You are on page 1of 4

ΔΣΟ΢ 10o ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ΢ - ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 2018 ΣΔΤΥΟ΢ 58ν

Α. ΓΔΝΗΚΑ Β. ΣΗ ΔΗΝΑΗ, ΠΧ΢ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ, ΣΗ


ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΜΔ΢Α ΓΗΑΘΔΣΟΤΝ, ΠΧ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟ-
ΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ ΠΧ΢ «ΑΝΑΓΝΧ-
1. ΢ηήλ ζεκεξηλή ἐπνρή ηῆο Παγθνζκηνπνίεζεο, ΡΗΕΟΝΣΑΗ» ΟΗ ΠΑΡΑΘΡΖ΢ΚΔΗΔ΢
πνύ ραξαθηεξίδεηαη θαί ἀπό ηόλ πνιιαπιαζηαζκό
θαί ηήλ ἔμαξζε ηῶλ αἱξέζεσλ, παξίζηαηαη ἀλάγθε, 3. Οἱ παξαζξεζθεῖεο πξνέξρνληαη, ἀπνηεινῦληαη
ἐθ κέξνπο ηῆο ὆ξζνδόμνπ ἖θθιεζίαο καο, ζηά πιαί- θαί ζηεξίδνληαη, ἀπό ὁκάδεο ἀηόκσλ ηνῦ θνηλνῦ
ζηα ηνῦ πνηκαληηθνῦ ηεο ἔξγνπ, ἐλεκεξώζεσο ηνῦ πνηληθνῦ δηθαίνπ (ζπλήζσο ἔλνπιεο ζπκκνξίεο θαιά
πηζηνῦ ὆ξζνδόμνπ Χξηζηηαλνῦ, θαί πξνζηαζίαο ηῆο ζπγθεθαιπκκέλεο), πνύ θηλνῦληαη ἀνξάησο, δξαζηε-
Κνηλσλίαο, γεληθώηεξνλ, ἐπί ηνῦ θαηλνκέλνπ δξα- ξηνπνηνύκελεο ὡο ἐπί ηό πιεῖζηνλ ζηό ζθόηνο, θαί
ζηεξηνπνίεζεο ὁκάδσλ (ζεθηῶλ), πνύ μεθηλώληαο ἀπαξηίδνληαη ἀπό ἀλζξώπνπο θπξηεπκέλνπο ἀπό
ὑπό ηό πξόζρεκα ἀζθήζεσο ηνῦ δηθαηώκαηνο ηῆο «πλεῦκα πιάλεο» (Α΄ Ἰσάλ. Γ΄ 6), πνύ δέλ πηζηεύ-
ζξεζθεπηηθῆο ἐιεπζεξίαο, ὡο ἀλαθαηξέηνπ νπλ ὅ,ηη πηζηεύεη θαί θπιάζζεη θαί δηδάζθεη ἐπί 20
δεκνθξαηηθνῦ ἀλζξσπίλνπ δηθαηώκαηνο, θαηαιή- αἰῶλεο ἟ Ἁγία ὆ξζόδνμνο ἖θθιεζία καο∙ πνύ
γνπλ ζέ ζπγθεθαιπκκέλε ὠκή παξαβίαζε θαί θαηα- ἔρνπλ ἐζθαικέλε πίζηε ὡο πξόο ηό Θεαλδξηθόλ
ζηξαηήγεζε ηνύηνπ, ζέ παξαβαηηθή – ἀληηθνηλσληθή Πξόζσπνλ ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ. Πνύ
ζπκπεξηθνξά ηῶλ κειῶλ ηνπο, πνύ θζάλεη κέρξη θαί ὑπνηηκνῦλ ηήλ Ὑπεξαγίαλ Θενηόθν, ριεπάδνπλ ηίο
ηῆο ηειέζεσο ἐγθιεκάησλ ηνῦ θνηλνῦ πνηληθνῦ δη- Ἅγηεο Δἰθόλεο, πεξηγεινῦλ ηά Ἱεξά Λείςαλα,
θαίνπ, ὅπσο θόλνη, παξόηξπλζε θαί ηέιεζε γεινηνπνηνῦλ ηά Ἱεξά Μπζηήξηα, πεξηθξνλνῦλ ηνύο
ὁκαδηθῶλ αὐηνθηνληῶλ, ηπθιά ηξνκνθξαηηθά ρηππή- Κιεξηθνύο καο θαί δέλ ζέβνληαη ηά Ἅγηα Πξνζθπ-
καηα, ζύζηαζε ἐλόπισλ ζπκκνξηῶλ, ἁξπαγέο λήκαηα θαί ηνύο Ἱεξνύο ηόπνπο ηῆο Λαηξείαο καο.
