Indicatorii de eficienţă ai unei întreprinderi

Capitolul 1. 1. Prezentarea teoretică a indicatorilor economico - financiari
În analiza eficienţei economice a investiţiilor un instrument important de investigare îl constituie indicatorii economici. Rolul lor este acela de a exprima conţinutul real al diferitelor caracteristici ale fenomenului economic, din activitatea investiţională, supus analizei, cum ar fi : raportul dintre mărimile acestor caracteristici, corelaţiile dintre ele, evoluţia lor în timp, etc. Avantajul analizei cu ajutorul indicatorilor financiari este acela al reducerii datelor inţiale şi al obţinerii de informaţii dense pe baza cărora să fie posibilă pregătirea variabilelor decizionale. Indicatorii prezentaţi sub formă de rapoarte şi calculaţi pe baza informaţiilor contabile şi financiare permit formularea de concluzii privind starea economico – financiară a întreprinderii; cu ajutorul lor se poate exprima soliditatea financiară, modul de gestionare a capitalurilor, lichiditatea şi solvabilitatea, randamentul activului, starea de echilibru sau de dezechilibru financiar, rentabilitatea economică şi financiară, etc. Comparând valorile standar ale indicatorilor cu cele rezultate din calcule, pe baza datelor reale, se poate formula o imagine asupra poziţiei economico – financiare a întreprinderii, în cadrul industriei din care face parte. Întrucât numărul rapoartelor ce pot fi construite este foarte mare, analistul trebuie să selecteze doar indicatorii cei mai relevanti pentru obiectivele urmărite. Dintre indicatorii cei mai frecvenţi utilizaţi amintim: 1. Lichiditatea - este indicatorul care exprimă posibilitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor pe termen scurt. Ea se determină prin compararea activelor circulante aflate la dispoziţia întreprinderii şi cu datoriile pe termen scurt: Active circulante Lp= ——————————— x 100 [%] Datorii pe termen scurt Acest raport procentual arată în ce măsură datoriile pe termen scurt pot fi acoperite prin activele circulante. Se consideră că lichiditatea patrimonială este bună dacă valoarea rezultată este mai mare de 100 %. Dacă valoarea este mai mică de 100 % atunci situaţia sa devine riscantă, iar întreprinderea poate fi pusă în situaţia de a nu putea face faţă obligaţiilor scadente din resurse proprii, fiind obligată să apeleze la creditele de trezorerie. De remarcat că, dacă valoarea lichidităţii depăşeşte cu mult limita maximă, atunci întreprinderea s – ar putea afla în situaţia de a avea disponibilităţi neutilizare, ceea ce ar putea cauza pierderi în termenii costului de oportunitate. Lichiditatea imediată se determină eliminând din totalul activelor circulante valoarea stocurilor (care au un grad mai mare de imobilitate). Ea arată capacitatea întreprinderii de a – şi acoperii datoriile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi: Active circulante - stocuri Li = ———————————————x 100 [%] Datorii exigibile pe termen scurt Se consideră că lichiditatea imediată este bună dacă depăşeşte 60 %

3

Rotaţia activelor (Ra) .20 şi exprimă pericol dacă are o valoare mai mică de 1. în special creditorilor pe termen mediu şi lung asupra structurii financiare. 20 – 1.15%. Solvabilitatea (S) – este indicatorul care reflectă în ce măsură întreprinderea poate acoperii cu ajutorul capitalului social obligaţiile sale pe termen mediu şi lung. Rentabilitatea capitalului propriu (Rcp) Profitul net Rcp = ———————— Capitalul propriu 4 . arată calitatea activelor. 4. Profit brut ra = —————— x 100 [%] Active totale Indicatorul rezultă din combinarea indicatorilor (3) şi (4).2. o situaţie slabă dacă este cuprins între 1 – 1. 3. situaţia este una alarmantă. iar dacă valoarea este mai mare decât 60 %. capacitatea acestora de a genera venituri): Cifra de afaceri Ra = —————— Active totale Indicatorul arată un randament bun dacă este mai mare de 1.40. 5. O companie sănătoasă va avea o rentabilitate a activelor cuprinsă între 13% . Marja profitului (Mp) - Profit brut Mp = —————— x 100 [%] Vânzări Acest indicator arată rentabilitatea vânzărilor şi are o valoare bună dacă depăşeşte 15 %. 40. Dacă valorea indicatorului depăşeşte 60 %. atunci întreprinderea este insolvabilă. atunci şi îndatorarea întreprinderii este redusă. altfel spus. dacă valoarea se situează în intervalul 30 – 40 %. înseamnă că finanţarea se face covărşitor din surse proprii. inclusiv obligaţiile faţă de acţionari: Capital social S = ———————————————————— x 100 [%] Capital social + datorii pe termen mediu şi lung Dacă valoarea raportului este mai mică decât 30 %. Solvabilitatea oferă indicii. capacitatea managerului companiei de a obţine profituri din activele pe care le are la dispoziţie.arată relaţia dintre volumul cifrei de afaceri şi volumul activelor utilizate în acest scop (sau altfel. iar întreprinderea prezintă credibilitatea putând apela la resurse externe în scopul extinderii. o situaţie satisfăcătoare dacă este cuprins între 1. Profit brut Profit brut Vânzări ra = —————— = —————— x ————— Active totale Active totale Vânzări 6. Dacă valorea sa este cuprinsă între 0 – 15 %. Rentabilitatea activelor (ra): exprimă eficienţa utilizării activelor. atunci situaţia întrepinderii este precară.

