Posebni program naobrazbe za stjecanje zvanja PRVOG ČASNIKA PALUBE NA BRODU OD 3.

000 BT ILI VEĆEM

Lipanj, 2010.

Posebni program naobrazbe za stjecanje zvanja prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem
Modul 1. - Navigacija na upravljačkoj razini
R.br. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Naziv kolegija Terestrička navigacija Astronomska navigacija Elektronička navigacija Pomorska meteorologija i oceanologija Osnove brodskog strojarstva Tehnika rukovanja brodom + pism Planiranje putovanja Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu Sati 60 30 40 25 65 50 30 300 ECTS 5 4 4 4 4 5 4 30

Modul - 2. Rukovanje teretom i slaganje tereta na upravljačkoj razini
R.br. 2.1. Naziv kolegija Rukovanje teretom Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu Sati 90 90 ECTS 13 13

Modul 3. - Kontrola postupaka na brodu i briga za osobe na brodu na upravljačkoj razini
R.br. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Naziv kolegija Sredstva pomorskog prometa Sigurnost na moru Održavanje broda Organizacija rada i upravljanje na brodu Pomorsko pravo Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu Sati 90 40 20 25 45 220 ECTS 8 5 3 3 3 22

Modul 4. - Opći dio
R.br. Naziv kolegija Sati ECTS

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Ekonomika brodarstva Engleski jezik Primjenjena matematika Primjena elektroničkih računala Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu

20 60 30 30 140

2 4 2 2 10

Sveukupni zbroj sati i ECTS bodova

750

75

1

1.1
Cjelina

TERESTRIČKA NAVIGACIJA Tema predavanja Temeljni pojmovi u pomorskoj površinskoj navigaciji. Definicija i podjela navigacije. Navigacijska sredstva i sustavi. Metodika suvremene navigacije. Aproksimacija oblika Zemlje. Položaj točaka na Zemlji. Presjeci Zemljine kugle – meridijan, ekvator, parale. Elipsoid i WGS-84.Koordinatni sustavi. Apsolutne koordinate. Geografska/geocentrična širina. Relativne koordinate. Razmak i srednja geografska širina (φSR). Orijentacija na moru. Osnovni pravci, kutovi, ravnine i točke. Horizont – vrste i podjela. Označavanje kutova u navigaciji. Jedinice mjera u pomorskoj navigaciji (SI sustav). Osnovni ravninski kutovi u navigaciji. Kurs. Azimut. Jednadžbe za pretvaranje kursova i azimuta. Pramčani kut. Horizontalni kut. Vertikalni kut. Zemaljski magnetizam. Zemaljsko magnetsko polje. Magnetska varijacija. Magnetska inklinacija. Sila totalnog intenziteta zemaljskog magnetizma. Geomagnetske karte. Permanentni magnetizam. Brodski magnetizam. Tranzientni magnetizam. Koeficijenti devijacije. Smjerna sila. Srednja vertikalna sila. Devijacija magnetskog kompasa (uspravan/nagnut brod). Približna formula devijacije. Koeficijent nagiba (J). Brodski magnetski kompasi. Podjela kompasa po konstrukciji i namjeni. Svojstva magnetskih kompasa. Pogreške magnetskih kompasa. Korekcije magnetskih kompasa. Metode određivanja devijacije magnetskog kompasa. Grafičko predočivanje krivulje devijacije magnetskog kompasa. Metode kompenzacije magnetskog kompasa. Kartografske projekcije. Vrste i podjela projekcija. Osnove matematičke kartografije. Uspravna cilindrična projekcija i Mercatorova projekcija. Konformnost Mercatorove projekcije. Loksoroma na Mercatorovoj projekciji. Praktična grafička konstrukcija koordinatne mreže Mercatorove projekcije. Perspektivne projekcije. Podjela i opće karakteristike.Grafička konstrukcija gnomonske polarne, ekvatorske i horizontske projekcije. Grafička konstrukcija stereografske polarne i ekvatorske projekcije. Pomorske karte. Osnovne karakteristike pomorskih karata. Vrste pomorskih karata.Mjerilo karte (nominalno/djelomično). Horizontalni i vertikalni geodetski datum. Opis i sadržaj klasične pomorske karte. Ažuriranje pomorskih karata. Radovi na pomorskoj karti. Navigacijski priručnici. Priručnici za astronomsku i teretsričku navigaciju. Peljar i Popis svjetionika. Ostali priručnici. Ažuriranje navigacijskih priručnika. Navigacijske publikacije za mijene i morske struje. ECDIS sustav. Pravni osnovi i podrška.Osnovni tipovi elektroničkih karata. ECDIS podaci. Očitavanje ECDIS podataka. Senzori ECDIS sustava. Ažuriranje ECDIS sustava. Funkcionalne karakteristike sustava. Sastavni dijelovi sustava. Kategorije informacija na ECDIS-u. Navigacijske funkcije i postavljanje inicijalnih parametara. Alarmi i upozorenja. Morske mijene. Statička i Dinamička teorija morskih mijena. Elementi morskih mijena. Jedndžba plimnog vala. Proračun elemenata morskih mijena. Reduciranje izmjerene dubine. Utjecaj vjetra i tlaka zraka na visinu vode.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

9.

10.

11.

Označavanje pomorskih plovnih putova. Optičke oznake i uređaji. Pomorske oznake sustava IALA. Pomorska svjetla. Karakteristike pomorskih svjetala. Brodovi svjetionici. Zračni i podvodni zvučni signali. Elektronska stredstva za označavanje plovnih putova. Geometrijske osnove položaja broda. Stajnica. Vrste stajnica. Opće i zajedničke pogreške raznih vrsta stajnica. Pozicioniranje u terestričkoj navigaciji. Metode određivanja položaja broda bs jednim , dva , tri objekta istovremenim motrenjem /Fix). Metode određivanja položaja broda s jednim i dva objekta motrenjem u razmaku vremena (Running fix). Vrste i točnost osmotrenih pozicija u teretsričkoj navigaciji. Osmotrena, zbrojen i procijenjena pozicija.Pogreške zbrojene pozicije. Kružnica površine položaja zbrojene pozicije.Određivanje vjerojatne zbrojene pozicije. Preciznost pozicioniranja. Srednje kvadratna greška mjerenja u pomorskoj navigaciji. Srednje kvadratna greška vertikalnog kuta. Srednje kvadratna greška u više serija mjerenja. Osnovni elementi preciznosti pozicioniranja. Zakon jednake vjerojatnosti i srednje kvadratna greška. Pomak stajnice. Gradijent azimuta. Gradijent udaljenosti. Gradijent razlike udaljenosti. Parametri preciznosti pozicioniranja. Gradijent horizontalnog kuta. Srednje kvadratna greška položaja broda. Navigacijska greška (XTE). Elipsa grešaka. Specijalni slučajevi plovljenja u pomorskoj navigaciji. Plovidba po meridijanu, paralelu i ekvatoru. Ortodromska navigacija. Pojam ortodrome. Izračun elemenata za plovidbu po ortodromi. Aproksimacija plovidbe po ortodromi. Loksodromska navigacija. Pojam loksodrome. Loksodromski trokuti. Izračun elemenata loksodromske navigacije. Izračun elemenata presjecišta loksodrome s ekvatorom. Kombinirana navigacija. Pojmovno određenje kombinirane navigacije. Izračun elemenata kombinirane navigacije. Plovidba u navigacijski otežanim uvjetima. Plovidba međuotočkim područjem. Plovidba kroz kanale i tjesnace. Plovidba u uvjetima ograničene horizontalne vidljivosti. Plovidba kroz područja opasna zbog plićina i grebena. Plovidba u području tropskog ciklona. Plovidba u području leda. Plovidba u ratnoj zoni. Brzina broda. Vrste brzina. Poligoni za mjerenje brzine. Opći uvjeti za određivanje brzine broda. Utjecaj različitih faktora na brzinu broda. Linijska mjera osjetljivosti pokrivenog smjera. Udaljenost i pređeni put broda. Određivanje udaljenosti morskog horizonta. Indirektno određivanje udaljenosti pomoću vertikalnog kuta objekta unutar i izvan granica morskog horizonta.Određivanje udaljenosti pomoću pramčanih kutova. Približno određivanje udaljenosti pomoću zvučnih signala. Osnove maritimne kinematike. Osnove taktičke navigacije. Modfiicirani polarni koordinatni sustav. Pravo i relativno plotiranje. Plotiranje kod nestabiliziranoig radara. Grafičko određivanje CPA, TCPA, kurseva izbjegavanja i I/II brzine izbjegavanja. Zanošenje broda. Podjela morskih struja. Određivanje elemenata morskih struja. Zanošenje broda uslijed djelovanja vanjskih faktora (vjetar, struja). Definiranje kuta zanošenja. Trokut vektora kod zanošenja broda. Određivanje kursa i brzine kroz vodu/preko dna kod zanošenja.

12.

13.

14.

15.

3

Cjelina

Tema vježbi Geografske koordinate: apsolutne i relativne. Pretvaranje geografskih dužina u vremenske jedinice i obratno. Određivanje koordinata pozicije P2 na temelju koordinata pozicije P1 i relativnih koordinata. Određivanje φSR. Izračun razmaka na temelju Δλ. Podjela horizonta i označavanje kutova u navigaciji. Upotreba smjerne ploče i dioptera. Pretvaranje kursova. Mjerenje horizontalnih kutova. Pretvaranje azimuta. Mjerenje vertikalnih kutova. Magnetska varijacija i inklinacija. Svođenje varijacije na godinu korištenja.približna formula devijacije s 5 koeficijenata.Određivanje koeficijenata A i E , B i C. Permanantni brodski magnetizam (P,Q,R). Tranzientni magnetizam ( a,b,c,d,e,f,g,h,k). Određivanje koeficijenta nagiba J. Određivanje koeficijenata λ i μ. Određivanbje devijacije kompasa pomoću recipročnih snimaka, pokrivenog smjera, Sunca, Polare, dalekog objekta nepoznatog azimuta. Ortogonalni dijagram. Istostrani i istokračni Napierov dijagram. Rad na papirnatoj navigacijskoj karti – čitanje karte, oznake na kartama, orijentacija karte, mjerenje dužina i kutova, ucrtavanje kurseva, azimuta, ucrtavanje horizontalnih i vertikalnih kutova, očitavanje koordinata točke, ucrtavanje točaka, … Rad na kartama gnomonske projekcije. Rad na kartama stereografske projekcije. Katalozi pomorskih karata. Znaci i skraćenice na pomorskim kartama. Ažuriranje karata. Navigacijski priručnici. Ažurirabnje navigacijskih priručnika. Koriuštenje navigacijskih publikacija za morske mijene i struje. Upoznavanje s ECDIS sustavom. Praktičan rad s ECDIS sustavom. Izračunavanje vremena tx pomoću jednadžbe plimnog vala. Izračunavanje UKC pomoću jednadžbe plimnog vala. Reduciranje izmjerene dubine na razinu karte. Praktični primjeri balisaže – IALA sustav. Grafička konstrukcija mreže meridijana i paralela Mercatorove projekcije. Crtanje raznih vrsta stajnica na pomorskoj karti. Položaj broda određen istovremenim motrenjem azimuta i udaljenosti, dva azimuta, dvije udaljenosti na jedan objekt. Položaj broda određen istovremenim motrenjem azimuta i horizontalnog kuta, udaljenosti i horizontalnog kuta, dubine i azimuta ili udaljenosti na dva objekta. Položaj broda određen istovremenim motrenjem tri objekta. Položaj broda određen pomoću dva horizontalna kuta (Pothenotov problem). Položaj broda određen motrenjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dvije udaljenosti, dva pramčana kuta na jedan objekt. Položaj broda određen motrenjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dvije udaljenosti, azimuta i udaljenosti na dva objekta. Određivanje radijusa kružnice površine položaja zbrojene pozicije. Izračun srednje kvadratne greške mjerenja u navigaciji. Izračun srednje kvadratne greške u više serija motrenja (vertikalni kut). Određivanje gradijenta azimuta i udaljenosti. Određivanje pomaka stajnica. Određivanje gradijenta horizontalnog kuta. Crtanje elipse grešaka. Numeričko rješavanje zadataka plovidbe po meridijanu, paralelu i ekvatoru. Numeričko rješavanje zadataka ortodromske navigacije. Numeričko rješavanje zadataka loksodromske navigacije (I i II loksodromski problem) – zemlja kao kugla i elipsoid. Izračun elemenata presjecišta loksodrome s ekvatorom – zemlja kao kugla i elipsoid. Numeričko rješavanje zadataka kombinirane navigacije. Određivanje udaljenosti prolaza od objekta subočice pomoću Traubovog reda. Izračun udaljenosti pomoću vertikalnog kuta. 4

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10

11

12 13 14

5 1.15 Pravo i relativno plotiranje.1.I .2.2 Ortodromska i loksodromska plovidba . I/12 Radarsko plotiranje 5 .3. brzina izbjegavanja (Vizbj.1 PRINCIP RADA I GREŠKE MAGNETSKOG KOMPASA .2.14 1.1 Terestrička navigacija . PRORAČUN PLIMNOG VALA .1 Pomorske publikacije morskih struja i morskih mijena MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA . ODREĐIVANJE I TOČNOST POZICIJE BRODA SVIM ODGOVARAJUĆIM SREDSTVIMA 1.08 and STCW Reg.1 Princip rada i greške magnetskog kompasa ODGOVARAJUĆE POMORSKE PUBLIKACIJE ZA MORSKE MIJENE I MORSKE STRUJE . TCPA.4 1. ODRŽAVANJE SIGURNOSTI PLOVIDBE UPOTREBOM RADARSKOG I ARPA SUSTAVA. Plovidba u područjima leda 1.Grafičko određivanje CPA.01 1.7.3 Visoka i niska voda 1.1. ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA U SVIM UVJETIMA .3.9.6. kurseva izbjegavanja.7. SUVREMENI NAVIGACIJSKI SUSTAVI I NJIHOV UTJECAJ NA ODLUČIVANJE IMO Model Course 1.1 Primjena bitnih vremenskih elemenata za proračun visine vode ODREĐIVANJE GREŠKE MAGNETSKOG KOMPASA I NAJVEĆE DOPUŠTENE GREŠKE 1. Zahtjev iz IMO Model Course 7. Vizbj II ).