πεξηνπζηῶλ, ιεζηεῖεο, ἐθβηαζκνί θαί ἀπεηιέο ἤ 4. ΢έ ρῶξεο παξαδνζηαθά ὀξζόδνμεο, ἐκθαλί-
ἐπηζέζεηο θαηά παληόο ἐλλόκνπ ἀγαζνῦ θαί δνληαη ὡο λένη «Μεζζίεο» θαί «Πξνθῆηεο», θαί
ἀλζξσπίλεο ἀμίαο. δηαβξώλνπλ ηήλ πίζηε ηῶλ ὆ξζνδόμσλ Λαῶλ, ηνύο
2. Οἱ ὁκάδεο αὐηέο θαινῦληαη «λενθαλεῖο θαηα- ὁπνίνπο ἀληηκεησπίδνπλ ὡο θαηλνύξγηεο
ζηξνθηθέο αἱξέζεηο θαί ιαηξεῖεο» ἤ – ἐπί ηό ζπλην- «ζξεζθεπηηθέο ἀγνξέο».
κώηεξνλ – «παξαζξεζθεῖεο». Αὐηέο ἀξρηθά, 5. Οἱ παξαζξεζθεῖεο, ἐθκεηαιιεπόκελεο ηήλ δεκν-
ἐδξαζηεξηνπνηνύλην, ἀπό ηόλ πεξαζκέλν (20νλ) θξαηίαλ, θαί ηήλ ἐιεύζεξε δηαθίλεζε ηῶλ ἰδεῶλ, θαί
αἰώλα ζηό ἐμσηεξηθόλ (Ἀκεξηθή, Δὐξώπε, Ἀζία) θαί ἐπηθαινύκελεο ηήλ πξνζηαζία ἀπό ηό ΢ύληαγκα, ηήλ
– ἤδε – ηίο ηειεπηαῖεο 3-4 δεθαεηίεο, μεθπηξώλνπλ Δὐξσπατθή ΢ύκβαζε Γηθαησκάησλ ηνῦ Ἀλζξώπνπ
θαί ἐμειίζζνληαη ηαρέσο, ζάλ καληηάξηα ηαρείαο θ.ιπ. δηεζλεῖο ζπκβάζεηο, ἀπνηεινῦλ ηήλ ζύγρξνλε
ἀλαπηύμεσο, θαί ζηήλ ρώξα καο. κάζηηγα ηῆο Ἀλζξσπόηεηνο, θαί ζπλερίδνπλ λά
ἐπηηεινῦλ ηό ἀλόζηνλ ἔξγνλ ηνπο, ἀπεηιώληαο ηήλ ζνδηθά, ζηήλ δηάβξσζε ὅισλ ηῶλ ηνκέσλ ηῆο
΢ύγρξνλε Κνηλσλία θαί ηόλ Πνιηηηζκόλ, κέ ἔκθαζε δσῆο, κεδέ ἐμαηξνπκέλσλ θαί αὐηῶλ ηῆο πνιηηηθῆο
ηῶλ ρξηζηηαληθῶλ ρσξῶλ. θαί νἰθνλνκηθῆο.