5 . Perioada de încasare a creanţelor (Pmc): Sold brut „clienţi” Pmc = —————————— x 30 Vânzări lunare pe credit Reflectă întârzierea în încasarea mărfurilor.Rentabilitatea capitalului propriu este un indicator general al performanţelor firmei oferind. 10. o imgaine asupra modului în cara managerii utilizează fondurile investite de acţionarii firmei în vederea obţinerii unui profit. 7. respectiv de a – şi recupera valoarea din vânzări. acest indicator contribuie la calculul rentabilităţii capitalurilor (Rcp) : Profit brut Profit brut Active totale Rcp = —————— = —————— x ——————— Capital investit Active totale Capital investit Rentabilitatea capitalului se compară cu rata inflaţiei. care evaluează eficienţa cu care au fost utilizate fondurile. Împreună cu rentabilitatea activelor. Rentabilitatea financiară (rf): Profit brut rf = ——————— x 100 [%] Capital propriu Acest indicator este analizat de către creditor şi este apreciat ca bun dacă are o valore mai mare decât rata dobânzii de pe piaţă. Calculul poate rezulta şi înmulţind rentabilitatea capitalurilor investite cu proporţia capitalurilor investite în ansablul capitalurilor proprii. Valoarea indicatorului este bună dacă este mai mare de 6 şi. Viteza de rotaţie a stocurilor (Vs): Vânzări Vs = ———— Stocuri Arată capacitatea stocurilor de a genera venituri. precum şi de către acţionari. Situaţia este bună dacă Rcp este superioară ratei inflaţiei. în acest ultim caz stocurile nu se rotesc suficient de repede (riscă să fie imobilizate) pentru a permite refacerea lichidităţilor în condiţii optime. Rotaţia capitalului (Rc) . Profit brut Profit brut Capitalul investit rf = ——————— = ———————— x ———————— Capital propriu Capital investit Capitalul propriu 8.arată eficienţa cu care sunt investite capitalurile Active totale Rc = —————— Capital investit 9. se află într – o situaţie alarmantă dacă este mai mică de 2.

Cu cat marimea acestui indicator este mai mica cu atat creantele se incaseaza mai rapid 15.Perioada medie de plată a datoriilor către furnizori (Pmf) Sold brut „furnizori” Pmf = ———————— x 30 Cumpărături lunare Arată creditele furnizor şi întârzierea plăţii.20 întreprinderea se află într – o situaţie de dezechilibru.11. iar dacă este mai mică de 0. situaţia este apreciată ca fiind bună. 13. În funcţie de natura activităţii şi de interesele analistului ei pot fi adaptaţi şi perfecţionaţi. Numărul indicatorilor care pot fi construiţi nu este epuizat.20 – 1 întreprinderea se află într – o situaţie alarmantă. 90 zile şi un an. Dacă valoarea este mai mare decât 1. dacă însă depăşeşte acest nivel există şi pericolul de pierdere a autonomiei financiare. Rate de recuperare a creanţelor Facturi emise şi neîncasate Rata de recuperarea a creantelor = —————————————x 365 Vânzări nete Acest indicator evalueaza timpul necesar pentru recuperarea sumelor de bani aferente facturilor emise şi neîncasate. 12. dacă este cuprinsă în intervalul 0. 14. Ca şi indicatorul precedent şi aceasta influenţează trezoreria întreprinderii. Îndatorarea la termen (Ît): Datorii financiare Ît = ———————— Capital propriu Dacă indicatorul ia valori mai mici decât 1. situaţia este bună. El este semnificativ pentru intervalele de 30. Echilibrul financiar (Ef): Fond de rulment Ef = ———————————— Necesar de fond de rulment Arată abilitatea întreprinderii de a degaja resursele necesare desfăşurării continue a activităţii. Viteza e rotaţie a capitalurilor imobilizate Cifra de afaceri Viteza de rotaţie a capitalurilor imobilizate = ———————— Active imobilizate Arată numărul de rotaţii pe care îl fac activele imobilizate pentru obţinerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri nete. 6 .

