You are on page 1of 1

11 april 2019 , pag.

28

Gezonder, fitter, gelukkiger door gebruik en analyse


van data. Hoe zit het met onze Quantified Self?
En waar liggen kansen voor ondernemers?

Tekst Coen Berkhout


Foto Pepijn van den Broeke

DATAFICATIE VAN HET LEVEN


S tel je voor: je begint aan het lezen
van dit artikel en de bel gaat. Twee
ambulancemedewerkers staan
voor de deur met de mededeling dat ze je
alvast komen halen, omdat je over onge-
veer 10 minuten een hartaanval krijgt. Dat
van een apparaat. Neem nachtrust. Ik ver-
wacht dat in de toekomst een Aupingma-
tras sensoren heeft. Zo kan het bedrijf jou
een beter product geven, want het kan je
precies vertellen wanneer jij bijvoorbeeld je
matras moet omdraaien. Daarnaast verza-
Dit is echter iets waar je heel erg goede
afspraken over zou moeten maken”, aldus
Joosten.

Het extrapoleren van de mogelijkheden


van Quantified Self brengt scenario’s uit
is namelijk al gemeten. Klinkt bevreem- melt het bedrijf data waardoor het nieuwe Huxley’s boek Brave New World naar boven.
dend? Voor degenen die geloven dat de diensten of producten kan aanbieden die jij Een dystopische samenleving, waar techno-
mens in rap tempo technologie in zijn nodig hebt. De Apple Watch heeft al derge- logie en ratio regeren. Dusdanig ver zijn we
leven integreert, niet. lijke functionaliteiten.” niet, maar Joosten ziet wel een ontwikke-
Peter Joosten ling in de integratie van meetinstrumen-
Meten is weten. Een van de grootste dood- Een slim bedrijf kijkt naar zijn product of ten. ,,Nu dragen wij sensortechnologie op
doeners in de Nederlandse taal. En de dienst en denkt: hoe kan ik de ervaring die ons lichaam. De volgende stap is de integra-
grondslag van een wereldwijde beweging: de klant hiermee heeft meten? Je hoeft tie in gebruiksvoorwerpen, en later mis-
Quantified Self. De meetbare mens. In klei- geen nieuwe producten te ontwikkelen, schien in het lichaam.’’
ne letters: de beweging waar iedereen die maar je kunt beschikbare technologieën
iets meet al aan meedoet. Maar de ‘Meetba- gebruiken om inzichten te verkrijgen. Deze Joosten heeft bijvoorbeeld een chip in zijn
re Mens’ – met hoofdletters – is de wereld- helpen je producten te ontwikkelen die hand waar zijn visitekaartje op staat. Hij
wijde beweging die in 2008 begon in de perfect aansluiten bij de wensen van een was vooral benieuwd naar hoe het zou zijn
Verenigde Staten, met twee journalisten klantgroep. en wat mensen ervan zouden vinden. ,,Ik
van het technologiemagazine Wired. Zij begon een paar jaar geleden met Quantified
zagen dat steeds meer technologie beschik- Andere, meer futuristische voorbeelden Self. Ik was aan het meten wat ik at, hoe ik
baar was voor mensen om hun eigen leven van Joosten: hardloopschoenen die ook je bewoog, wat de kwaliteit van mijn medita-
mee te kwantificeren. De twee startten een personal trainer kunnen zijn of een beker tie was. De vraag die ik van vrienden kreeg
wereldwijde beweging, gericht op het delen die vertelt hoeveel calorieën er in je drankje is: wat kun je er nou mee?”
van kennis over deze technologieën en de zitten. Hoewel, je moet als ondernemer
impact die ze hebben. maar net de mogelijkheden hebben derge-

