 3 717.11 3 717.11


BA

CKP(S636A)MB/LU/P/2.01 siri

16 Makmal Sains 1 738.52 1 738.52


CKP(S636S)MEK03/04
JA

17 Makmal Sains 1 745.50 1 745.50


CKP(S636A)MB.DB/01 siri

pen/57
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

18 Makmal 3 tkt 1 683.48 1 683.48

R
CKP(S636A)SM/LU/P/3 siri

19 Makmal 3 tkt 2 810.99 2 810.99

JA
BKP(MS)404/90/1 siri

ASRAMA

R
1 Asrama 3 913.20 5 741.79 10 802.46 2 598.61 1 960.26 5 982.99 26 828.67
BKP(H)303/79/Siri

KE
2 Asrama 7 698.36 10 601.71 17 552.09 2 586.13 3 516.32 9 730.95 48 616.48
BKP(AP)403/91 & 86 Siri, 90

3 Asrama 1 963.16 1 963.16


BKP(H)800/19 Siri N
TA
4 Arama 3 tkt 2 616.94 1 620.43 3 618.10
BKP(AP)402/90/1-1 siri

5 Asrama 2 164.36 2 164.36


BA

JD.JL.B/16/98

6 Asrama 1 1,020.58 1 1,020.58


BKP(K/1)94/14B/2 SIRI
JA

7 Asrama 1 516.67 1 516.67


BKP(MS)403/91 siri

pen/58
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

8 Asrama 2 753.70 2 753.70

R
IP(SS-01)PN/32(SP)900/3/LG/1 siri

JA
9 Asrama 1 610.94 1 955.55 5 904.65 3 1,331.73 10 1,008.49
HQA(98)A0234/AP siri

10 Asrama 1 713.40 1 713.40

R
JKR(CB)32/(SP)900/01/A/3

KE
11 Asrama 3 tkt. 1 599.85 1 599.85
HQA(98)0234/AP(1) siri

12 Asrama 3 tkt. 1 653.96 1 705.27 3 546.75 2 598.49 7 599.49


CKP(A604A)AP(96)/LU/P/01 siri

13 Asrama 3 tkt.
N 1 685.32 1 785.38 2 735.35
TA
CKP(S603A)AP(48)/LU/P siri

14 Asrama 3 tkt. 2 944.18 2 944.18


CKP(A603S)(48)(96)(148)EM/01 siri
BA

15 Asrama 3 tkt. 1 777.87 1 777.87


CKP(A601A)AP(72)/LU/P siri
JA

16 Asrama 3 tkt. 1 497.14 1 497.14


CKP(A602A)/AP siri

pen/59
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

DEWAN MAKAN & KANTIN

R
1 Dewan Makan 1 675.47 1 675.47
BKP(DM)403/92/siri

JA
2 Dewan Makan 1 539.28 1 539.28
BKP(DM)403/86/1

R
3 Dewan Makan 1 484.04 1 484.04
JD.JL.B/16/98

KE
4 Dewan Makan 1 684.09 1 512.71 1 1,744.86 3 980.56
BKP(DM)400/86/1 SIRI

5 Dewan Makan 1 281.82 1 281.82


BKP(DM)300/90/1/siri N
TA
6 Dewan Makan 8 1,062.51 1 1,021.52 1 1,575.37 2 1,476.26 12 1,170.79
JKR(CB)32(DM)900/02/01 siri

7 Kantin 1 627.32 3 728.55 4 703.24


BA

BKP(SP)403/90/1,91,93

8 Kantin 1 690.88 1 690.88


BKP(S)(TL)403/86/1/10 SIRI
JA

9 Kantin 3 tkt 1 553.87 1 934.35 2 744.11


BKP(KP1)400/91 SIRI

pen/60
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Kantin 3 tkt 2 789.40 2 789.40

R
BKP(KP)400/95/1-1

11 Kantin 3 tkt 1 486.22 1 486.22

JA
BKP(KP)400/86/1 SIRI

12 Kantin 2 614.57 2 605.10 4 609.84


BKP(KP1)400/95/1

R
13 Kantin 1 424.92 1 424.92

KE
BKP(KP1)400/93/siri

14 Kantin 1 647.71 1 647.71


JKR(CB)32(KP2)900/2/1 siri

15 Dewan Makan
CKP(W601A)DM/LU3/P siri
N 1 798.26 3 1,534.90 4 1,350.74
TA
16 Dewan Makan 1 617.12 1 617.12
CKP(W601A)DM/W/01 siri
BA

TANGGA & JAMBATAN

1 Tangga Penyambung 1 409.49 1 913.95 2 661.72


HQL(C)KBSRM/92/C19
JA

2 Tangga Luar 2 1,667.95 2 1,667.95


BKP(TL)403/86/LG

pen/61
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

3 Tangga Luar 2 959.48 1 577.70 1 1,302.43 4 949.77

R
BKP(TL)403/91

4 Tangga Penyambung 1 314.32 2 985.65 3 761.87

JA
BKP(TS)403/86/siri

5 Jambatan Penyambung 2 933.66 2 933.66


JKR/PT/BS7/93

R
6 Tangga Sambungan 1 463.61 2 978.50 1 1,469.46 4 972.52

KE
BKP(S)(TS)/403/86/LG/102/103

7 Tangga Luar 1 942.93 1 1,258.60 2 1,100.76


BKP(S)(TL)403/86/101 siri

8 Tangga Sambung
BKP(S)(TS)403/86/101
1 N
569.98 3 732.33 4 620.84 3 828.88 11 703.36
TA
9 Tangga Penyambung 1 457.53 1 457.53
BKP(S)(TS)300/91/SIRI
BA

10 Tangga Penyambung 1 351.57 1 351.57


BKP(MS)400/91/SIRI

11 Jambatan Sambungan 1 292.98 1 292.98


JA

BKP(S)(TS)93/W/101

12 Jambatan Sambungan 1 442.68 1 442.68


JKR(M)BKP 96/19/SIRI

pen/62
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

13 Tangga Sambungan 1 616.58 1 616.58

R
BKP(SP)400/1-1

14 Tangga Sambungan 1 785.76 1 785.76

JA
BKP(SP)403/90/1 SIRI

15 Tangga Luar 1 424.32 1 698.86 2 561.59


BKP(SP)400/91 SIRI

R
16 Tangga Luar 3 tkt 1 1,027.52 1 1,027.52

KE
BKP(SP)400/90/1-1

17 Tangga Sambungan 1 531.85 1 531.85


BKP(TS)403/86/LG/Siri

18 Tangga Sambung
BKP(S)(SP)400/86 siri
N 1 777.25 1 777.25
TA
19 Tangga Sambung 1 1,088.67 1 1,088.67
BKP(LR)403/91/1 siri
BA

20 Tangga Sambungan 1 721.08 1 721.08


BKP(S)(TS)402/66/101

21 Jambatan Sambungan Berbumbung 4 912.15 4 912.15


JA

IP(SS-01)PN/32(MS)9003/LG/19 siri

22 Tangga Luar 8 743.61 8 743.61


JKR(CB)32(SP)800/T/TD-1

pen/63
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

23 Tangga Sambungan 1 1,097.30 1 1,097.30

R
BKP(SP)400/91/3A

24 Tangga Luar 3 930.29 3 930.29

JA
JKR(CB)32(SP)900/01/T & siri

25 Jambatan Sambungan 1 673.00 1 673.00


IP(SS-01)PN/32(MS)900/01/A/4-1 siri

R
26 Laluan Penghubung 4 1,617.51 4 1,617.51

KE
IP(SS-01)PN/32(MS)900/01/A/4-1 siri

27 Tangga Luar 2 1,313.23 2 1,313.23


IP(SS-01)PN/32(MS)900/01/A/4-1 siri

28 Tangga Sambungan
BKP(S)(JS)400/86/102
N 1 1,041.46 1 1,041.46
TA
29 Tangga Luar 3 2,430.44 3 2,430.44
HQA(98)A0234/AP(1)A/1 Siri
BA

30 Jambatan Sambung 1 1,291.40 1 1,291.40


SP/900/02/T(1)/T

31 Jambatan Sambung 1 793.38 1 793.38


JA

IP(SS-01)PN/32(SP)900/3/LG/19

32 Tangga Sambung 1 605.91 1 605.91


JKR(CB)32(MS)800/T/TS-1

pen/64
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

33 Tangga Luar 1 799.62 1 799.62

R
JKR(CB)32(SP)800/T/TS-2

34 Tangga Penyambung 3 Tingkat 5 719.45 5 719.45

JA
BKP(TS3)400/91 Siri

35 Tangga Luar 1 430.80 1 430.80


CKP(S602S)BD/ETL04/LG/01 siri

R
36 Tangga Luar 1 603.44 1 603.44

KE
CKP(S635A)MB/LU/P

37 Tangga Luar 2 595.53 2 595.53


CKP(S635A)SR/LU/P/2 siri

38 Tangga Luar
CKP(S635A)SM/CS/P/02 siri
N 2 851.47 2 851.47
TA
39 Tangga Luar 1 665.22 1 665.22
CKP(S636A)MB/CS/02 siri
BA

40 Laluan Sambungan 2 832.86 2 832.86


CKP(S636A)SM/CS

41 Tangga Luar 7 725.48 1 1,517.04 8 824.43


JA

CKP(S636A)SM/CS

42 Tangga Luar 1 355.95 1 355.95


CKP(S636A)SM/LU/P/3 siri

pen/65
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

43 Tangga Sambungan 1 588.47 1 588.47

R
CKP(S636A)SR/CS siri

44 Jambatan Sambung 1 709.05 1 709.05

JA
CKP(S601S)BD/ETS00/LG

45 Tangga Luar 4 1,179.95 4 1,179.95


JKR(CB)32(MS)800/T/TL-2A

R
LAIN-LAIN

KE
1 Surau 1 537.78 1 537.78
JKR KS/PT 310/97

2 Surau 1 1,124.60 1 1,124.60


AKN:184/139/97

3 Surau
N 3 2,258.92 3 2,258.92
TA
PKR/CT/(04)104/3/2/siri

4 Surau 2 1,125.72 2 1,125.72


BKP(QF/SU)401/97/1 Siri
BA

5 Stor Gas 1 1,385.64 1 1,385.64


BKP(LR)400/89/35
JA

6 Wakaf 1 433.34 1 433.34


JDKT.OBP-195/88

7 Wakaf 2 416.95 2 416.95


JKR(CB)32(LR)900/01/W
pen/66
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 3 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

8 Tuckshop 1 687.32 1 687.32

R
BKP.61/68/2A

9 Tandas 1 289.88 1 289.88

JA
JKR.KK(B)20/2001

10 Blok Sub Station 1 2,403.24 1 2,403.24


IP(SS-02)PN(PE-4)800/99/LG/1(3),

R
2(3) & (3(3)

KE
N
TA
BA
JA

pen/67
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

BLOK SEKOLAH - 4 TINGKAT

R
SEKOLAH & BILIK DARJAH

JA
1 Blok Akademik 1 432.63 1 432.63
BKP(A)/167/90/1

2 Blok Akademik 4 tkt. 3 699.12 3 699.12

R
BKP(DBKLMJ)400/96 siri

KE
3 Blok Sekolah 1 856.13 1 388.63 2 622.38
BKP(DBKLWM)400/96/M

4 Blok Bilik Darjah 5 618.14 1 440.33 13 494.49 4 760.61 6 633.43 29 579.39


BKP 304/79 Siri

5 Blok Sekolah 32
N
945.64 10 609.85 127 532.49 53 559.33 11 620.14 29 601.88 262 602.70
TA
BKP(SP)404/90 & 91 Siri

6 Blok Sekolah 4 564.91 4 564.91


JKR/PT/BS37 & 38/91
BA

7 Blok Bilik Darjah 8 764.00 12 651.54 4 697.63 3 643.21 27 690.76


BKP 304/79 Siri
JA

8 Blok Bilik Darjah 1 450.41 1 450.41


BKP(W)93/106/2

9 Blok Bilik Darjah 1 435.26 1 435.26


BKP(W)93/108/1-5
pen/68
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Blok Akademik 1 569.08 1 569.08

R
BKP(AP)404/91 siri

11 Blok Sekolah 1 448.90 1 448.90

JA
BKP(SP)404/86 siri

12 Blok Sekolah 1 589.35 1 589.35


GK.SP.P-02/199

R
13 Blok Sekolah 3 754.20 3 754.20

KE
JDK(K&B)B2-2/310

14 Blok Sekolah 1 648.96 1 648.96


BKP(SP)404/92 siri

15 Blok Bilik Darjah


BKP(SP)400/91 Siri
3 N
535.85 7 599.11 10 580.13
TA
16 Blok Sekolah 2 677.47 2 535.94 1 616.17 1 343.81 6 564.47
BKP(SP)403/91/Siri
BA

17 Blok Akedamik 1 584.60 1 584.60


JDK(K&B)B2-2/353

18 Blok Akedamik 4 633.45 4 633.45


JA

UKP(A)(N40)850/98/SIRI

19 Blok Sekolah 2 602.66 2 602.66


BKP(SP)300/91/1 SIRI

pen/69
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

20 Blok Sekolah 1 442.26 1 442.26

R
GK.SP.P.01/1998

21 Blok Sekolah 1 557.80 1 557.80

JA
JDK(K&B)B2-2/318

22 Blok Sekolah 1 574.40 1 574.40


JDK(K&B)B2-2/34

R
23 Blok Sekolah 1 544.58 1 544.58

KE
JDK(K&B)B2-2/350

24 Blok Sekolah 1 606.15 1 606.15


S-SRB PLN 9829/2

25 Blok Sekolah
JKR(M)10/2000
N 1 694.01 1 694.01
TA
26 Blok Sekolah 1 659.21 1 659.21
JB(E)1232/2000
BA

27 Blok Sekolah 1 866.97 1 866.97


JKR/KP/691/2000

28 Bilik Darjah 1 507.29 1 507.29


JA

JKR(WP)PP/SK1B/PA

29 Blok Sekolah 1 457.52 1 457.52


BKP(S)(SP)400/86/101

pen/70
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

30 Blok Sekolah 1 601.34 1 601.34

R
PPB(KN)1/P/2000/18-2

31 Sekolah 4 tkt 1 850.49 4 874.28 1 830.67 6 863.05

JA
IP(SS-01)PN/32(SP)900/4/LG/1 siri

32 Blok Akademik 4 tkt 6 709.64 6 709.64


JKR(CB)32(MS)900/01/A

R
33 Sekolah 4 tkt 1 651.85 1 651.85

KE
JKR(CB)32(MS)900/01/A

34 Sekolah 4 tkt 5 799.99 10 681.46 4 792.75 10 883.40 12 764.44 9 790.15 50 782.09


JKR(CB)32(SP)900/01siri

35 Sekolah 4 tkt
JKR(CB)33(SP)900/01/A/4.2 siri
1 N
779.10 1 779.10
TA
36 Sekolah 4 tkt 1 707.30 1 707.30
PGB(96)(01)0040
BA

37 Bilik Darjah 1 584.19 11 832.41 12 811.72


JKR(CB)32(SP)900 siri

38 Sekolah 4 tkt 1 787.27 1 787.27


JA

JKR.KK(B)26/2001

39 Sekolah 4 tkt 1 776.54 1 776.54


JKR.H.S.P.B.03/2002 WPA

pen/71
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

40 Sekolah 4 tkt 1 1,055.48 1 1,055.48

R
BKP(SP)409/90/1-1 siri

41 Sekolah 4 tkt 2 694.20 2 694.20

JA
JKR/K/KP/2001/12

42 Sekolah 4 tkt 10 965.93 10 965.93


IP(SS-01)PN/32(MS)900/01/A/4-1 siri

R
43 Sekolah 4 tkt 1 897.86 1 897.86

KE
JD(SPS)358/2002

44 Sekolah 4 tkt 1 832.58 1 832.58


JB(E)1207/92A

45 Sekolah 4 tkt
BKP(SP)400/90 Siri
N
1 1,008.65 1 1,008.65
TA
46 Bilik Darjah 4 tkt 1 989.60 1 989.60
JKR(WP)BB/SRAK/PL-2/2001
BA

47 Blok Akademik 2 1,270.90 2 1,270.90


258(N/2)15/A/CC

48 Sekolah 4 tkt 1 691.62 1 691.62


JA

PPA(N)(2006)/606/01/1

49 Sekolah 4 tkt 1 441.77 1 441.77


SPU(A)(P)2006/609/02/01

pen/72
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

50 Sekolah 4 tkt 1 599.85 1 599.85

R
SPU(A)2006/609/01

51 Sekolah 4 Tingkat

JA
SPU(A)(P)2011/607/01/1 1 1,376.45 1 1,376.45

52 Blok Akademik 4 tkt 1 643.80 1 643.80


CKS/T(D)RS(08)103/6/1 siri

R
53 Blok Pentadbiran & Akademik 3 805.97 3 805.97

KE
CKP(B/1)2004/56/A/1-12

54 Blok Pentadbiran 2 702.60 2 702.60


CKS/T(D)RS(08)103/6/1 siri

55 Blok Pentadbiran
BKP(DBKL.WM)400/90/M2
1 N
557.71 1 557.71
TA
56 Blok Pentadbiran 2 423.64 2 593.62 1 604.08 5 527.72
BKP(SP)404/91/1-1
BA

57 Blok Pentadbiran 2 561.03 2 561.03


JDK(K&B)B2-2/327

58 Blok Pentadbiran 4 tkt 6 677.19 1 1,008.90 7 724.58


JA

JKR(CB)32(MS)900/01/A

59 Blok Pentadbiran 2 1,161.11 2 1,161.11


258(N/2)15/A/AE

pen/73
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

60 Sekolah 4 tkt 53 717.09 6 784.06 1 660.27 60 722.84

R
CKP(S635A)SR/LU/K/4.01

61 Sekolah 4 tkt 4 687.39 4 687.39

JA
CKP(S636A)SM/LU/K/4.01

62 Sekolah 4 tkt 1 907.02 1 907.02


CKP(S636A)SM/LU/P/3 siri

R
63 Sekolah 4 tkt 1 868.78 1 868.78

KE
CKP(S636A)SM/LU/P/4.01 & siri

64 Sekolah 4 tkt 1 602.59 1 602.59


CKP(36352A)SR/DB siri

65 Sekolah 4 tkt
CKP(A635A)SR/LU/P/2.01
N 1 572.17 1 572.17
TA
66 Sekolah 4 tkt 2 1,124.19 1 547.37 1 576.11 4 842.97
CKP(S635A)SR/LU/P/2.01
BA

67 Sekolah 4 tkt 2 807.91 2 807.91


CKP(S635A)SR/LU/P/3.01

68 Sekolah 4 tkt 5 693.52 5 581.65 8 813.50 13 1,147.72 1 670.80 1 564.06 33 879.97


JA

CKP(S635A)SR/LU/P/4.01

69 Sekolah 4 tkt 4 634.60 4 634.60


CKP(A635A)SR/LU/P/4.01

pen/74
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

70 Sekolah 4 tkt 2 680.03 2 680.03

R
CKP(S635A)SR/LU/P/4.014

71 Sekolah 4 tkt 1 722.92 1 722.92

JA
JKR(CB)32(LR)900/01/A

72 Sekolah 4 tkt 1 617.12 1 617.12


HQA(98)A21/10(BKP)/1

R
73 Sekolah 4 tkt 2 655.14 2 655.14

KE
CKP(S635A)SR/LU/K/4.01 & siri

74 Sekolah 4 tkt 2 778.51 1 952.94 3 836.65


JKR(CB)32(SP)900/01/A siri

75 Blok Pentadbiran
JKR(CB)32(SP)900 siri
N 1 1,282.91 1 1,282.91
TA
76 Sekolah 4 tkt 1 705.14 1 705.14
CKP(S635A)SM/LU/P/4.01
BA

77 Sekolah 4 tkt 1 846.98 1 846.98


CKP(S635A)MB/LU/P/4.01 & Siri

78 Sekolah 4 tkt 1 596.62 1 596.62


JA

JKR/CKP/TPG01/08/2

79 Sekolah 4 tkt 1 539.10 1 539.10


JKR/CKP/TPG08/07/1

pen/75
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

80 Sekolah 4 tkt 1 636.85 1 636.85

R
B/429/12/2007-1

81 Sekolah 4 tkt 1 546.96 1 546.96

JA
B427/12/2007-1

82 Sekolah 4 tkt 1 849.76 1 849.76


CKP(S635A)SR/DB/ siri

R
83 Sekolah 4 tkt 1 808.98 1 808.98

KE
CKP(S635S)SR/SM/BD/EKO4/01

84 Sekolah 4 tkt 3 700.07 1 741.48 4 710.42


CKP(S636A)SR/LU/P/4.01

85 Sekolah 4 tkt
JKR(WP)P/SJK(T)SP/SL/34/02/2007
N 1 811.41 1 811.41
TA
86 Sekolah 4 tkt 8 901.07 8 901.07
CKP(S601S)BD/EF04/01 siri
BA

87 Sekolah 4 tkt 1 669.38 1 669.38


CKP(704)MB siri

88 Sekolah 4 tkt 3 761.33 3 761.33


JA

CKP(S635A)SK siri

89 Sekolah 4 tkt 1 863.08 1 863.08


JDSPT(P)001/2008

pen/76
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

90 Sekolah 4 tkt 1 743.60 1 743.60

R
CKP(S606A)SM/LU/P4.01 siri

91 Sekolah 4 tkt 1 477.75 1 477.75

JA
CKP(A636S)SR/SM/BD/EF siri

92 Sekolah 4 tkt 1 526.75 1 526.75


CKP(S636S)SR/SM/BD/EF siri

R
93 Sekolah 4 tkt 1 673.97 1 673.97

KE
CKP(S631A)KP/LU

94 Sekolah 4 tkt 1 558.83 1 558.83


JKR PP:2/1/2008-1

95 Sekolah 4 tkt
JKR(PM)2/2/08/SK(G)
N 1 767.76 1 767.76
TA
96 Sekolah Piawai 4 Tkt 1 975.84 1 975.84
JKR.MIG(B)2009/194
BA

97 Sekolah 4 Tkt (MPV) 1 706.27 1 706.27


CKP(S756A)MPV/LN/LU/P/01

98 Sekolah 4 Tkt 1 2,370.05 1 2,370.05


JA

BKP(SP)403/86/1 Siri

99 Sekolah 4 Tkt 1 712.33 1 712.33


CKP(S601S)BD/EF04/01 Siri

pen/77
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

100 Blok Tambahan 1 567.50 1 567.50

R
JKR.K.LGT.E/06/2012

101 Bangunan Sekolah 1 2,143.78 1 2,143.78

JA
JDM-P-193-2013

102 Sekolah 4 Tingkat 1 874.18 1 874.18


CA/P-G26SRR(P3M)/T/4.01

R
PUSAT SUMBER

KE
1 Pusat Sumber 4 tkt 1 1,011.75 1 1,011.75
CKP(K704A)MB/LU/T/4.01 siri

MAKMAL SAINS & BENGKEL

1 Makmal Sains Tulin


N 2 441.56 2 441.56
TA
BKP(W)93/108/3-7

2 Makmal Sains Tulin & Bengkel 2 823.75 2 823.75


Kemahiran Hidup
BA

BKP 134/70 Siri

3 Blok Makmal Sains Tulin 1 552.41 1 505.65 2 557.22 4 543.12


BKP 314/82&79 SIRI
JA

4 Blok Makmal Sains 3 612.69 6 700.98 9 525.39 7 621.93 5 643.46 3 537.78 33 604.75
BKP(MS)404/91/Siri

pen/78
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

5 Blok Makmal Sains 1 479.67 1 479.67

R
BKP(W)93/106/3

6 Makmal Sains 1 576.24 4 557.00 5 560.85

JA
BKP(MS)400/91 Siri

7 Makmal Sains 3 479.25 3 479.25


BKP(MS)404/90 Siri

R
8 Makmal Sains 1 757.75 1 757.75

KE
BKP(MS)403/91 Siri

9 Makmal Sains 1 998.11 1 998.11


BKP(DBKL.WM)400/96/Siri

10 Makmal Sains
BKP(SP)404/91 SIRI
N 2 427.64 2 427.64
TA
11 Makmal Sains 1 602.66 1 602.66
BKP(MS)402/90/1 SIRI
BA

12 Makmal Sains 2 472.45 2 472.45


BKP(PRT)400/91 SIRI

13 Makmal Sains 1 609.71 1 609.71


JA

JDK(K&B)B2-2/327

14 Makmal Sains 1 620.71 1 620.71


JDK(K&B)B2-2/353

pen/79
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

15 Makmal Sains 1 630.76 1 630.76

R
S-PDGS PL 98xx/2

16 Makmal Sains 1 746.26 1 746.26

JA
S-PDGS PLN 9829/2

17 Makmal Sains 7 939.19 1 851.88 8 928.27


JKR(CB)32(SP)900/01 siri

R
18 Makmal Sains 1 881.24 1 881.24

KE
JKR(CB)32(DP)800/01 siri

19 Makmal Sains/Kemahiran 2 747.10 5 1,199.76 3 746.85 1 943.60 11 970.65


JKR(CB)32(MS)900/01 siri

20 Makmal Sains
CKP(S635A)MB siri
1 N
967.52 1 967.52
TA
21 Bengkel 1 590.71 1 590.71
BKP(MS)404/91/1
BA

22 Bengkel Pertanian 1 304.72 1 304.72


BKP(PRT)404/91/1 Siri

23 Bengkel Kemahiran 1 589.92 1 589.92


JA

PKRJ-A(97)014-1 SIRI

24 Bengkel 1 350.70 2 495.57 3 447.28


BKP(PRT)400/93/SIRI

pen/80
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

25 Bengkel Kemahiran 1 551.54 1 551.54

R
JDK(K&B)B2-2/327

26 Bengkel Kemahiran 1 578.48 1 578.48

JA
JDK(K&B)B2-2/353

27 Bengkel Pertanian 1 585.27 1 585.27


JDK(K&B)B2-2/327

R
28 Bengkel Pertanian 1 702.31 1 702.31

KE
JDK(K&B)B2-2/353

29 Bengkel Pertanian 1 666.27 1 666.27


BKP(PRT)400/91 siri

30 Bengkel
JKR(CB)32(MS)900/01 siri
N 3 735.77 3 735.77
TA
31 Makmal 1 675.87 1 675.87
JKR.BP.P/4/2007
BA

ASRAMA

1 Asrama 1 351.05 1 585.92 1 801.16 2 848.96 5 687.21


BKP 304/79/Siri
JA

2 Asrama 6 1,214.14 5 525.33 2 394.91 8 544.22 3 607.95 24 703.29


BKP (AP)404/91 & 86 Siri, 90

pen/81
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

3 Asrama 1 570.74 1 570.74

R
BKP(SP)400/86/LG/101

4 Asrama 1 519.52 1 519.52

JA
BKP(MS)403/91 siri

5 Asrama 4 738.50 6 688.42 10 708.45


HQA(98)A0234/AP(2)A/1

R
6 Asrama 2 796.65 2 796.65

KE
IP(SS-01)PN/32(SP)900/4/LG/1 siri

7 Asrama 1 754.48 1 754.48


JD(SPS)360/2002

8 Asrama
PGB(96)(01)0040
1 N
722.81 1 722.81
TA
9 Asrama 1 719.83 1 719.83
IP(S-91)PIA@37/2(3)&3(3)
BA

10 Asrama 6 793.13 6 793.13


HQA(98)A0234/AP(1)A/1 siri

11 Asrama 1 717.60 1 717.60


JA

IP(SS-01)PN/32(MS)900/01/A/4-1 siri

12 Asrama 1 1,716.39 1 1,716.39


JKR.KK(B)32/01

pen/82
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

13 Asrama 1 959.22 1 959.22

R
HQA(98)A0233/AP(1)A/ siri

14 Asrama 1 573.83 1 573.83

JA
CKP(S601A)AP(100)/LU

15 Asrama 3 691.91 3 691.91


JKR/CKP/TPG

R
16 Asrama 1 540.31 1 540.31

KE
SPU(A)(P)2006/607/01/1

17 Asrama 1 572.68 1 572.68


CKP(A640A)AP96 siri

18 Asrama
CKP(S603A)AP/LU/P siri
2 N
702.23 2 702.23
TA
19 Asrama 1 622.37 1 622.37
CKP(S604A)AP/996 siri
BA

20 Asrama 1 673.01 1 673.01


CKP(S636A)MB/LU/P/2.01 siri

21 Asrama 1 671.62 1 671.62


JA

CKP(S636A)SM/LU/P/3 siri

22 Asrama 1 320.66 1 320.66


CKP(A602A)AP(216)LU/P siri

pen/83
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

23 Asrama 3 536.01 3 536.01

R
CKP(A605A)AP(144)

