You are on page 1of 4

ΕΤΟΣ 10o ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 ΤΕΥΦΟΣ 57ο

Σηό ζεκεξηλό ηεῦρνο ηνῦ πεξηνδηθνῦ πνπο καο νἱ ὁπνῖνη εἶλαη θαινί ζέ ὁξηζκέλα
καο ζά κᾶο ἀπαζρνιήζεη ηό ἐξώηεκα πνηόο πξάγκαηα πνύ ἐπηηεινῦλ. Γηά ηόλ ιόγν α὎ηό
εἶλαη ὁ ἀιεζηλόο Θεόο. Σηήλ ζεκεξηλή ἐπνρή, πνιινί πνδνζθαηξηζηέο, ηξαγνπδηζηέο,
ηήλ ὁπνία βηώλνπκε ὅινη καο, ηό ἐξώηεκα ἠζνπνηνί, θ.ἄ. γίλνληαη πξόηππα-εἴδσια θπξί-
α὎ηό ἐλδερνκέλσο λά ἀθνύγεηαη ὡο παξσρε- σο γηά ηνύο λένπο ἀλζξώπνπο. Πνιιέο θνξέο
κέλν ἤ ὡο μεπεξαζκέλν ἀιιά θαί ἐπίθαηξν. Ἡ γηλόκαζηε ζεαηέο ζέ πνιιά γεγνλόηα θαηά ηά
ἐπνρή καο, ράξηλ η῅ο παγθνζκηνπνίεζεο, δέλ ὁπνῖα ὀπαδνί ὁκάδσλ ἐκπιέθνληαη ζέ βίαηα
ζέιεη λά ἀζρνιεῖηαη κέ ηήλ δηαθνξεηηθόηεηα γεγνλόηα κέ ὀπαδνύο ἄιισλ ὁκάδσλ.
θαί ηήλ ἑηεξόηεηα ἀιιά ηήλ ἑλνπνίεζε ηῶλ Γηά ηόλ ιόγν α὎ηό ζά πξνζπαζήζνπκε
πάλησλ. Βιέπνπκε ὅηη νἱ κεγάιεο δπλάκεηο λά ἀλαθέξνπκε ὁξηζκέλνπο ιόγνπο ὅπνπ ζά
ἐπηδηώθνπλ λά ἀιιάμνπλ ηά ἤζε θαί ηά ἔζηκα ἐπηζεκάλνπκε ηό πῶο ἡ ὆ξζόδνμνο πίζηε
ηῶλ ιαῶλ. Α὎ηό ηό πεηπραίλνπλ κέ ηήλ κεηα- θαηαλνεῖ ηόλ Θεό κέζα ἀπό ηό πξόζσπν ηνῦ
θίλεζε κεηαλαζηῶλ ἀπό δηάθνξεο πεξηνρέο. Χξηζηνῦ. Μέζα ἀπό ηό θείκελν η῅ο Ἁγίαο
Κπξίσο νἱ κνπζνπικάλνη ἔρνπλ θαηαθιύζεη Γξαθ῅ο ζά δηαηππώζνπκε ὁξηζκέλα
ηόζν ηήλ ρώξα καο ὅζν θαί ηήλ Δ὎ξώπε. ἐπηρεηξήκαηα ὅπνπ ζά γίλεη θαηαλνεηό γηά
὇ ἄλζξσπνο, ζάλ ἔιινγε ὀληόηεηα πνύ πνηό ιόγν ὁ Χξηζηόο εἶλαη ὁ ἀιεζηλόο Θεόο.
εἶλαη ἀλαδεηᾶ θαί ςάρλεη λά βξεῖ ηόλ Θεό. ὇
Θεόο εἶλαη ἐθεῖλνο ὁ ὁπνῖνο ζά ηόλ βνεζήζεη Ὁ Θεός δέν ἀνακαλύπηεηαι ἀλλά
ζηίο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο ηίο ὁπνῖεο πεξλάεη. ἀποκαλύπηεηαι.
Ὡζηόζν, ηίο πεξηζζόηεξεο θνξέο ὁ ἄλζξσπνο
ζηξέθεηαη ζέ ιαλζαζκέλνπο δξόκνπο θαί Οἱ ἐπηζη῅κεο ἐθεπξίζθνπλ λέα πξάγκα-
ζενπνηεῖ ὄληα ηά ὁπνῖα ηόλ βιάπηνπλ. Ἄλ ηα ηά ὁπνῖα κᾶο θάλνπλ ηήλ δσή ε὎θνιόηεξε.