Υξεζηκνπνηνῦλ δέ ὅια ηά κέζα πξόο ηνῦην, θαί
δξνῦλ ἀλελόριεηνη. Γηαζέηνπλ ξαδηνθσληθνύο θαί
ΟΗ ΑΡΥΖΓΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΖΓΔΣΗΚΑ ΢ΣΔΛΔΥΖ
ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο, ἐθδίδνπλ πνιύρξσκα
θπιιάδηα, πεξηνδηθά, ἐθεκεξίδεο θαί βηβιία,
ὀξγαλώλνπλ κεγάιεο ἑνξηέο θαί ἐθδειώζεηο ζέ ζηά- 8. Οἱ ἀξρεγνί ηῶλ ζπκκνξηῶλ αὐηῶλ, πνύ ζπλήζσο
δηα (πξίλ ιίγα ρξόληα εἴρακε θαί ζπλαπιία ηῆο δηαβό- πξνέξρνληαη, θαηεπζύλνληαη θαί ρξεκαηνδνηνῦληαη
εηεο Μαληόλαο ζηό Παλαζελατθό ΢ηάδην ηῶλ ἀπό ηό ἐμσηεξηθόλ, παξνπζηάδνληαη κειηζηάιαθηνη
Ἀζελῶλ) θαί γεληθά ζθνξπίδνπλ ηίο θαθνδνμίεο ηνπο θαί ἤξεκνη ἐμσηεξηθῶο ὠζάλ ηά πξόβαηα. Ἕζσζελ
κέ θάζε ηξόπν θαί δξαζηεξηόηεηα. ὅκσο εἶλαη ἅξπαγεο Λύθνη. Ἔρνπλ ηήλ ἱθαλόηεηα λά
6. Σό ὕπνπην ζεκεῖν, ἀπό ηό ὁπνῖν ζπρλά θαί ὑπνθξίλνληαη ηνύο ἐλάξεηνπο ἀλζξώπνπο θαί λά
ἀλαγλσξίδνληαη, εἶλαη νἱ ἀπεξηόξηζηεο νἰθνλνκηθέο ζεσξνῦληαη ἀπό ηνύο ἐμαπαηεκέλνπο ἀθειεῖο –
πεγέο ησλ, ἀθνῦ ζπρλά ἔρνπλ θπξηνιεθηηθῶο ηήλ ὀπαδνύο, ὡο ὄξγαλα ηνῦ Θενῦ. Πίζσ ἀπό ηήλ θαηλν-
ἄλεζε λά ἀγνξάζνπλ ὁηηδήπνηε. κεληθή θαισζύλε ηνπο, θξύβεηαη θαθόηεο θαί ζθιε-
ξόηεο θαί πξό πάλησλ ἰζρπξνγλσκνζύλε θαί
Σό ἄιιν ὕπνπην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηῶλ
ἐσζθνξηθόο ἐγσηζκόο.
αἱξεηηθῶλ ὁκάδσλ εἶλαη ὅηη ἔρνπλ ηήλ ηάζε, ζήκε-
ξνλ, λά ἐλαξκνλίδνληαη, ζέ κηά θνηλή παλζξεζθεηα- Μέιε, θαί ἰδίσο ἡγεηηθά ζηειέρε αἱξέζεσλ, ζπρλά
θή θαί παλζεθηηθή ἀληίιεςε, γλσζηή ὡο – ππθλά πιαηζηώλνπλ ἀθόκε θαί ηξνκνθξαηηθέο –
«ρσλεπηήξη ζξεζθεηῶλ» (melting pot), ζάλ «θηκάο – θνληακεληαιηζηηθέο ὀξγαλώζεηο πνύ ἀπεηινῦλ ηήλ
ζξεζθεπηηθῶλ ἰδεῶλ», θαί λά πεηζαξρνῦλ ζέ ἕλαλ ἀλζξσπόηεηα, ἀθόκε θαί κέ καδηθνύο ζαλάηνπο, κέ
ἀόξαην δηεζηξακκέλν λνῦ, πνύ ἔρεη ζπιιάβεη ἕλα δεκόζηνπο ἀπνθεθαιηζκνύο, κέ ἀπίζηεπηεο βαξβα-
ζαηαληθό ζρέδην δηαιύζεσο ηῶλ Χξηζηηαληθῶλ ξόηεηαο ηπθιά ρηππήκαηα θαί ἐπίζεο κέ ηξνκεξά
Κνηλσληῶλ, θαί ηῶλ ζεζκῶλ, ὅπσο ἟ Οἱθνγέλεηα, ἡ ζακπνηάδ ζέ ἐζληθέο ὓπνδνκέο.
Παηξίδα, ἡ Θξεζθεία ηνῦ θαζελόο Λανῦ, θαί ηειη- ΢πγθνηλσλνῦληα δνρεῖα ὅισλ αὐηῶλ, εἶλαη, ἐπίζεο,
θό ζθνπό κηά παγθόζκηα θνηλή «ςεπδνζξεζθεία». ζαηαληζηηθέο ὀξγαλώζεηο, ἀπαηεῶλεο, κέληηνπκ,
ςεπδνπξνθῆηεο, ἀπνθξπθηζηηθέο αἱξέζεηο θαί ξεύ-
καηα. Πνιινί ἐμ αὐηῶλ δέλ δηζηάδνπλ κέ ζεκηηά ἤ
Γ. Ζ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΘΡΖ΢ΚΔΗΧΝ – ἀζέκηηα κέζα, λά ἁξπάδνπλ πεξηνπζίεο ἀθειῶλ
ΟΗ ΑΡΥΖΓΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΖΓΔΣΗΚΑ ΢ΣΔΛΔ- ὀπαδῶλ – ζπκάησλ θαί ἔπεηηα λά ηνπο ὁδεγνῦλ
ΥΖ ΣΧΝ – ΟΗ ΑΦΔΛΔΗ΢ ΟΠΑΓΟΗ ΚΑΗ ἀθόκε θαί ζέ ὁκαδηθέο αὐηνθηνλίεο, ὅπσο εἴδακε
ΠΧ΢ ΠΑΓΗΓΔΤΟΝΣΑΗ – ΜΔΘΟΓΟΗ ΛΔΗ- θαί εἶλαη ηξνκεξά ἐθεπξεηηθνί ζέ ὅιεο αὐηέο ηίο
ΣΟΤΡΓΗΑ΢ ΣΧΝ ΠΑΡΑΘΡΖ΢ΚΔΗΧΝ – ἐγθιεκαηηθέο πξάμεηο.
ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΟΗ ΑΦΔΛΔΗ΢ ΟΠΑΓΟΗ ΚΑΗ ΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ
ΓΟΜΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗ΢Ζ΢ ΣΧΝ – ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΒΗΑ

7. Οἱ ὁκάδεο αὐηέο παξνπζηάδνπλ, θαη’ ἀξρήλ, κηά 9. Οἱ θαηαζηξνθηθέο ιαηξεῖεο, νἱ παξαζξεζθεῖεο


δνκή ὁινθιεξσηηθή – ἀληηδεκνθξαηηθή – δηθηα- θαί νἱ λενθαλεῖο αἱξέζεηο, ἀπνηεινῦλ πειώξην θνη-
ηνξηθή. ΢ηίο Η.Π.Α., ρξεζηκνπνηεῖηαη γη’ αὐηέο ηίο λσληθό πξόβιεκα, πνύ πιήηηεη ἰδίσο κεγάιε κεξίδα
ὁκάδεο ὁ ὅξνο «cult» γηά λά πξνζδηνξίδνπλ ηήλ ηῶλ λέσλ καο, θαί ηνύο ἀθαηαηόπηζηνπο πλεπκαηη-
ὁινθιεξσηηθή θύζε ησλ. ὇ αξρεγόο ἤ ηό ἡγεηηθό θά ἀλζξώπνπο, ηνύο ὁπνίνπο κεηά ἀπό πξνζέγγηζε
ἐπηηειεῖν ηῆο ὀξγάλσζεο – αἱξέζεσο εἶλαη ἀόξαηνο θαί πξνζειπηηζκό ηνύο ὁδεγεῖ ζηήλ ἀπώιεηα θαί
ἤ ἐμαηξεηηθά δπζπξόζηηνο θαί θαιιηεξγεῖηαη γη’ ζηήλ θαηαζηξνθή.
αὐηόλ ἕλα εἶδνο «ζενπνίεζεο». Ὅινη ηόλ 10. Ἀξθεηνί εἶλαη ἐθεῖλνη (ἀμηνιύπεηνη ζη’
ἀληηκεησπίδνπλ ὡο αὐζεληία, ὡο ἀιάζεηνλ, πνύ νἱ ἀιήζεηα) πνύ πέθηνπλ ζύκαηα ηῆο πξνπαγάλδαο
ἐληνιέο ηνπ πξέπεη λά ἐθηεινῦληαη ἄλεπ ζθέςεσο ἤ ηνπο, θαί ηνῦ ἔληερλνπ πξνζειπηηζκνῦ πνύ δέρνληαη
παξακηθξῆο ἀκθηζβεηήζεσο. Παξακέιεζε ἤ ἀπό ηνύο αἱξεηηθνύο, θαί ὅια αὐηά επεηδή εἶλαη
ἀλππαθνή ζηίο ὁδεγίεο ηνπ ζεσξεῖηαη πξνζβνιή ἀθαηαηόπηζηνη θαί ἀζηήξηθηνη ὡο πξόο ηήλ πίζηηλ
ἐλαληίνλ ηνῦ Θενῦ. ησλ.
