You are on page 1of 4

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΙΔΟΣ:  

«Τὸ  Οὐκρανικὸ  Αὐτοκέέφαλο  καὶ  ἡ  νέέα  Ἐκκλησιολογίία  τοῦ  Φαναρίίου»  


 
 
Μεγάάλη   ἐπιτυχίία   ἐσηµμείίωσε   ἡ   Θεολογικὴ   Ἡµμερίίδα   µμὲ   τὸν   ὡς   ἄνω  
τίίτλο,   τὴν   ὁποίία   διοργάάνωσαν   στὸ   ξενοδοχεῖο   PORTO   PALACE   τῆς  
Θεσσαλονίίκης  τὸ  Σάάββατο  22  Ἰουνίίου  καὶ  ὧρες  09.00-­‐‑13.30  τρίία  χριστιανικὰ  
σωµματεῖα  τῆς  πόόλεως  καὶ  ἡ  «Σύύναξη  Ὀρθοδόόξων  Κληρικῶν  καὶ  Μοναχῶν».  
Σὲ   µμίία   ὑπερπλήήρη   τεράάστια   αἴθουσα   παρέέστησαν   πάάνω   ἀπὸ   ἑξακόόσια  
πρόόσωπα.   Ἄκουσαν   µμὲ   ἐνδιαφέέρον   τὶς   συγκροτηµμέένες   καὶ   καλὰ  
θεµμελιωµμέένες   εἰσηγήήσεις   ὀκτώώ   εἰδικῶν   ἐπιστηµμόόνων   καὶ  
προβληµματίίσθηκαν   γιὰ   τὸν   διαφαινόόµμενο   κίίνδυνο   νὰ   ἐπεκταθεῖ   ἡ  
σχισµματικὴ  κατάάσταση  στὴν  Οὐκρανίία  σὲ  ὅλη  τὴν  Ὀρθόόδοξη  Ἐκκλησίία.  Μὲ  
βάάση   τὶς   εἰσηγήήσεις   καὶ   τὴν   διεξαχθεῖσα   συζήήτηση   προέέκυψαν   τὰ   ἑξῆς  
βασικὰ  πορίίσµματα:    
1.   Ἡ   Ἐκκλησίία   τῆς   Οὐκρανίίας   εἶναι   κανονικὸ   ἔδαφος   τῆς   Ἐκκλησίίας  
τῆς   Ρωσίίας   µμὲ   πανορθόόδοξη   µμέέχρι   σήήµμερα   ἀναγνώώριση,   ἀκόόµμη   καὶ   ἀπὸ   τὸ  
Οἰκουµμενικὸ   Πατριαρχεῖο.   Ἡ   γνώώµμη   ὅτι   ἀνήήκει   στὴν   Ἐκκλησίία  
Κωνσταντινουπόόλεως  ὀφείίλεται  σὲ  παρερµμηνείία  καὶ  ἀπόόκρυψη  ἐγγράάφων.    
2.   Ἡ   ὑπερόόρια   εἰσπήήδηση   τῆς   Κωνσταντινουπόόλεως   σὲ   δικαιοδοσίία  
ἄλλης  αὐτοκέέφαλης  ἐκκλησίίας  ἀποτελεῖ  βαρύύτατο  κανονικὸ  παράάπτωµμα.  
3.   Οὔτε   ὁ   θεσµμὸς   τοῦ   ἐκκλήήτου   δικαιολογεῖ   τὴν   ὑπερόόρια   ἐπέέµμβαση,  
διόότι   ἰσχύύει   µμόόνον   γιὰ   τοὺς   κληρικοὺς   ποὺ   ἀνήήκουν   στὴν   δικαιοδοσίία   τῆς  
Κωνσταντινουπόόλεως.  
4.   Ἡ   ἀποκατάάσταση   τῶν   σχισµματικῶν   τῆς   Οὐκρανίίας   ἀπόό   την  
Κωνσταντινούύπολη   εἶναι   ἄκυρη   καὶ   ἀνυπόόστατη,   διόότι   ἔγινε   χωρὶς   τὶς  
ἀπαιτούύµμενες  κανονικὲς  προϋποθέέσεις·∙  δὲν  ὑπῆρξε  δήήλωση  µμετανοίίας  τῶν  
σχισµματικῶν·∙  πολλοὶ  ἐξ  αὐτῶν  δὲν  εἶχαν  Ἱερωσύύνη  γιὰ  νὰ  ἐπανέέλθουν  εἰς  
αὐτήήν,   ἀφοῦ   ἦσαν   αὐτοχειροτόόνητοι.   Καὶ   τὸ   σηµμαντικόότερο·∙   ἡ  
ἀποκατάάσταση  ἔπρεπε  νὰ  γίίνει  ἀπὸ  τὴν  Ἐκκλησίία  τῆς  Ρωσίίας,  ἡ  ὁποίία  τοὺς  
καθήήρεσε   καὶ   τοὺς   ἀναθεµμάάτισε,   καὶ   ὄχι   ἀπὸ   ἄλλη   ὑπερόόρια   ἐξουσίία   ποὺ  
σφετερίίζεται  ξέένη  δικαιοδοσίία.  
5.  Ἐπειδὴ  οἱ  σχισµματικοὶ  τῆς  Οὐκρανίίας  παραµμέένουν  σχισµματικοίί,  ὅσοι  
ἀναγνωρίίσουν  τὸ  ψευδοαυτοκέέφαλο  καθίίστανται  καὶ  αὐτοὶ  σχισµματικοὶ  καὶ  
ἀκοινώώνητοι.  
6.   Αὐτὸς   εἶναι   ὁ   λόόγος   γιὰ   τὸν   ὁποῖο   µμέέχρι   σήήµμερα   καµμµμίία   ἀπὸ   τὶς  
αὐτοκέέφαλες   ἐκκλησίίες   δὲν   ἀναγνώώρισε   τὴν   αὐτοκεφαλίία   τῶν  
σχισµματικῶν.   Ἀναγνωρίίζουν   ὡς   κανονικὸ   µμητροπολίίτη   Κιέέβου   τὸν  
ὑπαγόόµμενο  στὴν  δικαιοδοσίία  τῆς  Μόόσχας  µμητροπολίίτη  Ὀνούύφριο,  ὁ  ὁποῖος  

