You are on page 1of 4

ΕΣΟ΢ 10o ΜΑΡΣΘΟ΢ - ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2018 ΣΕΤΥΟ΢ 55ν

Α. ΕΙ΢ΑΓΨΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΗ΢ ἐρζξνί – ἐλάληηνη) εἰο ηό Σρέδηνλ ηνῦ Θενῦ, νἱ
ὁπνῖνη πξνθαζίδνληαη ὅηη ἔρνπλ παξνκνίαλ γλώ-
ΠΡΟΓΝΨ΢ΕΨ΢ ΣΟΤ ΤΠΕΡΥΤ΢ΙΚΟΤ
ζηλ – ἐλῶ δελ ἔρνπλ! – θαί παξαπιαλνῦλ ζθνπί-
ΜΕΛΛΟΝΣΟ΢ ΜΑ΢ ΔΙΑΚΡΙ΢ΕΙ΢ ΓΝΗ- κσο ηφλ ζπλάλζξσπφλ ηνπο, κέ δηαθόξνπο θπξί-
΢ΙΟΣΗΣΟ΢ ΚΑΙ ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΟ΢ ΣΟΙ- σο ὑιηθνύο θαί δόιηνπο ζθνπνύο, δεκηνπξγώληαο
ΑΤΣΗ΢ ΠΡΟΓΝΨ΢ΕΨ΢ πιάλεο θαί ζύγρπζε ζηνύο Ἀλζξώπνπο, κε ζθνπφ
ηφλ Αἰψλην Κνιαζκφ ηῶλ ςπρῶλ καο.
1. ὇ ἄλζξσπνο, εὐζύο ἐμ ἀξρῆο, ἀπό ηῆο Δεκη- 4. Ἡ δηάθξηζε ηῆο ἔγθπξεο γλώζεο ηνῦ
νπξγίαο ηνπ, θαί – ἰδίσο – κεηά ηήλ πηώζε ηνπ, ὑπεξθπζηθνῦ καο Μέιινληνο, ἀπό ηήλ κή γλήζηα
εὑξεζείο ἐθηόο Παξαδείζνπ, ζπλεηδεηνπνίεζε ΄΄γλώζε΄΄, δέλ εἶλαη θαζόινπ εὔθνιε, δηόηη πξνυ-
ηήλ ἀδπλακία θαί ηήλ ζλεηφηεηά ηνπ, θαί ηήλ ἐμ πνζέηεη ηήλ ἀξεηή ηῆο δηαθξίζεσο, ἤηνη θαηαλόε-
αὐηῶλ ἀβεβαηφηεηά ηνπ γηά ηφ κέιινλ ηνπ. Πξόο ζε ηῶλ ιεγνκέλσλ θαί γξαθνκέλσλ κέ θαζαξφλ
ηνῦην, ἄξρηζε λά κειεηάεη ηά κέιινληα λά λνῦ, κέ ὆ξζόδνμνλ Χξηζηηαληθόλ θξφλεκα, ζσ-
ζπκβνῦλ, εἴηε ζέ θπζηθά ἐπίπεδα γλώζεσο ζηή δνγκαηηθά Πίζηε, ἔξγα ὆ξζόδνμα Χξηζηηαλη-
(θπζηθά θαηλόκελα), εἴηε ζέ ὑπεξθπζηθά (ἤ – κε- θά θαί – θπξίσο – ηήλ ἐλεξγή ζπκκεηνρή καο
ηαθπζηθά – ὡο ιέγνληαη). ζηήλ ἖θθιεζία, κέ κία ζπλερή Μπζηεξηαθή
2. Καί ἐλῶ – κέ ηήλ πάξνδν ηῶλ αἰώλσλ – ἔρεη ἖θθιεζηαζηηθή θνηλσλία.