24 Asrama 1 600.64 1 600.64

JA
CKP(A635A)SR/LU/P/2.01

25 Asrama Pelatih Professional 1 972.83 1 972.83


ATSA/P0701/ARC/TD/AKP/01-02

R
26 Asrama Pelajar Jenis A 1 1,540.82 1 1,540.82

KE
ATSA/P0701/ARC/TD/AP(A)/01-05

27 Asrama Pelajar Jenis B 1 1,580.08 1 1,580.08


ATSA/P0701/ARC/TD/AP(B)/01-05

28 Asrama
CKP(S604A)AP(96)/siri
N 2 554.20 2 554.20
TA
KANTIN & DEWAN MAKAN

1 Kantin 1 506.28 1 506.28


BA

JKR/PT/BS 37/91 &


JKR/PT/BS 17/92

2 Dewan Makan 2 716.93 2 716.93


JA

BKP (DM)404/86 Siri

3 Kantin 1 1,012.50 1 1,012.50


GK.SP.P-02/199

pen/84
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

4 Kantin 1 560.74 1 560.74

R
JDK(K&B)B2-2/310

5 Kantin 1 871.34 1 871.34

JA
BKP(KP1)404/91/1 Siri

6 Kantin 1 613.38 1 613.38


BKP(C)300/79/Siri

R
7 Kantin 2 1,039.69 1 368.74 3 816.04

KE
JKR(CB)32(DM)900/02/1/siri

8 Kantin 1 454.78 1 454.78


SPU(A)2006/609/01

9 Kantin
JKR/CKP/TPG
N 1 720.62 1 720.62
TA
10 Kantin 1 466.19 1 466.19
JKR(CB)32(SP)900/siri
BA

11 Dewan Makan 1 661.60 1 661.60


PGB(96)(01)0040

12 Dewan Makan 1 901.33 1 901.33


JA

IP(SS-01)PN/32(MS)900/01/A/4-1 siri

13 Dewan Makan 1 1,137.04 1 1,137.04


BKP(CB)32(DM)900/02/1/siri

pen/85
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

14 Dewan Makan 1 772.07 1 772.07

R
JKR.KK(B)32/01

15 Dewan Makan 1 364.35 1 364.35

JA
SPU(A)(P)2006/607/01/1

16 Kantin 1 328.71 2 551.37 3 477.15


CKP(S631A)KP/LU

R
17 Kantin 2 510.55 2 510.55

KE
CKP(S631A)KP/LU/P/01&S

18 Dewan Makan 2 884.97 2 884.97


CKP(W601A)DM/LU2/P siri

19 Dewan Makan
CKP(W601A)DM/LU3/P siri
N 1 515.33 1 515.33
TA
20 Kantin 2 953.32 2 953.32
KMS8895
BA

21 Kantin 1 665.25 1 665.25


JKR PP:2/1/2008-1

22 Kantin
JA

CKP(S631A)SR/LU/K/4.01 & siri 1 731.89 1 731.89

23 Dewan Makan 1 680.00 1 680.00


CA/P-W05/11/14/PEL/070/LU/T/01

pen/86
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

TANGGA & JAMBATAN

R
1 Tangga Luar 2 611.41 11 727.16 1 754.82 14 712.60
BKP(TL)404/91/1/Siri

JA
2 Tangga Sambung 4 520.24 3 586.62 1 686.72 8 565.95
BKP(S)(TS)404/86/101

R
3 Jambatan Sambung 2 561.62 2 561.62
BKP(S)(JS)93/W/101

KE
4 Tangga Sambung 1 582.90 1 582.90
BKP(S)(TS)404/86/LG

5 Tangga Sambung 1 778.75 1 848.63 2 813.69


BKP(S)(TS)404/86 Siri N
TA
6 Tangga Luar 2 323.27 1 530.39 3 392.31
BKP(S)(TL)404/86/101

7 Jambatan Sambung Berbumbung 1 524.41 1 524.41


BA

BKP(S)(JS)93/W101

8 Tangga Luar 3 1,268.99 2 358.19 1 520.18 6 840.59


BKP(SP)400/90/1-1
JA

9 Tangga Sambungan 1 481.87 1 481.87


BKP(S)(TS)404/96/SIRI

pen/87
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Tangga Luar 1 752.48 1 752.48

R
BKP(MS)200/91/1 SIRI

11 Jambatan Sambung 34 892.40 19 929.30 42 708.35 22 949.55 2 601.08 15 929.94 134 849.18

JA
BKP(S)(TS)403/86/SIRI
BKP(S)303/79/Siri

12 Tangga Sambung 1 443.73 1 443.73

R
BKP(S)(TS)300/91 SIRI

KE
13 Tangga Sambung 1 851.74 1 851.74
UKP(S)(TS)(N/40)850/98/LG/125-127

14 Tangga Luar 1 791.11 1 791.11


UKP(S)(TL)(N/40)850/98/LG/123&124

15 Tangga Luar 4 tkt 2


N
927.32 4 1,191.55 6 1,103.47
TA
BKP(SP)400/91/1

16 Tangga Sambungan 1 592.24 1 592.24


BKP(DBKLWM)400/96 siri
BA

17 Tangga Sambungan 1 473.21 1 473.21


BKP(LR)400/89
JA

18 Jambatan Sambungan 3 781.01 3 781.01


BKP(SP)(JS)403/91 siri

pen/88
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

19 Laluan Sambungan 2 894.13 1 705.73 3 831.33

R
IP(SS-01)PN/32(SP)900 siri
IP(SS-01)PN/32(MS)900 siri

JA
20 Tangga Luar 1 1,185.32 1 1,185.32
IP(SS-01)PN/32(MS)900/4/LG

21 Tangga Luar 1 851.10 1 851.10

R
JKR(CB)32(LR)900/01/PP1 & siri

KE
22 Tangga Luar 4 659.80 4 659.80
BKP(KP1)400/91/1
23 Jambatan Sambung 1 686.74 1 686.74
BKP(S)(JS)400/86/102

24 Jambatan Sambung
CKP(B/1)2004/56/A/1-12
N 1 537.40 1 537.40
TA
25 Tangga Luar 4 Tkt. 2 463.18 2 463.18
BKP(S)(TD)404/86/102
BA

26 Tangga Luar - 4 tingkat 1 681.24 1 681.24


BKP(W)93/106/9

27 Laluan Beratap 1 592.62 1 592.62


JA

BKP(LR)400/86/19A

28 Tangga Luar 1 1,603.64 1 1,603.64


CKP(S635A)SR/TL siri

pen/89
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

29 Tangga Luar 1 1,890.70 1 412.59 2 1,151.64

R
CKP(S635A)SR/CS/02

30 Tangga Sambungan 3 494.50 3 494.50

JA
CKP(S635A)SR/CS siri

31 Tangga Luar 2 734.11 2 734.11


JKR(S635A)SR/CS siri

R
32 Tangga Luar 1 355.95 1 355.95

KE
CKP(S.636A)SR/CS/02 siri

33 Tangga Luar 1 275.06 1 275.06


CKP(S602S)BD/ETL04

34 Tangga 4 tkt
CKP(S636A)SR/CS/02
N 1 1,610.08 1 1,610.08
TA
35 Tangga Luar 1 625.62 1 625.62
CKP(S606A)SM/CS/03
BA

36 Tangga Sambung 1 512.08 1 512.08


CKP(S635A)SR/LU/CS siri

37 Tangga Luar 1 444.27 1 444.27


JA

CKP(S636A)SM/CS/02.03 & 09

38 Tangga Penyambung 1 156.54 1 156.54


BKP(S)(TS)403/86/LG/101-103

pen/90
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

LAIN-LAIN

R
1 Gymnasium 1 485.82 1 485.82
BKP(J)600/86/1 SIRI

JA
2 Astaka 1 507.60 1 507.60
JKR/PONT/P/86/98

R
3 Pejabat 1 570.63 1 570.63
BKP(MS)402/91 & siri

KE
4 Pejabat 1 656.74 1 656.74
BKP408/94

5 Pejabat 1 1,130.11 1 1,130.11


CKP(S636A)SM/LU/P siri N
TA
6 Porch 1 225.45 1 225.45
JB(E)1232/2000

7 Garaj Kereta 1 212.27 1 212.27


BA

JKR(CB)32(LR)900/02/BB/1

8 Surau 1 1,168.43 1 1,168.43


JKR.KK(B)32/01
JA

9 Surau 3 1,113.22 3 766.48 6 939.85


JKR(CB)32(SU)900/02/1 siri

pen/91
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah 4 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Surau

R
CKP(D702A)S/LU/K/4.01 & siri 1 1,126.66 1 1,126.66

11 Tadika dan Surau 1 466.15 1 466.15

JA
BKP/2(1)94/14B/1

12 Stor Gas 1 658.16 1 658.16


BKP(LR)400/89/35

R
13 Setor Gas 2 1,647.92 2 1,647.92

KE
BKP(LR)400/98/35

14 Tandas 1 556.78 1 556.78


JKR/CKP/TPG

15 Tandas Berasingan
BKP(TB)800/97/SIRI
1 N
198.02 1 198.02
TA
16 Tandas 1 905.83 1 905.83
KBB/B/7/96
BA

17 Laluan Sambung Beserta Tangga 1 648.10 1 648.10


CKP(S635A)SR/LU/P/4.014

18 Pra Sekolah 1 799.68 1 799.68


JA

CKP(S610A)PRA1/LU/P/01

19 Blok Sub Station 2 1,479.80 2 1,479.80


IP(SS-02)PN(PE-4)800/99/LG/1(3),
2(3) & (3(3)
pen/92
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah Vokasional)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL

R
- 1 TINGKAT

1 Dewan Perhimpunan 1 1,474.35 2 1,449.31 1 1,453.18 2 1,368.48 2 1,371.64 8 1,413.30

JA
BKP(AH)128/84/1-20

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL

R
- 2 TINGKAT

KE
1 Blok Pentadbiran 1 1,424.95 1 1,245.46 2 1,313.54 1 1,388.64 2 1,240.00 2 1,311.94 9 1,310.00
BKP(A)128/84/1-20

2 Blok Bilik Darjah 1 866.81 2 871.13 1 789.37 4 849.61


BKP(SP1)128/84/1

3 Blok Sains Rumah Tangga


N 1 1,141.49 1 1,285.45 2 1,213.47
TA
BKP(SRT)128/84/A1-A9
B1-B6, C1-C12

AGRO INDUSTRI
BA

1 Agro Industri Tanaman 1 502.23 1 887.78 2 695.01


CA/P-T20/11/14/PEL11/093/SIRI
JA

2 Agro Industri Ternakan 1 766.65 1 1,145.04 2 955.84


CA/P-T21/11/14/PEL11/094/SIRI

3 Agro Industri Tanaman/ Ternakan 1 974.72 1 1,097.49 2 1,036.10


CA/P-T22/11/14/PEL11/095/SIRI
pen/93
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Sekolah Vokasional)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

BENGKEL

R
1 Bengkel Elektronik 1 768.88 1 768.88
CA/P-T19 (Eel)/11/14/PEI082/LUP

JA
/01(A)

2 Bengkel Bata & Konkrit 1 700.06 1 700.06


SMV15/E2/TB

R
BANGUNAN SOKONGAN & RAMPAIAN

KE
1 Bangunan Sokongan & Rampaian 1 885.28 1 2,918.25 2 1,901.77
CA/P-T23/11/14/PEL11/096/SIRI

N
TA
BA
JA

pen/94
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Univ., PL, Maktab & Politeknik 1 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

UNIVERSITI, PUSAT LATIHAN,

R
MAKTAB, POLITEKNIK - 1 TINGKAT

ASRAMA

JA
1 Blok Asrama 1 1,056.45 1 1,056.45
PHG.S.A.(14)179/90/1

R
2 Blok Asrama 1 659.73 1 659.73
PKRT.a.8.13/2/1

KE
3 Dewan Serbaguna 1 1,266.30 1 1,266.30
BKP(D)99/91/90/1

LAIN-LAIN

1 Pondok Pengawal
N 1 1,372.20 1 1,372.20
TA
BKP(DE)506/90/siri

2 Blok Tandas 1 1,046.50 1 1,046.50


JDKTJB2/030/94
BA

3 TNB Sub-station 1 1,183.36 1 1,183.36


PKRT.a.9.11/23/1
JA

4 Pencawang Elektrik 1 1,563.52 1 1,563.52


BKP(DE)506/90/siri

5 Garaj Bas 1 428.87 1 428.87


BKP(BG)506/90/siri
pen/95
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Univ., PL, Maktab & Politeknik 1 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

UNIVERSITI, PUSAT LATIHAN,

R
MAKTAB, POLITEKNIK - 2 TINGKAT

1 Akademik Blok 2 Tingkat 1 1,049.28 1 1,049.28

JA
BKP(607)A/95/Siri

2 Blok Asrama 2 841.24 2 841.24


HQA(92)4279/Siri

R
3 Bangunan 2 tingkat 1 586.33 1 586.33

KE
PKRT.SP(M)58/1B

4 Dewan Makan 1 759.22 1 759.22


HQA(92)4279/Siri

5 Dewan Serbaguna
BKP(DS)506/90/siri
N 1 823.33 1 823.33
TA
6 Dewan Serbaguna 1 1,062.27 1 1,062.27
HQA(92)4279/Siri
BA

7 Blok Pentadbiran 1 1,002.75 1 1,002.75


HQA(92)4279/Siri

8 Bengkel Jahitan 1 807.98 1 807.98


JA

HQA(92)4279/Siri

9 Bengkel Binaan Bangunan 1 890.85 1 890.85


HQA(92)4279/Siri

pen/96
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Univ., PL, Maktab & Politeknik 1 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Plastic Technology Workshop 1 736.48 1 736.48

R
BKP(607)TP/95/Siri

11 Plumbing & Brickwork Workshop 1 804.78 1 804.78

JA
BKP(607)BB/95/Siri

12 Timber Workshop 1 546.54 1 546.54


BKP(607)K/95/Siri

R
13 2 Tkt. Welding & Electrical Workshop 1 1,730.27 1 1,730.27

KE
BKP(607)PK/95/Siri

14 Pencawang TNB 1 1,899.40 1 1,899.40


HQA(92)4279/Siri

15 Kuarters Kelas D
CA/P-D66/12/30/PEL10/001/01
N 1 1,341.56 1 1,341.56
TA
UNIVERSITI, PUSAT LATIHAN,
MAKTAB, POLITEKNIK - 3 TINGKAT
BA

1 Sekolah & Pentadbiran 1 933.29 1 933.29


BKP(SP)506/90/siri

UNIVERSITI, PUSAT LATIHAN,


JA

MAKTAB, POLITEKNIK - 4 TINGKAT.

1 Blok Asrama 2 968.14 2 968.14


BKP(A)506/90/siri

pen/97
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Univ., PL, Maktab & Politeknik 1 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

2 Blok Makmal Muzik 1 710.09 1 710.09

R
BKP(A) 17/88/1-6

3 Blok KDP 1 773.07 1 773.07

JA
BKP(S)(KDP)602/92 SIRI

4 Blok Pentadbiran 1 837.49 1 837.49


HQA(97)A0325/BP/03/1A

R
5 Ergonomic Block 1 995.88 1 995.88

KE
HQA(97)A0325/ER/03/1A

6 Higher Education Osh Faculty 1 885.85 1 885.85


HQA(97)A0325/OSH/03/1A

7 Blok Elektrikal/Mekanikal
HQA(92)A0501/BE/1
N 2 878.23 2 878.23
TA
8 Blok Utama 1 933.47 1 933.47
HQA(92)A0501/PL-01
BA

9 Rumah Pengawal 1 1,557.06 1 1,557.06


HQA(92)A0501/PP/PL-01

MAKTAB
JA

1 Preschool 1 1,245.76 1 1,414.70 2 1,330.23


BKP(PS)602/92/1

pen/98
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Univ., PL, Maktab & Politeknik 1 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

2 Pusat Sumber 1 931.82 1 1,026.04 2 978.93

R
BKP (A)602/92/2A,3-5

3 Lecture Theatre 1 1,972.73 1 1,910.50 2 1,941.61

JA
BKP(LT)602/92/2

4 Bangunan Kuliah 2 Tkt. 1 619.01 1 619.01


BKP(S)(A)607/95/10

R
5 Surau 1 1,591.22 1 1,591.22

KE
BKP(SU)602/92/1

6 Living Skill Block(Home Economy) 1 948.61 1 987.61 2 968.11


BKP(HE)602/92/1

7 Living Skill Block(Workshop 1)


BKP(W1)602/92/1
1 N
1,213.73 1 1,261.47 2 1,237.60
TA
8 Living Skill Block(Workshop 2) 1 942.29 1 994.83 2 968.56
BKP(W2)602/92/1
BA

9 Living Skill Block(Poultry Rabbit, 3 911.94 3 1,075.63 6 993.79


Poultry Chicken,Poultry Quail)
BKP(AG)602/92/1
JA

10 Living Skill Block(Green House) 1 846.83 1 924.48 2 885.66


BKP(GH)602/92/1

11 Blok Pentadbiran dan Akademik 1 892.50 1 1,086.22 2 989.36


BKP (A)602/92/1A-12A
pen/99
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Univ., PL, Maktab & Politeknik 1 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

12 Canteen/Co-curriculum 1 1,184.42 1 1,088.92 2 1,136.67

R
BKP(C)602/92/1

13 Cafeteria 1 2,195.03 1 2,418.55 2 2,306.79

JA
BKP(CR)602/92/1

14 Boy's/Girl's Hostel 2 985.37 2 1,077.05 4 1,031.21


BKP(H)602/92/1-4

R
15 Sports Pavilion 1 953.92 1 1,058.02 2 1,005.97

KE
BKP(PV)602/92/1

16 Assembly Hall 1 1,406.15 1 1,650.28 2 1,528.22


PHG.S.A.(2)62/87/1-3

17 Gas Store
BKP (LR)400/89/35
1 N
1,254.67 1 1,526.56 2 1,390.62
TA
18 TNB Sub-Station 1 1,700.90 1 1,540.58 2 1,620.74
BKP(TNB)602/92/1
BA

19 TNB Sub-Station 1 4,574.90 1 4,574.90


HQA(97)4502/TNB

20 Incinerator 1 634.71 1 812.29 2 723.50


JA

BKP(IN)602/92/1

21 Bus Garage 1 1,849.35 1 2,106.47 2 1,977.91


BKP(G)602/92/1

pen/100
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Univ., PL, Maktab & Politeknik 1 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

22 Sentry Box 1 1,543.08 1 3,422.21 2 2,482.65

R
BKP(SB)602/92/1

23 Dewan Kuliah 2 tingkat 1 1,206.58 1 1,206.58

JA
PKRT.a.8.10/6/1-120 siri

KOLEJ

R
1 Blok Akademik 1 849.66 1 849.66
AAHS/05/137 siri

KE
2 Blok Bengkel 1 736.90 1 736.90
AAHS/05/137 siri

3 Blok Pentadbiran 1 613.84 1 613.84


AAHS/05/137 siri N
TA
4 Dewan Kuliah 1 1,046.73 1 1,046.73
AAHS/05/137 siri

5 Surau 1 1,032.30 1 1,032.30


BA

PKRT.a.7.14/12 siri

6 Medan Selera 1 773.10 1 773.10


PKRT.a.7.14/6 siri
JA

7 Asrama Jenis Tunggal 2 730.43 2 730.43


PKRT.a.7.14/7 siri

pen/101
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Univ., PL, Maktab & Politeknik 1 Tingkat)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

8 Asrama Jenis Berangkai 2 796.99 2 796.99

R
PKRT.a.7.14/8 siri

9 Bangunan Penyelenggaraan 1 639.75 1 639.75

JA
PKRT.a.7.14/9 siri

10 Blok Asrama 1 860.10 1 860.10


CA/13/24/M12/040/PL-01

R
KE
N
TA
BA
JA

pen/102
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

PONDOK PENGAWAL

R
1 Pondok Pengawal 1 1,228.97 1 1,143.95 2 1,186.46
BKP(SB) 128/84/1

JA
2 Pondok Pengawal 2 2,653.22 2 2,653.22
BKP(SB) 409/94/1-2

R
3 Pondok Pengawal 1 675.14 1 1,784.48 1 501.73 3 987.12
BKP(PP)400/96 siri

KE
4 Pondok Pengawal 2 5,833.90 2 5,833.90
BKP(SB) 410/94/1

5 Pondok Pengawal 1 686.84 1 686.84


BKP(PP) 400/93 N
TA
6 Pondok Pengawal 1 716.17 2 981.49 1 627.36 4 826.63
BKP(PP2) 400/93/1

7 Pondok Pengawal 4 3,852.04 4 3,852.04


BA

JKR(WP)PK(STD)1/94

8 Pondok Pengawal 1 1,672.07 1 1,672.07


JKR(WP)PK(STD)2/94
JA

9 Pondok Pengawal 1 2,575.61 1 2,575.61


BKP(LR)410/84/1

pen/103
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

10 Pondok Pengawal 1 1,229.90 1 1,229.90

R
BKP(SB)409/94/SIRI

11 Pondok Pengawal 1 321.99 1 321.99

JA
JKR/K/KP/97/3

12 Pondok Pengawal 1 675.14 1 675.14


BKP(SP)400/96/9-1

R
13 Pondok Pengawal 6 602.30 3 2,143.80 11 1,283.31 20 1,208.08

KE
JKR(CB)32(LR)900/01/PP1

14 Pondok Pengawal 1 605.70 1 605.70


JKR(CB)32(SP)900/01/A & Siri

15 Pondok Pengawal
BKP(SB)410/94/117
N 1 623.01 1 623.01
TA
16 Pondok Pengawal 1 1,246.34 1 1,246.34
JKR.KK(B)32/1
BA

17 Pondok Pengawal 1 1,267.08 1 1,267.08


CKP(S636A)AP/PE/01

18 Pondok Pengawal 1 733.48 1 733.48


JA

JKR(CB)(LR)900/01/PP1/1

19 Pondok Pengawal 1 1,066.24 1 1,066.24


BKP/PP2/400/93/1

pen/104
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

20 Pondok Pengawal (Jenis A) 1 3,029.92 1 3,029.92

R
CA/P-R24/11/14/PEL 11/076/Series

21 Pos Pengawal

JA
PJKRNS(A)DTL-15/03/2012-40 1 2,434.95 1 2,434.95

22 Pondok Pengawal 1 5,909.43 1 5,909.43


CA/13/24/P13/004/PP & SIRI

R
23 Pondok Pengawal 1 3,861.90 1 3,861.90

KE
CA/13/24/C13/005/PP & SIRI

24 Pondok Pengawal 1 977.31 1 977.31


CA/13/24/C13/006/PP & SIRI

PONDOK JAGA N
TA
1 Pondok Jaga 1 3,394.52 2 1,666.34 1 2,973.44 4 2,425.16
BKP(SP)400/96/6

2 Pondok Jaga 1 4,320.62 1 4,320.62


BA

BKP(SP)400/94/9-1

3 Pondok Jaga 1 968.49 1 968.49


JKR.BT G5/96/2/28
JA

4 Pondok Jaga 1 843.10 1 843.10


JKR(CB)32(LR)900/01/PP

pen/105
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

RUMAH PENGAWAL/JAGA

R
1 Rumah Pengawal 1 681.97 1 681.97
PKRT.a.9.41/3/1,2

JA
2 Rumah Pengawal/Jaga 1 5,425.79 4 1,313.16 5 2,135.69
BKP(SP)400/96/9-1 & 2

R
RUMAH PAM

KE
1 Rumah Pam 14 980.74 11 929.20 82 978.54 37 1,082.61 1 506.69 37 504.92 182 898.01
BKP(LR)400/89,86&93 SIRI

2 Rumah Pam 11 472.91 11 472.91


JKR(WP)PK(STD)3/92

3 Rumah Pam
N 1 1,063.21 1 1,063.21
TA
JKR(WP)PK(STD)4/92

4 Rumah Pam 4 1,459.17 4 1,459.17


KS/73/B/3
BA

5 Rumah Pam 3 1,486.81 3 1,486.81


BKP 1/71/10
JA

6 Rumah Pam 1 940.95 1 940.95


JKR.KB 10/66

7 Rumah Pam 1 1,191.86 1 1,191.86


KS/73/63
pen/106
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

8 Rumah Pam 1 1,144.27 1 1,144.27

R
JKR.L.04/95/01

9 Rumah pam 1 987.06 1 987.06

JA
E/IP/M/94/1-A

10 Rumah Pam 1 1,621.62 1 1,621.62


BKP9/85P & BP/115A

R
11 Rumah Pam 1 749.29 1 749.29

KE
JBD/03/92/44A

12 Rumah Pam 1 669.62 1 669.62


JB(E)1364/96

13 Rumah Pam
BKP(M)300/88/36B
N 1 452.63 1 2,069.20 2 1,260.91
TA
14 Rumah Pam 3 512.93 3 512.93
BKP(ET4)300/89/3,96/5
BA