razliku temperature more-zrak. 1.2 Cjelina ASTRONOMSKA NAVIGACIJA Tema predavanja Uvod u navigacijsku astronomiju i astronomsku navigaciju. Opća klasifikacija grešaka. Prava gibanja zvijezda. Vrste kronometra.…). 11. Kronometar. Stanje i dnevni hod. 5. Optički princip sekstanta. Račun geografske širine meridijanskom/cirkummeridijanskom visinom.. leđni štap. Neizravna metoda – visinska – Marcq de Saint Hilaire metoda. 15. corrioslisova korektura. augment. Brodski sekstant. Mjerenje kutova sekstantom. Vrste vremena. Identifikacija pomoću tablica i identifikatora. Efemeride i nautički godišnjaci. 2. nebesko ekvatorski. vrste .ena. Prividno godišnje gibanje Sunca. I vertikalom. Određenje nebeske sfere. greške akceleracije). Relacije između vremena. Greške pravca položaja. Numerička identifikacija. 4. Povijesni pregled (kvadrant. 6. ekliptički. Vrijeme. 9. Jednadžba vremena. Globusi i zvjezdane karte. Kalendar. Opažanje nebeskih tijela u razmaku vremena. Sekstant s umjetnim horizontom. 7. Astronomska refrakcija. Greške položaja broda. 12. Identifikacija nebeskih tijela. 14. 13. satnog kuta i rektascenzije. 10. Račun geografske širine pomoću Polare. iradijacija. Direktna metoda. Numeričko određivanje visine i azimuta. Drugi astronomski sferni trokut. Osnovni pojmovi u astronomiji i astronomskoj navigaciji.Krivulja položaja I . 3. Precesija i nutacija.1. Sumraci. Greške sekstanta i njihovo ispravljanje. Prividne dnevne vrtnje nebeskih tijela. II i III vrste. Luk i pravac položaja. Izlazak i zalazak nebeskih tijela. faza.Određivanje položaja nebeskog tijela primjenom sferne trigonometrije Gibanja nebeskih tijela. Primjena sferne trigonometrije u navigacijskoj astronomiji. Opći pojmovi i definicije. Pozicija pomoću nebeskog tijela kod prolaska meridijanom motrilišta. Keplerovi zakoni. Astronomska pozicija broda bez sekstanta. Prvi astronomski sferni trokut. Geocentrični i heliocentrični sustav. II i III vrste. Određivanje koordinata položaja broda u posebnim slučajevima. 8. Kontrola devijacije kompasa. Održavanje kronometra. Navigacijske greške u astronomskoj navigaciji. Pretvorba vremena. Jedinice za mjerenje kutova i sfernih dužina. Pojave koje prividno mijenjaju položaj nebeskih tijela na nebeskoj sferi. Služba vremena. Specijalni slučajevi astronomsko nautičkog sfernog trokuta. način i redoslijed primjene. otklon od vertikale. Koordinatni sustavi. Aberacija. Tijela Sunčeva sustava. geografske dužine. Korekcije. Nebeska sfera.. Određivanje položaja broda metodama astronomske navigacije. Uporaba tablica i računala. Kružnica položaja I. Dnevnik kronometra. Navigacijske greške u astronomskoj navigaciji. Nebesko nautički sferni trokuti i veze među njima. Međusobni odnos zemaljskih i nebeskih koordinata. Koordinatni sustavi: horizontski. Ispravci za nestandardne uvjete atmosfere. Mjerenje vrem. astrolab. Geometrijsko mjesto položaja broda. 6 . mjesno ekvatorski. Instrumenti za mjerenje visina. Paralaksa. Ispravljanje izmjerenih visina .

Rad sa sekstantom. Pretvorba vremena. 3.1. 6. 9.01 1. 2. 4. Grafičko određivanje položaja nebeskog tijela na nebeskoj sferi. 10 Rad s kronometrom (time-signal). ODREĐIVANJE I TOČNOST POZICIJE BRODA SVIM ODGOVARAJUĆIM SREDSTVIMA 1. 14 Određivanje položaja broda – posebni slučajevi.Cjelina Tema vježbi Pretvaranje jedinica (kutne. Pretvorba koordinata razmih koordinatnih sustava. Određivanje elemenata sfernog trokuta. Zahtjev iz IMO Model Course 7. Rad sa sekstantom.2. Korištenje nautičkih godišnjaka. 15 Kontrola devijacije kompasa. Crtanje pravca položaja.2. satne). 13 Određivanje položaja broda – opažanje u razmaku vremena.Uporaba jednadžbe vremena. 11 Određivanje položaja broda – visinska metoda. 5.3 Astronomska navigacija 7 . Primjena rješavanja sfernih trokuta. 1. lučne. Navigacijske greške. Primjena rješavanja sfernih trokuta. Napierova pravila za pravokutni i kvadrantni sferni trokut.. 12 Određivenje položaja broda – direktna metoda. Primjena rješavanja sfernih trokuta. ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA U SVIM UVJETIMA . 7. 8.

Podjela. Sredstva elektroničke navigacije. 8. 1. Whiteheadov torpedo. Princip rada. Propagiranje. 14. Točnost. GPS. fotoćelije. Omega. Pouzdanost sustava inercijalne navigacije. Impulsni i fazni sustavi. ARPA. Magnetostrikcija. Akcelerometri. AIS sustav. Sistematske i slučajne pogreške stajnica i pozicija. 6. Pozicija na geoidu. Radiofarovi. Dopplerov brzinomjer. Skretanje u atmosferi. Odabir pojedine duljine radarskih valova. aerometeoroloških smetnji. 7. hidrodinamički. Rasprostiranje valova Refleksija elektromagnetskih valova. Ispravci zbog geoidnog oblika Zemlje. Elektronički brzinomjeri. Refrakcija.1. profil dna. Radar. Registriranje dubine. Određivanje kuta i udaljenosti radarom. Radiogoniometriranje. Ispravci s obzirom na elipsoid projekcije karte. Umjetni Zemljini sateliti. Hiperbola kao stajnica. 3. WGS’84. Valne duljine radara. Primjena. Černikief. Određivanje pozicije na Zemlji kao kugli. Elektronički dubinomjeri. Žirokompas. Suvremeni brzinomjeri na principu rotacije magnetskog rotora. Ispravljanje grešaka. TV u navigaciji. Orjentacija radarske slike. Hiperbolička navigacija. VDR. Primjen radara u izbjegavanju sudara na moru. Povijesni razvoj. Razvoj. Svojstva. Princip rada. Transit. Princip rada inercijalne navigacije. 11. Pravo i relativno prikazivanje. elektromagnetski. Osobine radarskih valova. Ovisnost o kutu upada. Odnos inercijalnih i geografskih koordinata.3 Cjelina ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA Tema predavanja Uvod u navigaciju. 5. 10. Principi rada i implementacija. Hiperbolički sustavi visoke točnosti. elektromagnetske indukcije. 15. 2. Piezoelektricitet. DGPS. Satelitska navigacija. Nastanak. Cilj uspostavljanja. Inercijalna navigacija. Na principu vrtložnih struja. Optička jakost kamere. 4. Pojam elektrike i elektronike. Žiroskopi. Inercijalni sustav koordinata. 8 . 13. Žiroskop. ultrazvuka. Elektromagnetski valovi. 12. 9. Zbirni stol. Radarsko plotiranje. Razdvajanje objekata po smjeru i udaljenosti. Početni pokušaji primjene umjetnih satelita u navigaciji. Princip rada. pojedinim rotacionim elipsoidima. materijalu podloge. neravnomjernog rasprostiranja elektromagnetskih impulsa. Točnost pozicije dobivene GPS.

3. 8.Cjelina Tema vježbi Upoznavanje sa uređajima na mostu Amagnetski kompasi. Hiperbolni sustavi. ARPA ARPA. glavni tipovi žiro kompasa na brodovima ODRŽAVANJE SIGURNOSTI PLOVIDBE UPOTREBOM RADARSKOG I ARPA SUSTAVA. AIS. 4. ECDIS. Integrirani navigacijski sustavi 1. 7. 2. 01 1.3. GPS GPS DGPS Inercijalni sustavi navigacije. Dubinomjeri.2 Greške žiro kompasa i ispravljanje grešaka 1.2.6. Sustavi visoke preciznosti.2. ODREĐIVANJE I TOČNOST POZICIJE BRODA SVIM ODGOVARAJUĆIM SREDSTVIMA 1. Korištenje radara. 5. SUVREMENI NAVIGACIJSKI SUSTAVI I NJIHOV UTJECAJ NA ODLUČIVANJE IMO Model Course 1.1. 6.1 Princip rada i greške žiro kompasa SUSTAVI POD KONTROLOM ZAPOVJEDNIKA. Goniometarski sustavi. 10 11 12 13 14 15 Zahtjev iz IMO Model Course 7. Brzinomjeri. GLAVNI TIPOVI ŽIRO KOMPASA NA BRODOVIMA . 9 .3.3. Satelitski sustavi pozicioniranja. 9.08 and STCW Reg. I/12 1. Žirokompas.3 PRINCIP RADA I GREŠKE ŽIRO KOMPASA . Elektronske karte. ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA U SVIM UVJETIMA .1 PRINCIP RADA I GREŠKE ŽIRO KOMPASA .4 Loran-C sustav .5 Satelitski navigacijski sustavi ODREĐIVANJE GREŠKE ŽIRO KOMPASA I NAJVEĆE DOPUŠTENE GREŠKE 1.1 Sustavi pod kontrolom zapovjednika.2 1. Radar u izbjegavanju sudara na moru.

5. Polje tlaka. Zračenje Zemljine površine i atmosfere. Geostrofički vjetar. METEOROLOŠKI ELEMENTI Oblaci – Ukapljivanje i depozicija u atmosferi. 7. Premještanje te razvoj vremena u zračnim masama. Gradijentni vjetar. Sastav zraka. Meteori. Razdioba atmosferskog tlaka na Zemljinoj površini.4 Cjelina POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOLOGIJA Tema predavanja UVOD Povijesni razvitak meteorologije. Vidljivost. Dnevni i godišnji hod temperature zraka. Opće atmosfersko kruženje – Osnovna razdioba tlaka i vjetra na Zemljinoj površini. METEOROLOŠKI ELEMENTI Tlak zraka – Hidrostatička jednadžba. Vrijeme u pojedinim zračnim masama. Sunčevo zračenje i atmosfera. 8. Upijanje i raspršenje Sunčeva zračenja u atmosferi. 2. Utjecaj trenja i orografije na vjetar. isparavanje. METEOROLOŠKI ELEMENTI Zračna strujanja – Osnovne sile koje djeluju na čest zraka. Podjele atmosfere. dnevni i godišnji hod vlažnosti zraka. Umjetno djelovanje na vrijeme. Razdioba temperatura zraka na Zemljinoj površini. Adijabatski procesi. Plinska jednadžba. Nastajanje i podjela oblaka. Dnevni i godišnji hod naoblake i podnice oblaka. 10 . Zračenje tijela. Međunarodna standardna atmosfera. 4. Promjena vlažnosti zraka s visinom. Energijski izvori za Zemljinu površinu i atmosferu. Razdioba vlažnosti zraka na Zemljinoj površini. 3. METEOROLOŠKI ELEMENTI Magla i vidljivost – Postanak i vrste magle. Geopotencijal i izobarne plohe. promjena vjetra s visinom. Čestine i razdioba magle. Naoblaka i podnica oblaka. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Temeljne postavke sinoptičke metode. Dnevni i godišnji hod atmosferskog tlaka. Suhoadijabatski i mokroadijabatski proces. Stabilnost zraka u atmosferi. Grijanje i hlađenje Zemljine površine i zraka. 6. Sastav. Toplinski obračun. 1. METEOROLOŠKI ELEMENTI Vlažnost zraka – Hidrološki ciklus. Količina oborina i njezin dnevni i godišnji hod.1. Zračne mase – Definicija. Položaj Zemlje u svemiru. ustroj i toplinska energija atmosfere – Osnovno o atmosferi. Razdioba naoblake na Zemljinoj površini. Utjecaj snijega na maglu. te njezin dnevni i godišnji hod. veličine koje određuju vlažnost zraka. METEOROLOŠKI ELEMENTI Temperatura zraka – Toplina i temperatura. Oborine – Postanak i vrste oborina. Razdioba oborina na Zemljinoj površini. nastajanje i podjela zračnih masa. Određivanje vremena i sumrak. Promjena temperature zraka s visinom.

Tornado. 14. Rossbyevi valovi (dugi valovi). Električna pražnjenja. Talozi (sedimenti). 16. Popratne oceanske pojave. Putanje ciklona umjerenih širina. Ustrojstvo olujnog oblaka. El Niño.9. Oluje – Atmosferska stabilnost i uspravna gibanja zraka. Doba ciklona. 17. UVOD . Posebnosti oceanoloških istraživanja i podjela oceanologije. Fen. Anticiklone – Osnovna svojstva anticiklone. Vjetrovi brda i doline. Tipovi strujanja uz Zemljinu površinu. faksimil. Ustrojstvo. 12. Postanak i razvitak nefrontalne ciklone. Nastanak morskih bazena. jugo. Valna gibanja. Stacionarna fronta. maestral. Sodari i lidari. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Gibanje zraka u atmosferi – Dnevni i godišnji hod zračnih strujanja. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Mlazna struja. Zemljopisna razdioba ciklogenetičkih područja. Mjesni vjetrovi u Hrvatskoj (bura. 11. visinska i daljinska motrenja – Meteorološki radari. Temperatura morske vode i njezina razdioba. 13. Meteorološki bilteni. Slabljenje i raspad ciklona. Olujna pruga. Pasati. Vjetrovi između kopna i mora. Navtex informacije i informacije na internetu. burin). Pijavica. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Ciklone – Postanak i razvitak ciklone. Vrijeme u ciklonama. Meteorološka navigacija. Odvajanje ciklona i anticiklona. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Metode i uređaji za ispitivanje atmosfere. Mjesni vjetrovi. Meteorološko osiguranje plovidbe. Vremenske karte i dijagrami u meteorološkoj službi. Morsko dno i dubine. Utjecaj orografije na fronte. Tropski istočni valovi. Podjela anticiklona i zemljopisna razdioba. VRIJEME U TROPSKIM PODRUČJIMA Pojasevi konvergencije – Dnevni i orografski učinci u tropima. Morski bazen. Gibanje i staze ciklona. Težinski valovi. Životni ciklus ciklona. Okludirana fronta. Prizemna.OCEANI I MORA Povijesni razvitak oceanografije (oceanologije). SVOJSTVA MORSKE VODE Svojstva slatke i morske vode. Raspodjela i podjela oluja. Topla fronta. Jednoćelijski. Vrijeme u anticiklonama. Visinska fronta. Osnovne postavke modela. Hladna fronta. Vrtložna gibanja zraka. Toplinska energija mora. VRIJEME U POLARNIM PODRUČJIMA Svojstva i značajke meteoroloških elemenata. 15. Meteorološki sateliti. Meteorološka dokumentacija. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Atmosferske fronte – Definicija i nastajanje fronte i podjela fronti. Prikupljanje i razmjena meteoroloških podataka. METEOROLOŠKO OSIGURANJE POMORSTVA Ustrojstvo meteorološke i pomorske meteorološke službe u svijetu i u Hrvatskoj. Unutartropski pojas konvergencije (tropska fronta). učestalost i područje djelovanja tropskih ciklona. Tumačenje vremenskih analiza i prognoza. 11 . 10. Tropske oluje – Podjela. Sustav jednadžbi i principi rješavanja. sferici. postanak i razvoj ciklona. Osnove vremenske prognoze. višećelijski i superćelijski olujni oblak. Slanost i prostorne promjene slanosti. pojava i fronta. Monsunsko kruženje i područja (sezonski vjetrovi).

