You are on page 1of 27

L’atur i l’ocupació

segons sexe a la
Comunitat
Valenciana
3r trimestre de 2018

Subdirecció General del


Gabinet Tècnic.
Unitat d’Igualtat
Índex
1. Situació de les dones en el mercat laboral de la Comunitat Valenciana
(Enquesta de Població Activa – PECV / INE) ..................................................3
2. Anàlisi detallat del mercat laboral femení a la Comunitat Valenciana
(Enquesta de Població Activa – PECV / INE) ..................................................4
2.1. Taxa d’activitat ......................................................................................4
2.2. Persones ocupades.................................................................................5
2.3. Persones aturades, taxa d’atur i taxa d’atur juvenil.................................6
2.4. Dones ocupades i taxa d’atur per nivell d’estudis ...................................9
3. Persones ocupades per compte propi i assalariades (Enquesta de Població
Activa – PECV / INE) ....................................................................................11
3.1. Persones ocupades per compte propi ..................................................11
3.2. Persones assalariades...........................................................................13
3.2.1. Persones assalariades. Sector públic i sector privat ...........................16
4. Afiliació a la Seguretat Social (Seguretat Social - PECV) ...............................17
5. Atur registrar (SEPE / LABORA) ...................................................................19
6. Contractació total, indefinida i temporal (SEPE / LABORA) .........................19
7. Ocupació a temps parcial (Enquesta de Població Activa – PECV / INE) ........22
8. Per guanys mitjans anuals per persona treballadora (2016)
(Enquesta d’Estructural Salarial - INE) .........................................................23
Annex: fonts estadístiques de les gràfiques ......................................................25
Fonts:
- INE
- LABORA, SEPE i SEGURETAT SOCIAL
- PORTAL ESTADÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PECV). (Direcció
General d’Economia de la Conselleria d’Economia, Sectors Productius,
Comerç i Treball).
* Les dades de l’INE estan referides a l’EPA del 3r trimestre de 2018, i a l’Enquesta d’Estructura Salarial de l’any
2016.
* Les dades de LABORA, del SEPE i de la SEGURETAT SOCIAL són d’octubre de 2018.

* Les dades del Portal Estadístic de la Comunitat Valenciana pertanyen a l’EPA del 3r trimestre de 2018 i a
l’afiliació laboral d’octubre de 2018.

2
1. Situació de les dones en el mercat laboral de la Comunitat
Valenciana (Enquesta de Població Activa – PECV / INE)
Presentem un nou informe de la situació de la dona en el mercat laboral amb dades
corresponents al 3r trimestre de 2018.

En el mateix, tal i com ferem en l’últim informe publicat amb dades del segon
trimestre de 2018, afegim dades provincials d’Alacant, Castelló i València, utilitzant
com a font estadística el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana, a través del
qual incorporem informació relativa a les persones empresàries o assalariades per
sexe i província o a les persones ocupades a temps parcial per sexe i provincia.

A més a més, continuem utilitzant dades de la Seguretat Social, dades de l’Enquesta


de Població Activa elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística i dades d’atur
registrat i contractació laboral recollides pel SEPE i per LABORA, nova denominació
del Servei Valencia d’Ocupació i Formació.

Amb tota la informació recollida es contínua corroborant que la participació de les


dones en l’àmbit laboral i empresarial és bastant més baixa que la dels homes. Així és
comprova que hi ha:

— Menor presència de la dona en el mercat laboral. La taxa d’activitat femenina està


12,6 punts per davall de la masculina en el conjunt de la Comunitat Valenciana.
Per províncies, destaca una menor diferència a Castelló amb 11,5 punts de
diferència entre la taxa femenina i la masculina.

— Menys dones que homes treballant. Les dones ocupen menys de la meitat dels
llocs de treball que existeixen en l’actualitat a la Comunitat Valenciana. Tant en
termes de població ocupada de l’Enquesta de Població Activa com en termes
d’afiliació a la Seguretat Social les dones representen el 45% de tota la població
ocupada front el 55% dels homes.

— La major part de les dones estan treballant en el sector serveis, on es concentra el


87% de tota l’ocupació femenina.