15 Rumah Pam 1 637.16 5 434.07 1 600.59 6 615.23 1 972.14 14 576.54


BKP(LR)413/95/1

16 Rumah Pam 1 884.46 1 884.46


JA

JDT.B.38/92

17 Rumah Pam 1 2,678.68 1 2,678.68


BAN/1/92/A

pen/107
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

18 Rumah Pam 1 644.72 1 1,408.91 2 1,026.81

R
BKP(LR)417/95/1A siri

19 Rumah Pam 1 386.55 1 386.55

JA
BKP(LR)400/96/38B

20 Rumah Pam 1 2,043.75 1 2,043.75


BKP(LR)400/36/37

R
21 Rumah Pam 1 184.06 1 184.06

KE
PKR.PHG.E/K/95

22 Rumah Pam 1 226.03 1 226.03


J.D.KTA.B1-2836

23 Rumah Pam & Injin


BKP(TB)800/97/1
N 1 363.25 1 363.25
TA
24 Rumah Pam 3 693.98 3 693.98
BKP(LR)400/89/36B
BA

25 Rumah Pam Air 2 584.74 2 584.74


JKR.PONT/P/73/98

26 Rumah Pam 1 555.15 1 555.15


JA

JKR.PP.4/2/95

27 Rumah Pam 3 395.02 3 395.02


JD.KTA.B1-2836

pen/108
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

28 Rumah Pam 1 644.72 1 644.72

R
BKP(LR)400/95/1A/siri

29 Rumah Pam Pengalak 1 1,384.69 1 1,384.69

JA
JKR.R.37/91/1

30 Rumah Pam 3 791.00 3 791.00


JKR/WNS/BP/01/97

R
31 Rumah Pam Tangki Hisapan 1 1,272.95 1 1,272.95

KE
BKP/9/85/P&BP/115A(i)

32 Rumah Pam Sistem Najis 1 4,096.83 1 4,096.83


JD.JL.B/16/98

33 Rumah Pam
BKP(SP)400/96/9-1 SIRI
N 1 484.92 1 484.92
TA
34 Rumah Pam Tangki Air 4 6,109.28 4 6,109.28
JDPD/M/2/96
BA

35 Rumah Pam Tangki Junjung 1 4,247.77 1 4,247.77


PKR.PHG.E/L/95/1/A1-2

36 Rumah Pam 1 1,062.67 2 1,163.23 3 1,129.71


JA

BKP(SP)400/84/363

37 Rumah Pam 1 1,424.13 1 1,424.13


BKP(MS)403/93/1-1

pen/109
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

38 Rumah Pam 1 865.75 1 865.75

R
JB(E)1207/92A

39 Rumah Pam 3 777.13 3 739.95 6 1,113.75 1 464.06 13 899.83

JA
JKR(CB)32(LR)900/01/RP/1

40 Rumah Pam 1 164.23 1 164.23


JKR(CB)32(LR)/900/01/RP/1-2

R
41 Rumah Pam 1 1,031.82 3 669.56 4 760.12

KE
JKR(CB)32(SP)900/01/RP SIRI

42 Rumah Pam Berkembar 3 504.76 3 504.76


BKP(LR)400/93/37A

43 Rumah Pam Pengalak


JKR(CB)32(LR)900/01/BP/1
N 1 773.39 2 1,143.41 3 1,020.07
TA
44 Rumah Pam 1 236.15 1 236.15
BKP(LR)400/89/36R
BA

45 Rumah Pam 1 802.91 1 802.91


HQA(97)A822/BRP/1

46 Rumah Pam Tangki Sedutan 1 837.82 1 837.82


JA

CKP(A602A)AP/PE siri

47 Rumah Pam Tangki Sedutan 1 837.82 1 837.82


CKP(A604A)AP(96) siri

pen/110
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

48 Rumah Pam 1 371.87 1 371.87

R
JKR(CB)32(CR)900/0/RP siri

49 Rumah Pam Tangki Sedutan 1 936.02 1 936.02

JA
IP(SS-02)PN/32(LR)900/01/RP

50 Rumah Pam Tangki Sedutan 1 499.80 1 499.80


BKP/LR/900/01/RP/1

R
51 Rumah Pam 1 916.67 1 916.67

KE
CA/P-R15/11/14/PEL 11/037/01

RUMAH PAM PENCEGAH KEBAKARAN

1 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 1 969.87 1 862.11 2 915.99


BKP(LR)400/89/35 N
TA
2 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 1 1,427.24 8 626.34 2 417.77 4 673.52 15 664.51
BKP(LR)400/93/37-1AA & Siri

3 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 3 615.00 4 626.19 7 621.39


BA

BKP(LR)413/95/1-1 SIRI

4 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 1 395.44 1 395.44


BKP(LR)413/89/95 SIRI
JA

5 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 1 848.63 1 848.63


BKP(LR)400/91

pen/111
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

6 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 3 1,070.25 2 1,038.52 5 663.05 10 860.30

R
BKP(LR)400/89/36B

7 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 1 514.08 1 514.08

JA
JD.JL.B/16/98

8 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 1 80.93 1 80.93


PKR.PHG.E/IP/M/91/1A

R
9 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 2 2,053.57 2 2,053.57

KE
BKP(LR)413/95/siri

10 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 1 431.00 1 431.00


CKP(S636A)SR/FM siri

JANAKUASA TNB N
TA
1 Rumah Janakuasa 1 660.95 1 660.95
S/19A/1/M82

2 TNB Sub-station 1 1,490.78 1 1,490.78


BA

BW 384/Siri

3 TNB Sub-station 2 724.05 2 724.05


BKP 9/80/130
JA

4 TNB Sub-station 1 1,064.08 1 1,064.08


BKP(B/4)91/22/SS

pen/112
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

5 TNB Sub-station 2 1,433.18 2 1,433.18

R
JLJ/87/54A,B,C

6 Rumah Janakuasa 1 953.97 1 953.97

JA
PKRT.2.9.11/17/1

7 Rumah Janakuasa 5 1,019.81 1 1,412.00 1 725.42 7 1,033.78


BKP 9/70/20

R
8 Rumah Janakuasa 4 1,073.67 4 1,073.67

KE
BKP(P)300/79/siri

9 Pencawang Elektrik 1 1,316.29 1 1,316.29


SGP 001B Siri

10 Pencawang Elektrik
STD/SS/1(A-E)
N 1 1,776.56 1 1,776.56
TA
11 Pencawang TNB 1 852.98 1 852.98
BKP(PE)401/94 Siri
BA

12 Substation 2 1,869.43 2 1,869.43


2/167 Kuasa Lukisan

13 Pencawang TNB 1 1,040.52 1 1,040.52


JA

JKRHT/B/12/93

14 Pencawang TNB 1 1,481.35 1 1,481.35


JKRHT/B/20/93

pen/113
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

15 Pencawang TNB 1 869.01 1 869.01

R
JKR.K.LGT.E.17/92

16 Pencawang TNB 1 969.87 1 969.87

JA
JDKT/JBP/95/88

17 Pencawang TNB 1 1,454.79 1 1,454.79


JDKT/JBP/95/198

R
18 Pencawang TNB 1 411.08 1 411.08

KE
PGB(97)(98)0002/1

19 Pencawang Elektrik 5 1,837.09 5 1,837.09


JLT/87/5-A & B

20 Pencawang TNB
STD 77/78/1
N 2 1,002.93 2 1,002.93
TA
21 Pencawang Elektrik 2 526.90 2 526.90
JKR(M)98/2
BA

22 Pencawang Elektrik 1 154.47 1 634.11 2 394.29


BKP(PE)407/93/1-1/Siri

23 Pencawang TNB 1 5,326.19 1 5,326.19


JA

STD 77/7/1

24 TNB Sub-Station 1 305.77 1 305.77


NTL/0001/97

pen/114
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

25 Pencawang Elektrik 1 1,512.26 1 1,512.26

R
KBB/TEN/2/99-1(8)

26 Pencawang Elektrik 1 2,038.61 1 2038.611

JA
CA/P-R23/11/14/PEL11/075/01-05

27 Pencawang Elektrik 1 1,952.38 1 1952.385


CA/P-R24/11/14/PEL 11/076/Series

R
28 Pencawang TNB 2 925.77 2 925.77

KE
MGL-G-BS-004

29 Pencawang TNB 6 1,815.85 6 1,815.85


JKR/K/KP/2001/20

30 TNB Substation
BKP(LR)400/93/37
N 3 1,415.73 3 1,415.73
TA
31 Pencawang Elektrik TNB 1 1,440.84 1 1,440.84
JKR/KT/6/200
BA

32 Pencawang TNB 1 918.47 1 1,193.58 2 1,056.02


UKP(PE-4)800/99/1-8

33 Pencawang TNB 1 4,270.71 1 4,270.71


JA

ATSA/P0701/ARC/TD/TNB/01-02

34 TNB Substation 1 1,674.64 1 1,674.64


TN/MAL 14/6/A

pen/115
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

35 TNB Substation 1 2,129.74 1 2,129.74

R
CA/13/24/P13/004/TNB & SIRI

36 Blok TNB 1 2,282.96 1 2,282.96

JA
CA/13/24/C13/005/TNB & SIRI

37 Blok TNB 1 945.52 1 945.52


CA/13/24/C13/006/TNB & SIRI

R
STOR GAS

KE
1 Stor Gas 1 1,980.39 1 1,980.39
BKP(LR)400/89/35

2 Stor Gas 1 1,760.35 1 1,760.35


BKP(LR)400/93/35-1 N
TA
MAKMAL KOMPUTER

1 Makmal Komputer 1 437.52 1 975.71 2 706.61


HQA(97)A0272(MK-2)900/02/A/
BA

1B-10B

2 Makmal Komputer - 1 tkt 4 678.97 8 727.34 2 660.41 2 2,278.61 16 900.79


HQA(97)A0272(MK-1)900/02/A siri
JA

3 Makmal Komputer - 1 tkt 3 624.96 3 624.96


JKR(M)MT/B/06

pen/116
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

4 Makmal Komputer - 1 tkt 2 622.85 2 622.85

R
JKRM(J)01/06

5 Makmal Komputer - 1 tkt 2 593.36 2 593.36

JA
JKRM(J)02/06

6 Makmal Komputer - 1 tkt 1 659.82 1 659.82


JKRM(J)06/06

R
7 Makmal Komputer - 1 tkt 1 634.44 1 634.44

KE
JKRM(J)07/06

8 Makmal Komputer - 1 tkt 1 722.44 1 722.44


JKRM(J)08/06

9 Makmal Komputer - 1 tkt


JKRM(J)11/06
N 1 685.19 1 685.19
TA
10 Makmal Komputer - 1 tkt 1 668.06 1 668.06
JKRM(J)13/06
BA

11 Makmal Komputer - 1 tkt 1 653.47 1 653.47


JKRM(J)14/06

12 Makmal Komputer - 2 tkt 1 997.47 1 997.47


JA

HQA(97)A0272(MK-2) siri

13 Makmal Komputer - 2 tkt 3 674.60 7 679.39 3 604.95 5 569.75 2 627.20 11 521.79 31 594.75
HQA(97)A0272(MK-2)900/02/A

pen/117
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

14 Makmal Komputer - 2 tkt 1 512.10 1 417.76 2 464.93

R
HQA(97)A0272(MK-2B2)900/03/A

15 Makmal Komputer 1 412.30 1 412.30

JA
HQA(97)A0272(MK-2B1)900/03/A

16 Makmal Komputer - 2 tkt 1 550.38 1 550.38


JKR.MJG(B)2006

R
17 Makmal Komputer - 2 tkt 1 505.91 1 505.91

KE
AKN:205/1/39-06

18 Makmal Komputer - 2 tkt


IP(S-02)PN(97)A0272(MK-2)900/02/A 4 486.70 4 486.70

19 Makmal Komputer - 3 tkt


CKP(S601A)MS3/LU/T/01
N 2 509.21 2 509.21
TA
20 Makmal Komputer - 1 tkt 1 195.54 1 195.54
CKP(S603S)MEK03/04
BA

ANJUNG

1 Anjung 1 757.74 1 757.74


JKR(CB)32(SP)900/04/BT/29&30
JA

2 Anjung 1 754.33 1 754.33


BKP(DBKL)WM400/96 SIRI

pen/118
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

3 Anjung 1 1,103.08 1 1,103.08

R
HQA(98)A023/AP

4 Anjung 1 1,031.41 1 1,031.41

JA
BKP(S)(AJ)93/W/101

5 Anjung Kereta 1 576.85 1 576.85


PGB(96)(01)001/4

R
6 Anjung Kereta 1 132.39 1 132.39

KE
BKP(SP)400/96/9-1

BANGUNAN PKG

1 Bangunan PKG 1 703.91 1 703.91


CKP(J814A)PKG/LU/P/01 SIRI N
TA
BANGUNAN/ BLOK

1 Bangunan Sekolah 1 700.06 1 700.06


PJKRNS(A)-15/03/2012
BA

2 Sekolah Rendah Agama 1 999.92 1 999.92


CA/15/01/W12/022
JA

3 Bangunan KOMTA 1 888.17 1 869.90 2 879.04


HQA(97)A06/KOMTA3/A/01/A

4 Blok Pra-Sekolah 1 1,328.95 1 1,328.95


CA/P-S102/11/14/PEL11/064/LU/P/01
pen/119
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

5 Blok Asrama Lelaki Dan Perempuan 1 588.37 1 588.37

R
CA/11/14/A13/028/H/LU/P

6 Kompleks Inkubator Inovasi Universiti 1 1,422.48 1 1,422.48

JA
CA/12/15/W12/063 & SIRI

7 Bangunan Sekolah (2 Blok) 1 710.99 1 710.99


CKP(S635A)SR/LU/P/4.01

R
8 Blok Transit Lelaki & Perempuan 1 1,402.34 1 1,402.34

KE
CA/13/24/C13/006/BT/A-E & SIRI

GELANGGANG

1 Gelanggang Terbuka Berbumbung 1 718.52 1 718.52


CA/P-R26/11/14/PEL11/078/P/00-01 N
TA
2 Gelanggang Serbaguna 1 606.45 1 606.45
CA/P-R26/11/14/PEL 11/078/P/00-02

3 Gelanggang Terbuka Serbaguna 1 678.19 1 678.19


BA

CA/P-R26/11/14/PEL11/078/P/00 & Siri

4 Gelanggang Gimnastik 1 1,652.37 1 1652.366


CA/P-R35/11/14/PEL 11/091/P00
JA

SUKAN

1 Dewan Gimnastik 1 1,266.42 1 1,266.42


R35/11/14/PEL11/091/W/00-BERSIRI
pen/120
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

2 Dewan Gimnastik 1 3,664.22 1 3664.217

R
CA/P-R09/11/14/PEL11/SIRI

ASTAKA

JA
1 Astaka 1 2,037.83 1 2,037.83
CA/P-R31/11/14/PEL11/087/LU/P/SIRI

R
BILIK DARJAH

KE
1 Bilik Darjah 1 1,362.59 1 1,362.59
CA/11/14/K11/036/K109(DB)/LU/SIRI

DEWAN MAKAN/ KANTIN

1 Blok Dewan Makan 750 Pelajar


CA/11/14/K11/036/K109/(DM)/LU/P/SIRI
1 N
1,282.72 1 1,282.72
TA
2 Dewan Serbaguna 900 Pelajar 1 2,159.74 1 2,159.74
CA(AR)P-G11(DS)11/14/PEL09/012-1
BA

3 Blok Kantin 1 985.63 1 985.63


CA/P-W05/11/14/PEL11/070/LU/P/00

4 Dewan Makan 1 955.56 1 955.56


JA

CA/11/14/A13/028/MB/LU/P

5 Kantin 1 1860.47 1 1,860.47


CA/11/14/A13/028/KP2/LU/P

pen/121
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

6 Kantin 1 564.82 1 564.82

R
JKR(CB)32(KP2)900/02/1

7 Dewan Makan 1 794.03 1 794.03

JA
PHG.SA(28)35/2013-PT

MAKMAL

R
1 Blok Makmal 1 1,396.22 1 1,396.22
CA/11/14/K11/036/K109(MK)/LU/SIRI

KE
2 Blok Makmal 1 857.14 1 857.14
CA/11/14/A13/028/MB/LU/P01-02

BLOK PENTADBIRAN

1 Blok Pentadbiran 1
N
1,393.81 1 1,393.81
TA
CA/11/14/K11/036/K109(P)/LU/SIRI

2 Blok Pentadbiran 1 843.14 1 843.14


CA/11/14/C11/014/AD/LU/P/SIRI
BA

3 Blok Pentadbiran 1 1,448.30 1 1,448.30


CA/13/24/P13/004/BP & SIRI
JA

4 Blok Pentadbiran 1 1,000.00 1 1,000.00


CA/11/14/A13/028/AD/LU/P & SIRI

5 Blok Pentadbiran 2 Tingkat 1 1,682.40 1 1,682.40


CA/13/24/C13/005/BP/A-G & SIRI
pen/122
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

6 Blok Pentadbiran 2 Tingkat 1 833.80 1 833.80

R
CA/13/24/C13/006/BP/A-G & SIRI

BLOK AKADEMIK

JA
1 Blok Akademik 1 881.08 1 881.08
CA/11/14/C11/014/AK/LU/P/SIRI

R
2 Blok Akademik C&D & Linking Staircase 1 1,158.82 1 1,158.82
CA/11/14/A13/028/AK/LU/P & SIRI

KE
GARAJ BAS

1 Garaj Bas 1 1,325.90 1 1,325.90


CA/P-R32/11/14/PEL11/088/LU/P/SIRI

2 Bangunan Hentian Bas


N 1 461.54 1 461.54
TA
JKR(G)NO1/2013/LT/01

KUARTERS
BA

1 Kuarters Kelas 'C' Banglo 2 Tingkat 1 2,279.94 1 2,279.94


CA/P-C-BG2T/12/30/PEL10/009/A-F

2 Kuarters Kelas 'D' Banglo 2 Tingkat 1 2,659.09 1 2,659.09


JA

CA/P-D-BG2T/12/30/PEL10/010/01-13
3 Kuarters Kelas 'F' Berkembar 1 2,936.07 1 2,936.07
CA/P-F2U/12/30/PEL11/086/A-E

pen/123
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

LALUAN BERBUMBUNG

R
1 Laluan Sambung Berbumbung & Tangga 1 603.96 1 603.96
CA/11/14/K11/036/K109/LS

JA
2 Tangga Sambungan (3 Bil) 1 473.85 1 473.85
CKP(S635A)SR/CS/07

R
SURAU

KE
1 Surau 700 Pelajar 1 1,531.29 1 1,531.29
CA(AR)P-G10(S)11/14/PEL09/011-1

2 Surau 1 1,501.04 1 1,501.04


CA/13/24/P13/004/S & SIRI

3 Surau
N 1 571.27 1 571.27
TA
BKP(OF/SU)401/97/1

4 Surau 1 1,290.03 1 1,290.03


CA/13/24/C13/006/5/A-D & SIRI
BA

TANDAS

1 Tandas Berpusat Jenis 2A (3 Tingkat) 1 1,796.59 1 1,796.59


JA

CA/P-R33/11/14/PEL11/089/LU/SIRI

2 Tandas Berpusat Jenis 2B (4 Tingkat) 1 1,795.23 1 1,795.23


CA/P-R33/11/14/PEL11/090/LU/SIRI

pen/124
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

RUMAH SAMPAH

R
1 Rumah Sampah 1 1,293.59 1 1,293.59
PJKRNS(A)DTL-15/03/2012-44

JA
2 Rumah Sampah 1 1,567.24 1 1,567.24
CA/15/01/W12/022/RS 01-02

R
3 Rumah Sampah 1 4,605.15 1 4,605.15
CA/13/24/P13/004/RS & SIRI

KE
4 Rumah Sampah 1 5,102.56 1 5,102.56
CA/13/24/C13/005/RS & SIRI

5 Rumah Sampah 1 1,805.68 1 1,805.68


CA/13/24/C13/006/RS & SIRI N
TA
BENGKEL

1 Bengkel 2 1,066.41 2 1,066.41


CA/13/24/P13/004/B1 & SIRI
BA

2 Bengkel 2 886.60 2 886.60


CA/13/24/C13/005/B1/A-D & SIRI
JA

3 Bengkel 1 973.33 1 973.33


CA/13/24/C13/006/B2/A-D & SIRI

pen/125
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PENDIDIKAN (Lain-lain Bgn.)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

WAKAF

R
1 Ruang Menunggu (Wakaf) 1 241.07 1 241.07
JKR(CB)32(LR)900/01

JA
TABIKA

1 Tabika Berkembar 1 684.84 1 684.84

R
KKLW.L.KEMAS/TABIKA-02/12

KE
N
TA
BA
JA

pen/126
A
AY
BAHAGIAN III.2

R
KOS PURATA SEMETER PERSEGI

JA
BANGUNAN KESIHATAN

R
KE
N
TA
BA

NOTA
JA

Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013


KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

BLOK PENTADBIRAN

R
1 Blok Pentadbiran & Pergigian 1 888.31 1 948.32 4 997.01 1 670.37 1 1,147.18 8 955.28
HQA(94)1978/1

JA
PEJABAT

1 Pejabat 1 908.40 1 908.40

R
IP(P&K)1/SL/01/PK/Siri

KE
2 Blok Rekreasi 1 915.58 1 915.58
IP(P&K)1/SL/01/RR/Siri

3 Pejabat Kesihatan 1 1,092.05 1 833.71 3 1,150.18 5 1,075.26


HQA(94)1332/Siri

4 Pejabat Kesihatan
N 1 910.94 1 910.94
TA
HQA(94)1336/Siri

5 Pejabat Kesihatan 1 703.11 1 703.11


JKR.D.B(P&K)08/885/71/8/4-95
BA

6 Blok Pejabat 1 518.86 1 518.86


IP(P&K)3/PK/019/BP/1A SR
JA

7 Blok Rawatan 1 518.86 1 518.86


IP(P&K)3/PK/019/BR/1A SR

8 Sick Bay 1 518.86 1 518.86


IP(P&K)3/PK/019/SB/1A SR
kes/1
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

9 Sick Bay 2 960.74 2 960.74

R
DNA(1)153/1/siri

HOSPITAL

JA
1 Blok Wad 4 Tingkat 1 957.54 1 957.88 1 901.45 3 938.96
IP.P&K(CP)/09/LK/003/01-54

R
2 Bangunan 'On Call' Kompleks 1 926.78 1 926.78
JD.MJG(B)2002/30

KE
3 Unit Haemodialysis 1 1,055.34 1 1,055.34
S.E.PK(94)138/1 siri

4 Blok ICU,CCU & HDW 1 918.60 1 918.60


IP(P&K)3/SL/013/01 siri N
TA
5 Blok Medical Gas 1 1,624.61 1 1,624.61
PKR(STD)/CKK/TNB/S1-1/01A siri

6 Main Hospital Building 1 1,443.86 1 1,443.86


BA

HSA/A-02/TD/A100

KOMPLEKS
JA

1 Kompleks Obstetriks 1 2,004.60 1 2,004.60


FAU 0299/07-WD/MB/01/B Siri

kes/2
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

PUSAT KESIHATAN

R
1 Pusat Kesihatan 1 598.70 7 1,283.82 4 829.35 1 777.20 13 1,052.31
HQA(94)1618/Siri

JA
2 Pusat Kesihatan Kecil 1 609.69 1 914.58 2 762.14
HQA 240/10
HQA (94) 1332/Siri

R
3 Jabatan Kecemasan 1 1,163.34 1 1,163.34

KE
IP(P&K)3/P(A7E)01/siri

4 Jabatan Kecemasan 1 940.89 1 940.89


IP(P&K)3/SL/011/01 siri

KLINIK KESIHATAN N
TA
1 Klinik Pesakit Luar 1 946.09 3 1,075.58 1 1,050.95 1 1,181.82 6 1,067.60
HQA(94)1555/1B Siri

2 Klinik Kesihatan jenis Kangar


BA

IP(P&K)4/PR/001/01 & SIRI 1 1,250.87 1 1,250.87

3 Bangunan X-Ray 1 1,393.96 1 1,393.96


JKR.KB(B):1//92
JA

4 Bangunan X-Ray 1 857.77 1 1,636.40 2 1,426.83 4 1,336.96


IP(P&K)2/P/002/B6

kes/3
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

5 Blok Servis 1 815.26 1 815.26

R
IP.P&K 10/P/1C

6 Rumah Mayat 1 824.37 1 824.37

JA
IP(P&K)3/PR/001

7 Klinik Kesihatan Jenis 2 1 1,457.74 2 1,094.70 1 769.79 4 1,104.23


IP(P&K)2/P/KK2 SIRI

R
8 Klinik Kesihatan Jenis 3 1 1,168.05 1 1,168.05

KE
IP(P&K)2/P1/KK3 SIRI

9 Klinik Kesihatan Jenis 3 1 1,323.13 1 1,323.13


IP(P&K)2/P2/KK3/01 SIRI

10 Klinik Kesihatan Jenis 3


PKR(P-B)CKK/KK3-J1/1A siri
1 N
1,015.69 1 1,092.40 1 992.90 3 1,033.66
TA
11 Klinik Kesihatan Jenis 3 1 1,449.19 1 1,430.25 2 1,439.72
PKR(P-B)CKK/KK3-J2/1A siri
BA

KLINIK

1 Makmal Dispensari 1 854.62 1 1,116.92 2 985.77


IP(P&K)2/P002/B5
JA

2 Klinik 1 1,369.45 1 1,124.27 1 1,079.28 3 1,191.00


IP.P&K(94)0124/1 & Siri
IP.P&K(S.85)(84)0190/101 Siri

kes/4
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

3 Klinik Desa 29 1,128.47 34 1,042.13 12 1,170.14 17 1,081.75 29 1,287.94 51 904.24 172 1,070.09

R
HQA(94)1929/Siri

4 Klinik Desa 1 1,256.03 2 1,437.16 11 1,192.62 14 1,232.08

JA
IP.P&K(94)0199/Siri

5 Klinik Desa 1 1,420.75 1 1,420.75


IP.P&K(94)0207/01

R
6 Klinik Desa Jenis 2 3 1,705.39 2 1,744.22 15 1,310.84 7 1,579.46 6 1,455.50 11 942.07 44 1,327.71

KE
IP(P&K)2/P/KD2 siri

7 Klinik Desa
JKR.BTG.13/97/1/85 1 649.06 1 649.06

8 Klinik Kesihatan Jenis 3


IP(P&K)2/P/KK3/001 SIRI
N 5 1,289.34 5 1,289.34
TA
9 Klinik Desa/Kelas G 1 1,288.11 1 1,288.11
GK/SP/B-3/97
BA

