SubiecteElectrotehnica

Enunt Varianta a Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, legea conservării sarcinii ci doar mutate" reprezintă: electrice Permitivitatea este o mărime: electrică Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină direct proporţională cu r electrică la distanţa r este: Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este: direct proporţională cu patratul distanţei

Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic aducerea acestuia de la efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru: infinit în pct. M Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: Câmpul electrostatic este descris prin: Care dintre relaţiile următoare este adevărată: prin conducţie intensitatea câmpului electric inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric

Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare valoarea numerică 2q q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu: Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având 2 C capacitatea C, montate în serie este egală cu: Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n aceeaşi cu care se încarcă condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, fiecare element component este: Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu: suma diferenţelor de potenţial la bornele fiecărui condensator

Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, 1/2 q V încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: V/m aluminiu, argint, cupru

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată N-1 relaţii distincte cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea: A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric: L+N-1 ecuaţii distincte

Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o Prima lege a lui Kirchhoff buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă: Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit: liniar

Page 1

SubiecteElectrotehnica
Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare

Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare este direct proporţională cu filiforme, paralele, lungi,aflate la distanţa r, străbătute de distanţa r dintre conductoare câte un curent: Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care o forţă străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă: Tesla este unitatea de măsură a: Permeabilitatea este o mărime: Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu: inducţiei magnetice magnetică suma algebrică a curenţilor care străbat conturul

Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui invers proporţinală cu r conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este: Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent fluxul propriu al bobinei de intensitate i este raportul între....... şi acest curent Energia electromagnetică produsă de curentul i care 1/2 L i parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu: Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia integral în câmpul magnetic magnetică produsă de un curent care stăbate bobinajul din volumul torului torului este localizată: Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q F=E/q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia: Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un R/L rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu: Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor RC de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este: Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic: este liniară

Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este impedanţă analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte: Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: Weber amplitudinii

Page 2

SubiecteElectrotehnica
Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu: Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: Puterea electrică reactivă: amplitudine 1 termice permite definirea limitelor de utilizare ale unui aparat electric defazată cu 90 de grade în urma curentului reactanţa totală a circuitului X este > 0

Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune: Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă:

Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este impedanţei inversul: În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute pentru: Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă: valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor reactanţele inductivă şi capacitivă în valoare absolută sunt egale

În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit numai energie activă de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului: Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat simetric este: Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este: Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere =0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere=0,8 sunt: Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu: egală cu 1 întotdeauna simetric

mai mici

suma rezistenţelor celor n rezistoare

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod circulaţia de curenţi existentă al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) anterior în reţea nu se egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): modifică Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele pasive,produce în latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce: un curent - (minus) I

O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z Z Y = 1 poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

Page 3

SubiecteElectrotehnica
Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat: Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric: absoarbe putere activă şi putere reactivă corespund unor realităţi fizice cuplul util

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri au aceleşi componete directe comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice: În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă: sistemul nu are componentă simetrică inversă

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin impedanţe identice cu ale metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă se reţelei directe pentru compune din: elemente statice Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schemele de secvenţă directă, scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ inversă, homopolară (monofazat) se compune din: conectate în paralel Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din: schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schema de secvenţă directă scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din: Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este: Regimul deformant este un regim energetic în care: schema de secvenţă directă înseriată cu triplul impedanţei arcului întodeauna nesinusoidal

undele de curent şi tensiune nu sunt periodice

Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele raportul perioadelor lor este dacă: un număr întreg oarecare Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un de la generator spre bobină generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere mai puţin deformat decât tensiunea care i-a dat naştere

Page 4

SubiecteElectrotehnica
Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran. Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran. Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este definită prin: Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: egală

egală

puterea reactivă absorbită într-un element de linie infinit mic mărimile efective de curent sau de tensiune

Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o constanta de propagare a suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent liniei când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la receptor: O linie electrică lungă funcţionând în gol: O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei produce putere reactivă absoarbe putere reactivă

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce se numeşte putere are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, caracteristică sau putere puterea activă la extremitatea receptoare: naturală Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce energiile reactive, inductivă are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei: şi capacitivă, se compensează O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: care alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică

Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor unor curenţi simetrici masiv se datorează: paraziţi induşi în conductor Efectul pelicular al curentului este utilizat în: încălzirea materialelor prin inducţie

Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens densitatea de curent scade în sunt aşezate paralel, unul lângă altul: părţile apropiate ale conductoarelor Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice masive parcuse de fluxuri magnetice variabile: Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector: Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de: se execută piesele metalice din tole de oţel subţiri izolate între ele S=E+H

temperatura mediului ambiant

Page 5

SubiecteElectrotehnica
Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct cu tensiunea între faze proporţional: Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric curentul prin circuitul rotoric al unui generator sincron are următoarele efecte negative. creşte foarte mult Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt: Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie: motoarele de curent continuu permit reglarea în limite largi a turaţiei

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în curentul mic de pornire scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de prin deconectarea şi pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se reconectarea lor la reţeaua face: de alimentare Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece: În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii: Unitatea de măsură a fluxului electric este: 3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este: Câmpuri fără surse sunt: Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: nu permit variaţia turaţiei în limite largi ele autopornesc, indiferent de tipul rotorului în scurtcircuit nu are denumire proprie 25 microF

Cs=3 C câmpul curenţilor de conducţie curent electric de conducţie

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB rezistenţa R este egală cu ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea rezistenţa totală a circuitului maximă dacă: văzută prin bornele AB Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte: Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte: Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: forţă electrocinetică forţă electromagnetică (Laplace) intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor

Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit direct proporţională cu închis, prin variaţia fluxului magnetic, este: variaţia în timp a fluxului magnetic Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul

Page 6

SubiecteElectrotehnica
Curentul care circula printr-un circuit de curent 31,5 A alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este: Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar, factorul de putere este: Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit: Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este: 0.8

kVAr pur rezistiv doar în curent continuu 20 A

5 ohm 3 ohm

Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la 170V bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este: Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: F Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie supratensiuni la: Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele supratensiunilor din retele împotriva: Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Tesla Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare compensarea curentilor sunt echipamente pentru: capacitivi Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate: protectiei personalului de exploatare împotriva electrocutarii protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit

Releul termic se foloseste pentru:

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care scade de 1,41 ori functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte doua faze: Când este o protectie selectiva ? protectia deconecteaza numai consumatorul defect

Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc 1 sau 5 A pentru curenti secundari de:

Page 7

SubiecteElectrotehnica
Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc 10 V pentru tensiuni în secundar de: La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina astfel: creste când sarcina creste

Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica: cresterea tensiunii peste o valoare limita La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului mai mare magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului masinii este: Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu: Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu: Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: rezistente aditionale shunturi supraîncalzirea acestuia

La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face pe înfasurarea de tensiune cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se mai mica, deoarece tensiunea monteaza: este mai mica Câmpul magnetic poate fi produs: Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat: numai de magneti permanenti sub tensiune si cu curent

La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 tensiunea de linie alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem: Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice asincrone se relizeaza din tole pentru: Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este: În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, nisipul are rolul: Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reteaua electrica: Transformatoarele de masurare de curent: reducerea curentilor turbionari înainte cu 90 de grade direct proportionala cu capacitatea de a consolida elementele fuzibile scade

pot fi racordate în circuitul primar cu înfasurarea secundara deschisa

Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat împiedica circulatia cu secundarul în gol, deoarece: curentului primar Transformatoarele de masurare de tensiune: nu pot fi lasate în exploatare cu înfasurarea secundara deschisa

Page 8

SubiecteElectrotehnica
Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin: Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este: încarcarea generatoarelor cu putere activa f =n p / 60

Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta de a asigura o suprafata de este: contact a uleiului cu aerul mai mica Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: kWh În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 tensiunea pe fazele R si T kV cu neutrul izolat: ramâne neschimbata , iar tensiunea fazei defecte S se apropie de 0 Se considera ca un transformator functioneaza în gol atunci când: Functionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintã: Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o diferenta de: sarcina tranformatorului este foarte mica un regim de avarie doua trepte, pe scara standardizata a acestor curenti

Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea când factorul de putere =1 maxima: Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este: 0,4 kV

Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se tensiunea de excitatie face variind: La o masina electrica asincrona turatia variaza: Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este: cu sarcina raportul dintre tensiunea primara si secundara de mers în gol

Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai monofazat mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului: La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste: reducerea vibratiilor rotorului O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizeaza prin: Alunecarea s a unui motor asincron are valori: retele radiale cuprinse între 1 si 0

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o circulatia de putere activa linie electrica îl are:

Page 9

SubiecteElectrotehnica
Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, patratul curentului la aceeasi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proportionale cu: În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este justificatã: Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita pentru a: Energia electrica reactiva: din motive economice

reduce pierderile de putere activa în retea este o energie electrica complementara, care serveste la magnetizarea bobinajelor direct proportinala cu sectiunea conductorului patratul frecventei

Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este: Pierderea de putere activa într-un element de retea (transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu: În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc urmatorul fenomen:

creste tensiunea de alimentare a instalatiei

Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, de a proteja circuitul la are rolul: supracurenti Sigurantele electrice au rolul de a: proteja instalatia din aval la defecte la scurtcircuit ca si la suprasarcini de lunga durata

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de aluminiu curent mai mare: Reactanta supratranzitorie a unui motor este: direct proportionala cu curentul de pornire izoleaza partile sub tensiune între ele si fatã de masã bilantul puterilor active bobina de compensare 1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi

În echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii: Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de: Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în retelele electrice: În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este:

Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are reducerea pierderilor Corona ca scop principal: Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are scopul: de limitare a curentilor de scurtcircuit

Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel: puterea activã absorbitã de motor de la retea când este alimentat la Un si absoarbe In

Page 10

SubiecteElectrotehnica
Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este: I=U/R

Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si faza cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de: Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 200 Wh 10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã: Functionarea contoarelor de inductie are la bazã: Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin: În cazul conexiunii în stea la transformator: fenomenul inductiei electromagnetice curentii turbionari modificarea curentului de excitatie tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza curentul de linie este mai mare de 1,73 ori decât curentul de fazã

Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este:

Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în curentul creste instantaneu la serie cu o bobina de inductanta L, în momentul alimentarii valoarea U/R de o sursa de curent continuu cu tensiune U: Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: Durata de viata a lampilor cu incandescenta; Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: directe sau indirecte (induse) creste odata cu cresterea frecventei rezistenta mare deconectarea automatã a liniilor la suprasarcinã

Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã maritã instalatã într-o statie trebuie: O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei: Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma: deplasarea neutrului

u=Ri

Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: mai mica decât 1 Un numar de n surse fiecare având tensiunea forta electromotoare e si electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate rezistenta r/n în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având: Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este teoremelor Biot-Savart inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a:

Page 11

SubiecteElectrotehnica
Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: Legea lui Coulomb exprimã: uniforma forta de interactiune dintre corpuri punctuale încarcate cu sarcini electrice raportul dintre forta exercitata asupra unei sarcini electrice în acel punct si marimea sarcinii

Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se mãsoarã prin:

Page 12

SubiecteElectrotehnica
Varianta b legea lui Coulomb Varianta c legea lui Laplace

magnetică chimică direct proporţională cu patratul invers proporţională cu patratul lui r lui r invers proporţională cu pătratul direct proporţinală cu distanţa distanţei aducerea acestuia din punctul M transportul acestuia din pct. M la origine la infinit prin inducţie inducţia electrică prin magnetizare inducţia magnetică

inducţia electrică = intensitatea inducţia electrică=sarcina x câmpului electric/ permitivitate intensitatea câmpului electric valoarea numerică q valoarea numerică q/2

C/2 suma capacităţilor fiecărui element în parte

C egală cu de două ori cantitaea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator

diferenţa de potenţial la bornele diferenţa de potenţial a unui fiecărui condensator în parte condensator împărţită la n qV 2qV

Coulomb argint, cupru, aluminiu N relaţii distincte

Farad aluminiu, cupru, argint N+1 relaţii distincte

L-N +1 ecuaţii distincte

N-L+1 ecuaţii distincte

a doua lege a lui Kirchhoff

Legea Joule -Lenz

neomogen

neliniar

Page 13

SubiecteElectrotehnica
numai circutelor cu elemente neliniare este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare o tensiune circuitelor liniare şi circuitelor neliniare nu depinde de distanţa dintre conductoare o rezistenţă

fluxului magnetic electrică zero

intensităţii câmpului magnetic mecanică suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului

direct proporţională cu patratul direct proporţională cu r lui r

inductanţă inducţia magnetică

inducţia magnetică forţa electromotoare

1/2 Li **2

Li

integral în câmpul magnetic din 1/2 din energie este afara torului înmagazinată în volumul torului, iar 1/2 în afara torului F=qE F=q/E

L/R

1

R/C

1/(RC)

este o egaltate reluctanţă

este neliniară permeanţă

Hertz perioadei

Henry fazei

Page 14

SubiecteElectrotehnica
valoare efectivă zero chimice valoarea eficace 38719 de inducţie

produce transformarea energiei este variaţia în timp a energiei electrice în energie mecanică magnetice şi electrice defazată cu 90 de grade înaintea în fază cu curentul curentului reactanţa totală a circuitului X reactanţa totală a circuitului este <0 este =0

rezistenţei

reactanţei

valorile efective ale tensiunilor modulele fazorilor asociaţi şi curenţilor tensiunilor şi curenţilor reactanţa inductivă este mai reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa capacitivă mare decât reactanţa inductivă energie activă şi reactivă numai energie reactivă

nulă

egală cu 1/2

este nesimetric dacă fazele sunt este simetric dacă fiecare fază neegal încărcate este egal încărcată egale mai mari

suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare se pot modifica curenţii din laturile cu f.e.m. adăugate

suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare se modifică circulaţia de curenţi din laturile pe care nu se adaugă f.e.m. un curent I/2

un curent I

J=YE

Z=Y

Page 15

SubiecteElectrotehnica
absoarbe putere activă şi produce putere reactivă reprezintă artificii de calcul produce putere activă şi putere reactivă numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice oscilaţii ale rotorului

cuplul de frânare

au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente homopolare sistemul nu are componentă simetrică homopolară sistemul are componentă simetrică inversă

impedanţe diferite de ale reţelei impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru maşini rotative directe pentru elemente statice schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie schema de secvenţă directă schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

schemele de secvenţă directă şi schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel inversă conectate în paralel schema de secvenţă directă schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă inversă nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 poate avea oricare sens, în funcţie de încărcarea generatorului mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere sinusoidal

întotdeauna sinusoidal

undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale au aceeaşi perioadă

întotdeuna de la bobină spre generator sinusoidal

mult mai deformat decît tensiunea care i-a dat naştere

Page 16

SubiecteElectrotehnica
mai mare mai mică

mai mică

mai mare

puterea reactivă produsă de un pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic element de linie infinit mic mărimile instantanee de curent valorile medii de curent sau de sau de tensiune tensiune constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei

scade faţă de tensiunea la sursă nu se modifică proporţional cu lungimea liniei absoarbe putere reactivă produce putere reactivă este independentă de lungimea liniei energia reactivă inductivă este mai mare decât cea capacitivă funcţionând în scurtcircuit nu produce şi nu absoarbe putere reactivă nu produce şi nu absoarbe putere reactivă este independentă de tensiunea liniei energia reactivă capacitivă este mai mare decât cea inductivă ca o linie funcţionând în gol

unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei curentului eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor

capacităţii conductorului faţă de pământ eliminarea distordiunilor undelor de curent densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor

se realizează piesele din tole cu se evită plasarea pieselor adaus de siliciu pentru mărirea metalice masive în câmpuri rezistivităţii magnetice variabile S=HxE S=ExH

tensiunea între faze

pierderile Joule-Lenz

Page 17

SubiecteElectrotehnica
cu puterile active generate tensiunile electromotoare nu mai sunt sinusoidale motoarele sincrone nu necesită întreţinere permanentă pornirea fără dispozitiv de pornire prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie excitatoarea cu colector din circuitul acestora este un element puţin fiabil pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire se utilizează Coulombul 250 microF cu puterile reactive generate apar scântei la periile colectorului motoarele asincrone nu necesită instalaţii speciale de pornire cuplul de pornire foarte bun prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte au randament mai mic decât al celorlalte tipuri de motoare numai motoarele asincrone cu rotor în dublă colivie autopornesc Faradul 50 microF

Cs=C/3 câmpul de inducţie electrică curent electric de convecţie rezistenţa R este egală cu rezistenţa internă a sursei de t.e.m. forţă electrodinamică forţă electrodinamică

Cs=C câmpul de inducţie magnetică curent electric de deplasare (Maxwell) reistenţa R tinde spre zero

forţă magnetomotoare forţă magnetomotoare

forţa electrromagnetică

forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi

invers proporţională cu variaţia dependentă de modul în care în timp a fluxului magnetic este produs fluxul magnetic Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul

Page 18

SubiecteElectrotehnica
44 A 53,4 A

0,75

4/3

kVA pur inductiv doar în curent alternativ 500 A

kW pur capacitiv indiferent de natura circuitului 95 A

0.66 ohm 1 ohm 30 V

6 ohm 9 ohm 122 V

Axh supracurenti supracurentilor Weber compensarea factorului de putere protectiei împotriva supratensiunilor protejarea generatoarelor si motoarelor electrice împotriva temperaturilor înalte ramane constanta

A/h supratemperatura solicitarilor mecanice Farad dotari PSI protectiei împotriva supracurentilor protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor creste de 1,73 ori

protectia deconecteaza toti consumatorii greutate specifica lungime, direct proportional 5 sau 10 A

protectia deconecteaza o jumatate dintre consumatori coeficient de dilatatie masa, direct proportional 1 sau 10 A

Page 19

SubiecteElectrotehnica
50 V scade când sarcina scade cresterea curentului peste o valoare limita mai mica 100 V ramâne constanta la variatia sarcinii scaderea curentului sub o valoare limita egala

shunturi rezistente aditionale suprasarcina pe înfasurarea de tensiune mai mare, deoarece curentul este mai mic numai de electromagneti cu curent fara tensiune tensiunea de faza

bobine înseriate condesatoare montate în paralel reducerea puterii tranzitate pe oricare dintre înfasurari

de magneti permanenti si de electromagneti fãrã curent, fãrã tensiune sau sub tensiune, fãrã curent tensiunea zero

reducerea tensiunii electromotoare induse cu zero grade (sunt în faza) invers proportionala cu capacitatea de a mari puterea de rupere a sigurantei nu se modifica

din motive constructive cu 90 de grade în urma nu depinde de capacitate de a mentine temperatura constanta a sigurantei creste

pot fi lasate în exploatare cu nu pot fi racordate in circuitul infasurarea secundara deschisa primar cu înfasurarea secundara deschisa apar supratensiuni periculoase nu indica aparatele de in secundar masurare nu pot fi lasate în exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu înfasurarea secundara în înfasurarea secundara in scurtcircuit scurtcircuit

Page 20

SubiecteElectrotehnica
încarcarea generatoarelor cu putere reactiva f = 60 n / p utilizare de compensatoare sincrone f = 60 p / n

de a asigura spatiul necesar de a face posibila umplerea cu dilatarii si contractarii uleiului ulei a transformatorului kW kW/h

tensiunea pe fazele R si T creste cresc tensiunile pe fazele R si T, la valoarea tensiunii de linie iar iar pe faza defecta S ramâne pe faza S se apropie de 0 neschimbata curentul primar si curentul secundar sunt foarte mici un regim temporar admisibil când o înfasurare este conectata la retea, iar cealalta este deschisa un regim inadmisibil

o treapta, pe scara trei trepte, pe scara standardizata a acestor curenti standardizata a acestor curenti când factorul de putere = 0 0V când U = U max 230 V

admisia agentului primar la turbina

curentul statoric

cu frecventa cu curentul de excitatie raportul dintre curentul primar raportul dintre tensiunea si secundar la sarcina nominala primara si secundara la sarcina nominala trifazat bifazat

reducerea curentului electric absorbit de motor retele buclate cu functionare radialã cuprinse între -1 si 0 circulatia de putere reactiva

reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului retele buclate diferite de marimile indicate mai sus nici una din cele doua

Page 21

SubiecteElectrotehnica
patratul tensiunii patratul puterii active

pentru diminuarea suprasolicitarilor echipamentelor electrice simplifica structura retelelor echivalente pentru a reduce volumul de calcule

pentru securitatea muncii

diminua consumul specific de material conductor

se poate transforma în energie se poate transforma în energie mecanica luminoasa

direct proportionala cu pãtratul invers proportionala cu intensitãtii curentului rezistenta conductorului patratul tensiunii retelei patratul curentului

creste impedanta echivalenta a creste curentul de alimentare a instalatiei instalatiei de a separa vizibil un circuit de a masura nivelul de izolatie

face trecerea din linie electrica asigura protectia personalului aeriana în line electrica în cablu

cupru invers proportionala cu curentul de pornire

ambele amit aceeasi densitate de curent invers proportionala cu patratul tensiunii de alimentare

stinge arcul electric care apare asigura ungerea mecanismelor in intrerupatoare de actionare circulatia puterii reactive transformatorul de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi modul de tratare a neutrului retelei rezistorul de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi

reducerea solicitarilor mecanice reducerea curentilor de ale stalpilor scurtcircuit de a reduce costul instalatiei puterea activã transmisã prin intrefierul motorului cand este alimentat la Un si absoarbe In de a reduce pierderile de putere puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In

Page 22

SubiecteElectrotehnica
I = UxR nul de lucru I=U-R nul de protectie

400 Wh

800 Wh

efectul temic al curentului electric efectul termic al curentului electric

curentii turbionari forta electrostatica

deschiderea apaartului director deconectarea rezistentei de al turbinei stingere curentul de linie este egal cu 1,73 x curentul de faza curentul de linie este egal cu curentul de fazã curentul nu circula prin acest circuit rapide sau lente scade odata cu scaderea tensiunii inductanta mare conectarea automatã a unui transformator de rezervã micsoratã cresterea curentilor de scurtcircuit u= L di/dt putin mai mare decât 1 forta electromotoare ne si rezisteta r/n tensiunea de linie este egalacu 1,73x tensiunea de faza curentul de fazã este mai mare de de 1,73 ori decât curentul de linie curentul ajunge la valoarea U/R dupa un timp de rezonanta sau de ferorezonanta scade odata cu cresterea tensiunii inductanta mica modificarea curentului (tensiunii) de excitatie la generatoarele sincrone divizatã în mai multe unitãti nici un efect

du=i/C dt mult mai mare decât 1 forta electromotoare e si rezistenta nr

legii inductiei electromagnetice legii circuitului magnetic

Page 23

SubiecteElectrotehnica
mai mare în centrul conductorului mai mare la periferia conductorului

fluxul electric printr-o suprafata diferenta de potential între doua sferica puncte derivata în raport cu spatiul cu raportul dintre tensiunea semn schimbat a potentialului în aplicata unui conductor si acel punct rezistenta acestuia

Page 24

R ELECTROTEHNICA
Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enunt
Enunţul “sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate” reprezintă: Permitivitatea este o mărime: Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este: Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este:

Varianta a
legea conservării sarcinii electrice electrica direct proporţională cu r direct proporţională cu patratul distanţei

Varianta b
legea lui Coulomb magnetica direct proporţională cu patratul lui r invers proporţională cu pătratul distanţei aducerea acestuia din punctul M la origine prin inducţie inducţia electrică

Varianta c
legea lui Laplace chimică invers proporţională cu patratul lui r direct proporţinală cu distanţa transportul acestuia din pct. M la infinit prin magnetizare inducţia magnetică

Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru: aducerea acestuia de la infinit în pct. Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: prin conducţie Câmpul electrostatic este descris prin: Care dintre relaţiile următoare este adevărată: Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu: Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu: Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este: intensitatea câmpului electric inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric  valoarea numerică 2q 2C aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component

inducţia electrică = intensitatea câmpului inducţia electrică=sarcina x intensitatea electric/ permitivitate câmpului electric valoarea numerică q C/2 suma capacităţilor fiecărui element în parte diferenţa de potenţial la bornele fiecărui condensator în parte qV Coulomb argint, cupru, aluminiu N relaţii distincte L-N +1 ecuaţii distincte a doua lege a lui Kirchhoff  neomogen Vasile Bulai valoarea numerică q/2 C egală cu de două ori cantitaea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator diferenţa de potenţial a unui condensator împărţită la n  2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală  suma diferenţelor de potenţial la bornele cu: fiecărui condensator Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea: A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric: 1/2 q V V/m aluminiu, argint, cupru N-1 relaţii distincte L+N-1 ecuaţii distincte

qV

Farad aluminiu,cupru, argint N+1 relaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte Legea Joule -Lenz  neliniar Vasile Bulai circuitelor liniare şi circuitelor neliniare  nu depinde de distanţa dintre  conductoare

Enunţul “suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă” reprezintă: Prima lege a lui Kirchhoff Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit:  liniar Legile lui Kirchhoff se aplică:  numai

circuitelor liniare

numai circutelor cu elemente neliniare este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare

Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi,aflate la este direct proporţională cu distanţa r distanţa r, străbătute de câte un curent: dintre conductoare Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă: o forţă

22

o tensiune

o rezistenta

Page 25

R ELECTROTEHNICA
23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tesla este unitatea de măsură a: Permeabilitatea este o mărime: Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu: inducţiei magnetice magnetică suma algebrică a curenţilor care străbat conturul fluxului magnetic electrica zero direct proporţională cu patratul lui r inductanţă inducţia magnetică  1/2 intensităţii câmpului magnetic mecanică suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului direct proporţională cu r inducţia magnetică forţa electromotoare  Li 1/2 din energie este înmagazinată în volumul torului, iar 1/2 în afara torului F=q/E

Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este: invers proporţinală cu r Henry este unitatea de măsură pentru: Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între……. şi acest curent Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu: fluxul magnetic fluxul propriu al bobinei 1/2 L i

Li **2

Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent integral în câmpul magnetic din volumul care stăbate bobinajul torului este localizată: torului Radu Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia: Factorul de atenuare constanta de timp al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu: Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este: Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic: Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte: Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu: Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: Puterea electrică reactivă: Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune: F=E/q

integral în câmpul magnetic din afara torului F=qE

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

R/L RC este liniară impedanţă Weber amplitudinii amplitudine 1 termice

L/R R/C este o egalitate reluctanţă [A/Wb]=[1/H] Hertz perioadei valoare efectivă zero chimice

1 1/(RC) este neliniară Badea Nicolae permeanţă Henry fazei valoarea eficace 38719 de inducţie

permite definirea limitelor de utilizare ale produce transformarea energiei electrice este variaţia în timp a energiei magnetice unui aparat electric în energie mecanică şi electrice defazată cu 90 de grade în urma curentului defazată cu 90 de grade înaintea curentului în fază cu curentul

43 44 45 46

Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă: reactanţa totală a circuitului X este > 0 Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este inversul: impedanţei

reactanţa totală a circuitului X este <0 rezistenţei valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor reactanţa inductivă este mai mare decât reactanţa capacitivă

reactanţa totală a circuitului este =0 reactanţei modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa inductivă

În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute valorile instantanee ale tensiunilor şi pentru: curenţilor Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă: reactanţele inductivă şi capacitivă în valoare absolută sunt egale

Page 26

R ELECTROTEHNICA
47 48 49 În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului: Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat simetric este: numai energie activă egală cu 1 energie activă şi reactivă Nulă este nesimetric dacă fazele sunt neegal încărcate numai energie reactivă egală cu 1/2 este simetric dacă fiecare fază este egal încărcată

Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este: întotdeauna simetric Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere =0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere=0,8 sunt: Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu:

50 51

mai mici suma rezistenţelor celor n rezistoare

egale suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare

mai mari suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare  se

52 53

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele pasive,produce în latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce:

circulaţia de curenţi existentă anterior în reţea nu se modifică Constantin Sora un curent – (minus) I

se pot modifica curenţii din laturile cu f.e.m. adăugate un curent I

modifică circulaţia de curenţi din laturile pe care nu se adaugă f.e.m.
un curent I/2

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile: ZY=1 Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat:

J=YE

Z=Y

absoarbe putere activă şi produce putere absoarbe putere activă şi putere reactivă reactivă produce putere activă şi putere reactivă reprezintă artificii de calcul cuplul de frânare au aceleaşi componente inverse sistemul nu are componentă simetrică homopolară impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru maşini rotative schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie schema de secvenţă directă schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice oscilaţii ale rotorului au aceleaşi componente homopolare sistemul are componentă simetrică inversă impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru elemente statice schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă inversă nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală

Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: corespund unor realităţi fizice Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric: cuplul util

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice: au aceleşi componete directe În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă: sistemul nu are componentă simetrică inversă

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, impedanţe identice cu ale reţelei directe reţeaua inversă se compune din: pentru elemente statice Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din: schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în paralel schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din: schema de secvenţă directă

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la schema de secvenţă directă înseriată cu pământ cu arc se compune din: triplul impedanţei arcului schema de secvenţă directă Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este: întodeauna nesinusoidal Regimul deformant este un regim energetic în care: undele de curent şi tensiune nu sunt periodice întotdeauna sinusoidal undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale

Page 27

R ELECTROTEHNICA
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă: Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este………faţă de cea a unui cablu subteran. Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este……… faţă de cea a unui cablu subteran. Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este definită prin: Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la receptor: O linie electrică lungă funcţionând în gol: O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă la extremitatea receptoare: Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei: raportul perioadelor lor este un număr întreg oarecare de la generator spre bobină au aceeaşi perioadă întotdeuna de la bobină spre generator raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 poate avea oricare sens, în funcţie de încărcarea generatorului mai puţin deformat decât tensiune care ia dat naştere

mult mai deformat decât tensiunea care ia dat naştere sinusoidal

mai puţin deformat decât tensiunea care mult mai deformat decît tensiunea care ii-a dat naştere a dat naştere sinusoidal egală egală puterea reactivă absorbită într-un element de linie infinit mic mărimile efective de curent sau de tensiune constanta de propagare a liniei creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei produce putere reactivă absoarbe putere reactivă se numeşte putere caracteristică sau putere naturală mai mare Vasile Bulai mai mică puterea reactivă produsă de un element de linie infinit mic mărimile instantanee de curent sau de tensiune constanta de atenuare a liniei scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei absoarbe putere reactivă produce putere reactivă este independentă de lungimea liniei mai mică mai mare pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic valorile medii de curent sau de tensiune constanta de distorsiune a liniei nu se modifică nu produce şi nu absoarbe putere reactivă nu produce şi nu absoarbe putere reactivă este independentă de tensiunea liniei

energiile reactive, inductivă şi capacitivă, energia reactivă inductivă este mai mare energia reactivă capacitivă este mai mare se compensează decât cea capacitivă decât cea inductivă care alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică unor curenţi simetrici paraziţi induşi în conductor încălzirea materialelor prin inducţie densitatea de curent scade în părţile apropiate ale conductoarelor

81 82 83 84 85 86 87

O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează: Efectul pelicular al curentului este utilizat în: Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul:

funcţionând în scurtcircuit

ca o linie funcţionând în gol

unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei curentului capacităţii conductorului faţă de pământ eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică eliminarea distordiunilor undelor de curent

densitatea de curent creşte în părţile mai densitatea de curent este uniformă pe depărtate ale conductoarelor ambele părţi ale conductoarelor se realizează piesele din tole cu adaus de siliciu pentru mărirea rezistivităţii S=HxE tensiunea între faze se evită plasarea pieselor metalice masive în câmpuri magnetice variabile S=ExH pierderile Joule-Lenz

Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice masive se execută piesele metalice din tole de parcuse de fluxuri magnetice variabile: oţel subţiri izolate între ele Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector: S=E+H

Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de: temperatura mediului ambiant

Page 28

R ELECTROTEHNICA
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional: Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are următoarele efecte negative. Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt: Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie: Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: cu tensiunea între faze Stoian Radu cu puterile active generate cu puterile reactive generate apar scântei la periile colectorului motoarele asincrone nu necesită instalaţii speciale de pornire cuplul de pornire foarte bun prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte au randament mai mic decât al celorlalte tipuri de motoare numai motoarele asincrone cu rotor în dublă colivie autopornesc Faradul 50 microF Cs=C câmpul de inducţie magnetică curent electric de deplasare (Maxwell) curentul prin circuitul rotoric creşte foarte tensiunile electromotoare nu mai sunt mult sinusoidale motoarele de curent continuu permit reglarea în limite largi a turaţiei curentul mic de pornire motoarele sincrone nu necesită întreţinere permanentă pornirea fără dispozitiv de pornire Florescu prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie excitatoarea cu colector din circuitul acestora este un element puţin fiabil pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire se utilizează Coulombul Badea Nicolae 250 microF Cs=C/3 câmpul de inducţie electrică curent electric de convecţie

Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu prin deconectarea şi reconectarea lor la rotorul în scurtcircuit se face: reţeaua de alimentare Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece: nu permit variaţia turaţiei în limite largi

În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, ele autopornesc, indiferent de tipul iar la restabilirea tensiunii: rotorului în scurtcircuit Unitatea de măsură a fluxului electric este: 3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este: Câmpuri fără surse sunt: Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: nu are denumire proprie 25 microF Cs=3 C câmpul curenţilor de conducţie curent electric de conducţie

101 102 103

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare rezistenţa R este egală cu rezistenţa rezistenţa R este egală cu rezistenţa oarecare absoarbe puterea maximă dacă: totală a circuitului văzută prin bornele AB internă a sursei de t.e.m. Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte: forţă electrocinetică Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte: forţă electromagnetică (Laplace) forţă electrodinamică forţă electrodinamică

reistenţa R tinde spre zero forţă magnetomotoare forţă magnetomotoare forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic Fierul, aluminiul, cuprul 53,4 A 3-Apr kW pur capacitiv indiferent de natura circuitului

104 105 106 107 108 109 110 111

Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic, este: Principalele elemente feromagnetice sunt: Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este: Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar, factorul de putere este: Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit: Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila:

intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor forţa electrromagnetică direct proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic Fierul, nichelul şi cobaltul 31,5 A 0,8 kVAr pur rezistiv doar în curent continuu invers proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic Fierul, cuprul, zincul 44 A 0,75 kVA pur inductiv doar în curent alternativ

Page 29

R ELECTROTEHNICA
112 113 114 Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: 20 A Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:  5  3  500  0.66  1

A ohm

 95  6  9

A

ohm ohm

ohm ohm V

ohm

115 116 117 118 119 120 121 122

Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:  170V Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie la: Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele din retele împotriva: Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare sunt echipamente pentru: Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate: Releul termic se foloseste pentru:  F supratensiuni supratensiunilor Tesla compensarea curentilor capacitivi protectiei personalului de exploatare împotriva electrocutarii protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit

 30

V  Axh
supracurenti supracurentilor Weber compensarea factorului de putere protectiei împotriva supratensiunilor protejarea generatoarelor si motoarelor electrice împotriva temperaturilor înalte

 122  A/h

supratemperatura solicitarilor mecanice Farad dotari PSI protectiei împotriva supracurentilor protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte doua faze: scade de 1,41 ori Când este o protectie selectiva ? Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc pentru curenti secundari de: Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de: La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina astfel: Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica: La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului masinii este: Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu: Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu: Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se monteaza: Câmpul magnetic poate fi produs: protectia deconecteaza numai consumatorul defect rezistivitate natura materialului 1 sau 5 A  10

ramane constanta

creste de 1,73 ori

protectia deconecteaza o jumatate dintre protectia deconecteaza toti consumatorii consumatori greutate specifica lungime, direct proportional 5 sau 10 A  50 coeficient de dilatatie masa, direct proportional 1 sau 10 A  100

V

V

V

creste când sarcina creste

scade când sarcina scade

ramâne constanta la variatia sarcinii

cresterea tensiunii peste o valoare limita cresterea curentului peste o valoare limita scaderea curentului sub o valoare limita mai mare rezistente aditionale shunturi supraîncalzirea acestuia pe înfasurarea de tensiune mai mica, deoarece tensiunea este mai mica numai de magneti permanenti mai mica shunturi rezistente aditionale suprasarcina pe înfasurarea de tensiune mai mare, deoarece curentul este mai mic numai de electromagneti Egala Radu bobine înseriate condesatoare montate în paralel reducerea puterii tranzitate pe oricare dintre înfasurari de magneti permanenti si de electromagneti

Page 30

R ELECTROTEHNICA
137 138 139 140 Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat: La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem: Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice asincrone se relizeaza din tole pentru: Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este: sub tensiune si cu curent tensiunea de linie reducerea curentilor turbionari  înainte cu curent fara tensiune tensiunea de faza reducerea tensiunii electromotoare induse  cu fãrã curent, fãrã tensiune sau sub tensiune, fãrã curent tensiunea zero din motive constructive  cu  nu

141

142 143

În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, nisipul are rolul: Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reteaua electrica:

cu 90 de grade  direct proportionala cu capacitatea  de a consolida elementele fuzibile
 scade

zero grade (sunt în faza)  invers proportionala cu capacitatea

90 de grade în urma depinde de capacitate

de a mentine temperatura constanta a de a mari puterea de rupere a sigurantei sigurantei  nu

se modifica

 creste

 pot 144 Transformatoarele de masurare de curent:

145

Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat cu secundarul în gol, deoarece:

fi racordate în circuitul primar cu înfasurarea secundara deschisa  împiedica circulatia curentului primar
 nu

 pot

fi lasate în exploatare cu  nu pot fi racordate in circuitul infasurarea secundara primar cu înfasurarea deschisa secundara deschisa  apar supratensiuni  nu indica aparatele de periculoase in secundar masurare
 nu

146

Transformatoarele de masurare de tensiune:

147 148

Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin:

pot fi lasate în exploatare cu înfasurarea secundara deschisa  încarcarea generatoarelor cu putere activa =n p / 60
 de

pot fi lasate în exploatare  pot fi puse sub tensiune cu cu înfasurarea secundara în înfasurarea secundara in scurtcircuit scurtcircuit  încarcarea generatoarelor cu putere reactiva utilizare de compensatoare sincrone
 f

Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n  f [rot/min] si p perechi de poli este:

= 60 n / p

 f

= 60 p / n

149 150

Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta este: Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este:

a asigura o suprafata de  de a asigura spatiul necesar contact a uleiului cu aerul mai dilatarii si contractarii mica uleiului
kWh kW

de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului kW/h

151 152 153

În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 kV cu neutrul izolat: Se considera ca un transformator functioneaza în gol atunci când: Functionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintã:

tensiunea pe fazele R si T ramâne tensiunea pe fazele R si T creste la neschimbata , iar tensiunea fazei defecte valoarea tensiunii de linie iar pe faza S se cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe S se apropie de 0 apropie de 0 faza defecta S ramâne neschimbata curentul primar si curentul secundar sunt când o înfasurare este conectata la retea, sarcina tranformatorului este foarte mica foarte mici iar cealalta este deschisa un regim de avarie un regim temporar admisibil un regim inadmisibil

Page 31

R ELECTROTEHNICA
154 155 156 157 158 159 160 161 Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o diferenta de: Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima: Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este: Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind: La o masina electrica asincrona turatia variaza: Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este: doua trepte, pe scara standardizata a acestor curenti  când  0,4  cu o treapta, pe scara standardizata a acestor curenti  când 0V admisia agentului primar la turbina cu frecventa trei trepte, pe scara standardizata a acestor curenti când U = U max  230  cu

factorul de putere =1

factorul de putere = 0

kV

V

tensiunea de excitatie

curentul statoric

sarcina

curentul de excitatie

raportul dintre tensiunea primara si secundara de mers în gol Stoian Radu

raportul dintre curentul primar si secundar raportul dintre tensiunea primara si la sarcina nominala secundara la sarcina nominala  trifazat bifazat

Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai mare a intensitatii curentului de  monofazat scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului: La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste: O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizeaza prin: Alunecarea s a unui motor asincron are valori: Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are: reducerea vibratiilor rotorului

reducerea curentului electric absorbit de reducerea tensiunii la bornele de motor alimentare ale motorului  retele

162 163 164 165 166 167

retele radiale  cuprinse

între 1 si 0

circulatia de putere activa

buclate cu functionare radialã  cuprinse între -1 si 0  circulatia de putere reactiva
patratul tensiunii Radu pentru diminuarea suprasolicitarilor echipamentelor electrice

retele buclate diferite de marimile aratate mai sus nici una din cele doua patratul puterii active pentru securitatea muncii diminua consumul specific de material conductor  se

??? ‘Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeasi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proportionale cu: patratul curentului În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este justificatã: Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita pentru a: din motive economice

simplifica structura retelelor echivalente reduce pierderile de putere activa în retea pentru a reduce volumul de calcule  este

168

Energia electrica reactiva:

169 170

Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este: Pierderea de putere activa într-un element de retea (transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:

o energie electrica complementara, care serveste la magnetizarea bobinajelor  direct proportinala cu sectiunea conductorului
 patratul

 se

poate transforma în energie mecanica  direct proportionala cu pãtratul intensitãtii curentului

poate transforma în energie luminoasa  invers proportionala cu rezistenta conductorului
 patratul

171

În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc urmatorul fenomen:

172

Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, are rolul:

frecventei  patratul tensiunii retelei  creste tensiunea de alimentare  creste impedanta echivalenta a instalatiei a instalatiei  de a proteja circuitul la supracurenti  de a separa vizibil un circuit
 proteja

curentului  creste curentul de alimentare a instalatiei  de a masura nivelul de izolatie

173

Sigurantele electrice au rolul de a:

instalatia din aval la  face trecerea din linie defecte la scurtcircuit ca si la electrica aeriana în line suprasarcini de lunga durata electrica în cablu Page 32

 asigura

protectia personalului

R ELECTROTEHNICA
174 Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: aluminiu  direct 175 176 177 178 179 180 181 Reactanta supratranzitorie a unui motor este: În echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii: Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de: Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în retelele electrice: În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este: Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are ca scop principal: Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are scopul: cupru  invers ambele amit aceeasi densitate de curent  invers

proportionala cu curentul de pornire
izoleaza partile sub tensiune între ele si fatã de masã  bilantul

proportionala cu curentul de pornire
stinge arcul electric care apare in intrerupatoare  circulatia

proportionala cu patratul tensiunii de alimentare
asigura ungerea mecanismelor de actionare modul de tratare a neutrului retelei rezistorul

puterilor active

puterii reactive

bobina de compensare

transformatorul

1/3 din curentul de pornire la conexiunea de 3 ori curentul de pornire la conexiunea de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi Radu triunghi triunghi reducerea pierderilor Corona de limitare a curentilor de scurtcircuit Radu si Florescu puterea activã absorbitã de motor de la retea când este alimentat la Un si absoarbe In  I reducerea solicitarilor mecanice ale stalpilor de a reduce costul instalatiei puterea activã transmisã prin intrefierul motorului cand este alimentat la Un si absoarbe In  I reducerea curentilor de scurtcircuit de a reduce pierderile de putere puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In radu  I

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel: Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este: Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de: Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã: Functionarea contoarelor de inductie are la bazã: Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin: În cazul conexiunii în stea la transformator:

=U/R

= UxR

=U–R

faza 200 Wh fenomenul inductiei electromagnetice curentii turbionari modificarea curentului de excitatie tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza

nul de lucru 400 Wh efectul temic al curentului electric efectul termic al curentului electric

nul de protectie Radu  800

Wh

curentii turbionari forta electrostatica

deschiderea apaartului director al turbinei deconectarea rezistentei de stingere curentul de linie este egal cu 1,73 x curentul de faza tensiunea de linie este egalacu 1,73x tensiunea de faza

Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate curentul de linie este mai mare de 1,73 în triunghi este: ori decât curentul de fazã Radu Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanta L, curentul creste instantaneu la valoarea în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U: U/R Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: Durata de viata a lampilor cu incandescenta; Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o statie trebuie: directe sau indirecte (induse) creste odata cu cresterea frecventei rezistenta mare deconectarea automatã a liniilor la suprasarcinã maritã

curentul de linie este egal cu curentul de curentul de fazã este mai mare de de fazã 1,73 ori decât curentul de linie curentul nu circula prin acest circuit rapide sau lente scade odata cu scaderea tensiunii inductanta mare conectarea automatã a unui transformator de rezervã micsoratã curentul ajunge la valoarea U/R dupa un timp de rezonanta sau de ferorezonanta scade odata cu cresterea tensiunii inductanta mica modificarea curentului (tensiunii) de excitatie la generatoarele sincrone divizatã în mai multe unitãti

Page 33

R ELECTROTEHNICA
197 198 199 O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei: Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma: Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: Un numar de n surse fiecare având tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având: Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a: Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: Legea lui Coulomb exprimã: deplasarea neutrului u=Ri mai mica decât 1 cresterea curentilor de scurtcircuit u= L di/dt putin mai mare decât 1 nici un efect du=i/C dt mult mai mare decât 1

200

forta electromotoare e si rezistenta r/n

forta electromotoare ne si rezisteta r/n

forta electromotoare e si rezistenta nr

201 202 203

teoremelor Biot-Savart uniforma forta de interactiune dintre corpuri punctuale încarcate cu sarcini electrice raportul dintre forta exercitata asupra unei sarcini electrice în acel punct si marimea sarcinii

legii inductiei electromagnetice mai mare în centrul conductorului fluxul electric printr-o suprafata sferica derivata în raport cu spatiul cu semn schimbat a potentialului în acel punct

legii circuitului magnetic mai mare la periferia conductorului diferenta de potential între doua puncte raportul dintre tensiunea aplicata unui conductor si rezistenta acestuia

204

Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se mãsoarã prin:

Page 34

Subiecte LegislatieGradul II
Enunt Varianta a Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul Prin Hotărâre a Guvernului RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei României. secundare, este aprobat: Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" De a promova si impune este: regulile şi cerinţele de ordin tehnic si comercial în vederea bunei funcţionări a pieţei de energie electrică

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de Stabilirea unui set de reguli distribuţie (Codul RED) se regăsesc: şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de Stabilirea unui set de reguli distribuţie (Codul RED) se regăsesc: şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport. Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de Stabilirea cerinţelor pentru distribuţie (Codul RED) se regăsesc: dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie.

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar principal este statul român.

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, Operatorii de distribuţie conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice prestează serviciul public de distribuţie (Codul RED), sunt: pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Cod

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:

SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator

Page 35

Subiecte LegislatieGradul II
Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu ale cărui activităţi specifice public: se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire comunală Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie Gestionarea, exploatarea, se numără şi următoarele activităţi: mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare etc) Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi: Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele electrice de distribuţie.

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Administrarea documentaţiei Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) tehnice şi normelor care includ: reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie

Page 36

Subiecte LegislatieGradul II
Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse: Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Racordarea utilizatorilor la stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: reţelele electrice de distribuţie; Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Racordarea utilizatorilor la stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: reţelele electrice de distribuţie; Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Debranşarea consumatorilor stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: rău-platnici de la relele electrice de distribuţie Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Debranşarea consumatorilor stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: rău-platnici de la relele electrice de distribuţie Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Evenimentele accidentale stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Asigurarea continuităţii în stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Evenimentele accidentale stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care: Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz;

Page 37

Subiecte LegislatieGradul II
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care: Se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute în contract Întrerupere accidentală a energiei electrice. la apariţia unor condiţii meteorologice deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole etc) Forţă majoră.

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de: Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a 3: racordarea energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă consumatorilor, contractarea generali ai serviciului, care sunt în număr de: furnizării energiei electrice şi reclamaţiile utilizatorilor

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de: Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:

90 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la 110 kV 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru 10 zile lucrătoare de la serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator depunerea completă a de distribuţie si un utilizator este de: documentaţiei Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural în maximum: 24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 48 ore

Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele +/- 5% din tensiunea în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din contractată săptămână, sunt: Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de: 30 de zile calendaristice

Page 38

Subiecte LegislatieGradul II
Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: La toate sesizările transmise în scris. În termen de 10 zile lucrătoare

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se 3 ani face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată medie de: Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se 5 ani face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată maximă de: Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor criteriul pierderilor minime electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului de energie tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de: Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare: În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în banda: Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie se face de către: Prognoza de consum pe o perspectivă de 3 ani, pusă la dispoziţie de furnizori şi consumatori eligibili; 50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi a operatorilor de distribuţie utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de puterea solicitată utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

Page 39

Subiecte LegislatieGradul II
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru: utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii perturbatori

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor; utilizatori utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

Fişa de soluţie este elaborată de: Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

Page 40

Subiecte LegislatieGradul II
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru: utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele racordarea grupurilor electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi dispecerizabile la reţelele de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile electrice de distribuţie care prevăd: Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de valoarea capitalului de racordare are o structura ce depinde de: social, in cazul persoanelor juridice Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum, care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie: Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nouconstruite vor fi la: Avizat de către organismele competente, potrivit legii. bornele de ieşire din contoare, montate in apartamentele blocului.

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator: Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:

este obligatorie pentru orice loc nou de consum pentru orice loc nou de consum

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia prin intermediul doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic operatorului pieţei de energie de racordare: electrica Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care: Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de: capacitatea reţelei electrice nu permite racordarea maximum 20 de ani de la data emiterii

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare de către organele ierarhice emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolvă astfel: ale emitentului

Page 41

Subiecte LegislatieGradul II
Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel: de către operatorul de reţea, cu forte proprii

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici Hotărâre de guvern care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin: Executarea de lucrări de proiectare sau de executare a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE: Constituie contravenţie şi se sancţionează

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor La proiectarea şi executarea operatorilor economici în instalaţii electrice instituie de lucrări pe niveluri de competenţe: joasă, medie şi înaltă tensiune Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care Poate solicita Atestat nu deţine atestate emise de ANRE: provizoriu emis de ANRE Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: ANRE poate retrage Atestatul acordat: De la 1 la 5 ani Dacă operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară corespunzătoare procedurii aplicabile

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă:

Operatorul economic săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite în legea energiei electrice În condiţiile Legii nr. 318/ 2003

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac:

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru tipul de atestat deţinut Operatorul economic solicită acest lucru

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Page 42

Subiecte LegislatieGradul II
Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin: Hotărâre de guvern

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi Ministerul învăţământului executarea de instalaţii electrice racordate la SEN, se face de către: Autorizarea unui electrician se realizează în urma: promovării unui examen de autorizare

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi Să transmită la ANRE o acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele cerere şi documentaţie condiţii: anexată, din care să reiasă calificarea profesională

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în baza

Unor norme specifice aprobate prin Hotărâre de Guvern

Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice racordate la SEN se realizează de către:

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip A Personalul de exploatare din cadrul operatorului de reţea

Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, executate în vederea racordării la SEN se realizează de către:

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip:

A

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul 4 grade de competenţă (I, II, de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de III şi IV) ANRE, indiferent de tipul de autorizare? Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: De tip G (general) pentru instalaţii electrice De tip E pentru execuţie

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii:

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) După caz, proiectare (A)/ acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe: executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV

Page 43

Subiecte LegislatieGradul II
Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are următoarele competenţe: De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, Opţional (solicitantul decide electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată dacă îl transmite sau nu) cererii de autorizare o lista de lucrări; acest document este: În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii: Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut

Examenul de autorizare constă:

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică

Page 44

Subiecte LegislatieGradul II
Promovarea examenului de autorizare se face obţinând: Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este 3 ani valabilă pentru o perioadă de: Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este: De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice aplicabile

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

Este interzis electricianului autorizat:

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat

Este interzis electricianului autorizat:

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în Comiterea unei fapte care electricianul autorizat comite una dintre următoarele prevăzute în Regulamentul de abateri: autorizare ca fiind permisă

Page 45

Subiecte LegislatieGradul II
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în Comiterea unei fapte care electricianul autorizat comite una dintre următoarele prevăzute în Regulamentul de abateri: autorizare ca fiind interzisă

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri: Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă examinare Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat de administraţia publică locală)

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă perioadă de 5 ani, cu plata tarifului corespunzător gradului si tipului de autorizare Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare aprobat

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele întotdeauna pe cale amiabilă electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează: În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea parcurgerea procedurii de la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, mediere la nivelul între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operatorului de reţea operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la: avizele tehnice de racordare

Page 46

Subiecte LegislatieGradul II
Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de Energiei electrice reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul: Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu Da se supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007? Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. Asigurarea accesului 13/2007 se regăsesc: nediscriminatoriu si reglementat la reţelele electrice de interes public Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind: Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie Persoana juridica ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale Linia electrica ce leagă o capacitate energetica de producţie izolata de un client izolat

Consumatorul eligibil de energiei electrica este:

Linia electrica directa este:

Operatorul de transport si de sistem este:

Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport si este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de transport

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind reprezentată de:

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai multor consumatori la reţelele electrice de interes public

Page 47

Subiecte LegislatieGradul II
Reţeaua electrica este definita ca fiind: Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere si de protecţie a acestora, staţiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mică decât 110 kV Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

Reţeaua electrica de transport este:

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

Sistemul electroenergetic naţional este:

Totalitatea instalaţiilor de producere, transport si distribuţie a energiei electrice de pe teritoriul naţional Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor

ANRE este:

Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

Zona de siguranţa a unei capacitati energetice este:

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor

Page 48

Subiecte LegislatieGradul II
Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei Furnizorul desemnat de electrice, ca fiind: ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea: Consumatorul eligibil de energie electrică este definit de Legea energiei electrice, ca fiind: doar a energiei electrice

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul de energie electrică si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din: Operator de distribuţie este o persoană juridică, care:

Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în plan orizontal Deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat public

Ordinea de merit este ordinea în care un producător de Preţului ofertat [lei/MWh] energie electrică este luat în considerare pentru acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe baza: Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi: cel puţin 3 utilizatori

ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru Doar reglementari tehnice operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume: ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la: Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul energiei electrice Ministerul Economiei si Finanţelor

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Page 49

Subiecte LegislatieGradul II
Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa instalaţii electrice, este: Ministerul Economiei si Comerţului

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele Elaborat de ANRE si aprobat electrice de interes public este: prin hotărâre a Guvernului României Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa: Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Aprobă reglementări tehnice domeniul Energiei este abilitată prin lege cu următoarele şi comerciale obligatorii competenţe: pentru operatorii economici din sectorul energiei

Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a MEF - Ministerul Economiei energiei electrice sunt atestaţi de: si Finanţelor

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc:

Elaborarea si aprobarea regulamentului de desemnare a furnizorului de ultimă opţiune doar din bugetele locale

Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri:

"Autorizaţiile de infiintare" se acorda in condiţiile legii energiei electrice, pentru:

Realizarea de noi capacitati energetice

"Autorizaţiile de înfiinţare" se acordă pentru realizarea de Numai pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport al energiei electrice noi linii si staţii electrice de sau pentru retehnologizarea celor existente? transport noi

Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau 0,4 kV retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie nominală mai mare sau egală cu: ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea: liniilor si staţiilor electrice de transport al energiei electrice

ANRE emite licenţe pentru

Prestarea serviciilor publice de transport şi distribuţie a energiei electrice

Page 50

Subiecte LegislatieGradul II
ANRE emite licenţe pentru: Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional Activitatea de administrare a pieţelor centralizate

ANRE emite licenţe pentru:

ANRE emite licenţe pentru:

Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului Licenţă - act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte:

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse drept de utilizare gratuită in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte: Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect: Bunuri proprietate publica sau privata ale statului Contracte bilaterale la preţuri reglementate Proprietate privata a unei persoane juridice exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de transport, instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie

Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor eligibili prin Reţeaua electrica de transport al energiei electrice, inclusiv terenurile pe care este amplasata, sunt: Operatorul de transport si de sistem are următoarele atribuţii principale:

Page 51

Subiecte LegislatieGradul II
Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice Operatorul de Transport si de racordare la reţelelor electrice de transport? de Sistem Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice: Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Operatorul de distribuţie:

Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare Li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a acestora, fără avizul de amplasament al operatorului de reţea

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie persoanelor fizice si juridice:

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze Consum fraudulos de energie contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze Consum fraudulos de energie contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze Neplata abonamentului contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz radio-tv de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze Consum de energie mai mare contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz decât cel aferent puterii de: aprobate prin avizul tehnic de racordare În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul: Va fi sancţionat contravenţional

Page 52

Subiecte LegislatieGradul II
Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribuţie a: Guvernului României

Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea MEF - Ministerul Economiei bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are si Finanţelor

În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt Solare considerate surse regenerabile de energie: Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere: Tarifele de racordare la reţea sunt: Sustragerea de energie electrica constituie: Promovarea utilizării eficiente a combustibililor

Stabilite de operatorii de reţea Contravenţie

Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la Executarea de săpaturi sau 1 la 5 ani: lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora Constituie contravenţie: refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie: Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

Infracţiune Contravenţie

Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare consumator si producator a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre: Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt manevrele ce se executa si precizate aspecte legate de: aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii: facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relatiei consumatorului cu operatorul de retea

Page 53

Subiecte LegislatieGradul II
Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege: ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de securizre

Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica:

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit întotdeauna punctul de ca: delimitare este punctul unei retele electrice în care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea Punctul de masurare este definit ca: punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de retea Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia, fiind racordat la o retea monofazata de JT; furnizorilor si consumatorilor de energie electrica

Consumatorul casnic este consumatorul care:

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã:

În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât 50 kW cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depãseste: Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si tipul receptoarelor din asimilati acestora se face tinându-se seama de: dotare Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE: consumatorii casnici

Page 54

Subiecte LegislatieGradul II
În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate, dacă puterea electrică contractatã este mai mare de: Consumatorii de energie electricã pot revinde energia unor eventuali subconsumatori: 3 MW

fara a obtine nici un fel de acord al operatorului de reţea, furnizprului sau ANRE cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de o luna daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte: Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã:

Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator cel putin 3 zile înainte pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu: Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, furnizorul: aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului este o conditie obligatorie

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara minimum o luna si maximum a energiei electrice, pentru o perioada de: 12 luni Prin consumatori industriali se înteleg: societatile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata o singura data un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori

Un consumator eligibil:

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

Page 55

Subiecte LegislatieGradul II
Varianta b Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului. Varianta c Prin Decizie a preşedintelui ANRE.

De a promova si impune regulile De a promova si impune şi cerinţele de ordin tehnic regulile şi cerinţele de ordin minimale pentru o funcţionare tehnic minimale pentru o sigură, stabilă şi economică a funcţionare sigură, stabilă şi reţelelor electrice de distribuţie, economică a reţelelor electrice în beneficiul tuturor de transport în beneficiul utilizatorilor acestora tuturor utilizatorilor acestora Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie. Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea cerinţelor tehnice Stabilirea Standardului de pentru racordarea utilizatorilor performanţă pentru serviciul de la reţelele electrice de distribuţie a energiei electrice. distribuţie. Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport. Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de acţionarul majoritar.

la care acţionar majoritar nu este statul român.

Operatorii de distribuţie Operatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie asigură serviciul public de doar pentru utilizatorii reţelelor distribuţie a energiei electrice electrice de distribuţie cu care doar consumatorilor de energie au încheiat un contract de electrică vulnerabili furnizare a energiei electrice

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

CN TRANSELECTRICA SA

Page 56

Subiecte LegislatieGradul II
a cărui realizare a fost concesionată de către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza cărora sunt amplasate reţelele electrice de distribuţie. Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu condiţiile licenţei de distribuţie acordate de ANRE, în baza legii energiei electrice Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în funcţie de structura cheltuielilor

Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele electrice de 110 kV aflate în patrimoniu propriu Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional.

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Page 57

Subiecte LegislatieGradul II
Obligaţia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Asigurarea continuităţii în Debranşarea consumatorilor alimentarea cu energie electrică rău-platnici de la reţelele şi a calităţii energiei electrice electrice de distribuţie distribuite; Furnizarea energiei electrice Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; Furnizarea energiei electrice

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor;

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor;

Debranşarea consumatorilor Întreruperile programate, ca rău-platnici de la relele electrice urmare a lucrărilor planificate de distribuţie de exploatare şi mentenanţă; Debranşarea consumatorilor Evenimentele accidentale rău-platnici de la relele electrice produse de terţi asupra reţelelor de distribuţie electrice din patrimoniul public

Asigurarea continuităţii în Întreruperile programate, ca alimentarea cu energie electrică urmare a lucrărilor planificate şi a calităţii energiei electrice de exploatare şi mentenanţă; distribuite; Prin regimul lor de funcţionare Au contracte de furnizarea a nu introduc perturbaţii în energiei electrice încheiate cu alimentarea altor utilizatori ai operatorul de distribuţie reţelelor electrice de distribuţie din zonă;

Page 58

Subiecte LegislatieGradul II
Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 220-400 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz; Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie în condiţii de forţă majoră

Forţă majoră

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, planificate de operatorul de distribuţie Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie 5: racordarea utilizatorilor, contractarea serviciului de distribuţie, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice şi sesizările utilizatorilor

Evenimente accidentale determinate de terţi. 7: racordarea consumatorilor, racordarea producătorilor, contractarea serviciului de distribuţie, contractarea furnizării energiei electrice, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice, sesizările consumatorilor 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune 30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă şi medie tensiune 30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 10 ore

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune 20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune 15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 24 ore

+/ - 10% din tensiunea contractată 15 zile calendaristice

+/ - 12% din tensiunea contractată 10 zile lucratoare

Page 59

Subiecte LegislatieGradul II
În termen de 30 zile calendaristice În termen de 3 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare.

La toate sesizările transmise în scris 7 ani

5 ani

10 ani

15 ani

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata

criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit

Ofertele de producţie de energie Natura surselor de producere a electrică ale producătorilor energiei electrice; existenţi; 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

Operatorii de distribuţie, titulari ANRE, în calitate de de licenţe acordate de ANRE administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" utilizatorii de tip "consumator care se racordează la reţele casnic" individuali, indiferent electrice de medie sau joasă de puterea solicitată tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

Page 60

Subiecte LegislatieGradul II
utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

utilizatori existenţi care solicită utilizatorii perturbatori un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi operatorul de distribuţie orice consultant de specialitate

utilizatorii care, prin tipul lor şi utilizatorii noi care se caracteristicile echipamentelor racordează la reţelele electrice instalaţiilor de utilizare şi/sau al având tensiune nominală de 110 proceselor tehnologice, impun kV sau mai mare necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

Page 61

Subiecte LegislatieGradul II
utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatorii de tip "consumator utilizatorii care se racordează casnic" individuali, indiferent de la reţelele electrice având puterea solicitată tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor în staţii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice de distribuţie cu tensiunea de 110kV

categoria de utilizator din care de puterea instalata a face parte solicitantul echipamentelor utilizatorului Avizat de ANRE. Avizat de către operatorul de reţea, anterior depunerii cererii. bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la parter sau pe palier.

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat , la limita zonei de proprietate asupra terenului, in exteriorul construcţiei nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

prin intermediul unui titular de direct sau prin intermediul unui licenţa de furnizare în zona consultant de specialitate atestat prin racordare s-ar încălca normele în vigoare minimum 20 de ani de la data emiterii de către operatorul de distribuţie care a emis avizul nu a fost respectat avizul de amplasament minimum 25 de ani de la data emiterii de către ANRE

Page 62

Subiecte LegislatieGradul II
de către utilizator se contractează de către operatorul de reţea cu agenţi economici atestaţi în condiţiile legii Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007

Ordin al ministrului de resort

Este permisă pentru instalaţiile Constituie doar abatere electrice de utilizare Numai la proiectarea şi Numai la efectuarea de lucrări executarea de lucrări pe niveluri de încercări de echipamente de joasă şi medie tensiune electrice Nu poate solicita Atestat emis de Poate efectua doar de lucrări de ANRE încercări de echipamente electrice Nelimitată Provizorie de la 1 la 12 luni

Operatorul economic nu ANRE nu are competenţa de a îndeplineşte una din obligaţiile retrage Atestatele emise definite ca "esenţiale" de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici

Operatorul economic săvârşeşte Operatorul economic nu una dintre infracţiunile stabilite transmite lunar sinteza în legea energiei electrice activităţii desfăşurate În condiţiile Legii nr. 13/ 2007 ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, decât cu acordul acestora Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

Operatorul economic a ANRE nu poate dispune prezentat în anexă la cererea de retragerea Atestatelor emise atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea

Page 63

Subiecte LegislatieGradul II
Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE

Operatorul de distribuţie

ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi a unui regulament specific

promovării unui concurs de unui interviu în faţa unei autorizare, cu număr limitat de comisii ANRE locuri Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea si experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice

Conform Legii 319/2006, unor Unor regulamente aprobate de norme specifice în domeniul operatorii de distribuţie securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate şi aprobate de unitatea care deţine în patrimoniu instalaţiile electrice Specialişti atestaţi de Ministerul Electricieni autorizaţi de ANRE Economiei şi Finanţelor având şi care sunt titulari de calitatea de "Verificator de autorizaţii de tip B proiecte" Specialişti atestaţi de Ministerul Corpul de control al ANRE Economiei şi Finanţelor, având calitatea de "Responsabil tehnic cu execuţia" B C

5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B şi IV şi V) C) De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare

De tip A sau B pentru Nu sunt definite tipuri de proiectare şi respectiv executare autorizare, ci doar grade de autorizare După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kV După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV

Page 64

Subiecte LegislatieGradul II
De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 6 kV De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 220 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV Nerelevant

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen

prin vizarea anuală a legitimaţiei de către ANRE

Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament, indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 de puncte

într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică

Page 65

Subiecte LegislatieGradul II
Minim 24 de puncte la Minim 12 de puncte la chestionar si 3 puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, indiferent de aplicaţia numerică, pentru gradul de autorizare (I, II, III gradele I si II, respectiv 15 de sau IV) puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV 4 ani Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor executate 5 ani Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabilă

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii electrice Să verifice proiecte de instalaţii în cazul în care nu deţine o electrice tehnologice de medie autorizaţie de tip A tensiune, dacă nu deţine atestat de "verificator de proiecte" emis de MEC La solicitarea beneficiarului, să De a racorda la SEN noi puncte participe la punerea în funcţiune de consum, urmând a solicita şi recepţia finală a lucrărilor acordul operatorului de reţea executate după recepţia la terminarea lucrărilor Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea operatorului de reţea Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009 Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale)

Page 66

Subiecte LegislatieGradul II
Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009 Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale)

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă examinare Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

Avertisment verbal

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful corespunzător gradului si tipului de autorizare

În cazul în care doreşte continuarea activităţii în calitate de electrician autorizat, va susţine un nou examen, cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum achită un tarif de emitere a de 500 RON indiferent de gradul duplicatului, conform şi tipul de autorizare prevederilor din regulamentul de autorizare în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE înregistrarea unei acţiuni în justiţie întotdeauna în justiţie

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor

racordarea la reţelele electrice calitatea execuţiei instalaţiilor de interes public interioare ale clădirilor civile

Page 67

Subiecte LegislatieGradul II
Energiei electrice şi termice Energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse Determinarea soluţiilor d racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Nu

Promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie

Dreptul unor persoane fizice sau Dreptul unor persoane fizice juridice racordate la SEN de a sau juridice de a se racorda si consuma energie electrica de a folosi, in condiţiile legii, achiziţionata de pe piaţa de reţelele electrice de transport si energie electrica in regim de distribuţie concurenţial Consumatorul ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul pe piaţa de energie electrica Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica şi/sau furnizor de energie, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii sau a clienţilor eligibili ai acestora Persoana juridica proprietara a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru transportul energiei electrice

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către mai mulţi consumatori

Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei licenţe de distribuţie

Instalaţiile si echipamentele prin Ansamblul instalaţiilor si care se realizează conectarea a echipamentelor prin care se doua sau mai multe sisteme realizează tranzit de energie electroenergetice electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic naţional

Page 68

Subiecte LegislatieGradul II
Ansamblul instalaţiilor Ansamblul de linii electrice electroenergetice interconectate destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia energiei electrice

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia, furnizarea si utilizarea energiei electrice

Sistemul electroenergetic situat Totalitatea liniilor si staţiilor pe teritoriul naţional si care electrice interconectate, constituie infrastructura de baza indiferent de nivelul de tensiune utilizata in comun de participanţii la piaţa de energie electrica Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul Publice de Gospodărie Energiei Comunala Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si desfasurarea unor activitati

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul evitării punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

Page 69

Subiecte LegislatieGradul II
Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul de furnizare, in condiţii specifice reglementate doar a energiei termice Un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul român energiei electrice si termice

Consumatorul de energie electrică ce poate achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa reglementata

Consumatorul de energie electrică obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de achiziţie reglementate

Zona adiacenta liniei electrice Suprafaţa terestra ce cuprinde aeriene situata la 10 m deasupra zona de protecţie si zona de acesteia siguranţa întreţine si dezvolta reţeaua deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport al energiei electrica de distribuţie si este electrice titulara a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de distribuţie intr-o anumita zona Puterii instalate Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere

cel puţin 2 utilizatori Doar reglementari comerciale

cel puţin un utilizator Atât reglementari tehnice cat si reglementari comerciale Gestiunea patrimoniului public

Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei

CN Transelectrica SA

Page 70

Subiecte LegislatieGradul II
Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau societăţi rezultate ca urmare a procesului de privatizare) Elaborat de Ministerul de resort

Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia electrică ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice doar din bugetul de stat

Cancelariei Primului-ministru

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice

ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale Elaborarea regulamentului privind racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite

Retehnologizarea capacitatilor Reviziile si reparaţiile curente energetice existente efectuate asupra capacitatilor energetice Numai pentru retehnologizarea Atât pentru realizarea liniilor si liniilor şi staţiilor electrice de staţiilor electrice de transport transport existente noi, cât şi pentru retehnologizarea celor existente 20 kV 110 kV

liniilor şi staţiilor de distribuţie liniilor electrice de distribuţie a a energiei electrice, cu tensiune energiei electrice cu tensiune nominala de 110 kV nominala de 20 kV Activitatea de administrare a pieţelor centralizate Realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare

Page 71

Subiecte LegislatieGradul II
Reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice Retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice

Prestarea serviciului de sistem

Activitatea de instruire Activitatea de furnizare a profesională a personalului care energiei electrice lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat

Reglementări - acte (normative) Atât prin acte juridice (licenţă tehnice şi/ sau comerciale, şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), aplicabile activităţii desfăşurate cât si prin reglementări tehnice şi comerciale, acordate/ emise de ANRE drept de proprietate drept de servitute legala

Activitati si servicii publice de interes naţional din domeniul energiei electrice Contracte bilaterale la tarife fixe Proprietate publica a statului exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de distribuţie

Bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice Contracte bilaterale la preţuri negociate Proprietate privata a statului exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici

Page 72

Subiecte LegislatieGradul II
ANRE Operatorul de distribuţie local

Să efectueze construcţii de orice fel in zona de siguranţa a instalaţiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem

Să racordeze fără respectarea reglementărilor aplicabile, instalaţiile proprii la cele ale reţelei electrice de transport

Sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de transport si de sistem

Monitorizează siguranţa in Încasează contravaloarea funcţionare a reţelelor electrice energiei electrice furnizate de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie

Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire sau prin construcţii accesul la instalaţii al OD

Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului Neplata repetata a facturii de energie Neplata abonamentului radio-tv

Neplata facturii curente de energie Neplata facturii curente de energie Neplata facturii curente de energie Plata cu întârziere a facturilor

Neplata repetata a facturii de energie Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situaţii prevăzute de legislaţia in vigoare

Va primi preaviz de deconectare Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate

Page 73

Subiecte LegislatieGradul II
Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Eoliene Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale Energia obţinuta prin arderea combustibililor fosili

Asigurarea accesului Promovarea utilizării surselor concurenţial al energiei regenerabile electrice produse in cogenerare Negociate cu solicitantul Infracţiune de furt Reglementate de ANRE Contravenţie sau infracţiune, după caz

Deteriorarea, modificarea fără Nerespectarea reglementărilor drept a instalaţiilor energetice emise de ANRE sau sustragerea de componente ale acestora

nerespectare obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale

sustragerea de energie electrica

Contravenţie Infracţiune

Abatere Tentativa de infracţiune

operator de retea si consumator furnizor si producător

punctul de delimitare patrimonială între instalaţii şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatori

realizarea conducerii operative prin dispecer

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

Page 74

Subiecte LegislatieGradul II
ansamblul format din doar transformatorul de transformatoarele de masurare măsurare si contorul de energie electrica, precum si toate elementele intermediare, inclusiv elementele de securizare situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. flicker si armonici întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. metodologia de stabilire e tarifelor întotdeauna punctul de delimitare este punctul fizic în care este racordat un utilizator

punct al unei retele electrice unde se află instalat grupul de masurare a energiei electrice

punct fizic din reţeaua electrica la care se racordeaza un utilizator.

Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii;

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial, precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta.

tranzactiilor de pe piata angro relatiilor comerciale dintre de energie electrica producatori si furnizori 100 kW 200 kW

puterea maxima absorbitã toti consumatorii de energie electrica

puterea instalatã în receptoarele proprii toti consumatorii de energie electricã, cu exceptia consumatorilor casnici

Page 75

Subiecte LegislatieGradul II
10 MW 100 kW

cu acordul ANRE

cu acordul operatorului de distributie si al furnizorului

cu obligatia modificarii numelui fara nici o obligatie titularului în termen de 6 luni daca au o putere maxima indiferent de puterea maxima contractata mai mica de 50 kW contractata cel putin 5 zile înainte cel putin 10 zile înainte

îi da consumatorului doua îi aplica preaviz previze, apoi îi aplica penalizari consumatorului, apoi îl actioneaza în justitie nu este obligatoriu se încheie în conformitate cu contractul - cadrul aprobat de ANRE minimum 6 luni societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri nu poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata 6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori

minimum 3 luni si maximum 6 luni sediile administrative ale societatilor comerciale poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata de cel mult douã ori 6 luni pentru toti consumatorii

Page 76

R LegislatieGradul II
Nr Grad crt Norma

Enunt

Varianta a

Varianta b
Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului.

23

II-IV

Cod th RED  Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), decizie  reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei 101/2000 secundare, este aprobat: Prin Hotărâre a Guvernului României.

24

II-IV

Cod th RED  decizie  Scopul “Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie” 101/2000 este: Cod th RED  decizie  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de 101/2000 distribuţie (Codul RED) se regăsesc: Cod th RED  decizie  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de 101/2000 distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare De a promova si impune regulile şi cerinţele sigură, stabilă şi economică a reţelelor de ordin tehnic si comercial în vederea bunei electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor funcţionări a pieţei de energie electrică utilizatorilor acestora art 1.2.1 Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 a Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport. Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2.b Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 d

25

II-IV

26

II-IV

27

II-IV

Cod th RED  decizie  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de 101/2000 distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2 e

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport. la care acţionar majoritar nu este statul român.

28

II-IV

Cod th RED  decizie  Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează 101/2000 activitatea operatorilor de distribuţie: la care acţionar principal este statul român.

29

II-IV

Operatorii de distribuţie prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul Cod th RED  Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform nediscriminatoriu la reţelele electrice de decizie  prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte 101/2000 (Codul RED), sunt: cerinţele tehnice prevăzute în Cod1.4.1 Cod th RED  decizie  Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) 101/2000 este administrat de: Cod th RED  decizie  Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu 101/2000 public:

Operatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie doar pentru utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice

30

II-IV

ANRE – Autoritatea Naţională de SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator Reglementare în domeniul Energiei ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire comunală a cărui realizare a fost concesionată de către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza cărora sunt amplasate reţelele electrice de distribuţie.

31

II-IV

Page 77

R LegislatieGradul II

32

II-IV

Cod th RED  decizie  Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se 101/2000 numără şi următoarele activităţi: Cod th RED  Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, decizie  precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul 101/2000 RED), se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instalaţii de Dispecerizarea energiei electrice la nivel protecţie şi automatizare etc) 3.2.1. a naţional Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele electrice de distribuţie.3.2.1.a Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele electrice de 110 kV aflate în patrimoniu propriu 3.2.1c

33

II-IV

34

II-IV

Cod th RED  decizie  Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în 101/2000 Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de Administrarea documentaţiei tehnice şi contractare a serviciului de distribuţie din normelor care reglementează proiectarea, partea unui titular de licenţă sau consumator funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în instalaţiilor componente ale reţelelor electrice cazul acceptării acesteia, să încheie de distribuţie art 3.2.2 contractul Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de Administrarea documentaţiei tehnice şi a contractare a serviciului de distribuţie din normelor care reglementează proiectarea, partea unui titular de licenţă sau consumator funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în instalaţiilor componente ale reţelelor electrice cazul acceptării acesteia, să încheie de distribuţie 3.2.2 contractul 3.2.6 Obligaţia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1. b

35

II-IV

Cod th RED  Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de decizie  distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie 101/2000 (Codul RED) sunt incluse:

36

II-IV

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator Cod th RED  eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în decizie  Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul cazul acceptării acesteia, să încheie 101/2000 reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse: contractul 3.2.6 Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

37

II-IV

38

II-IV

Furnizarea energiei electrice

39

II-IV

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

40

II-IV

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

Page 78

R LegislatieGradul II
Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se decizie  aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii 101/2000 reţelelor electrice de distribuţie care: Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se decizie  aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii 101/2000 reţelelor electrice de distribuţie care: Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu 101/2000 se aplică în condiţii de: Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu 101/2000 se aplică: Cod th RED  decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu 101/2000 se aplică în condiţii de: Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 0,4110 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz; 4.2.2 a Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b Prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în alimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţie din zonă; 4.2.1.b

41

II-IV

42

II-IV

43

II-IV

44

II-IV

45

II-IV

Se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute în contract Au contracte de furnizarea a energiei 4.2.2. c electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

46

II-IV

Întrerupere accidentală a energiei electrice.

Forţă majoră 4.2.3. a

47

II-IV

la apariţia unor condiţii meteorologice în cazul întreruperilor în alimentarea cu deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de energie electrică, planificate de operatorul de teren, viscole etc) 4.2.3 c distribuţie Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

48

II-IV

Forţă majoră 4.2.3. a

49

II-IV

Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a 3: racordarea consumatorilor, contractarea decizie  energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă generali furnizării energiei electrice şi reclamaţiile 101/2000 ai serviciului, care sunt în număr de: utilizatorilor Cod th RED  decizie  Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) 90 zile calendaristice de la înregistrarea cererii 101/2000 este de: de racordare la 110 kV 4.4.1.2 Cod th RED  decizie  Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) 10 zile calendaristice de la înregistrarea 101/2000 este de: cererii de racordare la joasă tensiune Cod th RED  Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru decizie  serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator de 101/2000 distribuţie si un utilizator este de: Cod th RED  decizie  Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de 101/2000 intervenţie în mediul rural în maximum: 10 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 4.4.3.1.5

5: racordarea utilizatorilor, contractarea serviciului de distribuţie, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice şi sesizările utilizatorilor 4.2.1 a,b,c,d,e, 4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5 30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune 4.4.1.2 20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune 15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 4.4.2.2 10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

50

II-IV

51

II-IV

52

II-IV

53

II-IV

Page 79

R LegislatieGradul II
Cod th RED  Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind decizie  întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare 101/2000 şi mentenanţă este: 48 ore Cod th RED  În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în decizie  care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din 101/2000 săptămână, sunt:

54

II-IV

24 ore 4.4.3.2.2

55

II-IV

+/- 5% din tensiunea contractată

+/ – 10% din tensiunea contractată 4.4.4.2

56

II-IV

Cod th RED  decizie  Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul 101/2000 tensiunii este de: 30 de zile calendaristice

15 zile calendaristice 4.4.4.5

57

II-IV

Cod th RED  decizie  Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările 101/2000 efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1 În termen de 30 zile calendaristice Cod th RED  decizie  Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările 101/2000 efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: În termen de 10 zile lucrătoare Cod th RED  Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face decizie  pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată 101/2000 medie de: 3 ani 6.1.4 Cod th RED  Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face decizie  pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată 101/2000 maximă de: 5 ani Cod th RED  Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice decizie  de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor 101/2000 electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de: criteriul pierderilor minime de energie Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de Cod th RED  distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor decizie  electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de 101/2000 intrare: Cod th RED  decizie  În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în 101/2000 banda: Cod th RED  decizie  Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de 101/2000 distribuţie se face de către: Prognoza de consum pe o perspectivă de 3 ani, pusă la dispoziţie de furnizori şi consumatori eligibili; 6.4.1. a

58

II-IV

În termen de 3 zile lucrătoare

59

II-IV

5 ani

60

II-IV

10 ani 6.5.3

61

II-IV

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata 6.6.1 a, b

62

II-IV

Ofertele de producţie de energie electrică ale producătorilor existenţi; 6.4.1.b

63

II-IV

50 Hz – 6% … 50 Hz + 4% 4.4.4.1

50 Hz – 8% … 50 Hz + 5%

64

II-IV

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe a operatorilor de distribuţie acordate de ANRE 6.1.1 utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată 14a utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c

65

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie II-IV Ord 45/2006 pentru:

66

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie II-IV Ord 45/2006 pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Page 80

R LegislatieGradul II

67

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie II-IV Ord 45/2006 pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au racordare existente, indiferent de tensiunea grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi 14d reţelei la care se racordează

68

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie II-IV Ord 45/2006 pentru:

utilizatorii perturbatori

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

69

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie II-IV Ord 45/2006 pentru:

utilizatorii noi care se racordează la reţelele utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au electrice având tensiune nominală de 110 kV grupuri generatoare indiferent de tensiunea sau mai mare 17a reţelei la care se racordează 17b utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor; utilizatori utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi operatorul de distribuţie 13(2)

70 71

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie II-IV Ord 45/2006 pentru: II-IV Ord 45/2006 Fişa de soluţie este elaborată de:

72

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie II-IV Ord 45/2006 pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor; utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie 17d

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate 17e

73

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie II-IV Ord 45/2006 pentru:

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

74

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie II-IV Ord 45/2006 pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea utilizatorii de tip “consumator casnic” reţelei la care sunt racordaţi individuali, indiferent de puterea solicitată racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

75

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care racordarea grupurilor dispecerizabile la II-IV Ord 45/2006 prevăd: reţelele electrice de distribuţie 23(2)a

Page 81

R LegislatieGradul II
102 103 II-IV II-IV Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu ord 24/2007 deţine atestate emise de ANRE: ord 24/2007 Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE De la 1 la 5 ani 36(6) Nu poate solicita Atestat emis de ANRE art 14 Nelimitată

104

II-IV

ord 24/2007 ANRE poate retrage Atestatul acordat:

Dacă operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară corespunzătoare procedurii aplicabile Operatorul economic săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca “esenţiale” de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici 55 2c Operatorul economic săvârşeşte una dintre infracţiunile stabilite în legea energiei electrice

105

II-IV

ord 24/2007 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă:

106

II-IV

ord 24/2007 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac:

În condiţiile Legii nr. 318/ 2003

În condiţiile Legii nr. 13/ 2007

107

II-IV

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator ord 24/2007 economic dacă: ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator ord 24/2007 economic dacă: legea  13/2007 legea  13/2007 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru tipul de atestat deţinut ANRE nu poate dispune retragerea 55 2c Atestatelor emise Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d

108

II-IV

Operatorul economic solicită acest lucru

109 110 111

II-IV II-IV II-IV

Hotărâre de guvern

Ordin al ministrului de resort Operatorul de distribuţie promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice racordate la SEN, se face de către: Ministerul învăţământului promovării unui examen de autorizare 20 Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea profesională

ord 25/2007 Autorizarea unui electrician se realizează în urma: Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele ord 25/2007 condiţii:

112

II-IV

113

II-IV

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de ord 25/2007 exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în baza

Conform Legii 319/2006, unor norme specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate şi aprobate de unitatea Unor norme specifice aprobate prin Hotărâre care deţine în patrimoniu instalaţiile electrice de Guvern 10(3) Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor având calitatea de “Verificator de proiecte” 15 Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor, având calitatea de “Responsabil tehnic cu execuţia” 16

114

II-IV

Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice ord 25/2007 racordate la SEN se realizează de către:

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip A

115

II-IV

Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, executate în Personalul de exploatare din cadrul ord 25/2007 vederea racordării la SEN se realizează de către: operatorului de reţea

Page 82

R LegislatieGradul II
116 II-IV Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au ord 25/2007 autorizaţii de tip: A 18(1)a B

117

II-IV

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, ord 25/2007 indiferent de tipul de autorizare? 4 grade de competenţă (I, II, III şi IV) 18(2)

5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V) De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice 18 1a,b De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv executare 18 1a,b După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kV

118 119

II-IV II-IV

ord 25/2007 Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte ord 25/2007 următoarele tipuri de autorizaţii:

De tip G (general) pentru instalaţii electrice De tip E pentru execuţie După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV 19e, f

120

II-IV

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă ord 25/2007 titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

121

II-IV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are următoarele putere instalată de cel mult 10 kW şi la o putere instalată de cel mult 100 kW şi la o ord 25/2007 competenţe: tensiune nominală mai mică de 1 kV 19a,b tensiune nominală mai mică de 1 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV tensiune nominală mai mică de 1 kV 19c,d De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV tensiune nominală maximă de 6 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu De a executa instalaţii electrice cu orice orice putere instalată tehnic realizabilă şi la putere instalată tehnic realizabilă şi la o orice tensiune nominală standardizată 19g,h tensiune nominală maximă de 220 kV De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV 19f De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV

122

II-IV

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are ord 25/2007 următoarele competenţe:

123

II-IV

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are ord 25/2007 următoarele competenţe:

124

II-IV

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are ord 25/2007 următoarele competenţe: Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă ord 25/2007 următoarele competenţe titularului:

125

II-IV

126

II-IV

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de ord 25/2007 autorizare o lista de lucrări; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu) Nerelevant

127

II-IV

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi susţin examene separate pentru fiecare ord 25/2007 B), electricienii: dintre aceste tipuri

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen 31

Page 83

R LegislatieGradul II

128

II-IV

ord 25/2007 Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

după 5 ani de experienţă în baza gradului de prin vizarea anuală a legitimaţiei de către autorizare deţinut ANRE în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si aplicaţie numerică 44 o aplicaţie practică Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte puncte la aplicaţia numerică pentru gradele la aplicaţia numerică, indiferent de gradul de III şi IV autorizare (I, II, III sau IV) art 55 3 ani De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice aplicabile 72e 4 ani

129

II-IV

ord 25/2007 Examenul de autorizare constă:

130 131

II-IV II-IV

ord 25/2007 Promovarea examenului de autorizare se face obţinând: Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este ord 25/2007 valabilă pentru o perioadă de:

132

II-IV

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută ord 25/2007 lucrări de instalaţii electrice este:

Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor executate

133

II-IV

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de normele tehnice corespunzătoare tipurilor de ord 25/2007 tip A este: instalaţii electrice proiectate 72e

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor

134

II-IV

ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat:

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A art 72b

135

II-IV

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută ord 25/2007 lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a La solicitarea beneficiarului, să participe la lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt punerea în funcţiune şi recepţia finală a întocmite de el lucrărilor executate art 72i Să semneze documentaţii de orice fel pentru Să racordeze noi puncte de consum de proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat energie electrică la instalaţiile electrice, fără a sau supravegheat art 72f avea aprobarea operatorului de reţea art 72k

136

II-IV

ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat:

137

II-IV

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care Comiterea unei fapte prevăzute în MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită ord 25/2007 electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri: Regulamentul de autorizare ca fiind permisă până în 2009

Page 84

R LegislatieGradul II

138 139

II-IV II-IV

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet Comiterea unei fapte prevăzute în de electrician autorizat emis în baza Ordinului ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită ord 25/2007 electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri: art 76 până în 2009 Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi asociate Retragerea autorizării cu drept de prezentare Retragerea autorizării fără drept de ord 25/2007 cu una dintre următoarele măsuri: la o nouă examinare 75 prezentare la o nouă examinare 75

140

II-IV

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de muncă sau de prestări servicii, Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de în cazul în care este autorizat de ord 25/2007 tip B şi execută instalaţii electrice este: administraţia publică locală) 72

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful corespunzător gradului si tipului de autorizare Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de gradul şi tipul de autorizare în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE ord 18/2004

141

II-IV

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă perioadă de 5 ani, La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician cu plata tarifului corespunzător gradului si ord 25/2007 autorizat, titularul: tipului de autorizare Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la local şi titularul achită tariful de autorizare ord 25/2007 solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă: aprobat Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi ord 18/2004 solicitanţi, se soluţionează: În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a ord 18/2004 neînţelegerii se va face numai după:

142

II-IV

161

II-IV

întotdeauna pe cale amiabilă

162

II-IV

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului de reţea 8(4) înregistrarea unei acţiuni în justiţie racordarea la reţelele electrice de interes public 8(2) Energiei electrice şi termice Nu 1 (2) b Promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie 2h

163 164 165

II-IV II-IV II-IV

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă ord 18/2004 eventualele contestaţii cu privire la: avizele tehnice de racordare 8(2) Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de lg 13/2007 reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul: Energiei electrice

Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu se lg 13/2007 supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007? Da Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. lg 13/2007 13/2007 se regăsesc: Asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat la reţelele electrice de interes public 2b

166

II-IV

Page 85

R LegislatieGradul II
Dreptul unor persoane fizice sau juridice Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de racordate la SEN de a consuma energie a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrice de transport sau de distribuţie electrica in regim concurenţial

167

II-IV

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca lg 13/2007 fiind:

168

II-IV

lg 13/2007 Consumatorul eligibil de energiei electrica este:

Persoana juridica ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale Linia electrica ce leagă o capacitate energetica de producţie izolata de un client izolat 3.29

Consumatorul ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul pe piaţa de energie electrica Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către mai mulţi consumatori

169

II-IV

lg 13/2007 Linia electrica directa este:

170

II-IV

lg 13/2007 Operatorul de transport si de sistem este:

Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport si este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde Orice persoana care deţine, sub orice titlu o de operarea, asigurarea întreţinerii si reţea electrica de distribuţie si este titulara dezvoltarea reţelei de transport 3.35 unei licenţe de distribuţie Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai multor consumatori la reţelele electrice de interes public Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere si de protecţie a acestora, staţiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele 3.51 Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mică decât 110 kV Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice 3.4

171

II-IV

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind lg 13/2007 reprezentată de:

172 173

II-IV II-IV

lg 13/2007 Reţeaua electrica este definita ca fiind: lg 13/2007 O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV 3.54

174

II-IV

lg 13/2007 Reţeaua electrica de transport este:

175

II-IV

lg 13/2007 Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia energiei electrice

176

II-IV

lg 13/2007 Sistemul electroenergetic naţional este:

Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul Totalitatea instalaţiilor de producere, naţional si care constituie infrastructura de transport si distribuţie a energiei electrice de baza utilizata in comun de participanţii la pe teritoriul naţional piaţa de energie electrica 3.62 Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala

177

II-IV

lg 13/2007 ANRE este:

Page 86

R LegislatieGradul II
Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

178

II-IV

lg 13/2007 Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor 3.67

179

II-IV

lg 13/2007 Zona de siguranţa a unei capacitati energetice este: Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei lg 13/2007 electrice, ca fiind:

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului 3.68

180

II-IV

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei presta serviciul de furnizare, in condiţii electrice specifice reglementate 3.25

181

II-IV

Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instalaţii, lg 13/2007 construcţii si echipamente necesare pentru producerea: doar a energiei electrice

doar a energiei termice

182 183

II-IV II-IV

Consumatorul eligibil de energie electrică este definit de lg 13/2007 Legea energiei electrice, ca fiind: lg 13/2007 Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul de energie electrică si sa contracteze direct cu acesta Consumatorul de energie electrică ce poate energia necesara, având acces la reţelele de achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa transport şi/sau de distribuţie 3.17 reglementata Zona adiacenta liniei electrice aeriene având Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata 100 m lăţime în plan orizontal la 10 m deasupra acesteia

184

II-IV

lg 13/2007 Operator de distribuţie este o persoană juridică, care: Ordinea de merit este ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pentru acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe lg 13/2007 baza:

Deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat public

întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al energiei electrice

185 186

II-IV II-IV

Preţului ofertat [lei/MWh] 3.39

Puterii instalate cel puţin 2 utilizatori 3.53

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care lg 13/2007 sunt racordaţi: cel puţin 3 utilizatori ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru lg 13/2007 operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume: Doar reglementari tehnice ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din lg 13/2007 sectorul energiei electrice cu privire la: Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul energiei electrice 11.2.f

187

II-IV

Doar reglementari comerciale Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

188

II-IV

Page 87

R LegislatieGradul II
Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care lg 13/2007 proiectează si executa instalaţii electrice, este: Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care lg 13/2007 proiectează si executa instalaţii electrice, este: Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele lg 13/2007 electrice de interes public este: Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice lg 13/2007 este de competenţa: Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m

189

II-IV

Ministerul Economiei si Finanţelor

190 191

II-IV II-IV

Ministerul Economiei si Comerţului

Elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al Guvernului României 11.2.q preşedintelui ANRE Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 11.2.f Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia electrică ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei art 11.2 t Elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice doar din bugetul de stat Retehnologizarea capacitatilor energetice existente 15.1.a Numai pentru retehnologizarea liniilor şi staţiilor electrice de transport existente

192

II-IV

193

II-IV

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul lg 13/2007 Energiei este abilitată prin lege cu următoarele competenţe: Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a lg 13/2007 energiei electrice sunt atestaţi de:

Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru operatorii economici din sectorul energiei 11.2.h

194

II-IV

MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor

195 196 197

II-IV II-IV II-IV

Elaborarea si aprobarea regulamentului de Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în desemnare a furnizorului de ultimă opţiune lg 13/2007 domeniul Energiei se regăsesc: art 11.2v lg 13/2007 Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri: “Autorizaţiile de infiintare” se acorda in condiţiile legii energiei lg 13/2007 electrice, pentru: doar din bugetele locale Realizarea de noi capacitati energetice 15.1.a

198

II-IV

“Autorizaţiile de înfiinţare” se acordă pentru realizarea de noi linii Numai pentru realizarea de noi linii si staţii si staţii electrice de transport al energiei electrice sau pentru lg 13/2007 retehnologizarea celor existente? electrice de transport noi Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie lg 13/2007 nominală mai mare sau egală cu: ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau lg 13/2007 retehnologizarea:

199

II-IV

0,4 kV liniilor si staţiilor electrice de transport al energiei electrice 11.1.b Prestarea serviciilor publice de transport şi distribuţie a energiei electrice 15.2.b,d

20 kV liniilor şi staţiilor de distribuţie a energiei electrice, cu tensiune nominala de 110 kV 11.1.c Activitatea de administrare a pieţelor centralizate 15.2.e

200

II-IV

201

II-IV

lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru

202

II-IV

lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru:

Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice Reabilitarea capacităţilor de producere, si a energiei termice in cogenerare 15.2.a transport şi distribuţie a energiei electrice

Page 88

R LegislatieGradul II
Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

203

II-IV

lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru:

Prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie

204

II-IV

lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru:

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate 15.2.e

205

II-IV

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati energetice, durata a executării lucrărilor, masurile de acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului lg 13/2007 obligaţii: 17.1.a

206

II-IV

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor Licenţă – act juridic acordat de ANRE pentru Reglementări – acte (normative) tehnice şi/ economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de exploatarea comercială a capacităţilor sau comerciale, aplicabile activităţii lg 13/2007 acte: energetice desfăşurate Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor lg 13/2007 energetice, se stabileşte: lg 13/2007 Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect: Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând energie lg 13/2007 electrică clienţilor eligibili prin Reţeaua electrica de transport al energiei electrice, inclusiv lg 13/2007 terenurile pe care este amplasata, sunt:

207 208 209 210

II-IV II-IV II-IV II-IV

drept de utilizare gratuită Bunuri proprietate publica sau privata ale statului 25.1 Contracte bilaterale la preţuri reglementate Proprietate privata a unei persoane juridice

drept de proprietate Activitati si servicii publice de interes naţional din domeniul energiei electrice 25.1 Contracte bilaterale la tarife fixe Proprietate publica a statului 35.2

211 212

II-IV II-IV

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de exploatează, retehnologizează, reabilitează Operatorul de transport si de sistem are următoarele atribuţii transport, instalaţiile de măsurare si si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de lg 13/2007 principale: contorizare a transferului de energie 37.4.a distribuţie Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de lg 13/2007 racordare la reţelelor electrice de transport? Operatorul de Transport si de Sistem 37.4.c ANRE

213

II-IV

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice lg 13/2007 se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Să efectueze construcţii de orice fel in zona Sa consume energie electrica prin instalaţii de siguranţa a instalaţiilor, fara avizul de racordate direct la cele ale reţelei electrice de amplasament al operatorului de transport si transport de sistem 39.a

214

II-IV

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice lg 13/2007 se interzice persoanelor juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii Să racordeze fără respectarea racordate direct la cele ale reţelei electrice de reglementărilor aplicabile, instalaţiile proprii la transport cele ale reţelei electrice de transport Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare 42.1.a Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie 42.1.g

215

II-IV

lg 13/2007 Operatorul de distribuţie:

Page 89

R LegislatieGradul II

216

II-IV

Li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a acestora, fără Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie persoanelor avizul de amplasament al operatorului de prin execuţia de împrejmuire sau prin lg 13/2007 fizice si juridice: reţea 46.a construcţii accesul la instalaţii al OD 46.f HGR  1007/04 HGR  1007/04 HGR  1007/04 HGR  1007/04 HGR  1007/04 Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul: Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribuţie a:

217

II-IV

Consum fraudulos de energie 90 a

Neplata facturii curente de energie

218

II-IV

Consum fraudulos de energie 90 a

Neplata facturii curente de energie

219

II-IV

Neplata abonamentului radio-tv Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare Va fi sancţionat contravenţional

Neplata facturii curente de energie

220 221

II-IV II-IV

Plata cu întârziere a facturilor Va primi preaviz de deconectare Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) DanP art 4(1), 4(2) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Eoliene 61 a Asigurarea accesului concurenţial al energiei electrice produse in cogenerare DanP art 71a Negociate cu solicitantul Infracţiune de furt 85.1 Deteriorarea, modificarea fără drept a instalaţiilor energetice sau sustragerea de componente ale acestora 85.3 nerespectare obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale 86.1.j Contravenţie 86.1a Infracţiune

222

II-IV

 

Guvernului României

223 224

II-IV II-IV

Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea lg 13/2007 bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt lg 13/2007 considerate surse regenerabile de energie: Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in lg 13/2007 vedere: lg 13/2007 Tarifele de racordare la reţea sunt: lg 13/2007 Sustragerea de energie electrica constituie:

MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor 6f Solare 61b Promovarea utilizării eficiente a combustibililor DanP art 71c Stabilite de operatorii de reţea Contravenţie Executarea de săpaturi sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare 86.1.i Infracţiune Contravenţie 86.1i

225 226 227

II-IV II-IV II-IV

228

II-IV

Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la 1 lg 13/2007 la 5 ani:

229 230 231

II-IV II-IV II-IV

lg 13/2007 Constituie contravenţie: Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ lg 13/2007 aprobate de ANRE constituie: Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de lg 13/2007 măsurare constituie:

Page 90

R LegislatieGradul II
232 II-IV GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04 Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre: Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de: Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii: consumator si producator manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident operator de retea si consumator 208(2) punctul de delimitare patrimonială între instalaţii şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor 4.17

233

II-IV

234

II-IV

facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relatiei calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatorului cu operatorul de retea 163 consumatori ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica, precum si toate elementele intermediare, inclusiv elementele de securizare 4.22 situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. 4.25 flicker si armonici

235

II-IV

GHR  1007/04

Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege:

ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de securizre situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii

236 237

II-IV II-IV

GHR  1007/04 GHR  1007/04

Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica: Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

238

II-IV

GHR  1007/04

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit ca: retea 4.38

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice

239

II-IV

GHR  1007/04

Punctul de masurare este definit ca:

punct al unei retele electrice care delimiteaza punct al unei retele electrice unde se află patrimonial instalatiile electrice ale instalat grupul de masurare a energiei utilizatorilor de cele ele operatorilor de retea electrice 4.39 Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii; tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica

240 241

II-IV II-IV

GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04

Consumatorul casnic este consumatorul care:

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia, fiind racordat la o retea monofazata de JT;

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori furnizorilor si consumatorilor de energie se aplicã: electrica 2 În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depãseste: 50 kW Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinându-se seama de: tipul receptoarelor din dotare

242 243 244

II-IV II-IV II-IV

100 kW art 12.a puterea maxima absorbitã toti consumatorii de energie electrica

Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE: consumatorii casnici

Page 91

R LegislatieGradul II
 În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate, dacă puterea electrică contractatã este mai mare de: Consumatorii de energie electricã pot revinde energia unor eventuali subconsumatori: Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte: Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã: Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu: Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, furnizorul:

245

II-IV

GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04

3 MW DanP art 47(1)

10 MW

246 247 248

II-IV II-IV II-IV

fara a obtine nici un fel de acord al operatorului de reţea, furnizprului sau ANRE cu acordul ANRE cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de o luna daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de 6 luni atr 65 daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW

249 250 251 252 253

II-IV II-IV II-IV II-IV II-IV

GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04 GHR  1007/04

cel putin 3 zile înainte aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului 200(1)a

cel putin 5 zile înainte 152(1) îi da consumatorului doua previze, apoi îi aplica penalizari nu este obligatoriu minimum 3 luni si maximum 6 luni

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare: este o conditie obligatorie art 33 Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de: Prin consumatori industriali se înteleg: minimum o luna si maximum 12 luni art 55

societatile comerciale si regiile autonome din sediile administrative ale societatilor domeniul industrial art 71(1) comerciale poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata o singura data un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori 142(4) poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata de cel mult douã ori 126(3) 6 luni pentru toti consumatorii

254 255

II-IV II-IV

Un consumator eligibil: În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

Page 92

R LegislatieGradul II Varianta c

Prin Decizie a preşedintelui ANRE. Art 1.1.2

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de transport în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport. Stabilirea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. 1.2.2c Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie 1.2.2 f tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de acţionarul majoritar.

Operatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabili

CN TRANSELECTRICA SA ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu condiţiile licenţei de distribuţie acordate de ANRE, în baza legii energiei electrice 3.1.1.

Page 93

R LegislatieGradul II

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în funcţie de structura cheltuielilor

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional.

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele. Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

Furnizarea energiei electrice

Page 94

R LegislatieGradul II
Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 220400 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz; Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Forţă majoră 4.2.3. a Evenimente accidentale determinate de terţi. 4.2.3. c 7: racordarea consumatorilor, racordarea producătorilor, contractarea serviciului de distribuţie, contractarea furnizării energiei electrice, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice, sesizările consumatorilor 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune 30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă şi medie tensiune 4.4.1.2 30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

Page 95

R LegislatieGradul II

10 ore

+/ – 12% din tensiunea contractată

10 zile lucratoare

În termen de 5 zile lucrătoare.