— Major relevància de la formació acadèmica en la dona que en l’home. Més del


45% de les ocupades tenen estudis superiors, mentre que aquest percentatge
entre els homes baixa fins al 34,8%.

3
— Menor presència de la dona entre les persones ocupades per compte propi. El
63,8% del total són homes front al 36,2% de dones.
Però la característica que millor defineix aquesta situació, en la que la dona té major
dificultat que l’home per accedir a un lloc de treball, és l’evolució de les persones
autònomes en estos últims anys de crisi econòmica:

— Ja que si per una part el nombre d’autònomes ha crescut durant la crisi


econòmica, per altra, el d’autònoms s’ha reduït (2009-2018).

— Des de 2009 el nombre d’autònomes s’ha incrementat més d’un 12%; pel contrari,
el nombre d’autònoms s’ha reduït més d’un 1,0%.
— La qual cosa indicaria que per a aconseguir entrar al mercat laboral, les dones han
d’iniciar una activitat pròpia en major proporció que els homes.
Per últim, cal destacar que els guanys mitjans anuals de una dona estan un 22,5% per
sota dels d’un home, si bé, també és destacable que en 2016 aquesta escletxa salarial
s’ha reduit 3 punts respecte a 2015.

Per altra banda, el guany mitjà de la dona a la Comunitat Valenciana en 2016 s’ha
incrementat un 3% respecte a 2015, el que suposa el major increment de totes les
comunitats autònomes.

2. Anàlisi detallat del mercat laboral femení a la Comunitat


Valenciana (Enquesta de Població Activa – PECV / INE)

2.1. Taxa d’activitat


Un fet molt significatiu és la diferència existent, de més de dotze punts, entre la
taxa d'activitat masculina i la femenina, situant-se actualment a la Comunitat
Valenciana en el 65,3% la primera i en el 52,7% la segona. Per províncies, les
diferències són semblants a la de la Comunitat Valenciana, registrant-se una
menor divergència en la província de Castelló on la diferència entre homes i
dones és de 11,5 punts. (G1)

4
Gràfic 1. Taxa d’activitat 3r trimestre 2018 (EPA)

Homes Dones

66,2%
65,3% 64,5% 63,8%

52,7% 52,1% 52,3% 53,2%

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

2.2. Persones ocupades


Pel que fa al conjunt de les persones ocupades, en els últims onze anys el pes de
la dona amb un lloc de treball respecte al total de persones ocupades ha pujat
quatre punts malgrat que la dona representa a hores d’ara el 44,6% de totes les
persones ocupades. (G2 i G3)
Gràfic 2. % persones ocupades per sexe respecte al total ocupats/es CV (EPA)

59,1%
55,6% 55,1% 55,4%

44,4% 44,9%
44,6%
40,9%

Dones Homes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5
Gràfic 3. Persones ocupades per sexe 3r trimestre de 2018 (EPA)

54,4% Homes Dones

1.140.600 44,6%

918.900
55,4%
44,6%
54,9% 45,1%

586.600
421.100

471.900
345.600
56,7% 43,3%
133.000 101.400

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

2.3. Persones aturades, taxa d’atur i taxa d’atur juvenil


Respecte al nombre d’aturades, cal significar que les dones representen en estos
moments poc més de la meitat del total de la desocupació estimada de la
Comunitat Valenciana, amb 177.800 aturats i 194.000 aturades. (G4)
Gràfic 4. Persones aturades per sexe 3r trimestre de 2018 (EPA)

Homes Dones

52,2%
47,8%
194.000
177.800

53,8%
46,2%
52,6%
47,4%
105.100
90.300
72.000

61,0%
64.800

39,0%
15.500 26.800
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

6
La taxa d’atur femenina és del 17,4% , en canvi, la masculina és del 13,5%. Des de
2015 la taxa d’atur femenina s’ha reduit en més de 6 punts i la masculina ha baixat
prop de 8 punts. (G5)
Gràfic 5. Evolució taxa d’atur masculina i femenina CV (EPA)

23,6

22,3
20,3 21,3
17,4

13,5
Dones Homes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En les tres províncies de la Comunitat Valenciana la taxa d’atur femenina és major


que la masculina, si bé, presenta major divergència en la de Castelló, on la taxa
d’atur de les dones és quasi nou punts més alta que la dels homes. (G6)
Gràfic 6. Taxa d’atur masculina i femenina 3r trimestre 2018 (EPA)
Homes Dones

