You are on page 1of 27

L’atur i l’ocupació

segons sexe a la
Comunitat
Valenciana
1r trimestre de 2019

Subdirecció General del


Gabinet Tècnic.
Unitat d’Igualtat
Índex
1. Situació de les dones en el mercat laboral de la Comunitat Valenciana
(Enquesta de Població Activa – PECV / INE) ..................................................3
2. Anàlisi detallada del mercat laboral femení a la Comunitat Valenciana
(Enquesta de Població Activa – PECV / INE) ..................................................4
2.1. Taxa d’activitat ......................................................................................4
2.2. Persones ocupades.................................................................................5
2.3. Persones aturades, de llarga durada, taxa d’atur i taxa d’atur juvenil .....6
2.4. Dones ocupades i taxa d’atur per nivell d’estudis .................................10
3. Persones ocupades per compte propi i assalariades (Enquesta de Població
Activa – PECV / INE) ....................................................................................12
3.1. Persones ocupades per compte propi ..................................................12
3.2. Persones assalariades...........................................................................14
3.2.1. Persones assalariades. Sector públic i sector privat ...........................17
4. Afiliació a la Seguretat Social (Seguretat Social - PECV) ...............................18
5. Atur registrar (SEPE / LABORA) ...................................................................20
6. Contractació total, indefinida i temporal (SEPE / LABORA) .........................20
7. Ocupació a temps parcial (Enquesta de Població Activa – PECV / INE) ........23
8. Per guanys mitjans anuals per persona treballadora (2016)
(Enquesta d’Estructural Salarial - INE) .........................................................24
Annex: fonts estadístiques de les gràfiques ......................................................26
Fonts:
- INE
- LABORA, SEPE i SEGURETAT SOCIAL
- PORTAL ESTADÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PECV). (Direcció
General d’Economia de la Conselleria d’Economia, Sectors Productius,
Comerç i Treball).
* Les dades de l’INE estan referides a l’EPA del 1r trimestre de 2019, i a l’Enquesta d’Estructura Salarial de l’any
2016.
* Les dades de LABORA, del SEPE i de la SEGURETAT SOCIAL són de març de 2019.

* Les dades del Portal Estadístic de la Comunitat Valenciana pertanyen a l’EPA del 1r trimestre de 2019 i a
l’afiliació laboral del 1r trimestre de 2019.

2
1. Situació de les dones en el mercat laboral de la Comunitat
Valenciana (Enquesta de Població Activa – PECV / INE)
Presentem un nou informe de la situació de les dones en el mercat laboral amb dades
corresponents al 1r trimestre de 2019.

En aquest informe incorporem nova informació relativa a la situació i evolució de les


persones aturades de llarga durada que estan més de dos anys buscant activament un
lloc de treball.

Les fonts estadístiques utilitzades per a la recollida de dades del mercat laboral
valencià són la Seguretat Social, l’Enquesta de Població Activa (INE), l’atur registrat i la
contractació laboral (SEPE i LABORA) i el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
(PEGV).
De l'estudi de les dades es constata que la participació de les dones en l'àmbit laboral
i empresarial continua sent més baixa que la dels homes. A més a més, les diferències
entre homes i dones es fan més evidents en el primer trimestre de l’any, un període
que, de manera recurrent, comporta una reducció d’ocupació degut a la finalització
de la campanya nadalenca, afectant en major mesura a les dones.

Així es comprova que hi ha:

— Menor presència de les dones en el mercat laboral. La taxa d’activitat femenina


està 12,6 punts per davall de la masculina en el conjunt de la Comunitat
Valenciana. Per províncies, destaca una major diferència a Alacant amb 13,5
punts de desviació entre la taxa femenina i la masculina.

— Menys dones que homes treballant. Les dones ocupen menys de la meitat dels
llocs de treball que existeixen en l’actualitat a la Comunitat Valenciana. Tant en
termes de població ocupada de l’Enquesta de Població Activa, com en termes
d’afiliació a la Seguretat Social, les dones representen al voltant del 45% de tota la
població ocupada enfront del 55% dels homes.

— La major part de les dones estan treballant en el sector serveis, on es concentra el


86% de tota l’ocupació femenina.

