You are on page 1of 2

SAN CARLOS HEIGHTS IV-Faith IV-Honesty

School Grade Level


ELEMENTARY SCHOOL IV-Sincerity
Learning
Teacher SHIRLY B. BASILIO AP 4
Area
Teaching 7:40-8:20
DETAILED LESSON PLAN June 6,2019
Date and 8:30-9:10 Quarter First Quarter
Thursday
Time 1:50-2:30

I.Layunin:
1. Natatalakay ang konsepto ng bansa
2. Nakabubuo ng kahulugan ng bansa
3. Naipaliliwanag na ang PIlipinas ay isang bansa

II.Paksang Aralin:
Paksa: Ang PIlipinas ay isang bansa
Kagamitan: mapa ng asya at mundo, panulat
Sanggunian: Learners Material pp. 2-7
K to 12- AP4AAB-Ia-1, AP4AAB-Ib-2, AP4AAB-Ib-3
III.Pamamaraan:
A. Panimula:
1. Paglalaro ng Sakay,Lakbay, Salakay
2. Pagtatanong tungkol sa ginawang laro
3. Ipasulat sa pisara ang mga sagot nila sa mga tanong
4. Iuugnay ang mga sagot sa aralin

B. Paglinang:
1. Pagtalakay sa mga sagot ng mga bata
2. Ipabasa ang tekstong naglalahad ng pagtatalakay sa lokasyon ng Pilipinas at sa mga nakapaligid nito
3. Ipasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto sa LM, p.5

C. Mga Gawain:
Ipagawa ang Gawain A, LM, p.10

IV.Pagtataya:
Pasagutan ang bahaging Natutuhan Ko sa LM, P.6

V.Takdang Gawain:
Magdala ng mapa ng Asya at ng mundo na nagpapakita ng kinalalagyan ng Pilipinas
SAN CARLOS HEIGHTS IV-Faith IV-Honesty
School Grade Level
ELEMENTARY SCHOOL IV-Sincerity
Learning
Teacher SHIRLY B. BASILIO AP 4
Area
Teaching 7:40-8:20
DETAILED LESSON PLAN June 6,2019
Date and 8:30-9:10 Quarter First Quarter
Thursday
Time 1:50-2:30