  1  
δὲν  ζήήτησε  αὐτοκεφαλίία,  καίί,  ἂν  ζητήήσει,  θὰ  τὸ  πράάξει  µμέέσῳ  τῆς  Ἐκκλησίίας  
τῆς  Ρωσίίας,  στὴν  δικαιοδοσίία  τῆς  ὁποίίας  ἀνήήκει.  
7.   Ἡ   ἀντισυνοδικήή,   αὐθαίίρετη   καὶ   αὐταρχικὴ   ἐνέέργεια   τῆς  
Κωνσταντινουπόόλεως   να   χορηγήήσει   αὐτοκεφαλίία   στοὺς   σχισµματικοὺς   τῆς  
Οὐκρανίίας  δηµμιουργεῖ  παράάλληλη  ἐκκλησίία  καὶ  δικαιοδοσίία  στὸν  ἴδιο  τόόπο.  
Αὐτὸ  ἐκτὸς  τοῦ  ὅτι  ἀντιβαίίνει  στοὺς  Ἱεροὺς  Κανόόνες  ποὺ  ἀπαγορεύύουν  τὴν  
ὕπαρξη   δύύο   ἐπισκόόπων   στὸν   ἴδιο   τόόπο,   προκαλεῖ   µμεταξὺ   τῶν   δύύο   µμερῶν  
συγκρούύσεις  καὶ  ἔριδες.  Ἤδη  ἔχουν  καταγραφῆ  καὶ  δηµμοσιοποιηθῆ  διώώξεις  
καὶ  βιαιόότητες  ἐκ  µμέέρους  τῆς  νέέας  ψευδοαυτοκέέφαλης  ἐκκλησίίας  εἰς  βάάρος  
ἐπισκόόπων,   ἱερέέων   καὶ   ἐνοριτῶν   τῆς   κανονικῆς   Ἐκκλησίίας,   τῇ   συνεργίίᾳ  
ἀκραίίων   ἐθνικιστικῶν   κύύκλων.   Ἀντίί   νὰ   ἀποκατασταθεῖ   ἡ   ἑνόότητα  
αὐξάάνουν   οἱ   διαιρέέσεις   καὶ   τὰ   σχίίσµματα,   ἀκόόµμη   καὶ   ἐντὸς   τῆς  
ψευδοαυτοκέέφαλης   «ἐκκλησίίας»   τῶν   σχισµματικῶν,   ἀπὸ   τὴν   ὁποίία  
ἀποσχίίσθηκε   πρὸ   ὀλίίγων   ἡµμερῶν   ὁ   πρωτοστήήσας   στὴν   χορήήγηση   τῆς  
ψευδοαυτοκεφαλίίας  «πατριάάρχης»  Φιλάάρετος  Ντενισέένκο.  
8.   Αὐτήή   εἶναι   ἡ   µμόόνη   ἀληθινὴ   εἰκόόνα   γιὰ   τὴν   ἐκκλησιαστικὴ  
κατάάσταση   στὴν   Οὐκρανίία,   τὴν   ὁποίία   προσπαθοῦν   νὰ   συγκαλύύψουν   µμὲ  
ψευδῆ   ἐπιχειρηµματολογίία   καὶ   ψευδεῖς   εἰδήήσεις   (fake   news)   οἱ  
στρατολογηµμέένοι   ἀπὸ   τὸ   Φανάάρι   ἱστορικοίί,   θεολόόγοι   καὶ   κανονολόόγοι,  
ἐνθαρρυνόόµμενοι   ἀπὸ   ἰσχυρὰ   πολιτικὰ   κέέντρα   µμὲ   ἐµμφανεῖς   γεωπολιτικοὺς  
