You are on page 1of 161

HÀNH TRANG KIẾN THỨC

CHO KÌ THI THPT QG

vectorstock.com/11301267

Ths Nguyễn Thanh Tú


Tuyển tập

Bộ chuyên đề, bài tập phương pháp, bài tập


Vật Lý THPTQG theo 4 cấp độ khó tăng dần
2019 - Chuyên đề 3 - ĐIỆN XOAY CHIỀU
(Có lời giải chi tiết)
PDF VERSION | 2019 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM

Tài liệu chuẩn tham khảo


Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : 
Nguyen Thanh Tu Group

Hỗ trợ chuyển giao


Fb www.facebook.com/HoaHocQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

CHỦ ĐỀ 15: ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
 VIẾT BIỂU THỨC CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP
1. Biểu thức hiệu điện thế xoay chiều:
u(t) = U 0 cos(ωt + φu )
Trong đó: u(t) : hiệu điện thế tức thời (V)

N
Ơ
U 0 : hiệu điện thế cực đại (V)

H
φ u : pha ban đầu của hiệu điện thế.

N
Y
2. Biểu thức cường độ dòng điện:

U
i(t) = I 0 cos(ωt + φ i )

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Trong đó: i(t) : cường độ dòng điện tức thời (A)
I0 : cường độ dòng điện cực đại (A)

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

φi : pha ban đầu của cường độ dòng điện.

Đ
G
3. Các giá trị hiệu dụng:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

U0 I0
U (V); I 
Ư (A)

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


2
H2
ẦN

4. Các loại đoạn mạch


TR

UR
*Đoạn mạch chỉ có R: u R cùng pha với i; I 
R
B

π U
00

*Đoạn mạch chỉ có L: u L sớm pha hơn i góc ; I  L ; với ZL  ω.L () là cảm kháng.
2 ZL
10

π U 1
A

*Đoạn mạch chỉ có C: u C chậm pha hơn i góc ; I  C ; với ZC  () là dung kháng.
Ó

2 ZC ω.C
-H

Bảng ghép linh kiện:


Ý

Ghép nối tiếp Ghép song song


-L

R  R1  R 2  ...  R n 1 1 1 1
   ... 
ÁN

R R1 R 2 Rn
ZL  ZL1  ZL2  ...  ZLn
TO

1 1 1 1
L  L1  L 2  ...  L n    ... 
ZL ZL1 ZL2 ZLn
ÀN

ZC  ZC1  ZC2  ...  ZCn


1 1 1 1
Đ

   ... 
1 1 1 1 L L1 L 2 Ln
N

   ... 
C C1 C2 Cn
IỄ

1 1 1 1
   ... 
D

ZC ZC1 ZC2 ZCn

C  C1  C2  ...  Cn

Trang 1
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

 DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG TRÒN


LƯỢNG GIÁC
1. Tính thời gian đèn huỳnh quang sáng và tắt:
Khi đặt điện áp: u  U 0 cos(ωt+φ u ) vào hai đầu
bong đèn, biết đèn chỉ sáng lên khi u  U1
*Trong một chu kì:

N
Ơ
4 U
- Thời gian đèn sáng: t n  arccos L

H
ω U0

N
*Trong khoảng thời gian t  nT :

Y
U
- Thời gian đèn sáng: t s  n.t s

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Thời gian đèn tắt: t t  n.t t  t  t s

TP
2. Sử dụng góc quét Δφ = ω.Δt để giải dạng toán tìm điện áp và cường độ dòng điện tại

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

thời điểm: t 2 = t1 + Δt.

Đ
3. Số lần đổi chiều dòng điện

G
N
- Dòng điện i  I0 cos(2πft  φi ) : Trong một chu kì đổi chiều 2 lần, mỗi giây đổi chiều 2f lần.
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


π
H
- Nhưng nếu φi   thì chỉ giây đầu tiên đổi chiều 2f  1 lần, các giây sau đổi chiều 2f lần.
2
ẦN

 CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH


TR

CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH


B

π
00

Ví dụ 1: Một dòng điện xoay chiều có phương trình dòng điện như sau: i  5cos(100πt  ) A. Hãy xác
2
10

định giá trị hiệu dụng của dòng điện trong mạch?
A

A. 5A B. 5 2A C. 2,5A D. 2,5 2A
Ó
-H

Giải
I0 5
Ý

Ta có: I    2,5 2A
-L

2 2
=> Chọn đáp án C
ÁN

Ví dụ 2: Tại thời điểm t  1,5s cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là i  5A . Giá trị đó là:
TO

A. Giá trị cực đại B. Giá trị tức thời C. Giá trị hiệu dụng D. Giá trị trung bình
ÀN

Giải
Đ

Cường độ dòng điện của dòng điện tại t  1,5s là giá trị tức thời.
N

=> Chọn đáp án B


IỄ

π
D

Ví dụ 3: Biết i  I0 cos(100πt  ) A. Tìm thời điểm cường độ dòng điện có giá trị bằng 0?
6
1 k 1 k
A. t   s (k  0,1,2.) B. t   s (k  1,2.)
300 100 300 100

Trang 2
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

1 k 1 k
C. t   s (k  0,1,2.) D. t   s (k  0,1,2.)
400 100 600 100
Giải
Khi: i  0
π π π
 100πt    kπ  100πt   kπ
6 2 3

N
1 k

Ơ
t  s với (k  0,1,2.)
300 100

H
N
=> Chọn đáp án A

Y
Ví dụ 4: Dòng điện có biểu thức: i  2cos100πt (A), trong một giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần?

U
.Q
A. 100 lần B. 50 lần C. 110 lần D. 90 lần

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Giải
Trong 1 chu kì dòng điện đổi chiều 2 lần

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


 Trong 1s dòng điện thực hiện 50 chu kì
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
 Số lần dòng điện đổi chiều là 100 lần

G
=> Chọn đáp án A

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Ví dụ 5: Dòng điện có biểu thức i  2cos100πt (A), trong một giây đầu tiên dòng điện đổi chiều bao

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
nhiêu lần?
ẦN

A. 100 lần B. 50 lần C. 110 lần D. 99 lần


TR

Giải
- Chu kì đầu tiên dòng điện đổi chiều một lần.
B
00

- Tính từ các chu kì sau dòng điện đổi chiều 2 lần trong một chu kì.
10

 Số lần đổi chiều của dòng điện trong một giây đầu tiên là: n  2.f  1  2.50  1  99 lần.
A

=> Chọn đáp án D


Ó

π
-H

Ví dụ 6: Một mạch điện xoay chiều có phương trình dòng điện trong mạch là: i  5cos(100πt  ) . Xác
2
Ý

định điện lượng chuyển qua mạch trong 1/6 chu kì đầu tiên?
-L

Giải
ÁN

T
T T 6
TO

6 6
π 5 π 5 1 1
Ta có : q   i.dt   5cos(100πt  )dt  sin (100πt  )  .  C
0 0
2 100π 2 100π 2 40π
ÀN

Ví dụ 7: Mạch điện có giá trị hiệu dụng U  220V , tần số dòng


Đ
N

điện là 50Hz, đèn chỉ sáng khi u  110 2V . Hãy tính thời gian
IỄ

đèn sáng trong một chu kì?


D

A. 1/75s B. 1/50s
C. 1/150s D. 1/100s
Giải

Trang 3
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

u 110 2 1 π 4π
Ta có: cosα     α   φs  4.α 
U 0 220 2 2 3 3
φs φ 4π 1
ts   s   s
ω 2πf 3.2.π.f 75
=> Chọn đáp án A
104

N
Ví dụ 8: Mạch điện X có tụ điện C, biết C  F , mắc mạch điện trên vào mạng điện có phương trình

Ơ
π

H
π
u  100 2cos(100πt  ) V. Xác định phương trình dòng điện trong mạch?

N
6

Y
2π π

U
A. i  2cos(100πt  ) A. B. i  2cos(100πt  ) A.

.Q
3 6

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
2π π
C. i  cos(100πt  ) A. D. i  cos(100πt  ) A.
3 6

ẠO
Giải

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
π π
Phương trình dòng điện có dạng: i  I0 cos(100πt  + ) A.

G
6 2

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
 U

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


 I0  0 H
ZC

ẦN


Trong đó:  U 0  100 2V  I0  2A

TR

1
 ZC   ...  100
 Cω
B
00


 Phương trình dòng điện trong mạch có dạng: i  2cos(100πt  ) A.
10

3
A

=> Chọn đáp án A


Ó

Ví dụ 9: Mạch điện X chỉ có một phần tử có phương trình dòng điện và hiệu điện thế lần lượt như sau:
-H

π π
i  2 2cos(100πt  ) A và u  200 2cos(100πt  ) V. Hãy xác định đó là phần tử gì và độ lớn là bao
Ý

6 6
-L

nhiêu?
ÁN

A. ZL  100 B. ZC  100 C. R  100 D. R  100 2


TO

Giải
U0
ÀN

Vì u và I cùng pha nên đây là R, R   100


I0
Đ

=> Chọn đáp án C


N
IỄ

1
Ví dụ 10: Một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm có hệ số tự cảm L  H mắc vào mạng điện và có phương
D

π
π
trình dòng điện: i  2cos(100πt  ) (A). Hãy viết phương trình hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện?
6
2π π
A. u L  200cos(100πt  ) V. B. u L  200cos(100πt  ) V.
3 6

Trang 4
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

2π π
C. u L  200 2cos(100πt  ) V. D. u L  200 2cos(100πt  ) V.
3 6
Giải
π π
u L có dạng: u L  U 0L cos(100πt  + ) V.
6 2
 ZL  Lω  100

N
Trong đó:  I0  2A

Ơ
 U  I .Z  2.100  200V
 0L

H
0 L

N

 u L  200cos(100πt  ) V.

Y
3

U
.Q
=> Chọn đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
0, 4
Ví dụ 11: Cho một cuộn dây có điện trở thuần 40  và có độ tự cảm (H) . Đặt vào hai đầu cuộn dây
π

ẠO
π

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

điện áp xoay chiều có biểu thức: u  U 0 cos(100πt  ) (V). Khi t  0,1(s) dòng điện có giá trị

Đ
2

G
2, 75 2(A) . Giá trị của U 0 là:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 220(V) B. 110 2(V) C. 220 2(V)


Ư D. 440 2(V)

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Giải
ẦN

0, 4
R  40 ; ZL  ω.L  100π.  40  Z  R 2  Z2L  40 2
TR

π
B

Phương trình i có dạng: i  I0 cos(100πt  π) A. Tại t  0,1s


00

 i  I0 cos0  2, 75 2 A.
10

 I0  2, 75 2A  U 0  110 2V
A
Ó

=> Chọn đáp án B


-H

Ví dụ 12: Một điện trở thuần R  100  khi dùng dòng điện có tần số 50Hz. Nếu dùng dòng điện có tần
Ý

số 100Hz thì điện trở sẽ


-L

A. giảm 2 lần B. tăng 2 lần C. không đổi D. giảm 1/2 lần


ÁN

Giải
TO

ρ.l
Ta có: R 
S
ÀN

 Giá trị của R không phụ thuộc vào tần số của mạch
Đ

=> Chọn đáp án C


N

II. BÀI TẬP


IỄ

A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT


D

Bài 1: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt vào giữa hai đầu tụ điện một điện áp
xoay chiều có biểu thức:u = U 0 cos(t  φ) V.Cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch được cho bởi
công thức nào dưới đây?

Trang 5
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

U0 U0
A. I  B. I 
ωC 2ωC
U 0 ωC
C. I  D. I  U 0 ωC
2
Bài 2: Một khung dây phẳng quay đều quanh một trục vuông góc với đường sức từ của một cảm ứng từ
trường đều B. Suất điện động trong khung dây có tần số phụ thuộc vào

N
A. tốc độ góc của khung dây. B. diện tích của khung dây.

Ơ
C. số vòng dây N của khung dây. D. độ lớn của cảm ứng từ B của từ trường.

H
Bài 3: Một mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm, mối quan hệ về pha của u và i trong mạch là

N
Y
A. u và i cùng pha với nhau. B. u sớm pha hơn i góc π 2 .

U
C. u và i ngược pha nhau. D. i sớm pha hơn u góc π 2 .

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bài 4: Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian?

TP
A. pha ban đầu. B. giá trị tức thời.

ẠO
C. tần số góc. D. biên độ.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bài 5: Dòng điện xoay chiều hình sin là

G
A. dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

B. dòng điện có cường độ biến thiên tỉ lệ thuận với thời gian.


Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


C. dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
H
D. dòng điện có cường độ và chiều thay đổi theo thời gian.
ẦN

Bài 6: Trong các đại lượng đắc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị
TR

hiệu dụng?
A. cường độ dòng điện. B. suất điện động.
B
00

C. công suất. D. điện áp.


10

Bài 7: Trong các đại lượng đạc trưng cho dòng điện xoay chiều nào sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị
hiệu dụng?
A
Ó

A. tần số. B. công suất.


-H

C. chu kì. D. điện áp.


Bài 8: Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện trong mạch
Ý
-L

A. sớm pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc π 2 .
ÁN

B. sớm pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc π 4 .
C. trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc π 4 .
TO

D. trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc π 2 .
ÀN

Bài 9: Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
Đ

A. chỉ được đo bằng ampe kế nhiệt.


N

B. bằng giá trị trung bình chia cho 2.


IỄ

C. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
D

D. bằng giá trị cực đại chia cho 2.


Bài 10: Trong các đáp án sau, đáp án nào đúng?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng một nửa giá trị cực đại của nó.
B. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.
C. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.
Trang 6
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

D. Dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn lệch pha nhau.
Bài 11: Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện áp giữa hai đầu
cuộn dây có biểu thức u = U 0 cos t (V) thì cường độ điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức
i  I 2 cos(.t  φi )A .Hỏi I và φi được xác định bởi các hệ thức nào dưới đây?
U0 U0
A. I  ;φi  π 2 B. I  ;φi   π 2
2ωL ωL

N
U0

Ơ
C. I  U 0 ω L;φi  0 D. I  ;φi   π 2

H
2ωL

N
Bài 12: Công thức cảm kháng của cuộn cảm L đối với tần số f là

Y
A. ZL  πfL B. ZL  1 πfL

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
C. ZL  2πfL. D. ZL  1 2πfL.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Bài 13:Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trờ thuần R một điện áp xoay chiều có biểu thức

ẠO
u  U 0 cos t (V) thì cường độ dòng điện chạy qua điện trờ có biểu thức i = I 2 cos(t  φi )A . Hỏi I và

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
φi được xác định bởi các hệ thức tương ứng là:

G
U0 U0
A. I  ;φi  π 2 B. I  ;φi   π 2

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

R 2R
Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


U0 U0
H
C. I  ;φi  0 D. I  ;φi  0
ẦN

2R 2R
Bài 14: Cảm kháng của cuộn cảm
TR

A. tỉ lệ thuận với tần số dòng điện của nó.


B

B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế xoay chiều áp vào nó.


00

C. có giá trị như nhau đối với cả dòng xoay chiều và dòng điện không đổi.
10

D. tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện xoay chiều qua nó.


A

Bài 15: Chọn phát biểu đúng khi nói so sánh pha của các đại lượng trong dòng điện xoay chiều?
Ó

A. u R và i cùng pha với nhau


-H

B. u L nhanh pha hơn u C góc π 2 .


Ý
-L

C. u R nhanh pha hơn u C góc π 2 .


ÁN

D. u R nhanh pha hơn u L góc π 2 .


Bài 16: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Tần số của dòng điện trong mạch là f,công
TO

thức đúng để tính dung kháng của tụ điện là:


ÀN

A. ZC  1 πfC B. ZC  1 2πfC
Đ

C. ZC  2πfC D. ZC  πfC
N

B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU


IỄ

Bài 1: Dòng điện xoay chiều có tính chất nào sau đây?
D

A. Chiều và cường độ thay đổi đều đặn theo thời gian


B. Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian
C. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian.
D. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn và cường độ dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian.
Bài 2: Trong các câu sau đây, câu nào sai?
Trang 7
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

A. Khi một khung dây quay đều quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều thì
trong khung dây xuất hiện suất điện động xoay chiều hình sin.
B. Điện áp xoay chiều là điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian
C. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
D. Trên cùng một đoạn mạch, dòng điện và điện áp xoay chiều luôn biến thiên với cùng pha ban đầu.
π
Bài 3: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức: i  5cos(100πt  ) (A). Trong một đơn vị thời gian thì
2

N
Ơ
dòng điện đổi chiều

H
A. 50 lần B. 100 lần C. 25 lần D. 99 lần

N
Bài 4: Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có dung kháng là:

Y
U
1 1 1 1 1
A. ZC  với   B. ZC  với C  C1  C2

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Cω C C1 C2 Cω

TP
1 1 1
C. ZC  Cω với   D. ZC  Cω với C  C1  C2

ẠO
C C1 C2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Bài 5: Trong hiện tượng nào dưới đây chắc chắn không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun Lenxơ?

