You are on page 1of 2

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Oktober 2018
1 jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI MATANG

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

TINGKATAN 4
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan objektif dan 2 soalan subjektif.

2. Jawab semua soalan

3. Buku ini mengandungi dua bahagian soalan iaitu bahagian A dan Bahagian B.
Pada bahagian A, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang
berhuruf A, B , C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.
Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan.
Manakala pada bahagian B, jawapan perlu ditulis di dalam buku soalan ini.

4. Kedua-dua helaian jawapan perlu dikepilkan bersama semasa penyerahan kertas


jawapan.

NAMA :______________________________KELAS :_________________

____________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak

1
2