στόόχους.   Ὅσοι   προβάάλλουµμε   τὴν   ἱστορικὴ   καὶ   ἱεροκανονικὴ   ἀλήήθεια,  
στρατευµμέένοι   στὴν   Φίίλη   Ὀρθοδοξίία,   καὶ   µμεταδίίδουµμε   ἀληθινὲς   εἰδήήσεις  
(real  news)  διωκόόµμεθα  καὶ  ὑβριζόόµμεθα.  
9.   Τὸ   Φανάάρι,   µμὴ   ἔχοντας   τώώρα   σύύµμµμαχο   τὸν   Χριστιανὸ   Ὀρθόόδοξο  
αὐτοκράάτορα,   ὅπως   συνέέβαινε   στὴν   ἔνδοξη   Ρωµμηοσύύνη   τοῦ   Βυζαντίίου,  
βρῆκε  σύύµμµμαχο  τὸ  βαθὺ  κράάτος  τῆς  Ἀµμερικῆς,  τὸ  ὁποῖο  κατευθυνόόµμενο  ἀπὸ  
ἐχθρικὲς  πρὸς  τὸν  Χριστιανισµμὸ  καὶ  τὴν  Ὀρθοδοξίία  δυνάάµμεις,  ἐπιδιώώκει  νὰ  
διαλύύσει  τὴν  ἑνόότητα  τῶν  Ὀρθοδόόξων  καὶ  νὰ  ἀποδυναµμώώσει  τὸ  µμόόνο  ἰσχυρὸ  
ὀρθόόδοξο   κράάτος   τῆς   Ρωσίίας,   γιὰ   νὰ   κατευθύύνει   ἀνεµμπόόδιστα   τὴν   ἱστορίία  
σὲ   ἀντίίχριστη   καὶ   ἀντορθόόδοξη   πορείία.   Τὸ   ἐνδιαφέέρον   Ἀµμερικανῶν  
ὑπουργῶν   καὶ   πρέέσβεων   ὑπὲρ   τῆς   ψευδοαυτοκεφαλίίας   τῶν   σχισµματικῶν  
τῆς  Οὐκρανίίας  ἀποδεικνύύει  τοῦ  λόόγου  τὸ  ἀσφαλέές,  ὅπως  ἔγινε  ἄλλωστε  καὶ  
µμὲ  τὴν  ψευδοσύύνοδο  τῆς  Κρήήτης.  
10.  Ἐπειδὴ  δὲν  ὑπάάρχουν  ὀρθόόδοξες  βάάσεις  καὶ  ἱεροκανονικὰ  θεµμέέλια  
στὶς   ἐνέέργειες   τοῦ   Φαναρίίου,   διεµμόόρφωσε   µμὲ   τοὺς   θεολόόγους   του   νέέα  
ἐκκλησιολογίία   µμὲ   δύύο   βασικὰ   αἱρετίίζοντα   γνωρίίσµματα.   Κατήήργησε   στὴν  
ψευδοσύύνοδο   τῆς   Κρήήτης   τὰ   ὅρια   τῆς   Ἐκκλησίίας   καὶ   εἰσήήγαγε   µμέέσα   εἰς  
αὐτὴν  παλαιοὺς  καὶ  νέέους  αἱρετικούύς,  καὶ  ἀποδυνάάµμωσε  τὴν  συνοδικόότητα,  
µμεταβάάλλοντας   τὰ   «πρεσβεῖα   τιµμῆς»   τοῦ   πρώώτου,   τοῦ   πατριάάρχου  
Κωνσταντινουπόόλεως,  σὲ  «πρωτεῖο  ἐξουσίίας»  κατὰ  τὰ  παπικὰ  πρόότυπα.  Ὁ  

