You are on page 1of 4

School: DepEdClub.

com Grade Level: I


GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Ma’am Jennifer Macalaguim Oriondo Learning Area: ALL SUBJECTS
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: JUNE 17 – 21, 2019 (WEEK 3) Day 5 Quarter: 1ST QUARTER

EDUKASYON SA MOTHER TONGUE- ARALING PANLIPUNAN MATEMATIKA MAPEH


PAGPAPAKATAO BASED
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Naipamamalas ang pag-unawa The learner… Naipamamalas ang pang – unawa The learner... The learner . . .
Pangnilalaman sa kahalagahan ng pagkilala sa demonstrates understanding that sa kahalagahan ng pagkilala sa demonstrates understanding of demonstrates understanding
sarili at sariling words are made up of sounds sarili bilang Pilipino gamit ang whole numbers up to 100, awareness of body parts in
kakayahan,pangangalaga sa and syllables. konsepto ng pagpapatuloy at ordinal numbers up to 10th, preparation for participation in
sariling kalusugan at pagiging pagbabago. money up to PhP100 and physical activities.
mabuting kasapi ng pamilya. fractions ½ and 1/4.

B. Pamantayan sa Pagganap Naisabubuhay nang may The learner Buong pagmamalaking The learner... The learner . . .
wastong pag-uugali ang iba’t uses knowledge of phonological nakapagsasalaysay ng kwento performs with coordination
ibang paraan ng pangangalaga skills to discriminate and tungkol sa sariling katangian at is able to recognize, represent, enjoyable movements on body
sa sarili at kalusugan upang manipulate sound patterns. pagkilala bilang Pilipino sa and order whole numbers up to awareness .
mapaunlad ang anumang malikhaing pamamaraan. 100 and money up to PhP100 in
kakayahan. various forms and contexts.

is able to recognize, and


represent ordinal numbers up
to 10th, in various forms and
contexts.

C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto EsP1PKP- Ie – 4 MT1ATR-Ib-i-1.1 (Performance Task) M1NS-Ib-3 PE1BM-Ic-d-2


Isulat ang code ng bawat kasanayan. Listen attentively and react
nasasabi na nakatutulong sa positively during story reading. identifies the number that is creates shapes by using different
paglinang ng sariling kakayahan MT1PA-Ib-i-1.1 Identify rhyming one more or one less from a body parts
ang wastong pangangalaga sa words in nursery rhymes, songs, given number.
sarili jingles, poems, and chants
II. NILALAMAN

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Curriculum Guideg p.12
Curriculum Guide p.10 Curriculum Guide p.9 Curriculum Guide p.12
Guro
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Ano ang mabuting naidudulot Balikang muli ang napag-aralan Hayaang magbilang ang Sabihin: Alam mo ba na
at/o pagsisimula ng bagong ng pagiging malinis? mula sa unang araw hanggang sa mga bata mula sero hanggang kahanga-hanga ang ating
aralin. ika-apat na araw. isangdaan. katawan?

B. Paghahabi sa layunin ng aralin Awit: Sampung mga Daliri Magbigay ng mga salitang Itanong: Ano ba ang malimit na Awit: Paa, Tuhod
Lagi bang malinis ang magkasingtunog natanggap ng isang taong may
inyong mga kamay? kaarawan? (regalo)

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Ibigay ang maliit/malaking titik


sa bagong aralin.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto Ipakita ang iba’t ibang mga Ipakita ang wastong pagsulat ng Iparinig ang maikling kwento. Pagpapakitang-kilos ng ibat-ibang
at paglalahad ng bagong kagamitan sa paglilinis ng sarili. malaking titik at maliit na titik. (Gumamit ng larawan ng bata at galaw
kasanayan #1 Ipasabi ang bahagi ng katawan cut-out ng mga laruang paglakad, pagtayo, pagbubuhat,
na nililinis nito. nabanggit) atbp.
Ito si Paolo. Nakatanggap siya Original File Submitted and
ng 2 pangkat ng regalo sa Formatted by DepEd Club
kanyang kaarawan. Sinabi niya Member - visit depedclub.com
na mas marami siyang laruang for more
kotseng natanggap kaysa mga
bola .

