You are on page 1of 323

¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

£ÉÃ
[1 ªÉÄÃ, 2011 gÀAzÀÄ EzÀÝAvÉ]

THE CONSTITUTION OF INDIA


[As on 1st May, 2011]

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ
PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ
«zsÁ¬Ä E¯ÁSÉ

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Law and Justice
Legislative Department

2011
¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À – EzÀgÀ EAVèµï – PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV
¤zÉðñÀPÀgÀÄ, ªÀÄÄzÀæt, ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀæPÀnvÀªÁVzÉ.

BHARATHADA SAMVIDHANA – English – Kannada Version of Constitution of


India; Published on behalf of the Government of India by the Director,
Department of Printing, Stationery and Publication, Government of Karnataka,
Bangalore. Pp. Kan. 322 + xxiv + Eng. 322 + xxiv; 2011.

First Edition – 1976 – ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ DªÀÈwÛ

Second Edition – 1985 – JgÀqÀ£ÉAiÀÄ DªÀÈwÛ

First Diglot Edition – 2001 – ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¢é¨sÁµÁ DªÀÈwÛ

Second Diglot Edition – 2011 – JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¢é¨sÁµÁ DªÀÈwÛ

© GOVERNMENT OF INDIA

© ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ

¢é¨sÁµÁ DªÀÈwÛ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÄÝ : PÀ£ÁðlPÀ gÁd ¨sÁµÁ («zsÁ¬ÄÃ) DAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀ
¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ.

Diglot Version Prepared by : Karnataka Official Language (Legislative) Commission and


Directorate of Translations, Government of Karnataka.
PREFACE

The Kannada version of the Constitution of India was first published in the year

1976 and thereafter a revised edition was published in the year 1985. The first diglot

edition (English-Kannada) of the Constitution was published in the year 2001. In this

revised diglot edition (English-Kannada), the text of the Constitution of India has been

brought up-to-date by incorporating therein all the amendments up to and including

the Constitution (Ninety-fifth Amendment) Act, 2009.

New Delhi V.K. BHASIN

Date: 5th May, 2011 Secretary to the Government of India

ªÀÄÄ£ÀÄßr

¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛAiÀÄÄ 1976 gÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ ¥ÀæPÀnvÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ

1985 gÀ°è CzÀgÀ ¥ÀjµÀÌøvÀ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¢é¨sÁµÁ (Diglot)

DªÀÈwÛAiÀÄÄ (EAVèµï – PÀ£ÀßqÀ) 2001 gÀ°è ¥ÀæPÀnvÀªÁ¬ÄvÀÄ. FV£À ¥ÀjµÀÌøvÀ ¢é¨sÁµÁ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß,

¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (vÉÆA§vÉÛöÊzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 2009 ¸ÉÃjzÀAvÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ DVgÀĪÀ J¯Áè

wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

£ÀªÀzɺÀ° «.PÉ. ¨sÀ¹Ã£ï


¢£ÁAPÀ: 5£Éà ªÉÄÃ, 2011 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À
«µÀAiÀÄ ¸ÀÆa
¥ÀÄl¸ÀASÉå
¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ......................................................................................................................... 1
¨sÁUÀ Š I
MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ gÁdå PÉëÃvÀæ
C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼ÀÄ
1. MPÀÆÌlzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåPÉëÃvÀæ ............................................................. 2
2. £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ CxÀªÁ ¸ÁÜ¥À£É ................................................ 2
2J. [¤gÀ¹vÀ]................................................................................... 2
3. £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ FVgÀĪÀ gÁdåUÀ¼À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À, ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À
CxÀªÁ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ .................................................................... 2-3
4. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ
PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaUÀ¼À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ
§UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ
G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ ....................................................................... 3
¨sÁUÀ Š II
£ÁUÀjPÀvÀé
5. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è £ÁUÀjPÀvÀé .......................................................... 4
6. ¥ÁQ¸ÁÛ£À¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀ®¸É §A¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ......................................................................................................... 4
7. ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ªÀ®¸É ºÉÆÃzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ............... 4
8. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À
£ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ................................................................................... 5
9. ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ «zÉòà gÁdåzÀ £ÁUÀjPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ
£ÁUÀjPÀgÀ®è..................................................................................................... 5
10. £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ............................................................... 5
11. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀĪÀÅzÀÄ ......... 5
¨sÁUÀŠ III
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå
12. ¥Àj¨sÁµÉ ....................................................................................................... 6
13. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀĪÀAxÀ
PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ................................................................................................ 6
¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ
14. PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ....................................................................... 6
15. zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ CxÀªÁ d£Àä¸ÀܼÀzÀ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄïÉ
vÁgÀvÀªÀÄåzÀ ¤µÉÃzsÀ ...................................................................................... 6-7
16. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÁªÀPÁ±À ............................ 7-8
17. C¸Ààø±ÀåvÉAiÀÄ ¤ªÀÄÆð®£À ............................................................................. 8
18. ©gÀÄzÀÄUÀ¼À gÀ¢ÝAiÀiÁw ................................................................................. 8
¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ºÀPÀÄÌ
19. ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæå, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ .............. 9-10
20. C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À §UÉÎ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀAgÀPÀëuÉ. 10
21. fêÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛ¸ÁévÀAvÀæåzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ....................................................... 10
21J. ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ ................................................................................................ 10
22. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è zÀ¸ÀÛVj¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ£À§zÀÞvɬÄAzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ..... 10-12
±ÉÆõÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÀPÀÄÌ
23. ªÀiÁ£ÀªÀ zÀĪÀåðªÀºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¯ÁvÁÌgÀzÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ ................ 13
24. PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ ¤µÉÃzsÀ ................ 13
zsÀªÀÄð ¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ºÀPÀÄÌ
25. CAvÀB¸ÁQë ¸ÁévÀAvÀæ å ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðzÀ C¨Á¢üvÀ CªÀ®A§£É, DZÀgÀuÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ ............................................................................................... 13
26. zsÁ«ÄðPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÁévÀAvÀæå ....................................... 13
27. AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖ zsÀªÀÄðzÀ G£ÀßwUÁV vÉjUÉUÀ¼À ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ §UÉÎ
¸ÁévÀAvÀæ å ..................................................................................................... 14
28. PÉ®ªÀÅ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ zsÁ«ÄðPÀ ²PÀëtzÀ°è CxÀªÁ
zsÁ«ÄðPÀ G¥Á¸À£ÉAiÀÄ°è ºÁdgÁUÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ å ..................................... 14
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ
29. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À gÀPÀëuÉ ............................................................... 14
30. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DqÀ½vÀ £ÀqɬĸÀĪÀÅzÀPÉÌ
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ºÀPÀÄÌ .................................................................................... 14-15
31. [¤gÀ¹vÀ] ....................................................................................................... 15
PÉ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ
31J. J¸ÉÖÃlÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À Ddð£ÉUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
G½¸ÀĪÀÅzÀÄ ................................................................................................. 15-16
31©. PÉ®ªÀÅ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀåªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ..... 16
31¹. PÉ®ªÀÅ ¤zÉðñÀPÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ. 17
31r. [¤gÀ¹vÀ]......................................................................................................... 17
¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À ºÀPÀÄÌ
32. F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁjUÁV ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ.. 17-18
32J. [¤gÀ¹vÀ] ....................................................................................................... 18
33. F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸À±À¸ÀÛç §®UÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ
C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀ .............. 18
34. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ®µÀÌjà PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ F ¨sÁUÀ¢AzÀ
¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ ......................................................... 18
35. F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É ......... 19
¨sÁUÀŠ IV
gÁdå¤ÃwAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼ÀÄ
36. ¥Àj¨sÁµÉ ...................................................................................................... 20
37. F ¨sÁUÀzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ .......................................... 20
38. d£ÀvÉAiÀÄ PÀ¯ÁåuÉÆãÀßwUÁV gÁdåªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ................................................................................... 20
39. gÁdåªÀÅ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄð¤Ãw vÀvÀÛ÷éUÀ¼ÀÄ ............................ 20-21
39J. ¸ÀªÀiÁ£À £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GavÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ......................................... 21
40. UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É ................................................................... 21
41. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ, ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ
¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ ............................................................................ 21
42. PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÉÇÃavÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½gÀĪÀAvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÆw ¥ÀæAiÉÆÃd£À zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ................ 21
43. PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÁ ªÀÄdÆj, EvÁå¢ .................................. 21
43J. PÉÊUÁjPÉUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ°è PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ ............................. 21
44. £ÁUÀjPÀjUÉ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¹«¯ï ¸ÀA»vÉ ...................................................... 21
45. DgÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̼À ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ
CªÀjUÉ ²PÀët MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ....................................................................... 22
46. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À, C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ zÀħð®
ªÀUÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À ¸ÀAªÀzsÀð£É .......................... 22
47. ¥Ë¶×PÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ PÀvÀðªÀå ...................... 22
48. PÀø¶ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀAWÀl£É ................................................. 22
48J. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À
gÀPÀëuÉ ............................................................................................................ 22
49. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀżÀî ¸ÁägÀPÀUÀ¼À, ¸ÀܼÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ .......... 22
50. £ÁåAiÀiÁAUÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀiÁðAUÀ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ .................................... 22
51. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¸ÀAªÀzsÀð£É ................................ 22
¨sÁUÀ Š IVJ
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
51J. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ............................................................................. 23
¨sÁUÀ Š V
MPÀÆÌl
CzsÁåAiÀÄ I Š PÁAiÀiÁðAUÀ
gÁµÀÖç¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw
52. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥Àw ....................................................................................... 24
53. MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ ................................................................. 24
54. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ............................................................................... 24
55. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ jÃw ................................................................. 24-25
56. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü ................................................................................ 25
57. ªÀÄgÀÄZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ CºÀðvÉ ........................................................................... 25
58. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ......................................... 25-26
59. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ................................................................... 26
60. gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À .............................. 26
61. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀĺÁ©üAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ PÁAiÀÄð«zsÁ£À .................................. 26-27
62. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ
£ÀqɸÀĪÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¹äPÀ SÁ° ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä
ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü .............................................................. 27
63. ¨sÁgÀvÀzÀ G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw ................................................................................ 27
64. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ............ 27
65. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV SÁ°AiÀiÁzÀ°è CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð
¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ ............... 27
66. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ........................................................................ 28
67. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü ......................................................................... 28
68. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä
ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¹äPÀ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä
ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü................................................................ 28-29
69. G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕªÀZÀ£À ....................... 29
70. EvÀgÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ......... 29
71. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ
¸ÉÃjzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ..................................................................................... 29
72. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀëªÀiÁzÁ£À, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß
CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ .................................................................................. 29-30
73. MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û ...................................................... 30
ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®
74. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® ............................ 30
75. ªÀÄAwæUÀ¼À §UÉÎ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ......................................................... 31
¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï
76. ¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï ........................................................................ 31
¸ÀPÁðj ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ
77. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ...................................................... 32
78. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀiÁ»w, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄ
PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ .................................................................................................. 32
CzsÁåAiÀÄ II Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
¸ÁªÀiÁ£Àå
79. ¸ÀA¸ÀwÛ£À gÀZÀ£É ............................................................................................ 32
80. gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ gÀZÀ£É ...................................................................................... 32-33
81. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ gÀZÀ£É .................................................................................... 33-34
82. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ .......................... 34
83. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À CªÀ¢ü ........................................................................... 35
84. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ CºÀðvÉ ......................................................................... 35
85. ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸Àdð£É .......... 35
86. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ
¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ......................................... 35-36
87. gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ «±ÉõÀ ¨sÁµÀt .................................................................. 36
88. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ .... 36
¸ÀA¸ÀÛw£À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
89. gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw ................................................ 36

90. G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ


¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ ........................... 36
91. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ ..... 36
92. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ
¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è... 37
93. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë ........................................................ 37
94. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ°
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀUÀ½AzÀ
CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ .......................................................................... 37
95. CzsÀåPÀë ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä G¥ÁzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ............... 37
96. CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è .................... 37-38
97. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À
¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ......................................................................... 38
98. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ .................................................................................. 38
PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À ¤ªÀðºÀuÉ
99. ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À ...................................... 38
100. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁ£À, SÁ°¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ K£Éà EzÁÝUÀÆå PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä
¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÀA ............................................................... 38-39
¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ
101. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ .................................................................. 39
102. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ............................................................................... 40
103. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À wêÀiÁð£À ................................... 40
104. 99£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ
ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ CºÀð£ÁV®è¢gÀĪÁUÀ CxÀªÁ C£ÀºÀðvÉUÉƽ¹gÀĪÁUÀ
¸ÀzÀ¸Àå£ÁV PÀĽvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ zÀAqÀ ........................................... 40
¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ
105. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ,
«±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ .......................................................................... 40-41
106. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ........................................................... 41
«zsÁ¬Äà ¥ÀæQæAiÉÄ
107. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.. 41
108. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£À ..................... 41-42
109. zsÀ£À «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «±ÉõÀ ¥ÀæQæAiÉÄ.................................. 42-43
110. ``zsÀ£À «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀgÀ ¥Àj¨sÁµÉ ................................................ 43
111. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw ............................................................................. 44
ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ
112. ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæ .................................................................... 44-45
113. CAzÁdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ¥ÀæQæAiÉÄ .................................. 45
114. zsÀ£À «¤AiÉÆÃUÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ .................................................................. 45
115. ¥ÀÇgÀPÀ, ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ C¢üPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ .......................................... 45-46
116. ¯ÉÃSÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwÛ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 46
117. ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ................................. 46
¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀB ¥ÀæQæAiÉÄ
118. ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ .................................................................................. 47
119. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß
PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ................................................. 47
120. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ ................................................................... 47
121. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ZÀZÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ ........................................................ 47
122. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ.. 48
CzsÁåAiÀÄ- III gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ
123. ¸ÀA¸ÀwÛ£À «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
C¢üPÁgÀ ........................................................................................................ 48
CzsÁåAiÀÄ – IV MPÀÆÌl £ÁåAiÀiÁAUÀ
124. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£É ......................................... 48-50
125. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ ............................................................ 50
126. PÁAiÀiÁðxÀð ªÀÄÄRå£ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ £ÉêÀÄPÀ .......................................... 50
127. CqïºÁPï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ................................................................. 50
128. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤ªÀøvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ
ºÁdgÁw ..................................................................................................... 51
129. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ .............. 51
130. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄð¸ÁÜ£À ..................................................... 51
131. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ® C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û .................................... 51
131J. (¤gÀ¹vÀ) ....................................................................................................... 51
132. PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À°è GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û........... 52
133. ¹«¯ï «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ
C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ 52
ªÁå¦Û...............................................................................................................
134. Qæ«Ä£À¯ï «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä
C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û ............................................................................................. 53
134J. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ......................... 53
135. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ
ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ........................................................................................... 54
136. C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ «±ÉõÀ C£ÀĪÀÄw .......... 54
137. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ wÃ¥ÀÅðUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ...................................................................... 54
138. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉ ............................. 54
139. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ jmïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ................................................................................................... 54
139J. PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ ................................................................. 54-55
140. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀÇgÀPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ......................................... 55
141. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ WÉÆö¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
§zÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀÄ .......................................................................................... 55
142. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ rQæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀUÀ¼À eÁj ªÀÄvÀÄÛ
§»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄ«PÉ, EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ ........................................ 55
143. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ... 55
144. ¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ .............................................................. 56
144J. (¤gÀ¹vÀ) ...................................................................................................... 56
145. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ ........................................................ 56-57
146. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ.. 57-58
147. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ ............................................................................................. 58
CzsÁåAiÀÄ - V
¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ
148. ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ- ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ ......................... 58
149. ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ................................................................................................. 59
150. MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É ................................................ 59
151. ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£À ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ ......................................................................... 59
¨sÁUÀ Š VI
gÁdåUÀ¼ÀÄ
CzsÁåAiÀÄ I Š ¸ÁªÀiÁ£Àå
152. ¥Àj¨sÁµÉ ...................................................................................................... 60
CzsÁåAiÀÄ II Š PÁAiÀiÁðAUÀ
gÁdå¥Á®
153. gÁdåUÀ¼À gÁdå¥Á®gÀÄ ................................................................................ 60
154. gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ .................................................................... 60
155. gÁdå¥Á®£À £ÉêÀÄPÀ .................................................................................... 60
156. gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÁªÀ¢ü ................................................................................. 60
157. gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ .............................................. 60
158. gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ................................................................... 61
159. gÁdå¥Á®¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À .............................. 61
160. PÉ®ªÀÅ DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ........ 61
161. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀëªÀiÁzÁ£À, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß
CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä gÁdå¥Á®£À
C¢üPÁgÀ ....................................................................................................... 61
162. gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀzÀ ªÁå¦Û ...................................................... 61
ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®
163. gÁdå¥Á®¤UÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® ....................... 62
164. ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ......................................... 62-63
gÁdåzÀ CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï
165. gÁdåzÀ CqÉÆÖPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï ....................................................................... 63
¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ
166. gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ......................................................... 63
167. gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀiÁ»w, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è
ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ........................................................................ 63-64
CzsÁåAiÀÄ III Š gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®
¸ÁªÀiÁ£Àå
168. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À gÀZÀ£É ............................................................. 64
169. gÁdåUÀ¼À°è «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ.. 64-65
170. «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É ............................................................................... 65-66

171. «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É ........................................................................ 66-67


172. gÁdå«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À CªÀ¢ü .................................................................. 67
173. gÁdå«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ CºÀðvÉ .................................................. 67
174. gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
«¸Àdð£É ...................................................................................................... 68
175. ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ
CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä gÁdå¥Á®¤UÉ EgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ............. 68
176. gÁdå¥Á®¤AzÀ «±ÉõÀ ¨sÁµÀt .................................................................. 68
177. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ.. 68
gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
178. «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë ....................................................... 69
179. CzsÀåPÀë£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ
gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ.. 69
180. CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä CxÀªÁ CzsÀåPÀë ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß
£ÉgÀªÉÃj¸À®Ä G¥ÁzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ ........................ 69
181. CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ..................... 69
182. «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw ........................................ 70
183. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ°ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ,
¥ÀzÀUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß
vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ .......................................................................................... 70
184. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ
PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ
C¢üPÁgÀ ........................................................................................................ 70
185. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ
¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è... 70
186. CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ºÁUÀÆ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ
¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ........................................................................... 71
187. gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ .......................................................... 71
PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À ¤ªÀðºÀuÉ
188. ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À ...................................... 71
189. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁ£À, SÁ° ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ K£Éà EzÁÝUÀÆå
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÀA .............................. 71-72
¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ
190. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ................................................................... 72-73
191. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ................................................................................ 73
192. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À wêÀiÁð£À .................................... 73-74
193. 188£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ
CxÀªÁ CºÀð£ÁV®è¢gÀĪÁUÀ CxÀªÁ C£ÀºÀðvÉUÉƽ¹gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV
PÀĽvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ zÀAqÀ ............................................................. 74
gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ,
«±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ
194. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À
C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ ................................................... 74
195. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ ............................................................ 74
«zsÁ¬Äà ¥ÀæQæAiÉÄ
196. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.. 75
197. zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À®èzÀ EvÀgÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «zsÁ£À
¥ÀjµÀwÛUÉ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ .......................................... 75-76
198. zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «±ÉõÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ................................... 76
199. ``zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀgÀ ¥Àj¨sÁµÉ .................................................. 76-77
200. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw ............................................................................. 77
201. ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ ....................................... 77
ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ
202. ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæ .................................................................... 78
203. CAzÁdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ¥ÀæQæAiÉÄ ..................... 78
204. zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ ...................................................................... 79
205. ¥ÀÇgÀPÀ, ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ C¢üPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ........................................... 79
206. ¯ÉÃSÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwÛ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ. 79-80
207. ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ................................. 80
¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀB ¥ÀæQæAiÉÄ
208. ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ .................................................................................. 81
209. gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ..................... 81
210. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ ..................................................... 81-82
211. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ZÀZÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ .......................................... 82
212. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ
£ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ ............................................................................................. 82
CzsÁåAiÀÄŠ IV
gÁdå¥Á®£À «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀ
213. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä
gÁdå¥Á®£À C¢üPÁgÀ ................................................................................... 82-83
CzsÁåAiÀÄŠ V
gÁdåUÀ¼À GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
214. gÁdåUÀ½UÁV GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ......................................................... 83
215. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ................... 83
216. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À gÀZÀ£É ........................................................................ 83
217. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀzÀ
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ .................................................................................................... 84-85
218. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉ®ªÀÅ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ
GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ ................................................. 85
219. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ
¥ÀæweÁÕªÀZÀ£À ................................................................................................ 85
220. SÁAiÀÄA £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß
£ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ ..................................................................... 85
221. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ ............................................................ 86
222. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ
GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ....................................................... 86
223. PÁAiÀiÁðxÀð ªÀÄÄRå£ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ £ÉêÀÄPÀ .......................................... 86
224. ºÉZÀÄѪÀj ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðxÀð £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ................................ 86-87
224J. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ªÀøvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ........ 87
225. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û................................... 87
226. PÉ®ªÀÅ jlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ.................. 88-89
226J. [¤gÀ¹vÀ]................................................................................... 89
227. J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üÃPÀëuÁ¢üPÁgÀ ......... 89
228. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ.................................. 89-90
228J [¤gÀ¹vÀ] .................................................................................. 90
229. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ......... 90
230. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ 90-91
«¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ ................................................................................................
231. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ MAzÉà GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß
¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.................................................................................................. 91
CzsÁåAiÀÄ VI
C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
233. f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ......................................................................... 91
233J. PÉ®ªÀÅ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ wÃ¥ÀÅð,
EvÁå¢UÀ¼À ¹AzsÀÄvÀé ..................................................................................... 92
234. £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ®èzÀ EvÀgÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw........... 92
235. C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt................................................. 92
236. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ............................................................................................... 93
237. PÉ®ªÀÅ zÀeÉð CxÀªÁ zÀeÉðUÀ¼À ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀÄUÀ½UÉ F CzsÁåAiÀÄzÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ................................................................................... 93
¨sÁUÀŠ VII
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ
238. [¤gÀ¹vÀ].................................................................................... 94
¨sÁUÀŠ VIII
MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ
239. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À DqÀ½vÀ........................................................................ 94
239J. PÉ®ªÀÅ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ
ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ JgÀqÀ£ÀÆß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ.................................... 94
239JJ. zɺÀ°UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ............................................... 94-96
239J©. ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ «¥sÀ®ªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À§AzsÀ................ 96
239©. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
DqÀ½vÀUÁgÀ£À C¢üPÁgÀ................................................................................... 97
240. PÉ®ªÀÅ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÁV «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
C¢üPÁgÀ.......................................................................................................... 98-99
241. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ............................................. 99
242. [¤gÀ¹vÀ]....................................................................................................... 99
¨sÁUÀŠ IX
¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ
243. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ.................................................................................................. 100
243J. UÁæªÀĸÀ¨sÉ....................................................................................................... 100
243©. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À gÀZÀ£É.................................................................................... 100
243¹. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É............................................................................... 100-101
243r. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «Æ¸À¯Áw....................................................................................... 101-102
243E. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CªÀ¢ü, EvÁå¢..................................................................... 102
243J¥sï. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ................................................................................. 103
243f. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ................... 103
243JZï. vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À
¤¢üUÀ¼ÀÄ......................................................................................................... 103
243L. ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É.......... 104
243eÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É...................................................... 104
243PÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ................................................................... 104-105
243J¯ï. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ.................................................................... 105
243JA. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ F ¨sÁUÀªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ................................ 105-106
243J£ï. eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ........................................................................................ 106
243N. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀæwµÉÃzsÀ. 106
¨sÁUÀŠ IXJ
¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ
243¦. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ.................................................................................................. 107
243PÀÆå. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À gÀZÀ£É......................................................................................... 107
243Dgï. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É.................................................................................... 108
243J¸ï. ªÁqïð ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢UÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀZÀ£É............................... 108
243n. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «Æ¸À¯Áw....................................................................................... 109
243AiÀÄÄ. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À CªÀ¢ü, EvÁå¢.......................................................................... 109-110
243«. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉ........................................................................................ 110
243qÀ§Æèå. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢.......... 110
243JPïì. vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤¢üUÀ¼ÀÄ... 110-111
243ªÉÊ. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ....................................................................................... 111
243dqï. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É............................................................ 111
243dqïJ. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ......................................................................... 111-112
243dqï©. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ..................................................................... 112
243dqï¹. F ¨sÁUÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ................................. 112
243dqïr. f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«Äw................................................................................ 112-113
243dqïE. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«Äw....................................................................... 113-114
243dqïJ¥sï. eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ........................................................................................ 114
243dqïf. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀæwµÉÃzsÀ. 114
¨sÁUÀ Š X
C£ÀĸÀÆavÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ
244. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÁUÀÆ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ..................... 115
244J. C¸ÁìªÀiï£À°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ
gÁdåzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ
ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CªÉgÀqÀ£ÀÄß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ................................... 115-116
¨sÁUÀŠ XI
MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
CzsÁåAiÀÄ I Š «zsÁ¬Äà ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
«zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ºÀAaPÉ
245. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÁå¦Û... 117
246. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ
«µÀAiÀÄ........................................................................................................... 117
247. PÉ®ªÀÅ ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV G¥À§A¢ü¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À
C¢üPÁgÀ......................................................................................................... 117
248. PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ G½PÉ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ............................... 117
249. gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ
PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ............................................................ 118
250. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ 118
gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ
gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ............................................................................
251. 249 ªÀÄvÀÄÛ 250£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt
C¸ÀAUÀvÀvÉ....................................................................................................... 118
252. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À ¸ÀªÀÄäw¬ÄAzÀ D gÁdåUÀ½UÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ
gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ CAxÀ
PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ........................................................................ 119
253. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ M¥ÀàAzÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É.................. 119
254. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À
£ÀqÀĪÀt C¸ÀAUÀvÀvÉ....................................................................................... 119-120
255. ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÉA§AvÉ
¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ............................................................................................... 120
CzsÁåAiÀÄ II Š DqÀ½vÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå
256. gÁdåUÀ¼À ºÁUÀÆ MPÀÆÌlzÀ ¨ÁzsÀåvÉ............................................................... 120
257. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MPÀÆÌlzÀ ¤AiÀÄAvÀæt....................... 120-121
257J. [¤gÀ¹vÀ]........................................................................................................... 121
258. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdåUÀ½UÉ C¢üPÁgÀ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä
MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀ.......................................................................................... 121
258J. MPÀÆÌlPÉÌ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀ®Ä gÁdåUÀ¼À C¢üPÁgÀ....................... 122
259. [¤gÀ¹vÀ]........................................................................................................... 122
260. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀV£À gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û.. 122
261. ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ........ 122
d® ¸ÀA§A¢üà «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ
262. CAvÀgÀgÁdå £À¢UÀ¼À CxÀªÁ £À¢ PÀtªÉUÀ¼À d® ¸ÀA§A¢üà «ªÁzÀUÀ¼À°è
£ÁåAiÀÄ ¤tðAiÀÄ............................................................................................ 122
gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ
263. CAvÀgÀgÁdå ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.................................... 123
¨sÁUÀ Š XII
ºÀtPÁ¸ÀÄ, ¸ÀévÀÄÛ , PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÉUÀ¼ÀÄ
CzsÁåAiÀÄ I Š ºÀtPÁ¸ÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå
264. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ................................................................................................ 124
265. PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀvÀÄ vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ......... 124
266. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¸ÀAavÀ ¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ....... 124
267. ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü.............................................................................................. 124
MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ gÁd¸ÀéUÀ¼À ºÀAaPÉ
268. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹zÀ DzÀgÉ gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¹zÀ
¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ........................................................................................................ 125
268J. MPÀÆÌlªÀÅ ¸ÉêÁ vÉjUÉ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ
CzÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ........................................ 125
269. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹ ¸ÀAUÀ滹zÀ DzÀgÉ gÁdåUÀ½UÉ ªÀ»¹zÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ.............. 125-126
270. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ
vÉjUÉUÀ¼ÀÄ......................................................................................................... 126
271. MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉUÀ¼À ªÉÄïÉ
C¢ü¨sÁgÀ......................................................................................................... 126
272. [¤gÀ¹vÀ]......................................................................................................... 127
273. ¸Ét§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸Ét©£À GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀ¥sÀÅÛ¸ÀÄAPÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ................................................................................................. 127
274. gÁdåUÀ¼ÀÄ »vÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CUÀvÀå.................................. 127
275. MPÀÆÌl¢AzÀ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ.............................................. 127-128
276. ªÀøwÛUÀ¼À, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À, DfëPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ. 128-129
277. G½¸ÀÄ«PÉUÀ¼ÀÄ............................................................................................... 129
278. [¤gÀ¹vÀ].......................................................................................................... 129
279. ``¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ’’, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ............................ 129
280. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ....................................................................................... 129-130
281. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ............................................................. 130
¸ÀAQÃtð ºÀtPÁ¸ÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ
282. MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåªÀÅ vÀ£Àß gÁd¸ÀéUÀ½AzÀ ¨sÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ
ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ.......................................................................................................... 130
283. ¸ÀAavÀ ¤¢üUÀ¼À, ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌUÀ½UÉ dªÉÄAiÀiÁzÀ
ºÀtUÀ¼À C©ügÀPÉë EvÁå¢................................................................................. 130-131
284. ¯ÉÆÃPÀ£ËPÀgÀgÀÄ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀ zÁªÉUÁgÀgÀ
oÉêÀtÂUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀtzÀ C©ügÀPÉë........................................................ 131
285. MPÀÆÌlzÀ ¸ÀéwÛUÉ gÁdåzÀ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw.......................................... 131
286. ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀgÀ
ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ...................................................................................... 131-132
287. «zÀÄåZÀáQÛUÉ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw................................................................ 132
288. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¤Ãj£À CxÀªÁ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ §UÉÎ gÁdåUÀ¼À
vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw................................................................................... 132-133
289. MPÀÆÌlzÀ vÉjUɬÄAzÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀéwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ «£Á¬Äw.. 133
290. PÉ®ªÀÅ ªÉZÀÑUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ..... 133
290J. PÉ®ªÀÅ zÉêÀ¸ÀéA ¤¢üUÀ½UÉ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ.............................................. 134
291. [¤gÀ¹vÀ]......................................................................................................... 134
CzsÁåAiÀÄ Š II
¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
292. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.................................................... 134
293. gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ................................................................. 134
CzsÁåAiÀÄ Š III
¸ÀévÀÄÛ , PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
zÁªÉUÀ¼ÀÄ
294. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀévÀÄÛ, D¹Û, ºÀPÀÄÌ, ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ
GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ.................................................................................................. 135
295. EvÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀévÀÄÛ, D¹Û, ºÀPÀÄÌ, ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ
GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ.................................................................................................. 135
296. gÁdUÁ«ÄvÀé CxÀªÁ gÀ¢ÝAiÀiÁw CxÀªÁ ¸Áé«Ä«»Ã£ÀvɬÄAzÀ
¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ.......................................................................................... 136
297. gÁdåPÉëÃwæÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è£À CxÀªÁ PÁAn£ÉAl¯ï ±É¯ïáUÀ¼À°è£À
¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£À£Àå DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ......................................................................... 136
298. ªÁå¥ÁgÀ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C¢üPÁgÀ................................................. 136
299. PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ...................................................................................................... 137
300. zÁªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ..................................................................... 137
CzsÁåAiÀÄŠ IV ¸ÀéwÛ£ÀºÀPÀÄÌ
300J. PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀ«®èzÉ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è...................... 137
¨sÁUÀŠXIII
¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ
301. ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæå................................... 138
302. ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß
«¢ü¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ.......................................................................... 138
303. ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåzÀ §UÉÎ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ¬ÄÃ
C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ.................................................................. 138
304. gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÉÄïÉ
¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ.................................................................................................. 138
305. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ KPÀ¸ÁéªÀÄåzÀ §UÉÎ
G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À G½¸ÀÄ«PÉ........................................................ 139
306. [¤gÀ¹vÀ]........................................................................................................... 139
307. 301 jAzÀ 304gÀªÀgÉV£À C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀ
UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ £ÉêÀÄPÀ............................................................ 139
¨sÁUÀŠ XIV
MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À C¢üãÀzÀ°è£À ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
CzsÁåAiÀÄ- I Š ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
308. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ................................................................................................ 140
309. MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ....................................................................................................... 140
310. MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀzÁªÀ¢ü......................... 140
311. MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è
¤AiÉÆÃfvÀgÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ
CxÀªÁ CªÀgÀ zÀeÉðAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀĪÀÅzÀÄ....................................................... 141
312. CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ................................................................................ 142
312J. PÉ®ªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À®Ä CxÀªÁ
gÀzÀÄÝUÉƽ¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ.................................................................. 142-143
313. ¸ÀAPÀæªÀÄtPÁ°Ã£À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................... 143
314. [¤gÀ¹vÀ].......................................................................................................... 143
CzsÁåAiÀÄ II Š ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ
315. MPÀÆÌlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÉ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ................................ 144
316. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁªÀ¢ü................................................................... 144-145
317. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀĪÀÅzÀÄ..................................................................................... 145-146
318. DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ
«¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀ............................................................... 146
319. DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ºÁUÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ ªÉÄïÉ
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¤µÉÃzsÀ.................................................... 146
320. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ..................................................... 146-148
321. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ................ 148
322. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ.............................................................. 148
323. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ............................................................ 148
¨sÁUÀŠXIVJ
£ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
323J. DqÀ½vÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ........................................................................... 149
323©. EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÁV £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.................................................... 150-151
¨sÁUÀŠ XV
ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ
324. ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À C¢üÃPÀëuÉ, ¤zÉðñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÁ
DAiÉÆÃUÀzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ.................................................................... 152
325. zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ® ªÀA±À, eÁw CxÀªÁ °AUÀzÀ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÃ
ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ
«±ÉõÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸ÀĪÀAvÉ CªÀ£ÀÄ PÉèêÀÄÄ
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ....................................................................................... 153
326. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÌ
ªÀÄvÁ¢üPÁgÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ............................................... 153
327. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À
C¢üPÁgÀ.......................................................................................................... 153
328. gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä
CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁgÀ.................................................................. 153
329. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀPÉÌ ¥ÀæwµÉÃzsÀ.................. 154
329J. [¤gÀ¹vÀ]........................................................................................................... 154
¨sÁUÀ Š XVI
PÉ®ªÀÅ ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ
330. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è
¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀÄ........................................................................... 155
331. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¥Áæw¤zsÀå.................... 156
332. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀÄ.................................................. 156-157
333. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¥Áæw¤zsÀå... 157
334. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ¥Áæw¤zsÀåªÀÅ J¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À
£ÀAvÀgÀ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ............................................................................. 157
335. ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÉèêÀÄÄUÀ¼ÀÄ................................................................................. 158
336. PÉ®ªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ.. 158
337. DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁÌV ±ÉÊPÀëtÂPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À
§UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ.................................................................................. 158-159
338. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À gÁ¶àçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ.................................................... 159-160
338J. C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À gÁ¶àçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ............................................ 161-162
339. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À
PÀ¯ÁåtzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è MPÀÆÌlzÀ ¤AiÀÄAvÀæt............................................... 162
340. »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¹ÜwUÀwUÀ¼À C£ÉéõÀuÉUÁV DAiÉÆÃUÀzÀ £ÉêÀÄPÀ............. 163
341. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ.................................................................................... 163-164
342. C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ............................................................................. 164
¨sÁUÀ Š XVII
gÁd¨sÁµÉ
CzsÁåAiÀÄ I Š MPÀÆÌlzÀ ¨sÁµÉ
343. MPÀÆÌlzÀ gÁd¨sÁµÉ....................................................................................... 165
344. gÁd¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ DAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸Àvï ¸À«Äw..................................... 165-166
CzsÁåAiÀÄ II Š ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
345. gÁdåzÀ gÁd¨sÁµÉ CxÀªÁ gÁd¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ.................................................... 166
346. gÁdåŠgÁdåUÀ¼À CxÀªÁ gÁdåŠMPÀÆÌlzÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¥ÀPÀðPÁÌV gÁd¨sÁµÉ.... 166
347. MAzÀÄ gÁdåzÀ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ MAzÀÄ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ
¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ...................................................... 166
CzsÁåAiÀÄ Š III
¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À
¨sÁµÉ
348. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ
C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÁV §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ. 167
349. ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¤AiÀīĸÀĪÀÅzÀPÁÌV
«±ÉõÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£À.................................................................................... 167
CzsÁåAiÀÄ Š IV
«±ÉõÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
350. PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÁV PÉÆÃj ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄ£À«UÀ¼À°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ
¨sÁµÉ.............................................................................................................. 168
350J. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ°è ªÀiÁvÀø¨sÁµÉAiÀÄ°è ²PÀët ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ........................... 168
350©. ¨sÁµÁ C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV «±ÉõÀ C¢üPÁj................................................. 168
351. »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀø¢ÞUÁV ¤zÉðñÀ£À..................................................... 168
¨sÁUÀ Š XVIII
vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ
352. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉ.................................................................... 169-171
353. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ............................................. 171
354. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À
ºÀAaPÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ......................................... 172
355. ¨ÁºÀå DPÀæªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ DAvÀjPÀ UÀ®¨sɬÄAzÀ gÁdåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ
MPÀÆÌlzÀ PÀvÀðªÀå........................................................................................... 172
356. gÁdåUÀ¼À°è ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ «¥sÀ®ªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................................................ 172-174
357. 356£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ
«zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ZÀ¯ÁªÀuÉ................................................................... 174-175
358. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è 19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À CªÀiÁ£ÀvÀÄ......... 175-176
359. vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è ¨sÁUÀ-III jAzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁjAiÀÄ
CªÀiÁ£ÀvÀÄ....................................................................................................... 176-177
359J. [¤gÀ¹vÀ].................................................................................... 177
360. ºÀtPÁ¹£À vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ............................. 177-178
¨sÁUÀŠ XIX
¸ÀAQÃtð
361. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®jUÉ ºÁUÀÆ gÁd¥ÀæªÀÄÄRjUÉ ¸ÀAgÀPÀëuÉ............ 179
361J. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ
¸ÀAgÀPÀëuÉ......................................................................................................... 179-180
361©. ¯Á¨sÀ¥ÀæzÀ gÁdQÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀPÉÌ C£ÀºÀðvÉ........................................ 180
362. [¤gÀ¹vÀ]........................................................................................................... 180
363. PÉ®ªÀÅ PË®ÄUÀ¼ÀÄ, M¥ÀàAzÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ
«ªÁzÀUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀPÉÌ ¥ÀæwµÉÃzsÀ..................................... 181
363J. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À gÁdjUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄÄ
¤AvÀĺÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ....................... 181
364. zÉÆqÀØ §AzÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 181-182
365. MPÀÆÌlªÀÅ ¤ÃrzÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä vÀ¦àzÀÄzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ................................................... 182
366. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ................................................................................................... 182-186
367. CxÀð«ªÀgÀuÉ.................................................................................................. 186
¨sÁUÀŠ XX
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ wzÀÄÝ¥Àr
368. ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV
¥ÀæQæAiÉÄ............................................................................................................ 187-188
¨sÁUÀŠXXI
vÁvÁÌ°PÀ, ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ
369. gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è£À PÉ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ, CªÀÅ ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖAiÀÄ°è£À
«µÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛUÉ
vÁvÁÌ°PÀ C¢üPÁgÀ.......................................................................................... 189
370. dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ vÁvÁÌ°PÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.... 189-190
371. ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ UÀÄdgÁvï gÁdåUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ
G¥À§AzsÀ....................................................................................................... 191
371J. £ÁUÁ¯ÁåAqï gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ........................... 191-194
371©. C¸ÁìA gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ...................................... 194
371¹. ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ................................. 195
371r. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ...................... 195-198
371E. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É...................................... 198
371J¥sï. ¹QÌA gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.................................. 198-200
371f. «ÄeÉÆÃgÁA gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ............................. 200-201
371ºÉZï. CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ................. 201
371L. UÉÆêÁ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ.................................... 201
372. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À C¼ÀªÀrPÉ............ 201-203
372J. PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ.............................. 203
373. ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è
DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ................................................. 203
374. ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉqÀgÀ¯ï
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁæl£À ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ
ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................ 203-204
375. F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ,
¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ........................................................................................ 204
376. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ........................... 204-205
377. ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À §UÉÎ
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................................................ 205
378. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ............................................ 205
378J. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ............... 205
379Š391. [¤gÀ¹vÀ]........................................................................................................... 206
392. vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ....................................... 206
¨sÁUÀŠ XXII
aPÀÌ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÁægÀA¨sÀ [»A¢AiÀÄ°è C¢üPÀøvÀ ¥ÁoÀ] ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀ¸À£ÀUÀ¼ÀÄ
393. aPÀ̺ɸÀgÀÄ........................................................................................................ 207
394. ¥ÁægÀA¨sÀ.......................................................................................................... 207
394J. »A¢¨sÁµÉAiÀÄ°è C¢üPÀøvÀ ¥ÁoÀ...................................................................... 207
395. ¤gÀ¸À£ÀUÀ¼ÀÄ...................................................................................................... 207
C£ÀĸÀÆaUÀ¼ÀÄ
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa
I. gÁdåUÀ¼ÀÄ......................................................................................................... 208-213
II. MPÀÆÌlgÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ.................................................................................... 213-214
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa
¨sÁUÀ Š J. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À gÁdå¥Á®gÀ §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................... 215
¨sÁUÀ Š ©. [¤gÀ¹vÀ]........................................................................................................... 215
¨sÁUÀ Š ¹. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë ºÁUÀÆ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥Àw
ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë, ºÁUÀÆ
MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw EªÀjUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.......................................................................... 216
¨sÁUÀ Š r. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ §UÉÎ
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................................................ 216-219
¨sÁUÀ Š E. ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ - ºÁUÀÆ - ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À §UÉÎ
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................................................ 219
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£ÀUÀ¼À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ.......... 220-222
£Á®Ì£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀAaPÉ..................................................... 223-224
LzÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À
DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt Š EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.............................................................................. 225
¨sÁUÀ Š J. ¸ÁªÀiÁ£Àå......................................................................................................... 225
¨sÁUÀ Š ©. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ
¤AiÀÄAvÀæt....................................................................................................... 225-226
¨sÁUÀ Š ¹. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ................................................................................. 227
¨sÁUÀ Š r. C£ÀĸÀÆaAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr.................................................................................. 227
DgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— C¸ÁìªÀiï, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ, wæ¥ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdåUÀ¼À
§ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................... 228-250
K¼À£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa
I£ÉAiÀÄ ¥ÀnÖ Š MPÀÆÌl¥ÀnÖ................................................................................................... 251-256
..
II£ÉAiÀÄ ¥ÀnÑ Š gÁdå¥ÀnÖ...................................................................................................... 257-260
..
III£ÉAiÀÄ ¥ÀnÖ Š ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖ............................................................................................ 261-263
JAl£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ.................................................................................. 264
MA§vÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— PÉ®ªÀÅ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁ£ÀåªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ..................................................................... 265-280
ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— ¥ÀPÁëAvÀgÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ GAmÁUÀĪÀ C£ÀºÀðvÉUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ..................................................... 281-284
ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ 285
ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ,
Ev猢....................................................................................... 286
¥Àj²µÀÖ
¥Àj²µÀÖ Š I ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀPÉÌ C£ÀéAiÀÄ) DzÉñÀ, 1954......................... 287-302
¥Àj²µÀÖ Š II AiÀiÁªÀ «£Á¬ÄwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ
dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÉÆà D «£Á¬ÄwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ
D ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ¼À ªÀÄgÀÄ«ªÀgÀuÉ, ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ FV£À ¥ÁoÀPÉÌ G¯ÉèÃRzÀ
¸À»vÀ............................................................................................................... 303-322
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À
¥Àæ¸ÁÛªÀ£É
1
¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀUÀ¼ÁzÀ £ÁªÀÅ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ [¸ÁªÀð¨s ˪ÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢Ã
¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÀĨsÁªÀzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ UÀtgÁdåªÁV] gÀa¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀªÀĸÀÛ
£ÁUÀjPÀjUÉ:
¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ £ÁåAiÀÄ ;
«ZÁgÀ, C©üªÀåQÛ, «±Áé¸À, zsÀªÀÄð±ÀæzÉÞ ªÀÄvÀÄÛ G¥Á¸À£Á ¸ÁévÀAvÀæ å ;
¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ºÁUÀÆ CªÀPÁ±À ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ
zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß, [gÁµÀÖçz2 À KPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÁUÀÆ CRAqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß] ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¹ CªÀgÀ°è ¨sÁævÀø¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀø¢ÞUÉƽ¸À®Ä
±ÀæzÁÞ¥ÀǪÀðPÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrzÀªÀgÁV;
£ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è 1949£ÉAiÀÄ E¸À« £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À E¥ÀàvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ
vÁjÃSÁzÀ F ¢ªÀ¸À F ªÀÄÆ®PÀ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹, C¢ü¤AiÀīĹ
C¦ð¹PÉÆArzÉÝêÉ.

1. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ``¸ÀA¥ÀÇtð
¥Àæ¨sÀÄvÀé ¸ÀA¥À£Àß ¯ÉÆÃPÀvÀAvÁævÀäPÀ UÀtgÁdåªÁV'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. ªÉÄîÌAqÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ``gÁµÀÖçzÀ KPÀvÉAiÀÄ£ÀÆß'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV (3Š1Š1977jAzÀ
eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
¨sÁUÀ Š I
MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæ
1. MPÀÆÌlzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåPÉëÃvÀæ:Š (1) EArAiÀiÁ, CxÁðvï ¨sÁgÀvÀªÀÅ, gÁdåUÀ¼À MAzÀÄ
MPÀÆÌlªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[(2) CzÀgÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAxÀªÀÅUÀ¼ÀÄ
DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

(3) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæªÀÅ Š

(J) gÁdåUÀ¼À gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß;


2
[(©) ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ]

(¹) Dfð¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß

Š M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

2. £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ CxÀªÁ ¸ÁÜ¥À£É:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À
ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À£ÀÄß MPÀÆÌlPÉÌ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ CxÀªÁ £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ.
3
2J. [MPÀÆÌlzÉÆA¢UÉ ¹QÌA ¸ÀºÀAiÀÄÄPÀÛªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (ªÀÄƪÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ
wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ (26Š4Š1975jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.
3. £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ FVgÀĪÀ gÁdåUÀ¼À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À, ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À CxÀªÁ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ Š

(J) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀÅzÀjAzÁUÀ° CxÀªÁ JgÀqÀÄ CxÀªÁ


ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ gÁdåUÀ¼À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀÅzÀjAzÁUÀ° CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨sÁUÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÁUÀ° MAzÀÄ ºÉƸÀ gÁdåªÀ£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ;

(©) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ;

(¹) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ;

(r) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ;

(E) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ:

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (2)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (©) G¥ÀRAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄZÉÒÃzÀ 2JAiÀÄ£ÀÄß (1.3.1975
jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ.
1
[¥ÀgÀAvÀÄ, F GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄî®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ D «zsÉÃAiÀÄPÀzÀ°è
2
CqÀPÀªÁzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀªÀÅ * * * * gÁdåUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ, ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À CxÀªÁ ºÉ¸Àj£À ªÉÄïÉ
¥ÀjuÁªÀÄ©ÃgÀĪÀ°è, D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ, G¯ÉèÃRzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ CxÀªÁ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ CzÀgÀ §UÉÎ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ CxÀªÁ
PÉÆnÖgÀvÀPÀÌAxÀ ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
3
[«ªÀgÀuÉ I.Š
F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è (J) ¬ÄAzÀ (E) ªÀgÉV£À RAqÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ MPÀÆÌl
gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ; DzÀgÉ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è£À ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.

«ªÀgÀuÉ II.Š (J) RAqÀ¢AzÀ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ
MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÉÃj¹ MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÁdåªÀ£ÀÄß CxÀªÁ
MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀAxÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.]

4. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaUÀ¼À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š
(1) 2£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è CxÀªÁ 3£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ D PÁ£ÀƤ£À
G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaUÀ¼À wzÀÄÝ¥ÀrUÉ
CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ (CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ M¼ÀUÁVgÀĪÀ gÁdåPÉÌ
CxÀªÁ gÁdåUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è£À ºÁUÀÆ CAxÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è£À CxÀªÁ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À°è£À
¥Áæw¤zsÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀÄ) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ
ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ D PÁ£ÀƤ£À°è M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.

(2) »AzÉ ºÉýzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß, 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ
wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® ¥ÀgÀAvÀÄPÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1966£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
¨sÁUÀ Š II
£ÁUÀjPÀvÀé
5. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è £ÁUÀjPÀvÀé:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è C¢üªÁ¸ÀªÀżÀî
ªÀÄvÀÄÛŠ
(J) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ºÀÄnÖgÀĪÀ; CxÀªÁ
(©) vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁUÀ°, vÀAzÉAiÀiÁUÀ° ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ºÀÄnÖzÀÝ; CxÀªÁ
(¹) ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ PÀrªÉÄ E®èzÀµÀÄÖ PÁ®¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ
gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ
Š ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
6. ¥ÁQ¸ÁÛ£À¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀ®¸É §A¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š 5£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£ÉÃ
EzÁÝUÀÆå, FUÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è ¸ÉÃjgÀĪÀ gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ªÀ®¸É §A¢gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ Š
(J) CªÀ£ÁUÀ°, CªÀ£À vÁ¬Ä CxÀªÁ vÀAzÉAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ CªÀ£À CfÓ CxÀªÁ vÁvÀ£ÁUÀ° (ªÀÄÆ®vÀB
C¢ü¤AiÀīĹzÀAvÉ) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1935gÀ°è ¥Àj¨sÁ¶¹gÀĪÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀÝgÉ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) (i) CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ 1948£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ dįÉÊ wAUÀ¼À ºÀvÉÛÆA§vÀÛ£ÉAiÀÄ vÁjÃTVAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV
ºÁUÉ ªÀ®¸É §A¢zÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÁ£ÀÄ ªÀ®¸É §AzÀ vÁjÃT¤AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV
¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÝgÉ; CxÀªÁ
(ii) CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ 1948£ÉAiÀÄ E¸À« dįÉÊ wAUÀ¼À ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ vÁjÃT£À ¢£À CxÀªÁ D
vÀgÀĪÁAiÀÄ, ºÁUÉ ªÀ®¸É §A¢zÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÀ£ÀߣÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉAzÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ D
PÁAiÀÄðPÁÌV qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ C¢üPÁjUÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ
¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä, D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤AiÀīĹgÀĪÀAxÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ jÃwAiÀÄ°è ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ªÉÄïÉ
D C¢üPÁjAiÀÄÄ CªÀ£À£ÀÄß D jÃwAiÀiÁV £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÀÝgÉ
Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀA¢¤AzÀ, CªÀ£À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, CªÀ£À CfðAiÀÄ vÁjÃTUÉ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë DgÀÄ wAUÀ¼À PÁ® ¨sÁgÀvÀzÀ
gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁV®è¢zÀÝgÉ, CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
7. ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ªÀ®¸ÉºÉÆÃzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š 5£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è K£ÉÃ
EzÁÝUÀÆå, 1947£ÉAiÀÄ E¸À« ªÀiÁZïð wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ vÁjÃT£À vÀgÀĪÁAiÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ FUÀ
¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è ¸ÉÃjgÀĪÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ªÀ®¸É ºÉÆÃzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, FUÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è ¸ÉÃjgÀĪÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ºÁUÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ £É¯É¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CxÀªÁ SÁAiÀÄA
DV »AwgÀÄUÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆqÀ¯ÁzÀ gÀºÀzÁjAiÀÄ
¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛUÉà DUÀ°Ã, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ
C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 6£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (©) RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV 1948£ÉAiÀÄ
E¸À« dįÉÊ wAUÀ¼À ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ vÁjÃT£À vÀgÀĪÁAiÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ªÀ®¸É §AzÀªÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
8. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š 5£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è
K£Éà EzÁÝUÀÆå, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÁUÀ° CxÀªÁ vÀ£Àß vÁ¬Ä CxÀªÁ vÀAzÉAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ vÀ£Àß CfÓ CxÀªÁ
vÁvÀ£ÁUÀ° (ªÀÄÆ®vÀB C¢ü¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀAvÉ) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1935gÀ°è ¥Àj¨sÁ¶vÀªÁVgÀĪÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è
ºÀÄnÖzÀÄÝ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀV£À zÉñÀªÉAzÀÄ ¥Àj¨sÁ¶vÀªÁVgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉñÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÉ, CAxÀ
ªÀåQÛAiÀÄÄ qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤AiÀīĹzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ
jÃwAiÀÄ°è, vÁ£ÀÄ vÀvÁÌ®zÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ zÉñÀzÀ°è£À ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdvÁAwæPÀ ¥Àæw¤¢üUÉ CxÀªÁ PÁ£ÀÄì®gï ¥Àæw¤¢üUÉ, F
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV DUÀ° CxÀªÁ vÀgÀĪÁAiÀÄ DUÀ° CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹, D ¥Àæw¤¢ü¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ
¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉAzÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÀÝgÉ, CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

9. ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ «zÉò gÁdåzÀ £ÁUÀjPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀgÀ®è:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdåzÀ £ÁUÀjPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ, 5£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ
£ÁUÀjPÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ 6£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ CxÀªÁ 8£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ
£ÁUÀjPÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

10. £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è »AzÉ ºÉýgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ
£ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
11. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀĪÀÅzÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è »AzÉ ºÉýgÀĪÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, £ÁUÀjPÀvÀézÀ Ddð£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ¦ÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀvÀéPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
EvÀgÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

¨sÁUÀ Š III
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ

¸ÁªÀiÁ£Àå

12. ¥Àj¨sÁµÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀVgÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ J®è ¸ÀܽÃAiÀÄ
¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.

13. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀĪÀAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ
¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ F ¨sÁUÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÀ CxÀªÁ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß


gÁdåªÀÅ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ F RAqÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D G®èAWÀ£ÉAiÀĵÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ
±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ,Š

(J) ``PÁ£ÀÆ£ÀÄ'' JA§ÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀ, DzÉñÀ, G¥À«¢ü, ¤AiÀĪÀÄ, «¤AiÀĪÀÄ, C¢ü¸ÀÆZÀ£É
CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è PÁ£ÀƤ£À §®ªÀżÀî gÀÆrü CxÀªÁ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ;
(©) ``eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ
CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÝ CxÀªÁ
ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ ¤gÀ¹vÀªÁVgÀzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À
AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀÅ, DUÀ J®è ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CxÀªÁ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è eÁjAiÀÄ°è E®è¢zÁÝUÀÆå, M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
1
[(4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ

14. PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ:Š ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
CxÀªÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdåªÀÅ ¤gÁPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

15. zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ CxÀªÁ d£Àä¸ÀܼÀzÀ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÁgÀvÀªÀÄåzÀ ¤µÉÃzsÀ:Š (1) gÁdåªÀÅ
AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ£À «gÀÄzÀÞ zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ, d£Àä¸ÀܼÀzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉà AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1971£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

(2) zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ, d£Àä¸ÀܼÀ CxÀªÁ EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉÃ
AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ£ÀÄ,Š
(J) CAUÀrUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÁºÁgÀ UÀøºÀUÀ¼ÀÄ, ºÉÆÃmÉ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£À
¸ÀܼÀUÀ½UÉ ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è; CxÀªÁ
(©) ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB gÁd夢üUÀ½AzÀ ¥ÉÇövÀªÁzÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV
¸ÀªÀĦðvÀªÁzÀ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß, PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÁߣÀWÀlÖUÀ¼À£ÀÄß, gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß
G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è
Š AiÀiÁªÀÅzÉà C¸ÀªÀÄxÀðvÉUÉ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÉ, ¤§ðAzsÀPÉÌ CxÀªÁ µÀgÀwÛUÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÁV «±ÉõÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ
gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
[(4)F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è CxÀªÁ 29£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV
ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV »AzÀĽ¢gÀĪÀ £ÁUÀjPÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀÅgÉÆéüªÀø¢ÞUÁV CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À
ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¸À®ÄªÁV gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
2
[(5) F C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è CxÀªÁ 19£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ (f) G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÁªÀÅzÀÆ,
¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV »AzÀĽ¢gÀĪÀ £ÁUÀjPÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀÄgÉÆéüªÀÈ¢ÞUÁV CxÀªÁ
C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¸À®ÄªÁV PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ, D «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 30£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è ºÉüÀ¯ÁzÀ C®à¸ÀASÁåvÀ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ gÁdå¢AzÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ¢gÀĪÀ SÁ¸ÀV ±ÉÊPÀëtÂPÀ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
16. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÁªÀPÁ±À:Š (1) gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤AiÉÆÃd£É CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è J®è £ÁUÀjPÀjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ, ¸ÀAvÀw, d£Àä¸ÀܼÀ, ¤ªÁ¸ÀzÀ CxÀªÁ EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉà AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ£ÀÄ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ CxÀªÁ ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
C£ÀºÀðvÉUÉ M¼ÀUÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
3
(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, [MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ
C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ
¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀzÀPÉÌ, ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
CAxÀ ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D gÁdåzÀ°è CxÀªÁ D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ¤ªÁ¸ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß] ¤AiÀīĸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 2005 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÀÆägÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.1.2006 jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ
C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À £ËPÀjUÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «ZÁgÀzÀ°è D £ËPÀjUÉ CxÀªÁ
ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D gÁdåzÀ°è ¤ªÁ¹¹gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀ £ÁUÀjPÀgÀÄ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ
¸ÉêÉUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®èªÉAzÀÄ gÁdåªÀÅ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖ°è CAxÀªÀjUÁV £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
[(4J)
F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉêÉUÀ¼À°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®èªÉAzÀÄ gÁdåªÀÅ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖ°è, gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ
2
¸ÉêÉUÀ¼À°è£À [AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ, vÀvÀàjuÁªÀÄzÀ eÉåõÀ×vÉAiÉÆA¢UÉ, §rÛ «µÀAiÀÄzÀ°è]
CAxÀªÀjUÁV «Æ¸À¯ÁwAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
3
[(4©) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è, (4)£Éà RAqÀzÀ CxÀªÁ (4J) RAqÀzÀ
ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ÄøÀ¯Áw G¥À§AzsÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV, D ªÀµÀðzÀ°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀŪÉÃ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ¯ÁVnÖzÀÄÝ, ¨sÀwð ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀ D ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ ªÀµÀðzÀ°è CxÀªÁ
ªÀµÀðUÀ¼À°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀUÀðªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®Ä gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ
ªÀUÀðzÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß, AiÀiÁªÀ ªÀµÀðzÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà D ªÀµÀðzÀ°è£À
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÉÆA¢UÉ, D ªÀµÀðzÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÉÄît ±ÉÃ. 50gÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥Àj«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÁUÀ,
UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.]

(5) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ CxÀªÁ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ


ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀzÀzsÁgÀPÀ£ÀÄ CxÀªÁ D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ªÀÄAqÀ°AiÀÄ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ MAzÀÄ
¤¢ðµÀÖ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ JA§
G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À eÁjUÉ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

17. C¸Àààø±ÀåvÉAiÀÄ ¤ªÀÄÆð®£À:Š ``C¸Ààø±ÀåvÉ''AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄÆð®£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀÆ¥ÀzÀ°è CzÀgÀ


DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ``C¸Ààø±ÀåvÉ'' ¬ÄAzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¸ÀªÀÄxÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀgÀuÉUÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ
PÁ£ÀƤUÀ£ÀĸÁgÀªÁV zÀAqÀ¤ÃAiÀĪÁzÀ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

18. ©gÀÄzÀÄUÀ¼À gÀ¢ÝAiÀiÁw:Š (1) gÁdåªÀÅ ¸ÉãÁ CxÀªÁ «zÁå ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ©gÀÄzÀ£ÀÄß
¥ÀæzÁ£ÀªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(2) ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdå¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(3) ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£À®èzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ CxÀªÁ £ÀA©PÉAiÀÄ
¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÁUÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸ÀªÀÄäw¬Ä®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdå¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(4) gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ CxÀªÁ £ÀA©PÉAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
¸ÀªÀÄäw¬Ä®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdå¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß, G¥À®©ÞAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò
gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1. 1995£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 2001£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛöÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (17.6.1995
jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 2000zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ (9.6.2000 ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÁévÀAvÀæåzÀ ºÀPÀÄÌ
19. ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæå, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š (1) ¸ÀªÀĸÀÛ £ÁUÀjPÀgÀÆ,Š
(J) ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæåzÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæåzÀ;
(©) ±ÁAw¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ ¤gÁAiÀÄÄzsÀgÁV ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀ;
(¹) ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ;
(r) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è C¨Á¢üvÀªÁV ¸ÀªÀðvÀæ¸ÀAZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ;
(E) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ £É¯É¸ÀĪÀ; 1[ªÀÄvÀÄÛ]
2
* * * * *
(f) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ CxÀªÁ PÀ¸Àħ£ÀÄß, ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ
Š ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3
[(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 4[¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ
CRAqÀvÉAiÀÄ,] gÁdåzÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ, «zÉò gÁdåUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÉßúÀAiÀÄÄvÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ, ¸À¨sÀåvÉAiÀÄ
CxÀªÁ £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤AzÀ£ÉAiÀÄ, ªÀiÁ£À£ÀµÀÖzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀzÀ
avÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀ¢AzÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ
©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß
¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
(3) ¸ÀzÀj RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 4[¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvÉAiÀÄ
CxÀªÁ] ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀ¢AzÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ
ªÉÄÃ¯É C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄïÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ
gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(4) ¸ÀzÀj RAqÀzÀ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 4[¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvÉAiÀÄ
CxÀªÁ] ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CxÀªÁ £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀ¢AzÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ
PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(5) ¸ÀzÀj RAqÀzÀ 5[(r) ªÀÄvÀÄÛ (E) RAqÀUÀ¼À°è] EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À »vÀgÀPÀëuÉUÁV ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀUÀ½AzÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ
PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) G¥ÀRAqÀ (J¥sï)£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸À»vÀªÁV) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÁgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
5. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ 20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ (r), (E) ªÀÄvÀÄÛ
(J¥sï) G¥ÀRAqÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(6) ¸ÀzÀj RAqÀzÀ (f) G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀ¢AzÀ
¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß
«¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß
«¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV ¸ÀzÀj
G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,-

(i) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß, PÀ¸Àħ£ÀÄß, ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä CªÀ±ÀåªÁzÀ ªÀøwÛÃAiÀÄ
CxÀªÁ vÁAwæPÀ CºÀðvÉUÀ½UÉ; CxÀªÁ

(ii) AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß, ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß, PÉÊUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß, gÁdåªÉà DUÀ°


CxÀªÁ gÁdåzÀ MqÉvÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀĪÉà DUÀ°, ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB
£ÁUÀjPÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀîzÉ CxÀªÁ C£ÀåxÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ
1
Š ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É [¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ
CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

20. C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À §UÉÎ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š (1) AiÀiÁªÀ PÀøvÀå J¸ÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
C¥ÀgÁzsÀªÉAzÀÄ DgÉÆæ¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D PÀøvÀåªÀ£ÀÄß J¸ÀVzÀ PÁ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀæ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÉÝà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÁÛªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ
C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀ®è ªÀÄvÀÄÛ D C¥ÀgÁzsÀªÀÅ £ÀqÉzÀ PÁ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ
«¢ü¸À§ºÀÄzÁVzÀÝ zÀAqÀ£ÉVAvÀ ºÉaÑ£À zÀAqÀ£ÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß UÀÄj¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà C¥ÀgÁzsÀPÁÌV MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸À® ¥Áæ¹PÀÆåµÀ£ïUÉ UÀÄj¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ºÁUÀÆ
zÀAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(3) AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁVgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß «gÀÄzÀÞªÁV vÁ£ÉÃ
¸ÁQëAiÀiÁUÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĸÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

21. fêÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁܦvÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV
ºÉÆgÀvÀÄ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ fêÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæ åªÀ£ÀÄß ºÀgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
2
[21J. ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ:- gÁdåªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ vÁ£ÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ
ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÀĹì£À J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

22. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è zÀ¸ÀÛVj¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ£À§zÀÞvɬÄAzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š (1) zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ,
CAxÀ zÀ¸ÀÛVjAiÀÄ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É w½¸ÀzÉ CªÀ£À£ÀÄß C©ügÀPÉëAiÀÄ°è vÀqÉ»r¢j¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ
EµÀÖªÁzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwgÀQë¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß D ªÀåQÛUÉ
¤gÁPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 2002 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.4.2010 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
(2) zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ C©ügÀPÉëAiÀÄ°è vÀqÉ»r¢j¸À¯ÁzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ
ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, zÀ¸ÀÛVjAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ E¥ÀàvÀÛ£Á®ÄÌ
UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV CvÀåAvÀ ¸À«Æ¥ÀzÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl£À ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl¤AzÀ
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CAxÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀj CªÀ¢üVAvÀ ºÉZÁÑV C©ügÀPÉëAiÀÄ°è vÀqÉ»r¢j¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(3) (1)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š


(J) vÀvÁÌ®zÀ°è C£ÀåzÉòÃAiÀÄ ±ÀvÀÄæªÁVgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ; CxÀªÁ

(©) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ CxÀªÁ
vÀqÉ»r¢j¸À¯ÁzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ

Š C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
*
(4) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß,Š

(J) GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß CxÀªÁ DVzÀݪÀgÀ£ÀÄß CxÀªÁ CAxÀ


£ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ°AiÀÄÄ, ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ
wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV, vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è CAxÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ
PÁgÀt«gÀĪÀÅzÁV ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉÆgÀvÀÄ:

¥ÀgÀAvÀÄ, F G¥ÀRAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß (7)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (©)


G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ UÀjµÀ× CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß «Æj
¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; CxÀªÁ

* 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß F
ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.)
``(4) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½VAvÀ®Æ ºÉaÑ£À
CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ, ¸ÀªÀÄÄavÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV gÀavÀªÁzÀ ¸À®ºÁ
ªÀÄAqÀ°AiÀÄÄ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è CAxÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ
PÁgÀt«gÀĪÀÅzÁV ªÀgÀ¢ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ ºÉÆgÀvÀÄ ºÁUÉ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ, CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âjVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
CzsÀåPÀë£ÀÄ, ¸ÀªÀÄÄavÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ ¤ªÀÈvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 7£Éà RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ UÀjµÀ× CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
«ªÀgÀuÉ:- F RAqÀzÀ°è ``¸ÀªÀÄÄavÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ'' JAzÀgÉ,-
(i) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ D ¸ÀPÁðgÀPÉÌ C¢üãÀ£ÁVgÀĪÀ M§â C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ
DzÉñÀPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è EqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, zɺÀ° MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ;
(ii) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ (MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ®èzÀ) ªÀiÁrzÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ MAzÀÄ DzÉñÀzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß
¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è EqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(iii) MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ CAxÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÉ C¢üãÀ£ÁzÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ
ªÀiÁrzÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ MAzÀÄ DzÉñÀzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è EqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F §UÉÎ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ.''.
(©) CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß (7)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) ªÀÄvÀÄÛ (©) G¥ÀRAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉÆgÀvÀÄ

- ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½VAvÀ®Æ ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(5) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DzÉñÀPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°ènÖzÀÝgÉ, D DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É, D DzÉñÀªÀ£ÀÄß
AiÀiÁªÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÉA§ÄzÀ£ÀÄß D ªÀåQÛUÉ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ²ÃWÁæw²ÃWÀæªÁV
ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä D ªÀåQÛUÉ CªÀPÁ±À PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(6) (5)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ D RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ
¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, AiÀiÁªÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛUÉ «gÀÄzÀÞªÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£ÉÆÃ, D ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(7) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ,Š

*(J) AiÀiÁªÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ
G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ
(4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ°AiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è EqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ;

**(©) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ
ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è UÀjµÀ× JµÀÄÖ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀ£ÀÄß
¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ

(¹) ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ°AiÀÄÄ ***[(4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ] ªÉÄÃgÉUÉ £ÀqɸÀvÀPÀÌ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è
C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ.

* 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ G¥ÀRAqÀ (J)AiÀÄ£ÀÄß
©lÄÖ©qÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
** 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ G¥ÀRAqÀ (©)AiÀÄ£ÀÄß G¥ÀRAqÀ (J) JAzÀÄ ¥ÀÄ£Àgï CPÀëgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ
§A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
*** 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAQUÀ¼À£ÀÄß ``(4)£Éà RAqÀzÀ''JAzÀÄ ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (EzÀÄ
E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
±ÉÆõÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÀPÀÄÌ
23. ªÀiÁ£ÀªÀ zÀĪÀåðªÀºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¯ÁvÁÌgÀzÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ:Š (1) ªÀiÁ£ÀªÀ zÀĪÀåðªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
¨ÉÃUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ EvÀgÀ §¯ÁvÁÌgÀzÀ zÀÄrªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ F G¥À§AzsÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
G®èAWÀ£ÉAiÀÄÄ PÁ£ÀƤUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV zÀAqÀ¤ÃAiÀĪÁzÀ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV gÁdåªÀÅ PÀqÁØAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß
«¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÁUÀ gÁdåªÀÅ zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw CxÀªÁ
ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉà AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
24. PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ ¤µÉÃzsÀ:Š ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£À
AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ UÀtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¤AiÉÆÃf¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ EvÀgÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ GzÉÆåÃUÀzÀ°è vÉÆqÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
zsÀªÀÄð ¸ÁévÀAvÀæåzÀ ºÀPÀÄÌ
25. CAvÀB¸ÁQë ¸ÁévÀAvÀæ å ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðzÀ C¨Á¢üvÀ CªÀ®A§£É, DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ:Š (1) ¸ÁªÀðd¤PÀ
¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ, £ÉÊwPÀvÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁUÀÆ F ¨sÁUÀzÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ J¯Áè ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CAvÀB¸ÁQë
¸ÁévÀAvÀæ åPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£À jÃwAiÀÄ°è ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ C¨Á¢üvÀªÁV zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, DZÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š
(J) zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DyðPÀ, ºÀtPÁ¹£À, gÁdQÃAiÀÄ
CxÀªÁ EvÀgÀ ¯ËQPÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ CxÀªÁ ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀ;
(©) ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåtPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ »AzÀÆ
zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è »AzÀÆUÀ¼À J®è ªÀUÀðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «¨sÁUÀUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ
Š ¸À®ÄªÁV C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
«ªÀgÀuÉ I :Š PÀø¥ÁtªÀ£ÀÄß zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß MAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ¹Sï zsÀªÀiÁðªÀ®A§£ÉAiÀÄ MAzÀÄ
¨sÁUÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
«ªÀgÀuÉ II:Š (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è£À »AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ G¯ÉèÃRzÀ°è ¹Sï, eÉÊ£À CxÀªÁ
¨ËzÀÞ zsÀªÀiÁðªÀ®A©UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjgÀĪÀgÉAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß
vÀzÀ£ÀĸÁgÀªÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
26. zsÁ«ÄðPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÁévÀAvÀæ å :Š ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ, £ÉÊwPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå Š
EªÀÅUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀªÀjUÉ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «¨sÁUÀzÀªÀjUÉ,Š
(J) zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀiÁðxÀð GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ;
(©) zsÀªÀÄðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ;
(¹) ZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À MqÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀ; ªÀÄvÀÄÛ
(r) CAxÀ ¸ÀéwÛ£À DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤUÀ£ÀĸÁgÀªÁV £ÀqɸÀĪÀ
Š ºÀPÀÄÌ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
27. AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖ zsÀªÀÄðzÀ G£ÀßwUÁV vÉjUÉUÀ¼À ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÁévÀAvÀæ å :Š AiÀiÁªÀ vÉjUÉUÀ¼À GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß
AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ zsÀªÀÄðzÀ CxÀªÁ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ G£ÀßwAiÀÄ CxÀªÁ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼À
¸ÀAzÁAiÀÄPÁÌV ¤¢ðµÀÖªÁV «¤AiÉÆÃV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà CAxÀ AiÀiÁªÀŪÉà vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ AiÀiÁgÉÃ
ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß MvÁ۬ĸÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

28. PÉ®ªÀÅ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ zsÁ«ÄðPÀ ²PÀëtzÀ°è CxÀªÁ zsÁ«ÄðPÀ G¥Á¸À£ÉAiÀÄ°è ºÁdgÁUÀĪÀ
¸ÁévÀAvÀæ å:Š (1) gÁd夢üUÀ½AzÀ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
zsÁ«ÄðPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è zsÁ«ÄðPÀ ²PÀët PÉÆqÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ
CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀwÛ CxÀªÁ £Áå¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁܦvÀªÁVgÀĪÀ, AiÀiÁªÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß gÁdåªÀÅ
£ÀqɸÀÄwÛzÉAiÉÆÃ, CAxÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÉ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(3) gÁdåzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀ CxÀªÁ gÁd夢üUÀ½AzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ ²PÀëtzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CxÀªÁ D
±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DªÀgÀtzÀ°è £ÀqÉAiÀħºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ G¥Á¸À£ÉUÉ
ºÁdgÁUÀ®Ä vÀ£Àß ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ£ÁVzÀÝgÉ, CªÀ£À ¥Á®PÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ
¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, ºÁUÉ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAvÉ CxÀªÁ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ


29. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À gÀPÀëuÉ:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è
ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ £ÁUÀjPÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «¨sÁUÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «©ü£Àß ¨sÁµÉ, °¦ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀÌ øwAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆA¢zÀÝgÉ, D «¨sÁUÀªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) gÁdåªÀÅ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÁd夢üUÀ½AzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ zsÀªÀÄð,
ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, ¨sÁµÉ, CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉà AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ¤UÉ
¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

30. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DqÀ½vÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ºÀPÀÄÌ:Š (1) zsÀªÀÄðzÀ
CxÀªÁ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DzsÁjvÀªÁzÀ J¯Áè C®à¸ÀASÁåvÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀªÀgÀÆ vÀªÀÄä EµÀÖPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß
¸Áܦ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[(1J)(1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ªÀUÀðªÀÅ ¸Áܦ¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV Ddð£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß
ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÁdåªÀÅ, CAxÀ ¸ÀéwÛ£À Ddð£ÉUÁV CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ
¤zsÀðj¹zÀ ªÉƧ®UÀÄ D RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ SÁwæUÉƽ¹zÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß
gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¸ÀĤ²ÑvÀ¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.]

1. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

(2) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ°è, gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ zsÀªÀÄðzÀ CxÀªÁ ¨sÁµÉAiÀÄ
ªÉÄÃ¯É DzsÁjvÀªÁzÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀ DqÀ½vÀzÀ°è EzÉ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ
AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
* * * *
31. (¸ÀéwÛ£À PÀqÁØAiÀÄ Ddð£É.) ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ
(20Š6Š1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
2
[PÉ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ]
3 4
[31J.J¸ÉÖÃlÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À Ddð£ÉUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š [(1) 13£ÉAiÀÄ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå,Š
(J) gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà J¸ÉÖÃl£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ°è£À AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ CAxÀ
AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CAvÀåUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; CxÀªÁ
(©) ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CxÀªÁ ¸ÀéwÛ£À ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ
GzÉÝñÀ¢AzÀ, gÁdåªÀÅ D ¸ÀéwÛ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj«ÄvÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ; CxÀªÁ
(¹) JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ¤UÀªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CxÀªÁ D ¤UÀªÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
MAzÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸À«Ä䮣ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; CxÀªÁ
(r) ¤UÀªÀÄUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ KeÉAlgÀ, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÉÆñÁ¢üPÁjUÀ¼À, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ,
¤zÉðñÀPÀgÀ CxÀªÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CAxÀ ¤UÀªÀÄzÀ µÉÃgÀÄzÁgÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉÃ
ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CAvÀåUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; CxÀªÁ
(E) AiÀiÁªÀÅzÉà R¤dªÀ£ÀÄß CxÀªÁ R¤d vÉÊ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀ CxÀªÁ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀPÁÌV
AiÀiÁªÀÅzÉà M¥ÀàAzÀzÀ, UÀÄwÛUÉAiÀÄ CxÀªÁ ¯Éʸɤì£À PÁgÀt¢AzÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß
CAvÀåUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß, UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ
¯ÉʸɣÀì£ÀÄß CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÀªÀiÁ¦ÛUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
5
Š G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ [14£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ CxÀªÁ 19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ] ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ
ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀQÌUÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÉ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ CxÀªÁ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JA§
PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀÆ£ÀåªÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀÆ£ÁVgÀĪÀ°è, CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£À C£ÀĪÀÄw zÉÆgÀQzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è:]
1. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¸ÀéwÛ£À ºÀPÀÄÌ'' JA§
G¥À²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸À»vÀªÁV)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
4. 1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ
¥ÀjuÁªÀÄ ¸À»vÀªÁV) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
5. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``14£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ, 19£ÉAiÀÄ
C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ, 31£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
1
[ªÀÄvÀÆÛ
¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà J¸ÉÖÃl£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß
ªÀiÁrgÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ D J¸ÉÖÃn£À°è CqÀPÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀéAvÀ
¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¤UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢ü
«ÄwAiÉƼÀVgÀĪÀAxÀ D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄðgÀĪÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ®UÀvÁÛVgÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÀlÖqÀ CxÀªÁ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ, PÀlÖqÀzÀ CxÀªÁ gÀZÀ£ÉAiÀÄ Ddð£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ£ÀƤ£À°è
D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ, PÀlÖqÀzÀ CxÀªÁ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ªÀiË®åPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀ zÀgÀzÀ°è £ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§A¢ü¹zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ gÁdåªÀÅ CzÀ£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀĸÀªÀÄävÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è,Š
2
[(J)
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, ``J¸ÉÖÃmï'' JA§ ¥ÀzÀPÉÌ, D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¨sÀÆ
»qÀĪÀ½ ¥ÀzÀÞwUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À°è D ¥ÀzÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀð
¥ÀzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ CxÀð«zÉAiÉÆà CzÉà CxÀðªÉà EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀzÀ°è,Š
(i) AiÀiÁªÀÅzÉà dºÀVÃgÀÄ, E£ÁA CxÀªÁ ªÀÄĪÁ¦üà CxÀªÁ CzÉà §UÉAiÀÄ EvÀgÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ
3
[vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ] ºÁUÀÆ PÉÃgÀ¼À gÁdåUÀ¼À°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà d£ÀäA ºÀPÀÄÌ;
(ii) gÉÊvÀªÁjà ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀÆ«Ä;
(iii) §AdgÀÄ ¨sÀÆ«Ä, CgÀtå ¨sÀÆ«Ä, UÉÆêÀiÁ¼À CxÀªÁ ¨sÀÆ ¸ÁUÀĪÀ½zÁgÀgÀ, PÀø¶ PÁ«ÄðPÀgÀ
ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt PÀıÀ® PÀ«ÄðUÀ¼À C¢ü¨sÉÆÃUÀzÀ°ègÀĪÀ PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
M¼ÀUÉÆAqÀÄ, PÀø¶AiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ
UÀÄwÛUÉUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀÆ«Ä
Š ¸ÀºÀ M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ;]
(©) J¸ÉÖÃnUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ``ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀzÀ°è M§â ªÀiÁ°ÃPÀ£À°è, G¥ÀŠªÀiÁ°ÃPÀ£À°è, C¢üãÀ
4
ªÀiÁ°ÃPÀ£À°è, »qÀĪÀ½zÁgÀ£À°è, [gÉÊvÀ£À°è, C¢üãÀ gÉÊvÀ£À°è] CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀÄzsÀåªÀwðAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀ
AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ
M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
5
[31©.
PÉ®ªÀÅ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀåªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š 31J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀéAiÀÄPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀzÀAvÉ, MA§vÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ï CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ F ¨sÁUÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀUÀ½AzÀ
¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌzÀgÀÆ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÉ JA§ CxÀªÁ D ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ
JA§ CxÀªÁ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀÆ£ÀåªÁUÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ JAzÁzÀgÀÆ ±ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝzÁV
¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ DzÉñÀªÀÅ
vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV EzÁÝUÀÆå, D ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ïC£ÀÄß ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ
wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀPÀëªÀĪÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ CªÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ
ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.]
1. 1964£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. (J) G¥ÀRAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĸÀ»vÀªÁV) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1968£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ gÁdåzÀ (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1968£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ 53£ÉAiÀÄ PÀæªÀĸÀASÉåAiÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ)
4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄzÁæ¸ï'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (14Š1Š1969jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸À»vÀªÁV)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
5. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
1
[31¹. PÉ®ªÀÅ ¤zÉðñÀPÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š 13£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£ÉÃ
2
M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå, [¨sÁUÀ IV gÀ°è ºÉüÀ¯ÁzÀ J®è vÀvÀéUÀ¼À CxÀªÁ D ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀvÀézÀ] C£ÀéAiÀĪÀ£ÀÄß
3
¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ gÁdå¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, [14 £ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ CxÀªÁ 19£ÉAiÀÄ
C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ] ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌzÀgÀÆ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÉAiÉÄA§ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ
4
PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ CxÀªÁ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀÆ£ÀåªÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ
¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ JA§ WÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ CAxÀ
¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅ¢®èªÉA§ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:

¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ D PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£À C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ D
PÁ£ÀƤUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
5
31r. [gÁµÀÖç«gÉÆâü ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ.] 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À
(£À®ªÀvÀÆägÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (13Š4Š1978jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À ºÀPÀÄÌ

32. F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁjUÁV ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ


ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÀªÀÄÄavÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß
SÁwæUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

(2) F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀPÀÌ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ


¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, DzÉñÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ºÉéAiÀĸï PÁ¥Àð¸ï, ªÀiÁåAqÀªÀĸï, ¥ÉÇ滩µÀ£ï, PÉÆ ªÁgÀAmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ
¸Àgï²AiÉÆÃgÀj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ jmïUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj jmïUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄÄavÀªÉÇà CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1971£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š4Š1972jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``39£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (©) RAqÀzÀ°è
CxÀªÁ (¹) RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (¢£ÁAPÀ 3.1.77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
«Ä£ÀªÀð «Ä¯ïì ¤AiÀÄ«ÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ - «gÀÄzÀÞ - ¨sÁgÀvÀ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ (1980) 2. J¸ï.¹.¹. 591 F ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è
¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß C¹AzsÀĪÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÉ.
3. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``14£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ, 19£ÉÃ
C£ÀÄZÉÒÃzÀ¢AzÀ CxÀªÁ 31£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀ¢AzÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (¢£ÁAPÀ 20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. PÉñÀªÁ£ÀAzÀ ¨sÁgÀw- «gÀÄzÀÞ - PÉÃgÀ¼À gÁdå (1973) ¸À¦èªÉÄAmï J¸ï.¹.Dgï. 1; ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ
EmÁ°Pï£À°ègÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß C¹AzsÀĪÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÉ.
5. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

(3) (1)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ½UÉ
¨ÁzsÀPÀªÁUÀzÀAvÉ, (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
CxÀªÁ D ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ
¥Àj«ÄwUÀ¼ÉƼÀUÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀAvÉ, D EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

(4) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ F C£ÀÄZÉáÃzÀªÀÅ SÁwæUÉƽ¹gÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß


CªÀiÁ£ÀvÀÄUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
32J. [32£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è, gÁdåzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀä PÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌ zÀÝ®è.] 1977£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ
ªÀÄÆ®PÀ (13Š4Š78 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.
2
[33.
F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß,Š

(J) ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ; CxÀªÁ

(©) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¸À¯ÁVgÀĪÀ §®UÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ; CxÀªÁ

(¹) UÀÄ¥ÀÛªÁvÉð CxÀªÁ ¥ÀæwUÀÄ¥ÀÛªÁvÉðAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV gÁdåªÀÅ ¸Áܦ¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §ÆågÉÆÃ


CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¤AiÉÆÃfvÀgÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ; CxÀªÁ

(r) (J) ¬ÄAzÀ (¹) RAqÀUÀ¼À°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §®UÀ¼À, §ÆågÉÆÃzÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸Áܦ¹zÀ zÀÆgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¤AiÉÆÃfvÀgÁzÀ CxÀªÁ D ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ

Š C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ°è, CªÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À ¸ÀÆPÀÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ°è ²¸ÀÄÛ¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸À®Ä


CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¤§ðA¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ ¤gÁPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ.]

34. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ®µÀÌjà PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ:Š
F ¨sÁUÀzÀ »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ
gÁdåzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ ®µÀÌjà PÁ£ÀÆ£ÀÄ
eÁjAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÀÄgÀĸÁÜ¥À£ÉUÁV ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CªÀ¤UÉ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ®µÀÌjà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ «¢ü¹zÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß, «¢ü¹zÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, DzÉò¹zÀ ªÀÄÄlÄÖUÉÆî£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ EvÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
¹AzsÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ.

1. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1984£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄZÉÒÃzÀ 33PÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
35. F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå,Š

(J) (i) 16£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, 32£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ
ªÉÄÃgÉUÉ, 33£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ 34£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÉÆà D «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ; ªÀÄvÀÄÛ

(ii) F ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÉAzÀÄ WÉÆö¹gÀĪÀ PÀøvÀåUÀ½UÉ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß


UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV

Š PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛUÉ C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ CAxÀ


C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É (ii)£ÉAiÀÄ G¥ÀRAqÀzÀ°è
G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ PÀøvÀåUÀ½UÉ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(©) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è (J) RAqÀzÀ (i)£ÉAiÀÄ


G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CxÀªÁ D RAqÀzÀ
(ii)£ÉAiÀÄ G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀøvÀåPÉÌ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, CzÀgÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ 372£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ°è
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà C¼ÀªÀrPÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀªÀgÉUÉ
CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

«ªÀgÀuÉ.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ 372£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀ


CxÀðªÉà EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁUÀ Š IV

gÁdå¤ÃwAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ


36. ¥Àj¨sÁµÉ :Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀPÉÌ ¨sÁUÀŠ III
gÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÉà EgÀÄvÀÛzÉ.

37. F ¨sÁUÀzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ


£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÁUÀÆå F ¨sÁUÀzÀ°è ºÉüÀ¯ÁVgÀĪÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ
DqÀ½vÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è F vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß
C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
38. d£ÀvÉAiÀÄ PÀ¯ÁåuÉÆãÀßwUÁV gÁdåªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š [(1)] gÁdåªÀÅ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
fêÀ£ÀzÀ J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ £ÁåAiÀĪÀÅ ªÁå¥ÀÛªÁVgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß
¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀvÉAiÀÄ PÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄß
G£ÀßwUÉƽ¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
[(2)gÁdåªÀÅ «±ÉõÀªÁV DzÁAiÀÄzÀ°è£À C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛ
ªÀåQÛUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀøwÛUÀ¼À°è vÉÆqÀVgÀĪÀ d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°è
¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À°ègÀĪÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

39. gÁdåªÀÅ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄð¤Ãw vÀvÀÛ÷éUÀ¼ÀÄ:Š gÁdåªÀÅ «±ÉõÀªÁV,-

(J) £ÁUÀjPÀgÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀÅgÀĵÀgÉà DVgÀ°, ¹ÛçÃAiÀÄgÉà DVgÀ° ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV fêÀ£À ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ
¸ÁzsÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß;

(©) ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sËwPÀ ¸ÁzsÀ£À ¸ÀA¥ÀwÛUÀ¼À MqÉvÀ£ÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ ¸ÀPÀ®gÀ »vÀ¸ÁzsÀ£ÉUÉ
CvÀÄåvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀAvÉ ºÀAaPÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß;

(¹) ¸ÀPÀ®gÀ »vÀ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£Á ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ


PÉÃA¢æPÀøvÀªÁUÀzÀAvÉ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß;

(r) ¥ÀÅgÀĵÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛæÃAiÀÄjUÉ E§âjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß;

(E) ¥ÀÅgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀî¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ MvÀÛqÀ¢AzÁV £ÁUÀjPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀAiÀĹìUÉ
CxÀªÁ ±ÀQÛUÉ vÀPÀÌzÀÝ®èzÀ G¥À PÀ¸À§ÄUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß;

1. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
38£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ RAqÀ (1) JAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï¸ÀASÉå ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
2. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
1
[(J¥sï)
DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ ºÁUÀÆ WÀ£ÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
ºÉÆAzÀ®Ä ªÀÄPÀ̽UÉ CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨Á®PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀPÀjUÉ
±ÉÆõÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ ºÁUÀÆ L»PÀ ¥ÀvÀ£ÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀAgÀPÀëuÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß]
- ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¢¸ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤zÉðò¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
[39J.
¸ÀªÀiÁ£À £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GavÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉgÀªÀÅ:Š gÁdåªÀÅ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀĪÀÅ
¹UÀĪÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV DyðPÀ CxÀªÁ EvÀgÀ
C¸ÀªÀÄxÀðvÉUÀ¼À PÁgÀt¢AzÁV AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ¤UÉ £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è
GavÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
40. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É:Š gÁdåªÀÅ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀéAiÀÄA DqÀ½vÀ WÀlPÀUÀ¼ÁV CªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
CªÀÅUÀ½UÉ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
41. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ, ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ:Š PÉ®¸À
ªÀiÁqÀĪÀ, ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ, ªÀøzÁÞ¥Àå, gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀªÀÄxÀðvÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ C¤ªÁgÀå
zÉÊ£ÁåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ §UÉÎ gÁdåªÀÅ vÀ£Àß DyðPÀ
¸ÁªÀÄxÀðåzÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀø¢ÞAiÀÄ ¥Àj«ÄwUÀ¼À°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
42. PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÉÇÃavÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÆw ¥ÀæAiÉÆÃd£À zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ
G¥À§A¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÉÇÃavÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÆw ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀÅ
zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ gÁdåªÀÅ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
43. PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÁ ªÀÄdÆj, EvÁå¢:Š gÁdåªÀÅ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ
CyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è PÀø¶AiÀÄ, PÉÊUÁjPÉAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ J¯Áè
PÉ®¸ÀUÁgÀjUÀÆ PÉ®¸À, fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÁ ªÀÄdÆj ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ ¹ÜwUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ «gÁªÀÄzÀ ªÉüÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð G¥ÀAiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌ øwPÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ
ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV, gÁdåªÀÅ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ
¸ÀºÀPÁj ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀøºÀPÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÀAªÀzsÀð£ÉUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3
[43J.
PÉÊUÁjPÉUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ°è PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š gÁdåªÀÅ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ
CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è GzÀåªÀÄUÀ¼À, PÁAiÀÄð¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÊUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ EvÀgÀ
¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ°è PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.]
44. £ÁUÀjPÀjUÉ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¹«¯ï ¸ÀA»vÉ:Š ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ £ÁUÀjPÀjUÉ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¹«¯ï
¸ÀA»vÉAiÀÄÄ EgÀĪÀ ºÁUÉ gÁdåªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1976gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3.1.1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (J¥sï)
RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1976gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

1
[45. DgÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̼À ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ²PÀët MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ:-
gÁdåªÀÅ DgÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ¥ÀÆwðAiÀiÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ J®è ªÀÄPÀ̼À ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥Á®£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ²PÀët
MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
46. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À, C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ zÀħ𮠪ÀUÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ
»vÁ¸ÀQÛUÀ¼À ¸ÀAªÀzsÀð£É:Š gÁdåªÀÅ zÀħ𮠪ÀUÀðUÀ¼À, «±ÉõÀªÁV C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À
d£ÀvÉAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀ eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ¸ÀAªÀ¢üð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ
C£ÁåAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè jÃwAiÀÄ ±ÉÆõÀuɬÄAzÀ ¸ÀAgÀQë¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
47. ¥Ë¶×PÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ
gÁdåzÀ PÀvÀðªÀå:Š gÁdåªÀÅ vÀ£Àß d£ÀvÉAiÀÄ ¥Ë¶×PÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ fêÀ£ÀzÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À°è ¸ÉÃjzÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
«±ÉõÀªÁV OµÀzsÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ®èzÉ, ªÀiÁzÀPÀ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ OµÀ¢üUÀ¼À ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
¤µÉâü¸À®Ä gÁdåªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
48. PÀø¶ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀAWÀl£É:Š gÁdåªÀÅ PÀø¶AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ
ªÉÊeÕÁ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀAWÀl£ÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÀ¸ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀ ºÁ®Ä PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀ J¼ÉAiÀÄĪÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À
ªÀzsÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
[48J.¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À gÀPÀëuÉ:Š zÉñÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß
¸ÀAgÀQë¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä ºÁUÀÆ CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä gÁdåªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
3
49. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀżÀî ¸ÁägÀPÀUÀ¼À, ¸ÀܼÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀżÀîzÉÝAzÀÄ [¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÉÆö¸À¯ÁVgÀĪÀ] PÀ¯ÁvÀäPÀ CxÀªÁ LwºÁ¹PÀ D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁägÀPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß, ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, C¥ÀºÀj¸ÀzÀAvÉ, «gÀÆ¥ÀUÉƽ¸ÀzÀAvÉ,
£Á±ÀUÉƽ¸ÀzÀAvÉ, vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ, «¯Éà ªÀiÁqÀzÀAvÉ CxÀªÁ gÀ¥sÀÅÛ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ
ºÉÆuÉAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
50. £ÁåAiÀiÁAUÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀiÁðAUÀ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁAUÀªÀ£ÀÄß
PÁAiÀiÁðAUÀ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¸À®Ä gÁdåªÀÅ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
51. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¸ÀAªÀzsÀð£É:Š gÁdåªÀÅ,Š
(J) CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAªÀzsÀð£ÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ;
(©) gÁµÀÖç gÁµÀÖçUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀAiÀÄÄvÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ
§gÀĪÀÅzÀPÉÌ;
(¹) ¸ÀAWÀnvÀ d£ÀgÀÄ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀ°è CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PË®ÄUÀ¼À ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À
§UÉÎ UËgÀªÀ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; ªÀÄvÀÄÛ
(r) CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzsÀå¹ÜPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ EvÀåxÀð¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
Š ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 2002£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.4.2010 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 10£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 27£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ``¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹gÀvÀPÀÌ''
JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV, F ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
1
[¨sÁUÀ Š IVJ

ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
51J. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ:Š PɼÀPÀAqÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁUÀjPÀ£À
PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ JAzÀgÉ:Š

(J) ¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ §zÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß, gÁµÀÖçzsÀédªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ
gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ;

(©) £ÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæå¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀªÁVzÀÝ GzÁvÀÛ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ


C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ;

(¹) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéªÀ£ÀÄß, LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ


¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ;

(r) zÉñÀªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgɧAzÁUÀ gÁµÀÖçPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ;

(E) zsÁ«ÄðPÀ, ¨sÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ CxÀªÁ eÁw ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À ¨sÉÃzÀ-¨sÁªÀUÀ½AzÀ CwÃvÀªÁV, ¨sÁgÀvÀzÀ
J¯Áè d£ÀvÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£À ¨sÁævÀøvÀézÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛæÃAiÀÄgÀ UËgÀªÀPÉÌ
PÀÄAzÀÄAlĪÀiÁqÀĪÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀĪÀÅzÀÄ;
(J¥sï) £ÀªÀÄä ¸À«Ää±Àæ ¸ÀA¸ÀÌ øwAiÀÄ ¨sÀªÀå¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ;

(f) CgÀtåUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ¼ÀÄ, £À¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåfëUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ £ÉʸÀVðPÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß


¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ C©üªÀø¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ½UÉ C£ÀÄPÀA¥À vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ;

(ºÉZï) ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ, feÕÁ¸ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæªÀøwÛUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ;

(L) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀåf¸ÀĪÀÅzÀÄ;

(eÉ) gÁµÀÖçªÀÅ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¢ÞAiÀÄ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÁUÀÆ
¸ÁªÀÄÆ»PÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ J¯Áè PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæUÀ¼À°è G£ÀßwUÁV ±Àæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ;]
2[(PÉ)vÀAzÉ- vÁ¬Ä CxÀªÁ ¥ÉÆõÀPÀ£ÀÄ, ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀAiÀĹì£À vÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«UÉ
CxÀªÁ vÀªÀÄä ¥Àj¥Á°vÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.]

1. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 11£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

2. 2002 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.4.2010 jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁUÀ Š V
MPÀÆÌl
CzsÁåAiÀÄ I Š PÁAiÀiÁðAUÀ
gÁµÀÖç¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw
52. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥Àw:Š ¨sÁgÀvÀPÉÌ M§â gÁµÀÖç¥Àw¬ÄgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
53. MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉÃgÀªÁVAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ vÀ£ÀUÉ C¢üãÀgÁzÀ
C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÁVAiÀiÁUÀ° ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ G¥À§AzsÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀéAiÀÄPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀzÀAvÉ, MPÀÆÌlzÀ gÀPÀëuÁ §®UÀ¼À ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ
D¢ü¥ÀvÀåªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀÄ«ÄvÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š
(J) C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ
¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; CxÀªÁ
(©) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À
ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
54. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ,Š
(J) ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ
Š PÀÆrzÀ ZÀÄ£ÁAiÀÄPÀ UÀtzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[«ªÀgÀuÉ.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ 55£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è£À ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ zɺÀ° gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÁdzsÁ¤
gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ *¥ÁArZÉj MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.]
55. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ jÃw:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ««zsÀ gÁdåUÀ¼À ¥Áæw¤zsÀåzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è
PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁdåUÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CAxÀ KPÀgÀÆ¥ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĸÀÛ gÁdåUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ £ÀqÀĪÉ
¸ÀªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV, CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉƧâ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä
ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£ÉA§ÄzÀ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀ jÃwAiÀÄ°è ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ,Š
(J) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ, D gÁdåzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß D
¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ §gÀĪÀ ¨sÁUÀ®§ÞzÀ°è MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ UÀÄtPÀUÀ¼ÀÄ
J¶ÖªÉAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀÄvÀUÀ½gÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) ¸ÀzÀj MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ UÀÄtPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÄïÉ, ±ÉõÀªÀÅ L£ÀÆgÀQÌAvÀ®Æ PÀrªÉĬĮè¢zÀÝgÉ,
(J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸Àå£À ªÀÄvÀUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß
¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
1. 1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.6.1995 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
* FUÀ ¥ÀÄzÀÄZÉjAiÀiÁVzÉ. 2006 £Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr.
(1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ §A¢zÉ).
(¹) ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¥ÀæwAiÉƧâ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, (J) ªÀÄvÀÄÛ (©) G¥ÀRAqÀUÀ¼À
ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀÄvÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ §gÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀĵÀÄÖ ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
CzsÀðQÌAvÀ ºÉZÁÑVgÀĪÀ ©ü£ÁßAPÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ JAzÀÄ Jt¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ©ü£ÁßAPÀUÀ¼À£ÀÄß Jt¸ÀzÉ
©lÄÖ©qÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß KPÀªÀUÁðªÀtÂÃAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀ ¥Áæw¤zsÀå
¥ÀzÀÞwUÀ£ÀĸÁgÀ £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀÅ gÀºÀ¸Àå ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[«ªÀgÀuÉ.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ, AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸À®zÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ
CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå:
¥ÀgÀAvÀÄ, F «ªÀgÀuÉAiÀÄ°è, AiÀiÁªÀ F »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆÃ
2
D d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß, [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ
¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ, 1971gÀ d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
56. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À
CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ D ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ,Š
(J) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ
PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ;
(©) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CªÀ£À£ÀÄß 61£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è
G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀĺÁ©üAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ;
(¹) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÁÝUÀÆå CªÀ£À GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀÄÄ D ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß
ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ (J) RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£ÀUÉ §gÉAiÀįÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
gÁfãÁªÉÄ §UÉÎ vÀPÀëtªÉà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë¤UÉ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
57. ªÀÄgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ CºÀðvÉ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀiÁrzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ F
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, D ¥ÀzÀPÉÌ ªÀÄgÀÄZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
58. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š
(J) CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ,
(©) CªÀ¤UÉ ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ¥ÀÇwðAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ
(¹) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CªÀ¤UÉ CºÀðvɬÄgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ
Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 12£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀgÀuÉUÉ §zÀ¯ÁV (3.1.1977 jAzÀ
eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2. 2001 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``2000 zÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
CPÀëgÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ D AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
«ªÀgÀuÉ.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ MPÀÆÌlzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ
1
G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÁV * * * CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ
ªÀÄAwæAiÀiÁV EgÀĪÀ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
59. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÉƧâ£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV
¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß C¢üPÀøvÀ ¤ªÁ¸ÀUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ D
§UÉÎ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, CªÀ£ÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÉåUÀ½UÉ
ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀºÀ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ£À G¥À®©ÞUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
60. gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š ¥ÀæwAiÉƧâ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß
ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CxÀªÁ CªÀ£À UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ®¨sÀå«gÀĪÀ eÉåõÀ×vÀªÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è, F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è
¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ; JAzÀgÉ:Š
``............ JA§ ºÉ¸Àj£À £Á£ÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥Àw ¥ÀzÀzÀ PÁAiÀÄð¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß (CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß) ¤µÁ×¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð«zÀݵÀÆÖ ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀjgÀPÀëuÉ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀvÉAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è
ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀ£ÁVgÀÄvÉÛãÉAzÀÆ, zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ
±ÀæzÁÞ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ''.
61. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀĺÁ©üAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ PÁAiÀÄð«zsÁ£À:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ªÀĺÁ©üAiÉÆÃUÀPÉÌ UÀÄj¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÁUÀ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß Š
(J) CAxÀ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀªÀÅ MAzÀÄ ¤tðAiÀÄzÀ°è CqÀPÀªÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ
vÀªÀÄä GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß w½¹ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ £Á®Ì£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀqɪÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
gÀÄdÄ ºÁQgÀĪÀ °TvÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä PÉÆlÖ vÀgÀĪÁAiÀÄ D ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß
ªÀÄAr¹zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) D ¸ÀzÀ£ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAxÀ
¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ºÉÆgÀvÀÄ
Š ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ "CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÁV CxÀªÁ G¥ÀgÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÁV" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
(3) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ºÁUÉ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÁUÀ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ D
zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ ªÀiÁr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ vÀ¤SÉAiÀÄ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
ºÁdgÁUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀߣÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸À®Ä ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) vÀ¤SÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV, zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁr¹zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁrzÀ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀÅ
¸ÀªÀÄyðvÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ, D ¤tðAiÀĪÀÅ ºÁUÉ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÀAxÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
62. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¹äPÀ SÁ°
¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ
GAmÁUÀĪÀ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ D CªÀ¢üAiÀÄÄ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀgÉƼÀUÁV
¥ÀÇwðAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄgÀt¢AzÀ, gÁfãÁªÉĬÄAzÀ CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ
GAmÁUÀĪÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ°è£À SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, D ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ
vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½UÉ
«ÆgÀzÀAvÉ £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß
ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ, 56£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀÇwð CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ
¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
63. ¨sÁgÀvÀzÀ G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw:Š ¨sÁgÀvÀPÉÌ M§â G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
64. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ
¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÁÛªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀzÀ°è EgÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ 65£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ CxÀªÁ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ°è, gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß
£ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ 97£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ªÉÃvÀ£ÀPÁÌUÀ° CxÀªÁ ¨sÀvÀåPÁÌUÀ° ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
65. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV SÁ°AiÀiÁzÀ°è CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄgÀt¢AzÀ,
gÁfãÁªÉĬÄAzÀ CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà SÁ°¸ÁÜ£À
GAmÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CAxÀ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ F CzsÁåAiÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV
ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ºÉƸÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) UÉÊgÀĺÁdj¬ÄAzÀ, PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÀð»¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁzÁUÀ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ
CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ D CªÀ¢üUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ D
§UÉÎ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
«±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
66. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ:Š (1) [¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ ZÀÄ£ÁAiÀÄPÀ
UÀtzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À] ªÀÄÆ®PÀ KPÀªÀUÁðªÀtÂÃAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀ ¥Áæw¤zsÀå
¥ÀzÀÞwUÀ£ÀĸÁgÀªÁV G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀÅ gÀºÀ¸Àå
ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÉƧâ£ÀÄ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ
¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š
(J) CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ;
(©) CªÀ¤UÉ ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ¥ÀÇwðAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CªÀ¤UÉ CºÀðvɬÄgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ
Š G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(4) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ D AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ
¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
«ªÀgÀuÉ:Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, MPÀÆÌlzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ
2
G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÁV * * * * CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
gÁdåzÀ ªÀÄAwæAiÀiÁV EgÀĪÀ PÁgÀt ªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV
¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
67. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À
CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ,Š
(J) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ
PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ;
(©) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ DV£À J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CAVÃPÀøvÀªÁV
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ, F RAqÀzÀ
GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À
ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è;
(¹) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÁÝUÀÆå, CªÀ£À GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀÄÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß
ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
68. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¹äPÀ
SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ GAmÁUÀĪÀ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ D CªÀ¢üAiÀÄÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÁV ¥ÀÇwðAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1961£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ
¸ÉÃjzÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½AzÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÁV CxÀªÁ G¥ÀgÁd ¥ÀæªÀÄÄR£ÁV'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
(2) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄgÀt¢AzÀ, gÁfãÁªÉĬÄAzÀ CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ
GAmÁUÀĪÀ ÷G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ°è£À SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ
¢£ÁAPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ
ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ, 67£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À
¥ÀÇwð CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀtªÀiÁqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
69. G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š ¥ÀæwAiÉƧâ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß
ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D §UÉÎ £ÉëĹzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ F
PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:Š
``.............. JA§ ºÉ¸Àj£À £Á£ÀÄ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁܦvÀªÁzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ ¤dªÁzÀ ±ÀæzÉÞ ªÀÄvÀÄÛ
¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ £Á£ÀÄ ªÀ»¹PÉƼÀî°gÀĪÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤µÁ×¥ÀǪÀðPÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ
zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ
''.
±ÀæzÁÞ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ
70. EvÀgÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV vÁ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
1
[71. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ ¸ÉÃjzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:Š
(1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuɬÄAzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J®è
¸ÀAzÉúÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ wêÀiÁð¤¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
CzÀgÀ wêÀiÁð£ÀªÀÅ CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ
±ÀÆ£ÀåªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ WÉÆö¹zÀ°è, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ wêÀiÁð£ÀzÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ
CxÀªÁ CzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À £ÉgÀªÉÃjPÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ PÁgÀåUÀ¼ÀÄ D WÉÆõÀuÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÁV
C¹AzsÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ ¸ÉÃjzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ.
(4) M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬Ä¹gÀĪÀ ZÀÄ£ÁAiÀÄPÀ UÀtzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°¬ÄvÉÛA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
72. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀëªÀiÁzÁ£À, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä
CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tÂðÃvÀ£ÁzÀ
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ,Š
(J) ¸ÉãÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÀ J®è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è;
(©) MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ «¸ÀÛÈvÀªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀƤ£À «gÀÄzÀÞªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀPÁÌV zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹gÀĪÀ J®è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è;
1. 71£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß 1975£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (10Š8Š75jAzÀ
eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. D vÀgÀĪÁAiÀÄ 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr)C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ
(20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. DzÀ£ÀÄß ªÉÄðgÀĪÀAvÉ N¢PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

(¹) ²PÉëAiÀÄÄ ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ ²PÉëAiÀiÁVgÀĪÀ J®è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è


Š «¢ü¹gÀĪÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è PÀëªÀiÁzÁ£ÀªÀ£ÀÄß, ¥Àæ«®A§£ÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄÄAzÀÆqÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁ¦üAiÀÄ£ÀÄß
ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸À®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀwð¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ C¢üPÁgÀ
ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉãÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ «¢ü¹gÀĪÀ
²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸À®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä MPÀÆÌlzÀ ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼À AiÀiÁgÉÃ
C¢üPÁjUÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¨ÁzsÀPÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
1
PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * * ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸À®Ä, ªÀiÁ¦üªÀiÁqÀ®Ä
CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¨ÁzsÀPÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
73. MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß,Š
(J) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) AiÀiÁªÀÅzÉà PË°£À CxÀªÁ M¥ÀàAzÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
ºÀPÀÄÌUÀ¼À, ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ
Š «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À°è ¸ÀàµÀÖªÁV G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
2
G½zÀÄ * * * * AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, D AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
«¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, AiÀiÁªÀ gÁdåPÁÌV AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä
¸ÀA¸ÀwÛUÉ C¢üPÁgÀ«zÉAiÉÆà D «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ D gÁdåªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ AiÀiÁgÉà C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ
F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ
¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ.
ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®
3
74. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®:Š [(1) gÁµÀÖç¥ÀwUÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä
¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄ £ÉÃvÀøvÀézÀ°è MAzÀÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ ¸À®ºÉUÀ£ÀĸÁgÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:]
4
[¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CxÀªÁ C£ÀåxÁ ¥ÀÅ£Àgï¥Àj²Ã°¸ÀĪÀAvÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥ÀÅ£Àgï ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉUÀ£ÀĸÁgÀ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(2) ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤ÃrzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß
¤ÃrzÀÝgÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À« ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ J ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ © ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ, 13£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 11£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
75. ªÀÄAwæUÀ¼À §UÉÎ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄ ¸À®ºÉUÀ£ÀĸÁgÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ EvÀgÀ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[(1J) ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ°è, ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ, ªÀÄAwæUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ
MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÀÄß «ÄÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(1©) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, ºÀvÀÛ£ÉÃ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 2£Éà ¥ÁågÁzÀ CrAiÀÄ°è D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁVzÀÝ°è, DvÀ£ÀÄ C£ÀºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ
¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ºÁUÉ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DvÀ£À ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ CAxÀ
CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¹zÀgÉ, DvÀ£ÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁVzÁÝ£É JAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ, CªÉgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ
ªÀÄÄAZÉAiÉÆÃ, C°èAiÀĪÀgÉUÉ (1)£Éà RAqÀzÀ CrAiÀÄ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀiÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

(2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(4) AiÀiÁgÉà ªÀÄAwæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¥ÀzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃ¥ÀåvÁ
¥Á®£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆqÀ¯ÁzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV
¨ÉÆâü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(5) AiÀiÁgÉà ªÀÄAwæAiÀÄÄ, ¤gÀAvÀgÀªÁV DgÀÄ wAUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ¢zÀÝgÉ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(6) ªÀÄAwæUÀ¼À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ
EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ D jÃw ¤zsÀðj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀÅ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï


76. ¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä
CºÀðvÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, ¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï DV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÁ®PÁ®PÉÌ vÀ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CxÀªÁ M¦à¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ


PÁ£ÀÆ£ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À®ºÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ CAxÀ EvÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß
£ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ EvÀgÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£ÀUÉ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À
PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ, vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è
ªÁ¢¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(4) CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ


¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀPÁðj ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ
77. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ:Š (1) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ J®è PÁAiÀiÁðAUÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ PÁAiÀÄðªÀÅ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
(2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁrzÀ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §gÉzÀÄPÉÆlÖ EvÀgÀ °TvÀUÀ¼À£ÀÄß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÀa¸ÀĪÀ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è C¢ü¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ C¢ü¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁrzÀ
DzÉñÀzÀ CxÀªÁ °TvÀzÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀªÀ®èªÉA§ CxÀªÁ §gÉzÀÄ PÉÆlÖ
°TvÀªÀ®èªÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ ºÉZÀÄÑ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAwæUÀ¼À°è
ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
* * * * *
78. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀiÁ»w, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ:Š ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄÄ,Š
(J) MPÀÆÌlzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ J®è wêÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ;
(©) MPÀÆÌlzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÉüÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) M§â ªÀÄAwæAiÀÄÄ wêÀiÁð£À PÉÊPÉÆArgÀĪÀ, DzÀgÉ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«µÀAiÀĪÀ£ÀÄß, ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ M¦à¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ°è CzÀ£ÀÄß ºÁUÉ
M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ
Š CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
CzsÁåAiÀÄ Š II : ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
¸ÁªÀiÁ£Àå
79. ¸ÀA¸ÀwÛ£À gÀZÀ£É:Š MPÀÆÌlªÀÅ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ
C£ÀÄPÀæªÀĪÁV gÁdå¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß¼Àî JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
34
80. gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ gÀZÀ£É:Š (1) [ **** gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ],Š
(J) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÁªÀĤzÉðñÀ£À ªÀiÁqÀvÀPÀÌ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ d£À
¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ
5
(©) gÁdåUÀ½AzÀ [ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½AzÀ] E£ÀÆßgÀ ªÀÄƪÀvÉÛAlPÉÌ «ÆgÀzÀµÀÄÖ ¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÀÄß
Š M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. PÁ®PÁ®PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå J¸ï.M. 2297 ¢£ÁAPÀ 3.11.1958gÀ ¨sÁgÀvÀ «±ÉõÀ gÁd¥ÀvÀæ, ¨sÁUÀ II, «¨sÁUÀ Š 3(ii),
¥ÀÅl 1315 £ÉÆÃr.
2. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 14£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß (3Š1Š77jAzÀ
eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 12£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ
ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``gÁdå¸À¨sÉ'' JA§ ¥ÀzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(1÷Š3Š75jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1975£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ºÀvÀÛ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 4£Éà ¥ÁågÁzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß (26Š4Š75jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
5. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
1
(2) gÁdåUÀ¼À [ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À] ¥Àæw¤¢üUÀ½AzÀ ¨sÀwðAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À
ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß £Á®Ì£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ D §UÉV£À G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, £ÁªÀĤzÉðñÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, F
ªÀÄÄA¢£À «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, JAzÀgÉ:Š
¸Á»vÀå, «eÁÕ£À, PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉUÀ¼À°è «±ÉõÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÁåªÀºÁjPÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉzÀªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
(4) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è£À * * * * * ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ
¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ KPÀªÀUÁðªÀtÂÃAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀ ¥Áæw¤zsÀå ¥ÀzÀÞwUÀ£ÀĸÁgÀ
ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3
(5) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è£À [MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À] ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ
jÃwAiÀÄ°è DAiÉÄÌ DUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
4 5 6
[81. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ gÀZÀ£É:Š (1) [331£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ * * * G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ] ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ,Š
7
(J) gÁdåUÀ¼À°è£À ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ [L£ÀÆgÀ
ªÀÄƪÀvÀÛQÌAvÀ] ºÉZÀÑ®èzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ
(©) MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸À®Ä, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
8
jÃwAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ [E¥ÀàvÀÛQÌAvÀ] ºÉZÀÑ®èzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß
Š M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV,Š
(J) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÉÌ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß, D ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ
d£À¸ÀASÉå Š EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀĪÀt C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ, PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, J®è gÁdåUÀ½UÀÆ MAzÉÃ
DVgÀĪÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæzÀ d£À¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÀAZÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå Š EªÉgÀqÀgÀ
£ÀqÀĪÀt C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ, PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, gÁdåzÁzÀåAvÀ MAzÉà DVgÀĪÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `J' ¨sÁUÀ
CxÀªÁ `©' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1956£ÉAiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢üAiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `¹' ¨sÁUÀzÀ°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢üAiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 81£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 82£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ½UÉ
§zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
5. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``331£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š3Š75jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
6. 1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 4£ÉÃ
¥ÁågÁzÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAQUÀ¼À£ÀÄß (26Š4Š75jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
7. 1987£Éà E¸À«AiÀÄ UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï ¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£É C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ''LzÀÄ£ÀÆgÀ
E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (30Š5Š1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
8. 1973£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ'' JA§
¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
1
[¥ÀgÀAvÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ, D gÁdåzÀ
d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ, CgÀªÀvÀÄÛ ®PÀë «ÄÁgÀ¢gÀĪÀªÀgÉUÉ F RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ D gÁdåPÉÌ
C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå:
2
[¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D
3
d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ
¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ,-
4
[(i) (2)£Éà RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ D RAqÀzÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, 1971gÀ d£ÀUÀtwUÉ
ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
5
(ii) (2)£Éà RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, [2001gÀ] d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ
CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]]]
82. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄÄ ¥ÀÇtðUÉÆAqÀ ªÉÄïÉ,
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁdåUÀ½UÉ ºÀAZÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV
«¨sÁV¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄgÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ DUÀ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À
¥Áæw¤zsÀåPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
6
[ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
¢£ÁAPÀ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ eÁjUÉ §gÀĪÀªÀgÉUÉ, D ¸À¨sÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
£ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ:
7
C®èzÉ ¥ÀgÀAvÀÄ, [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ
CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ,-
8
[(i) 1971gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀAvÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
gÁdåUÀ½UÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ
9
(ii) [2001gÀ] d£ÀUÀtwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀĺÉÆAzÁuÉPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß
¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÁßV «¨sÁV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
- ªÀÄgÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ±ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]]]
1. 1973 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1976 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 15£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3.1.77 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 2001 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``2000 zÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
CPÀëgÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. CzÉà 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
5. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``1991 gÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
CPÀëgÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
6. 1976 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 16£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¢£ÁAPÀ 3.1.1977 jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
7. 2001 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``2000 zÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
CPÀëgÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
8. CzÉà 4 £ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
9. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``1991 gÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
CPÀëgÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
83. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À CªÀ¢ü:Š (1) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉUÉ M¼À¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. DzÀgÉ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è
¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ D §UÉÎ ªÀiÁrzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV, ¥Àæw JgÀqÀ£É ªÀµÀð ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¤ªÀøvÀÛgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
(2) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ, CzÀgÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À¨sÉUÉ UÉÆvÀÄÛªÀiÁrgÀĪÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ [LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À] CªÀ¢üUÉ
ªÀÄÄAavÀªÁV «¸ÀfðvÀªÁzÀ ºÉÆgÀvÀÄ, CzÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ
1
ºÉZÀÄÑPÁ® ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj [LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À] CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÀÅ D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀAvÉ
¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ¸À®PÉÌ MAzÀÄ
ªÀµÀðPÉÌ «ÄÃgÀzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ
¤AvÀĺÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÀÄ wAUÀ½UÉ «ÄÃjzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
84. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ CºÀðvÉ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š
2
[(J) ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ D §UÉÎ C¢üPÀøvÀUÉƽ¹gÀĪÀ
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À
CxÀªÁ zÀørüÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ gÀÄdÄ ºÁQgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ;]
(©) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀĪÀ
ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀĪÀ
ºÉÆgÀvÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ
CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ
Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV DAiÉÄÌ ºÉÆAzÀ®Ä CªÀ£ÀÄ CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
3
[85. ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸Àdð£É:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ
¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌAxÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÆß CªÀ£ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ
PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ MAzÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ G¥ÀªÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀPÉÌ
UÉÆvÀÄÛªÀiÁrgÀĪÀ ¢£ÁAPÀ Š EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ DgÀÄ wAUÀ¼À CAvÀgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÁ®PÁ®PÉÌ,Š
(J) JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ;
(©) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß «¸Àfð¸À§ºÀÄzÀÄ.]
86. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ:Š
(1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ MnÖUÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ G¨sÀAiÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.

1. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 13£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§
¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ
wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ ªÀÄÆ® ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ``DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ.
2. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÁgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (J) RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 85£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(2) ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è DUÀ EvÀåxÀðªÁUÀzÉ G½¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀPÁÌzÀgÀÆ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ D AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ, ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ
vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀAzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
87. gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ «±ÉõÀ ¨sÁµÀt:Š (1) [¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è] gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
MnÖUÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß PÀgÉ¢gÀĪÀ
PÁgÀtªÀ£ÀÄß CzÀPÉÌ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
(2) CAxÀ ¨sÁµÀtzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ZÀZÉðUÁV PÁ®ªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ * * * JgÀqÀÆ
¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
88. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄAwæAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ
CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà dAn
¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ
CªÀÅUÀ¼À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä
ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
89. gÁdå ¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ
¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É D ¸ÀzÀ£ÀzÀ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß CzÀgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ° DzÁUÀ¯É¯Áè gÁdå ¸À¨sÉAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß CzÀgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV
DAiÉÄ̪ÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
90. G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß
vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š
(J) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ
PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ DV£À J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ®àqÀ§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, (¹) RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë
ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
91. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ
CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ°è
G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÇ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÀ°è, ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ
GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ
CªÀ£ÀÆ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CxÀªÁ
CAxÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ ºÁdj®è¢zÀÝgÉ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ'' JA§
¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ£ÀzÀ EvÀgÀ
PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½VAvÀ D ZÀZÉðUÉ DzÀåvÉ PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
92. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ
CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:Š (1) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ
vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CxÀªÁ
G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ
G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ 91£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è
C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉAiÉÄà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ
¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ 100£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, CAxÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ
CAxÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
93. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë:Š ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è E§âgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV D ¸ÀzÀ£ÀzÀ
CzsÀåPÀë£ÁV ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁV DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°
DzÁUÀ¯É®è CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁV ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
94. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt
ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š
(J) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) CzsÀåPÀë£ÁVzÀÝgÉ G¥ÁzsÀåPÀë¤UÉ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁVzÀÝgÉ CzsÀåPÀë¤UÉ vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
§gÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ DV£À J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀzÀ¢AzÀ
vÉUÉzÀĺÁPÀ®àqÀ§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, (¹) RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë
ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÁUÀ¯É®è, ºÁUÉ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÀÆ CzsÀåPÀë£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
95. CzsÀåPÀë ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä G¥ÁzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ
ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ
CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÇ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
£ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£ÀÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÆ
UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CxÀªÁ CAxÀ
AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ ºÁdj®è¢zÀÝgÉ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CzsÀåPÀë£ÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
96. CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ
CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:Š (1) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À
¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ, CªÀ£ÀÄ
CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ 95£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ
G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉAiÉÄà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ
¸ÀA§AzsÀzÀ°è CªÀÅ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ
¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 100£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå CAxÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ
CAxÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ
ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÀPÉÆqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
97. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ:Š
gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë¤UÉ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ
G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß
CªÀjUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
98. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß
¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CrØAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ.
(3) (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÉÆqÀ£É
CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ
¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À ¤ªÀðºÀuÉ
99. ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ vÀ£Àß
¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ D §UÉÎ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ
¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ D GzÉÝñÀPÁÌV ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è PÉÆqÀ¯ÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
100. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁ£À, SÁ°¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ K£Éà EzÁÝUÀÆå PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÀA:Š
(1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è
CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è, CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ºÁdjgÀĪÀ ºÁUÀÆ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ J®è
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ
¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄvÀ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤uÁðAiÀÄPÀ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä CªÀ¤UÉ
C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVzÁÝUÀÆå, D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, C°è
PÀĽwgÀ®Ä, ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä CxÀªÁ C£ÀåxÁ D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀQÌ®èzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÁUÉ
ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ D vÀgÀĪÁAiÀÄ PÀAqÀħAzÁUÀÆå, D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄ®Ä
D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀÅ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ PÉÆÃgÀA DUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è PÉÆÃgÀA E®è¢zÀÝgÉ, PÉÆÃgÀA DUÀĪÀªÀgÉUÉ
¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ
¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ
101. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ
G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è£À vÀ£Àß
¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
(2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ * * * MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£À Š EªÉgÀqÀgÀ
2
¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ [MAzÀÄ gÁdåzÀ] «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£À Š F
3
JgÀqÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ°è, DUÀ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV CªÀ£ÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆnÖgÀ¢zÀÝgÉ, D
CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è£À CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š
4
(J) [102£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è CxÀªÁ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è] £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁzÀgÉ; CxÀªÁ
5
[(©)
vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CzsÀåPÀë¤UÉ §gÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ®zÀ°è vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆlÖgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ CAVÃPÀj¹zÀgÉ]
Š D vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
6
[¥ÀgÀAvÀÄ, (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁfãÁªÉÄAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ
CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ vÀ£ÀUÉ zÉÆgÉwgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ C£ÀåxÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ
vÉÆÃgÀĪÀAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ §½PÀ D gÁfãÁªÉÄAiÀÄÄ ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ PÉÆnÖgÀĪÀAxÀzÀÝ®è JAzÀÄ CxÀªÁ
£ÉÊdªÁzÀÄzÀ®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀgÉ, CªÀ£ÀÄ CAxÀ gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
(4) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉ CgÀªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CzÀgÀ J®è
¸À¨sÉUÀ½UÀÆ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀgÉ, CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVzÉ JAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ WÉÆö¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj CgÀªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è D ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁzÀ
CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ® ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ¯ÁèUÀ° G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÆß
©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CAxÀ MAzÀÄ gÁdå'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. J¥sï.46/50Š¹ PÀæªÀiÁAPÀzÀŠ1950£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ d£ÀªÀj wAUÀ¼À 26£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ,
¨sÁgÀvÀzÀ «±ÉõÀ gÁd¥ÀvÀæzÀ 678£ÉAiÀÄ ¥ÀÅlzÀ°è ¥ÀæPÀnvÀªÁVzÉ, 1950£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ KPÀPÁ°Ã£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¤µÉÃzsÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr.
4. 1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
5. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (©) G¥ÀRAqÀPÉÌ
§zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
6. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
102. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,-
(J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt
ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ C£ÀºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÉAiÉÆà CAxÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝgÉ;
(©) C¸Àé¸ÀÜavÀÛ£ÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ºÁUÉAzÀÄ WÉÆö¹zÀÝgÉ;
(¹) C«ªÀÄÄPÀÛ ¢ªÁ½AiÀiÁVzÀÝgÉ;
(r) ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁV®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdåzÀ £ÁUÀjPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀéEZÉá¬ÄAzÀ
Dfð¹zÀÝgÉ CxÀªÁ MAzÀÄ «zÉò gÁµÀÖçPÉÌ ¤µÉ× CxÀªÁ C£ÀĸÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArzÀÝgÉ;
(E) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ
C£ÀºÀðUÉƽ¹zÀÝgÉ
- CªÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[«ªÀgÀuÉ:Š F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV] AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ªÀÄAwæAiÀiÁV
EgÀĪÀ PÁgÀt ªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ CAxÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ
¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
2
[(2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÉ C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁVzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
3
[103. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À wêÀiÁð£À:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ 102£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖzÁÝ£ÉAiÉÄà ºÉÃUÉ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ, D ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀPÉÌ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ CªÀ£À wêÀiÁð£ÀªÉÃ
CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D C©ü¥ÁæAiÀÄPÀÌ£ÀĸÁgÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
104. 99£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ CºÀð£ÁV®è¢gÀĪÁUÀ
CxÀªÁ C£ÀºÀðUÉƽ¹gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV PÀĽvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ zÀAqÀ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV 99£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ vÁ£ÀÄ
CºÀð£ÁV®èªÉAzÀÄ w½zÀÆ CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ vÁ£ÀÄ C£ÀºÀð£ÁVgÀĪɣÉAzÀÄ w½zÀÆ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹gÀĪÀÅzÀÄ vÀ£ÀUÉ
w½¢zÀÆÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀgÉ CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ, CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ PÀĽvÀ CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆlÖ ¥Àæw ¢£ÀPÀÆÌ
L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À zÀAqÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä §zÀÞ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D zÀAqÀªÀ£ÀÄß MPÀÆÌlPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á®zÀAvÉ
ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ
105. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š (1) F
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁܬÆ
DzÉñÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæå«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. 1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(2) F C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV’’
JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.3.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. CzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.3.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 103£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ
(3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ºÁUÀÆ 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 14£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ
ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ªÉÄîÌAqÀAvÉ N¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
(2) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«ZÁgÀPÉÌ CxÀªÁ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀŪÉÃ
ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ
CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀ¢UÉ, ¥ÀvÀæPÉÌ, ªÀÄvÀUÀ½UÉ CxÀªÁ £ÀqɪÀ½UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÁUÉ
UÀÄjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) EvÀgÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ
1
¥Àj¨sÁ¶¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¥Àj¨sÁ¶¸ÀĪÀªÀgÉUÉ [¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr)
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1978gÀ 15£Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ eÁjUÉ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è D ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ, CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ½UÉ
EzÀÝAvÀºÀ CªÉà C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(4) (1), (2) ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄÃ
F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ
ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
106. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ:Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
PÁ®PÁ®PÉÌ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ
G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ
¸ÀA«zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝAxÀ zÀgÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
CªÀgÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
«zsÁ¬Äà ¥ÀæQæAiÉÄ
107. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ 109£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 117£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ,
AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) 108£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 109£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉÒÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß
wzÀÄÝ¥Àr¬Ä®èzÉ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ M¦àgÀĪÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀªÁV ªÀiÁvÀæªÉà M¦àPÉÆArgÀĪÀ
ºÉÆgÀvÀÄ, CzÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAVÃPÀj¹gÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹zÀ
PÁgÀt¢AzÀ CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
(4) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV®èzÀ, DzÀgÉ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ
«¸Àdð£É¬ÄAzÁV CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
(5) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ
«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£É¬ÄAzÁV 108£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀPÉÆ̼À¥ÀlÄÖ CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
108. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£À:Š (1) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è
CAVÃPÀøvÀªÁV CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ,Š
(J) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÉ; CxÀªÁ
(©) D «zsÉÃAiÀÄPÀzÀ°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAwªÀĪÁV M¥Àà¢zÀÝgÉ; CxÀªÁ
(¹) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CzÀÄ vÀ®Ä¦zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ D
«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CAVÃPÁgÀªÁUÀzÉà DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑPÁ®ªÀÅ UÀw¹zÀÝgÉ;

1. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 15£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV
(20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£ÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CAvÀåUÉÆArzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À


G¥ÀªÉñÀ£ÀªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ ¸ÀAzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è E®è¢zÀÝgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ, D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ZÀað¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ
¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ PÀgɤÃqÀĪÀ vÀ£Àß D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆa¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ DgÀÄ wAUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è, CzÉà RAqÀzÀ (¹)
G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁzÀ CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½VAvÀ®Æ
ºÉZÀÄÑPÁ® ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀ®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ PÀgÉ ¤ÃqÀĪÀ vÀ£Àß
D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆa¹zÀÝgÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ D «zsÉÃAiÀÄPÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è. DzÀgÉ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è D C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖü¥Àr¹zÀ
GzÉÝñÀPÁÌV dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ D ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ PÀgÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ PÀgɤÃrzÀ°è,
vÀzÀ£ÀĸÁgÀ D ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è M¦àPÉƼÀî¯ÁzÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, D wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀ D
«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ
§ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAVÃPÀj¹ªÉ JAzÀÄ
¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è,Š
(J) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÄÝ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ
CAVÃPÀøvÀªÁUÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄAr¸À¯ÁVvÉÆÛà D ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÉ, D «zsÉÃAiÀÄPÀzÀ CAVÃPÁgÀzÀ°è GAmÁzÀ «¼ÀA§¢AzÁV CªÀ±ÀåªÁV ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ D «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è;
(©) «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ CAVÃPÀj¹ »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÉ, ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ M¦àPÉÆAr®èªÉÇà D «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĸÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀAxÀ EvÀgÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ D
«zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
ªÀÄvÀÄÛ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄ CAVÃPÁgÁºÀð JA§ §UÉÎ ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ
wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(5) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ PÀgɤÃqÀĪÀ vÀ£Àß D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß
C¢ü¸ÀÆa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉUÉÆArzÀÝgÀÆ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀªÀÅ
£ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ.
109. zsÀ£À «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «±ÉõÀ ¥ÀæQæAiÉÄ:Š (1) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ CAVÃPÀj¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ PÉÆÃj CzÀ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉUÉ
PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ vÀ£ÀUÉ vÀ®Ä¦zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV
vÀ£Àß ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À ¸À»vÀ CzÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ D vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ
J®è ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß M¥À৺ÀÄzÀÄ CxÀªÁ wgÀ¸ÀÌj¸À§ºÀÄzÀÄ.
(3) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ M¦àPÉÆAqÀgÉ, D zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ
ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ M¦àPÉÆAqÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀ, G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV
¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÆß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ M¥Àà¢zÀÝgÉ, D zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ
ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÆ E®èzÉAiÉÄÃ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà G¨sÀAiÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(5) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV gÁdå¸À¨sÉUÉ CzÀgÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÁV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ªÉÄïÉ
ºÉýzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¢zÀÝgÉ, D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄïÉ,
CzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
110.``zsÀ£À «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀgÀ ¥Àj¨sÁµÉ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ F
PɼÀPÀAqÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ½UÉ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ
M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:Š
(J) AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ, gÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ
CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ;
(©) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà SÁwæ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
«¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀ»¹PÉÆArgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀ»¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ºÀtPÁ¹£À ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ;
(¹) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ CxÀªÁ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ C©ügÀPÉë ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢üUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß
¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CzÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ;
(r) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ;
(E) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀѪÉAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ
CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ;
(J¥sï) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß dªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
CxÀªÁ CAxÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C©ügÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À
¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; CxÀªÁ
(f) (J) ¬ÄAzÀ (J¥sï) ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ
¥Áæ¸ÀAVPÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ.
(2) «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, dįÁä£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ DyðPÀ zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¯ÉʸɣïìUÀ½UÉ CxÀªÁ
¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ¦üÃd£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ
CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ ¤PÁAiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ,
gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ
JA§ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉà CxÀªÁ C®èªÉà JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±Éß GzÀ㫹zÀgÉ D §UÉÎ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£À wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß 109£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¸À¨sÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ 111£ÉAiÀÄ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÀÄwUÁV M¦à¸ÀĪÁUÀ, CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉA§ÄzÁV ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ
¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹, vÀ£Àß ¸À» ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
111. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw:Š MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÁUÀ CzÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ
M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ vÀ£Àß C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ CzÀPÉÌ vÀ£Àß
C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»r¢gÀĪÀÅzÁV WÉÆö¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÀÄwUÁV gÁµÀÖç¥ÀwUÉ M¦à¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, CªÀ£ÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É, CzÀÄ
zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÁV®è¢zÀÝgÉ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖªÁzÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAzÉñÀzÀ°è
²¥sÁgÀ¸ÀĪÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀÅzÀgÀ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ
PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀzÉÆqÀ£É D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ªÁ¥À¸ÀÄ PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÁ¥À¸ÀÄ
PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß vÀzÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß
¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr E®èzÉ ¥ÀÅ£ÀB CAVÃPÀj¹ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÀÄwUÁV M¦à¹zÀgÉ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è.
ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ
112. ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¥Àæw ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ
CAzÁdÄ dªÉÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; F
¨sÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß ``ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæ'' JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ.
(2) ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼À°è,Š
(J) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀѪÉAzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è «ªÀj¹gÀĪÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß
¨sÀj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ
(©) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ RZÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝò¹gÀĪÀ EvÀgÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä
¨ÉÃPÁzÀ ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß
Š ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸Àé ¯ÉPÀÌPÉÌ RZÀÄð ©Ã¼ÀĪÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß EvÀgÀ ªÉZÀÑ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¹ vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) F PɼÀPÀAqÀ ªÉZÀѪÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üUÉ RZÀÄð ºÁQzÀ ªÉZÀѪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ,-
(J) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ G¥À®©ÞUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ªÉZÀÑ;
(©) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À
¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ;
(¹) §rØ, ¸Á® wÃgÀÄªÉ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ IÄt «ªÉÆÃZÀ£É ¨sÁgÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ
¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆuÉAiÀiÁVgÀĪÀ IÄt¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß JvÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ IÄt wÃjPÉ ¸ÉêÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ
IÄt«ªÉÆÃZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ªÉZÀÑ;
(r) (i) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ
¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ;
(ii) ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ
¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ;
(iii) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß
1
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ [qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ UÀªÀ£ÀðgÀ£À ¥ÁæAvÀzÀ°è] M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ;
1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ,
``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÁæAvÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(E) ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ¤UÉ CxÀªÁ CªÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ


¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀA§¼À, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£À;
(J¥sï) AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁjPÉ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ
LwÃ¥ÀÅð EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÉƧ®UÀÄUÀ¼ÀÄ;
(f) ºÁUÉ ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÀ
EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑ.
113. CAzÁdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ¥ÀæQæAiÉÄ:Š (1) CAzÁdÄUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄïÉ
ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ªÀÄvÀPÁÌV M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ
AiÀiÁªÀÅzÀÆ, CAxÀ CAzÁdÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà CAzÁd£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
CrØAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) ¸ÀzÀj CAzÁdÄUÀ¼À°è EvÀgÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÁV ¨ÉÃrPÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä CxÀªÁ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
¤gÁPÀj¸À®Ä CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¹£À ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
114. zsÀ£À «¤AiÉÆÃUÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) 113£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÉ M¦àUÉ
PÉÆlÖ vÀgÀĪÁAiÀÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É,Š
(J) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ D jÃw M¦àUÉ PÉÆlÖ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ
(©) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ, DzÀgÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀÄÄAzÉ F »AzÉ EqÀ¯ÁVzÀÝ
ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ°è vÉÆÃj¹zÀÝ ªÉƧ®VUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «ÄÃgÀzÀµÀÄÖ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß
Š ¨sÀj¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß
ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ºÁUÉ M¦àUÉ PÉÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ
UÉÆvÀÄÛUÀÄjAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑzÀ
ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ
¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ¯ÁèUÀ° ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ CAVÃPÁgÁºÀðªÉà ºÉÃUÉ
JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) 115£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 116£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ºÀtªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ «¤AiÉÆÃUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
ºÉÆgÀvÀÄ EvÀgÀ jÃwAiÀÄ°è »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
115. ¥ÀÇgÀPÀ, ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ C¢üPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ,Š
(J) 114£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ZÁ°Û
ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¸ÉêÉUÉ ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV C¢üPÀøvÀUÉƽ¹zÀ ªÉƧ®UÀÄ D ªÀµÀðzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÉ
¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀgÉ CxÀªÁ D ZÁ°Û ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ°è
GzÉÝò¹®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉƸÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀÇgÀPÀ CxÀªÁ ºÉZÀÄѪÀj ªÉZÀÑzÀ CUÀvÀåvÉ
GAmÁzÀgÉ; CxÀªÁ
(©) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉUÁV ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è D ªÀµÀðPÉÌAzÀÄ PÉÆqÀ¯ÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtªÀÅ D ¸ÉêÉUÁV ªÉZÀѪÁVzÀÝgÉ
Š ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, D ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ CxÀªÁ CAxÀ C¢üPÀ ªÉƧ®VUÉ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) 112, 113 ªÀÄvÀÄÛ 114£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ D «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è
£ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÉZÀÑ CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀt «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀAvÉAiÉÄÃ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑzÀ CxÀªÁ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ ºÁUÀÆ CAxÀ ¨ÉÃrPÉUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀt «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
116. ¯ÉÃSÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwÛ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ F »AzÉ
ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ,Š
(J) AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀPÉÌ ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 113£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ¤AiÀīĹzÀ
PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ D ªÉZÀÑzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è 114£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ¨sÁUÀPÉÌ CAzÁdÄ
ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÄAavÀªÁV CAxÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä;
(©) ¸ÉêÉAiÀÄÄ ¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÁÝVgÀĪÀ CxÀªÁ C¤²ÑvÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ
«ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉÆqÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ D ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À®Ä DUÀzÉ EzÀÝgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ½AzÀ C¤jÃQëvÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸À®Ä C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä;
(¹) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ZÁ°Û¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃj®èzÀ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä
Š C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀzÀj C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÉ M¦àUÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D
GzÉÝñÀUÀ½UÁV, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä
¸ÀA¸ÀwÛUÉ C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) 113 ªÀÄvÀÄÛ 114£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ
¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀAvÉAiÉÄà (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D RAqÀzÀ
ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
117. ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) 110£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J)
¬ÄAzÀ (J¥sï) ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ
«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¹£À ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ
CAxÀ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ gÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ
wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¹£À CUÀvÀå«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ, dįÁä£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ DyðPÀ zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
CxÀªÁ ¯ÉʸɣÀÄìUÀ½UÉ CxÀªÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ¦üÃd£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ
PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀt ªÀiÁvÀæ¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CxÀªÁ ¤PÁAiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ
GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, gÀzÀÄݪÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ
CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CzÀÄ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀt¢AzÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ
»AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) AiÀiÁªÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀUÉƽ¹ eÁjUÉ vÀAzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉZÀÑ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV §gÀĪÀÅzÉÆà D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D
¸ÀzÀ£ÀPÉÌ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ, D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀB ¥ÀæQæAiÉÄ
118.¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ vÀ£Àß ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À
£ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ
¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁܬÄà DzÉñÀUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄݪÉÇà CªÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁܬÄà DzÉñÀUÀ¼ÀÄ, gÁdå ¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ
CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀªÀrPÉUÀ½UÉ
M¼À¥ÀlÄà, ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÉÆqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ
vÀgÀĪÁAiÀÄ, D G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.
(4) G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è (3)£ÉAiÀÄ
RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
119. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
«¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è ¸ÀªÀiÁ¥ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À §UÉV£À CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀgÀ §UÉV£À
AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ
PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À
AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ, 118£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£À¢AzÀ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¤AiÀĪÀÄPÉÌ CxÀªÁ D C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀî AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¤AiÀĪÀÄPÉÌ CxÀªÁ ¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀPÉÌ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ
¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
120. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ:Š (1) ¨sÁUÀŠXVII gÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, 348£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀªÀÅ »A¢AiÀÄ°è CxÀªÁ EAVèõï£À°è £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ »A¢AiÀÄ°è CxÀªÁ EAVèõï£À°è vÀ£Àß «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ªÀåPÀÛUÉƽ¸À®Ä
DUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀ°è D ªÀåQÛUÉ CªÀ£À ªÀiÁvÀø¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ
C£ÀĪÀÄw PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.
(2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ
ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀ ``CxÀªÁ EAVèµï£À°è'' JA§
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ F C£ÀÄZÉáÃzÀªÀÅ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
121. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ZÀZÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ AiÀiÁgÉÃ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ¨ÉÃPÁV ¥Áæyð¸ÀĪÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀgÀ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ G¥À§A¢ü¸À¯ÁzÀAvÉ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ
¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄî®èzÉ, CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è CªÀ£À ªÀvÀð£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
¸ÀA¸ÀwÛ£À°è AiÀiÁªÀ ZÀZÉðAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è.
122. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è£À AiÀiÁªÀŪÉÃ
ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß, ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è£À D¥Á¢¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄzÉÆõÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À
£ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀ
C¢üPÁjAiÀÄ°è CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸Àå£À°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀªÉÇÃ, D AiÀiÁgÉà C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, D C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

CzsÁåAiÀÄ Š III - gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ


123. ¸ÀA¸ÀwÛ£À «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîĪÀÅzÀÄ
CªÀ±ÀåªÁVgÀĪÀAxÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ D ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è CUÀvÀåªÉAzÀÄ vÀ£ÀUÉ
vÉÆÃgÀĪÀAxÀ CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ CzsÁåzÉñÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀAvÉAiÉÄà §®ªÀżÀîzÁÝVAiÀÄÆ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVAiÀÄÆ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß,Š
(J) ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¥ÀÅ£ÀB ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÁV¤AzÀ DgÀÄ
ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ C£ÀAvÀgÀ CxÀªÁ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ, D CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß
C£ÀĪÉÆâ¸ÀzÉ EgÀĪÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¤tðAiÀĪÀÅ
CAVÃPÀøvÀªÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà D CzsÁåzÉñÀªÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ.
«ªÀgÀuÉ:Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¢£ÁAPÀUÀ¼À°è ¥ÀÅ£ÀB ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÀgÉ¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è,
F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV D ¢£ÁAPÀUÀ¼À°è C£ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ ªÁgÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀ̺ÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) AiÀiÁªÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¢ü¤AiÀīĸÀ®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀĪÁV®èªÉÇà CAxÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀªÀÅ PÀ°à¹zÀgÉ, CAxÀ CzsÁåzÉñÀªÀÅ CµÀÖgÀ
ªÀÄnÖUÉ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
* *** *

CzsÁåAiÀÄ Š IV - MPÀÆÌl £ÁåAiÀiÁAUÀ


124. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£É:Š (1) ¨sÁgÀvÀPÉÌ MAzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ E£ÀÆß C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß
UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀªÀgÉUÉ 2K¼ÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV®èzÀµÀÄÖ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. 1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ
¥ÀjuÁªÀĸÀ»vÀªÁV) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß 1978£ÉAiÀÄ E¸À« ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 16£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ
ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. FUÀ ``ªÀÄƪÀvÀÄÛ'', 2008£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (£ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀASÉå) (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (¸ÀASÉå 2009 gÀ 11)
2£Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr. (5.2.2009 jAzÀ eÁjUÉ §A¢zÉ).
(2) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ
¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÉÆA¢UÉ
¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ EgÀĪÀ ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ CAxÀ ¥ÀæwAiÉƧâ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ CgÀªÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÀÆ
D ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ
ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ,Š
(J) £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ:
(©) (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¸À¯ÁzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ
vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ.
1
[(2J)
¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À £ÉêÀÄPÀPÉÌ ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(3) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ,-
(J) MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀªÁV JgÀqÀÄ CxÀªÁ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ; CxÀªÁ
(©) MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀªÁV JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è
PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® £ÁåAiÀĪÁ¢ DVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ; CxÀªÁ
(¹) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è CªÀ£ÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ £ÁåAiÀĪÉÃvÀÛ£ÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ
Š CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
«ªÀgÀuÉ I:Š F RAqÀzÀ°è ``GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ'' JAzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è C¢üPÁgÀ
ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è CzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ
GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ.
«ªÀgÀuÉ II:Š F RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ DVgÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è,
CªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ DzÀ ªÉÄÃ¯É f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¥ÀzÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ
CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÆß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ AiÀiÁgÉà £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß, CªÀ£À «µÀAiÀÄzÀ°è gÀÄdĪÁvÁzÀ zÀĪÀðvÀð£ÉAiÀÄ
CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÁV ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ MlÄÖ
¸ÀzÀ¸Àå ¸ÀASÉåAiÀÄ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ
PÀrªÉĬĮèzÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄyðvÀªÁzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ CzÉà C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è M¦à¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ºÉÆgÀr¹zÀ DzÉñÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(5) (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß M¦à¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À zÀĪÀðvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß
CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ ªÀiÁr gÀÄdĪÁvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
«¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ.

1. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

(6) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß


ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CxÀªÁ D §UÉÎ CªÀ¤AzÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ,
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß ¸À» ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(7) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è
EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÁ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
125. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š [(1) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ
PÀ°à¸ÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(2) ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ªÉÄÃgÉUÉ PÁ®PÁ®PÉÌ
¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ½UÉ, UÉÊgÀĺÁdj gÀeÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀ
ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAxÀ
«±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ, UÉÊgÀĺÁdj gÀeÉUÉ CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
CªÀ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, CªÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, CªÀ¤UÉ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
126. PÁAiÀiÁðxÀð ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ £ÉêÀÄPÀ:Š ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ° DzÁUÀ
CxÀªÁ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀ PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß
£ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ C¸ÀªÀÄxÀð£ÁzÁUÀ, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¥ÉÊQ D GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
£ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
127. CqïºÁPï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä CxÀªÁ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ PÉÆÃgÀA E®è¢gÀĪÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
¥ÀǪÀð¸ÀªÀÄäw ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɹzÀ
vÀgÀĪÁAiÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ vÀPÀÌ
CºÀðvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ ºÉ¸Àj¹zÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÉƧâ£À£ÀÄß
CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è CqïºÁPï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV
ºÁdjgÀĪÀAvÉ °TvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ§ºÀÄzÀÄ.
(2) ºÁUÉ ºÉ¸Àj¸À¯ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è, CªÀ£À ºÁdgÁwAiÀÄÄ
CªÀ±Àå«gÀĪÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±Àå«gÀĪÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ºÁdgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ EvÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ½VAvÀ
ºÉZÀÄÑ DzÀåvÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ ºÁdgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À J®è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß, C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1986£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£Éà RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.4.1986
jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

128. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤ªÀøvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ºÁdgÁw:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£ÉÃ


EzÁÝUÀÆå, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð¸ÀªÀÄäw ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ
1
¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ [CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä vÀPÀÌ CºÀðvÉAiÀÄļÀî] AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÀĽvÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è PÉÆÃgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ
PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ ºÁUÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÁUÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ
¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À J®è
C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß, C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ, CªÀ£À£ÀÄß D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÉAzÀÄ C£ÀåxÁ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, »AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÀĽvÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀªÀÄäw¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ºÁUÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß
CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
129. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C©ü¯ÉÃR
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ DzÀ ¤AzÀ£ÉUÉ zÀAr¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
130. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄð¸ÁÜ£À:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ zɺÀ°AiÀÄ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå
£ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CxÀªÁ
¸ÀܼÀUÀ¼À°è G¥ÀªÉñÀ£ÀUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
131. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ® C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ,Š
(J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀĪÉ; CxÀªÁ
(©) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ
CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ EvÀgÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ Š EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀĪÉ; CxÀªÁ
(¹) JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀĪÉ
Š EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÁzÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É (CzÀÄ PÁ£ÀƤ£ÀzÁVgÀ° CxÀªÁ ¸ÀAUÀwAiÀÄzÁVgÀ°) PÁ£ÀÆ£ÀÄ
¸ÀªÀÄävÀ ºÀQÌ£À C¹ÛvÀéªÀÅ CxÀªÁ ªÁå¦ÛAiÀÄÄ CªÀ®A©vÀªÁVgÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ
M¼ÀUÉÆArgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ CAxÀ
«ªÁzÀzÀ°è ªÀÄÆ® C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
2
[¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CxÀªÁ
§gÉzÀÄPÉÆlÖ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀj C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ
«ªÁzÀPÉÌ «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PË®Ä, M¥ÀàAzÀ, MqÀA§rPÉ, ªÀZÀ£À§AzsÀ, ¸À£ÀzÀÄ CxÀªÁ
CAxÀzÉà EvÀgÀ °TvÀUÀ½AzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ «ªÁzÀPÉÌ «¸ÀÛÈvÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
3
131J. [PÉÃAzÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀä PÀ ¹AzsÀÄvÀézÀ §UÉV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
C£À£Àå C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û]. 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ
ªÀÄÆ®PÀ (13Š4Š78jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
1. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 23£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 131J JA§ ºÉƸÀ C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß
(1Š2Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ.
132. PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À°è GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¹«¯ï,
Qæ«Ä£À¯ï CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ CAwªÀÄ DzÉñÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÀt¤ÃAiÀĪÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß
1
M¼ÀUÉÆArzÉAiÉÄAzÀÄ [134J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀgÉ] CAxÀ wæð£À, rQæAiÀÄ
CxÀªÁ CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ºÀÆqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
******
(3) CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀ°è 3* * * »AzÉ ºÉýgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁàV
wêÀiÁð¤¸À¯ÁVzÉAiÉÄA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ AiÀiÁgÉà ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä
3
¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ * * *.
«ªÀgÀuÉ:ŠF C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ``CAwªÀÄ DzÉñÀ'' JA§ÄzÀÄ, «ªÁzÁA±ÀªÀ£ÀÄß C¦Ã®ÄzÁgÀ£À ¥ÀgÀªÁV
wêÀiÁð¤¹zÀgÉ, AiÀiÁªÀ DzÉñÀªÀÅ D CAwªÀÄ «¯ÉUÉ ¸ÁPÁUÀ§ºÀÄzÉÆà D DzÉñÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
133. ¹«¯ï «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ
4
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š [(1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¹«¯ï
ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è,Š
(J) D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀĺÀvÀézÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ JAzÀÄ;
ªÀÄvÀÄÛ
(©) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ
wêÀiÁð¤¸À¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ
5
[ -134J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀgÉ] CAxÀ wæð£À, rQæAiÀÄ CxÀªÁ CAwªÀÄ
DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è C¦Ã®Ä ºÀÆqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(2) 132£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä
ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁgÉà ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁàV
wêÀiÁð¤¹gÀĪÀÅzÀÄ CAxÀ C¦Ã°£À PÁgÀtUÀ¼À°è MAzÀÄ PÁgÀtªÁVzÉ JAzÀÄ ªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÀÄ.
(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ M§â £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÉÇÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ
C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæªÀiÁt£À
ªÀiÁrzÀgÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š8Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š8Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
(2)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š8Š1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
4. 1972£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£Éà RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (27Š2Š73 jAzÀ
eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
5. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 18£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæªÀiÁt£À
ªÀiÁrzÀgÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š8Š1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
134. Qæ«Ä£À¯ï «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ
gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ,Š

(J) D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß RįÁ¸É ªÀiÁqÀĪÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß C¦Ã°£À°è «¥ÀAiÀÄðAiÀÄUÉƽ¹ CªÀ¤UÉ


ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÀÝgÉ; CxÀªÁ

(©) vÀ£Àß C¢üPÁgÀPÉÌ C¢üãÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÁ£ÉÃ


C¢ü«ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀj¹PÉÆAqÀÄ, CAxÀ C¢ü«ZÁgÀuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¹ CªÀ¤UÉ
ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÀÝgÉ; CxÀªÁ
1
(¹) ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ªÀiÁqÀ®Ä AiÉÆÃUÀåªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ [134J
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀgÉ]

Š D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ wæð£À, CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀzÀ
«gÀÄzÀÞ ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, 145£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä PÀ°à¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ
ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CxÀªÁ CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, (¹)
G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wæð£À,
CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ
¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ E£ÀÆß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
2
[134J. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ:Š 132£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è CxÀªÁ
133£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è CxÀªÁ 134£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ wÃ¥ÀÅð, rQæ, CAwªÀÄ
DzÉñÀ CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ
CxÀªÁ PÉÆlÖ vÀgÀĪÁAiÀÄ, ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ 132£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è CxÀªÁ 133£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è CxÀªÁ 134£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ
¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß D ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉÆqÀ§ºÀÄzÉà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß,Š

(J) vÀ£Àß ¸Àé¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÉÆÃUÀåªÉAzÀÄ CzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ

(©) CAxÀ wÃ¥ÀÅð, rQæ, CAwªÀÄ DzÉñÀ CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ PÉÆlÖ
¤PÀmÉÆÃvÀÛgÀzÀ°è, ¨Á¢üvÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À ¥ÀgÀªÁV ªÀiËTPÀªÁV ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

1. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 19£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ `` ¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁrzÀgÉ'' JA§
¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š8Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š8Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
135. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ
¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁVvÉÆÛà ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ 133£ÉAiÀÄ CxÀªÁ 134£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ
C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ
¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ D C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
136. C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ «±ÉõÀ C£ÀĪÀÄw:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå,
¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådåzÀ°è CxÀªÁ
«µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ PÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà wæð£À, rQæAiÀÄ, ¤zsÀðgÀuÉAiÀÄ, ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀzÀ CxÀªÁ DzÉñÀzÀ
«gÀÄzÀÞ C¦Ã®Ä ºÀÆqÀ®Ä, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ «±ÉõÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
CxÀªÁ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtªÀÅ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ PÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
wæðUÉ, ¤zsÀðgÀuÉUÉ, ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀPÉÌ CxÀªÁ DzÉñÀPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
137. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ wÃ¥ÀÅðUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ CxÀªÁ 145£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ
M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÁ£ÀÄ ¤ÃrzÀ wÃ¥Àð£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
138. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉ:Š (1) MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ M¥ÀàAzÀzÀ
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¹zÀgÉ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CAxÀ
C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
139. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ jmïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ:Š 32£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
(2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß,
DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ºÉéAiÀĸï PÁ¥Àð¸ï, ªÀiÁåAqÀªÀĸï, ¥ÉÇ滩µÀ£ï, PÉÆêÁgÀAmÉÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àgï²AiÉÆÃgÀj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ
jmïUÀ¼ÀÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ jmïUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ ºÉÆgÀr¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
1 2
[139J. PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ:Š [(1) MAzÉà §UÉAiÀÄ CxÀªÁ §ºÀĪÀÄnÖUÉ MAzÉà §UÉAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ
GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ
CAxÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀĺÀvÀézÀ ªÀÄÄRå ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁVªÉ JAzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀévÀB ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ CxÀªÁ
¨sÁgÀvÀzÀ CmÁjß d£ÀgÀ®è£ÀÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ
ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ
D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£Éà D J®è ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À£ÀÄß
«¯ÉªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ:
1. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 24£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š1977 jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 21£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(1.8.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ, ¸ÀzÀj PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀî¯ÁVvÉÆÛà D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁUÉ vÀj¹PÉÆArzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À §UÉÎ vÀ£Àß wæð£À MAzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆqÀ£É ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ wæðUÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀÄ
PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(2) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ, AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß, C¦Ã®£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £ÁåAiÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ «»vÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ ºÁUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.]
140. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀÇgÀPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ
ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÉAzÀÄ vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁV®èzÀAxÀ ¥ÀÇgÀPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
141. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ WÉÆö¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀÄ:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ WÉÆö¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
142. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ rQæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀUÀ¼À eÁj ªÀÄvÀÄÛ §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄ«PÉ, EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ
DzÉñÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹, vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådåzÀ §UÉÎ CxÀªÁ EvÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¥ÀÇtð£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀAxÀ rQæAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ rQæ CxÀªÁ ºÁUÉ ¤ÃrzÀ DzÉñÀªÀÅ,
¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ
1
G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ
gÁdåPÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAxÀzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ
gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß
§»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV CxÀªÁ vÀ£Àß AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AzÀ£ÉAiÀÄ
vÀ¤SÉAiÀÄ CxÀªÁ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ J®è ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
143. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «»vÀªÉ¤¸ÀĪÀAxÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀĺÀvÀéªÀżÀîAxÀ PÁ£ÀƤ£À CxÀªÁ
¸ÀAUÀwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÉ JAzÀÄ CxÀªÁ GzÀ㫸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉAiÉÄAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwUÉ
PÀAqÀħAzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ
¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
2 3
(2) 131£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ * * * ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, [D ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è] £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀAxÀ §UÉAiÀÄ
«ªÁzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ
¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. 1954£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ (rQæUÀ¼À ªÀÄvÀÛÄ DzÉñÀUÀ¼À) eÁj DzÉñÀªÀ£ÀÄß (¹.M. 47) £ÉÆÃr.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``(i)£ÉAiÀÄ
RAqÀzÀ°è'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, DªÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAQAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. CzÉà 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``D RAqÀzÀ°è'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
144. ¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š ¨sÁgÀvÀzÀ
gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
144J. [PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀä PÀ ¹AzsÀÄvÀéPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.]
¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÆä gÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1977gÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (13Š4Š78jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.
145. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ,
¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ PÁ®PÁ®PÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸À®Ä ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è F PɼÀPÀAqÀ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÆ M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ,Š
(J) D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÁåAiÀĪÁ¢ ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;
(©) C¦Ã®ÄUÀ¼À ¸ÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ
PÁ®zÉƼÀUÁV zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;
(¹) III£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀPÀÌ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV
D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;
2 3
[(¹¹) [139J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ] ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;]
(r) 134£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;
(E) AiÀiÁªÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¤ÃrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß
¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÆà D µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÁÌV
AiÀiÁªÀ PÁ®zÉƼÀUÁV CfðUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ, CAxÀ
¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;
(J¥sï) £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁzÀ
RZÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ C°è£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «¢ü¸À¨ÉÃPÁzÀ ¦üÃdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;
(f) eÁ«Æ¤£À ªÀÄAdÆgÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;
(ºÉZï) ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À vÀqÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;
(L) AiÀiÁªÀ C¦Ã®Ä PÀÄë®èPÀªÁzÀÄzÉAzÀÄ CxÀªÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀAxÀzÁÝVzÉAiÉÄAzÀÄ CxÀªÁ
«¼ÀA§UÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸À°è¸À¯ÁzÀzÉÝAzÀÄ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ vÉÆÃj§gÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà C¦Ã°£À
Që¥Àæ ¤zsÀðgÀuÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;
(eÉ) 317£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁVgÀĪÀ «ZÁgÀuÉUÀ¼À ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ.

1. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 25£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÆägÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``131J ªÀÄvÀÄÛ 139J C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À''
JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À, CAQUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV (13Š4Š78jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
1 2
(2) [(3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ * * * * G¥À§AzsÀUÀ½UÉ] M¼À¥ÀlÄÖ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,
AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀPÁÌV G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ PÀ¤µÀ× ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KPÀ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ºÁUÀÆ «¨sÁVÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼À §UÉÎ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
(3) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀð«ªÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß wêÀiÁð¤¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 143£ÉAiÀÄ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ
2
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ 3[ * * * PÀ¤µÀ× ¸ÀASÉåAiÀÄÄ] LzÀÄ DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, F CzsÁåAiÀÄzÀ 132£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ
C¦Ã®£ÀÄß ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è LzÀQÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjzÀÄÝ C¦Ã®Ä ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®zÀ°è
D C¦Ã®Ä F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉAiÉÄAzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ C¦Ã®£ÀÄß «¯ÉªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ¤zsÀðgÀuÉAiÀÄÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CAxÀ
¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß wêÀiÁð£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV F RAqÀªÀÅ
CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀAvÉ gÀavÀªÁVgÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ D ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÁÌV PÀ½¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D
C©ü¥ÁæAiÀĪÀÅ vÀ®Ä¦zÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV C¦Ã®£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥Àð£ÀÄß §»gÀAUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀvÀÄ C£ÀåxÁ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è
ªÀÄvÀÄÛ §»gÀAUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ 143£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(5) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥Àð£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß, D ¥ÀæPÀgÀtzÀ
¸ÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÁdjgÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ¸ÀºÀªÀÄw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀvÀÄ C£ÀåxÁ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ F
RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸ÀºÀªÀÄw¸À¢gÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄzÀ wÃ¥Àð£ÀÄß CxÀªÁ vÀ£Àß
©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÀAvÉ ¥Àæw§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
146. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ CxÀªÁ C¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ, D ¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è D
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ D ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÉÃj®èzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ
ºÉÆgÀvÀÄ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼À
ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ CxÀªÁ D GzÉÝñÀPÁÌV ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä
CªÀ£ÀÄ C¢üPÀøvÀUÉƽ¹zÀ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ CxÀªÁ C¢üPÁjAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§¼ÀUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ, gÀeÉUÉ CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, D ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄÄ CUÀvÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(3)£Éà RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ''
JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÆägÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CAQUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
CPÀëgÀªÀ£ÀÄß (13Š4Š78jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``PÀ¤µÀ× ¸ÀASÉåAiÀÄÄ'' JA§
¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(3) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ J®è ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DqÀ½vÀ
ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¦üÃdÄUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀtªÀÅ D ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

147. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ VI£Éà ¨sÁUÀzÀ V£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀð
«ªÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄRå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ, 1935£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ
C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (D C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÇ
¸ÉÃjzÀAvÉ) CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀzÀ CxÀªÁ ªÀÄAvÁæ¯ÉÆÃZÀ£Á ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀzÀ
CxÀªÁ 1947gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÁévÀAvÀæöå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀzÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄRå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ºÁUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

CzsÁåAiÀÄ V Š ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ- ºÁUÀÆ- ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ


148. ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ:Š (1) ¨sÁgÀvÀPÉÌ M§â ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ
¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CªÀ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁr ªÉƺÀgÀÄ ºÁQzÀ ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀªÉÃ
PÁgÀtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæ ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß


¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D §UÉÎ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ
ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À ¸ÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ ºÁUÉ ¤zsÁðgÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ£À ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÁßUÀ° CxÀªÁ


UÉÊgÀÄ ºÁdj gÀeÉ, ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£À CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÀAiÀĹìUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀ CªÀ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÁßUÀ°, CªÀ¤UÉ
C£À£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(4) ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀzsÁgÀuÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ CºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(5) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¯ÉPÀÌ
¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ ºÁUÀÆ
ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À DqÀ½vÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÉÆqÀ£É
¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ §½PÀ gÀa¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(6) ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ J®è ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj D PÀZÉÃjAiÀÄ DqÀ½vÀ
ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

149. ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ:Š ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-
ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÀÄ, MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CxÀªÁ ¤PÁAiÀÄzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À
¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ
PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ
MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C£ÀÄPÀæªÀĪÁV
qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAvÀUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ¤UÉ
¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀÝAxÀ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁVzÀÝAxÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[150. MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É:Š ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À
2
[¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ] gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß
EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

151. ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£À ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-
ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ
¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ- ºÁUÀÆ- ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À
ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ 3* * * M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 27£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 150£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(1Š4Š1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 22£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ §½PÀ'' JA§
¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

3. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR¤UÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁUÀ Š VI
1
*** gÁdåUÀ¼ÀÄ

CzsÁåAiÀÄ I Š ¸ÁªÀiÁ£Àå
2
152. ¥Àj¨sÁµÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ [dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ
PÁ²äÃgÀ gÁdåªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è].

CzsÁåAiÀÄ II Š PÁAiÀiÁðAUÀ

gÁdå¥Á®

153. gÁdåUÀ¼À gÁdå¥Á®gÀÄ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÀÆÌ M§â gÁdå¥Á®¤gÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

3
[¥ÀgÀAvÀÄ,
F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, M§â£Éà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ
gÁdå¥Á®£À£ÁßV £ÉëĸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

154. gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ:Š (1) gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ gÁdå¥Á®£À°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV CxÀªÁ vÀ£ÀUÉ C¢üãÀgÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ F ¸ÀA«zsÁ£ÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š

(J) C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; CxÀªÁ
(©) gÁdå¥Á®¤UÉ C¢üãÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ
PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

155. gÁdå¥Á®£À £ÉêÀÄPÀ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁr ªÉƺÀgÀÄ ºÁQzÀ
ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

156. gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) gÁdå¥Á®£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.