10 Klinik Desa Jenis 2 1 1,060.64 1 1,060.64


IP(P&K)2/P/KU2/SUS.SIRI

11 Klinik Desa 1 1,803.94 1 1,803.94


JA

JKR.KK(B)8/97

12 Klinik 4 1,041.05 1 791.37 5 991.12


HQA(94)1555/1

kes/5
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

13 Klinik (GF) 1 1,264.64 2 896.48 5 1,137.77 8 1,093.31

R
IP(P&K)2/P/KD2/2&3

14 Klinik 1 821.73 1 821.73

JA
HQA(94)1610/1 Siri

15 Klinik (B2A) 1 1,346.59 1 1,346.59


IP.(P&K)2/P/002/B2A

R
16 Klinik 1 908.35 1 908.35

KE
IP.(P&K)2/P/002/NT

17 Klinik Pergigian 1 1,684.34 1 1,684.34


IP.P&K 2/P/002/B4

18 Makmal Pergigian
JA(2)B.12/92
1 N
823.22 1 823.22
TA
19 Klinik Desa 1 869.39 1 869.39
BKP(BK)226/961 & SIRI
BA

20 Klinik Desa 1 1,490.96 1 1,490.96


IP(P&K)2/KD2/SIRI

21 Klinik Kesihatan 1 1,529.37 1 1,529.37


JA

IP(P&K)2/P/KD

22 Klinik Desa 2G 1 872.11 1 872.11


IP(P&K)(S)2/P/KD2/101 siri

kes/6
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

23 Klinik Desa Jenis 2G 2 983.64 2 921.11 4 952.37

R
IP(P&K)2/P/KD.2/1 & siri

24 Klinik Desa Jenis 2G 1 744.52 1 1,397.31 2 1,307.16 5 1,338.34

JA
IP(P&K)2/P/KD/pd/01 siri 1 1,935.55

25 Klinik Kesihatan Keluarga & Pergigian 1 753.00 1 753.00


JKR/P/17/99

R
26 Klinik Desa 2 tkt 3 1,988.25 3 1,988.25

KE
IP(P&K)2P/KD1 SIRI

27 Klinik 1 1,482.96 1 1,482.96


IP(P&K)2/P/002

28 Pusat Bersalin Alternatif


IP(P&K)2/P/PAB/A SIRI
N 2 1,492.03 2 1,492.03
TA
29 Klinik Desa Jenis 2 1 1,426.32 1 1,426.32
IP(SS-01)PN/32(MS)900/01/A/4-1/Siri
BA

30 Klinik Desa Piawai Jenis 2 1 1,035.36 1 1,035.36


IP.(P&K)2/KD2/001-053

31 Klinik 1 2,012.61 1 2,012.61


JA

IP(P&K)2/PBA/B- SIRI

32 Klinik Desa 2 1,116.37 2 1,116.37


JDKT.JB.023-2005

kes/7
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

33 Klinik Kesihatan Jenis 4 dgn Pusat 1 2,377.82 1 2,377.82

R
Bersalin
IBA 239/BU/WD-01 & 02

JA
34 Klinik Cure & Care 1 855.03 1 855.03
JD.PK.TGH.(B)2012/1/BGN

WAD

R
1 Blok Wad Kanak-kanak 1 1,232.18 1 1,132.19 2 1,259.79 2 1,098.68 6 1,180.22

KE
IP.P&K(94)0028/Siri

2 Bengkel Wad Keselamatan 1 1,678.94 1 1,678.94


IP.P&K/C/09/LK/001/PL

3 Bengkel
HQA(98)1336/1,2
N 1 496.68 1 496.68
TA
4 Wad Lelaki 1 651.56 1 651.56
IP(P&K)3/PK/019/WL/1a SR
BA

5 Wad Perempuan 1 517.67 1 517.67


IP(P&K)3/PK/019/WP(B) SR

BALAI PELAWAT
JA

1 Balai Pelawat 1 1,241.33 1 1,273.73 2 1,222.59 2 1,147.70 6 1,209.28


IP.P&K(94)0028/13(c)

kes/8
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

2 Balai Pelawat 1 1,361.34 1 1,361.34

R
HQA. 3121/2b, 3 - 6

RUMAH/PONDOK PENGAWAL

JA
1 Pondok Pengawal 1 648.03 1 1,644.13 2 1,146.08
IP. P&K 10/P/1D

R
2 Pondok Jaga 1 4,320.62 1 4,320.62
BKP(SP)400/96/9-1

KE
3 Balai Pengawal 1 883.47 1 883.47
JKR(CB)32(LR)900/01/PP/1 siri

4 Pondok Pengawal 1 5,168.41 1 5,168.41


IP(P&K)2/P(KK2)PK/003/PP N
TA
5 Pondok Pengawal 1 1,788.40 1 1,788.40
IP(P&K)2/P(KK2)PK/005/PP

6 Pondok Pengawal 1 792.29 1 1,263.29 2 1,027.79


BA

PKR(P-B)CKK/A-P2/1 siri

7 Pondok Pengawal 4 2,832.28 1 2,593.83 1 1,263.29 6 2,531.04


PKR(P-B)CKK/A-P4/1 siri
JA

ASRAMA

1 Asrama Doktor Pelatih 1 994.70 1 947.83 2 971.27


IP.(P&K)11/PP/001/002
kes/9
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

2 Asrama - 2 Tkt. 1 834.53 1 973.35 2 903.94

R
IP.P&K(94)0209 Siri

3 Asrama 1 1,104.29 1 1,104.29

JA
IP(P&K)1/SL/01/A/Siri

4 Asrama 1 559.02 1 559.02


IP(P&K)3/PK/019/1 SR

R
BLOK FARMASI

KE
1 Diagnostic Block 1 1,426.02 1 1,426.02
IP.(P&K)4-KN-002/01-D

2 Ward Block 1 1,689.25 1 1,689.25


IP.(P&K)4-KN-002/01-W N
TA
3 Pathology Block 1 1,748.66 1 1,748.66
IP.(P&K)4-KN-002/01-M

4 Engineering Block 1 1,234.53 1 1,234.53


BA

IP.(P&K)4-KN-002/01-K

5 Temporary Delivery Unit 1 2,939.11 1 2,939.11


IP.(P&K)3-KN-009-PT
JA

6 Blok Kondenser 1 648.89 2 58.17 1 705.16 4 367.60


IP(P&K)2/P/KK2/001/20

kes/10
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

7 Blok Kondenser 1 638.57 1 638.57

R
IP(P&K)2/P(KK2)PK/003/COND

KANTIN

JA
1 Kantin KP1 1 2,729.71 1 2,729.71
BKP(KP1)400/91/1D

R
STOR

KE
1 Stor Mudah Terbakar 1 1,658.19 1 1,658.19
IP.P&K(94)0013/1 Siri

2 Stor Mudah Terbakar 1 1,852.44 1 1,852.44


IP. P&K 10/P/1B

3 Blok Stor Kimia 1


N
1,763.52 2 467.34 3 899.40
TA
IP(P&K)2/P/KK2/001/18

4 Stor Bahan Kimia 1 184.32 1 184.32


IP(P&K)2/P/Kk2/001/2
BA

5 Blok Stor 1 2,002.11 1 2,002.11


IBA 239/BS/WD-01
JA

DAPUR/DEWAN MAKAN

1 Dapor 1 1,129.77 1 1,179.47 1 1,186.50 3 1,165.25


IP.P&K(94)0028/Siri

kes/11
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

2 Dewan Makan 1 1,502.01 1 979.49 2 1,240.75

R
IP.P&K(94)0209 Siri

STOR PERUBATAN

JA
1 Stor Perubatan Integrasi 1 1,177.28 1 1,177.28
IP. P&K 10/P/1

R
STOR/GARAJ

KE
1 Stor/Garaj 4 689.33 1 585.55 5 668.58
IP.P&K(94)1571 Siri

2 Stor/Woksyop/Garaj 2 675.02 4 693.21 8 1,105.22 3 730.37 1 589.42 13 817.79 31 850.85


HQA(94)1336/Siri

3 Stor/Garaj
N 1 704.48 3 556.20 5 621.41 9 608.90
TA
HQA(94)1571/Siri

4 Stor/Garaj 1 401.11 1 401.11


IP.P&K(94)0207/1
BA

5 Stor/Garaj 1 594.01 1 594.01


IP.(P&K)2/P/002
JA

6 Bangunan Gunasama 1 234.10 1 234.10


IP.(P&K)2/P/002/BG

7 Garaj Ambulan 1 435.18 3 360.65 1 870.06 5 477.44


IP(P&K)2/P/KK2/001/29
kes/12
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

8 Garaj Ambulan 1 722.99 1 722.99

R
IP(P&K)2/P(KK2)PK/003/29

9 Setor & Garaj 4 714.64 4 714.64

JA
IP(P&K)2/P/KK3/SG

10 Garaj Ambulan 1 831.57 1 886.11 2 858.84


IP(P&K)2/P2/KK3/GRJ

R
11 Setor & Garaj 1 893.56 1 893.56

KE
IP(P&K)4/PR/001/SG

12 Stor/Garaj 1 585.81 1 818.36 1 595.67 3 666.61


HQA(93)1336/PM/1&Siri

13 Garaj & Stor


IP.P&K(94)0028/15
N 4 536.15 3 756.30 1 745.17 8 644.83
TA
14 Garaj 1 305.22 1 305.22
SEPK(94)1199/1
BA

15 Garaj 1 704.50 1 704.50


IP(P&K)2/P/002/B3a/1 siri

16 Stor dan Garaj 1 651.27 1 651.27


JA

IP(P&K)2/P/KK3/001/siri

17 Garaj Ambulan 5 953.41 2 763.01 1 664.59 8 869.71


PKR(P-B)CKK/A-GA1/1

kes/13
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

JANAKUASA

R
1 Rumah Janakuasa 1 836.87 1 836.87
S/19A/1/M82

JA
2 Pencawang Elektrik 2 1,316.09 2 1,316.09
IP(P&K)2/P/KK3/001 SIRI

R
3 Pencawang Elektrik 1 1,016.16 1 1,016.16
IP(P&K)4/PR/001/PE/(C)

KE
4 Blok Jentera/Elektrik 1 1,048.61 2 1,143.17 1 1,242.90 1 908.63 5 1,097.29
IP.(P&K)GS/00/LK/12/001

5 Blok TNB 1 1,146.14 1 1,217.64 2 1,181.89


IP(P&K)2/P/KK2/001/19 N
TA
6 Blok TNB 1 2,585.48 1 2,585.48
IP(P&K)2/P(KK2)PK/003/19

7 Blok TNB 1 1,155.90 1 1,155.90


BA

IP(P&K)2/P(KK3)PK/005/TNB

8 Pencawang TNB 1 1,364.79 1 1,364.79


IP(P&K)2/1/003/siri
JA

9 Pencawang TNB 1 1,178.89 1 1,178.89


IP(P&K)2/KD/KK3/005/TNB/1 siri

kes/14
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Pencawang TNB 1 1 1,363.41 1 1,363.41

R
IP(P&K)2/KD/KK3/005/TNB1/1

11 Blok TNB/Pencawang 4 1,183.65 1 1,530.50 5 1,253.02

JA
IP(P&K)2/P/003/siri

12 Pencawang TNB 1 1,193.96 1 1,193.96


IP(P&K)2/P/(KK3)TG/003/TNB/01 siri

R
13 TNB 1 1,137.02 1 1,137.02

KE
IP(P&K)3/SL/011/MG-01 siri

14 TNB 1 2,189.82 1 2,189.82


PKR(P-B)CKK/TNB-D4 siri

15 TNB
PKR(P-B)CKK/TNB-D6 siri
3 N
2,069.67 1 1,943.48 4 2,038.12
TA
16 Pencawang TNB 1 2,729.44 1 2,729.44
IBA 239/TNB/WD-01
BA

RUMAH PAM

1 Rumah Pam 1 2,355.43 1 2,355.43


BKP(W)92/106-15
JA

2 Rumah Pam 1 1,284.80 1 1,284.80


IP(P&K)4/PR/001/PH(a)

kes/15
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

3 Rumah Pam 1 1,019.00 4 1,093.46 5 1,078.57

R
BKP(LR)400/93/37

4 Rumah Pam 1 1,407.32 1 1,407.32

JA
DNA(1)181/siri

5 Rumah Pam 3 1,537.89 2 1,847.37 1 1,108.90 6 1,569.55


IP(P&K)2/P/KK3/PH

R
6 Rumah Pam 2 2,572.22 2 2,572.22

KE
PKR(P-B)CKK/A-RP siri

7 Rumah Pam 1 3,306.21 1 3,306.21


IBA 239/RP/WD-01

8 Rumah Pam
JKR.D(B)10/4-97
N 1 411.76 1 411.76
TA
JALAN BERBUMBUNG

1 Jalan Berbumbung 2 608.73 2 434.56 4 521.64


BA

ME.68/66

2 Jalan Berbumbung 1 575.21 1 575.21


HQA(97)3121/7
JA

JKK(B)A4-3/164 & 165

3 Jalan Berbumbung 1 355.44 1 355.44


HQA(94)1571/149

kes/16
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

4 Jalan Berbumbung 1 1,011.70 1 1,011.70

R
IP.P&K(94)0011/2

5 Jalan Berbumbung 1 700.38 1 700.38

JA
IP.P&K(94)0021/6

6 Jalan Berbumbung 1 908.55 1 908.55


IP.P&K(94)0037/22

R
7 Jalan Berbumbung 1 206.98 1 206.98

KE
B/75/72

8 Jalan Berbumbung 1 333.90 1 333.90


B/232/31.67

9 Jalan Berbumbung
B/22/1
N 1 843.90 1 843.90
TA
10 JaLan Berbumbung 1 417.15 1 417.15
JKR.K.S.4/78
BA

11 Jalan Berbumbung 2 494.90 2 494.90


KS.1497

12 Jalan Berbumbung/Bertutup 1 583.28 1 583.28


JA

KT.6646

13 Jalan Berbumbung 1 385.09 1 385.09


MU.665/73

kes/17
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

14 Jalan Berbumbung 1 973.98 1 973.98

R
HQA(94)1810/C/8A,9A

15 Jalan Berbumbung 1 538.46 1 538.46

JA
IP.P&K(94)0209/12

16 Jalan Berbumbung 1 376.79 1 376.79


IP.P&K(94)0028/29/2

R
17 Jalan Berbumbung 1 1,427.03 1 1,427.03

KE
AKL/111/75/87/101B-117A

18 Jalan Berbumbung 1 411.35 1 411.35


BKP(M)300/79/12

19 Jalan Berbumbung
BKP(M)300/79/15
N 2 361.87 2 361.87
TA
20 Jalan Berbumbung 1 1,235.61 1 1,235.61
IP(P&K)11/PP/001/005
BA

21 Jalan Berbumbung 1 935.82 1 935.82


IP(P&K)4-KN-002/01-LLD

22 Jalan Berbumbung 1 688.37 1 688.37


JA

IP(P&K)1/SL/01/SIRI

23 Jalan Berbumbung 1 698.63 1 698.63


IP(P&K)3/SL/013/B-LB/01 siri

kes/18
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

24 Jalan Berbumbung 1 1,039.72 1 1,039.72

R
IP(P&K)3/SL/011/B-LB/01 siri

TANDAS

JA
1 Tandas 1 2,197.05 1 2,245.45 2 2,205.35 2 1,946.70 6 2,124.44
IP.P&K(94)0028/17 Siri

R
2 Tandas Awam 2 1,981.60 2 1,981.60
JK.KPN.A-1667

KE
3 Tandas Awam 4 1,519.96 4 1,519.96
HQA(29)4/A

4 Tandas Awam 1 2,404.77 1 2,404.77


JKR.ROM/9/93 N
TA
5 Tandas Awam 3 2,228.92 3 2,228.92
JKR.KK10/93

LAIN-LAIN
BA

1 Blok Dobi 1 1,026.84 1 1,032.95 2 1,066.61 4 1,048.25


IP.P&K(94)0028/Siri
JA

2 Bangunan Mencuci Pakaian (dobi) 3 1,375.18 3 1,375.18


HQA(94)1571/6

kes/19
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

3 Blok Dobi 1 1,002.11 1 1,002.11

R
IP.P&K/D/10/LK/10(e)

4 Tempat Membuang Sampah 1 1,112.70 1 1,112.70

JA
IP.P&K(94)0028/42

5 Garbage Collection Shed 1 594.03 1 594.03


IP.P&K(11)PH/001/07(PT)

R
6 Tempat Pembakar Sampah 1 1,157.52 1 1,157.52

KE
IP.P&K(94)0028/42

7 Elevated Ramp 1 482.03 1 482.03


IP.P&K(S-85)ER/S/101(1)

8 Tempat Letak Kereta Ambulans


IP.P&K(94)0028/Siri
1 N
348.78 1 412.72 2 364.85 2 323.26 6 356.29
TA
9 Blok X-ray 1 1,759.44 1 1,972.97 2 1,866.21
IP.P&K(94)0151/XR/Siri
BA

10 Jabatan X-Ray 1 1,307.44 1 1,307.44


IP.P&K(94)0053/SP/1/Siri

11 Jabatan Kecemasan 2 793.32 2 793.32


JA

IP(P&K)3/P(A&E)/001/2

12 Menara Tangki Air 2 4,720.51 2 4,720.51


BKP(ET3)300/89/1/siri

kes/20
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

13 Blok Gunasama 1 tkt 1 1,113.36 1 1,113.36

R
IP(P&K)2/P/002/B5a SIRI

14 Pondok Menunggu 2 783.35 2 783.35

JA
IP(P&K)2/P/KD1/L6

15 Pondok Menunggu 1 1,796.31 1 1,796.31


IP(P&K)2/P/KD2/L6

R
16 Tempat Letak Kereta 3 72.94 3 72.94

KE
JKR.KK(B)9/90

17 Tempat Letak Kereta 1 279.60 1 279.60


B2/3030

18 Tempat Membuang Sampah


DNA(4)200/J1/1A siri
5 N
3,351.05 4 2,847.67 1 3,074.47 1 4,042.77 11 3,205.74
TA
19 Blok Sokongan C 1 1,348.37 1 1,921.11 1 1,805.82 1 1,923.69 4 1,749.75
IP(P&K)2/P2/KK3/BSK(C)/1 siri
BA

20 Blok Sokongan C 4 1,968.25 1 2,583.64 5 2,091.33


PKR(P-B)CKK/A-ST1 siri

21 Pavilion 1 1,318.02 1 1,318.02


JA

IP(P&K)2/P(KK2)PK/003/PC

22 Blok Mekanikal 1 1,082.60 1 1,082.60


IP(P&K)3/SL/013/BM/01 siri

kes/21
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : KESIHATAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

23 Pondok Pengawal 1 5,809.86 1 5,809.86

R
IBA 239/PP/WD-01

24 Menara Tangki Air 1 500.00 1 500.00

JA
JKR.D(B)10/6-97

R
KE
N
TA
BA
JA

kes/22
A
AY
BAHAGIAN III.3

R
KOS PURATA SEMETER PERSEGI
BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

JA
R
KE
N
TA
BA

NOTA
JA

Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013


KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

BLOK PENTADBIRAN

R
1 Jabatan Ukur Dan Pemetaan 1 1,027.68 1 1,027.68
HQA(92)4424/2

JA
2 Blok Pentadbiran (5 Tkt.) 1 847.73 1 847.73
BKP(P)163/92/1

R
3 Pejabat - 4 Tkt. 2 992.62 2 992.62
SEPK(92)1054 Siri

KE
4 Pejabat & Dewan Besar 1 656.59 1 656.59
PKRT.a.318/15 Siri

5 Pejabat 1 1,246.25 1 1,246.25


PKRTa3.11/36/1-siri N
TA
6 Pejabat - 2 Tkt. 2 944.00 2 944.00
AKN.23/1A/Siri

7 Blok Pentadbiran - 2 Tkt. 1 1,441.10 1 1,441.10


BA

HQA(92)4379/SIRI

8 Blok Pentadbiran - 2 Tkt.(JPJ) 1 924.53 1 924.53


HQA(92)4248/S1
JA

9 Blok Pentadbiran 1 1,222.17 1 1,222.17


HQA(92)4269/BP/1-15

pej/1
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

10 Pejabat 1 819.38 1 819.38

R
HQA(94)1331/1

11 Dewan 1 780.37 1 780.37

JA
PKRT.a.6/10/17/1

12 Dewan Serbaguna 1 2,432.28 1 2,432.28


CKS/P(A01)113/17/01

R
13 Pejabat 1 1,716.81 1 1,716.81

KE
HQA(92)4392 siri

14 Pejabat 1 817.49 1 817.49


PKRT.a.3.15/2/1

15 Pejabat
JKR.SEL.A/86/8/Siri
N 1 1,789.09 1 1,789.09
TA
16 Pejabat 1 1,108.57 1 1,108.57
IP.JKR(K)6921/WD/1/6/Siri
BA

17 Pejabat 1 924.26 1 924.26


HQA(92)A0511/BP/4-7

18 Pejabat 1 834.98 1 834.98


JA

ASBA/03/107-LHDN/PCB-01-08

19 Pejabat Daerah & Tanah 1 1,142.18 1 1,142.18


PKRT.a.8.12 Siri

pej/2
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

20 Pejabat Daerah & Tanah 1 952.63 1 952.63

R
AZR SB 2008/06

21 Bgn. Pejabat Daerah & Tanah 2 Tkt. 1 763.28 1 763.28

JA
PKR.PK.A(92)1543/1

22 Pejabat Daerah & Tanah (Ruang Tambahan)1 1,251.45 1 1,251.45


PP(N)(2011)104/01/SRI

R
23 Pejabat Tanah 1 551.13 1 551.13

KE
DCA9858 siri

24 Pejabat Tanah 1 465.46 1 465.46


AKN:70/1-15/20-2003

25 Pejabat Daerah
PKRT.a.310/2/13
N 2 972.54 2 972.54
TA
26 Pejabat Pendidikan Daerah 2 690.99 2 690.99
JD.PK.TGH.P6/94
BA

27 Pejabat Pendidikan Daerah


JKR(CB)32(DP)900/02/SIRI 1 821.46 1 821.46

28 Bangunan Pejabat 1 786.95 1 786.95


JA

IP.JKR(K)6921/W/1/6 Siri

29 Pejabat 2 Tingkat 1 727.72 1 727.72


PKRJ-A(97)033 Siri

pej/3
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

30 Pejabat 3 Tingkat 1 1,080.16 1 1,080.16

R
HQA(92)A0114/BP/P/L

31 Pejabat 2 Tingkat 1 884.01 1 884.01

JA
JKR/KP/693/2000 siri

32 Pejabat Penerangan 1 670.24 1 670.24


HQA(92)A809/LK/001

R
33 Pejabat (Jab. Pertanian ) 1 Tingkat 1 478.25 1 478.25

KE
IP.JKR.BGN.007/005/04(7)

34 Pejabat (Daerah) 2 Tingkat 1 572.62 1 572.62


SJA/AS/2002/MDP/06/01

35 Pejabat
HQA(92)A0508 siri
N 2 815.75 2 815.75
TA
36 Bgn Pentadbiran & Perubatan 1 839.91 1 839.91
HQA(98)A0504/PO/01
BA

37 Bgn Pentadbiran 1 1,747.72 1 1,747.72


HQA(97)A0413/A1/01

38 Bgn 2 tkt (Kompleks Islam) 1 573.88 1 573.88


JA

AKN:205/1/39-06

39 Bgn Pejabat 1 1,098.04 1 1,098.04


HQA(92)A0407/P/0-44

pej/4
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

40 Blok Pentadbiran 1 1,771.78 1 1,771.78

R
HQA(97)A734A 001-033

41 Setor Pejabat 1 364.76 1 364.76

JA
BKP(DM)400/86/1/siri

42 Setor Pejabat 1 360.05 1 360.05


BKP(DM)86/1/SIRI

R
43 Gedung Simpanan & Pejabat 1 909.60 1 909.60

KE
HQA(92)4404/LK1 Siri

44 Pejabat & Woksyop 1 503.55 1 503.55


PKRT.a.3.64/5/1

45 Bilik Kuliah
JKR(CB)32(SP)900/01/A siri
N 1 698.69 1 698.69
TA
46 Dewan 1 1,050.07 1 1,050.07
PHG.SA(12)14/04/PT siri
BA

47 Blok Pentadbiran, Asrama & Bengkel 1 835.70 1 835.70


HQA(98)A0503 siri

48 Bangunan Utama 1 679.99 1 679.99


JA

PHG.SA(5)113/2006/1-6

49 Dewan 1 2,082.63 1 2,082.63


PHG.SA(5)113/2006/7

pej/5
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

50 Pejabat 1 978.41 1 903.75 2 941.08

R
HQA(92)A0710/PT/01-09

51 Pejabat 1 969.77 1 969.77

JA
CKP(J805A)LU/P/01

52 Bgn Pejabat Agama 1 Tkt 1 824.01 1 824.01


PKR.PK.(A) (98)1548/1

R
53 Blok Bangunan 1 Tingkat 1 732.98 1 732.98

KE
PKR.PK(A)(98)1569/1

54 Bangunan Pentadbiran (Kompleks Islam) 1 921.23 1 921.23


JKR.SEL.(A)12/96/DP-01

55 Dewan (Kompleks Islam)


JKR.SEL.(A)12/96/DS-01
N 1 1,507.37 1 1,507.37
TA
56 Bangunan Pejabat 1 1,268.11 1 1,268.11
JKR.SEL.(A)12/106/SIRI
BA

57 Pejabat 2 Tingkat 1 829.78 1 829.78


JKR/KP/693/2000 siri

58 Blok Pentadbiran 1 1,131.46 1 1,131.46


JA

JA/1107/LHDN/TD/MD/P-01EL-02

59 Bangunan Pentadbiran 1 1,360.05 1 1,360.05


CA/15/01/B12/019/PT & SIRI

pej/6
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

MALTRADE

R
1 Tower Block (MALTRADE) 1 1,246.09 1 1,246.09
HQA(92)4391/PL/SIRI

JA
2 Podium Block (MALTRADE) 1 1,856.31 1 1,856.31
HQA(92)4391/PL/SIRI

R
3 Basement Carpark (MALTRADE) 1 1,302.07 1 724.60 2 1,013.33
HQA(92)4391/PL/SIRI

KE
KASTAM

1 Pejabat Kastam 1 1,089.08 1 1,089.08


AKN:93A/2/21-90 &
AKN:93/1/21-90 N
TA
2 Pejabat Kastam 1 1,536.45 1 1,536.45
HQA(92)4115/LT1