3
— Major rellevància de la formació acadèmica en les dones que en els homes. Més
del 46% de les ocupades tenen estudis superiors, mentre que aquest percentatge
entre els homes baixa fins al 35,1%.
— Menor presència de les dones entre les persones ocupades per compte propi. El
64,7% del total són homes enfront del 35,3% de dones.
— Encara que dues de cada tres persones autònomes són homes, la presència de la
dona en aquest col.lectiu ha crescut des de 2015 fins 2019 un 8,3%, quasi el doble
del creixement registrat per l’home, un 4,5%.

Respecte als guanys mitjans anuals, cal destacar que les dones estan un 22,5% per sota
dels homes, si bé, també és destacable que en 2016 aquesta escletxa salarial s’ha reduït 3
punts respecte a 2015.

D’ altra banda, el guany mitjà de les dones a la Comunitat Valenciana en 2016 s’ha
incrementat un 3% respecte a 2015, el que suposa l'increment més gran de totes les
comunitats autònomes.

Per últim, indicar que amb les properes dades de guanys mitjans anuals, corresponents a
l’any 2017, estarem en disposició d’elaborar i publicar un informe més exhaustiu
d’aquestes variables.

2. Anàlisi detallat del mercat laboral femení a la Comunitat


Valenciana (Enquesta de Població Activa – PECV / INE)

2.1. Taxa d’activitat


Un fet molt significatiu és la diferència existent, de més de dotze punts, entre la
taxa d'activitat masculina i la femenina, situant-se actualment a la Comunitat
Valenciana en el 64,0% la primera i en el 51,4% la segona. Per províncies, les
diferències són semblants a la de la Comunitat Valenciana, registrant-se una
major divergència en la província d’Alacant on la desviació entre homes i dones
és de 13,5 punts. (G1)

4
Gràfic 1. Taxa d’activitat 1r trimestre 2019 (EPA)

Homes Dones
64,0% 63,5% 64,7%
63,0%

51,4% 51,6% 52,8%


49,5%

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

2.2. Persones ocupades


Respecte al conjunt de les persones ocupades, en els últims onze anys el pes de
les dones amb un lloc de treball respecte al total de persones ocupades ha pujat
dos punts i mig i ja representen el 44,2% del total de les persones ocupades.
(G2 i G3)
Gràfic 2. % persones ocupades per sexe respecte al total ocupats/es CV (EPA)

58,3%
54,6% 54,8% 55,8%

45,4% 45,2%
44,2%
41,7%

Dones Homes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5
Gràfic 3. Persones ocupades per sexe 1r trimestre 2019 (EPA)

Homes Dones
55,8%
1.145.000
44,2%
908.400
55,1%
56,6% 44,9%
43,4%

593.900
419.800

484.700
321.600
56,2% 43,8%
131.200 102.200

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

2.3. Persones aturades, taxa d’atur i taxa d’atur juvenil


Quant al nombre de persones aturades, cal significar que les dones representen
en aquests moments poc més de la meitat del total de la desocupació estimada de
la Comunitat Valenciana, amb 184.100 aturades enfront dels 153.200 aturats. (G4)
Gràfic 4. Persones aturades per sexe 1r trimestre 2019 (EPA)

54,6% Homes Dones


45,4%
153.200

184.100

56,2%
52,0% 43,8%
48,0%
91.300
70.400
65.000

71.100

43,3% 56,7%
17.100 26.800
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

6
Respecte al nombre de persones aturades de llarga durada que estan més de dos
anys buscant un lloc de treball, es pot apreciar en els gràfics posteriors com ha
anat reduint-se de manera significativa des de l’any 2015 fins l’actualitat , tant en el
nombre d’aturats i aturades de llarga durada, com en el percentange d’aquestes
respecte al nombre total de persones aturades. (G5 i G6)
Gràfic 5. Persones aturades de llarga durada amb dos o més
anys buscant un lloc de treball 1r trimestre (EPA)

Dones Homes

155.300
143.000

143.000
132.200
131.200

128.900

128.800
128.700
111.400

110.700
99.300
90.600

85.600
75.000

73.000
71.600

56.700
49.400
44.100
36.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gràfic 6. % Persones aturades de llarga durada amb dos o més


anys buscant un lloc de treball respecte al total de persones aturades (EPA)