Inercijalne oscilacije. Rossbyevi valovi. Vodene mase. GIBANJE ZRAKA U ATMOSFERI* Mjerni instrumenti za brzinu vjetra. Tsunami valovi. OPĆA STANJA U MORU Morska razina. Oceanološke karte. TLAK I VLAŽNOST ZRAKA* Mjerni instrumenti. MORSKE MIJENE Sile koje uvjetuju morske mijene. Utjecaj atmosferskog tlaka i vjetra. Termohalino djelovanje. Seše. Cjelina Tema vježbi METEOROLOŠKA MOTRENJA* Uređaji i metode za ispitivanje atmosfere. Odnos izobarnih i izopiknih ploha. 19. Korištenje Navtex uređaja. 1. očitavanja. 24. Oscilacije stabiliteta. Harmonička analiza morskih mijena. Struje nagiba.Ekman. 2. faksimila i interneta u primanju meteoroloških informacija. Mrtvo more. 23. Relativne struje. Oceanološka dokumentacija na brodu. Kopneni led. Korištenje Beaufortove skale. SVOJSTVA MORSKE VODE Tlak morske vode. unos podataka. Zaleđivanje na brodu. Morski led. Unutarnji valovi. Morske mijene. Teorije morskih mijena. VALOVI Vrste valova. Korištenje meteoroloških karata na brodu. POJAVE I OBLACI * Određivanje vrste pojava i oblaka pomoću atlasa oblaka. Polazne jednadžbe za procese u oceanologiji. OBORINE. METEOROLOŠKA DOKUMENTACIJA* Brodski meteorološki dnevnik. Daljinska mjerenja. Određivanje vidljivosti. 4. Geostrofičke struje. 3. LED NA MORU Vrste leda. Oceanološke informacije. 20. Vjetrovni valovi. Vjetrovne struje . izvješća i upozorenja. OCEANOLOŠKO OSIGURANJE POMORSTVA Oceanološka služba u svijetu i u Hrvatskoj.18. TEMPERATURA. MORSKE STRUJE Kinematički odnosi. Plimotvorna sila. Gustoća morske vode. 21. Planiranje plovidbe na temelju meteoroloških i oceanoloških podataka. Jednadžba stanja. Strujanje u oceanima i okrajnjim morima. automatske postaje. Meteorološke postaje – prizemna i visinska motrenja. 6. Ostala svojstva mora. Primanje pomorskih vremenskih izvještaja. Kratki valovi. Putanje valova. Služba praćenja morskog leda. Osnovno o gibanjima vode. Širenje valova. 12 . 22. Jednadžba ″termalnog vjetra″. Led na Arktiku i Antarktiku. MAGLA I VIDLJIVOST* Mjerenje oborina. očitavanja. 5. Dugi valovi.

2 Nastanak morskih valova i valova mrtvog mora 13 .1 Nastanak.7 Uvjeti koji dovode do stvaranja leda na brodskom nadgrađu. * Tokom svake vježbe komentirati će se postojeće stanje vremena kao i vremenska prognoza s osvrtom na meteorološke i oceanološke karte. Mjerni instrumenti. Oceanološke postaje.3 Nastanak i vremenske značajke nefrontalnih vremenskih sustava . Zahtjev iz IMO Model Course 7. 01 1.2 ZNAČAJKE RAZLIČITIH VREMENSKIH SUSTAVA .1. prognoziranje .3 Sinoptičke karte.5 Glavni tipovi plutajućeg leda.2 Vremenski uvjeti vezani uz glavne vrste zračnih masa .7. nastanak i gibanja .1 Kruženje površinskih voda oceana i glavna pridružena mora . mjerenja i proračuni. prognostičke karte. OCEANOLOŠKA DOKUMENTACIJA* Unos oceanoloških podataka u Brodski dnevnik. MORSKE STRUJE I VALOVI* 9.4 1. opasnosti i rješenja 1. 7.7. faksimila i interneta u primanju oceanoloških i meteoroloških informacija. korištenje oceanoloških karata na brodu.2 Nastanak i vremenski uvjeti vezani za frontalne i nefrontalne depresije . Mjerni instrumenti. 10 Korištenje Navtex uređaja. TEMPERATURA I SLANOST MORSKE VODE* 8. mjerenja.OCEANOLOŠKA MOTRENJA* Uređaji i metode za ispitivanje oceana.6 Načela za vođenje navigacije u blizini leda .7.3 Tropski cikloni SVJETSKI/OCEANSKI SUSTAVI MORSKIH STRUJA .1 Zemaljski sustav tlaka i vjetra .7 VREMENSKA PROGNOZA I OCEANOGRAFSKI UVJETI 1. SINOPTIČKE KARTE I PROGNOZIRANJE VREMENA . struktura i vrijeme vezano za glavne frontalne sustave .4 Kodiranje pomorskog prognoziranja i opseg podataka dostupan putem slanja faksom .

Kavitacija. Dimenzioniranje štapova kružnog i prstenastog poprečnog presjeka opterećenih na uvijanje. Dimenzioniranje. Opći sustav sila u ravnini. Rezultanta sila. Ravni rešetkasti nosači. Kinematika i Dinamika Vrste gibanja. Aksijalno opterećenje.5 Cjelina OSNOVE BRODSKOG STROJARSTVA Tema predavanja Tehnička mehanika Statika Statika krutih tijela. Dopušteno naprezanje. Smicanje. 13. naprezanje i viskozitet fluida. Stabilitet plovila. Spreg sila.Hookeov zakon.1. koeficijent sigurnosti. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka (težište.. Ovisnost naprezanja i deformacije. Ravni puni nosači (Grede). Čvrstoća Vrste naprezanja i deformacija. Sila tlaka na ravnoj i zakrivljenoj površini. Promjena tlaka u tekućini. Pojam težine i težišta. Utjecaj vlastite težine. Trenje klizanja na horizontalnoj i kosoj podlozi. Ovisnost naprezanja i deformacije. opis ciklusa p-v dijagram . Određivanje sila u štapovima rešetke. 6. općenito o brodskim pogonskim sustavima različite izvedbe. 10. Momentno pravilo. Statika fluida. Uvijanje. princip rada. 4. Dimenzioniranje vijčanih i zavarenih spojeva. 11. Osnove brodskog strojarstva Uvod. 7. Dinamika fluida. 1. Kinematika fluida. 9.Laminarno i turbulentno strujanje. Uvjeti ravnoteže sustava sila u ravnini. Količina gibanja. Opći zakoni gibanja tijela.opis četverotaktnog dizelskog motora.opis dvotaktnog dizelskog motora. Rad i snaga. osnovne značajke te primjenjivost na različitim tipovima trgovačkih brodova. impuls sile i kinetička energija. Trenje užeta. 2. Vrste veza i oslonaca. 3. moment tromosti i moment otpora). Statički moment sile. opis ciklusa (p-v dijagram). princip rada. Kočnice s trakom i oblogom. Trenje kotrljanja. Dimenzioniranje nosača. Toplinska naprezanja i statički neodređen sustav. prednosti i nedostaci. Vrste strujanja. Kriterij čvrstoće i krutosti. 2.opis načina ispiranja dvotaktnih motora 1. 16. Hidromehanika Gustoća. Dinamički uzgon. Savijanje. Moment inercije. Pascalov zakon. 14 . 12. Bernoullijeva jednadžba strujanja za idealni i realni fluid. 15. Brodski Dizelski motori .opis sporohodnih dizelskih motora . Statička stabilnost tijela. . Optjecanje. Ovisnost naprezanja i deformacije. Prisilno gibanje tijela. 5. 14. Savijanje nosača različitih poprečnih presjeka. 8. Hidrostatski uzgon. Jednadžba kontinuiteta. Određivanje brzine i ubrzanja. Otpor trenja i otpor oblika pri gibanju tijela kroz fluid.

brzine vrtnje i uspona. načini osiguranja vijka na osovini. prijenos propulzijske sile na trup.opis parno turbinskog sustava .priprema motora za upućivanje . utjecaj soli u napojnoj vodi i tretman vode. računanje prividnog skliza na osnovi brzine broda. kotlovi na ispušne plinove i kotlovi pogonjeni parom.sustav hlađenja . skliza i učinkovitosti vijka. Upravljanje s mosta Sustav upravljanja porivnim strojevima s mosta. prednosti vodocijevnih generatora pare . Sustav dobave goriva kotlu. upućivanje kotla. upozorenje i alarmi na mostu.prekret propulzijskog motora . 8. Održavanje-ISM. izvedbe. radnje i mjere opreza prije starta. razlike između vodocijevnih i vatrocijevnih kotlova. loženi. 15 .opis srednjehodnih dizelskih motora .održavanje-ISM. upravljanje i nadzor lateralnih propulzora s mosta.princip rada impulsne turbine . Parno turbinski sustav .opis parne turbine s reduktorom . 4.3. Vijčani propulzor i osovinski vod Opis sustava (odrivna osovina. Prikaz vijka i osnovnih dimenzija. regulacija pregrijane pare. Održavanje-ISM.opis procedure podizanja pare (parospremnost) .sustav goriva . 6.procedura manevriranja kod sustava s parnom turbinom .sustav za upućivanje motora pomoću zraka . međuosovina.sustav podmazivanja . definicije uspona. .izvedbe prednabijanja .postupak pokretanja i zaustavljanja malih dizelskih motora .princip rada reakcijske turbine .izvedbe spojki i reduktora .procedura pripreme turbine za manevar . 7. opis i izvedbe ležaja i brtvenica statvene cijevi. Uređaji za nadzor.opis. upravljanje s mosta vijkom promjenjivog uspona. te mogućnost oštećenja lopatica turbine uslijed kapljica vode.izvedbe generatora pare . 5.održavanje-ISM Pomoćni kotlovi Opis pomoćnih kotlova. Izvedba i princip rada vijka sa zakretljivim krilima. prelazaka na upravljanje u nuždi. osovina vijka).

11. kormilarski stroj s rotacijskim krilima. Generatori.izvedba i uporaba sklopki.opis sustava kaljuže i balasta na brodovima za prijevoz suhih tereta . opis i primjena ispravljača. održavanje-ISM. Održavnje-ISM.konstrukcijske značajke i princip rada krilnih stabilizatora i stabilizatora pomoću tankova. pravila vezana za izbacivanje otpadnih voda.princip rada uređaja za mjerenje sadržaja ulja.održavanje-ISM. Pumpe i sustavi cjevovoda .općenito o brodskim pumpama.princip rada pumpe promjenjive dobave. .općenito o sustavu za destilaciju. princip rada indukcijskih motora.općenito o uređaju za kormilarenje.opis i princip rada spalionice Održavanje-ISM.sustav upravljanja kormilarskim strojem (hidraulički – telemotorno. rutacijske pumpe: centrifugalne. . njihova podjela. IMO zahtjevi za pomoćni kormilarski uređaj (kod hidrauličkog uređaja i kod uređaja s rotacijskim krilima) . . Uređaj za kormilarenje . .princip rada kemijskog uređaja za sanitarne otpadne vode.opis razvodnog sustava izmjenične i istosmjerne struje. 10. 12.izvedba sustava za upućivanje generatora za slučaj nužde.princip rada biokemijskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. hidraulički kormilarski stroj s dva i četiri cilindra. opis i značajke olovnih i alkalnih baterija. Ventilacijski sustav nastambi. IMO zahtjevi za provjerom kormilarskog stroja i postupak provjereISM.Opis sustava vode za domaćinske potrebe. opis sheme napajanja navigacijskih svjetala i rezervnog napajanja. princip rada evaporatora. primjena i princip rada. prednosti i nedostaci jednog i drugog. . zahtjevi za sustav upravljanja u nuždi. i električno). 13. Postrojenje za kondicioniranje zraka. .izvedba i princip rada centrifugalnih odjeljivača ulje-voda i filterskog sustava. opis dodatne rasvjete za slučaj nužde na ro-ro putničkim brodovima. Rashladni fluidi (primarni i sekundarni). .prikaz gubitaka na tlačnoj strani cjevovoda. . alternatori i razdioba električne energije . visina crpljenja i značaj na rad pumpe .9. uređaji koje snabdjeva generator za slučaj nužde. tretman slatke vode namjenjene za piće. sigurnosne mjere za prostor baterija. . održavanje baterija. opis sustava za kontrolu i nadzor izlaznih voda Spalionica smeća. Uređaj za sanitarne otpadne vode . njihova svojstva.princip rada motora istosmjerne struje (shunt i compound). Rashladni uređaji. otpadaka i ostataka . Uređaji za odjeljivanje ulja iz zauljene vode . . mehanički ventilacijski sustav skladišta tereta. zupčaste i vijčane. 16 . kondicioniranje i ventilacija Parno kompresijsko rashladno postrojenje.princip rada generatora istosmjerne i izmjenične struje. .pogon električnog i elektrohidrauličnog kormilarskog stroja. . Stabilizatori .uporaba ispravljača. klipne i stapne pumpe. način prebacivanja s daljinskog upravljanja na lokalno u prostoru kormilarskog stroja. osigurača.

stapne) i elemenata cjevovoda 1. načini upravljanja i kormilarenje u nuždi 13 Parno kompresijsko rashladno postrojenje. goriva. silu. snagu. stupanj djelovanja.izvedba i princip rada izvedbi priteznog vitla . 8. Priprema i upućivanje glavnog i pomoćnih strojeva. utjecaj obraštanja trupa. održavanje-ISM Hidraulički sustavi . efektivna snaga.14. Palubni strojevi . Analiza pumpi(zubčaste. morske i slatkerashladne vode. 10 Analiza i funkcionalnost sustava kaljuže. Potrošnja goriva Proračun potrošnje goriva.propisi i opravila za sidreno vitlo. izvedbe i princip rada. energiju. iz kontrolne kabine i sa zapovjednog mosta. kondenzata i napojne vode. opterećenje. analiza I rad sustava 17 . ulja za podmazivanje. vanjski utjecaj vjetra na potrošnju goriva. centrifugalne. protok. Indicirani dijagram motora. balasta 11 Priprema i rad generatora slatke vode 12 Sustav upravljanja kormilarskim strojem. Cjelina Tema vježbi Analiza brodskih propulzijskih sustava (parno turbinski. . zraka. održavanje-ISM.izvedba i princip rada različitih izvedbi teretnog vitla . temperaturu.izvedba i princip rada pojedinih elemenata hidrauličkih sustava. tlak.otvoreni i zatvoreni hidraulički sustav. 2. pumpe. plinsko turbinski. spremnici. hidraulički motori i cjevovodi. 15. 3. 6. . sustav za nadzor i zaštitu. 5. Pomorski inženjerski izrazi Definicija i jedinice mjere za masu. volumen. dizel motorni) Analiza dizel motornog propulzijskog sustava na simulatoru strojarnice Analiza i rukovanje sustavima (upućivanja. Priprema za rad i upućivanje parne turbine Upućivanje u rad agregata – paralelni rad sinkronih generatora Upravljanje pogonskim sustavom(lokalno. rad. toplinu. priprema i upućivanje generatora pare. 4. 7. Analiza sustava goriva.skokovita regulacija brzine hidrauličkih sustava za pogon vinčeva. cijevi. vijka. 9. indicirana snaga. upravljački ventili.