Πηό ἐπηθίλδπλνη, ὅκσο, εἶλαη ὅζνη ἐμ αὐηῶλ, δξνῦλ, 11. Οἱ λενπξνζεξρόκελνη ζηήλ ὁκάδα – αἵξεζε
πνιύ ἐπηκειῶο – θακνπθιαξηζκέλνη πίζσ ἀπό βαξύ- ἀθειεῖο ὀπαδνί, ὑθίζηαληαη κηά ζπλερή θαί θιηκα-
γδνππνπο δηεζλεῖο ηίηινπο, κέ πξνζσπεῖν θνηλσληθό θνύκελε πιύζε ἐγθεθάινπ, ἕλα εἶδνο
– ἐπηζηεκνληθό – ἐθπαηδεπηηθό θαί ἀπνβιέπνπλ κε- πξνζειπηηζκνῦ, πνύ πεξλᾶ ἀπό δηάθνξα ζηάδηα, κέ
ηειηθό ζηόρν ηήλ πιήξε ἀπνθνπή ηνῦ κέινπο ἀπό ὁκάδεο αὐηέο δέλ δηζηάδνπλ λά παξαβηάδνπλ ηνύο
ηήλ θνηλσλία (ἀπνκόλσζε), ηήλ πιήξε ὑπνηαγή ηῆο λόκνπο θαί λά πξνρσξνῦλ κέ ἀπίζηεπηε εὐθνιία ζέ
ζπλεηδήζεώο ηνπ (ηπθιή ὑπαθνή), θαί ηειηθά ηήλ θάζε κνξθῆο ἐγθιεκαηηθόηεηα, ηεινῦληεο ὄρη
ἐθκεδέληζε θαί ἐμεπηειηζκό ηῆο πξνζσπηθόηεηόο ἁπιῶο κόλνλ κηθξά πιεκκειήκαηα νἰθνλνκηθνῦ ηύ-
ηνπ! ΢έ ὅζνπο ἀληηζηέθνληαη ἤ ἔρνπλ ηάζε θπγῆο πνπ, αιιά ἀθόκε θαί κεγάια θαθνπξγήκαηα, ἀθόκε
ἀπό ηήλ ὁκάδα ἤ ἀκθηζβήηεζεο, ἀζθεῖηαη ἕλα πιέγ- δέ θαί θόλνπο ἀλζξώπσλ (π.ρ. ἀλζξσπνζπζίεο πνύ
κα θαηαλαγθαζκνῦ ἀπό δεκηνπξγία δηαθόξσλ ηεινῦζαλ ζηήλ ρώξα καο νἱ ΢αηαληζηέο Καηζνύιεο
θνβηῶλ, ἕσο θαί ἄζθεζε ὠκῶλ ἀπεηιῶλ γηά θαί Γεκεηξνθάιεο) ἤ ἀθόκε λά θζάλνπλ θαί ζέ πξό-
ἀπνκόλσζή ηνπ, ἀθόκε δέ θαί γηά ηήλ ζσκαηηθή θιεζε ηπθιῶλ ηξνκνθξαηηθῶλ ρηππεκάησλ κέ
ηνπ ἀθεξαηόηεηα. πνιιά ζύκαηα, ἤ θαί ζέ πξνγξακκαηηζκό
12. Ὅιε αὐηή ἟ ἐπηρείξεζε ὑπνηαγῆο ηνῦ λένπ ὁκαδηθώλ αὐηνθηνληῶλ ἀθειῶλ ὀπαδῶλ, ηῶλ
ὀπαδνῦ θαηαηείλεη ζηόλ ἀπνθιεηζκό ηῆο δπλαηόηε- ὁπνίσλ πξνεγνπκέλσο ἔρνπλ θαηαιεζηεύζεη ηήλ
ηνο λά θύγεη ἀπό ηήλ ὁκάδα θαί λά ἀπνθαιύςεη ηά πεξηνπζία!
κπζηηθά αὐηῆο ρσξίο λά ἔρεη ἄκεζεο θαί ζνβαξέο 19. Οἱ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ἀπό ηήλ
ζπλέπεηεο ἡ δσή ηνπ. ἐγθιεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αὐηῶλ ηῶλ
13. Ἡ ςπρνινγηθή βία πνύ ἀζθεῖηαη, ἐληόο ηῆο θαηαζηξνθηθῶλ αἱξεηηθῶλ ὁκάδσλ, ἔρνπλ
ὁκάδνο – ὀξγαλώζεσο εἶλαη ἀθόξεηε ζέ θάζε κέινο ἀλεζπρήζεη ηνπο θνηλσληθνύο θαί θξαηηθνύο θνξεῖο
– ὀπαδό. ΢ηγά – ζηγά κέ ηήλ βνήζεηα θαί ςπρνθαξ- ζέ ὅιεο, ζρεδόλ, ηίο ρῶξεο ηνῦ θόζκνπ, θαί
κάθσλ – ἄλ ρξεηαζζεῖ – ὁ ὀπαδόο κεηαηξέπεηαη ζέ ἀζρνινῦληαη κέ αὐηέο, δηδάζθαινη, δηθαζηηθνί,
«ξνκπόη», κέ κία δσή ἀπνιύησο ἐιεγρόκελε ἀπό ηήλ δηεζλεῖο ὀξγαληζκνί, θπβεξλήζεηο, γνλεῖο, πνύ ἔρνπλ
ὁκάδα, θάηη ζάλ ἞ζειεκέλε θαηάζηαζε δνπιείαο ἤ ἱδξύζεη ἑλώζεηο γηά ηήλ κειέηε θαί ηήλ
ἀπόιπηνπ ὑπλσηηζκνῦ. ἀληηκεηώπηζε ηνῦ ἐπηθίλδπλνπ αὐηνῦ θαηλνκέλνπ,
αιιά θαί εἰδηθνί ἐπηζηήκνλεο, ἀθόκε θαί
14. Κάησ ἀπό ηίο ζπλζῆθεο αὐηέο, ηνῦ ἀθαηξείηαη
ὅιε ἡ ηπρόλ πεξηνπζία, ἤ ὑπνρξεώλεηαη λά ἐπηρεηξεκαηίεο.
