You are on page 1of 7
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE . NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATH DE URGENTA __ EXEMPLAR NR.1 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATIL DE URGENTA NR. 2.404.178 CONSTANTA 18.03.2015 Inspectoratul pentru Situajii de Urgenit “Dobrogea al judejului Constanja De acord.Ro; rroba, SEF SERVIC{U LOGISTIC LT.COL, e ow PAUL CAIET DE SARCINI (PRIMA ETAPA) . PRIVIND LICITATIA PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE IN VEDEREA VALORIFICARII UNUI CAINE DE SERVICIU 1, OBIECTUL LICITATIEL Inspectoratul pentru Situatii de Urgent “Dobrogea”al judetului Constanga scoate Ja vanzare prin licitafie publick deschisd cu strigare, prima ctapa, in vederea valorificdrii unui caine de serviciu din rasa ciobinese german. 2. CANTITATEA OFERITA SI PRINCIPALELE CARACTERISITICI DE IDENTIFICARE x Numele cainelui de serviciu | Data nasterii | Locatia céinelui de serviciu 1 PAZA (sex feminin) 04.04.2012 CONSTANTA 3, PRETUL DE PORNIRE A LICITATIEL Cainele de serviciu PAZA : 5.790,40 lei ; Valoarea saltului de supralicitare este de 5% din pretul de pornire al licitatiei, NESECRET. ‘Sada Mites ce Baran on 110. 241, 6173802461731 it 8 eal grass oogca olin 66342 sa ONES Prine I ins | Plata se va face conform contractului de vanzare — cumparare, prin virament, din contul cumparatorului in contul vanzatorului RO. , deschis la Trezoreria Constanta. 4, MODALITATEA DE PLATA 5. DOCUMENTELE $I TERMENUL LIMITA DE PREZENTARE A ACESTORA DE CATRE PARTICIPANT LA LICITATIE in conformitate cu H.G. nr, 81/2003 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desf%gurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din | functiune, precum gi a celor scoase din rezervele proprii aflate in administrarea M.A.L. cu modicirile si completatile ulterioare si a Instructiunii nr. 167/209 privind scoaterea din funcfiune, valorificarea si casarea bunurilor in unititile M.A.L, participantii la licitatie vor prezenta urmatoarele document: - dovada constituirii garantiei de participare ; ~ copie dupa certificatul de inmatriculare in Registrul Comertului sau, dup caz, de pe certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor gi Fundatiilor gi de pe Codul Fise pentru persoane juridice, iar pentru persoane fizice copie de pe actul de identitate ; - _ declaratia de acceptare a modelului contractului de vanzare-cumpirare. Data limit’ pana la care se pot depune documentele de calificare in vederea admiterii pentru participarea la licitatie este 31.03.2015, ora 15. Licitatorul va pierde garantia de participare in urmitoarele situatii: ~ fiind cfstigltorul licitatiei, nu se prezint& pentru semnarea contractului de vanzare-cumpirare in termen de 10 (zece) zile de la data licitatiei sau in termen de 5 (cinci) zile de la solufionarea eventualelor contestatii; ~ nu oferd fn timpul desfisurarii licitatici cel pufin pretul de pornire. Garanfia de participare la licitatie se restituie licitatorilor care nu au adjudecat bunuri sau care nu s-au prezentat la licitatie, in termen de maximim 15 (cincisprezece) zile lucritoare de la data desfagurarii acesteia, 6. DATA SI LOCUL DE DESFASURARE A LICITATIEL Licitafia se va desftigura pe data de 07.04.2015, ora 11:00. Daci nu se intrunesc conditiile de tinere a licitafiei, aceasta se va repeta pe data de 24.04.2015, ora 11:00, iar etapa a Ill-a, dact se impune, se va desfagura in data de 30.04.2015, ora 11:00. Locul de desfaisurare a licitafiei este sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgent “Dobrogea” al judejului Constanta, strada Mircea cel Batran nr.110, Constanta, Pentru alte detalii, se pot contacta urmiitoarele persoane : - detalii tehnice : Cpt. Sisea Viorel : tel. 0241/665523, int. 27104 ; - detalii privind licitatia : Mr. Donose Cristina, tel. 0241/665523, int 27152 ; NESECRET ‘Seda Mica cel Baran 110, ef, 0241, 6173802462732 in 108g tp Dincbrogen i 61634! pol 996 Pein? din 7. MODUL DE DESFASURARE A LICITATIET Licitajia se va desfigura in conformitate cu H.G. nr. 81/2003 pentru aprobarea regulamentului privind orgenizarea si desftisurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum gi a celor scoase din rezervele proprii aflate in administrarea M.A.I. cu modificirile si completérile ulterioare si a Instructiunii nr. 167/2009 privind scoaterea din functiune, valorificare si casarea bunurilor in unitatile MAL astfel : 7.1. Licitatia se desfigoar’ pentru vanzarea edinelui de serviciu previzut la punctul 2, sub conducerea comisiei de licitatie, in ziua gi la ora stabilit® pentru inceperea ieitatiei. In cazul in care sunt minim doi participanti calificati, pregedintele comisiej anunfé obiectul licitafiei, face prezenfa participantilor si constatA daci sunt indeplinite condiiile legale pentru desfisurarea acestei Presedintele licitafiei anunf& obiectul licitat si pretul initial de vanzare de la care pomeste strigarea si precizeazi saltul de supralicitare stabilit. 7.2. Participantii 1a licitatie vor prezenta oferta de pref prin strigare. Oferta trebuie si respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitafiei. Pregedintele comisiei de licitafie anunfé tare gi clar suma oferité de licitator, Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigd o sum mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunga adjudecarea licitafiei in favoarea participantului care a oferit ultima sum. 7.3. Dupi ce presedintele comisiei de licitatie anunfé verbal castigatorul, se declara inchisa licitafia. La terminarea licitafiei se intoemeste un proces-verbal, care se semneazii att de citre comisia de licitafie, ct si de cdtre toti participantii care au licitat. 7.4. Procesul-verbal impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei se arhiveaza la sediul unitagii organizatoare. 7.5. Eventualele contesta{ii formulate de participantii la licitafie se depun la sediul unitijii care a organizat licitatia, in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia, Unitatea este obligata si solutioneze contestatiile in termen de 5 zile lucritoare de la depunerea acestora, 76. in cazul in care la licitatie nu s-au prezentat cel putin doi licitatori, iar singurul licitator prezent are o oferti corespunzitoare, comisia adjudecd bunul in favoarea acestuia la preful initial. in cazul in care nu s-a prezentat nici un licitator,licitafia se va repeta conform datelor precizate la punctul 6. 7.7. Caietul de sarcini se pune la dispozitia solicitantilor, cu cel putin 10 zile lucritoare, inainte de data desf¥surarii licitafiei. 7.8. Licitatorul are obligatia si examineze instrucfiunile, formularele, termenii si specificafiile din documentele licitafiei, iar in cazul fn care are nevoie de Limuriri asupra documentelor prezentate, le soliciti in scris organizatorului licitafiei. Organizatorul licitatiei notifica in scris modificdrile documentelor licitagiei conform solicitérilor primite, inainte de termenul limits de depunere a documentelor de catre licitatori. 7.9. Omiterea vreunei informatii previzte in documentele licitafici sau prezentarea unor documente necorespunzatoare, fata de cele stabilite prin caietul de sarcini, determina desclaificarea licitatorului respectiv. 7.10. Comisia de licitatie va analiza documentele prezentate, cu doua zile inainte de inceperea licitatiei si va intocmi lista cu ofertanfii acceptati, excluzdnd de la . NESECRET ‘Se Mice ced Batam ny, 10, 0241, 61738/024 617342 eer gete@abosen i 616 ont! SH Prgine3 ind