1 .10. BRODOSTROJARSKI SUSTAVI I SERVISI 1. funkcioniranje u slučaju otkaza i ekscesnim okolnostima 15 Auditorne vježbe: Proračun potrošnje goriva.2 BRODSKI POMOĆNI STROJEVI 1.14 Automatski rad brodskog strojnog sustava.10 DALJINSKO UPRAVLJANJE BRODSKIM PROPULZIONIM POSTROJENJIMA.1 OPĆE ZNANJE BRODSKE STROJARSKE TERMINOLOGIJEGENERAL KNOWLEDGE OF MARINE ENGINEERING TERMS Terminologija pomorskog strojarstva i potrošnja goriva 18 .1 PRINCIPI RADA POMORSKIH BRODSKIH POSTROJENJA 1. 01 1.10. Zahtjev iz IMO Model Course 7.

s drugim brodovima. 8. oprema za manevriranje brodom. interakcija s obalom analiza njihova utjecaja na manevriranje brodom Vrste manevara i sigurnost tijekom manevriranja brodom Analiza vrsta manevara. utjecaj na manevarska obilježja broda. luka i pristana. brodski vijak. 7. utjecaj vrste pogona. 10. djelovanje porivnika. djelovanje vijka i utjecaj na manevarska obilježja broda Kormilo i djelovanje kormila. manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju. utjecaj na manevriranje brodom. vrste prilaznih plovnih putova. djelovanje porivnika Kormilo i djelovanje kormila. 2. 3. 6. navigacijski ARPA simulator i simulator manevriranja brodom. analiza zahtjeva IMO-a Vanjski čimbenici – utjecaj na manevriranje brodom Analiza vanjskih čimbenika. 5. točka okretanja broda. sidrenje i djelovanje sidra. vrste propulzije i upravljačkih uređaja. načina djelovanja. manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih svojstava. interkacija s brodom tijekom manevriranja Manevriranje brodom sa i bez tegljača u svim uvjetima Manevriranje brodom u ograničenim plovnim područjima. analiza utjecaja na brod. razne vrste manevara sa i bez tegljača. pojam i podjela tehnike rukovanja brodom Manevriranje brodom. uvod. posebni zahtjevi na specijaliziranim terminalima. 12. primjena u edukaciji Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru Utjecaj geometrijskih i konstrukcijskih obilježja na manevarska svojstva broda Utjecaj geometrijskih i konstrukcijskih obilježja broda. manevriranje u svim uvjetima Sigurnost tijekom boravka broda na pristanu Načela sigurnosti tijekom boravka broda na pristanu. gibanje broda na vezu. 4.1. dodatni zagažaj. 19 . djelovanja vanjskih sila. utjecaj na manevriranje brodom Interakcija Interakcija. manevarska obilježja broda. meteorološki i oceanografski čimbenici. 11.6 Cjelina TEHNIKA RUKOVANJA BRODOM i PRAVILA O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU Tema predavanja Uvod. način određivanja njihova utjecaja na brod. načela postave sustava priveza. 9. utjecajni čimbenici Vrste i tehničko-tehnološka obilježja tegljača – utjecaj na manevriranje brodom Vrste i tehničko-tehnološka obilježja tegljača. analiza utjecaja. opće mjere sigurnosti tijekom boravka broda na mjestu priveza 1. djelovanje priveznih konopa. utjecaj plitke vode. sigurnost tijekom manevriranja brodom. pojam i podjela. kinetička energija broda pri plovidbi i pri pristajanju.

interakcija s drugim brodovima. zahtjevi STCW Konvencije Cjelina Tema vježbi Navigacijski simulatori Upoznavanje s navigacijskim simulatorima Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara.. plovidba u područjima leda Manevriranje u izvanrednim okolnostima Manevar “Čovjek u moru”. u zonama odvojene plovidbe i područjima VTS sustava. manevar sidrenja u svim uvjetima Manevriranje raznim vrstama brodova bez uporabe tegljača 10 Manevriranje raznim vrstama brodova. Manevar sidrenja broda u svim uvjetima 9. kormilarenje u nuždi. interakcija s obalom.13. Analiza međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara i praktična primjena. Manevriranje raznim vrstama brodova. manevriranje pri dokovanju broda. korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom Manevarska obilježja brodova 5. ljudski faktor i njegov utjecaj na manevriranje brodom. korištenje ARPA uređaja Manevarska obilježja brodova 4. manevriranje u lukama i terminalima. utjecaj vanjskih meteoroloških i 8. Manevriranje raznim vrstama brodova. dodatni zagažaj. manevriranje pri spašavanju. tegljenje u nuždi. Analiza međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara i praktična primjena. kad je sudar neminovan. prolaz ispod mostova. korištenje ARPA uređaja Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara. privez broda na brod u plovidbi. razne vrste manevara bez uporabe tegljača 1. Manevriranje raznim vrstama brodova pri plovidbi raznim vrstama prilaznih plovnih putova Manevriranje brodom u svim uvjetima Manevriranje raznim vrstama brodova u svim uvjetima. oceanografskih čimbenika. Posebni slučajevi manevriranja Manevriranje na prilazu peljarskoj stanici. utjecaj plitke vode. kad je nasukanje neminovno. korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom Manevarska obilježja brodova 6. 20 . požar na brodu. . upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova. manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju. razvoj sustava manevriranja brodom. analiza načina manevriranja Manevriranje brodom – završna razmatranja Sustavi za podršku sustavu manevriranja. u lošim vremenskim uvjetima. upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova.. praktična primjena i korištenje ARPA uređaja 2. upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova. privez na jednu plutaču. ulasku i izlasku iz lokova. namjerno nasukanje. privez na više plutača. 14. korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom Plovidba raznim vrstama prilaznih plovnih putova 7. praktična primjena i korištenje ARPA uređaja 3. Manevriranje raznim vrstama brodova. Manevriranje raznim vrstama brodova. 15. odsukanje broda.

15 1.8. određivanje manevarskih parametara broda Manevriranje brodom .praktično Praktično manevriranje brodom. razne vrste manevara uz uporabu tegljača Manevriranje raznim vrstama brodova uz uporabu tegljača Manevriranje raznim vrstama brodova.11 12 13 14 15 Manevriranje raznim vrstama brodova uz uporabu tegljača Manevriranje raznim vrstama brodova.9 .2 1. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA .8.14 .8.1 Sudar PROCJENA KONTROLE OŠTEĆENJA .6 21 . manevriranje u luka i terminalima.3 1. manevriranje u svim uvjetima Zahtjev iz IMO Model Course 7.1 Procjena kontrole oštećenja KORMILARENJE U NUŽDI .10 .8. manevri pristajanja i isplovljenja.8 DJELOVANJE U SLUČAJU NAVIGACIJSKIH IZVANREDNIH SITUACIJA MJERE PREDOSTROŽNOSTI PRI NAMJERNOM NASUKAVANJU BRODA . manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju.3 .1 Mjere predostrožnosti pri namjernom nasukavanju broda POSTUPCI U SLUČAJU PREDSTOJEĆEG NASUKANJA TE NAKON NASUKANJA .1.1 Kormilarenje u nuždi 1. 01 1.8 .1 1.8. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA 1. analiza odziva broda.4 .8. manevriranje u luka i terminalima.7 . sidrenja.1 Postupci u slučaju predstojećeg nasukanja te nakon nasukanja ODSUKAVANJE BRODA SA I BEZ POMOĆI .1 .8.2 .4 Prilaženje peljarskoj brodici Rukovanje brodom u ograničenim vodama Tehnike konstantne brzine zaokreta Manevriranje u plitkim vodama Međudjelovanje: obala.12 .5 .6 . manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih manevarskih svojstava u svim uvjetima Manevriranje brodom . brod i tegljač Privez i odvez Upotreba sustava za poriv i manevriranje Sidrenje Dokovanje Rukovanje brodovima u lošim vremenskim uvjetima Karakteristike poriva i manevriranja Štete uslijed pramčanih i krmenih valova vlastitog broda Navigacija u ledu Manevriranje u zonama odvojene plovidbe i VTS-a 1.5 1.8.13 .1 Odsukavanje POSTUPCI U SLUČAJU PREDSTOJEĆEG SUDARA I NAKON SUDARA ILI GUBITKA VODONEPROPUSNOSTI I INTEGRITETA TRUPA . razne vrste manevara uz uporabu tegljača Manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih manevarskih svojstava Manevriranje raznim vrstama brodova.praktično Praktično manevriranje brodom. kanal. manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju.

1. OPREMA I POSTUPCI .1 Tegljenje u nuždi MEĐUNARODNA PRAVILA O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU .8.1 COLREGS 1972 i nadopune 22 .1 TEGLJENJE U NUŽDI.7 1.5.

sudjelovanje u sustavu javljanja brodova 1. 6. 11. zadužena osoba za planiranje pomorske plovidbe Analiza utjecajnih čimbenika na brod u plovidbi Analiza kontroliranih. 10. zahtjevi i odgovornosti zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu. upotreba tehnike paralelnih indeksa. meteorološke uvjete. 4. Međunarodni standardi točnosti koji se zahtijevaju za sigurnu navigaciju Utjecaj performansi navigacijskih uređaja na planiranje pomorske plovidbe Globalni navigacijski satelitski sustavi. Važnost planiranja plovidbe u lučkim područjima i pristupnim plovnim putovima. 5. elektronske karte. pravne uvjete. primjena i ciljevi. 7. elektronske karte. tablice planiranja plovidbe. Međunarodni i nacionalni propisi o planiranju pomorske plovidbe Elementi plana putovanja Prikupljanje podataka o putovanju. radar. Međunarodni i nacionalni propisi o držanju straže Držanje straže na moru Načela. zahtjevi koje navigacijski sustav mora zadovoljiti u pojedinim područjima plovidbe. upravljanje i stvaranje timskog ozračja i rada na zapovjedničkom mostu. 3. pojam pomorskog putovanja Povijest. određivanje točke otklona kormila Planiranje plovidbe u obalnim područjima. političke uvjete. smjena straže Držanje straže na sidrištu. 23 . ustroj. 9.1. prilaznim plovnim putovima i lučkim područjima. prihvat i iskrcaj peljara Planiranje oceanske plovidbe Planiranje oceanske plovidbe s obzirom na vrstu izabranog puta. ekonomske uvjete. navigacijske karte. 2. 8. načela i cilj planiranja pomorske plovidbe. korištenje listi provjere i sustav straže ovisno o području plovidbe Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad Tok komuniciranja zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu. plovidba u obalnim područjima. izvođenje plana putovanja. smjena straže Organizacija i postupci zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu Svrha. 12. sadržaj. razrada plana putovanja. 13. 14. spremnost na reakcije u svim okolnostima. datum karte i satelitski navigacijski sustavi Planiranje plovidbe u obalnim područjima. ustroj. polu-kontroliranih i nekontroliranih čimbenika na brod u plovidbi Podjela pomorske plovidbe i Međunarodni standardi točnosti za sigurnu navigaciju Plovidba u lučkim područjima i prilaznim plovnim putovima. načini praćenja kretanja broda po planiranom putu Načini predočenja plana plovidbe Knjiga planiranja plovidbe. u luci i u izvanrednim okolnostima Načela. informacije za planiranje plovidbe oceanskim područjem.7 Cjelina PLANIRANJE PUTOVANJA Tema predavanja Standardi glede držanje straže Načela. prilaznim plovnim putovima i lučkim područjima Sustavi nadzora plovidbe. plovidba u oceanskim područjima. peljar kao dio zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu Povijest planiranja pomorske plovidbe.

9. 4.5.2.1 MEĐUNARODNA PRAVILA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA NA .5.1 COLREG 1972 i dopune 1. 3.3 DJELOTVORNOST POSTUPAKA I PROCEDURA TIMSKOG RADA NA MOSTU .2 NAČELA I POSTUPCI ODRŽAVANJA PLOVIDBENE STRAŽE.1 Brodski dnevnici .1 Ucrtavanje plovidbenog plana 1.3 Timski rad 1. ELEMENTI NA KOJE SE MORA OBRATITI POZORNOST .2 Plovidba u svim uvjetima 1. 9.1 Brodski sustavi izvješćivanja 1. privez broda u području leda.7. 6. prolaz kroz područje leda.9.9. 5. priprema broda za plovidbu u područjima leda.1.1 Procedure timskog rada na zapovjedničkom mostu .3.9. 8. nautičke publikacije Planiranje plovidbe u lučkim područjima Planiranje plovidbe u lučkim područjima Praktično provođenje i praćenje plovidbe u lučkim područjima Planiranje obalne plovidbe Praktično provođenje i praćenje obalne plovidbe Planiranje oceanske plovidbe i plovidbe u područjima leda Analiza primjera pomorskih nezgoda s gledišta planiranje plovidbe Seminarski rad – podjela teme i dodatna objašnjenja 1. 01 PLANIRANJE PUTOVANJA I VOĐENJE NAVIGACIJE VOYAGE PLANNING AND NAVIGATON FOR ALL CONDITIONS . 7.2. Planiranje plovidbe u polarnim predjelima i područjima leda Približavanje području leda. 1. Principi planiranja putovanja s obzirom na vremenske uvjete i visinu valova 1. 10 11 12 13 14 15 Zahtjev iz IMO Model Course 7.5. 2.5 USPOSTAVA ODRŽAVANJA PLOVIDBENE STRAŽE I POSTUPCI 1.1 Plovidbena straža 1. UCRTAVANJE PLOVIDBENOG PLANA U SKLADU SA OPĆIM PRINCIPIMA UCRTAVANJA .2 Rukovođenje osobljem zapovjedničkog mosta (Bridge team management) . 24 . IZVJEŠĆIVANJE U SKLADU S OPĆIM SMJERNICAMA I ZAHTJEVI ZA IZVJEŠĆIVANJE S BRODOVA .15. planiranje plovidbe u konvojima Cjelina Tema vježbi Praktično držanje straže u plovidbi na otvorenom moru u svim uvjetima Praktično držanje straže u obalnoj plovidbi u svim uvjetima Držanje straže u peljarskim vodama Držanje straže u peljarskim vodama Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad Prikupljanje podataka o putovanju.3. informacije o kretanju leda.