θάλεη θάπνηεο πξνόδνπο, (κε ηίο ιεγόκελεο θπζη-
θέο ἐπηζηῆκεο) ὡο πξόο ηήλ πξόγλσζε ηῶλ Β. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΥΗΣΕΙΕ΢ ΚΑΙ ΠΡΟ-
θπζηθῶλ θαηλνκέλσλ, ἐμ ἀληηδηαζηνιῆο – ὅκσο – ΥΗΣΕ΢ ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΕΛΕΤ΢Ι΢ ΣΗ΢
ζηά ὑπεξθπζηθά θαηλφκελα, βιέπεη, – ἀθόκε θαί ΓΝΨ΢ΕΨ΢ ΣΨΝ ΠΡΟΥΗΣΨΝ, ΚΑΙ
ζηίο ἡκέξεο καο – ὅηη ἡ πεγή ηῶλ γλψζεσλ
αὐηῶλ, ἀλήθεη κφλνλ ζηφλ Θεφ θαί ζηνχο ΠΟΙΟ΢ Ὁ ΢ΚΟΠΟ΢ ΣΨΝ ΠΡΟΥΗΣΕΙ-
πξνθῆηεο, ἤηνη ζέ ἀλζξψπνπο πξνηθηζκέλνπο κέ ΨΝ – ΟΡΙ΢ΜΟΙ
ηνηνῦην ράξηζκα πξνθεηηθφ παξά Θενῦ, νἱ
ὁπνῖνη ἀπνθαιχπηνπλ ηά κέιινληα λά ζπκβνῦλ, 5. Οἱ Πξνθεηεῖεο ἀπνθαιύπηνπλ ηό ἀιάλζαζηνλ
ζχκθσλα κέ θάπνην ΢ρέδην ηνῦ Θενῦ, πνχ ἔρεη ζέιεκα ηνῦ Θενῦ, πνύ θαλεξώλεηαη δηά ηῶλ
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ: ηήλ ΢σηεξία καο. Πξνθεηῶλ ηνπ, θαί εἶλαη ἡ ἀιεζηλή γλώζε ηνῦ
3.Ὑπάξρνπλ – ὅκσο – θαί νἱ ἀληηθείκελνη (= (Ὑπεξθπζηθνῦ) Μέιινληνο, ἀπό ηήλ Γλώζε ηνῦ
Ὑπεξθπζηθνῦ) Μέιινληνο, ἀπό ηήλ Γλώζε ηνῦ πεξίνδν ηῶλ ἔζραησλ δεηλῶλ, ὁ Θεόο δέλ πξφθεη-
Παληνγλώζηνπ θαί Ὑπέξρξνλνπ Θενῦ, γη’ αὐηό ηαη λά κᾶο ἐγθαηαιείςεη – ἀιιά – ηνὐλαληίνλ! –
θαί ἐπαιεζεύνληαη θαηά γξάκκα. ζά πξνζηαηεχζεη κέ πνιινύο ηξόπνπο ηήλ Σηξα-
Ἀπόδεημε, ὅηη ὅιεο νἱ Πξνθεηεῖεο ηῆο Παιαηᾶο ηεπνκέλελ ἖θθιεζία Τνπ!!
Δηαζήθεο, πνχ ἀλαθέξνληαη ζηφ πξφζσπν ηνῦ 7. Οἱ Πξνθεηεῖεο παξαδόζεθαλ ζηνύο Χξηζηηα-
Κπξίνπ ἡκῶλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ (ζηήλ Γέλλεζή λνύο ἀπό ηόλ ἴδηνλ ηόλ ηέιεην Θεό θαί ηέιεηνλ
Τνπ, ζέ ιεπηνκέξεηεο ηῆο Ἁγίαο δσῆο Τνπ, ζηήλ Ἄλζξσπνλ, ηόλ Κύξηνλ ἡκῶλ Ἰεζνῦ Χξηζηό, ἀπό
Σηαύξσζε θαί ζηελ Ἀλάζηαζή Τνπ) ηνύο Ἁγίνπο Ἀπνζηόινπο Τνπ, ἀπό ηνύο Ἁγίνπο
ἐπαιεζεχζεθαλ κε ἀπφιπηε ἀθξίβεηα. ὇κνίσο θαί Πξνθῆηεο ηῆο Παιαηᾶο (= πξό Χξηζηνῦ), θαί
ἐπαιεζεχζεθαλ, θαί ὅζα εἶραλ πξνθεηεπζεῖ γηά ηῆο Καηλῆο (= Νέαο = κεηά Χξηζηόλ) Δηαζήθεο,
ηφλ Ἰνπδατθφ ιαφ, ἀπό ηνύο Πξνθῆηεο, θαί ἀπό θαί δίδνπλ – ἡ θάζε κία μερσξηζηά – θάπνηα – ἐπί
ηόλ ἴδηνλ ηόλ Κύξηόλ καο (θαηαζηξνθή ηνῦ Νανῦ κέξνπο – γλώζε ηνῦ Ὑπεξθπζηθνῦ Μέιινληνο.
