Van Dale Spellingcorrector 2.

0
De Van Dale Spellingcorrector is een zelfstandig programma dat nauw kan samenwerken met Microsoft Word. Andere Windows-programma’s kunnen via het Windows Klembord gebruik maken van de Spellingcorrector. De Van Dale Spellingcorrector bevat een uitgebreide ijklijst en is gebaseerd op de ‘Dikke van Dale’, het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e uitgave, in de officiële spelling van 2005. Met behulp van de Spellingcorrector kunt u hele documenten of individuele woorden op spelling controleren. Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe u de spelling van een Word-document kunt controleren met behulp van de Spellingcorrector. 1 2 3 4 5 Installeer het programma zoals beschreven in de installatie-instructie. Start Microsoft Word en open het document waarvan u de spelling wilt controleren.

7

1

2 Activeer de Spellingcorrector met behulp van de knop ‘Spelling Nederlands’ in de werkbalk van Word. Het hiernaast getoonde programmavenster verschijnt op uw scherm. In het vak ‘Zoekwoord’ (1) wordt het eerste probleemwoord getoond. 3

Wanneer het woord volgens u goed gespeld is, keurt u het goed met behulp van een van de knoppen op knoppenbalk 2:  Keur het woord eenmalig goed met de knop 4  Keur het woord in het hele document goed met de knop  Keur het woord altijd goed met de knop Wanneer het woord verkeerd gespeld of verwarbaar is, worden in de 5 resultatenlijst (3) suggesties gegeven ter vervanging. Bij verwarbare woorden worden bovendien de verschillende suggesties kort omschreven in het scherm ‘beknopte woordbetekenis’ (6). Selecteer de gewenste suggestie in de resultatenlijst door erop te klikken. De suggestie wordt nu in het invoervak (4) geplaatst. Vervang het woord in uw document door het woord in het invoervak met behulp van een van de knoppen op knoppenbalk 5:
6

6

7

 Vervang alleen het gecontroleerde woord met de knop  Vervang het woord overal in uw document met de knop  Vervang het woord in dit document en in alle volgende documenten waarvan u de spelling controleert met de knop

Komt het door u bedoelde woord niet in de resultatenlijst voor, dan kunt u het zelf in het invoervak typen en een van bovengenoemde acties uitvoeren. 8 Is uw document gecontroleerd, sluit dan de Spellingcorrector af met behulp van de toetsencombinatie – Afsluiten. Alt+F4 of met

Een aantal instellingen van de Spellingcorrector kunnen door de gebruiker worden aangepast. Hiervoor opent – Instellingen of met de toets F8. u via de menubalk (7) het Van Dale Instellingencentrum met behulp van Voor meer informatie over het gebruik van de Spellingcorrector verwijzen we u naar de bijgevoegde Hulp. U kunt deze vanuit het programma oproepen met de toets F1.

Beknopte handleiding Van Dale Spellingcorrector 2.0

1/2

Toelichting spellingcontrole
Op een aantal punten wijkt de spellingcontrole van de Spellingcorrector af van de spellingcontrole zoals die bekend is van Microsoft® Word. Hieronder worden de belangrijkste verschillen genoemd. Samenstellingen herkennen De Van Dale Spellingcontrole gaat kritisch om met woorden die volgens de Nederlandse spellingregels correct zijn samengesteld, maar sterk lijken op een ander woord. Een verkeerd getypt woord als ‘medewreker’ is volgens de Nederlandse spellingregels een correcte samenstelling tussen ‘mede’ en ‘wreker en wordt daarom goedgekeurd door de spellingcorrector van Ms Word. Hetzelfde geldt voor een niet-bestaand woord als ‘accupunctuur’. De Van Dale Spellingcorrector keurt deze woorden toch af en suggereert respectievelijk ‘medewerker’ en ‘acupunctuur’. Samenstellingen suggereren Er wordt standaard geen gebruik gemaakt van samenstellingsanalyse bij het suggereren van woorden. Daardoor kan met zekerheid worden gesteld dat de gedane suggesties correct gespeld zijn. De gebruiker kan er altijd zelf voor kiezen om samenstellingsanalyse toe te staan en meer suggesties getoond te krijgen door de optie ‘samenstellingen suggereren’ in het menu ‘instellingen’ (F8) aan te vinken. Verwarbare woorden Sommige woorden hebben een sterk op elkaar gelijkende spellingswijze maar verschillende betekenissen (bijvoorbeeld ‘analist’ en ‘annalist’, ‘peiler’ en ‘pijler’, of ‘teveel’ en ‘te veel’). De Van Dale Spellingcorrector geeft een melding als een woord verward zou kunnen zijn met een ander woord. Een venster klapt open en er wordt een korte redactionele toelichting getoond. Privélijsten De Van Dale Spellingcorrector stelt u in staat om eigen lijsten van woorden aan te leggen die u tijdens de controle altijd wilt goedkeuren of altijd wilt laten vervangen. Maar u kunt ook een lijst aanleggen van woorden die u altijd afgekeurd wilt hebben ondanks dat ze volgens de spellingregels correct geschreven zijn. Dit kan van pas komen indien u bepaalde woorden liever niet wilt gebruiken, bijvoorbeeld omdat u in uw teksten niet wilt spreken van ‘leerlingen’ maar van ‘cursisten’ of omdat u geen informeel of archaïsch taalgebruik wilt bezigen. Afbreekstreepjes De spelling van woorden met afbreekstreepjes wordt gecontroleerd, maar de positie van de afbreekstreepjes wordt tijdens de controle genegeerd. In Microsoft® Word kan de gebruiker met de toetscombinatie Ctrl + ‘-’ bepalen waar een woord op het eind van een zin wordt afgebroken. Als bijvoorbeeld het woord ‘gecontroleerd’ met Ctrl = ‘-’ wordt afgebroken als ‘gec¬ontroleerd ‘ dan keurt de Spellingcorrector dit woord goed: de spelling is immers correct, alhoewel het afbreekstreepje officieel niet correct geplaatst is.

Beknopte handleiding Van Dale Spellingcorrector 2.0

2/2