19,3%
18,2%
17,4%
15,8%
14,6%
13,5% 13,3%
10,4%

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

7
Respecte a la población menor de 25 anys, cal dir que la crisi econòmica patida
als últims anys ha castigat més durament a les dones més joves. En aquest
sentit, la taxa d’atur entre les menors de 25 anys es va incrementar fortament
fins l’any 2013 on va arrivar a situar-se en el 59,1%, baixant posteriorment any
rere any fins situar-se en el 34,3% actual, estant mig punt per damunt de la taxa
d’atur masculina (33,8%) (G7)
Com es pot apreciar en el gràfic inferior, entre 2008 i 2013 la destrucció de llocs
de treball va ser constant i contínua, on la taxa d’atur juvenil femenina va pujar
més de 30 punts percentuals. Des de 2013 fins l’actualitat s’ha reduit prop de
25 punts, pasant de una taxa d’atur del 59,1% en 2013 al 34,3% en 2018. (G7).
Gràfic 7. Taxa d’atur per sexes menors de 25 anys CV (EPA)

Dones 59,1 58,1


Homes

50,8 52,7

34,3
28,7
33,8
26,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8
2.4. Dones ocupades i taxa d’atur per nivell d’estudis
Pel que respecta al nivell d’estudis, cal destacar la importància que la formació
acadèmica té en l’actualitat per a millorar les oportunitats laborals i per
aconseguir un lloc de treball. A més, la influència que té la formació acadèmica
per a treballar és més palpable entre les dones que entre els homes.
En aquest sentit, prop de la meitat de les ocupades tenen estudis superiors
(45,9%), mentre que entre els homes, sols un de cada tres ocupats té estudis
superiors (34,8%). (G8).
Cal destacar que la taxa d’atur de les dones amb estudis superiors està situada
en el 11,7%, prop de sis punts per davall de la taxa d’atur femenina general
(17,4%). (G9).
A més a més, la creació d’ocupació entre les dones amb estudis superiors ha
crescut en l’últim any en 26.700 nous llocs de treball, per contra s’ha produït
una reducció de 12.500 llocs de treball entre aquelles que no tenen l’ESO
acabada. (G10).
MÉS FORMACIÓ, MÉS OCUPACIÓ
Gràfic 8. Percentatge de persones ocupades amb estudis superiors respecte el
total d’ocupats/des 3r trimestre 2018 (EPA)

45,9%
34,8%

Homes Dones

9
Gràfic 9. Taxa d’atur femenina. General i amb estudis superiors 3r t2018 (EPA)

17,4%

11,7%

Taxa d'atur femenina total Amb estudis superiors

Gràfic 10. Dones. Creació de llocs de treball (3º tri.2017 – 3r tri. de 2018) (EPA)

26.700

4.800

-12.500

Sense l' ESO Amb l' ESO Amb estudis superiors

10
3. Persones ocupades per compte propi i assalariades (Enquesta de
Població Activa – PECV / INE)

3.1. Persones ocupades per compte propi


En el tercer trimestre de 2018 existeixen 353.900 persones ocupades per
compte propi a la Comunitat Valenciana, que representen un 17,2% del total de
persones ocupades.
Un col·lectiu en què la dona està clarament en minoria, on representen el
36,2% del total, mentre que el 63,8% restant són homes.
En l’àmbit provincial Castelló és la província on menor representació femenina
trobem en el conjunt de persones ocupades per compte propi, concentrant el
35,6% del total provincial. Per contra, a la província de València les dones
representen el 36,5% mentre que a Alacant suposen en 36,0% dels total
provincials. (G11)
Gràfic 11. Persones ocupades per compte propi. 3r trimestre de 2018 (EPA)
Homes Dones
63,8%
225.700