ηνῦ Σνινκώληα, δηάιπζε ηνῦ ἗βξατθνῦ Κξάηνπο 8. Οἱ Πξνθεηεῖεο κᾶο δηαβεβαηψλνπλ γηά ηήλ
θαί δηαζθνξπηζκόο ηῶλ ἗βξαίσλ ζηά ηέζζεξα ὕπαξμε ηνῦ Πλεπκαηηθνῦ Νόκνπ, πνύ ἀκείβεη ηνύο
ζεκεῖα ηνῦ ὁξίδνληα, ἤ ἐπαλίδξπζε ηνῦ θξάηνπο δηθαίνπο θαί ηηκσξεῖ ηνύο ἁκαξησινύο. Ἀιιά
ηνῦ Ἰζξαήι ζηήλ Παιαηζηίλε – αὐηό ἔγηλε ηό 1948 ἐπεηδή ὅινη εἴκαζηε ἁκαξησινί, ὁ Νόκνο ηνῦ
– θ.ιπ.), θαί κέιινπλ – ζπλεπῶο – λα Θενῦ, – δηόηη αὐηόο εἶλαη ὁ Πλεπκαηηθφο Νφκνο –
ἐπαιεζεπζνῦλ θαί ηά ὑπφινηπα, ἤηνη ηά πεξί ηηκσξεῖ κφλνλ ηνχο ἀκεηαλφεηα ἁκαξησινχο.
ἐιεχζεσο ηνῦ Ἀληηρξίζηνπ, πεξί ἀλαθεξύμεσο
αὐηνῦ ὡο Θενῦ θαί ΄΄Μεζζία΄΄ ἀπό ηνύο
Ο ΢ΚΟΠΟ΢ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΝ
἗βξαίνπο, πεξί θνβεξνῦ δησγκνῦ ηῶλ Χξηζηηαλῶλ,
πεξί ἐιεύζεσο ηῶλ Πξνθεηῶλ Ἠιία θαί ἖λώρ, – ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΝ ΜΗΝΤΜΑ ΣΨΝ
πεξί Ἀλνηθνδνκήζεσο ηνῦ Νανῦ ηνῦ Σνινκώληα, ΠΡΟΥΗΣΕΙΨΝ
πεξί πνιέκσλ θαί δεηλῶλ, θαί πεξί Μειινύζεο
Κξίζεσο. 9. ΢θνπφο ηῶλ Πξνθεηεηῶλ, ἰδίσο ζηίο Ἔζραηεο
6. Οἱ Πξνθεηεῖεο δελ εἶλαη – ἀλαγθαίσο – ἡκέξεο πνύ δνῦκε, εἶλαη ἡ πλεπκαηηθή
«κνηξαῖα, θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα», ὅπσο πη- ἐπαγξχπλεζε ηῶλ Πηζηῶλ, ἡ πξνεηνηκαζία θαί ἡ
ζηεχνπλ θαί δηαδίδνπλ νἱ ἀλίδενη, πεξί ηά πλεπ- ἑηνηκφηεηά ηνπο γηά ηήλ ἀληηκεηψπηζε ηῶλ
καηηθά ζέκαηα. Καί ηνῦην δηόηη, δηά θάζε ἐπεξρόκελσλ δνθηκαζηῶλ. Ἔηζη ὥζηε λά κήλ πέ-
ἄλζξσπνλ, ἀηνκηθῶο, ηά ΄΄γεγνλόηα΄΄ (= ηό κέιινλ ζνπλ ζύκαηα θαί λά κήλ ἐμαπαηεζνῦλ ἀπό ηά
ηνπ ὡο ἀλζξώπνπ θαί ὡο ςπρῆο) θαζνξίδνληαη κέ ὄξγαλα ηνῦ Σαηαλᾶ, ἤ ηνῦ Ἀληηρξίζηνπ, ἤ ηῶλ
βάζε ηήλ ἐιεύζεξε βνύιεζή ηνπ. Σηό ρέξη ηνῦ θά- Πξνδξόκσλ ηνῦ Ἀληηρξίζηνπ. Τό ζρέδην ηνῦ Θενῦ,
ζε ἀλζξώπνπ εἶλαη ἡ κεηάλνηα θαί ἡ Σσηεξία ηνπ. εἶλαη ὅηη, ἡ ἀλζξσπφηεηα ἔρεη μεθχγεη ἐληειῶο
Ἡ ἔιεπζε ηνῦ Κπξίνπ ἡκῶλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ ἐπί ἀπφ ηφλ δξφκν ηνῦ Θενῦ, θαί γη’ αὐηφ πξέπεη λά
Γῆο, ἡ ἐλαλζξψπηζή Σνπ, ἡ δηδαζθαιία Σνπ θαί ἐπαλαθεξζεῖ δηά ηνῦ Πλεπκαηηθνῦ Νφκνπ, πνχ
ηά ζαχκαηά Σνπ, δέλ ἦζαλ «θαηαζηξνθηθά γεγν- ζά ἐθθξαζζεῖ ἐζραηνινγηθά κέ ηά γεγνλφηα πνχ
λφηα». Ὁκνίσο θαί ἡ Δεπηέξα Παξνπζία Σνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηίο Πξνθεηεῖεο.