49,8%
43,8% 41,5%
47,6%
31,3% 43,6% 32,2%
35,3%
30,8%
18,3% 29,7%
Dones Homes
11,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7
La taxa d’atur femenina és del 16,9% enfront del 11,8% de la masculina. Des de
2015 la taxa d’atur femenina s’ha reduït més de huit punts i la masculina prop de
dotze punts. (G7)
Gràfic 7. Evolució taxa d’atur masculina i femenina CV (EPA)

25,0
23,0
21,7 23,7
16,9

Dones Homes 11,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En les tres províncies de la Comunitat Valenciana la taxa d’atur femenina és major


que la masculina, si bé, presenta major divergència en la de Castelló, on se situa
6,5 punts per damunt de la dels homes. (G8)
Gràfic 8. Taxa d’atur masculina i femenina 1r trimestre 2019 (EPA)

Homes Dones

18,0% 18,0%
16,9%
15,9%
13,4%
11,8% 11,5%
10,7%

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

8
Respecte a la població menor de 25 anys, cal dir que la crisi econòmica patida
als últims anys ha castigat més durament a les dones més joves. En aquest
sentit, la taxa d’atur entre les menors de 25 anys es va incrementar fortament
fins a l’any 2014 on va arribar a situar-se en el 58,4%, baixant posteriorment
any rere any fins al 38,0% actual, prop d’onze punts per damunt de la taxa
d’atur masculina (27,3%) (G9)
Com es pot apreciar en el gràfic inferior, entre 2009 i 2014 la destrucció de llocs
de treball va ser constant i contínua, comprovant que la taxa d’atur juvenil
femenina va pujar més de 24 punts percentuals. Des de 2014 fins a l’actualitat
s’ha reduït més de 20 punts. (G9).
Gràfic 9. Taxa d’atur per sexes menors de 25 anys CV (EPA)

66,6

52,5
53,0 47,8
58,4
51,9
39,7 48,4 38,0
43,7
34,0 Dones Homes
27,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9
2.4. Dones ocupades i taxa d’atur per nivell d’estudis
Pel que respecta al nivell d’estudis, cal destacar la importància que la formació
acadèmica té en l’actualitat per a millorar les oportunitats laborals i per
aconseguir un lloc de treball. A més, la influència que té la formació acadèmica
per a treballar és més palpable entre les dones que entre els homes.
En aquest sentit, prop de la meitat de les ocupades tenen estudis superiors
(46,1%), mentre que aquest percentatge entre els homes és del 35,1%, és a dir,
sols un de cada tres ocupats té estudis superiors. (G10).
Cal destacar que la taxa d’atur de les dones amb estudis superiors està situada
en el 11,2%, prop de sis punts per davall de la taxa d’atur femenina general
(16,9%). (G11).
A més a més, la creació d’ocupació entre les dones amb estudis superiors ha
crescut en l’últim any en 8.900 nous llocs de treball, en canvi s’ha produït una
reducció de 1.300 llocs de treball entre aquelles que no tenen l’ESO acabada.
(G12).
MÉS FORMACIÓ, MÉS OCUPACIÓ
Gràfic 10. Percentatge de persones ocupades amb estudis superiors respecte
el total d’ocupades 1r trimestre 2019 (EPA)

46,1%
35,1%

Homes Dones

10
Gràfic 11. Taxa d’atur femenina. General i amb estudis superiors 1 t2019 (EPA)

16,9%
11,2%

Taxa d'atur femenina total Amb estudis superiors

Gràfic 12. Dones. Creació de llocs de treball (1r tri.2018 – 1r tri. 2019) (EPA)

8.900

1.000

-1.300
Sense l' ESO Amb l' ESO Amb estudis superiors

11
3. Persones ocupades per compte propi i assalariades (Enquesta de
Població Activa – PECV / INE)

3.1. Persones ocupades per compte propi


En el primer trimestre de 2019 existeixen 354.400 persones ocupades per
compte propi a la Comunitat Valenciana, que representen un 17,2% del total de
les persones ocupades.
Un col·lectiu on les dones estan clarament en minoria, ja que representen el
35,3% del total enfront del 64,7% d'homes.
En l’àmbit provincial València és la província amb major representació femenina
en el conjunt de persones ocupades per compte propi, concentrant el 36,7% del
total provincial. Per contra, a la província de Castelló les dones representen el
33,3% mentre que a Alacant suposen en 34,0% del total provincial. (G13)
Gràfic 13. Persones ocupades per compte propi. 1r trimestre 2019 (EPA)

