You are on page 1of 5

MATAAS NA PAARALANG PAMBANSA NG MISAMIS OCCIDENTAL

Lungsod ng Oroquieta
Taong Panuruan 2016-2017
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (EsP 7)
Unang Markahang Pagsusulit

I. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat aytem. Isulat ang titik ng tamang sagot.

___1. Ang mga inaasahang kilos ng pagdadalaga o pagbibinata ay kadalasa’y matatamo sa pamamagitan ng pagsusuri sa
sarili. Alin dito ang hindi nagsasaad ng mga inaasahang pagkilos?
a. natuto nang makisama sa kasing-edad
b. madalas makipag-away kapag hindi nasusunod ang gusto
c. namumulat sa mga tungkulin sa lipunan bilang lalaki o babae
d. natutong mamuhay na iniisip ang kapakanan hindi lamang sa sarili kundi maging ang ibang tao
___2. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinang sa panahon ng
pagdadalaga/pagbibinata maliban sa:
a. pagsisikap na makakilos ng angkop sa kanyang edad
b. pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki
c. pagtamo at pagtanggap ng maayos na ugali sa pakikipagkapwa
d. pagtamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan sa mga kasing edad
___3. Sa mga pagbabagong naganap sa buhay ng isang nagbibinata o nagdadalaga, alin dito ang pinakaunang mapapansin
ng pagbabago?
a. pisikal b. emosyonal c. sosyal d. moral
___4. Bakit kritikal ang panahon sa pagdadalaga/pagbibinata?
a. ito ay maaaring bumuo o sumira ng iyong kinabukasan c. dito mahahasa ang iyong mga talent
b. ito ay nangangailangan ng sapat na kakayahan d. magkaroon ka ng maraming kaibigan
___5. Kailangan bang magkaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya ang isang
nagbibinata/nagdadalaga? Bakit?
a. Hindi, dahil wala pa sila sa tamang edad c. Oo, dahil ito ay paghahanda sa susunod na yugto ng buhay
b. Marahil, dahil dalaga’t binata na sila ngayon d. Hindi, sapagkat kulang pa sila sa tiwala sa magulang
___6. Alam mo na nakakasakit sa iyong kaibigan na ipaalam sa kanya ang kanyang negatibong obserbasyon sa kanyang
ugali. Tama lang na sabihin mo ito sa kanya upang magkaroon siya ng pagkakataong baguhin ito. Ano ang
ipinahihiwatig nito?
a. ipinapakita ang tunay na ikaw c. pagpapanatili ng tiwala sa sarili
b. pagmamahal sa iyong kapwa d. pagpapanatili ang bukas na komunikasyon
___7. Ano ang pinakamabisang gawin upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang mundong iyong kinagagalawan?
a. sundin ang sariling desisyon at hindi na kailangan ang payo ng iba
b. makipag-ugnayan at makisalamuha dahil kailangan ito sa iyong pag-unlad
c. gumawa ng mahahalagang desisyon kasama ang patnubay ng mga magulang
d. lahat ng nabanggit ay tama
___8. Kinakailangan na ang isang nagbibinata o nagdadalaga ay magkaroon ng mga sumusunod na pagpapahalaga
maliban sa __________.
a. tamang desisyon b. disiplina sa sarili c. bukas ang isipan d. wala sa nabanggit
___9. Ano ang partikular na tulong o gabay ang kailangan ng isang tin-edyer mula sa kanyang mga magulang?
a. pinansyal b. tamang desisyon c. gabay ispiritwal d. lahat ng nabanggit
___10. “Huwag mabahala sa mga pagbabagong nararanasan, bagkus ay tanggapin ito at gawing paraan upang mapaunlad
ang sarili.” Ano ang ipinahihiwatig nito?