  2  
πατριάάρχης  Κωνσταντινουπόόλεως  δὲν  εἶναι  πλέέον  ὁ  «πρῶτος  µμεταξὺ  ἴσων»  
(primus   inter   pares),   ἀλλὰ   «πρῶτος   ἄνευ   ἴσων»   (primus   sine   paribus).  
Ξεπέέρασε   καὶ   τὸν   πάάπα   στὴν   πρωτειοµμανίία,   διόότι,   ἐνῶ   ἐκεῖνος   θεµμελιώώνει  
τὸ   πρωτεῖο   του   στὸν   Ἀπόόστολο   Πέέτρο,   ἡ   βλάάσφηµμη   φαναριώώτικη  
ἐκκλησιολογίία   θεµμελιώώνει   τὸ   πρωτεῖο   τοῦ   πατριάάρχη   στὸ   πρωτεῖο   τοῦ  
Πατρὸς  µμέέσα  στὴν  Ἁγίία  Τριάάδα.  Ἡ  ἐνδοτριαδικὴ  µμοναρχίία  τοῦ  Πατρὸς  εἶναι  
τὸ  ἀρειανικὸ  πρόότυπο  τοῦ  µμονάάρχη  τῆς  φαναριώώτικης  ἐκκλησιολογίίας.  
11.   Ἡ   Ἐκκλησίία   τῆς   Ἑλλάάδος   εἶναι   ἡ   µμόόνη   ἀπὸ   τὶς   αὐτοκέέφαλες  
ἐκκλησίίες  ποὺ  δὲν  ἔχει  µμιλήήσει  γιὰ  τὸ  Οὐκρανικόό  «αὐτοκέέφαλο»,  µμολονόότι  
καὶ   αὐτὴ   µμέέχρι   τώώρα   δὲν   τὸ   ἔχει   ἀναγνωρίίσει.   Ἂν   κάάνει   τὸ   λάάθος   καὶ  
ἀκολουθήήσει   τὴν   γνώώµμη   τῶν   δύύο   συνοδικῶν   ἐπιτροπῶν,   στὶς   ὁποῖες  
παρέέπεµμψε   τὸ   θέέµμα,   καὶ   οἱ   ὁποῖες,   ὅπως   ἔγινε   γνωστόόν,   προτείίνουν   τὴν  
ἀναγνώώριση   τῆς   «αὐτοκεφαλίίας»,   θὰ   βλάάψει   τὸ   Οἰκουµμενικὸ   Πατριαρχεῖο,  
θὰ  ὑποστεῖ  µμεγάάλη  ζηµμίία  καὶ  ἡ  ἴδια  καὶ  θὰ  συντελέέσει  στὴν  παγίίωση  ἑνὸς  
µμεγάάλου   πανορθοδόόξου   σχίίσµματος.   Θὰ   βλάάψει   τὸ   Οἰκουµμενικὸ  
Πατριαρχεῖο,   διόότι   θὰ   τὸ   ἐνθαρρύύνει   νὰ   ἀκολουθήήσει   τὸ   δρόόµμο   τῆς  
ἀποµμόόνωσης  καὶ  τῆς  γιὰ  πρώώτη  φορὰ  ἀµμφισβήήτησης  τοῦ  συντονιστικοῦ  του  
ρόόλου,   λόόγῳ   τῶν   «πρεσβείίων   τιµμῆς».   Θὰ   βλαβεῖ   ἡ   ἴδια,   διόότι   θὰ   ἐνεργήήσει  
µμὲ   ἐθνοφυλετικὰ   καὶ   ὄχι   µμὲ   ὀρθόόδοξα   ἐκκλησιαστικὰ   κριτήήρια   καὶ   θὰ  
ὁδηγήήσει  ἄλλες  αὐτοκέέφαλες  ἐκκλησίίες,  ἀλλὰ  καὶ  πολλοὺς  ἀπὸ  τὸ  δικόό  της  
