You are on page 1of 1

vE$s&n

$prffim'ffi$trffiffitflff[nil$ffi
._
sllllu$f -llEFIt$oH
TINUTUMBOK si Marinduque Rep. Lord Allan
Velasco, tahasang sinabi kahapon ni and caliber to lead the
members of the Llsrse,"
gang dikit ni Pangulong
Duterte na mayroon nang
'Anakalusugan' Representative-eleit ptife pahayag ni Defensor. magandang workingrela-
Defensor na hindi isang 'On the Job Training'o Maging ilang mgapoli- tionship sa Pangulo at
OJT ang pagiging House Speake!: tical analyst ay aminadong umpisa pa lamang ay alam
sa
Ayon kay Defensor, Para kay Defensor. mahihirapan si Velasco na na . ang hangad at
umpisa pa lamang ay dating Chief of Staff sa mahirang na'Ilouse Spea- prayoridad na legislative
dapat taglay na ng kurna- Arroyo administration, kersa katqvkang hindi pa measures,
kandidatong Speaker ang walakayVelascoangkata- malawak ang karanasan Sinabi ni Rye na sa tat-
lgtang!ry ng isang maga- ngian ng pagiging House nito bilang mambabatas. long pinagpipilian na
hngnalider,pangunahinna Speakernangayon ay inu- Kahinaan din umanong maging House Speaker ay
'ex-
dito ang may sapat na ugnay sa suhufan sa kon- nraituturing na hindi kilala si Cayetano ang pinaka-
penence at competence'. {resopafa sa speakership. si Veiaqco sa mismong loob kuwalipikado dahil narin
. "The next Speaker Kung si De-feusor aig at labas ng House ef sa lawak ng experience
should carry th-e needed tatanungin, sa pagitan la- Representatives gayundin nito bilang Kongresist4
legislative reforms of mang uhano nina teyte ay hindi. ito,nagpartisipa Senador, cabinet member
President Rodrigo- Duterte MartinRomualdei at o nanguna sa mga dil-
Rep. atneging ka-tandem pa ng
$omdayoneandthattfu*e Taguig Rep. Alan perer: kusyon sa ilang .ruahaha- pangulo sa?01 6 Presiden-
is no room for an on-the- Cayeta+o lang isyu ng bansa. tial election.
job training.The next magingsl :::i :, gtnu nang sinabi ni UP Kumpara umano kina
Speaker should be Speaker Speakft:: ,::i"'Irto*atto. Ranjit Rye na Velasco at Romualdez,
fiom day one. He should r.;;lclucial' sa Duterte Ad- tanging si Cayetano umano
knora,' what to do the very :'','' ministration ang nalala- ang kilala sa loob at labas
minute he sits as tle coun- vigate th€ bing 3 taon termino kaya ng bansa na malaking pun-
try s fogrthhighest offrcial ofneeded &katutulong ng mahki tos sa pagiging Speaker ng
of die l4ndri": .pahayag,.ni have the o, -.l6irqg ang mahihirang na Kamara. (Police Files
Deferisor. ' comp€fence .:: Hous€ Speaker ay sang- TONITE News Team)
r\,pAq€ *qt/