a. bilang isang tin-edyer ay mahirap tanggapin
b. tanggapin ang mga pagbabagong nararanasan sa sarili
c. paunlarin ang sarili at mabahala sa mga pagbabagong nararanasan
d. lahat ng nabanggit
___11. Ang tunay na pagtanggap sa kung ano ang tunay mong pagkatao ay nangangahulugang __________.
a. mahalin mo ang iyong sarili c. pakikipag-ugnayan sa kapwa
b. kailangang bukas ang komunikasyon d. may tiwala sa isa’t isa
___12. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, maliban sa:
a. pagkakaroon ng crush c. hihingi ng opinyon sa mga kaibigan
b. umiiwas sa pakikipag-away d. masunurin sa mga magulang
___13. Anu-ano ang mga pagbabagong nararamdaman sa isang nagdadalaga/nagbibinata?
a. pangangatawan b. damdamin c. pakikitungo sa kapwa d. lahat na nabanggit
___14. Ang paminsan-minsang paglalaro at paglilibang sa isang nagdadalaga/nagbibinata ay nakatulong para
nakakalimutan ang mga ________.
a. pag-aalala at takot c. pagdududa at insekyuridad
b. pag-aaral at responsibilidad d. A at C lang
___15. Ang mga sumusunod ay mahahalagang layunin ng inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa bawat
yugto ng pagtanda ng tao maliban sa:
a. nagsisilbing gabay kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay
b. nakatutulong upang malinang ang kakayahang iakma ang sarili sa mga bagong sitwasyon
c. nagtuturo sa isang nagdadalaga/nagbibinata ng mga karapatan ng gawain na akma sa kanilang edad
d. nasisilbing pangganyak o motibasyon upang gawin ng isang nagdadalaga/nagbibinata
___16. Ano ang tawag sa likas na kakayahan na kailangang tuklasin at paunlarin? Tulad ng isang biyaya, dapat itong
ibahagi sa iba?
a. hilig b. pagbabago c. talento d. kakayahan
___17. Kung ikaw ay nagtataglay ng talinong musical/rhythmic, paano mo ito mapapaunlad?
a. Gawing mas mahusay ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao.
b. Paghusayan ang pagbubuo at paggawa ng mga bagay gaya ng pagkakarpintero.
c. Pakikinig at pagsusulat ng mga musikang mas nakakaantig ng damdamin
d. wala sa nabanggit
___18. Maliit pa lang si Joanna ay nakitaan na siya ng talento sa pagsasayaw. Sa murang edad ay nakapagtanghal na siya
sa iba’t ibang lugar. Ngunit sa kanyang paglaki ay naging mahiyain siya at takot ng magtanghal sa harap ng madla. Ano
ang nararapat gawin ni Joanna sa kanyang talento?
a. Huwag na lang sumayaw at mag-aral ng ibang kakayahan tulad ng pagpipinta
b. Kalimutan na lang na marunong kang sumayaw
c. Manood ng TV upang makakita ng artistang sumasayaw
d. Magsanay na sumayaw at magkaroon ng tiwala sa sarili
___19. Si Bernard ay mababa ang tiwala sa sarili sa kabila ng kanyang talento. Hindi niya ito ipinakikita sa paaralan dahil
sa takot na hindi ito maging kalugod-lugod sa iba pang mga mag-aaral. Ano ang makatuwirang gawin ni Bernard?
a. Kausapin niya ang kanyang sarili at sabihin na hindi matatalo ng hindi pagtanggap ng iba sa kanyang talent ang
kanyang pagnanais na umangat dahil sa kanyang kakayahan.
b. Humingi siya ng papuri mula sa kanyang mga kaibigan at kapamilya na makatutulong upang maiangat ang
kanyang tiwala sa sarli.
c. Harapin niya ang mga hamon nang may tapang at hayaang mangibabaw ang kanyang kalakasan.
d. Huwag siyang iisipin na mas magaling ang iba sa kanya, bagkus isipin niya na siya ay makaaangat sa lahat.