ζθεθηνῦκε ὅηη ὏πάξρνπλ θαί νἱ εθαηνληάδεο
Ἀξθεηέο θνξέο ἡ ηερλνινγία ἐμππεξεηεῖ ζέ
ηῶλ αἱξέζεσλ δηδαζθαιίεο ηόηε ηό πξόβιεκα
α὎μάλεηαη. κεγάιν βαζκό ηόλ ἄλζξσπν ζηόλ ὁπνῖν δίλεη
Παξαηεξνῦκε γύξσ καο ὅηη πνιινί ιύζεηο ζέ δύζθνια πξνβιήκαηα. Τά πξνβιή-
ἄλζξσπνη ζενπνηνῦλ ὁξηζκέλνπο ζπλαλζξώ- καηα πνύ ιύλεη ἡ ἐπηζηήκε πνιιά. Σηό πεδίν
η῅ο ὏γείαο γηά παξάδεηγκα, ἔρνπλ ἖θεῖλνη ηό κόλν πνύ ἔθαλαλ ἦηαλ λά Τόλ
δεκηνπξγεζεῖ κεραλήκαηα ηά ὁπνῖα κπνξνῦλ ἀθνινπζήζνπλ. ὇ Χξηζηόο ηνύο
λά ἐληνπίζνπλ ἀπό ηί πάζεζε ἔρεη πξνζβιεζεῖ ἀπνθαιύθζεθε θαί ηνύο πξνζθάιεζε ηαπην-
θάπνηνο ἄλζξσπνο. ἖πίζεο, ἡ ἐπηζηήκε ρξόλσο. ἖θεῖλνη κέ ηήλ ἀγαζή πξναίξεζε ηήλ
ἐθεπξίζθεη θάξκαθα κέ ηά ὁπνῖα ὁπνία θαηεῖραλ Τόλ ἀθνινύζεζαλ.
θαηαπνιεκνῦληαη ἀξθεηέο ἀπό ηίο ἀξξώζηηεο. Ἀιιά θαί νἱ ὏πόινηπνη καζεηέο δέρζε-
Ὡζηόζν, ζέ ἕλα πξᾶγκα δέλ κπνξεῖ λά θαλ ηήλ θιήζε ἀπό ηόλ Χξηζηό δηά η῅ο
δώζεη ιύζε θαί λά κηιήζεη κέ ζηγνπξηά ὅηη πξνζσπηθ῅ο ἐπαθ῅ο κέ ἖θεῖλνλ. ὇ ἀπόζηνινο
κπνξεῖ λά ἀλαθαιύςεη. Α὎ηό ηό ἐξώηεκα Μαηζαῖνο εἶρε πξνζσπηθή ἐπαθή κέ ηόλ Χξη-
ζηξέθεηαη ζηόλ Θεό. Γέλ κπνξεῖ λά ζηό. ὇ Χξηζηόο ζπλάληεζε ηόλ Μαηζαῖν θαί
ἀλαθαιύςεη ηόλ Θεό. Ὅζν θαί λά πξνζπαζή- ηόλ πξνζθάιεζε λά Τόλ ἀθνινπζήζεη. ἖θεῖλνο
ζεη ζ’ α὎ηό δέλ ζά κπνξέζεη κέ ζηγνπξηά λά ἄθνπζε ηόλ ιόγν Τνπ θαί Τόλ ἀθνινύζεζε
ἀπαληήζεη. Οἱ ἐπηζη῅κεο κειεηᾶλε ηό θπζηθό (Μαηζ. 9,9-13). Ἀιιά θαί ζηά ζαύκαηα ηά
πεξηβάιινλ θαί ηά ζπκπεξάζκαηα ζηά ὁπνῖα ὁπνῖα ἐπηηεινῦζε ὁ Χξηζηόο, πήγαηλε ὁ ἴδηνο
θαηαιήγνπλ πξνζεγγίδνπλ ηό δήηεκα πνύ ηνύο θαί ζπλαληνῦζε ηνύο ἀξξώζηνπο. ὇ Χξηζηόο
ἐηέζε. Γηά ηόλ Θεό α὎ηή ἡ κέζνδνο δέλ ἰζρύεη. ζπλάληεζε κέ δηθή ηνπ ἐλέξγεηα ηόλ ἐθ
Γέλ κπνξεῖ λά βξεῖ ἡ ἐπηζηήκε ηήλ ν὎ζία ηνῦ γελεη῅ο ηπθιό (Ἰσ. 9,1-41) ἀιιά θαί ηόλ πα-
Θενῦ. Γέλ κπνξεῖ λά ἐξεπλήζεη ἀπό ηί εἶλαη ξάιπην ηόλ ὁπνῖν ἴαζε ζηήλ θνιπκβήζξα η῅ο
θηηαγκέλνο. ὇ Θεόο βηώλεηαη κέζα ἀπό ηόλ Βεζεζδᾶ (Ἰσ. 5,1-18).
