You are on page 1of 2

19.

ANEXO I

2,5 2 1,5 1 0,5 0


O estudante trae O estudante trae
O estudante trae O estudante non O estudante non trae
TAREFAS DE CASA sempre as tarefas frecuentemente
con certa trae case nunca as tarefas O alumno non trae
correctamente feitas. as tarefasfrecuencia as frecuentemente as correctamente feitas, nunca as tarefas feitas.
correctamente
tarefas tarefas cun máximo de 8
feitas, cun
correctamente correctamente excepcións por
máximo de 2
feitas, cun feitas, cun máximo trimestre.
excepcións por
máximo de 4 de 6 excepcións
trimestre.excepcións por por trimestre.
trimestre.
O alumno está O alumno adoita O alumno ás O alumno O alumno raramente O alumno nunca está
ATENCIÓN/SEGUEME centrado e atento na estar centrado e veces está raramente está está centrado e centrado e atento
NTO DA SESIÓN clase e segue as atento durante a centrado e atento centrado e atento atento. Moitas veces durante a clase.
instrucións ao clase pero ás durante a clase, durante a clase. Ás distorsiona a clase. Sempre perturba o
máximo da súa veces distráese. pero distráese veces distorsiona funcionamento do
capacidade. con facilidade e ao resto do grupo. grupo.
ás veces distrae
aos demais.
O alumno sempre O alumno amosa O alumno O alumno sempre
PARTICIPACIÓN participa activa e a miúdo unha participa de xeito O alumno precisa O alumno precisa precisa chamadas de
pertinentemente. participación ocasional activa chamadas de continúas chamadas atención constantes
activa e e atención de atención por non por non estar centrado
pertinente. pertinentemente, constantes por non estar centrado na na tarefa.
pero xeralmente estar centrado na tarefa.
está centrado na
tarefa.
tarefa.
O alumno realiza
ACTIVIDADES DE O alumno sempre case sempre O alumno fai ás O alumno fai as O alumno case nunca O alumno nunca fai as
AULA realiza todas as todas as veces as tarefas de clase, fai as actividades de actividades de aul
actividades da clase. actividades de actividades de cun máximo de 6 aula, cun máximo de 8
clase, cun clase, cun excepcións por excepcións por
máximo de 2 máximo de 4 trimestre. trimestre.
excepcións por
excepcións por
trimestre.
trimestre.

326