___20. Ang mga sumusunod ay pagkakaiba ng talent at kakayahan maliban sa:
a. Ang talento ay isang pambihira at likas na kakayahan samantalang ang kakayahan ay kalakasang intelektwal
upang makagawa ng isang pambihirang bagay.
b. Ang talento ay mula sa pambihirang katangian na minana sa magulang samantalang ang kakayahan ay
tinataglay ng tao dahil sa kanyang kakayahang mag-isip.
c. Ang talento ay mahirap sukatin samantalang ang kakayahan ay tinataglay ng tao dahil sa kanyang kakayahang
mag-isip.
d. Ang talent ay kusang lumalabas sa takdang panahon samantalang ang kakayahan ay kailangang dumaan sa
proseso ng pagsasanay.
___21. Bakit mahalagang tuklasin at paunlarin ang mga angking talento at kakayahan?
a. upang magkaroon ng tiwala sa sarili at malampasan ang mga kahinaan
b. upang maisakatuparan ang mga tungkulin sa sarili at sa lipunan
c. upang makapaglingkod sa pamayanan
d. lahat ng nabanggit
___22. Si Cleo ay mahusay sa paglalaro ng basketball. Labis ang paghanga sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa team.
Sa uwing maglalaro ay siya ang nakapagbibigay ng malaking puntos sa kanilang team. Makikitang halos naperpekto na
niya ang kanyang kakayahan sa basketball. Ngunit sa labis na kaabalahan sa pag-aaral, barkada at pamilya hindi na siya
nakapagsasanay nang mabuti. Ano ang maaring maging kahihinatnan ng ganitong gawi ni Cleo?
a. Manghihina ang kanyang katawan dahil sa kakulangan ng pagsasanay
b. Hindi magkakaroon ng pagbabago sa kanyang paraan ng paglalaro dahil halos perpekto na niya ang kanyang
kakayahan
c. Makaaapekto ito sa kanyang laro dahil bukod sa pagkokondisyon ng katawan ay mahalaga ang pagsasanay
kasama ng kanyang team upang mahasa sa pagbuo ng laro kasama ang mga ito
d. Hindi ito makaaapekto dahil alam naman niyang laging nariyan ang kanyang mga kasamahan na patuloy ang
masugid na pagsasanay at nakahandang sumuporta sa kanya sa laro.
___23. Sa pagpasok ni Angeline sa high school ay naging kapansin-pansin ang kanyang pagiging matangkad. Isang araw
ay nilapitan siya ng isang kaklase ay inalok na sumali sa volleyball team ng paaralan. Nabuo ang interes sa kanyang isip
na sumali dahil wala pa siyang kinahihiligan ng sports hanggang sa kasalukuyan. Hindi pa siya nakapaglalaro ng
volleyball minsan man sa kanyang buhay ngunit nakahanda naman siyang sumali rito. Ano kaya ang magiging
kahihinatnan ng pasya ni Angeline?
a. Magiging mahusay siya sa paglalaro ng volleyball dahil sa kanyang interes at kahandaan na dumaan sa
pagsasanay.
b. Magiging mahusay siya sa paglalaro sa matagal na panahon dahil hindi siya makasasabay sa kanyang mga
kasama na matagal ng nagsasanay.
c. Magiging mahirap ang kanyang pagdaraanan dahil hindi sapat ang kanyang pisikal na katangian lalo na at wala
naman siyang talent sa paglalaro ng volleyball.
d. Magiging mahirap lalo na sa kanyang pangangatawan dahil hindi siya sanay sa paglahok sa anumang isports sa
matagal na panahon.