ζπλάλζξσπν ζηήλ θαζεκεξηλόηεηα. ὇ Χξηζηόο ἀπνθαιύπηεηαη θαί δέλ
὇ Ἀπόζηνινο ηῶλ ἐζλῶλ Παῦινο ζηήλ ἀλαθαιύπηεηαη. ὇ Χξηζηόο εἶλαη πξόζσπν.
πξόο Γαιάηαο ἐπηζηνιή ηνπ ἀλαθέξεη ηά Γέλ εἶλαη θάπνηα δύλακε ἀόξηζηε. ὇ Χξηζηόο
ἀθόινπζα: «Γλσξίδσ δέ ὏κῖλ, ἀδειθνί, ηό ἦξζε ζηή γ῅ θαί ἔγηλε ἄλζξσπνο γηά λά κπνξέ-
ε὎αγγέιηνλ ηό ε὎αγγειηζζέλ ὏π’ ἐκνῦ ὅηη ν὎θ ζεη ὁ ἄλζξσπνο λά γίλεη θαηά ράξηλ ζεόο. ὇
ἔζηη θαηά ἄλζξσπνλ· ν὎δέ γάξ ἐγώ παξά ἄλζξσπνο, ὡο ηό θαιύηεξν δεκηνύξγεκα ηνῦ
ἀλζξώπνπο παξέιαβνλ α὎ηό νὔηε ἐδηδάρζελ, Θενῦ, κεηά ηήλ πηώζε ἔραζε ηίο ἀπνιαύζεηο
ἀιιά δη’ ἀπνθαιύςεσο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ» (Γαι. ηνῦ παξαδείζνπ. ὇ ἄλζξσπνο εἶλαη ηό κνλαδη-
1,11-2). Σηό ζεκεῖν α὎ηό ἀλαθέξεη ὁ θό ὄλ ηό ὁπνῖν δεκηνπξγήζεθε θαη’ εἰθόλα θαί
Ἀπόζηνινο Παῦινο ὅηη ηό ε὎αγγέιην ηό ὁπνῖν θαζ’ ὁκνίσζε Θενῦ. Ἡ ἔμνδνο ηνῦ ἀλζξώπνπ
θεξύηηεη ζηνύο Γαιάηεο δέλ ηό παξέιαβε ἀιιά ἀπό ηόλ παξάδεηζν ζεκαηνδνηεῖ ηήλ θζνξά
νὔηε θαί ηό δηδάρζεθε ἀπό θάπνηνλ ἄλζξσπν. θαί ηόλ ζάλαην. Τό ἀπνηέιεζκα η῅ο ἁκαξηίαο
὇ ἴδηνο ὁ Χξηζηόο ηνῦ ηό ἀπνθάιπςε. βξίζθεη ηόλ ἄλζξσπν ζέ κεηνλεθηηθή ζέζε.
Γέλ ζά πξέπεη λά κᾶο δηαθεύγεη ηό γεγν- ἖μνξίδεηαη ἀπό ηόλ παξάδεηζν θαί ἀλαδεηάεη
λόο ὅηη ὁ ἴδηνο ὁ Χξηζηόο ἦηαλ ἐθεῖλνο ὁ ηήλ ιύηξσζε ἐληόο η῅ο θύζεσο.
ὁπνῖνο βξ῅θε ηνύο καζεηέο Τνπ. ὇ Α὎ηή ἡ θίλεζε ζεκαηνδνηεῖ ηήλ
ε὎αγγειηζηήο Μαηζαῖνο κᾶο πεξηγξάθεη ζηό ἐζσηεξηθή ἀλαδήηεζε ηνῦ ἀλζξώπνπ λά βξεῖ
ηέηαξην θεθάιαην θαί ζηνύο ζηίρνπο 18 ἕσο 22 ηόλ Θεό. Καηαιαβαίλεη ηήλ ἀδπλακία ηνπ θαί
ηήλ θιήζε ηῶλ δύν ἀπνζηόισλ Ἀλδξένπ θαί πξνζπαζεῖ λά ἐληνπίζεη ηόλ Θεό. Σηήλ πξν-
Πέηξνπ. Τό ζεκαληηθό εἶλαη ζηήλ πεξηθνπή ζπάζεηά ηνπ α὎ηή ζενπνηεῖ ὏ιηθά πξάγκαηα.