Enthousiastelingen komen samen bij meet-


ups en conferenties, ze schrijven blogs en
lijke producten te ontwikkelen. Terwijl het
integreren van meten in producten bedui-
dend minder moeilijk is.
‘Ik probeer waar
artikelen en voeren discussies over kwes-
ties als privacy en eigendom van data, aldus En hoe zit het met ethiek? ,,Door op een
dat kan de ruwe
futuroloog Peter Joosten. Tevens biohacker,
menselijk proefkonijn, auteur en enthou-
goede ethische manier met data om te
gaan, kunnen we mensen beter van dienst data te exporteren’
siast Quantified Self’er. zijn”, gelooft Joosten. Waar de woorden
data en mens samenvallen, ontkom je er
In de meest simpele bewoording is het idee natuurlijk niet aan over privacy te spreken.
achter Quantified Self dat de mens door Iets wat al van begin af aan binnen bewe- En zo bracht hij bijvoorbeeld ook zijn DNA
technologie-aspecten van het leven en ging gebeurt, zegt de biohacker. in kaart. Dat veranderen door technologie,
informatie over zichzelf kan kwantificeren, noemen we biohacking. Biohacking staat
in kaart te brengen. Vervolgens kunnen we ,,Het is altijd een onderwerp van discussie. voor het gebruik van technologische en
- door een analyse van die patronen - keu- Laat ik in ieder geval voor mezelf stellen biologische innovaties om facetten van je
zes maken waar we gezonder, fitter of ge- dat ik me daar steeds meer bewust van ben. leven en je lichaam slimmer en productiever
lukkiger van worden. Zo probeer ik waar dat kan de ‘ruwe data’, te maken. Hoe dat zich uiteindelijk ontwik-
de onbewerkte brongegevens, te exporte- kelt, is ook voor Joosten nog ongewis.
,,Denk bijvoorbeeld aan mensen met diabe- ren. Dan moet ik het zelf analyseren, maar
tes type 2, die zelf meten welke invloed hun ben ik ook echt zelf mede-eigenaar van de Wat hij wel belangrijk vindt, is durven te
voeding heeft op hun bloedsuikerspiegel, data.” Volgens hem heeft de Algemene experimenteren en voorop lopen bij het
een app die jouw nachtrust ‘scoort’, de Verordening Gegevensbescherming (AVG) testen van nieuwe ontwikkelingen. ,,Een
Apple Watch die je hartslagvariabiliteit ook geholpen het privacyvraagstuk onder technologie ontwikkelt altijd binnen een
Peter Joosten
meet en je kan vertellen wat jouw stressni- de aandacht te brengen. bepaalde context en is dus ook afhankelijk Peter Joosten is geboren
veau op kantoor is. Je kunt het zo gek niet van hoe bedrijven en consumenten die en getogen in Sappemeer.
bedenken”, ratelt Joosten de meetmethodes Het ethische dilemma heeft ook te maken gebruiken.’’ Hij studeerde Bedrijfskun-
op. met het inzetten van Quantified Self voor de en Journalistiek aan de
vitaliteitsmanagement en ‘duurzame inzet- De chip is Joostens hand is nu nog zijn Rijksuniversiteit Gronin-
Nu is dat meten nog een bewuste keuze die baarheid’. Een toepassing die voor bedrij- keuze. ,,Het wordt een heel ander verhaal gen en is auteur van het
je voor jezelf maakt. Je installeert apps als ven interessant kan zijn, en in ieder geval als de overheid of mijn werkgever dat soort boek Biohacking. Op zijn
SleepCycle (slaapanalyse), Headspace (medi- spannender is dan het meetbaar maken van dingen bepaalt. Quantified Self en biohac- website peterjoosten.net
tatie) of Runkeeper (hardlopen). Maar voor de producten. ,,Het is goed mogelijk om king bieden ontzettend veel mogelijkheden, houdt hij een ware ency-
bedrijven is de meetbare mens ook ontzet- met programma’s de gezondheid van werk- maar we moeten altijd nadenken over de clopedie bij over de onder-
tend interessant. Joosten: ,,Je ziet dat meten nemers te verbeteren, denk bijvoorbeeld morele en ethische kant van deze ontwik- werpen Quantified Self en
steeds meer een integraal onderdeel wordt aan een stappenteller voor je werknemers. kelingen.” biohacking.

Related Interests