___24. Sa murang edad ay dapat ng matuklasan ang talent at kakayahan upang mahaba ang panahon ng pagpapaunlad
nito. Ang pangungusap ay:
a. Tama, dahil ang patuloy at mahabang pagsasanay ang nagpapaperpekto sa talent at kakayahan ng tao.
b. Tama, dahil mas mahabang panahon ang maitutuon sa mga pagsubok sa talent katulad ng pagsali sa paligsahan
at mga pagtatanghal.
c. Mali, dahil walang takdang panahon ang pag-usbong ng talento.
d. Mali, dahil maaaring magbunga ito ng pagkakabagot at pagkasawa
___25. Ang mga sumusunod ay katangian ng tiwala sa sarili maliban sa:
a. ito ay hindi namamana
b. ito ay nababago sa paglipas ng panahon
c. ito ay hindi nakasalalay na sa mga bagay na labas sa ating sarili
d. ito ay unti-unting natutuklasan bunga ng karanasan
___26. Mababa ang marka ni Leo sa English dahil hirap siya sa asignaturang ito. Palaging mababa ang kanyang marka sa
mga pagsusulit at hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magrecite sa kaklase dahil hirap siya sa pagsasalita ng
Ingles. Ano ang maaaring maging solusyon sa suliranin ni Leo?
a. Maglapat ng mga paraan kung paano isasagawa ang pagpapaunlad ng kanyang kakayahan sa pagsasalita at
pagsusulat sa Ingles.
b. Tayahin kung ano ang dahilan ng kanyang kahinaan sa asignatura
c. Tukuyin kung ano ang nais na matutuhan upang ito ay paunlarin
d. Lahat ng nabanggit
___27. Bakit may mga taong nagsasabi na sila ay ipinanganak na walang talento?
a. dahil hindi sila naglalaan ng panahon upang ito ay tuklasin
b. dahil mayroon talagang tao na ipinanganak na walang talento
c. dahil hindi pa panahon upang matuklasan nila ang kanilang talento
d. dahil hindi nila kinikilala ang kanilang mga kakayahan na talento dahil hindi naman ito makaaagaw atensyon
___28. Ano ang napakahalagang teorya ang binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983 na lahat ng tao ay may angking
likas na kakayahan, iba’t iba ang talino o talento?
a. Multi-tasking Theory c. Multiple Intelligences
b. Habits of Highly Effective Teens d. Talent and Skills Theory
___29. Ang mga sumusunod ay mga hakbang sa paggawa ng plano sa pagpapaunlad ng sarili, maliban sa:
a. Dapat nating tukuyin kung nasaan na tayo ngayon.
b. Tukuyin kung saan natin nais o kailangang tumungo.
c. Kailangang lapatan ito ng mga paraan kung paano isasagawa ang mga pagbabago.
d. Suriin ang mga mabubuting epekto ng ginagawa.
___30. Paano mapapaunlad ang mga talento at kakayahan?
a.pagpapaganda b. pagpapanukala c. pagpapalawig d. pagsasanay
___31. Ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Kadalasan ang taong mayroong ganitong talino ay
masaya sa pagiging philosopher o theorist.
a. Existential b. Naturalist c. Interpersonal d. Musical/Rhythmic
___32. Alin sa mga sumusunod na salita ang maaaring iugnay sa taong may talinong visual/spatial?
a. sining b. arkitektura c. inhinyera d. abogasya
___33. Ang mga scientist, mathematician, inhinyero, doctor at ekonomista ay mga taong may talino na ___________.
a. Verbal/Linguistic b. Mathematical/Logical c. Visual/Spatial d. Naturalist
___34. Ito ang talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Ang larangan na nagbibigay sa talinong ito ay pagsulat, abogasya,
pamamahayag (journalism), politika, pagtula, at pagtuturo.
a. Naturalist b. Verbal/Linguistic c. Mathematical/Logical d. Visual/Spatial
___35. Ang pagiging isang researcher at manunulat ng mga nobela o negosyante ay mga taong taglay ang talinong _____.
a. Bodily/Kinesthetic b. Interpersonal c. Intrapersonal d. Naturalist
___36. Ito ang talino sa interaksiyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa
sa isang pangkat.