Eksplozivi. A vokado. Koks. Loživa ulja. Parafin. Limes. Mango. Etilen-diklorid. Voće. 12. 1. Solna kiselina (vodena otopina 35%). Klasa 8. Tropsko voće. i Žitarice i sjemenje. Šećer. Prirodna i kruta goriva. Meso. Ostaci sjemenja nakon eksterakcije. Grožđe. Tekuća goriva. Razne vrste drva i drvnih prerađevina. Svojstva i podjela opasnog tereta. Klor. Posebna kemijska svojstva. Lubenice. 6. Papir Goriva.1 Cjelina RUKOVANJE TERETOM Tema predavanja Tereti Vrste tereta u pomorskom prometu. Plinovi: stlačeni ukapljeni ili rastvoreni pod pritiskom. Jezgričavo voće. Mjere opreza od požara. Povrće. 4. Prirodna tekuća goriva. Učinci niskih temperatura. Tereti u smrznutom stanju. Mjere za drvo. MIječni proizvodi i jaja. Klasa 7. Naranče. Zapaljive krute tvari. Razne opasne tvari. 13. Briketi. Maziva ulja. Razvrstavanje opasnih tvari. Vinil klorid. Petrol koks. Mjere za drvo Manipulacija drvom. Briketi. Pritisak Neki važniji tereti. Klasa 2. Sirevi. 9. Svojstva i podjela suhog tereta. Krumpir. Propilen. Brašno. Luk. Opis ambalaže i oštećenja. Osnovne opasnosti od oštećenja robe prilikom prijevoza. Klasa 9. Kruške. lučko-transportnih usluga i skladišnih manipulacija. Kože. I-Butan. Riba. Svojstva ugljena u transportu. Salata. Korozivne tvari. Zaštita dišnih organa. Podjela i svojstva tereta. Tereti koji se prevoze u rashlađenom i smrznutom stanju. Maslac. Goriva. 25 . Opći (generalni) tereti Rasuti tereti. Radioaktivne tvari. Benzin. Mrkva. Vino. 5. Banane. Mandarine i tangerine. Oksidirajuće tvari. Svojstva tereta i uvjeti prijevoza drva. Ukapljeni plinovi. Općenito o brodskom teretu. Jabuke. Pamuk. Reaktivnost ukapljenih plinova. Propan butan. Vazelin. Limun. Kava. MetiIni alkohol. Kivi. Opasnost za zdravlje. Svojstva tereta i uvjeti prijevoza drva. Klasa 5. Marelice. Manipulacija drvom. Nektarinke. Natrijeva lužina 50%. Petrolej. Umjetna tekuća goriva. Riža. Teški tereti. Agrumi. Plinsko ulje. Klasa 4. Ulja (Oil Cake). Grejpfrut. Svojstva ugljena u transportu. alkohol. Definicija opasne tvari. Klasa 3. Najčešće vrste ambalaže u pomorskom prijevozu. Ambalaža. Prerada zemnog ulja. ananas i papaja. Rajčica. 10. Breskve.2. dišni aparati I upotreba Plinovita goriva. Tekući tereti. Dinje. Opasni tereti. Klasa 1. Papir. Vuna. Klasa 6. Opasni tereti koji se prevoze brodovima i relacije na kojima se prevoze. Razne vrste drva i i drvenih prerađevina. Koks. Otrovne (toksične) i zarazne tvari. Etilni alkohol. 11. Benzol. Prirodna i kruta goriva. Umjetna kruta goriva. Umjetna kruta goriva. Opis i svojstva pojedinih klasa opasnih tereta. Rashladni tereti. Zapaljive tekućine. Ugljični tetra klorid. 8. Zemno ulje (nafta). 2. Općenito o transportnoj ambalaži. Utjecaj ukapljenh plinova na psiho-fizičke osobine ljudi. Ekonomski čimbenici koji utječu na izbor transportne ambalaže. Ugljen. 7. 3.

26 . slaganje generaliziranih tereta u kontejner( vreće. odreivanje visine slaganja. Analiza kapacitetnog plana broda. 10. Opreme za proračun naprezanja. Planiranje ukrcaja tereta s obzirom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda Željena metacentarska visina. ventilacija brodskih skladišta. štete od miješanja robe. Dijagram promjene gaza. itd. dozvoljena opterećenja. Laki i teški tereti. podlaganje i učvršćivanje tereta. Krcanje broda u slanim. Rukovanje teretom Uvodna razmatranja. 1. cilindri. Deplasman broda. Tablica nosivosti. Dijagramni list broda. pričvršćivanje i osiguravanje tereta i proračun sustava učvršćenja Analiza obilježja opreme za podlaganje. pričvršćivanje i osiguravanje tereta Slaganje. Deformacije brodskog trupa (pregib i progib). pričvršćivanje i prijevoz tereta Prijevozni kapacitet broda Prostor skladišta. kemikalije. Analiza težina. Promjena gaza i deplasmana. 8. Opterećenja na opremi za rukovanje teretom. međupalublja. Štete od trenja: materijal za podlaganje i separiranje tereta. pravilnici preporuke i standardi koji se odnose na sigurno rukovanje. 2. 5. kutije. sanduci i letvičarke. Prijevozni kapacitet broda Faktor slaganja i izgubljeni prostor. Kriteriji dovoljne stabilnosti za razne vrste brodova. štete od glodavaca. Poprečne sile i momenti savijanja. slaganje. Obilježja opreme za ukrcaj i iskrcaj tereta. Gaz broda. Tablica promjene gaza. 11. bale. bačve. Prostor po toni nosivosti i njegov odnos prema faktoru slaganja. Analiza metoda i načina proračuna naprezanja brodske konstrukcije. slankastim i slatkim vodama Krcanje broda u slanim. 4. škodljivih plinova i štetnog djelovanja drugog tereta. lomljiv teret. štete od krađe. Teret na paletama. Proračun sustava učvršćenja. slaganje robe u kontejnere prema vrsti ambalaže. Određivanje posredne i korisne nosivosti broda pri planiranju ukrcaja tereta. Međunarodni propisi. 15. specijalnih skladišta. teški tereti. odreivanje težine robe prema unutarnjoj visini tereta u kontejneru. insekata. Štete Od vlage: proces kondenzacije u brodskim skladištima. Planiranje vertikalnog i poprečnog rasporeda tereta. Rasuti teret u kontejneru. Nosivost broda Ukupna nosivost broda. prazni cilindri. Kut nagiba broda.14. slankastim i slatkim vodama. Štete na teretu u pomorskom prijevozu Najčešće štete na teretu u pomorskom transportu. Odredbe pravilnika o sigurnom slaganju i pričvršćivanju tereta. Upotreba brodskih tablica Dijagrami stabilnosti i trima. Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji. 7. Obilježja opreme za podlaganje. Načini rada s prekrcajnim sredstvima na brodu. Štete od topline. 9. Trimovanje broda. boce i slično. od prašine. od pritiska. Brodski priručnik o pričvršćivanju tereta. uređaji za ventilaciju tereta. Utjecaja vrste tereta i operacijama s teretom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda Analiza utjecaja vrste tereta i operacijama s teretom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda. 6. Tablica s hidrostatskim podacima. 3. da nam teret bude uskladišten tik do vratiju kontejnera.opterećenja i način rada Analiza obilježja opreme za ukrcaj i iskrcaj tereta. Dovođenje broda na željeni gaz. Proračun opterećenja na podigačima tereta i ostalim elementima prekrcajne opreme. Teret u kontejnerima: koeficient iskorištenja nosivosti kontejnera. Opterećenje broda teretom/balastom.

Plan rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima. 6. Priprema dubokih tankova za ukrcaj pojedinih tekućih tereta. Izrada plana rasporeda tereta kod brodova za prijevoz rasutog tereta. Prijevoz opasnog i štetnog tereta Planiranje ukrcaja pakiranog opasnog tereta. Mjere sigurnosti pri prijevozu tekućih tereta morem. Iskrcaj kontejnera. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. kutija i sanduka. Plan rasporeda tereta. Krcanje teških koleta. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Postupci i analiza metode. Priprema broda za ukrcaj tereta. slaganje. 5. 13. 27 . Nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj opasnog tereta. bačava. Prijevoz žitarica morem Analiza i primjena Međunarodnog kodeksa o prijevozu žita. Priprema brodskih skladišta za ukrcaj tereta Osnovna načela pripreme brodskih skladišta za ukrcaj tereta Priprema brodskih skladišta kod brodova za prijevoz generalnog tereta. 3. cijevi. slaganje. Izrada plana tereta pri prijevozu žita. Krcanje. prijevoz kemijski opasnih krutih rasutih tereta. Plan rasporeda tereta (preliminarni. pričvršćivanje. Prijevoz opasnog i štetnog tereta Opasni i štetni teret. slaganje i pričvršćivanje opasnog tereta. Popis provjere brod/obala. slaganje tereta na palubu broda. Poznavanje i sposobnost primjene odgovarajućih međunarodnih kodeksa i standarda glede sigurnog rukovanja i prijevoza tekućih tereta. bala. Prijevoz kontejnera morem Planiranje ukrcaja kontejnera na raznim vrstama brodova. 4. Prijevoz kontejnera morem Kontrola i pregled kontejnera. Mjere sigurnosti pri rukovanju i prijevozu opasnih tereta. itd. Primjena odredbi IMDG pravilnika o rukovanju pakiranim opasnim teretom. Plan rasporeda tereta. Krcanje i učvršćivanje kontejnera na brodu i sustav učvršćenja. Plan rasporeda tereta. Točnost metode i ograničenja. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. 1. Krcanje. 15. slaganje. Rukovanje teretom Načela planiranja rasporeda tereta Načela planiranja rasporeda tereta i analiza utjecajnih čimbenika. Prijevoz tekućih tereta morem Osnove prijevoza tekućeg tereta morem. Određivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta uz pomoć gaza Određivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta uz pomoć gaza. pričvršćivanje i prijevoz tereta obzirom na vrstu koleta i ambalaže Krcanje. slaganje vreća. Krcanje. Prijevoz rasutog tereta morem Analiza i primjena BC Kodeksa. Izmjena informacija između broda i obale. Analiza proračuna uvjeta stabilnosti pri prijevozu žita. Nadzor nad teretom tijekom putovanja. Krcanje. radni i završni plan tereta). Utjecaj prijevozne tehnologije na planiranje rasporeda tereta. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Prijevoz tereta koji mogu postati žitki. 2. Krcanje. 14. Mjere sigurnosti pri fumigaciji skladišta. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Prijevoz generalnog tereta morem Planiranje ukrcaja tereta kod brodova za prijevoz generalnog tereta.12. pričvršćivanje i prijevoz tereta obzirom na vrstu koleta i ambalaže. 7. prijevoz krutih rasutih tereta velikih gustoća. nekohezivnih tereta.

Operacije s teretom: priprema tankova. Određivanje količine tereta na brodu. pričvršćivanju. inertiranje. ukrcaj. 11. Prijevoz kemikalija morem Analiza i primjena odredbi IBC i BCH pravilnika o rukovanju teretom. Operacije s teretom: priprema tankova. Planiranje ukrcaja kemikalija na brodove za prijevoz kemikalija. Krcanje i slaganje hlađenog tereta. Prijevoz drva morem Analiza i primjena odredbi pravilnika o prijevozu drva na palubi. Analiza utjecaja ljudskog faktora na rukovanje teretom (štete i sigurnost). specijaliziranim brodovima za prijevoz paleta i brodovima za prijevoz teglenica Prijevoz tereta RO/RO brodovima. Capricorn brodovima). slaganju. Prijevoz sirove nafte i produkata morem Planiranje ukrcaja sirove nafte i produkata na brodove za prijevoz tekućeg tereta. Prijevoz tereta u teglenicama (prijevoz LASH brodovima. Proračun stabilnosti za sve faze prijevoza. Plan rasporeda tereta. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Planiranje ukrcaja tereta i plan rasporeda tereta. slaganje. nadzoru nad teretom tijekom putovanja i iskrcaju tereta. Specijalizirana oprema pri prijevozu teških tereta. 9. itd. Krcanje. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. ukrcaj. Prijevoz ukapljenih plinova morem Analiza i primjena odredbi IGC i GC pravilnika o rukovanju teretom. Određivanje količine tereta na brodu. ukrcaj. Plan rasporeda tereta. pričvršćivanje. itd. iskrcaj. Prijevoz tereta RO/RO brodovima. BACAT brodovima. Krcanje. pranje tankova. Prijevoz paleta morem na specijaliziranim brodovima. 14. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. Zahtjevi STCW Konvencije u području rukovanja teretom. iskrcaj. Plan ukrcaja i plan iskrcaja.8. naobrazba i izobrazba. Plan rasporeda tereta. Operacije s teretom: priprema tankova. slaganje i pričvršćivanje drva. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. iskrcaj. Planiranje ukrcaja drva. Analiza metoda. Krcanje. 12. pričvršćivanje. Prijevoz raznih vrsta tereta morem – završna razmatranja Završna razmatranja o prijevozu raznih vrsta tereta morem i planiranju ukrcaja tereta kod brodova različitih tehnologija te krcanju. nadzor nad teretom tijekom putovanja. 10. Planiranje ukrcaja tereta i plan rasporeda tereta za različite brodove za prijevoz teških tereta. itd. pranje tankova. Prijevoz teških tereta morem Načela i način prijevoza teških tereta morem. Analiza metoda. nadzor nad teretom tijekom putovanja. SEA BEE brodovima. Prijevoz tereta na ostalim vrstama brodova. 13. slaganje. Plan rasporeda tereta. Planiranje ukrcaja ukapljenih plinova na brodove za prijevoz ukapljenih plinova. inertiranje. 28 . pranje tankova. Analiza metoda. nadzor nad teretom tijekom putovanja. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. Određivanje količine tereta na brodu. Prijevoz hlađenih tereta morem Planiranje ukrcaja hlađenih tereta i plan tereta. 15. inertiranje. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta.