Đ
G
A. Dao động điện từ riêng của mạch LC lí tưởng

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

B. Dao động điện từ cưỡng bức

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


C. Dao động điện từ cộng hưởng H
D. Dao động điện từ duy trì
ẦN

Bài 6: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R1 thì cường độ dòng điện qua R1 là
TR

i1  I01cosωt (A). Nếu đặt điện áp nói trên vào hai đầu điện trở R 2 thì biểu thức cường độ dòng điện qua
B

R 2 là:
00

R1 R1  π
10

A. i 2  .I01cosωt (A). B. i 2  .I01cos  ωt   (A).


R2 R2  2
A
Ó

R2 R2  π
C. i 2  .I01cosωt (A). D. i 2  .I01cos  ωt   (A).
-H

R1 R1  2
Bài 7: Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?
Ý
-L

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở đối với dòng
điện một chiều (kể cả dòng điện một chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện không đổi).
ÁN

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.
TO

C. Cảm kháng của cuộc cảm tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.
D. Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc tần số của dòng điện xoay chiều.
ÀN

Bài 8: Đặt điện áp xoay chiều u  U 0 cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm, độ tự
Đ

cảm L. Gọi i, I0 lần lượt là cường độ tức thời và cường độ cực đại. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn
N
IỄ

mạch được tính:


D

1
A. u  ωLi B. u  I02  i 2
ωL
I0
C. u  I02  i 2 D. u  ωLi I02  i 2
U0

Trang 8
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 9: Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là :
u  U 0 cos(ωt  φ). Cường độ dòng điện tức thời có biểu thức i  I0 cos(ωt  α). Các đại lượng I0 và α
nhận giá trị nào sau đây:
π π
A. I0  U 0 Lω, α   φ. B. I0  U 0 / Lω, α  .
2 2
π π
C. I0  U 0 / Lω, α    φ. D. I0  U 0 Lω, α    φ.

N
2 2

Ơ
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG

H
Bài 1: Một khung dây dẫn quay đều quanh 1 trục trong từ trường đều với tốc độ góc 150 rad/s. Trục quay

N
vuông góc với các đường cảm ứng từ. Từ thông cực đại gửi qua khung là 0,5 WB. Suất điện động hiệu

Y
U
dụng trong khung có giá trị là:

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 37,5 V B. 75 2V C. 75V D. 37,5 2V

TP
Bài 2: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là 900 cm 2 , quay đều quanh

ẠO
trục đối xứng của khung với tốc độ 500 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ B  0, 2T . Trục

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
quanh vuông góc với các đường cảm ứng từ. Giá trị hiệu dụng của suất điện động cảm ứng trong khung
là:

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 666,4 V B. 1241 V C. 1332 V D. 942 V

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Bài 3: Một khung dây phẳng dẹt, hình chữ nhật gồm 200 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng
H
từ 0,2 T với tốc độ góc 40 rad/s không đổi, diện tích khung dây là 400 cm 2 , trục quay của khung vuông
ẦN

góc đường sức từ. Suất điện động trong khung có giá trị hiệu dụng là:
TR

A. 201 2V. B. 402V C. 32 2V D. 64V


Bài 4: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i  2 cos100πt (A) chạy qua điện trở R  50. Trong 1
B
00

phút, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R là bao nhiêu?


10

A. 12000 J B. 6000 J C. 300000 J D. 100 J


Bài 5: Một dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở R  50. nhúng trong một nhiệt lượng kế chứa 1 lít
A
Ó

nước. Sau 7 phút, nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng 10C , nhiệt dung riêng của nước C  4200 J/kg độ.
-H

Xác định giá trị của cường độ dòng điện cực đại?
Ý

A. 2 2A B. 2A C. 1A D. 2A
-L

Bài 6: Đặt vào hai đầu điện trở thuần một điện áp không đổi có giá trị U 0 thì công suất tiêu thụ trên điện
ÁN

trở là P. Nếu đặt vào hai đầu điện trở đó một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U 0 thì công suất tiêu
TO

thụ trên điện trở R là:


A. P B. 2P C. P/2 D. 2P
ÀN

Bài 7: Một ấm điện có ghi 220V-1000W được sử dụng trong mạng điện xoay chiều 110V. Tính lượng
Đ

điện năng tiêu thị trong 5 giờ sử dụng ấm?


N

A. 5 kWh B. 2,5 kWh C. 1,25 kWh D. 10 kWh


IỄ

Bài 8: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u  120 2 cos120πt (V) lên hai đầu điện trở R  10 . Sử
D

dụng một ampe kế nhiệt đế đo cường độ dòng điện qua điện trở. Tính số chỉ của ampe kế?
A. 12A B. 12 2A C. 6 2A D. 6A
Bài 9: Khi cho dòng điện xoay chiều biên độ Io chạy qua điện trở R trong một quãng thời gian t (rất lớn
so với chu kì của dòng điện xoay chiều) thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở sẽ tương đương với trường
Trang 9
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

hợp khi cho một dòng điện không đổi chạy qua điện trở R nói trên trong quãng thời gian t/2 và có cường
độ bằng:
A. 2Io B. Io 2 C. Io 2 D. Io
Bài 10: Mạch điện gồm 2 đèn mắc song song, đèn thứ nhất ghi 220V-100W; đèn thứ hai ghi 220V-150W.
Các đèn đều sáng bình thường. Điện năng tiêu thụ của mạch trong một ngày là:
A. 6000 J B. 1,9.106 J C. 1200 kWh D. 6 kWh

N
Bài 11: Đặt vào cuộn cảm L  0,5 π H một điện áp xoay chiều có biểu thứ: u  120 2 cos1000πt (V) .

Ơ
H
Cường độ dòng điện qua mạch có dạng:

N
A. i  24 2 cos(1000πt  π / 2)mA B. i  0, 24 2 cos(1000πt  π / 2)mA

Y
U
C. i  0, 24 2 cos(1000πt  π / 2)A D. i  0, 24 2 cos(1000πt  π / 2)A

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bài 12: Đặt điện áp xoay chiều: u  U o cos(100πt  π / 3) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự

TP
cảm L  1 2π H. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100 2V thì cường độ dòng điện qua cuộn

ẠO
cảm 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
A. i  2 2 cos(100πt  π / 6)A B. i  2 3 cos(100πt  π / 6)A

G
C. i  2 2 cos(100πt  π / 6)A D. i  2 3 cos(100πt  π / 6)A

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Bài 13: Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L  1 π H, biểu thức cường độ dòng
H
điện trong mạch: i  2 cos(100πt  π / 3)A . Suất điện động tự cảm tại thời điểm 0,5112 s là:
ẦN

A. 150, 75V B. 150 / 75V C. 197,85V D. 197,85V


TR

Bài 14: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50 Hz vào hai bản của một
B

tụ điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ là 2A. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ bằng 1A
00

thì tần số dòng điện là


10

A. 50 Hz B. 25 Hz C. 200 Hz D. 100 Hz
Bài 15: Đặt điện áp u  U cos(100πt  π / 3) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 2π (H).
A
Ó

Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Giá trị cường
-H

độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là


Ý

A. 4A B. 4 3A C. 2,5 2A D. 5A
-L

Bài 16: Cho mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có dạng
ÁN

u  U o cos 2πft V. Tại thời điểm t1 giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ và điện áp giữa hai đầu
TO

đoạn mạch là (2 2A, 60 6V) . Tại thời điểm t 2 giá trị của cường độ dòng điện qua tụ cà điện áp giữa
ÀN

hai đầu đoạn mạch là (2 6A, 60 2V) . Dung kháng của tụ điện bằng:
A. 30 B. 20 3 C. 20 2 D. 40
Đ
N

Bài 17: Đặt hai đầu một tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thứ u  U o cos ωt. Điện áp và cường độ dòng
IỄ

điện qua tụ điện tại thời điểm t1 , t 2 tương ứng lần lượt là: u1  60V; i1  3A; u 2  60 2V; i 2  2A .
D

Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện qua bản tụ lần lượt là:
A. U o  120 2V, Io  3A B. U o  120 2V, Io  2A
C. U o  120V, Io  3A D. U o  120V, Io  2A

Trang 10
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 18: Một khung dây gồm hai vòng dây có diện tích s  100cm 2 và điện trở của khung là R  0, 45,
quay đều với tốc độ góc ω  100rad / s trong một từ trường đều có cảm ứng từ B  0,1T xung quanh một
trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với các đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trong vòng
dây khi nó quay được 1000 vòng là:
A. 2,2 J B. 1,98 J C. 2,89 J D. 2,79 J
Bài 19: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L  0, 4 π (H) . Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp xoay

N
chiều có biểu thức u  U o cos ωt (V). Ở thời điểm t1 các giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng

Ơ
H
điện là: u1  100V; i1  2,5 3A. Ở thời điểm t 2 tương ứng u 2  100 3V; i 2  2,5A. Điện áp cực đại

N
và tần số góc của mạch là:

Y
U
A. 200 2V;100π rad/s B. 200V;120π rad/s

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. 200 2V;120π rad/s D. 200V;100π rad/s

TP
Bài 20: Cho mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng

ẠO
u  U 2 cos ωt(V). Tại thời điểm t1 , giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ là 2A và hiệu điện

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch bằng 0. Tại thời điểm t 2 , giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua

G
tụ là 1A và hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 2 3V . Dung kháng của tụ điện bằng:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 4 B. 2 2 C. 2
Ư D. 2

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO
ẦN

Bài 1: Đặt điện áp xoay chiều có biên độ U 0 vào hai đầu cuộn cảm thuần. Ở thời điểm điện áp giữa hai
TR

đầu cuộn cảm bằng U 0 2 thì cường độ dòng điện có độ lớn tính theo biên độ I0 là:
B

A. I0 3 B. I0 2 C. 3I0 2 D. 2I0 2
00

Bài 2: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i  4 cos(20 t   2)A ,
10

t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 = -2A. Hỏi đến thời điểm t 2  (t1  0, 025) s thì cường độ dòng điện bằng
A
Ó

bao nhiêu?
-H

A. -2 A B. 2 3A C. 2 A D. 2 3A
Ý

Bài 3: Một bóng đèn nê-on chỉ sáng khi điện áp giữa hai đầu bóng có giá trị u C > 220V. Bóng đèn này
-L

được mắc vào điện áp xoay chiều có U = 220V và f = 50Hz. Hỏi trong một giây đèn chớp sáng bao nhiêu
ÁN

lần?
A. Bóng không sáng B. 200 lần
TO

C. 50 lần D. 100 lần


ÀN

Bài 4: Một đèn nê-on đặt dưới điện áp xoay chiều,biên độ 220 2 V, tần số góc ω  100π(rad/s) , đèn sáng
Đ

khi điện áp giữa hai cực của đèn u  155V .Số lần đèn sáng và đèn tắt trong 0,5s và tỉ số thời gian đèn tắt
N

và thời gian đèn sáng trong một chu kì là:


IỄ

A. 100 lần và 1:2 B. 50 lần và 1:2


D

C. 100 lần và 2:1 D. 50 lần và 2:1


Bài 5: Dòng điện xoay chiều có cường độ i  3cos(100π  π 2)A chạy trên một dây dẫn.Trong thời gian 1
giây,số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 2A là:
A. 100 B. 50 C. 400 D. 200

Trang 11
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 6: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện theo thời gian của đoạn mạch điện xoay
chiều không phân nhánh cho ở hình vẽ. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là:
A. i(t)  2 cos(275π t 3  2π 3)A
B. i(t)  2 2 cos(100π t 3- 2π 3)A
C. i(t)  2 2 cos(275π t 3- 2π 3)A
D. i(t)  2 cos(100πt  2π 3)A

N
Ơ
Bài 7: Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là : u  200sin ωt (V) . Tại thời điểm t1 nào

H
đó, điện áp u =100V và đang giảm. Hỏi đến thời điểm t 2 , sau t1 đúng 1 4 chu kì, điện áp u bằng bao

N
Y
nhiêu?

U
A. 100 3 B. 100 3 C. 100 2 D. 100 2

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Bài 8: Một đèn nê-on hoạt động ở mạng điện xoay chiều có phương trình: u  220 2 cos(100πt- π 2) (V) .
Biết rằng đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn có giá trị u  110 2 V.khoảng thời gian đèn

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


tắt trong một chu kì là
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
A. 1/150 s B. 1/75s

G
C. 2/25 s D. Một đáp số khác

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Bài 9: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều là: i  2 cos(100π t  π/2) A, t đo
Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
bằng giây.Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng 1A.Đến thời điểm
ẦN

t  t1  0, 005s , cường độ dòng điện bằng:


TR

A. 3A B.  3 A C. 2A D.  2 A
B

Bài 10: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i  2 2 cos100π t (A) t tính bằng
00

giây (s). Vào một thời điểm nào đó, dòng điện đang có cường độ tức thời bằng 2 2(A) thì sau đó ít
10

nhất là bao lâu để dòng điện có cường độ thức thời bằng 6(A) ?
A
Ó

A. 5/600(s) B. 1/600(s) C. 3/300(s) D. 2/300(s)


-H

Bài 11: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là: u  120 cos(100πt  π/2)(V) . Lần thứ hai
điện áp đạt giá trị u = 104 V và đang giảm vào thời điểm nào sau đây:
Ý
-L

A. t = 13/600s B. t = 7/300s
C. t = 1/600s D. t = 8/300s
ÁN

Bài 12: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức: i  I0 sin100π t .Trong khoảng thời gian từ 0
TO

đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5 I0 vào những thời điểm nào sau đây?
ÀN

A. 1/400 s; 2/400 s B. 1/500s; 3/500s


Đ

C. 1/300s; 2/300s D. 1/600s; 5/600s


N

Bài 13: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i  I0 cos(100πt  π/2). Trong khoảng thời gian
IỄ

từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức hời có giá trị bằng -I0 / 2 vào những thời điểm nào?
D

A. 1/400 s; 2/400 s B. 1/500 s; 3/500 s


C. 1/500 s; 2/500 s D. 1/400 s; 3/400 s
Bài 14: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần có biểu thức
i  2 2 cos(100πt  π/3)(A,s) .Biết độ tự cảm của cuộn dây là L  2 3 / π H,vào thời điểm t cường độ

Trang 12
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

dòng điện trong mạch là i  2 A và đang tăng. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t  1/ 40(s)
là bao nhiêu?
A. u  600 2V B. u  200 3V
C. u  400 6V D. u  200 6V

III. HƯỚNG DẪN GIẢI

N
Ơ
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT

H
Bài 1: Chọn đáp án C

N
Bài 2: Chọn đáp án A

Y
Bài 3: Chọn đáp án B

U
.Q
Bài 4: Chọn đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Bài 5: Chọn đáp án A
Bài 6: Chọn đáp án C

ẠO
Bài 7: Chọn đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bài 8: Chọn đáp án A

G
Bài 9: Chọn đáp án C

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Bài 10: Chọn đáp án C


Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Bài 11: Chọn đáp án D
H
ẦN

Bài 12: Chọn đáp án C


Bài 13: Chọn đáp án D
TR

Bài 14: Chọn đáp án A


B

Bài 15: Chọn đáp án C


00

Bài 16: Chọn đáp án C


10
A

B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU


Ó

Bài 1: Chọn đáp án D


-H

Bài 2: Chọn đáp án D


Ý

Bài 3: Chọn đáp án D


-L

Bài 4: Chọn đáp án A


ÁN

Bài 5: Chọn đáp án A


Bài 6: Chọn đáp án A
TO

Bài 7: Chọn đáp án C


ÀN

Bài 8: Chọn đáp án D


Bài 9: Chọn đáp án C
Đ
N
IỄ

C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG


D

Bài 1: Chọn đáp án D


Giải
Ta có suất điện động cực đại trong khung là: E o  ω o  75V
Eo
 Suất điện động hiệu dụng trong khung là: E   37,5 2  V 
2
Trang 13
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 2: Chọn đáp án A


Từ thông cực đại gửi qua khung  o  N.B.S  1000.0, 2.900.104  18Wb
Suất điện động cực đại trong khung: E o  ω o  300π  V 
Eo
 Suất điện động hiệu dụng trong khung là: E   666, 4V
2
Bài 3: Chọn đáp án C

N
Từ thông cực đại gửi qua khung:  o  1, 6  Wb 

Ơ
H
Suất điện động cực đại trong khung: E o  ω o  64  V 

N
Y
Eo

U
 Suất điện động hiệu dụng trong khung là: E   32 2V
2

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Bài 4: Chọn đáp án B
Io
Ta cos cường độ hiệu dụng là: I   2 A