θαί ἡ θαηαζηξνθή ηνῦ ΢αηαλᾶ, ηνῦ Ἀληηρξίζηνπ Σφ θνηλφ δίδαγκα θαί θεληξηθφ κήλπκα ὅισλ
θαί ηῶλ ὀξγάλσλ ηνπο θαί ηά πεξί Παξαδείζνπ ηῶλ Πξνθεηεηῶλ εἶλαη ὅηη ὑπνγξακκίδνπλ ηήλ
θαί Μειινχζεο Κξίζεσο, δέλ εἶλαη «δπζάξεζηα ἀπφιπηε ὑπεξνρή ηνῦ Θενῦ, πνύ εἶλαη πάλζνθνο,
γεγνλφηα» ὅπσο δηαδίδνπλ νἱ ἀλίδενη πεξί ηά παληνδύλακνο, δίθαηνο, αἰώληνο, παληαρνῦ παξώλ
πλεπκαηηθά ζέκαηα! θαί νἱ ὁπνῖνη – ἄο πξνζερζεῖ θαί Κπβεξλήηεο ηῶλ πάλησλ. Μᾶο δηδάζθνπλ,
θαί αὐηό!! – πξνθαζίδνληαη, ὅηη δέλ βιέπνπλ ἤδε ἀθφκε, ὅηη δέλ ὑπάξρεη ηχρε, ἀιι’ ὅηη, ηά πάληα
ὅζα δεηλά ιακβάλνπλ ρώξαλ ζηήλ ἀλζξσπόηεηα, θαηεπζχλεη ὁ Θεφο κέ ηήλ ἀγαζή πξφλνηά Σνπ
ἤδε ζηίο δηθέο καο ἡκέξεο! Πεξί αὐηῶλ ζησπνῦλ θαί ἐπεκβαίλεη ζπλερῶο ζηήλ Ἱζηνξία κέ ζθνπφ
θαί ἐζεινηπθινῦλ! ἖μ ἄιινπ λά ηνλίζσκελ θαί – πάληα – ηήλ ζσηεξία ηῶλ ἀλζξψπσλ. Πόιεκνη,
αὐηό! Ὅηη δειαδή, ὅιεο νἱ πξνθεηεῖεο κᾶο δί- πείλα, ζεηζκνί, θαηαζηξνθέο, εἶλαη κέξε ηνῦ ζρε-
δνπλ θαί ηήλ πιεξνθνξία, ὅηη ἀθόκε θαί ζηήλ δίνπ ηῆο Θείαο δηθαηνζχλεο θαί θηιαλζξσπίαο,
ηό ὁπνῖνλ ζρέδηνλ, δίλεη εὐθαηξίεο κεηαλνίαο Ὀξζνδνμίαο, ὅπσο π.ρ. θάπνησλ αἱξεηηθῶλ –
ζηνχο ἁκαξησινχο. δῆζελ «Χξηζηηαληθῶλ» – θύθισλ ηῆο Δύζεσο, νἱ
Γίλεηαη κλεία, ὅηη νἱ Πξνθεηεῖεο βεβαηώλνπλ, ὁπνῖνη, (θαί, ὡο Πξνηεζηάληεο θ.ιπ. θαί αἱξεηηθνί
ὅηη ὁ Θεόο εἶλαη πξνγλώζηεο θαί παληνγλώζηεο ηῆο Δύζεσο), δέλ παξαδέρνληαη, νὔηε «Ἁγίνπο»,
θαί ὅηη θαηεπζχλεη ηήλ Ἱζηνξία πξφο ἕλα ηέινο, νὔηε ηήλ Ἱεξά καο Παξάδνζε!), ἤ – πνιύ ρεηξόηε-