64,7% Homes Dones


229.400

35,3%
63,3%
66,0%
125.000

114.800

36,7%
34,0%
88.700

66.600

66,7%
45.600 33,3%
25.800
12.900
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

12
La majoria de les dones ocupades per compte propi desenvolupen la seua
activitat en el sector serveis que comprén el 87% del total d’empresàries, seguit
a molta distància del sector industrial, amb un 8%, de l'agricultura amb un 3%, i
del sector de la construcció amb un 2%. (G14)
Gràfic 14. Dones ocupades per compte propi CV.
Estructura sectorial 1r trimestre 2019 (EPA)

Agricultura Indústria Construcció Serveis

3%
8%
87%
2%

Respecte a la distribució estructural per sexes, hi ha clares diferències entre els


distints sectors econòmics. En el sector de la construcció de cada 100 persones
ocupades per compte propi, 95 són homes i només 5 són dones.
En el sector agrari i en el sector industrial la relació entre dones i homes
continua sent molt dispar, situant-se en 79 homes per 21 dones en l’agricultura i
71 homes per 29 dones en el sector industrial.
En canvi, on trobem una proporció més equilibrada entre homes i dones és en
el sector serveis, ja que de cada 100 persones ocupades per compte propi 58
són homes i 42 són dones. (G15)

13
Gràfic 15. Persones ocupades per compte propi
per sexe i sector econòmic CV 1r tri.2019 (EPA)

58,4%
Homes Dones

153.300
41,6%

109.400
94,5%
70,8%
29,2%
79,0% 21,0% 37.500 5,5%
9.500
15.400 4.100 23.000 2.200

Agricultura Indústria Construcció Serveis

3.2. Persones assalariades


En el primer trimestre de 2019 hi ha un total d'1.699.000 persones assalariades
a la Comunitat Valenciana.
En aquest col·lectiu la distribució segons sexe és més uniforme: 54% són homes
i el 46% restant dones.
D'aquesta manera, dels prop d’1,7 milions de persones assalariades que
existeixen a la Comunitat, 915.700 són homes i 783.300 són dones,
representant el 80% i el 92% del total d’ocupats i ocupades respectivament.
Per províncies, les dones representen a Alacant el 45,5% i a València el 46,6% dels
totals provincials, mentre que a Castelló representen el 45,8%. (G16)

14
Gràfic 16. Persones assalariades per sexe 1r trimestre 2019 (EPA)

53,9% Homes Dones


915.700 46,1%

783.300
53,4%
46,6%
54,5%

479.100
45,5%

418.000
331.100

276.100
54,2% 45,8%
105.400 89.200

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

Per sectors econòmics, les dones tenen un fort protagonisme en el sector serveis.
En aquest sentit, la majoria de les assalariades desenvolupen la seua activitat
laboral en els serveis representant el 86% del total d'assalariades, seguit a
molta distància del sector industrial, amb un 11%, i per últim, l'agricultura i la
construcció amb el 2% i l'1% respectivament. (G17)
Gràfic 17. Dones assalariades CV. Estructura sectorial 1r trimestre 2019 (EPA)

Agricultura Indústria Construcció Serveis

1%
11%
86%
2%

15
Respecte a la distribució per sexes la divergència entre homes i dones continua
sent molt elevada en tots els sectors econòmics a excepció dels serveis, on la
presència de les dones és major que la dels homes.
D’aquesta manera, podem veure com en el sector de la construcció de cada 100
persones treballadores, 89 són homes i només 11 són dones, mentre que en
l’agricultura hi ha 18 dones cada 100.
En la indústria la relació entre homes i dones és de 7 a 3, és a dir, de cada 10
persones, 7 són homes i 3 són dones.
Finalment, el sector serveis és el que aglutina a més dones que homes, en el
que per cada 100 persones assalariades, hi ha 55 dones i 45 homes. (G18)