36,2%
63,5%
64,0%
128.200

36,5%
107.000
94.100

36,0%
61.600

53.000 64,4%
35,6%
24.600 13.600

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

11
La majoria de les dones ocupades per compte propi desenvolupen la seua
activitat en el sector serveis que comprén el 89% del total d’empresàries,
seguit a molta distància del sector industrial, amb un 7%, de l'agricultura amb
un 2%, i del sector de la construcció amb un 2%. (G12)
Gràfic 12. Dones ocupades per compte propi CV.
Estructura sectorial 3r tri. de 2018 (EPA)

Agricultura Indústria Construcció Serveis

2%
7%

89% 2%

Pel que fa a la distribució estructural per sexes, hi ha clares diferències entre els
distints sectors econòmics. En el sector de la construcció de cada 100 persones
ocupades per compte propi, 94 són homes i només 6 són dones.
En el sector agrari i en el sector industrial la relació entre dones i homes
continua sent molt dispar, situant-se en 77 homes per 23 dones en l’agricultura i
75 homes per 25 dones en el sector industrial.
En canvi, on trobem una proporció més equilibrada entre homes i dones és en
el sector serveis, ja que de cada 100 persones ocupades per compte propi 57
són homes i 43 són dones. (G13)

12
Gràfic 13. Persones ocupades per compte propi
per sexe i sector econòmic CV 3r tri.2018 (EPA)

56,7%
Homes Dones

149.000
43,3%

113.900
94,6%
74,6%
25,4% 40.000
77,2% 22,8% 5,4%
25.500 8.700 2.300
11.200 3.300
Agricultura Indústria Construcció Serveis

3.2. Persones assalariades


En el tercer trimestre de 2018 hi ha un total de 1.705.600 persones assalariades
a la Comunitat Valenciana.
En aquest col·lectiu la distribució segons sexe és més uniforme: 54% són homes
i el 46% restant dones.
D'aquesta manera, dels més d’1,7 milions de persones assalariades que
existeixen a la Comunitat, 914.900 són homes i 793.200 són dones, el que
suposa una taxa d’assalarització femenina del 86% i una taxa d’assalarització
masculina del 80%.
Per províncies, les dones representen a Alacant el 47,2% i a València 46,1% dels
totals provincials, mentre que a Castelló representen només el 44,7%. (G14)

13
Gràfic 14. Persones assalariades per sexe 3r trimestre de 2018 (EPA)

53,6% Homes Dones

915.000 46,4%

790.700
53,9%
46,1%
52,8% 47,2%

479.600

410.300
326.900

292.600
55,3% 44,7%
108.500 87.800

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

Per sectors econòmics, la dona té un fort protagonisme en el sector serveis.


En este sentit, la majoria de les assalariades desenvolupen la seua activitat
laboral en els serveis que concentren el 87% del total d'assalariades, seguit a
molta distància del sector industrial, amb un 11%, i per últim, l'agricultura i la
construcció amb el 1% i el 1% respectivament. (G15)
Gràfic 15. Dones assalariades CV. Estructura sectorial 3r tri. de 2018 (EPA)

Agricultura Indústria Construcció Serveis

1%

11%
87%
1%

14
Respecte a la distribució per sexes en els distints sectors econòmics trobem més
convergència que en les xifres de persones empresàries, si bé, en tots els
sectors a excepció dels serveis, la participació de la dona és menor que la de
l'home.
D’aquesta manera, podem veure com en el sector de la construcció de cada 100
persones assalariades, 91 són homes i només 9 són dones, mentre que en
l’agricultura hi ha 19 dones cada 100 persones assalariades.
En la indústria la relació entre homes i dones és de 7 a 3, és a dir, de cada 10
persones assalariades, 7 són homes i 3 són dones.
Finalment, el sector serveis és el que aglutina a més dones que homes, en el
que per cada 100 persones assalariades, hi ha 55 dones i 45 homes. (G16)
Gràfic 16. Persones assalariades per sexe i sector econòmic CV 3r t.2018 (EPA)

