You are on page 1of 16

Nieuwsbrief belangenvereniging

ouderen Stadsdeel Laak


De Laakse Lente

Met in dit nummer: Juli 2019


• Zomeractiviteiten boek 2019
• Mark Rutte
• "Alles komt goed show" met Peter Heerschop
• Het jaarlijkse feest van Leo en Netty
OUDERENBELANGENVERENIGING Secretariaat: Hil Plugge
“DE LAAKSE LENTE” Adres secretariaat:
De Genestetlaan 154,
2522 LS, Den Haag
Telefoonnummer 070-3989636
06-52307313
Emailadres: secretariaat
l.olffers@ziggo.nl
Bankrekeningnummer
NL52ANNBNA0444305408
Juli 2019 Website: www.delaakselente.nl

Lieve mensen, Staalduinen van AFEdemy, om nu in


oktober een groep buitenlandse ouderen
Wat zijn wij weer blij dat we U een nieuw uit te nodigen in onze huiskamer, en daar
infoblad kunnen toesturen. Wat ben je ons voorbeeld mogen tonen wat wij alle-
ontzettend blij dat ons huiskamerproject al maal ondernemen voor ouderen.
zolang een succes is en wat super dat je
steeds meer voor zoveel ouderen iets mag Natuurlijk ons zomeractiviteiten boek –
blijven betekenen en je beseft dat dit ons infoblad – ons veiligheidsboek en
vooral komt door de kleinschaligheid van veiligheidssticker overhandigen en
ons project. Er geen week voorbijgaat dat helemaal mooi dat TV West een docu-
je, je zorgen maakt over onze ouderen en mentaire maakte van ons project en wij
je keer op keer merkt hoeveel dit voor hen dus met een paar DVD's kunnen laten
betekent. zien dat het allemaal echt plaatsvindt.
In ons infoblad kunt u ook lezen dat wij
Ook enorm blij bent dat De Laakse Lente van enkele hele mooie mensen, die wij al
met Netty – Hil – Simon een schitterend zo lang kende en enorm mooie herinne-
bestuur hebben, gezegend zijn met ringen aan hebben, helaas afscheid van
schitterende lieve vrijwilligers die nooit iets moesten nemen en wat ben je dan een
teveel zijn, altijd kunnen rekenen op John gelukkig mens dat je weet dat Alie van
Zwennes en Manja van Zon. Wat ook Ruiten en Nel v.d Kraats natuurlijk met
super is, is het gegeven dat ons netwerk verdriet en prachtige herinneringen met
zo mooi is, wij als voorbeeld van Ingrid kinderen en kleinkinderen verder gaan en
Meijering van de organisatie Getoud zij beide super blij zijn met de Laakse
benaderd werden om met een groepje Lente.
ouderen de installatie van Joost van Hoof
als lector van de Haagse Hoge School bij Ook was het bestuur van de Laakse Lente
te wonen, die zich op allerlei manieren ontroerd afscheid te moeten nemen van
gaat bezig houden met het onderwerp Fred Karremans van slagerij Scholtes uit
Ouder worden in de Stad. De Laakse oud Rijswijk die de Laakse Lente altijd een
Lente heeft voor de tweede keer een warm hart toe droeg en heerlijke vleeswa-
uitnodiging ontvangen van Willeke van ren schonk.