ἐξγάδεηαη θαί λά δίδεη ηά ρξήκαηα ζηήλ ὁκάδα – 20. Ἁπό ηήλ θνηλή δξαζηεξηόηεηα θαί ζπλεξγαζία
αἵξεζε. θαί ἔξεπλα ὅισλ αὐηῶλ ηῶλ παξαγόλησλ θαί
ἑλώζεσλ ἔρνπλ ἔιζεη ζηό θῶο ἀλαηξηρηαζηηθέο ιε-
15. ΢έ ὅζνπο ἔρνπλ θάπνηα ἀθόκε ἀληίζηαζε, κεηά
πηνκέξεηεο γηά ηήλ δξάζε, ηίο κεζόδνπο, ηήλ
ἀπό ὅια αὐηά, ηνύο θαιιηεξγεῖηαη ἡ ἰδέα ηῆο
ὀξγάλσζε, πνιιῶλ αἱξεηηθῶλ – παξαζξεζθεηαθῶλ
αὐηνθηνλίαο ιόγσ ηῆο πξνδνζίαο ηῶλ ἰδαληθῶλ ηῆο
ὁκάδσλ, ὑπό ηό πξίζκα παξαβηάζεσο ηνῦ Κνηλνῦ
ὁκάδνο, ιόγσ ηῆο πξνδνζίαο ηνπ κεζζία – ἀξρεγνῦ,
Πνηληθνῦ Γηθαίνπ, θαί ηῶλ Πξνζσπηθῶλ
θαί ιόγσ ηῆο ἐπεξρόκελεο ηηκσξίαο ησλ ἀπό αὐηόλ.
἖ιεπζεξηῶλ θαί Ἀηνκηθῶλ Γηθαησκάησλ ηνῦ
Σνύο θαιιηεξγεῖηαη ἀθόκε ἟ ἐληύπσζε, ὅηη ἔμσ ἀπό
Ἀλζξώπνπ.
ηήλ ὁκάδα δέλ ὑπάξρεη «ζσηεξία».
21. ΢ηήλ βηβιηνγξαθία κπνξεῖ θαλείο λά
16. Πξόθεηηαη δειαδή γηά ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΖ ΣΡΟ-
πιεξνθνξεζεῖ ζπγθινληζηηθά γεγνλόηα, κέ παξα-
ΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ ΓΟΤΛΔΗΑ. δείγκαηα θαηαζηξνθηθῶλ ζπλεπεηῶλ θαί
Σά κέιε – ὀπαδνί παξνπζηάδνπλ – νὔησ – δηαηα- ἐγθιεκαηηθῶλ δξαζηεξηνηήησλ ηῶλ δηαθόξσλ
ξαγκέλε θνηλσληθή δσή, πιήξε ἀπνθνπή ἀπό ηίο ζεθηῶλ ὁκάδσλ – αἱξέζεσλ. Ἔηζη ζηό βηβιίν ηνῦ π.