Homes Dones 54,5%

45,5%

684.600
571.000

71,4%
222.300

28,6% 90,8% 9,2%


80,9% 19,1%
35.600 8.400 89.000 86.100 8.700

Agricultura Indústria Construcció Serveis

15
3.2.1. Persones assalariades. Sector públic i sector privat
Pel que fa a les dones que cobren un salari cal destacar:
— Major presència de l’assalariada en el sector privat respecte al sector públic.
— Primacia de la dona respecte a l’home entre les persones assalariades del
sector públic.
Actualment, a la Comunitat Valenciana existeixen 790.700 assalariades, de les
quals el 79% treballa en el sector privat i el 21% restant ho fa en el sector
públic. (G17)
Destacar la major presència de les dones respecte als homes en el sector públic,
representant el 57,1% de totes les persones assalariades en aquest sector. (G18)
Pel contrari, la presència de l’assalariada al sector privat és menor que la de
l’home, ja que representa el 44,2% de totes les persones assalariades d’aquest
sector. (G18)
Gràfic 17. Dones assalariades segons sector públic o privat CV 3r t.2018 (EPA)

624.900
79,0%

165.800
21,0%

Privat Públic

16
Gràfic 18. Percentatge de persones assalariades respecte al total segons sector
públic o privat CV 3r trimestre de 2018 (EPA)

Homes Dones

57,1% 55,8%
44,2%
42,9%

Sector públic Sector privat

4. Afiliació a la Seguretat Social (Seguretat Social / PECV)


Respecte a l’afiliació laboral, a l’octubre de 2018 existeixen 1.876.060 persones
afiliades a la Seguretat Social de les quals el 45,3% són dones i el 54,7% restant
són homes, percentatges similars als registrats en les tres províncies. (G19)
Gràfic 19. Persones afiliades octubre de 2018 (Seguretat Social)

Homes Dones
54,7%

45,3%
1.026.498

849.559

54,6%
45,4%
54,5%
541.273

45,5%
449.791
355.131

296.789

55,8%
44,2%
130.094 102.978

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

17
En quant a les persones afiliades per sector econòmic, cal destacar el major
volum d’homes afiliats respecte a les dones en l’agricultura, la industria i la
construcció. Per contra, en el sector serveis les afiliades concentren més de la
meitat de tota l’afiliació d’aquest sector. (G20).
Gràfic 20. Persones afiliades per sector econòmic CV 3r tri. 2018 (SDGE)

Homes Dones 52,9%


47,1%

730.838
650.216
72,7%
203.896
27,3% 88,6%
78,0%
22,0% 76.457 106.200 11,4%
56.016
15.786 13.643

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Sobre les persones afiliades en el règim d’autònoms, entre 2009 i 2018, les
dones han crescut en 14.066, i els homes han disminuït en 2.546. (G21).
Gràfic 21. Evolució de la variació de les persones autònomes CV (Seg.Social)

224.749 222.203

125.540
111.474

octubre 2009 octubre 2018 octubre 2009 octubre 2018

18
5. Atur registrat (SEPE - LABORA)
Més de 222.000 dones estaven registrades a 31 d’octubre com aturades, el que
suposa el 59,7% del total de persones aturades registrades a tota la Comunitat
Valenciana. Aquest percentatge és similar també a les tres províncies de la
Comunitat, es a dir, de cada 10 persones aturades en Alacant, Castelló i
València, 4 són homes i 6 són dones. (G22).
Gràfic 22. Persones aturades segons sexe. CV octubre 2018 (SEPE)

59,7%
Homes Dones
222.252

40,3%
149.841

60,3%
58,9%

109.964
39,7%
41.1%
88.684

72.384
61.915

39,7% 60,3%
15.542 23.604
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

6. Contractació laboral. Total, indefinida i temporal (SEPE-LABORA)


En el període acumulat de gener a octubre de 2018 s’han formalitzat a la
Comunitat Valenciana més d’1,7 milions de contractes laborals, dels quals el
42,7% han sigut signats per dones y el 57,3% restant per homes. (G23).
En uns percentatges similars entre dones i homes es situen els contractes
indefinits registrats en els primers deu mesos de 2018, on el 42,6% dels més
dels 193.000 que s’han signat a la Comunitat Valenciana corresponen a dones i
el 57,4% restant a homes. (G24).
Pel que respecta a la contractació temporal en aquest mateix període, cal
assenyalar que aquesta concentra el 89,0% de la contractació total de la