3 Blok Pentadbiran Kastam 1 761.73 1 761.73


BA

DNA(1)128

4 Blok Pentadbiran Kastam - I Unit 1 1,342.10 1 1,342.10


PKRT.a.3.64/15/siri
JA

5 Kaunter Bayaran- 2 Unit 1 656.90 1 656.90


PKRT.a.3.44/39/1

pej/7
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

6 Pejabat Kastam 1 1,006.28 1 1,006.28

R
HQA(92)A630/PK/1 SIRI

7 Kastam - Blok Pemeriksaan Lori 1 563.89 1 563.89

JA
DNA(8)200/2/1

8 Kastam - Bgn. Pemeriksaan Lori 1 823.33 1 823.33


DNA(1)205J1

R
9 Kastam - Bgn. Pemeriksaan Lori 1 635.75 1 635.75

KE
DNA(2)205J2

10 Kastam - Blok Pejabat Keretapi 1 990.31 1 990.31


DNA(8)200/3/1

11 Kastam - P.P. Bas


DNA(2)202J Siri
2 N
1,636.08 2 1,636.08
TA
12 Pondok Periksa Imigresen Bas & 1 1,731.49 1 1,731.49
Pejalan Kaki
DNA(8)200/1/A1/1
BA

13 Pondok Periksa Imigresen Bas & 1 437.09 1 437.09


Motor
DNA(8)200/1/A3/1
JA

14 Pondok Periksa Imigresen Kereta 1 2,073.65 1 2,073.65


DNA(8)200/1/A2/1

pej/8
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

15 Blok Pemeriksaan Kereta 100% 1 1,667.19 1 1,667.19

R
DNA(8)200/1/A4/1

16 Pejabat Imigresen & Kastam Untuk 1 758.44 1 758.44

JA
Pemeriksaan Kereta
DNA(8)200/1/A5/1

17 Kastam - P. Kereta 1 515.86 1 515.86

R
DNA(2)203

KE
18 Pondok Bayar Cukai 1 843.62 1 843.62
DNA(2)208

19 Pondok Pengawal Jeti Utama 1 725.32 1 725.32


SKP(PEL)161/21

20 Pondok Pengawal Pintu Utama


N 1 962.16 1 962.16
TA
SKP(PEL)161/034-036

21 Pondok Pengawal - 3 unit 1 957.98 1 957.98


JKR(CB)32(LR)900/01/PP1/1 & siri
BA

22 Kastam - Bgn. Utama A 1 4,175.04 1 4,175.04


NKC/JKR-PKL/104/09/DWG-03
JA

23 Kastam - Bgn. Utama B 1 2,568.70 1 2,568.70


NKC/JKR-PKL/104/09/DWG-11

24 Refuse Chamber 2 1,393.75 2 1,393.75


NKC/JKR-PKL/104/09/DWG-12
pej/9
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

R
25 Bangunan TNB 1 3,402.76 1 3,402.76
NKC/JKR-PKL/104/09/DWG-02

JA
26 Bangunan Setor - 1 Unit 1 898.64 1 898.64
PKRT.a.9.10/66/1-2

JAB. PENGANGKUTAN JALAN

R
1 Blok Auditorium 1 991.65 1 991.65

KE
BKP(AD)163/92/1

2 Blok Pemeriksaan Kenderaan 1 1,529.75 1 1,529.75


HQA(92)4379/SIRI

3 Pejabat JPJ Jenis 'B'


HQA(92)4006 SIRI
N 1 809.94 1 809.94
TA
4 Blok Pemeriksaan 1 3,193.80 1 3,193.80
HQA(92)4006/PK SIRI
BA

5 Pejabat Kawasan Ujian 1 2,098.83 1 2,098.83


HQA(92)4006/PU/T SIRI

6 Pejabat JPJ Jenis 'D' 1 1,903.86 1 1,555.79 2 1,401.94 4 1,565.88


JA

HQA(92)4028 SIRI

7 Pejabat JPJ Jenis 'D' 1 2,014.51 1 2,014.51


HQA(92)4026/2 SIRI

pej/10
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

8 Pejabat JPJ Jenis 'D' 1 1,662.77 1 1,662.77

R
HQA(92)4380 SIRI

9 Tempat Menunggu Ujian Kereta 1 1,157.86 1 1,157.86

JA
HQA(92)4379/SIRI

10 Pej. Menunggu Ujian Adil Kap 2 1,512.76 2 1,512.76


HQA(92)4379/SIRI

R
HQA(S-93)(92)4379/SIRI

KE
11 Pej. Menunggu Ujian Adil Kap 1 1,456.26 1 1,456.26
HQA(92)4248/S1

12 Pondok Menunggu Adil Kap 1 1,521.77 2 1,440.58 3 1,467.64


HQA(92)4028 Siri

13 Pondok Menunggu
N 1 1,322.18 1 1,322.18
TA
HQA(92)4006/PN/T SIRI

14 Bangsal Penguji 1 1,117.28 1 1,117.28


HQA(92)4028/BP/1
BA

15 Bangsal Penguji 1 1,419.17 1 1,419.17


HQA(92)4006/BP/7/1
JA

16 Pondok Penguji 2 668.32 2 668.32


HQA(92)4005/BP/SIRI

17 Pondok Menunggu (JPJ) 1 660.25 1 660.25


HQA(92)4028/PMAM/1 SIRI
pej/11
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

18 Perhentian Bas 2 578.64 2 578.64

R
PKRT.a.6.15/1

19 Perhentian Bas 1 286.48 1 286.48

JA
15/1/S

20 Tempat Simpanan Bas 1 682.11 1 682.11


SA.38/DP.W.FM 101/14 101/2

R
21 Perhentian Bas/Teksi 1 727.36 1 727.36

KE
PKR.NS.3/5/86-2 & SIRI

22 Perhentian Teksi 1 911.00 1 911.00


PKRT.a.6.16/12/2

23 Perhentian Teksi
PKRT.a.6.16/1
N 1 1,519.66 1 1,519.66
TA
24 Bangunan Terminal 1 515.62 1 515.62
HQA(93)4504/BT/1
BA

25 Bangsal Kereta 1 223.50 1 223.50


JKR.B.99/82

26 Bangsal Kereta 2 147.51 2 147.51


JA

PGA(92)84/4010/2

27 Tempat Letak Kereta 1 309.02 1 309.02


HQA(97)1315/16

pej/12
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

28 Tempat Letak Kereta Bertutup 1 282.18 1 282.18

R
SEPK.390/163

29 Bangsal Traktor 1 817.35 1 817.35

JA
JPTK.A.S. 5/54

30 Bangsal 1 310.36 1 310.36


HQA(91)3691/1

R
31 Garaj 1 328.90 1 328.90

KE
G.95

32 Garaj 1 394.66 1 394.66


G.67

33 Garaj
(EEKP 33/55)
N 1 412.58 1 412.58
TA
34 Garaj 1 419.95 1 419.95
JKR/M/264/69
BA

35 Garaj 1 596.54 1 596.54


HQA(98)3553/5,6

36 Garaj Bas 1 277.84 1 277.84


JA

HQA(93)4475/4 Siri

37 Garaj Kereta 1 223.01 1 223.01


HQA(93)4475/3

pej/13
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

38 Tempat Letak Kereta/Basikal 1 374.08 1 374.08

R
HQA(92)3662/10

39 Pondok Basikal 1 319.27 1 319.27

JA
BKP 50/66/45B SIRI

40 Bangsal Basikal 1 132.87 1 132.87


JKR/P/B 54/82

R
41 Bangsal Basikal 1 129.39 1 129.39

KE
BKP(LR)400/86/Siri

42 Tempat Letak Kereta Bertutup 1 322.50 1 322.50


BKP.50/66/45B

43 Bangunan Tempat Letak


Kenderaan
N 1 772.64 1 772.64
TA
JKRK B.20/85 SIRI

44 Bangsal Kenderaan 1 517.37 1 517.37


(SS-05)DN/4/218/1M/101
BA

45 Bilik Rekod 1 729.04 1 729.04


JB(G)777/82
JA

46 Pusat Transit 1 539.33 1 539.33


JKR/KES/B/TM-156/1/3

47 Pejabat JPJ 1 1,453.69 1 1,453.69


HQA(92)4380/siri
pej/14
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

IMIGRESEN

R
1 Pejabat & Rumah Kediaman 6 972.98 5 1,023.76 11 996.06
HQA(98)3064 Siri

JA
2 Blok Pentadbiran Kompleks Imigresen 1 738.63 1 738.63
DNA(8)200/1/1A

R
3 Blok Pentadbiran 1 1,332.64 1 1,332.64
DNA(1)154/1/1-8

KE
4 Pejabat Kawalan Keluar 1 1,285.16 1 1,285.16
DNA(1)154/2/1-6

5 Pejabat Kawalan Masuk 1 1,187.70 1 1,187.70


DNA(1)154/3/1-6 N
TA
6 Pejabat Imigresen & Jab. Laut 1 1,368.49 1 1,368.49
HQA(91)A0268/SP siri

7 Blok Pemeriksaan Lori Keluar 1 1,187.80 1 1,187.80


BA

DNA(1)154/4/1-6

8 Blok Pemeriksaan Lori Masuk 1 1,333.58 1 1,333.58


DNA(1)154/5/1-6
JA

9 Blok Pemeriksaan 100% 1 1,305.99 1 1,305.99


DNA(1)154/6/1-6

pej/15
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

10 Check Point 1 883.30 1 883.30

R
DNA(1)154/7/1

KANTIN,STOR & GARAJ

JA
1 Dapur 1 1,105.26 1 1,105.26
HQA(92)4337/D siri

R
2 Kantin 2 1,501.95 2 1,501.95
PKRT.a.7.15/11/1

KE
3 Dewan Makan 1 946.00 1 946.00
HQA(HEDN)119/C Siri

4 A.C. Plant/Canteen/Store 1 1,978.87 1 1,978.87


PKRT.a.8.12 Siri N
TA
5 Depo 1 698.60 1 698.60
JKRK.B.20/85

6 Garaj/Stor 1 713.07 1 713.07


BA

JKR/C/T/L/6/90

7 Garaj/Bengkel & Ramp 1 1,420.82 1 1,420.82


PPA(P)(2004)104/01/14
JA

8 Dewan Makan 1 974.10 1 974.10


HQA(98)A05.DM/01

pej/16
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

9 Stor 1 45.88 1 45.88

R
SKP(PEL)161/022-031

PONDOK PENGAWAL

JA
1 Pondok Pengawal 2 2,088.28 2 2,088.28
PKRT.a.9.41 Siri

R
2 Pondok Pengawal 1 1,291.01 1 1,291.01
HQA(92)4470/1/SIRI

KE
3 Pondok Pengawal 1 3,506.51 1 3,506.51
HQA(92)4379/SIRI

4 Pondok Pengawal 1 5,917.51 1 5,917.51


HQA(92)4028/PP/1 SIRI N
TA
5 Pondok Pengawal 1 2,147.02 1 2,147.02
HQA(94)4424/PP/1

6 Pondok Pengawal 1 6,393.57 1 6,393.57


BA

HQA(92)4006/PP/T SIRI

7 Pondok Pengawal 1 4,707.45 1 4,707.45


HQA(92)A0124/P/PP/01
JA

8 Pondok Pengawal 1 1,231.64 1 1,231.64


HQA(92)A0330/J siri

pej/17
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

9 Pondok Pengawal 1 1,557.06 1 1,557.06

R
HQA(92)A05/PP/F siri

10 Pondok Pengawal 1 1,333.25 1 1,333.25

JA
ASBA/03/107-LHDN/GH-01

11 Pondok Pengawal 1 927.86 1 1,552.53 2 1,240.20


HQA(98)A05.PP/J-1/01

R
12 Pondok Pengawal 1 3,742.10 1 2,760.00 2 3,251.05

KE
CKS/P(A01)305/6/1-6

13 Pondok Pengawal 1 877.28 1 877.28


HQA(92)A0416/P/PJ/01

14 Pondok Pengawal
HQA(98)A0413/H1/01
N 1 2,359.90 1 2,359.90
TA
15 Pondok Pengawal 1 628.72 1 628.72
HQA(92)A0407/PP-03
BA

16 Pondok Pengawal 1 1,166.90 1 1,166.90


PHG.SA(5)113/2006/9

17 Pondok Pengawal 1 2,268.88 1 2,268.88


JA

JD(Kinta)a 1-1/669

18 Pondok Pengawal 1 865.05 1 865.05


IPJKR(K)7226/WD/PP

pej/18
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

19 Pondok Pengawal 2 5,110.41 2 5,110.41

R
JA/1107/LHDN/TD/DD/PENGAWAL-01

20 Pondok Pengawal 1 6,651.54 1 6,651.54

JA
CA/15/01/B12/019/PG & SIRI

JANAKUASA

R
1 Rumah mechanical 2 771.39 2 771.39
PKRT. a. 9.11

KE
2 Unit Pemeluwap 1 1,259.42 1 1,259.42
HQA(92)4379/SIRI

3 Unit Pemeluwap 1 866.46 1 866.46


HQA(92)4028/28/SIRI N
TA
4 Pencawang TNB 1 2,260.32 1 2,260.32
HQA(92)4379/SIRI

5 Pencawang TNB 1 3,503.17 1 3,503.17


BA

HQA(92)4424/TNB/1

6 Pencawang TNB 1 1,301.57 1 1,301.57


HQA(92)4006/T/46
JA

7 Pencawang TNB 1 1,613.09 1 1,613.09


DNA(2)192/J1 Siri

pej/19
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

8 Pencawang TNB

R
PPA(P)(2004)104/01/18 1 1,082.30 1 1,082.30

9 Pencawang TNB 1 939.39 1 939.39

JA
HQA(92)A0330/M siri

10 Rumah Pam / Chiller Plant 1 778.54 1 778.54


DPCSB/0407/JKR/RC/1

R
11 Pencawang TNB 1 1,167.79 1 1,167.79

KE
HQA(92)A05/PE siri

12 Pencawang TNB 1 1,210.22 1 1,210.22


HQA(91)A05.PE/J-2/01

13 Pencawang TNB
HQA(98)A05.PE/J-2/01
N 1 1,099.52 1 1,099.52
TA
14 Pencawang TNB 1 2,799.83 1 2,799.83
HQA(97)A0328/TNB/19
BA

15 Pencawang TNB 1 877.28 1 877.28


HQA(97)A0413/A1/01

16 Pencawang TNB 1 1,002.61 1 1,002.61


JA

HQA(92)A0407/PE-01-08

17 Pencawang Elektrik 1 1,241.50 1 1,241.50


315/A/WD/TNB/01

pej/20
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

18 Rumah Pam Pencegah Kebakaran 1 1,083.82 1 1,083.82

R
IPJKR(K)7226/WD/RP

19 TNB Sub-station 1 2,351.28 1 2,351.28

JA
JA/1107/LHDN/TD/TNB/-01

MAHKAMAH

R
1 Mahkamah Syariah 2 584.60 2 584.60
PGA(92)84/4010/2

KE
2 Mahkamah Syariah 1 745.63 1 745.63
JKR.SEL.39/1B(T)

3 Mahkamah Syariah 1 597.95 1 597.95


HQA(92)979/28/R4 N
TA
4 Mahkamah Syariah 1 4,753.83 1 4,753.83
SPU(A)2004/609/01/1A

5 Mahkamah Syariah 1 654.47 1 654.47


BA

PPA(N)(2006)/106/01/1

6 Rumah Mahkamah 1 569.59 1 569.59


HQA(92)1389/1
JA

7 Mahkamah 1 748.40 1 748.40


HQA(92)3395/2

pej/21
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

8 Mahkamah 1 849.30 1 849.30

R
HQA(92)979/Siri

9 Mahkamah 1 974.94 1 974.94

JA
HQA(92)1993/1

10 Bangunan Mahkamah 1 1,157.90 1 1,157.90


MG(B-78)6/101(T)

R
11 Bangunan Mahkamah

KE
HQA(92)979/23/R/4 Siri

12 Blok Mahkamah 1 866.68 1 866.68


HQA(92)4020/00

13 Bangunan Mahkamah
HQA(92)4356/1-8
1 N
872.72 1 872.72
TA
14 Bangunan Mahkamah 1 1,011.85 1 1,109.66 2 1,060.76
HQA(92)A606A001-A035
BA

15 Pondok Pengawal Mahkamah 1 812.94 1 812.94


HQA(92)4020/36

16 Mahkamah 1 1,753.58 1 1,753.58


JA

HQA(92)A0124/BM/01-06

17 Mahkamah 1 1,033.80 1 1,033.80


HQA(92)A0121/001 siri

pej/22
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

18 Mahkamah 1 1,152.06 1 1,152.06

R
HQA(92)A/012/001 siri

19 Mahkamah 1 1,255.67 1 1,255.67

JA
HQA(92)A/021/001

20 Mahkamah 1 858.00 1 858.00


HQA(92)A0416/A/01-08

R
21 Mahkamah 1 941.45 1 941.45

KE
HQA(92)A0407/A/01

22 Mahkamah 2 Tkt 1 1,066.98 1 1,066.98


HQA(92)A0815/A/01

23 Mahkamah Syariah 3 Tkt.


PPA(N)(2009)106/01/1
1 N
653.72 1 653.72
TA
BALAI BOMBA

1 Balai Bomba 1 1,068.98 1 1,068.98


BA

HQA(92)3109/2

2 Balai Bomba 2 Petak 1 694.72 4 806.78 4 977.98 2 631.85 5 964.28 6 752.99 22 838.04
HQA(92)4065 siri
JA

3 Balai Bomba 2 Petak 1 1,903.47 1 1,903.47


CA/16/05/W11/002/1-10

pej/23
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

4 Bangunan Bomba 2 Tkt. 1 1,041.00 1 1,041.00

R
HQA(92)3043/2 & SIRI

5 Balai Bomba 1 605.41 1 605.41

JA
JKR/PT/BN45/92

6 Balai Bomba - 3 petak 1 1,362.61 1 1,362.61


HQA(92)4047/1B

R
7 Balai Bomba - 3 petak 1 1,356.36 1 825.22 2 1,090.79

KE
CKS/P(A01)314/1/1-14

8 Balai Bomba - 3 petak 1 825.96 1 825.96


CKS/P(A04)115/5/01-08

9 Balai Bomba
CKS/RS3(A01)314/4/1 siri
1 N
1,005.77 1 1,005.77
TA
10 Hose Drying Tower - 6 Tkt. 1 1,130.17 1 1,130.17
HQA(92)3043/22
BA

11 Hose Drying Tower 1 1,541.41 1 1,541.41


HQA(92)3109/22

12 Menara Kawad 1 1,273.54 2 1,197.72 5 1,158.54 2 1,505.50 3 1,409.82 4 1,242.98 17 1,274.94


JA

HQA(92)3126/MK Siri

13 Menara Kawad 1 1,143.18 1 1,143.18


HQA(92)4065/Siri

pej/24
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

14 Menara Kawad 1 1,258.73 1 1,258.73

R
DNS(BOMBA)7010/3126/MK1

15 Pondok Pengawal 1 1,953.83 1 1,953.83

JA
DNS(BOMBA)7010/4375/AP/10

16 Menara Kawad 1 1,169.17 1 1,169.17


HQA(92)3126/MK/SIRI

R
17 Menara Kawad 1 1,313.52 1 1,313.52

KE
HQA(92)3861/26/MK 1-2

18 Balai Bomba 1 1,674.95 1 1,674.95


HQA(92)A933/BB/1-2

19 Menara Latihan
CKS/P(A01)311/1/1-M5
1 N
1,699.10 1 1,956.49 2 1,827.80
TA
20 Menara Latihan 1 3,128.74 1 3,128.74
CKS/P(A01)311/2/1-11
BA

21 Menara Latihan 1 1,449.50 1 1,449.50


CKS/RS3(A01)311/3/1 siri

PENJARA
JA

1 Women's Prison 1 1,300.65 1 1,300.65


HQA(S-77(94)1335/WCP/DB/A/
101-117

pej/25
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

2 Remand Prison 1 750.62 1 750.62

R
(C110-124)

3 Short Sentence Prison 1 940.01 1 940.01

JA
(B101-153)

4 Condemned Block 1 783.11 1 783.11


(CB 101(26)-126)

R
5 Punishment & Segregation Block 1 1,402.14 1 1,402.14

KE
E/101/R1-211 PSB/19/20-120

6 Mess Pegawai Pej.Penjara 1 809.68 1 809.68


DNA(2)244 Siri

7 Bilik Kolah
JKR.KT 59/79
N 1 276.26 1 276.26
TA
8 Blok Hospital - Penjara Pusat 1 786.29 1 786.29
D/101/R3-120
BA

9 Klinik Perubatan Penjara Pusat 1 918.43 1 918.43


2/101-104

10 Asrama Perempuan Penjara Pusat 1 1,024.17 1 1,024.17


JA

LH/S/103-110,S105-203

11 Asrama Lelaki Penjara Pusat 1 631.00 1 631.00


S103-104,301-305

pej/26
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

JABATAN PERPADUAN NEGARA

R
1 Balai Lintang 1 565.78 1 565.78
SEPK(96)1046/1

JA
2 Balai Raya 1 406.05 1 406.05
JKR(M)81/74 Siri

R
3 Kompleks Penghulu 3 706.84 3 706.84
JKR(M)80/56/Siri

KE
4 Kompleks Mukim 1 1,051.20 1 1,051.20
JKR.SEL.A/85/5/2

5 Pusat Aktiviti 1 609.65 1 609.65


HQA(92)3340/2A N
TA
6 Pusat Aktiviti Jab.Perpaduan Negara 1 494.54 1 494.54
HQA(92)4333/2

7 Pusat Aktiviti Perpaduan 1 1,485.94 1 1,485.94


BA

HQA(92)A0330 siri

8 Pusat Aktiviti Perpaduan 1 1,478.74 1 1,478.74


HQA(92)A04.PAP siri
JA

9 Pusat Aktiviti Perpaduan 1 800.57 1 800.57


HQA(92)A918A00(1)

pej/27
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

10 Bangunan Pusat Aktiviti 2 754.32 2 754.32

R
Perhubungan Masyarakat
HQA(92)3340/2A

JA
11 Bangunan Pusat Aktiviti 1 763.14 1 763.14
Perhubungan Masyarakat
JKR.BTG 40/80/1/16.
HQA(92)3340/2A Siri(T).

R
12 Pusat Kegiatan Kemajuan 1 785.48 4 772.98 1 671.45 6 758.14

KE
Masyarakat (KEMAS)
(JKR KS.2/80) HQA(91)2038/1-5
HQA(S-79)(91)2038/5/101(S)SIRI

13 Pusat Kegiatan Kemajuan 1 621.97 2 739.91 2 766.62 5 727.00


Masyarakat (KEMAS)
HQA(91)2038/1 SIRI
N
TA
14 Pusat Kegiatan Kemajuan 1 493.69 1 493.69
Masyarakat (KEMAS)
JB(K)1147/80A
BA

15 Pusat KEMAS 1 628.19 1 628.19


HQA(S-91)94/4297/48/1(6)siri
JA

16 Bang. KEMAS - 2tkt. 1 916.82 1 675.05 2 795.93


HQA(94)4294/siri

17 Pusat Kegiatan KEMAS - Jenis B 1 463.47 1 691.94 2 577.71


HQA(94)4292/1 Siri
pej/28
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

18 Taska 1 503.75 1 503.75

R
HQA(92)4431/1

19 Taska 1 550.11 1 550.11

JA
HQA(92)4474/J/1-5

20 Taska 2 915.21 2 915.21


HQA(97)A0311/siri

R
21 Taska 1 1,042.76 1 1,042.76

KE
JKRM(A)060/301/SP/02/1/1

22 Kompleks Tabika 3 911.99 3 911.99


HQA(97)A0312/siri

23 Kompleks Tabika
PKRJ-A(06)046/1A
N 1 505.30 1 505.30
TA
24 Kompleks Tabika 1 1,174.24 1 1,174.24
PP/2004/JKRKERIAN/02
BA

25 Kompleks Tabika 1 1,167.79 1 1,167.79


HQA(97)A0621/KOMTA/S/01

26 Blok Tadika 1 1,078.62 1 1,078.62


JA

ATSA/P0701/ARC/TD/TDK/01-02

27 Kemas 1 1,534.36 1 1,534.36


HQA(94)A614A01

pej/29
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

28 Kemas Jenis B 2 845.66 2 845.66

R
HQA(94)A709001 & SIRI

29 Kemas Jenis B 1 617.35 1 617.35

JA
PBU/P10/97/BPB

30 Pusat Kanak-kanak Istimewa


IP.JKR(K)7090/1/SIRI 1 560.75 1 560.75

R
31 Pusat Pertumbuhan Kanak-kanak 1 668.14 1 668.14

KE
HQA(94)4614A 01-10

32 Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1 1,002.20 2 1,596.53 2 1,475.62 2 1,524.47 7 1,456.49


HQA(94)A0304/ siri

33 Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak


IP(S-03)BA2(97)A304/P/5/2
N 1 1,397.84 1 1,397.84
TA
34 Blok Pentadbiran & Pusat Aktiviti 1 837.84 1 744.30 2 791.07
Kanak-Kanak
HQA(94)A05.KP/J-1/1
BA

35 Pusat Jagaan Harian Warga Tua 3 877.02 2 1,475.72 2 1,239.70 7 1,151.70


HQA(94)A916/01 siri
JA

36 Pusat Jagaan Harian Warga Tua 1 919.53 1 919.53


HQA(94)A916.WT/J-1/01

37 Pusat Pemulihan Harian O.K.U 1 785.97 1 710.91 2 748.44


HQA(94)A05.OKU/J-1/01
pej/30
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

R
38 Pusat Akhlak 1 579.07 1 579.07
LWC/93/008A siri

JA
39 Kolam Mandi 1 639.44 1 639.44
JKR.B2/99/1

40 Blok Kemas - 1 Tkt. 1 509.02 1 509.02

R
HQA(91),HQA(S-79)
HQA(S-70) Siri

KE
41 Pusat Komuniti Kemas 1 1,584.01 1 1,557.84 2 1,570.93
HQA(92)A0303/ siri

42 Dewan Perhimpunan 1 730.70 1 730.70


HQA(95)A05.DP/01 N
TA
43 Dewan Serbaguna 1 928.00 1 928.00
HQA(95)A05.DP/01

44 Asrama 2 1,739.16 2 1,739.16


BA

HQA(97)A0502/AS siri

45 Asrama 2 Tingkat 1 1,830.55 1 1,830.55


HQA(98)A05.AA/J-1/1
JA

46 Blok Pentadbiran (Pusat Aktiviti 1 1,021.92 1 1,021.92


Perpaduan)
CA/15/01/P10/008/SL/01-03

pej/31
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

47 Ruang Permainan Berbumbung 1 678.06 1 678.06

R
CA/15/01/P10/008/PB/01-04

48 Bgn Pusat Anak Permata Negara (PAPN) 1 871.09 1 871.09

JA
JD.JKR.H.PK(P) 112/11

49 Bgn Pusat Anak Permata Negara (PAPN) 2 590.26 2 590.26


JKR.KK (B)(11)007-02

R
50 Bangunan Bengkel (PAPN) 1 932.16 1 932.16

KE
JKR.KK(B)(12)002-02

51 Bgn Pusat Anak Permata Negara (PAPN) 1 984.25 1 984.25


PKRNS(A)11/04/2011-01-06(A)

