You are on page 1of 3

BAHAGI NG PAMANAHONG PAPEL

MGA PAHINANG PRELIMINARI O FRONT MATTERS

a) Fly Leaf 1 – ang pinakaunang pahina ng pamanahong papel. Walang nakasulat sa pahinang ito sa
madaling salita blangkong papel ito.

b) Pamagating Pahina - ito ay nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong papel. Nakasaad din dito
kung kanino iniharap o ipnasa ang papel, kung saang asignatura ito pangagailangan, kung sino ang
gumawa at komplesyon. Nagmukhang inverted pyramid ang pagkakaayos nito.

c) Dahong Pagpapatibay – ang tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik


at pagkakatanggap ng guro ng pamanahong-papel.

d) Pasasalamat o Pagkilala - tinutukoy rito ang sinumang nakatulong ng mananaliksik sa


pagsasagawa ng pananaliksik gayo’y nararapat na pasalamatan.

e) Talaan ng Nilalaman - nakaayos ang pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pamanahong


papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

f) Talaan ng Talahanayan o graf - nakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/o graf na nasa
loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

g) Fly Leaf 2 – isang blangkong papel o pahina bago ang katawan ng pamanahong papel.

KABANATA 1. ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

a) Ang Panimula o Introduksyon


>ay isang maikling talataang kinapapalooba n ng pangkalahatang pagtalakay ng paksa ng
pananaliksik.

b) B. Layunin ng Pag-aaral
> inilalahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral.
>Tinutukoy din dito ang mga ispesifik na suliranin na nasa anyong patanong.

c) Kahalagahan ng Pag-aaral
> inilalahad ang signifikans ng pagsasagawa ng pananaliksik ng paksa ng pag-aaral. Inilalahad
dito kung sino ang makikinabang sa nasabing pag-aaral.

d) Saklaw at Limitasyon
>tinutukoy ang simula at hangganan ng pananaliksik

e) Definisyon ng mga Terminolohiya


>ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isa’y binigyan ng
kahulugan. Maaaring itong:
Operational na Kahulugan – kung paano ito ginamit sa pananaliksik
Conceptual na Kahulugan – istandard na kahulugan. Makikita sa diksyunaryo.
KABANATA II: MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

 tinutukoy ang mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng


pananaliksik
 tukuyin ang bago o nailimbag sa loob ng huling sampung taon.
 gumamit ng pag-aaral at literaturang lokal at dayuhan.

KABANATA III: DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

a. Disenyo ng Pananaliksik – nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral.
Para sa inyong pamanahong-papel, iminumungkahi ang pinasimple na, deskriptiv-analitik na isang
disenyo ng pangangalap ng mga datos at imformasyon hinggil sa mga salik o factors na kaugnay ng
paksa ng pananaliksik.

b. Respondente – tinutukoy kung ilan sila at paano at bakit sila napili sa sarvey.

c. Instrumento ng Pananaliksik – inilalarawan ang paraang ginagamit ng pananaliksik sa pangangalap


ng mga datos at imformasyon. Iniisa-isa rin ang mga hakbang na kanyang ginawa at kung maari, kung
paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang.

d. Tritment ng mga Datos – inilalarawan kung anong istatistikal na paraan ang ginamit upang ang mga
numerikal na datos ay mailalarawan. Dahil ito’y isang pamanahong-papel lamang, hindi kailangang
gumamit ng mga kompleks na istatistikal tritment. Sapat na ang pagkuha ng porsyento o bahagdan
matapoos mai-tally ang mga kasagutan sa kwestyoneyr ng mga respondente.

KABANATA IV: PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

• Sa kabanatang ito inilalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal
at tabular o grafik na presentasyon. Sa teksto, inilalahad ng mananaliksik ang kanyang analisis o
pagsusuri.

KABANATA V: LAGOM, KONKLUSYON at REKOMENDASYON

a) Lagom - Dito binubuod ang mga datos at informasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensivong
tinatalakay sa kabanata III.

b) Konklusyon - Ito ay mga inferenses, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon, pangkalahatang


pahayag, at/o paglalahad batay sa mga datos at informasyong nakalap ng mananaliksik.

c) Rekomendasyon - Ito ay ang mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o naatuklasan
sa pananaliksik.

MGA PANGHULING PAHINA


• Ang Listahan ng Sanggunian ay isang kumpletong tala ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit ng
mananaliksik sa pagsulat ng pamanahong papel.

• Ang Apendiks ay tinatawag ding Dahong-Dagdag. Maaaring ilagay o ipaloob dito ang mga liham,
formularyo ng evalwasyon, transkripsyon ng intervyu, sampol ng sarvey-kwestyoneyr, bio-data ng
mananaliksik, mga larawan, kliping, at kung anu-ano p