L” şi interpretarea rezultatelor 1. în anul 2008 firma prezintă riscul de a nu fi capabilă să facă faţă angajamentelor asumate faţă de terţi. 25 % Datorii exigibile pe termen scurt 855876 159 254 Li2008 = ————— x 100 = 22. urmată de o creştere a nivelului lichidităţii imediate la nivelul anului 2008. Firma poate opta pentru obţinerea de disponibilităţi şi la stimularea plăţii creanţelor în numerar prin acordarea de disconturi. fiind obligată să apeleze la creditele de trezorerie. cu luarea în considerare a limitelor impuse de riscul îndepărtării clienţilor spre alţi furnizori.reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma într-un timp scurt în lichidităţi pentru a achita datoriile curente Active circulante 901147 a) Lp2007 = ——————————— x 100 [%] = = ————— x 100 = 105. valoarea este mai mică de 100%. Active circulante – stocuri 173296 b) Li2007 = ———————————————x 100 [%] =————— x 100 = 20. Însă la sfârşitul anului 2008.1.Capitolul 2 2. însă. a disponibilităţilor bancare şi a plasamentelor de scurtă durată. ceea ce înseamnă că întreprinderea se află în imposibilitatea acoperirii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat în casierie. O soluţie indicată pentru perioada următoare de activitate ar fi pe de o parte realizarea unei concordanţe între scadenţele creanţelor şi cele ale datoriilor pe termen scurt. ceea ce înseamnă că lichiditatea firmei este cât de cât bună şi că poate face faţă obligaţiilor scadente din resurse proprii. 50 % 707848 .68 % 707848 Rata lichidităţii patrimoniale în anul 2007 este de aproximativ 105%. o gestiune adecvată a stocurilor şi o politică mai puţin agresivă în ceea ce priveşte fondul de rulment pot determina o ameliorare a lichidităţii. De asemenea. iar pe de altă parte dezvoltarea unei politici agresive cu clienţii prin reducerea soldului creanţe-clienţi micsorând astfel durata de încasare. iar întreprinderea poate fi pusă în situaţia de a nu putea face faţă obligaţiilor scadente din resurse proprii. Lichiditatea . Această alternativă trebuie adoptată. fapt ce poate fi cauzat de incapacitatea firmei de a-şi recupera la timp creanţele.Se constată o scădere la nivelul anului 2007. asta înseamnă că lichiditatea firmei nu este satisfăcătoare şi devine riscantă. Calculul indicatorilor economico – financiari la întreprinderea „NESADI PROTECT S. Din punct de vedere al lichidităţii. 7 .R. 29 % Datorii pe termen scurt 855876 670180 Lp2008 = ————— x 100 =94. însă valorile continuă să fie sub cele de referinţă. firma întâlneşte dificultăţi în onorarea datoriilor pe termen scurt din creanţe. De asemenea.

dezvoltării şi efectuării de noi investiţii.12 % 52 200 + 463619 515819 52200 S2008 = ————————x 100 = 15. firma nu are capacitatea de a face faţă angajamentelor asumate pe termen mediu şi lung. firma este insolvabilă. 3. 22 670180 + 638 600 1 308 780 2007 2008 8 . deoarece nu are posibilitatea să le ramburseze din capitalul său propriu. Solvabilitatea Capital social S= ———————————————————— x 100 [%] Capital social + datorii pe termen mediu şi lung 52 200 52 200 S2007 = ———————————x 100 = —————— x 100 = 10. Din punct de vedere al solvabilităţii.45 % 52200 + 285546 . Întreprinderea numai poate apela în continuare la credite bancare pentru a-şi forma volumul de resurse băneşti necesare continuării activităţii.Conform mărimilor înregistrate de ratele de solvabilitate.2. Rotaţia activelor Active totale = active circulante + active imobilizante 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Active imobilizate Active circulante Cifra de afaceri 3105559 Ra2007 = —————— = —————— = 2. deci nu este capabilă să-şi ramburseze toate obligaţiile imediate şi îndepărtate către terţi.05 Active totale 1514699 3955496 3 955 496 Ra2008 = ————————— = —————— = 3.