νἰθνγέλεηέο ησλ, ηήλ κέρξη ηνῦδε ἐξγαζία ησλ, ηίο Αληώληνπ Ἀιεβηδόπνπινπ «ΝΔΟΦΑΝΔΗ΢ ΑΗΡΔ-
ζπνπδέο ησλ, θαί ὅ,ηη κέρξη ηόηε ἀγαπνῦζαλ ἤ πί- ΢ΔΗ΢ – ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΗΚΔ΢ ΛΑΣΡΔΗΔ΢ ΢ΣΟ
ζηεπαλ. Βαζαλίδνληαη ζπρλά ἀπό ἐθηάιηεο, θαί ΦΧ΢ ΣΖ΢ ΟΡΘΟΓΟΞΗΑ΢» κεηαμύ ἄιισλ πεξη-
ὁδεγνῦληαη ἔηζη ζηήλ αὐηνθηνλία εἴηε ἀπό πηώζεσλ ἀλαθέξνληαη:
ἀπειπηζία, εἴηε ἀπό ζθνπό ἐπίηεπμεο κηᾶο θαιύηε-
 Σό 1979 εἴρακε ηήλ ὁκαδηθή ηξέια ηῶλ
ξεο δσῆο.
ὀπαδῶλ ηνῦ «Νανῦ ηνῦ Λανῦ» ζηή Γνπηάλα κέ κεζ-
17. ΢’ αὐηήλ ηήλ θαηάζηαζε ηά κέιε ηῆο ὁκάδαο – ζία ηόλ Σδίκ Σδόνπλο, ὅπνπ αὐηνδειεηεξηάζηεθαλ
αἱξέζεσο κεηαηξέπνληαη ζέ ἄβνπια ὄξγαλα αὐηῆο, ρίιηνη πεξίπνπ ὀπαδνί θαί κεηαμύ ηνπο κηθξά παηδηά.
ἱθαλά λά δηαπξάμνπλ ηά κεγαιύηεξα ἐγθιήκαηα ρσ-
 Σό 1990, ζηό Μηζνύξη, ζπιιακβάλνληαη 7
ξίο δεύηεξε ζθέςε, πξόο ἐπίηεπμε ηῶλ ζθνπῶλ ηῆο
ὀπαδνί ηνῦ Σδέθξη Λάλγθηνλ, ἱεξσκέλνπ ηῆο
ὀξγάλσζεο, θαί, κάιηζηα, ζηό ὄλνκα ηνῦ Θενῦ, ἤ γηά
«἖θθιεζίαο ηῶλ Ἁγίσλ ηῶλ Σειεπηαίσλ Ἡκεξῶλ»,
ηήλ ζσηεξία ηῆο ἀλζξσπόηεηνο!
κέ ηήλ θαηεγνξία ηῆο ηειεηνπξγηθῆο ζπζίαο πέληε
ἀηόκσλ.
Γ. Ζ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΧ΢  Σό 1991, ζηό Πόξηιαλη, ζπιιακβάλνληαη
ΔΚΓΖΛΧΝΔΣΑΗ ὀθηώ κέιε ηῆο «Ἀζιεηηθῆο ἖θθιεζίαο», ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλνπ θαί ηνῦ ἀξρεγνῦ ηεο, Ἔιληηηδ Μπξά-
νπαλη, κέ ηήλ θαηεγνξία ηῆο δνινθνλίαο ἑλόο
18. Πξόο ἐπίηεπμε ηνῦ ζαηαληθνῦ ησλ ζθνπνῦ, νἱ
θνξηηζηνῦ 8 εηώλ, θαί γηαηί ὑπνρξέσζε ἄιια παηδηά
λά δνῦλ ζέ θαηάζηαζε δνπιείαο. Δ. ΔΠΗΛΟΓΟ΢ - ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ
 Δἶλαη γλσζηά ηά γεγνλόηα ηῆο Παιιήλεο θαηά
ηό ἔηνο 1993, ὅπνπ εἴρακε 2 ἀλζξσπνζπζίεο 22. Ὑπό ηήλ ἐπίδξαζε ζύγρξνλσλ γεσπνιηηηθῶλ
(΢αηαληζηέο Καηζνύιεο, Γεκεηξνθάιεο, Μαξγέηε). ἐμειίμεσλ, θαί ηήλ ςήθηζε ζύγρξνλσλ λόκσλ, πνύ
 Σό 1993, ζηή Ρσζία ηό δεῦγνο Γηνύξη Καβν- εὐλννῦλ ηό θαηλόκελνλ ηῶλ θαηαζηξνθηθῶλ
λόρνθ θαί Μαξία Σζβηγθνύλ (Μαξία Νηέβη Χξηζηόο) παξαζξεζθεηῶλ, ζά ἀπνηεινῦζε ηειείσο ιαλζαζκέ-
θαινῦζαλ ηνύο ὀπαδνύο ηνπο ζέ ὁκαδηθή λνλ ζπκπέξαζκα, ὡο Χξηζηηαλῶλ ὆ξζνδόμσλ, θαί
αὐηνθηνλία. ΢ηίο 14 Ννεκβξίνπ ἐπξόθεηην λά γίλεη ἟ ὡο ἖θπαηδεπηῶλ, θαί ὡο ἁπιῶλ Γνλέσλ, ὅηη – ηάρα –
γεληθή θξίζε. ΢ηή Ρσζία ιέγεηαη ὅηη ἔρνπλ 144000 ηό θαηλόκελνλ ηῶλ θαηαζηξνθηθῶλ παξαζξεζθεηῶλ
ὀπαδνύο θαί ἀπξνζδηόξηζην ἀξηζκό ζέ ἄιιεο θαί ἟ δξαζηεξηνπνίεζή ησλ, ἔρεη θσπάζεη… Σό
ἀλαηνιηθέο ρῶξεο. ἐληειῶο ἀληίζεηνλ ζπκβαίλεη ζηήλ πξαγκαηηθόηεηα!
 Σό 1993, ζηό Γνπάθν ηνῦ Σέμαο, ὁ Νηέηβηλη 23. Καηόπηλ ὅισλ αὐηῶλ, ηό Δὐξσπατθό Κνηλν-
Κνξξέο, «πξνθήηεο ηῆο αἰώληαο ζσηεξίαο» θαί βνύιην θαί ηό ΢πκβνύιην ηῆο Δὐξώπεο, ἀιιά θαί
«κεηελζάξθσζε ηνῦ Χξηζηνῦ» ὁδήγεζε ηνύο δηάθνξνη ἄιινη Γηεζλεῖο ὆ξγαληζκνί, κέ εἰδηθά ςε-
ὀπαδνύο ηνπ ζηήλ θαηαζηξνθή: 95 ἄηνκα θάεθαλ θίζκαηα θαί ὁδεγίεο, θαινῦλ ἐδῶ θαί πνιιέο δεθαε-
δσληαλά, κεηαμύ αὐηῶλ θαί 17 παηδηά. ηίεο ηά Κξάηε – Μέιε ηῆο Κνηλόηεηαο ἤ ηῶλ
 Σό 1994 ζηήλ ἗ιβεηία θαί ζηόλ Καλαδᾶ ὆ξγαληζκῶλ αὐηῶλ, γηά ηήλ ἀπό θνηλνῦ
«αὐηνθηόλεζαλ» πάλσ ἀπό 50 πηζηνί ηνῦ Luc Juret ἀληηκεηώπηζε ηνῦ ὅινπ πξνβιήκαηνο.
«κεζζία ηνῦ Σάγκαηνο ηνῦ Νανῦ ηνῦ Ἥιηνπ». 24. Ἡ ἖θθιεζία καο, ἐληείλνληαο ηό Πνηκαληηθό
 Σόλ Μάξηην ηνῦ 1995 ἟ «Κνηλόηεηα ηῆο ηεο Ἔξγνλ θαί ηήλ δηαθώηηζε ηνῦ Λανῦ, θξνλεῖ ὅηη
Ὑπέξηαηεο Ἀιήζεηαο» (Αum Shinri Kyo) ηνῦ γθνπ- νἱ ἀδειθνί καο, Χξηζηηαλνί ὆ξζόδνμνη, ρξεηάδνληαη
ξνύ Shoko Asahara θόλεπζε 10 ἄηνκα θαί ηξαπκάηη- πεξαηηέξσ πιεξνθόξεζε θαί βνήζεηα, γηά λά
ζε 5000 ἄιινπο ἀλύπνπηνπο πνιίηεο δηνρεηεύνληαο ἀληηιεθζνῦλ αὐηέο ηίο ἐπηθίλδπλεο ὁκάδεο, θαί γηά
δειεηεξηῶδεο ἀέξην ζηό κεηξό ηνῦ Σόθπν. Καί ὅια λά πξνθπιαρζνῦλ ἀπό ηίο κεζνδεπκέλεο παγίδεο
αὐηά εἶλαη πιεξνθνξίεο – ἐλδεηθηηθῶο – κόλνλ ἀπό ηνπο, πνύ ἀπεηινῦλ ηήλ θνηλσλία θαί ηόλ πνιηηη-
κία πεγή, ἕλα βηβιίν ηνῦ π. Ἀληώληνπ ζκό καο.
Ἀιεβηδόπνπινπ. ἖πηκέιεηα:
Κώζηαο ἖ι. Πεηξόπνπινο
η. Γηθεγόξνο παξ’ Ἀξείῳ Πάγῳ