52 Bgn Pusat Anak Permata Negara (PAPN)


JD.JKR.Kta 112/11
N 1 764.03 1 764.03
TA
53 Bgn Pusat Anak Permata Negara (PAPN) 1 1,078.95 1 1,078.95
JKR.SEL(A)11/82/02
BA

54 Bgn Pusat Anak Permata Negara (PAPN) 1 799.89 1 799.89


PHG.SA(5)133/2011/T-01-11

55 Rumah Anak Permata Negara (PAPN) 1 898.78 1 898.78


JA

PJKRNS(A)15/08/2011-01 siri

56 Rumah Miniatur 1 521.05 1 521.05


JKR.KK (B)(11)007-02

pej/32
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

57 Rumah Miniatur 1 517.41 1 517.41

R
JKR.KK (B)(11)007-19

58 Pondok Pengawal 1 2,610.09 1 2,610.09

JA
CA/15/01/P10/008/PP/01-03

59 Pondok Pengawal 1 1,939.07 1 1,939.07


JKR.KK (B)(11)007-02

R
60 Pondok Pengawal 1 1,417.57 1 1,417.57

KE
JKR.KK (B)(11)007-22

61 Rumah Pam 1 2,221.02 1 2,221.02


CA/15/01/P10/008/RP/01-02

62 Rumah Pam
CA/16/05/W11/002/PB/RP/01-03
N 1 2,274.38 1 2,274.38
TA
63 Rumah Sampah 1 1,620.55 1 1,620.55
CA/15/01/P10/008/RS/01-02
BA

64 Rumah Sampah 1 1,631.84 1 1,631.84


CA/16/05/W11/002/PB/RS/01-03

65 TNB Substation 1 2,645.23 1 2,645.23


JA

CA/15/01/P10/008/TNS/01-03

pej/33
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

JAB. HAIWAN

R
1 Culture Tanks & Shed 1 308.21 1 308.21
PKRNS 1/3/78/1,2,10,11

JA
2 Fibreglass Tanks & Shed 1 504.26 1 504.26
KR.NS1/3/78,3,4,5,6,7,12,14

R
3 Balai Pemeriksaan Hutan 1 2,736.40 1 2,736.40
JKR.K/B,17/81

KE
4 Menara Pemerhati (Watch Tower) 1 2,825.34 1 2,825.34
HQA(94)2015/5102

5 Menara Pendingin Udara 1 2,861.83 1 2,861.83


SEPK(96)702/1/1 N
TA
6 Chiller Tower 1 907.69 1 907.69
HQA(92)4431/1

7 Cooling Tower 1 509.66 1 509.66


BA

HQA(92)A9550/CT/1

8 Bangunan Pusat Mengumpul Susu 1 910.73 1 910.73


JKRB.29/79,61/79 SIRI
JA

BKP50/66 SIRI

9 Satu Unit Bangunan Pusat 1 1,132.20 1 1,132.20


Mengumpul Susu
K.118/180/1,(T) , EK/118/80/1&2
pej/34
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

10 Pejabat Haiwan 1 893.23 1 893.23

R
JB(D)839/83

11 Pejabat Haiwan 1 851.93 1 851.93

JA
JKR K.LGT.E-4-04 siri

12 Pejabat Perkhidmatan Haiwan 1 828.96 1 828.96


JKR.UT.51/80

R
13 193) Bangunan Mengumpul Susu 1 798.59 1 798.59

KE
(MCC)SEPK(91)633/32

14 Pusat Haiwan 1 1,086.11 1 1,086.11


A.SEL.154/18

15 Kandang Ternakan Lembu


JKR.L16/73/1(T) & 7/73/1
N 1 28.77 1 28.77
TA
16 Kandang Lembu/Kerbau 1 467.93 1 467.93
AKN.53/2/38-81
BA

17 Rumah Anjing 1 528.09 1 528.09


PGA(91)1011/3

18 Blok Kandang Anjing 1 1,823.13 1 1,823.13


JA

DNA(8)200/6/1

19 Kandang Anjing
HQA(S-87)(92)3870/KA Siri 1 824.74 1 824.74

pej/35
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

20 Bangunan Unit Memproses Ayam 1 1,026.05 1 1,026.05

R
PKRNS.29/12/76

21 Rumah Sembelih 1 445.07 1 445.07

JA
PKRT.a.4.10/3/1

22 Blok Pejabat 1 1,667.92 1 1,667.92


HQA(98)A803P001 Sr

R
23 Blok Pejabat 1 1,166.71 1 1,166.71

KE
HQA(92)A775P001

24 Blok Pentadbiran 1 621.80 1 901.91 2 761.86


PPA(P)(2004)104/01/03

25 Sangkar Binatang
HQA(97)A734A 001-013
N 1 2,317.33 1 2,317.33
TA
26 Sangkar Binatang 1 25.78 1 25.78
HQA(98)A734B001 Sr
BA

27 Sangkar Binatang 1 5,674.56 1 5,674.56


HQA(92)A734B001

28 Blok 'night stall' 1 1,296.12 1 1,296.12


JA

JKRM(A)060/110-1-03

29 Kandang Harimau Belang, 3 802.12 3 802.12


Harimau Dahan & Singa
JKRM(A)060/110-1-03
pej/36
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

30 Menara Tangki Air 1 10,824.80 1 10,824.80

R
JKRM(A)060/110-1-03

31 View Hut 1 3,175.28 1 3,175.28

JA
JKRM(A)060/110-1-03

32 Pusat Intrepetasi 1 1,273.75 1 1,273.75


PPA(P)(2004)104/01/12

R
JABATAN KAJICUACA

KE
1 Balai Kajicuaca 1 1,468.80 1 1,468.80
45/77/101A-104A PHG.SA.
46/77/1-3

2 Balai Kajicuaca
HQA(97)3403/1-10-013
N 1 1,331.83 1 1,331.83
TA
3 Balai Kajicuaca 1 530.16 1 530.16
SEPK(92)1024/1
BA

4 Balai Kajicuaca 1 1,484.69 1 1,484.69


LT/703A-siri

5 Balai Kajicuaca 1 1,080.75 1 1,080.75


JA

IP. JKR(98)F/1-28

6 Makmal 2 676.55 2 676.55


HQA(92)3662/Siri

pej/37
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

KEMENTERIAN BELIA & SUKAN

R
1 Asrama Fasilitator 1 1,667.87 1 1,667.87
315/A/WD/AF/01

JA
2 Asrama Lelaki/Perempuan 2 1,062.56 2 1,062.56
315/A/WD/AS/01

R
3 Dewan Makan 1 1,384.91 1 1,384.91
315/A/WD/DM/01

KE
4 Blok Pentadbiran 1 831.81 1 831.81
315/A/WD/BP/01

5 Dewan Serbaguna 1 1,745.95 1 1,745.95


315/A/WD/DS/01 N
TA
6 Pondok Pengawal 1 2,213.97 1 2,213.97
315/A/WD/PP/01

7 Pusat Sukan Dalaman 1 1,341.56 1 1,341.56


BA

315/A/WD/PSD/01

8 Rumah Pegawai 1 1,780.60 1 1,780.60


315/A/WD/RP/01
JA

9 Mini Stadium 1 76.60 1 76.60


DCA9858 siri

pej/38
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

JABATAN KIMIA

R
1 Bangunan Makmal 1 1,316.11 1 1,316.11
HQA(97)A0316/A/siri

JA
2 Bangunan Makmal 1 1,108.91 1 1,108.91
HQA(97)A0317/A/siri

R
3 Bangunan Makmal 1 349.20 1 349.20
HQA(97)A0318/A/siri

KE
JABATAN HAL EHWAL ORANG ASLI

1 Asrama Jabatan Orang Asli 1 801.75 1 1,267.97 2 1,034.86


HEDN 119/A/1B

2 Blok Pentadbiran Jabatan Orang Asli


N 1 760.26 1 760.26
TA
HQA(HEDN)119/D Siri

FRIM
BA

1 Bangunan 2 tkt (FRIM) 1 1,079.98 1 1,079.98


HQA(97)A0328/AP/3 siri

2 Bangunan 3 tkt (FRIM) 1 617.68 1 617.68


JA

HQA(97)A0328/BP/9 siri

pej/39
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

BADAN PENCEGAH RASUAH

R
1 Pejabat 1 910.20 1 910.20
MIE 0192/S/MB/KP/01-07

JA
2 Gudang simpanan/sita 1 1,097.96 1 1,097.96
MIE 0192/S/GS/KP/01

R
3 Dewan serbaguna 1 861.59 1 861.59
MIE 0192/S/DS/KP/01

KE
4 Dewan serbaguna 1 2,173.37 1 2,173.37
CA/15/01/B12/019/DWN & SIRI

5 Gudang Sita 1 1,024.85 1 1,024.85


CA/15/01/B12/019/GS & SIRI N
TA
MAKMAL

1 Makmal ISO 17025 1 1,733.21 1 1,733.21


CA/15/25/K11/040/M/01-07
BA

JABATAN PERIKANAN MALAYSIA

1 Kawasan Pemeriksaan 1 1,102.33 1 1,102.33


JA

CA/13/18/J11/025/KP/01

2 Makmal Biosekuriti 1 1,070.83 1 1,070.83


CA/13/18/J11/025/02-04

pej/40
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

3 Pondok Pengawal 1 746.82 1 746.82

R
CA/13/18/J11/025/RP/01

4 Rumah Sampah 1 897.50 1 897.50

JA
CA/13/18/J11/025/RS/01

5 TNB Sub-station 1 609.54 1 609.54


CA/13/15/J11/025/TNB/01

R
TAMAN SINAR HARAPAN JUBLI

KE
1 Bengkel / Kelas Latihan 1 917.84 1 917.84
AGK-KL/TSHJ/KPWKM/2009-01/B-TD

2 Blok Asrama 1 1,027.53 1 1,027.53


AGK-KL/TSHJ/KPWKM/2009-01/A-TD N
TA
3 Kelas Interaktif 1 1,428.08 1 1,428.08
AGK-KL/TSHJ/KPWKM/2009-01/C-TD

4 Surau 1 1,606.38 1 1,606.38


BA

AGK-KL/TSHJ/KPWKM/2009-01/D-TD

LAIN-LAIN
JA

1 Surau 1 1,519.63 1 1,519.63


HQA(97)A734A 001-033

2 Surau 1 345.07 1 345.07


CKS/P(A01)313/1/1-8
pej/41
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

3 Pondok Wakaf 1 218.42 1 218.42

R
HQA(92)A0330/2 siri

4 Rumah Sampah 1 652.04 1 652.04

JA
HQA(92)A0330/K siri

5 Rumah Sampah 1 1,213.50 1 1,213.50


HQA(98)A05.RS/A/1

R
6 Surau 1 918.41 1 799.66 2 859.03

KE
HQA(96)A05.S/50/1

7 Bangunan Surau 1 496.86 1 496.86


PKR.Pk.(A)(96)1486/1

8 Tandas
JKRM(A)060/110-1-03
N 1 1,347.09 1 1,347.09
TA
9 Bangunan Tandas & tempat wuduk 1 631.49 1 631.49
JKR.KK(B)(12)003
BA

10 Surau 1 1,401.16 1 1,401.16


315/A/WD/S/01

11 Wakaf 1 4,871.17 1 4,871.17


JA

JKRM(A)060/110-1-03

12 Bangunan Koperasi 2 tingkat 1 1,261.65 1 1,261.65


PKRT.a.3.11/47/1 siri

pej/42
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

13 Tempat Pengumpulan Sampah 1 1,486.27 1 1,486.27

R
315/A/WD/TPS/01

14 Tempat Pengumpulan Sampah 1 4,361.42 1 4,361.42

JA
DNA(1)186/RS/ siri

15 Rumah Sampah 1 577.02 1 577.02


HQA(92)A05.RSK siri

R
16 Pondok Wakaf 1 386.58 1 386.58

KE
HQA(92)A05/WKF siri

17 Gerai Makan 1 34.53 1 34.53


DCA9858 siri

18 Rumah Tetamu
HQA(98)A05.RT/1C
N 1 1,018.72 1 1,018.72
TA
19 Bengkel 1 1,287.62 1 1,287.62
HQA(98)A05-B/J-1/1
BA

20 Bengkel 1 1,107.92 1 1,107.92


CPUM/A/K/MT/WB1-WB2

21 Tempat Pembakar Sampah 1 1,062.63 1 843.81 2 953.22


JA

(Incinerator)
HQA 4/51

22 Tempat Pengumpulan Sampah 1 1,731.49 1 1,731.49


DNA(8)200/J2/1B
pej/43
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

23 Rumah Sampah 1 2,368.66 1 2,368.66

R
HQA(97)A0328/RSP/20

24 Rumah Sampah

JA
CA/15/25/K11/040/RS/01-03 1 265.41 1 265.41

25 Rumah Sampah 1 2,598.87 1 2,598.87


HQA(97)A0413/J/A01

R
26 Rumah Sampah 1 701.83 1 701.83

KE
HQA(92)A0407/RS-01

27 Rumah Pam 1 993.66 1 993.66


HQA(97)A0413/A1/01

28 Surau
HQA(98)A0414/B/01
N 1 1,503.11 1 1,503.11
TA
29 Wakaf 1 39.79 1 39.79
PHG.SA(5)113/2006/10
BA

30 Wakaf 1 830.66 1 830.66


PHG.SA(5)113/2006/11

31 Balai Serbaguna 1 902.09 1 902.09


JA

PHG.SA(5)113/2006/8

32 Dewan Serbaguna 1 945.84 1 945.84


PPA(N)(2012)104/04

pej/44
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT KERAJAAN

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

33 Laluan Berbumbung 1 123.51 1 123.51

R
PPA(N)(2007)104/01 siri

34 Laluan Sambungan 1 1,107.48 1 1,107.48

JA
PP(N)(2011)104/01/22

35 Laluan Berbumbung Kompleks Tenaga Atom 1 383.61 1 383.61


CA(AR)12/20/B09/057/LB/03 & 05

R
36 Tangga 1 2,759.01 1 2,759.01

KE
CA(AR)12/20/B09/057/LB/02 &
CS(S)12/20/B09/05

37 Pejabat Penghulu 1 1,257.73 1 1,257.73


JD.MJG(B)2009/222

38 Pejabat YTM Tunku Besar


N 1 1,201.81 1 1,201.81
TA
PJKRNS(A)25/05/01-03

39 Rumah Sampah 1 868.06 1 868.06


IPJKR(K)7226/WD/RS
BA

40 Annex 1 1,592.20 1 1,592.20


JA/1107/LHDN/TD/ANX/PB-00
JA

41 Bangunan Mekanikal & Elektrikal 1 779.31 1 779.31


JA/1107/LHDN/TD/MD/P-01-05

42 Rumah Sampah 1 2,697.71 1 2,697.71


JA/1107/LHDN/TD/DD/RC-01
pej/45
A
AY
BAHAGIAN III.4

R
KOS PURATA SEMETER PERSEGI
BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN

JA
R
KE
N
TA
BA

NOTA
JA

Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013


KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas B & C)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

RUMAH KELAS B

R
1 Rumah Kelas B (1 Unit) 1 904.38 1 904.38
PKR/CT/02/100/2/1B

JA
RUMAH KELAS C

1 Rumah Kelas C 10 1,406.29 4 1,302.61 13 1,420.19 10 1,292.58 6 805.49 13 1,153.25 56 1,258.69

R
HQA(98)643/siri

KE
2 Rumah Kelas C Kembar 1 836.16 1 1,257.85 1 1,090.50 2 1,544.33 1 1,192.16 6 1,244.22
IP.JKR/98/C/BKR/Siri

3 Rumah Kelas C 6 1,006.60 2 1,010.70 5 862.56 5 1,220.80 7 1,127.54 25 1,054.82


IP.JKR(98)C(SBH) Siri

4 Rumah Kelas C Sebuah


N 1 804.16 1 804.16
TA
IP.JKR(S)(98)C/F75/101(2)

5 Rumah Kelas C 1 2,054.51 1 1,019.78 2 1,537.14


IP(P&K)(98)C(SBH) Siri
BA

6 Rumah Kelas C 1 958.95 1 958.95


IP(P&K)(94)0207
JA

7 Rumah Kelas C Sebuah 1 1,113.41 1 1,113.41


PKR(CT)(02)100/3 SIRI

8 Kuarters Kelas C6 2 1,631.52 2 1,631.52


HQA(98)A208/C6(SBH)/1-9
rkk/1
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas B & C)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

9 Kuarters Kelas C6 (Berkembar) 2 1,169.84 2 1,169.84

R
HQA(98)A209/C7(BKR)/1-9

10 Kuarters Kelas C 1 1,220.52 1 1,220.52

JA
HQA(97)A0413/KC1/01

11 Kuarters Kelas C 1 1,405.24 1 1,405.24


PAA11054-1/WD/K-C/001-002

R
12 Kuarters Kelas C6 1 1,277.51 1 1,277.51

KE
HQA(98)A0602/C6/PL/01

13 Kuarters Kelas C7 1 1,095.88 1 1,095.88


HQA(98)A0602/C7/PL/01

14 Kuarters Kelas C Banglo


CA/P-C-BG2T/12/30/PEL10/009/A/01
N 1 1,795.34 1 1,795.34
TA
BA
JA

rkk/2
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas D, D/E, E & D/F)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

RUMAH KELAS D

R
1 Rumah Kelas D 8 1,463.97 10 1,245.98 14 1,234.68 1 1,148.89 8 1,459.54 10 1,373.02 51 1,333.58
HQA(98)900/siri

JA
2 Banglo Kelas D 2 894.60 1 791.04 1 535.56 4 852.72 8 815.83
BKP(QD)301/81/1

R
3 Kuarters Kelas D (Banglo) 1 1,554.21 1 1,554.21
PAA11054-1/WD/K-D-B/001-002

KE
4 Rumah Kelas D 2 804.72 2 804.72
PKRT.2.13/4

5 Rumah Kelas D Sebuah 6 1,011.21 1 1,426.32 7 1,070.51


IP.JKR(S)(98)D/1 N
TA
6 Rumah Kelas D 6 875.93 3 1,081.89 5 1,270.94 4 928.31 4 1,128.43 4 1,336.48 26 1,093.42
IP.JKR(98)D/Siri

7 Rumah Berkembar Kelas D 4 1,085.51 1 911.72 5 1,038.16 11 1,189.92 4 1,222.46 25 1,136.94


BA

IP.JKR(98)D(BER)/Siri

8 Rumah Kelas D 1 1,021.36 1 542.61 2 781.98


IP.JKR(98)D.SEB/0 SIRI
JA

9 Rumah Kelas D 1 508.19 1 508.19


IP.JKR(98)D-E2(S)12

rkk/3
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas D, D/E, E & D/F)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Rumah Kelas D 4 Tingkat 1 1,069.90 1 1,069.90

R
HQA(96)A0210/D8(PGS) siri

11 Rumah Kelas D9 1 1,133.05 1 1,133.05

JA
HQA(98)A211/D9(SBH) siri

12 Banglo Kelas D9 1 1,769.93 1 1,769.93


HQA(98)A211/D9 siri

R
13 Kuarters Kelas D10 (Berkembar) 4 1,820.02 1 1,950.71 2 1,258.00 1 1,365.81 8 1,639.08

KE
HQA(98)A212/D10(BKR)/1-10

14 Kuarters Kelas D 1 1,397.10 1 1,397.10


HQA(97)A0413/KD/01

15 Kuarters Kelas D (Semi-D)


PAA11054-1/WD/K-D/001-003
N 1 1,254.32 1 1,254.32
TA
16 Kuarters Kelas D 1 318.07 1 318.07
HQA(98)A2121/D10
BA

17 Kuarters Kelas D10 1 1,016.49 1 1,016.49


HQA(98)A0602/D10/PL/01

18 Kuarters Kelas D 2 704.36 1 1,507.91 3 972.21


JA

HQA(98)A211/D9(SBH)

19 Kuarters Kelas D 1 780.28 1 780.28


IP/JKR(98)D&siri

rkk/4
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas D, D/E, E & D/F)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

20 Kuarters Kelas D 1 1,951.80 1 1,951.80

R
IBA 239/KD1/WD-01

21 Kuarters Kakitangan Kelas D (Banglo) 2 2,048.30 1 2,285.61 1 1,836.35 4 2,054.64

JA
CA/P-D-BG2T/12/30/PEL 10/010/01

22 Kuarters Kelas D Berkembar 1 2,255.66 1 2,255.66


CA/P-DD66/12/30/PEL10/001/01

R
RUMAH KELAS D/E

KE
1 Rumah Kelas D/E 2 976.40 3 1,000.51 1 1,146.29 3 1,237.65 1 535.74 3 761.13 13 971.75
HQA(98)710/Siri

2 Rumah Kelas D/E - 3 Tkt. 1 1,082.31 1 1,290.40 2 1,186.35


HQA(98)1700 siri N
TA
3 Rumah Kelas D/E 2 1,037.74 1 1,544.36 2 1,184.42 5 1,197.74
IP.JKR(98)D.E/Siri

4 Rumah Kelas D/E 1 1,063.30 1 1,063.30


BA

HQA(92)A0011/BK 7 Siri

5 Kuarters Kelas D & E 3 994.74 3 994.74


PA2137/INS/ARCH/TD/D/A/C-01
JA

RUMAH KELAS E

1 Rumah Kelas E 3 681.51 1 815.40 2 1,018.29 6 816.09


BKP(QE)301/81/siri
rkk/5
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas D, D/E, E & D/F)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

R
2 Rumah Kelas E 1 1,371.83 1 1,493.28 1 1,000.14 3 1,288.42
HQA(98)1176/Siri

JA
3 Rumah Kelas E 6 879.57 6 879.57
PKRT.a.2.14/Siri

4 Rumah Kelas E 3 1,201.16 3 1,364.46 2 1,325.70 2 1,651.19 4 1,603.32 2 1,760.08 16 1,474.01

R
Sel.A.519/siri

KE
5 Kuarters Kelas E 1 1,322.08 1 1,611.54 14 954.00 2 1,333.78 18 1,053.18
IP.JKR(98)E(BER) Siri

6 Kuarters Kelas E 5 779.74 1 1,333.96 5 793.03 2 1,498.34 13 938.04


IP.JKR(98)E(SEB)/ SIRI

7 Kuarters Kelas E
N 1 1,270.47 1 1,270.47
TA
PAA11054-1/WD/K-E/001-004

8 Rumah Kelas E 1 910.52 1 1,242.35 2 1,076.44


DNA(3)403 siri
BA

9 Rumah Kelas E 2 Unit 1 1,207.06 1 1,207.06


IP.JKR(S)(98)E/AP/1
JA

10 Rumah Kelas E Berkembar 2 Tkt. 2 1,473.95 2 1,473.95


HQA(98)A0126/E15(BKR)/1 & siri

11 Kuarters Kelas E14 1 1,400.37 1 1,400.37


HQA(98)A0215/E14(SBH)/2-3
rkk/6
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas D, D/E, E & D/F)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

R
12 Kuarters Kelas E 1 276.50 1 276.50
HQA(98)A0409/KE siri

JA
13 Kuarters Kelas E 1 1,014.15 1 1,014.15
HQA(98)A0409/KE1(B)/01

14 Kuarters Kelas E 1 646.78 1 646.78

R
HQA(98)A0409/KG siri

KE
15 Kuarters Kelas E15 (Berkembar) 2 1,077.32 2 1,077.32
HQA(98)A216/E15(BKR)/1-11

16 Kuarters Kelas E 1 879.98 1 879.98


HQA(98)A0216/E15(BKR Sri)

17 Kuarters Kelas E
N 1 2,860.77 1 2,860.77
TA
HQA(97)A0413/KE/01

18 Kuarters Kelas E 1 942.26 1 942.26


HQA(98)A0215/E14(SBH)/1
BA

19 Kuarters Kelas E 1 919.50 1 919.50


Zaas/80001/BPR/RC/01&02
JA

20 Kuarters Kelas E15 1 2,379.70 1 2,379.70


HQA(98)A0602/C15/PL/01

rkk/7
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas D, D/E, E & D/F)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

R
RUMAH KELAS D/F

1 Kuarters Kelas D&F 3 1,223.67 3 1,223.67

JA
HQA(96)A0402/P/01-14

2 Kuarters Kelas D&F 1 1,156.84 1 1,156.84


HQA(96)A0406/P siri

R
RUMAH KELAS E/G

KE
1 Kuarters Kakitangan Kelas E & G 1 1,377.10 1 1,377.10
CA/14/23/P13/029/02

2 Kuarters Kakitangan Kelas E & G 1 1,511.38 1 1,252.89 2 1,382.14


CA/14/23/G-EA1/1 N
TA
3 Kuarters Kakitangan Kelas E & G 1 1,467.04 1 1,467.04
CA/14/23/G-E3/1
BA
JA

rkk/8
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

RUMAH KELAS F

R
1 Rumah Kelas F 20 1,139.26 32 1,122.04 43 1,147.67 40 1,142.31 32 1,180.77 39 1,134.95 206 1,144.56
HQA 441/Siri

JA
2 Rumah Kelas F 2 617.12 2 617.12
LKTT:A/93/42/01

R
3 Rumah Kelas F 10 903.85 5 1,109.39 9 1,092.09 10 1,192.72 5 1,078.59 1 827.12 40 1,064.04
BKP(QF)301/81/1 siri

KE
4 Rumah Kelas F 1 770.06 1 770.06
BKP(KF)310/81/1

5 Rumah Kelas F 30 774.88 5 788.51 26 792.11 46 901.81 20 812.80 65 839.65 192 833.85
BKP(KF)401/87/Siri N
TA
6 Rumah Kelas F 1 1,094.56 1 816.33 4 817.32 6 863.36
BKP(KF)400/87

7 Rumah Kelas F 1 1,013.38 1 1,013.38


BA

BKP(KF)402/87/Siri

8 Rumah Kelas F 1 473.45 1 473.45


BKP(KF)87/SIRI
JA

9 Rumah Kelas F 2 682.98 2 682.98


PKRT.a.2.14/2/1-3

rkk/9
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Rumah Kelas F 1 841.56 1 841.56