(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, gÁdå¥Á®£ÀÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ


¢£ÁAPÀ¢AzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÁUÀÆå, vÀ£Àß GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀÄÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ


D ¥ÀzÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

157. gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
CªÀ¤UÉ ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ¥ÀÇwðAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ¨sÁUÀ J AiÀÄ°è'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ JAzÀgÉ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ¨sÁUÀ `J' AiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ MAzÀÄ
gÁdåªÉAzÀÄ CxÀð'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
158. gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÉƧâ£ÀÄ
gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀgÉ, CªÀ£ÀÄ gÁdå¥Á®£ÁV ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è£À vÀ£Àß
¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁdå¥Á®£ÀÄ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) gÁdå¥Á®£ÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß C¢üPÀøvÀ ¤ªÁ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
«±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀºÀ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[(3J) M§â£Éà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀĪÀ°è, D
gÁdå¥Á®¤UÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ G¥À®©ÞUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ,
¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è D gÁdåUÀ¼ÉƼÀUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(4) gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ£À G¥À®©ÞUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
159. gÁdå¥Á®¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š ¥ÀæwAiÉƧâ gÁdå¥Á®£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÁV
PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D gÁdåzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è
C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄļÀî GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è D
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¥ÉÊQ ®¨sÀå«gÀĪÀ eÉåõÀ× £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt
CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ; JAzÀgÉ:Š
``..... JA§ ºÉ¸Àj£À £Á£ÀÄ ¤µÁ×¥ÀǪÀðPÀªÁV ..... (gÁdåzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ) gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÀzÀ PÁAiÀÄð¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß
(CxÀªÁ gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß) ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð«zÀݵÀÆÖ ¨sÁgÀvÀ
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀjgÀPÀëuÉ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÆ........(gÁdåzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ) gÁdåzÀ
d£ÀvÉAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀ£ÁVgÀÄvÉÛãÉAzÀÆ, zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ
±ÀæzÁÞ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ''.
160. PÉ®ªÀÅ DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ
¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
161. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀëªÀiÁzÁ£À, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä
CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä gÁdå¥Á®£À C¢üPÁgÀ:Š gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ ªÁå¥ÀÛªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀzÀ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tÂðÃvÀ£ÁzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ
«¢ü¹gÀĪÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ PÀëªÀiÁzÁ£ÀªÀ£ÀÄß, ¥Àæ«®A§£ÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄÄAzÀÆrPÉ CxÀªÁ ªÀiÁ¦üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ
²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
162. gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ
C¢üPÁgÀªÀÅ, AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢zÉAiÉÆà D «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ªÁå¥ÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢ªÉAiÉÆÃ, D AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ D gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ
¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ªÀåPÀÛªÁV ¥ÀæzÁ£À
ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CµÀÖPÉÌà ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®
163. gÁdå¥Á®¤UÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ
ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ, vÀ£Àß J®è ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ
ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è CªÀ¤UÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ
¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ £ÉÃvÀøvÀézÀ°è MAzÀÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀÅ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ
PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄªÉ CxÀªÁ C®èªÉ JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ,
gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ PÉÊUÉÆAqÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðzÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ CxÀªÁ
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÁgÀzÁVvÀÄÛ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ gÁdå¥Á®¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤ÃrzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß
¤ÃrzÀÝgÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
164. ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ ¸À®ºÉUÀ£ÀĸÁgÀ EvÀgÀ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß gÁdå¥Á®£ÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ
gÁdå¥Á®£À EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
1
¥ÀgÀAvÀÄ, [bÀwÛ¸ïWÀqÀ, gÀhiÁRðAqÀ,] ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ Mj¸Áì gÁdåUÀ¼À°è §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀUÀ¼À PÀ¯ÁåtPÉÌ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ M§â ªÀÄAwæ¬ÄgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À
PÀ¯Áåt CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÀÄzÀÄ.
2
[(1J) MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ°è, ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄAwæUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ D gÁdåzÀ
«zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÀÄß «ÄÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄAwæUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ºÀ£ÉßgÀqÀQÌAvÀ PÀrªÉĬÄgÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÉÆÛAzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 2003gÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ
ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄAwæUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃPÀqÀ
ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀÝgÉ, DUÀ, D gÁdåzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À
MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¢£ÁAPÀ*¢AzÀ DgÀÄ
wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À M¼ÀUÁV F RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(1©) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ
gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, ºÀvÀÛ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 2£ÉÃ
PÀArPÉAiÀÄrAiÀÄ°è D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁUÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁVzÀÝ°è, ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ DvÀ£ÀÄ C£ÀºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ
¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV DvÀ£ÀÄ ºÁUÉ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ CAxÀ
CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä DvÀ£ÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåzÀ
«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¹zÀgÉ, DvÀ£ÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁVzÁÝ£É
JAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ, CªÉgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAZÉAiÉÆà C°èAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è DvÀ£ÀÄ
ªÀÄAwæAiÀiÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
1. 2006 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "©ºÁgï" JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ
§zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÉÆÛAzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
* 7.1.2004, £ÉÆÃr : J¸ï.N. 21 (E), ¢£ÁAPÀ : 7.1.2004.
(2) ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀÅ D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) AiÀiÁgÉà ªÀÄAwæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¥ÀzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃ¥ÀåvÁ
¥Á®£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆqÀ¯ÁzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV
¨ÉÆâü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) AiÀiÁgÉà ªÀÄAwæAiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁUÀ¢zÀÝgÉ D
CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(5) ªÀÄAwæUÀ¼À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ D jÃw ¤zsÀðj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀÅ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
gÁdåzÀ CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï
165. gÁdåzÀ CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðvÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï DV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ vÀ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CxÀªÁ M¦à¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
PÁ£ÀÆ£ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÁdå¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À®ºÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀAxÀ EvÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß
£ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ EvÀgÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£ÀUÉ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À
PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ gÁdå¥Á®£À EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÀÄ
¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ
166. gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ:Š (1) gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀiÁðAUÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ PÁAiÀÄðªÀÅ gÁdå¥Á®£À
ºÉ¸Àj£À°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁdå¥Á®£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁrzÀ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §gÉzÀÄPÉÆlÖ EvÀgÀ °TvÀUÀ¼À£ÀÄß gÁdå¥Á®£ÀÄ
gÀa¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è C¢ü¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ
C¢ü¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁrzÀ DzÉñÀzÀ CxÀªÁ °TvÀzÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß, CzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀªÀ®èªÉA§ CxÀªÁ
§gÉzÀÄPÉÆlÖ °TvÀªÀ®èªÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁV ¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ
CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀªÁV®è¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀzÀj
ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAwæUÀ½UÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ®Ä gÁdå¥Á®£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
* * * *
167. gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀiÁ»w, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ
gÁdåzÀ ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀÄÄ,Š
(J) gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ J®è wêÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ;

1. (4)£ÉAiÀÄ RAqÀªÀ£ÀÄß 1976£ÉAiÀÄ E¸À« ¸ÀA«zsÁ£À (£À®évÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ
eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß 1978£ÉAiÀÄ E¸À« ¸ÀA«zsÁ£À (£À®évÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ
ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

(©) gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ
PÉüÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) M§â ªÀÄAwæAiÀÄÄ wêÀiÁð£À PÉÊUÉÆArgÀĪÀ, DzÀgÉ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¢gÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ M¦à¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ°è CzÀ£ÀÄß
ºÁUÉ M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ
Š CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

CzsÁåAiÀÄ III Š gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®


¸ÁªÀiÁ£Àå
168. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À gÀZÀ£É:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÀÆÌ MAzÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ® EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
CzÀÄ gÁdå¥Á®£À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛŠ
1 2 3 4 6 7 8
(J) * * * [DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ], ©ºÁgÀ, * * * [ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ], 5* * * [ªÀĺÁgÁµÀÖç], [PÀ£ÁðlPÀ], * * *
9 10
[vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ] [ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ] F gÁdåUÀ¼À°è JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÆß;
(©) EvÀgÀ gÁdåUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÆß
Š M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ°è, MAzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÉà ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ°è CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
169. gÁdåUÀ¼À°è «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) 168£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£ÉÃ
EzÁÝUÀÆå, «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ gÁdåzÀ°è CzÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ E®èzÀ gÁdåzÀ°è
CAxÀ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ¸Àøf¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ D ¸À¨sÉAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ
¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ
D §UÉÎ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀgÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ D §UÉÎ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
1. 1985£Éà E¸À«AiÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï (gÀzÀÝw) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1985gÀ 34) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.6.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
``DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 2005£Éà E¸À«AiÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 1) 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (30.3.2007 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1960 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä ¥ÀÅ£ÀgÀæZÀ£É C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1960gÀ 11) 20£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š5Š1960 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``¨ÁA¨É''
JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
4. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8(2)£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ F G¥ÀRAqÀzÀ°è ``ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÉÃj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛªÀiÁr®è.
5. 1986£Éà E¸À«AiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï (gÀzÀÝw) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 40) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.11.1986 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
`vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
6. 1960£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¨ÁA¨É ¥ÀÅ£ÀgÀæZÀ£É C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1960gÀ 11) 20£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š5Š1960jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
7. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÝÄ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8 (1)£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÄʸÀÆgÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ
1973£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1973gÀ 31) 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š11Š73 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
``ªÉÄʸÀÆgÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
8. 1969£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¥ÀAeÁ¨ï «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï (gÀzÀÝw) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1969gÀ 46) 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (7Š1Š1970 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
``¥ÀAeÁ¨ï'' JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
9. 2010£Éà E¸À«AiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2010gÀ 16) 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.
¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
10. 1969£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À «zsÁ£À¥ÀjµÀvï (gÀzÀÝw) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1969gÀ 20) 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ
§AUÁ¼À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š8Š1969 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä
CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAxÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.
(3) »AzÉ ºÉýzÀ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ
wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
[170. «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1) 333£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ
«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ D gÁdåzÀ°è£À ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ
LzÀÄ£ÀÆgÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV®èzÀµÀÄÖ DzÀgÉ CgÀªÀvÀÛQÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæzÀ d£À¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ
CzÀPÉÌ ºÀAZÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå Š EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀĪÀt C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, gÁdåzÁzÀåAvÀ
MAzÉà DVgÀĪÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
[«ªÀgÀuÉ:Š
F RAqÀzÀ°è ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ, AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå :
¥ÀgÀAvÀÄ, F «ªÀgÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D
3
d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ
4
¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ, [2001 gÀ] d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄÄ ¥ÀÇtðUÉÆAqÀ ªÉÄïÉ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è£À MlÄÖ
¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄgÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ DUÀ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£É DUÀĪÀªÀgÉUÉ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À
¥Áæw¤zsÀåPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è:]
5
[ªÀÄvÀÆÛ
¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
¢£ÁAPÀ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ eÁjUÉ §gÀĪÀªÀgÉUÉ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
£ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ:

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 170£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``«ªÀgÀuÉ''UÉ §zÀ¯ÁV (3Š1Š1977
jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 2001 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ``2000zÀ'' ªÀÄvÀÄÛ
"1971gÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 2003£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "1991gÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
5. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
1
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ
CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ, F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ,-
2
[(i) 1971gÀ d£ÀUÀtw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrgÀĪÀAvÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À
¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ
3
(ii) [2001gÀ] d£ÀUÀtw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ gÁdåªÀ£ÀÄß
¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
- ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
171. «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1) «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ gÁdåzÀ°è «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ
4
¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ [ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß] «ÆgÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £À®ªÀvÀÛQÌAvÀ®Æ
PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ
(3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è,Š
(J) DzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ D gÁdåzÀ°è£À ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À, f¯Áè ªÀÄAqÀ°UÀ¼À
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß
M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀtUÀ½AzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) DzÀµÀÄÖªÀÄnÖUÉ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁV PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ DVgÀĪÀ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ CºÀðvÉUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ
CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĹzÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ DVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ°è
ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀtUÀ½AzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(¹) DzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ gÁdåzÀ°è£À ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ zÀeÉðUÉ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÀºÀ
zÀeÉðAiÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÁzÀgÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ
ªÀåQÛUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀtUÀ½AzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(r) DzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß, D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ D
¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ®èzÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(E) G½zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ (5)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤AzÀ
£ÁªÀĤzÉðòvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 2001 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ``2000zÀ'' ªÀÄvÀÄÛ
"1971gÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 2001 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 2003£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "1991gÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 10£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ``PÁ®Ä ¨sÁUÀQÌAvÀ®Æ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(1Š11Š56jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(4) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J), (©) ªÀÄvÀÄÛ (¹) G¥ÀRAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ
PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj RAqÀzÀ (r) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
£ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀ ¥Áæw¤zsÀå ¥ÀzÀÞwUÀ£ÀĸÁgÀ KPÀªÀUÁðªÀtÂÃAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
(5) gÁdå¥Á®¤AzÀ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (E) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀĤzÉðòvÀgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PɼÀPÀAqÀ
«µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ JAzÀgÉ,-
¸Á»vÀå, «eÕÁ£À, PÀ¯É, ¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉUÀ¼À°è «±ÉõÀ eÕÁ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÁåªÀºÁjPÀ
C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
172. gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À CªÀ¢ü:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄÃ
1
«¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆzÀ® ¸À¨sÉUÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ [LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À] CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ
1
ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ® ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj [LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À] CªÀ¢üAiÀÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÀÅ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
MAzÀÄ ¸À®PÉÌ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ «ÄÃgÀzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ
¤AvÀĺÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üUÉ «ÄÃj «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ «¸Àdð£ÉUÉƼÀ¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ D §UÉÎ ªÀiÁrzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¥Àæw
JgÀqÀ£Éà ªÀµÀð ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¤ªÀøvÀÛgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
173. gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ CºÀðvÉ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š
2
[(J)¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ D §UÉÎ C¢üPÀøvÀUÉƽ¹gÀĪÀ
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ
¥ÀæweÉÕ ªÀiÁr CzÀPÉÌ gÀÄdÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ;]
(©) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀĪÀ
ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ
ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ
CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ
Š gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è£À MAzÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 24£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À
§zÀ¯ÁV (6Š9Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr)
C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 30£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À'' JA§ ªÀÄÆ® ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ``DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
(3Š1Š77 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ.

2. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÁgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (J) RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

1
[174.
gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸Àdð£É:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ vÁ£ÀÄ
¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌAxÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ
¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ MAzÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À C¢üªÉñÀ£ÀzÀ
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀPÉÌ UÉÆvÀÄÛªÀiÁrgÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀqÀÄªÉ DgÀÄ wAUÀ¼À CAvÀgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) gÁdå¥Á®£ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ,Š
(J) ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ;
(©) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß «¸Àfð¸À§ºÀÄzÀÄ.]
175. ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä
gÁdå¥Á®¤UÉ EgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ gÁdåªÀÅ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ JgÀqÀgÀ°è MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ MnÖUÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ G¨sÀAiÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è DUÀ EvÀåxÀðªÁUÀzÉ G½¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ
¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß, gÁdå¥Á®£ÀÄ, gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ
PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß, ºÁUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ D ¸ÀAzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß
C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
176. gÁdå¥Á®¤AzÀ «±ÉõÀ ¨sÁµÀt:Š (1) [«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è] gÁdå¥Á®£ÀÄ,
«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ gÁdåªÀÅ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MnÖUÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ G¨sÀAiÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß PÀgÉ¢gÀĪÀÅzÀgÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß CzÀPÉÌ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3
(2) CAxÀ ¨sÁµÀtzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ZÀZÉðUÁV PÁ®ªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV * * * * ¸ÀzÀ£ÀzÀ
CxÀªÁ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß
PÀ°à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
177. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄAwæAiÀÄÄ
ªÀÄvÀÄÛ CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è CxÀªÁ D gÁdåªÀÅ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÁUÀÆ CªÀ£À£ÀÄß
¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ºÉ¸Àj¹gÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ C£ÀåxÁ CªÀÅUÀ¼À
ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä
CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 174£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è''
JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ£ÀzÀ EvÀgÀ
PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½VAvÀ D ZÀZÉðUÉ CUÀæ ¥Áæ±À¸ÀÛå PÉÆqÀĪÀAvÉ UÉÆvÀÄÛªÀiÁqÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ


178. «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë:Š gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è E§âgÀ£ÀÄß
C£ÀÄPÀæªÀĪÁV CzÀgÀ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À
¥ÀzÀªÀÅ SÁ° DzÁUÀ¯É¯Áè, CzsÀåPÀë£À£ÁßV CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÁßV ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß
DAiÉÄ̪ÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
179. CzsÀåPÀë£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ°ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D
¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š
(J) D ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀgÉ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) CAxÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ CzsÀåPÀë£ÁVzÀÝgÉ G¥ÁzsÀåPÀë¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁVzÀÝgÉ CzsÀåPÀë¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è
vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ DV£À J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ£À£ÀÄß
¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, (¹) RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë
ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÁUÀ¯É®è, «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ CzsÀåPÀë£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
180. CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À®Ä CxÀªÁ CzsÀåPÀë ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä G¥ÁzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ
ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ
CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÇ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ D GzÉÝñÀPÁÌV gÁdå¥Á®£ÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸À¨sÉAiÀÄ
¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£ÀÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ, G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÆ
UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀ
ªÀåQÛAiÀÄÆ ºÁdj®è¢zÀÝgÉ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
181. CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ
CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:Š (1) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, CzsÀåPÀë£ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À
¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ
CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 180£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ
G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ
¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ
CzsÀåPÀë£ÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ 189£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, CAxÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ CAxÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è EvÀgÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÀPÉÆqÀĪÀ ºÀPÀÄÌ CªÀ¤VgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ, ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĪÁVgÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
182. «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw:Š «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À
¥ÀjµÀvÀÄÛ, vÀ£Àß E§âgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV CzÀgÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ DAiÉÄÌ
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ° DzÁUÀ¯É®è ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
183. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀzÀUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt
ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š
(J) D ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) CAxÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVzÀÝgÉ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwUÉ CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVzÀÝgÉ ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) D ¥ÀjµÀwÛ£À DV£À J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ£À£ÀÄß
¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, (¹) RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë
ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
184. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ
CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ
£ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÇ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÀ°è D GzÉÝñÀPÁÌV gÁdå¥Á®£ÀÄ £ÉêÀÄPÀ
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¥ÀjµÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ, CxÀªÁ CªÀ£ÀÆ
UÉÊgÀĺÁdjgÀĪÁUÀ D ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀ
ªÀåQÛAiÀÄÆ ºÁdj®è¢zÀÝgÉ, D ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð
¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
185. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ
CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:Š (1) «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ
vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CxÀªÁ
G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ
G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ 184£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ
¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À°è
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ
¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ 189£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, CAxÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ
ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ
¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ ºÀPÀÄÌ CªÀ¤VgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
186. CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ºÁUÀÆ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ:Š
«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë¤UÉ ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwUÉ gÁdåzÀ
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ
¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

187. gÁdå«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ:Š (1) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ


¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
CrØAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÁV CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(2) gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ.

(3) (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, gÁdå¥Á®£ÀÄ


«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÉÆA¢UÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹ D ¸À¨sÉAiÀÄ
CxÀªÁ D ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
«¤AiÀīĸÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
gÀavÀªÁzÀ PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀŪÉà G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À ¤ªÀðºÀuÉ
188. ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À
¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁdå¥Á®£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CxÀªÁ gÁdå¥Á®¤AzÀ D §UÉÎ
£ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ D GzÉÝñÀPÁÌV ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è PÉÆqÀ¯ÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C£ÀĸÁgÀ
¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

189. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁ£À, SÁ°¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ K£Éà EzÁÝUÀÆå PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÀA:Š
(1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀPÉÆqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ J®è ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß
¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ
¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄvÀ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤uÁðAiÀÄPÀ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
CzÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ° DVzÁÝUÀÆå D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è AiÀiÁªÀŪÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°è PÀĽwgÀ®Ä, ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä CxÀªÁ C£ÀåxÁ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀQÌ®èzÀ AiÀiÁgÉÃ
ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÁUÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ D vÀgÀĪÁAiÀÄ PÀAqÀÄ §AzÁUÀÆå, D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, D gÁdåzÀ


«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄ®Ä MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀÄA¢ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CxÀªÁ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ
¸ÀASÉåAiÀÄ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ Š EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉZÉÆÑà CzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ
PÉÆÃgÀA DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(4) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è PÉÆÃgÀA
E®è¢zÀÝgÉ, PÉÆÃgÀA DUÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ
¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ
190. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À
¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÉ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CªÀ£ÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è G°èTvÀªÁVgÀĪÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CAxÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À
¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÉ, DUÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÀa¹zÀ 1¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV CªÀ£ÀÄ D gÁdåUÀ¼À°è MAzÀÄ gÁdåzÀ ºÉÆgÀvÀÄ G½zÀ gÁdåUÀ¼À
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀPÉÌ D ªÉÆzÀ¯Éà gÁfãÁªÉÄ PÉÆnÖgÀ¢zÀÝgÉ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É D J®è
gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À°è CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ° DUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š


2
(J) [191£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è CxÀªÁ (2) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è] £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ
C£ÀºÀðvÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀºÀðvÉUÉ M¼ÀUÁzÀgÉ; CxÀªÁ
3
[(©)
CzsÀåPÀë¤UÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀPÉÌ
gÁfãÁªÉÄ PÉÆlÖgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ
CAVÃPÀj¹zÀgÉ]

Š D £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:


4
[¥ÀgÀAvÀÄ,
(©) G¥ÀRAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁfãÁªÉÄAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ zÉÆgÉwgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ C£ÀåxÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ
vÉÆÃgÀĪÀAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀßÄ £ÀqɹzÀ §½PÀ, D gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ CxÀªÁ CzÀÄ
£ÉÊdªÁzÀÄzÀ®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀgÉ, CªÀ£ÀÄ CAxÀ gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

1. 1950£Éà E¸À«AiÀÄ KPÀPÁ°PÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¤µÉÃzsÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ Š ¨sÁgÀvÀ «±ÉõÀ gÁd¥ÀvÀæzÀ 678£Éà ¥ÀÄlzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ
ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É J¥sï. 46/50Š¹, ¢£ÁAPÀ: 26Š1Š1950 £ÉÆÃr.
2. 1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``191£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉÃ
RAqÀzÀ°è’’ JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, DªÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (©) G¥ÀRAqÀPÉÌ
§zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
(4) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ CgÀªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À
CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ CzÀgÀ J®è ¸À¨sÉUÀ½UÀÆ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀgÉ, CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ
WÉÆö¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj CgÀªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀ̺ÁPÀĪÀ°è D ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁzÀ
CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ® ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌ
vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
191. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,-
(J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ
C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ ºÁUÉ C£ÀºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ
PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÉAiÉÆà CAxÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß
zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝgÉ;
(©) C¸Àé¸ÀÜavÀÛ£ÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ºÁUÉAzÀÄ WÉÆö¹zÀÝgÉ;
(¹) C«ªÀÄÄPÀÛ ¢ªÁ½AiÀiÁVzÀÝgÉ;
(r) ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁV®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdåzÀ £ÁUÀjÃPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀéEZÉá¬ÄAzÀ
Dfð¹zÀgÉ CxÀªÁ MAzÀÄ «zÉò gÁdåPÉÌ ¤µÉ× CxÀªÁ C£ÀĸÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArzÀÝgÉ;
(E) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAzÀÄ
C£ÀºÀðUÉƽ¹zÀÝgÉ.
- CªÀ£ÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä CxÀªÁ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä
C£ÀºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[«ªÀgÀuÉ:Š
F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ªÀÄAwæAiÀiÁVgÀĪÀ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯ÉÃ, CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
2
[(2)
ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁVzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ
CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
3
[192.¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À wêÀiÁð£À:Š (1) MAzÀÄ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ AiÀiÁgÉÃ
¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ 191£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖzÁÝ£ÉAiÉÄà ºÉÃUÉ
JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ, D ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß gÁdå¥Á®£À wêÀiÁð£ÀPÉÌ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ CªÀ£À
wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(2) F C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ
GzÉÝñÀUÀ½UÁV’’ JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.3.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.3.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 192£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß MAzÁzÀ ªÉÄïÉÆAzÀgÀAvÉ 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 33£ÉÃ
¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ªÀÄvÀÄÛ 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ
25£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀAvÉ N¢PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV gÁdå¥Á®£ÀÄ
ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D C©ü¥ÁæAiÀÄPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
193. 188£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ CºÀð£ÁV®è¢gÀĪÁUÀ
CxÀªÁ C£ÀºÀðvÉUÉƽ¹gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV PÀĽvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ zÀAqÀ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ
«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV 188£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ, CxÀªÁ
CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ vÁ£ÀÄ CºÀð£ÁV®èªÉAzÀÄ w½zÀÆ CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ vÁ£ÀÄ C£ÀºÀð£ÁVgÀĪɣÉAzÀÄ w½zÀÆ CxÀªÁ
¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è
PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹gÀĪÀÅzÀÄ CªÀ¤UÉ w½¢zÀÆÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀgÉ CxÀªÁ
ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ, CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ PÀĽvÀ CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆlÖ ¥Àæw¢£ÀPÀÆÌ L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À zÀAqÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä
§zÀÞ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D zÀAqÀªÀ£ÀÄß D gÁdåPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á®zÀAvÉ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
gÁdå«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ
194. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š
(1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁܬÄà DzÉñÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæ å«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸À«ÄwAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀPÉÌ CxÀªÁ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀŪÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ
C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀ¢UÉ, ¥ÀvÀæPÉÌ, ªÀÄvÀUÀ½UÉ CxÀªÁ £ÀqÀªÀ½UÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÁUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) EvÀgÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ
¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À
1
ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ¥Àj¨sÁ¶¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¥Àj¨sÁ¶¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, [1978gÀ ¸ÀA«zsÁ£À
(£À®ªÀvẠ́߮Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ eÁjUÉ §gÀĪÀ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è D ¸À¨sÉUÉ, CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ½UÉ EzÀÝAvÀºÀ CªÉà C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(4) (1)£ÉAiÀÄ, (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ
¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV, D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ
CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀ
¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
195. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ:Š MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ D
gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ
¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è DAiÀiÁAiÀÄ ¥ÁæAwÃAiÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝAxÀ
zÀgÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

«zsÁ¬Äà ¥ÀæQæAiÉÄ
196. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ
ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ 198£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 207£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ,
AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÀÄ.

(2) 197£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 198£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ
gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr¬Ä®èzÉ CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
M¦àgÀĪÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀªÁV ªÀiÁvÀæªÉà M¦àPÉÆArgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D
«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹gÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ


¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹zÀ PÁgÀt¢AzÀ CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.

(4) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀzÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ


«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£É¬ÄAzÁV CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.

(5) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À°è


EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£É¬ÄAzÁV CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

197. zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À®èzÀ EvÀgÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÉÄïÉ


¤§ðAzsÀ:Š (1) «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sɬÄAzÀ MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁV
CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ,Š

(J) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¥ÀjµÀvÀÄÛ wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÉ; CxÀªÁ

(©) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀÄÄA¢j¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ CzÀÄ D ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀzÉ


ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ PÁ® UÀw¹zÀÝgÉ; CxÀªÁ

(¹) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ M¥ÀàzÉ EgÀĪÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉÆA¢UÉ D ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ


CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ

Š «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CzÉÃ


C¢üªÉñÀ£ÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ ªÀÄÄA¢£À AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üªÉñÀ£ÀzÀ¯ÁèUÀ° «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ, ¸ÀÆa¹zÀ CxÀªÁ
M¦àPÉÆAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÀ½zÀÝ°è D wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ½®èzÉAiÉÄà ¥ÀÅ£ÀB
CAVÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ºÁUÉ CAVÃPÀj¹zÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ.

(2) «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ºÁUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸À® «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ
vÀgÀĪÁAiÀÄ,Š

(J) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¥ÀjµÀvÀÄÛ wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÉ; CxÀªÁ

(©) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀÄÄA¢j¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ


CAVÃPÀøvÀªÁVgÀzÉ; MAzÀÄ wAUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑ PÁ® UÀw¹zÀÝgÉ; CxÀªÁ

(¹) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ M¥ÀàzÉ EgÀĪÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉÆA¢UÉ D ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ


CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ

Š D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ¸ÀÆa¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ M¦àgÀĪÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄ


AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, CAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀªÁV, «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸À® CzÀÄ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ
gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
198. zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «±ÉõÀ ¥ÀæQæAiÉÄ:Š (1) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À°è
ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ
²¥sÁgÀ¸ÀÄ PÉÆÃj CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ vÀ£ÀUÉ vÀ®Ä¦zÀ
¢£ÁAPÀ¢AzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV vÀ£Àß ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼ÉÆqÀ£É D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ »AzÀPÉÌ
PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À J®è ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è
AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß M¥À৺ÀÄzÀÄ CxÀªÁ wgÀ¸ÀÌj¸À§ºÀÄzÀÄ.
(3) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀgÉ D zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ
«zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ M¦àPÉÆAqÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉÆA¢UÉ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ
CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À AiÀiÁªÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÆß «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ M¥Àà¢zÀÝgÉ D zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ
²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÝÄ¥ÀrUÀ¼ÀÄ E®èzÉAiÉÄà «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà G¨sÀAiÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(5) «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ CzÀgÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÁV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß,
ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¢zÀÝgÉ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ
ªÉÄÃ¯É CzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV
¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
199. ``zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ’’ JA§ÄzÀgÀ ¥Àj¨sÁµÉ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ F
PɼÀPÀAqÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß
zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ,Š
(J) AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ, gÀzÀÄݪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ
«¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ;
(©) gÁdåªÀÅ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà SÁwæ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
«¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ D gÁdåªÀÅ ªÀ»¹PÉÆArgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀ»¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ºÀtPÁ¹£À
AiÀiÁªÀŪÉà ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ;
(¹) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ CxÀªÁ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ C©ügÀPÉë ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢üUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß
¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CzÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ;
(r) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ;
(E) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀѪÀ£ÀÄß gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀѪÉAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ
CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ;
(J¥sï) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß dªÉĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ
CAxÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C©ügÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ; CxÀªÁ
(f) (J) ¬ÄAzÀ (J¥sï) ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ
¥Áæ¸ÀAVPÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ.
(2) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ dįÁä£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ ºÀtzÀ gÀÆ¥ÀzÀ zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ
¯ÉʸɣÀÄìUÀ½UÉ CxÀªÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ¦üÃd£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉA§
PÁgÀt ªÀiÁvÀæ¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CxÀªÁ ¤PÁAiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉÃ
vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀiÁ¦üªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ
«¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ, CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÀÄAr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ
zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉà CxÀªÁ C®èªÉà JA§ ¥Àæ±Éß GzÀ㫹zÀgÉ D §UÉÎ D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£À wêÀiÁð£ÀªÉÃ
CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß 198£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ
200£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¥Á®£À C£ÀĪÀÄwUÁV M¦à¸ÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉA§ÄzÁV «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ
CzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹ vÀ£Àß ¸À» ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
200. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw:Š MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ MAzÀÄgÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÁUÀ CxÀªÁ
«zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ
CAVÃPÀøvÀªÁzÁUÀ, CzÀ£ÀÄß gÁdå¥Á®¤UÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ vÀ£Àß C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ CzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»r¢gÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV CzÀ£ÀÄß
PÁ¬ÄÝj¹gÀĪÀÅzÁV WÉÆö¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÀÄwUÁV gÁdå¥Á®¤UÉ M¦à¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É, CzÀÄ
zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÁV®è¢zÀÝgÉ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉÃ
¤¢ðµÀÖªÁzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAzÉñÀzÀ°è
²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀŪÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀÅzÀgÀ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀzÉÆqÀ£É D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß
ºÁUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ, «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£À CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß vÀzÀ£ÀĸÁgÀ ¥ÀÅ£ÀB
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ£À CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr E®èzÉ
¥ÀÅ£ÀB CAVÃPÀj¹, gÁdå¥Á®£À C£ÀĪÀÄwUÁV M¦à¹zÀgÉ, gÁdå¥Á®£ÀÄ CzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÁzÀgÉ, CzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ
AiÀiÁªÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝò¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÁÜ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è D
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÉ CAxÀ «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ
C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
201. ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ:Š «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð-¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV
gÁdå¥Á®£ÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÁUÀ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ vÁ£ÀÄ C£ÀĪÀÄw PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV, CxÀªÁ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
vÀqÉ»r¢gÀĪÀÅzÁV WÉÆö¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÁV®è¢zÀÝgÉ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, gÁdåzÀ
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ 200£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁzÀ
¸ÀAzÉñÀzÀ ¸À»vÀ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¥Á®¤UÉ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ
ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ, D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAxÀ ¸ÀAzÉñÀªÀÅ vÀ®Ä¦zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À
CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV, D ¸ÀAzÉñÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ D ¸ÀzÀ£À¢AzÀ
CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ ¸À»vÀ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr¬Ä®èzÉ ¥ÀÅ£ÀB CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV
gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ¥ÀÅ£ÀB M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ
202. ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ ¥Àæw ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁdåzÀ
CAzÁdÄ dªÉÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¨sÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß ``ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæ'' JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ.
(2) ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼À°è,Š
(J) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀѪÉAzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è «ªÀj¹gÀĪÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß
¨sÀj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ
(©) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ RZÀÄðªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝò¹gÀĪÀ EvÀgÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ
ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß
Š ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸Àé ¯ÉPÀÌPÉÌ RZÀÄð ©Ã¼ÀĪÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÉZÀÑ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¹
vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) F PɼÀPÀAqÀ ªÉZÀѪÀÅ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁUÀĪÀ ªÉZÀѪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š
(J) gÁdå¥Á®£À G¥À®©ÞUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ªÉZÀÑ ;
(©) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ
gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ;
(¹) §rØ, ¸Á® wÃgÀĪÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ IÄt «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ gÁdå¸ÀPÁðgÀªÀÅ
ºÉÆuÉAiÀiÁVgÀĪÀ IÄt¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß JvÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ IÄt wÃjPÉ ¸ÉêÉUÉ ºÁUÀÆ
IÄt«ªÉÆÃZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ªÉZÀÑ;
(r) AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÉZÀÑ;
(E) AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁjPÉ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ
LwÃ¥ÀÅðUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÉƧ®UÀÄUÀ¼ÀÄ;
(J¥sï) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÉ
ºÉÆj¸À¯ÁVgÀĪÀ ªÉZÀÑ JAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑ.
203. CAzÁdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ¥ÀæQæAiÉÄ:Š (1) CAzÁdÄUÀ¼À°è gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ
ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄvÀPÁÌV M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ F RAqÀzÀ°è
EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, CAxÀ CAzÁdÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà CAzÁd£ÀÄß «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ZÀað¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
CrØAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) ¸ÀzÀj CAzÁdÄUÀ¼À°è EvÀgÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÁV ¨ÉÃrPÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è
«zsÁ£À¸À¨sÉUÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä CxÀªÁ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
¤gÁPÀj¸À®Ä CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå¥Á®£À ²¥sÁgÀ¹£À ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
204. zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) 203£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÉ M¦àUÉ
PÉÆlÖ vÀgÀĪÁAiÀÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É,Š
(J) ¸À¨sÉAiÀÄÄ D jÃw M¦àUÉ PÉÆlÖ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ
(©) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ, DzÀgÉ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ F »AzÉ
EqÀ¯ÁVzÀÝ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ°è vÉÆÃj¹zÀÝ ªÉƧ®VUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «ÆgÀzÀµÀÄÖ
ªÉZÀѪÀ£ÀÄß
Š ¨sÀj¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß
ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ºÁUÉ M¦àUÉ PÉÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ
UÉÆvÀÄÛUÀÄjAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß
ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ, ¥ÀjuÁªÀĪÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ gÁdåzÀ
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ F
RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ CAVÃPÁgÁºÀðªÉà ºÉÃUÉ JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉÃ
CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) 205£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 206£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ºÀtªÀ£ÀÄß, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV CAVÃPÀøvÀªÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ «¤AiÉÆÃUÀzÀ
ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀvÀÄ EvÀgÀ jÃwAiÀÄ°è »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
205. ¥ÀÇgÀPÀ, ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ C¢üPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ,Š
(J) 204£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, ZÁ°Û
ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¸ÉêÉUÉ ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV C¢üPÀøvÀUÉƽ¹zÀ ªÉƧ®UÀÄ D ªÀµÀðzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÉ
¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀgÉ CxÀªÁ D ZÁ°Û ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è
GzÉÝò¹®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉƸÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀÇgÀPÀ CxÀªÁ C¢üPÀ ªÉZÀÑzÀ
CUÀvÀåvɪÀÅAmÁzÀgÉ, CxÀªÁ
(©) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉUÁV ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è D ªÀµÀðPÉÌ PÉÆqÀ¯ÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ºÀtªÀÅ D ¸ÉêÉUÁV ªÉZÀѪÁVzÀÝgÉ
Š ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, D ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ
¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ CxÀªÁ CAxÀ C¢üPÀ ªÉƧ®VUÉ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ
ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) 202, 203 ªÀÄvÀÄÛ 204£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ D
«ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉZÀÑzÀ CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä
gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀAvÉAiÉÄÃ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑzÀ CxÀªÁ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ ºÁUÀÆ CAxÀ ¨ÉÃrPÉUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀt «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
206. ¯ÉÃSÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwÛ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ »AzÉ ºÉýzÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ,Š
(J) AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀPÉÌ ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 203£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ¤AiÀīĹzÀ
PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ D ªÉZÀÑzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è 204£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ¨sÁUÀPÉÌ, CAzÁdÄ
ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÄAavÀªÁV CAxÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä;

(©) ¸ÉêÉAiÀÄÄ ¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÁÝVgÀĪÀ CxÀªÁ C¤²ÑvÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ
«ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉÆqÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ D ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À®Ä DUÀzÉà EzÀÝgÉ gÁdåzÀ
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ½AzÀ C¤jÃQëvÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸À®Ä C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä;

(¹) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ZÁ°Û¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃj®èzÀ C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä

Š C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ

ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀzÀj C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÉ M¦àUÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D GzÉÝñÀUÀ½UÁV gÁdåzÀ


¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ
C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) 203£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 204£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ
ºÀt «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀAvÉAiÉÄÃ
(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß
ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

207. ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) 199£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J)
¬ÄAzÀ (J¥sï) ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ
«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁdå¥Á®£À ²¥sÁgÀ¹£À ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ªÀÄvÀÄÛ
CAxÀ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À°è ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:

¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ gÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ
wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¹£À CUÀvÀå«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(2) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ, dįÁä£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ ºÀtgÀÆ¥ÀzÀ zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß
«¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¯ÉʸɣÀÄìUÀ½UÉ CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ¦üÃd£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ
G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CxÀªÁ ¤PÁAiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ
GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ
CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄ£À UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀt¢AzÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ
»AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(3) AiÀiÁªÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀUÉƽ¹ eÁjUÉ vÀAzÀgÉ, gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉZÀÑ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV §gÀĪÀÅzÉÆà D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ
CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀB ¥ÀæQæAiÉÄ
208. ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ vÀ£Àß ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ
PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.

(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀªÀgÉUÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ


¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è, D gÁdåPÉÌ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÁæAvÀzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀÄ°èzÀݪÉÇà CªÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CªÀÅUÀ¼À°è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀªÀrPÉUÀ½UÉ
M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è gÁdå¥Á®£ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÉÆqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, D JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.

209. gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
«¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è ¸ÀªÀiÁ¥ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁdåzÀ «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®ªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À §UÉV£À CxÀªÁ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀ
§UÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß
CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ 208£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ CxÀªÁ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀÄPÉÌ
CxÀªÁ D C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀî
AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀÄPÉÌ CxÀªÁ ¸ÁܬÄà DzÉñÀPÉÌ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ C¸ÀAUÀvÀªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ
G¥À§AzsÀªÀÅ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

210. «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ:Š (1) ¨sÁUÀ XVII gÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, 348£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀªÀÅ D gÁdåzÀ gÁd¨sÁµÉAiÀÄ°è CxÀªÁ
gÁd¨sÁµÉUÀ¼À°è CxÀªÁ »A¢AiÀÄ°è CxÀªÁ EAVèö£À°è £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ°è vÀ£Àß «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä
DUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀ°è CªÀ£À ªÀiÁvÀø¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä,D gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ
C£ÀĪÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ
¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀ ``CxÀªÁ
EAVèö£À°è'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ D C£ÀÄZÉáÃzÀªÀÅ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
1 2
[¥ÀgÀAvÀÄ, [»ªÀiÁZÀ®
¥ÀæzÉñÀ, ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wæ¥ÀÅgÀ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À] ¸ÀA§AzsÀzÀ°è
F RAqÀªÀÅ, CzÀgÀ°è §gÀĪÀ ``ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV ``E¥ÀàvÉ ÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÉÃj¹zÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ :]

1. 1970£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1970gÀ 53) 46£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (25Š1Š71jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1971£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£ÉAiÀÄ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1971gÀ 81) 71£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``»ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ
gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (21Š1Š1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
1 23
[ªÀÄvÀÆÛ
¥ÀgÀAvÀÄ, [ [CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, UÉÆêÁ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA] gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À]
¸ÀA§AzsÀzÀ°è F RAqÀªÀÅ, CzÀgÀ°è §gÀĪÀ ``ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ``£À®ªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ''
JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
211. «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è ZÀZÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
AiÀiÁgÉà £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è£À CªÀ£À ªÀvÀð£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è
AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀZÉðAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è.
212. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) gÁdåzÀ «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®zÀ°è£À AiÀiÁªÀŪÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è D¥Á¢¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄzÉÆõÀzÀ DzsÁgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ
PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ CxÀªÁ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, D
«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀ C¢üPÁjAiÀÄ°è CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸Àå£À°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀŪÉÇÃ, D AiÀiÁgÉà C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ
¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛUÉ
M¼À¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

CzsÁåAiÀÄ Š IV gÁdå¥Á®£À «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀ


213. «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä gÁdå¥Á®£À C¢üPÁgÀ:Š (1) gÁdåzÀ
«zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ CxÀªÁ gÁdåzÀ°è «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ°è «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯ÉÃ
PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ D
¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ CUÀvÀåªÉAzÀÄ vÀ£ÀUÉ vÉÆÃgÀĪÀAxÀ CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ,Š
(J) «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ D CzsÁåzÉñÀzÀ°ègÀĪÀAxÀªÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è
ªÀÄAr¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV
¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀÄzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÀÝgÉ; CxÀªÁ
(©) CªÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¸ÀĪÀÅzÀÄ
CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ; CxÀªÁ
(¹) CªÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß gÁµÀÖ æ¥ÀwAiÀÄ
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄÄ zÉÆgÉAiÀÄzÉ ºÉÆÃzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è F
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀÄ C¹AzsÀĪÁUÀÄwÛzÀÝgÉ
Š gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ C£ÀÄzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉAiÉÄà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ CzsÁåzÉñÀªÀÅ gÁdå¥Á®¤AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ gÁdåzÀ
«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀAvÉAiÉÄà §®ªÀżÀîzÁÝVAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVAiÀÄÆ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ
CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß,Š

1. 1986gÀ «ÄeÉÆÃgÁA C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 39£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1986gÀ CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 69) 42£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``«ÄeÉÆÃgÁA gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®''
JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (20Š2Š87 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1987gÀ UÉÆêÀ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï ¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£ÉAiÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀÄuÁZÀ®¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ
«ÄeÉÆÃgÁA'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (30Š5Š1987jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(J) gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ gÁdåzÀ°è «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ EzÀÝ°è CªÉgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À
ªÀÄÄAzÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¥ÀÅ£ÀB ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÁV¤AzÀ DgÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ C£ÀAvÀgÀ
CxÀªÁ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀzÉ EgÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ
«zsÁ£À ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ°è CzÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀÄPÉÌ M¦àUÉ PÉÆlÖgÉ, D
¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ CzÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆmÉÆÖqÀ£ÉAiÉÄÃ
CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è gÁdå¥Á®£ÀÄ »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ.
«ªÀgÀuÉ:Š «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¢£ÁAPÀUÀ¼À°è ¥ÀÅ£ÀB
¸ÀªÀiÁªÉñÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÀgÉ¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, D ¢£ÁAPÀUÀ¼À°è D£ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ
DgÀÄ ªÁgÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀ̺ÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) AiÀiÁªÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀUÉƽ¹zÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ
gÁdå¥Á®£ÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÉ ¹AzsÀĪÁUÀÄwÛgÀ°®èªÉÇà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CAxÀ CzsÁåzÉñÀªÀÅ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢ü¤AiÀĪÀÄPÉÌ CxÀªÁ
C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀÄzÉñÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
ºÉÆgÀr¹zÀ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ
gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀĪÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
* * *
CzsÁåAiÀÄ Š V - gÁdåUÀ¼À GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
2
214. gÁdåUÀ½UÁV GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ:Š * * * ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÀÆÌ MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3
* * *
215. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÇ
C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¤AzÀ£ÉUÉ ²Që¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ CAxÀ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
216. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À gÀZÀ£É:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ M§â ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÁ®PÁ®PÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß
M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
4
* * *

1. 1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ
¸À»vÀªÁV) (4)£ÉAiÀÄ RAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ
27£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ (1) JA§
CAQUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DªÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. CzÉà wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À£ÀÄß
©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
4. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 11£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
217. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:Š (1) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É, gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÉÆqÀ£É
¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, D
GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ
1
EgÀĪÀ ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ [ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ PÁAiÀiÁðxÀð £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
2
224£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¤UÉ [CgÀªÀvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀð]
ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:]
¥ÀgÀAvÀÄ,Š
(J) £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ;
(©) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀPÁÌV 124£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (4)£ÉAiÀÄ
RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAxÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ;
(¹) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÁßV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
£ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀgÉ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ CªÀ£À£ÀÄß
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀUÁð¬Ä¹zÀgÉ CAxÀ £ÉêÀÄPÀ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuɬÄAzÁV D £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¥ÀzÀªÀÅ
SÁ°AiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ,Š
(J) PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ; CxÀªÁ
3
(©) * * * GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁV CxÀªÁ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ CAxÀ
4
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¤gÀAvÀgÀªÁV PÀ¤µÀ× ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ ***
4
* * *
Š CªÀ£ÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
«ªÀgÀuÉ:Š F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV,Š
5
[(J) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è MAzÀÄ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ
ºÁPÀĪÀ°è CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ vÀgÀĪÁAiÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
£ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ
C¢üãÀzÀ°è PÁ£ÀƤ£À «±ÉõÀ eÕÁ£ÀªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß
¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ;]
1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 12£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì CªÀ¤UÉ
vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÉ D ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ
§zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÁdåzÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
4. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 36£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ``CxÀªÁ'' JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ``¹'' G¥ÀRAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À
(£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ ©qÀ¯ÁVzÉ.
5. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
1
[(JJ)] M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è, CªÀ£ÀÄ
2
£ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁzÀ C£ÀAvÀgÀ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ [£ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ
CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è PÁ£ÀƤ£À «±ÉõÀ eÕÁ£ÀªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ]
AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ CxÀªÁ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ, 1947£ÉAiÀÄ
E¸À« DUÀ¸ïÖ ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1935gÀ°è ¥Àj¨sÁ¶¸À¯ÁzÀAvÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ
M¼ÀUÉ CqÀPÀªÁVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrzÀÝ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ
CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3
[(3)
GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ªÀAiÀĹì£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±Éß GzÀ㫹zÀgÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ
ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ D ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß wêÀiÁð¤¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
wêÀiÁð£ÀªÀÅ CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
218. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉ®ªÀÅ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ:Š
124£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (4)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (5)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀiÁrzÀ
G¯ÉèÃRUÀ½gÀĪÀ PÀqÉAiÀįÉè¯Áè GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è CªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ®Æè C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
219. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š 4* * * GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À
ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ CªÀ¤AzÀ D §UÉÎ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV
PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß ¸À» ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
5
[220. SÁAiÀÄA £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ:Š F
¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁAiÀÄA £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ EvÀgÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÉÆgÀvÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ EvÀgÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÁ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
«ªÀgÀuÉ:Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ
6
wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀÝ gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.]
1. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979 jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) (J) RAqÀPÉÌ (JJ) RAqÀ JAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀB CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
2. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 36£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``£Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ''
JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (3Š1Š1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV) eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
4. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``MAzÀÄ gÁdåzÀ°è''
JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
5. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 13£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 220£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
6. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À 1£ÉAiÀÄ vÁjÃRÄ.
1
221. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š [(1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ PÀ°à¸ÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉÃ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

(2) ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁ®PÁ®PÉÌ
¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÊgÀĺÁdj gÀeÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ
ºÁUÉ ¤zsÁðgÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAxÀ ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ
ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ UÉÊgÀĺÁdj gÀeÉ CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CªÀ£À
ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ C£ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

222. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1)
2
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, M§â £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß * * *
MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.
3
[(2) M§â £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÁUÀ CxÀªÁ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ
¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ C£ÀAvÀgÀ EvÀgÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀA§¼ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
¥ÀjºÁgÀ ¨sÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤zsÀðj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤UÀ¢ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀjºÁgÀ
¨sÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

223. PÁAiÀiÁðxÀð ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ £ÉêÀÄPÀ:Š GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ
SÁ°AiÀiÁzÁUÀ CxÀªÁ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ
PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁzÁUÀ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¥ÉÊQ D
GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
4
[224.
ºÉZÀÄѪÀj ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðxÀð £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðªÀÅ
vÁvÁÌ°PÀªÁV ºÉZÁÑVgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÁQ G½¢gÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ
CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀvÁÌ®zÀ°è ºÉaѸÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ PÀAqÀħAzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ vÀPÀÌ
CºÀðvÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ vÁ£ÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ D
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
1. 1986£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.4.1986 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
(1)£Éà RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÝÄ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 14£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀvÀPÀÌ'' JA§
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 14£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÆ® (2)£ÉAiÀÄ RAqÀªÀ£ÀÄß
©lÄÖ©qÀ¯ÁVvÀÄÛ, 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÝÄ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
4. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 15£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 224£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(2) ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ®èzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ, UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ
PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁgÀt¢AzÀ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVgÀĪÁUÀ
CxÀªÁ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÁvÁÌ°PÀªÁV ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÁUÀ
SÁAiÀÄA £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀPÀÌ CºÀðvÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
(3) AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ PÁAiÀiÁðxÀð £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀ
1
ªÀåQÛAiÀÄÆ [CgÀªÀvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀð] ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©zÀ §½PÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
2
[224J.
GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ªÀøvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå,
AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, CzÉÃ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è PÉÆÃgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ PÉÆÃgÀ¯ÁzÀ
D ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ ºÁUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À J®è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß,
C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀ£À£ÀÄß D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÉAzÀÄ C£ÀåxÁ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, »AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÀĽvÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀªÀÄäw¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀÅzÁV
¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
225. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀªÁå¦Û:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ F
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À PÁgÀt¢AzÁV D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ
ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀªÁå¦Û
ªÀÄvÀÄÛ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ KPÀ £ÁåAiÀĦÃoÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉÃ
CxÀªÁ «¨sÁVÃAiÀÄ £ÁåAiÀĦÃoÀUÀ¼À°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀÅzÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ D
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ C£ÀÄPÀæªÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ
DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è EzÀÝAxÀªÀÅUÀ¼Éà DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
3
[¥ÀgÀAvÀÄ,
gÁd¸ÀéPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÁUÀ DzÉò¸À¯ÁzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¸À®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ ¤§ðAzsÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖvÉÆÛà D AiÀiÁªÀÅzÉà ¤§ðAzsÀªÀÅ
E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ CAxÀ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

1. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀð'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÆ® ¥ÀgÀAvÀÄPÀªÀ£ÀÄß 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 37£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ
(1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVvÀÄÛ.
1
[226. PÉ®ªÀÅ jlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 32£ÉAiÀÄ
2
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, * * * ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è
C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÉÆà D gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼ÁzÀåAvÀ, D gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄÄavÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ III£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À
ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀPÁÌV ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß,
3
DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ [ºÉéAiÀĸï PÁ¥Àð¸ï, ªÀiÁåAqÀªÀĸï, ¥ÉÇæû©µÀ£ï, PÉÆêÁgÀAmÉÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¶ðAiÉÆÃgÀj
¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ jlÄÖUÀ¼ÀÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ jlÄÖUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

(2) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀPÉÌ, ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀåQÛUÉ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ jlÄÖUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆgÀr¸À®Ä (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB ªÁådåPÁgÀtªÀÅ
GzÀ㫹gÀĪÀ gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÉÆà D
AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CAxÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CAxÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀÅ CxÀªÁ CAxÀ
ªÀåQÛAiÀÄ ¤ªÁ¸À¸ÁÜ£ÀªÀÅ D gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼ÉƼÀUÉ E®è¢zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.
4
[(3)
(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À CfðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ£À
«gÀÄzÀÞ ¤§ðAzsÀPÁeÕÉAiÀÄ CxÀªÁ vÀqÉAiÀiÁeÕÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è,Š

(J) CAxÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À DzÉñÀzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸ÀĪÀ J®è
zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß CAxÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ¤UÉ MzÀV¸ÀzÉ; ªÀÄvÀÄÛ

(©) CAxÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ¤UÉ CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ

- ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÆÃ, D AiÀiÁgÉà ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ CAxÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀgÉ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ£À ¥ÀgÀªÁV CAxÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D
¥ÀPÀëPÁgÀ¤UÉ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ£À £ÁåAiÀĪÁ¢UÉ CAxÀ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÉ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ D
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ¢£ÁAPÀ CxÀªÁ CAxÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ MzÀV¹zÀ ¢£ÁAPÀŠEªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ
vÀgÀĪÁAiÀÄzÉÆÝà D ¢£ÁAPÀ¢AzÀ JgÀqÀĪÁgÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ CxÀªÁ D CªÀ¢üAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄÄaÑzÀÝgÉ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ
ªÉÆzÀ®Ä GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CzÀ£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ D CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ «¯É ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ D
ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À DzÉñÀªÀÅ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÁUÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÀÅ ªÀÄÄVzÀ
§½PÀ vÉgÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

1. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 38£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 226£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(1Š2Š1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1977£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DzÀgÉ 131J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ
226J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CAQUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß (13Š4Š1978jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 30£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ºÉéAiÀĸï PÁ¥Àð¸ï, ªÀiÁåAqÀªÀĸï,
¥ÉÇ滩µÀ£ï PÉÆêÁgÀAmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¸À¶ðAiÉÆÃgÀj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ jlÄÖUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ
¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ``ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀvÉAiÀÄÄ ¸ÁgÀ¨sÀÆvÀªÁzÀ £ÁåAiÀÄ«¥sÀ®vÉUÉ JqÉUÉÆnÖzÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀ
¨sÁUÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1Š8Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. CzÉà 30£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3), (4), (5) ªÀÄvÀÄÛ (6)£Éà RAqÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1.8.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
1
[(4)]
F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ 32£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
(2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀĪÀAxÀzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
2
226J. [226£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è PÉÃAzÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀä PÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß
¥ÀgÁå¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌ zÀÝ®è.] 1977£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ
(13Š4Š78 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
3
227. J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üÃPÀëuÁ¢üPÁgÀ:Š [(1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ, CzÀÄ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÉÆà D gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À
DzÀåAvÀ EgÀĪÀ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢üÃPÀëuÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(2) »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀéAiÀÄPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀzÀAvÉ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ,Š
(J) CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ «ªÀgÀ ¥ÀnÖPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ;
(©) CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀzÀÞw ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÁªÀiÁ£Àå
¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß gÀa¹ ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) CAxÀ AiÀiÁªÀŪÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß, £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß EqÀvÀPÀÌzÉÆÝà CAxÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.
(3) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À µÀjÃ¥sÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè UÀĪÀiÁ¸ÀÛjUÉ ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ½UÉ
ºÁUÀÆ C°è ªÀøwÛ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ CmÁ¤ðUÀ½UÉ, £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦èÃqÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¦üÃdÄUÀ¼À
PÉÆõÀÖPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, (2)£ÉAiÀÄ CxÀªÁ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ
£ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¤zsÀðj¹zÀ ¦üÃdÄUÀ¼À PÉÆõÀÖPÀUÀ¼ÀÄ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ
C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ gÁdå¥Á®£À ¥ÀǪÁð£ÀĪÉÆÃzÀ£É CUÀvÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ
CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁܦvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ
C¢üÃPÀëuÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
4
* * * * *
228. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ:Š GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¢üãÀªÁVgÀĪÀ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è EvÀåxÀðªÁUÀzÉ G½¢gÀĪÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀð«ªÀgÀuÉAiÀÄ §UÉÎ PÁ£ÀƤUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¤zsÁðgÀªÀÅ D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¯É
5
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ CzÀÄ [D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ
6
ªÀÄvÀÄÛ * * *]
1. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 30£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (7)£Éà RAqÀPÉÌ (4)£Éà RAqÀ
JAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï ¸ÀASÉå PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.
2. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 39£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š77 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1£ÉAiÀÄ RAqÀªÀ£ÀÄß 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛJgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 40£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š77jAzÀ
eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ºÁUÀÆ D vÀgÀĪÁAiÀÄ 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 31£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ
ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀAvÉ N¢PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
4. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 40£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) 5£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ
31£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
5. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 41£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ
»AvÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ..... §ºÀÄzÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š2Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
6. 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``131J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, CAQUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß (13Š4Š1978jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
(J) D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÁ£Éà «¯É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, CxÀªÁ

(©) ¸ÀzÀj PÁ£ÀƤ£À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß vÁ£É ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ


£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ vÀj¹PÉƼÀî¯ÁVvÉÆÛà D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ CAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÉÄð£À vÀ£Àß wæð£À MAzÀÄ
¥ÀæwAiÉÆA¢UÉ CzÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß
¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÄïÉ, D wæðUÉ C£ÀĸÁgÀ CzÀ£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
228J. [gÁdå PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¹AzsÀÄvÀéPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «¯ÉAiÀÄ §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ].
1977£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 10£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ
13Š4Š1978jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

229. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:Š (1) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ D
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ CxÀªÁ C¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
2
¥ÀgÀAvÀÄ, * * * D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ D ¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÉÃj®èzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É
¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ
CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.

(2) gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ CxÀªÁ D GzÉÝñÀPÁÌV
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä CªÀ£ÀÄ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ CxÀªÁ C¢üPÁjAiÀÄÄ
gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀA§¼ÀUÀ½UÉ, ¨sÀvÉåUÀ½UÉ, gÀeÉUÉ CxÀªÁ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, F RAqÀzÀ


2
ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ *** D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄÄ CUÀvÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ
J®è ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj, D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DqÀ½vÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß D gÁdåzÀ
¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §gÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¦üÃdÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ºÀtUÀ¼ÀÄ D
¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3
[230.
GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.

(2) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ MAzÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ,Š
1. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 42£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ.
2. 1956£É E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ D ``GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå ¸ÁÜ£ÀªÀÅ AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ°èzÉAiÉÆÃ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 16£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ 230, 231 ªÀÄvÀÄÛ 232£ÉAiÀÄ
C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV F C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(J) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ D C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß
ºÉaѸÀĪÀ, ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÀzÀÄݪÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ªÀÄvÀÄÛ

(©) 227£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è gÁdå¥Á®¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß D gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À C¢üãÀ


£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÉÆõÀÖPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ,
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

231. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ MAzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ »A¢£À
G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà CqÀPÀªÁVzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ CxÀªÁ JgÀqÀÄ
CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ MAzÉà GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ.

(2) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ,Š

(J) 217£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ


C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ J®è gÁdåUÀ¼À gÁdå¥Á®gÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ
CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ;

(©) 227£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è gÁdå¥Á®¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À §UÉÎ


ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÉÆõÀÖPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, D C¢üãÀ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ

(¹) 219£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 229£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ


ªÀÄÄRå ¸ÁÜ£À«gÀĪÀ gÁdåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄÄRå¸ÁÜ£ÀªÀÅ MAzÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°èzÀÝgÉ, 219£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 229£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è
gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ, ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ, «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAavÀ¤¢üUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀÄPÀæªÀĪÁV gÁµÀÖç¥Àw, PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÀ
G¯ÉèÃRUÀ¼ÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

CzsÁåAiÀÄ Š VI C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ


233. f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ, D gÁdåzÀ°è f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ
£ÉêÀÄPÀ, ¸ÀܼÀ¤AiÀÄÄQÛ ªÀÄvÀÄÛ §rÛAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è F ªÉÆzÀ¯Éà E®è¢gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ
PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ PÁ® £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÄÝ CxÀªÁ ¦èÃqÀgï DVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉëĸÀ®Ä GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[233J. PÉ®ªÀÅ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ wÃ¥ÀÅð, EvÁå¢UÀ¼À ¹AzsÀÄvÀé:Š AiÀiÁªÀÅzÉÃ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ DzÉñÀ K£Éà EzÁÝUÀÆå, 1966£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ
wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è,Š

(J) (i) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà EgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ K¼ÀÄ
ªÀµÀðUÀ½UÉ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ PÁ® £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CxÀªÁ ¦èÃqÀgÀ£ÁVzÀÝ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 233£ÉAiÀÄ
CxÀªÁ 235£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ C£ÀåxÁ D gÁdåzÀ°è f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÁßV
ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉêÀÄPÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ

(ii) ¸ÀzÀj G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁUÀ®èzÉ C£ÀåxÁ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ CAxÀ AiÀiÁgÉÃ


ªÀåQÛAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛ, §rÛ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß

Š ¸ÀzÀj G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÀiÁr®èªÉA§ ¸ÀAUÀwAiÀÄ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ CªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀªÁVªÉ CxÀªÁ


±ÀÆ£ÀåªÁVªÉ JAzÀÄ CxÀªÁ JAzÁzÀgÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁVzÀÄݪÀÅ CxÀªÁ ±ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄݪÀÅ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è;

(©) 1966£ÉAiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ 233£ÉAiÀÄ CxÀªÁ
235£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ C£ÀåxÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ°è f¯Áè
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ, ¸ÀܼÀ¤AiÀÄÄQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ, §rÛ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀ
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀªÁå¦Û, PÉÆlÖ CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ, ²PÉë
CxÀªÁ DzÉñÀªÀÅ CxÀªÁ CªÀ£À ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ CxÀªÁ
PÉÊUÉƼÀî¯ÁzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄð CxÀªÁ ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄÄ, CAxÀ £ÉêÀÄPÀ, ¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛ, §rÛ CxÀªÁ
ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀj G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ ªÀiÁr®èªÉA§ ¸ÀAUÀwAiÀÄ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯ÉÃ
PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀªÁVªÉ CxÀªÁ C¹AzsÀĪÁVªÉ JAzÀÄ CxÀªÁ JAzÁzÀgÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁVzÀݪÀÅ CxÀªÁ
C¹AzsÀĪÁVzÀݪÀÅ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

234. £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ®èzÀ EvÀgÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw:Š gÁdåzÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ f¯Áè
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ®èzÀ EvÀgÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è gÁdå¥Á®£ÀÄ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ
DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV CAxÀ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

235. C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt:Š gÁdåzÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À
¥ÀzÀPÉÌ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀܼÀ¤AiÀÄÄQÛ, §rÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ gÀeÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÆ ¸ÉÃj f¯Áè
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ C¢üãÀªÁVgÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄît ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è
¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, CAxÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
«¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®Ä ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀPÀÌ£ÀÄß CªÀ¤AzÀ
PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉAzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĹzÀ CªÀ£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ C£ÀåxÁ
CªÀ£ÉÆqÀ£É ªÀåªÀºÀj¸À®Ä GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1966£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

236. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è,Š

(J) ``f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ £ÀUÀgÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, dAn f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, ®WÀÄ «ªÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, aÃ¥sï ¥Éæ¹qÉ¤ì ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï, CrµÀ£À¯ï aÃ¥sï ¥Éæ¹qÉ¤ì ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï, ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ,
ºÉZÀÄѪÀj ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ;

(©) ``£Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉ'' JAzÀgÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ºÀÄzÉÝVAvÀ
PÀrªÉĬÄgÀĪÀ EvÀgÀ ¹«¯ï £Áå¬ÄPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÉêÀÄPÀªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁvÀæªÉà M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÉÃªÉ JAzÀxÀð.

237. PÉ®ªÀÅ zÀeÉð CxÀªÁ zÀeÉðUÀ¼À ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀÄUÀ½UÉ F CzsÁåAiÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è
»AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ
£ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉAiÉÄÃ, gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ D
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ «£Á¬ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, CªÀ£ÀÄ F §UÉÎ
¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà zÀeÉðUÀ¼À
ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ.
¨sÁUÀ Š VII
[ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄC£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ.] 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr)
C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
¨sÁUÀ Š VIII
1[MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ]
2
[239. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À DqÀ½vÀ:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ £ÉëĸÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀzÀ£ÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ M§â DqÀ½vÀUÁgÀ£À
ªÀÄÆ®PÀ vÀ£ÀUÉ AiÀÄÄPÀÛªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀ𻹠¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß
£ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¨sÁUÀ Š VI gÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À£ÀÄß D gÁdåPÉÌ
ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀUÁgÀ£À£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ
gÁdå¥Á®£ÀÄ CAxÀ DqÀ½vÀUÁgÀ£ÁV vÀ£Àß ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®¢AzÀ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁV vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3
[239J. PÉ®ªÀÅ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ
JgÀqÀ£ÀÆß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) 4[5[¥ÀÄzÀÄZÉj] MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ] ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ,Š
(J) D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB
£ÁªÀĤzÉðòvÀgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀ±ÀB ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ PÀÆrzÀ MAzÀÄ ¤PÁAiÀĪÀ£ÀÄß, CxÀªÁ
(©) MAzÀÄ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß
Š CxÀªÁ EªÉgÀqÀ£ÀÆß ¸Àøf¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£É, C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß D PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ
wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀî AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå, CzÀ£ÀÄß 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
6
[239JJ. zɺÀ°UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr)
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1991gÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ zɺÀ° MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ zɺÀ° gÁdåPÉëÃvÀæªÉAzÀÄ
PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ (F ¨sÁUÀzÀ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæ JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) ªÀÄvÀÄÛ 239£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ CzÀgÀ DqÀ½vÀUÁgÀ£À£ÀÄß G¥À gÁdå¥Á® JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (¹)
¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ'' JA§ ªÀÄÆ®²Ã¶ðPÉUÉ §zÀ¯ÁV F ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. CzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 239£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 240£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV F C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1962£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
4. 1987£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï ¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£É C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï
ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï ºÁUÀÄ ¥ÁArZÉjAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼À" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV (30Š5Š1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
5. 2006£Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 44) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¥ÁArZÉj''UÉ §zÀ¯ÁV
(1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
6. 1991£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.2.1992 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
(2)(J) gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ MAzÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀ
¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(©) «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉå C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ PÁ¢j¸ÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå, gÁµÀÖçzÀ
gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÀf¸ÀĪÀÅzÀÄ (CAxÀ «¨sÀd£ÉAiÀÄ DzsÁgÀªÀÇ ¸ÉÃj) ªÀÄvÀÄÛ
«zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
«¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(¹) 324 jAzÀ 327gÀ ªÀgÉV£À ªÀÄvÀÄÛ 329£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, C£ÀÄPÀæªÀĪÁV MAzÀÄ gÁdå, MAzÀÄ
gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæ,
gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
``¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®''PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 326 ªÀÄvÀÄÛ 329£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß
¸ÀA¸ÀwÛUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3)(J) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ, gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è CxÀªÁ ¸ÀªÀĪÀwð
¥ÀnÖAiÀÄ°è ¤gÀƦ¸À¯ÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 18£ÉÃ
£ÀªÀÄÆzÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀnÖAiÀÄ 64, 65 ªÀÄvÀÄÛ 66£Éà £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÀj 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 18£Éà £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ½UÉ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ D £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀÅ
MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ Erà ¥ÀæzÉñÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(©) (J)G¥ÀŠRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
C°àÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(¹) AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ, «zsÁ£À
¸À¨sÉAiÀÄÄ D PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÀa¹zÀ
PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀPÉÌ CxÀªÁ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, D ªÀÄÄAa£À PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
G¥À§AzsÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÝgÉ, JgÀqÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, CAxÀ
ªÀÄÄAa£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÉ «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ
±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ :
¥ÀgÀAvÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ gÀa¹zÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¢j¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ
CªÀ£À C£ÀĪÀÄw zÉÆgÉwzÀÝgÉ, CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, F G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ ºÁUÉ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ ºÉaÑ£À
«µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ, CzÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀåvÁå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ,
CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß C¢ü¤AiÀīĸÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß
¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(4) ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ £ÉÃvÀøvÀézÀ°è «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ±ÉÃPÀqÁ ºÀvÀÛPÉÌ «ÄÃgÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ PÀÆrzÀ
MAzÀÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ G¥À gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß
«ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À®Ä CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆà D «µÀAiÀÄUÀ½UÉ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ G¥À gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è CªÀ¤UÉ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ
¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ G¥À gÁdå¥Á® ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄAwæUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ GAmÁzÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, G¥À gÁdå¥Á®£ÀÄ CzÀ£ÀÄß wêÀiÁð£ÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ
wêÀiÁð£ÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV CªÀ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ wêÀiÁð£À DUÀĪÀªÀgÉUÉ, D «µÀAiÀĪÀÅ Cw dgÀÆgÀÄ
«µÀAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÉAzÀÄ G¥À gÁdå¥Á®£ÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CAxÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä CxÀªÁ D «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÁ£ÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ ¤zÉðñÀ£ÀªÀ£ÀÄß
¤ÃqÀ®Ä G¥À gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(5) ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀÄ
¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzsÁgÀt
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(6) ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV «zsÁ£À ¸À¨sÉUÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[(7)
(J)] ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, »AzÉ ºÉýzÀ RAqÀUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆAqÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä CxÀªÁ CªÀÅUÀ½UÉ
ºÉaÑUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁzÀ CxÀªÁ D£ÀĵÀAVPÀªÁzÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ.
2
[(©) (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁVgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr
ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, CzÀ£ÀÄß
368£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
3
(8) 239© C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV [¥ÀÄzÀÄZÉj] MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæ, CzÀgÀ DqÀ½vÀUÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæ, CzÀgÀ
G¥ÀgÁdå¥Á® ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¸À¨sÉUÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ D C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀ''
PÉÌ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ 239J© C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ ªÀiÁrzÀ
G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
239J©. ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ «¥sÀ®ªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À§AzsÀ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ G¥À gÁdå¥Á®¤AzÀ
ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ C£ÀåxÁ,Š
(J) 239JJ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ CxÀªÁ D C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ GzÀ㫹zÉ
JAzÀÄ; CxÀªÁ
(©) gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV £ÀqɸÀ®Ä ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ
CxÀªÁ «»vÀªÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ
Š CªÀ£ÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ 239JJ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀzÀ CxÀªÁ D C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ gÀa¹zÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À J¯Áè CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À eÁjAiÀÄ£ÀÄß, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 239£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ 239JJ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß
£ÀqɸÀ®Ä CªÀ±Àå CxÀªÁ «»vÀªÉAzÀÄ vÀ£ÀUÉ PÀAqÀħgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀªÁzÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.

1. 1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(7)''£Éà RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (21.12.1991
jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 2006£Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 44) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ``¥ÁArZÉj''UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
1
[239©. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ DqÀ½vÀUÁgÀ£À C¢üPÁgÀ:Š (1)
23
[ [¥ÀÄzÀÄZÉj] MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ] «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ®zÀ°è vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ GzÀ㫹ªÉAiÉÄAzÀÄ D MPÀÆÌl
gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀUÁgÀ¤UÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, D ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ
CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ:

¥ÀgÀAvÀÄ, DqÀ½vÀUÁgÀ£ÀÄ, D §UÉÎ gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ C£ÀÄzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ


CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:

ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÁUÀ¯É®è CxÀªÁ 239£ÉAiÀÄ (J) C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ
RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ, D
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄð£ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÜVvÀªÁVgÀĪÁUÀ, DqÀ½vÀUÁgÀ£ÀÄ CAxÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÜVvÀzÀ
PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀÄzÉñÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß, 239J


C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À°è D §UÉÎ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀĸÀj¹ AiÀÄÄPÀÛ jÃwAiÀÄ°è D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®¢AzÀ C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁzÀ MAzÀÄ
C¢ü¤AiÀĪÀĪÉA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß,Š

(J) D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ Ej¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀÄvÉÛ
C¢üªÉñÀ£À ¸ÉÃjzÁV¤AzÀ DgÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ C£ÀAvÀgÀ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ
CxÀªÁ D CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV D CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ
CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ D ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ

(©) gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ D §UÉÎ C£ÀÄzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ DqÀ½vÀUÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è D


CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ.

(3) 239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À°è D §UÉÎ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ªÀiÁrzÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀUÉƽ¹zÀÝgÉ
¹AzsÀĪÁUÀzÉ EgÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À CzsÁåzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiÁrgÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CzÀÄ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
4
* * *

1. 1971£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (30Š12Š1971jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1987gÀ UÉÆêÀ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï (¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉÃ
RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (30Š5Š1987jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 2006£Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 44) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ``¥ÁArZÉj''UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß
(¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV) eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 32£ÉÃ
¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

240. PÉ®ªÀÅ MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ½UÁV «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ,Š
(J) CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ;
1
[(©) ®PÀë ¢éÃ¥À;]
2
[(¹) zÁzÁæ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgïºÀªÉð;]
3
[(r) zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï;]
4 5
[(E) [¥ÀÄzÀÄZÉj];]
6
***
7
***

Š F MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ±ÁAw, ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀzÀ §UÉÎ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ:
8 5 9
[¥ÀgÀAvÀÄ, [¥ÀÄzÀÄZÉj] [MPÀÆÌl
gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä 239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤PÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àøf¹gÀĪÀ°è, D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À¨sÉUÁV UÉÆvÀÄÛªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ±ÁAw, ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà «¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:]
10
¥ÀgÀAvÀÄ, 5[¥ÀÄzÀÄZÉj] MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ
[ªÀÄvÀÆÛ
¤PÁAiÀĪÀÅ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÁUÀ¯É®è CxÀªÁ 239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÁV D ¤PÁAiÀĪÀÅ PÁAiÀÄð
¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÜVvÀªÁVgÀĪÁUÀ¯É®è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CAxÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÜVvÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è, D MPÀÆÌl
gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ±ÁAw, ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀPÁÌV «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.]

1. 1973£Éà E¸À«AiÀÄ ®PÀë¢éÃ¥À, «Ä¤PÉÆÃAiÀiï ªÀÄvÀÄÛ C«Äãï¢Ã« ¢éÃ¥ÀUÀ¼À (ºÉ¸Àj£À §zÀ¯ÁªÀuÉ) (1973gÀ 34) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ
¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (©) £ÀªÀÄÆ¢£À §zÀ¯ÁV (1Š11Š73jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1961£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1987gÀ UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï (¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (r) £ÀªÀÄÆ¢UÉ §zÀ¯ÁV
(30Š5Š1987jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1962£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5 ªÀÄvÀÄÛ 7£Éà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ (16.8.1962 jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
5. 2006£Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 44) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¥ÁArZÉj''UÉ §zÀ¯ÁV
(1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
6. «ÄeÉÆÃgÁAUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ (J¥sï)£ÀÄß 1986gÀ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 34) 39£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ
(20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
7. CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ (f)AiÀÄ£ÀÄß 1986gÀ CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 69) 42£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ
ªÀÄÆ®PÀ (20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
8. 1962 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
9. 1971 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛüÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "UÉÆêÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï CxÀªÁ
¥ÁArZÉÃj MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæzÀ" JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (15.2.1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
10. 1971 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛüÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (15.2.1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
(2) ºÁUÉ gÀa¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «¤AiÀĪÀĪÀÅ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è
D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ 1[AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß] ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D «¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ºÉÆgÀr¹gÀĪÁUÀ CzÀÄ D gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À
MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀAvÉAiÉÄà §® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

241. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà 2[MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ] ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà 3[CAxÀ gÁdå PÉëÃvÀæ]zÀ°è EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà GzÉÝñÀUÀ½UÁV GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÉA§ÄzÁV
WÉÆö¸À§ºÀÄzÀÄ.

(2) 214£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è VI£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ V£ÉAiÀÄ
CzsÁåAiÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ½UÉ CxÀªÁ
«£Á¬ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ CªÀÅ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
4
[(3) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®PÉÌ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ D «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ
M¼À¥ÀlÄÖ, AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr)
C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ D C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀĪÀÇ, D gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è CAxÀ
C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ°ègÀĪÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß


AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ D gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ CxÀªÁ
CzÀgÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ D C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀĪÀÅ¢®è.]

242. [PÉÆqÀUÀÄ] 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

1. 1971 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛüÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (15.2.1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
"AiÀiÁªÀÅzÉà ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß" JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2. 1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ "ªÉÆzÀ®£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ
¨sÁUÀ ¹ £À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ gÁdåPÉÌ" JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

3. 1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CAxÀ gÁdåzÀ°è''
JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

4. 1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ (3) ªÀÄvÀÄÛ (4)£ÉÃ
RAqÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

1
[¨sÁUÀ Š IX
¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ
243. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ,Š
(J) ``f¯Éè'' JAzÀgÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ°è£À f¯Éè;
(©) ``UÁæªÀĸÀ¨sÉ'' JAzÀgÉ UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À°è £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀgÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ ¤PÁAiÀÄ;
(¹) ``ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖ'' JAzÀgÉ F ¨sÁUÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖªÉAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ £ÀqÀĪÀt ªÀÄlÖ;
(r) ``¥ÀAZÁAiÀÄw'' JAzÀgÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÁV 243© C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ (AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀÄĪÀ) MAzÀÄ ¸ÀéAiÀĪÀiÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜ;
(E) ``¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀ'' JAzÀgÉ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀ;
(J¥sï) ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸À®zÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå;
(f) ``UÁæªÀÄ'' JAzÀgÉ F ¨sÁUÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
UÁæªÀĪÉAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ºÁUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
243J. UÁæªÀĸÀ¨sÉ:Š UÁæªÀĸÀ¨sÉAiÀÄÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÀÄ.
243©. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À gÀZÀ£É:Š (1) F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ°è UÁæªÀĪÀÄlÖ,
ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è K£Éà EzÀÝgÀÆ, E¥ÀàvÀÄÛ ®PÀëPÉÌ «ÄÃgÀzÀµÀÄÖ d£À¸ÀASÉå¬ÄgÀĪÀ gÁdåzÀ°è ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ
¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
243¹. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1) F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ CAxÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ £ÀqÀĪÀt C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ
MAzÉÃ jÃw EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è£À J®è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F GzÉÝñÀPÁÌV, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß,
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D PÉëÃvÀæPÉÌ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ £ÀqÀĪÀt
C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÁzÀåAvÀ MAzÉà jÃw¬ÄgÀĪÀAvÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV
«¨sÁV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (24.4.1993 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÆ® ¨sÁUÀ IX£ÀÄß 1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVvÀÄÛ.

(3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š


(J) UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀëjUÉ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è CxÀªÁ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ
¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½®è¢gÀĪÀ gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀjUÉ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è;
(©) ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëjUÉ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è;
(¹) UÁæªÀĪÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB
M¼ÀUÉƼÀÄîªÀAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CxÀªÁ gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ
CAxÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ;
(r) gÁdå¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ,Š
( i) ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ CªÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÉAzÀÄ
£ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArgÀĪÀ°è CAxÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è;
(ii) f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ CªÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÉAzÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArgÀĪÀ°è
CAxÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è
Š ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MzÀV¸À§ºÀÄzÀÄ.
(4) ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ
PÉëÃvÀæ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀ° CxÀªÁ DV®è¢gÀ°, ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸À¨sÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(5)(J) UÁæªÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CxÀªÁ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä
¥ÉÊQ M§â£À£ÀÄß D ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£À£ÁßV ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
243r. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è,Š
(J) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ
Š ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è £ÉÃgÀ
ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåUÉ D ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À
CxÀªÁ D ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåUÉ AiÀiÁªÀ
¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉÆà ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ CzÉà ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ
PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ
¸ÉÃjzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°j¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwðªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À
¥ÉÊQ (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À
¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ) ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ, C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ «ÄÁ¸À°lÖ CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è£À CAxÀ ¥ÀzÀUÀ¼À MlÄÖ
¸ÀASÉåUÉ, D gÁdåzÀ°è£À C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À CxÀªÁ D gÁdåzÀ°è£À C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D
gÁdåzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉÆà ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ CzÉà ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ
¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «ÄÁ¸À°qÀ¯ÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ««zsÀ
¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(5) (1) ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉV£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ (4)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzsÀåPÀëgÀ
¥ÀzÀUÀ¼À (ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ «ÄÁ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄÄ, 334£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ
CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(6) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, »AzÀĽzÀ £ÁUÀjPÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è
¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÁ¸À°qÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀ
ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
243E. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CªÀ¢ü, EvÁå¢:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV «¸Àfð¹zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, CzÀgÀ ªÉÆzÀ® ¸À¨sÉUÁV
UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ CzÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ
CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ C®è.
(2) vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ CAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÉ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ, (1)£Éà RAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ, «¸Àdð£ÉUÉ PÁgÀtªÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß,Š
(J) (1)£Éà RAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ;
(©) CzÀgÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ
Š ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ :
¥ÀgÀAvÀÄ, «¸ÀfðvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ G½zÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÁVvÉÆÛà D CªÀ¢üAiÀÄÄ
DgÀÄ wAUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬÄgÀĪÀ°è, CAxÀ CªÀ¢üUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(4) MAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ «¸ÀfðvÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ
gÀavÀªÁzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ, «¸ÀfðvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ ºÁUÉ «¸ÀfðvÀªÁUÀzÉ ºÉÆÃVzÀÝgÉ CzÀÄ (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
AiÀiÁªÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀħºÀÄzÁVvÉÆÛà D G½zÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
243J¥sï. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š

(J) ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ


AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¹zÁUÀ:

¥ÀgÀAvÀÄ, E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, CªÀ£ÀÄ E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ
ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀºÀðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è;

(©) gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ
C£ÀºÀðUÉƽ¹gÀĪÁUÀ

- ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ,

(2) ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁVgÀĪÀ£ÉÃ
ºÉÃUÉ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ, CAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è wêÀiÁð£ÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

243f. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ


MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, D ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ, CªÀÅ ¸ÀéAiÀĪÀiÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ,Š
(J) DyðPÁ©üªÀø¢ÞAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ;

(©) ºÀ£ÉÆßAzÀ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¥ÀnÖªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ, ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ


ªÀ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ DyðPÁ©üªÀø¢ÞAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ

Š ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, D PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀÆPÀÛªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ


C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.

243ºÉZï. vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤¢üUÀ¼ÀÄ:Š MAzÀÄ gÁdå
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ,Š

(J) CAxÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ CAxÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ,
zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä, ªÀ¸ÀÆ°ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¸À®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ C¢üPÁgÀ
¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ;

(©) CAxÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¹zÀ
ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀAxÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ
ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À§ºÀÄzÀÄ;

(¹) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ CAxÀ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV


G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ

(r) C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß dªÉÄ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV CAxÀ ¤¢üUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ CAxÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.

243L. ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É:Š (1) MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ,
¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1992 ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ D
vÀgÀĪÁAiÀÄ ¥Àæw LzÀ£Éà ªÀµÀðªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÁUÀ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß
¥Àj²Ã°¸À®Ä; ªÀÄvÀÄÛ,-

(J) F ªÀÄÄA¢£À «µÀAiÀÄUÀ½UÉ JAzÀgÉ:-

(i) F ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁzÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ
gÁdåªÀÅ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼À, ¸ÀÄAPÀUÀ¼À, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À ¤ªÀé¼À GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ J®è ªÀÄlÖUÀ¼À ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ CAxÀ GvÀàwÛAiÀÄ°è£À
DAiÀiÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¥Á®£ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÌ;

(ii) ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼ÀÄ «¤AiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ,


±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ;

(iii) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ;

(©) ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ;

(¹) ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀĨsÀzÀæ ºÀtPÁ¹£À zÀø¶Ö¬ÄAzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁzÀ


AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ

Š C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÁdå¥Á®¤UÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É, CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV £ÉêÀÄPÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
(3) DAiÉÆÃUÀªÀÅ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è gÁdå
«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CzÀPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(4) gÁdå¥Á®£ÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ
PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄzÀ §UÉV£À «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¥ÀvÀæzÀ ¸À»vÀ, gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

243eÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É:Š (1) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ, ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌ
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj±ÉÆâü¸À®Ä PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

243PÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ


ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÉÄð£À C¢üÃPÀëuÉ, ¤zÉðñÀ£À ªÀÄvÀÛÄ
¤AiÀÄAvÀætªÀÅ gÁdå¥Á®¤AzÀ £ÉêÀÄPÀUÉƼÀÄîªÀ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ
DAiÉÆÃUÀzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ
DAiÀÄÄPÀÛ£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ
jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄvÀÄÛ CªÉà PÁgÀtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀvÀÄ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À ¸ÉêÁ
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß, CªÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ¤UÉ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) (1)£Éà RAqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ ªÀ»¸À¯ÁzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä
CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀAvÉ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÁUÀ gÁdåzÀ
gÁdå¥Á®£ÀÄ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ CAxÀ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À
§UÉÎ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

243J¯ï. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ


ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÁUÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ 239£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀUÁgÀ¤UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ
ªÀÄvÀÛÄ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ CxÀªÁ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MPÀÆÌl
gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ, D G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, D C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
«£Á¬ÄwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ CxÀªÁ
CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ.
243JA. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ F ¨sÁUÀªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 244£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ
§ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š
(J) £ÁUÁ¯ÁåAqï, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdåUÀ½UÉ;
(©) vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè ¥ÀjµÀvïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAxÀ
ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ gÁdåzÀ°è£À UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ
Š C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š
(J) f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À
ªÉÄÃgÉUÉ qÁfð°AUï UÀÆSÁð UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAxÀ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À gÁdåzÀ°è£À qÁfð°AUï
f¯Áè UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è;
(©) ¸ÀzÀj PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ qÁfð°AUï UÀÆSÁð UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
C¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¨ÁzsÀPÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
[(3J)
243r C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

1. 2000zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÀÛªÀÄÆgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (8.9.2000 ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
(4) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå,Š
(J) (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹
(2)£Éà RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, D gÁdåPÉÌ F ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß
«¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ºÁdjzÀÄÝ
ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÆgÀ£Éà JgÀqÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ
¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀgÉ, CzÀÄ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÉ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ;

(©) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß, (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ


C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
«£Á¬ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 368£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

243J£ï. eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è


K£Éà EzÀÝgÀÆ, F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀAxÀ, ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ,
1992gÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
G¥À§AzsÀªÀÅ, ¸ÀPÀëªÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ wzÀÝÄ¥ÀrAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ
¤gÀ¹vÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ, EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ
ªÀÄÄAavÀªÉÇà C°èAiÀĪÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ J®è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß, D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ,


CxÀªÁ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ
¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAZÉ «¸Àfð¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, D ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀÅ
ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

243N. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄzsÀå¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀæwµÉÃzsÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£ÉÃ


EzÁÝUÀÆå,Š

(J) ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¹ÃªÀiÁ¤tðAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CxÀªÁ 243PÉ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ vÁvÀàAiÀÄðªÁUÀĪÀ CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À
¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è;

(©) AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ
G¥À§A¢ü¸À¯ÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ vÀPÀgÁgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
1
[¨sÁUÀ Š IXJ

¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ
243¦. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ,Š
(J) ``¸À«Äw'' JAzÀgÉ 243J¸ï C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ MAzÀÄ ¸À«Äw;
(©) ``f¯Éè'' JAzÀgÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ°è£À f¯Éè;
(¹) ``ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ'' JAzÀgÉ ºÀvÀÄÛ ®PÀë CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ, MAzÀÄ
CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ f¯ÉèUÀ¼À°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß
CxÀªÁ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ EvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÀÄ F ¨sÁUÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV
¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀªÉAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¥ÀæzÉñÀ;
(r) ``¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀ'' JAzÀgÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ C¢ü¸ÀÆa¹zÀAxÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀ;
(E) ``¥ËgÀ¸À¨sÉ'' JAzÀgÉ 243PÀÆå C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ MAzÀÄ ¸ÀéAiÀĪÀiÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜ;
(J¥sï) ``¥ÀAZÁAiÀÄw'' JAzÀgÉ 243© C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw;
(f) ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D
d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå.
243PÀÆå. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À gÀZÀ£É:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ°è,Š
(J) ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ, JAzÀgÉ, UÁæ«Æt ¥ÀæzÉñÀªÀÅ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀªÁV
¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ (AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀįÁUÀ°) MAzÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß;
(©) ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ
(¹) zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ£ÀÄß
Š F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ «¹ÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉÊUÁjPÁ PÁAiÀÄð ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ MzÀV¹gÀĪÀ
CxÀªÁ MzÀV¸À®Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ ¥ËgÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ
¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀªÉAzÀÄ
¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀzÀ°è F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀzÉ
EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀ'', ``¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ'' CxÀªÁ ``zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ
¥ÀæzÉñÀ'' JAzÀgÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ d£À¸ÀASÉå, CzÀgÀ°ègÀĪÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÁAzÀævÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀPÉÌ
zÉÆgÉAiÀÄĪÀ gÁd¸Àé, PÀø¶AiÉÄÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è GzÉÆåÃUÀzÀ ±ÉÃPÀqÁ ¥ÀæªÀiÁt, DyðPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ
¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, F ¨sÁUÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæzÉñÀ.
1. 1992gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.6.93 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

243Dgï. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1) (2)£Éà RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß½zÀÄ, ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À J®è


¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁzÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ
¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F GzÉÝñÀPÁÌV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÁqïðUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ
ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š

(J) (i) ¥ËgÀ¸À¨sÁ DqÀ½vÀzÀ°è «±ÉõÀ eÕÁ£À CxÀªÁ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ;

(ii) ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB M¼ÀUÉÆArgÀĪÀAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß


¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ;

(iii) ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÁV £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀgÁVgÀĪÀ gÁdå ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ


gÁdå «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ;

(iv) 243J¸ï C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ 5£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ ¸À«ÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀÄUÀ½UÉ

Š PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸À§ºÀÄzÀÄ:

¥ÀgÀAvÀÄ, (i)£Éà ¥ÁågÁzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è;

(©) ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.

