You are on page 1of 3

6/17/2019 மைழந ேசக : ெச ைனய ஒ மாதி -இ தமி திைச

மைழந ேசக : ெச ைனய ஒ


மாதி

2 1

Published :  17 Jun 2019  07:59 IST


Updated :  17 Jun 2019  10:17 IST

ெச ைன ெகார கட த 30 ஆ க ேமலாக வ மைழநைர ேசக வ

ஆ .ரமண க, சைம க, ள க, ண ைவ க, ேதா ட ைத பராம க என வ


அைன ேதைவக மைழநைரேய பய ப திவ கிறா . ெச ைன ெப நகரேம

த ண காக அ ல ப இ த ேநர தி , ரமண ய வ ஒ ெசா த ண ட


ெவள ய லி வா கவ ைல. மிக கியமாக, மைழந ேசக ப வ ைளவாக ெவ 20 அ
ஆழ தி இ த ேகாைடய ைவயான ந தாராளமாக கிைட கிற ரமண ய வ

கிண றி !

ஆ .ரமண ஓஎ ஜிசிய பண ஓ ெப ற அதிகா . அவர மைனவ எ .வச தா, காதார


ைறய ஓ ெப ற உய அதிகா . வ ேலேய மைழந ேசக அைம ைப உ வா கிய

ப றி பகி ெகா டன . ‘ெச ைனய 1988- க வற சி ஏ ப டேபா ெப அவதி


ஆளாக ேந த . அ த ேநர தி தா மைழந ேசக றி ேயாசி க ஆர ப ேதா .

தாமதி காம உடன யாக அைத ெச ேதா . வ வசதி வா ய வழ கிய எ க வ


ெமா ைட மா ய , மைழநைர ேசக அைம கைள ஏ ப திேனா . ெதாட க தி
ேசக த மைழந உ த ைம , இ ச இ த . ப ன , மைழநைர ைறயாக

திக பத கான ஏ பா கைள ெச த பற , ைவயான ந கிைட த . அ த


இ வைர ஒ ெசா த ண ட வ ைல ெகா வா கவ ைல’!

இலவச ஆேலாசைன

https://tamil.thehindu.com/opinion/columns/article27961250.ece?utm_source=HP&utm_medium=hp-tsothers 1/4
6/17/2019 மைழந ேசக : ெச ைனய ஒ மாதி -இ தமி திைச

ரமண - வச தாவ வ ெமா ைடமா ய 5 ஆய ர லி ட ெகா ளள ெகா ட மைழந

ேசக ெதா , அைத திக ேசமி ைவ பத 4 ஆய ர லி ட ெகா ளள

ெகா ட ம ெறா ெதா அைம க ப ளன. இர ெதா கள ேசமி த ேபாக


மத ள மைழந , வ கிண றி ேசக க ப கிற . இத ல வ ேதைவயான

ந ஆ வ கிைட கிற .

மைழந ேசக ப ஏ ப ட ஆ வ ைத ெதாட ‘ெரெம ேச டப ர ’ எ ற

அைம ைப ெதாட கிய ரமண , அ றி ெபா ம க ப ேவ நி வன க


இலவச ஆேலாசைனகைள வழ கிவ கிறா . இ வைர வ க , கைடக , வண க நி வன க ,

க வ நிைலய க உ ள ட 2,000- ேம ப ட நி வன க மைழந ேசக

க டைம க ஏ ப வத ஆேலாசைனக வழ கி ளா . ஒ ெவா வ மைழந


ேசக க டைம கைள உ வா கி, ைறயாக பராம தா த ண ேதைவகைள

யமாகேவ திெச ெகா ள எ கிறா ரமண . ஒ ெவா க ட தி மைழந

ேசக அைம க டாய எ தமிழக அர வலி திய ப ற ட, இ அத

அவசிய ைத அைனவ உணரவ ைல. தமிழக வ த ண ப றா ைறைய

எதி ெகா ள நிைலய , ரமண ய வ மைழந ேசக ஒ மாதி யாக


திக கிற . ேம , மர வள ேபா ; மைழ ெப ேவா எ பத இண க ஏராளமான

மர கைள வள ளா . ெசா ல ேபானா , மர க ம திய தா அவ வ

அைம தி கிற .

அல சிய டா

‘மைழந உய ந ’ எ ற வாசக ைத ேப , லா ேபா ற வாகன கள பா ெகா தா

இ கிேறா . ஆனா , இ ேபா தா அ ந மனதி ஒலி க ஆர ப தி கிற . அைன

க ட கள மைழந ேசக க டைம அைம க ேவ எ 2003- உ தரவ டா


அ ைறய த வ ெஜயலலிதா. அத ேபாதிய வரேவ இ லாத நிைலய ெச ைன

ம ம லாம , தமி நா வ உ ள ைச வ த மாள ைக வைர அைன

க ட கள மைழந ேசக க டைம க டாய எ சிற அரசாைண

ெவள ய ட ப ட .

ெதாட , 2004- ெச ைன ந வா ய , ெச ைன ெப நகர வள சி ம (சிஎ ஏ),

ெச ைன மாநகரா சி ட இைண சில நைட ைறகைள அம ப திய . அத ப , திதாக

க ட ப க ட க , அ மா ய க அ மதி ேகா வ ண ப ேபா ,

அதி மைழந ேசக க டைம ப றி றி ப ட ப தா ம ேம க ட அ மதி

வழ வ எ ெத வ க ப ட . 300 ச ர அ த 1 ல ச ச ர அ பர பளவ

க ட ப வ க உ ள ட அைன க ட க திதாக ந ம கழி ந


இைண ெப வத அ த க ட கள மைழந ேசக க டைம ஏ ப திய க

ேவ எ வலி த ப ட .

மைழநரா நில த ந அள ம தர ேம ப பைத நக ப ேவ ப திகள

உ ள 759 கிண கள ேம ெகா ள ப ட ந ம ட ம ந தர ப றிய ஆ க


உ திெச தி கி றன. ஒ ெவா ஆ ப வமைழ பாக மைழந ேசக

க டைம கைள ப ேசாதி , அவ றி உ ள ைறகைள நிவ திெச ய , ேதைவ ப டா

ேம ப த ெச ைன ந வா ய இலவசமாக ஆேலாசைன வழ கிவ கிற .

ஆனா ட, ெச ைனய த ேபா 12% க ட கள ம ேம மைழந ேசக க டைம

ஏ ப த ப கிற .

https://tamil.thehindu.com/opinion/columns/article27961250.ece?utm_source=HP&utm_medium=hp-tsothers 2/4
6/17/2019 மைழந ேசக : ெச ைனய ஒ மாதி -இ தமி திைச

ஏ அவசிய ?

ப வமைழ தவ வதா மைழயள ைறவதா அ க த ண த பா ஏ ப கிற .

அ த ேநர தி ஆ ழா கிண க ல நில த ந அள அதிகமாக உறி ச ப கிற .

அதனா , ந ம ட ெவ வாக ைற ந தர ைறகிற . கட ந உ அபாய

ஏ ப கிற . இைத த , ந வள ைத அதிக க ேவ ெம றா , மைழந ேசக ேப


எள ைமயான வழி ைற.

மைழநைர ெதா கள ேச ைவ ேதைவ ேக ப உபேயாகி கலா . மைழநைர மி

ெச தி ந வள ைத அதிக கலா . ெச ைன மாநக சராச மைழயள 1,200 மி லி

ம ட . ஒ ச ர அ ய ஓரா 113 லி ட அள மைழந கிைட கிற . இ ேபால ஒ


கிர (2,400 ச ர அ ) உ ள வ 2 ல ச 71 ஆய ர 200 லி ட வைர கிைட .

இதி , 60% எ ற அளவ 1 ல ச 62 ஆய ர 720 லி ட மைழநைர மி ெச தினாேல

ேபா . த ண த பா ைட றி மாக தவ கலா . ெச ைன ேபா ற கடேலார

நகர கள ந ம ட ைத பா கா க மைழந ேசக ைற மா றாக எ இ ைல.

- .ெச வ மா ,

ெதாட : selvakumar.t@thehindutamil.co.in

Limited Period Only •


1Dlr6lUOID BOOK
Rs.500/- t;uSl!i5 5D6ll NOW
+Shipping Charges

https://tamil.thehindu.com/opinion/columns/article27961250.ece?utm_source=HP&utm_medium=hp-tsothers 3/4