Gràfic 18. Persones assalariades per sexe i sector econòmic CV 1r t.2019 (EPA)

Homes Dones 55,0%

45,0%

675.600
553.200

72,5%
229.600

81,6% 27,5% 89,2% 10,8


18,4%
41.300 91.600 11.100
9.300 87.300

Agricultura Indústria Construcció Serveis

16
3.2.1. Persones assalariades. Sector públic i sector privat
Pel que fa a les dones que cobren un salari cal destacar:
— Tenen major presència en el sector privat que en el sector públic.
— Hi ha primacia de les dones respecte als homes entre les persones
assalariades del sector públic.
Actualment, a la Comunitat Valenciana existeixen 783.300 dones assalariades,
de les quals el 79% treballa en el sector privat i el 21% en el sector públic. (G19)
Es destaca la major presència de les dones respecte als homes en el sector públic,
representant el 55,6% del total de les persones assalariades en aquest sector.
(G20)
Al contrari, la presència de les dones al sector privat és menor que la dels
homes, ja que representa el 43,9% de totes les persones assalariades d’aquest
sector. (G20)
Gràfic 19. Dones assalariades segons sector públic o privat CV 1r t.2019 (EPA)

615.400
78,6%

168.000
21,4%
Privat Públic

17
Gràfic 20. Percentatge de persones assalariades respecte al total segons sector
públic o privat CV 1r trimestre de 2019 (EPA)

Homes Dones

56,2% 56,1%

43,8% 43,9%

Sector públic Sector privat

4. Afiliació a la Seguretat Social (Seguretat Social / PECV)


Quant a l’afiliació laboral, en el 1r tri. de 2019 existeixen 1.896.258 persones
afiliades a la Seguretat Social de les quals el 45,3% són dones i el 54,7% restant
són homes, percentatges similars als registrats en les tres províncies. (G21)
Gràfic 21. Persones afiliades 1r tri. 2019 (Seg. Social)

54,7%
Homes Dones

45,3%
1.038.015

858.243

54,6%
45,4%
54,7%
549.967

45,3%
457.881
358.329

296.677

55,6%
44,4%
129.719 103.685

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

18
Per sectors econòmics, cal destacar el major volum d'homes en agricultura,
indústria i construcció, i de dones en el sector serveis. (G22).
Gràfic 22. Persones afiliades per sector econòmic CV 1r tri. 2019 (Seg. Social)

Homes Dones 53,2%


46,8%

749.674
658.852
72,5%
206.468
27,5% 88,8%
79,0%
21,0% 78.430 112.841 11,2%
59.854
15.931 14.208

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Les persones afiliades autònomes ascendeixenen en març de 2019 a 349.703,


de les quals 222.850 són homes i 126.853 són dones. Respecte a la variació
entre 2015 i 2019, les afiliades autònomes han crescut un 8,3%, i els homes ho
han fet en un 4,5%. (G23).
Gràfic 23. Evolució de la variació de les persones autònomes CV (Seg.Social)

213.309 222.850

116.926 126.853

març 2015 març 2019 març 2015 març 2019

19
5. Atur registrat (SEPE - LABORA)
Més de 222.800 dones estaven registrades a 31 de març de 2019 com a
aturades, el que suposa el 60,2% del total de persones aturades registrades a
tota la Comunitat Valenciana. Aquest percentatge és similar també a les tres
províncies de la Comunitat, és a dir, de cada 10 persones aturades en Alacant,
Castelló i València, 4 són homes i 6 són dones. (G24).
Gràfic 24. Persones aturades segons sexe. CV març 2019 (SEPE)

60,2%
Homes Dones
222.893

39,8%
147.502

60,5%
59,6%

108.792
39,5%
90.096

40.4%

70.888
60.950

39,5% 60,5%
15.664 24.005
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

6. Contractació laboral. Total, indefinida i temporal (SEPE-LABORA)


En el període acumulat de gener a març de 2019 s’han formalitzat a la
Comunitat Valenciana més de 466.000 contractes laborals, dels quals el 42,1%
han sigut signats per dones i el 57,9% restant per homes. (G25).
En uns percentatges similars entre dones i homes se situen els contractes
indefinits registrats en aquets període, on el 41,7% dels més dels 53.500 que
s’han signat a la Comunitat Valenciana corresponen a dones i el 58,3% restant a
homes. (G26).
Respecte a la contractació temporal, entre gener i març de 2019 s’han signat un
total de 412.836 contractes, dels quals 238.993, el 57,9% del total corresponen
a homes i 173.843, el 42,1% restant a dones. (G27).