La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1

7 ani

15 ani

criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit 6.6.1 c

Natura surselor de producere a energiei electrice;

50 Hz – 10% … 50 Hz + 4% ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată 14a

Page 96

R LegislatieGradul II

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

utilizatorii perturbatori 17e orice consultant de specialitate

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor; utilizatorii care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a racordarea utilizatorilor în staţii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice de distribuţie cu tensiunea de 110kV 23(2)b

Page 97

R LegislatieGradul II
Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente electrice Provizorie de la 1 la 12 luni

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, decât cu acordul acestora Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007 art 11(2)m ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi a unui regulament specific unui interviu în faţa unei comisii ANRE Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea si experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice 24

Unor regulamente aprobate de operatorii de distribuţie

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip B

Corpul de control al ANRE

Page 98

R LegislatieGradul II
C

3 grade de competenţă (A, B şi C) De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV 19e,f De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă 24d

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

Page 99

R LegislatieGradul II
Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament, indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu 32 în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 de puncte Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV 5 ani art 64 Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabilă Să verifice proiecte de instalaţii electrice tehnologice de medie tensiune, dacă nu deţine atestat de “verificator de proiecte” emis de MEC De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72, 76

Page 100

R LegislatieGradul II
Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72,76 Avertisment verbal

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

În cazul în care doreşte continuarea activităţii în calitate de electrician autorizat, va susţine un nou examen, cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare art 86

întotdeauna în justiţie

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile Energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse Determinarea soluţiilor d racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Page 101

R LegislatieGradul II
Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in condiţiile legii, reţelele electrice de transport si de distribuţie 3.1 Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie 3.17 Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica şi/sau furnizor de energie, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii sau a clienţilor eligibili ai acestora 3.29

Persoana juridica proprietara a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru transportul energiei electrice Ansamblul instalaţiilor si echipamentelor prin care se realizează tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic naţional Ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv 3.52 Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia, furnizarea si utilizarea energiei electrice 3.60 Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 3.2

Page 102

R LegislatieGradul II

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si desfasurarea unor activitati

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul evitării punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului Un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul român

energiei electrice si termice 3.7

Consumatorul de energie electrică obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de achiziţie reglementate Suprafaţa terestra ce cuprinde zona de protecţie si zona de siguranţa 3.20 deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de distribuţie si este titulara a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de distribuţie intr-o anumita zona 3.34

Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere cel puţin un utilizator Atât reglementari tehnice cat si reglementari comerciale

Gestiunea patrimoniului public

Page 103

R LegislatieGradul II

CN Transelectrica SA Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau societăţi rezultate ca urmare a procesului de privatizare) Elaborat de Ministerul de resort

Cancelariei Primului-ministru

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale Elaborarea regulamentului privind racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 11.2.g din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite 12 Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacitatilor energetice Atât pentru realizarea liniilor si staţiilor electrice de transport noi, cât şi pentru retehnologizarea celor existente 15

110 kV art 15.1.c liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala de 20 kV Realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare

Retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Page 104

R LegislatieGradul II

Prestarea serviciului de sistem 15.2.c

Activitatea de furnizare a energiei electrice 15.2.f

Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat 17.1.b Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât si prin reglementări tehnice şi comerciale, acordate/ emise de ANRE

drept de servitute legala 20(3) Bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice Contracte bilaterale la preţuri negociate Proprietate privata a statului exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici Operatorul de distribuţie local Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem 39.b

Sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de transport si de sistem 39.2.f

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

Page 105

R LegislatieGradul II
Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului 46.c

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

Neplata abonamentului radio-tv

Neplata repetata a facturii de energie 90 b Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situaţii prevăzute de legislaţia in vigoare 90 a,b Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale Energia obţinuta prin arderea combustibililor fosili Promovarea utilizării surselor regenerabile 65 d Reglementate de ANRE Contravenţie sau infracţiune, după caz

Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE

sustragerea de energie electrica Abatere Tentativa de infracţiune

Page 106

R LegislatieGradul II
furnizor si producător realizarea conducerii operative prin dispecer 4.17 aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

doar transformatorul de măsurare situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. metodologia de stabilire e tarifelor

întotdeauna punctul de delimitare este punctul fizic în care este racordat un utilizator

punct fizic din reţeaua electrica la care se racordeaza un utilizator.

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial, precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta. 4.8 relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori

200 kW puterea instalatã în receptoarele proprii toti consumatorii de energie electricã, cu exceptia consumatorilor casnici

Page 107

R LegislatieGradul II

100 kW cu acordul operatorului de distributie si al furnizorului fara nici o obligatie indiferent de puterea maxima contractata DanP art 122(3)

cel putin 10 zile înainte îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl actioneaza în justitie se încheie în conformitate cu contractul – cadrul aprobat de ANRE art 36(1) minimum 6 luni societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri nu poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata 6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori

Page 108

SubiecteNormeTehniceGradul II
Enunt Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei este. Varianta a neglijabilă numai pentru aparate cu izolaţie în SF6

Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de 10% scurtcircuit I"k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ....... faţă de curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor: Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului: scade

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, curentul de scurtcircuit în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de simetric de rupere Ib scurtcircuit iniţial I"k este egal cu: Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu mai mic decât curentul de generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., scurtcircuit simetric de curentul de scurtcircuit permanent Ik este: rupere Ib În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune aproape de generator negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare: În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat: se neglijează

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu rezistenţele de contact tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare: În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu capacităţile liniilor tensiunea sub 1kV sunt neglijate: Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii: scurtcircuitul este departe de generator

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând constante: Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând: Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate: Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:

valorile tensiunii de alimentare impedanţa pozitivă egală cu impedanţa negativă în aceeaşi încăpere;

este interzisă, cu unele excepţii;

În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, se admite cu condiţia montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se poate prevederii unei încălziri face: locale; Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor: este interzisă;

Page 109

SubiecteNormeTehniceGradul II
În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau mai multe surse este interzisă, pentru a se evita această schemă: se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel;

Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: siguranţe fuzibile; La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa 10 mm minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal

Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de:

50 A

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent pot fi grupate pe acelaşi continuu sau de tensiuni diferite panou (dulap), necondiţionat Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare: Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât: Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de protecţie: este permisă conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact este interzisă;

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de întreruptoare manuale; joasă tensiune se realizează prin : Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi: Carcasele bateriilor de condensatoare: în încăperi separate trebuie legate prin conductoare de protecţie la pământ Cu

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din: Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă: Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel: Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

în plan vertical

faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben, faza L3 - albastru închis; verde pentru poziţia deschis;

Page 110

SubiecteNormeTehniceGradul II
Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator;

Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel 0,5 % pentru racordurile încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. electrice subterane, respectiv Acestea nu trebuie să depăşească: 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale Conductoarele coloanelor electrice: trebuie să aibă secţiuni constante pe întregul traseu al coloanelor;

Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice 50 mmp colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de: Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ: în cazul firidelor de branşament, la bara de legare la pământ

Branşamentul electric este partea din instalaţia de firida de branşament distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi: Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între: Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale se execută monofazat pentru valori ale curenţilor până la: linia electrică aeriană sau subterană şi firidă de branşament 20 A

Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: 10 apartamente Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective 3 x 50 + 25 mmp din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului: Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte: Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de: 10 m

0,3 m

Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea clădirilor agricole şi instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi horticole 1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente:

Page 111

SubiecteNormeTehniceGradul II
Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje se admite pe care se poate să apară condens: Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul numai la montarea aparentă combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică: a elementelor de instalaţii electrice Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolaţie normală este: Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este: interzisă

recomandată

La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului până la 30 A de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor: Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor interzisă legate la conductoare de protecţie este: Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru permisă dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este: Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie

Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente interzisă care pot produce întreruperea circuitului este: La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de aluminiu importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este: Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac: Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să aibă: Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: Legăturile barelor se execută: în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie este permisă întotdeauna minimum 8 spire

prin răsucire şi matisare

numai prin sudare

Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente 16 mmp metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare

Page 112

SubiecteNormeTehniceGradul II
Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive 3 m pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de: Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere se execută: Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează: Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează: Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între doua doze în poziţie: În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: oriunde pe traseul conductelor este interzisă numai în încăperi în care mediul nu este coroziv numai aparent perfect orizontală

1m

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice este strict interzisă pe pardoseala combustibilă a podurilor: Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: admisă

Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe 3 cm faţă de pervazuri din de minim: material combustibil şi 10 cm faţă de pardoseală Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie montate: Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază de curbură egală cu: În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de: Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu: aparent, indiferent de traseu

cel puţin de 2 ori diametrul exterior al conductelor; 1 cm 50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tracţiune;

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor se admite electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate: numai pe conductoarele de fază;

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se 1m de la axul aparatului; montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:

Page 113

SubiecteNormeTehniceGradul II
Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice 6 A pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit: cel puţin o priză;

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, peste 1m prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele fără contact de protecţie se instalează în încăperi de producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu pământul, la o distanţă de: Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: cel puţin 1 m

numai pentru separare

Întrerupătoarele automate se pot utiliza:

numai pentru separare

În cazul folosirii unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie, acesta:

trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune

Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune cel puţin 50 mm neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de: Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească: 2m

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se 0,5 m prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din 10 m dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de: Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală până la: Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare: 0,5 kW

dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal 3 kW pe un circuit monofazat se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere totală şi 8 kW pe un circuit trifazat instalată de:

Page 114

SubiecteNormeTehniceGradul II
În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg 100 grade C corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este de cel mult: Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu: În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de: Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de: Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: grătar protector

minimum 2 kW în construcţie capsulată 1 kW

la borna din interior

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat peste 5 kg (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări: Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de 8 kW forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte: Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile în regim normal de funcţionare

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de 4 kW joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de 3 kW joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la: La consumatori alimentaţi din posturi de transformare proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte direct, determinată prin calcul, nu va depăşi: Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele: 10 % din putere transformatoarelor din post numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW 0,6 kW

Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie condiţionat pentru puteri ale acestora de până la: Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci când este necesară:

se prevede la fiecare motor

Page 115

SubiecteNormeTehniceGradul II
Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară întotdeauna: mai mică de 0,5 MΩ

numai între conductoarele active luate 2 câte 2

Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin cca. 0,5 m de elementul trei locuri, dintre care unul aflat la: conductor accesibil în încăpere Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze: cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului

În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă amplasarea volumul 1de protecţie dozelor de legături numai în: În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa de protecţie: În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, instalarea prizelor: Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului se protejează în tuburi: Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă tensiune, Um, este: 0

este totdeauna admisă din materiale electroizolante valoarea eficace a tensiunii între faze:

Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin:

valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale

Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca semisuma deschiderilor reale fiind: adiacente unui stâlp

La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare:

zona meteorologică şi tipul de amplasament

Page 116

SubiecteNormeTehniceGradul II
Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor: produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic 10% al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în cleme, cu mai mult de: La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata maximă ipoteza temperaturii maxime a LEA se calculează în: Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din este interzisă oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din este interzisă oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă 16 mmp ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie: La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă 20 mmp ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din aluminiu, să fie: În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din: La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de: Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.: metal 500 daN

este interzisă

La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin 2 calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de: Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se protejează prin: Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de: vopsire 4m

Page 117

SubiecteNormeTehniceGradul II
Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va pereţii trebuie să fie din realiza cu respectarea următoarelor: materiale necombustibile şi rezistenţi din punct de vedere mecanic În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele în coronament orizontal vor fi montate: Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona 0,15 m meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât: La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de 6 m la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de: La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare 30 cm izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie: La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu 30 cm conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de: La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune: distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 3m

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi se stabileşte în funcţie de medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul deschiderea dintre stâlpi inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun: este permisă dacă troleibuzele sunt prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a acestora de la linia de contact realizarea unor fundaţii speciale se face cu respectarea unei distanţe minime pe verticală de 7 m

La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se are în vedere ca măsură de siguranţă: La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant:

La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile în zona de protecţie a faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA drumului, necondiţionat j.t. se amplasează:

Page 118

SubiecteNormeTehniceGradul II
La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile 0,2 m faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de: LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie tensiune linia cu tensiune mai mică se se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi: va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi construcţie este de minim 2 m este interzisă la o distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă

Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune: Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează:

se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate respectând o distanţă pe verticală de minim 2 m, măsurată la săgeată sau deviaţie maximă

Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale este întotdeauna interzisă LEA j.t. pe elemente de clădire din materiale combustibile:

La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare 1m neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de: Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora: este întotdeauna interzisă

Page 119

SubiecteNormeTehniceGradul II
Varianta b neglijabilă 5% Varianta c se calculează pe bază de formulă 15%

creşte curentul de scurtcircuit permanent Ik mai mare decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib departe de generator

rămâne constant curentul de scurtcircuit de şoc

egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib indiferent unde apare, numai dacă este cu punere la pământ

nu există impedanţele de defect impedanţele de scurtcircuit scurtcircuitul este aproape de generator

se calculează pe bază de formulă impedanţele de scurtcircuit admitanţele în paralel cu elementele pasive (sarcini) scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică impedanţele de scurtcircuit impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare se admite în cazul în care fabricatul aparatelor permite acest lucru

impedanţele elementelor componente ale reţelei impedanţa pozitivă mai mare decât impedanţa negativă în încăperi separate

este permisă întotdeauna;

nu se admite

este permisă în anumite condiţii; este permisă, dar nu se recomandă.

Page 120

SubiecteNormeTehniceGradul II
se montează indicatoare de securitate; în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate . aparate debroşabile. 20 mm

orice tip de întreruptor; 15 mm

perfect vertical şi bine fixat

nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare 150 A

100 A

se recomandă să nu fie grupate este admisă gruparea pe acelaşi pe acelaşi panou (dulap) panou (dulap), în anumite condiţii nu este permisă conductoarele de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact este permisă; de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul. întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi. nu este necesar un spaţiu special trebuie legate la pământ numai în anumite situaţii otel

siguranţe fuzibile;

în dulapuri speciale nu trebuie să fie legate la pământ; Al

în plan vertical, iar în cazuri în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal bine motivate în plan vertical faza L1 - negru, faza L2 - verde faza L1 - roşu închis, faza L2 galben, faza L3 - roşu închis; negru, faza L3 - galben. alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis

Page 121

SubiecteNormeTehniceGradul II
puterii absorbite, care se criteriilor constructive; determină în funcţie de puterea totală instalată şi de un coeficient de simultaneitate; 10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale 5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

pot avea doua secţiuni dacă pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte lungimea coloanelor depăşeşte 15m; 10m. 150 mmp 100 mmp

în cazul tablourile de distribuţie ale consumatorilor, la borna de legare la pământ de pe rama metalică a tablourilor coloana electrică

doar dacă secţiunile conductoarelor sunt nu au valoare constantă pe toată lungimea punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

firida de branşament şi coloană coloana electrică şi bornele sau colonele electrice contorului montat la consumator 30 A 40 A

20 de apartamente 3 x 70 + 35 mmp

30 de apartamente 3 x 95 +50 mmp

15 m

20 m

0,4 - 0,5 m protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor

1m la depozite de materiale pirotehnice şi explozive

Page 122

SubiecteNormeTehniceGradul II
nu se admite se admite condiţionat

numai la montarea sub tencuială atât la montarea aparentă cât şi a elementelor de instalaţii la montarea îngropată electrice admisă admisă doar cu condiţia interpunerii de materiale incombustibile la latitudinea consumatorului

obligatorie

până la 50 A

până la 20 A

obligatorie interzisă instalaţii de comandă, semnalizare permisă în anumite condiţii cupru sau aluminiu

la latitudinea executantului obligatorie instalaţii de comutare şi similare la latitudinea consumatorului obligatoriu cupru

în interiorul golurilor din elementele de construcţie este permisă în cazul conductoarelor de cupru o lungime a legăturii de cel puţin 1 cm prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor 10 mmp

numai în doze sau cutii de legătură este interzisă minimum 10 spire, o lungime a legăturii de cel puţin 2 cm şi să se cositorească prin lipire cu cositor

cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare 6 mmp

numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică

prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică)

Page 123

SubiecteNormeTehniceGradul II
4m 5m

nu la mai mult de 1 m faţă de zona de fixare pe suport este admisă în orice categorie de încăperi sau mediu numai îngropat

numai în zonele de fixare pe suporturi este admisă numai pentru conductoare de cupru numai în încăperi în care mediul nu prezintă pericol de incendiu aparent sau îngropat, în anumite condiţii

aproape orizontală, cu pante de cu pante de (1 …2 ) % între (0,5 …1) % între doua doze doua doze 0,5 m circa 0,3 m

este admisă fără restricţii

trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm

interzisă

1 cm faţă de pervazuri din 15 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 5 cm faţă material combustibil şi 20 cm de pardoseală faţă de pardoseală în ţevi de protecţie; înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor de beton. cel puţin de 10 ori diametrul exterior al conductelor. minimum 7 cm

cel puţin de 4 ori diametrul exterior al conductelor 5 cm

(5 -10) % din lungimea necesară 20% din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la pentru a evita solicitarea la tracţiune; tracţiune. se admite condiţionat este interzisă

numai pe conductorul de nul; (0,6-1,5) m de la axul aparatului;

pe fază sau pe nul, nu are importanţă. 1,5 m de la axul aparatului.

Page 124

SubiecteNormeTehniceGradul II
minim 10 A minim 16 A

cel puţin două prize; peste 1,5 m

cel puţin trei prize. peste 2m

cel puţin 1,25 m

cel puţin 1,5 m

atât pentru separare cât şi numai pentru deconectare sub pentru conectare şi deconectare sarcină sub sarcină atât pentru separare cât şi numai pentru deconectare sub pentru conectare şi deconectare sarcină sub sarcină nu trebuie prevăzut cu protecţie poate fi prevăzut sau nu cu de minimă tensiune protecţie de minimă tensiune, în funcţie de opţiunea proiectantului 75 mm 100 mm

2,3 m

2,5 m

0, 8 m

1m

3m

5m

1 kW

2 kW

întotdeauna

dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW

1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat 10 kW pe un circuit trifazat

Page 125

SubiecteNormeTehniceGradul II
150 grade C 200 grade C

dispozitiv pentru îmbunătăţirea legătura la un conductor de factorului de putere protecţie minimum 2,5 kW cu contact de protecţie 1,5 kW minimum 3 kW în execuţie sub tencuială 2 kW

la oricare dintre borne

la borna conectata la partea filetata a duliei

de 5 ori greutatea corpului de de 3 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 iluminat utilizat kg 10 kW 15 kW

numai de sarcinile de pornire numai de sarcinile de pornire

de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire 7,5 kW

5,5 kW

4 kW

5,5 kW

20 % din puterea transformatoarelor din post

30 % din puterea transformatoarelor din post

numai cu protecţie la de regulă, cu dispozitive de suprasarcini, pentru puteri mai protecţie la scurtcircuit şi mici de 5 kW dispozitive de protecţie la suprasarcină 1,1 kW 2,5 kW

se admite utilizarea în comun a este interzisă utilizarea în unui dispozitiv de protecţie, comun a unui dispozitiv de pentru mai multe motoare, în protecţie anumite condiţii

Page 126

SubiecteNormeTehniceGradul II
mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ

numai între fiecare conductor activ şi pământ

atât între conductoarele active luate 2 câte 2, cât şi între fiecare conductor activ şi pământ

cca. 1 m de elementul conductor cca. 2 m de elementul conductor accesibil în încăpere accesibil în încăpere cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului

volumul 2 de protecţie I

volumul 3 de protecţie II

nu este admisă cu nici o condiţie este admisã condiţionat flexibile valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii normale de funcţionare în orice punct al liniei, într-un moment oarecare metalice valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii anormale de funcţionare

valoarea secţiunii celei mai mari valoarea exactă a secţiunii dintre cele două (aferente celor conductorului, luată cu 2 două metale) zecimale distanţa măsurată pe orizontală deschiderea convenţională, la între axele a doi stâlpi care punctele de prindere ale conductoarelor se găsesc în acelaşi plan orizontal, terenul este plan, iar la săgeata maximă gabaritul la sol al liniei este cel minim. presiunea dinamică de bază doar greutatea unitară a dată de vânt, valorile fasciculului (conductoarelor) temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură

Page 127

SubiecteNormeTehniceGradul II
produce eforturi mult mai mici decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste eforturi se pot neglija 15% produce eforturi comparabile cu cele pe stâlpi sau conductoare 5%

ipoteza încărcării cu chiciură

ipoteza vântului maxim

este admisă în zonele de este admisă pentru lucrări de amplasament I (câmpii, dealuri, reparaţii, în baza unor litoralul mării sau al lacurilor, justificări tehnico-economice amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m) este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mici de 10 m) 25 mmp este admisă în zonele de amplasament II (localităţi, cu excepţia centrelor marilor oraşe, precum şi amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mari de 10 m) 30 mmp

16 mmp

35 mmp

lemn 100 daN

beton armat, prefabricaţi 250 daN

este permisă numai cu acordul unităţii care exploatează linia electrică respectivă 2,5

este permisă necondiţionat

1,5

smălţuire 3m

zincare 2,5 m

Page 128

SubiecteNormeTehniceGradul II
distanţa de la fascicul la sol să fie de minimum 2 m este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care au loc procese termice

în coronament vertical, în cazuri întotdeauna în coronament justificate vertical 0,5 m 2m

3m

10 m

50 cm

nu este normată

nu este normată

50 cm

distanţa pe stâlp între circuitul de joasă tensiune se elementele liniei de medie şi montează sub circuitul de medie joasă tensiune va fi de minim 1,5 tensiune m nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi

este interzisă

este permisă dacă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun şi distanţele între circuite sunt cele reglementate interzicerea înnădirii conductoarelor se admite în condiţii de siguranţă mărită în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi luarea măsurilor stabilite de comun acord

deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate nu se admite

în afara zonei de protecţie a drumului

Page 129

SubiecteNormeTehniceGradul II
0,1 m nu este normată

se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ ale liniei de medie tensiune este permisă condiţionat, în funcţie de tipul construcţiei

armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul este interzisă

este permisă condiţionat (doar este interzisă în "cazurile obligate" în care nu se poate respecta distanţa minimă, cu tratarea de comun acord între unităţile care administrează linia şi construcţia) este interzisă se face respectându-se condiţiile de "siguranţă mărită" respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m între un stâlp al LEA şi orice parte a unei clădiri este admisă necondiţionat

în funcţie de categoria de pericol a clădirii

este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil) 0,3 m

2m

este permisă condiţionat

este întotdeauna permisă

Page 130

R NormeTehniceGradul II II
1

Norma

Enunt

Varianta a
neglijabilă numai pentru aparate cu izolaţie în SF6

Varianta b
Neglijabilă axa 10

Varianta c
se calculează pe bază de formulă

Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei NTE 006 este.

2 3

Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de scurtcircuit I”k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ……. faţă de curentul de scurtcircuit iniţial calculat NTE 006 fără influenţa motoarelor: 10.00% NTE 006 Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului: Scade art 15 b

5% art 14 creşte

15.00% rămâne constant

4

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit simetric de NTE 006 curentul de scurtcircuit iniţial I”k este egal cu: rupere Ib art 16a3

curentul de scurtcircuit permanent Ik art 16a3

curentul de scurtcircuit de şoc

5 6 7 8 9

mai mic decât curentul de scurtcircuit Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu generatoare, posturi de transformare, motoare, simetric de rupere Ib art 16a pg 19 mai mare decât curentul de scurtcircuit egal cu curentul de scurtcircuit NTE 006 etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este: randurile 11 si 12 simetric de rupere Ib simetric de rupere Ib art 16 a3 În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa NTE 006 de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare: aproape de generator art 16b NTE 006 În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat: În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în NTE 006 considerare: NTE 006 În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate: se neglijează rezistenţele de contact art 9d capacităţile liniilor art 13 art 9h departe de generator art16b nu există art 16c impedanţele de defect art 9d impedanţele de scurtcircuit :art 9h indiferent unde apare, numai dacă este cu punere la pământ art 16b se calculează pe bază de formulă impedanţele de scurtcircuit admitanţele în paralel cu elementele pasive (sarcini) art 9h scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică art 9a impedanţele de scurtcircuit impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare se admite în cazul în care fabricatul aparatelor permite acest lucru , art 2.12 pg 15 aliniat 1 este permisă, dar nu se recomandă.

10 11 12 14

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele NTE 006 condiţii: Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând NTE 006 constante: NTE 006 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând: PE  102/86 PE  102/86 I7/2002 Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:

scurtcircuitul este departe de generator art 9a

scurtcircuitul este aproape de generator

impedanţele elementelor componente valorile tensiunii de alimentare art 9c ale reţelei art 9c impedanţa pozitivă egală cu impedanţa impedanţa pozitivă mai mare decât negativă art 9e impedanţa negativă este interzisă, cu unele excepţii; art 2.7 este permisă întotdeauna;

15 16

În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se se admite cu condiţia prevederii unei poate face: încălziri locale;art 2.12 , nota1 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor: este interzisă; art 5.2.57

nu se admite este permisă în anumite condiţii;

17

PE  102/86

se prevăd blocaje corespunzătoare În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau mai multe surse este interzisă, pentru a se evita această pentru împiedicarea conectării în schemă: paralel; :art 3.2

în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de se montează indicatoare de securitate; indicatoare de securitate .art 3.2

Page 131

R NormeTehniceGradul II
18 PE  102/86 Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: Tabloul de distribuţie trebuie montat: Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de: siguranţe fuzibile;art 3.7 orice tip de întreruptor; aparate debroşabile.art 3.7

19 20 21

I7/2002 I7/2002 I7/2002 PE  102/86

10 mm
în plan orizontal

15 mm art 5.2.62

20 mm

nu există recomandări speciale cu perfect vertical şi bine fixat art 5.2.79 privire la modul de montare

50 A
pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), necondiţionat

100 A art 5.2.58
se recomandă să nu fie grupate pe acelaşi panou (dulap) Ani Dobos:art 4.4.7

150 A
este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii

22

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

23

PE  102/86

Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:

este permisă conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact art 5.2.38
este interzisă; art 4.2.23

nu este permisă Ani Dobos:art 4.5.3

de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri art 5.2.30

24

I7/2002

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

conductoarele de plecare spre consumatori să fie conductoarele de legate la şuruburile de alimentare să fie legate la contact duliile filetate
este permisă; este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul. întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi. Art 7.1.12 nu este necesar un spaţiu special trebuie legate la pământ numai în anumite situaţii otel

25

I7/2002

Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de protecţie:

26 27

I7/2002 I7/2002 PE  102/86 I7/2002

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi:

întreruptoare manuale; în încăperi separate art 7.1.16 trebuie legate prin conductoare de protecţie la pământ Ani Dobos:art 4.7.6 Cu art 5.1.3 b

siguranţe fuzibile; art 7.1.12 în dulapuri speciale Ani Dobos:art 7.1.16

28 29

Carcasele bateriilor de condensatoare: Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

nu trebuie să fie legate la pământ; Al

30

PE  102/86

Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă: Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel: Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

în plan vertical

în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal

în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical 4.8.10
faza L1 – roşu închis, faza L2 – negru, faza L3 – galben. alb pentru poziţia închis art 4.9.11

31 32

I7/2002 PE  102/86

faza L1 – roşu închis, faza L2 – galben, faza L1 – negru, faza L2 – verde faza L3 – albastru închis; art 5.1.42b galben, faza L3 – roşu închis; verde pentru poziţia deschis;art 4.9.11 alb pentru poziţia deschis

Page 132

R NormeTehniceGradul II
puterii absorbite, care se determină în puterilor instalate ale aparatelor funcţie de puterea totală instalată şi de electrocasnice existente la consumator; un coeficient de simultaneitate; art 2.1.4 :art2.1.1 criteriilor constructive; 0,5 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale art 2.1.4 10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale 5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

33

PE  155/92

Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza:

34

PE  155/92 PE  155/92 PE  155/92

Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească:

35 36

Conductoarele coloanelor electrice: Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de:

trebuie să aibă secţiuni constante pe pot avea doua secţiuni dacă lungimea pot avea doua secţiuni dacă lungimea întregul traseu al coloanelor:art 3.2.1 coloanelor depăşeşte 15m; coloanelor depăşeşte 10m. 50 mmp 150 mmp în cazul tablourile de distribuţie ale consumatorilor, la borna de legare la pământ de pe rama metalică a tablourilor art 3.2.3 100 mmp art 3.2.2 doar dacă secţiunile conductoarelor sunt nu au valoare constantă pe toată lungimea

37

PE  155/92

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

în cazul firidelor de branşament, la bara de legare la pământ art 3.2.3

38

PE  155/92

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

firida de branşament

coloana electrică

punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului art 2.1.6 coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator 40 A 30 de apartamente 3 x 95 +50 mmp 20 m 1m
la depozite de materiale pirotehnice şi explozive se admite condiţionat

39 40

PE  155/92 PE  155/92 PE  155/92 PE  155/92 PE  155/92 PE  155/92

Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între: Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale se execută monofazat pentru valori ale curenţilor până la:

linia electrică aeriană firida de branşament şi sau subterană şi firidă de coloană sau colonele branşament art 1.2.2 electrice 20 A 10 apartamente 3 x 50 + 25 mmp 10 m 0,3 m 30 A art 2.1.5 20 de apartamente art 2.1.6 3 x 70 + 35 mmp art 2.1.7
15 m art 3.2.10

41

Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului: Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

42 43

44

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de:

0,4 – 0,5 m art 3.1.1

45 46

I7/2002 I7/2002

Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V protecţiei clădirilor împotriva c.a. şi 1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente: clădirilor agricole şi horticole art 1.1e trăsnetelor Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară condens: se admite nu se admite art 3.3.6

Page 133

R NormeTehniceGradul II
47 I7/2002 Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul combustibil a elementelor de instalaţii electrice numai la montarea aparentă a se aplică: elementelor de instalaţii electrice numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată :art 3.3.9 admisă doar cu condiţia interpunerii de materiale incombustibile art3.3.9 la latitudinea consumatorului până la 20 A la latitudinea executantului obligatorie

48 49 50 51 52

I7/2002 I7/2002 I7/2002 I7/2002 I7/2002

Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolaţie normală este: Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este: La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor: Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie este:

interzisă recomandată până la 30 A art 3.4.9 ‘interzisă

admisă Obligatorie 3.4.3 până la 50 A Obligatorie art 4.1.27a interzisă art 4.1.41

art 4.1.44

Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este: permisă instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie art 4.2.9 Interzisă art 4.2.33 + 4.5.3 vezi intrebarea 46_43 aluminiu în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie este permisă întotdeauna

53

I7/2002

Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:

instalaţii de comandă, semnalizare

instalaţii de comutare şi similare

54 55 56 57

I7/2002 +  PE  102/92 Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este: I7/2002 I7/2002 I7/2002 La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este: Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac: Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să aibă:

permisă în anumite condiţii cupru sau aluminiu în interiorul golurilor din elementele de construcţie este permisă în cazul conductoarelor de cupru

la latitudinea consumatorului obligatoriu cupru 5.1.3 numai în doze sau cutii de legătură 5.1.29 este interzisă 5.1.31

58

I7/2002

minimum 8 spire

minimum 10 spire, o lungime a legăturii de cel puţin 2 cm şi să se o lungime a legăturii de cel puţin 1 cm cositorească art 5.1.33

59 60 61

I7/2002 I7/2002 I7/2002

Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: Legăturile barelor se execută: Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale prin răsucire şi matisare sau prin sudare 5.1.34 prin lipire cu cositor
numai prin sudare 16 mmp numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare 5.1.37 6 mmp

10 mmp art 5.1.38

62 63

I7/2002 I7/2002

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de:

numai prin sudare 3m

prin sudare sau prin înşurubări cu numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe contrapiuliţe şi inele de siguranţă şi şaibă elastică (şaibă elastică) 5.1.40

4m

axa5

64

I7/2002

Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere se execută:

oriunde pe traseul conductelor Page 134

nu la mai mult de 1 m faţă de zona de fixare pe suport

5m numai în zonele de fixare pe suporturi 5.1.60

R NormeTehniceGradul II
65 66 67 I7/2002 I7/2002 I7/2002 Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează: Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează: este interzisă 5.1.64 numai în încăperi în care mediul nu este coroziv numai aparent este admisă în orice categorie de încăperi sau mediu 5.1.79 numai îngropat este admisă numai pentru conductoare de cupru numai în încăperi în care mediul nu prezintă pericol de incendiu aparent sau îngropat, în anumite condiţii :art 5.1.84

68 69

I7/2002 I7/2002

Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între doua doze în poziţie: În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:

perfect orizontală
1m

aproape orizontală, cu pante de (0,5 …1) % între doua doze 5.1.89
0,5 m

cu pante de (1 …2 ) % între doua doze circa 0,3 m art 5.1.91

70 71

I7/2002 I7/2002

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibilă a podurilor: Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

este strict interzisă admisă 3 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 10 cm faţă de pardoseală art 5.1.130

este admisă fără restricţii interzisă 5.1.103

trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice 5.1.92 admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm

72

I7/2002

Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe de minim:

15 cm faţă de pervazuri din material 1 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 20 cm faţă de combustibil şi 5 cm faţă de pardoseală pardoseală înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor de beton. Art 5.1. 132

73 74 75

I7/2002 I7/2002 I7/2002

Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie montate: Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază de curbură egală cu: În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de:

aparent, indiferent de traseu

în ţevi de protecţie;

cel puţin de 2 ori diametrul exterior al cel puţin de 4 ori diametrul exterior al cel puţin de 10 ori diametrul exterior conductelor; conductelor 5.1.139 al conductelor. 1 cm 50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tracţiune; 5 cm minimum 7 cm art 5.1.141

76

I7/2002

Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu:

(5 -10) % din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune; 20% din lungimea necesară pentru a art 5.1.156 evita solicitarea la tracţiune. se admite condiţionat !!! Muresan Dan recomanda aceasta varianta ca fiind corecta art 5.2.7

77 78 79 80 81 82

I7/2002 I7/2002 I7/2002 I7/2002 I7/2002 I7/2002

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: se admite Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate: Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:

este interzisă art 5.2.7 pe fază sau pe nul, nu are importanţă. 1,5 m de la axul aparatului. minim 16 A cel puţin trei prize. peste 2m

numai pe conductoarele de fază; 5.2.15 numai pe conductorul de nul; 1m de la axul aparatului; (0,6-1,5) m de la axul aparatului; art 5.2.15 minim 10 A 5.2.16 cel puţin două prize; 5.2.18 peste 1,5 m 5.2.19

Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: 06:00:00 În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit: cel puţin o priză;

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1m Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele fără contact de protecţie se instalează în încăperi de producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu pământul, la o distanţă de:

83

I7/2002

cel puţin 1 m

cel puţin 1,25 m art 5.2.26

cel puţin 1,5 m

Page 135

R NormeTehniceGradul II
84 I7/2002 Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: numai pentru separare atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină art 5.2.237 atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină 5.2.37 nu trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune art 5.2.50 75 mm 2,3 m art 5.2.67 numai pentru deconectare sub sarcină

85

I7/2002

Întrerupătoarele automate se pot utiliza:

numai pentru separare trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune cel puţin 50 mm art 5.2.64

numai pentru deconectare sub sarcină poate fi prevăzut sau nu cu protecţie de minimă tensiune, în funcţie de opţiunea proiectantului 100 mm 2,5 m art5.2.67

86 87 88

I7/2002 I7/2002 I7/2002

În cazul folosirii unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie, acesta: Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de:

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească: 2m Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de: Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