ẠO
2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Năng lượng tỏa ra của điện trở là: Q  I 2 .R.t  6000  J 

G
Bài 5: Chọn đáp án D

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Ta có nhiệt lượng: Q  m.c.t  1.4200.10  42000  J 

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Mà Q  I 2 .R.t  42000  J 
ẦN

42000
TR

 Cường độ dòng điện: I   2  A


50.7.60
B

Cường độ dòng điện cực đại là: Io  I 2  2  A 


00
10

Bài 6: Chọn đáp án C


U o2
A

Ta có công suất của dòng điện không đổi P 


Ó

R
-H

Uo U2 P
Đối với dòng điện xoay chiều thì U   Công suất của dòng điện là: P '  o 
2R 2
Ý

2
-L

Bài 7: Chọn đáp án C


ÁN

U2
Điện trở của ấm là: R   48, 4   
P
TO

U '2
Điện năng tiêu thụ của ấm là: A  .t  1, 25kWh
ÀN

R
Bài 8: Chọn đáp án A
Đ

Ampe kế chỉ đo được giá trị hiệu dụng của dòng xoay chiều.
N
IỄ

U 120
I   12A
D

R 10
Bài 9: Chọn đáp án C
I
Đối với dòng điện xoay chiều thì ta có: I  o
2

Trang 14
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Io2 .R.t
 Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là: Q  I 2 .R.t 
2
t I 2 .R.t
Dòng 1 chiều thì: Q '  I 2 R.  Q  o
2 2
I
I o
2

N
Bài 10: Chọn đáp án D

Ơ
Công suất của 2 đèn là: P  P1  P2  250W

H
N
 Điện năng tiêu thụ của mạch trong một ngày là: A  P.t  250.24  6kWh

Y
Bài 11: Chọn đáp án D

U
.Q
Cảm kháng của mạch là: ZL  ω.L  500

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Uo
Cường độ dòng điện cực đại trong mạch: Io   0, 24 2  A 
ZL

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

π
Vì i trễ pha hơn u L một góc nên biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là

Đ
2

G
 π

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

i  0, 24 2 cos 1000πt   A

Ư
 2

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Bài 12: Chọn đáp án D
ẦN

Cảm kháng của mạch là: ZL  ω.L  50


TR

2 2
 u   i 
Vì u L dao động vuông pha với i nên:  L      1 mà U oL  Io .ZL
B

 U oL   Io 
00

 Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là: Io  2 3A


10

π  π
 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: i  2 3 cos 100πt   A
A

Vì I trễ pha hơn u L một góc


2  6
Ó
-H

Bài 13: Chọn đáp án C


Ta có: ZL  ω.L  100
Ý
-L

π
Điện áp cực đại U oL  Io .ZL  200V mà u L sớm pha hơn i một góc
2
ÁN

 5π 
TO

 Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch: u L  200 cos 100πt+  V
 6 
ÀN

Thay t  0,5112s vào phương trình ta có: u L  197,85V


Đ

Bài 14: Chọn đáp án B


N

U
Ta có I1   U.ω1.C  U.C.2π.f1
IỄ

ZC
D

Tương tự: I 2  U.C.2π.f 2


I1 f 50
Lập tỉ số:  2  1  f2   25Hz
I2 f2 2
Bài 15: Chọn đáp án C

Trang 15
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Ta có: ZL  ω.L  50


2 2
 u   i 
Vì u L dao động vuông pha với i nên:  L      1  Io  5A
 U oL   Io 
 Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch: I  2,5 2(A)
Bài 16: Chọn đáp án A

N
Vì u C và i dao động vuông pha nhau nên:

Ơ
2 2 2
 i1   u1   u1 

H
     1  Io  i1  
2 2
 (1)

N
 Io   U o   ZC 

Y
Tương tự:

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
2 2 2
 i2   u 2   u2 
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

     1  Io  i 2  
2 2
 (2)

TP
 Io   U o   ZC 

ẠO
u12  u 22

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Từ (1) và (2)  ZC   30
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

i 22  i12

Đ
G
Bài 17: Chọn đáp án B

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

2 2

Ư
i   u 

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Vì u C và i dao động vuông pha nhau nên:  1    1   1 (1) H
 Io   U o 
ẦN

2 2
i   u 
Tương tự:  2    2   1 (2)
TR

 Io   U o 
B

Từ (1) và (2)  Io  2A; U o  120V


00

Bài 18: Chọn đáp án D


10

Ta có suất điện động cực đại của khung dây là: E o  ω.N.B.S  2.100.100.104.0,1  0, 2V
A
Ó

Eo 2
Suất điện động hiệu dụng của khung là: E   V
-H

2 10
π
Ý

Chu kì dao động T  (s)


-L

50
π
ÁN

Thời gian khung dây quay hết 1000 vòng là: t  .1000  20π s
50
TO

U2
Nhiệt lượng tỏa ra là: Q  .t  2, 79J
R
ÀN

Bài 19: Chọn đáp án D


Đ

2 2 2 2
i   u   2,5 3   100 
N

Vì u L dao động vuông pha với i nên:  1    1   1        1 (1)


IỄ

I
 o  oU I
 o   o U
D

2 2 2 2
i   u   2,5   100 3 
Tương tự:  2    2   1        1 (2)
 Io   U o   Io   U o 
Từ (1) và (2)  Io  5A; và U o  200V

Trang 16
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Uo
 Cảm kháng ZL   40;
Io
Mà: ZL  ω.L  ω  100π(rad/s)
Bài 20: Chọn đáp án D
Vì u C dao động vuông pha với i nên:
2 2 2 2
 i1   u1  2  0 

N
    1       1  Io  2A (1)

Ơ
I
  
o U o  I
  
o U o 

H
2

N
2 2
1 2 3
2
 i2   u 2 
Tương tự:       1        1  U o  4V (2)

Y
 Io   U o   2   U o 

U
.Q
Uo

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

 Dung kháng của mạch là: ZC   2

TP
Io
D. VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Bài 1: Chọn đáp án C

Đ
π

G
Vì u L và i dao động vuông pha nhau nên u L sớm pha hơn i góc
2

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

π 3
Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Từ đường tròn lượng giác  i  Io cos    Io
H
6 2
ẦN
TR

Bài 2: Chọn đáp án B


B
00

Tại thời điểm t1 dòng điện có i1  2A và đang giảm ứng với
10

vị trí M1 trên đường tròn.


A

π
Sau thời gian t  0, 025s thì góc quét φ  ω.t  rad ứng
Ó

2
-H

với vị trí M 2 trên đường tròn.


Ý

π
-L

 i 2  4 cos    2 3A
6
ÁN
TO

Bài 3: Chọn đáp án C


Điện áp cực đại là: U o  U 2  220 2V
ÀN

Trong 1 chu kì bóng đèn chớp sáng 1 lần.


Đ

Trong 1(s)  50T bóng đèn chớp sáng 50 lần.


N
IỄ
D

Bài 4: Chọn đáp án A


 u  155(V)
Vì u  155(V)  
 u  155(V)

Trang 17
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Trong 1T bóng đèn sáng 2 lần và tắt 2 lần


f  50Hz  T  0, 02s
 t  0,5s  25T  Đèn sáng 50 lần và tắt 50 lần.
Thời gian đèn sáng ứng với góc:

φ M1M 2  φ M3M 4   100π.t s
3

N
4
 Thời gian đèn sáng là: t s 

Ơ
s
300

H
N
2 t 1
Thời gian đèn tắt là: t T  T  t s  s T 

Y
300 tS 2

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bài 5: Chọn đáp án D

TP
ẠO
Trong 1T có 4 điểm mà dòng điện có:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

i  2A  i  2  A 

Đ
G
 Trong thời gian t  1(s)  50T thì có 4.50 = 200 lần mà i  2A

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Bài 6: Chọn đáp án A
ẦN

Từ đồ thị ta có: Io  2(A)


TR

π 3π 11π 275π
φ     0, 02.ω  ω  (rad / s)
3 2 6 3
B
00


t  0 thì dòng điện ở vị trí M o ứng với góc rad
10

3
 275π 2π 
A

 i(t)  2 cos   A
Ó

 3 3 
-H

Bài 7: Chọn đáp án B


Ý
-L

Tại thời điểm t1 điện áp u  100V và đang giảm ứng với M1


ÁN

π
TO

trên đường tròn. Sau T / 4 thì góc quét φ  ứng với vị trí
2
ÀN

M 2 trên đường tròn.


π
Đ

 u  200 cos    100 3V


6
N
IỄ
D

Bài 8: Chọn đáp án B


Vì u  110 2V nên đèn tắt ứng với góc quét:

φ M1M 2   100π.t
3

Trang 18
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

4 1
 Thời gian đèn tắt là: t  (s)  (s)
300 75

Bài 9: Chọn đáp án B

N
Tại thời điểm t1 dòng điện đang ở điểm M1 trên hình tròn.

Ơ
Sau thời gian t  0, 005s góc quét là:

H
N
π
φ  100π.0, 005  rad

Y
2

U
π

.Q
 Cường độ dòng điện khi đó là: i  2.cos     3A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

6

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bài 10: Chọn đáp án A

G

Để có i  6A thì góc quét φ M1M 2   100π.t

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

6
Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


5
H
 Thời gian cần thiết là: t  (s)
600
ẦN
TR
B
00

Bài 11: Chọn đáp án D


10
A

104 3 3
Ta có:   u  104V  U o
Ó

120 2 2
-H

Lần thứ hai điện áp đạt giá trị u  104V và đang giảm là:
Ý

2π 2 8
t T  (s)  (s)
-L

3.100π 75 300
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

Bài 12: Chọn đáp án D


Lúc t  0 thì dòng điện ở vị trí M o trên đường tròn.
Io
Thời điểm i  ứng với M1 và M 2 trên đường tròn.
2

Trang 19
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

π 1
Góc quét φ Mo M1   ω.t1  t1  s
6 600
5π 5
Góc quét φ Mo M 2   ω.t 2  t 2  s
6 600

N
Bài 13: Chọn đáp án D

Ơ
Lúc t  0 thì dòng điện ở vị trí M o trên đường tròn.

H
N
Io
Thời điểm i   ứng với 2 điểm M1 và M 2 trên đường

Y
2

U
tròn.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

π 1

TP
Góc quét φ Mo M1   ω.t1  t1  (s)
4 400

ẠO
3π 3
Góc quét φ Mo M 2   ω.t 2  t 2  (s)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

4 400

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Bài 14: Chọn đáp án D


Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Ta có: ZL  ω.L  200 3()
ẦN

 Điện áp cực đại: U oL  400 6V


TR

Áp dụng đường tròn đơn trục đa điểm


B

π
00

Vì u L sớm pha hơn i một góc nên sau thời gian


2
10

1
t  (s) thì góc quét φ  ω.t  2,5π(rad)
A

40
Ó

Áp dụng đường tròn ta có:


-H

Lúc đầu dòng điện ở vị trí M (i) sau 2,5π thì ở vị trí
Ý

M '(uL) ứng với u  200 6V


-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

Trang 20
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

CHỦ ĐỀ 16: MẠCH ĐIỆN RLC


I. PHƯƠNG PHÁP
1. Giới thiệu về mạch RLC
Cho mạch RLC như hình vẽ:
Giả sử trong mạch dòng điện có dạng: i  I o cos t A

 

N
 u R  U OR cos t V; u L  U OL cos(t  ) V; u C  U OC cos(t  ) V

Ơ
2 2

H
Gọi u là hiệu điện thế tức thời hai đầu mạch: u  u R  u L  u C

N
 

Y
 U OR cos t  U OL cos(t  )  U OC cos(t  )

U
2 2

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
 U O cos(t  ).
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (không phân nhánh):

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR

- Điện áp hiệu dụng: U  U 2R  (U L  U C )2  I. R 2  (Z L  Z C )2  I.Z


B
00

Với R 2  Z L  Z C 2 : gọi là tổng trở của đoạn mạch RLC.


10

Chú ý: Nếu trong mạch không có dụng cụ nào thì coi như “trở kháng” của nó bằng không.
A
Ó

U UR UL UC
- Cường độ dòng điện hiệu dụng: I     ;
-H

Z R ZL ZC
Ý

U O U OR U OL U OC
-L

- Cường độ dòng điện cực đại: I O    


Z R ZL ZC
ÁN

Z L  Z C U L  U C U OL  U OC
- Độ lệch pha  giữa u và i: tan     
TO

R UR U OR
ÀN

+ Nếu đoạn mạch có tính cảm kháng, tức là Z L  Z C thì   0 : u sớm pha hơn i.
Đ

+ Nếu đoạn mạch có tính dung kháng, tức là Z L  Z C thì   0 : u trễ pha hơn i.
N

2. Viết biểu thức điện áp và cường độ dòng điện:


IỄ
D

- Nếu i  I O cos(t  i ) thì u  U O cos(t  i  ).


- Nếu u  U O cos(t  u ) thì i  I O cos(t  u  ).
Chú ý: Ta cũng có thể sử dụng máy tính FX570 ES để giải nhanh chóng dạng toán này:
Ấn: [MODE] [2]; [SHIFT] [MODE] [4]:

Trang 1
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

- Tìm tổng trở Z và góc lệch pha  : nhập máy lệnh  R  (Z L  Z C ) i 

u U O u
- Cho u(t) viết i(t) ta thực hiện phép chia hai số phức: i  
Z  R  (Z L  Z C )i 

- Cho i(t) viết u(t) ta thực hiện phép nhân hai số phức: u  i.Z  Io i  R  (ZL  ZC )i
- Cho u AM (t);u MB (t); viết u AB (t) ta thực hiện phép cộng hai số phức: như tổng hợp hai dao động.

N
Thao tác cuối: [SHIFT] [2] [3] [=].

Ơ
3. Cộng hưởng điện

H
N
2
1
a. Khi xảy ra cộng hưởng thì: Z L  Z C (U L  U C ) hay o 

Y
 LC  1.
0

U
LC

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ZL

TP
Lưu ý: Trong các trường hợp khác thì:   o
ZC

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

b. Các biểu hiện của cộng hưởng điện:

Đ
U U2

G
Z  Z min  R;U R max  U; I max  ;Pmax  ;cos   1;   0.
R R

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Lưu ý: Trong các trường hợp khác thì công suất của mạch được tính

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
bằng:
ẦN

U2 U2
P  I 2 .R  .R  cos2   Pmax cos2   P  Pmax .cos2 
TR

Z2 R
c. Đường cong cộng hưởng của đoạn mạch RLC:
B
00

- R càng lớn thì cộng hưởng càng không rõ nét.


10

- Độ chênh lệch f  fch càng nhỏ thì I càng lớn.


A

d. Liên hệ giữa Z và tần số f: fo là tần số lúc cộng hưởng.


Ó
-H

- Khi f  fch : Mạch có tính dung kháng, Z và f nghịch biến.


Ý

- Khi f  fch : Mạch có tính cảm kháng, Z và f đồng biến.


-L

e. Hệ quả:
ÁN

Khi   1 hoặc   2 thì I (hoặc P; U R ) như nhau, với   ch thì I max (hoặc Pmax ;U max ) ta có:
TO

ch  12 hay fch  f1f2


ÀN

Chú ý:
 Áp dụng hiện tượng cộng hưởng để tìm L, C, f khi:
Đ
N

- Số chỉ ampe kế cực đại.


IỄ

- Cường độ dòng điện và điện áp đồng pha (   0 ).


D

- Hệ số công suất cực đại, công suất tiêu thụ cực đại.
 Nếu để bài yêu cầu mắc thêm tụ C 2 với C1 để mạch xảy ra cộng hưởng, tìm cách mắc và tính C 2
ta làm như sau:
*Khi mạch xảy ra cộng hưởng thì: Z Ctd  Z L

Trang 2
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

*So sánh giá trị Z L (lúc này là Z Ctd ) và Z C1

1
- Nếu Z L  Z C (C td  C1 )  C 2 ghép nt C1  Z C  Z Ctd  Z C1  C 2 
Z C 2 .

Z C1 .Z Ctd 1
- Nếu Z L  Z C (C td  C1 )  C 2 ghép ss C1  Z C 2   C2 
Z C1  Z Ctd Z C 2 .

N
CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Ơ
0,7 103

H
Ví dụ 1: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có: R  50;L  H;C  F. Đặt vào hai

N
 2

Y
đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz thì tổng trở của đoạn mạch

U
.Q
A. 50. B. 50 2. C. 50 3. D. 50 5.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Giải
1

ẠO
Ta có: Z L  .L  70;Z C   20.
.C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
 Tổng trở toàn mạch: Z  R 2  (Z L  Z C )2  50 2.