19
Comunitat Valenciana, percentatge similar al 89,1% que representen els
contractes temporals de dones respecte al total de contractes femenins.
La relació entre dones i homes en la contractació temporal és de 4 dones per 6
homes de cada deu contractes signats. (G25 i 26).
Gràfic 23. Contractació total acumulada gener a octubre 2018 (SEPE)

57,3%
Homes Dones
1.008.236

42,7%

58,5%
752.824

41,5%

575.840
55,3%
44,7%

408.674
319.804

56,8% 43,2%
258.633
112.592 85.517
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

Gràfic 24. Contractació indefinida acumulada gener a octubre 2018 (SEPE)

57,4%
Homes Dones
42,6%
111.239

58,2%
82.403

41,8%
55,2%
59.312

44,8%
42.681
35.591

28.932

60,2%
39,8%
16.336 10.790

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

20
Gràfic 25. Contractació temporal acumulada gener a octubre 2018 (SEPE)

57,2%

Homes Dones
42,8%
896.997

58,5%
670.421

41,5%

516.528
55,3%
44,7%

365.993
284.213

229.701 56,3% 43,7%


96.256 74.727
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

Gràfic 26. Dones. Percetatges de la contractació indefinida respecte a la


contractació total CV gener a octubre 2018 (SEPE)

Temporals Indefinits

10,9%

89,1%

21
7. Ocupació a temps parcial (EPA - PECV/INE)
A l’acusada temporalitat en la contractació femenina, s’afegeix el caràcter
parcial de part de l’ocupació de les dones. En aquest sentit, el 24,4% de
l’ocupació total femenina és a temps parcial, davant un 7,5% en el cas dels
homes. (G27).
Gràfic 27. Ocupació a temps parcial respecte el total 3r trimestre 2018

Homes Dones

24,4% 25,5% 24,6%


23,7%

8,6%
7,5% 6,4% 6,2%

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

No obstant, cal assenyalar una dinàmica positiva en els últims trimestres,


passant d’un màxim del 31,4% en el primer trimestre de 2017 al 24,4% actual,
la qual cosa representa un descens de set punts. (G28).
Gràfic 28. Evolució de l’ocupació a temps parcial respecte del total CV

22
31,4%
29,5% 29,2%
28,9%

Dones 24,4%
Homes

10,6% 10,9%
10,8% 9,2%
7,5%
T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3
2015 2016 2017 2018

8. Per guanys mitjans anuals per persona treballadora (2016)


(Enquesta d’Estructura Salarial - INE)
L’Enquesta d’Estructura Salarial de l’any 2016 ens indica que la dona guanya un
22,5% menys del que guanya un home, rebaixant-se en tres puns percentuals la
diferència registrada en l’any 2015 (25,5%). (G29). És a dir, en termes de guanys
mitjans anuals, una dona necessita treballar un any, tres mesos i catorze dies
per a poder guanyar el mateix que guanya un home en un any.
Gràfic 29. Guanys mitjans anuals per persona treballadora CV. 2016

23.672 €

18.350 €

Homes Dones

23
Gràfic 30. Guanys mitjans anuals per dona treballadora. CCAA 2016

23.428 €
20.131 €
18.350 €

Aragó
Castella i Lleó

Canàries
Navarra

Galícia

Castella la Manxa
Balears, Illes

C.Valenciana

Múrcia
Catalunya
Madrid
País Basc

Rioja, La

Cantàbria
Espanya

Astúries

Andalusia
Per últim, cal destacar l’increment que ha experimentat a la Comunitat
Valenciana en 2016 el guany mitjà anual de la dona, que en termes absoluts
suposa un increment de 538 euros més que 2015, i en termes relatius
representa un augment del 3%. Tant en termes absoluts, com en termes
relatius, la Comunitat Valenciana registra el major increment anual de totes les
comunitats autònomes. (G31-32).
Gràfic 31. Increment anual dels guanys mitjans anuals per dona treballadora.
2016 respecte a 2015 (euros)

538 493
383
285 261
201 185
153 164 139 116
80 56

-68 -99 -109


-164 -184
Castella i Lleó

Aragó
Canàries
Navarra

Galícia

Castella la Manxa
Balears, Illes
C.Valenciana
Múrcia

Catalunya

Extremadura

Madrid
País Basc
Rioja, La
Cantàbria

Espanya
Astúries

Andalusia

Gràfic 32. Increment anual percentual dels guanys mitjans anuals per dona

24
treballadora. 2016 respecte a 2015 (%)