a. Intrapersonal b. Existential c. Interpersonal d. Naturalist
___37. Sino ang nagsabi ng katagang “Ang pagtutuon ng atensyon nang marami sa talento sa halip na sa kakayahan ay
isang hadlang tungo sa pagtatagumpay”?
a. Howard Gardner b. Sean Covey c. Aristotle d. Brian Green

II. Panuto: Suriin kung ang bawat palatandaan ay positibo o negatibo. Isulat ang (+) kung positibo at (-) kung negatibo.
___38. Lalong nakakamemorya ___43. Alam kung ano ang tama o mali
___39. Hindi nagsisinungaling ___44. Madalang lumiban sa klase
___40. Nahihilig sa pagbasa ___45. Pantay ang tingin o pakikitungo sa kapwa
___41. Lumalayo sa magulang ___46. Nakagagawa ng plano sa hinaharap
___42. Madalas na mainitin ang ulo

III. Essay (47-50).


Ipaliwanag ang mga elemento ng Plano ng Pagpapaunlad sa Sarili.

Inihanda ni:
Pricelo L. Pausanos Jr.
MATAAS NA PAARALANG PAMBANSA NG MISAMIS OCCIDENTAL
Lungsod ng Oroquieta
Taong Panuruan 2016-2017
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (EsP 7)
SUMMATIVE TEST

I. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat aytem. Isulat ang titik ng tamang sagot.

___1. Sa mga pagbabagong naganap sa buhay ng isang nagbibinata o nagdadalaga, alin dito ang pinakaunang mapapansin
ng pagbabago?
a. pisikal b. emosyonal c. sosyal d. moral
___2. Bakit kritikal ang panahon sa pagdadalaga/pagbibinata?
a. ito ay maaaring bumuo o sumira ng iyong kinabukasan c. dito mahahasa ang iyong mga talent
b. ito ay nangangailangan ng sapat na kakayahan d. magkaroon ka ng maraming kaibigan
___3. Kailangan bang magkaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya ang isang
nagbibinata/nagdadalaga? Bakit?
a. Hindi, dahil wala pa sila sa tamang edad c. Oo, dahil ito ay paghahanda sa susunod na yugto ng buhay
b. Marahil, dahil dalaga’t binata na sila ngayon d. Hindi, sapagkat kulang pa sila sa tiwala sa magulang
___4. Alam mo na nakakasakit sa iyong kaibigan na ipaalam sa kanya ang kanyang negatibong obserbasyon sa kanyang
ugali. Tama lang na sabihin mo ito sa kanya upang magkaroon siya ng pagkakataong baguhin ito. Ano ang
ipinahihiwatig nito?
a. ipinapakita ang tunay na ikaw c. pagpapanatili ng tiwala sa sarili
b. pagmamahal sa iyong kapwa d. pagpapanatili ang bukas na komunikasyon
___5. Ano ang pinakamabisang gawin upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang mundong iyong kinagagalawan?
a. sundin ang sariling desisyon at hindi na kailangan ang payo ng iba
b. makipag-ugnayan at makisalamuha dahil kailangan ito sa iyong pag-unlad
c. gumawa ng mahahalagang desisyon kasama ang patnubay ng mga magulang
d. lahat ng nabanggit ay tama
___6. Kinakailangan na ang isang nagbibinata o nagdadalaga ay magkaroon ng mga sumusunod na pagpapahalaga
maliban sa __________.
a. tamang desisyon b. disiplina sa sarili c. bukas ang isipan d. wala sa nabanggit
___7. Ano ang partikular na tulong o gabay ang kailangan ng isang tin-edyer mula sa kanyang mga magulang?
a. pinansyal b. tamang desisyon c. gabay ispiritwal d. lahat ng nabanggit
___8. “Huwag mabahala sa mga pagbabagong nararanasan, bagkus ay tanggapin ito at gawing paraan upang mapaunlad
ang sarili.” Ano ang ipinahihiwatig nito?
