You are on page 1of 11

SOALAN OBJEKTIF

(40 MARKAH )

1 “Enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh’ ditulis dalam angka ialah

A 6 329
B 60 329
C 63 290
D 63 209

2 Antara berikut, nombor yang manakah menjadi 60 000 apabila dibundarkan kepada ribu
terdekat?

A 65 230 C 59 350
B 59 620 D 55 800

3 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

0 0.2 P 0.7 1.0

Rajah 1

A 0.4 C 0.7
B 0.6 D 0.9

4 Nyatakan nilai bagi operasi bergabung berikut

59987 – 13675 + 3205

Rajah 2
Nyatakan pecahan bagi kawasan berlorek.
A 48518 C 47518

B 49517 D 46401

1
5 12 408 + 7 682 =

A 1 090
B 2 090
C 20 090
D 21 090

6 Cerakinan nilai digit bagi 36 704 ialah

A 30 000 + 6 000 + 700 + 4 C 36 000 + 700 + 4


B 30 000 + 6000 + 700 + 40 D 36 000 + 700 + 40

7 83 247 – 20 126 =

A 73 373 C 54 121
B 63 121 D 53 121

8 Jumlahkan 8 760, 13 609 dan 34 000.

A 50 360 C 56 360
B 55 369 D 56 369

9 Bahagikan 852 dengan 4.

A 210 C 214

B 213 D 314

10 0.8 ditulis dalam perkataan ialah

A sifar perpuluhan enam C sifar perpuluhan lapan


B sifar perpuluhan tujuh D sifar perpuluha sembilan

2
5
11 Antara berikut pecahan yang manakah lebih besar daripada ?
6
1 4
A C
2 5

3 6
B D
4 7

12 Habib mempunyai RM98. Dia membeli sebuah beg berharga RM46.30. Berapakah baki
wangnya?

A RM46.80 C RM50.30
B RM49.90 D RM51.70

13
6.20 6.40
Rajah 3

Hitung nilai dalam rajah Rajah 3.

A 12.8 C 16.2
B 12.1 D 12.6

14. Berapakah nilai bagi 91÷ 9 ?

A 4 C 6

B 8 D 9

15 Rosli membeli 290 g garam dan 580 g gula. Hitung jisim barang yang dibeli olehnya.

A 650 g C 830 g

B 780 g D 870 g

3
16 Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri satu bentuk dua dimensi.

Saya ada 4 sisi lurus


yang sama panjang. Saya
juga ada 4 bucu.

Rajah 4

Apakah nama bentuk dua dimensi ini?

A Bulatan C Segiempat tepat

B Segitiga D Segiempat sama

17
554 014 454 457 981 964
245 481 41 6586
485 581 548 36579

Berdasarkan jadual diatas ,nyatakan nilai tempat bagi nilai diatas ?

A sa C ratus
B puluh D ribu

18 Pak Ravi menjual 1 098 biji limau pada hari Sabtu dan 1 263 biji limau pada hari Ahad.
Berapakah jumlah limau yang dijualnya dalam dua hari itu?

A 2 361 C 2 461
B 2 367 D 2 476

19 26 429 - = 10 206

A 14 233 C 21 206
B 16 223 D 36 635
4
20 Terdapat 1 686 murid dalam sebuah dewan. 985 orang daripadanya ialah murid lelaki.
Berpakah bilangan murid perempuan di dewan itu?

A 561 C 610
B 601 D 701

21 RM 824 ÷ 8 =

A RM 103 C RM 204
B RM 124 D RM 224

22 Halim membeli 7 bungkus biskut. Setiap bungkus mengandungi 24 keping biskut.


Berapakah jumlah biskut kesemuanya.

A 128 C 168
B 148 D 188

23. Cikgu Rosli ingin memberikan 780 batang pensel kepada murid-muridnya. Jika setiap orang
murid mendapat 6 batang pensel, cari bilangan murid yang mendapat pensel itu.

A 130 C 210
B 180 D 230

24 Antara rajah dibawah yang manakah menunjukkan pecahan ?

A C

5
B D

25 Apakah pecahan bagi 0.07?

A C

B D

26

Rajah 6

Berapakah jumlah wang yang ditunjukkan pada Rajah 6?