89 90 91

I7/2002 I7/2002 I7/2002

0,5 m 10 m art 5.2.75
0,5 kW

0, 8 m 3m
1 kW

art 5.2.70

1m 5m
2 kW art 5.2.86

92

I7/2002

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune art 5.3.2

întotdeauna

dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW

93

I7/2002

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere totală instalată de: În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este de cel mult:

94 95 96 97 98

I7/2002 I7/2002 I7/2002 I7/2002 I7/2002

3 kW pe un circuit 1 kW pe un circuit 5 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un monofazat şi 5 kW pe un monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat art 5.3.5 circuit trifazat circuit trifazat 200 grade C art 5.3.19 100 grade C 150 grade C
dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere 5.3.25 minimum 2,5 kW art 5.3.8 cu contact de protecţie art 5.3.9 1,5 kW legătura la un conductor de protecţie minimum 3 kW în execuţie sub tencuială 2 kW art 5.3.8 minimum 2 kW în construcţie capsulată 1 kW

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu: grătar protector În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de: Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de:

99

I7/2002

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:

la borna din interior
peste 5 kg

la oricare dintre borne

la borna conectata la partea filetata a duliei art 5.3.23

100

I7/2002

de 5 ori greutatea corpului de iluminat, de 3 ori greutatea corpului de iluminat dar nu mai puţin de 10 kg art 5.3.27 utilizat

Page 136

R NormeTehniceGradul II
Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:

101

I7/2002

8 kW

10 kW

15 kW art 5.4.1
de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire art 5.4.2 de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire art 5.4.2

102

I7/2002

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile de pornire numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile de pornire 4 kW 5,5 kW art 5.4.5a

103 104 105

I7/2002 I7/2002 I7/2002

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:

7,5 kW
5,5 kW

3 kW 10 % din putere transformatoarelor din post

4 kW art 5.4.5a 20 % din puterea transformatoarelor din post art 5.4.6

106

I7/2002

La consumatori alimentaţi din posturi de transformare proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte direct, determinată prin calcul, nu va depăşi:

30 % din puterea transformatoarelor din post
de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină art 5.4.8

107

I7/2002

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de numai cu protecţie la suprasarcini, 5 kW pentru puteri mai mici de 5 kW

108

I7/2002

Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie condiţionat pentru puteri ale acestora de până la: 0,6 kW

1,1 kW art 5.4.9

2,5 kW
este interzisă utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie mai mare sau egala cu 2 MΩ

109 110

I7/2002 I7/2002

Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci când este necesară: Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

se admite utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie, pentru mai multe motoare, în anumite condiţii se prevede la fiecare motor art 5.4.11 5.4.11 mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ art 6.9

111 112

I7/2002 I7/2002

Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară întotdeauna: Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin trei locuri, dintre care unul aflat la:

numai între conductoarele active luate numai între fiecare conductor activ şi 2 câte 2 pământ cca. 0,5 m de elementul conductor accesibil în încăpere cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului cca. 1 m de elementul conductor accesibil în încăpere art 6.11 cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului

atât între conductoarele active luate 2 câte 2, cât şi între fiecare conductor activ şi pământ art 6.9
cca. 2 m de elementul conductor accesibil în încăpere cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului art 7.1.9 si art 4.38 volumul 3 de protecţie Ani Dobos art 7.2.7 II art 7.2.8

113

I7/2002  si PE  Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de 120/94 putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze: În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă

amplasarea dozelor de legături
volumul 1de protecţie volumul 2 de protecţie I

114 115

I7/2002 I7/2002

numai în:

În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa de protecţie: 0

Page 137

R NormeTehniceGradul II
116 117 I7/2002 I7/2002 În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, instalarea prizelor: Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului se protejează în tuburi: este totdeauna admisă din materiale electroizolante 7.3.2 nu este admisă cu nici o condiţie flexibile este admisã condiţionat 7.2.9 metalice

118

PE  106/03 PE  106/03

Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă tensiune, Um, este:

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii normale de funcţionare în orice punct al liniei, într-un moment valoarea eficace a tensiunii între faze: oarecare Cap II valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale Cap II

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii anormale de funcţionare

119

Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin:

valoarea secţiunii celei mai mari dintre valoarea exactă a secţiunii cele două (aferente celor două metale) conductorului, luată cu 2 zecimale deschiderea convenţională, la care punctele de prindere ale conductoarelor se găsesc în acelaşi plan orizontal, terenul este plan, iar la săgeata maximă gabaritul la sol al liniei este cel minim. Cap II

120

PE  106/03

Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca fiind:

semisuma deschiderilor reale adiacente unui stâlp

distanţa măsurată pe orizontală între axele a doi stâlpi presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură art 9

121

PE  106/03

La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare:

zona meteorologică şi tipul de amplasament art 9

doar greutatea unitară a fasciculului (conductoarelor)

122

PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03

Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor:

produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi art 21

produce eforturi mult mai mici decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste produce eforturi comparabile cu cele eforturi se pot neglija art 21 pe stâlpi sau conductoare

123 124

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în cleme, cu mai mult de: 10.00% La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata maximă a LEA se calculează în: ipoteza temperaturii maxime art 26

15.00% ipoteza încărcării cu chiciură art 26

5% art 25 ipoteza vântului maxim

125

PE  106/03

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă

este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al este admisă pentru lucrări de reparaţii, lacurilor, amplasamente cu obstacole în baza unor justificări tehnicomai mici de 10 m) art 29 economice este admisă în zonele de amplasament este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al II (localităţi, cu excepţia centrelor lacurilor, amplasamente din zone marilor oraşe, precum şi construite, cu obstacole mai mici de 10 amplasamente din zone construite, cu m) art 29 obstacole mai mari de 10 m) 25 mmp art 31 16 mmp 30 mmp 35 mmp art 31

126 127 128

PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie: 16 mmp La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din aluminiu, să fie: 20 mmp

Page 138

R NormeTehniceGradul II
129 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03 În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din: La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de: Metal art 35, 36 lemn art 35, 51 beton armat, prefabricaţi art 35,51

130

500 daN

100 daN art 43

250 daN

131

Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.:

este interzisă

este permisă numai cu acordul unităţii care exploatează linia electrică respectivă este permisă necondiţionat

132 133 134

La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de: 2 Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se protejează prin: Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de: vopsire 4 m art 64 pereţii trebuie să fie din materiale necombustibile şi rezistenţi din punct de vedere mecanic art 65 în coronament orizontal art 66

2,5 art 54 smălţuire 3m distanţa de la fascicul la sol să fie de minimum 2 m în coronament vertical, în cazuri justificate art 66 0,5 m art 69 3m 50 cm nu este normată

1,5 zincare art 36 2,5 m este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care au loc procese termice art 65 întotdeauna în coronament vertical 2m 10 m nu este normată art 73 50 cm

135 136 137 138 139 140

Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor: În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele vor fi montate:

Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât: 0,15 m La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de: 6 m art 71 La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie: 30 cm art 75

La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de: 30 cm art 75

141

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune:

distanţa pe stâlp între elementele liniei distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de de medie şi joasă tensiune va fi de circuitul de joasă tensiune se montează minim 3 m minim 1,5 m art 77 sub circuitul de medie tensiune art 77 va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi este permisă dacă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun şi distanţele între circuite sunt cele reglementate art 82 interzicerea înnădirii conductoarelor art 84 se admite în condiţii de siguranţă mărită

142

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al se stabileşte în funcţie de deschiderea liniei de joasă tensiune dintre stâlpi art 79 nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m este permisă dacă troleibuzele sunt prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a acestora de la linia de contact art 82 este interzisă deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate art 84 nu se admite art 89

143

PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03

Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun:

144 145

La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se are în vedere ca măsură de siguranţă:

realizarea unor fundaţii speciale

La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, se face cu respectarea unei distanţe a atelierelor de material rulant: minime pe verticală de 7 m

Page 139

R NormeTehniceGradul II
în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi în afara zonei de protecţie a drumului luarea măsurilor stabilite de comun art 94 acord art 94

146

PE  106/03 PE  106/03

La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA j.t. se amplasează:

în zona de protecţie a drumului, necondiţionat

147

La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de: 0,2 m art 95

0,1 m

nu este normată

148

PE  106/03 PE  106/03

LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi: Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

se va prevedea deconectarea automată armăturile metalice ale tuturor linia cu tensiune mai mică se va monta la puneri simple la pământ ale liniei de stâlpilor se vor lega la conductorul de deasupra liniei cu tensiune mai mare medie tensiune art 98 nul art 98 este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi construcţie este de minim 2 m este permisă condiţionat, în funcţie de tipul construcţiei este interzisă art 105

149

150 151

PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03

este permisă condiţionat (doar în “cazurile obligate” în care nu se poate respecta distanţa minimă, cu tratarea este interzisă la o distanţa mai mică de de comun acord între unităţile care Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe 1,5 ori înălţimea deasupra solului a administrează linia şi construcţia) art combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): celui mai înalt stâlp din zonă art 105 105 este interzisă Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune: se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate art 110 este interzisă respectând o distanţă pe verticală de minim 2 m, măsurată la săgeată sau deviaţie maximă în funcţie de categoria de pericol a clădirii art 117 se face respectându-se condiţiile de “siguranţă mărită” art 110 respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m între un stâlp al LEA şi orice parte a unei clădiri art 117

152

Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează:

153 154 155

PE  106/03 PE  106/03 PE  106/03

Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA j.t. pe elemente de clădire din materiale combustibile: este întotdeauna interzisă La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de: Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora: 1m este întotdeauna interzisă

este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil) art 119 este admisă necondiţionat 0,3 m este permisă condiţionat art 123 2 m art 121 este întotdeauna permisă

Page 140

R 2; 5; 6

II
1

III_IV III_IV Norma A B
24 21
NTE 006

Enunt
Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei este.

Varianta a

Varianta b

Varianta c
se calculează pe bază de formulă

neglijabilă numai pentru aparate cu izolaţie în SF6 Neglijabilă axa 10

2 3

25 26

22 23

NTE 006

NTE 006

Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de scurtcircuit I”k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ……. faţă de curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor: 10.00% Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului: Scade art 15 b

5% art 14 creşte

15.00% rămâne constant

4

27

24

NTE 006

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, curentul de scurtcircuit în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul simetric de rupere Ib art curentul de scurtcircuit de scurtcircuit iniţial I”k este egal cu: 16a3 permanent Ik art 16a3

curentul de scurtcircuit de şoc

5

28

25

NTE 006

mai mic decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib Catalin Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu Pandele, Alin Voicu art mai mare decât curentul egal cu curentul de generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., 16a pg 19 randurile 11 si de scurtcircuit simetric de scurtcircuit simetric de curentul de scurtcircuit permanent Ik este: 12 rupere Ib rupere Ib art 16 a3 În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare: În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat: În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare: indiferent unde apare, aproape de generator Ani departe de generator Ani numai dacă este cu Dobos:art 16b Dobos:atr 16b punere la pământ art 16b se calculează pe bază de se neglijează nu există art 16c formulă rezistenţele de contact art impedanţele de defect art impedanţele de 9d 9d scurtcircuit admitanţele în paralel cu impedanţele de elementele pasive scurtcircuit Ani Dobos:art (sarcini) Ani Dobos: art 9h 9h

6 7 8

29 30 31

26 27 28

NTE 006

NTE 006

NTE 006

9

32

29

NTE 006

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate:
Page 1

capacităţile liniilor art 13 Liliana art 9h

R 2; 5; 6

10

33

30

NTE 006

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu scurtcircuitul este departe scurtcircuitul este tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii: de generator art 9a aproape de generator Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu valorile tensiunii de tensiunea sub 1kV se face considerând constante: alimentare art 9c

scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică art 9a

11

34

31

NTE 006

impedanţele elementelor componente ale reţelei art impedanţele de 9c scurtcircuit impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă

12

35

32

NTE 006

impedanţa pozitivă egală impedanţa pozitivă mai Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu cu impedanţa negativă art mare decât impedanţa tensiunea sub 1kV se face considerând: 9e negativă Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: este interzisă, cu unele excepţii; Ani Dobos:art 2.7

14

37

34

PE  102/86

nu există în prescripţiile energetice o astfel de este permisă întotdeauna; recomandare se admite în cazul în care fabricatul aparatelor permite acest lucru Liliana, art 2.12 pg 15 aliniat 1 este permisă, dar nu se recomandă. în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate . Ani Dobos:art 3.2 aparate debroşabile. Ani Dobos:art 3.7

15 16

38 39

35 36

PE  102/86

se admite cu condiţia În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, prevederii unei încălziri montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se poate locale; Ani Dobos:art face: 2.12 , nota1 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor:

I7/2002

nu se admite este permisă în anumite este interzisă; art 5.2.57 condiţii; se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel; Ani Dobos:art se montează indicatoare 3.2 de securitate; siguranţe fuzibile;Ani Dobos:art 3.7 orice tip de întreruptor;

17 18

40 41

37 38

PE  102/86 PE  102/86

În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau mai multe surse este interzisă, pentru a se evita această schemă: Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc:

19

42

39

I7/2002

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: 10 mm

15 mm art 5.2.62

20 mm

Page 2

R 2; 5; 6

20

43

40

I7/2002

Tabloul de distribuţie trebuie montat: Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de:

în plan orizontal

perfect vertical şi bine fixat art 5.2.79

nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare

21

44

41

I7/2002

50 A

100 A art 5.2.58

150 A

22

45

42

PE  102/86

pot fi grupate pe acelaşi Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent panou (dulap), continuu sau de tensiuni diferite necondiţionat

se recomandă să nu fie grupate pe acelaşi panou este admisă gruparea pe (dulap) Ani Dobos:art acelaşi panou (dulap), în 4.4.7 anumite condiţii de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri art 5.2.30

23

46

43

PE  102/86

Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:

este permisă conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact art 5.2.38

nu este permisă Ani Dobos:art 4.5.3

24

47

44

I7/2002

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

conductoarele de plecare spre consumatori să fie conductoarele de legate la şuruburile de alimentare să fie legate la contact duliile filetate este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul. întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi. Art 7.1.12 nu este necesar un spaţiu special

25

48

45

I7/2002

Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de protecţie:

este interzisă; art 4.2.23

este permisă;

26 27

49 50

46 47

I7/2002

I7/2002

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale; în încăperi separate art Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi: 7.1.16

siguranţe fuzibile; art 7.1.12 în dulapuri speciale Ani Dobos:art 7.1.16

28

51

48

PE  102/86

Carcasele bateriilor de condensatoare:

trebuie legate prin conductoare de protecţie la pământ Ani Dobos:art nu trebuie să fie legate la trebuie legate la pământ 4.7.6 pământ; numai în anumite situaţii

Page 3

R 2; 5; 6

29

52

49

I7/2002

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din: Cu art 5.1.3 b

Al în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal

otel în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical Ani Dobos:art 4.8.10

30

53

50

PE  102/86

Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă: Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel: Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

în plan vertical

31

54

51

I7/2002

faza L1 – roşu închis, faza L2 – galben, faza L3 – faza L1 – negru, faza L2 – faza L1 – roşu închis, faza albastru închis; art verde galben, faza L3 – L2 – negru, faza L3 – 5.1.42b roşu închis; galben. verde pentru poziţia deschis; Ani Dobos:art 4.9.11 alb pentru poziţia închis alb pentru poziţia deschis Ani Dobos:art 4.9.11

32

55

52

PE  102/86

33

93

103

PE  155/92

Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza:

puterii absorbite, care se determină în funcţie de puterilor instalate ale puterea totală instalată şi aparatelor electrocasnice de un coeficient de existente la consumator; simultaneitate; Ani art 2.1.4 Dobos:art2.1.1 criteriilor constructive; 10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

34

94

104

PE  155/92

0,5 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel coloanele electrice încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. colective sau individuale Acestea nu trebuie să depăşească: art 2.1.4

5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

35

95

105

PE  155/92

Conductoarele coloanelor electrice:

trebuie să aibă secţiuni constante pe întregul pot avea doua secţiuni pot avea doua secţiuni traseu al coloanelor; Ani dacă lungimea coloanelor dacă lungimea coloanelor Dobos:art 3.2.1 depăşeşte 15m; depăşeşte 10m.

Page 4

R 2; 5; 6

36

96

106

PE  155/92

Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de:

50 mmp

150 mmp

100 mmp art 3.2.2

37

97

107

PE  155/92

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

în cazul tablourile de distribuţie ale consumatorilor, la borna în cazul firidelor de de legare la pământ de pe branşament, la bara de rama metalică a legare la pământ art 3.2.3 tablourilor art 3.2.3

doar dacă secţiunile conductoarelor sunt nu au valoare constantă pe toată lungimea punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului art 2.1.6 coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator

38

98

108

PE  155/92

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi: Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între: Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale se execută monofazat pentru valori ale curenţilor până la: Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului: Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte: Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de:

firida de branşament

coloana electrică

39

99

109

PE  155/92

linia electrică aeriană firida de branşament şi sau subterană şi firidă de coloană sau colonele branşament art 1.2.2 electrice

40 41

100 101

110 111

PE  155/92 PE  155/92

20 A 10 apartamente

30 A art 2.1.5 20 de apartamente art 2.1.6 3 x 70 + 35 mmp art 2.1.7

40 A 30 de apartamente

42

102

112

PE  155/92

3 x 50 + 25 mmp

3 x 95 +50 mmp

43 44

103 104

113 114

PE  155/92 PE  155/92

10 m 0,3 m

15 m art 3.2.10 0,4 – 0,5 m art 3.1.1

20 m 1m

45

153

115

I7/2002

Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi clădirilor agricole şi executarea instalaţiilor electrice aferente: horticole art 1.1e
Page 5

protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor

la depozite de materiale pirotehnice şi explozive

R 2; 5; 6

46

154

116

I7/2002

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară condens: se admite

nu se admite art 3.3.6

se admite condiţionat atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată Ani Dobos:art 3.3.9 admisă doar cu condiţia interpunerii de materiale incombustibile art3.3.9 la latitudinea consumatorului

47

155

117

I7/2002

numai la montarea numai la montarea sub Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul aparentă a elementelor de tencuială a elementelor combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică: instalaţii electrice de instalaţii electrice Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolaţie normală este: Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este: La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor: Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie este: Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este:

48

156

118

I7/2002

interzisă

admisă Obligatorie Ani Dobos:art 3.4.3

49

157

119

I7/2002

recomandată

50 51 52

158 159 160

120 121 122

I7/2002

I7/2002

până la 30 A art 3.4.9 până la 50 A ‘interzisă Alin Voicu art 4.1.44 Obligatorie art 4.1.27a permisă interzisă art 4.1.41

până la 20 A la latitudinea executantului obligatorie

I7/2002

53

161

123

I7/2002

Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:

instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de instalaţii de comandă, explozie art 4.2.9 semnalizare Interzisă Ani Dobos:art elemente 4.2.33 + 4.5.3 vezi intrebarea 46_43 permisă în anumite condiţii

instalaţii de comutare şi similare la latitudinea consumatorului

54

162

124

I7/2002 + Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor PE  102/92 care pot produce întreruperea circuitului este:

55 56 57

163 164 165

125 126 127

I7/2002

I7/2002

I7/2002

La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este: aluminiu cupru sau aluminiu Legăturile electrice între conductoare izolate pentru în interiorul tuburilor sau în interiorul golurilor din îmbinări sau derivaţii se fac: ţevilor de protecţie elementele de construcţie este permisă în cazul Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna conductoarelor de cupru
Page 6

obligatoriu cupru 5.1.3 numai în doze sau cutii de legătură 5.1.29 este interzisă 5.1.31

R 2; 5; 6

58

166

128

I7/2002

Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să aibă: Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:

minimum 8 spire

o lungime a legăturii de cel puţin 1 cm

minimum 10 spire, o lungime a legăturii de cel puţin 2 cm şi să se cositorească art 5.1.33

59

167

129

I7/2002

prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale prin răsucire şi matisare sau prin sudare 5.1.34 prin lipire cu cositor numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare 5.1.37

60

168

130

I7/2002

Legăturile barelor se execută:

numai prin sudare

61

169

131

I7/2002

Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: 16 mmp

10 mmp art 5.1.38

6 mmp

62

170

132

I7/2002

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de: 3m Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere se execută: Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează: Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează:
Page 7

prin sudare sau prin înşurubări cu numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi inele de contrapiuliţe şi şaibă siguranţă (şaibă elastică) elastică 5.1.40

63

171

133

I7/2002

4m

axa5

5m

64 65

172 173

134 135

I7/2002

oriunde pe traseul conductelor este interzisă 5.1.64

I7/2002

nu la mai mult de 1 m faţă de zona de fixare pe numai în zonele de fixare suport pe suporturi 5.1.60 este admisă numai pentru este admisă conductoare de cupru numai în încăperi în care mediul nu prezintă pericol de incendiu aparent sau îngropat, în anumite condiţii Ani Dobos:art 5.1.84

66

174

136

I7/2002

în orice categorie de numai în încăperi în care încăperi sau mediu mediul nu este coroziv 5.1.79

67

175

137

I7/2002

numai aparent

numai îngropat

R 2; 5; 6

68

176

138

I7/2002

Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între doua doze în poziţie: perfect orizontală În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: 1m Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibilă a podurilor: este strict interzisă Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

aproape orizontală, cu pante de (0,5 …1) % între cu pante de (1 …2 ) % doua doze 5.1.89 între doua doze

69

177

139

I7/2002

0,5 m

circa 0,3 m

art 5.1.91

70

178

140

I7/2002

trebuie evitată; se poate face excepţie pentru este admisă fără restricţii tuburi metalice 5.1.92 admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm

71

179

141

I7/2002

admisă

interzisă

5.1.103

72

180

142

I7/2002

3 cm faţă de pervazuri din 15 cm faţă de pervazuri material combustibil şi 10 1 cm faţă de pervazuri din din material combustibil Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe cm faţă de pardoseală art material combustibil şi 5 şi 20 cm faţă de de minim: 5.1.130 cm faţă de pardoseală pardoseală înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor de beton. Art 5.1. 132 cel puţin de 10 ori diametrul exterior al conductelor. minimum 7 cm art 5.1.141 20% din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune.

73

181

143

I7/2002

Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie montate:

aparent, indiferent de traseu

în ţevi de protecţie; cel puţin de 4 ori diametrul exterior al conductelor 5.1.139 5 cm (5 -10) % din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune; art 5.1.156

74 75

182 183

144 145

I7/2002

I7/2002

cel puţin de 2 ori Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază diametrul exterior al de curbură egală cu: conductelor; În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de: 1 cm 50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tracţiune;

76

184

146

I7/2002

Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu:

77

185

147

I7/2002

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: se admite
Page 8

se admite condiţionat !!! Muresan Dan recomanda aceasta varianta ca fiind corecta art 5.2.7 este interzisă art 5.2.7

R 2; 5; 6

78

186

148

I7/2002

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate:

numai pe conductoarele de fază; 5.2.15

numai pe conductorul de pe fază sau pe nul, nu are nul; importanţă. 1,5 m de la axul aparatului.

79

187

149

I7/2002

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea (0,6-1,5) m de la axul de: 1m de la axul aparatului; aparatului; art 5.2.15 Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit:

80 81

188 189

150 151

I7/2002

06:00:00 cel puţin o priză;

I7/2002

minim 10 A 5.2.16 cel puţin două prize; 5.2.18

minim 16 A cel puţin trei prize.

82

190

152

I7/2002

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1m Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele fără contact de protecţie se instalează în încăperi de producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu pământul, la o distanţă de:

peste 1,5 m

5.2.19

peste 2m

83

191

153

I7/2002

cel puţin 1 m

cel puţin 1,25 m art 5.2.26

cel puţin 1,5 m

84

192

154

I7/2002

Siguranţele automate cu filet se pot utiliza:

numai pentru separare

atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină numai pentru deconectare art 5.2.237 sub sarcină atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină numai pentru deconectare 5.2.37 sub sarcină nu trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune art 5.2.50 poate fi prevăzut sau nu cu protecţie de minimă tensiune, în funcţie de opţiunea proiectantului

85

193

155

I7/2002

Întrerupătoarele automate se pot utiliza:

numai pentru separare trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune cel puţin 50 mm 5.2.64 art

86

194

156

I7/2002

În cazul folosirii unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie, acesta: Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de:

87

195

157

I7/2002

75 mm

100 mm

Page 9

R 2; 5; 6

88

196

158

I7/2002

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească: 2m Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu 0,5 m Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de: 10 m art 5.2.75 Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală până la: Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

2,3 m art 5.2.67

2,5 m Ani Dobos: art5.2.67

89

197

159

I7/2002

0, 8 m

art 5.2.70

1m

90

198

160

I7/2002

3m

5m

91

199

161

I7/2002

0,5 kW dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune art 5.3.2

1 kW

2 kW art 5.2.86 dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW

92

200

162

I7/2002

întotdeauna

93

201

163

I7/2002

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat 3 kW pe un circuit 1 kW pe un circuit 5 kW pe un circuit normal se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere monofazat şi 8 kW pe un monofazat şi 5 kW pe un monofazat şi 10 kW pe un totală instalată de: circuit trifazat art 5.3.5 circuit trifazat circuit trifazat În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este de cel mult: 100 grade C Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu: grătar protector În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de: minimum 2 kW Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de: în construcţie capsulată 200 grade C art 5.3.19 legătura la un conductor de protecţie minimum 3 kW în execuţie sub tencuială

94

202

164

I7/2002

150 grade C dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere 5.3.25 minimum 2,5 kW art 5.3.8 cu contact de protecţie art 5.3.9

95 96 97

203 204 205

165 166 167

I7/2002

I7/2002

I7/2002

98

206

168

I7/2002

1 kW

1,5 kW

2 kW art 5.3.8

Page 10

R 2; 5; 6

99

207

169

I7/2002

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:

la borna din interior

la oricare dintre borne

la borna conectata la partea filetata a duliei art 5.3.23

100

208

170

I7/2002

peste 5 kg

de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar de 3 ori greutatea nu mai puţin de 10 kg art corpului de iluminat 5.3.27 utilizat

101

209

171

I7/2002

Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte: 8 kW numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile în regim normal de funcţionare

10 kW

15 kW art 5.4.1 de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire art 5.4.2 de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire art 5.4.2

102

210

172

I7/2002

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

numai de sarcinile de pornire

103

211

173

I7/2002

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

numai de sarcinile de pornire

104

212

174

I7/2002

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: 4 kW În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la: 3 kW La consumatori alimentaţi din posturi de transformare proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte direct, determinată prin calcul, nu va depăşi: 10 % din putere transformatoarelor din post

5,5 kW art 5.4.5a

7,5 kW

105

213

175

I7/2002

4 kW art 5.4.5a 20 % din puterea transformatoarelor din post art 5.4.6

5,5 kW 30 % din puterea transformatoarelor din post de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină art 5.4.8

106

214

176

I7/2002

107

215

177

I7/2002

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, numai cu protecţie la pentru puteri mai mici de suprasarcini, pentru 5 kW puteri mai mici de 5 kW

Page 11

R 2; 5; 6

108

216

178

I7/2002

Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie condiţionat pentru puteri ale acestora de până la:

0,6 kW

1,1 kW art 5.4.9

2,5 kW

109 110

217 218

179 180

I7/2002

I7/2002

Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci se prevede la fiecare când este necesară: motor art 5.4.11 Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: mai mică de 0,5 MΩ

se admite utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie, pentru mai este interzisă utilizarea în multe motoare, în anumite comun a unui dispozitiv condiţii 5.4.11 de protecţie mai mare sau egala cu 1 mai mare sau egala cu 2 MΩ art 6.9 MΩ

111

219

181

I7/2002

Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară întotdeauna:

atât între conductoarele active luate 2 câte 2, cât numai între conductoarele numai între fiecare şi între fiecare conductor active luate 2 câte 2 conductor activ şi pământ activ şi pământ art 6.9 cca. 1 m de elementul conductor accesibil în încăpere art 6.11 cca. 2 m de elementul conductor accesibil în încăpere

112

220

182

I7/2002

cca. 0,5 m de elementul Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin conductor accesibil în trei locuri, dintre care unul aflat la: încăpere Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze: În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă amplasarea dozelor de legături numai în: În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa de protecţie: În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, instalarea prizelor: Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului se protejează în tuburi:

113 114

221 222

183 184

I7/2002  si PE  120/94

cel mult 90% din puterea cel mult 70% din puterea cel mult 80% din puterea de mers în gol a de mers în gol a de mers în gol a receptorului art 7.1.9 si receptorului receptorului art 4.38 volumul 1de protecţie volumul 2 de protecţie volumul 3 de protecţie Ani Dobos art 7.2.7

I7/2002

115 116 117

223 224 225

185 186 187

I7/2002

0 este totdeauna admisă din materiale electroizolante 7.3.2

I7/2002

I nu este admisă cu nici o condiţie flexibile

II art 7.2.8 este admisã condiţionat 7.2.9 metalice

I7/2002

Page 12

R 2; 5; 6

118

188

PE  106/03

Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă tensiune, Um, este:

valoarea eficace a tensiunii între faze:

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii normale de funcţionare în orice punct al liniei, întrun moment oarecare Cap II

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii anormale de funcţionare

119

189

PE  106/03

Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin:

valoarea secţiunii celei valorile rotunjite ale mai mari dintre cele două valoarea exactă a secţiunilor ambele metale (aferente celor două secţiunii conductorului, Cap II metale) luată cu 2 zecimale deschiderea convenţională, la care punctele de prindere ale conductoarelor se găsesc în acelaşi plan orizontal, terenul este plan, iar la săgeata maximă gabaritul la sol al liniei este cel minim. Cap II

120

190

PE  106/03

Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca fiind:

distanţa măsurată pe semisuma deschiderilor orizontală între axele a reale adiacente unui stâlp doi stâlpi

121

191

PE  106/03

La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare:

presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului zona meteorologică şi şi grosimii stratului de doar greutatea unitară a tipul de amplasament art chiciură Muresan Dan art fasciculului 9 9 (conductoarelor) produce eforturi mult mai mici decât cele pe produce eforturi mult mai conductoare sau stâlpi şi mari decât cele pe aceste eforturi se pot produce eforturi conductoare sau stâlpi neglija Muresan Dan art comparabile cu cele pe art 21 21 stâlpi sau conductoare

122

192

PE  106/03

Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor:

Page 13

R 2; 5; 6

123 124

193 194

PE  106/03 PE  106/03

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în cleme, cu mai mult de: 10.00% La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata ipoteza temperaturii maximă a LEA se calculează în: maxime art 26

15.00% ipoteza încărcării cu chiciură art 26 este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m) Liliana art 29 este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mici de 10 m) Liliana art 29

5% art 25 ipoteza vântului maxim

125

195

PE  106/03

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă

este admisă pentru lucrări de reparaţii, în baza unor justificări tehnicoeconomice este admisă în zonele de amplasament II (localităţi, cu excepţia centrelor marilor oraşe, precum şi amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mari de 10 m)

126

196

PE  106/03

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie: 16 mmp La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din aluminiu, să fie: 20 mmp

127

197

PE  106/03

25 mmp art 31

30 mmp

128

198

PE  106/03

16 mmp

35 mmp art 31 beton armat, prefabricaţi Muresan Dan art 35, 51

129

199

PE  106/03

În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din:

Metal art 35, 36

lemn art 35, 51

Page 14

R 2; 5; 6

130

200

PE  106/03

La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de:

500 daN

100 daN art 43

250 daN

131

201

PE  106/03

Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.:

este interzisă

este permisă numai cu acordul unităţii care exploatează linia electrică este permisă respectivă necondiţionat

132 133

202 203

PE  106/03 PE  106/03

La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de: 2 Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se protejează prin: vopsire Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de: 4 m art 64 pereţii trebuie să fie din materiale necombustibile Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va şi rezistenţi din punct de realiza cu respectarea următoarelor: vedere mecanic art 65 În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele în coronament orizontal vor fi montate: art 66 Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât: 0,15 m La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de: 6 m art 71

2,5 art 54 smălţuire

1,5 zincare art 36

134

204

PE  106/03

3m

2,5 m

135 136

205 206

PE  106/03 PE  106/03

este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care distanţa de la fascicul la au loc procese termice sol să fie de minimum 2 m Muresan Dan art 65 în coronament vertical, în întotdeauna în cazuri justificate art 66 coronament vertical

137

207

PE  106/03

0,5 m art 69

2m

138

208

PE  106/03

3m

10 m

Page 15

R 2; 5; 6

139

209

PE  106/03

La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie:

30 cm art 75

50 cm

nu este normată Alin Voicu art 73

140

210

PE  106/03

La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de: 30 cm art 75 distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 3 m

nu este normată distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 1,5 m art 77

50 cm circuitul de joasă tensiune se montează sub circuitul de medie tensiune Liliana art 77

141

211

PE  106/03

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune:

142

212

PE  106/03

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată se stabileşte în funcţie de maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă deschiderea dintre stâlpi nu va fi niciodată mai tensiune art 79 mică de 1,5 m este permisă dacă troleibuzele sunt prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a acestora de la linia de contact art 82 este interzisă

va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi este permisă dacă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun şi distanţele între circuite sunt cele reglementate art 82

143

213

PE  106/03

Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun:

144

214

PE  106/03

La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se are în vedere ca măsură de siguranţă: La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant:

realizarea unor fundaţii speciale se face cu respectarea unei distanţe minime pe verticală de 7 m

deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate art interzicerea înnădirii 84 conductoarelor art 84 se admite în condiţii de siguranţă mărită

145

215

PE  106/03

nu se admite art 89

Page 16

R 2; 5; 6

146

216

PE  106/03

La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA în zona de protecţie a j.t. se amplasează: drumului, necondiţionat La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de: 0,2 m art 95

în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi luarea în afara zonei de protecţie măsurilor stabilite de a drumului art 94 comun acord art 94

147

217

PE  106/03

0,1 m

nu este normată armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul art 98

148

218

PE  106/03

se va prevedea linia cu tensiune mai mică deconectarea automată la LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie se va monta deasupra puneri simple la pământ tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum liniei cu tensiune mai ale liniei de medie ar fi: mare tensiune art 98 Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

149

219

PE  106/03

este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi este permisă condiţionat, construcţie este de minim în funcţie de tipul 2m construcţiei este interzisă art 105

150

220

PE  106/03

este permisă condiţionat (doar în “cazurile obligate” în care nu se poate respecta distanţa este interzisă la o minimă, cu tratarea de Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii distanţa mai mică de 1,5 comun acord între în care se prelucrează sau depozitează substanţe ori înălţimea deasupra unităţile care combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu solului a celui mai înalt administrează linia şi (explozie): stâlp din zonă art 105 construcţia) art 105 este interzisă Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune: se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate art 110 se face respectându-se condiţiile de “siguranţă mărită” art 110

