You are on page 1of 3

CURRICULUM MAP

SUBJECT : Filipino
GRADE LEVEL : Grade 7
TEACHERS : Ruffa Mae Cruz

TERM
UNIT TOPIC CONTENT PERFORMANCE INSTITUTIONAL
(NO.): COMPETENCIES/SKILLS ASSESSMENT ACTIVITIES RESOURCES
CONTENT STANDARD (CS) STANDARD (PS) CORE VALUES
MONTH
1st: CONTENT PERFORMANCE
June STANDARD: STANDARD:

Naipamamalas Naisasagawa ng
ng mag-aaral mag-aaral ang
ang pag-unawa isang
sa mga akdang makatotohanan
pampanitikan ng g proyektong
Mindanao panturismo

F7PN-Ia-b-1
Kuwentong Nahihinuha ang kaugalian
Bayan at kalagayang panlipunan
ng lugar na pinagmulan ng
kuwentong bayan batay sa
Mga Pahayag mga pangyayari at usapan
sa Pagbibigay ng mga tauhan
ng Patunay
F7PB-Ia-b-1
Naiuugnay ang mga
pangyayari sa binasa sa
mga kaganapan sa iba
pang lugar ng bansa

F7PT-Ia-b-1 Naibibigay
ang kasingkahulugan at
kasalungat na kahulugan
ng salita ayon sa gamit sa
pangungusap

F7PD-Ia-b-1
Nasusuri gamit ang
graphic organizer ang
ugnayan ng tradisyon at
akdang pampanitikan
batay sa napanood na
kuwentong-bayan

F7PS-Ia-b-1 Naibabalita
ang kasalukuyang
kalagayan ng lugar na
pinagmulan ng alinman sa
mga kuwentong-bayang
nabasa, napanood o
napakinggan

F7PU-Ia-b-1
Naisusulat ang mga
patunay na ang
kuwentong-bayan ay
salamin ng tradisyon o
kaugalian ng lugar na
pinagmulan nito

F7WG-Ia-b-1
Nagagamit nang wasto ang
mga pahayag sa pagbibigay
ng mga patunay

F7EP-Ia-b-1
Nailalahad ang mga
hakbang na ginawa sa
pagkuha ng datos kaugnay
ng isang proyektong
panturismo

Pabula

Pang-ugnay na
Ginagamit sa
Pagbibigay ng
Sanhi at
TRANSFER GOAL PERFORMANCE Scaffold 1
TASK

Learning
Targets

Scaffold 2

Learning
Targets

Scaffold 3

Learning
Targets