Juli 2019  3
Riet Ruitenburg, 98 jaar heeft ons laten steund door het Fondsen 1818 – RCOAK
schrikken!!!!!!!!!!!!! Zoon Gerard belt ons – het Sluyterman van Loo Fonds – het
in paniek op dat Riet onmiddellijk naar Oranjefonds, de stichting Levi Lassen en
het ziekenhuis gebracht wordt onder zeer door subsidie gemeente Den Haag.
zorgelijke omstandigheden. De volgende Natuurlijk zijn we HVV Laakkwartier met
dag weer zoon Gerard aan de lijn dat onze Ineke Nulle en andere vrijwilligers
Moeder na een nacht Antibiotica weer weer super dankbaar dat zij ons weer
naar Onderwatershof is gebracht, geheel willen ontvangen.
genezen. Ik kan het niet geloven en als
Leo direct Riet opzoekt zit onze Riet weer Zomeractiviteiten boek 2019.
heerlijk in haar eigen stoeltje of er niets
aan de hand is. U kunt het boek afhalen op de
Riet hoopt op 8 augustus 99 jaar te wor- Genestetlaan 154 of kijk op onze
den en hopen wij dat velen van u haar schitterende website
een verjaardagkaartje willen sturen. www.delaakselente.nl waar hij op staat
Adres Huize Onderwatershof van Vre- afgedrukt.
denburchweg 26 kamer 307 2282 SH.
Zijn Netty en Leo beide heel trots, dat Dank allemaal voor veel liefde –
onze kleinzoon Julian op dit moment drie vriendschap en vertrouwen al zoveel
maanden stage loopt in Buenos Aires om mooie jaren.
daar kinderen in de sloppenwijken Engels
en sporten te leren. Wij staan nu voor de Namens bestuur – vrijwilligers
zomeractiviteiten 2019 dit jaar onder- Leo Olffers voorzitter.

Project Laakse Lente is zo bijzonder waardevol als mens

De contacten en activiteiten van ons dan afsluiten met een gezamenlijke lunch
project van de Laakse Lente blijft zo geeft dat zoveel voldoening. Tussendoor
bijzonder mooi om te ervaren en geeft je brengen wij een bezoekje aan Bep
als mens zoveel moois in het leven. Schmidz in Gouda en als je dan dat glun-
Natuurlijk al die mooie ontmoetingen in derende gezicht ziet, wekelijks even bij
onze huiskamer zijn helemaal te gek. Te Riet Ruitenburg langsgaan in de Onder-
mogen merken dat je echte vriendschap- watershof en Netty en Leo dan ook direct
pen hebt met vele mensen. Als wij op bij Cees Pak langsgaan, ben je dolgeluk-
donderdag 7 februari onze eerste activiteit kig om ook deze lieve ouderen weer even
bloemschikken organiseren op HVV te zien. Je er even voor gaat zitten als die
Laakkwartier en je ziet een prachtige lieve Tineke Stallinga uit Mariahoeve je
groep ouderen, onder leiding van onze meerdere A-viertjes met de handgeschre-
Anneke, echt schitterende bloemstukjes ven teksten stuurt en tot uitdrukking
maken en alleen maar blije gezichten en brengt hoeveel wij voor haar betekenen.

4  De Laakse Lente
Dan is het alweer tijd om op donderdag 7 meemaakt, maar wat blijft het bijzonder
maart natuurlijk onder leiding van onze waardevol als je soms ouderen mag
lieve Anneke een schitterende creaoch- bijstaan en je merkt hoe blij zij zijn dat je
tend te organiseren op HVV Laakkwartier ook maar iets voor hen kan doen. Waar
en je echt onder de indruk raakt wat een het bestuur van de Laakse Lente dag en
supermooie dingen de ouderen maken nacht van genieten is het gegeven dat wij
en natuurlijk weer samen aan een heer- schitterend vrijwilligers hebben waar je
lijke lunch zit waar Netty een super lek- altijd op mag rekenen net als die mooie
kere soep gemaakt heeft. Tussendoor vrijwilligers van HVV Laakkwartier.
komt directeur van OCW Gerben Hage- Lieve mensen ik hoop dat dit infoblad
naars thuis langs, wat weer een super- weer velen inspiratie geeft om samen iets
mooie middag oplevert en de Laakse van onze samenleving te maken.
Lente enorm blij is dat onze gemeente
Den Haag ons project waardeert en Heel veel liefs namens ons bestuur en
ondersteund. Natuurlijk weten wij, dat schitterende vrijwilligers,
een ouderenproject niet alleen maar leuk Leo en Netty.
is en je soms ook hele droevige zaken