151

221

PE  106/03

este interzisă

Page 17

R 2; 5; 6

152

222

PE  106/03

Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează:

respectând o distanţă pe respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m verticală de minim 2 m, între un stâlp al LEA şi măsurată la săgeată sau în funcţie de categoria de orice parte a unei clădiri deviaţie maximă pericol a clădirii art 117 Muresan Dan art 117 este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material este întotdeauna interzisă incombustibil) art 119 este admisă necondiţionat

153

223

PE  106/03

Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA j.t. pe elemente de clădire din materiale combustibile:

154 155

224 225

PE  106/03 PE  106/03

La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de: 1m 0,3 m 2 m art 121 Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau este permisă condiţionat canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora: este întotdeauna interzisă art 123 este întotdeauna permisă Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ naturale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult: 5 Ω art 12.5.3 Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ artificiale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult: 5Ω Staţiile de transformare exterioare amplasate în zone poluate (niveluri de poluare III şi IV) se realizează în sistem construcţii de tip:

1

1

NTE   001/03

10 Ω

15 Ω

2

2

NTE   001/03

10 Ω art 12.5.3

15 Ω

3

3

NTE   001/03

înalt

Semiînalt art 13.6

Jos Ani Dobos:art 13.6

4

4

NTE   001/03

Normativul privind alegerea izolaţiei, coordonarea instalaţiilor electrice izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice de c.a. pentru tracţiunea împotriva supratensiunilor se aplică: electrică

instalaţiilor electrice cu instalaţiilor electrice din tensiunea nominală mai medii explozive mare de 1000V art 2.1

Page 18

R 2; 5; 6

5

5

NTE   001/03

tensiunea nominală de Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai tensiunea nominală de ţinere de scurtă durată la tensiunea nominală de mică sau egală cu 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se ţinere la impuls de trăsnet frecvenţă industrială art ţinere la impuls de defineşte prin: art 3.22.a 3.22 a comutaţie Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai mare decât 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin: tensiunea nominală de tensiunea nominală de tensiunea nominală de ţinere la impuls de trăsnet ţinere de scurtă durată la ţinere la impuls de art 3.22.b frecvenţă industrială comutaţie art 3.22. b

6

6

NTE   001/03

7

7

NTE   001/03

În zonele cu circulaţie redusă, valoarea intensităţii câmpului electric la 1,8m de suprafaţa solului nu trebuie să depăşească: 12,5 kV/m art 5.1.3.5 b Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele electrice având tensiunea cea mai ridicată 1 kV ≤ Us ≤ 245 kV se face utilizând:

30 kV/m

20 kV/m oricare dintre cele două metode prezentate la variantele a) şi b) oricare dintre metoda convenţională sau metoda statică art 5.2.1.b 60°

8

8

NTE   001/03

metoda convenţională art 5.2.1.a metoda statistică

9 10

9 10

NTE   001/03 NTE   001/03

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele electrice având tensiunea cea mai ridicată Us > 245 kV se doar metoda face utilizând: convenţională La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m unghiul de protecţie va fi, pe toată lungimea liniei, de maxim: 30° art 6.1.3 În cazul stâlpilor speciali de 110 kV mai înalţi de 40 m, rezistenţa prizei de pământ măsurată la 50 Hz, nu trebuie să depăşească valoarea de: 10 Ω Protecţia posturilor de transformare de 3-35 kV cu intrare aeriană, împotriva loviturilor directe de trăsnet şi împotriva undelor de supratensiune de trăsnet care se propagă pe LEA se realizează cu:

doar metoda statistică 45°

11

11

NTE   001/03

5 Ω art 6.2.6 b

4Ω

12

12

NTE   001/03

descărcătoare cu rezistenţă variabilă pe bază de oxizi metalici art 7.2.7 descărcătoare cu coarne paratrăsnete

 

13

NTE  002/03

Normativul de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii, comandă-control şi automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor se aplică instalaţiilor cu tensiune până la 400 aferente staţiilor electrice: kVart 1 Verificările asupra sistemelor de protecţii, comandăcontrol şi automatizări aferente părţii electrice a centralelor şi staţiilor, trebuie efectuat:

cu tensiune până la 220 kV la punerea în uncţiune (PIF) rt 6 a

cu tensiune până la 750 kV în timpul exploatăriiart 6b

 

14

NTE  002/03

numai în caz de avarie

Page 19

R 2; 5; 6

 

15

NTE  002/03

Rezistenţa de izolaţie pentru circuitele de curent, de măsură şi de protecţie ale instalaţiilor de automatizare din egală sau mai mare decât mai mare decât 2 MΩ partea electrică a centralelor şi staţiilor trebuie să fie: 2 MΩ ab V

egală cu 2 MΩ

 

16

NTE  002/03

Măsurarea rezistenţei de izolaţie pentru circuitele de curent, de măsură şi de protecţie ale instalaţiilor de a circuitelor primare ale a circuitelor independente între circuitele automatizare din partea electrică a centralelor şi staţiilor transformatoarelor de (nelegate galvanic) între independente şi pământ se referă la măsurarea rezistenţei de izolaţie curent ele cap V pct 3 cap V pct 3 verificarea corectitudinii marcajelor pentru panouri, dulapuri, echipamente, şiruri de cleme ale instalaţiei verificate cap V pct 1

 

17

NTE  002/03

Verificările preliminare comune ale instalaţiilor de automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor se referă la:

verificarea corespondenţei între datele din proiect şi cele ale instalaţiei cap V pct 1 verificări funcţionale

 

18

NTE  002/03

nu trebuie să fie mai mare trebuie să fie egală În cazul protecţiilor prin relee în centrale şi staţii, pentru nu trebuie să fie mai mică decât valoarea indicată obligatoriu cu valoarea releele / funcţiile minimale, valoarea coeficientului decât valoarea indicată de fabrica constructoare indicată de fabrica (raportului) de revenire: de fabrica constructoare art 1.1.2 probe constructoare În cazul protecţiei/ funcţiei diferenţiale a barelor colectoare din centrale şi staţii, la verificarea în regim de să fie mai mare decât sarcină, valoarea curenţilor pe fiecare fază trebuie: curentul de sarcină nu trebuie să fie mai mică În cazul protecţiilor prin relee în centrale şi staţii, pentru decât valoarea indicată releele/ funcţiile maximale, valoarea coeficientului de fabrica constructoare (raportului) de revenire: art 1.1.2 probe Dimensionarea sau verificarea în condiţiile curenţilor de scurtcircuit a liniilor electrice aeriene cu tensiunea nu este obligatorie; art nominală mai mică de 110 kV: 1.4 Nu este obligatorie dimensionarea sau verificarea în condiţiile curenţilor de scurtcircuit a circuitelor electrice dacă sunt prevăzute cu cu tensiune nominală până la 1 kV inclusiv: întreruptoare automate; să corespundă curentului să fie mai mică decât de sarcină art 1.16 probe curentul de sarcină trebuie să fie egală obligatoriu cu valoarea indicată de fabrica constructoare este obligatorie, indiferent de tensiunea nominală a liniei; dacă sunt prevăzute cu întreruptoare manuale;

 

19

NTE  002/03

 

20

NTE  002/03

nu trebuie să fie mai mare decât valoarea indicată de fabrica constructoare este obligatorie numai pentru liniile cu tensiune nominală mai mare de 20 kV. dacă sunt prevăzute cu siguranţe fuzibile art 1.4

56

53

PE  103/92

57

54

PE  103/92

Page 20

R 2; 5; 6

58

55

PE  103/92

Verificarea liniilor electrice aeriene cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare se verifică, în condiţiile curenţilor de scurtcircuit:

de regulă, numai la de regulă, numai la efectele dinamice; art 1.5 efectele termice; supracurentul rezultat în urma unei conectări incorecte într-un circuit electric art 3.4

întotdeauna la efectele termice şi dinamice. supracurentul rezultat dintr-un scurtcircuit datorat unui defect Liliana art 3.4 se are în vedere numai pentru consumatori cu puteri peste 10 MW. natura defectului practic posibil care conduce la solicitarea cea mai mare a elementului art 4.3

59

56

PE  103/92

Curentul de scurtcircuit reprezintă: La calculul curenţilor de scurtcircuit, impedanţa consumatorilor racordaţi în paralel cu calea de scurtcircuit:

curentul nominal admisibil

60

57

PE  103/92

se recomandă să se ţină de regulă, se neglijează; seama de ea; art 4.2

61

58

PE  103/92

Pentru un element de instalaţie care se dimensionează sau scurtcircuitul trifazat fără scurtcircuitul trifazat cu se verifică în condiţii de scurtcircuit se ia în considerare: punere la pământ; punere la pământ; La dimensionarea sau verificarea liniilor electrice aeriene rezistenţei echivalente a pentru defecte cu punere la pământ, se recomandă luarea instalaţiei de legare la în considerare a: pământ

62

59

PE  103/92

rezistenţei echivalente la locul de defect art 4.8 rezistenţei arcului electric (precizare) valoarea la vârf a curentului de scurtcircuit art 5.1

63

60

PE  103/92

Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente la efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia în curentul de scurtcircuit considerare: curentul dinamic nominal termic echivalent La determinarea valorii de vârf a curentului de scurtcircuit şi a curentului de scurtcircuit termic echivalent de 1 s, se recomandă să se ţină seama: Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se face luându-se în considerare, de regula:

64

61

PE  103/92

de prezenţa aparatelor de temperatura de factorul pentru limitatoare de curent art conductorului la începutul calculul valorii de vârf a 5.4 scurtcircuitului curentului de scurtcircuit scurtcircuitul bifazat cu scurtcircuitul monofazat punere la pământ scurtcircuitul trifazat art 5.1

65

62

PE  103/92

66

63

PE  103/92

Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în valoarea de vârf a cazul curenţilor de scurtcircuit se face verificând ………. curentului de scurtcircuit curentul de scurtcircuit ….în raport cu curentul dinamic nominal al aparatului: (kAmax) art 5.1 permanent (kA)

curentul de scurtcircuit simetric iniţial (kA)

Page 21

R 2; 5; 6

67 68 69

64 65 66

PE  103/92 PE  103/92 PE  103/92

Factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de scurtcircuit este: Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, profile) se verifică la: Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, cablurile electrice se verifică la: Izolatoarele din centralele şi staţiile electrice se verifică la: Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi staţiile electrice în condiţii de scurtcircuit: La verificarea stabilităţii termice a conductorului de oţelaluminiu se ia în considerare secţiunea: Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi instalaţii electrice se verifică la:

direct proporţional cu partea reală a impedanţei căii de scurtcircuit între sursã şi defect Liliana art 5.2 si fig 2

direct proporţional cu partea imaginară a impedanţei căii de scurtcircuit între sursã şi direct proporţional cu defect durata defectului solicitări solicitări mecanice art 5.6 efecte termice electromagnetice la solicitări la solicitări mecanice electromagnetice Liliana art 5.8 la efectele termice la solicitări electromagnetice se verifică la solicitări mecanice art 5.10 totală (echivalentă); arc electric la solicitări mecanice în condiţiile de scurtcircuit Liliana art 5.9 arcul electric se verifică la solicitări termice art 5.10 nu trebuie verificate la solicitări în condiţii de scurtcircuit

70

67

PE  103/92

71 72 73

68 69 70

PE  103/92 PE  103/92 PE  103/92

părţii de aluminiu; art 6.6 părţii de oţel solicitări solicitări mecanice şi electromagnetice termice art 5.10

74

71 72

PE  103/92 PE  116/94

 

Temperaturile maxime de scurtă durată ale componentelor cablurilor nu trebuie să depăşească: Buletinele de fabrică şi de la punerea în funcţiune pentru echipamente şi instalaţii electrice de MT sunt valabile: 1 an art 1.2.9

375°C – 400°C, în funcţie de materialul de izolare, respectiv materialul valorile limită admise de mantalei exterioare şi de normele producătorului 375°C – 400°C, în funcţie umplutură art 6.14 de durata 6 luni 2 ani

 

73

PE  116/94

Măsurătorile privind starea izolaţiei la transformatoare se execută la o temperatură a izolaţiei care să nu fie mai mică de: 10º C art 1.3.12 Valoarea minimă de control a rezistenţei de izolaţie pentru barele colectoare de medie tensiune este de: {!!!! 1000 MΩ art 13.1} 100 MΩ
Page 22

5º C

15º C

 

74

PE  116/94

500 MΩ

1 MΩ

R 2; 5; 6

       

75 76 77 78

PE  116/94 PE  116/94 PE  116/94 PE  116/94

În cazul bateriilor de acumulatoare, la măsurarea tensiunii la bornele elementelor, tensiunea nominală de control pe element se consideră: 1,5 V În staţiile cu personal permanent, controlul nivelului o dată în 24 de ore art electrolitului la bateriile de acumulatoare se efectuează: 19.6 În staţiile fără personal permanent, controlul nivelului electrolitului la bateriile de acumulatoare se efectuează: o dată pe săptămână Rezistenţa de izolaţie la maşini (generatoare şi compensatoare sincrone) cu Un≤1000 V trebuie să fie: mai mică decât 1 MΩ În cazul instalaţiilor de înaltă tensiune (centrale, staţii, stâlpi LEA, PT), măsurarea rezistenţei de dispersie se face periodic, o dată la: La măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas se va simula omul cu o rezistenţă de: Rezistenţa de izolaţie a lagărului (în cazul lagărelor izolate), la motoarele de curent alternativ, nu trebuie să fie mai mică decât:

1V o dată pe lună de două ori pe lună mai mare decât 1 MΩ art 2.2

2 V art 19.5 o dată pe săptămână o dată pe lună art 19.6 egală cu 1 MΩ

   

79 80

PE  116/94 PE  116/94

1 an 3000 Ω art 20.5 valoarea măsurată la ultima PIF

5 ani art 20.1 2500 Ω 50% din valoarea măsurată la ultima PIF art 3.2

2 ani 2000 Ω 30% din valoarea măsurată la ultima PIF 2 MΩ Liliana art 5.2(5) pg 45

 

81

PE  116/94

 

82

PE  116/94

Valoarea minimă a rezistenţei de izolaţie a transformatoarelor şi autotransformatoarelor de putere la 20º C este de: 1 MΩ În cazul încercărilor şi măsurătorilor efectuate la transformatoarele de tensiune din exploatare, în lipsa unor valori de referinţă iniţiale, rezistenţa de izolaţie a înfăşurării de înaltă tensiune trebuie să fie mai mare decât: În cazul încercărilor şi măsurătorilor efectuate la transformatoarele de tensiune din exploatare, în lipsa unor valori de referinţă iniţiale, rezistenţa de izolaţie a înfăşurării de joasă tensiune trebuie să fie mai mare decât:

1,5 MΩ

 

83

PE  116/94

2000 MΩ Liliana art 7.2 pg 83 1000 MΩ

1500 MΩ

 

84

PE  116/94

150 MΩ

100 MΩ

50 MΩ Liliana art7.2 pg 83

Page 23

R 2; 5; 6

75

85

PE  134/95

Timpul minim de deconectare reprezintă: Scurtcircuitul departe de generator reprezintă un scurtcircuit în timpul căruia valoarea:

cel mai scurt timp între începutul unui curent de scurtcircuit şi prima separare a contactelor unui pol al aparatului de deconectare art 2.29

suma dintre timpul cel mai scurt de acţionare al protecţiei şi cel mai scurt timp de deschidere al timpul cel mai scurt de întreruptorului art 2.29 acţionare al protecţiei

76

86

PE  134/95

componentei simetrice de c.a. rămâne practic componentei simetrice de componentei simetrice de constantă art 2.24 c.a. scade c.a. se dublează valorile componentei alternative a curentului de scurtcircuit la timpul zero, în regim permanent, precum şi la timpul de valoarea componentei rupere art 3.1 pct II simetrice de c.a. cuptoarelor electrice cu arc

77

87

PE  134/95

În cazul unui scurtcircuit aproape de generator trebuie determinate: In calculul curenţilor de scurtcircuit, valorile impedanţelor directă şi inversă diferă esenţial numai în cazul:

curentul de şoc Liana art 3.1 pct II

78

88

PE  134/95

maşinilor rotative art 3.2 transformatoarelor

79 80

89 90

PE  134/95 PE  134/95

Toate elementele reţelei care intervin în calculul curenţilor de scurtcircuit se introduc în schema de calcul prin: impedanţele lor art 3.2 În cazul exprimării în unităţi relative, toate impedanţele aceeaşi impedanţă de trebuie raportate la: bază art 3.2 În reţelele electrice aeriene de înaltă tensiune, pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în toate schemele se neglijează: Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, susceptanţa capacitivă a liniilor se neglijează: rezistenţele reţelelor Liana art 1.5 în schemele de secvenţă homopolară;

rezistenţele lor acelaşi curent

reactanţele lor la aceeaşi putere de bază şi tensiune de bază reactanţele capacitive ale reţelelor în schemele de secvenţă inversă;

81 82

91 92

PE  134/95 PE  134/95

reactanţele reţelelor în schemele de secvenţă directă;

Page 24

R 2; 5; 6

83

93

PE  134/95

Curentul permanent de scurtcircuit reprezintă: Reactanţa supratranzitorie longitudinală a maşinii sincrone este reactanţa calculată:

valoarea medie a curentului de scurtcircuit valoarea efectivă a dintre momentul curentului de scurtcircuit producerii care rămâne după curentul de scurtcircuit în scurtcircuitului şi trecerea fenomenelor momentul funcţionării momentul funcţionării tranzitorii; art 2.14 protecţiei protecţiei cu 5s înaintea scurtcircuitului în momentul scurtcircuitului Pandele Catalin art 2.28 cu 10 s după producerea scurtcircuitului

84

94

PE  134/95

85

95

PE  134/95

are o valoare practic În cazul producerii unui scurtcircuit departe de generator constantă pe toată durata are o amplitudine componenta periodică alternativă a curentului de scurtcircuitului art 3.1 pct are o valoare ce variază variabilă numai în prima scurtcircuit: I în timp parte a scurtcircuitului componenta periodică alternativă a curentului de scurtcircuit are o valoare practic constantă pe durata scurtcircuitului numai dacă generatorul nu are reglaj automat de tensiune. valoarea de vârf a curentului de scurtcircuit art 3.1

86

96

PE  134/95

În cazul unui scurtcircuit aproape de generator:

componenta periodică componenta periodică alternativă a curentului alternativă a curentului de scurtcircuit are o de scurtcircuit are o valoare practic constantă valoare ce variază în pe durata scurtcircuitului; timp; art 3.1 pct II valoarea componentei alternative a curentului de scurtcircuit la timpul zero art 3.1 calculul curenţilor de scurtcircuit nesimetrici art 3.2 numai pentru o fază, în ambele cazuri art 3.2

87

97

PE  134/95

valoarea componentei simetrice de c.a. a În cazul unui scurtcircuit departe de generator, de regulă curentului de scurtcircuit prezintă interes: art 3.1 calculul curenţilor de scurtcircuit simetrici art 3.2

88

98

PE  134/95

Cu ajutorul metodei componentelor simetrice se face:

calculul tensiunii reţelei doar în cazul scurtcircuitelor simetrice, numai pentru o fază

89

99

PE  134/95

Schema pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, dacă se aplică teoria componentelor simetrice în cazul pentru toate cele trei scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se întocmeşte: faze, în ambele cazuri

Page 25

R 2; 5; 6

90

100

PE  134/95

Dacă se calculează curenţii de scurtcircuit în puncte cu tensiuni diferite:

impedanţele în ohmi se impedanţele în ohmi şi în impedanţele în ohmi şi în modifică dar impedanţele unităţi relative se unităţi relative nu se în unităţi relative nu se modifică modifică modifică art 3.2 se admite egalitatea lor în se admite egalitatea lor în cazul unui scurtcircuit cazul unui scurtcircuit departe de generator; art aproape de generator; 3.2 toate impedanţele la aceeaşi treaptă de tensiune 3% pentru instalaţii de iluminat si 5% pentru instalaţiile altor receptoare (forta, etc art 5.1.18 3% pentru instalaţiile de iluminat şi 5% pentru instalaţiile altor receptoare (forţă, etc.). toate impedanţele la tensiunea la care are loc defectul art 3.2 5% pentru instalaţii de iluminat si 10% pentru instalaţiile altor receptoare (forta, etc) 5% pentru instalaţiile de iluminat şi 10% pentru instalaţiile altor receptoare (forţă, etc.).

91

101

PE  134/95

În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru valorile impedanţelor directă şi inversă: În calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul schemelor cu mai multe trepte de tensiune, cuplate prin transformatoare, impedanţele pot fi raportate:

se admite întotdeauna egalitatea lor fiecare impedanţă la treapta de tensiune corespunzătoare; 3% pentru instalaţii de iluminat si pentru instalaţiile altor receptoare (forta, etc) 8% pentru instalaţiile de iluminat şi 10% pentru instalaţiile altor receptoare (forţă, etc.). Art 5.1.19

92

102

PE  134/95

286

286

I7/02

Căderea de tensiune în raport cu tensiunea de utilizare a cablurilor nu trebuie sa depăşească, în cazul alimentarii directe din reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului: Căderea de tensiune în raport cu tensiunea de utilizare a cablurilor nu trebuie să depăşească, în cazul alimentării de la posturi de transformare de abonat sau din centrale proprii:

297

297

I7/02

311

311

NTE  007/08

Căderea de tensiune în raport cu tensiunea nominală de utilizare, în instalaţiile de iluminat alimentate direct din reţeaua de joasă tensiune a operatorului de distribuţie, nu 1 % din tensiunea trebuie să depăşească: nominală Căderea de tensiune în raport cu tensiunea nominală de utilizare, în instalaţiile de iluminat alimentate din posturi 1 % din tensiunea de transformare de abonat, nu trebuie să depăşească: nominală Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile de: 110 kV

2 % din tensiunea nominală

3 % din tensiunea nominală art 5.1.18

312 226

312 226

NTE  007/08 NTE  003/04

4 % din tensiunea 8 % din tensiunea nominală nominală art 5.1.19 110 kV, numai în terenuri silvice medie tensiune art 26

227

227

NTE  003/04

Din considerente mecanice, conductoarele funie din aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu ale LEA vor avea următoarele secţiuni minime: 16 mmp
Page 26

25 mmp art 28

35 mmp

R 2; 5; 6
NTE  003/04

228

228

Din considerente mecanice, conductoarele funie de oţel vor avea următoarele secţiuni minime: Sârmele de oţel utilizate la realizarea conductoarelor funie de oţel şi a inimii de oţel a conductoarelor aluminiu – oţel: Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului electric este obligatorie la LEA cu tensiuni nominale de:

25 mmp se protejează împotriva coroziunii prin zincare clasa 2-a art 30 20 kV

20 mmp se protejează împotriva coroziunii cu grund epoxidic 110 kV

16 mmp art 28 nu se protejează împotriva coroziunii 220 si 400 kV art 37

229 230

229 230

NTE  003/04 NTE  003/04

231

231

NTE  003/04

Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului electric este obligatorie la LEA cu tensiunea nominală de: 110 kV În cazul izolatoarelor străpungibile, numărul de izolatoare dintr-un lanţ, determinate pe baza tensiunilor nominale de ţinere se măreşte cu: 5.00% La LEA de 110 kV, numărul de izolatoare din lanţurile de mai mare cu o unitate întindere, formate din elemente tip capa -tija, se decât la lanţurile de consideră: susţinere art 39

220 kV art 37

400 kV art 37

232

232

NTE  003/04

10% art 38

15.00%

233

233

NTE  003/04

mai mic cu o unitate decât egal cu cel de la lanţurile la lanţurile de susţinere de susţinere din considerente mecanice, este mai mic decât la stâlpii de întindere pentru un grad mărit de siguranţă, este mai mare decât la stâlpii de întindere art 41 prin ruperea a două elemente de izolator dintr-o ramură stâlpi de susţinere de tip normal art 57a stâlpi de susţinere de tip normal

234

234

NTE  003/04

Pentru stâlpii înalţi, la marile traversări, nivelul de izolaţie: În cazul lanţurilor multiple de întindere, verificarea elementelor de izolatoare şi a clemelor şi armăturilor componente, la gruparea specială de încărcări (regim de avarie) se face: Cleme cu eliberarea conductorului, respectiv cleme sau legături cu tracţiune limitată se folosesc la: Cleme sau legături cu reţinerea conductorului se folosesc la:

este acelaşi ca la stâlpii de întindere

235 236 237

235 236 237

NTE  003/04 NTE  003/04 NTE  003/04

prin ruperea unui element prin ruperea câte unui de izolator dintr-o element de izolator din ramură; art 44 două ramuri; stâlpi de susţinere de tip stâlpi de întindere întărit stâlpi de susţinere de tip stâlpi de întindere întărit Liliana art 57a

238

238

NTE  003/04

trebuie să aibă toate În cazul echipării stâlpilor cu mai multe circuite acestea: aceeaşi tensiune în mod curent pe linii pentru susţinerea conductoarelor art 57a
Page 27

pot avea tensiuni diferite pot avea tensiuni diferite cu maximum 10% între art 57c ele pentru fixarea conductoarelor prin întindere nu se folosesc la construcţia reţelelor

239

239

NTE  003/04

Stâlpii de susţinere se folosesc:

R 2; 5; 6

240

240

NTE  003/04

Stâlpii terminali se folosesc la:

remedierea temporară a fixarea conductoarelor unor porţiuni de linii prin întindere la capetele se folosesc numai ca avariate liniei art 57c stâlpi de colţ se folosesc pe perioada normală a funcţionare a liniei electrice se folosesc pentru remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate art 57d

241

241

NTE  003/04

Stâlpii de intervenţie:

nu se folosesc la liniile electrice aeriene

242 243 244

242 243 244

NTE  003/04 NTE  003/04 NTE  003/04

Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru: La dimensionarea stâlpilor se admite o depăşire a rezistenţelor de calcul cu maximum : Stâlpii de intervenţie se dimensionează:

fixarea conductoarelor, fixarea conductoarelor, prin întindere, ca puncte prin întindere, la capetele de sprijin, in lungul liniei pentru susţinerea liniei art 57b conductoarelor 10.00% numai în regim normal art 59 5.00% 3% art 58 în regim normal şi de numai în regim de avarie avarie

245

245

NTE  003/04

Pentru dimensionarea stâlpilor în regim de avarie se consideră, ca ipoteză de calcul:

ruperea conductoarelor în ruperea conductoarelor în condiţiile unui vânt condiţiile de vânt în ruperea conductoarelor în perpendicular pe linie, lungul liniei, simultan cu condiţiile de vânt în simultan cu depunere de depunere de chiciură art lungul liniei, fără chiciură art 73 73 depunere de chiciură; în condiţiile montării numai a circuitelor de pe în condiţiile montării o singură parte a circuitelor de pe ambele stâlpului tabel 17 nota 3 părţi ale stâlpului nu se fac verificări la stâlpii terminali cu mai multe circuite numai în cazul stâlpilor speciali alte specii cu substanţe speciale în instalaţii industriale de specialitate art 105 în pământ prin batere cu vibraţii

246

246

NTE  003/04

La stâlpii terminali cu mai multe circuite, verificările se fac:

247 248

247 248

NTE  003/04 NTE  003/04

numai în cazul stâlpilor Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu dispozitive de pe care este montat legare la pământ a părţilor metalice: în mod obligatoriu art 99 aparataj La liniile electrice aeriene de medie tensiune se pot utiliza stâlpi de lemn din: Conifere art 104 foioase tari at 104 Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi: Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene se montează:

249 250

249 250

NTE  003/04 NTE  003/04

cu răşini în alveolă de beton

cu grunduri de exterior în pământ prin fundaţii burate art 112

Page 28

R 2; 5; 6
NTE  003/04

251

251

La LEA conductoarele de protecţie se leagă la pământ: Se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la:

la fiecare stâlp de întindere

la fiecare stâlp special

la fiecare stâlp art 120

252

252

NTE  003/04

toţi stâlpii LEA din zonele toţi stâlpii speciali ai LEA toţi stâlpii cu aparataj ai cu circulaţie frecventă; din zonele cu circulaţie LEA din zonele cu art 125 redusă; circulaţie redusă; art 125 ne se face fiind inclusă constructiv în conductorul se face conform normelor de nul al reţelei specifice art 126 în cazul folosirii conductoarelor de protecţie cu fibră optică înglobată art 128 c este diferit de zona de siguranţă a liniei

253

253

NTE  003/04

La executarea liniilor, verificarea valorilor rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ se face:

ne se face fiind constructivă se face în cazul trecerii LEA prin zone plane deschise, cu deschideri de peste 120 m art 128 a este diferit de zona de protecţie a liniei staţie de conexiuni de medie tensiune, destinată alimentării unor posturi de transformare art 1.2.2 l) celule de 20 kV

254

254

NTE  003/04

Montarea de dispozitive antivibratore pe conductoarele active şi de protecţie ale LEA: Pentru o linie electrică aeriană culoarul de trecere (de funcţionare):

nu sunt necesare la executarea de LEA coincide cu zona de siguranţă şi cu zona de protecţie ale liniei art 134

255

255

NTE  003/04

256 257

256 257

PE  101/85 PE  101/85

Punctul de alimentare este Postul de transformare aerian are: Postul de transformare de stâlp este acela al cărui echipament, inclusiv transformatorul, este instalat în exterior:

staţie de transformare 110kV/20 kV sau staţie de conexiuni şi transformare post de transformare de 100 kV/20kV 20/0,4 kV stâlpi de beton cutie de distribuţie

258

258

PE  101/85

pe o construcţie specială direct pe stâlpii liniilor în cabină metalică sau de stâlpi art 2.1.2 electrice aeriene art 2.1.4 zidită în toate cazurile pe terenuri aparţinând domeniului public traversarea canalizării localităţii c) se admit denivelări de maxim 10%.

259 260 261

259 260 261

PE  101/85 PE  101/85 PE  101/85

evitând utilizarea Amplasarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea unor în centrul de putere al terenurilor agricole sau consumatori, se face, de regulă: amplasamentului forestiere Dublarea lanţurilor de izolatoare pentru suspendarea traversarea drumurilor şi traversarea barelor conductoarelor, este obligatorie la: căilor ferate art 4.1.5c colectoare art 4.1.5a La realizarea planşeelor în coridoarele încăperilor de nu se admit denivelări; se admit denivelări de producţie electrică: art 5.1.16 maxim 5% ;

Page 29

R 2; 5; 6

262

262

PE  101/85

între partile între părţile conductoare între părţile conductoare conductoarelor flexibile rigide aflate sub tensiune rigide aflate sub tensiune sub tensiune si alte părţi Distanta minima de izolare în aer Ao reprezintă distanta si aparţinând unor faze si elementele legate la subtensiune sau legate la minima: diferite; pământ; art 5.2.2 pământ. stabilita în conformitate cu prevederile normativului PE 104 art 4.3.11 de cel puţin 3 m

263

263

PE  101/85

Înălţimea minimă a conductoarelor liniilor electrice la ieşire din spatiile de producţie electrică de exterior este:

de cel puţin 2 m

264

264

PE  101/85

Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu plasa, din incinta unei instalaţii electrice amplasate în exterior trebuie sa aibă înălţimea de cel puţin: 1,5 m Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele nu vor avea ferestre; art cu regim de construcţie similar în mediul urban: 5.1.12 este obligatorie prevederea iluminatului natural

2 m art 4.3.2

2,5 m

265

265

PE  101/85

pot avea ferestre pot avea ferestre protejate prevăzute cu sticla cu plasa de sârma; armata. se poate prevedea iluminat natural şi artificial; art 5.1.13 nu se admit luminatoare. art 5.1.13

266

266

PE  101/85

În încăperile de producţie electrică: Temperatura minimă dintr-o încăpere cu personal permanent de exploatare a instalaţiilor electrice cu tensiune mari de 1 kV, nu trebuie să scadă sub:

267

267

PE  101/85

10°

13°

16° art 5.1.14 nu se admite, exceptând trecerea conductelor cu apa calda, folosind ţevi sudate, fără flanşe art 5.1.17

268

268

PE  101/85

Prin încăperile instalaţiilor electrice cu tensiuni peste 1 kV, trecerea conductelor cu fluide:

este admisa

nu se admite art 5.1.17

269

269

PE  101/85

Deasupra încăperilor în care pot să se afle simultan mai mult de 50 de persoane:

c) se pot amplasa transformatoare cu izolaţie electrică uscată nu se amplasează sau cu fluide nu se amplasează transformatoare cu puteri incombustibile. Liana art transformatoare; art 5.1.2 peste 63 kVA; 5.1.2

Page 30

R 2; 5; 6

270

270

PE  101/85

c) se admite în cazul în care exploatarea lor se Montarea în aceeaşi încăpere a unor instalaţii cu tensiuni este recomandată, pentru nu este recomandată; art face de către aceeaşi diferite: utilizarea spaţiului; 5.1.21 organizaţie. art 5.1.21 Peretele de separaţie între celule la staţiile interioare de medie tensiune se va prevedea: Acoperişurile si planşeele clădirilor si încăperilor în care se găsesc instalaţii electrice trebuie sa fie executate din: plin numai pentru înălţimea întrerupătorului; scândura acoperita cu tabla; plin pe toata înălţimea celulei; art 5.1.27 beton armat; art 5.1.6.b plin pe o înălţime de cel mult 2 m. beton sau scândura.