ηνῦ Μαηζαίνπ ὅηη ὁ Χξηζηόο εἶλαη ἐθεῖλνο ὁ Γηά ηόλ ιόγν α὎ηό βξίζθεη θάπνηα πξάγκαηα ἤ
ὁπνῖνο ἀπνθαιύπηεηαη ζηνύο καζεηέο Τνπ θαί θπζηθά κεγέζε ηά ὁπνῖα ηόλ ὏πεξβαίλνπλ θαί
ηνύο πξνζθαιεῖ λά Τόλ ἀθνινπζήζνπλ. ηνύο δίλεη ζετθέο ἱθαλόηεηεο. Μέ ηόλ ηξόπν
α὎ηό δεκηνπξγνῦληαη ηά εἴδσια. ξάδεηζν ὁ ἄλζξσπνο εἰζ῅ιζε ζηήλ θζνξά θαί
὇ Χξηζηόο, βιέπνληαο ζέ ηί θαῦιν θύ- ηόλ ζάλαην. ὇ Χξηζηόο κέ ηήλ ὅιε Τνπ πνξεία
θιν ἔρεη πεξηέιζεη ηό δεκηνύξγεκά Τνπ, γίλε- ζηή γ῅ λίθεζε ηόλ ζάλαην θαί ράξηζε ζηόλ
ηαη ἄλζξσπνο. Σπλαληάεη ηό πιᾶζκα Τνπ, ηνῦ ἄλζξσπν ηήλ ιύζε ἀπό α὎ηόλ.
ἀπνθαιύπηεηαη θαί ηόλ πξνζθαιεῖ λά Τόλ ὇ Χξηζηόο εἶλαη ὁ ἀιεζηλόο Θεόο γηαηί
ἀθνινπζήζεη. Ἡ ζπλάληεζε α὎ηή ζά ὁδεγήζεη εἶλαη ὁ κόλνο πνύ Ἀλαζηήζεθε α὎ηεμνπζίσο.
ηόλ ἄλζξσπν ζηήλ ζέσζή ηνπ. ὇ θαζέλαο καο Σηήλ παγθόζκηα ἱζηνξία δέλ ἔρεη ἐκθαληζηεῖ
ηπγράλεη α὎η῅ο η῅ο πξνζσπηθ῅ο ζπλάληεζεο θαλέλαο πνύ λά ἀλαζηήζεθε ἀπό κόλνο ηνπ.
κέ ηόλ Χξηζηό. ὇ ἄλζξσπνο ηό κόλν πνύ
Α὎ηό ηό ἐπηηέιεζε κόλν ὁ Χξηζηόο. Γέλ ηόλ
ρξεηάδεηαη λά θάλεη εἶλαη λά Τόλ ἐκπηζηεπηεῖ
ἀλέζηεζε θάπνηνο ἄιινο ὅπσο ἔγηλε κέ ηόλ
θαί λά Τόλ πηζηέςεη. Ὅπσο ἕλα κηθξό παηδί
Λάδαξν (Ἰσ.11,1-46) ἀιιά κόλνο Τνπ. ἖πίζεο
ἐκπηζηεύεηαη ηνύο γνλεῖο ηνπ ρσξίο λά ἔρεη
ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο ζηήλ Α΄ πξόο Κνξηλζί-
ἀκθηβνιίεο, ἔηζη θαί ὁ θαζέλαο ἀπό ἐκᾶο
νπο ἐπηζηνιή ηνπ ἀλαθέξεη ηά παξαθάησ ζηό
ρξεηάδεηαη λά ἐκπηζηεπηεῖ ηόλ Χξηζηό.