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

=> Chọn đáp án B

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


1
H
Ví dụ 2: Cho mạch điện gồm điện trở R  100, cuộn dây thuần cảm L  H, tụ điện có

ẦN

1
C .104 F. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có tần số là 50Hz. Pha của hiệu điện thế giữa hai
TR

2
đầu đoạn mạch so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:
B
00

   3.
A. Nhanh hơn . B. Nhanh hơn . C. Nhan hơn . D. Nhanh hơn .
10

4 2 3 4
A

Giải
Ó

Xác định độ lệch pha giữa i và u sau đó xác nhận độ lệch pha của i và u C từ đó suy ra độ lệch pha của u
-H

và u C . (Lấy pha của dòng điện làm chuẩn).


Ý

  
-L

Tính được tan   1      i nhanh pha hơn u góc ; mà i cũng nhanh pha hơn u C góc  u
4 4 2
ÁN


nhanh pha hơn u C một góc .
TO

4
=> Chọn đáp án A
ÀN

Ví dụ 3: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần 100 3  , có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có
Đ


N

điện dung 0,00005 /  (F) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u  U o cos(100t  ) thì
4
IỄ


D

biểu thức cường độ dòng điện qua mạch: i  2 cos(100t  ) (A) . Giá trị của L là
12
0, 4 0,6 1 0,5
A. L  (H). B. L  (H). C. L  (H). D. L  (H).
   
Giải

Trang 3
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Từ phương trình của u và i   từ đó dựa vào công thức tính tan  để tìm Z L  L .
=> Chọn đáp án C
Ví dụ 4: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC điện áp xoay chiều. Biết rằng: Z L  2Z C  2R
Trong mạch có:

A. Điện áp luôn nhanh pha hơn cường độ dòng điện là
6

N
Ơ

B. Điện áp luôn trễ pha hơn cường độ dòng điện là

H
4

N
C. Điện áp và cường độ dòng điện cùng pha.

Y

U
D. Điện áp luôn nhanh pha hơn cường độ dòng điện là

.Q
4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Giải
Biện luận từ tan  với: Z L  2Z C , R  Z C

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

=> Chọn đáp án D

Đ
2.104

G
2
Ví dụ 5: Một mạch RLC mắc nối tiếp trong đó R  120, L  H và C  F , nguồn có tần số f

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

 

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


thay đổi được. Để i sớm pha hơn u, giá trị của f cần thỏa mãn: H
A. f > 12,5Hz. B. f  12,5Hz. C. f  12,5Hz. D. f < 25Hz.
ẦN

Giải
TR

Với i sớm pha hơn u thì tan   0  công thức tính f.


B

=> Chọn đáp án D


00

Ví dụ 6: Đoạn mạch như hình vẽ, u AB  100 2 cos100t (V) .


10

K đóng, I = 2 (A), khi K mở dòng điện qua mạch lệch pha so


A
Ó

với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch. Cường độ dòng điện
-H

hiệu dụng qua mạch khi K mở là:


A. 2 (A). B. 1 (A).
Ý
-L

C. 2 (A). D. 2.
ÁN

Giải
Khi K đóng, mạch chỉ có R, ta tính được R.
TO


Khi K mở thì mạch có R, L, C và có độ lệch pha . Từ tan   Z L  Z C  Z  I.
ÀN

4
Đ

=> Chọn đáp án C


N

Ví dụ 7: Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C vào điện áp
IỄ

xoay chiều u  U o cos t thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua chúng lần lượt là 4A, 6A, 2A. Nếu
D

mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là
A. 4A. B. 12A. C. 2,4A. D. 6A.
Giải

Trang 4
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

U U U
Ta có: R  ;Z L  ;Z C 
4 6 2
R 3 2
  ZL  R
ZL 2 3
R 1
  Z L  2R
ZC 2

N
2 25 5R

Ơ
 Z 2  R 2  (Z L  Z C )2  R 2  ( R  2R)2  R  Z 

H
3 9 3

N
U 3.U
I   2, 4A

Y
Z 5.R

U
=> Chọn đáp án C

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
II. BÀI TẬP
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT

ẠO
Bài 1: Mạch điện gồm 2 đèn mắc song song, đèn thứ nhất ghi 220V-100W; đèn thứ hai ghi 220V-150W.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Các đèn đều sáng bình thường. Tính điện năng tiêu thụ của mạch trong một ngày:

G
A. 6000J. B. 1,9.106 J. C. 1200kWh. D. 6kWh.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
0,5
Bài 2: Đặt vào cuộn cảm L  H , một điện áp xoay chiều u  120 2 cos1000t (V) . Biểu thức cường

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)H
ẦN

độ dòng điện qua mạch có dạng:TR

A. i  24 2 cos(1000t  ) mA.
2
B


B. i  0,24 2 cos(1000t  ) mA.
00

2
10


C. i  0,24 2 cos(1000t  ) A.
A

2
Ó


-H

D. i  0,24 2 cos(1000t  ) A.
2
Ý

Bài 3: Hai tụ điện có điện dung C1 và C 2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có dung kháng
-L

là:
ÁN

1 1 1 1 1
A. Z C  với   . B. Z C  với C  C1  C 2 .
C C C1 C 2 C
TO

1 1 1
C. Z C  C với   . D. Z C  C với C  C1  C 2 .
ÀN

C C1 C 2
Đ

Bài 4: Trong hiện tượng nào dưới đây chắc chắn không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun-Lenxo?
N

A. Dao động điện từ riêng của mạch LC lý tưởng.


IỄ

B. Dao động điện từ cưỡng bức.


D

C. Dao động điện từ cộng hưởng.


D. Dao động điện từ duy trì.

Trang 5
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com


Bài 5: Đặt điện áp xoay chiều u  U o cos(100t  ) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm
3
1
L H. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100 2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm
2
là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
 
A. i  2 2 cos(100t  ) A. B. i  2 3 cos(100t  ) A.
6 6

N
Ơ
 
C. i  2 2 cos(100t  ) A. D. i  2 3 cos(100t  ) A.

H
6 6

N
Bài 6: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R1 thì cường độ dòng điện qua R1 là

Y
U
i1  I 01 cos t (A) . Nếu đặt điện áp nói trên vào hai đầu điện trở R 2 thì biểu thức cường độ dòng điện qua

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

R 2 là:

TP
R1 R1 

ẠO
A. i 2  .I 01 cos t (A). B. i 2  .I 01 cos(t  ) (A).
R2 R2 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
R2 R2 
C. i 2  .I 01 cos t (A). D. i 2  .I 01 cos(t  ) (A).

G
R1 R1 2

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Bài 7: Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở đối với dòng
ẦN

điện một chiều (kể cả dòng điện một chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện không đổi).
TR

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỷ lệ với tần số dòng điện.
C. Cảm kháng của cuộn cảm tỷ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.
B

D. Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc tần số của dòng điện xoay chiều.
00

Bài 8: Đặt điện áp xoay chiều u  U o cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm, độ tự
10

cảm L. Gọi i, I o lần lượt là cường độ tức thời và cường độ cực đại. Điện áp tức thời giữa hai đầu mạch
A
Ó

được tính:
-H

1
A. u  Li. B. u  I 2o  i 2 .
L
Ý
-L

Io
C. u  I 2o  i 2 . D. u  L I 2o  i 2 .
Uo
ÁN

Bài 9: Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:
TO

u  U o cos(t  ) . Cường độ dòng điện tức thời có biểu thức: i  I o cos(t  ) . Các đại lượng Io và 
ÀN

nhận giá trị nào sau đây?


 Uo 
Đ

A. I o  U o L,    . B. I o  , 
2 L 2
N
IỄ

Uo  
C. I o  ,     . D. I o  U o L,     .
D

L 2 2
1
Bài 10: Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L  H , biểu thức cường độ dòng


điện trong mạch i  2 cos(100t  ) A . Suất điện động tự cảm tại thời điểm 0,5112s là:
3

Trang 6
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

150
A. 150,75 V. B.  V. C. 197,85 V. D. -197,85 V.
75
Bài 11: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50Hz vào hai bản của một
tụ điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ là 2A. Để cường độ dòng điện hiệu dụng giữa hai đầu
bản tụ bằng 1A thì tần số dòng điện là
A. 50Hz. B. 25Hz. C. 200Hz. D. 100Hz.
 1

N
Bài 12: Đặt điện áp u  U cos(100t  ) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm (H). Ở

Ơ
3 2

H
thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Giá trị cường độ

N
dòng điện hiệu dụng giữa hai đầu mạch là

Y
U
A. 4A. B. 4 3A. C. 2,5 2A. D. 5A.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bài 13: Đặt điện áp xoay chiều có biên độ Uo vào hai đầu cuộn cảm thuần. Ở thời điểm điện áp giữa hai

TP
U
đầu cuộn cảm bằng o thì cường độ dòng điện có độ lớn tính theo biên độ Io là:
2

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Io Io 3I o 2I o

Đ
A. . B. . C. . D. .
3 2 2 2

G
N
Bài 14: Cho mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có dạng
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
u  U o cos 2 ft V. Tại thời điểm t t giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ và điện áp giữa hai đầu

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
đoạn mạch là (2 2 A,60 2 V). Tại thời điểm t 2 giá trị của cường độ dòng điện qua tụ và điện áp giữa
ẦN

hai đầu đoạn mạch là (2 6 A,60 2 V). Dung kháng của tụ điện bằng:
TR

A. 30. B. 20 3. C. 20 2. D. 40.


B

Bài 15: Đặt vào hai đầu một tụ điệ điện áp xoay chiều có biểu thức u  U o cos t . Điện áp và cường độ
00
10

dòng điện qua tụ điện tại thời điểm t1 , t 2 tương ứng lần lượt là: u1  60 V;i1  3 A; u 2  60 2 V;
A

i 2  2 A. Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện qua bản tụ lần lượt là:
Ó
-H

A. U o  120 2 V,I o  3 A. B. U o  120 2 V,I o  2 A.


C. U o  120 V,I o  3 A. D. U o  120 V,I o  2 A.
Ý
-L

0, 4
Bài 16: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L  (H). Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp xoay chiều

ÁN

có biểu thức u  U o cos t (V). Ở thời điểm t1 các giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện là:
TO

u1  100 V;i1  2,5 3 A. Ở thời điểm t2 tương ứng u2  100 3V; i2  2, 5 A. Điện áp cực đại và tần
ÀN

số góc là:
Đ

A. 200 2 V;100 rad / s. B. 200 V;120 rad / s.


N

C. 200 2 V;120 rad / s. D. 200 V;100 rad / s.


IỄ
D

Bài 17: Cho mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng
u  U 2 cos t V. Tại thời điểm t1, giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ là 2A và hiệu điện thế
tức thời giữa hai đầu đoạn mạch bằng 0 V. Tại thời điểm t2, giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ
là 1A và hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 2 3 V. Dung kháng của tụ điện bằng:

Trang 7
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

A. 4. B. 2 2 . C. 2 . D. 2 .
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU
Bài 1: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra
hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta phải:
A. Tăng điện dung của tụ điện. B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
C. Giảm điện trở của mạch. D. Giảm tần số của dòng điện xoay chiều.

N
Bài 2: Phát biểu nào sau đây không đúng? Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu

Ơ
điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được. Cho tần số thay đổi đến giá trị fo thì cường độ hiệu dụng của

H
dòng điện đạt đến giá trị cực đại. Khi đó:

N
A. Cảm kháng và dung kháng bằng nhau.

Y
U
B. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần luôn bằng hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

mạch.

TP
C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện.

ẠO
D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu C luôn bằng nhau.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Bài 3: Một mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp gồm: Điện trở thuần 20, cuộn dây cảm thuần có độ

Đ
1 104

G
tự cảm H, tụ điện có điện dung  F. Nối vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức
 2

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
u  U o cos 2 ft, trong đó Uo không đổi còn f thay đổi được. Điều chỉnh để f tăng từ giá trị 50Hz trở lên

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
thì công suất tiêu thụ của mạch sẽ.
ẦN

A. Tăng dần. B. Tăng dần đến một giá trị cực đại rồi sau đó giảm dần.
TR

C. Giảm dần. D. Giảm dần đến một giá trị cực tiểu rồi sau đó tăng dần.
Bài 4: Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có dạng u  U o cos t (V) (với Uo
B
00

1
không đổi). Nếu: .L   0 thì phát biểu nào sau đây la sai?
10

.C
A. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại.
A
Ó

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần bằng tổng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và tụ
-H

điện.
C. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R đạt giá trị cực đại.
Ý
-L

D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đàu điện trở thuần cực đại.
Bài 5: Khi có cộng hưởng trong mạch RLC không phân nhánh, kết luận
ÁN

nào sau đây sai?


TO

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị cực đại.
B. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế giữa
ÀN

hai đầu đoạn mạch.


Đ

C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm
N

có giá trị bằng nhau.


IỄ

D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch không phụ thuộc vào điện trở R của.
D

Bài 6: Trong mạch điện xoay chiều RLC cộng hưởng thì kết luận nào sau đây là sai?
A. Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại.
B. Điện áp giữa hai đầu mạch cùng pha với điện áp giữa hai đùa điện trở R.
C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R.

Trang 8
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

D. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ.
Bài 7: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ
điện. Khi xảy ra cộng hưởng điện trong đoạn mạch thì khẳng định nào sau đây là sai?
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất.
B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau.
C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở.
D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

N
Ơ
Bài 8: Đặt một điện áp xoay chiều u  U o cos t vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp với

H

N
RC  1 thì điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch nhanh pha hơn cường độ dòng qua mạch là . Để trong
4

Y
U
mạch xảy ra cộng hưởng thì chỉ cần

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. Tăng điện dung C của tụ lên hai lần.

TP
B. Giảm điện trở thuần xuống hai lần.

ẠO
C. Tăng độ tự cảm của cuộn dây xuống hai lần.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

D. Giảm tần số dòng điện xuống 2 lần.

Đ
Bài 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh có R, L xác

G
N
định, khi thay đổi C xảy ra tình huống 2 LC  1 thì:
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại.
H
B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và hai đầu cuộn cảm bằng nhau.
ẦN

C. Tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất.


TR

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.
Bài 10: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm tần số của điện áp đặt vào
B
00

hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trên mạch:
10

A. Có giá trị hiệu dụng tăng.


B. Trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
A
Ó

C. Cùng pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


-H

D. Sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


Bài 11: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần có biểu thức
Ý
-L

 2 3
i  2 2 cos(100t  ) (A,s). Biết độ tự cảm của cuộn dây là L  H, vào thời điểm t cường độ dòng
3 
ÁN

1
điện trong mạch i  2 A và đang tăng. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t  (s) là bao
TO

40
nhiêu?
ÀN

A. u  600 2 V. B. u  200 3 V. C. u  400 6 V. D. u  200 6 V.


Đ

Bài 12: Một khung dây gồm hai vòng dây có diện tích s  100 cm 2 và điện trở của khung là R  0, 45  ,
N
IỄ

quay đều với vận tốc góc   100 rad / s trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=0,1T xung quanh một
D

trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với các đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trong vòng
dây khi nó quay được 1000 vòng là:
A. 2,2J. B. 1,98J. C. 2,89J. D. 2,79J.
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG

Trang 9
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 1: Trên đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần R  10 . Cuộn dây thuần cảm có
1
độ tự cảm L  H , tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay
10
chiều u  U o cos100t (V). Để điện áp giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện
trở R thì điện dung của tụ điện là:
103 104 104
A. C  F. B. C  F. C. C  F. D. 3,18 F.

N
 2 

Ơ
2

H
Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết R  80, r  20, L  H, tụ C có điện dung biến

N
Y
thiên. Hiệu điện thế u AB  120 2 cos100t (V). Điều chỉnh điện dung C để công suất trên mạch cực đại.

U
Điện dung và công suất tiêu thụ trong mạch lúc đó lần lượt là:

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

104 104
A. C  F, Pmax  144 W. B. C  F, Pmax  144 W.

