You are on page 1of 13
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAILIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) SEJARAH KERTAS 2 (SET 1) PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH 1249/2 PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN A (SET 1) Soalan Butiran Markah (a) | Senaraikan 2 dinasti beraja dalam Tamadun Hwang Ho. FI | Dinasti Hsia 1 F2 | Dinasti Shang 1 F3_—_| Dinasti Chow 1 eM] 1(b) | Nyatakan 2 lapisan masyarakat dalam Tamadun Hwang Ho FI | Raja i F2 | Bangsawan 1 F3.—_| Pembesar 1 F4 | Pegawai kerajaan 1 FS | Petani 1 F6 | Artisan i 7 | Pedagang 1 8 | Hamba 1 eM] 1(@) | Apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian? FI | Sistem saliranterusan 1 F2 __| Teknologi pembajakan 1 £3 | Penciptaan cangkul 1 F4 | Penciptaan sabit 1 F6 | Penggunaan batas 1 F7 | Penggantian peralatan kayu kepada besi 1 GM] 1(@) _ | Pada pandangan anda apakah Keistimewaan Tamadun Hwang Ho yang boleh di contohi? MI | Kerajinan 7 M2 | Kerjasama 1 M3 | Berusaha 1 M4 | Mematuhi undang-undang 1 MS | Taat kepada raja 1 M6 | Mencintai negara 1 M7 | Inovasi dalam penciptaan baru 1 (Mana-mana jawapan yang munasabab) 1 GM] 2@) ‘Nyatakan dua sebab tentera Islam bertindak membuka semula kota Makkal Fi Pihak Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah 1 F2 Tidak menghormati hak kebebasan 1 B Membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah 1 Fa Strategi penyebaran Islam 1 FS Kedudukan kerajaan Islam di Madinah akan menjadi mantap 1 PM] 2(b) | Senaraikan dua faktor yang membantu tentera Islam membuka semula Kora Makkah FI Merancang memasuki kota Makkah secara bijak T F2 Berpegang pada prinsip aman tanpa kekerasan 1 B Menyediakan empat pasukan tentera 1 Fa Bergerak masuk ke kota Makkah menerusi empat arah berlainan 1 FS Semangat ketakwaan dan keyakinan tentera Islam 1 F6 Pengislaman Abu Suffian/Abbas 1 FT Jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung 1 2M] 20) ‘Apakah tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. setelah berjaya membuka kota Makkah? FI Bertawaf sebanyak tujuh kali. 1 F2 Berpidato kepada umat Islam. 1 FB Membaca ayat al-Quran, 1 Fa Menekankan kepentingan perpaduan, 1 FS Memaafkan orang Quraisy. 1 [2M] 2(d) | Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah FI Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah. T F2 ‘Agama menyembah berhala dihapuskan. 1 B Masyarakat Islam telah mula mendalami ilmu pengetahuan 1 Fa Kota Makkah dijadikan sebagai kota suci umat Islam. 1 FS Makkah menjadi tumpuan umat Islam melakukan ibadat. 1 F6 Membuktikan negara Islam di Madinah begitu kukuh. 1 FT | Menjadi pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah 1 FS Arab. 1 Mewujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat. 2M] 20 Pada pendapat anda, apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa pembukaan semula kota Makkah, FI ‘Membuat peraneangan dengan bijak 1 F2 Semangat ketakwaan. 1 F3 Mempunyai keyakinan. 1 ra Patuhi kepada pemim| 1 F5 Sedia memaafkan. 1 F6 Sedia berkorban untuk Negara. 1 FT Mengamalkan disiplin dalam kehidupan. 1 M Mana-mana jawapan munasabah 1 22M] 3(a)_ | Namakan jawatan pemerintah tertinggi peringkat pusat di Filipina. FL | Gabenor Jeneral 1 uM] 3(b) | Nyatakan bidang tugas Eneomiendero di dalam pentadbiran peringkat tempatan. FI] Menjaga keamanan H F2__ | Mengutip cukai 1 F3 | Mengkristiankan penduduk Barangay 1 F4 | Kerahan tenaga kepada rakyat 1 EM] 3(@) | Mengapakah sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina? FI | Mengenakan cukai yang tinggi H F2_ | Kerahan tenaga kepada rakyat 1 EM] 3(@)_ | Pada pandangan and, apakah tujuan kuasa-kuasa Barat menguasai sistem politik negara-negara di Asia Tenggara, FI | Menguasai ekonomi H F2___| Mengeksploitasi kekayaan negara 1 F3__| Meluaskan pengarubyjajahan 1 F4 | Mengubab sistem politik 1 F5 | Menguasai bahan mentah 1 M_—_| (Mana-mana jawapan munasabah) 1 [2M 3(@) _ | Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, cadangkan cara-cara untuk mengelakkan Kuasa-Kuasa luar