θεθάιαην 15 θαί ζηνύο ζηίρνπο 12 ἕσο 23:
«15.12 Δἰ δὲ Χξηζηὸο θεξύζζεηαη ὅηη ἐθ
Εἶναι ὁ Φριζηός ὁ Ἀληθινός Θεός;
λεθξῶλ ἐγήγεξηαη, πῶο ιέγνπζη, ηηλεο ἐλ ὏κῖλ
ὅηη ἀλάζηαζηο λεθξῶλ ν὎θ ἔζηηλ; 15.13 εἰ δὲ
Σηήλ κέρξη ηώξα πνξεία καο δηαπηζηώ-
ἀλάζηαζηο λεθξῶλ ν὎θ ἔζηηλ, ν὎δὲ Χξηζηὸο
ζακε ὅηη ὁ Θεόο δέλ ἀλαθαιύπηεηαη ἀπό ηόλ
ἐγήγεξηαη· 15.14 εἰ δὲ Χξηζηὸο ν὎θ ἐγήγεξηαη,
ἄλζξσπν ἀιιά ἀπνθαιύπηεηαη ζέ α὎ηόλ. ὇
θελὸλ ἄξα ηὸ θήξπγκα ἡκῶλ, θελὴ δέ θαὶ ἡ
Χξηζηόο ἔξρεηαη ζηόλ θόζκν, γίλεηαη
πίζηηο ὏κῶλ, 15.15 ε὏ξηζθόκεζα δὲ θαὶ
ἄλζξσπνο θαί ζπλαλαζηξέθεηαη κέ ἐθεῖλνλ,
ςεπδνκάξηπξεο ηνῦ Θενῦ, ὅηη ἐκαξηπξήζακελ
ἐλῶ ὁ ἄλζξσπνο ἀπό ηήλ κεξηά ηνπ ἐιεύζεξα
θαηὰ ηνῦ Θενῦ ὅηη ἤγεηξελ ηὸλ Χξηζηόλ, ὃλ
ἐπηιέγεη λά ζπκπνξεπζεῖ καδί Τνπ. Τό ζεκα-
ληηθό ζέ α὎ηή ηήλ ζρέζε πνύ ἀλαπηύζζεηαη ν὎θ ἤγεηξελ εἴπεξ ἄξα λεθξνὶ ν὎θ ἐγείξνληαη.
εἶλαη ὅηη ὁ Θεόο κέ ηήλ ἐπί γ῅ο πνξεία Τνπ, 15.16 εἰ γὰξ λεθξνὶ ν὎θ ἐγείξνληαη, ν὎δὲ
Σάξθσζε, Θάλαην, Ταθή θαί Ἀλάζηαζε, ιπ- Χξηζηὸο ἐγήγεξηαη· 15.17 εἰ δὲ Χξηζηὸο ν὎θ
ηξώλεη ηόλ ἄλζξσπν ἀπό ηόλ ζάλαην. ὇ ἐγήγεξηαη, καηαία ἡ πίζηηο ὏κῶλ, ἔηη ἐζηὲ ἐλ
ἄλζξσπνο ηό κόλν πνύ ἔρεη λά θάλεη εἶλαη λά ηαῖο ἁκαξηίαηο ὏κῶλ.15.18 ἄξα θαὶ νἱ
ζηξαθεῖ πξόο ηόλ Χξηζηό. θνηκεζέληεο ἐλ Χξηζηῷ ἀπώινλην. 15.19 εἰ ἐλ
Ἔξρεηαη ινηπόλ ηό ἑπόκελν εὔινγν ηῆ δσῆ ηαύηῃ ἐλ Χξηζηῷ ἠιπηθόηεο ἐζκὲλ
ἐξώηεκα: Πῶο γλσξίδσ ηειηθά ὅηη ὁ Χξηζηόο κόλνλ, ἐιεεηλόηεξνη πάλησλ ἀλζξώπσλ ἐζκέλ.