Đ
 2

G
104

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

C. C  104 F, Pmax  120 W. D. C  F, Pmax  120 W.


Ư
2

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
1
Bài 3: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây có r  10, L  H. Đặt vào hai đầu
ẦN

10
đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hòa có giá trị hiệu dụng là U  50V và tần số f = 50Hz. Khi
TR

điện dung của tụ điện có gái trị là C1 thì chỉ số của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là:
B
00
10
A

2.103 103
Ó

A. R  40 và C1  F. B. R  50 và C1  F.
 
-H

103 2.103
C. R  40 và C1  D. R  50 và C1 
Ý

F. F.
 
-L

Bài 4: Lần lượt đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp u1 , u 2 , u3 có cùng giá trị
ÁN

hiệu dụng nhưng tần số khác nhau, cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là
TO

2 2
i1  I o cos100t, i 2  I o cos(120t  ), i 3  I 2 cos(110t  ). Hệ thức nào sau đây đúng?
3 3
ÀN

Io Io Io Io
A. I  . B. I  . C. I  . D. I  .
Đ

2 2 3 2
N

1
IỄ

Bài 5: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC có tần số f = 50Hz, cuộn dây thuần cảm L  (H) .
4
D

4
Tụ điện có điện dung biến thiên đang được điều chỉnh ở giá trị C1  .104 F. Điện trở thuần R không

đổi. Tăng dần điện dung của tụ từ giá trị C1 cường độ hiệu dụng của dòng điện sẽ:
A. Lúc đầu tăng sau đó giảm. B. Tăng.
C. Giảm. D. Lúc đầu giảm sau đó tăng.
Trang 10
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 6: Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mach R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức
u  100 2 cos 2ft (V). Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch 2A thì công suất tiêu thụ của
mạch là 100 W. Giữ cố định R, điều chỉnh các thông số khác của mạch (L, C và tần số f). Công suất tiêu
thụ cực đại trên đoạn mạch là:
A. 100 W. B. 200 W. C. 400 W. D. 800 W.
Bài 7: Một hiệu điện thế xoay chiều f = 50 (Hz) thiết lập giữa hai đầu của một đoạn mạch điện gồm R, L,

N
1 104
C với L  H, C 

Ơ
F. Người ta muốn ghép tụ điện có điện dung C’ vào mạch điện nói trên để cho
 2

H
cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì C’ phải bằng bao nhiêu và được ghép như thế nào?

N
104 104

Y
A. C '  (F) ghép nối tiếp. B. C '  (F) ghép song song.

U
2 

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

104 104

TP
C. C '  (F) ghép song song. D. C '  (F) ghép nối tiếp.
2 

ẠO
Bài 8: Cho một đoạn mạch xoay chiều RLC1 mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

103

Đ
1
50Hz, R  40, L  (H), C1  (F). Muốn dòng điện trong mạch cực đại thì phải ghép thêm với tụ

G
5 5

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

điện C1 một tụ điện có điện dung C2 bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


3.104 5.104
H
A. Ghép song song và C2  (F). B. Ghép song song và C2  (F).
 
ẦN

3.104 5.104
TR

C. Ghép nối tiếp và C2  (F). D. Ghép nối tiếp và C2  (F).


 
B

Bài 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hòa có biểu thức:
00

u  220 2 cos t (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100. Khi  thay đổi thì công suất tiêu thụ cực
10

đại của mạch có giá trị là:


A

A. 440W. B. 484W. C. 220W. D. 242W.


Ó

Bài 10: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R  80 cuộn dây có điện trở trong 20 có độ tự cảm
-H

L=0,318 H, tụ điện có điện dung 15,9F. Đặt vào hai đầu mạch điện một dòng điện xoay chiều có tần số f
Ý

thay đổi được có hiệu điện thế hiệu dụng là 200 V. Khi cường độ dòng điện chạy qua mạch đạt giá trị cực
-L

đại thì giá trị của f và I là:


ÁN

A. 70,78Hz và 2,5A. B. 70,78Hz và 2A. C. 444,7Hz và 10A. D. 31,48Hz và 2A.


Bài 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện thế xoay chiều u  200 cos100t (V) .
TO

104 1
ÀN

Biết R  50;C  F và L  (H). Để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại thì phải ghép
2 2
Đ

thêm với tụ điện C ban đầu một tụ điện Co có điện dung bao nhiêu và ghép như thế nào?
N

104 104
IỄ

A. Co  F, ghép nối tiếp. B. Co  F, ghép song song.


 2
D

3.104 3.104
C. Co  F, ghép nối tiếp. D. Co  F, ghép song song.
2 2

Trang 11
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 12: Cho mạch như hình vẽ. Trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 50mH, tụ điện có điện
dung C  1, 41.104 F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch A, B điện áp xoay chiều 120V, tần số f. Biết hiệu điện
thế hiệu dụng giữa hai điểm P và B bằng không. Tần số f bằng:

A. 200Hz. B. 100Hz. C. 180Hz. D. 60Hz.

N
Bài 13: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50Hz, có giá trị hiệu dụng U = 220V vào hai đầu đoạn

Ơ
H
1
mạch RLC nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có L  (H) , điện trở thuần R  100, tụ điện có điện dung C

N

Y
thay đổi được. Điều chỉnh C sao cho cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại Imax.

U
Giá trị của C và Imax là:

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

104 104

TP
A. C  (F); I max  2, 2 (A). B. C  (F); I max  2,55 (A).
2 

ẠO
104 104

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

C. C  (F); I max  1,55 (A). D. C  (F); I max  2, 2 (A).

Đ
2 

G
1
Bài 14: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R  100 , cuộn dây thuần cảm L 

N
H và tụ C thay
http://daykemquynhon.ucoz.com


Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện áp có giá trị hiệu dụng 200V, tần số 50Hz. Thay đổi C đến khu điện
H
áp giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại đó bằng:
ẦN

A. 200V. B. 100V. C. 300V. D. 150V.


TR

Bài 15: Đặt điện áp xoay chiều u  100 2 cos100t (V) vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với
B

cuộn thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi. Ban đầu điều chỉnh tụ điện để công suất trong mạch cực
00

đại; sau đó giảm giá trị của C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ
10

A. Ban đầu giảm, sau tăng. B. Tăng.


A

C. Giảm. D. Ban đầu tăng, sau giảm.


Ó

100 1
-H

Bài 16: Một mạch nối tiếp gồm R  50, C  (F) và L  H . Tần số của dòng điện qua mạch là
 
Ý

f = 50Hz. Người ta thay đổi giá trị của tần số f. Chọn kết luận đúng?
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ

A. Khi tần số tăng thì tổng trở của mạch điện giảm.
D

B. Khi tần số thay đổi thì tổng trở của mạch điện không đổi.
C. Khi tần số thay đổi thì tổng trở của mạch điện tăng.
D. Khi tần số giảm thì tổng trở của mạch điện giảm.

Trang 12
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 17: Người ta mắc và hai đầu đoạn mạch AB một nguồn điện xoay chiều có u  U 2 cos t. Đoạn
mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp, AM gồm điện trở thuần R1 và tụ có điện dung C,
đoạn MB gồm điện trở R2 và cuộn dây thuần L. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện thì
công suất tiêu thụ trên đoạn mạch này là 85W và hiệu điện thế giữa hai đầu AM và MB vuông góc với
nhau. Nếu mắc vào hai đầu mạch MB nguồn điện nói trên, khi đó công suất tiêu thụ trên đoạn này bằng:

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO
A. 100W. B. 120W. C. 85W. D. 170W.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bài 18: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C (cuộn dây thuần cảm). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp

G
xoay chiều có giá trị hiệu dụng u = 120V và tần số f xác định. Biết CR 2  16L và điện áp giữa hai đầu

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
đoạn mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. Điện áp ở hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm là

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
A. U C  U L  60V. B. U C  30 V và U L  60V.
ẦN

C. U C  U L  30V. D. U C  60V và U L  30V.


TR

Bài 19: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R  80 cuộn dây có điện trở trong 20 có độ tự cảm
L=0,318H, tụ điện có điện dung 15,9F. Đặt vào hai đầu mạch điện một dòng điện xoay chiều có tần số f
B
00

thay đổi được có hiệu điện thế hiệu dụng là 200V. Khi công suất trên toàn mạch đạt giá trị cực đại thì giá
10

trị của f và P là bao nhiêu?


A. 70,78Hz và 400W. B. 70,78Hz và 500W.
A
Ó

C. 444,7Hz và 2000W. D. 31,48Hz và 400W.


-H

Bài 20: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hòa có biểu
thức: u  220 cos t (V). Khi  thay đổi công suất tiêu thụ cực đại của mạch là 484W. Khi đó điện trở
Ý
-L

thuần của mạch là:


A. R  50. B. R  750. C. R  150. D. R  100.
ÁN

Bài 21: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn dây có độ tự
TO

1
cảm L  H và điện trở r  20 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị

ÀN

hiệu dụng U = 60V và tần số f = 50Hz. Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 thì công suất tiêu thụ
Đ

trên mạch đạt cực đại và bằng 30W. Điện trở R và điện dung C1 có giá trị là:
N

104 104
IỄ

A. A  120;C1  F. B. A  120;C1  F.
2 
D

104 104
C. A  100;C1  F. D. A  100;C1  F.
2 

Trang 13
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

2
Bài 22: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R  100, L  H, tụ điện có điện dung


C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều U AB  200 2 cos(100t  ). Giá
4
trị của C và công suất tiêu thụ của mạch khi điện áp giữa hai đầu R cùng pha với điện áp giữa hai đầu
đoạn mạch nhận cặp giá trị nào sau đây?
103 104

N
A. C  F; P  400W. B. C  F; P  200W.

Ơ
 2

H
104 104

N
C. C  F; P  400W. D. C  F; P  300W.
2 

Y
U
Bài 23: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết R  30, L  0, 4H, C thay đổi được. Đặt vào hai

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều: u  120 cos(100t  ) V. Khi C = Co thì công suất trong
2

ẠO
mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
A. u R  60 2 cos100t V. B. u R  120 cos(100t  ) V.
2

G

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

C. u R  120 cos100t V. D. u R  60 2 cos(100t  ) V.


Ư
2

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Bài 24: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở thuần 30 , cuộn dây có điện trở thuần 10 và độ
ẦN

0,3
tự cảm (H) và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp nhau theo đúng thứ tự như trên. Đặt

TR

vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u AB  100 2 sin100t (V). Người ta thấy rằng khi C=Co
B
00

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu. Giá trị Co và Umin là:
103 103
10

A. Co  F và U min  25V. B. Co  F và U min  25 2 V.


 
A
Ó

103 103
C. Co  F và U min  25V. D. Co  F và U min  25 2 V.
-H

3 3
Ý

D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO


-L

Bài 1: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng
điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?
ÁN

A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.


TO

B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.


C. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.
ÀN

D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.


Đ

Bài 2: Cho mạch điện RLC, cuộn cảm có điện trở thuần r. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng
N

U  125cos100t,  thay đổi được. Đoạn mạch AM gồm R và C, đoạn mạch MB chứa cuộn dây. Biết
IỄ
D

UAM vuông pha với UMB và r = R. Với hai giá trị của tần số góc là 1  100 và 2  56,25 thì mạch có
cùng hệ số công suất. Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch?
A. 0,85. B. 0,96. C. 0,91. D. 0,82.
Bài 3: Mạch R, L, C nối tiếp có điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u  120 2 cos t (V) với  thay đổi
được. Nếu   100 rad / s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A và cường độ dòng điện
Trang 14
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com


tức thời sớm pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Nếu     200 rad / s thì có hiện tượng cộng
6
hưởng. Giá trị của các thiết bị trong mạch là:
1 0,1
A. R  60 3 ,C  F và L  H.
4000 
1 0,2
B. R  60 3 ,C  F và L  H.
8000 

N
Ơ
C. R  60 3 ,C  80, L  20 .

H
D. Không xác định được.

N
Y
Bài 4: Mạch RLC không phân nhánh, khi mắc vào mạng điện có tần số f1 thì cảm kháng 30 , dung

U
kháng 60 . Nếu mắc vào mạng điện có f2  60Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp giữa hai

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

đầu mạch. Giá trị của f1 là:

TP
A. 100Hz. B. 60 2 Hz. C. 60 2 Hz. D. 30 2 Hz.

ẠO
Bài 5: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có dạng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
u  200 cos 2 ft (V) trong đó tần số f thay đổi được. Khi thay đổi tần số f đến một giá trị f1  40Hz hoặc

G
f2  250Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều có giá trị như nhau. Để công suất tiêu thụ của đoạn

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
mạch đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh tần số f tới giá trị:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
A. 120Hz. B. 100Hz. C. 145Hz. D. 210Hz.
ẦN

Bài 6: Đặt điện áp u  u 2 cos 2 ft (U không đổi, f thay đổi được, t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn
TR

mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi tần số bằng 20Hz thì
công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là 17W, khi tần số bằng 40Hz thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là
B

12,5W. Khi tần số bằng 60Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:
00

A. 8W. B. 8,7W. C. 5,5W. D. 11W.


10

Bài 7: Một mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp. Điện trở R, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm
A

0,3 103
Ó

L H, tụ điện có điện dung C  C  F. Điện áp giữa hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng u không
-H

 6
đổi và có tần số f thay đổi. Thay đổi tần số f để cho điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp
Ý

hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch thì f có giá trị là:
-L

A. 50 2 Hz. B. 100 Hz. C. 50 Hz. D. 100 2 Hz.


ÁN

1
Bài 8: Một cuộn dây có độ tự cảm L  mắc nối tiếp với tụ điện C rồi mắc vào hiệu điện thế xoay
TO

4
chiều u  200 2 cos 2  ft có tần số thay đổi được. Khi tần số dòng điện là 80Hz và 125Hz thì thấy cường
ÀN

độ dòng điện qua mạch đều bằng 3,64764 (A). Tìm cường độ dòng điện cực đại trong mạch này khi
Đ

cường độ dòng điện hiệu dụng là lớn nhất?


N

A. 4 2A. B. 4A. C. 2 2A. D. 2A.


IỄ
D

2 3
Bài 9: Mạch RLC nối tiếp có R  100, L  H . Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào đoạn mạch có


biểu thức u  U o cos 2 ft, f thay đổi được. Khi f = 50Hz thì i trễ pha so với u. Để i cùng pha với u thì f
3
có giá trị là

Trang 15
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

A. 100Hz. B. 40Hz. C. 35,35Hz. D. 50Hz.


Bài 10: Đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện đặt
dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 120V và có tần số thay đổi được. Khi tần số là
f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là UR=120V. Khi tần số là f2 thì cảm kháng bằng 4 lần dung
f
kháng. Tỷ số 1 là
f2

N
A. 0,25. B. 0,5. C. 2. D. 4.

Ơ
Bài 11: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u  U o cos t.

H
N
Chỉ có  thay đổi được. Điều chỉnh  thấy khi có giá trị của nó là 1 hoặc 2 (2  1 ) thì dòng điện

Y
hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại n lần (n>1). Biểu thức tính R là:

U
(1  2 ) L.1  2 L.(1  2 ) L.1.2

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
A. R  . B. R  . C. R  . D. R  .
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

L n2  1 n2  1 n2  1 n2  1

TP
2 3

ẠO
Bài 12: Mạch RLC nối tiếp có R  100;L  ; (H). Điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch có biểu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
thức u  U 2 cos 2 ft, trong đó U=cost còn f thay đổi được. Khi f  f1  50Hz, dòng điện trong mạch

G

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

nhanh pha so với u. Để dòng điện trong mạch cùng pha so với u thì tần số f phải nhận giá trị f2 bằng:

Ư
3

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
A. 25 6Hz. B. 25 2Hz. C. 25 3Hz. D. 50 3Hz.
ẦN

Bài 13: Đặt điện áp xoay chiều u  U o cos t có Uo không đổi và 0 thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch
TR

có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi   1 bằng
cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi   2 . Hệ thức đúng là:
B
00

2 1 2 1
A. 1  2  B. 1.2  C. 1  2  D. 1.2 
10

LC LC LC LC
A

Bài 14: Đặt điện áp xoay chiều u  U o cos t có Uo không đổi và  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch
Ó
-H

có R, L, C (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp. Thay đổi  thì khi   1 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa
hai đầu cuộn dây bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa
Ý

hai đầu điện trở thuần và công suất tiêu thụ trong mạch bằng 2410W. Khi   41 thì công suất tiêu thụ
-L

trong mạch bằng:


ÁN

A. 180W. B. 602,5W. C. 160W. D. 1600W.


TO

Bài 15: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là
U=100V, tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số f=50Hz thì dòng điện trong mạch đạt giá trị cực
ÀN

đại là 2A. Khi tần số f’=100Hz thì cường độ dòng điện qua mạch chỉ bằng một nửa giá trị cực đại. Giá trị
Đ

của R, L và C lần lượt là:


N

1 1 3 3 4
IỄ

A. R  50;L  H;C  .104 F. B. R  50;L  H;C  .10 F.


   
D

1 104 3 1 3 4
C. R  50;L  H;C  F. D. R  50 2 ;L  H;C  10 F.
 3   3 
Bài 16: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối
tiếp, trong đó R, L, C có giá trị không đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u  U o cos t với 

Trang 16
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

thay đổi. Khi   50 rad / s thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng nhau. Để cường độ dòng
điện qua mạch đạt giá trị cực đại thì  có giá trị:
A. 100 rad / s. B. 250 rad / s. C. 125 rad / s. D. 40 rad / s.
Bài 17: Có một đoạn mạch nối tiếp A, M, B chứa 2 linh kiện nào đó thuộc loại: cuộn dây, điện trở thuần,
tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U AB  100V và tần
số có thể thay đổi. Khi f = 50Hz thì UAM = 200V, U MB  100 3 V. Tăng f quá 50Hz thì cường độ dòng

N
Ơ
điện hiệu dụng giảm.