. određivanje kuta nagiba broda. računski primjeri. . Određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza Primjena metode određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza (Deadweight Survey) Određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza Određivanje količine tereta na brodu odnosno ukrcane ili iskrcane mase tereta uz pomoć gaza (Draft Survey) 1. dozvoljena opterećenja. Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji Naprezanje brodske konstrukcije u eksploatacijskim uvjetima (opterećenje teretom.) Krcanje broda u slanim. 7. proračun deplasmana (računski i tablično) Opterećenja prekrcajne opreme Proračun opterećenja na podigačima tereta i ostalim elementima prekrcajne opreme.. 29 . balastom).. 8. 4. 3. kriteriji dovoljne stabilnosti za razne vrste brodova Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz uzdužne stabilnosti.. 5. 12. postizanje željene metacentarske visine. slaganje i pričvršćivanje tereta –teretni prostori Prikaz i rad s opremom za krcanje/iskrcaj. poprečne sile i momenti savijanja. 6. Slaganje i učvršćivanje tereta Slaganje. slaganje i pričvršćivanje tereta. 9. priprema skladišta.. 14. 15. planiranje uzdužnog rasporeda tereta Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz uzdužne stabilnosti. . proračun sustava učvršćenja Oprema za krcanje/iskrcaj. deformacija brodskog trupa (pregib i progib) Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz poprečne stabilnosti. podlaganje i učvršćivanje tereta. promjena gaza (uron ili izron). trimovanje broda. 13. . slankastim i slatkim vodama Rješavanje problemskih zadataka pri krcanju broda u vodama različite gustoće. 10. tablice s hidrostatskim podacima. štete na teretu. 11. tablice i dijagrami promjene gaza. praktičan rad s tablicama i računski primjeri Nosivost broda Određivanje posredne i korisne nosivosti pri planiranju ukrcaja tereta Praktična upotreba brodskih tablica Praktična upotreba tablica nosivostii računski primjeri Praktična upotreba brodskih tablica Praktična upotreba brodskih tablica i računski primjeri (dijagramni listovi.Cjelina Tema vježbi Prijevozni kapacitet broda Kapacitetni plan broda. 2. dovođenje broda na željeni gaz. planiranje vertikalnog i poprečnog rasporeda tereta Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz poprečne stabilnosti..

plan rasporeda tereta. vrste kontejnera i opreme za njihovo učvršćivanje. plan rasporeda tereta. Prijevoz kemikalija u razlivenom stanju morem Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. plan rasporeda tereta. određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta. uvjeti stabilnosti i proračun. 11. 8. plan rasporeda tereta prema zahtjevima IBC kodeksa. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta na brodovima za prijevoz tekućih tereta Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz tekućih tereta. plan rasporeda tereta. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera. načela rasporeda tereta. mjerenje količine tereta. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. «bay» liste. tipizirani obrasci. određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera. načela rasporeda tereta. Priprema brodova za prijevoz tekućih tereta Priprema brodova za prijevoz tekućih tereta (ulja. mjere sigurnosti Prijevoz kontejnera morem Načela prijevoza kontejnera morem. ukrcaj i iskrcaj kontejnera. primjeri za različita stanja nakrcanosti i različite terete 30 . plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. 3. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta. analiza postupaka. plan rasporeda kontejnera. načela rasporeda tereta. korištenje IMDG kodeksa i BC kodeksa. inertiranje tankova. 13. 5. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta Izrada plana ukrcaja ili iskrcaja tereta. mjere sigurnosti Prijevoz ulja u razlivenom stanju morem Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz ulja u razlivenom stanju. 9. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. primjeri za različita stanja nakrcanosti i različite vrste tereta. 6. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz generalnog tereta Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz generalnog tereta. određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta. načela slaganja i segregacije opasnih tereta na raznim vrstama brodova. kemikalija i ukapljenih plinova) za ukrcaj i iskrcaj tereta. Planiranje ukrcaja opasnih tereta u pakiranom i rasutom stanju Planiranje ukrcaja opasnih tereta u pakiranom i rasutom stanju. 7. 2. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta pri prijevozu žitarica Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta pri prijevozu žita. postupak ukrcaja i iskrcaja tereta te putovanje s teretom i u balastu. pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija i ukapljenih plinova. putovanje s teretom i u balastu. 12. preliminarni. pranje tankova sirovom naftom. radni i završni plan tereta.1. načela rasporeda tereta. 4. 10. postupak ukrcaja i iskrcaja tereta te putovanje s teretom i u balastu. načela rasporeda tereta. postupak ukrcaja/iskrcaja tereta. načela rasporeda tereta. načela rasporeda tereta. primjeri za različita stanja nakrcanosti. degazacija tankova. Prijevoz ukapljenih plinova morem Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova. načela rasporeda tereta.

4 Brodovi za prijevoz kemikalija .1. mjere sigurnosti Zahtjev iz IMO Model Course 7.1 Gaz. PROPISI I STANDARDI ZA UKRCAJ.2 Pravila za određivanje nadvođa po međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama .1.3 Radni postupci na brodovima za prijevoz ulja i sprečavanje onačišćenja mora s brodova . BRODSKA PREKRCAJNA SREDSTVA I OPREMA ZA OSIGURAVANJE TERETA . 15.2 Opasan teret u rasutom stanju .1 Moment smicanja broda.1 Mjere za drvo .4 2.1 Ukrcaj i iskrcaj teških tereta .2. PROPISI I PREPORUKE O PRIJEVOZU OPASNIH TERETA .1. analiza postupaka.4 Upotreba ADB opreme SLAGANJE I OSIGURAVANJE TERETA.2 2.5 Pranje tankova i sprečavanje onečišćenja mora s brodova za prijevoz kemikalija .2 Sadržaj ISGOTT pravilnika .1 Plan rada i poduzete mjere u skladu sa konvencijom UTJECAJ TERETA NA TRIM I STABILNOST BRODA .1 Pravila i definicije . održavanje i otpremu tereta . moment savijanja i uvijanja brodskog trupa .2.4 Zahtjevi za brodska prekrcajna sredstva UKRCAJ I ISKRCAJ TERETA U SKLADU SA PRAVILIMA SIGURNOSTI .1. trim i stabilnost broda TRIM. specifičnosti Rukovanje teretom Praktične vježbe na brodu.6 Brodovi za prijevoz ukapljenog plina .3 Održavanje tereta u plovidbi .1 Međunarodna pravila i standardi PRIJEVOZ OPASNIH TERETA . PRIJEVOZ I SLAGANJE TERETA .1 2. 01 2.1.3 2.2 Održavanje tereta u plovidbi . STANDARDI. brodovima za prijevoz teških tereta.3 Upotreba vektorskog dijagrama za izračun deformacije prekrcajnih sredstava . brodovima za prijevoz automobila.2 2.2 31 .2 Procedure za prihvat. brodovima za prijevoz hlađenog tereta.1 2. brodovima za prijevoz teglenica. ISKRCAJA I PRIJEVOZ TERETA. SLAGANJE TERETA MEĐUNARODNE KONVENCIJE. načela rasporeda tereta.1 PLANIRANJE UKRCAJA.3 Pravila IMO – a za žito 2. ISKRCAJ.1.3 Metode i mjere predostrožnosti tijekom fumigacije brodskog skladišta POZNAVANJE BRODA ZA PRIJEVOZ ULJA I OPERACIJE NA TANKERIMA .5 2. STABILNOST BRODA I DEFORMACIJA BRODSKOG TRUPA .6 2.7 Radni postupci na brodovima za prijevoz ukapljenog plina PRIJEVOZ OPASNIH TERETA MEĐUNARODNA PRAVILA. rješavanje konkretnih problema krcanja i slaganja različitih vrsta tereta.1 Opasan teret u pakiranom stanju .14. Planiranje ukrcaja i prijevoz raznih vrsta tereta morem Planiranje ukrcaja i prijevoz tereta ro-ro brodovima.

o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava 1. vodama u kojima plove.3. opterećenje brodske konstrukcije. posebne vrste brodova Brodska oprema za rukovanje teretom Obilježja opreme za rukovanje teretom. Međunarodni propisi o konstrukciji brodova. 11. materijalu gradnje. ostali brodski sustavi. duljina širina. Vrste kormila i vijaka Podjela kormila. glavne dimenzije i mjere Glavne dimenzije. Gradnja brodova Vrste gradnje brodova. nosivost broda. generelni plan brodova različitih tehnologija. obilježja pojedinih vrsta vijaka. vrsti tereta. 4. pregrade i pregrađivanje broda. povijesni razvoj brodova Gradnja brodova Materijali gradnje. prirodi prijevozne službe. zapovjedničkog mosta i strojarnice. brodovi suvremenih tehnologija. Geometrijski prikaz broda. 5. obilježja pojedinih vrsta kormila. metode vodenih linija. deplasman. elementi uzdužne i poprečne čvrstoće broad. privezni uređaji i oprema. visina. vodonepropusnost. glavne dimenzije i mjere. 8. rebara. naprezanja Brodski uređaji i oprema Obilježja brodskih uređaja i opreme. određivanje površine i volumena. jarboli. Mjere broda. gaz. 10. progib. brodova za prijevoz kontejnera. dizalice. koeficient brodske forme. nepropusna vrata. brodovi za suhi teret.1 Cjelina SREDSTVA POMORSKOG PROMETA Tema predavanja Uvod u predmet. zagaznice i očitavanje gaza. brodova za prijevoz rasutog tereta. omjeri glavnih brodskožih dimenzija. Raspored prostorija na brodu Smještaj i obilježja prostora za teret. 3. 13. Čvrstoća i naprezanje brodske konstrukcije Podjela. 9. kategorijama plovidbe. oznake nadvođa. nastamba posade. poprečne sile i momenti savijanja. zavarivanje. pregib. 12. 7. Geometrijski prikaz broda. težišta površina i volumena. osnovni pojmovi čvrstoće i naprezanja brodske konstrukcije. Podjela broda prema različitim kriterijima Podjela brodova prema namjeni. baždarska oznaka. tekući teret. vrijednosti za različite vrste brodova. 6. izvedba vijaka. Međunarodni propisi. i brodskih linija. bruto i neto tonaža. strukturni elementi broda. nadvođe broda. 14. Sustavi tereta Sustavi tereta brodova različitih tehnologija. Prikaz broda Nacrti broad. 2. samarice. alternativne vrste kormila i vijaka. širnica. sidrena i pritezna vitla. Međunarodni propisi o konstrukciji brodova i povijesni razvoj brodova Uvodna razmatranja. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz suhih tereta Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz generalnog tereta. 32 . tankova.

5. ukapljenih plinova. 10. diagram pantokarena izoklina i tablice Korištenje računala pri proračunu stabilnost Mogućnosti korištenja računala za proračun stabilnosti. 2. utjecaj dimenzija i tehnologije broda na stabilnost Dinamička stabilnost broda. 11. pokazatelji uzdužne stabilnosti Uzdužna stabilnost broda Utjecaj na uzdužnu stabilnost broda. posebni slučajevi stabilnosti broda Knjiga stabilnosti i trima Obilježja knjige stabilnosti i trima. račun centracije Dinamička stabilnost broda. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz sirove nafte i produkata. uvjeti plovnosti Početna poprečna stabilnost broda Obilježja poprečne početne stabilnosti broad. analiza za različite vrste brodova. karakteristični slučajevi početne poprečne stabilnosti Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broad. hlađenog tereta. tablice nosivosti. pokazatelj početne poprečne stabilnosti. poprečna stabilnost pri većim kutevima nagiba. 7. utjecaj dimenzija broda na stabilnost. račun centracije Uzdužna stabilnost broda Obilježja uzdužne stabilnosti broda. pokazatelj stabilnosti pri većim kutevima nagiba. 4. 3. utjecaj slobodnih poršina. 12. osnovni elementi. utjecaj pomaka masa na uzdužnu stabilnost. 33 . utjecaj tehnologije broda na stabilnost Stabilnost broad u oštećenom stanu i posebni slučajevi stabilnost broda Stabilnost brod u oštećenom stanju. Međunarodni propisi o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava. Međunarodni propisi o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava. tegljača. konstrukcija krivulje poluga statičke stabilnosti i analiza značajki Početna poprečna stabilnost broda Određivanje početne poprečne stabilnosti broda. osnovni elementi. ostali brodovi. 9. diagramni list. osnovna obilježja. 15. 8. kombinirani pomak masa Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda. plan kapaciteta. ukrcaj ili iskrcaj masa ukrcaj ili iskrcaj samaricom za teške terete. brodova za prijevoz teglenica. analiza ograničenja Međunarodni propisi o stabilnosti Analiza i primjena Međunarodnih propisa o stabilnosti 1. vertikalni pomak masa. utjecaj naplavljivanja na trim I stabilnost.15. putničkih brodova. horizontalni bočni pomak masa. podjela stabilnosti broad prema različitim kriterijima. Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda. kemikalija. Uvod u stabilnost broda Uvod u stabilnost broad. 13. 14. utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost Uzdužna stabilnost broda Određivanje uzdužne stabilnosti broda. Konstrukcijska i tehnološka obilježja različitih vrsta brodova Konstrukcijska i tehnološka obilježja ro-ro brodova. 6.

posjet brodovima u luci ili brodogradilištu. Raspored teretnih prostora. zagaznice. 2. 7. pregrađivanje brodova. itd. posjet brodogradilištu Raspored prostora na brodu 1. 8. posjet brodovima u luci Dimenzije i mjere broda Oznaka nadvođa. privezni uređaji. 3. razne vrste porivnika. posjet brodovima u luci 34 . nastambe posade. materijali gradnje. 5. različitih vrsta brodova.Cjelina Tema vježbi Gradnja brodova Osnove gradnje. vrste gradnje brodova. 9. i oprema.sidrena vitla. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. zapovjednički most. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. ostale dimenzije brod. 4. posjet brodovima u luci i li brodogradilištu Kormila i porivnici Vrste kormila. posjet brodogradilištu Teretni prostori i sustavi tereta Obilježja teretnih prostora i sustava tereta. posjet brodogradilištu Gradnja brodova Upoznavanje sa gradnjom različitih vrsta brodova.. posjet brodovima u luci ili brodogradilištu Teretni prostori i sustavi tereta Obilježja teretnih prostora i sustava tereta kod brodova za prijevoz tekućih tereta. 10. pregrađivanje brodova. elementi uzdužne i poprečne čvrstoće. strojarnica. upoznavanje strukturalnih elemenata broad. zavarivanje. praktična primjena. 11. vijaka. Palubna oprema broda i uređaji Palubna oprema. sidra. upoznavanje strukturalnih elemenata broad. posjet brodogradilištu Gradnja brodova Upoznavanje sa gradnjom različitih vrsta brodova. elementi uzdužne i poprečne čvrstoće. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. 14. 15. 6. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. oprema za rukovanje teretom. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. 12. vrste gradnje brodova. sidreni lanci. 13.