R
JKRK/B.25 & 29/81

11 Rumah Kelas F Teres 2 Tingkat 1 1,679.86 1 1,679.86

JA
HQA(98)F/1-29

12 Rumah Kelas F 2 Tingkat 2 425.37 2 425.37


HQA(98)F/3A siri

R
13 Rumah Kelas F Berkembar 1 758.72 1 1,569.75 2 1,164.24

KE
IPJKR(98)F(BER)1 siri

14 Rumah Kelas F Berkembar 2 tkt 6 993.70 21 916.84 6 1,121.34 25 830.82 21 907.02 29 1,103.81 108 960.85
IP.JKR(98)F/Siri

15 Rumah Kelas F
PGA(97)(87)4246/1C
N
2 1,083.24 2 1,083.24
TA
16 Rumah Kelas F 1 1,626.98 2 1,396.34 1 937.23 4 1,339.22
433/1B/59/Siri
BA

17 Rumah Kelas F 5 Tkt. 4 803.29 14 714.60 7 877.24 1 549.56 2 1,004.70 9 716.44 37 766.63
DNA(3)511/1siri

18 Rumah Kelas F 5 Tkt. 3 724.66 4 813.33 7 775.33


JA

DNA(3)513/1

19 Rumah Kelas F 5 Tkt. 2 775.03 2 775.03


DNA(5)511/1

rkk/10
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

20 Rumah Kelas F 1 1,407.13 1 1,407.13

R
DNA(3)505/Siri

21 Rumah Kelas F Berkembar 3 1,006.68 1 1,216.56 1 942.18 5 1,035.76

JA
DNA(3)504/1

22 Rumah Kelas F 1 1,048.42 1 1,048.42


HQA(97)4106/I.15

R
23 Rumah Kelas F 1 1,527.95 1 1,527.95

KE
DNA(3)512/1-9

24 Rumah Kelas F 5 Tingkat 1 608.98 1 608.98


DNA(3)544/1 siri

25 Rumah Kelas F
HQA(S-81)44/TP2
N 1 706.88 1 706.88
TA
26 Rumah Kelas F 4 tkt. 1 599.70 1 599.70
BKP(30511/SIRI
BA

27 Rumah Kelas F - 4 tkt 1 626.32 1 626.32


HQA(98)3004/SIRI

28 Rumah Kelas F - 1 tkt 6 804.95 1 958.46 5 701.28 1 784.56 3 930.51 5 1,026.62 21 857.32
JA

BKP(KF)401/87/1-A

29 Rumah Kelas F 1 906.90 1 906.90


B146/3/98

rkk/11
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

30 Rumah Kelas F 1 594.69 1 594.69

R
IP.JKR(98)F/2

31 Rumah Kelas F 2tingkat 2 2,158.06 2 2,158.06

JA
IPJKR(98)F/2A

32 Rumah Kelas F- 2 tkt 1 763.26 1 763.26


GK.SP.P-02/1997

R
33 Rumah Kelas F- 2 tkt (2 unit tepi) 1 1,532.61 1 1,532.61

KE
IP.JKR(98)F/2

34 Rumah Kelas F- 2 tkt (2 unit tengah) 1 1,650.90 1 1,650.90


IP.JKR(98)F/2

35 Rumah Kelas F - 5 tkt


DNA(3)630/1 SIRI
N 1 1,393.17 1 1,393.17
TA
36 Rumah Kelas F 1 738.40 3 891.64 4 853.33
BKP(K/1)94/4B/1 SIRI
BA

37 Rumah Kelas F - (4/5 tkt) 2 743.77 2 493.42 1 654.34 5 625.75


BKP(K/1)94/14/SIRI

38 Rumah Kelas F Kongsi - 5 tkt 1 498.91 1 624.22 2 561.56


JA

BKP(K/1)94/14B/1A

39 Rumah Kelas F 2 Tingkat 1 724.65 1 1,874.23 2 1,299.44


IP.JKR(98)F/1 SIRI

rkk/12
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

40 Rumah Kelas F 1 496.74 1 496.74

R
BKP(MS)404 SIRI

41 Rumah Kelas F 1 811.09 1 811.09

JA
JKR-MG/B/13/98

42 Rumah Kelas F 5 Tingkat 1 628.29 1 628.29


BKP(K/1)14B/1A SIRI

R
43 Rumah Kelas F 5 Tingkat 1 642.58 1 642.58

KE
BKP(SK/1)94/14B/1A SIRI

44 Rumah Kelas F 5 Tingkat 2 658.62 2 587.29 4 622.95


BKP(SP)404/91/SIRI

45 Rumah Kelas F
BKP(SP)400/87/SIRI
2 N
801.77 2 801.77
TA
46 Rumah Kelas F 5 Tingkat 3 685.86 4 699.58 15 645.43 22 660.79
BKP(K/1)94/14B/1 SIRI
BA

47 Rumah Kelas F Berkembar 1 Tingkat 1 709.30 1 2,330.93 2 1,520.12


BKP(KF)401/87/SIRI

48 Kelas F 3 tkt 3 838.66 1 995.98 4 877.99


JA

HQA(98)4511A siri

49 Kelas F 2 Tingkat (11 Unit) 1 729.46 1 729.46


BKP(SP)400/86/siri

rkk/13
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

50 Kelas F 2 tkt 12 1,237.61 1 1,278.41 2 1,229.73 15 1,239.28

R
DNA(3)515 & siri

51 Kelas F 4 tkt 1 538.19 1 538.19

JA
BKP(K/1)94/14B/1A siri

52 Kelas F 6 Unit 1 856.29 1 856.29


DNA(3)515 & siri

R
53 Kelas F 8 Unit 1 945.07 1 945.07

KE
DNA(3)515 & siri

54 Kelas F 4 tkt 4 unit 3 955.40 3 955.40


HQA(98)4522B001 siri

55 Kelas F 4 tkt 4 unit


HQA(98)4511B00
N 2 791.94 2 791.94
TA
56 Kelas F 4 tkt 6 unit 1 769.93 1 892.33 2 831.13
HQA(98)4511B001
BA

57 Kelas F 4 tkt 8 unit 2 813.09 2 813.09


HQA(98)4511B00

58 Kelas F 1 893.21 1 893.21


JA

HQA(98)4511B004 siri

59 Kelas F 1 tkt 1 1,360.21 1 1,360.21


BKP(CKP)401/87/1 siri

rkk/14
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

60 Kelas F Berkembar 1 1,368.98 8 1,087.04 2 468.47 11 1,000.20

R
HQA(98)A0220/F19(PGS)/1

61 Kelas F 1 1,575.18 1 1,575.18

JA
JKR.KK(B)32/01

62 Kelas F Berkembar 2 946.43 1 1,159.90 3 1,017.58


HQA(98)A0207/F19(PGS)1

R
63 Kelas F 3 Tingkat 4 1,638.98 4 1,638.98

KE
HQA(98)A0259/A001 & SIRI

64 Kelas F 3 Tingkat 1 1,618.84 1 1,618.84


HQA(S-95)(98)4511/07/15(25)

65 Kelas F
HQA(98)A220/F19(PGS)Sr
N 1 1,348.54 1 1,348.54
TA
66 Kelas F 1 829.80 1 829.80
JKR.K.KLG.KF/IU/2T siri
BA

67 Kelas F 1 1,643.05 1 1,643.05


HQA(92)A740/PT-01 siri

68 Kelas F Berkembar 2 Tingkat 1 609.67 1 609.67


JA

DNS(2)515/1 siri

69 Kelas F16 1 866.21 1 866.21


HQA(98)A0295/F16/1-4

rkk/15
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

70 Kelas F16a (bersurau) 1 863.60 1 863.60

R
HQA(98)A0295/F16a/1-4

71 Kelas F17 1 986.48 1 986.48

JA
HQA(98)A218/F17(PGS)/1-15

72 Kelas F 1 1,277.03 1 1,277.03


IP(SS-05)DN/3/516 siri

R
73 Kelas F 1 540.39 1 540.39

KE
HQA(98)A217/F16(BKR Sri)

74 Kelas F 1 456.92 10 873.59 4 752.63 15 813.56


HQA(98)A0232 siri

75 Kelas F
HQA(97)A0413/KF/01
N 1 1,338.47 1 1,338.47
TA
76 Kelas F 1 Tkt 1 1,521.44 1 1,521.44
CKP(A604A)AP(96)/LU/P/01 siri
BA

77 Kelas F 1 921.07 1 515.34 2 718.21


HQA(98)4511B000 siri

78 Kelas F 3 1,201.53 1 1,398.58 2 604.79 6 1,035.46


JA

HQA(98)4511B001 siri

79 Kelas F 1 832.77 1 832.77


CKS/RS3(02)102/11/1 siri

rkk/16
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

80 Kelas F 1 875.18 1 875.18

R
CKP(A603A)AP(48)

81 Kuarters Warden Kelas F 1 1,015.97 1 1,015.97

JA
CKP(A603A)AP(48)/LU/P Siri

82 Kelas F 2 788.99 2 788.99


HQA(98)A0217/F16(PGS) siri

R
83 Kelas F 1 752.21 1 752.21

KE
JKR(CB)32(DM)900/02/02

84 Kelas F (Townhouse) 1 862.97 1 862.97


JKR(CB)32(DM)900/02/02

85 Kuarters Kelas F Townhouse


JKR(CKS)RS2/PW/1035/IBS
N 1 1,391.45 1 1,391.45
TA
86 Kuarters Kelas F Banglo 1 1,854.93 1 1,854.93
DNA (3)516/IBS
BA

87 Kuarters Kelas F - 8 Unit 1 1,453.60 1 1,453.60


IBA 239/KF/WD-01 & 02

88 Kuarters Kelas F 1 1,050.60 1 1,050.60


JA

PAA11054-1/WD/K-F/001-005

89 Kuarters Kelas F (2 tingkat) 1 1,225.69 1 1,225.69


CA/P-F16/09/30/PEL09/24/SIRI

rkk/17
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

90 Kuarters Kelas F (5 tingkat) 1 1,060.49 1 1,060.49

R
CA(AR)P-F47/12/30/PEL09/017/A/01

91 Kuarters Kelas F (3 tingkat) 1 847.23 1 847.23

JA
CA/16/04/J13/010/P-F10/A/01

RUMAH KELAS G

R
1 Rumah Kelas G 4 906.02 5 1,281.96 6 752.80 8 835.31 7 936.26 5 1,012.71 35 938.59
BKP(QG)301/81 siri

KE
2 Rumah Kayu Kelas G 2 894.75 1 1,090.31 8 797.44 1 369.10 1 734.65 6 720.65 19 773.00
BKP(QR)401/86 siri

3 Rumah Kelas G 1 617.03 1 617.03


BKP(KG)401/87 siri
N
TA
4 Rumah Kelas G 1 497.39 1 1,163.74 2 830.56
HQA(98)480/Siri

5 Rumah Kelas G 13 941.10 13 954.05 27 914.95 19 940.21 22 988.64 29 1,099.26 123 982.38
BA

HQA(98)762 siri

6 Rumah Kelas G 1 808.56 1 808.56


HQA(98)762/PM/2-3 & siri
JA

7 Rumah Kelas G 1 1,653.98 1 1,653.98


HQA(98)900/1A,2-5

rkk/18
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

8 Rumah Kelas G 31 1,126.98 45 907.66 30 1,048.09 44 1,171.10 57 1,117.95 79 938.91 286 1,037.23

R
HQA(98)941 siri

9 Rumah Kelas G - 5 Tkt. 3 1,253.42 2 1,168.28 1 868.93 2 1,158.83 2 1,272.99 3 1,156.45 13 1,176.83

JA
HQA(98)2058/siri

10 Rumah Pangsa Kelas G 1 823.92 1 669.88 1 846.35 3 1,436.39 2 1,022.86 8 1,086.88


IP.JKR(98)G1/1/siri

R
11 Rumah Kelas G - 5 Tkt. 1 761.24 1 761.24

KE
IP.P&K(98)G1/1/siri

12 Rumah Kelas G 4 1,199.71 4 1,199.71


IP.JKR(K)6677/siri

13 Rumah Kelas G
PKRT.a.2.16/siri
N 2 1,236.48 2 1,236.48
TA
14 Rumah Kelas G - 5 Tkt. 2 1,014.72 1 931.06 7 698.49 1 865.44 11 792.30
DNA(3)615/Siri
BA

15 Rumah Kelas G - 5 Tkt. 1 1,027.81 1 1,027.81


HQA(97)4502/G/1

16 Rumah Kelas G - 5 Tkt. 4 879.61 1 1,217.83 3 1,068.02 2 944.40 1 574.27 11 945.77


JA

HQA(98)A715001A-052

17 Rumah Kelas G 1 1,042.59 1 1,042.59


HQA(96)A6414001-98

rkk/19
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

18 Rumah Kelas G 1 1,169.07 1 951.38 6 1,409.19 4 1,199.41 8 1,093.89 20 1,206.22

R
IP.P&K(94)0207 Siri

19 Rumah Kelas G (2 Tkt. Teres) 1 1,038.56 6 1,336.13 3 1,253.72 10 1,281.65

JA
IP.P&K(94)0207/01 Siri

20 Rumah Kelas G - 5 Tkt. 1 955.50 5 1,017.37 6 1,007.06


PKR/CT(102)/101/2/1 Siri

R
21 Rumah Kelas G (11 Tingkat) 1 927.45 1 1,010.69 1 1,410.33 1 919.20 4 1,066.92

KE
DNA(3)612/Siri

22 Rumah Kelas G 1 1,022.12 1 1,022.12


DNA (3) 613/Siri

23 Rumah Kelas G
DNA (3) 620/Siri
N 1 1,708.72 1 608.71 3 895.53 5 1,000.81
TA
24 Rumah Kelas G 2 Tingkat 1 522.20 1 1,036.69 1 1,032.28 2 1,127.73 5 969.33
DNA (3) 622/Siri
BA

25 Rumah Kelas G Perkep 1 712.84 1 712.84


DNA (3) 630/J1/2-6

26 Rumah Kelas G Tadika 1 719.08 1 719.08


JA

DNA (3) 630/J2/2-6

27 Rumah Kelas G Surau 1 670.90 1 670.90


DNA (3) 630/J3/2-6

rkk/20
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

28 Rumah Kelas G 1 1,304.16 1 661.36 2 982.76

R
IP/JKR/S/98/G1/Siri

29 Rumah Kelas G 1 1,034.43 1 1,034.43

JA
DNS(3)614/CRB/1

30 Rumah Kelas G 1 646.93 1 646.93


BKP(R)506/90/siri

R
31 Rumah Kelas G 3 1,278.76 3 1,278.76

KE
DNA(3)621/1-siri

32 Rumah Kelas G 1 1,511.27 1 1,511.27


WD/MP/A/01-31

33 Rumah Kelas G2
HQA(98)A511/1 SIRI
N 1 602.37 1 602.37
TA
34 Rumah Kelas G 2 905.04 2 905.04
BKP(K/1)94/14B/SIRI
BA

35 Rumah Kelas G2 5 tkt 4 715.45 4 715.45


HQA(98)AT15 Siri

36 Rumah Kelas G (4 unit) 2 1,319.11 2 1,319.11


JA

DNS(3)622/1 siri

37 Kelas G Pangsa 5 tkt 1 979.60 1 1,636.33 2 1,307.97


DNA(8)600/3/SIRI

rkk/21
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

38 Kelas G 1 1,269.44 1 1,269.44

R
DNA(3)635/0

39 Kelas G 11 tkt 1 774.89 1 774.89

JA
HQA(92)A933/KG/1-2

40 Kelas G 4 tkt 8 unit 2 1,385.34 2 1,385.34


HQL(98)A641A001 siri

R
41 Kelas G 5 Tingkat 1 1,503.04 1 1,503.04

KE
HQA(98)A0285/01 & SIRI

42 Kelas G 5 Tingkat 1 779.88 1 779.88


DNA(1)170/Siri

43 Kelas G 4
HQA(98)A465A Sr
N 1 654.32 1 654.32
TA
44 Kelas G 1 Tingkat 1 1,709.80 1 1,709.80
HQA(98)A463A/01 & SIRI
BA

45 Kelas G 1 1,186.33 1 1,186.33


HQA(98)0220/f19(PGS)

46 Kelas G 5 Tingkat 2 940.75 2 940.75


JA

HQA(98)A0225/G28(PGS) siri

47 Kelas G 1 Tingkat Berkembar 1 546.82 1 546.82


HQA/(98)A0404/KG/WD siri

rkk/22
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

48 Kelas G Berkembar 1 960.20 1 960.20

R
PHG.SA(10)52/2002/1

49 Kelas G Berkembar 1 Tingkat 1 797.25 1 797.25

JA
KMS7953/1/1A siri

50 Kelas G 1 492.65 1 492.65


DNS(3)635/ siri

R
51 Kelas G28 1 1,178.99 1 1,178.99

KE
HQA(98)A225/G28(PGS)/1-13

52 Kelas G 1 1,070.95 1 1,070.95


DNS(1)185/35

53 Kelas G
HQA(98)A0409/KG1/01
N 1 1,127.41 1 1,127.41
TA
54 Kelas G 1 989.95 1 989.95
HQA(97)A0413/KG/01
BA

55 Kelas G 1 731.99 1 731.99


HQA(98)A715002 siri

56 Kelas G 1 904.38 1 904.38


JA

HQA(92)A0407/KG/WD-00-06

57 Kuarters Kelas G4 1 774.11 1 774.11


HQA(98)A0910/KG

rkk/23
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas F, G, F/G)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

58 Kuarters Kelas G 1 745.94 1 745.94

R
IP/P&K(94)020& siri

59 Kuarters Kelas G 1 919.81 1 919.81

JA
HQA(98)A409/KG1/01 siri

60 Kuarters Kelas G 1 989.71 1 919.81 2 954.76


HQA(98)A0231/G41(SBH) siri

R
61 Kuarters Kelas G - 16 Unit 1 2,028.56 1 2,028.56

KE
IBA 239/KG/WD-01 & 02

62 Kuarters Kelas G42 1 1,366.08 1 1,366.08


HQA(98)A827A001(B)

63 Kuarters G (18 Unit)


CA/09/26/C12/057/A-G & SIRI
N 1 1,495.21 1 1,495.21
TA
RUMAH KELAS F/G

1 Rumah Kelas F/G - 5 Tkt. 1 508.10 2 980.64 3 823.13


BA

HQA(98)1672 siri

2 Rumah Kelas F/G 1 865.92 1 865.92


HQA(98)3710/2-8
JA

3 Kuarters Kelas G & F 1 407.18 1 407.18


CKS/P(02)101/9/1-15

rkk/24
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas H,O & RP)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

RUMAH KELAS H

R
1 Rumah Kelas H 4 1,102.14 4 1,102.14
ARCH.KN.19/1/66 Siri

JA
2 Rumah Kelas H 2 920.05 2 1,192.34 3 837.43 7 962.44
HQA(91)1157/siri

R
3 Rumah Kelas H - 4 Tkt. 2 1,495.29 2 1,194.95 1 1,596.40 1 1,538.70 6 1,419.26
HQA(93)510/1Bt, 12B

KE
HQA(S-80)510/101-105

4 Rumah Kelas H 9 1,013.27 16 1,110.91 29 1,007.13 26 1,068.21 9 916.07 18 1,043.10 107 1,036.40
HQA(98)725/siri

5 Rumah Kelas H
HQA(98)4250/siri
N 1 984.13 1 984.13
TA
6 Rumah Kelas H 1 1,051.98 1 960.20 2 1,006.09
IP.JKR(98)H/I
BA

7 Rumah Pangsa Kelas H 1 722.07 1 441.03 1 901.52 3 688.21


IP.JKR(98)HI/1-21

8 Rumah Kelas H 1 593.14 1 593.14


JA

BKRJ/2745/1

9 Rumah Kelas H 2 676.85 1 766.53 4 575.50 1 891.79 8 664.25


BKP(KH)401/87/Siri

rkk/25
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas H,O & RP)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Rumah Kelas H 1 891.79 1 891.79

R
BKP(41)401/87/Siri

11 Rumah Kelas H 1 1,499.31 1 1,499.31

JA
IP.P&K/11/PP/001 Siri

12 Rumah Kelas H 1 1,201.42 1 1,201.42


IP(P&K)4/JH/001/QRTS.H/1-34

R
13 Rumah Kelas H 1 834.75 1 834.75

KE
BKP(QH)201/79/1B/siri

14 Rumah Kelas H Deret 1 877.05 1 877.05


BKP(K/9)93/16/24

15 Rumah Kelas H
HQA(98)A827A001 SIRI
N 6 1,390.41 2 883.49 8 1,263.68
TA
16 Rumah Kelas H 1 709.02 1 709.02
IP.JKR.4/JH/001/QRTS.H/2 SR
BA

17 Kelas 1tingkat 1 1,252.51 1 1,252.51


I.P.P&K(94)0209/Siri

18 Kuarters Kelas H 1 1,096.17 1 1,096.17


JA

HQA(98)A0409/KG1/01

19 Kuarters Kelas H 1 1,002.37 1 1,002.37


HQA(98)A827400/1 siri

rkk/26
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas H,O & RP)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

RUMAH KELAS O

R
1 Rumah Kayu Kelas O 4 605.49 4 726.31 9 726.61 13 736.32 30 714.63
BKP(QR)401/siri

JA
RUMAH PENGHULU

1 Rumah Penghulu 1 1,083.35 1 1,083.35

R
JKR.UL.PB7/80/B2(T)

KE
2 Rumah Penghulu 1 708.98 1 708.98
PKRT.a.2.19/1/1A

3 Rumah Penghulu 1 623.66 1 623.66


PKRT.a.21.19/90

LAIN-LAIN
N
TA
1 Wakaf 1 1,036.41 1 1,036.41
HQA/(98)A0404/KG/WD siri
BA

2 Garaj & Stor 1 366.63 1 366.63


KMS7763 siri

3 Anjung Kereta 1 141.61 1 141.61


JA

JKR.MRN(B)F/98/1

4 Dewan Serbaguna 1 1,921.32 1 1,921.32


PAA11054-1/WD/DS/001-004

rkk/27
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN (Kelas H,O & RP)

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

5 Surau 1 1,427.23 1 1,427.23

R
PAA11054-1/WD/S/001-005

6 Kediaman Rasmi 1 1,048.50 1 1,048.50

JA
PKR.PK(A)(98)1586/TB

7 Kediaman Rasmi 2 905.27 2 905.27


HQA(98)A211/D9(SBH)

R
8 Pejabat Orang Besar Jajahan 1 543.48 1 543.48

KE
PKR.PK(A)(92)1574(01)

9 Kuarters Jurutera Daerah 1 822.10 1 822.10


K.SEL.(PT)001/13

10 Surau Kakitangan (400 Jemaah)


CA/P-SU400/15/30/PEL10/018/P/01
N 1 1,664.59 1 1,664.59
TA
BA
JA

rkk/28
A
AY
BAHAGIAN III.5

R
KOS PURATA SEMETER PERSEGI
BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN BIASA

JA
R
KE
N
TA
BA

NOTA
JA

Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013


KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN BIASA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

RUMAH

R
1 Rumah Murah Berderet 2 693.76 2 693.76
JKR. US. SP. 6/82

JA
2 Rumah Murah - 6 Tingkat 8 645.22 8 645.22
PGA(98)(91)1217/1

R
3 Rumah Murah - 6 Tingkat 1 876.08 1 876.08
PGA(98)81/1171/1-9

KE
4 Rumah Berkembar 1 547.57 1 547.57
PKRJ/A 3283/2 Siri

5 Rumah Berderet - 2 Tingkat 3 769.17 3 769.17


PGA(98)81/1189/1 N
TA
6 Rumah Berderet - 2 Tingkat 3 647.79 3 647.79
PGA(98)81/1219/1

7 Rumah Awam Kos Rendah 1 838.91 1 838.91


BA

JKR/SEL/A/B1/26/11

8 Blok Rumah Pegawai 1 867.19 1 867.19


HQA(97)4336/Siri
JA

9 Rumah Panjang 1 494.32 1 494.32


KPKR/JKR/IV/AM/45-48

rkb/1
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN BIASA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

10 Kediaman Rasmi Ketua Hakim Negara 1 2,019.99 1 2,019.99

R
HQA(97)A0403/BU/01-03

11 Kediaman Imigresen 1 965.14 1 965.14

JA
PKRT.a..16/10/1 siri

12 Banglo 2 tkt 1 808.54 1 808.54


CKP(USS)PIAWAI/QS9/2006

R
13 Rumah Imam (Semi D) 1 685.54 1 685.54

KE
PKRNS(S)14/12/2009-(16) Hingga (20)

14 Rumah Kakitangan Agama - 4 Unit 1 625.37 1 625.37


PKRNS(S)14/12/2009-(21) Hingga (26)

15 Rumah Komuniti
CA/13/24/038/BS/SK1/1-6
N 1 1,364.44 1 1,364.44
TA
RUMAH ORANG ASLI

1 Rumah Orang Asli Semi D Jenis 1 1 1,301.36 1 1,301.36


BA

CA/13/24/038/BS/SD1/1-6

2 Rumah Orang Asli Semi D Jenis 2 1 1,365.16 1 1,365.16


CA/13/24/038/BS/SD2/1-6
JA

PANGSAPURI

1 Pangsapuri Blok A (10 tingkat) 1 1,074.86 1 1,074.86


CA/15/01/P12/061/BA/PL-01
rkb/2
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN BIASA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

2 Pangsapuri Blok B (8 tingkat) 1 1,218.71 1 1,218.71

R
CA/15/01/P12/061/BB/PL-01

BANGUNAN

JA
1 Bangunan Gerai 1 1,308.65 1 1,308.65
CA/13/24/038/BG/1-2

R
2 Bangunan Wakaf 1 2,590.78 1 2,590.78
CA/13/24/038/BW/1-2

KE
BLOK

1 Blok Dewan Serbaguna 1 3,368.76 1 3,368.76


CA/13/24/038/DS/1-8

2 Blok Tabika Piawai


N 1 1,480.94 1 1,480.94
TA
CA/13/24/038/BS/TBK/1-7

BLOK TNB
BA

1 Blok TNB 1 988.17 1 988.17


CA/13/24/038/TNB/1-6

RUMAH PAM
JA

1 Rumah Pam 1 975.96 1 975.96


CA/13/24/038/RP/1-3

rkb/3
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : RUMAH KEDIAMAN BIASA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

RUMAH SAMPAH

R
1 Rumah Sampah 1 1,186.33 1 1,186.33
CA/13/24/038/RS/1-2

JA
SURAU

1 Surau 1 2,649.79 1 2,649.79

R
CA/13/24/038/BS/1-9

KE
TANDAS

1 Tandas Awam 1 9,246.56 1 9,246.56


CA/13/24/038/TA/1-8

2 Blok Tandas Surau


CA/13/24/038/DS/75/1-4
N 1 2,507.94 1 2,507.94
TA
BA
JA

rkb/4
A
AY
BAHAGIAN III.6

R
KOS PURATA SEMETER PERSEGI
BANGUNAN PEJABAT POS

JA
R
KE
N
TA
BA

NOTA
JA

Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013


KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : PEJABAT POS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
BIL. Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

