You are on page 1of 6
ROMANIA Vv JUDEJUL ARAD CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CURTICI 315200-Curtici, str.Primariei nr.47,jud.Arad, tel.0257/464004,fax0257/464130 E-mail: secretariat @primariacurtici.ro HOTARAREA NR. $0 Din 26.02.2019 privind aprobarea raportului de an: pe anul 2018 Consiliul Local al Orasului Curtici, Judetul Arad, reunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2019. Avand in vedere: - expunerea de motive nr.4839/19.02.2019 a domnului primar Ban Ioan Bogdan privind raportul de analiza a SVSU Curtici; - raportul de analiz& nr.31428/20.12.2018 intocmit de domnul Ispravnic Gheorghe - Sef SVSU din cadrul Primériei ; - avizul nr.4840/19.02.2019 al comisillor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Curtici; - prevederile Legii_nr.481/2004 a protectiei civile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Legii nr.307/2006 a ap&rdirii impotriva incendillor; - prevederile art.36 alin.(1) si alin.(6) lit.(a) punctual (8) din Legea nr.215/2001 privind administratia public’ local, republicat&, cu modificdrile si completérile ulterioare; - Cu un numér de voturi tt din care “pentru” I” “impotriva”_—_, “abtineri” __—— din numarul total de 15 consilieri in functie. In temeiul art.45 alin. (2) lit.(a) si art.IIS alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia public’ local, republicat&, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE: Art.1. Se aprobé raportul de analiza al compartimentului_S.V.S.U. Curtici pentru anul 2018, conform anexei la prezenta hotarare-"ANALIZA PE ANUL 2018 A CAPACITATII DE APARARE fMPOTRIVA INCEDIILOR A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE CURTICI PE ANUL 2018”. Art.2. Prezenta hot&rare se comunicd in termenul prevzut de lege prin intermediul secretarului Orasului Curtici, cu: Institutia Prefectului-Judetul Arad, primarului orasului Curtici, S.V,S.U. Curtici, se aduce la cunostinta public’ prin afigare la sediul primari ‘a de internet, 2 ex APL. Presedinte de sedinta.. \Contrasemneaza secretar oras Cu jr-Nagy Ioa | ROMANIA JUDETUL ARAD ve CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CURTICI 315200-Curtici, str. Primariei nr. 47 tel. 0257-464004, fax 0257-464130, e-mail: secretariat@primariacurtici.ro Nr. 31428 DIN 20.12.2018 ANALIZA PE ANUL 2018 A CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCEDIILOR A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE CURTICI PE ANUL 2018 indeplinirea atributiilor specifice de protectie civil& si aplicarea m&surilor privind activitatile de ap&rare impotriva incendiilor, la nivelul comunei, se realizeaza potrivit urmatoarelor legi: * LEGEA Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (completata si modificaté de Legea 212/2006) privind protectia civil; * LEGEA Nr.307 din 12 iulie 2006 privind ap4rarea impotriva incendiilor; * ORDINUL Nr.718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performant& privind structura organizatoric’ si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenté (modificat si completat de OMIRA- 195/2007); * ORDINUL Nr.160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activi prevenire a situatiilor de urgent&é prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgent’; * ORDINUL Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare impotriva incendiilor; « HOTARAREA Nr.1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgent’ voluntare. Serviciul Voluntar pentru situatii de Urgent - S.V.S.U., a desfagurat, in perioada 01.01.2018-20.12.2018, urmatoarele activi in zona de competent’ 1. Identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri. Prin risc se intelege nivelul de pierderi preconizat, in sens probabilistic, estimat in victime, propriet&ti distruse, activit&ti economice intrerupte, impact asupra mediului datorit& manifest&rii unui hazard intr-o anumita zona si cu referire la o anumita perioada de timp. S.V.S.U. Curtici a fost infiintat prin HotSrarea Consiliului Local nr. 211/29.11.2005 ca si serviciu de categoria a- IV- a. in anul 2016 la nivelul orasului Curtici s-au manifestat urm&toarele tipuri de riscuri: Idin § a) Riscurile naturale. Pe parcursul perioadei mai sus mentionate, s-au primit de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgent’ Judetean, atention&ri meteorologice cu privire la : - vreme caniculars - ploi torentiale, desc&rciri electrice si grindina - intensificSri de vant, racire, ninsori, viscol - ploi abundente insotite de intensificari ale vintului - ceata densa + burnita Avind in vedere efectele acestor riscuri naturale, mentionam ca nu au creat probleme deosebite in orasul Curtici. b) Riscurile de incendiu. in anul 2018, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale s-au inregistrat un numar de 32 incendii la gospodariile cetatenesti si autovehicule au fost inregistrate 2 pierderi de vieti omenesti si doar pagube materiale. { Nr. | Tipul interventiei Adresa Nr. Observatii crt voluntari care au participat [aT ACCIDENT PASARELA 5 [2.TINCEDIU DOROBANTI 2 3 INCEDIU STR.REVOLUTIEI 3 4 TINCEDIU COS DE | STR.DACIEI NR.43 | 4 FUM a | DEGAJARE STR,REVOLUTIEI 4 i CAROSABIL 6 | INCEDIU STR.TARNAVELOR | 6 7 | PREVENIRE STR.AVRAM 6 AUTOINCENDIERE | IANCU NRO 8 | APLICATIE SCOALA 5 9 | INCEDIU STR.REVOLUTIEI | 5 AUTOVEHICUL 10 | INCEDIU STR.ZORILOR NR|5 7 ii | PREVENIRE BISERICA 4 NOAPTEA DE | ORTODOXA INVIERE 12 | APLICATIE GARA CFR 5 13 | INCEDIU TRESTIE | STR.T.IONESCU 6 14 | INCEDIU STR.FILIPESCU 2din $