Wat een schitterende uitvinding de


Mobiele telefoon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Netty en Leo hebben er nooit zo bij stil Mexico en als wij een familie bijeenkomst
gestaan, maar wat een mooi en waarde- hebben in Scheveningen bij onze oudste
vol apparaat is de Mobiele telefoon. Onze dochter, zitten wij met de hele familie via
kleinzoon is zoals vele weten voor zijn de mobiel met kleinzoon en kleindochter
studie voor drie maanden naar de slop- met de baby in haar armen een gesprek
penwijken op stage Buenos Aires. Ja, als te voeren hoe de bevalling is verlopen,
oma en opa gunnen wij onze Julian deze kunnen wij dit lieve stel een voor een in
unieke kans natuurlijk van harte om deze beeld feliciteren. Nu onze kinderen en
ervaring op te doen. Maar nu wij weke- een paar kleinkinderen op vakantie zijn in
lijks via de mobiel foto’s en filmpjes zien het buitenland worden wij dagelijks op de
hij keer op keer laat horen en zien hoe hij hoogte gehouden met leuke foto’s. De
het fantastisch vindt om dit alles te erva- reden dat ik vandaag tweede pinksterdag
ren en hij laat blijken hoe erg hij het vindt dit stukje schrijf is dat onze lieve oudere
hoe kinderen in deze sloppenwijken Joyce Dalloesingh ons een prachtige mail
leven is heel ontroerend om als grootou- stuurt met lieve groetjes en laat weten
ders te ervaren. ons even te missen en dat is dus weder-
zijds en bedenkt van hoeveel onschat-
Ja, de helft van drie maanden stage zit bare waarde het uitvinden van de mobiel
erop en we gaan natuurlijk nu al uitkijken is.
naar onze mooie kleinzoon. Kort geleden
werd een achterkleindochter geboren in Netty en Leo

Juli 2019  5
Wat kan vrijwilligerswerk toch mooi zijn!!!!

In ons vorige infoblad kon u dus al


lezen hoe onze Burgemeester
Pauline Krikke ons huiskamerpro-
ject bezocht. Hierna kwam wet-
houder Kavita Parbhudayal langs
om kennis te maken en daarna de
directeur OCW Gerben Hage-
naars, die ons een dag later
schreef hoe het bezoek hem
geïnspireerd had en onderweg
terug naar het Spui dacht: daar
doen wij het nu voor.

Op donderdag 14 maart waren Netty en Leo weer uitgenodigd door de Leyden Academy
om weer aan een mooie groep mensen uit ons hele land uitleg te geven over ons huiska-
merproject, net als wij nu ook op 29 april een lezing mochten geven in Rijswijk om ons
project uit de doeken te doen.
Soms is ook een vrijwilliger even uit het lood geslagen als iemand roept dat je voor eigen
rechter moet spelen en helemaal als Premier Mark Rutte die uitspraak doet, dan kan Leo
het niet laten hem direct een brief te schrijven dat Leo enorm teleurgesteld is dat hij dit als
premier van Nederland uitroept, want waar gaan we dan heen met onze samenleving.
Maar dan valt op 21 februari een schrijven bij ons in de brievenbus van Premier Mark
Rutte.

“Dank voor uw brief. Goed dat u mij geschreven hebt. Het spijt mij dat mijn opmerking over
relschoppers tijdens de jaarwisseling u zo geraakt heeft. Dit was uiteraard niet mijn bedoe-
ling. Zoals u terecht stelt, heb ik in deze mijn zorgen en vooral mijn emotie het woord laten
voeren. Overigens heb ik aansluitend meteen gesteld dat voor eigen rechter spelen uiter-
aard niet kan in onze samenleving.”

Vriendelijke groet, De Minister-President


Minister Algemene Zaken
Mark Rutte

Ja, als beleidsmakers op deze manier omgaan met vrijwilligers en het motto waar Leo
zich al zolang sterk voor maakt ”Samen zijn wij Sterk” waarmaken krijgen wij echt een
supersamenleving!!!

6  De Laakse Lente
Lieve mensen omarm elkaar!

Lieve mensen omarm elkaar!


Door vele dingen die je als mens meemaakt staat Leo stil, hoe belangrijk het is dat je
bijvoorbeeld een prachtige partner aan je zijde hebt en hoe mooi en waardevol het is
bevriend te mogen zijn met zoveel mooie mensen om je heen en je zo makkelijker om kan
gaan met teleurstellingen. Hoe mooi het is dat je nu, mensen tot op hoge leeftijd, nog
dagelijks ziet genieten van en met elkaar. En je beseft hoe mooi dat is. Je merkt helaas
ook hoeveel mensen niet leuk op hun jeugd kunnen terugkijken en nu dus op hoge leeftijd
hier nog steeds met verdriet op terug kijken. Leo heeft hier ook veel last van en juist Netty
kijkt nu nog steeds met veel plezier terug op haar jeugd.

Lieve mensen

Daarom schrijft Leo dit stukje nu, in de hoop, dat vele ouderen juist de contacten met
zoveel mooie mensen om zich heen koesteren.
De vriendschap, liefde en vertrouwen die je nu van zoveel mensen mag ontvangen, koes-
teren en omarmen en je zo veel makkelijker om kan gaan met je verleden. Koester de
contacten met je kinderen die echt om je geven – koester de contacten met de vele men-
sen, die voortdurend blijk geven dat zij om je geven en aanvaard dat nu eenmaal geen
mens volmaakt is.
Leo Olffers

Juli 2019  7
Afscheid van slager Fred Karremans van slagerij Scholtes

Op nog jonge leeftijd van 52 jaar is


Fred Karremans overleden van slagerij Scholtes
in de Schoolstraat in Oud Rijswijk. Voor het
project van de Laakse Lente toonde Fred altijd
veel belangstelling en heeft vele jaren tijdens
de zomeractiviteiten ons ondersteund en schonk
hij ons altijd daarnaast een waardebon.
De Laakse Lente heeft namens alle ouderen het
condoleance boek getekend en een bijdrage
gestort in de collectebus aan de stichting voor
maag-, slokdarm- en darmonderzoek. Wij wensen
zijn vrouw, kinderen, vader en personeelsleden
veel sterkte om het verlies van Fred, een zeer
warm persoon, te verwerken.

Fred bedankt dat je ons ouderenproject een warm hart


toedroeg.

Leo Olffers

Allerliefste Alie – kinderen - kleinkinderen

Liefde – Vriendschap en Vertrouwen,


Deze woorden breng ik al veel jaren naar
voren en deze woorden heb ik al heel lang
mogen ervaren in mijn vriendschap met
onze lieve Jan van Ruiten. Altijd blij als je
even langs kwam was Jan, altijd blij als hij
ons weer zag. Met heel veel humor ont-
moette je altijd Jan en oh wat was Jan
gelukkig met zijn Alie. Jan zette zich in als
straatvertegenwoordiger omdat hij ook zo
graag in een schone gezellige buurt woon-
de.
genoot hij samen met zijn Alie van alle
De allereerste die zich aanmeldde met zijn activiteiten en reisjes. Helaas liet de ge-
Alie als lid van de Laakse Lente en wat zondheid van Jan hem al lange tijd in de

8  De Laakse Lente
steek en kan je niet anders dan vaststellen dat dit voor
Jan zelf – Alie - kinderen en kleinkinderen wel een
mooi moment is om afscheid te nemen van dit aardse
bestaan. Lieve Alie weet dat je altijd, net als voorheen,
kan rekenen op Netty en Leo en natuurlijk gaan we Jan
allemaal enorm missen.

Jan bedankt voor de jarenlang vriendschap


Rust zacht.

“Alles komt goed show” met


Peter Heerschop

Netty en Leo – De Laakse Lente, hadden


het verzoek gekregen om gasten te zijn
voor de “Alles komt goed show” van Peter
Heerschop georganiseerd door Het
Nationaal Theater, gehouden op de
zondagmiddag in het theater op het Spui.
mocht je wederom ervaren hoeveel gasten
Peter Heerschop wilde in zijn programma in de zaal achteraf naar je toekomen om
ook aandacht schenken aan mooie zaken hun waardering uit de spreken dat wij
die in de samenleving plaatsvinden en was ouderen dagelijks in onze eigen huiskamer
ook Paul van Vliet uitgenodigd als eregast. mogen ontvangen en zo geen last meer
Nu wij werden niet teleurgesteld, hebben van eenzaamheid en daarnaast
schitterende teksten over vele zaken uit de met vele mooie activiteiten, zoals vorige
samenleving passeerden de revue en week nog bloemschikken waarna ouderen
waren wij helemaal onder de indruk dat nu met hun zelfgemaakte bloemstuk, na een
je ouder wordt het onderwerp kinderen heerlijke gezamenlijke lunch huiswaarts
krijgen belangrijk is. Bij de Laakse Lente zie gaan. Dank aan Peter Heerschop – dank
je wat kinderen en kleinkinderen kunnen aan het Nationaal Theater dat u weer een
betekenen voor ouderen en als echtparen prachtige groep mensen een schitterende
in hun leven de keus maakten om geen middag liet beleven en dat u aandacht
kinderen te nemen je op oudere leeftijd dit schonk, hoe belangrijk het is om een leuke
als een gemis ziet. samenleving tot stand te brengen waar
mensen naar elkaar moeten omkijken.
Hierna kwam Peter Heerschop ons een
interview afnemen over ons project en Leo Olffers - www.delaakselente.nl