1108 x 100 = 11.35. O scădere a procentului scoate în evidenţă faptul că societatea nu este capabilă să îşi controleze costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim.08 % 1308780 . deoarece profitabilitatea vânzărilor scade de la 5. 4.38 Capitalul propriu 315 386 Rata rentabilităţii capitalurilor proprii a scăzut în perioada 2007 – 2008 cu 0. 5. 31 % Active totale 1514699 145 014 Ra2008 = ————— x 100 = 0.51 (în 2007) la 3.73 Capitalul propriu 195204 Profitul net 120 182 Rcp2008 = ———————— = ————— = 0.22 în 2008.. 366 x 100 = 3. 66 (în 2008).Ca urmare a cresterii ponderii disponibilităţilor băneşti în anul 2008 faţă de 2007 şi o menţinere relativ constantă a ponderii stocurilor si a creantelor totale se înregistrează o uşoară creştere a rotaţiei activelor în 2008 faţă de 2007. reprezentând un aspect negativ al eficienţei activităţii firmei şi înseamnă că firma nu este rentabilă din punct de vedere economic.51 % Vânzări 3105559 145 014 Mp2008 = ———— x 100 = 0.Situaţia întreprinderii este precară. Rentabilitatea capitalului propriu (Rcp) Profitul net 142832 Rcp 2007 = ———————— = ————— = 0.  6. 9 .66 % 3955496 . Mp2007 Marja profitului brut Profit brut 171246 —————— x 100 [%]=———— x 100 = 5. Numarul de rotatii a activului în perioada analizată reflectă o tendinţă de îmbunătăţire prin creşterea numărului de rotatii de la 2. atlfel spus capacitatea managerului companiei de a obţine profituri din activele pe care le are la dispoziţie este scăzută.Capacitatea activelor de a genera profit este foarte scăzută.05 la 3. Rentabilitatea activelor (ra): Profit brut 171246 Ra2008 = —————— x 100 [%]= ————— x 100 =11.

4598 x 100 = 45. în anul de gestiune curent doar 45.7. Rata rentabilitãţi financiare are o tendinţă de scădere determinată de scăderea mai agresivă a rezultatului net în comparaţie cu capitalul propriu.73% bani de profit brut. Viteza de rotaţie a stocurilor (Vs): Vânzări 3105753 Vs2007 = ———— = —————— = 17. ceea ce aduce o situaţie nefavorabilă firmei. care se poate datora dezvoltării 10 . Rentabilitatea financiară (rf): Profit brut 171246 rf2007 = ——————— x 100 [%] =—————— x 100 = 87. Astfel observăm. 73 % Capital propriu 195204 145014 rf 2008=—————— x 100 = 0. 98% bani. 9. valoarea capitalurilor investite a crescut si chiar a depasit-o pe cea a capitalurilor proprii. Rotaţia capitalului (Rc) Active totale 1514699 Rc2007 = ——————— = ——————— = 0. având loc o diminuare considerabilă a rentabilităţii financiare a întreprinderii.98 % 315 386 În anul 2007 cresterea rentabilitatii se datoreaza unor investitii profitabile. deoarece eficienţa cu care sunt investitce capitalurile sunt scăzute.75 Capital investit 2000000 1308780 Rc2008 = ——————— = 0. având un nivel satisfacator pe ansamblul perioadei analizate. că dacă în anul precedent fiecare leu de mijloace proprii a câştigat 87. 8.84 159254 Viteza de rotaţie a stocurilor înregistrează o indică o creştere a stocurilor în anul 2008. 65 2000000 Viteza de rotaţie a capitalului este în scădere de la un an la altul.92 Stocuri 173296 3955496 Vs2008 = —————— = 24.