θαί ὅηη ζά θξίλεη ηφλ θφζκν ἀπνδίδνληαο δηθαην- ξα – νἱ ςεπδνπξνθεηεῖεο εἶλαη πξνξξήζεηο θαί θεί-
ζχλε ζηφλ θαζέλα θαηά ηά ἔξγα ηνπ. κελα πξνεξρόκελα ἐθ δαηκνληθῆο ὑπνβνιῆο, ἤ
἖πεηδή – ὅκσο – κπνξεῖ λά ὑπάξμνπλ παξεμε- ὀθείινληαη θαί πεγάδνπλ ἀπό ἀζηξνιόγνπο, πλεπ-
γήζεηο ζηό ζεκεῖν ηνῦην, ζά πξέπεη λά δηεπθξηλί- καηηζηέο, κέληηνπκ, ηζαξιαηάλνπο, ἀπαηεῶλεο,
ζνπκε ὅηη – θαηά ηίο πξνθεηεῖεο – Ο ΘΕΟ΢ ραξηνξίρηξεο, λενεπνρίηεο, θαί αἱξεηηθνύο θύθινπο
ΠΡΟΓΝΧΡΘΖΕΘ, ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΘ- ἄιισλ παξεκθεξῶλ ςεπδνπξνθεηῶλ θαί ςεπδνδη-
ΖΕΘ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝΘΡΧΠΟ, ΟΤΣΕ ΓΘΑ ΣΗΝ δαζθάισλ, πνύ εἶλαη «ηῆο κόδαο» ζηίο ζύγρξνλεο
ΑΘΧΝΘΑ ΖΧΗ, ΟΤΣΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΘΧΝΘΑ ΚΟ- κέξεο καο.
ΛΑ΢Η! Δίλεη ζέ ὅινπο καο θαί ὅιεο καο, λφκν 11. ὇ ἴδηνο ὁ Κύξηνο ἡκῶλ Ἰεζνῦο Χξηζηόο,
Ἅγην, θσηηζκφ, ζπκβνπιέο, ράξε, πξνηξνπέο, κᾶο πξνεηδνπνίεζε – θαη’ ἐπαλάιεςηλ – ζηήλ Καη-
εὐθαηξίεο, γηά λά βαδίζνπλ ἐιεχζεξα ηήλ ὁδφ λή Δηαζήθε, γηά ηόλ θίλδπλν ἐθ ηῶλ
ηῆο δσῆο, θαί λά θύγνπλ καθξπά ἀπό ηόλ δξόκν Φεπδνπξνθεηῶλ (π.ρ. βι. Μαηζ., θεθ. δ΄, ζηίρνπο
πνύ ὁδεγεῖ ζηόλ δεύηεξν ζάλαην, ηόλ πλεπκαηηθόλ 15-23 «πξνζέρεηε δέ ἀπό ηῶλ ςεπδνπξνθεηῶλ
θαί αἰώληνλ! νἵηηλεο ἔξρνληαη πξόο ὑκᾶο ἐλ ἐλδύκαζη πξνβά-
Οἱ ἀξεηέο ηῶλ δηθαίσλ, δέλ ζά κείλνπλ ρσξίο ησλ, ἔζσζελ δέ εἰζί ιύθνη ἅξπαγεο. ……………..