a. bilang isang tin-edyer ay mahirap tanggapin
b. tanggapin ang mga pagbabagong nararanasan sa sarili
c. paunlarin ang sarili at mabahala sa mga pagbabagong nararanasan
d. lahat ng nabanggit
___9. Ang tunay na pagtanggap sa kung ano ang tunay mong pagkatao ay nangangahulugang __________.
a. mahalin mo ang iyong sarili c. pakikipag-ugnayan sa kapwa
b. kailangang bukas ang komunikasyon d. may tiwala sa isa’t isa
___10. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, maliban sa:
a. pagkakaroon ng crush c. hihingi ng opinyon sa mga kaibigan
b. umiiwas sa pakikipag-away d. masunurin sa mga magulang
___11. Anu-ano ang mga pagbabagong nararamdaman sa isang nagdadalaga/nagbibinata?
a. pangangatawan b. damdamin c. pakikitungo sa kapwa d. lahat na nabanggit
___12. Ang paminsan-minsang paglalaro at paglilibang sa isang nagdadalaga/nagbibinata ay nakatulong para
nakakalimutan ang mga ________.
a. pag-aalala at takot c. pagdududa at insekyuridad
b. pag-aaral at responsibilidad d. A at C lang
___13. Ang mga sumusunod ay mahahalagang layunin ng inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa bawat
yugto ng pagtanda ng tao maliban sa:
a. nagsisilbing gabay kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay
b. nakatutulong upang malinang ang kakayahang iakma ang sarili sa mga bagong sitwasyon
c. nagtuturo sa isang nagdadalaga/nagbibinata ng mga karapatan ng gawain na akma sa kanilang edad
d. nasisilbing pangganyak o motibasyon upang gawin ng isang nagdadalaga/nagbibinata
___14. Ano ang tawag sa likas na kakayahan na kailangang tuklasin at paunlarin? Tulad ng isang biyaya, dapat itong
ibahagi sa iba?
a. hilig b. pagbabago c. talento d. kakayahan
___15. Kung ikaw ay nagtataglay ng talinong musical/rhythmic, paano mo ito mapapaunlad?
a. Gawing mas mahusay ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao.
b. Paghusayan ang pagbubuo at paggawa ng mga bagay gaya ng pagkakarpintero.
c. Pakikinig at pagsusulat ng mga musikang mas nakakaantig ng damdamin
d. wala sa nabanggit
___16. Bakit mahalagang tuklasin at paunlarin ang mga angking talent at kakayahan?
a. upang magkaroon ng tiwala sa sarili at malampasan ang mga kahinaan
b. upang maisakatuparan ang mga tungkulin sa sarili at sa lipunan
c. upang makapaglingkod sa pamayanan
d. lahat ng nabanggit
___17. Sa murang edad ay dapat ng matuklasan ang talent at kakayahan upang mahaba ang panahon ng pagpapaunlad
nito. Ang pangungusap ay:
a. Tama, dahil ang patuloy at mahabang pagsasanay ang nagpapaperpekto sa talent at kakayahan ng tao.
b. Tama, dahil mas mahabang panahon ang maitutuon sa mga pagsubok sa talent katulad ng pagsali sa paligsahan
at mga pagtatanghal.
c. Mali, dahil walang takdang panahon ang pag-usbong ng talento.
d. Mali, dahil maaaring magbunga ito ng pagkakabagot at pagkasawa
___18. Ang mga sumusunod ay katangian ng tiwala sa sarili maliban sa:
a. ito ay hindi namamana
b. ito ay nababago sa paglipas ng panahon
c. ito ay hindi nakasalalay na sa mga bagay na labas sa ating sarili
d. ito ay unti-unting natutuklasan bunga ng karanasan
___19. Mababa ang marka ni Leo sa English dahil hirap siya sa asignaturang ito. Palaging mababa ang kanyang marka sa
mga pagsusulit at hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magrecite sa kaklase dahil hirap siya sa pagsasalita ng
Ingles. Ano ang maaaring maging solusyon sa suliranin ni Leo?