243J¸ï. ªÁqïð ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢UÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1) ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ
d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ËgÀ¸À¨sÁ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ªÁqïðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ
ªÁqÀÄð ¸À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š

(J) ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAgÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀPÉÌ;

(©) ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌ jÃwUÉ

Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ.

(3) ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀVgÀĪÀ MAzÀÄ ªÁqïð£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D
¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(4) MAzÀÄ ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄÄ,Š

(J) MAzÀÄ ªÁqÀð£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ°è, ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è D ªÁqÀð£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ; CxÀªÁ

(©) JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ªÁqïðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ°è, ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ
¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è CAxÀ ªÁqïðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(5) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ªÁqïð ¸À«ÄwUÀ¼À eÉÆvÉUÉ EvÀgÀ ¸À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ
G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdå«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

243n. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄÁ¸À¯Áw:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÁ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ «ÄÁ¸À°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ D ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÉÃgÀ
ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåUÉ, D ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À
CxÀªÁ ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåUÉ
AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉÆà ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ CzÉà ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ
¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà MAzÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ
PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ, CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°j¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌ MlÄÖ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ
(C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «Æ¸À°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À
¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ) ªÀÄÆgÀ£Éà MAzÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «Æ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
CAxÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è£À CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ, C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ
«Æ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(5) (1) ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉV£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄÁ¸À¯ÁwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ (4)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzsÀåPÀëgÀ
¥ÀzÀUÀ¼À (ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) «ÄÁ¸À¯ÁwAiÀÄÄ 334£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ
CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(6) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, »AzÀĽzÀ £ÁUÀjPÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
CxÀªÁ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÁ¸À°qÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdå «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
243AiÀÄÄ. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À CªÀ¢ü, EvÁå¢:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ, CzÀ£ÀÄß vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV «¸Àfð¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀgÀ ªÉÆzÀ® ¸À¨sÉUÉ
UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ
C®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß «¸Àfð¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä CzÀPÉÌ AiÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß
¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ, CAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÉ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄlÖzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß (1)£Éà RAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ, «¸Àfð¸À®Ä PÁgÀtªÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß,Š
(J) (1)£Éà RAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ;
(©) CzÀgÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ
Š ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, «¸ÀfðvÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ G½zÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÁVvÉÆÛà D CªÀ¢üAiÀÄÄ DgÀÄ
wAUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬÄgÀĪÀ°è CAxÀ CªÀ¢üUÉ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ
£ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(4) MAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ «¸ÀfðvÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ gÀavÀªÁzÀ
¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ, «¸ÀfðvÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ ºÁUÉ «¸ÀfðvÀªÁUÀzÉ ºÉÆÃVzÀÝgÉ (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ
ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀħºÀÄzÁVvÉÆÛà D G½zÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
243«. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉ:Š (1) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ,-

(J) ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ


AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¹zÁUÀ:

¥ÀgÀAvÀÄ, E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, CªÀ£ÀÄ E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ®Æ
PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀºÀðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è;

(©) gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ
C£ÀºÀðUÉƽ¹gÀĪÁUÀ

- ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁVgÀĪÀ£ÉÃ
ºÉÃUÉ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ CAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ, UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è wêÀiÁð£ÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

243qÀ§Æè å. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ


M¼À¥ÀlÄÖ, MAzÀÄ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ,Š

(J) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀĪÀiÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä


CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ½UÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ,Š

(i) DyðPÁ©üªÀø¢ÞAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ;

(ii) ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¥ÀnÖªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ


ªÀ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ

Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, D PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ


C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ;

(©) ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¥ÀnÖªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ªÀ»¸À¯ÁzÀ


dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðUÉƽ¸À®Ä CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸À«ÄwUÀ½UÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

243JPïì. vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤¢üUÀ¼ÀÄ:Š MAzÀÄ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ
PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ,Š

(J) CAxÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ CAxÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, zÁj
¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä, ªÀ¸ÀÆ°ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¸À®Ä ¥ËgÀ¸À¨sÉUÉ C¢üPÁgÀ
¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ;

(©) CAxÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
«¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀAxÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ËgÀ¸À¨sÉUÉ
ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À§ºÀÄzÀÄ;

(¹) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ CAxÀ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV


G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ

(r) C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß dªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV
CAxÀ ¤¢üUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ CAxÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
243ªÉÊ. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ:Š (1) 243L C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À
ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ

(J) F ªÀÄÄA¢£À «µÀAiÀÄUÀ½UÉ, JAzÀgÉ:-

(i) F ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁzÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ
gÁdåªÀÅ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼À, ¸ÀÄAPÀUÀ¼À, zÁj ¸ÀÄAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À ¤ªÀé¼À GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ J®è ªÀÄlÖUÀ¼À ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CAxÀ GvÀàwÛAiÀÄ°è£À
DAiÀiÁ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¥Á®£ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÌ;

(ii) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼ÀÄ «¤AiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ,


¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ;

(iii) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ;

(©) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ;

(¹) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀĨsÀzÀæ ºÀtPÁ¹£À zÀø¶Ö¬ÄAzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁzÀ


AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ

Š C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ vÀvÀ ÛéUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÁdå¥Á®¤UÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) gÁdå¥Á®£ÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß, CzÀgÀ ªÉÄïÉ
PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄzÀ §UÉV£À «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¥ÀvÀæzÀ ¸À»vÀ, gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

243dqï. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É:Š MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß
ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj±ÉÆâü¸À®Ä PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

243dqïJ. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ


ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÉÄð£À C¢üÃPÀëuÉ, ¤zÉðñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ
¤AiÀÄAvÀætªÀÅ 243PÉ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ,
¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.
243dqï©. MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ
C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÁUÀ, MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ
G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ 239£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀUÁgÀ¤UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ
G¯ÉèÃRUÀ¼ÁVzÀÝgÉÆà ºÉÃUÉÆà ºÁUÉà ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ CxÀªÁ «zsÁ£À ¸À¨sÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ
G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D «zsÁ£À ¸À¨sÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ
G¯ÉèÃRUÀ¼ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉà ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, D C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À §ºÀÄzÁzÀAxÀ
«£Á¬ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ CxÀªÁ
CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ.
243dqï¹. F ¨sÁUÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ 244£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ
§ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À gÁdåzÀ°è£À qÁfð°AUï f¯ÉèAiÀÄ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ qÁfð°AUï UÀÆSÁð UÀÄqÀØUÁqÀÄ
¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¨ÁzsÀPÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÀÝgÀÆ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
«£Á¬ÄwUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
§ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ, F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 368£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
243dqïr. f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«Äw:Š (1) f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrÃPÀj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ Erà f¯ÉèUÁV C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀgÀqÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ
gÁdåzÀ°è f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š
(J) f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÉ;
(©) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌ jÃwUÉ
Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÉƼÀV£À ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÊQ¬ÄAzÀ
CAxÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ LzÀ£Éà £Á®ÌQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß f¯ÉèAiÀÄ°è£À UÁæ«ÄÁt
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄ £ÀqÀĪÀt zsÁªÀiÁµÁ ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(¹) f¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ CAxÀ ¸À«ÄwUÀ½UÉ ªÀ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ;
(r) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌ jÃwUÉ
Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ.

(3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄÄ, C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀgÀqÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ,Š

(J) (i) ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£É, ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀøwPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ºÀAaPÉ, ªÀÄÆ®
¸Ë®¨sÀåUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀø¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛÄ
¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÁªÀiÁ£Àå »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ;

(ii) ºÀtPÁ¹£À CxÀªÁ EvÀgÀ jÃwAiÀÄ ®¨sÀå ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ §UÉUÉ

Š UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ;

(©) gÁdå¥Á®£ÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ


¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(4) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ, ¸À«ÄwAiÀÄÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀAxÀ C©üªÀø¢Þ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

243dqïE. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«Äw:Š (1) Erà ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀgÀqÀ£ÀÄß
¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š

(J) ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÉ;

(©) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌ jÃwUÉ

Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ:


¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÆgÀ£Éà JgÀqÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ
¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÊQ¬ÄAzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À
¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄ £ÀqÀĪÀt zÁªÀiÁµÁ ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ;

(¹) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸À«ÄwUÀ½UÉ ªÀ»¹zÀ
¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Áæw¤zsÀåPÉÌ;

(r) ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ CAxÀ ¸À«ÄwUÀ½UÉ ªÀ»¹
PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ;

(E) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀ£ÀÄß ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌ jÃwUÉ

Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ.

(3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄÄ, C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£É PÀgÀqÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ,-

(J) PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ JAzÀgÉ:-

(i) ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ;

(ii) D ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀªÀĤévÀ ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£É, ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀøwPÀ
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ºÀAaPÉ, ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀø¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ,
¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÁªÀiÁ£Àå »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ;

(iii) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¸ÀªÀÄUÀæ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÉUÀ½UÉ;

(iv) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ KeɤìUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ


ºÀÆrPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¸ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ jÃwAiÀÄ ®¨sÀå«gÀĪÀ EvÀgÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀégÀÆ¥ÀPÉÌ

- UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ;

(©) gÁdå¥Á®£ÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ


ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(4) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ, ¸À«ÄwAiÀÄÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀAxÀ C©üªÀø¢Þ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

243dqïJ¥sï. eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ:Š F


¨sÁUÀzÀ°è K£Éà EzÀÝgÀÆ, F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀAxÀ, ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr)
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1992gÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl ¥ÀǪÀðzÀ°è ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À
AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ ¸ÀPÀëªÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®¢AzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ
CxÀªÁ ¤gÀ¹vÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ
ªÀÄÄAavÀªÉÇà C°èAiÀĪÀgÉUÉ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ J®è ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ, CxÀªÁ
«zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¤tðAiÀÄzÀ
ªÀÄÆ®PÀ CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAZÉ «¸Àfð¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, CªÀÅUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

243dqïf. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀæwµÉÃzsÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£ÉÃ


EzÁÝUÀÆå,Š
(J) ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¹ÃªÀiÁ ¤tðAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CxÀªÁ
243£Éà dqïJ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ vÁvÀàAiÀÄðªÁUÀĪÀ CAxÀ
ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è;

(©) AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ËgÀ¸À¨sÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ


AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ, UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁzÀAxÀ
jÃwAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ vÀPÀgÁgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

¨sÁUÀ Š X

C£ÀĸÀÆavÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ


1 2 3 4
244. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÁUÀÆ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ:Š (1) * * * [C¸ÁìA, [ [ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ, wæ¥ÀÅgÀ
ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdåUÀ¼À£ÀÄß]]] ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ LzÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2 3
(2) DgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ [C¸ÁìA, [5[ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ, wæ¥ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdåUÀ¼À°èü]]]
EgÀĪÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
6
[244J. C¸ÁìA£À°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV ¸ÀܽÃAiÀÄ
«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CªÉgÀqÀ£ÀÄß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£ÉÃ
EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¸ÁìA gÁdåzÀ°è, DgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 20£ÉAiÀÄ ¥ÁågÁPÉÌ C£ÀħA¢ü¹zÀ
7
PÉÆõÀÖPÀzÀ [I£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ] zÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ
(¥ÀÇwðAiÀiÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB) MAzÀÄ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀ£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåPÁÌV,Š

(J) D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀªÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB


£ÁªÀĤzÉðòvÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀ±ÀB ZÀÄ£Á¬ÄvÀªÁzÀ MAzÀÄ ¤PÁAiÀĪÀ£ÀÄß, CxÀªÁ

(©) MAzÀÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß

- CxÀªÁ CªÉgÀqÀ£ÀÆß ¸Àøf¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£É, C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß D PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.

1. ``ªÉÆzÀ®£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ¨sÁUÀ-J CxÀªÁ ¨sÁUÀ-© AiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ'' ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß 1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À
(K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 1971 £Éà E¸À«AiÀÄ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÄ£ÀgÀæZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1971gÀ 81) 71£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``C¸ÁìA gÁdå'' JA§ÄzÀPÉÌ
§zÀ¯ÁV (21.1.1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 1984 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ
§zÀ¯ÁV (1.4.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
4. 1986 £Éà E¸À«AiÀÄ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 34) 39£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ, ``ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wæ¥ÀÄgÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ
§zÀ¯ÁV (20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
5. 1986 £Éà E¸À«AiÀÄ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 34) 39£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wæ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ
«ÄeÉÆÃgÁA MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
6. 1969 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛgÀqÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
7. 1971 £Éà E¸À«AiÀÄ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀzÀ (¥ÀÄ£ÀgÀæZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1971gÀ 81) 71£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (21.1.1972 jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ``¨sÁUÀ-J'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(2) (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ «±ÉõÀªÁV,Š

(J) gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è CxÀªÁ ¸ÀªÀĪÀwð¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ
¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, C¸ÁìA gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ CxÀªÁ C£ÀåxÁ D
Erà ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÉÝA§ÄzÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ;

(©) AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÉÆÝà D


«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ;

(¹) C¸ÁìA gÁdåªÀÅ «¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ GvÀàwÛAiÀÄÄ D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ
CzÀ£ÀÄß D gÁdåPÉÌ ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ;

(r) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà G¯ÉèÃRªÀÅ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ
gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀAvÉ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ

(E) CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ.

(3) ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀAxÀ PÁ£ÀƤ£À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ, (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è CxÀªÁ (©)
G¥ÀRAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌzÀgÀÆ ¸ÀA§A¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ
¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ
CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥ÀrªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr


ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀî AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CzÀ£ÀÄß F
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥Àr JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

¨sÁUÀ ŠXI
MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
CzsÁåAiÀÄ Š I «zsÁ¬Äà ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
«zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ºÀAaPÉ
245. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÁå¦Û:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÉëÃvÀæPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV
PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, gÁdåPÉëÃvÁæwÃvÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀĪÀÅzÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄïÉ
C¹AzsÀĪÁVzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
246. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ «µÀAiÀÄ:Š (1) (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
(3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, K¼À£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ I£Éà ¥ÀnÖAiÀÄ°è (EzÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è `MPÀÆÌl ¥ÀnÖ'
JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä
¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C£À£Àå C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
(2) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÆ̼À¥ÀlÄÖ 1 * * * AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ
«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÀºÀ, K¼À£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ III£ÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è (F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è EzÀ£ÀÄß `¸ÀªÀĪÀwð¥ÀnÖ' JAzÀÄ
G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
(3) (1)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, 1 * * * AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ K¼À£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ II£ÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è (F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è EzÀ£ÀÄß `gÁdå¥ÀnÖ' JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ
«µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CAxÀ gÁdåPÁÌV CxÀªÁ D gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV
PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C£À£Àå C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
2
(4) [MAzÀÄ gÁdåzÀ°è] M¼ÀUÉÆArgÀzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, D «µÀAiÀĪÀÅ gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀĪÁVzÁÝUÀÆå, PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
247. PÉ®ªÀÅ ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV G¥À§A¢ü¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£ÉÃ
EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À CxÀªÁ MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À GvÀÛªÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä
¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
248. PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ G½PÉ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖAiÀÄ°è CxÀªÁ gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è
£ÀªÀÄÆ¢¹gÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C£À£Àå C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
(2) CAxÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, D JgÀqÀÄ ¥ÀnÖUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀzÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ J CxÀªÁ © ¨sÁUÀzÀ°è'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
249. gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁ¶àçÃAiÀÄ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š (1)
F CzsÁåAiÀÄzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¤tðAiÀÄzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è
£ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁµÀÖçzÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ
CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ «»vÀªÉAzÀÄ gÁdå ¸À¨sÉAiÀÄÄ, ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀPÉÆqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄÆgÀ£Éà JgÀqÀgÀµÀÖPÉÌ
PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨ÉA§°¹zÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÀÝgÉ D ¤tðAiÀĪÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, D «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÉëÃvÀæPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¤tðAiÀĪÀÅ, CzÀgÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ
«ÄÃgÀzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ
(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ºÁUÉ CAVÃPÀøvÀªÁzÁUÀ¯É¯Áè, CAxÀ
¤tðAiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ C£ÀåxÁ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛvÉÆÛà D
¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÛ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀ¢zÀÝgÉ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀÄwÛgÀ°®èªÉÇà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀgÉ, ºÁUÉ ¸ÀPÀëªÀĪÁV®è¢gÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ, D ¤tðAiÀĪÀÅ
eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀzÉ ©lÖ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ, D PÁ£ÀÆ£ÀÄ
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
250. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ
GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÉëÃvÀæPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀzÉ EzÀÝ°è, AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
¸ÀPÀëªÀĪÁUÀÄwÛgÀ°®èªÉÇà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀgÉ, ºÁUÉ ¸ÀPÀëªÀĪÁV®è¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ
eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀzÉ ©lÖ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ, D PÁ£ÀÆ£ÀÄ
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
251. 249 ªÀÄvÀÄÛ 250£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ
gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt C¸ÀAUÀvÀvÉ:Š 249 ªÀÄvÀÄÛ 250£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ
ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À
AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀzÀj C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÁzÀgÀÆ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆÃ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CAVÃPÀj¹zÀ D PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÝgÉ, gÁdå «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®ªÀÅ D PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀÄÄAZÉAiÉÄà gÀa¹gÀ° CxÀªÁ vÀgÀĪÁAiÀĪÉà gÀa¹gÀ° ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CAVÃPÀj¹zÀ D PÁ£ÀÆ£ÀÄ
¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ
«gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ
eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAxÀzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
252. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À ¸ÀªÀÄäw¬ÄAzÀ D gÁdåUÀ½UÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) 249 ªÀÄvÀÄÛ 250£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è
G¥À§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CAxÀ gÁdåUÀ¼À°è
«¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÉAzÀÄ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ½UÉ PÀAqÀħAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ
D gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À J¯Áè ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ
¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÉAzÀÄ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ D ¤tðAiÀÄUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV D «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸À®Ä MAzÀÄ
C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÁUÉ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ CAxÀ gÁdåUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ
CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½gÀĪÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ D C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß D gÁdåPÉÌ C£Àé¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ §UÉÎ
¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ gÁdåPÀÆÌ ¸ÀºÀ CzÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ºÁUÉ ¸ÀA¸ÀwÛ¤AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ¤AzÀ CzÉà jÃwAiÀÄ°è CAVÃPÀøvÀªÁzÀ
CxÀªÁ C£ÀĪÉÆâvÀªÁzÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ
D C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà D gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CzÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ
MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
253. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ M¥ÀàAzÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è
K£Éà EzÁÝUÀÆå, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉñÀzÉÆqÀ£É CxÀªÁ zÉñÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ PË®Ä, M¥ÀàAzÀ CxÀªÁ
MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À, ¸ÀAWÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¤PÁAiÀÄzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÉëÃvÀæPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¨sÁUÀPÁÌV, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
254. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt C¸ÀAUÀvÀvÉ:Š
(1) AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß C¢ü¤AiÀīĸÀ®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÉÆÃ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ D PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
G¥À§AzsÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀªÀĪÀwð¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ,
C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀPÉÌ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
G¥À§AzsÀªÀÅ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÝgÉ, DUÀ CAxÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ D PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀÄÄAZÉAiÉÄà gÀa¹gÀ° CxÀªÁ
vÀgÀĪÁAiÀĪÉà gÀa¹gÀ° (2)£Éà RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ
C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÉÃ
«gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ±ÀÆ£ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
(2) * * * MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀĪÀwð¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ »A¢£À PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ
CxÀªÁ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ°è, DUÀ CAxÀ gÁdå
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ºÁUÉ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ CªÀ£À
C£ÀĪÀÄw zÉÆgÉwzÀÝgÉ, D gÁdåzÀ°è CzÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÆß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ CAxÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ºÁUÉ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ
ªÀiÁqÀĪÀAxÀ, CzÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAxÀ, ªÀåvÁå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ
CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è C¢ü¤AiÀīĸÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß
¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

255. ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
1
«µÀAiÀÄUÀ¼ÉA§AvÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À CxÀªÁ * * *MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
C¢ü¤AiÀĪÀÄPÉÌ,Š

(J) gÁdå¥Á®£À ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CUÀvÀåªÁVzÀÄÝ, gÁdå¥Á®£ÀÄ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw PÉÆnÖzÀÝgÉ;

(©) gÁd¥ÀæªÀÄÄR£À ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CUÀvÀåªÁVzÀÄÝ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CzÀPÉÌ


C£ÀĪÀÄwPÉÆnÖzÀÝgÉ;

(¹) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CxÀªÁ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄÄ CUÀvÀåªÁVzÀÄÝ CzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ


C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÉ
Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CUÀvÀåªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CxÀªÁ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄÄ ®©ü¹®èªÉA§
PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
G¥À§AzsÀªÀÅ C¹AzsÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

CzsÁåAiÀÄ II Š DqÀ½vÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ


¸ÁªÀiÁ£Àå
256. gÁdåUÀ¼À ºÁUÀÆ MPÀÆÌlzÀ ¨ÁzsÀåvÉ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ
PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAxÀ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ
ºÁUÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

257. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MPÀÆÌlzÀ ¤AiÀÄAvÀæt:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀzÀ ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ CqÀZÀuÉ CxÀªÁ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁUÀzÀ ºÁUÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ªÀĺÀvÀéªÀżÀîªÀÅUÀ¼ÉA§ÄzÁV ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è


WÉÆö¹gÀĪÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀºÀ «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÆß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ºÉzÁÝjUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ d®ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ


ºÉzÁÝjUÀ¼ÉA§ÄzÁV CxÀªÁ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ d®ªÀiÁUÀðUÀ¼ÉA§ÄzÁV WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ
ºÁUÉ WÉÆö¸À¯ÁzÀ ºÉzÁÝjUÀ½UÉ CxÀªÁ d®ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ £ËPÁ,
¸ÉʤPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄħ®UÀ¼À PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CzÀgÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¨sÁUÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À
¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(3) MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß, MAzÀÄ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ gÉʯÉéªÀiÁUÀðUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ


PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ D gÁdåPÉÌ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀºÀ «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(4) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ CxÀªÁ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà gÉʮĪÀiÁUÀðUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤zÉðñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÁUÀ, CAxÀ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è, gÁdåzÀ
ªÁrPÉAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ CzÀÄ ªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÀÝ RZÀÄðUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹zÀÝgÉ, D
gÁdåªÀÅ ºÁUÉ ªÀ»¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj RaðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ M¦àPÉƼÀÀÄzÁzÀµÀÄÖ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß CxÀªÁ M¦àPÉƼÀî¢zÀÝgÉ,
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁgÀ£ÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
D gÁdåPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
257J. [MPÀÆÌ lzÀ ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ §®UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdåUÀ½UÉ £ÉgÀªÀÅ] 1978£ÉAiÀÄ
E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 33£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
258. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdåUÀ½UÉ C¢üPÁgÀ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀ:Š (1) F
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, D ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ
C¢üPÁjUÀ½UÉ, MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ «¸ÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß, µÀgÀvÀÄÛ ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ µÀgÀvÀÄÛ gÀ»vÀªÁV ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.

(2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸À®Ä D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ C¢üPÁgÀ«®èªÉÇà D «µÀAiÀÄPÉÌ CzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÁÝUÀÆå, D gÁdåPÉÌ CxÀªÁ
CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ
CxÀªÁ ºÁUÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ.

(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV gÁdåPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ°è CxÀªÁ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¹gÀĪÀ°è D C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ D gÁdåªÀÅ ªÀ»¹zÀ DqÀ½vÀzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÉZÀÄѪÀj RZÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
M¦àPÉƼÀÀÄzÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß CxÀªÁ M¦àPÉƼÀî¢zÀÝgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ
ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁgÀ£ÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ D gÁdåPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 43£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
1
[258J.
MPÀÆÌlPÉÌ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀ®Ä gÁdåUÀ¼À C¢üPÁgÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MAzÀÄ
gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ, D gÁdåzÀ
PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ «¸ÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß, µÀgÀvÀÄÛ
¸À»vÀªÁV CxÀªÁ µÀgÀvÀÄÛ gÀ»vÀªÁV ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.]

259. [ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (©) ¨sÁUÀzÀ gÁdåUÀ¼À ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼ÀÄ] 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À
(K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

260. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀV£À gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ¨sÁgÀvÀzÀ
gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¨sÁUÀªÁVgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀiÁðAUÀ, «zsÁ¬Äà CxÀªÁ
£Áå¬ÄPÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CAxÀ ¸ÀPÁðgÀzÉÆqÀ£É M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ»¹PÉƼÀÀÄzÀÄ; DzÀgÉ CAxÀ
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ M¥ÀàAzÀªÀÅ «zÉòà C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤUÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀÄAwævÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

261. ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ
gÁdåzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ, zÁR¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ ¥ÀÇtð
«±Áé¸À vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ
jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ
JA§ÄzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) ¨sÁgÀvÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ CAwªÀÄ wÃ¥ÀÅðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ
ªÀiÁrzÀ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ D gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ J°èAiÉÄà DUÀ° PÁ£ÀƤUÀ£ÀĸÁgÀªÁV eÁjUÉƽ¸À®Ä
¸ÀªÀÄxÀðªÁzÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

d® ¸ÀA§A¢üà «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ

262. CAvÀgÀgÁdå £À¢UÀ¼À CxÀªÁ £À¢Ã PÀtªÉUÀ¼À d® ¸ÀA§A¢üà «ªÁzÀUÀ¼À°è £ÁåAiÀĤtðAiÀÄ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉÃ
CAvÀgÀgÁdå £À¢AiÀÄ CxÀªÁ £À¢Ã PÀtªÉAiÀÄ CxÀªÁ £À¢AiÀÄ°è£À CxÀªÁ £À¢Ã PÀtªÉAiÀÄ°è£À ¤Ãj£À §¼ÀPÉ, ºÀAaPÉ
CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÁzÀzÀ CxÀªÁ zÀÆj£À §UÉÎ £ÁåAiÀÄ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.

(2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ «ªÁzÀzÀ CxÀªÁ
zÀÆj£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 18£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ


263. CAvÀgÀgÁdå ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š MAzÀÄ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ¸Áܦ¹, CzÀPÉÌ Š

(J) gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ GzÀ㫸À§ºÀÄzÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ PÉÆqÀĪÀ;

(©) AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®ªÀÅ CxÀªÁ J®è gÁdåUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À gÁdåUÀ¼ÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀað¸ÀĪÀ; CxÀªÁ

(¹) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV, D «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄð¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁqÀĪÀ

Š PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è


PÀAqÀħAzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CAxÀ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸À¨ÉÃPÁzÀ
PÀvÀðªÀåUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ
PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¨sÁUÀ Š XII
ºÀtPÁ¸ÀÄ, ¸ÀévÀÄÛ , PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÉUÀ¼ÀÄ
CzsÁåAiÀÄ I Š ºÀtPÁ¸ÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå
1
[264.CxÀ𠫪ÀgÀuÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ``ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ'' JAzÀgÉ 280£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¸À¯ÁzÀ
ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ.]
265. PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀvÀÄ vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀvÀÄ
AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
266. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¸ÀAavÀ ¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:Š (1) PÉ®ªÀÅ vÉjUÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À
¤ªÀé¼À GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB gÁdåUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 267£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ F CzsÁåAiÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ J®è gÁd¸ÀéUÀ¼ÀÄ, mÉædj
©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¸Á®UÀ¼À CxÀªÁ CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ JwÛzÀ J®è
¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛÄ ¸Á®UÀ¼À ªÀÄgÀÄ ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ°è D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ºÀt EªÉ®è ¸ÉÃj ``¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü''
JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ J®è gÁd¸ÀéUÀ¼ÀÄ,
mÉædj ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¸Á®UÀ¼À CxÀªÁ CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ JwÛzÀ
J®è ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®UÀ¼À ªÀÄgÀĸÀAzÁAiÀÄzÀ°è D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ºÀt EªÉ®è ¸ÉÃj D ``gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ
¤¢ü'' JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ
CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ EvÀgÀ J®è ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ dªÉÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀtªÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤUÉ
C£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ D jÃwAiÀÄ®è®èzÉ C£ÀåxÁ
«¤AiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
267.¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ``¨sÁgÀvÀzÀ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü'' JA§ ºÉ¸Àj£À PÉʺÀtzÀ
¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ MAzÀÄ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ, D ¤¢üUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¤jÃQëvÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV 115£ÉAiÀÄ CxÀªÁ
116£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÛÄ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, CAxÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ
ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀzÀj ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è Ej¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, D ``gÁdåzÀ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü'' JA§ ºÉ¸Àj£À PÉÊ
ºÀtzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ MAzÀÄ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ, D ¤¢üUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¤jÃQëvÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸ÀĪÀ
GzÉÝñÀUÀ½UÁV, 205£ÉAiÀÄ CxÀªÁ 206£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ
PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CAxÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ gÁdå¥Á®¤UÉ
2
¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀzÀj ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À *** ªÀ±ÀzÀ°è Ej¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 264£ÉAiÀÄ
C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd ¥ÀæªÀÄÄR£À''
JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ gÁd¸ÀéUÀ¼À ºÀAaPÉ
268. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹zÀ DzÀgÉ gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¹zÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°è
£ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀAxÀ ¸ÁÖA¥ÀÅ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁzsÀ£À vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼À ªÉÄð£À GvÁàzÀ£Á¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ,Š
1
(J) AiÀiÁªÀÅzÉà [MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è] CAxÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ,
ªÀÄvÀÄÛ
(©) EvÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, AiÀiÁªÀ gÁdåUÀ¼À°è CAxÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà D
gÁdåUÀ¼ÀÄ
Š CAxÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄAPÀzÀ GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ D GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåPÉÌ ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
*[268J. MPÀÆÌlªÀÅ ¸ÉêÁ vÉjUÉ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
«¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ:- (1) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß (2)£ÉÃ
RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹zÀ jÃwAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1)£Éà RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «¢ü¹zÀ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
vÉjUÉAiÀÄ GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ gÀƦ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃUÀ
vÀvÀéUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV,-
(J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ «¤AiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
2
269. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹ ¸ÀAUÀ滹zÀ DzÀgÉ gÁdåUÀ½UÉ ªÀ»¹zÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ:Š [(1) ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ ªÀÄvÀÄÛ
RjâAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À gÀªÁ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß (2)£Éà RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è 1996gÀ K¦æ¯ï, 1gÀAzÀÄ CxÀªÁ D
vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁdåUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
«ªÀgÀuÉ.Š F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV,Š
(J) ``¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁl CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÁªÀ½UÉ ªÀøvÀÛ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁl CxÀªÁ RjâAiÀÄÄ CAvÀgÀ gÁdå ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÁtÂdå PÀæªÀÄzÀ°è
£ÀqÉAiÀÄĪÀ°è, CAxÀ ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ CxÀð«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) ``¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À gÀªÁ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÁªÀ½UÉ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À gÀªÁ£ÉAiÀÄÄ (D gÀªÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß,
CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛUÁUÀ° CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉà DUÀ° ªÀiÁrgÀ°) CAvÀgÀ gÁdå ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ
ªÁtÂdå PÀæªÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ°è CAxÀ gÀªÁ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ CxÀð«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ
¨sÁUÀ ¹£À°è G¯ÉèÃT¹zÀ gÁdå'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
* 2003£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛAl£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ
§A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
2. 2000zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£Éà ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(2) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è, CAxÀ vÉjUÉAiÀÄ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛAiÀÄÄ MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼ÀzÉÝAzÀÄ
ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, CªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. DzÀgÉ,
D vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß D ªÀµÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ gÁdåUÀ¼À°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁVzÉAiÉÆà D gÁdåUÀ½UÉ vÉjUÉAiÀÄ GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß
ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ gÀƦ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ºÀAaPÉAiÀÄ vÀvÀéUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV D
gÁdåUÀ¼À°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
1 2
[(3) ªÀiÁgÁlªÀÅ CxÀªÁ RjâAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀgÀPÀÄ gÀªÁ£ÉAiÀÄÄ]2 AiÀiÁªÁUÀ CAvÀgÀgÁdå ªÁå¥ÁgÀ
[¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À
CxÀªÁ ªÁtÂdå PÀæªÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À®Ä, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À§ºÀÄzÀÄ.]
3
[270. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) C£ÀÄPÀæªÀĪÁV,
*[268 ªÀÄvÀÄÛ 269£ÉÃ] C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è G¯ÉèÃT¹zÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°è
G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ J®è vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß, 271£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ vÉjUÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À
ªÉÄð£À C¢ü¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉV£À ¤¢ðµÀÖ GzÉÝñÀUÀ½UÁV «¢ü¸ÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀPÀgÀªÀ£ÀÄß, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß (2)£ÉAiÀÄ
RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAZÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀzÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼À ¥ÉÊQ,
¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ±ÉÃPÀqÁ ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ D ªÀµÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ
gÁdåUÀ¼À°è D vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀÄzÉÆà D gÁdåUÀ½UÉ CzÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉÃ
RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹zÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ®¢AzÀ D gÁdåUÀ¼À°è
ºÀAZÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è, ``¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ'' JAzÀgÉ:Š

(i) ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÉÇAzÀ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀÄzÀÄ,


ªÀÄvÀÄÛ

(ii) ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÉÇAzÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, D ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß


¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¹zÀ £ÀAvÀgÀ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀÄzÀÄ.]

271. MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢ü¨sÁgÀ:Š 269£Éà ªÀÄvÀÄÛ 270£ÉÃ
C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è, D C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è
G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¸ÀÄAPÀUÀ¼À CxÀªÁ vÉjUÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢ü¨sÁgÀªÀ£ÀÄß «¢ü¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¨sÁgÀzÀ ¥ÀÇtð GvÀàwÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (DgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1982£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀÅ CxÀªÁ
RjâAiÀÄÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. 2000zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 270£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.4.1996
jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
* 2003£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ DªÀgÀtUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
CAQUÀ¼ÀÄ ``268, 268J ªÀÄvÀÄÛ 269£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀUÀ¼À°è'' JA§ÄzÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃfvÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è,
¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).