ποίίµμνιο,  σὲ  διακοπὴ  κοινωνίίας  καὶ  ἀποτειχίίσεις.  Θὰ  δυσαρεστήήσει  ἰδιαίίτερα  
τὸ   µμεγάάλο,   ἰσχυρὸ   καὶ   ὁµμόόδοξο   ἔθνος   τῶν   Ρώώσων   µμὲ   δυσµμενεῖς   συνέέπειες  
καὶ   γιὰ   τὰ   ἐκκλησιαστικὰ   καὶ   γιὰ   τὰ   ἐθνικάά   µμας   θέέµματα.   Θὰ   καταστεῖ  
ἐπίίσης   συνέένοχη   καὶ   συνυπεύύθυνη   γιὰ   ἕνα   µμεγάάλο   πανορθόόδοξο   σχίίσµμα,  
µμὲ   φοβερὲς   σωτηριολογικὲς   συνέέπειες.   Ἂν   οἱ   Ἱεράάρχες   τῆς   Ἑλλαδικῆς  
Ἐκκλησίίας   σταθοῦν   στὸ   ὕψος   τῶν   περιστάάσεων   καὶ   σηκώώσουν   τὸ   «βάάρος  
τῆς   ἡµμέέρας»,   εὐθυγραµμµμιζόόµμενοι   µμὲ   τὴν   πανορθόόδοξη   θέέση,   τὴν   πατερικὴ  
καὶ  ἱεροκανονικὴ  Παράάδοση,  θὰ  βοηθήήσουν  τὸ  Οἰκουµμενικὸ  Πατριαρχεῖο  νὰ  
ἀνακρούύσει  πρύύµμναν,  νὰ  ἀναγνωρίίσει  τὸ  λάάθος  του  καὶ  νὰ  ἐπανέέλθει  στὴν  
ὀρθὴ  ἐκκλησιολογικὴ  γραµμµμήή,  ἀποκρούύοντας  τοὺς  ἔξωθεν  πειρασµμοὺς  τῶν  
γεωπολιτικῶν  σχεδιασµμῶν  καὶ  τῶν  παπικῶν  πρωτείίων.  
12.   Πρὸς   τὴν   κατεύύθυνση   αὐτὴ   ἐπιβάάλλεται   ἡ   ἀπόόσυρση   τοῦ   δῆθεν  
ἑνωτικοῦ  τόόµμου  τῆς  αὐτοκεφαλίίας,  ἡ  ἀποκατάάσταση  τῶν  σχισµματικῶν  ἀπὸ  
τὴν  Ἐκκλησίία  ποὺ  τοὺς  ἐτιµμώώρησε  µμὲ  προηγούύµμενη  δήήλωση  µμετανοίίας,  καὶ  
ἡ  ἐκ  νέέου  ἔναρξη  τῆς  διαδικασίίας  γιὰ  τὴν  χορήήγηση  αὐτοκεφαλίίας  κατὰ  τὸν  
κανονικὸ   τρόόπο,   µμὲ   αἴτηµμα   καὶ   πρωτοβουλίία   τῆς   κανονικῆς   ὑπὸ   τὸν  
µμητροπολίίτη   Ὀνούύφριο   Ἐκκλησίίας,   ἀποδοχὴ   τοῦ   αἰτήήµματος   ἀπὸ   τὴν  
Μητέέρα   Ἐκκλησίία   τῆς   Ρωσίίας   καὶ   διαβίίβασήή   του   πρὸς   τὸ   Οἰκουµμενικὸ  
Πατριαρχεῖο,   ὥστε   νὰ   ἐπιτευχθεῖ   ἡ   πανορθόόδοξη   συναίίνεση   καὶ  
ἀναγνώώριση.   Ἡ   Ἐκκλησίία   τῆς   Οὐκρανίίας   δικαιοῦται   καὶ   πρέέπει   νὰ   λάάβει  
αὐτοκεφαλίία,  ἀλλὰ  αὐτὸ  πρέέπει  νὰ  γίίνει  µμὲ  καλὸ  καὶ  κανονικὸ  τρόόπο,  κατὰ  