20
La contractació temporal representa el 88,6% entre les dones i el 88,5% entre
els homes. (G28).
La relació entre dones i homes en la contractació temporal és de 4 dones per 6
homes de cada deu contractes signats. (G27 i G28).
Gràfic 25. Contractació total acumulada gener a març 2019 (SEPE)

57,9%
Homes Dones
270.212

42,1%

58,5%
196.189

41,5%

157.980
56,3%

111.902
43,7%
83.541

59,5% 40,5%
64.783
28.691 19.504
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

Gràfic 26. Contractació indefinida acumulada gener a març 2019 (SEPE)

58,3%

Homes Dones
41,7%
31.219

58,7%
22.346

41,3%
55,8%
16.355

44,2%
10.388

11.489

63,1%
8.237

36,9%
4.476 2.620
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

21
Gràfic 27. Contractació temporal acumulada gener a març 2019 (SEPE)

57,9%
Homes Dones
238.993

42,1%
58,5%
173.843

41,5%

141.625
56,4%
43,3%

100.413
73.153

56.546

58,9% 41,1%
24.215 16.884
Comunitat Alacant Castelló València
Valenciana

Gràfic 28. Percentatges de la contractació temporal i indefinida


respecte a la contractació total CV gener a març 2019 (SEPE)

HOMES DONES
Temporals Indefinits Temporals Indefinits

11,5% 11,4%
88,5% 88,6%

22
7. Ocupació a temps parcial (EPA - PECV/INE)
A l’acusada temporalitat en la contractació femenina, s’afegeix el caràcter
parcial de part de l’ocupació de les dones. El 26,0% de l’ocupació total femenina
és a temps parcial, davant un 8,7% en el cas dels homes. (G29).
Gràfic 29. Ocupació a temps parcial respecte el total 1r trimestre 2019

Homes Dones

28,8%
26,0% 26,2%
24,8%

9,4%
8,7% 8,0% 7,4%

Comunitat Alacant Castelló València


Valenciana

No obstant, cal assenyalar una dinàmica positiva en els últims trimestres, amb
una reducció de la temporalitat des de 2017 fins l’actualitat de 5,2 punts en el
cas de les dones i d’1,6 punts entre els homes. (G30).
Gràfic 30. Evolució de l’ocupació a temps parcial respecte del total CV

31,2%
29,5% 29,2%
27,5%
26,0%

Dones Homes

10,8% 10,3% 9,0%


9,4% 8,7%
T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

2015 2016 2017 2018 2019

23
8. Per guanys mitjans anuals per persona treballadora (2016)
(Enquesta d’Estructura Salarial - INE)

L’Enquesta d’Estructura Salarial de l’any 2016 ens indica que la dona guanya un
22,5% menys del que guanya un home, rebaixant-se en tres punts percentuals
la diferència registrada en l’any 2015 (25,5%). (G31). És a dir, en termes de
guanys mitjans anuals, una dona necessita treballar tres mesos i catorze dies
més per a poder guanyar el mateix que guanya un home en un any.
Gràfic 31. Guanys mitjans anuals per persona treballadora CV. 2016

23.672 €

18.350 €

Homes Dones

Gràfic 32. Guanys mitjans anuals per dona treballadora. CCAA 2016

23.428 €
20.131 €
18.350 €
Aragó
Castella i Lleó

Canàries
Navarra

Galícia

Castella la Manxa
Balears, Illes

C.Valenciana

Múrcia
Catalunya
Madrid
País Basc

Rioja, La

Cantàbria
Espanya

Astúries

Andalusia

24
Per últim, cal destacar l’increment que ha experimentat a la Comunitat
Valenciana en 2016 el guany mitjà anual de les dones, que en termes absoluts
suposa un increment de 538 euros més que 2015, i en termes relatius
representa un augment del 3%. Tant en termes absoluts, com en termes
relatius, la Comunitat Valenciana registra el major increment anual de totes les
comunitats autònomes. (G33-34).
Gràfic 33. Increment anual dels guanys mitjans anuals per dona treballadora.
2016 respecte a 2015 (euros)