βξαβεῖνλ, κεηά ζάλαηνλ, ὅπνπ ηνχο πεξηκέλεη ἡ ἀπνρσξεῖηε ἀπ’ ἐκνῦ νἱ ἐξγαδόκελνη ηήλ
δφμα (Ἀπνθ. Β΄ 7, 11, 17, 26, 28, γ΄ 5, 12, 20-21, ἀλνκίαλ»), νἱ ὁπνῖνη πάληνηε ζά ἐπηηίζεληαη ΄΄ὡο
ηδ΄ 13). Οἱ δίθαηνη πξέπεη λά ἡζπράδνπλ, κέ ηήλ ιύθνη ἅξπαγεο΄΄ εἰο ηό πνίκληνλ, ζέινληαο – ἰδίσο
βεβαηόηεηα ὅηη ὁ Θεφο ζά ηηκσξήζεη ηνχο ηώξα εἰο ηνύο ἔζραηνπο θαηξνύο – «λά πιαλήζνπλ,
ἀζεβεῖο, ἡ δέ ησξηλή δνθηκαζία ηνπο, εἶλαη ἕλα εἰ δπλαηφλ θαί ηνχο ἐθιεθηνχο»!
ηίπνηε, κπξνζηά ζηίο ἀλακελόκελεο ηηκσξίεο ηῶλ
ἁκαξησιῶλ (Ἀπνθ. β΄ 10, ηα΄ 17, ηζ. 20). Ὡζηφζν, ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ
νἱ δίθαηνη πξέπεη λά ἐλζπκνῦληαη, ὅηη εἶλαη θαί ΚΑΠΟΙΟ΢ ΣΙ΢ ΕΓΚΤΡΕ΢ (= ΓΝΗ΢ΙΕ΢)
αὐηνί ὑπφ θξίζε, θαί γη’ αὐηφ, πξέπεη λά
γξεγνξνῦλ! ΠΡΟΥΗΣΕΙΕ΢, ΑΠΟ ΣΙ΢ ΑΚΤΡΕ΢ (=
Σφ δηαρξνληθφ ινηπφλ κήλπκα ηῶλ ΜΗ ΓΝΗ΢ΙΕ΢ = ΧΕΤΔΟΠΡΟΥΗΣΕΙΕ΢)
πξνθεηεηῶλ ζπλνςίδεηαη ζέ ἐλλέα (9) ιέμεηο:
πίζηε – ἀγψλ – λίθε – κεηάλνηα – ὑπνκνλή – 12. Ἡ ἀληίζεζε ηῶλ ςεπδνπξνθεηεηῶλ πξόο ηίο
ἐιπίδα – ἀγάπε – ἁγλφηεηα – ἁγηαζκφο!! γλήζηεο πξνθεηεῖεο, εἶλαη εὐρεξῶο δηαγλψζηκε,
βάζεη ηῶλ ἑμῆο ἀξρῶλ:
Γ. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΧΕΤΔΟΠΡΟΥΗΣΕΙΕ΢ ΚΑΙ α) ΢ηίο ςεπδνπξνθεηεῖεο δίδνληαη ζπγθε-
ΧΕΤΔΟΠΡΟΥΗΣΕ΢ – Η ΑΝΣΙΘΕ΢Η θξηκέλεο ρξνλνινγίεο (πνχ δηαξθῶο
αὐηνδηαςεχδνληαη!), ἐλῶ ζηίο γλήζηεο πξνθεηεῖεο
ΣΨΝ ΧΕΤΔΟΠΡΟΥΗΣΕΙΨΝ ΠΡΟ΢ ΣΙ΢
«ὁ Θεόο, δέλ κᾶο θαλεξώλεη πνηέ ηόλ ἀθξηβῆ ρξό-
ΠΡΟΥΗΣΕΙΕ΢ – ΚΑΙ ΠΨ΢ ΓΙΝΟΝΣΑΙ λν»!! Καί, αὐηό, δηόηη δέλ κᾶο ὠθειεῖ αχηή ἡ
ΕΤΦΕΡΨ΢ ΑΝΣΙΛΗΠΣΕ΢ ΟΙ ΧΕΤΔΟ- γλψζε κηᾶο θαί πξέπεη λά εἴκαζηε ζέ ζπλερή
ΠΡΟΥΗΣΕΙΕ΢ ἐγξήγνξζε, ιόγσ ηνῦ ὅηη εἴκαζηε ζλεηά ὄληα. Πνύ
ζεκαίλεη ὅηη, γηά ἐκᾶο, ηνύο ζλεηνύο, ἡ Δεπηέξα
10. ΢ηφλ άληίπνδα ηῶλ γλεζίσλ πξνθεηεηῶλ Παξνπζία εἶλαη, ἡ ἡκέξα ηνῦ ζσκαηηθνῦ ζαλάηνπ
εὑξίζθνληαη νἱ ςεπδνπξνθεηεῖεο, ἤηνη δηάθνξα καο!