  3  
τὰ   πανορθοδόόξως   ἰσχύύοντα   καὶ   ἀποφασισθέέντα.   Τὸ   καλὸ   τῆς   ἑνόότητας  
πρέέπει   νὰ   ἐπιτευχθεῖ   καὶ   µμὲ   καλὸ   τρόόπο.   Στὴν   Ὀρθόόδοξη   Παράάδοση   δὲν  
ἰσχύύει   τὸ   ἀξίίωµμα   τῶν   Ἰησουϊτῶν   «ὁ   σκοπὸς   ἁγιάάζει   τὰ   µμέέσα»,   ἀλλὰ   καὶ   τὰ  
µμέέσα   πρέέπει   νὰ   εἶναι   καλὰ   καὶ   ἅγια,   διόότι   «τὸ   καλὸν   οὐ   καλόόν,   ὅταν   µμὴ  
καλῶς  γέένηται».  (Ζωναρᾶς,  Ἑρµμηνείία  66ου  Ἀποστολικοῦ  Κανόόνος)  
 
Θεσσαλονίίκη,  26  Ἰουνίίου  2019  
 
 
Η  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
Πρωτοπρεσβύύτερος  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΖΗΣΗΣ  
Ὁµμόότιµμος  Καθηγητὴς  Θεολογικῆς  Σχολῆς  Α.Π.Θ.  
 
Πρωτοπρεσβύύτερος  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ  
Θεολόόγος  
 
Πρωτοπρεσβύύτερος  ΦΩΤΙΟΣ  ΒΕΖΥΝΙΑΣ  
Μαθηµματικόός  
 
Μοναχὸς  ΣΕΡΑΦΕΙΜ  ΖΗΣΗΣ  
Θεολόόγος  
 
ΦΩΤΙΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ  
Ἰατρόός  
 
ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΚΕΛΙΔΗΣ  
Νοµμικόός  
 
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  
Συνταγµματάάρχης  ἐ.  ἀ.  
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΙΔΗΣ  
Φυσικόός  
 

  4