271 272

271 272

PE  101/85 PE  101/85

273

273

PE  101/85

Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea unei instalaţii de distribuţie ce conţine echipamente cu volum cuprinde cel puţin 2 mare de ulei: ventilatoare;

trebuie să asigure în 1 oră schimbarea unui volum de aer egal de 3 -5 cuprinde cel puţin 2 ori volumul încăperii; art ventilatoare de mare 5.1.9 putere. de regulă, numai din exteriorul clădirii; art 5.4.9 2,5 m 5 ore art 6.3.2d 3,5 m 160 kVA c) din subsolul sau demisolul clădirii printr-o încăpere tampon Liana art 5.4.9 3,5 m art 6.3.2.h) 7 ore 4,5 m art 6.3.2h 250 kVA art 6.3.2i 1000 kVA art 6.3.3 b

274 275 276 277 278

274 275 276 277 278

PE  101/85 PE  101/85 PE  101/85 PE  101/85 PE  101/85

Accesul în posturile de transformare din interiorul blocurilor de locuinţe şi al clădirilor publice se va face: din interiorul clădirii; Platforma unui post de transformare aerian, amplasat pe 2 stâlpi, trebuie montată la o înălţime de: 1,5 m Rezistenţa în timp la foc a peretelui dintre transformatoarele de putere, va fi cel puţin: 3 ore Transformatoarele montate pe 2 stâlpi, sunt amplasate la o înălţime de cel puţin: 2,5 m Puterea transformatorului care se montează în posturi pe stâlpi nu va depăşi, de regula: 100 kVA Se admite montarea la etajul I al clădirilor a transformatoarelor de putere cu ulei când acestea au puteri de pana la:

279

279

PE  101/85

400 kVA

630 kVA

280

280

PE  101/85

Se admite instalarea, in încăperi comune cu instalaţiile de distribuţie de înalta si joasa tensiune, de cel mai simplu tip, a doua transformatoare de putere în ulei cu o putere 1260 kVA inclusiv art totala de: 6.3.3f

1030 kVA inclusiv

800 kVA inclusiv

Page 31

R 2; 5; 6
PE  101/85

281

281

Sistemul de evacuare a uleiului din cuva unui transformator, se realizează prin ţevi cu diametrul de:

10 cm

20 cm art 6.6.2 1,2 tone art 6.6.2b b prin lipire albastră

30 cm

282 283 284

282 283 284

PE  101/85 PE  101/85 PE  101/85

Transformatoarele de putere in ulei se prevăd cu cuve cu colectoare proprii de ulei sau cu scurgere la un colector comun sau la alte cuve, daca au cantităţi de ulei de peste: 1 tona Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de înaltă tensiune se poate face: cu şuruburi art 6.7.1f) Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu culoarea: roşie Limitele de rezistenta la foc a pereţilor si planşeelor încăperilor ce adăpostesc echipament electric cu până la 60 kg ulei pe cuva sunt de: 30 min Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 – 30 kV se recomanda alegerea izolaţiei din:

1,4 tone prin sudare art 6.7.1f) Galbenă art 6.8.7.b)

285

285

PE  101/85

1 h art 5.1.5, tabel 5.1 polietilena reticulata (XLPE) art 30 1,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu art 32 a lungimea necesara refacerii de doua ori a manşonului respectiv art 46a

1 h 30 min Polietilena art 30

287

287

NTE  007/08

PVC

288

288

NTE  007/08

Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici de: Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comanda control, având, la manşoane, lungimea minima: Distantele maxime de rezemare, respectiv de fixare a cablurilor nearmate, în lipsa indicaţiilor furnizorului, sunt:

1 mmp pt. conductoarele de cupru si 2,5 mmp pt. conductoarele de aluminiu lungimea necesara refacerii o data a manşonului

2,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu lungimea necesara refacerii de trei ori a manşonului respectiv

289

289

NTE  007/08

290

290

NTE  007/08

50 cm în montaj orizontal 40 cm în montaj orizontal si 100 cm în montaj 60 cm în montaj orizontal si 80 cm în montaj vertical si 100 cm în montaj vertical art 55 (1) vertical energie 20 kV, energie comanda control, energie 6,10 kV, energie 0,4 kV, 0,4 kV, energie 6,10 kV, comanda-control energie 20 kV fig 1 comanda control, energie 20 kV, energie 6, 10 kV, energie 0,4 kV

291

291

NTE  007/08

Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus în jos, este:

Page 32

R 2; 5; 6

292

292

NTE  007/08

La trecerea prin planşee (in interior) sau la trecerea din pământ în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de producţie sau cu pericol de deteriorări mecanice se protejează pe o înălţime de: La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub de protecţie, pentru a se evita griparea, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie: Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum: Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de: Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de valorile: Secţiunea economică a conductoarelor cablurilor este secţiunea pentru care se realizează un regim optim economic, corespunzător unor:

1m

1,5 m

2m art 55(4)b

293

293

NTE  007/08

minimum 1,5

minimum 2,5 4 bucăţi art 94 25 cm art 96

minimum 2,8 art 62(3)a

294

294

NTE  007/08

2 bucăţi

5 bucăţi

295

295

NTE  007/08

15 cm tensiunilor nominale ale cablurilor; cheltuieli de investiţii minime;

30 cm c) tensiunilor nominale ale cablurilor şi rigidităţii dielectrice art 27 c) cheltuieli totale minime. Art 29(4)

296

296

NTE  007/08

rigidităţii dielectrice; cheltuieli de exploatare minime;

298

298

NTE  007/08

299

299

NTE  007/08

Cablurile de energie cu ecran comun peste izolaţia conductoarelor ( cu câmp neradial ) se pot utiliza până la tensiunea de: 6 kV inclusiv; art 31

10 kV inclusiv;

c) 20 kV inclusiv.

300

300

NTE  007/08

pot servi drept conductor Învelişurile metalice de etanşeizare ale cablurilor de joasă pot servi drept conductor de nul, dar numai în c) nu pot servi drept tensiune : de nul; anumite condiţii; art 31 conductor de nul. Secţiunile cablurilor de comandă – control , din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de: 1,5 mmp; art 32a

301

301

NTE  007/08

1 mmp;

c) 2,5 mmp.

Page 33

R 2; 5; 6

302

302

NTE  007/08

Pozarea cablurilor se recomandă a fi făcută: La pozarea cablurilor de energie şi de comandă- control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:

în fluxuri separate pentru cablurile de comandă control şi telemecanică faţă de cele de energie; art 45 necesară refacerii de două ori a cutiei terminale

în fluxuri separate pentru într-un singur flux, cablurile de energie de indiferent de tensiune, tensiuni diferite; pentru utilizarea eficientă art 45 a spaţiului disponibil. c) necesară refacerii o necesară refacerii de trei singură dată a cutiei ori a cutiei terminale; terminale art 46b c) distribuţie joasă tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie de medie tensiune, iluminat public

303

303

NTE  007/08

304

304

NTE  007/08

Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre zona carosabilă, este: Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

distribuţie joasă tensiune, distribuţie de medie distribuţie de medie tensiune, fir-pilot pentru tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie telemecanică, iluminat joasă tensiune, iluminat public art 60 public 0,7….0,8 m; art 59(1)a

305

305

NTE  007/08

0,5….0,6 m;

c) 0,9….1,0 m

306

306

NTE  007/08

Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală peste 20 kV inclusiv va fi, de regulă, 1…….1,2 m; cel puţin de: art 59(1)b

1,3….1,5 m; este permisă pentru înlăturarea deranjamentelor cablurilor în funcţiune art 95

c) 1,5…1,7 m. c) este permisă când lungimea traseului este mai mare decât lungimea de fabricaţie a cablului respectiv art 95

307

307

NTE  007/08

Înnădirea cablurilor de comandă şi control ;

nu este permisă;

308 309

308 309

NTE  007/08 NTE  007/08

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi 100 m; de: art 101 puterea absorbită de Secţiunea unui cablu se calculează în funcţie de: consumatori art 13

120 m; c) 80 m. tipul terenului pe care se coeficienţii de cerere şi amplasează simultaneitate art 13 Cupru sau Aluminiu (normele tehnice nu precizează)

310

310

NTE  007/08

Cablurile de telemecanică se realizează din:

Cupru art 28(3)

Aluminiu

Page 34

R 2; 5; 6
NTE  007/08

313

313

Protecţia cablurilor împotriva curenţilor de scurtcircuit se doar în anumite cazuri realizează cu: speciale Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominală mai mare de 20 kV, în condiţii normale, nu trebuie să fie mai mică de: Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea mai mare de 1 kV pozate sub apă, trebuie să aibă o lăţime de: Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 kV cu izolaţie din material sintetic, este: La execuţia unei cutii terminale, pentru rezerve se prevăd următoarele lungimi minime necesare refacerii: Conductorul profilat este un conductor a cărui secţiune transversală nu are formă de: Temperatura maximă a unui conductor în regim permanent, este:

siguranţe fuzibile art 49 relee de protecţie art 49

314 315 316 317 318

314 315 316 317 318

NTE  007/08 NTE  007/08 NTE  007/08 NTE  007/08 NTE  007/08

0,8 m 75 m 15 x diametrul cablului anexa 5 de trei ori a cutiei respective elipsă

0,5 m 150 m 25 x diametrul cablului o singură dată a cutiei respective art 46b Cerc definitii

1,2 m art 59(1)b 200m tab 5 pct 8 30 x diametrul cablului de două ori a cutiei respective pătrat

319

319

NTE  007/08

suma dintre temperatura mediului şi temperatura temperatura de de suprasarcină definitii suprasarcină

temperatura mediului se realizează obligatoriu cu posibilitate de deconectare automata care sa nu depăşească 90% din consumul de energie reactiva al motorului în gol art 4.3.8 si art 7.19 în interior până la puteri de 250 kVAr pe treapta

320

320

PE  120/94

se poate realiza direct, se realizează obligatoriu fără aparataj de Racordarea la bornele receptoarelor a bateriilor de cu posibilitate de deconectare propriu art condensatoare de joasă tensiune cu puteri sub 100 kVAr: deconectare manuală 4.3.7 care sa nu depăşească 70% din consumul de energie reactiva al motorului în gol în interior art 4.4.4 în reţelele de 400kV; art 4.1.1 care sa nu depăşească 80% din consumul de energie reactiva al motorului în gol în exterior

321 322

Pentru compensarea individuala a motoarelor asincrone de medie si joasa tensiune se recomandă conectarea la PE  bornele acestora a unor baterii de condensatoare cu 120/94 si  puteri: 321 I7/02 Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se PE  322 120/94 recomanda sa se instaleze:
PE  120/94

323

323

Bobinele de reactanţă pentru compensare se racordează de regulă:

pe terţiarele AT-urilor de 400/220/110 kV; art 4.1.1 c) în reţelele de 110 kV în staţiile de evacuare a puterii din centrale; c) în nodurile de interconexiune ale SEN. art 4.1.1

324

324

PE  120/94

Compensatoarele statice pentru reglajul puterii reactive se în nodurile de sistem de vor instala prioritar în: 400 kV;
Page 35

R 2; 5; 6

325 326 327 328

325 326 327 328

PE  120/94 PE  120/94 PE  120/94 PE  120/94

Pentru consumatorii care prezintă regim deformant sau fluctuaţii rapide de sarcină (fliker), se recomandă baterii de condensatoare utilizarea de: fracţionate; La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la joasă tensiune va fi de maximum: 200 kVAr; La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la medie tensiune va fi cuprinsă între: 250 şi 1000 kVAr; Creşterea factorului de putere la consumatorii industriali mijloace naturale; art şi similari se recomandă a fi făcută cu prioritate prin: 4.2.8

surse statice de putere reactivă reglabile cu tiristoare; art 4.3.2 150 kVAr; 1000 şi 4800 kVAr; art 4.4.3 baterii de condensatoare fixe;

c) motoare sincrone c) 250 kVAr art 4.4.3 c) 500 şi 2000 kVAr. c) baterii de condensatoare în trepte.

329 330 331

329 330 331

PE  120/94 PE  120/94 PE  120/94

Montarea surselor de putere reactivă specializate (baterii de condensatoare, compensatoare sincrone) se face când factorul de putere este mai mic de: 0,98 0,95 Compensarea puterii reactive se aplică în instalaţiile electrice ale: operatorului de distribuţie operatorului de măsurare Bateriile de condensatoare pot fi montate în instalaţiile electrice de: 0,4 kV art 4.1.4 20 kV art 4.1.4 Puterea bateriei de condensatoare care compensează factorul de putere al unui transformator 20/0,4 kV care funcţionează în gol, nu trebuie să depăşească: Pentru compensarea factorului de putere din reţelele de 400 kV, se utilizează: Diagrama bloc este o schemă logică care se construieşte în raport cu o: Arborele de defectare este o schemă de calcul care se construieşte în raport cu o: Probabilitatea de nerăspuns a anclanşării automate a rezervei este: Probabilitatea de nerăspuns a reanclanşarea automată rapidă pentru LEA 110kV este: max. 40% din puterea nominală a transformatorului max. 30% din puterea nominală a transformatorului bobine de reactanţă art baterii de condensatoare 4.1.1 stare de succes dată art 4 stare de insucces dată stare de insucces dată k AAR=0,2 stare de succes dată k AAR=0,1 Anexa 2

0,92 cap1 consumatorilor industriali şi similari 110kV max. 20% din puterea nominală a transformatorului art 4.3.7 filtre de armonici stare critică stare critică k AAR=0,05 k RAR=0,3-0,4

332 333 13 14 15 16

332 333

PE  120/94 PE  120/94

NTE 005

NTE 005

NTE 005

NTE 005

k RAR=0,20-0,25 Anexa 2 k RAR=0,25-0,3

Page 36

R 2; 5; 6

17

NTE 005

Indicatorii de fiabilitate ai instalaţiilor energetice sunt:

indicatori de performanţă, care se determină în baza unor înregistrări ale comportării de-a lungul unui interval de timp parcurs art 1(5)a si 1(5)b

indicatori evaluaţi, obţinuţi prin calcule previzionale pentru un interval de timp dat Liana si Elena art 1(5)a indicatori economici indicatorilor de performanţă, care se determină în baza unor înregistrări ale comportării de-a lungul unui interval de timp parcurs art 1(5)

18

NTE 005

indicatorilor evaluaţi, obţinuţi prin calcule Prevederile normativului privind metodele şi elementele previzionale pentru un de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor interval de timp dat art energetice se referă la evaluarea: 1(6) În cazul centralelor electrice (CTE, CET, CT şi CHE), indicatorii care se referă la primirea din reţea a energiei electrice necesare pentru alimentarea serviciilor proprii se în punctele de referinţă vor evalua: art 52 analize calitative Liana si Analizele de fiabilitate a instalaţiilor energetice sunt: Elena art 6a În cazul staţiilor de conexiune sau de transformare, în care secţiile de bare sunt conectate între ele printr-un întrerupător a cărui defectare conduce la pierderea ambelor secţii, această defectare va fi considerată: În cazul sistemelor de protecţie şi automatizări, indicatorii de fiabilitate se calculează în raport cu:

unor indicatori economici

19 20

NTE 005

NTE 005

în oricare dintre punctele în punctele de interfaţă precizate la variantele a) art 36 si 37 şi b) art 52 analize cantitative Liana si Elena art 6b analize economice art 52

21

NTE 005

defect parţial

defect simplu art 27

defect complet defecte ce conduc la acţionări eronate (false sau neselective) art 52 în ansamblu cu instalaţiile primare care le solicită art 53

22

NTE 005

defecte ce conduc la refuzuri de acţionare art defecte ce conduc la 52 refuzuri de solicitare instalaţii de sine stătătoare art 53

23

NTE 005

Fiabilitatea instalaţiilor tehnologice cu elemente în regim de aşteptare se poate analiza considerându-le ca: instalaţii în aşteptare Staţiile de transformare din sistemul energetic, cu tensiunea primară de 400kV sau 220kV sau 110kV se vor două trepte de tensiune realiza cu: art 1.17
Page 37

105

PE 0223/87

maxim două transformatoare (autotransformatoare) art nu există nici o prevedere 1.17 legală

R 2; 5; 6
PE 0223/87

106

Compensatoarele statice sau sincrone, pentru reglajul tensiunii şi puterii reactive, se vor instala:

în staţiile de înaltă tensiune art 1.37

în staţiile de medie tensiune

nu există nici o prevedere legală instalaţiile interioare de 110 kV art 2.15a sub formă de ţevi în instalaţiile interioare de 110 kV art 2.15b nu există nici o prevedere legală nu există nici o prevedere legală

107

PE 0223/87

Căile de curent din instalaţiile electrice de înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate instalaţiile exterioare de flexibile în: 6-400 kV art 2.15a staţiile de 6-20 kV Căile de curent din instalaţiile electrice de înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate rigide, în instalaţiile exterioare astfel: de 6-400 kV Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV vor fi dispuse, de regulă: în aer liber art 2.19b Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV vor fi în interior, în clădiri de dispuse, de regulă: zid Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor până la 110 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească: sub formă de bare în staţiile de 6-20 kV art 2.15b în interior, în clădiri de zid în aer liber art 2.19b

108 109 110

PE 0223/87 PE 0223/87 PE 0223/87

111

PE 0223/87

2,5 s art 2.29a

1,5 s

1,0 s

112

PE 0223/87

Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 110 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească: 2,5 s Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 220 şi 400 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească: Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute cu instalaţii electrice de iluminat folosind:

1,5 s art 2.29a

1,0 s

113 114

PE 0223/87 PE 0223/87

2,5 s 1,5 s lămpi cu vapori de sodiu art 2.64 lămpi cu incandescenţă

1,0 s art 2.29a lămpi cu vapori de mercur art 2.64

115

PE 0223/87

Alegerea traseelor liniilor electrice aeriene trebuie să se bazeze pe o concepţie de dezvoltare şi sistematizare în perspectivă a reţelelor din zona respectivă, ţinând seama de o perspectivă de: 5-10 ani art 3.4 Toate elementele liniei prin care circulă curentul de scurtcircuit se verifică la stabilitate termică, luându-se în considerare valoarea de perspectivă a curentului de scurtcircuit şi o rezistenţă a arcului la locul de defect de: 5 Ω art 3.19
Page 38

10-15 ani

până în 5 ani

116

PE 0223/87

1Ω

2,5 Ω

R 2; 5; 6

117

PE 0223/87

Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere, în caz de avarie simplă va fi…….. timpul necesar izolării elementului avariat şi realimentării tronsoanelor neafectate mai mic decât Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere, în caz de avarie pe ambele căi de alimentare a unui consumator va fi…….. timpul necesar remedierii avariei pe una din căile de alimentare şi separării celeilalte căi avariate egal cu art 5.20c Pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice de medie tensiune, numărul de trepte al bateriei de condensatoare va fi astfel determinat încât şocul de tensiune ce apare pe barele de medie tensiune să nu depăşească: Posturile de transformare de reţea urbană de tip interior vor fi proiectate cu: Exceptând cazurile bine justificate, în zonele rurale, posturile de transformare de abonat vor fi: Instalaţiile de legare la pământ ale LEA de MT vor fi proiectate din: În zonele urbane cu densitate mare a construcţiilor, reţelele de joasă tensiune vor fi proiectate: Exceptând cazurile justificate tehnic şi economic, reţelele aeriene de JT vor fi realizate cu: NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la proiectarea de NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la proiectarea de

egal cu art 5.21b

mai mare decât

118

PE 0223/87

mai mic decât

mai mare decât

119 120 121 122 123 124

PE 0223/87 PE 0223/87 PE 0223/87 PE 0223/87 PE 0223/87 PE 0223/87

1.00% un singur transformator art 6.7 în clădire de zid oţel-aluminiu

2.00%

3% art 5.41

cu două transformatoare nu are importanţă de tip aerian art 6.1 oţel galvanizat art 7.20 nu are importanţă oţel cu cheltuieli de investiţie minime nu are importanţă

în cablu subteran art 9.7 aerian conductoare de aluminiu conductoare izolate neizolate torsadate art 9.2

125

NTE   401/03

LEA cu tensiuni până la 220 kV inclusiv linii electrice aeriene cu tensiuni până la 110 kV inclusiv art 2

LEA cu tensiuni până la 400 kV inclusiv linii electrice subterane (în cablu) cu tensiuni până la 110 kV inclusiv

LEA cu tensiuni până la 110 kV inclusiv linii electrice subterane (în cablu) cu tensiuni până la 20 kV inclusiv art 2

126

NTE   401/03

Page 39

R 2; 5; 6

127 128

NTE   401/03 NTE   401/03

NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică Densitatea economică de curent (jec) reprezintă o mărime:

pentru dimensionarea secţiunilor economice ale liniilor electrice noi şi numai pentru verificarea pentru verificarea numai pentru gradului de încărcare a gradului de încărcare a dimensionarea secţiunilor secţiunilor liniilor secţiunilor liniilor economice ale liniilor electrice existente în electrice existente în electrice noi exploatare exploatare art 3 determinată statistic de calcul rt 5g tipul conductorului (izolat, neizolat) şi de izolaţia conductorului tabel1 măsurată

129

NTE   401/03

Densităţile economice de curent normate depind de

sarcina de calcul

tensiunea nominală a liniei abel 1 numărul de ore de utilizare a sarcinii maxime tabel1

130

NTE   401/03

Densităţile economice de curent normate depind de Atunci când sarcina maximă a unei viitoare LEA creşte cu o anumită rată în prima parte a perioadei de analiză, sarcina maximă de calcul utilizată pentru stabilirea secţiunii economice a liniei este

materialul conductorului tabel1 sarcina maximă mai mică decât sarcina maximă atinsă în final art mai mare decât sarcina 19b maximă atinsă în final curentul corespunzător frontierei economice art 26 consumuri proprii tehnologice minime

131

NTE   401/03

egală cu sarcina maximă atinsă în final curentul corespunzător frontierei termice cheltuieli totale actualizate minime art 1 în exploatarea liniilor electrice, pentru stabilirea oportunităţii realizării unui circuit nou (LEA nouă)

132 133

NTE   401/03 NTE   401/03

Adăugarea unui circuit suplimentar la o LEA existentă se justifică economic atunci când curentul acesteia curentul corespunzător depăşeşte: secţiunii economice Stabilirea secţiunilor economice ale LEA are la bază un calcul economic bazat pe criteriul: investiţii minime

134

NTE   401/03

în exploatarea liniilor în proiectarea liniilor electrice, pentru electrice, pentru alegerea verificarea limitei de Secţiunea economică (densitatea economică) se foloseşte: secţiunii conductoarelor încărcare economică

Page 40

R 2; 5; 6

135

NTE   401/03

Frontiera economică se foloseşte

în exploatarea liniilor în proiectarea liniilor electrice, pentru electrice, pentru alegerea verificarea limitei de secţiunii conductoarelor încărcare economică reţelele electrice de 110 kV destinate evacuării energiei electrice produse în centralele electrice

în exploatarea liniilor electrice, pentru stabilirea oportunităţii realizării unui circuit nou (LEA nouă)

136

PE  132/03

Reţele electrice de distribuţie publică cuprind:

reţelele electrice destinate staţii de transformare 110 exclusiv alimentării cu kV/20 kV destinate energie electrică a alimentării zonelor consumatorilor industriali urbane şu rurale suma puterilor nominale ale tuturor receptoarelor valoarea medie a puterii art 2.1.1 absorbite puterea activă pentru care se dimensionează un element de reţea la se va racorda un grup de “n” consumatori art 2.1.5 puterea pentru care au fost dimensionate instalaţiile interioare ale consumatorilor suma puterilor reactive maxim absorbite de un grup de receptoare sau de consumatori art 2.1.6

137

PE  132/03

valoarea maximă a Puterea activă instalată (Pi) a unui consumator reprezintă: puterii absorbite

138

PE  132/03

La dimensionarea reţelelor electrice de distribuţie, puterea activă de calcul (Pc) este definită ca fiind:

puterea activă instalată

139

PE  132/03

La dimensionarea reţelelor electrice de distribuţie, puterea reactivă de calcul (Q) este definită ca fiind:

valoarea maximă a puterea reactivă maximă puterii absorbite

140 141 142

PE  132/03 PE  132/03 PE  132/03

La alegerea schemei şi structurii reţelelor electrice de distribuţie, având în vedere asigurarea consumului de energie electrică a zonei alimentate pentru o perspectivă de: 3 – 4 ani Tensiunile standardizate pentru reţelele electrice de distribuţie: în reţelele de MT: 10kV Tensiunile standardizate pentru reţelele electrice de distribuţie: în reţelele de MT: 6 kV Staţiile de transformare de 110 kV/MT de distribuţie publică, echipate cu un transformator, se realizează pentru un profil final de maxim:

5 – 9 ani în reţelele de JT: 400/230 V art 3.2.1a în reţelele de JT: 400/230 V art 3.2.1a

10 – 20 ani art 3.1.2. A în reţelele de MT: 20 kV art 3.2.1b în reţelele de JT: 380/220 V

143

PE  132/03

25 MVA art 3.3.2

40 MVA

63 MVA

Page 41

R 2; 5; 6
PE  132/03

144

În funcţie de profilul staţiilor electrice 110 kV/MT, schema electrică pentru partea de MT: Din punct de vedere al modului de racordare la staţiile electrice de 110kV/ 20 kV, reţelele electrice de medie tensiune se vor realiza:

poate fi “cu bare simple nesecţionate” art 3.3.8 cu racordare directă art 3.4.2

este întotdeauna “cu bare poate fi “cu bare simple duble secţionate” secţionate” art 3.3.8 cu racordare indirectă, prin puncte de conexiuni cu racordare indirectă art 3.4.2 prin puncte de alimentare PT 20/0,4 kV racordate la staţiile electrice sunt PT 20/0,4 kV sunt destinate exclusiv racordate la staţiile alimentării electrice prin intermediul consumatorilor de tip punctelor de conexiuni casnic

145

PE  132/03

146

PE  132/03

PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de 20 kV la barele de medie Reţelele electrice medie tensiune, cu racordare directă la tensiune ale staţiei staţiile electrice de 110kV/20kV, sunt acelea în care: electrice art 3.4.2

147

PE  132/03

Reţelele electrice de medie tensiune, cu racordare indirectă prin puncte de conexiuni la staţiile electrice de 110kV/20kV, sunt acelea în care:

PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de 20 kV la barele punctului de conexiune, care, la rândul PT 20/0,4 kV sunt PT 20/0,4 kV sunt lui, este alimentat din racordate prin linii de racordate prin linii de 20 staţia electrică prin linii medie tensiune la staţiile kV direct la barele de de medie tensiune care au electrice de transformare medie tensiune ale staţiei sau nu alte sarcini pe ele prin puncte de alimentare electrice art 3.4.2 numărul PT de MT/JT şi de numărul şi durata întreruperilor admise de consumatori Pandele Catalin art 3.5.2

148

PE  132/03

Regimul de funcţionare a reţelelor electrice va fi:

buclat, în zone cu strâns buclat în zone cu densitate de consum densitate de consum mare medie cu neutrul izolat pentru curenţi capacitivi mai mici de 10 A art 5.2 cu neutrul tratat pentru curenţi capacitivi mai mari de 10 A este admisă condiţionat

149 150 151 152

PE  132/03 PE  132/03 PE  132/03 PE  132/03

Reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune pot funcţiona: Proiectarea unor reţele electrice care au neutrul tratat diferit de alte reţele cu care urmează a fi legate galvanic: este interzisă art 5.4 LEA 110 kV se vor realiza de regulă cu izolaţie Instalaţiile de legare la pământ constituie principalul mijloc de protecţie împotriva accidentelor datorate:

radial este întotdeauna admisă de sticlă defectelor de izolaţie

de porţelan Compozită art 10.2 tensiunilor de atingere şi defectării aparatului de de pas art 8.2.1 comutaţie

Page 42

R3
Nr crt
Grad Norma

Enunt

Varianta a energia electricã consumatã în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente art 17a

1

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face considerând:

2

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

Trecerea în altă categorie de punct de măsurare pentru locurile de consum se face prin grija Operatorului de măsurare, atunci când consumul de energie electrică pentru ultimele 12 luni se abate de la + 5% respectiv – 20% valorile de definiţie cu: Puncte de măsurare de categoria C sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimentează locuri de consum de peste 200 MWh energie electrică având un consum anual: Operatorul de măsurare a energiei electrice vehiculate este unic art 64 prin puncte de măsurare de categoria A: Contorul de energie electrică montat într-un punct de măsurare de categoria B trebuie prevăzut cu: un sigiliu

3 4 5

III-IV III-IV III-IV

Cod masurare  ee 17/2002 Cod masurare  ee 17/2002 Cod masurare  ee 17/2002

6

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

exclusiv contoare În punctele de măsurare de categoria B se utilizează: electronice art 89

7

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe peste 100 GWh art circuitele care alimentează locuri de consum de 16a energie electrică având un consum anual:

8

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoria A, secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune pentru măsurare şi contoare trebuie astfel alese încât căderile de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mari de: 0,25V În cazul sistemului de citire automată la nivelul punctului central, indecşii se stochează în baza de date pe o perioadă de minim: 400 zile art 79, 139 si 181

9

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

10

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe mai mică de 100 circuite cu putere nominală: MVA Puncte de măsurare de categoria B sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe mai mică de 100 circuite cu putere nominală: MVA art 16 b

11

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

Page 43

R3
12 13 III-IV III-IV
Cod masurare  ee 17/2002 Cod masurare  ee 17/2002

Contorul de energie electrică montat într-un punct de măsurare de categoria C trebuie prevăzut cu:

un sigiliu

Se pot utiliza contoare cu preplată pentru punctele de măsurare de categoria: A Pentru sistemele de măsurare de categoria A, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin: o dată la doi ani Pentru sistemele de măsurare de categoria B, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi o dată la doi ani efectuarea unei citiri locale cel puţin: art 121

14

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

15

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

16

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoria C, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin: o dată la doi ani tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze, la înaltă şi joasă tensiune art 95

17

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoria B măsurarea se face folosind: În cazul sistemelor de măsurare de categoria C, pentru consumatorii casnici înregistrarea energiei reactive:

18

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

este obligatorie

19

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

0,5 pentru energia Pentru sistemele de măsurare de categoria A se activă şi 2 pentru utilizează contoare electronice cu clasa de exactitate: energia reactivă

20

III-IV

Cod masurare  ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoriile B şi C, este permisă transmiterea informaţiei de la contoare la concentratoare astfel:

numai în format numeric

21 22

III-IV III-IV

Cod masurare  ee 17/2002 Cod masurare  ee 17/2002

măsurarea energiei electrice şi a mărimilor specifice pentru determinarea serviciilor de În operarea sistemelor de măsurare, Operatorii de sistem măsurare a energiei electrice îndeplinesc următoarele tehnologice art funcţii de bază: 26a Contoarele cu preplată trebuie inspectate de către Operatorul de măsurare şi citite local cel puţin: o dată la doi ani art 196

23

II-IV

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul Prin Hotărâre a Guvernului Cod th RED  RED), reglementare ce este parte constitutivă a României. decizie 101/2000 legislaţiei secundare, este aprobat:

Page 44

R3

24

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Scopul “Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie” este:

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic si comercial în vederea bunei funcţionări a pieţei de energie electrică

25

II-IV

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie. Cod th RED  1.2.2 a decizie 101/2000 de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice reţelele electrice Cod th RED  de transport. decizie 101/2000 de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

26

II-IV

27

II-IV

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie. Cod th RED  1.2.2 e decizie 101/2000 de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

28

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar principal este statul român.

Page 45

R3

29

II-IV

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, Cod th RED  conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor decizie 101/2000 electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Cod1.4.1

30

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

SC ELECTRICA Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul SA, în calitate de RED) este administrat de: elaborator

31

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu public:

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire comunală

32

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare etc) 3.2.1. a

Page 46

R3
Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele electrice de distribuţie.3.2.1.a

33

II-IV

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de Cod th RED  distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele decizie 101/2000 activităţi:

34

II-IV

Administrarea documentaţiei tehnice şi normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate reţelelor electrice Cod th RED  în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) de distribuţie art 3.2.2 decizie 101/2000 includ:

35

II-IV

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de Cod th RED  distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de decizie 101/2000 distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie 3.2.2

Page 47

R3

36

II-IV

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate acesteia, să Cod th RED  în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) încheie contractul 3.2.6 decizie 101/2000 sunt incluse:

37

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a

38

II-IV

Standardul de performanţă pentru serviciul de Cod th RED  distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de decizie 101/2000 performanţă privind:

39

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

40

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

41

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b

42

II-IV

Standardul de performanţă pentru serviciul de Cod th RED  distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de decizie 101/2000 performanţă privind:

Page 48

R3

43

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

44

II-IV

Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în Standardul de performanţă pentru serviciul de gama 0,4-110 kV distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de şi la frecvenţa din Cod th RED  distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie SEN, de 50 Hz; 4.2.2 a decizie 101/2000 care:

45

II-IV

Se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul tehnic de Standardul de performanţă pentru serviciul de racordare (ATR) şi distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de respectă condiţiile Cod th RED  distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie prevăzute în contract 4.2.2. c decizie 101/2000 care:

46

II-IV

Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de decizie 101/2000 distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Întrerupere accidentală a energiei electrice. la apariţia unor condiţii meteorologice deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole etc) 4.2.3 c

47

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

48

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Forţă majoră 4.2.3. a

Page 49

R3

49

II-IV

3: racordarea consumatorilor, contractarea Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizării energiei distribuţie a energiei electrice defineşte indicatorii de electrice şi Cod th RED  performanţă generali ai serviciului, care sunt în număr reclamaţiile utilizatorilor decizie 101/2000 de: 90 zile calendaristice de la înregistrarea cererii Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare de racordare la 110 Cod th RED  kV 4.4.1.2 decizie 101/2000 (ATR) este de: 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de Cod th RED  Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare racordare la joasă tensiune decizie 101/2000 (ATR) este de: 10 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 4.4.3.1.5

50

II-IV

51

II-IV

52

II-IV

Termenul standard a pentru încheierea contractului Cod th RED  pentru serviciul de distribuţia energiei electrice între decizie 101/2000 un operator de distribuţie si un utilizator este de:

53

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural în maximum:

54

II-IV

Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind Cod th RED  întreruperea necesară pentru lucrări planificate de 48 ore decizie 101/2000 exploatare şi mentenanţă este: În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, Cod th RED  limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în decizie 101/2000 95% din săptămână, sunt:
Cod th RED  decizie 101/2000

55

II-IV

+/- 5% din tensiunea contractată 30 de zile calendaristice La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1 În termen de 10 zile lucrătoare

56

II-IV

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de: Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

57

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

58

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

Page 50

R3
Cod th RED  decizie 101/2000

59

II-IV

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în 3 ani 6.1.4 perspectivă, pe o durată medie de: Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată maximă de: 5 ani

60

II-IV

Cod th RED  decizie 101/2000

61

II-IV

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului Cod th RED  tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), criteriul pierderilor minime de energie decizie 101/2000 se face ţinând seama de: Prognoza de consum pe o perspectivă de 3 ani, pusă la Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice dispoziţie de de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al furnizori şi consumatori Cod th RED  reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la eligibili; 6.4.1. a decizie 101/2000 bază ca date de intrare:
Cod th RED  decizie 101/2000

62 63

II-IV II-IV

În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în banda:

50 Hz – 6% … 50 Hz + 4% 4.4.4.1

64

II-IV

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE Cod th RED  Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice şi a operatorilor de distribuţie decizie 101/2000 de distribuţie se face de către:

65

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată 14a

66

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Page 51

R3

67

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi 14d

68

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii perturbatori utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

69

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

70 71

II-IV II-IV

Ord 45/2006 Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru: Fişa de soluţie este elaborată de:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor; utilizatori

Page 52

R3

72

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor; utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie 17d utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

73

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

74

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

75

II-IV

Ord 45/2006

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele electrice de distribuţie 23(2)a

Page 53

R3
Elaborat de CN TEE Transelectrica SA şi aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE

76

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET) este:

77

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

Stabilirea unui set de reguli şi norme pentru conducerea prin dispecer a Sistemului Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei electrice de Electroenergetic transport (Codul RET) sunt incluse: Naţional art 6b serviciul de transport al energiei electrice şi serviciul de CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica sistem, în calitate SA este societatea comercială de interes naţional de operator de care desfăşoară activităţi specifice precizate în Codul transport şi de tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), sistem (TSO) art cum ar fi: 9a

78

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

79

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară următoarele activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET):

măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail de energie electrică CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA art 13

80

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

Persoana juridică care are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), este:

81

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura:

funcţionarea în siguranţă a SEN26(2)a

82

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

Serviciile de sistem asigurate de operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) sunt:

tehnologice, furnizate de utilizatorii RET art 29

Page 54

R3
consumatorii nedispecerizabili, care pot fi deconectaţi la Serviciile de sistem tehnologice furnizate Companiei dispoziţia CN Naţionale TRANSELECTRICA SA de către utilizatorii TRANSELECTRI reţelelor electrice de transport includ: CA SA

83

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

84

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) includ: Responsabilitatea asigurării serviciul de sistem aparţine următoarei persoane juridice titulare de licenţă:

reglarea tensiunilor în reţeaua electrică de transport art 29c orice producător de energie electrică racordat la SEN

85 86

III-IV III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004 Cod th RET  ord20+35/2004

Rezerva de reglaj primar trebuie sa se poată mobiliza automat si integral în: 10 s abaterea frecventei de la Rezerva de reglaj secundar este rezerva care poate fi valoarea de integral mobilizata la: consemn definitii

87

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

88

III-IV

Cod th RET  ord20+35/2004

Sunt parametrii tehnici de calitate ai serviciilor de transport si de sistem:

frecventa în SEN si tensiunea în RET art 3.1 si 3.2 de valoarea capitalului social, in cazul persoanelor juridice

89

III-IV

HGR 90/2008

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

90

III-IV

HGR 90/2008

Avizat de către organismele Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de competente, consum, care face parte din documentele necesare potrivit legii.art solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie: 12(1)e

91

III-IV

HGR 90/2008

Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nou-construite vor fi la:

bornele de ieşire din contoare, montate in apartamentele blocului.