1 Brodski materijali .1.3 Nepropusna pregrada . 01 3.7 Stabilnost broda 35 . računski primjeri Uzdužna stabilnost broda Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost. računski primjer Uzdužna stabilnost broda Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost. horizontalni bočni pomak masa. demonstracijski primjeri Zahtjev iz IMO Model Course 7. računski primjeri Uzdužna stabilnost broda Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost. ukrcaj samaricom za teške terete. BRODSKA STABILNOST I DEFORMACIJE TEMELJNI PRISTUP KONSTRUKCIJI BRODA. 6. računski primjer Poprečna stabilnost broda Proračun promjene stabilnosti pri ukrcaju ili iskrcaju masa. 8. 12. utjecaj pomaka masa na uzdužnu stabilnost. proračun poluga i konstrukcija krivulje Uzdužna stabilnost broda Proračun osnovnih elemenata uzdzužne stabilnosti broda. generelni plan broda.2 Varenje . diagramni list) Brodska dokumentacija o stabilnosti Korištenje tablica s hidrostatskim podacima i diagramnog lista Poprečna stabilnost broda 5. računski primjer. 14. 4. 13. računski primjer Poprečna stabilnost broda Proračun promjene stabilnosti pri ukrcaju ili iskrcaju masa. stabilnost pri dokovanju. računski primjeri Stabilnost broda u oštećenom stanju i posebni slučajevi stabilnosti Stabilnost broda u oštećenom stanju i posebni slučajevi stabilnosti. 2. računski primjer Poprečna stabilnost broda Proračun utjecaja slobodnih površina. Nacrti brodova i brodskih linija. ukrcaj samaricom za teške terete. 11. kombinirani pomak masa.1 3. dijagrami Upoznavanje sa brodskim nacrtima za različita vrste brodova. vertikalni pomak masa. Poprečna stabilnost broda Stabilnost pri većim kutevima nagiba. 10. TRIM I STABILNOST . iskrcaj samaricom za teške terete.1.1 PRORAČUN TRIMA. 3.4 Nepropusna vrata . Proračun osnovnih elemenata početne poprečne stabilnosti broda. proračun poluga i konstrukcija krivulje Poprečna stabilnost broda 15. stabilnost pri nasukanju Stabilnost broda i naprezanje brodske konstrukcije Korištenje računala pri proračunu stabilnosti broda i naprezanja brodske konstrukcije. utjecaj naplavljivanja na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda. 9. 7. Stabilnost pri većim kutevima nagiba. upoznavanje s tablicama i dijagramima Brodska dokumantacija o stabilnosti Upoznavanje s brodskom dokumentacijom o stabilnosti (tablice s hidrostatskim podacima.

3.3 3.1.2 Teorija promjene trima i stabilnosti broda POZNAVANJE PREPORUKA IMO – A VEZANE UZ STABILNOST BRODA .te poduzete mjere .4.1.1 Odgovornosti prema zahtjevima međunarodne konvencije KONSTRUKCIJA BRODA I STABILNOST U OŠTEĆENOM STANJU 3.2 PRORAČUN PROMJENE TRIMA I STABILNOSTI USLIJED OŠTEĆENJA I PRODORA VODE .1 36 .1 Proračun promjene trima i stabilnosti uslijed oštećenja i naplavljivanja brodskih prostora.

Lučke kapetanije. Klasifikacija zapaljivih tvari. Hrana i voda. SAR. Traganje i spašavanje na moru II Započinjanje SAR operacijama. sudar. Međunarodni sustav sigurnosti II Pravila o sigurnosti broda i opremi. Pomorske nezgode Obilježja plovidbe u nevremenu. uporaba zapaljivih materijala). Koordinacija i izvještavanje. Načela. SOLAS i SAR konvencija. otvori. Sredstva ograničenog dometa. Utvrđivanje stupnja oštećenja. Brodska oprema za komunikacije u nuždi. Brodski alarmni sustav. Hrvatski registar brodova. Sustavi izvještavanja i pomaganja. Prva pomoć. Znakovi pogibli. zapaljivost i eksplozivnost. Konstruktivne mjere zaštite (pregrade. Spašavanje osoba. Obveze država i brodova. Nadzor nad mjerama sigurnosti. LOADLINE. Protupožarna zaštita I Osnove protupožarne zaštite.Osobna sredstva za spašavanje . udar. Komunikacije tijekom pružanja pomoći u pogibelji I Svjetski pomorski sustav uzbunjivanja i sigurnosti . Priručnik za napuštanje broda. 4. druge opasnosti. Sustav sigurnosti plovidbe Republike Hrvatske. 7. Držanje straže. 2. Slobodni pad. Tehnička pravila o gradnji broda. 6. TONNAGE. COLREG. Broj. Konstrukcijske osobine. Sredstva za spuštanje brodica ili splavi. MARPOL. Brodice za prikupljanje.Postupak broda u nevolji i broda koji pruža pomoć. Ustroj i sredstva službe SAR. Rukovođenje traganjem i spašavanjem. 10. 3. Traganje i spašavanje na moru I Obveza traganja i spašavanja. kvaliteta i njihov smještaj na brodu. Hlače za spašavanje. Korištenje. Raspored za uzbunu. eksplozija. Poznavanje rukovođenja. nasukanje. Vrste. Prodor vode. Kapacitet.količina. 1. 12. Provedba traganja. Smještaj. Vrste i obveza posjedovanja. zaštitna paluba.3. Sredstva za gašenje. 37 . Komunikacije tijekom pružanja pomoći u pogibelji II Sredstva za komunikaciju i identifikaciju. Organizacija. Zaštita od hladnoće i vrućine. Organizacija života. Ljudi u moru Hipotermija. 5. Načela protupožarne zaštite.GMDSS. 9. Korištenje. SOLAS. Prekid traganja. IAMSAR. Sredstva za radiopozicioniranje. Korištenje. Postupci u pojedinim slučajevima. Sredstva za spašavanje II Brodice i splavi za spašavanje. Spuštanje čamaca i splavi. Sredstva za spašavanje I Općenito o sredstvima za spašavanje. Postupci napuštanja broda. požar. Gorenje.2 Cjelina SIGURNOST NA MORU Tema predavanja Međunarodni sustav sigurnosti I Načela sigurnosti plovidbe. Obveza uvježbavanja. Korištenje. Plovidba čamcima. 11. Područje i načini traganja. sustav ventilacije. Spašavanje helikopterima. Komunikacije. STCW. Napuštanje broda i preživljavanje na moru Uzroci. Komunikacijska povezanost centara i jedinica. organizacija i izobrazba na brodu. ISM. IMO i međunarodne konvencije. 8.

23 i sekcije STCW Kodeksa 3. Sustavi za gašenje pjenom i prahom. Prijenosna i priručna sredstva za gašenje. 5. 01 3.23 i sekcije STCW Kodeksa A-VI/3 i A-VI/2 3. Mjere predostrožnosti. u strojarnici. Protupožarna zaštita II Sustavi detekcije. Protupožarna zaštita III Uzroci požara.4. 15. 7.VI/2 ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA SPAŠAVANJE. Postupci u slučaju nezgode. uzbunjivanja i protupožarne zaštite.1 3. zagađivanja ili ispuštanja goriva. Sustavi za inertiranje atmosfere. Zahtjev iz IMO Model Course 7.2 .4 3. Brodovi s opasnim teretima i brodovi posebne namjene.3. Obveze i nadzor posade i lučkih vlasti.5 3. SUDARA ILI NASUKANJA RAZVOJ PLANOVA I POSTUPCI ZA SLUČAJEVE IZVANREDNIH SITUACIJA 38 3. 14. EKSPLOZIJE. Segregacija opasnih tereta. maziva ili tereta u moru Cjelina Tema vježbi Primjer pomorskih nezgoda – nevrijeme Primjer pomorskih nezgoda – sudar i udar Primjer pomorskih nezgoda – požar Koordinacija traganja i spašavanja – vježba Komunikacijski postupci – rad s opremom Napuštanje broda (rad na poligonu) Gašenje požara (rad na poligonu) 1.3.3. 3. na terminalu i na brodu. 6. 4. PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I OSTALIH SUSTAVA ZA SPAŠAVANJE.13. IMO model kursevi 2. Gušenje i trovanje. Gašenje požara s obale i s tegljača.3. PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I OSTALIM SUSTAVIMA SIGURNOSTI. SIGURNOST POSADE I PUTNIKA BRODA TE OPERACIJE SA SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE. Sustavi za gašenje požara vodom. Upravljanje gašenjem požara.03 i 1.3. Opasni tereti i sigurnost boravka i rada na terminalima Definicija i podjela opasnih tereta. Sustav za gašenje plinom.3 A-VI73 i A. Mjere sigurnosti pri ukrcaju i iskrcaju u luci. u nastambama posade.3. POZNAVANJE PRAVILA O SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE ORGANIZACIJA VJEŽBI GAŠENJA POŽARA I NAPUŠTANJA BRODA IMO model kursevi 2.03 i 1. Međunarodni i domaći propisi. POSTUPCI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE SVIH OSOBA NA BRODU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA POSTUPCI ZA UMANJIVANJE ŠTETA I SPAŠAVANJE BRODA U SLUČAJEVIMA POŽARA. Gašenje požara u teretnim prostorijama. 2.

1 MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA .1. PRIPREMA PLANOVA ZA IZVANREDNE SITUACIJE 3.3 METODE I SREDSTVA OTKRIVANJA.4.23 i sekcije STCW Kodeksa A-VI/2-1 1.9.3.4. Brodice za prikupljanje i brodice za spašavanje KOORDINACIJA OPERACIJA TRAGANJA I SPAŠAVANJA IMO Model kursevi 1.4.11 1.4 UPOTREBA SREDSTAVA ZA SPAŠAVANJE 39 . GAŠENJA TE ZAŠTITE OD POŽARA IMO model kursevi 2.4.08 i STCW Reg.03 i sekcije STCW Kodeksa A-VI/3 IMO model kursevi 1. I/12 3.

Oksidacija čistih metala na visokim temperaturama. 2. Priprema površine. Kontrola korozijonog procesa. kadmij. 3. Emajliranje. termička. Mehanička predobrada. Taloženje ionskom izmjenom. Rasprostranjenost korozije. Oblici destrukcije betona. Mogućnost nastanka s obzirom na promjenu slobodne energije. oksalatne. u zemlji i u atmosferi. korozija u neelektrolitima i korozija u elektrolitima. Posebni oblici kemijske korozije. Viskozitet. zlato. Detekcija oksidnih filmova. 14. kositar. nikl. Metalizacija vrućim uranjanjem. srebro. Debljina premaza. Obrada ultrazvukom. 40 . Dekarbonizacija čelika. nehrđajući čelici. Depolarizacija. štrcanjem. Način nanošenja premaznog sredstva. 8. 12. Ekonomska opravdanost zaštite. Korozija pod djelovanjem tlaka. Podjela kemijske korozije. obloga peći. Destrukcija anorganskih nemetalnih materijala. Posebni oblici korozije. piting. Vodikova. Predobrada površine. mjed. Katodna i anodna zaštita. platina. bakar. Anorganske prevlake na metalima. stakla. Korozija u moru. grafita. Plinska korozija. temperatura i vlažnost. fotokemijska i hidrolitička destrukcija. Galvanizacija. Elektrokemijska korozija metala. Oksidacijska. točkasta. cink. 7. 5. Korozija uz naprezanja. objekata morske tehnologije i metala uronjenih u zemlju. Oksidne. 9. pritiska razlaganja. Odabir sustava premaza. Termodinamika korozionih procesa. erozije. Kemijska i elektrokemijska obrada površine. bronce. Korozija legura. Podjela korozionog zahvata po obliku korozije: opća. Vodikova korozija.3. 13. konstante ravnoteže. Kinetika kemijske korozije. Navarivanje. čelik. Žaštita narinjenom strujom brodova. Pobakrivanje. titan. 11.3 Cjelina ODRŽAVANJE BRODA Tema predavanja Uvod. Zaštita prevlačenjem metalima. Odabir optimalnog materijala. Anodni materijal. iz parne faze. Zaštita od korozije. olovo. Podjela korozije po mehanizmu nastajanja. Elektrodni potencijal. Zaštita od korozije organskim premazima. 1. elektrolitima. u vakumu. Galvanoplastika. Prevlake na nazi vodenog stakla. 10. lokalna. Predobrada materijala. krom. Prevlačenje legurama. Definicije abrazije. Željezo. Tehnološki i konstrukcijski uvjeti za dobru zaštitu. 4. Kemijska korozija. korozije i kavitacije. Katodna zaštita protektorima. magnezij. Mehanički i korozioni zamor. cigle. 6. difuzijom. Destrukcija organskih materijala. kromiranje. aluminij. Koroziona svojstva pojedinih tehničkih metala. fosfatne i kromatne prevlake. Mjerne elektrode. niklanje. Krivulja atenuacije. Klimatski utjecaji na destrukciju. Korozija u moru. Korozija metala.porculana. kisikova. Korozija uz vibracije.

4.6 Održavanje sustava za zatvaranje grotla 2. 3. Zahtjev iz IMO Model Course 7. Hidrofobizacija. Koroziona ispitivanja.15. SREDSTVA ZA PREKRCAJ TERETA I OSIGURAVANJE TERETA . Odvlaživanje. Inertni plinovi. Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite.6 Pregled i nadzor. 10. dokovanje UKRCAJ I ISKRCAJ TERETA. Konzervacija pomoću zaštitnih ulja i masti. Komore. 01 3. Inhibitori.4 OSNOVNA NAČELA ZA KONSTRUKCIJU BRODA TRIM I STABILITET .5 Održavanje opreme za rukovanje teretom . 2. 9. 8. Evansov dijagram. Odabir uzoraka. Ispitivanja efikasnosti zaštite. Privremena zaštita. Ispitivanja kvalitete organskih prevlaka.1.5 Korozija i prevencija . Terenska. Hermetizacija.1. pogonska i laboratorijska ispitivanja. Galvanizacija Moć upijanja silikagela Predobrada materijala prije zaštite Zaštita organskim premazima Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite u tlu 1. 7. 11. Zaštita termoplastičnim masama. 6. 5. Cjelina Tema vježbi Plinska korozija bakra Korozija cinka u elektrolitu Određivanje potencijala metala u morskoj vodi Određivanje potencijala u tlu.1 41 .