3,0 2,8
1,9 1,5
1,5 1,1
0,9 0,8 0,8 0,7 0,6
0,4 0,3

-0,4-0,4-0,5
-0,9-1,0

Castella i Lleó

Aragó
Canàries
Navarra

Galícia

Castella la Manxa
Balears, Illes
C.Valenciana
Múrcia

Catalunya

Extremadura

Madrid
País Basc
Rioja, La
Cantàbria

Espanya
Astúries

Andalusia
Annex: fonts estadístiques de les gràfiques
G1 Taxa d’activitat 3r trimestre 2018 (EPA) INE
G2 % persones ocupades per sexe respecte al total ocupats/es CV (EPA) INE
G3 Persones ocupades per sexe 3r trimestre de 2018 (EPA) INE
G4 Persones aturades per sexe 3r trimestre de 2018 (EPA) INE
G5 Evolució taxa d’atur masculina i femenina CV (EPA) INE
G6 Taxa d’atur masculina i femenina 3r trimestre 2018 (EPA) INE
G7 Taxa d’atur per sexes menors de 25 anys CV (EPA) INE
Percentatge de persones ocupades amb estudis superiors respecte el total
G8 INE
d’ocupats/des 3r trimestre 2018 (EPA)

G9 Taxa d’atur femenina. General i amb estudis superiors 3r tr.2018 (EPA) INE
G10 Dones. Creació de llocs de treball (3r tri.2017 – 3r tri. de 2018) (EPA) INE

G11 Persones ocupades per compte propi 3r trimestre de 2018 (EPA) PECV

G12 Dones ocupades per compte propi. Estruc. sectorial 3r tri. de 2018 (EPA) INE
G13 Persones ocupades per compte propi per sexe i sector económic. (EPA) INE
G14 Persones assalariades per sexe 3r trimestre de 2018 (EPA) PECV

25
G15 Dones assalariades CV. Estructura sectorial 3r tri. de 2018 (EPA) INE
G16 Persones assalariades per sexe i sector econòmic CV 3r tri.2018 (EPA) INE
G17 Dones assalariades segons sector públic o privat CV 3r tri. 2018 (EPA) INE
Percentatge de persones assalariades respecte al total segons sector
G18 INE
públic o privat CV 3r trimestre de 2018 (EPA)

G19 Persones afiliades octubre de 2018 (Seguretat Social) INE


G20 Persones afiliades per sector econòmic CV 3r tri. 2018 (Seg. Social) PECV

G21 Evolució de la variació de les persones autònomes CV (Seg.Social) MEYSS /


S. Social

G22 Persones aturades segons sexe. CV octubre 2018 (SEPE) SEPE /


LABORA

G23 Contractació total acumulada gener a octubre 2018 (SEPE) SEPE /


LABORA

G24 Contractació indefinida acumulada gener a octubre 2018 (SEPE) SEPE /


LABORA

G25 Contractació temporal acumulada gener a octubre 2018 (SEPE) SEPE /


LABORA
Dones. Percetatges de la contractació indefinida respecte a la contractació SEPE /
G26
total CV gener a octubre 2018 (SEPE) LABORA

G27 Ocupació a temps parcial respecte el total 3r trimestre 2018 PECV


G28 Evolució de l’ocupació a temps parcial respecte del total CV INE
G29 Guanys mitjans anuals per persona treballadora CV. 2016 INE
G30 Guanys mitjans anuals per dona treballadora. CCAA 2016 INE
G31 Increment anual dels guanys mitjans anuals per dona treballadora. CCAA INE
G32 Increment anual % dels guanys mitjans anuals per dona treballadora. CCAA INE

− INE: Institut Nacional d’Estadística

− PECV: Portal Estadístic de la Comunitat Valenciana (Direcció General d’Economia de la


Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

− MEYSS: Ministeri d’Ocupació i Serveis Socials

26
− SEPE: Servei Public d’Ocupació Estatal

− LABORA: Servei Valencià d’Ocupació i Formació

27