a. Maglapat ng mga paraan kung paano isasagawa ang pagpapaunlad ng kanyang kakayahan sa pagsasalita at
pagsusulat sa Ingles.
b. Tayahin kung ano ang dahilan ng kanyang kahinaan sa asignatura
c. Tukuyin kung ano ang nais na matutuhan upang ito ay paunlarin
d. Lahat ng nabanggit
___20. Bakit may mga taong nagsasabi na sila ay ipinanganak na walang talento?
a. dahil hindi sila naglalaan ng panahon upang ito ay tuklasin
b. dahil mayroon talagang tao na ipinanganak na walang talento
c. dahil hindi pa panahon upang matuklasan nila ang kanilang talento
d. dahil hindi nila kinikilala ang kanilang mga kakayahan na talento dahil hindi naman ito makaaagaw atensyon
___21. Ano ang napakahalagang teorya ang binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983 na lahat ng tao ay may angking
likas na kakayahan, iba’t iba ang talino o talento?
a. Multi-tasking Theory c. Multiple Intelligences
b. Habits of Highly Effective Teens d. Talent and Skills Theory
___22. Ang mga sumusunod ay mga hakbang sa paggawa ng plano sa pagpapaunlad ng sarili, maliban sa:
a. Dapat nating tukuyin kung nasaan na tayo ngayon.
b. Tukuyin kung saan natin nais o kailangang tumungo.
c. Kailangang lapatan ito ng mga paraan kung paano isasagawa ang mga pagbabago.
d. Suriin ang mga mabubuting epekto ng ginagawa.
___23. Paano mapapaunlad ang mga talento at kakayahan?
a.pagpapaganda b. pagpapanukala c. pagpapalawig d. pagsasanay
___24. Ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Kadalasan ang taong mayroong ganitong talino ay
masaya sa pagiging philosopher o theorist.
a. Existential b. Naturalist c. Interpersonal d. Musical/Rhythmic
___25. Alin sa mga sumusunod na salita ang maaaring iugnay sa taong may talinong visual/spatial?
a. sining b. arkitektura c. inhinyera d. abogasya
___26. Ang mga scientist, mathematician, inhinyero, doctor at ekonomista ay mga taong may talino na ___________.
a. Verbal/Linguistic b. Mathematical/Logical c. Visual/Spatial d. Naturalist
___27. Ito ang talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Ang larangan na nagbibigay sa talinong ito ay pagsulat, abogasya,
pamamahayag (journalism), politika, pagtula, at pagtuturo.
a. Naturalist b. Verbal/Linguistic c. Mathematical/Logical d. Visual/Spatial
___28. Ang pagiging isang researcher at manunulat ng mga nobela o negosyante ay mga taong taglay ang talinong _____.
a. Bodily/Kinesthetic b. Interpersonal c. Intrapersonal d. Naturalist
___29. Ito ang talino sa interaksiyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa
sa isang pangkat.
a. Intrapersonal b. Existential c. Interpersonal d. Naturalist
___30. Sino ang nagsabi ng katagang “Ang pagtutuon ng atensyon nang marami sa talento sa halip na sa kakayahan ay
isang hadlang tungo sa pagtatagumpay”?
a. Howard Gardner b. Sean Covey c. Aristotle d. Brian Green

II. Panuto: Suriin kung ang bawat palatandaan ay positibo o negatibo. Isulat ang (+) kung positibo at (-) kung negatibo.
___31. Lalong nakakamemorya ___34. Alam kung ano ang tama o mali
___32. Hindi nagsisinungaling ___35. Madalang lumiban sa klase
___33. Nahihilig sa pagbasa