272. [MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ滹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ
vÉjUÉUÀ¼ÀÄ] 2000 zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ
¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
273. ¸Ét§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸Ét©£À GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀ¥sÀÅÛ ¸ÀÄAPÀPÉÌ §zÀ¯ÁV C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) C¸ÁìA, ©ºÁgï, Mj¸Áì
ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À gÁdåUÀ½UÉ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¸Ét©£À ªÉÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸Ét©£À GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄð£À gÀ¥sÀÅÛ
¸ÀÄAPÀzÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV, ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß
D gÁdåUÀ¼À gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÁV ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ºÁUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¸Ét©£À ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ ¸Ét©£À GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄïÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ¥sÀÅÛ ¸ÀÄAPÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ ºÀvÀÄÛ
ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ Š EªÉgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÉÇà C°èAiÀĪÀgÉUÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄïÉ
ºÁUÉ ºÉÆj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 270£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÀ£ÉßÃ
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
274. gÁdåUÀ¼ÀÄ »vÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð
²¥sÁgÀ¸ÀÄ CUÀvÀå:Š (1) gÁdåUÀ¼ÀÄ »vÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ CxÀªÁ
ªÀåvÁå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀgÀªÀiÁ£À vÉjUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢ü¤AiÀÄ«ÄwUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¥Àj¨sÁ¶¸À¯ÁzÀAvÉ
``PÀø¶ ªÀgÀªÀiÁ£À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß ªÀåvÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ F CzsÁåAiÀÄzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀŪÉÃ
G¥À§AzsÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß gÁdåUÀ½UÉ ºÀAZÀvÀPÀÌzÉÆà CxÀªÁ ºÀAZÀ§ºÀÄzÉÆà D vÀvÀÛ÷éUÀ¼À
ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ CxÀªÁ F CzsÁåAiÀÄzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV
£ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¨sÁgÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ¯Éèà DUÀ° vÀgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``gÁdåUÀ¼ÀÄ »vÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ vÉjUÉ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀ'' JAzÀgÉ,-
(J) AiÀiÁªÀ vÉjUÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀzÀ ¥ÀÇt𠤪Àé¼À GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÃ
gÁdåPÉÌ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D vÉjUÉ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀ; CxÀªÁ
(©) AiÀiÁªÀ vÉjUÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀzÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉÆvÀÛUÀ¼ÀÄ vÀvÁÌ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
gÁdåPÉÌ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉAiÉÆà D vÉjUÉ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀ.
275. MPÀÆÌl¢AzÀ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀºÁAiÀÄzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄļÀî gÁdåUÀ¼ÉA§ÄzÁV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ gÁdåUÀ¼À gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ
C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ½UÉ
¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÀ¯ÁåuÁ©üªÀø¢ÞUÁV CxÀªÁ C°è£À C£ÀĸÀÆavÀ
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß D gÁdåzÀ G½zÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄlÖPÉÌ Kj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ
C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ D gÁdåªÀÅ PÉÊUÉƼÀÀÄzÁzÀ C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä D gÁdåªÀ£ÀÄß
¸ÀªÀÄxÀðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀðPÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÁßV ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ,Š

(J) DgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 20£ÉAiÀÄ ¥ÁågÁPÉÌ C£ÀħA¢ü¹zÀ 1[I£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ]zÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ
§ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ JgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ¼À PÁ®zÀ°è gÁd¸ÀéUÀ½VAvÀ ªÉZÀѪÀÅ ¸ÀgÁ¸Àj JµÀÄÖ ºÉZÁÑVzÉAiÉÆà D ºÉaÑ£À ªÉƧ®VUÉ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß D gÁdåzÀ G½zÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄlÖPÉÌ Kj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ D gÁdåªÀÅ PÉÊPÉƼÀÀÄzÁzÀAxÀ C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À
RZÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ
Š §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀðPÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß C¸ÁìA gÁdåzÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÁßV ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
[(1J) 244(J) C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀÅ gÀavÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CA¢¤AzÀ,Š

(i) (1)£Éà RAqÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ (J) RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉÃ
ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß, D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀÅ ¸ÀzÀj RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ J®è §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ, D
¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀÅ D §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ D ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß
C¸ÁìA gÁdå ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdå EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀAZÀvÀPÀÌzÀÄÝ;

(ii) D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ DqÀ½vÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß C¸ÁìA gÁdåzÀ G½zÀ ¨sÁUÀzÀ DqÀ½vÀzÀ ªÀÄlÖPÉÌ
Kj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀÅ PÉÊPÉƼÀÀÄzÁzÀAxÀ C©üªÀø¢Þ
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À RZÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀðPÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À
¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÁßV ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
(2)(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, D RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ
C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀwÛ¤AzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ
¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ gÀavÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, D ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
276. ªÀøwÛUÀ¼À, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À, DfëPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) 246£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£ÉÃ
EzÁÝUÀÆå, ªÀøwÛUÀ¼ÀÄ, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÄ, DfëPÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ GzÉÆåÃUÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ CxÀªÁ D
gÁdåzÀ°è£À ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ, f¯Áè ªÀÄAqÀ°AiÀÄ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ°AiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁÌV
«¢ü¸ÀvÀPÀÌ vÉjUÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀ, gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄð£À vÉjUÉUÉ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÉ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É C¹AzsÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1971£Éà E¸À«AiÀÄ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÅ£ÀgÀæZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1971gÀ 81) 71£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ `J ¨sÁUÀ' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(21Š1Š1972jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1969£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
(2) ªÀøwÛUÀ¼À, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À, DfëPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è MAzÀÄ gÁdåPÉÌ, CxÀªÁ
D gÁdåzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÉ, f¯Áè ªÀÄAqÀ°UÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ°UÉ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ
1
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ MlÄÖ ªÉƧ®UÀÄ ªÀµÀðªÉÇAzÀPÉÌ [JgÀqÀÄ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ
gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ] «ÆgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
2
* * *
(3) ªÀøwÛUÀ¼À, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À, DfëPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ »AzÉ ºÉýzÀ
ºÁUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ºÉÆA¢gÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ ªÀøwÛUÀ¼ÀÄ, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÄ, DfëPÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ½AzÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ CxÀªÁ MzÀV§gÀĪÀ ªÀgÀªÀiÁ£À vÉjUÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀįÉèà DUÀ° ¥Àj«ÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
277. G½¸ÀÄ«PÉUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ
CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ËgÀ¸À¨sɬÄAzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ ¤PÁAiÀÄ¢AzÀ gÁdåzÀ, ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ,
f¯ÉèAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÁV «¢ü¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀŪÉà vÉjUÉUÀ¼ÀÄ,
¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, G¥ÀPÀgÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¦üÃdÄUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌl¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
vÀ¢égÀÄzÀÞªÁzÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÉà GzÉÝñÀUÀ½UÁV «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ
ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÀÄ.
278. [ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ gÁdåUÀ¼ÉÆqÀ£É PÉ®ªÀÅ ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ M¥ÀàAzÀ].
1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.
279. ``¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ’’, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉUÉ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ``¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ'' JAzÀgÉ D GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ RZÀð£ÀÄß PÀrvÀ ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ G½AiÀÄĪÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D G¥À§AzsÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À CxÀªÁ ¥ÀæzÉñÀzÉÝAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉAiÀÄ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ CxÀªÁ
¸ÀÄAPÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÀÄ
RavÀ¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ CªÀ£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀÅ CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) »AzÉ ºÉýzÀ ªÀÄvÀÄÛ F CzsÁåAiÀÄzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåPÀÛ G¥À§AzsÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ
CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ DzÉñÀªÀÅ, F ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄAPÀzÀ CxÀªÁ vÉjUÉAiÀÄ GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ
ªÀ»¹PÉÆnÖgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ¯ÉPÀÌ
ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÁ®¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ PÁ®zÀ°è ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀqÀĪÉ
ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¸ÀAVPÀ CxÀªÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ
G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
280. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÉƼÀUÁV ªÀÄvÀÄÛ D
vÀgÀĪÁAiÀÄ ¥Àæw LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀĪÀAvÀºÀ
E£ÀÆß ªÀÄÄAa£À PÁ®zÀ°è DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; D DAiÉÆÃUÀªÀÅ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ M§â CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £Á®égÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1988£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``JgÀqÀÄ£ÀÆgÀ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ''
JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1988£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
(2) DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CUÀvÀå«gÀĪÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌ
jÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ.
(3) ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ,Š
(J) F CzsÁåAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAZÀ¨ÉÃPÁzÀ CxÀªÁ ºÀAZÀ§ºÀÄzÁzÀ
vÉjUÉUÀ¼À ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼À «vÀgÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ GvÀàwÛUÀ¼À°è DAiÀiÁAiÀÄ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ DAiÀiÁAiÀÄ ¥Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß
ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÌ;
(©) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ gÁdåUÀ¼À gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ
C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀvÀÛ÷éUÀ½UÉ;
1
[(©©)gÁdåzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D gÁdåzÀ°è£À
¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀPÁÌV gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ;]
2
[(¹)
gÁdåzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D gÁdåzÀ°è£À ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀPÁÌV gÁdå ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ;]
3
[(r)] ¸ÀĨsÀzÀæ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwAiÀÄ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DAiÉÆÃUÀPÉÌ M¦à¸ÀĪÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«µÀAiÀÄPÉÌ
Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(4) DAiÉÆÃUÀªÀÅ vÀ£Àß PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À £ÉgÀªÉÃjPÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
281. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀtPÁ¸ÀÄ
DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊPÉƼÀî¯ÁzÀ PÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ
eÕÁ¥À£À¥ÀvÀæzÉÆqÀ£É ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀAQÃtð ºÀtPÁ¸ÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ
282. MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåªÀÅ vÀ£Àß gÁd¸ÀéUÀ½AzÀ ¨sÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:Š MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ MAzÀÄ
gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝñÀPÁÌV, D GzÉÝñÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ GzÉÝñÀªÁVgÀ¢zÁÝUÀÆå, AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.
283. ¸ÀAavÀ ¤¢üUÀ¼À, ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌUÀ½UÉ dªÉÄAiÀiÁzÀ ºÀtUÀ¼À C©ügÀPÉë, EvÁå¢:Š (1)
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ C©ügÀPÉë, CAxÀ ¤¢üUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, CAxÀ ¤¢üUÀ½UÉ dªÉÄAiÀiÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨sÁgÀvÀ
¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ¸ÀPÁðj ºÀtzÀ C©ügÀPÉë, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀPÁðj
¯ÉPÀÌPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¯ÉPÀÌ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ ºÉýzÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ EvÀgÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
«¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, CªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½AzÀ
«¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 1992gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (24Š4Š93 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2. 1992gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š6Š93jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.6.93 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (¹)
G¥À-RAqÀªÀ£ÀÄß (r) G¥À-RAqÀªÉAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï CPÀëgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ C©ügÀPÉë, CAxÀ ¤¢üUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß
¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, CAxÀ ¤¢üUÀ½UÉ dªÉÄAiÀiÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ D gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ¸ÀPÁðj ºÀtzÀ C©ügÀPÉë,
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¯ÉPÀÌ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ ºÉýzÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ EvÀgÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, D gÁdåzÀ
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ
1
CªÀÅ D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ **** gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½AzÀ «¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
284. ¯ÉÆÃPÀ£ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀ zÁªÉUÁgÀgÀ oÉêÀtÂUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀtzÀ C©ügÀPÉë:Š
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀPÁðjà ¯ÉPÀÌPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌPÉÌŠ
(J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdå¸ÀPÁðgÀªÀÅ JwÛzÀ CxÀªÁ ¹éÃPÀj¹zÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À£ÀÄß
CxÀªÁ ¸ÀPÁðj ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è
¤AiÉÆÃfvÀ£ÁzÀ AiÀiÁgÉà C¢üPÁjAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÁÜ£À§®¢AzÀ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CAxÀ C¢üPÁjAiÀÄ ªÀ±ÀzÀ°è oÉêÀtÂ
EqÀ¯ÁzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß; CxÀªÁ
(©) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådåzÀ, «µÀAiÀÄzÀ, SÁvÉAiÀÄ
CxÀªÁ ªÀåQÛUÀ¼À ¯ÉPÀÌPÉÌ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀ±ÀzÀ°è oÉêÀt EnÖgÀĪÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß
- ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
285. MPÀÆÌlzÀ ¸ÀéwÛUÉ gÁdåzÀ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ
G¥À§A¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß½zÀÄ, MAzÀÄ gÁdåªÀÅ CxÀªÁ D gÁdåzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ «¢ü¸ÀĪÀ J®è vÉjUÉUÀ½AzÀ
MPÀÆÌlzÀ ¸ÀéwÛUÉ «£Á¬Äw EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, MPÀÆÌlzÀ
AiÀiÁªÀ ¸ÀévÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ vÉjUÉUÉ UÀÄjAiÀiÁV¢ÝvÉÆà CxÀªÁ
UÀÄjAiÀiÁVzÀÝAvÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁV¢ÝvÉÆà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛ£À ªÉÄÃ¯É D AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ°è
«¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ D vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ «¢ü¸ÀzÀAvÉ
¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
286. ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À
ªÀiÁgÁlªÀÅ CxÀªÁ RjâAiÀÄÄ Š
(J) gÁdåzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ £ÀqÉzÀgÉ; CxÀªÁ
(©) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ M¼ÀPÉÌ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß DªÀÄzÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ
ºÉÆgÀPÉÌ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀ¥sÀÅÛ ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÀqÉzÀgÉ
Š CAxÀ ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ
«¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
2
* * *
1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (DgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
1
[(2)
¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀÅ CxÀªÁ RjâAiÀÄÄ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ jÃwUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀ
jÃwAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À§ºÀÄzÀÄ.
2
[(3) MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ Š
(J) CAvÀgÀgÁdå ªÁå¥ÁgÀzÀ°è CxÀªÁ ªÁtÂdåzÀ°è «±ÉõÀ ªÀĺÀvÀéªÀżÀî ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÉA§ÄzÁV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹gÀĪÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄïÉ; CxÀªÁ
(©) 366£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (29J) RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è, (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°è CxÀªÁ (r)
G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄïÉ
Š vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D vÉjUÉ
«¢ü¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw, zÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¤§ðAzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]]
287. «zÀÄåZÀáQÛUÉ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ
MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄŠ
(J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ §¼À¹zÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ §¼ÀPÉUÁV D ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀiÁjzÀ; CxÀªÁ
(©) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ gÉʯÉéAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ gÉʯÉé PÀA¥À¤AiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉéAiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ°è,
¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è CxÀªÁ £ÀqɸÀÄ«PÉAiÀÄ°è §¼À¹zÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉéAiÀÄ ¤ªÀiÁðt, ¤ªÀðºÀuÉ CxÀªÁ
£ÀqɸÀÄ«PÉAiÀÄ°è §¼À¸À®Ä ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉé PÀA¥À¤UÉ ªÀiÁjzÀ
Š «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ (CzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ GvÁà¢vÀªÁVgÀ° CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ GvÁà¢vÀªÁVgÀ°) §¼ÀPÉAiÀÄ CxÀªÁ
ªÀiÁgÁlzÀ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ
ªÀiÁgÁlzÀ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ¨sÁgÀvÀ
¸ÀPÁðgÀzÀ §¼ÀPÉUÁV D ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀiÁjzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉé ¤ªÀiÁðt, ¤ªÀðºÀuÉ CxÀªÁ £ÀqɬĸÀÄ«PÉAiÀÄ°è
§¼À¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉé PÀA¥À¤UÉ ªÀiÁjzÀ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄÄ, UÀt¤ÃAiÀĪÁzÀ
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ EvÀgÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É «¢ü¸ÀĪÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è vÉjUÉAiÀÄ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀgÉ
G½AiÀÄĪÀ ªÉƧ®V£ÀµÀÄÖ ¨É¯ÉAiÀiÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
288. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¤Ãj£À CxÀªÁ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ §UÉÎ gÁdåUÀ¼À vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ
DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ, ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ
¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è eÁjAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà CAvÀgÀgÁdå £À¢AiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ £À¢AiÀÄ
PÀtªÉAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CxÀªÁ C©üªÀø¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ
CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁܦvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ±ÉÃRj¹zÀ, GvÁࢹzÀ,
§¼À¹zÀ, ºÀAazÀ CxÀªÁ ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤ÃgÀÄ CxÀªÁ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è
CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (DgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ½UÉ
§zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1982£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ:Š F RAqÀzÀ°ègÀĪÀ ``eÁjAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ gÁdåzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ
¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CAVÃPÀøvÀªÁVvÉÆÛà CxÀªÁ gÀavÀªÁVvÉÆÛà DzÀgÉ F
»AzÉAiÉÄà ¤gÀ¹vÀªÁVgÀ°®èªÉÇà D gÁdåzÀ D PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è J°èAiÉÄà DUÀ°
CxÀªÁ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À¯Éèà DUÀ° eÁjAiÀÄ°è®è¢zÁÝUÀÆå CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß
«¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£À C£ÀĪÀÄwAiÀÄÄ zÉÆgÉwzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è;
ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À CxÀªÁ
DzÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CAxÀ vÉjUÉAiÀÄ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
G¥À§A¢ü¹zÀÝgÉ D PÁ£ÀÆ£ÀÄ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
¥ÀǪÀð¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
289. MPÀÆÌlzÀ vÉjUɬÄAzÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀéwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ «£Á¬Äw:Š (1) MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ MPÀÆÌlzÀ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV
£ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ §UÉÎ CxÀªÁ CAxÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ CxÀªÁ
C£ÀĨsÉÆÃV¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛ£À §UÉÎ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ GzÀ㫸ÀĪÀ CxÀªÁ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ªÀgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß
«¢ü¸ÀĪÀÅ¢zÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß «¢ü¸À®Ä CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä MPÀÆÌlªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) (2)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁzÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ
PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¸À§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ ªÁå¥ÁgÀ
CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
290. PÉ®ªÀÅ ªÉZÀÑUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À
ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ
ªÀÄÄAZÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï ¸ÁªÀiÁædåzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ MPÀÆÌlzÀ
CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ CxÀªÁ CAxÀ
ªÀåQÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ gÁdåzÀ
¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¹gÀĪÀ°èŠ
(J) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ºÉÆj¹gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ
DAiÉÆÃUÀªÀÅ gÁdåzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ ¥ÀÇgÉʹgÀĪÀ°è CxÀªÁ D ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÀÇtðªÁV
CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ°è; CxÀªÁ
(©) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ºÉÆj¹gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ
DAiÉÆÃUÀªÀÅ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹgÀĪÀ°è CxÀªÁ D ªÀåQÛAiÀÄÄ
¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ D E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß
¸À°è¹gÀĪÀ°è
Š D ªÉZÀÑUÀ¼À CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ §UÉÎ M¦àUÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ M¦àUÉ DUÀ¢zÀÝgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå
£ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ £ÉëĸÀĪÀ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁgÀ£ÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀAwUÉAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄïÉ
CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ D EvÀgÀ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¹,
CzÀ£ÀÄß D ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[290J. PÉ®ªÀÅ zÉêÀ¸ÀéA ¤¢üUÀ½UÉ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ:Š £À®ªÀvÁÛgÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß
PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ wgÀĪÁAPÀÆgÀÄ zÉêÀ¸ÀéA ¤¢üUÉ
¥ÀæwªÀµÀð D ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ 1956£ÉAiÀÄ E¸À« £ÀªÉA§gï MAzÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ
2
wgÀĪÁAPÀÆgÀÄŠPÉÆaÑ gÁdå¢AzÀ [vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ] gÁdåPÉÌ AiÀiÁªÀ gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÉÆà D
gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À°ègÀĪÀ »AzÀÆ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆ ¥ÀÅtåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdåzÀ°è ¸ÁܦvÀªÁVgÀĪÀ
zÉêÀ¸ÀéA ¤¢üUÉ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄïÉ
ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß D ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥Àæw ªÀµÀð CzÀPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

291. [gÁdgÀ gÁdzsÀ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼ÀÄ.] 1971£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ
2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.
CzsÁåAiÀÄ Š II ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
292. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Á®ªÀ£ÀÄß
vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ D ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ
SÁwæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ ªÁå¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.

293. gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:Š (1) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, MAzÀÄ gÁdåzÀ
PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ CAxÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ D gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀvÀzÀ
gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ D
¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ SÁwæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.

(2) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ
«¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ 292£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
ªÉÄÃgÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¥Àj«ÄwUÀ¼À£ÀÄß «ÆgÀzÉ EgÀĪÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ JwÛzÀ ¸Á®UÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÁwæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV CUÀvÀåªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉÃ
ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀƪÀðªÀwð ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ ¸Á®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¨sÁUÀªÀÅ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀƪÀðªÀwð ¸ÀPÁðgÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¸Á®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÁwæAiÀÄ£ÀÄß
PÉÆnÖzÉAiÉÆà D ¸Á®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀÅ E£ÀÆß ¨ÁQ EgÀĪÁUÀ, D gÁdåªÀÅ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀªÀÄäw¬Ä®èzÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Á®ªÀ£ÀÄß JvÀÄÛªÀ ºÁV®è.

(4) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀŪÉà µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, (3)£ÉÃ
RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 19£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

2. 1968£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ gÁdå (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1968gÀ 53) 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄzÁæ¸ÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ
§zÀ¯ÁV (14Š1Š69 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

CzsÁåAiÀÄ - III ¸ÀévÀÄÛ, PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ,


ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÉUÀ¼ÀÄ
294. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀévÀÄÛ, D¹Û, ºÀPÀÄÌ, ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ
¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, ¥ÀǪÀð §AUÁ¼À, ¥À²ÑªÀÄ
¥ÀAeÁ¨ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð ¥ÀAeÁ¨ï ¥ÁæAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àøf¹zÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ºÉÆAzÁtÂPÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ,Š

(J) ºÁUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è, qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV


©ænµï ¸ÁªÀiÁæl£À°è ¤»vÀªÁVzÀÝ J®è ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl ¥ÀǪÀðzÀ°è
¥ÀæwAiÉƧâ UËgÀßgÀ£À ¥ÁæAvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ©ænµï ¸ÁªÀiÁæl£À°è ¤»vÀªÁVzÀÝ J®è ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ
D¹ÛUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV MPÀÆÌlzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁ¢ gÁdåzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ

(©) qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉƧâ UËgÀßgï£À ¥ÁæAvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ J®è
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁj£À ªÀÄÆ®PÀ GAmÁVgÀ° CxÀªÁ C£ÀåxÁ
GAmÁVgÀ° CªÀÅ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁ¢ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

295. EvÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀévÀÄÛ, D¹Û, ºÀPÀÄÌ, ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ:Š (1) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
DAiÀiÁ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀzÉÆqÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà M¥ÀàAzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ
¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ,Š

(J) ºÁUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀÝ


MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤»vÀªÁVzÀÝ J®è ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼À£ÀÄß F
¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ElÄÖPÉƼÀî¯ÁVvÉÆÛà D GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ
F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÁVzÀÝgÉ CAxÀ ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ

(©) ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀÝ MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ J®è ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁj£À ªÀÄÆ®PÀ
GAmÁVgÀ° CxÀªÁ C£ÀåxÁ GAmÁVgÀ° F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV
CAxÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß Dfð¸À¯Á¬ÄvÉÆà CxÀªÁ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÉÆà D
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ MPÀÆÌl¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉÃ
«µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÁVzÀÝgÉ CªÀÅ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ,
ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(2) »AzÉ ºÉýzÀÄzÀPÉÆ̼À¥ÀlÄÖ, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ ¸ÀévÀÄÛ, D¹ÛUÀ¼ÀÄ, ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ J®è ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼ÀÄ, J¯Áè ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁj£À ªÀÄÆ®PÀ GAmÁVgÀ° CxÀªÁ C£ÀåxÁ GAmÁVgÀ°,
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ
¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ CzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁVgÀĪÀ zÉòÃAiÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

296. gÁdUÁ«ÄvÀé CxÀªÁ gÀ¢ÝAiÀiÁw CxÀªÁ ¸Áé«Ä«»Ã£ÀvɬÄAzÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ:Š EzÀgÀ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ
G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ eÁjUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ gÁdUÁ«ÄvÀé¢AzÁV CxÀªÁ gÀ¢ÝAiÀiÁw¬ÄAzÁV
CxÀªÁ ºÀPÀÄ̼Àî MqÉAiÀĤ®èzÀ PÁgÀt ¸Áé«Ä«»Ã£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÁV ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀévÀÄÛ ©ænµï
¸ÁªÀiÁæl¤UÉ CxÀªÁ MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ gÁd¤UÉ MzÀV§gÀÄwÛ¢ÝvÉÆà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀévÀÄÛ MAzÀÄ
gÁdåzÀ°èzÀÝgÉ CzÀÄ D gÁdåzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀévÀÄÛ ©ænµï ¸ÁªÀiÁæl¤UÉ CxÀªÁ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ gÁd¤UÉ
¥Áæ¥ÀÛªÁUÀ§ºÀÄzÁVvÉÆÛà D ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ D ¸ÀévÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸Áé¢üãÀzÀ°è
CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è EzÀÝgÉ D ¸ÀévÀÛ£ÀÄß MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV, DUÀ
G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄwÛvÉÆÛà CxÀªÁ ElÄÖPÉƼÀî¯ÁVvÉÆÛà D GzÉÝñÀUÀ½UÁV CzÀÄ MPÀÆÌlzÀ°è CxÀªÁ D gÁdåzÀ°è
¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
«ªÀgÀuÉ:Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è£À ``gÁd'' ªÀÄvÀÄÛ ``¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ 363£ÉAiÀÄ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀAvÀºÀ CxÀðUÀ¼Éà EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[297. gÁdå PÉëÃwæÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è£À CxÀªÁ PÁAn£ÉAl¯ï ±É¯ïáUÀ¼À°è£À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£À£Àå DyðPÀ
ªÀ®AiÀÄzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è£À CxÀªÁ PÁAn£ÉAl¯ï
±É¯ïá£À°è£À CxÀªÁ C£À£Àå DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À ¸ÁUÀgÀzÀ PɼÀVgÀĪÀ J®è ¨sÀÆ«ÄUÀ¼ÀÄ, R¤dUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ
EvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CzÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) ¨sÁgÀvÀzÀ C£À£Àå DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ J®è ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÆ MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ
GzÉÝñÀUÀ½UÁV CzÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) ¨sÁgÀvÀ gÁdåPÉëÃwæÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ, PÁAn£ÉAl¯ï ±É°á£À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£À£Àå DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄ¢æÃAiÀÄ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À ¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ®PÁ®PÉÌ gÀa¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ
ªÉÄÃgÉUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ J¯ÉèUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]
2
[298. ªÁå¥ÁgÀ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C¢üPÁgÀ:Š MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ
C¢üPÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, zsÁgÀt
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, «¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀPÁÌV PÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ,
(J) MPÀÆÌlzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ CAxÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀ CxÀªÁ CAxÀ GzÉÝñÀPÁÌV
¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D ªÁå¥ÁgÀ, D ªÀåªÀºÁgÀ CxÀªÁ D GzÉÝñÀzÀ ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ°è D gÁdåzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(©) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ CAxÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀ CxÀªÁ CAxÀ
GzÉÝñÀPÁÌV gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D ªÁå¥ÁgÀ, D ªÀåªÀºÁgÀ CxÀªÁ D
GzÉÝñÀzÀ ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤUÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

1. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 297£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(27Š5Š76 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 20£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 298£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
299. PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁrPÉÆAqÀ
1
J¯Áè PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ
ªÀåPÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁrPÉÆAqÀ J®è PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéwÛ£À J®è ºÀ¸ÁÛAvÀgÀt
¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ gÁdå¥Á®£À 1* * * ¥ÀgÀªÁV CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ
C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
(2) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ FªÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀÄ«ÄwAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ §gÉzÀÄPÉÆlÖ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁjUÉ CxÀªÁ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀt ¥ÀvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÉÆuÉAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀgÀ°è
AiÀiÁgÉƧâgÀ ¥ÀgÀªÁV CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁgÀ£ÀÄß CxÀªÁ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÉÆuÉAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
300. zÁªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MPÀÆÌlzÀ ºÉ¸Àj£À°è zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ
CxÀªÁ zÁªÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ºÉ¸Àj£À°è D gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ
CxÀªÁ zÁªÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À §®¢AzÁV C¢ü¤AiÀīĹzÀ
¸ÀA¸ÀwÛ£À CxÀªÁ CAxÀ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉÃ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁVgÀ¢zÀÝgÉ qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁ¢
¥ÁæAvÀåUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAªÁ¢ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ§ºÀÄzÁVvÉÆÛà CxÀªÁ
zÁªÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁVvÉÆÛà CAxÀªÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀAªÁ¢
¥ÁæAvÀåUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ D ¸ÀAªÁ¢ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C£ÀÄPÀæªÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ zÁªÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.
(2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀŠ
(J) AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ MAzÀÄ ¥ÀPÀëªÁVgÀĪÀÅzÉÆà D
AiÀiÁªÀŪÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÁUÀ, D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ
§zÀ¯ÁV ¨sÁgÀvÀzÀ MPÀÆÌlªÀ£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¹gÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è MAzÀÄ ¥ÁæAvÀåªÀÅ CxÀªÁ MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀÅ MAzÀÄ
¥ÀPÀëªÁVgÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀŪÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÁUÀ, D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è D ¥ÁæAvÀåPÉÌ
CxÀªÁ D ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ §zÀ¯ÁV, CzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁzÀ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¹gÀĪÀÅzÁV
¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3
[CzsÁåAiÀÄ IV Š ¸ÀéwÛ£À ºÀPÀÄÌ

300J. PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀ«®èzÉ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è:Š PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀ«®èzÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ
¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.]

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd
¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 34£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
¨sÁUÀ Š XIII

¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ


301. ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæ å:Š F ¨sÁUÀzÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀvÀzÀ
gÁdåPÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

302. ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š MAzÀÄ gÁdå
ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÁå¥ÁgÀ,
ªÁtÂdå CxÀªÁ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CUÀvÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ
¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.

303. ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåzÀ §UÉÎ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1)
302£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, K¼À£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀnÖAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ¢£À PÁgÀt¢AzÀ MAzÀÄ gÁdåQÌAvÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ±À¸ÀÛåªÀ£ÀÄß
PÉÆqÀĪÀ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÉÃÛ DUÀ°
CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÉà DUÀ° C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À C¨sÁªÀ¢AzÀ
GzÀ㫹gÀĪÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ±À¸ÀÛåªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÀÝgÉ CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß
¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

304. gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ:Š 301£ÉAiÀÄ CxÀªÁ
303£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ Š
1
(J) EvÀgÀ gÁdåUÀ½AzÀ [CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½AzÀ] DªÀÄzÁzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÉÄïÉ, D gÁdåzÀ°èAiÉÄÃ
vÀAiÀiÁgÁzÀ CxÀªÁ GvÁà¢vÀªÁzÀ CzÉà §UÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ vÉjUÉUÉ M¼À¥ÀnÖªÉAiÉÆà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ DªÀÄzÁzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ vÀAiÀiÁgÁzÀ CxÀªÁ GvÁà¢vÀªÁzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÉ «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ

(©) D gÁdåzÉÆA¢UÉ CxÀªÁ D gÁdåzÉƼÀUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ
¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CUÀvÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, (©) RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð
ªÀÄAdÆgÁw E®èzÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è vÀgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
1
[305. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ KPÀ¸ÁéªÀÄåzÀ §UÉÎ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À G½¸ÀÄ«PÉ:Š
301£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 303£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ
¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ
¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ªÀÄvÀÄÛ 301£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À
(£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À eÁjUÉ, D PÁ£ÀÆ£ÀÄ
19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (6)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (ii)£ÉAiÀÄ G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

306. [ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåzÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ
PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼À C¢üPÁgÀ.] 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.
307. 301jAzÀ 304gÀªÀgÉV£À C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ £ÉêÀÄPÀ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ,
301£ÉAiÀÄ, 302£ÉAiÀÄ, 303£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 304£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV vÁ£ÀÄ
¸ÀªÀÄÄavÀªÉAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀĪÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ
£ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
1. 1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 305£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀ£ÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
¨sÁUÀ Š XIV
MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À C¢üãÀzÀ°è£À ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
CzsÁåAiÀÄ Š I ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
1
308. CxÀð«ªÀgÀuÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ `gÁdå' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ [dªÀÄÄä
ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.]
309. MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ
ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è£À ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À
¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, MPÀÆÌlzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÉêÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ
CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÉêÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À
2
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ
ªÉÄÃgÉUÉ, D §UÉÎ ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, CAxÀ
¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
310. MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è ªÀåPÀÛªÁV G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ
jÃwAiÀÄ®è®èzÉ, MPÀÆÌlzÀ gÀPÀëuÁ ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ
CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ C¢üãÀzÀ°è gÀPÀëuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß
zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ gÁµÀÖ æ¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ
¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ D
3
gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À * * * EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À MAzÀÄ ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ
4
CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À * * * EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ D ¥ÀzÀzÀ°è EgÀ§ºÀÄzÁVzÁÝUÀÆå, gÀPÀëuÁ
¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß
F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀ®Ä, AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ
ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, «±ÉõÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ zÀø¶Ö¬ÄAzÀ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ
4
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * ¨sÁ«¹zÀgÉ, CAxÀ PÀgÁj£À°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ
ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D ºÀÄzÉÝAiÀÄÄ gÀzÁÝzÀgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀĪÀðvÀð£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀzÀ PÁgÀtUÀ½UÁV D
ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ zsÁgÀPÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹zÀgÉ CªÀ¤UÉ £ÀµÀÖ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV D PÀgÁj£À°è G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ gÁdå JAzÀxÀð'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. CzÉà 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
3. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV
``¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ'' ªÀÄvÀÄÛ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
4. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
311. MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ¤AiÉÆÃfvÀgÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ,
vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ zÀeÉðAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ
CxÀªÁ gÁdåzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß
zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥Áæ¢üPÁj¬ÄAzÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ£ÉÆà D ¥Áæ¢üPÁjUÉ
C¢üãÀ£ÁVgÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀeÁ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
[(2) »AzÉ ºÉýzÀAxÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À «gÀÄzÀÞzÀ D¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¤UÉ w½¹, D D¥ÁzÀ£ÉUÀ½UÉ
2
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ * * * CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä AiÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ
vÀgÀĪÁAiÀĪÀ®èzÉ, ªÀeÁ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀ£À zÀeÉðAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
3
[¥ÀgÀAvÀÄ,
CAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¤UÉ «¢ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝò¹zÀgÉ
CAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è MzÀV¹zÀ ¸ÁPÀë åzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝòvÀ
zÀAqÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CAxÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è:

ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ,-

(J) Qæ«Ä£À¯ï DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀgÁzsÀ ¤tðAiÀÄPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
CªÀ£À£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ, vÉUÉzÀĺÁQgÀĪÁUÀ CxÀªÁ zÀeÉð¬ÄAzÀ E½¹gÀĪÁUÀ; CxÀªÁ

(©) ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß zÀeÉð¬ÄAzÀ E½¸À®Ä ±ÀPÀÛ£ÁzÀ
¥Áæ¢üPÁjUÉ zÁR°¸À¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ PÁgÀt¢AzÁV CAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÁV
PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÀ®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÁUÀ; CxÀªÁ

(¹) CAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ zÀø¶Ö¬ÄAzÀ «»vÀªÀ®èªÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÁUÀ

- F RAqÀªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

(3) »AzÉ ºÉýzÀAvÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è ºÉýzÀAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ
AiÀÄÄPÀÛªÁV PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÉà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä
CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß zÀeÉð¬ÄAzÀ E½¸À®Ä ±ÀPÀÛ£ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ D §UÉÎ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ wêÀiÁð£ÀªÀÅ CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

1. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 10£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ½UÉ
§zÀ¯ÁV F RAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 44£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

3. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 44£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV
(3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
1
312. CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) [VI£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ VI£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ XI£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è] K£ÉÃ
2
EzÁÝUÀÆå, MPÀÆÌlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÉ MAzÉà jÃwAiÀÄ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß [MAzÀÄ CT®
¨sÁgÀvÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ] ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁµÀÖçzÀ
»vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ «»vÀªÉAzÀÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀ£ÉÃ
JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨ÉA§°¹zÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ WÉÆö¹zÀgÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F CzsÁåAiÀÄzÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉUÉ
£ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ.
(2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀ DqÀ½vÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÉÃªÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛzÀÝ
¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸Àøf¹zÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
[(3)(1)£ÉAiÀÄ
RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ CT® ¨sÁgÀvÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ 236£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è
¥Àj¨sÁ¶¸À¯ÁzÀAvÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ºÀÄzÉÝVAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.

(4) »AzÉ ºÉýzÀ CT® ¨sÁgÀvÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À
G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV VI£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ VI £ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ®Ä
CªÀ±ÀåPÀªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ D PÁ£ÀÆ£ÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 368£ÉAiÀÄ
C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥Àr JA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]
3
[312J.PÉ®ªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À®Ä CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À
C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ,Š

(J) F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï¤AzÀ CxÀªÁ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï
E£ï Pˤì¯ï¤AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁæl£À ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr)
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1972 ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ
C¢üãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉAiÀÄ°è CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄzsÀ£À, gÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ
¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ¥Á®£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß
GvÀÛgÁ£ÀéAiÀĪÁV CxÀªÁ ¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ;

(©) F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï¤AzÀ CxÀªÁ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï
E£ï Pˤì¯ï¤AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁæl£À MAzÀÄ ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛAl£ÉAiÀÄ
wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1972 ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è ¤ªÀøwÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ
C£ÀåxÁ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
GvÀÛgÁ£ÀéAiÀĪÁV CxÀªÁ ¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ:

1. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 45£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "¨sÁUÀ-XI" gÀ°è JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV
(3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 45£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
3. 1972£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (29Š8Š72jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ)
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå
£ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À, MPÀÆÌlzÀ
CxÀªÁ gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À CxÀªÁ ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À
¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ CxÀªÁ zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, (J) G¥À RAqÀzÀ°è CxÀªÁ (©)
G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, CªÀ£ÀÄ CAxÀ ¥ÀzÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, CªÀ£ÀÄ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï¤AzÀ
CxÀªÁ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï E£ï Pˤì¯ï¤AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁæl£À ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉA§
PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, CªÀ¤UÉ C£À£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ
CAxÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À®Ä CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛUÉ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, F


C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀīĸÀ®Ä F
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ G¥À§AzsÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁjUÉ EgÀĪÀ
C¢üPÁgÀPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(3) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÉà DUÀ° CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÉà DUÀ°,Š

(J) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CxÀªÁ §gÉzÀÄPÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
MqÀA§rPÉAiÀÄ, M¥ÀàAzÀzÀ CxÀªÁ CzÉà §UÉAiÀÄ EvÀgÀ °TvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀ¢AzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ
ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà »A§gÀºÀ¢AzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁæl£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ CAxÀ
ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è CxÀªÁ qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ
¥ÁæAvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D ªÀåQÛUÉ
PÉÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæ¢AzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÁzÀzÀ°è;

(©) ªÀÄÆ®vÀB C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁVzÀÝAvÉ, 314£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀPÀÄÌ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÉ


CxÀªÁ ¨ÁzsÀåvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÁzÀzÀ°è

Š C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(4) ªÀÄÆ®vÀB C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁVzÀÝAvÉ 314£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ


G¥À§AzsÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

313. ¸ÀAPÀæªÀÄtPÁ°Ã£À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F §UÉÎ EvÀgÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ,


F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è eÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÄïÉ
AiÀiÁªÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄÄ CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉAiÀiÁV CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À
¸ÉêÉAiÀiÁV CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀiÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝUÉ
C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌ J®è PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ¸ÀĸÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ
ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

314. [PÉ®ªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À°è ºÁ°¬ÄgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV G¥À§AzsÀ.] 1972£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À
(E¥ÀàvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ (29Š8Š72 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.

CzsÁåAiÀÄ Š II ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ


315. MPÀÆÌlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÉ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ,
MPÀÆÌlPÉÌ MAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÀÆÌ MAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À UÀÄA¦UÉ MAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ«gÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ D gÁdåUÀ¼ÀÄ
M¦àPÉƼÀÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ D gÁdåUÀ¼À ¥ÉÊQ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ JgÀqÀÄ
¸ÀzÀ£ÀUÀ½gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ D gÁdåUÀ¼À
CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä MAzÀÄ dAn gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß (F CzsÁåAiÀÄzÀ°è EzÀ£ÀÄß dAn
DAiÉÆÃUÀªÉA§ÄzÁV G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
(3) »AzÉ ºÉýzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ CxÀªÁ
C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀ CxÀªÁ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.
(4) MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ 1 * * * D gÁdåzÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ
MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃjzÀgÉ, CzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¥À৺ÀÄzÀÄ.
(5) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¤¢ðµÀÖ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ
MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ DAiÉÆÃUÀPÉÌ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ
CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
316. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß MPÀÆÌl
DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ
1
gÁdå¥Á®£ÀÄ *** £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄnÖUÉ CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ,
CªÀgÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ
C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À
CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÁªÀiÁæl£À C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ
MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß
¸ÉÃj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
2
[(1J) DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀgÉ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁgÉà CzsÀåPÀë£ÀÄ vÀ£Àß UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ
PÁgÀt¢AzÁV CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÁV vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁzÀgÉ, ºÁUÉ
SÁ°AiÀiÁzÀ ¥ÀzÀPÉÌ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß
ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CzsÀåPÀë£Éà vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ, MPÀÆÌl
DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, CxÀªÁ gÁdå DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ
gÁdå¥Á®£ÀÄ D GzÉÝñÀPÁÌV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ D DAiÉÆÃUÀzÀ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ CAxÀ
PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ''JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 11£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
(2) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ,
CxÀªÁ MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¤UÉ CgÀªÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdå DAiÉÆÃUÀzÀ
1
CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¤UÉ [CgÀªÀvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ] vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÉŠF JgÀqÀÄ CªÀ¢üUÀ¼À ¥ÉÊQ
AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉÆà D CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ,Š
(J) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ
2
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ * * * vÁ£ÀÄ ¸À»
ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ;
(©) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß 317£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è CxÀªÁ
(3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹zÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ.
(3) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É D
¥ÀzÀPÉÌ ¥ÀÅ£ÀB £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CªÀ£ÀÄ C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
317. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ
G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀ£Éà ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß zÀĪÀðvÀð£ÉAiÀÄ
PÁgÀtzÀ ªÉÄïÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ PÉÆÃjPÉAiÀÄ §UÉÎ
¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 145£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV «ZÁgÀuÉ £Àqɹ, D
CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CAxÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtzÀ ªÉÄïÉ
vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæªÉà CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ
vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ DAiÉÆÃUÀzÀ
2
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * DAiÉÆÃUÀzÀ AiÀiÁªÀ CzsÀåPÀë¤UÉ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉý PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D CzsÀåPÀë£À£ÀÄß
CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß CAxÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ
vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ§ºÀÄzÀÄ.
(3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ EvÀgÀ
AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š
(J) ¢ªÁ½AiÉÄAzÀÄ £ÁåAiÀĤtÂðÃvÀ£ÁzÀgÉ; CxÀªÁ
(©) CªÀ£À ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ£À ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À®èzÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§¼ÀzÀ GzÉÆåÃUÀzÀ°è
vÉÆqÀVzÀÝgÉ; CxÀªÁ
(¹) ªÀiÁ£À¹PÀ CxÀªÁ ±ÁjÃjPÀ z˧ð®åzÀ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀzÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ®Ä
AiÉÆÃUÀå£ÁV®èªÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÉ
Š CAxÀ CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ D AiÀiÁgÉà EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀzÀ¢AzÀ
vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ.

1. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§
¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
(4) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CxÀªÁ
CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁgÀÄ CxÀªÁ M¥ÀàAzÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »vÁ¸ÀQÛ G¼ÀîªÀ£ÁVzÀÝgÉ
CxÀªÁ CzÀgÀ ¯Á¨sÀzÀ°è CxÀªÁ ¤UÀ«ÄvÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVAiÀÄ®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ
MqÀUÀÆrAiÀÄ®èzÉ, C£ÀåxÁ CzÀjAzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀzÀ°è CxÀªÁ G¥À®©ÞAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
jÃwAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÉ CªÀ£ÀÄ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV zÀĪÀðvÀð£ÉAiÀÄ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£ÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
318. DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀ:Š MPÀÆÌl
DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdå DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D
1
gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ *** «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ,Š
(J) DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(©) DAiÉÆÃUÀzÀ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß, CªÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ¤UÉ
C£À£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
319. DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ºÁUÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¤µÉÃzsÀ:Š
¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ ªÉÄïÉ,Š
(J) MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ°Ã CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ
C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ°Ã ªÀÄvÉÛ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) MAzÀÄ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ
EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä
CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° EvÀgÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è;
(¹) MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À®èzÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ
DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è;
(r) MAzÀÄ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À®èzÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ
DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV CxÀªÁ D gÁdåzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ
¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ°
CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
320. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ
£ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁ
gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2)AiÀiÁªÀÅzÉà JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CUÀvÀåªÁVgÀĪÀ
AiÀiÁªÀŪÉà ¸ÉêÉUÀ½UÉ dAnAiÀiÁV £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV
¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃjzÀgÉ D gÁdåUÀ½UÉ ºÁUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ
CzÀgÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
(3) MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É,Š

(J) ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹«¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J®è
«µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ;

(©) ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §rÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ
MAzÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉêÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀvÀéUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ
£ÉêÀÄPÀUÀ¼ÀÄ, §rÛUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉUÀ½UÉ C¨sÀåyðUÀ¼À ¸ÀÆPÀÛvÉAiÀÄ §UÉÎ;

(¹) ²¸ÀÄÛ¥Á®£Á «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄ£À«UÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CfðUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ
C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ
ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀAxÀ J®è ²¸ÀÄÛ¥Á®£Á «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ;

(r) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÁªÀiÁæl£À C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉêÉ
¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ
ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ vÁvÀàAiÀÄðªÁUÀĪÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ºÀÆqÀ¯ÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è
¥ÀæwgÀPÀëuÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV, CªÀ¤UÉ vÀUÀÄ°zÀ AiÀiÁªÀŪÉà RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ CªÀ¤UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉèëģÀ §UÉÎ; ªÀÄvÀÄÛ

(E) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀiÁæl£À
C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛUÉ
GAmÁzÀ ºÁ¤UÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£À PÀÄjvÀAvÉ LwæðUÁV ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉèëģÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ
CAxÀ Lwæð£À ªÉƧ®UÀÄ PÀÄjvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ §UÉÎ

Š ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ
1
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * vÀ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ ¸ÉêÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À §UÉÎ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ ¸ÉêÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À §UÉÎ
gÁdå¥Á®£ÀÄ 2 * * * AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉÃ
¤¢ðµÀÖ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁV®èªÉÇà D «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.
(4) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 16£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ §UÉÎ CxÀªÁ 335£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ
jÃwAiÀÄ°è PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ §UÉÎ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ
CUÀvÀå¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ
gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.
1
(5) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * gÀa¹zÀ
J®è «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ gÀa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ,
CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½gÀĪÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ
¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ, ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½UÉ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ PÁ®zÀªÀgÉUÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ AiÀiÁªÀ
C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è EqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è, ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ
¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ CªÀÅ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

321. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ MAzÀÄ
gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ D gÁdåzÀ ¸ÉêÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CxÀªÁ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ gÀa¹zÀ EvÀgÀ ¤UÀ«ÄvÀ ¤PÁAiÀÄzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀºÁ MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ºÉaÑ£À
¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.

322. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:Š DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CxÀªÁ ¹§âA¢UÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ MPÀÆÌl
CxÀªÁ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdåzÀ
¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

323. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àæw ªÀµÀð vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ
ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