εἶλαη ὁ ἀιεζηλόο Θεόο; Γηά πνηό ιόγν ζά 15.20 Νπλὶ δὲ Χξηζηὸο ἐγήγεξηαη ἐθ λεθξῶλ,
ρξεηαζηεῖ ὁ ἄλζξσπνο λά ἀθνύζεη ηόλ ιόγν ἀπαξρὴ ηῶλ θεθνηκεκέλσλ ἐγέλεην. 15.21
Τνπ θαί λά πνξεπζεῖ κέ ἐθεῖλνλ; Τό ἐξώηεκα ἐπεηδὴ γὰξ δη᾽ ἀλζξώπνπ ζάλαηνο, θαὶ δη᾽
α὎ηό ζά ἀπαληεζεῖ κέζα ἀπό θείκελν η῅ο ἀλζξώπνπ ἀλάζηαζηο λεθξῶλ· 15.22 ὥζπεξ
Γξαθ῅ο. Κάζε ρξόλν ἡ ἐθθιεζία ἑνξηάδεη πε- γὰξ ἐλ ηῷ ᾽Αδὰκ πάληεο ἀπνζλῄζθνπζηλ,
ξίηξαλα ηήλ Ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ. Α὎ηό νὕησο θαὶ ἐλ ηῷ Χξηζηῷ πάληεο
γίλεηαη γηά ηόλ ἀθόινπζν ιόγν: Τό γεγνλόο η῅ο δῳνπνηεζήζνληαη. 15.23 ἕθαζηνο δὲ ἐλ ηῷ ἰδίῳ
Ἀλαζηάζεσο ζπκίδεη ζηόλ ἄλζξσπν ὅηη ὁ ζά- ηάγκαηη· ἀπαξρὴ Χξηζηόο, ἔπεηηα νἱ ηνῦ
λαηνο ληθήζεθε. Μεηά ηήλ πηώζε ἀπό ηόλ πα- Χξηζηνῦ ἐλ ηῆ παξνπζίᾳ α὎ηνῦ·»
὇ Χξηζηόο ἅλ ηειηθά δέλ ἀλαζηήζεθε Θεόο. ὇ ἄλζξσπνο, ηέινο, εἶλαη ἐιεύζεξνο λά
ηόηε ὅινη ὅζνη πηζηεύνπλ ζέ ἖θεῖλνλ εἶλαη ἀθνινπζήζεη ηίο ἐληνιέο Τνπ θαί λά Τόλ πη-
κάηαην. Ὄρη κνλάρα εἶλαη κάηαηα ἡ πίζηε ζηέςεη. Κακία πίεζε δέλ ἀζθεῖ ὁ Θεόο ζηνύο
ἀιιά εἶλαη θαί ςεπδνκάξηπξεο ἐλώπηνλ ηνῦ ἀλζξώπνπο. Ἁπιά ὁ Χξηζηόο ἄλνημε πάιη ηόλ
Θενῦ. Γηόηη δηαιαινῦλ ἀλαθξηβ῅ ζηνηρεῖα θαί Παξάδεηζν ηόλ ὁπνῖν εἶραλ θιείζεη νἱ πξσηό-
παξαπιαλνῦλ ηόλ ιαό. ὇ Χξηζηόο εἶλαη ἡ πιαζηνη. Νηθήζεθε ὁ ζάλαηνο ἀπό ἖θεῖλνλ
ἀξρή ηῶλ θεθνηκεκέλσλ. ὇ ζάλαηνο εἰζ῅ιζε θαί ραξίζηεθε ζηνύο ἀλζξώπνπο ὁ Παξάδεη-
ζηόλ θόζκν ἀπό ηόλ ἄλζξσπν. Γηά ηόλ ιόγν ζνο. Τό κόλν πνύ ἔρεη λά θάλεη ὁ θαζέλαο ἀπό
α὎ηό θαί ἡ Ἀλάζηαζε εἰζ῅ιζε ζηόλ θόζκν ἐκᾶο εἶλαη λά Τόλ πηζηέςεη. Κάπνηνο πνύ πη-
ἀπό ηόλ Θεάλζξσπν Χξηζηό. ὇ Χξηζηόο ἐάλ ζηεύεη ζηόλ Χξηζηό ηεξεῖ ηίο ἐληνιέο Τνπ (Ἰσ.
ἦηαλ κνλάρα ἄλζξσπνο δέλ ζά κπνξνῦζε λά 14,15).
ἀλαζηεζεῖ α὎ηεμνύζηα ἀιιά ζά ρξεηαδόηαλ
ηήλ βνήζεηα ἄιινπ. Κάπνηνο ἄιινο ζά ηόλ Παναγιώτης Μηνιάτης
ἀλάζηαηλε.
὇ Χξηζηόο εἶλαη Θεόο θαί Ἄλζξσπνο.
Δἶλαη ὁ κνλαδηθόο κέ δύν θύζεηο. Δἶλαη ηέιεη-
νο Θεόο θαί ηέιεηνο ἄλζξσπνο. ὇ Χξηζηόο
εἶρε ὅια ηά ραξαθηεξηζηηθά ηά ὁπνῖα ἔρεη ἡ
ἀλζξώπηλε θύζηο ἐθηόο η῅ο ἁκαξηίαο. Γέλ
κπνξνῦζε λά ἔρεη ἁκαξηία δηόηη ἁπιά εἶλαη θαί