A RM 162.70 C RM 212.50

B RM 221.70 D RM 212.70

27

6
Rajah 7
Apakah waktu yang ditunjukkan pada muka jam pada Rajah 7 di atas?

A 4.45 C 6.45
B 5.45 D 5.09

28 924 x 2 = ?

A 1884 C 2848

B 8418 D 1848

29 Antara berikut, yang manakah benar?

A 3x3=6 C 7 x 8 =56
B 8+ 6 = 15 D 68 ÷ 3 = 23

30 3 167ml + 2 155ml + 89ml = ____ ml

A 5 311 C 5 381
B 5 890 D 5 411

31

Rajah 8

Berapakah bilangan garis simetri yang ada pada bentuk pada Rajah 8 di atas?

A 4 C 8
B 6 D 2

7
32 Sebuah kilang menghasilkan 54 267 helai baju pada minggu pertama. Pada minggu kedua,
kilang itu menghasilkan 6 830 helai baju lebih daripada minggu pertama. Berapa helai
bajukah yang dihasilkan oleh kilang itu pada minggu kedua?

A 47437 C 61 097

B 56 907 D 76 709

33

Minggu Pertama Kedua Ketiga

Bilangan 7 896 17 637

Jadual 1

Jadual 1 di atas menunjukkan bilangan mangga yang dijual oleh Pak Hamid. Jumlah
bilangan mangga yang dijual dalam tiga minggu itu ialah 34 500 biji. Cari bilangan mangga
yang dijual pada minggu pertama.

A 8 967 C 25 533
B 16 863 D 26 604

34 Antara berikut, yang manakah tidak benar?

A 2 463 x 10 = 24 630 C 71 x 1 000 = 71 000


B 657 x 100 = 65 700 D 980 x 1 000 = 98 000

35 Sebuah pencetak boleh mencetak 3 352 keping poskad sehari. Hitung bilangan poskad yang
dicetak oleh pencetak itu dalam 18 hari.

A 30 366 C 60 336
B 36 363 D 66 363

36 Jadual 2 menunjukkan bilangan cucuk sate yang dijual oleh Pak Jalal dalam sebulan.

8
Sate Bilangan
Ayam 41 472
Daging 14 300 cucuk lebih
daripada sate ayam
Jadual 2

Cari beza antara sate daging dan sate ayam yang dijual oleh Pak Jalal dalam bulan itu.

A 55 772 C 14 300
B 27 172 D 9 800

37 Berikut adalah dialog antara tiga orang murid yang sedang berdiri di hadapan sebuah rak
dalam sebuah perpustakaan.

Alyah : Ada beberapa buah buku di


atas rak ini.
Nazmi : Saya meminjam 4 buah buku
yang yang disusun di rak ini.
Rohaya : Jadi, tinggal 28 buah buku di
atas rak ini.

Antara berikut, yang manakah anu dalam perbualan di atas?

A Rak buku C Beberapa buah buku


B 4 buah buku D 28 buah buku

38 Terdapat 2 196 tempat duduk di dalam 9 buah gerabak kereta api.


Hitung bilangan tempat duduk di dalam satu gerabak kereta api itu.

A 211 C 243
B 233 D 244

39 Rajah 9 menunjukkan dua keping kad.

758 34

Rajah 9

9
Cari hasil darab dua kad tersebut
A 3 032 C 15 722
B 5 306 D 25 772

40 Jadual 3 menunjukkan bilangan buah naga yang dipetik di tiga buah kawasan pertanian, M,
N dan P.
`

Kawasan Pertanian Bilangan buah naga


M 1 812 biji lebih
daripada kawasan
pertanian N
N 9 015 biji
P 200 biji lebih daripada
kawasan pertanian M

Jadual 3

Hitung bilangan buah naga yang dipetik di kawasan pertanian P.

A 7 403 C 11 627
B 11 027 D 12 827

END OF QUESTIONS
KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh: Disemak oleh:

------------------------------- --------------------------------------
10
Pn. Siti Nursyanida sainadin Pn. Siti Nursyanida Sainadin
Guru Matematik Tahun 4 Ketua Panitia Matematik
Raudhah Islamic School Raudhah Islamic School

Disahkan oleh:

--------------------------------
Mohd Zulkarnain bin Nordin
SUP Peperiksaan
Raudhah Islamic School

11