Decalajul nefavorabil dintre durata medie de incasare a creantelor si durata medie de plata a furnizorilor influenteaza negativ trezoreria nete disponibila. 36 Pmf 2008 = —————— x 30 = 2. Există un pericol de pierdere a autonomiei financiare. adică creşterii productivităţii muncii.95 Durata medie de achitare a furnizorilor înregistrează o tendinţă de scădere în anul 2008 la 28.32 178660.72 .47 52200 . 9574 x 30 = 28. 13 Pmc2007 = —————————— x 30 = ——————x 30 = 39.1776 x 30 = 65.08 Pmf2007 = ————————— x 30 = —————— x 30 = 54. Întreprinderea întâmpină dificultăţi în rambursarea datoriilor şi plata dobânzilor corespunzatoare conform condiţiilor prestabilite prin contract.08 400045. 12.Pentru perioada analizată firma cunoaşte o tendinţă de scădere de aproximativ 3. Perioada medie de plată a datoriilor către furnizori (Pmf: Sold brut „furnizori” 484321.funcţiei de producţie. Perioada de încasare a creanţelor (Pmc): Sold brut „clienţi” 684736. Nivelul acestei rate se încadrează în limita unor decontări normale (30 zile). 11 . 66 Cumpărături lunare 265838. Stocurile nu riscă să fie imobilizate şi permite refacerea lichidităţilor în condiţii optime. Îndatorarea la termen (Ît): Datorii financiare 463619 Ît2007 = ————————= ———————— = 8. cu influenţe negative asupra trezoreriei există întârzieri privind încasarea creanţelor 11. 72 zile. 10.10 zile la 28.72 417862. 08 Pmc2008= ———————— x 30 = 0. situandu-se peste limita considerata normala (30 zile).17 Perioada de încasare a creanţelor scade în anul 2008 faţă de 2007 de la 39.43 389059. determinand societatea sa atraga noi surse pentru acoperirea golurilor de trezorerie.41 %.10 Vânzări lunare pe credit 525309. 88 Capital propriu 52200 285546 Ît2008 = ————= 5.

Rate de recuperare a creanţelor Facturi emise şi neîncasate Rata de recuperarea a creantelor = —————————————x 365 Vânzări nete 693053 Rata de recuperarea a creantelor2007 = ————— x 365 = 81. 12 .45 zile 3955496 Timpul necesar pentru recuperarea sumelor de bani aferente facturilor emise şi neîncasate este de aproximativ 82 de zile în 2007 şi de aproxmativ 48 de zile in 2008.19 Active imobilizate 638 600 Numărul de rotaţii pe care îl fac activele imobilizate pentru obţinerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri nete creşte de la un an la altu.06 Active imobilizate 613552 Cifra de afaceri 395 5496 Viteza de rotaţie a capitalurilor imobilizate 2008= ———————— = ———— = 6.———— = .42. 42 45354 În anul 2008. 14.13 x 365 = 47. ceea ce înseamnă că întreprinderea numai are o activitate la fel de eficientă ca în anul anterior. Deci firma are o perioada cam mare de recuperare a sumelor de bani. Echilibrul financiar (Ef) Fond de rulment = (capital propriu + datorii financiare)-imobilizări nete de amortizare Nevoia de fond de rulment = (stocuri + creanţe) – datorii pe termen scurt Fond de rulment 545009 Ef2007 = ———————————— = ———— = 52. în schimb ce în anul anterior exsita echilbru financiar pozitiv ceea ce înseaamnă că firma analizată a avut în 2007 o activitate eficientă.8. Viteza e rotaţie a capitalurilor imobilizate Cifra de afaceri 310555 Viteza de rotaţie a capitalurilor imobilizate2007 = ——————— = ———— = 5. întreprinderea s –a confruntat cu un echilibru financiar mult inferior celui din 2007. Nivelul indicatorului cunoaşte o scădere la nivelul anului 2008 de – 8. 15. 03 Necesar de fond de rulment 10473 381809 Ef2008= .13.45 zile 3105559 503240 Rata de recuperarea a creantelor2008 = ————— x 365 = 0. urmată în 2008 de un dezechilbiru financiar.

13 . rentabilă şi competitivă pe piaţă şi nici nu are toate resursele necesare pentru a se dezvolta şi a deveni o firmă puternică şi competitivă.În concluzie.R.L nu este o firmă profitabilă. putem afirma că NESADI PROTECT S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful