You are on page 1of 2

REUNIÓ TERRES DEL GAIÀ 14/06/2019

Santes Creus, 19.30


Assistents: Pep Muntadas, Antoni Ruiz de Castroviejo, Aran Reguant, Anna Miquel, Maribel
Serra.
Excusen: Héctor Hernàndez, Anna Gutiérrez, Narcís Carulla, Alba Muntadas
Excusa i envia nota de veu amb contingut per la reunió: Albert Pardo

1. VALORACIÓ DE LA X MARXA

- Econòmicament la X Marxa ens ha suposat una pèrdua bàsicament imputable a la nova


assegurança d’accidents i responsabilitat civil que ha hagut de contractar l’Associació per
obligació legal. Fins ara s’utilitzava l’assegurança d’activitats del GATA, grup excursionista
adscrit a l’Associació. Tanmateix, aquesta assegurança cobreix qualsevol activitat que
l’Associació faci durant l’any de vigència de la pòlissa.
- S’adjunta excel amb els comptes.
- TASTET DE SANT MAGÍ: es valora molt positivament la participació, la volta guiada
gràcies als Amics de Sant Magí, i el tastet. Tant per la varietat de productes i l’assistència.
Productors i tastadors han fet arribar la seva satisfacció.
- Participació: enguany ha estat una de les edicions amb menys participants. També és
cert que veníem de dos anys de participació màxima. Analitzant els factors que podrien
haver influenciat perquè hi hagi menys gent, s’arriba a la conclusió que conflueixen
diverses causes: no hi ha pont, es comença en un divendres amb mal temps, fa
relativament poc de la Setmana Santa...és difícil. Segurament s’ha de treballar més en la
promoció que ha estat, aquest cop, exclusivament per xarxes socials i només s’han
penjat 3/4 cartells.
- Organització: som conscients que tot i haver començat a treballar al mes de gener, han
fallat algunes coses, bàsicament per la poca gent amb disponibilitat per participar
activament en l’organització, el guiatge de la Marxa, la coordinació etc. Es proposa
contactar amb els socis oficials i els qui s’han apuntat a la Marxa en alguna ocasió per
oferir la possibilitat que en la pròxima edició col.laborin activament en algun aspecte
concret. Hi ha participants que s’han ofert.
- Es decideix redactar una carta generalista per enviar als Ajuntaments agraint-los la
col.laboració.
- Es decideix intentar demanar subvenció a la Diputació per la realització de la Marxa.

2. SORTIDES TEMÀTIQUES A ZONES CONCRETES

Ja fa temps que es treballa la idea de canviar el format de la Marxa i fer sortides concretes
en trams del territori d’un dia o matinal, amb un tema conductor.
Es decideix mantenir la Marxa perquè és “marca” de la casa, però dedicar nous esforços a
aquestes sortides. Pensem que si es compta amb la col.laboració d’altres persones per la
Marxa, com que el guió més o menys es repeteix, els membres de la Junta (i altres socis)
que ho desitgin es poden dedicar plenament a aquestes sortides.
Se’n faria una per trimestre: octubre 2019; febrer 2020; maig o juny 2020. De moment hi
ha diverses propostes tot i que s’han de treballar: fauna i patrimoni fluvial Altafulla-
Desembocadura; Les alberedes del Gaià Mig (Santes Creus-Vila-rodona); el bosc de la
Conca del Gaià (Montferri ? Querol?); Els camps de cereals de la Baixa Segarra.
Les sortides tindrien un fil conductor i podrien incloure esdeveniments gastronòmics amb
productes de la Conca del Gaià (més o menys ); podrien incloure igualment, accions
divulgatives dirigides a famílies o a col.lectius específics com ara mestres. Tenim una nova
col.laboradora disposada a treballar –ho, conjuntament amb els “especialistes” del tema
conductor. Torna a sortir la idea de fer una unitat didàctica que es pugui treballar a les
escoles (què en faríem de coses si tinguéssim més temps!!)

3. GESTIÓ DE BOSCOS A LA CONCA DEL GAIÀ

Es parla de com, des de l’Associació, poder intervenir o influir en la gestió de boscos. S’està
d’acord en què cal implicar Administracions, Associacions de propietaris i pagesos. Es parla
de les diferents etapes de creixement d’un bosc i quan és convenient de passar-hi un
ramat.
Des de l’Associació es pot fer:
- Xerrades, taules rodones
- Activitats per a mestres i socis en general de coneixement del bosc
- Redactar un “manifest” amb la nostra opinió i consells per a la gestió de boscos.
Per la complicació de tot plegat es constitueix una comissió de moment formada per
l’Antoni Ruiz de Castroviejo i l’Aran Reguant que pròximament convocaran a d’altres
interessats/ades.

4. DEPURADORES

Igual que el tema dels boscos, la manca de depuradores al llarg de la conca fa que aquest
es converteixi en tema principal.
Sembla que la Diputació vol emprendre la construcció de depuradores, amb el vist-i-plau
de l’ACA. Aquest és el moment que, des de Terres del Gaià, es redacti un document
explicant els avantatges i problemes dels diferents tipus de depuradores, aconsellant-ne el
tipus de depuradora més adequat. L’Anton Ruiz de Castroviejo se n’encarrega.
Es podria programar una tanda de reunions amb els ajuntament en base a aquest
document.

5. EL TREBALL I LES REUNIONS DE TERRES DEL GAIÀ

Com ja s’ha vist ens cal sàvia nova i més energia. Caldrà dissenyar altres maneres de
funcionar: creant (recuperant) el treball per comissions intentant que s’hi apuntin més
socis; demanat voluntàries per accions concretes (sortides i Marxa); dissenyant campanyes
de difusió a les xarxes. En aquest últim punt hi ha alguna persona que s’ha ofert.
També, i per tal d’anar desenvolupant les propostes que s’han enumerat, es decideix fixar
un calendari de reunions de la Junta de Terres del Gaià, a la que s’hi podran afegir els socis i
sòcies que vulguin. D’aquesta manera esperem que tothom s’ho pugui combinar. La
primera d’aquestes reunions serà el 13 de setembre, divendres; i a partir d’aquí cada 6
setmanes. Pensem en reunions disteses amb pica-pica o similar per poder treballar sense
preses.
També es fixa al calendari les dues primeres sortides “zonals” (punt 2), que seran el 18
d’octubre i el 15 de febrer.
En l’ordre del dia del 13/9 recuperarem els temes proposats i el futur de les III Jornades de
Divulgació del Gaià