You are on page 1of 13
Universitet i Prishtinés “Hasan Prishtina”” Ahr Sut Mb Rasa 0 O50 Pan apn cane Formular aplikimi pér leje botimi* [Ne pleputhe me Rregulloren pér publikimeté UP “Hasan Pristina dhe duke w bazuae ne aproviminenjesiseakademike Fakultet. eeectecsteh sia Be Beal dhe raportin pozitiv te recensentiéve, {pkgs pro drei Revere masse ee _ ae deka ‘er drei mat Z SMG vepee autora, ook ESR okt ‘aii por Koni irs, nak Gh a procedure per boi né ndone shes ete ‘otues, nuk ie ndesh me lige prt drejtat autriale de ligt eran fui nk Eemban ndonj element jeter jo ek dhe marmarim pgjegesine per shkelien eventual dispzitave elartpemendura, -Formalart éapiknitiabashkingjisdokumentacionin gies spas Rreguleres pr ‘publkine né UP “Hasan Prisha’ Autorké: [marmot 29.520, ae a pageber ox |shagh “hak ota att phn Universiteti i Prishtinés “Hasan Prishtina” heme ones tat somauaas riahins, 24-2 2000 Pee: Keshilin Bes & UP st [Nen.Sehzetarja e FNA-st,Valdete Shala-Ai. Lénd: Ribot i tekstit Rezistenea © Maeraleve-pjesa part (btm yt) tautrit Prof Dr Feta Jgxhiu ‘Bashkangiue let: ‘ Vendimine Keshili t Fakultet Nateimarst dhe Aniteltures (FNA) mbi pelgimine ibtimit de emriin e Komisont cenzues pe ribotim tekstit [ezistenca e Materalee pes part (botimi i dyt) te autorit ProtDrFet agai + Rapot i Komisioni reesues de 4 Vendimin i Kesilit € FNA-st mbi aprovimin ¢Raporit 8 Komisiontreseses pr ribtiminevekstsiperpermendur. Pricing 21.05.2019 Sekretjae FNA-St Valdete Shalit Universiteti i Prishtinés “Hasan Prishtina” nanan Sanaa Econseacca ft anes Fakultet | Ndértimtarise dhe Arktokturds aiboveaar apa yr: a 2 64d ret.nn, 2286 [} prenina, AR 04 2048 Bazur né Statin ¢ UP-s® neni 76 dhe Reegllorenpér publikimet e Universitet Prishtngs “Hasan Prishtina™ me nr.prot 2283 18 dats 03.10.2013, lidhur me kekesén_me nr prot 1439/1 t8 datés 13.03.2019, nga ProfDeFeth Japehiu pe formim « Komisioneve recensentépér Ribotim ts tksteve: L-Rezstenea e materialeve, psa e paré botimi i pare 1995; 2.Mekanika pjes I (Statik), botuar 1976, ribotim i dyté 1986; 3, Mekanika I (Statika) permbledhje detyrash & 2gjidhura 1977, botimi i dyte 1985, botimi i ett 1987; 4. Mekanika 1 (Kinematika) botimi i paré 1980; S.Mekanika Il (Kinematika) pEmbledhje detyrash & _2gjidhur, botimi i paré 1995; 6. Mekanika pjese II (Dinamika)botimt i paré 1985, Kesilli i Fakultet t€ Na2rimtarist dhe Arkitekturs n€ mbledhjen e mbsjtur me dan 06.04.2019 sot Kee VEN DIM 1 Keshll i Fakultett wt Ndrtimtarisé dhe Arkitekturés jep_pelgimin per ribotin tf teksteve 1 siperptemendura o 1, Rezistenca e materialeve pjesae pare ‘Komisionetrecensuese 1. Xhevat Perjuc 2. Misin Misini 3. Ahmet Geca 2, Mekanika ~ pjesa eI (stata) Komisionetreeensuese 1, Misin Misi 2. Ahmet Geea 3. Xhovat Perici