14. Načini upravljanja. Elementi vježbi i postupaka u slučaju hitnosti. donošenje odluke i pogreške. 8. Principi suvremene komunikacije. 2. Bilješke i primjedbe glede aktivnosti na brodu.1 Međunarodne konvencije i državno zakonodavstvo koje se odnosi na organizaciju rada i upravljanje na brodu 3. 7. Organizacija posade u skladu sa ISM-kodom. Provjera funkcionalnosti opreme i postupaka. Organizacija održavanja. 9.5. Prepoznavanje različitih stavova u odnosu na dužnosti i poslove. Upravljanje u složenim okolnostima. TE UVJEŽBAVANJE NA BRODU .1 Upravljanje na brodu . Principi koordinacije i temelji timskog rada. 10. Prosuda. Kulturološke razlike i njihov utjecaj na upravljanje. Utjecaj stresa na donošenje odluke. analiza rada. 3.2 42 .5. 6. 13. 12.3. 1. 5.4 Cjelina ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU Tema predavanja Principi subordinacije i međuljudski odnosi. Autoritet i pozitivna inicijativa. Organizacija poslova posade.1 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE ČLANOVIMA POSADE ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POSADOM.5 3. Upotreba priručnika o napuštanju broda i preživljavanju. 15. Organizacija posade u slučaju hitnosti i opasnosti.2 Organizacija rada . Organizacija i podjela poslova upravljačkog tima. Metodologija uvježbavanja. Organizacija dužnosti posade. Način održavanja sastanka.3 Uvježbavanje na brodu MEĐUNARODNE KONVENCIJE I DRŽAVNO ZAKONODAVSTVO . Zahtjev iz IMO Model Course 7. Radna opterećenja i stanje mosta. 01 3. 11. 4.

Knjiga tereta. 138). 1965. 1949. Konvencija o plaćama.općenito. 1976. Radiodnevnik. 109). 4. 1949. (br. Međunarodna pomorska organizacija. 1958. Zdravstveni dnevnik. 16). Posada broda .5 Cjelina POMORSKO PRAVO Tema predavanja Pojam podjela. Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara. III (štetne tvari u pakiranom obliku). strojni uređaj i rashladni uređaj. (br. Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda. 98). Svjedodžbe o klasi za trup. 69). Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja uljem. Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966). Konvencija o nabavi. Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja. Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda. 1946. (br. Izvori međunarodnog prava mora. Pomorski zakonik RH. (br. Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija. Podjela službi na brodu. 5. Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda. 1946. 1982. Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti brodskih kuhara. Prava i obveze članova posade. 1966/88. radnom vremenu na brodu i brojnom stanju posade (revidirana). 1921. (br. (br. Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje. Odgovornost prema Međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama. 1946. Klasifikacijska društva. 1926. (br. Zaštita morskog okoliša. (br.3. Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda. Deklaracije koje se odnose na zdravstvenu zaštitu pomoraca i zahtjevi prema međunarodnim propisima o zdravstvenoj zaštiti. 87). Konvencija o obveznom liječničkom pregledu djece i mladića zaposlenih na brodovima. 1948. Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina. Brodski dnevnik. 22). 1973. 91). 68). Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru pomoraca (revidirana). Međunarodni sanitarni pravilnik. Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima. Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje. Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu. Dnevnik stroja. II (štetne tekuće tvari). Pomorsko radno pravo. Odgovornost prema MARPOL konvenciji – 73/78 s prilozima: IV (fekalije). V (otpaci) i VI (sprječavanje onečišćenja zraka s brodova). 43 . Međunarodna svjedodžba o baždarenju. Međunarodni sanitarni pravilnik. Međunarodno pravo mora. Podjela službi na brodu. pripremi i posluživanju hrane. 147). Brodske isprave i knjige kao što su Upisni list. značenje i vrela pomorskog prava. 3. Odgovornost prema MARPOL konvenciji – 73/78 s prilozima: I (ulje). Konvencija UN o pravu mora. Odgovornost prema SOLAS konvenciji. (br. (br. Popis posade. Postupak prilikom dolaska broda u luku. Utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu. (br. 2. 74). Svjedodžba o deratizaciji ili Svjedodžba o oslobođenju od deratizacije. Popis putnika. Konvencija o ugovoru o zaposlenju pomoraca. 1. Prijava dolaska broda u luku i potrebni dokumenti.

23). 166). Prijevozi s više prijevoznika (izravni i multimodalni) Ugovor o zakupu broda. Pojam i predmet pomorskog imovinskog prava. Lučke kapetanije. Oblik ugovora o prijevozu stvari . 14. Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine. vrste brodova. Ograničenje odgovornosti brodovlasnika (brodara). Konvencija o liječničkom pregledu pomoraca. 142). Posebni slučajevi isključenja prijevoznikove odgovornosti. Naknada štete kod sudara. Ugovor o tegljenju. (br. 1970. 1987. 15.6. (br. Spašavanje na moru: pravna vrela. Ograničenje odgovornosti. Pravni pojam broda (i ostalih pomorskih objekata). 1910. Preporuka o pružanju medicinskih savjeta brodovima na moru putem radija. Konvencija o repatrijaciji pomoraca (revidirana). Prava i obveze članova posade. Preporuka o sprječavanju nesreća pomoraca. (br. 9. Onečišćenje morskog okoliša. individualizacija i upis brodova. Međunarodna konvencija o intervenciji na otvorenom moru u slučaju nezgode koja uzrokuje onečišćenje uljem. 1968 (Haško-Visbijska pravila). Institutske klauzule. 11. Ugovor o prijevozu stvari morem (Charter party). Moderno pravo spašavanja. Međunarodni propisi o prijevozu stvari morem. York-Antwerpenska pravila. Međunarodna konvencija o ujednačavanju nekih pravila o teretnici. 105). (br. Sudar brodova. (br. Stranke ugovora. Ograničenje odgovornost brodara. Konvencija o zdravstvenom osiguranju pomoraca. 1972. Pravna vrela. Pojam pomorskih havarija. Konvencija o sprječavanju onečišćenja mora potapanjem otpada i drugih tvari (London konvencija). Pojam i sistematika ugovora. 92). P. 1976. Pojam pomorskog osiguranja. Organizacija službe sigurnosti plovidbe u Republici Hrvatskoj. Pomorsko dobro.. Osiguranje odgovornosti brodara. Konvencija o smještaju posade na brodovima (revidirana). Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti luka i lučkih područa ISPS Code. Navigacijske procedure ISM. 13. Navigacijske procedure. & I. Teretnica. Pojam i elementi ugovora. Ugovor o spašavanju (LOF 1995 i 2000). (br. Uloga zapovjednika broda. 1969. Dvojni konvencijski sustav naknade štete zbog izlijevanja ulja. 1989 (London). 12. Konvencija o sprječavanju nesreća kod pomoraca. 10. Ugovor o pomorskom osiguranju. (br. Pravna vrela. 1958. Isprave o ugovoru. Međunarodna konvencija za izjednačavanje nekih pravila u vezi sudara brodova. 1926. Prijevoz putnika i prtljage. (Haška pravila) s Protokolom. vrste spašavanja. Ugovori o iskorištavanju brodova. 174). pojam spašavanja. (br. Pojam i vrste sudara. 1970. 44 . 1924. 1936. Ispunjenje ugovora o prijevozu stvari. (LLMC Convention). 7. Odgovornost brodara (prijevoznika) za štete na stvarima i zakašnjenje. Zajednička havarija. Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem. Time charter i voyage charter: Ugovor o zakupu (Bareboat charter). Preporuka o repatrijaciji pomoraca. Konvencija o repatrijaciji pomoraca. 8. Osobe u imovinskom pravu. International Safety Managemenet Code ISM Code. 1987. Međunarodna konvencija o spašavanju. Inspekcijski nadzor. 1992. Brod u imovinskom pravu. 1946. Pravna vrela koja reguliraju ugovore o iskorištavanju brodova. 56). Obalna straža. 73). 134). (br. 1949. Hamburška pravila. Pravni položaj morskih luka i vrste luka. Premijsko i uzajamno osiguranje. klubovi. Stvarna prava na brodu. Navigacijske procedure.

7 Metode i mjere za sprečavanje onečišćenja mora i morskog okoliša sa brodova .3 Odgovornost u skladu sa zahtjevima međunarodne Konvencije o sigurnosti ljudskih života na moru .Zahtjev iz IMO Model Course 7.4 Odgovornost u skladu sa zahtjevima međunarodne Konvencije o onečišćenju mora sa brodova .5 Pomorska zdravstvena izjava i zahtjevi međunarodnih Pravila o zdravstvu . posade i tereta . 01 3.1 USKLAĐENOST NADZORA I KONTROLE SA PRAVNIM ZAHTJEVIMA U CILJU OSIGURAVANJA SIGURNOSTI LJUDSKIH ŽIVOTA NA MORU I ZAŠTITE MORA I MORSKOG OKOLIŠA IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNOG POMORSKOG PRAVA U MEĐUNARODNE KONVENCIJE . putnika.2 Odgovornost u skladu sa zahtjevima međunarodne Konvencije o teretnim linijama .8 Nacionalno zakonodavstvo za implementaciju međunarodnih sporazuma i konvencija - 1.6 Odgovornosti u skladu sa međunarodnim instrumentima s obzirom na sigurnost broda.6 45 .1 Svjedodžbe i ostali pravni akti zahtjevani na brodovima od strane međunarodnih konvencija .

15. podjela i tržišna struktura Tržište slobodnog brodskog prostora. vozarine u linijskom brodarstvu Tarife: općenito. vrste i određivanje vozarine Vozarine u slobodnom brodarstvu. varijabilni i granični troškovi Pokazatelji uspješnosti poslovanja u morskom brodarstvu: ekonomičnost. podjela. fiksni.4. 3. 2. vozarinski indeksi i tipologija tržišta Vozarine u pomorskom brodarstvu: općenito o vozarinama. podjela. 10. pomorsko tržište: općenito. 8. 5. 13. posebne vrste djelatnosti morskog brodarstva Putničko brodarstvo: nacionalno i svjetsko. obračuni amortizacije i izračunavanje amortizacije Model ukupnih troškova putovanja broda. 46 . linijsko i tankersko brodarstvo Pomorski promet: putnički i teretni. rentabilnost i proizvodnost 1. izračunavanje Vozarine u tankerskom brodarstvu. 6. tržište linijskog brodskog prostora.1 Cjelina EKONOMIKA BRODARSTVA Tema predavanja Općenito o ekonomici morskog brodarstva Trgovačka mornarica: svjetska i nacionalna. načela. 11. slobodno. 9. vozarine u putničkom brodarstvu Troškovi pomorskog prijevoza: općenito o troškovima u morskom brodarstvu i troškovima uopće Vrste troškova: po mjestima i po nosiocima Amortizacija u morskom brodarstvu: vrste. 12. 7. 4. tržište tankerskog brodskog prostora Pokazatelj dinamike pomorskog tržišta. 14.

Ship Handling: anchoring Navigation.4. unmooring and mooring. cargo handling equipment. 2. 11. 47 . 13. types of ships Ship Manning System . environment protection. 14. currents and ocean science Ports Cargoes. 4. 9. navigational equipment Aids to navigation. currents and ocean science 1. tides.2 Cjelina ENGLESKI JEZIK Tema predavanja Ship design and construction. 7. safety. 6. 3. exchanges Maritime VHF Communications & IMO SMCP: distress. 15. 12. ISPS Procedures on arriving in a port / departure from a port Marine correspondence (ship’s papers and cargo documents) 1. tides. Merchant ship organisation Marine meteorology. 8. buoyage systems. making contact. Maritime VHF Communications & IMO SMCP: general conventions. 2. Merchant ship organisation Marine meteorology. 5. cargo stowage Ship Handling: general. types of ships Ship Manning System . urgency. Cjelina Tema vježbi/seminari Ship design and construction. SAR communications Collision regulations Safety at sea. 3. 10. etc. Sea charts.

8. 5. 14. making contact. 7. ISPS Procedures on arriving in a port / departure from a port Marine correspondence (ship’s papers and cargo documents) 48 . buoyage systems. navigational equipment Aids to navigation. Maritime VHF Communications & IMO SMCP: general conventions. safety. exchanges Maritime VHF Communications & IMO SMCP: distress. 11. cargo handling equipment. 9. Sea charts. 6. 15. SAR communications Collision regulations Safety at sea. etc. 12. 10.4. urgency. 13. environment protection. Ship Handling: anchoring Navigation. unmooring and mooring. cargo stowage Ship Handling: general. Ports Cargoes.

5. hiperbola Matrice: Definicije i operacije s matricama Matrice: Elementarne transformacije. elipsa. 7. 11.3 Cjelina PRIMIJENJENA MATEMATIKA Tema predavanja i vježbi Sferna trigonometrija: definicije trigonometrijskih funkcija i sfernog trokuta Krivulje drugog reda: Kružnica. 49 . 14. 4. 13. rang matrice Sustavi linearnih jednadžbi: Gaussova metoda eliminacije Funkcije: Definicija. osnovna pravila za deriviranje Derivacije: Deriviranje složenih funkcija. parabola.4. 10. ekstremi funkcija Crtanje grafova funkcija Neodređeni integral: Definicija. 2. elementarno integriranje Neodređeni integral: Metoda parcijalne integracije. grafovi funkcija. 12. derivacije višeg reda Primjne derivacija: Jednadžba tangente i normale. 15. domena Funkcije: Neodređeni izrazi. granične vrijednosti funkcija Derivacije: Definicija. 8. 3. 6. L'Hospitalovo pravilo. tablični integrali. primjena integrala u osnovnim fizikalnim modelima Numerička integracija: Trapezna i Simpsonova formula 1. elementarne derivacije. metoda supstitucije Primjena integrala: Primjena integrala u geometriji. zadavanje funkcija. 9. osnovna pravila za integriranje.

4. 4. elektronička pošta. Organizacija podataka na disku. 8. Vanjska memorija (HD. DVD. Operacijski sustav: MS Windows. Princip rada računala. osnove Windows okruženja. optički diskovi. Program za rad s proračunskim tablicama: MS Excel. Ulazno/izlazne jedinice. Rad s datotekama i mapama. MS Word. MO diskovi. 7. Osnove rada s programom. 9. dizajniranje stranice i ispis dokumenata. Sustavska programska podrška. CD. Operacijski sustav. Pomoćni programi. rubovi i sjenčenja. Programi za razvoj programske podrške. Memorija računala. Stilovi. 3. zapis podataka i alarmni sustavi. Sklopovska oprema računala (hardware). Formatiranje dokumenata. 50 . BD. optički diskovi.4 Cjelina PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA Tema predavanja i vježbi 1. Rad u lokalnoj mreži računala. Unos i uređivanje teksta. Programska podrška računala (software). Automatski nadzor računalom. Aplikacijska programska podrška. Radna (RAM. Tablice. Rad s više dokumenata. Internet Explorer. Program Windows Explorer. Svrstavanje teksta u stupce i popise. Procesor. 6. ROM) memorija. Dodavanje Windows komponenti. SSD diskovi). 2. 5. Prilagođavanje Windowsa. Program za obradu teksta. FDD diskovi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful