You are on page 1of 4

ΕΤΟΣ 10o ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΤΕΥΦΟΣ 54ο

὇ ζάλαηνο εἶλαη ἕλα γεγνλφο ηφ ὁπνῖν θαλέ- ἐπηβιέπνληα ὅιεο ηῆο θηίζεσο. ὇ ἄλζξσπνο δε-
λαο ἄλζξσπνο δέλ δχλαηαη λά δηαθχγεη. Εεηνχ- ζπφδεη ἀπφ ὅια ηά δεκηνπξγήκαηα. Αὐηφ ζπκ-
κελν ηνῦ ἀλζξψπνπ εἶλαη ηφ πῶο ζά κπνξέζεη λά βαίλεη δηφηη εἶλαη ὁ κφλνο πνχ δηαζέηεη ινγηθή
ληθήζεη αὐηή ηήλ πξαγκαηηθφηεηα. Μέζα ζηφ ςπρή.
δηάβα ηῶλ αἰψλσλ ὁ ἄλζξσπνο ζέιεζε λά Πιάζζεθε θαη’ εἰθφλα θαί θαζ’ ὁκνίσζε
ἀλαθαιχςεη ηξφπνπο ὥζηε λά κπνξέζεη λά μεθχ- ηνῦ δεκηνπξγνῦ ηνπ. Λέγνληαο ὅηη εἶλαη θαη’
γεη ἀπφ ηήλ ζλεηφηεηα θαί ηήλ θζαξηφηεηα. Μν- εἰθφλα θαί θαζ’ ὁκνίσζε Θενῦ ἐλλννῦκε ὅηη
λαρφο ηνπ δέλ κπφξεζε λά θαηαθέξεη ἀπνιχησο εἶλαη ηφ κφλν δεκηνχξγεκα ηφ ὁπνῖν ἔρεη ηήλ
ηίπνηα. Ἡ λίθε ηνῦ ζαλάηνπ ζά ἐξρφηαλ ὄρη ἀπφ δπλαηφηεηα λά ὁκνηάζεη κέ ηφλ Θεφ. Μέ ηήλ
ηφλ ἴδην ηφλ ἄλζξσπν ἀιιά ἀπφ ηφλ Θεφ. Ἡ ιέμε εἰθφλα δηαπηζηψλνπκε ηά ἑμῆο ραξαθηεξη-
ἀπνθάιπςε ηνῦ Θενῦ ἐληφο ηῶλ ρξνληθῶλ πιαη- ζηηθά: 1) ἡ εἰθφλα δειψλεη κία ζρέζε ἀλάκεζα
ζίσλ ηῆο ἱζηνξίαο δίδεη ηά ἐρέγγπα ἐθεῖλα κέ ηά ζηφλ Θεφ θαί ηφλ ἄλζξσπν, 2) ἀπνθιείεηαη ἡ
ὁπνῖα ληθᾶηαη ἐληέιεη ὁ ζάλαηνο. Γίδνληαο ηαπ- θπζηθή ζπγγέλεηα ἐλῶ γίλεηαη δεθηή ἡ
ηφρξνλα ηήλ πίζηε γηά κία κεηά ζάλαηνλ δσή. ἑηεξφηεηα. Τφ θηηζηφ δέλ ἔρεη θπζηθή ζπγγέλεηα
κέ ηφ Θεῖν. Ἄλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, ηφ θηηζηφ
Ἡ πποέλεςζη ηοῦ θανάηος. ζά ἦηαλ Θεφο. Τφ θηηζηφ εἶλαη ἕηεξν ηνῦ Θενῦ,
εἶλαη θαη’ εἰθφλα Θενῦ δεκηνχξγεκα, 3) ζηή
Σχκθσλα κέ ηήλ ὇ξζφδνμε Χξηζηηαληθή ζρέζε αὐηή ὑπάξρεη κία δπλακηθή θνξά. Τφ θηη-
δηδαζθαιία ὁ Θεφο δεκηνχξγεζε ηφλ θφζκν ἐθ ζηφ λά ζέιεη λά ὁκνηάζεη ζηφλ δεκηνπξγφ ηνπ.
ηνῦ κεδελφο. ὇ θφζκνο δέλ πξνυπῆξρε ἀπφ πά- Αὐηή ηήλ δπλακηθή ηήλ ἔρεη ηνπνζεηήζεη ὁ Θεφο
ληα, ὅπσο ὑπνζηήξηδαλ ὁξηζκέλα θηινζνθηθά ζηφλ ἄλζξσπν κέ ζθνπφ ὁ ηειεπηαῖνο λά
ζπζηήκαηα, ἀιιά νὔηε πξνῆιζε δηά ηῆο ἐπηζπκεῖ ηήλ ἕλσζή ηνπ κέ ηφλ Θεφ.
ἀπνξξνῆο ἀπφ κία ἀπφιπηε – ὑπέξηαηε κνλάδα. Ὡζηφζν, ὁ ἄλζξσπνο ἐληφο ηνῦ παξαδείζνπ
὇ Θεφο δεκηνχξγεζε ηφλ θφζκν ἀπνθιεηζηηθά παξήθνπζε ηήλ ἐληνιή ηνῦ Θενῦ θαί κέ ηήλ
θαί κφλν κέ ηφλ δεκηνπξγηθφ ηνπ Λφγν. Ἡ ἐπηινγή ηνπ θαζίζηαηαη ἐθηφο ηνῦ παξαδείζνπ.
ἐιεχζεξε βνχιεζε θαί ἡ ἀγάπε ηνπ εἶλαη ηά δχν Μέ ηήλ ἐλέξγεηά ηνπ αὐηή ἐπέθεξε ζηφλ θφζκν
ζηνηρεῖα ἀπφ ηά ὁπνῖα πξνῆιζε ὁ θφζκνο. Σχκ- ηήλ θζνξά θαί ηφλ ζάλαην. ὇ ζάλαηνο δέλ
θσλα ινηπφλ κέ ηφ βηβιίν ηῆο Γελέζεσο ὑπῆξρε ἀιιά νὔηε θαί δεκηνπξγήζεθε ἀπφ ηφλ
ὁιφθιεξε ἡ θηίζε θαηαζθεπάζηεθε ἀπφ ηφλ Θεφ. Τφ θαθφ, ἡ θζνξά θαί ὁ ζάλαηνο πξνῆιζαλ
Θεφ. Ὡο ἐπηζηέγαζκα ηῆο δεκηνπξγίαο θαηα- ἀπνθιεηζηηθά ἀπφ ηήλ ἀλζξψπηλε ἐπηινγή. Σχκ-
ζθεχαζε ηφλ ἄλζξσπν. Τφλ θαηέζηεζε ὡο θσλα κέ ηήλ ἐμηζηφξεζε ηνῦ βηβιηθνῦ θεηκέλνπ,
ὁ ἄλζξσπνο, ἀπνθαζίδεη θαί δηαιέγεη ηφλ ζάλα- θζαξηφηεηα. Αὐηφ ζπλέβε δηφηη κεηά ηήλ Σηαχ-
ην θαί ηή θζνξά. Αὐηφο δηαιέγεη πνην δξφκν ζά ξσζε, ηφλ Θάλαην θαί ηήλ Ταθή Τνπ πξαγκαην-
ἐπηιέμεη. ἖πηιέγεη ἀλάκεζα ἀπφ ηήλ ὁδφ πνχ πνηήζεθε ἡ Ἀλάζηαζε.
ὁδεγεῖ ζηή ζπλάληεζε κέ ηφλ Θεφ θαί ηήλ ὁδφ ἡ ὇ Χξηζηφο ζηφ κλῆκα ἀλαπαχζεθε γηά ηξεῖο
ὁπνία ὁδεγεῖ ζηήλ ἀπψιεηα. ἡκέξεο ζχκθσλα κέ ηφ βηβιηθφ θείκελν ηῆο
Σπκπεξαζκαηηθά κπνξνῦκε λά πνῦκε πψο ὁ Καηλῆο Γηαζήθεο. Σηφ πξφζσπν ηνῦ Χξηζηνῦ ἡ
ζάλαηνο δέλ θαηαξγεῖηαη ζάλ ἕλα βηνινγηθφ ιέμε θζνξά πξαγκαηψλεηαη κέ ηήλ πξψηε ηεο
ζπκβάλ ἀιιά ὁ Χξηζηφο ηνῦ δίδεη ἄιιε πξννπηη- ζεκαζία ὄρη ὅκσο θαί κέ ηήλ δεχηεξε. Μέ ηήλ
θή. ὇ ζάλαηνο δέλ ζά πξέπεη λά θαηαλνεῖηαη ὡο πξψηε ζεκαζία, ὅπσο εἰπψζεθε παξαπάλσ, ὁ
ἐμαθάληζε, κεδεληζκφο θαί δηάιπζε ηνῦ Χξηζηφο ἔιαβε ηά ἀδηάβιεηα πάζε. ἖θεῖλα ηά
ἀλζξψπνπ ἀιιά ὡο κία πνξεία πξνζσπηθῆο ζπ- πάζε ηά ὁπνῖα δέλ ἀιινηψλνπλ ηφ πξφζσπν ηνῦ
λάληεζεο κέ ηφλ δεκηνπξγφ ηνπ. Αὐηή ηήλ Χξηζηνῦ. Ἡ δεχηεξε ὅκσο ἔλλνηα ηῆο θζνξᾶο
ἐιπίδα ὁ ἄλζξσπνο ηήλ ἀληιεῖ ἀπφ ηήλ δέλ πξαγκαηψλεηαη ζηφ πξφζσπν ηνῦ Χξηζηνῦ.
Ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ. ὇ ἄλζξσπνο πέξαλ ηνῦ Τφ ζῶκα ηνῦ Χξηζηνῦ παξφιν πνχ ηαιαηπσξή-
ηάθνπ βηψλεη ἄιιν ηξφπν ὕπαξμεο. Αὐηφ ζεθε ἀπφ ηφ καξηχξην πνχ ὑπέζηε, ζαλαηψζεθε,
ἐπηηπγράλεηαη ἀπνθιεηζηηθά κέ ηφ βίσκα πνχ ηνπνζεηήζεθε ζηφ θελφ κλεκεῖν ἀιιά δέλ δηα-
ηνῦ πξνζθέξεη ἡ ἖θθιεζία, κέζα ἀπφ ηήλ κπ- ιχζεθε. Ὄρη κφλν δέλ ηφ ἐμαθάληζε ὁ ζάλαηνο
ζηεξηαθή δσή. ἀιιά βγῆθε ληθεηήο ηνῦ ζαλάηνπ. Αὐηφ ζπλέβε
δηφηη ζηφ πξφζσπν ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ ζπλπ-
Ἡ Ὁπθόδοξη διδαζκαλία πάξρνπλ κέ ηξφπν ἀδηαίξεην ἄηξεπην, ἀζχγρεην
πεπί νίκηρ ηοῦ θανάηος. θαί ἀρψξηζην ηφζν ἡ ἀλζξψπηλε θχζε ὅζν θαί ἡ
Θεία θχζε. Γηά ηφλ ιφγν αὐηφ δέλ ηάθεθε ὁ
὇ Θεφο κή ζέινληαο λά βιέπεη ηφ Χξηζηφο ὡο ἁπιφο ἄλζξσπνο ἀιιά ὡο Θεάλζξσ-
ἀγαπεκέλν Τνπ δεκηνχξγεκα λά πεξηπιαληέηαη πνο.
θαί λά ράλεηαη ἀλαιακβάλεη ὁ ἴδηνο λά ηφλ Μέ ηήλ Ἀλάζηαζή ηνπ ὁ Χξηζηφο ζεθψλεη
ἀπαιιάμεη ἀπφ ηήλ θαηάζηαζε αὐηή. Τφ ἔξγν ὁιφθιεξε ηήλ πεζκέλε ἀλζξψπηλε ὑπφζηαζε.
ηῆο ζείαο νἰθνλνκίαο ὁινθιεξψλεηαη κέ ηφλ Σηφλ Ἀλαζηάζηκν ὕκλν δηαιαιεῖ ἡ ἖θθιεζία
ἐξρνκφ ηνῦ δεπηέξνπ πξνζψπνπ ηῆο Ἁγίαο «Χξηζηφο ἀλέζηε ἐθ λεθξῶλ, ζαλάηῳ ζάλαηνλ
Τξηάδνο ζηφλ θφζκν. ὇ Χξηζηφο θαζψο εἶλαη παηήζαο θαί ηνῖο ἐλ ηνῖο κλήκαζη δσήλ ραξηζά-
ηέιεηνο Θεφο θαί ηέιεηνο ἄλζξσπνο, γελληέηαη κελνο». ὇ιφθιεξε ἡ θηίζε ἀλαγελλᾶηαη. ὇ Χξη-
ἀπφ ηήλ Παλαγία κεηέξα Τνπ θαί ἐπηηειεῖ ηφ ζηφο εἶλαη ηφ πξφζσπν ἐθεῖλν ζηφ ὁπνῖν
ἔξγν ηῆο ζείαο Οἰθνλνκίαο. Τφ ἔξγν ηῆο ζείαο ὁιφθιεξε ἡ ἀλζξσπφηεηα ζηεξίδεηαη γηά λά
Οἰθνλνκίαο ζπλίζηαηαη ζηή ζσηεξία ηνπ ἀπαιιαρηεῖ ἀπφ ηφλ ζάλαην. Ἡ πεξηπιάλεζή
ἀλζξψπνπ ἀπφ ηήλ θζνξά θαί ηφλ ζάλαην. Μέ ηνπ παχεη. ὇ Χξηζηφο, θαηά ηφλ ἱεξφ Γακαζθε-
ηφλ ἐξρνκφ ηνῦ Χξηζηνῦ ζηή γῆ ἔρνπκε Θενθά- λφ, εἶλαη: «ηνῖο κέλ πηζηεχζαζη γέγνλελ αἴηηνο
λεηα. ὇ Θεφο ἀπνθαιχπηεηαη ζηφλ ἄλζξσπν. ὇ ζσηεξίαο αἰσλίνπ, ηνῖο δέ ἀπεηζήζαζηλ ἀπηζηίαο
Χξηζηφο ὡο ηέιεηνο Θεφο θαί ἄλζξσπνο ἔιεγρνο». Ἡ Ἀλάζηαζε εἶλαη ηφ γεγνλφο ἐθεῖλν
ἀλαιακβάλεη λά θέξεη εἰο πέξαο ηφ ιπηξσηηθφ ζηφ ὁπνῖν ζηεξίδεηαη ἡ ὆ξζφδνμνο πίζηε. Ἄλ
ἔξγν. δέλ ὑπῆξρε Ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ ηφηε ζά
Ἔιαβε ζάξθα ἀιιά ὄρη ηήλ ἁκαξηία. Ἡ ἦηαλ κάηαην λά πίζηεπε ὁ ἄλζξσπνο ζηφλ Χξη-
ἁκαξηία εἶλαη ζηνηρεῖν ηῆο πηψζεσο θαί ζηφ. ὇ Χξηζηφο εἶλαη ὁ αἴηηνο ηῆο αἰσλίνπ ζσηε-
νὐζηαζηηθά ἀλζξψπηλν. Σχκθσλα κέ ηφλ Ἅγην ξίαο. Δἶλαη ὁ ἀξρεγφο ἀιιά θαί ὁ ζεκειησηήο
Ἰσάλλε ηφλ Γακαζθελφ ἡ ιέμε θζνξά ἔρεη δηηηή ηῆο Πίζηεσο.
ζεκαζία. ὇ Χξηζηφο ἔθεξε ηά ἀδηάβιεηα πάζε, Ἡ δηδαζθαιία ηῆο ἐθθιεζίαο ἑδξάδεηαη ζηφ
ηφ πάζνο ηῆο δίςαο, ηῆο πείλαο, ηῆο θνχξαζεο, πξφζσπν ηνῦ Χξηζηνῦ. Γηδάζθεη ὅηη ὁ Χξηζηφο
ηφ ηξχπεκα ἀπφ ηά θαξθηά, ηφλ ζάλαην, δειαδή εἶλαη ἡ θεθαιή ηεο θαί ὅινη ἐκεῖο νἱ βαπηηζκέ-
ηφλ ρσξηζκφ ηῆο ςπρῆο ἀπφ ηφ ζῶκα ἀιιά ὄρη λνη ἀπνηεινῦκε ηά κέιε ηεο. ὇ ἄλζξσπνο
ηήλ ἁκαξηία. Μέ αὐηή ηήλ ζεκαζία ηῆο θζνξᾶο ἀθνινπζψληαο ηίο εὐαγγειηθέο ἐληνιέο θαί ηφλ
ὁ Χξηζηφο ἔιαβε κέ ηήλ ζέιεζή ηνπ ηφ ηξφπν δσῆο πνχ ηνῦ ὑπνδεηθλχεη ηφ εὐαγγέιην
ἀλζξψπηλν ζῶκα δίρσο ηήλ ἁκαξηία. Φζνξά ὁκνινγεῖ ηήλ πίζηε ηνπ ζηφ πξφζσπν ηνῦ
ὡζηφζν, ζεκαίλεη δηάιπζε θαί ἐμαθάληζε ηῶλ Χξηζηνῦ. Ἡ ἖θθιεζία δίδεη ζηφλ ἄλζξσπν ηήλ
ζηνηρείσλ ηνῦ ἀλζξψπηλνπ ζψκαηνο. ὇ Χξηζηφο δπλαηφηεηα, κέζσ ηῶλ κπζηεξίσλ, λά ἑλσζεῖ κέ
ὅκσο δέλ πεξηῆιζε ζέ αὐηνῦ ηνῦ εἴδνπο ηήλ ηήλ θεθαιή ηεο ηφλ Χξηζηφ. Πηφ ζπγθεθξηκέλα
ηφ Βάπηηζκα, ηφ Χξίζκα, ἡ ἐμνκνιφγεζε θαί ἡ πξνζεγγίζνπλ ἔηη πεξαηηέξσ ἀπφ κία ἄιιε ῶο
ζεία Κνηλσλία εἶλαη ηά ηέζζεξα κπζηήξηα κέ ηά ἔρεη ὀπηηθή. Μνλάρα ὁ Θεφο ζά κπνξέζεη λά
ὁπνῖα ὁ ἄλζξσπνο εἰζέξρεηαη ὡο κέινο ηῆο δψζεη ιχζεηο ζέ ηέηνηνπ εἴδνπο ἐξσηήκαηα. Οἱ
἖θθιεζίαο θαί γίλεηαη ζχζζσκνο θαί ζχλαηκνο κνλνζετζηηθέο ζξεζθεῖεο δηαιέγνληαη κέ ηφ ζέκα
Χξηζηνῦ. Ἡ πνξεία ηῆο ἖θθιεζίαο εἶλαη αὐηφ κέ ἐληειῶο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ἀπ’ ὅ,ηη νἱ
ἐζραηνινγηθή. Ἡ ἖θθιεζία πξνεηνηκάδεη ηφλ πνιπζετζηηθέο ζξεζθεῖεο.
ἄλζξσπν γηά λά ηφλ ἐληάμεη ἀπφ αὐηή ηήλ δσή Παξαπάλσ ἐθζέζακε, κέ ζπλνπηηθφ ηξφπν,
ζηήλ Βαζηιεία ηνῦ Χξηζηνῦ. Γηά ηφλ ιφγν αὐηφ ηφ πῶο ἀληηιακβάλεηαη ηφλ ζάλαην ἡ
ὁ ζάλαηνο δέλ ζεκαηνδνηεῖ ἕλα ηέινο ἀιιά κία ὆ξζφδνμνο πίζηε. Παξαηεξήζακε ὅηη ἡ
ἀξρή γηά κία ἄιιε δσή. ὆ξζφδνμνο Πίζηε ζηεξίδεηαη ζηφ πξφζσπν ηνῦ
὇ Ἀλαζηεκέλνο Χξηζηφο πξνζθαιεῖ ηφλ θά- Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ. ὇ Χξηζηφο ἐθπιήξσζε ηφ ζρέ-
ζε ἄλζξσπν ρσξηζηά ζέ κία πξνζσπηθή ζπλά- δην ηῆο Θείαο Οἰθνλνκίαο. Χάξηο ζηήλ
ληεζε καδί ηνπ. Γηά ηφλ ιφγν αὐηφ ηά κπζηήξηα Ἀλάζηαζή ηνπ, ἐπαλαηνπνζεηεῖ νὐζηαζηηθά ηφλ
ἔρνπλ θαίξηα ζεκαζία ζηή δσή ηνῦ ἀλζξψπνπ. ἄλζξσπν ἐληφο ηνῦ Παξαδείζνπ ιπηξψλνληάο
὇ ἄλζξσπνο ἔρεη ὅιε ηήλ εὐρέξεηα θαί ηήλ ηνλ ἀπφ ηφλ ζάλαην. ὇ ἄλζξσπνο ηφ κφλν πνχ
ἐιεχζεξε ἐπηινγή ἤ λά δψζεη ζεηηθή ζπγθαηάζε- ζά πξέπεη λά ἐπηηειέζεη εἶλαη λά ἀθνινπζήζεη ηφ
ζε ἤ λά ἀξλεζεῖ ζηφλ ηξφπν βηψκαηνο πνχ ηνῦ βίσκα πνχ ηνῦ πξνζθέξεη ἡ ἖θθιεζία κέ ηήλ
πξνζθέξεη ἡ ἖θθιεζία. Ἀπνθαζίδεη θαί δηαιέ- ζπκκεηνρή ηνπ ζηά κπζηήξηα.
γεη πνηφ δξφκν ζά βαδίζεη. ἖πηιέγεη ἀλάκεζα Μέ βάζε ηήλ δηδαζθαιία ηῆο Γπηηθῆο
ἀπφ ηήλ ὁδφ πνχ ὁδεγεῖ ζηή ζπλάληεζε κέ ηφλ ἖θθιεζίαο, ἡ ὁπνία ζηεξίδεηαη θαζαξά ζηφλ
Θεφ θαί ηήλ ὁδφ ἡ ὁπνία ὁδεγεῖ ζηήλ ἀπψιεηα. ὀξζνινγηζκφ, θπξίσο ζηήλ Ἀξηζηνηειηθή ινγη-
Σπκπεξαζκαηηθά κπνξνῦκε λά πνῦκε πψο θή, δηδάζθεη ὅηη ὁ ἄλζξσπνο ἔρεη ηήλ δπλαηφηε-
ὁ ζάλαηνο δέλ θαηαξγεῖηαη ζάλ ἕλα βηνινγηθφ ηα λά ἑλσζεῖ κπζηηθά κέ ηφ Θεῖν. ὇ Λφγνο ζαξ-
ζπκβάλ ἀιιά ὁ Χξηζηφο ηνῦ δίδεη ἄιιε πξννπηη- θψζεθε, ἔγηλε ἄλζξσπνο. Γηά ηφλ ιφγν αὐηφ
θή. ὇ ζάλαηνο δέλ ζά πξέπεη λά θαηαλνεῖηαη ὡο νἱ ἄλζξσπνη εἶλαη ἀλαγθαζκέλνη λά
ἐμαθάληζε, κεδεληζκφο θαί δηάιπζε ηνῦ ἀληηκεησπίδνπλ ηήλ Γεκηνπξγία ὄρη κέ
ἀλζξψπνπ ἀιιά ὡο κία πνξεία πξνζσπηθῆο ζπ- ἀπαμησηηθφ ηξφπν. ὇ Φξαγθίζθνο ηῆο Ἀζίδεο
λάληεζεο κέ ηφλ δεκηνπξγφ ηνπ. Αὐηή ηήλ ζπληζηᾶ ζηνχο ζπγρξφλνπο ηνπ λά
ἐιπίδα ὁ ἄλζξσπνο ηήλ ἀληιεῖ ἀπφ ηήλ ἀληηκεησπίδνπλ ηήλ θχζε κέ ἀγάπε. ὇
Ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ. ὇ ἄλζξσπνο πέξαλ ηνῦ ἄλζξσπνο θαιεῖηαη λά ἀπνθηήζεη ζπλείδεζε ηνῦ
ηάθνπ βηψλεη ἄιιν ηξφπν ὕπαξμεο. Αὐηφ ζετθνῦ ζηνηρείνπ πνχ ἔρεη ἐληφο ηνπ. Μέ ηφ λά
ἐπηηπγράλεηαη ἀπνθιεηζηηθά κέ ηφ βίσκα πνχ ἀπνθηήζεη αὐηή ηήλ ζπλείδεζε γελλᾶηαη ζηά
ηνῦ πξνζθέξεη ἡ ἖θθιεζία, κέζα ἀπφ ηήλ κπ- θξπθά κέξε ηῆο ςπρῆο ηνπ ὁ Χξηζηφο. Ἔηζη ὁ
ζηεξηαθή δσή. ἄλζξσπνο θηάλεη ζηήλ ἕλσζε καδί Τνπ. Αὐηή ἡ
θιήζε εἶλαη ὁ ηειηθφο ζθνπφο ηῆο
Ὁ θάναηορ ὑπό ηό ππίζμα ἀλζξσπφηεηαο. Γηά λά ἐπηηχρεη ὁ ἄλζξσπνο ηήλ
ηῶν αἱπεηικῶν δοξαζιῶν. θαηάζηαζε αὐηή δέλ ἀξθεῖ κφλν ἡ δηαλνεηηθή
δηαδηθαζία, ἀιιά ρξεηάδεηαη λά ἀπνθνπεῖ θαί
Σηφ Σχκβνιν ηῆο Πίζηεσο ὁκνινγνῦκε ὅηη ἡ ἀπφ ηά ἐγθφζκηα. Γηά λά ἐπηηεπρζεῖ ἡ ἕλσζε κέ
἖θθιεζία εἶλαη Μία, Ἁγία, Καζνιηθή θαί ηφλ Θεφ ἑπηηειεῖηαη ὁ ζπλδπαζκφο ηῆο
Ἀπνζηνιηθή. Καηέρεη θαί πεξηθξνπξεῖ ηήλ κία δηαλνεηηθῆο δηαδηθαζίαο θαί ηῆο ἐγθξάηεηαο. Ἡ
ἀπνθεθαιπκκέλε ἀιήζεηα. Ἡ ἖θθιεζία εἶλαη ὁ ἕλσζε κέ ηφλ Θεφ ἐπηηειεῖηαη ἀπφ ηήλ δσή αὐηή
ζεκαηνθχιαθαο ηφζν ηῆο ἄγξαθεο ὅζν θαί θαί ὅηαλ ἐπέιζεη ὁ ζάλαηνο ὁ ζχλδεζκνο
ἔγγξαθεο παξάδνζεο. Οἱ ἄιιεο ζξεζθεῖεο ἤ θαί ἀλζξψπνπ θαί Θενῦ παξακέλεη.
αἱξέζεηο ἀπνθνκκέλεο ἀπφ ηήλ ἖θθιεζία θαζψο Ἡ Ἰνπδατθή παξάδνζε θάλεη ιφγν γηά παξά-
εἶλαη, ἔρνπλ δεκηνπξγήζεη ηήλ δηθή ηνπο δηδα- δεηζν θαί θφιαζε. Σχκθσλα κέ ηήλ Ἰνπδατθή
ζθαιία. ἗πνκέλσο δέλ ζά κπνξνῦζε λά κήλ ιεί- δηδαζθαιία ὁ Μεζζίαο, ὁ ὁπνῖνο ζά πξνέξρεηαη
πεη ἡ δηδαζθαιία γχξσ ἀπφ ηφ κεῖδνλ ζέκα ηνῦ ἀπφ ηφλ νἶθν Γαβίδ, εἶλαη ἐθεῖλν ηφ πξφζσπν ηφ
ζαλάηνπ. ὇ ζάλαηνο εἶλαη ηφ κεἰδνλ ηφ ὁπνῖν ὁπνῖν ζά ἡγεζεῖ ηῆο ἀλζξσπφηεηαο θαί ζά
ἀπαζρνιεῖ ηφλ ἄλζξσπν ζέ θάζε ἐπνρή. Τφ κπ- ἀλαδείμεη ηνχο Ἰνπδαίνπο ζέ πξφηππν ἔζλνο.
ζηήξην ηνῦ ζαλάηνπ ἡ ἀλζξψπηλε ινγηθή δχλα- Αὐηή ἡ ἀληίιεςε θπξηαξρεῖ ἀπφ ηήλ Ἔμνδν ηνῦ
ηαη λά ηφ ἐπεμεξγαζηεῖ ὥο ἕλα ζεκεῖν. Γηά ηφλ Ἰζξαειηηηθνῦ ιανῦ ἀπφ ηήλ Αἴγππην. Σηά πξν-
ιφγν αὐηφ νἱ ζξεζθεῖεο ἀλαιακβάλνπλ λά ηφ θεηηθά θείκελα ηῆο Παιαηᾶο Γηαζήθεο ἐληνπίδεη
ὁ κειεηεηήο αὐηή ηήλ ζέζε. Οἱ πξνθῆηεο Οἱ ἀλαηνιηθέο ζξεζθεῖεο, Ἰλδνπηζκφο, Βνπ-
ὁκηινῦλ γηά θάπνηνλ Μεζζία ὁ ὁπνῖνο ζά ιπ- δηζκφο, Ἰαπσληθά ζξεζθεχκαηα, πξνζδνθνῦλ
ηξψζεη ηφ ἔζλνο ηῶλ Ἰνπδαίσλ. Ἡ ἰδέα ηῆο θαί αὐηνί κέ ηήλ ζεηξά ηνπο ηήλ ἕλσζε κέ ηφλ
ἐζληθῆο ἀπνθαηάζηαζεο ηνῦ Ἰνπδατθνῦ ἔζλνπο Θεφ. Ὡζηφζν, αὐηφ ἐπηηπγράλεηαη κέ δηαθνξεηη-
ἀληηθαζίζηαηαη ἀπφ ἐθείλε ηῆο παγθφζκηαο ζσ- θφ ηξφπν ἀπ’ ὅ,ηη εἴδακε κέρξη ηψξα. Οἱ πνιπζε-
ηεξίαο ηῶλ δηθαίσλ. Αὐηή ἡ ζσηεξία ζά τζηηθέο ζξεζθεῖεο ἔρνπλ κία θνηλή ινγηθή. ὇
ηειεζζεῖ ἀπφ θάπνηνλ Μεζζία ὁ ὁπνῖνο ζά ἄλζξσπνο θαηέρεη ἕλα ζηνηρεῖν ζετθφ ζηφ
πξνέξρεηαη ἀπφ ηφλ Θεφ. Ἡ ἀλάζηαζε ηῶλ ἐζσηεξηθφ ηνπ. Αὐηφ ἀληηζηνηρεῖ κέ ηήλ ςπρή.
λεθξῶλ πεξηιακβάλεη αὐηή ηήλ πξνζδνθία. Καηά ηήλ ὥξα ηνῦ ζαλάηνπ αὐηφ ηφ ζετθφ
Ἡ δηδαζθαιία ηῆο Μνπζνπικαληθῆο ζξε- ζηνηρεῖν ἐπηζηξέθεη ζηφλ ἀπφιπην Θεφ. Οὐζηα-
ζθείαο δηαηππψλεη θαί ἐθείλε ηφ δηθφ ηεο πη- ζηηθά κέ αὐηνῦ ηνῦ εἴδνπο ηήλ δηδαζθαιία ὁ
ζηεχσ γηά ηήλ ἕλσζε ηνῦ ἀλζξψπνπ κεηά ζάλα- ἄλζξσπνο ράλεη ηήλ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, θαηεπ-
ηνλ κέ ηφλ Ἀιιάρ. Οἱ Μνπζνπικάλνη δέρνληαη ζχλεηαη ζηήλ ἀλππαξμία θαί δηαιχεηαη κέζα ζηφ
ηήλ ὕπαξμε ηνῦ παξαδείζνπ θαί ηῆο θνιάζεσο. ἀπφιπην. Ἡ ἕλσζε ηνῦ ἀλζξψπνπ κέ ηφ
Σχκθσλα κέ ηήλ δηδαζθαιία ηνῦ Κνξαλίνπ ὁ ἀπφιπην θαζνξίδεηαη ὡο κία δηάιπζε ηῆο
ἄλζξσπνο ὁ ὁπνῖνο εἶλαη πηζηφο δνῦινο ηνῦ ἀλζξψπηλεο ὀληφηεηαο ὅπνπ ηφ ζετθφ ζηνηρεῖν
Ἀιιάρ θεξδίδεη ηφλ παξάδεηζν. Οἱ ἄπηζηνη, -κέ ηνῦ ἀλζξψπνπ, ςπρή, ἀθνκνηψλεηαη ἀπφ ἕλαλ
ηφλ ὅξν ἄπηζηνη ἐλλννῦλ ἐθείλνπο πνχ δέλ πη- ηέιεην θαί πιήξε ζεφ, ζηφ ζεκεῖν ἀπφ ὅπνπ δε-
ζηεχνπλ ζηφλ Ἀιιάρ-, κέ ηήλ ζεηξά ηνπο εἶλαη ιαδή πξνῆιζε. Νά ζεκεησζεῖ ὅηη ηήλ ἴδηα δηδα-
ἐθεῖλνη πνχ ζά θαηαδηθαζηνῦλ ζηήλ Κφιαζε. ζθαιία πξνβάιιεη θαί αἵξεζε ηῶλ καξηχξσλ
Πξνβάιιεη ἐζραηνινγηθή πξννπηηθή ἡ ὁπνία ηνῦ Ἰερσβᾶ.
ιπηξψλεη ηφλ πηζηφ ἄλζξσπν ἀπφ ηήλ θφιαζε.
Ὡζηφζν, ὁ παξάδεηζνο θαηά ηήλ Μνπζνπικαλη-
θή παξάδνζε δέλ εἶλαη πλεπκαηηθφο ἀιιά ἕλαο Παναγιώηηρ Μηνιάηηρ
ηφπνο κέ ὑιηθέο ἀπνιαχζεηο. Σέ αὐηφλ ηφλ ηφπν
θαζίζηαληαη νἱ πηζηνί ηνῦ Ἀιιάρ νἱ ὁπνῖνη ζά
ἀπνιαχζνπλ ηίο ἀλέζεηο πνχ ζά ηνχο πξνζθέξεη.