«θείκελα» ἤ «πξνξξήζεηο» δηαθόξσλ, πνύ εἶλαη β) Οἱ ςεπδνπξνθεηεῖεο ζηεξνῦληαη παληειῶο
ἀπνθνκκέλεο ἀπφ ηήλ Ἱεξά Παξάδνζε θαί ηήλ ηῆο ράξηηνο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, θαί εἶλαη ἔξγα
ἐπηβεβαίσζε ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ηῆο δηαθόξσλ ἀπαηεώλσλ, πιαλεκέλσλ, ηζαξιαηάλσλ,
ἀζηξνιόγσλ, αἱξεηηθῶλ θαί ζρηζκαηηθῶλ θ.ι.π., καο θαί ηήλ κεηάλνηά καο θαί ηήλ ζπκπόξεπζίλ
ἐλῶ νἱ πξνθεηεῖεο εἶλαη θείκελα θαί πξνθνξηθή καο κέ ηό ζέιεκα, ηήλ δηδαζθαιία θαί ηίο ἐληνιέο
παξάδνζε, Ἁγίσλ θαί Μαξηύξσλ ηῆο ὆ξζνδόμνπ ηνῦ Θενῦ.
Χξηζηηαληθῆο Ἀιήζεηαο, πνύ κέρξη ζήκεξα – ζέ ε) Οἱ ςεπδνπξνθεηεῖεο ἔρνπλ ζθνπφ λά κᾶο
κηθξό ἤ κεγάιν κέξνο – ἔρνπλ ἐπαιεζεπζεῖ κέ ἀπνθνηκήζνπλ ἤ λά κᾶο ἐθεζπράζνπλ ἤ λά κᾶο
θαηαπιεθηηθή ἀθξίβεηα, – πνύ ζεκαίλεη, ὅηη νἱ δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε γηά ηά Μέιινληα λά
πξνθεηεύνληεο, εἶλαη ἤδε ἀμηόπηζηνη. ζπκβνῦλ, ἐλῶ νἱ γλήζηεο πξνθεηεῖεο ἔρνπλ ζθνπό
γ) Οἱ ςεπδνπξνθεηεῖεο δέλ δηαζηαπξψλνληαη λά κᾶο ἀθππλίζνπλ θαί πξνεηδνπνηήζνπλ, λά
ἀπφ ἄιιεο ἀμηφπηζηεο πεγέο, ἐλῶ νἱ πξνθεηεῖεο θαηεπζπλζνῦκε πξόο ηήλ ὁδό ηῆο κεηαλνίαο.
δηαζηαπξώλνληαη θαί ἀιιεινεπηβεβαηώλνληαη ἀπό
ἄιινπο Ἁγίνπο θαί Μάξηπξεο ηῆο ὆ξζνδνμίαο Κώστας Ἐ. Πετρόποσλος
καο, ζύκθσλα κέ ηίο ὁδεγίεο ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο, τ. Δικηγόρος Παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ
ὅηη «ἐπί δπζίλ θαί ηξηζίλ κάξηπζηλ ζηαζήζεηαη πᾶλ
ξῆκα».
δ) Οἱ ςεπδνπξνθεηεῖεο ἀπνβιέπνπλ εἰο θά- σσνετίζεται...
πνην ὑιηθφ – ζπλήζσο – ἀληάιιαγκα (ἤ ἀμίσκα
ἤ δφμα), ἤ ἄιιν δφιην ζθνπφ (θξπθφ) θαί ζηελ
ἀπψιεηά καο, ἐλῶ νἱ πξνθεηεῖεο ἀπνβιέπνπλ κφ-
λνλ ζηήλ Σσηεξίαλ καο θαί δέλ ἔρνπλ θίλεηξα
ὑιηθά ἤ ηαπεηλά θαί δφιηα. Γη’ αὐηό θαί ὅινη νἱ
Πξνθῆηεο δεηνῦλ ηήλ πλεπκαηηθήλ ἐπαγξύπλεζίλ