H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
A. Đoạn mạch AM chứa tụ điện, MB chứa điện trở.

G
B. Đoạn mạch AM chứa cuộn dây có điện trở, MB chứa tụ điện.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
C. Đoạn AM chứa tụ điện, MB chứa cuộn dây có điện trở.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
D. Đoạn AM chứa cuộn dây, MB chứa điện trở.
ẦN

Bài 18: Đoạn mạch R, L (thuần cảm) và C nối tiếp được đặt dưới điện áp xoay chiều không đổi, tần số
thay đổi được. Ở tần số f1=60Hz, hệ số công suất của mạch đạt cực đại cos   1. Ở tần số f2=120Hz, hệ
TR

số công suất có giá trị cos   0,707. Ở tần số f3=90Hz, hệ số công suất của mạch bằng.
B

A. 0,87. B. 0,78. C. 0,49. D. 0,63.


00

Bài 19: Đoạn mạch R, L (thuần cảm) và C nối tiếp được đặt dưới điện áp xoay chiều không đổi, tần số
10


thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số dòng điện là f1 và f2 thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là 
A

6
Ó


-H

và còn cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi. Hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện
2
Ý

bằng P là:
-L

A. 0,8642. B. 0,9852. C. 0,9238. D. 0,8513.


ÁN

0, 4 3
Bài 20: Đoạn mạch gồm điện trở thuần R  30, cuộn dây thuần cảm L  H và tụ điện có điện
TO


103
dung C 
ÀN

F nối tiếp. Mắc đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi,
4 3
Đ

tần số góc  thay đổi được. Khi cho  thay đổi từ 50 rad / s đến 150 rad / s thì cường độ hiệu dụng
N

của dòng điện trong mạch:


IỄ

A. Tăng rồi sau đó giảm. B. Giảm.


D

C. Tăng. D. Giảm rồi sau đó tăng.


Bài 21: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R  10, cuộn cảm thuần có cảm
kháng Z L  10 và tụ C có dung kháng Z C  5 ứng với tần số f. Khi thay đổi tần số dòng điện đến giá
trị f’ thì trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số f’ liên hệ với f theo biểu thức:

Trang 17
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

A. f’ = f. B. f  2f '. C. f '  2f. D. f’=2f.


Bài 22: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch có tần
số thay đổi được. Khi tần số của dòng điện xoay chiều là f1=25Hz hoặc f2=100 Hz thì cường độ dòng điện
trong mạch có cùng giá trị. Tìm hệ thức liên hệ giữa L, C với 1 hoặc 2 ?
5 2 1 4
A. LC  1 . B. LC  . C. LC  . D. B và C.
4 412 22

N
Bài 23: Đặt điện áp u  u 2 cos 2 t (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc

Ơ
H
nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là P

N
thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 và 8 . Khi t ần số là f2 thì hệ số

Y
công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa P và f2 là:

U
.Q
3f1 3f1 4f1 2f1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. f2  . B. f2  . C. f2  . D. f2  .

TP
2 4 3 3
Bài 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi,

ẠO
tần số thay đổi. Ở tần số f1  60Hz thì công suất tiêu thụ điện của mạch cực đại, ở tần số f2=120Hz thì

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ

hiệu điện thế ở hai đầu mạch lệch pha so với dòng điện trong mạch. Ở tần số f3=30Hz thì hệ số công

G
4

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

suất của mạch là:


Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


A. 0,486. B. 0,707. C. 0,625.
H D. 0,874.
ẦN

Bài 25: Đặt điện áp xoay chiều u  240 2 cos t (V) có tần số góc thay đổi được vào hai đầu một đoạn
mạch RLC nối tiếp. Khi tần số góc là 100 rad / s hoặc 25 rad / s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua
TR

mạch bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch cực đại thì tần số góc phải bằng:
B

A. 50 rad / s. B. 55 rad / s. C. 45 rad / s. D. 60 rad / s.


00
10

Bài 26: Mạch điện xoay chiều R, L, C không phân nhánh. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn
mạch có dạng: u  U o cos(2 ft  ) trong đó f hay thay đổi, còn R, L, C, Uo có giá trị không đổi. Người
A
Ó

ta thấy khi f=f1=25Hz và f=f2=100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng một giá trị.
-H

Giá trị của f để dòng điện trong mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là:
A. 62,5 Hz. B. 75 Hz. C. 50 Hz. D. 125 Hz.
Ý
-L

Bài 27: Một mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều
u  U o cos 2 ft (V), u o không đổi còn f thay đổi được. Khi f = f1 = 36Hz và f=f2= 64Hz thì công suất tiêu
ÁN

thụ của mạch bằng nhau P1  P2 khi f  f3  46Hz công suất tiêu thụ của mạch bằng f = f4 = 50Hz công
TO

suất tiêu thụ của mạch bằng P4. So sánh các công suất ta có:
ÀN
Đ
N
IỄ
D

A. P3  P1. B. P4  P2 . C. P4  P3 . D. P4  P3 .

Trang 18
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 28: Mạch RLC nối tiếp khi đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc  (mạch có tính cảm
kháng) và cho  biến đổi thì ta chọn được một giá trị của  làm cho cường độ hiệu dụng có trị số lớn
I max
nhất là Imax và 2 trị số 1 và 2 , với (1  2  200 thì cường độ lúc này là I với I  , cho
2
3
L (H). Điện trở có giá trị là
4
A. 150. B. 100. C. 50. D. 200.

N
Ơ
H
III. HƯỚNG DẪN GIẢI

N
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT

Y
U
Bài 1: Chọn đáp án D

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bài 2: Chọn đáp án D

TP
Bài 3: Chọn đáp án A
Bài 4: Chọn đáp án A

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Bài 5: Chọn đáp án D

Đ
Bài 6: Chọn đáp án A

G
Bài 7: Chọn đáp án C

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Bài 8: Chọn đáp án D

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Bài 9: Chọn đáp án C
ẦN

Bài 10: Chọn đáp án C


TR

Bài 11: Chọn đáp án B


Bài 12: Chọn đáp án C
B

Bài 13: Chọn đáp án C


00

Bài 14: Chọn đáp án A


10

Bài 15: Chọn đáp án B


A

Bài 16: Chọn đáp án D


Ó
-H

Bài 17: Chọn đáp án D


B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU
Ý

Bài 1: Chọn đáp án D


-L

Bài 2: Chọn đáp án C


ÁN

Bài 3: Chọn đáp án B


TO

Bài 4: Chọn đáp án B


Bài 5: Chọn đáp án D
ÀN

Bài 6: Chọn đáp án C


Đ

Bài 7: Chọn đáp án D


N

Bài 8: Chọn đáp án D


IỄ

Bài 9: Chọn đáp án C


D

Bài 10: Chọn đáp án D


Bài 11: Chọn đáp án D
Bài 12: Chọn đáp án D
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG
Bài 1: Chọn đáp án A
Trang 19
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Để điện áp giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở R hay u cùng pha với i thì
có cộng hưởng điện
1 1 103
 ZL  ZC  .100  C (F)
10 C.100 
Bài 2: Chọn đáp án B
Ta có cảm kháng của cuộn dây là: Z L  L  200

N
104

Ơ
Để công suất Pmax thì: Z L  Z C  200()  C  (F)
2

H
N
U2 1202
Công suất cực đại là: Pmax    144W.

Y
R  r 100

U
Bài 3: Chọn đáp án C

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Cảm kháng của cuộn dây là: Z L  L  10()

TP
103

ẠO
Để cường độ dòng điện I max  có cộng hưởng  Z L  Z C  10   C  F

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
U 50
Vì I max  1(A)    R  40()

G
R  r R  10

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Bài 4: Chọn đáp án A


Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Io
Vì I o1  I o2  I o  1.2  32  I 2  I o  I 
ẦN

2
Bài 5: Chọn đáp án C
TR

1
Ta có cảm kháng Z L  .L  25() và dung kháng Z C   25 
B

.C
00

 Z L  Z C mạch có cộng hưởng điện. Nếu tăng dần điện dung thì cường độ dòng điện giảm.
10

Bài 6: Chọn đáp án C


A

100
Ó

Ta có: P  U.I.cos   cos    0,5


-H

2.100
U2 U2
Ý

Mặt khác: P  .cos2   100W   400W.


-L

R R
U2
ÁN

Khi công suất tiêu thụ cực đại thì: Pmax   400W.
R
TO

Bài 7: Chọn đáp án C


1
ÀN

Ta có cảm kháng Z L  .L  100  và dung kháng Z C   200 


.C
Đ

Để cộng hưởng thì: Z L  Z Cb  100 


N
IỄ

1 1 1 104
 Phải ghép C//C’     Z C '  200()  C '  F
D

Z Cb Z C Z C ' 2
Bài 8: Chọn đáp án A
1
Ta có cảm kháng ZL  .L  20    và dung kháng ZC1   50
.C1

Trang 20
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Để cường độ cực đại thì có cộng hưởng ZL  ZCb  20     Phải ghép C2 // C1


1 1 1 100
    ZC 2  ()
ZCb ZC1 ZC2 3

3.104
 Điện dung C2 có giá trị: C2  .

Bài 9: Chọn đáp án B

N
Ơ
Khi  thay đổi để Pmax thì hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra:

H
U2

N
Pmax   484W.
R

Y
U
Bài 10: Chọn đáp án B

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Khi cường độ dòng điện trong mạch cưc đại thì cộng hưởng điện xảy ra
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
1
 Z L  ZC     444, 72  rad / s 
LC

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

2
Tần số dòng điện là: f   70, 78 Hz.

Đ

G
U

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Khi đó cường độ dòng điện cực đại là: I max   2 (A).

Ư
(R  r)

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Bài 11: Chọn đáp án D
ẦN

1
Ta có cảm kháng ZL  .L  50    và dung kháng ZC1   200 
TR

.C1
Để công suất trong mạch cực đại thì ZL  ZC  50 ()
B
00

1 1 1 200
 Co / /C     ZCo  ()
10

ZCb ZC ZCo 3
A

3.104
Ó

Điện dung của tụ điện là: Co  F.


2
-H

Bài 12: Chọn đáp án D


Ý

1
 60  Hz 
-L

Vì U PB  U LC  0  U L  U C  cộng hưởng điện  tần số của dòng điện f 


2 LC
ÁN

Bài 13: Chọn đáp án D


TO

104
Để cường độ dòng điện trong mạch cực đại thì: ZL  ZC  100 ()  C  (F)

ÀN

U
 Cường độ dòng điện cực đại I max   2, 2 (A)
Đ

R
N

Bài 14: Chọn đáp án A


IỄ

Khi C thay đổi để ULmax thì có cộng hưởng điện


D

Khi đó: ZL  ZC  100


U
Điện áp: U L  .ZL  200 (V)
R

Trang 21
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 15: Chọn đáp án D


Lúc đầu Pmax  có cộng hưởng điện  ZL  ZC
Sau đó C giảm thì ZC tăng  ZL  ZC
Từ đồ thị ta thấy lúc đầu UC tăng lên cực đại sau đó giảm dần.

N
Bài 16: Chọn đáp án C

Ơ
1

H
Ta có cảm kháng ZL  .L  100    và dung kháng ZC1   100 

N
.C

Y
 ZL  ZC  có cộng hưởng điện khi tần số f thay đổi thì Z tăng lên.

U
.Q
Bài 17: Chọn đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Khi cộng hưởng thì ZL  ZC . Vì UAM vuông góc với UMB, nên: R1=R2=R.

U2 U2

ẠO
2
Khi có cộng hưởng thì: Pmax  85W  .cos    170W.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

2R R

Đ
2

G
Khi chỉ còn mạch MB thì hệ số công suất: cos  '  ,

N
2
http://daykemquynhon.ucoz.com

U2
Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


cos 2  '  85  W 
 Công suất của đoạn mạch MB: PMB 
H
R
ẦN

Bài 18: Chọn đáp án C


TR

Ta có C.R 2  16L  R 2  16.ZL .ZC


B

Khi u vuông góc với uC thì u và i cùng pha nhau  có cộng hưởng điện  ZL  ZC
00

 R 2  16.Z2L  R  4ZL
10

120
 30  V   U C
A

Theo bài ra: U R  U  120(V)  U L 


Ó

4
-H

Bài 19: Chọn đáp án A


Khi cường độ dòng điện trong mạch cực đại thì cộng hưởng điện xảy ra  ZL  ZC
Ý
-L

1 2
  444, 72(rad / s) tần số dòng điện là: f   70, 78Hz

ÁN

LC
U
TO

Khi đó cường độ dòng điện cực đại là: I max   2(A)


(R  r)
ÀN

 Công suất cực đại là: P  I 2max .(R  r)  400W.


Đ

Bài 20: Chọn đáp án A


N

Khi  thay đổi để công suất cực đại  có cộng hưởng điện
IỄ

U 2 (110 2) 2
D

Pmax    484  W   R  50()


R R
Bài 21: Chọn đáp án D
Khi C thay đổi để công suất cực đại thì hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra

Trang 22
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

1 104
Z L  ZC  C   (F)
2 L 
U2
Theo bài ra, công suất cực đại Pmax  30W   R  100  ) 
(R  r)
Bài 22: Chọn đáp án C
1 104

N
Khi uR cùng pha với u  có cộng hưởng điện  ZL  ZC  200  C (F)
100C 2

Ơ
H
U2
  400W

N
Công suất cực đại là: Pmax
R

Y
Bài 23: Chọn đáp án B

U
.Q
Ta có cảm kháng: ZL  L  40()

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Khi C thay đổi để công suất tiêu thụ cực đại thì: ZL  ZC  40

ẠO

 u R cùng pha với u  u R  120 cos(100t  ) V.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bài 24: Chọn đáp án C

G
N
Khi C thay đổi thì U rLC min  ZL  ZC mạch có cộng hưởng điện
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


103
H
 ZL  ZC  30  C  (F)
3
ẦN

U
TR

Cường độ dòng điện cực đại là: max   2,5(A)  U rLC min  I.r  25(V)
Rr
B

D. VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO


00

Bài 1: Chọn đáp án C


10

Mạch RLC khi đang có cộng hưởng: ZC = ZC


A

Khi cộng hưởng thì I max ;cos max ; U max


Ó

Khi f tăng thì cos  giảm; I giảm; UR giảm


-H

L R2
Ý


-L

1 C 2 1
Khi  thay đổi để U C max  C  .  R 
L 1 LC
ÁN

Khi   R mà tăng thì UC giảm


TO

Bài 2: Chọn đáp án B


ÀN


Vì khi uAM dao đọng vuông pha u AM  1  2   tan 1.tan 2  1
2
Đ

 ZC Z L L
N

 .  1  ZL .ZC  R 2 
IỄ

R R C
D

Với   1 đặt ZL  1 và ZC  X  R  X
91 9 16X
Với   2   ZL  và ZC 
16 16 9

Trang 23
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

2R 2R
Vì cos 1  cos 2  
2 2 2
(2R)  (1  X) 2  9 16 
(2R)    .X 
 16 9 
2
 9 16 
 4X    X   4X  (1  X) 2
 16 9 
9 3

N
X R
16 4

Ơ
H
Rr
Hệ số công suất của đoạn mạch là: cos    0,96

N
R  r 2  Z L  ZC 2

Y
U
Bài 3: Chọn đáp án B

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

   1 1 X
Khi 1  100 (rad / s) đặt ZL=1 và ZC  X tan     R  3(X  1)

TP
 6  3 R

ẠO
X X
Khi 2  200 (rad / s)  ZL  2 và ZC  thì có cộng hưởng  ZL  ZC  2   X  4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

2 2

Đ
Điện trở: R  3 3

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

U 0, 2
Tổng trở của mạch: Z   120  R 2  (ZL  ZC ) 2  ZL  20  L 
Ư
H

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


I H 
1
ẦN

 ZC  80()  C  F
8000
TR

 R  60 3 
B

Bài 4: Chọn đáp án D


00

Khi f = f1 với ZL  30; ZC  60


10

ZL
Ta lập tỷ số:  2 .L.C  0,5 (1)
A

ZC
Ó

1
-H

Khi f = f2 = 60Hz thì có cộng hưởng điện: 22  (2)


LC
Ý

22 2 f
-L

Từ (1) và (2)   2  2  1 2  1   f1  2  f1  30 2 (Hz)


12 2 2
ÁN

Bài 5: Chọn đáp án B


TO

U 2 .R
Khi f =f1 = 40 (Hz) đặt ZL  1; ZC  X  công suất tiêu thụ: P1 
R 2  (1  X) 2
ÀN

U2R
Đ

X
Khi f = f2 =6,25f1  ZL  6, 25; ZC   công suất tiêu thụ: P2  2
N

6, 26 2 X 
R   6, 25 
IỄ

 6, 25 
D

2
 2 X 
Vì P1  P2  (1  X)   6, 25   X  6, 25
 6, 25 
1
 ZL  1L  1 và ZC  6, 25 
1C

Trang 24
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

1.L 1 1
  12 LC    6, 25.12
1 6, 25 LC
1.C
Để công suất trong mạch cực đại thì có cộng hưởng:
2 1
 CH   6, 25.12  CH  6, 25.1  f CH  100Hz.
LC

N
Bài 6: Chọn đáp án B

Ơ
U2R

H
Khi f1=20Hz, ta đặt ZL  1  P1  17  (1)
R2 1

N
Y
U2R

U
Khi f2=40Hz, ta đặt Z 'L  2  P2  12,5  (2)
R 2  22

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
U R
Khi f3=60Hz, ta đặt Z ''L  3  P3  ?  2 2 2 (3)
R 3

ẠO
34 R 2  4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Từ (1) và (2)   2  R  2, 7    . Thay vào (2)  U 2 .R  141,125

Đ
25 R  1

G
Thay vào (3) ta được P3  8, 7W

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Bài 7: Chọn đáp án A

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Khi f thay đổi để UR=U thì có cộng hưởng xảy ra, khi đó
ẦN

1 1
Z L  ZC      100 2 (rad / s)  f  50 2Hz
TR

LC 0,3 103
.
 
