You are on page 1of 1

Tu - Lietuva

4
4              
Ma ne se na mo ti nė la mig dė ir ne šio jo.
Pa ne vė žia slau nas mies tas, mū rais mū ra vo tas.
Ą žuo lė li, tu me de li, ko dėl ne ža liuo ji.

               
Dvi de šimt vie nų me te lių ka ran do va no jo.
Ir kas me tai mū sų bro lių prie mie ros nus to tas.
Bro liu kė li tu jau na sai, ko dėl ne dai nuo ji.

                            
Tu Lie tu va, tu ma na, tu gra ži Tė vy ne, Lie tu vė la, tu ma na, ša la la gim ti nė.