Juli 2019  9
Onze allerliefste Anneke van Kempen

Wat ben je als vereniging schatrijk als je de Wat wij als bestuurtje nu heel leuk zouden
allerliefste vrijwilligster van de hele wereld vinden is dat vele ouderen in Laak die onze
hebt. Netty en Leo kunnen nu al 25 jaar Anneke dus jarenlang kennen, of dat nu via
lang rekenen op Lieve Anneke die werkelijk Mooi Laak is of via de Laakse Lente een lief
nooit iets te veel is. Je weet dat zij al 25 jaar kaartje of briefje sturen nu zij dus haar
lang de telefooncirkel voor ouderen draait in 25-jarige jubileum viert als vrijwilligster in
Laak. Vele jaren voor ouderen in Laak met Laak.
hart en ziel de mooiste activiteiten als
vrijwilligster verzorgt en zoveel ouderen uit Allerliefste Anneke, je bent en blijft voor ons
Laak jarenlang naar huis laat gaan met de en voor zoveel ouderen in Laak het
mooist zelfgemaakte spulletjes bij allermooiste meissie.
Creativiteiten en ouderen na afloop van de
activiteit Bloemschikken nog een paar Liefs namens bestuur – vrijwilligers en alle
weken lang thuis laat genieten van het ouderen van de Laakse Lente:
zelfgemaakte bloemstuk.
Wij houden van je !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Welke organisatie of vereniging kan roepen
dat je een vrijwilligster hebt die een website Stuur uw post in een envelop naar de
maakt die nu al bijna 300.000 keer bekeken Genestetlaan 154 2522 LS Den Haag en wij
is en waar alle ouderen nog eens terug zorgen dat Anneke het ontvangt.
kunnen kijken op al het moois wat zij zelf
gemaakt hebben?
Maar het allermooiste vinden wij dat onze
Anneke altijd klaar staat voor ouderen ook
als zij soms met grote gezondheids-
problemen zitten. Neem nu onze Lieve
Cees Pak die nu al lang in Onderwatershof
woont en onze Anneke hem regelmatig
bezoekt.

Vergeet nooit dat Anneke aan Leo vroeg de


stadsspeld aan te vragen voor Cees daar hij
jarenlang ouderen naliep van de Laakkapel
en tijdens een nieuwjaarreceptie Cees
ongelooflijk verrast was, dat zijn kinderen
en kleinkinderen er ook waren en hij trots
met de hele familie huiswaarts ging.
Zo weet ik hoe Anneke tot op de dag van
vandaag nog ouderen verwent die het heel
hard nodig hebben.

10  De Laakse Lente


Het jaarlijkse feest van Leo en Netty op de Leyden Academy

Al zeven jaar lang kijken Netty en Leo voor ons project en wij zijn vooral blij als je
enorm uit naar de uitnodiging van Marieke belangrijke punten kunt aangeven,
van der Waal, directeur van de Leyden bijvoorbeeld hoe wij als vrijwilligers samen
Academy. met beroepskrachten veel kunnen bereiken
voor alle burgers. Leo was heel blij met de
Zo ook dit jaar als wij op donderdag 14 positieve reacties, toen hij stelde dat
maart te gast mogen zijn en voor een beroepskrachten samen met vrijwilligers
prachtige groep beroepskrachten uitleg projecten moeten bedenken en niet alleen
mogen geven over ons huiskamerproject vrijwilligers moeten gebruiken om projecten
van de Laakse Lente. Marieke van der Waal ten uitvoer te brengen om te voorkomen dat
laat altijd eerst een schitterend stukje van waardevolle vrijwilligers niet verloren gaan.
de documentaire van de Laakse Lente
gemaakt door TV West zien. Zo krijgen de Leo en Netty willen opnieuw Marieke van
gasten een eerste blik van ons project. der Waal en Ellen Plasmeijer bedanken
Daarna stelt Marieke van der Waal, die als voor de uitnodiging en hartelijke ontvangst
geen ander weet wat wij met al onze lieve en vooral dankzeggen dat wij ons
ouderen meemaken, vragen. Wij beant- huiskamerproject van de Laakse Lente
woorden deze vragen met de vele waar wij met zoveel hart en ziel ons voor
voorbeelden uit de Laakse Lente. Wij inzetten, hierdoor nog waardevoller wordt.
krijgen zoals altijd vele vragen vanuit de
groep en ontstaan er werkelijk schitterende Liefs
discussies.

Ook dit jaar was er weer veel belangstelling Netty en Leo Olffers

Juli 2019  11
Bloemschikken donderdag 6 mei 2019

Weer een super mooie opkomst en is onze


lieve Anneke net present, als die lieve Patty Daarna aan tafel, Netty heeft een heerlijke
Kames binnenkomt met de meest mooie kipsalade gemaakt en allerlei lekkers in huis
bloemen. gehaald en is het een feest om iedereen
samen te zien smikkelen. Natuurlijk heeft
Natuurlijk staat Lies al te popelen om Netty een toetje gemaakt –heerlijke yoghurt
Anneke te helpen en als iedereen er is om met aardbeien en is het bloemschikken
een schitterend bloemstuk te maken, begint feest jammer genoeg weer voorbij.
het feest.

Blijkt onze Riet van Eijk dinsdag 90 jaar


geworden en zingen we samen
natuurlijk Lang zal ze leven.

Intussen gaan staan Netty en Hil al in de


keuken om de lunch voor te bereiden.
Super gezellig kakelen met elkaar en als
je dan het eindresultaat ziet maken we
daar natuurlijk een mooie foto van.

Lieve mensen van de Laakse Lente

Pannenkoeken eten bij De Pannenkoeken Leo een oproep zich


Club in de Willemstraat 5 vijf in Oud Rijswijk. aan te melden bij Netty
om samen op een woensdag, verzamelen
Netty en Leo gaan samen of weleens met dan om 17.00 uur in de pannenkoekenclub
nog een paar mensen heerlijk pannen- Willemstraat 5.
koeken eten bij Rolf Schrijver bij de
Pannenkoeken Club in Oud Rijswijk. Daar Als u met de tram moet komen neem dat lijn
wij intussen weten hoe gek ouderen bij de 1 of lijn 15 stap uit op de Rijswijkseweg
Laakse Lente op pannenkoeken zijn, het hoek Herenstraat, want de Wiilemstraat is
ons helemaal te gek lijkt om eens met een een zijstraat van de Herenstraat.
clubje ouderen hier samen te gaan eten.
Natuurlijk is het onmogelijk om voor Oei wat zal dit weer een supergezellig feest
iedereen de pannenkoeken te betalen, worden.
maar willen wij u wel allemaal op een
drankje trakteren. Daarom doen Netty en Netty en Leo

12  De Laakse Lente


Afscheid van een mooie Laakkwartier

Als Leo bericht krijgt dat Richard van der voetbalvereniging SOA voetbalt, wordt zijn
Kraats die hij al zolang kende is overleden elftal meerdere keren jaarlijks uitgenodigd
denkt hij direct na aan alle zaken die hij met op een vrijdagavond tegen het familie elftal
Richard mocht beleven. van der Kraats te spelen en om na afloop
super gezellig na te borrelen met wat
Richard woonde heel lang op de Rijswijkse lekkers.
weg waar hij zich uitleefde als kunstschilder.
Zat vroeger bij alle thuiswedstrijden bij HVV Wij zijn heel blij dat zijn lieve vrouw Nel nu
Laakkwartier met zijn trompet als lid is van de Laakse Lente en weten dat zij
sfeermaker op de tribune om ons publiek op lieve kinderen heeft die voor haar blijven
te jutten. zorgen.

Denkt Leo terug aan het veteranenelftal


waar hij met Richard in speelde en waar wij
echt zoveel ongelooflijke leuke momenten
mee beleefde. Nog eerder als Leo bij de

Juli 2019  13
Waarom SeniorenRadio
Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Het heeft betrekking op het ervaren van een
zinvol bestaan, je thuis voelen in je omgeving. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan
het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving én het tekort-
schieten van een gevoel van geluk
Hoe kun je nu echt wezenlijke verbetering in levensperspectief bieden aan mensen die te
maken hebben met eenzaamheid?
De afgelopen jaren is in het sociaal werk flink ingezet op projecten tegen eenzaamheid.
Voor sociaal werkers ligt een belangrijke taak om mensen te ondersteunen in de maat-
schappij mee te doen. Maar is dat genoeg (nee) daarom verenigingen zoals laakselente
Ik denk dat professionals minder deskundig worden in hun oordeel door de druk van
aanvinklijstjes en protocollen. Ze zien door de bomen het bos niet meer
Doordat wij al meer dan 25 jaar muziek draaien in veel woonzorgcentra's zien we steeds
meer dingen die eigenlijk niet mogen gebeuren als we binnen komen staat de radio aan
gezellig maar wel op de verkeerde zender Sky Radio Veronica of radio 538
Zo werd het idee geboren om een radiostation op internet te starten met aangepaste
muziek. Maar hoe zit het met de ouderen die thuis wonen waar is de arbeids vitamine van
vroeger daar is SeniorenRadio het antwoord op (muziek uit uw tijd) Maar hoe zit het nou
met die eenzaamheid ? SeniorenRadio draait op vaak op Zondag LIVE dan kunt u bellen
voor een plaatje of een praatje Live op de radio en zo kunt u via de radio ook weer
contacten opdoen of meedoen met een spelletje. SeniorenRadio is een vrolijk station
natuurlijk zitten er plaatjes bij die bepaalde herinneringen oproepen maar over het
algemeen proberen we het vrolijk te houden.
NIEUW BIJ SENIORENRADIO
Binnenkort starten wij met SeniorenRadio 2
Dat wordt ook 24/7 non-stop uitzendingen maar dan zonder muziek dan kunt luisteren
naar div verhalen van div afdelingen van Gemeente, Zorg, vrijwilligers, verenigingen, enz.
hoe vraag ik een scootmobiel aan, wat is WMO, welke vereniging zit waar en wat doen zij
het eerste interview is met Leo van de Laakselente over div. dingen 24 uur non-stop info
die voor u belangrijk kan zijn

John Zwennes Stichting SeniorenRadio


Tik in bij Google of in uw adres balk www.Seniorenradio.nl
Dan krijgt u een lijstje te zien waar het woord seniorenradio in voorkomt maar er staat
boven aan deze lijst maar een keer seniorenradio.nl/home daar klikt u op dan komt u in
de home page van seniorenradio als u iets naar beneden gaat ziet u deze 2 regels

Live Radio luisteren met PC klik HIER


Als u wild luisteren met uw pc klik dan op het woord HIER dan komt u op de radio site u
ziet daar een spelertje met daaronder een landkaart
Klik op het driehoekje en SeniorenRadio gaat spelen Spelertje

Live radio luisteren met tablet/tel klik HIER


Luistert u met een tablet, telefoon, of smart tv klik dan op het woordje HIER
in regel 2 seniorenradio begint automatisch te spelen

Zwennes Totaal Service


Verhuizingen en ontruimingen op een persoonlijke wijze

Wij zijn een verhuis- en ontruimingbedrijf in Den Haag en omstreken dat gespecialiseerd is op het gebied van
ouderen en ouderen met een dementie.

Telefoon: 06 42726628 // website: www.zwennestotaalservice.nl // email: info@zwennestotaalservice.nl

Juli 2019  15
Drukker: Matveld B.V.
Telefoon: 06-55736886