B
00

Bài 8: Chọn đáp án B


10

Tần số (f) ZL ZC Cộng hưởng dòng điện


A
Ó

f1=80Hz 1 x U
I1  (1)
-H

R 2  (1  x) 2
Ý

f2=125Hz=1,5625f1 1,5625 x U
-L

I2   I1 (2)
1,5625 2
 x 
R 2  1,5625 
ÁN

 1,5625 
TO

Từ (1) và (2)  x = 1,5625


Khi f1  80Hz  1  160(rad / s)  ZL  L  40  z C  62,5.
ÀN

200
Đ

Mặt khác, cường độ dòng điện: I  3.64764 (A)   R  50


2 2
R  (40  62,5)
N
IỄ

Để cường độ dòng điện cực đại thì ZL  ZC


D

U 200
 Cường độ dòng điện cực đại: I max    4(A)
R 50
Bài 9: Chọn đáp án C
Khi f  50Hz    100(rad / s)  ZL  200 3 

Trang 25
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

 Z L  ZC 104
tan   tan   3  ZC  100  C  (F)
3 R 3
1
Để mạch có u và I cùng pha thì có hiện tượng cộng hưởng: Z 'L  Z 'C  f '   35,35(Hz)
2 LC
Bài 10: Chọn đáp án B
Tần số (f) ZL ZC Công thức

N
f1 1 x UR=U=120 (V) (1)

Ơ
H
f2=nf1 n x Z’L=4.Z’C (2)

N
n

Y
Từ (1) ta thấy: UR=U=120(V) là hiện tượng cộng hưởng  ZL  ZC  x  1

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Z 'L n f 1
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Từ (2) ta có:   n 2  4  n  2  1   0,5

TP
Z 'C 1 f2 2
n

ẠO
Bài 11: Chọn đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
U
Khi   1 thì I1  (1)

G
2 2
R  (ZL1  ZC1 )

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


U H
Khi   2 thì I 2   I1(2)
2 2
R  (ZL2  ZC2 )
ẦN

Từ (1) và (2)  ZL1  ZC2 và ZL2  ZC1


TR

Khi cộng hưởng thì: I max  nI1  nI 2


B
00

 I max 
U
n
U

 ZL1  ZC1  R. n 2  1
10

R 2
R  (ZL1  ZL2 ) 2
A

L  1  2 
Ó

Thay ZL2  ZC1  (ZL1  ZL2 )  R. n 2  1  R 


-H

n2 1
Bài 12: Chọn đáp án A
Ý
-L

Khi f = 50Hz    100(rad / s)  ZL  200 3


ÁN

  Z  ZC
tan   tan      3  L  ZC  300 3 
 3 R
TO

104
 Điện dung C  (F)
ÀN

3 3
Đ

1
Để I và u cùng pha thì f '   25 6 (Hz)
N

2 LC
IỄ

Bài 13: Chọn đáp án B


D

Ta có: I(1 )  I(2 )

Trang 26
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

U U
 
R 2  (ZL1  ZL2 ) 2 R 2  (ZL2  ZL2 ) 2

    ZL     
2 2
 ZL1  ZC1 2
 ZC 2  ZL1  ZC1   ZL2  ZC2
 ZL1  ZC1  ZL2  ZC1
 1 1  1
 L.(1  2 )    .

N
 1 2  C

Ơ
H
1
1.2   o2

N
LC

Y
Bài 14: Chọn đáp án C

U
.Q
Tần số góc ZL ZC R Công suất

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
1 1 1 1 U2
P  2410   U 2  2410 vì ZL  ZC  R
R

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

2  4.1 4 1/4 1 U 2 .R 2410.1

Đ
P'    160W.
2
R  (ZL  ZC ) 2 1
1  (4  ) 2

G
4

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Bài 15: Chọn đáp án C

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Tần số góc ZL ZC R Công suất
ẦN

f  50Hz  f1 1 1 R U
vì ZL  ZC  I max   2 (A) (1)
TR

R
f 2  2.f1 2 1/2 R U
B

I  1 (A) (2)
00

2
 1
R2   2  
10

 2
A

2
 1 3
Ó

2 2
Từ (1) và (2)  4.R  R   2    R 
-H

 2 2
U
 2(A)  R  50  ) 
Ý

Khi: I max 
R
-L

3
ÁN

Ta có: R  ; Z L  ZC  1
2
TO

Z 2 2 100
 L   ZL  50    ZC
R 3 3 3
ÀN

1 104 3
Đ

L (H);C  (F)


3 
N
IỄ

Bài 16: Chọn đáp án A


D

Ta có: I1  I2


U U
 
   
2 2
R 2  ZL1  ZC2 R 2  Z L 2  ZC 2

 ZL1  ZC1 2  ZL2  ZC2 2 ZL1  ZC1   ZL2  ZC2


Trang 27
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

 ZL1  ZL2  ZC2  ZC1


 1 1  1
 L.1  2    .

 1  2 C
1
 1.2   o2  o  100(rad / s)
LC
Bài 17: Chọn đáp án C

N
Khi f = 50Hz thì UAB = 100(V); UAM =200 (V); UMB = 100 3 (V).

Ơ
H
Thấy: U 2AM  U AB
2
 U 2MB  U AB  U MB

N
Bài 18: Chọn đáp án A

Y
U
Tần số ZL ZC Hệ số công suất

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

f1  60Hz 1 1 cos 1  1 (1)

TP
f 2  2.f1 2 1/2 R 2

ẠO
cos 2   (2)
2 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

2 1
R 2 

Đ
 2

G
N
f3  1,5.f1 1,5 2/3 R
http://daykemquynhon.ucoz.com

cos 3  (3)
Ư
2

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


 2
H
R 2  1,5  
 3
ẦN

Từ (2) ta có R  1,5(). Thay vào (3) ta có: cos 3  0,87


TR

Bài 19: Chọn đáp án C


B

 
00

Ta có: i1   ; i2  ; u  ?


6 12
10

U U
Theo đề bài: I(f1)  I(f 2)  
A

2 2 2 2
R  ZL1  ZC1 R  Z L 2  ZC 2
Ó
-H

    ZL 
2 2
 ZL1  ZC1 2
 ZC 2   ZL  ZC   không đổi
Ý

i1  i2 
-L

 cos 1  cos 2  i1  u  u  i2  u   (rad)


2 24
ÁN

  
Khi f = f1 thì   u  i1      hệ số công suất là: cos   0,9238
TO

24 6 8
Bài 20: Chọn đáp án B
ÀN

1
Để cường độ hiệu dụng cực đại thì o   50 rad / s
Đ

LC
N

Từ đồ thị ta thấy khi  tăng từ 50  (rad/s) đến 150  thì cường


IỄ

độ dòng điện giảm.


D

Bài 21: Chọn đáp án B

Trang 28
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

1
Ta có ZL  .L  10(); ZC   5  
.C
ZL 2 1
  2 LC  2    '2
ZC 2 LC
   2 '  f  2f '
Bài 22: Chọn đáp án D

N
Ta có I1  I2

Ơ
H
U U

N
 
R 2  (ZL1  ZC2 ) 2 R 2  (ZL2  ZC2 ) 2

Y
U
 ZL1  ZC1 2  ZL2  ZC2 2 ZL1  ZC1   ZL2  ZC2

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
 ZL1  ZL2  ZC2  ZC1
 1 1  1

ẠO
 L.(1  2 )    .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


 1 2  C
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
1

G
 1.2   o2  o  100(rad / s)
LC

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
2
 o   100 2

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


2 2 1 H
     4  o  4.1   B đúng
 1   50  LC
ẦN

2
    100 2 1 22
TR

2 1
 o      o    C đúng
 2   200  4 4 LC
B
00

Bài 23: Chọn đáp án D


1 3
10

Ta có: ZL  1L  6(); ZC   8     12 LC  (1)


1C 4
A
Ó

1
Khi 22  (2)
-H

LC
2 2f
Ý

T(1) và (2)  2  .1  f 2  1


-L

3 3
Bài 24: Chọn đáp án D
ÁN

Tần số ZL ZC Công thức


TO

f  f1  60Hz 1 1 Vì Pmax  công thức ZL  ZC


ÀN

f  f 2  2.f1 2 1/2 1
2
Đ

tan   1  2  R  1,5
R
N
IỄ

f1 0,5 2 1,5 2
f  f3  cos 
D

2 2
1,52  (0,5  2) 2
Bài 25: Chọn đáp án A
Ta có: I(1 )  I(2 )

Trang 29
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

U U
 
   
2 2
R 2  ZL1  ZC2 R 2  Z L 2  ZC 2

    ZL     
2 2
 ZL1  ZC1 2
 ZC 2  ZL1  ZC1   ZL2  ZC2
 ZL1  ZL2  ZC2  ZC1

 1 1  1

N
 L.  1  2     .

Ơ
 1 2  C

H
1

N
 1.2   o2  o  50(rad / s)
LC

Y
U
Bài 26: Chọn đáp án C

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Ta có I(1 )  I(2 )
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
U U
 

ẠO
   
2 2
R 2  ZL1  ZC2 R 2  Z L 2  ZC 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
    ZL     
2 2
 ZL1  ZC1  ZC 2  ZL1  ZC1   ZL2  ZC2

G
2

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

 ZL1  ZL2  ZC2  ZC1


Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
 1 1  1
 L.  1  2     .
ẦN

 1 2  C
TR

1
 1.2   o2  f o  50 Hz
LC
B

Bài 27: Chọn đáp án D


00

Ta có: f1.f 2  f o2  f o  48Hz


10

Từ đồ thị ta có P3  P4
A
Ó

Bài 28: Chọn đáp án A


-H

U
Khi   1 thì: I1  (1)
Ý

R 2  (ZL1  ZC1 ) 2
-L

U
ÁN

Khi   2 thì I 2  (2)


R 2  (ZL2  ZC2 ) 2
TO

Từ (1) và (2)  ZL1  ZC2 và ZL2  ZC1


ÀN

Khi cộng hường thì: I max  n.I1  n.I 2


Đ

U U
I max   n.  ZL1  ZC1  R. n 2  1
N

R R 2  (ZL1  ZC1 ) 2
IỄ
D

L 1  2
Thay: ZL2  ZC1  ZL1  ZL2  R. n 2  1  R   150
n2 1

Trang 30
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

CHỦ ĐỀ 17: CÔNG SUẤT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Công suất
P  U.I.cos   RI 2
Trong đó: P là công suất (W); U là hiệu điện thế hiệu dung của mạch (V); I là cường độ dòng điện hiệu
R
dụng (A); cos   gọi là hệ số công suất

N
Z

Ơ
2. Cực trị công suất

H
N
RU 2
P  RI 2 

Y
R 2   Z L  ZC 
2

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
 Đoạn mạch RLC có R thay đổi
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
a. Tìm R để Imax (Zmin): R = 0

ẠO
U2 U 2 
b. Tìm R để Pmax: R  ZL  ZC ; Pmax  ;Z  R 2  I  ;cos   ;  

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

2R R 2 2 4

Đ
G
c. Khi R = R1 hoặc R = R2 mạch có cùng công suất P.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

U2
Ư
; R 1R 2   Z L  Z C 
2
- Ta có: R1  R 2 

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


P
H
ẦN

tan 1.tan 2  1  1  2   / 2
TR

U2
- Với giá trị R0 thì Pmax, ta có: R 0  R1R 2 ; Pmax 
2 R 1R 1
B
00

 Trường hợp cuộn dây có điện trở R0:


10

U2
a. Tìm R để công suất toàn mạch đạt cực đại (Pmax): R  R 0  ZL  ZC ; Pmax 
2R  R0 
A
Ó
-H

Tổng quát: R1  R 2  ...  R n  ZL  ZC (Nếu khuyết L hay C thì không đưa vào)
b. Tìm R để công suất trên R cực đại (PRmax):
Ý
-L

U2 2
R 2  R 02   ZL  ZC  ; Pmax 
2
;cos  
2R  R0 
ÁN

2
TO

c. Khi R = R1 hoặc R = R2 mạch có cùng công suất P


U2
; R 1  r  R 2  r   Z L  ZC 
2
- Ta có: R1  R 2  2r 
ÀN

P
Đ

U2
- Với giá trị R0 thì Pmax, ta có: R 0  r   R1  r  R 2  r  ; Pmax 
N

2  R1  r  R1  r 
IỄ
D

 Tìm điều kiện để URL & URC không phụ thuộc vào R
a. Tìm điều kiện để URC không phụ thuộc R

Trang 1
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

U
U RC  I R 2  ZC2   U RC không phụ thuộc R khi URC = U = const hay
Z  Z  2Z 
1  L 2L 2 C
R  ZC
2
ZL  2ZC   
LC
b. Tìm điều kiện dể URL không phụ thuộc R

N
Ơ
1
Tương tự, ta có: ZC  2ZL   

H
2LC

N
CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Y
U
Ví dụ 1: Đặt một điện áp xoay chiểu vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
R=30 và R=120 thì công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Để công suất đó đạt cực đại thì giá
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
trị R phải là:
A. 150 B. 24 C. 90 D. 60

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Giải

Đ
R  R1R 2  30.120  60

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

=> Chọn đáp án D


Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN

Ví dụ 2: Mạch như hình vẽ, C = 318(F), R biến đổi. Cuộn dây thuần
cảm, điện áp giữa 2 đầu mạch u  U 0 sin100t(V) , công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại khi R
TR

= R0 = 50. Cảm kháng của cuộn dây bằng:


B
00

A. 40 B. 100 C. 60 D. 80


10

Giải
R thay đổi để Pmax  R  ZL  ZC  50  ZL  60
A
Ó

=> Chọn đáp án C


-H
Ý

Ví dụ 3: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, điện áp giữa hai đẩu đoạn mạch và cường độ
-L

dòng điện trong mạch lần lượt là u  100 cos100t(V) và i  100 cos 100t   / 3 (mA) . Công suất tiêu
ÁN

thụ trong mạch là


TO

A. 5000W B. 2500W C. 50W D. 2,5W


Giải
ÀN


P  UI cos   50 2.50 2.103.cos    2,5W
Đ

3
N
IỄ

=> Chọn đáp án D


D

1
Ví dụ 4: Đặt hiệu điện thế u  100 2 sin100t(V) vào hai đẩu đoạn mạch RLC nối tiếp, biết L  F,

hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng ở hai đẩu tụ C và bằng 100V. Công suất tiêu thụ
mạch điện là

Trang 2
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

A. 250W B. 200W C. 100W D. 350W


Giải
U2
Mạch RLC có UR = U = 100  Mạch có hiện tượng cộng hưởng  P  với R  ZL  ZC  100
R
=> Chọn đáp án C

N
Ví dụ 5: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì thấy khi

Ơ
f = 40Hz và f = 90Hz thì điện áp hiệu dụng đặt vào điện trở R như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong

H
N
mạch thì tần số phải bằng:

Y
A. 60Hz B. 130Hz C. 27,7Hz D. 50Hz

U
.Q
Giải

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
f  f1 .f 2  40.90  60Hz

ẠO
=> Chọn đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Ví dụ 6: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi R =

G
N
30 và R=120 công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Biết U = 300 V, hãy tìm giá trị công suất
http://daykemquynhon.ucoz.com

đó?
Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
A. 150W B. 240W C. 300W D. 600W
ẦN

Giải
TR

Cách 1:
B

R = R1 và R = R2 thì P như nhau. Vậy Pmax khi R  R1 R 2  30.120  60  ZL  ZC


00

U2
10

Với R1  30; ZL  ZC  60  Z  30 5  P  RI 2  R.  600W


Z2
A
Ó

U2 3002
Cách 2: P    600W
-H

R1  R 2 30  120
=> Chọn đáp án D
Ý
-L
ÁN

II. BÀI TẬP


A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT
TO

Bài 1: Công suất của dòng điện xoay chiểu trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do
ÀN

A. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.


B. Có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch.
Đ

C. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.


N
IỄ

D. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện lệch pha với nhau.
D

Bài 2: Trong đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R và tụ điện C, mắc vào điện áp
xoay chiểu u  U 0 cos t . Hệ số công suất của đoạn mạch là
R R
A. cos   B. cos  
1 R  2 C2
2
R2 
C
2 2

Trang 3
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

R R
C. cos   D. cos  
C R  C
Bài 3: Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiểu được tính theo công thức nào sau đây?
A. P  U.I.cos  B. P  U.I.sin  C. P  u.i.cos  D. P  u.i.sin 
Bài 4: Công suất của một đoạn mạch xoay chiểu được tính bằng công thức nào dưới đây ?
A. P  R.I.cos  B. P  .Z.I 2 C. P  U.I D. P  Z.I 2 .cos 

N
Bài 5: Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?

Ơ
A. k = cos B. k = sin C. k = cot D. k = tan

H
N
Bài 6: Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng

Y
nào sau đây?

U
A. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

B. Tỉ số giữa điện trở thuần và tổng trở của mạch

TP
C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch

ẠO
D. Cường độ dòng điện hiệu dụng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bài 7: Trong đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 (cos = 0), khi:

G
A. đoạn mạch không có tụ điện

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

B. đoạn mạch có điện trở bằng không

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


C. đoạn mạch không có cuộn cảm H
D. đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần
ẦN

Bài 8: Trong đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần L, mắc vào
TR

điện áp xoay chiều u  U 0 cos t(V) .Hệ số công suất của đoạn mạch là
B

L R
A. cos   B. cos  
00

R 2  2 LC2 R 2  2 L
10

R R
C. cos   D. cos  
A

R 2  2 L2 1
R2 
Ó

 L2
2
-H

Bài 9: Trong đoạn mạch điện xoay chiểu không phân nhánh RLC, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp
Ý

xoay chiều có biểu thức u  U 0 cos t(V) . Hệ số công suất của mạch là
-L

R L  C
A. cos   B. cos  
ÁN

 1 
2 R
R 2   2 L2  2 2 
TO

 C 
R R
ÀN

C. cos   D. cos  
2 2
 1   1 
Đ

R 2   L   R 2   C  
 C   L 
N
IỄ

Bài 10: Một điện áp xoay chiểu được đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng,
D

thay đổi tần số của điện áp. Công suất toả nhiệt trên điện trở
A. không phụ thuộc vào tần số B. tỉ lệ ngịch với tẩn số
C. tỉ lệ thuận với bình phương của tần số D. tỉ lệ thuận với tần số.

Trang 4
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 11: Cho đoạn mạch xoay chiều gổm R, L, C mắc nối tiếp với cảm kháng lớn hơn dung kháng. Điện
áp giữa hai đẩu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi. Nếu cho C giảm thì công suất
tiêu thụ của đoạn mạch sẽ

N
Ơ
H
N
Y
U
A. không thay đổi B. luôn giảm

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
C. tăng đến một giá trị cực đại rồi lại giảm D. luôn tăng.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Bài 12: Mạch điện xoay chiểu RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tẩn số của dòng điện
xoay chiểu thì hệ số công suất của mạch

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR

A. giảm B. tăng C. bằng 1 D. không thay đổi


B

Bài 13: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tẩn số f thay đổi vào hai đầu
00

một đoạn mạch RLC nối tiếp. Công suất toả nhiệt trên điện trở:t
10

A. phụ thuộc f B. tỉ lệ với R C. tỉ lệ với U D. tỉ lệ với L


A

Bài 14: Đoạn mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất?
Ó

A. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C


-H

B. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2


Ý

C. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L


-L

D. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C


ÁN

Bài 15: Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Hệ số công suất của các thiết bị điện quy định phải 0,85.
TO

B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng lớn.
ÀN

C. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ta phải nâng cao hệ số công suất.
D. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn.
Đ

Bài 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng?


N
IỄ

A. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
D

B. Công suất của dòng điện xoay chiểu phụ thuộc vào bản chất của mạch điện và tần số dòng điện trong
mạch.
C. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào công suất hao phí trên đường dây tải điện
D. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
Bài 17: Đoạn mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

Trang 5
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

A. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L


B. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2
C. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C
D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C
Bài 18: Mạch điện xoay chiểu RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi tăng tẩn số của dòng điện
xoay chiểu thì hệ số công suất của mạch

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
A. giảm B. lúc đầu tăng sau đó giảm

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

C. bằng 0 D. không thay đổi

Đ
Bài 19: Hệ số công suất của đoạn mạch R,L,C nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng nào?

G
A. Điện trở R. B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
C. Điện dung C của tụ điện. D. Độ tự cảm L.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU
ẦN

Bài 1: Đặt điện áp u  200 cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm
TR

L  1 /  H mắc nối tiếp với điện trở R = 100 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:
A. 50W B. 100W C. 150W D. 250W
B
00

Bài 2: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó R = 50. Đặt vào hai đẩu đoạn mạch
10

một điện áp xoay chiều ổn định có điện áp hiệu dụng U = 120 V thì i lệch pha với u một góc 60°. Công
suất của mạch là:
A

A. 36W B. 72W C. 144W D. 288W


Ó
-H

Bài 3: Đặt điện áp u  100 2 cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh, với C, R có
độ lớn không đổi và L  1 /  H . Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn
Ý
-L

như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:
A. 350W B. 100W C. 200W D. 250W
ÁN

Bài 4: Một điện trở 80 ghép nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 3/(5) H. Cường độ
TO

dòng điện chạy qua mạch có biểu thức i  2 2 cos 100t   / 3  (A) thì hệ số công suất và công suất
ÀN

tiêu thụ trên mạch là:


A. k = 0,8 và 640W B. k = 0,8 và 320W C. k = 0,5 và 400W D. k = 0,8 và 160W
Đ

Bài 5: Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 50, cuộn dây thuần cảm có L  1 /  H , tụ điện có
N
IỄ

C  103 / 15F . Biểu thức hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là u  200 cos 100t   / 4  V thì hệ số công
D

suất và công suất tiêu thụ trên toàn mạch là:


A. k  2 / 2 và 200W B. k  2 / 2 và 400W
C. k  0,5 và 200W D. k  2 / 2 và 100W

Trang 6
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 6: Cho cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 3 3 / 10 H ; mắc nối tiếp với một điện trở 30. Hiệu điện
thế giữa 2 đầu mạch có biểu thức u  12 2 cos 2ft(V) , f thay đổi được. Khi f = 50Hz thì công suất tiêu
thụ trên mạch là
A. 1,2W B. 12W C. 120W D. 6W
Bài 7: Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu
mạch u  50 2 cos100t V . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là U1 = 30V và giữa 2 đầu tụ điện

N
Ơ
là UC = 60V. Hệ số công suất của mạch bằng

H
A. cos   3 / 5 B. cos   6 / 5 C. cos   5 / 6 D. cos   4 / 5

N
Bài 8: Dòng điện xoay chiều chạy trong đoạn mạch RLC có tần số 50 Hz. Công suất tỏa nhiệt tức thời

Y
trên đoạn mạch:

U
.Q
A. biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng 25 Hz

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
B. biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng 50 Hz
C. biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng 100 Hz

ẠO
D. không thay đổi theo thời gian

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bài 9: Mắc đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với một điện trở vào nguồn xoay chiều thì hệ số

G
công suất của mạch bằng 0,5. Nếu giảm độ tự cảm của cuộn dây đi 3 lần thì khi đó, hệ số công suất của

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

mạch sẽ bằng:
Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


A. 0,4 B. 0,866 C. 1 D. 0,6
H
ẦN

Bài 10: Quạt trẩn trên lớp học có điện trở R mắc vào ổ cắm điện có điện áp hiệu dụng u, khi quạt quay
dòng điện chạy qua quạt có cường độ hiệu dụng I và lệch pha  so với điện áp nguồn. Điện năng quạt tiêu
TR

thụ được tính theo biểu thức nào dưới đây?


B

A. A = UIt B. A = UIcos C. A = I2Rt D. A = UIcos.t


00

Bài 11: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là u  160 2 cos 100t   / 6  (V) và cường
10

độ dòng điện chạy trong mạch là i  2 2 cos 100t   / 6  (A) . Công suất tiêu thụ trong mạch là bao
A
Ó

nhiêu?
-H

A. 160W B. 280W C. 320W D. 640W


Bài 12: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện năng tiêu thụ
Ý
-L

trong 3 giờ ở đoạn mạch là 0,15 kWh. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và giữa hai bản tụ
lẩn lượt là 50 V và 30 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch và giá trị của điện trở là:
ÁN

A. 50W và 64 B. 75W và 32 C. 50W và 32 D. 150W và 32


TO

Bài 13: Mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. L = 0,6 H, C = 10-4/ F, f = 50Hz. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa
hai đẩu đoạn mạch U = 80 V. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 80W thì giá trị điện trở R là:
ÀN

A. 30 B. 80 C. 20 D. 40


Đ

Bài 14: Một mạch điện xoay chiểu RLC có điện trở thuần R = 110 được mắc vào điện áp
N

u  220 2 cos 100t   / 2  (V) . Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì mạch sẽ tiêu thụ công suất
IỄ
D

bằng
A. 115W B. 220W C. 880W D. 440W
Bài 15: Mạch điện xoay chiểu tần số 50 Hz gồm điện trở R = 50 mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở
thuần r, độ tự cảm L. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch U = 200 V; trên điện trở là UR = 100
V; trên cuộn dây Ud= 100 2V . Hệ số công suất của mạch điện và điện trở r của cuộn dây là:

Trang 7
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

A. 3/4; 25 B. 1/2 ; 30 C. 3/4; 50 D. 1/2 ; 15


Bài 16: Một mạch điện xoay chiểu gồm có R, C, L mắc nối tiếp: C  104 / 3 F , cuộn dây lý tưởng có
độ tự cảm L = 1/H. Nguồn điện xoay chiểu đặt vào hai đầu của mạch điện có hiệu điện thế cực đại U0 =
200 V, tẩn số f = 50 Hz. Biết cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch sớm pha /6 so với hiệu điện
thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ điện của mạch điện này là:
A. 10 3W B. 12,5 3W C. 25 3W D. 37,5 3W

N
Bài 17: Cho đoạn mạch xoay chiểu không phân nhánh RLC có R thay đổi được. Hiệu điện thế giữa hai

Ơ
đầu đoạn mạch u  U 0 cos100t  V  ;C  104 / 2 F; L  0,8 /  H . Để công suất tiêu thụ của mạch cực

H
N
đại thì giá trị của R bằng:

Y
U
A. 120 B. 50 C. 100 D. 200

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Bài 18: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Các giá trị R, L, C không đổi và mạch đang có tính cảm
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
kháng, nếu tăng tần số của nguồn điện áp thì:
A. công suất tiêu thụ của mạch giảm B. có thể xảy ra hiện tượng cộng hưởng

ẠO
C. công suất tiêu thụ của mạch tăng D. ban đầu công suất của mạch tăng, sau đó giảm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bài 19: Mạch điện R, L, c mắc nối tiếp L  0, 6 /  H;C  104 /  F;f  50Hz . Hiệu điện thế hiệu dụng

G
giữa hai đầu đoạn mạch U = 80 V. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 80 W thì giá trị điện trở R là:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
A. 30 B. 60 C. 20 D. 40

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Bài 20: Công suất tức thời của dòng điện xoay chiểu:
ẦN

A. luôn biến thiên cùng pha, cùng tần số với dòng điện
TR

B. luôn là hằng số
C. luôn biến thiên với tần số bằng 2 lần tần số của dòng điện.
B

D. có giá trị trung bình biến thiên theo thời gian


00

C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG


10

35 2
Bài 1: Cho một đoạn mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở thuần r = 5 và độ tự cảm L 
.10 H
A


Ó
-H

mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 30. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều
u  70 2 cos100(V) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
Ý
-L

A. 35 2W B. 70W C. 60W D. 30 2W
Bài 2: Đặt điện áp u  100 cos  t   / 6  (V) vào 2 đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ
ÁN

điện mác nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i  2 cos  t   / 3  (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
TO

A. 100 3W B. 50W C. 50 3W D. 100W


ÀN

100
Bài 3: Cho mạch điện không phân nhánh RLC. Biết L  1 / H;C  F . Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1
Đ

4
N

hiệu điện thế u  75 2 cos100t  V  . Biết công suất trên toàn mạch là P = 45W. Tìm giá trị của điện trở
IỄ
D

R?
A. R = 45 B. R = 60 C. R = 80 D. A hoặc C
Bài 4: Đoạn mạch gồm R mắc nối tiếp cuộn thuần cảm L = 3/10 H vào hiệu điện thế xoay chiều có u =
100V, f = 50Hz. Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P = 100W. Tìm giá trị của R?
A. 10 B. 90 C. 50 D. Cả A và B đều đúng

Trang 8
www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 5: Cho mạch xoay chiểu RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm, R thay đổi được. Biết điện áp đặt vào
mạch u  100 2 cos100t  V  , L  1 / 4 H, C  104 / 2F . Khi công suất của mạch là 80W thì R có giá
trị:
A. 45 hoặc 28,8 B. 80 hoặc 28,8 C. 45 hoặc 80 D. 80
Bài 6: Cho một đoạn mạch gồm điện trở R1 = 30 mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở R0 = 10 và độ
tự cảm L =0,3/ H. Khi đặt vào hai đẩu đoạn mạch này điện áp u  100 2 cos100t(V) , cuộn dây sẽ

N
tiêu thụ công suất:

Ơ
H
A. P = 160W B. P = 120W C. P = 0 D. P = 40W

N
Bài 7: Mạch RLC khi mắc vào mạng xoay chiều có U = 200V, f = 50Hz thì nhiệt lượng toả ra trong 10 s

Y
là 2000J. Biết có hai giá trị của tụ thỏa mãn điểu kiện trên là C  C1  25 / (F) và C  C2  50 / (F) .

U
.Q
R và L có giá trị là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
A. 100 và 3/H B. 300 và 1/H C. 100 và 1/H D. 300 và 3/H
Bài 8: Đặt một điện áp xoay chiều 100V - 50Hz vào hai đầu một cuộn dây có điện trở r = 10 thì dòng

ẠO
điện chạy qua cuộn dây lệch pha /3 so với điện áp đó. Công suất tiêu thụ điện của cuộn dâylà

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
A. 600W B. 500W C. 250W D. 125W

G
Bài 9: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u  120 2 cos 100t   / 3  vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

104
Ư

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện C 
H
F măc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng

ẦN

trên cuộn dây L và trên tụ điện c bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn
TR

mạch đó bằng:
A. 144W B. 240W C. 72W D. 100W
B
00

Bài 10: Mắc nối tiếp một bóng đèn sợi đốt và một tụ điện rồi mắc vào mạng điện xoay chiểu thì đèn sáng
bình thường. Nếu mắc thêm một tụ điện hối tiếp với tụ điện ở mạch trên thì
10

A. đèn sáng kém hơn trước


A

B. đèn sáng hơn trước


Ó
-H

C. đèn sáng hơn hoặc kém sáng hơn tùy thuộc vào điện dung của tụ điện mắc thêm
D. độ sáng của đèn không thay đổi.
Ý

Bài 11: Đối với các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ điện với công suất và điện áp định
-L

mức P và U, nếu nâng cao hệ số công suất thì làm cho UR


ÁN

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng tăng


TO

B. Công suất tiêu thụ điện hữu ích tăng


C. Công suất tiêu thụ P giảm
ÀN

D. Công suất toả nhiệt tăng


Đ

D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO


N

Bài 1: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp
IỄ

với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một
D

L
điện áp xoay chiều u  U 2 cos t  V  . Biết R  r  ; điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn MB lớn
C
gấp n  3 điện áp giữa hai đẩu đoạn AM. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là:
A. 0,887 B. 0,755 C. 0,866 D. 0,975</