1 Pejabat Pos 1 972.61 4 1,006.53 2 1,102.51 2 1,534.31 4 1,097.75 1 1,153.28 14 1,129.76

R
HQA(92)304A/Siri

2 Pejabat Pos 1 483.25 1 646.71 2 564.98

JA
HQA(92)618 A/39

3 Pejabat Pos 3 1,200.79 1 1,113.00 1 1,299.40 5 1,202.95


HQA(92)3929

R
HQA(92)3728/1 & Siri

KE
4 Pejabat Pos 2 tingkat 2 1,272.69 1 904.16 3 1,149.85
HQA(92)678/Siri

5 Pejabat Pos 1 772.85 1 772.85


JKR.KK(B)AM.9/89
N
TA
BA
JA

pos/1
A
AY
BAHAGIAN III.7

R
KOS PURATA SEMETER PERSEGI
BANGUNAN POLIS

JA
R
KE
N
TA
BA

NOTA
JA

Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013


KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

BALAI POLIS

R
1 Balai Polis Jenis Bandar 1 1,065.31 1 1,148.08 2 1,106.69
DNA(2)162 Siri

JA
2 Balai Polis 2 tingkat 1 927.10 1 927.10
DNA(2)162A/Siri

R
3 Ibu Pejabat Polis 1 818.17 1 818.17
DNA(PO)153/1A-8A

KE
4 Pejabat Polis 4 Tkt 1 935.72 1 935.72
PAA11054-2/WD/IPD/001-0013

5 Balai Polis 2 1,187.14 2 959.10 8 1,220.28 3 1,624.49 5 1,629.14 20 1,353.69


HQA(92)1479/siri N
TA
6 Balai Polis Daerah 1 1,073.75 2 1,188.52 3 1,150.27
HQA(92)3253

7 Balai Polis Piawai 3 Tkt 1 1,412.58 1 1,412.58


BA

JKR(CKS)KKDN/PDRM/RS2/PW/1036/IBS

PONDOK POLIS
JA

1 Pondok Polis 1 1,403.60 1 1,403.60


DNA(2)165/1-5

pol/1
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

PEJABAT

R
1 Bang. Akademik & Pentadbiran 1 515.32 1 515.32
DNA(2)247/Siri

JA
2 Pejabat 1 973.87 2 670.74 3 771.78
DNA(1)110/1, 122/1

R
3 Dewan Serbaguna 1 1,804.83 1 1,804.83
DNA(2)215(M)/J1/Siri

KE
4 Blok Reman 1 1,095.68 1 1,095.68
DNA(2)342/1

5 Dewan Serbaguna 1 1,357.35 1 1,357.35


DNA(2)276/0 N
TA
6 Pejabat Pentadbiran 1 1,217.21 1 1,217.21
DNA(2)151/1

7 Dewan Kuliah 1 975.18 1 975.18


BA

DNA(2)234/1

8 Balai Kawad 1 1,287.24 1 1,287.24


DNA(2)242/1
JA

9 Blok Penjara Asingan 1 750.43 1 750.43


DNA(1)157/1 siri

pol/2
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

10 Blok Pentadb. P.Pertahanan Awam 1 887.98 1 887.98

R
DNA(8)600/1

11 Network Operation Centre 1 1,269.80 1 1,269.80

JA
CA(AR)16/04/W09/012/NOC/01-18

12 Workshop Communication 1 1,135.81 1 1,135.81


CA(AR)16/04/W09/012/NOC/01-18

R
13 Blok Pentadbiran 1 1,244.44 1 1,244.44

KE
CA/P-PTBN-2/16/04/PEL12/005/1

GALERI

1 Bangunan Galeri (3 tingkat) 1 1,188.53 1 1,188.53


HS1304/AR/GD/TD/0301 N
TA
KUARTERS

1 Kuarters Kelas C Banglo (2 Tingkat) 1 1,337.03 1 1,337.03


CA/P-C-BG2T/12/30/PEL10/009/A/SIRI
BA

2 Kuarters Kelas D Berkembar (2 Tingkat) 1 1,582.33 1 1,582.33


CA/P-D66/12/30/PEL10/001/SIRI
JA

3 Kuarters Kelas F Pangsa (5 Tingkat) 1 1,113.74 1 1,113.74


CA(AR)P-F47/12/30/PEL09/017/A/SIRI

pol/3
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

ASRAMA & BEREK BUJANG

R
1 Asrama 2 1,140.82 2 1,140.82
HQA(92)1977/1

JA
2 Asrama Pelatih 1 825.37 1 825.37
DNA(2)2238/Siri

R
3 Asrama Pelatih 1 848.47 1 848.47
BKP(AR)600/87/1B-116

KE
4 Berek Bujang 1 1,047.27 1 1,047.27
HQA(92)744/1A,B

5 Stor & Bangsar Kereta 1 675.64 1 675.64


DNA(2)210/J1/IK N
TA
6 Berek Bujang 1 1,225.45 1 708.90 2 967.18
DNA(2)164/1,DNA(2)183/J1/1

7 Asrama Bujang 1 1,325.56 1 1,325.56


BA

DNA(2)227/1

8 Asrama Bujang 1 1,194.39 1 1,194.39


DNA(1)168/AS/SIRI
JA

9 Asrama Jenis A 1 1,357.38 1 1,357.38


CA/P-BKM/16/04/PEL12/001/01-04

pol/4
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

RUMAH/PONDOK PENGAWAL

R
1 Pondok Pengawal 1 1,084.06 1 1,084.06
DNA(2)210/1-22/K/Siri

JA
2 Rumah Pengawal 1 3,682.16 1 2,457.85 2 3,070.01
DNA(2)201/J1/1

R
3 Pondok Pengawal 1 1,084.06 1 2,555.82 2 1,819.94
JKR(CKS)KKDN/PDRM/RS2/D/1005/PP-PH

KE
4 Pondok Pengawal 1 6,387.45 1 6,387.45
CA(AR)16/04/C08/122-PH/SIRI

5 Pondok Pengawal 1 3,783.41 1 3,783.41


JKR(CA)16-3/PW/PDP-2/1 N
TA
AGAMA

1 Menara Kawalan 1 1,311.42 1 1,311.42


DNA(2)216/1
BA

2 Tandas Lelaki 1 2,360.88 1 2,360.88


DNA(4)189/J2/0
JA

3 Tandas Wanita 1 2,142.82 1 2,142.82


DNA(4)189/J3/0

pol/5
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

4 Surau 1 1,939.81 1 1,939.81

R
DNA(2)187/0

5 Surau (untuk 300 orang) 1 1,823.41 1 1,823.41

JA
DNA(2)232/1

6 Surau 1 2,015.18 1 2,015.18


CA/P-BKM/16/04/PEL12/001/01-04

R
7 Surau 1 1,842.18 1 1,842.18

KE
CA/P-SRU-1/16/04/PEL12/002/1

DEWAN MAKAN & KANTIN

1 Dewan Makan 1 708.79 1 708.79


DNA(2)221/1B-K/Siri N
TA
2 Dewan Makan & Rekreasi 1 598.68 1 598.68
DNA(2)239/Siri

3 Kantin 1 1,428.94 1 1,428.94


BA

DNA(2)184/0

4 Dewan Makan 1 883.39 1 883.39


DNA(2)280/1
JA

pol/6
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

STOR

R
1 Stor Alat-alat Peletup 2 4,206.55 2 4,206.55
HQA 352/1

JA
DNA(2)188/1

2 Stor minyak injin 1 1,365.84 1 1,358.47 2 1,362.16


HQA(92)615/6A

R
3 Stor Am 1 990.13 1 990.13

KE
DNA(2)222/1B-T/Siri

4 Stor Kes 1 1,135.17 1 1,135.17


DNA(4)217/Siri

5 Stor Barang Kes


DNA(210)J1/Siri
N 2 402.98 2 402.98
TA
6 Stor Barang Kes & Bilik Enjin 1 1,507.96 1 1,507.96
DNA(2)210/J1 siri
BA

7 Stor Barang Kes & Bilik Enjin 1 1,452.53 1 1,452.53


JKR(CKS)KDN/PDRM/RS2/PW/1038

8 Stor NAU & Barang Kes 1 1,014.57 1 1,014.57


JA

DNA(2)185/0

9 Stor Peluru & Bahan Letupan 1 4,403.11 1 4,403.11


DNA(2)258/0

pol/7
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

10 Setor Peluru 1 Tkt 1 2,617.86 1 2,617.86

R
PAA11054-2/WD/SP/001-002

11 Stor Senjata Api & Peluru 1 645.77 1 645.77

JA
DNA(2)230/1

12 Stor Am 1 634.61 1 634.61


DNA(2)233/1

R
BENGKEL/BANGSAL/GARAJ

KE
1 Transport Yard 1 606.72 1 698.90 2 652.81
HQA(92)1021/1

2 Bangsal Kenderaan 1 984.29 1 984.29


DNA(3)218 Siri N
TA
3 Bangsal Kenderaan 1 449.29 1 780.07 2 614.68
DNA(4)218 Siri

4 Bangsal Kenderaan 1 282.00 1 282.00


BA

JKR/CKS(KKDN)PDRM/RS2/PW/1007A

5 Bangsal 1 785.16 1 785.16


DNA(4)217/1A
JA

6 Bangsal dan Kaw. Sasar Terbuka 1 879.16 1 879.16


HQA(92)3362/Siri

pol/8
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

7 Kurung Kenderaan 1 1,191.30 1 1,191.30

R
DNA(4)217 Siri

8 Bengkel 1 714.19 1 714.19

JA
DNA(2)343/1/1

9 Garaj 1 360.83 1 259.87 1 155.98 3 258.89


DNA(2)113/1

R
10 Garaj Kenderaan 2 Tkt 1 810.57 1 810.57

KE
PAA11054-2/WD/GB/001-004

11 Sentry Box 1 5,884.68 1 5,968.26 2 5,926.47


HQA 157/18
HQA(92)1161/1

12 Bengkel Kenderaan
N 1 1,040.75 1 1,040.75
TA
DNA(2)152/0

13 Bengkel Kenderaan 1 Tkt 1 1,199.26 1 1,199.26


PAA11054-2/WD/GB/001-004
BA

14 Bengkel Semboyan 1 845.95 1 845.95


DNA(2)165/0
JA

15 Kiosk Petrol & Disel 1 4,214.94 1 4,214.94


DNA(2)173/0

pol/9
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

16 Bengkel P. Pertahanan Awam 1 257.49 1 257.49

R
DNA(8)600/2

JANAKUASA

JA
1 LLN Sub-station 1 1,264.96 1 1,360.59 2 1,312.78
DNA(4)122/1

R
2 Pencawang Elektrik 1 2,058.86 1 1,486.66 2 1,772.76
DNA(3)192/J4/1

KE
3 Rumah Pam 1 1,816.04 1 431.47 2 1,123.76
DNA(2)196/J2/Siri

4 Rumah Pam 1 210.58 1 210.58


DNA(2)243/Siri N
TA
5 Rumah Pam 1 2,010.81 1 2,010.81
DNA(2)181/1

6 Pencawang Elektrik 1 1,442.16 1 1,442.16


BA

DNA(2)255/J2/1

7 Pencawang Elektrik 1 2,097.56 1 730.87 2 1,414.21


DNA(2)192/J1/1
JA

8 Pencawang Elektrik 1 686.25 1 686.25


DNA(2)192/J5/0

pol/10
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

9 Pencawang Elektrik 1 2,392.05 1 2,392.05

R
JKR(CKS)KDN/PDRM/RS2/PW/1039

10 Bilik Jentera Hawa Dingin 1 694.30 1 694.30

JA
DNA(2)337/0

11 Rumah Pam 1 1,609.00 1 1,609.00


DNA(2)181/0

R
12 Rumah Pam 1 tingkat 1 963.05 1 963.05

KE
DNS(2)181/PTG/Siri

13 Rumah Pam 1 856.73 1 856.73


DNA(2)201/1/siri

14 Rumah Api
DNA(8)600/4
N 1 2,010.04 1 2,010.04
TA
15 Rumah Enjin 1 tingkat 1 886.01 1 886.01
DNA(4)210/Siri
BA

LAIN-LAIN
1 Tempat Pengumpulan Sampah 1 316.01 1 316.01
DNA(4)200/J/Siri
JA

2 Rumah Sampah 1 tingkat 1 886.01 1 886.01


DNA(4)200/J2/Siri

pol/11
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

3 Tempat Pengumpulan Sampah 1 2,907.06 1 2,907.06

R
DNA(4)200/J2 SIRI D

4 Tempat Pengumpulan Sampah 1 3,180.09 1 2,762.85 2 2,971.47

JA
DNA(4)200/ SIRI

5 Tempat Pengumpulan Sampah 1 1,271.50 1 1,271.50


DNA(2)200/15/1

R
6 Pejabat Lapang Sasar 1 1,682.76 1 1,682.76

KE
DNA(1)168/LS-PT

7 Tempat Letak Kereta 1 tingkat 1 407.56 1 407.56


DNS(4)218/Siri

8 Depo Sampah
DNA(4)2000/J2/2 siri
N 1 2,467.11 1 2,467.11
TA
9 PU Kabin 1 1,822.68 1 1,822.68
CA/P-KPU1/16/04/PEL09/022/SIRI
BA

10 Surau, Tandas, Bilik Wuduk 1 772.08 1 772.08


CA/15/01/A11/047/SUR/SIRI

PUSAT SERENTI
JA

1 Blok Pentadbiran 1 1,198.01 1 1,198.01


BJP/PPA/13-99/RC SIRI

pol/12
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

2 Blok Pentadbiran 1 997.69 1 997.69

R
DNA(1)152/1

3 Blok Pentadbiran 1 999.53 1 728.54 2 864.04

JA
DNA(8)400/1/1/SIRI

4 Blok Pentadbiran 1 1,101.30 1 1,101.30


DNA(8)400/2/1/SIRI

R
5 Asrama 1 481.60 1 481.60

KE
DNA(8)400/4/1/SIRI

6 Surau 1 1,461.54 1 1,461.54


DNA(8)400/1/9/SIRI

7 Astaka
DNA(2)350/1-5
N 1 1,881.46 1 1,881.46
TA
8 Blok Kemasyarakatan 1 968.69 1 968.69
CA/P-BKM/16/04/PEL12/001/01-04
BA

8 Dewan makan 1 528.52 1 528.52


DNA(8)400/6/1/SIRI

9 Bengkel 1 736.69 1 736.69


JA

DNA(8)400/7/1/SIRI

10 Bengkel 1 1,011.76 1 1,011.76


DNA(8)600/2/SIRI

pol/13
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : POLIS

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil.Kajian Purata

11 Blok Rawatan 1 622.55 1 622.55

R
DNA(8)400/3/1/SIRI

12 Blok Detox 1 100.35 1 807.57 2 453.96

JA
DNA(8)400/10/1/SIRI

13 Blok Kaunseling 1 2,024.61 1 2,024.61


DNA(8)400/5/1/SIRI

R
14 Rumah Pengawal 1 376.29 1 376.29

KE
DNA(3)201/1/SIRI

15 Pondok Api 1 2,211.78 1 2,211.78


DNA(8)600/4/1/SIRI

16 Setor Pusat
DNA(8)400/11/1/SIRI
N 1 435.15 1 435.15
TA
17 Pencawang Elektrik 1 996.08 1 996.08
DNA(3)192/1/SIRI
BA
JA

pol/14
A
AY
BAHAGIAN III.8

R
KOS PURATA SEMETER PERSEGI
BANGUNAN TENTERA

JA
R
KE
N
TA
BA

NOTA
JA

Data Bagi Tempoh Jul. 2013 - Dis. 2013


KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

PEJABAT, STOR & GARAJ

R
1 Kompleks ATC 1 1,025.56 1 1,025.56
PKR/CT(06)103/22/1 Siri

JA
2 Blok QM Troops 1 655.08 1 655.08
PKR/CT(06)100/24/1

R
3 Depoh Bangunan Kecil 1 822.88 1 822.88
PKR/CT/06

KE
4 Hangar Block 1 1,103.47 1 1,103.47
PKR/CT/(06)106/2/1 Siri

5 Pengering Payung Terjun 1 2,838.34 1 2,838.34


PKR/CT/(07)122/2/1 Siri N
TA
6 Aircraft Shelter 1 657.76 1 657.76
PKR/CT/(07)124/8/1 Siri

7 Pejabat MT Garaj, Stor Five 1 782.59 1 631.16 2 706.88


BA

Tender bay
PKR/CT/6345/F/1

8 Pejabat, Garaj & Stor


JA

PKR/CT/4153/A/1 1 434.00 1 434.00

9 Pejabat FBI 1 1,756.59 1 1,756.59


PKR/CT(07)100/47/1 Siri

ten/1
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

10 Pejabat Kenderaan

R
PKR/CT(06)101/11/1 1 933.47 1 933.47

11 Blok Pejabat K.M. 1 751.16 1 751.16

JA
PKR/CT/03/103

12 Pejabat Km. Am. 1 682.45 1 682.45


PKR/CT/6413/C/SIRI

R
13 Pejabat/Stor Teknikal 1 896.13 1 896.13

KE
JKR/CKT/KLG/34/98

14 Bangunan Rigger 1 0.03 1 0.03


PKR/CT(03)107/2/1 siri

15 Markas PASKAL
PKR/CT(03)111/11/1
N 1 847.00 1 847.00
TA
16 Stor Perabut 1 1,166.00 1 1,166.00
PKR/CT(06)100/81/1-3
BA

17 Blok Rumah Bot 1 1,792.36 1 1,792.36


PKR/CT(06)103/14/1-5

18 Blok Pejabat 1 3,521.77 1 3,521.77


JA

KP/JKR/2/2003

19 Blok 2 Tingkat 1 781.17 1 781.17


KP/JKR/7/2005

ten/2
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

20 Blok MTU 1 1,013.95 1 1,013.95

R
MTU/INFRABINA/02/01/2005

21 Blok Jab. Arah Probos Marsyal 1 1,126.76 1 1,126.76

JA
MTU/INFRABINA/02/01/2005

22 Blok 2 Tingkat 1 1,563.43 1 1,563.43


WPA 2633/01

R
23 Garaj MK Rejimen/Skuadron 4 1,603.36 4 1,603.36

KE
CA/P-GUP/16/03/PEL12/025/01 & SIRI

24 Garaj Workshop Armor (7 Kenderaan) 1 1,404.42 1 1,404.42


CA/P-GUP/16/03/PEL12/026/01 & SIRI

KEDIAMAN N
TA
1 Tempat Kediaman Pegawai 1 1,029.60 1 1,232.00 1 979.68 1 982.02 4 1,055.82
Waren/Sarjen
PKR/CT 6345/B/1
PKR/AB siri
BA

2 Bgn.Kediaman Sarjan & W.O. 1 61.03 1 61.03


PKR/CT/KLG/34(1)/96
JA

3 Mess Sarjan & W.O. 1 81.80 1 81.80


PKR/CT/KLG/31/96

ten/3
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

4 Tempat Kediaman Pegawai 1 911.94 1 911.94

R
PKR/CT/6434

5 Kediaman Bujang 1 678.59 1 678.59

JA
PKR.CT/340

6 Tempat Kediaman Pegawai Bujang 2 972.87 2 972.87


PKR/AB 6301/Siri

R
7 Tempat Kediaman Pegawai Bujang 1 1,121.40 1 928.97 2 1,025.19

KE
PKR/AB 6325/B/1

8 Bgn.Kediaman LLP 1 608.66 1 608.66


JKR.UKT.KLG 12/96

9 Banglo VVIP
PKR/CT(02)100/4/1-6
N 1 2,806.91 1 2,806.91
TA
10 Blok Mess Pegawai 1 Tingkat 1 1,927.84 1 1,927.84
PKR/CT(02)100/19/1
BA

11 Blok Mess Pegawai 1 Tingkat 1 1,570.41 1 1,570.41


PKR/CT(02)100/19/2-5

DAPOR & KANTIN


JA

1 Rumah Masak 1 931.65 1 931.65


PKR/AB/200

ten/4
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

MASJID & MADRASAH

R
1 Masjid 1 1,159.86 1 1,159.86
PKRT.a.620/1

JA
2 Tandas & Tempat Wuduk 1 965.32 1 965.32
PKRT.a.620/7/1

R
3 Menara 1 15,993.42 1 15,993.42
PKRT.a.620/51/113

KE
LAIN-LAIN

1 Dobi 1 1,516.38 1 1,371.68 2 1,444.03


PKR/AB 711/1A

2 Base Operation Block


N 1 869.24 1 869.24
TA
PKR/CT(03)103/23/1 Siri

3 Rumah Sampah 1 3,289.82 1 3,289.82


PKR/CT(07)106/2/101
BA

BENGKEL

1 Ground Equipment Servicing Bay 1 1,122.60 1 1,122.60


JA

PKR/CT/(05)102/13/1 Siri

2 Workshop/Carpenter shop 1 1,713.53 1 1,713.53


PKR/CT/(05)101/13/1 Siri

ten/5
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

3 Bengkel Mengecat 1 1,319.00 1 1,319.00

R
PKR/CT/(05)102/16/1 Siri

4 Bengkel Workshop 1 1,319.00 1 1,319.00

JA
PKR/CT/(05)102/16/1 Siri

5 Bengkel Workshop KJA 1 1,377.04 1 1,377.04


CA/P-WJD/16/03/PEL12/027 & SIRI

R
6 Workshop KJA 1 814.65 1 814.65

KE
CA/P-GUP/16/03/PEL12/027/01 & SIRI

STOR

1 Stor Ubat dan Ubat Pencegah 1 1,309.22 1 745.21 2 1,027.22


DPW/AF 6066/P N
TA
2 Stor Bateri 1 843.16 1 884.97 2 864.06
PKR/AB 6301/C/1

3 Stor Am 1 1,057.87 1 1,079.03 2 1,068.45


BA

DPW/AF 6066/M/1

4 Drum Store 1 919.08 1 919.08


PKR/CT/(03)103/23/1 Siri
JA

5 Salvage Store 1 955.97 1 955.97


PKR/CT/(06)100/36/1 Siri

ten/6
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

6 Stor Bekalan 1 1,006.01 1 1,006.01

R
PKR/CTS1500

7 Blok Stor K.M 1 608.06 1 608.06

JA
PKR/CT/106/100/29/1

8 Setor Simpanan 1 682.86 1 682.86


PKR/CT/106/100/28/1

R
9 Bateri Bay 1 1,256.68 1 1,256.68

KE
PKR/CT(107)116/4/1

10 Setor Mudah Terbakar 1 1,220.66 1 1,220.66


PKR/CT(07)127/7/1 Siri

11 POL Store
PKR/CT/(06)100/46/1 Siri
N 1 950.22 1 950.22
TA
12 Ground Equipment & Salvage Store 1 940.51 1 940.51
PKR/CT(06)100/37/1 Siri
BA

13 Stesyen Bomba 1 915.24 1 915.24


PKR/CT(07)127/2/1 Siri

14 Menara Latihan Bomba 1 796.42 1 796.42


JA

PKR/CT(07)127/4/1 Siri

15 Rumah Asap 1 1,336.60 1 1,336.60


PKR/CT(07)127/3/1 Siri

ten/7
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

R
16 Garaj 2 611.96 2 611.96
HQA(92)1069/2

JA
17 MT Garage (7 Bays) 1 844.36 1 844.36
PKR/CT(03)100/42/1 Siri

18 MT Garage (4 Bays) 2 742.51 2 742.51

R
PKR/CT(03)100/41/1 Siri

KE
19 Garaj Ambulan 1 695.14 1 695.14
PKR/CT/06

20 Garaj 1 172.82 1 172.82


JKR/CKT/KLG/34/93

21 Garaj 3
N
1,661.88 3 1,661.88
TA
CA/P-G1P/16/03/PEL12/025 & SIRI

22 Washing Bay 1 2,591.19 1 2,591.19


CA/D-WB/16/03/PEL12/028/01
BA

RUMAH PENGAWAL

1 Balai Pengawal 1 888.05 1 888.05


JA

PKR/CT/07/105

2 Rumah Pengawal 1 1,201.57 1 1,201.57


PKR/CT(07)105/7/1 Siri

ten/8
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

R
3 Bilik Pengawal 1 1,877.89 1 1,877.89
PKR/CT(s) A01/305

JA
4 Rumah Pengawal & Fire Piquet 1 1,192.57 1 1,192.57
PKR/AB 6265/H/1

5 Pondok Sentri 1 5,610.56 1 5,610.56

R
PKR/CT(A01)305/2/1 Siri

KE
6 Menara Kawalan 1 2,092.18 1 2,092.18
PKR/CT(07)118/5/1 Siri

7 Pondok Pengawal 1 2,794.76 1 2,794.76


PKR/CT(A01)305/4/1(3)

JANAKUASA
N
TA
1 Pencawang Elektrik 1 1,193.78 1 1,193.78
PKR/CT(07)/2/1 siri
BA

2 Pej. Penyelenggaraan JKR 1 1,002.06 1 1,002.06


PKR/CT/(03)103/33/1 Siri

3 PJMT/Markas Bateri 1 643.54 1 755.44 2 699.49


JA

PKR/CT/6413/G/SIRI

4 Markas PLTB 1 1,082.33 1 1,082.33


PKR/CT(03)103/20/1/SIRI

ten/9
KOS PURATA SEMETER PERSEGI BAGI BANGUNAN-BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA (1980 - DIS 2013)

KATEGORI BANGUNAN : TENTERA

A
Kawasan Kawasan A Kawasan B Kawasan C Kawasan D Kawasan E Kawasan F Purata Sem. M'sia

AY
Bil. Jenis Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Jumlah
Bangunan dan No. Lukisan Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Kajian Purata Bil. Kajian Purata

5 I.P. Regimen 1 649.79 1 887.83 2 768.81

R
PKR/CT/6413/K/siri

6 I.P. Regimen 1 772.25 1 772.25

JA
PKR/CT/348/1

7 Vehicle Ramp 1 290.45 1 290.45


PKR/CT(01)116/1/11

R
8 TNB Sub Station 1 1,179.73 1 1,179.73

KE
PKR/CT(07)/107/36/Siri(7)

RUMAH PAM

1 Rumah Pam 1 708.38 1 708.38


PKR/CT(07)123/1/1 N
TA
2 Rumah Pam 1 4,501.23 1 4,501.23
PKR/CT(A01)304/4/1(3) Siri

3 Rumah Pam (Pressure Pumphouse) 1 1,839.12 1 1,839.12


BA

PKR/CT/2113/M1/1

4 Bengkel Pesawat 1 1,176.01 1 1,176.01


PKR/CT(05)102/4/1-5<