538 493
383
285 261
201 185
153 164 139 116
80 56

-68 -99 -109


-164 -184
Castella i Lleó

Aragó
Canàries
Navarra

Galícia

Castella la Manxa
Balears, Illes
C.Valenciana
Múrcia

Catalunya

Extremadura

Madrid
País Basc
Rioja, La
Cantàbria

Espanya
Astúries

Andalusia

Gràfic 34. Increment anual percentual dels guanys mitjans anuals per dona
treballadora. 2016 respecte a 2015 (%)

3,0 2,8
1,9 1,5
1,5 1,1
0,9 0,8 0,8 0,7 0,6
0,4 0,3

-0,4-0,4-0,5
-0,9-1,0
Castella i Lleó

Aragó
Canàries
Navarra

Galícia

Castella la Manxa
Balears, Illes
C.Valenciana
Múrcia

Catalunya

Extremadura

Madrid
País Basc
Rioja, La
Cantàbria

Espanya
Astúries

Andalusia

25
Annex: fonts estadístiques de les gràfiques
G1 Taxa d’activitat (EPA) INE
G2 % persones ocupades per sexe respecte al total ocupats/es CV (EPA) INE
G3 Persones ocupades per sexe (EPA) INE
G4 Persones aturades per sexe (EPA) INE
G5 Persones aturades amb més de dos anys en recerca de treball. (EPA) INE
G6 % Persones aturades amb més de dos anys en recerca d de treball. (EPA) INE
G7 Evolució taxa d’atur masculina i femenina CV (EPA) INE
G8 Taxa d’atur masculina i femenina (EPA) INE
G9 Taxa d’atur per sexes menors de 25 anys CV (EPA) INE
Percentatge de persones ocupades amb estudis superiors respecte el total
G10 INE
d’ocupats/des (EPA)

G11 Taxa d’atur femenina. General i amb estudis superiors (EPA) INE
G12 Dones. Creació de llocs de treball (EPA) INE

G13 Persones ocupades per compte propi (EPA) PECV

G14 Dones ocupades per compte propi. Estructura sectorial (EPA) INE
G15 Persones ocupades per compte propi per sexe i sector económic. (EPA) INE
G16 Persones assalariades per sexe (EPA) PECV
G17 Dones assalariades CV. Estructura sectorial (EPA) INE
G18 Persones assalariades per sexe i sector econòmic CV (EPA) INE
G19 Dones assalariades segons sector públic o privat CV (EPA) INE
Percentatge de persones assalariades respecte al total segons sector
G20 INE
públic o privat CV (EPA)

G21 Persones afiliades (Seguretat Social) PECV


G22 Persones afiliades per sector econòmic CV (Seg. Social) PECV

G23 Evolució de la variació de les persones autònomes CV (Seg.Social) MEYSS /


S. Social

26
G24 Persones aturades segons sexe. CV (SEPE) SEPE /
LABORA

G25 Contractació total acumulada (SEPE) SEPE /


LABORA

G26 Contractació indefinida acumulada (SEPE) SEPE /


LABORA

G27 Contractació temporal acumulada (SEPE) SEPE /


LABORA
Dones. Percetatges de la contractació indefinida respecte a la contractació SEPE /
G28
total CV (SEPE) LABORA

G29 Ocupació a temps parcial respecte el total (EPA) PECV


G30 Evolució de l’ocupació a temps parcial respecte del total CV (EPA) INE
G31 Guanys mitjans anuals per persona treballadora CV. INE
G32 Guanys mitjans anuals per dona treballadora. CCAA INE
G33 Increment anual dels guanys mitjans anuals per dona treballadora. CCAA INE
G34 Increment anual % dels guanys mitjans anuals per dona treballadora. CCAA INE

− INE: Institut Nacional d’Estadística

− PECV: Portal Estadístic de la Comunitat Valenciana (Direcció General d’Economia de la


Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

− MITRAMISS: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

− SEPE: Servei Public d’Ocupació Estatal

− LABORA: Servei Valencià d’Ocupació i Formació

27