apat na bola
3.
Pagtalakay limang kotse
Tama ba
si Paolo? Paano mo nalaman?
E. Pagtalakay ng bagong konsepto Ano ang maaring mangyari A. Laro: Pabilisan Ilan ang bilang na labis ng isa 1. Ipakita ang larawan ng batang
at paglalahad ng bagong kung hindi natin lilinisin ang Kahunan ang lahat ng malaking sa ibinigay na bilang? lalaki
kasanayan #2 mga bahagi ng ating katawan titik. Bilugan ang tamang sagot. 2. Isa isang ipakita at basahin
tulad ng ilong/ tenga? 1. 6 - 7 8 9 ang pangalan ng mga bahagi ng
2. 27 - 26 28 29 katawan na nakasulat sa plaskard
3. 42 - 45 44 43 at idikit ito sa tamang bahagi ng
4. 51 - 52 53 55 katawan sa malaking larawan ng
5. 74 - 71 73 75 batang lalaki.
3. Pagsasakilos ng mga ibat-
ibang bahagi ng katawan gamit
ang kiols-di-lokomotor.
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pang- Ipagawa ang Subukin sa pah. B. Hep-Hep Hurey Isulat sa patlang ang tamang Pangkatang Gawain
araw-araw na buhay 28 Pupils’ Activity Sheet Sumigaw ng hep-hep kung sagot. 1. Pangkat 1 – Mga Bahagi ng
magkasingtunog at Hurey kung 1. Ang bilang na labis ng isa sa katawan
hindi. 17 ay ____ 2. Pangkat 2 – Hugis ng katawan
2. Ang bilang na labis ng isa sa
24 ay ____
3. Ang bilang na labis ng isa sa
42 ay ____
4. Ang bilang na labis ng isa sa
66 ay ____
5. Ang bilang na labis ng isa sa
97 ay ____

H. Paglalahat ng Aralin Dapat bang magkaroon ng Ang ibig sabihin ng higit ay


disiplina sa sarili? labis o sobra.
Tandaan: Dapat Alagaan ang May bilang na labis ng isa sa
sarili. Maging malinis.Kumain ibang bilang tulad ng 11 ay labis
ng tama.Huwag magpabaya. ng isa sa sampu.

I. Pagtataya ng Aralin Sagutin : Tama o Mali Sipiin ang titik sa Alpabetong Isulat ang tamang sagot. Iguhit ang hugis o mga hugis na
1. Ang taong tamad ay ibinigay. 1. Anong bilang ang labis ng isa nalilikha ng kilos di-lokomotor
malinis din. Z_____ sa 18? gamit ang ibat-ibang bahagi ng
2. Dapat maging maingat sa Z____ 2. Anong bilang ang labis ng isa katawan.
pagpili ng mga F_____ sa 45? Pumili sa mga sumusunod na
kinakain . F_____ 3. anong bilang ang labis ng isa guhit.
3. Mabuti na ang maging sa 79?
matakaw para laging 4. Ang 84 ay labis ng isa sa nong bilog tatsulok parihaba
busog. bilang?__ biluhaba parisukat
4. Di na kailangan maligo 5. Ang 92 ay labis ng isa sa
kung maginaw. ____. 1. baywang
5. Manghiram na lamang ng 2. braso
pansariling gamit upang 3. ulo
makatipid. 4. balikat
5. paa
J. Karagdagang Gawain para sa Buuin ang tugma. Isulat ang lahat ng titik ng Isulat ang tamang sagot. Gumupit ng larawan na
takdang-aralin at remediation Para makamit ang malusog na Alpabetong Filipino.(malaki at 1. Ang 7 ay labis ng isa sa ___. nagpapakita ng mga nagagawang
katawan, maliit) 2. Ang 15 ay labis ng isa sa ___. kilos di lokomotor ng mga
_____sa sarili ang 3. Ang ___ ay labis ng isa sa 99. sumusunod na bahagi ng
kailangan.(disiplina) 4. Ang __ay labis ng isa sa 53. katawan. Idikit ang larawan sa
5. Ang __ay labis ng isa sa 81. inyong kwaderno

IV. Mga Tala


V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?

Related Interests