92

III-IV

HGR 90/2008

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

este obligatorie pentru orice loc nou de consum art 4(1)a

93

III-IV

HGR 90/2008

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:

pentru orice loc nou de consum art 4(1)a

Page 55

R3

94

III-IV

HGR 90/2008

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

95

III-IV

HGR 90/2008

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului capacitatea reţelei imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si electrice nu permite racordarea motivele justificate ale refuzului in situaţia în care: Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a maximum 20 de ani de la data emiterii avizului tehnic de racordare este de: de către organele Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se ierarhice ale emitentului rezolvă astfel:

96

III-IV

HGR 90/2008

97

III-IV

HGR 90/2008

98

III-IV

HGR 90/2008

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

de către operatorul de reţea, cu forte proprii art 38(1)

99

III-IV

ord 24/2007

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează şi execută instalaţii electrice din Hotărâre de sistemul electroenergetic este aprobat prin: guvern Constituie Executarea de lucrări de proiectare sau de executare contravenţie şi se a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de sancţionează art ANRE: 2(2) La proiectarea şi executarea de Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea lucrări pe niveluri activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice de joasă, medie şi instituie competenţe: înaltă tensiune

100

III-IV

ord 24/2007

101

III-IV

ord 24/2007

102 103

II-IV II-IV

ord 24/2007 ord 24/2007

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE: Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE De la 1 la 5 ani 36(6)

104

II-IV

ord 24/2007

ANRE poate retrage Atestatul acordat:

Dacă operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară corespunzătoare procedurii aplicabile

Page 56

R3
Operatorul economic săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite în legea energiei electrice

105

II-IV

ord 24/2007

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă:

106

II-IV

ord 24/2007

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac:

În condiţiile Legii nr. 318/ 2003 Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru tipul de atestat deţinut 55 2c

107

II-IV

ord 24/2007

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

108

II-IV

ord 24/2007

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic solicită acest lucru

111

II-IV

ord 25/2007

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

promovării unui examen de autorizare 20

112

II-IV

ord 25/2007

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru să reiasă a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească calificarea următoarele condiţii: profesională

Page 57

R3

113

II-IV

ord 25/2007

Unor norme Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de specifice aprobate exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în prin Hotărâre de baza Guvern

114

II-IV

ord 25/2007

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt Verificarea proiectelor de instalaţii electrice titulari de tehnologice racordate la SEN se realizează de către: autorizaţii de tip A

115 116

II-IV II-IV

ord 25/2007 ord 25/2007

Personalul de Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, exploatare din executate în vederea racordării la SEN se realizează cadrul operatorului de către: de reţea Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip: A 18(1)a

117

II-IV

ord 25/2007

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în 4 grade de regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi competenţă (I, II, aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare? III şi IV) 18(2)

118

II-IV

ord 25/2007

Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi:

De tip G (general) pentru instalaţii electrice

119

II-IV

ord 25/2007

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte De tip E pentru următoarele tipuri de autorizaţii: execuţie După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV 19e, f

120

II-IV

ord 25/2007

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

Page 58

R3

121

II-IV

ord 25/2007

Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV 19a,b

122

II-IV

ord 25/2007

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

123

II-IV

ord 25/2007

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată 19g,h

124

II-IV

ord 25/2007

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

125

II-IV

ord 25/2007

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă maximă de 20 kV următoarele competenţe titularului: 19f

126

II-IV

ord 25/2007

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)

Page 59

R3
Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri

127

II-IV

ord 25/2007

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

128

II-IV

ord 25/2007

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică 44

129

II-IV

ord 25/2007

Examenul de autorizare constă:

130 131

II-IV II-IV

ord 25/2007 ord 25/2007

Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:

Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este valabilă pentru o perioadă de: 3 ani

132

II-IV

ord 25/2007

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice aplicabile 72e

Page 60

R3
Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate 72e

133

II-IV

ord 25/2007

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

134

II-IV

ord 25/2007

Este interzis electricianului autorizat:

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

135

II-IV

ord 25/2007

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el

136

II-IV

ord 25/2007

Este interzis electricianului autorizat:

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat art 72f

137

II-IV

ord 25/2007

Comiterea unei fapte prevăzute în ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul Regulamentul de în care electricianul autorizat comite una dintre autorizare ca fiind următoarele abateri: permisă

Page 61

R3

138

II-IV

ord 25/2007

Comiterea unei fapte prevăzute în ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul Regulamentul de în care electricianul autorizat comite una dintre autorizare ca fiind următoarele abateri: interzisă art 76 Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă examinare 75

139

II-IV

ord 25/2007

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

140

II-IV

ord 25/2007

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat de Una dintre obligaţiile electricianului care deţine administraţia autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este: publică locală) 72

141

II-IV

ord 25/2007

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă perioadă de 5 ani, cu plata tarifului corespunzător gradului si tipului de autorizare

Page 62

R3

142

II-IV

ord 25/2007

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare aprobat asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a capacităţilor energetice

143

III-IV

Ord 4/2007

Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se urmăreşte:

144

III-IV

Ord 4/2007

Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se asigură:

exploatarea corespunzătoare a capacităţilor energetice art 8a

145

III-IV

Ord 4/2007

asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor capacităţilor energetice se urmăreşte: energetice cerinţe privind siguranţa obiectivelor învecinate art 9(2)

146

III-IV

Ord 4/2007

Delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice are în vedere, pe lângă caracteristicile capacităţilor energetice, şi:

147

III-IV

Ord 4/2007

Centralele termoelectrice fac parte din categoria după caz, în capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone funcţie de tipul de protecţie şi siguranţă? combustibilului Centralele eoliene fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? da art 11 d nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru staţiile electrice de conexiune şi transformare

148

III-IV

Ord 4/2007

149

III-IV

Ord 4/2007

Posturile electrice de transformare fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

Page 63

R3
nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice aeriene (LEA)

150

III-IV

Ord 4/2007

Liniile electrice subterane (LES) fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

151

III-IV

Ord 4/2007

Zona de protecţie la o centrală eoliană este:

egală cu conturul fundaţiei pilonului de susţinere

152

III-IV

Ord 4/2007

La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii electrice se au în vedere:

tensiunile nominale de contur nu se delimitează zona de protecţie a acestui tip de capacitate energetică

153

III-IV

Ord 4/2007

La stabilirea zonei de protecţie a unui post de transformare se au în vedere:

154

III-IV

Ord 4/2007

nu se delimitează zona de protecţia a acestui tip de Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, zona capacitate de protecţie este: energetică mai mare cu 50% Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, decât zona de dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranţă este: protecţie

155

III-IV

Ord 4/2007

156 157

III-IV III-IV

Ord 4/2007 Ord 4/2007

Pentru diferitele tipuri de posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare prevăzute cu echipament uscat, zonele de protecţie şi de siguranţă: Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de 400 kV este de: Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o linie de 20 kV, trebuie să fie de cel puţin: Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de 220 kV este de: Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o linie de 110 kV, trebuie să fie de cel puţin:

sunt diferite în funcţie de tipul capacităţii energetice 75 m art 18(2) d

158 159

III-IV III-IV

Ord 4/2007 Ord 4/2007

5m 55 m art 18(2)c

160

III-IV

Ord 4/2007

10 m

161

II-IV

ord 18/2004

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de întotdeauna pe distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează: cale amiabilă

Page 64

R3
În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după:

162

II-IV

ord 18/2004

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului de reţea 8(4)

163

II-IV

ord 18/2004

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

avizele tehnice de racordare 8(2)

109

II-IV

legea 13/2007

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul Hotărâre de electroenergetic este aprobat prin: guvern

110

II-IV

legea 13/2007

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice racordate la SEN, se Ministerul face de către: învăţământului Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul: Energiei electrice

164

II-IV

lg 13/2007

165

II-IV

lg 13/2007

Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu se supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007? Da Asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat la reţelele electrice Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice de interes public nr. 13/2007 se regăsesc: 2b

166

II-IV

lg 13/2007

167

II-IV

lg 13/2007

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie

Page 65

R3

168

II-IV

lg 13/2007

Consumatorul eligibil de energiei electrica este:

Persoana juridica ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale

169

II-IV

lg 13/2007

Linia electrica directa este:

Linia electrica ce leagă o capacitate energetica de producţie izolata de un client izolat 3.29 Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport si este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de transport 3.35

170

II-IV

lg 13/2007

Operatorul de transport si de sistem este:

171

II-IV

lg 13/2007

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind reprezentată de:

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai multor consumatori la reţelele electrice de interes public Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere si de protecţie a acestora, staţiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele 3.51

172

II-IV

lg 13/2007

Reţeaua electrica este definita ca fiind:

Page 66

R3
Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV

173

II-IV

lg 13/2007

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

174

II-IV

lg 13/2007

Reţeaua electrica de transport este:

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mică decât 110 kV

175

II-IV

lg 13/2007

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

176

II-IV

lg 13/2007

Sistemul electroenergetic naţional este:

Totalitatea instalaţiilor de producere, transport si distribuţie a energiei electrice de pe teritoriul naţional

177

II-IV

lg 13/2007

ANRE este:

Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice

Page 67

R3

178

II-IV

lg 13/2007

Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor 3.67

179

II-IV

lg 13/2007

Zona de siguranţa a unei capacitati energetice este:

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice doar a energiei electrice

180

II-IV

lg 13/2007

Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei electrice, ca fiind: Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

181

II-IV

lg 13/2007

182

II-IV

lg 13/2007

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul de energie electrică si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele Consumatorul eligibil de energie electrică este definit de transport şi/sau de Legea energiei electrice, ca fiind: de distribuţie 3.17 Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în plan orizontal

183

II-IV

lg 13/2007

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:

Page 68

R3

184

II-IV

lg 13/2007

Deţine si exploatează reţeaua electrica Operator de distribuţie este o persoană juridică, care: de iluminat public Ordinea de merit este ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pentru acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe baza:

185 186

II-IV II-IV

lg 13/2007

Preţului ofertat [lei/MWh] 3.39

lg 13/2007

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică cel puţin 3 utilizatori la care sunt racordaţi: ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume:

187

II-IV

lg 13/2007

Doar reglementari tehnice

188

II-IV

lg 13/2007

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici energiei electrice din sectorul energiei electrice cu privire la: 11.2.f Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

189

II-IV

lg 13/2007

Ministerul Economiei si Finanţelor

190

II-IV

lg 13/2007

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Comerţului Elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Guvernului României 11.2.q Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 11.2.f

191

II-IV

lg 13/2007

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

192

II-IV

lg 13/2007

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

Page 69

R3

193

II-IV

lg 13/2007

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege cu următoarele competenţe:

Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru operatorii economici din sectorul energiei 11.2.h

194

II-IV

lg 13/2007

Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a energiei electrice sunt atestaţi de:

MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor Elaborarea si aprobarea regulamentului de desemnare a furnizorului de ultimă opţiune art 11.2v

195

II-IV

lg 13/2007

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc:

196

II-IV

lg 13/2007

Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri:

doar din bugetele locale

197

II-IV

“Autorizaţiile de infiintare” se acorda in condiţiile legii
lg 13/2007

energiei electrice, pentru:

Realizarea de noi capacitati energetice 15.1.a

198

II-IV

lg 13/2007

Numai pentru realizarea de noi “Autorizaţiile de înfiinţare” se acordă pentru realizarea de linii si staţii noi linii si staţii electrice de transport al energiei electrice electrice de sau pentru retehnologizarea celor existente? transport noi Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie nominală mai mare sau egală cu: 0,4 kV liniilor si staţiilor electrice de transport al energiei electrice 11.1.b

199

II-IV

lg 13/2007

200

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea:

Page 70

R3

201

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite licenţe pentru

Prestarea serviciilor publice de transport şi distribuţie a energiei electrice 15.2.b,d Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare 15.2.a Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

202

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite licenţe pentru:

203

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite licenţe pentru:

204

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite licenţe pentru:

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate 15.2.e Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului 17.1.a

205

II-IV

lg 13/2007

Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

206

II-IV

lg 13/2007

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte: Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte:

Licenţă – act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice drept de utilizare gratuită

207

II-IV

lg 13/2007

Page 71

R3

208

II-IV

lg 13/2007

Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect: Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor eligibili prin Reţeaua electrica de transport al energiei electrice, inclusiv terenurile pe care este amplasata, sunt:

Bunuri proprietate publica sau privata ale statului 25.1 Contracte bilaterale la preţuri reglementate Proprietate privata a unei persoane juridice exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de transport, instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie 37.4.a Operatorul de Transport si de Sistem 37.4.c

209

II-IV

lg 13/2007

210

II-IV

lg 13/2007

211

II-IV

lg 13/2007

Operatorul de transport si de sistem are următoarele atribuţii principale: Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

212

II-IV

lg 13/2007

213

II-IV

lg 13/2007

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

214

II-IV

lg 13/2007

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare 42.1.a

215

II-IV

lg 13/2007

Operatorul de distribuţie:

Page 72

R3

216

II-IV

lg 13/2007

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie persoanelor fizice si juridice:

Li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a acestora, fără avizul de amplasament al operatorului de reţea 46.a

222

II-IV

 

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este Guvernului o atribuţie a: României

223

II-IV

lg 13/2007

Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are

MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor 6f

224

II-IV

lg 13/2007

În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surse regenerabile de energie: Solare 61b

225 226

II-IV II-IV

lg 13/2007 lg 13/2007

Promovarea Criteriile de promovare a energiei electrice produse in utilizării eficiente a centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au combustibililor in vedere: DanP art 71c Tarifele de racordare la reţea sunt: Stabilite de operatorii de reţea

227

II-IV

lg 13/2007

Sustragerea de energie electrica constituie:

Contravenţie

228

II-IV

lg 13/2007

Executarea de săpaturi sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare proprietarului de la 1 la 5 ani: acestora

229

II-IV

lg 13/2007

Constituie contravenţie:

refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare 86.1.i

Page 73

R3
230 231 II-IV II-IV
lg 13/2007 lg 13/2007

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie:

Infracţiune

Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie: Contravenţie 86.1i Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Consum fraudulos de energie 90 a Consum fraudulos de energie 90 a Neplata abonamentului radio-tv

217

II-IV

HGR 1007/04

218

II-IV

HGR 1007/04

219

II-IV

HGR 1007/04

220

II-IV

HGR 1007/04

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

221

II-IV

HGR 1007/04

Va fi sancţionat În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul: contravenţional Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre: consumator si producator

232

II-IV

GHR 1007/04

233

II-IV

GHR 1007/04

Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relatiei consumatorului cu operatorul de retea 163

234

II-IV

GHR 1007/04

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:

235

II-IV

GHR 1007/04

ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege: securizre

Page 74

R3

236

II-IV

GHR 1007/04

Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica: Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea 4.38 punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de retea

237

II-IV

GHR 1007/04

238

II-IV

GHR 1007/04

Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit ca:

239

II-IV

GHR 1007/04

Punctul de masurare este definit ca:

240

II-IV

GHR 1007/04

Consumatorul casnic este consumatorul care:

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia, fiind racordat la o retea monofazata de JT; furnizorilor si consumatorilor de energie electrica 2

241

II-IV

GHR 1007/04

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã: În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depãseste:

242

II-IV

GHR 1007/04

50 kW

243

II-IV

GHR 1007/04

Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinându-se seama tipul receptoarelor din dotare de:

Page 75

R3

244

II-IV

GHR 1007/04

Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE: În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate, dacă puterea electrică contractatã este mai mare de:

consumatorii casnici

245

II-IV

GHR 1007/04

3 MW DanP art 47(1)

246

II-IV

GHR 1007/04

fara a obtine nici un fel de acord al operatorului de Consumatorii de energie electricã pot revinde energia reţea, furnizprului unor eventuali subconsumatori: sau ANRE cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de o luna daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW

247

II-IV

GHR 1007/04

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte:

248

II-IV

GHR 1007/04

Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã:

249

II-IV

GHR 1007/04

Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi cel putin 3 zile obligatoriu preavizata cu: înainte aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei electrice Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de consumatorului racordare, furnizorul: 200(1)a

250

II-IV

GHR 1007/04

251

II-IV

GHR 1007/04

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare: Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:

este o conditie obligatorie art 33 minimum o luna si maximum 12 luni art 55 societatile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial art 71(1) poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata o singura data un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori 142(4)

252

II-IV

GHR 1007/04

253

II-IV

GHR 1007/04

Prin consumatori industriali se înteleg:

254

II-IV

GHR 1007/04

Un consumator eligibil:

255

II-IV

GHR 1007/04

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

Page 76

R3
Varianta b Varianta c

Comparatii si analiza Tematica Legislatie Prim

energia electricã anualã puterea maximã contractatã, pentru contractatã, pentru locurile de consum orice loc de consum noi art 17b

 

+10% respectiv – 30% art 18

+ 10% respectiv – 10%

Intrebarile

sub 200 MWh art 16c poate fi oricare furnizor două sigilii

peste 300 MWh poate fi oricare producător trei sigiliiv art 111
109,110 + [164÷231] [217÷255]

contoare electronice sau exclusiv contoare de contoare de inducţie inducţie

[89÷98]

sub 50 GWh

sub 100 GWh

[76÷88]

0,05V art 45

0,5V

-

200 zile

300 zile

[20÷64]

mai mare de 100 MVA art 16 a mai mare de 100 MVA

egală cu 100 MVA art 16 a coroborat cu 16b egală cu 100 MVA

 

[1÷22]

Page 77

R3
două sigilii art 158 B trei sigilii C art 190
[143÷160] [99÷108]

o dată pe an art 63

o dată la trei ani

[111÷142]

o dată pe an

o dată la trei ani

[65÷75]

o dată pe an

o dată la trei ani art169

[161÷163]

curenţii de pe tensiunile şi două sau trei curenţii de pe faze şi tensiunile toate cele trei faze, dintre faze, la la joasă, medie şi medie tensiune înaltă tensiune art 95 se face cu nu este obligatorie acordul art 148 consumatorului 0,2S pentru energia activă şi 1 2 pentru energia pentru energia activă şi 3 pentru reactivă art 34 energia reactivă prin intermediul impulsurilor numai prin generate de intermediul contoare sau în impulsurilor format numeric art generate de 106 si art 156 contoare

achiziţionarea valorilor mărimilor furnizarea energiei măsurate art electrice 26b o dată pe an Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului. o dată la trei ani Prin Decizie a preşedintelui ANRE. Art 1.1.2

Page 78

R3
De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora art 1.2.1 Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2.b De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de transport în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea Stabilirea cerinţelor tehnice Standardului de pentru racordarea performanţă utilizatorilor la pentru serviciul reţelele electrice de distribuţie a de distribuţie. 1.2.2 energiei d electrice. 1.2.2c Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorii Stabilirea unui set de distribuţie şi de reguli şi norme operatorul de în vederea transport şi de asigurării sistem şi accesului utilizatorii utilizatorilor la reţelelor electrice reţelele electrice de distribuţie de transport. 1.2.2 f tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de acţionarul majoritar.

la care acţionar majoritar nu este statul român.

Page 79

R3

Operatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie doar pentru utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice

Operatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabili

ANRE – Autoritatea Naţională de CN Reglementare în TRANSELECTRI domeniul Energiei CA SA

a cărui realizare a fost concesionată de către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza cărora sunt amplasate reţelele electrice de distribuţie.

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu condiţiile licenţei de distribuţie acordate de ANRE, în baza legii energiei electrice 3.1.1.

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în funcţie de structura cheltuielilor

Page 80

R3

Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele electrice de 110 kV aflate în Dispecerizarea patrimoniu propriu energiei electrice 3.2.1c la nivel naţional.

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul 3.2.6

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Page 81

R3

Obligaţia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1. b

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie

Furnizarea energiei electrice

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor Soluţionarea planificate de sesizărilor exploatare şi utilizatorilor; 4.2.1. mentenanţă; e 4.2.1. c Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. Furnizarea e energiei electrice Întreruperile programate, ca urmare a Debranşarea lucrărilor consumatorilor planificate de rău-platnici de la exploatare şi relele electrice de mentenanţă; distribuţie 4.2.1. c Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Page 82

R3
Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b

Prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în alimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţie din zonă; 4.2.1.b

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 220-400 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz;

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de angajaţii Forţă majoră 4.2.3. operatorului de a distribuţie

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, planificate de operatorul de distribuţie Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Forţă majoră 4.2.3. a

Evenimente accidentale determinate de terţi. 4.2.3. c

Page 83

R3

7: racordarea consumatorilor, 5: racordarea racordarea utilizatorilor, producătorilor, contractarea contractarea serviciului de serviciului de distribuţie, distribuţie, întreruperile în contractarea alimentarea cu furnizării energiei energie electrică, electrice, calitatea energiei întreruperile în electrice şi alimentarea cu sesizările energie electrică, utilizatorilor 4.2.1 calitatea energiei a,b,c,d,e, electrice, 4.4.1,4.4.2,4.4.3,4. sesizările 4.4,4.4.5 consumatorilor 30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune 4.4.1.2 20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune 15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 4.4.2.2 10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune 30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă şi medie tensiune 4.4.1.2 30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

24 ore 4.4.3.2.2

10 ore

+/ – 10% din +/ – 12% din tensiunea tensiunea contractată 4.4.4.2 contractată 15 zile calendaristice 4.4.4.5

10 zile lucratoare

În termen de 30 În termen de 5 zile calendaristice zile lucrătoare. La toate sesizările În termen de 3 zile transmise în scris. 4.4.5.1 lucrătoare

Page 84

R3

5 ani

7 ani

10 ani 6.5.3 criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata 6.6.1 a, b

15 ani criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit 6.6.1 c

Ofertele de producţie de energie electrică ale producătorilor existenţi; 6.4.1.b

Natura surselor de producere a energiei electrice;

50 Hz – 8% … 50 50 Hz – 10% … Hz + 5% 50 Hz + 4% ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic Operatorii de al reţelelor distribuţie, titulari electrice de de licenţe acordate distribuţie (Codul de ANRE 6.1.1 RED) utilizatorii noi care sunt distribuitori sau utilizatorii noi care au grupuri se racordează la generatoare reţelele electrice indiferent de având tensiune tensiunea reţelei nominală de 110 la care se kV sau mai mare racordează utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent utilizatorii noi de de puterea tip “consumator solicitată, dacă casnic” soluţia de individuali, racordare este indiferent de unică şi evidentă puterea solicitată 14c 14a

Page 85

R3

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra utilizatorii noi care reţelei şi a sunt distribuitori celorlalţi sau au grupuri utilizatori şi generatoare stabilirea indiferent de măsurilor pentru tensiunea reţelei încadrarea la care se acestui impact în racordează limitele normate utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau utilizatorii noi care joasă tensiune, sunt distribuitori indiferent de sau au grupuri puterea generatoare solicitată, dacă indiferent de soluţia de tensiunea reţelei racordare este la care se unică şi evidentă racordează 14c utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se utilizatorii cu o racordează 17b putere de 25 kVA

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la utilizatorii care sunt racordaţi perturbatori 17e operatorul de distribuţie 13(2) orice consultant de specialitate

Page 86

R3

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra utilizatorii noi reţelei şi a care se celorlalţi utilizatori racordează la şi stabilirea reţelele electrice măsurilor pentru având tensiune încadrarea acestui nominală de 110 impact în limitele kV sau mai mare normate 17e 17a

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la utilizatorii de tip reţele electrice de consumatori care medie sau joasă solicită o putere tensiune, indiferent mai mică de 30 de puterea kVA, indiferent solicitată, dacă de categoria din soluţia de care fac parte din racordare este punct de vedere unică şi evidentă al activităţii lor;

utilizatorii care se racordează la utilizatorii de tip reţelele electrice “consumator având tensiune casnic” individuali, nominală de 110 indiferent de kV sau mai mare puterea solicitată 17a racordarea racordarea utilizatorilor în utilizatorilor staţii de racordaţi la medie transformare tensiune care deţin 400(220)/110 kV în patrimoniu prin linii electrice receptoare cu de distribuţie cu puteri totale de 30 tensiunea de kVA 110kV 23(2)b

Page 87

R3

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Hotărâre a Guvernului

stabilirea cerinţelor tehnice pentru grupurile dispecerizabile stabilirea cerinţelor racordate la tehnice pentru reţeaua electrică grupurile de distribuţie art nedispecerizabile 6g

administrarea pieţei de energie electrică art 9b

măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail

serviciul de transport al măsurarea energiei electrice energiei electrice şi serviciul de pe piaţa angro de sistem, în calitate energie electrică, de operator de în calitate de transport şi de operator de sistem (TSO) art măsurare art 9d 9a Autoritatea Naţională de Ministerul Reglementare în Economiei şi domeniul Energiei Finanţelor restaurarea funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional după un colaps total sau al unei zone art 26(2)d funcţionale, care exprimă activitatea operaţională a CN TRANSELECTRI CA SA art 28(1)

administrarea pieţei de energie electrică, prin OPCOM

auxiliare

Page 88

R3

sistemele de reglaj primar al rezervele de frecvenţei 30a,c putere 30a,c retehnologizarea staţiilor electrice aflate în patrimoniul CN TRANSELECTRIC A SA compensarea consumului propriu tehnologic (CPT) din reţeaua electrică de transport art 29d

SC Electrica SA, CN Transelectrica inclusiv actuale SA art 31 sau foste filiale 50 s abaterea soldului SEN de la valoarea de consemn definitii 30 s definitii abaterea tensiunii de la valoarea nominala nivelul consumului propriu tehnologic (pierderi de energie electrica) de puterea instalata a echipamentelor utilizatorului Avizat de către operatorul de reţea, anterior depunerii cererii.

calitatea curbelor de tensiune si de curent art 3.3 categoria de utilizator din care face parte solicitantul art 12(1)

Avizat de ANRE.

bornele de ieşire din contoare, bornele de ieşire montate centralizat din contoare, , la limita zonei de montate proprietate asupra centralizat, la terenului, in parter sau pe exteriorul palier. Anexa 2, 6(2) construcţiei

nu este obligatorie nu este obligatorie pentru o durata mai pentru o putere mică de 6 luni ceruta sub 100 kW

nu este obligatorie nu este obligatorie pentru o durata mai pentru o putere mică de 6 luni ceruta sub 100 kW

Page 89

R3
prin intermediul unui titular de licenţa de furnizare în zona art 10 d direct sau prin intermediul unui consultant de specialitate atestat art 10 a+c

nu a fost respectat prin racordare s-ar avizul de încălca normele în amplasament art vigoare art 22 a 22 b minimum 25 de minimum 20 de ani ani de la data de la data emiterii emiterii art 28(1) de către operatorul de distribuţie care a de către ANRE art emis avizul art 49 49

de către utilizator

se contractează de către operatorul de reţea cu agenţi economici atestaţi în condiţiile legii art38(1)

Ordin al preşedintelui Ordin al ministrului ANRE în baza de resort Legii 13/ 2007 Este permisă pentru instalaţiile electrice de utilizare Numai la proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă şi medie tensiune

Constituie doar abatere Numai la efectuarea de lucrări de încercări de echipamente electrice Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente electrice Provizorie de la 1 la 12 luni

Nu poate solicita Atestat emis de ANRE art 14 Nelimitată Operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca “esenţiale” de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici 55 2c

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise

Page 90

R3
Operatorul economic săvârşeşte una dintre infracţiunile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, decât cu acordul acestora

În condiţiile Legii nr. 13/ 2007

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare ANRE nu poate informaţii dispune retragerea neconforme cu Atestatelor emise realitatea 55 2d Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

Să transmită la ANRE o cerere şi Să transmită la documentaţie ANRE o cerere şi anexată, din care documentaţie să reiasă anexată, din care calificarea si să reiasă experienţa experienţa practică profesională în în domeniul domeniul instalaţiilor instalaţiilor electrice electrice 24

Page 91

R3
Conform Legii 319/2006, unor norme specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate şi aprobate de unitatea care Unor deţine în regulamente patrimoniu aprobate de instalaţiile electrice operatorii de 10(3) distribuţie Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor având calitatea de “Verificator de proiecte” 15 Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip B

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor, având calitatea de “Responsabil tehnic cu execuţia” Corpul de control 16 al ANRE B 5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V) De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice 18 1a,b De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv executare 18 1a,b După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kV C 3 grade de competenţă (A, B şi C)

De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV

Page 92

R3

De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi electrice cu executa instalaţii putere instalată electrice cu putere de cel mult 10 instalată de cel kW şi la o mult 100 kW şi la o tensiune tensiune nominală nominală mai mică de 1 kV maximă de 20 kV

De a proiecta şi De a proiecta şi executa instalaţii executa instalaţii electrice cu orice electrice cu orice putere instalată putere instalată tehnic realizabilă şi tehnic realizabilă la o tensiune şi la o tensiune nominală mai mică nominală de 1 kV 19c,d maximă de 20 kV De a proiecta şi De a proiecta şi executa instalaţii executa instalaţii electrice cu orice electrice cu orice putere instalată putere instalată tehnic realizabilă tehnic realizabilă şi şi la o tensiune la o tensiune nominală nominală maximă maximă de 20 kV de 6 kV 19e,f De a proiecta şi executa instalaţii De a executa electrice cu orice instalaţii electrice putere instalată cu orice putere tehnic realizabilă instalată tehnic şi la o tensiune realizabilă şi la o nominală tensiune nominală maximă de 110 maximă de 220 kV kV

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV

De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă 24d

Nerelevant

Page 93

R3

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen 31

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament, indiferent dacă prin vizarea anuală vechea a legitimaţiei de legitimaţie a către ANRE expirat sau nu 32 într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică

în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 de puncte

Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia Minim 24 de numerică, pentru puncte la gradele I si II, chestionar si 3 respectiv 15 de puncte la aplicaţia puncte la numerică, chestionar şi 3 indiferent de puncte la gradul de aplicaţia autorizare (I, II, III numerică pentru sau IV) art 55 gradele III şi IV 4 ani 5 ani art 64

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de Nu este obligat să reţea după participe la recepţia la recepţia finală a terminarea lucrărilor executate lucrărilor

Page 94

R3
Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor

Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabilă

Să verifice proiecte de instalaţii electrice tehnologice de medie tensiune, Să proiecteze dacă nu deţine instalaţii electrice atestat de în cazul în care nu “verificator de deţine o autorizaţie proiecte” emis de de tip A art 72b MEC De a racorda la SEN noi puncte La solicitarea de consum, beneficiarului, să urmând a solicita participe la acordul punerea în operatorului de funcţiune şi reţea după recepţia finală a recepţia la lucrărilor executate terminarea art 72i lucrărilor

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea operatorului de reţea art 72k

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare (contract Desfăşurarea individual de activităţii în baza muncă semnat unui carnet de cu un angajator electrician sau contract de autorizat emis în prestări servicii, baza Ordinului în cazul în care MIC nr. 34 din este persoană 1999, cu fizică autorizată valabilitate de autorităţile prelungită până în administraţiei 2009 locale) art 72, 76

Page 95

R3

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare (contract Desfăşurarea individual de activităţii în baza muncă semnat unui carnet de cu un angajator electrician sau contract de autorizat emis în prestări servicii, baza Ordinului în cazul în care MIC nr. 34 din este persoană 1999, cu fizică autorizată valabilitate de autorităţile prelungită până în administraţiei 2009 locale) art 72,76 Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă examinare 75

Avertisment verbal

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

În cazul în care Se va prezenta la doreşte sediul ANRE continuarea pentru a viza activităţii în prelungirea calitate de valabilităţii electrician legitimaţiei pentru autorizat, va o perioadă de doar susţine un nou 3 ani, cu plata a examen, cu 50% din tariful respectarea corespunzător prevederilor gradului si tipului Regulamentului de autorizare de autorizare

Page 96

R3
Legitimaţia este declarată nulă, Legitimaţia este într-un ziar local declarată nulă, şi titularul achită într-un ziar local şi un tarif de titularul achită o emitere a penalitate în duplicatului, cuantum de 500 conform RON indiferent de prevederilor din gradul şi tipul de regulamentul de autorizare autorizare art 86 asigurarea exploatării corespunzătoare a capacităţilor energetice art 8a

micşorarea pierderilor în posturile de transformare

minimizarea expunerii capacităţilor energetice la riscuri tehnologice cheltuieli minime art 8c de exploatare minimizarea riscurilor pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice art 9(1)

protecţia capacităţilor energetice evenimentele accidentale determinate de angajaţii operatorului

dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice de medie şi înaltă tensiune da art 11a până în prezent, nu s-au reglementat

nu

nu

da art 11 f

Page 97

R3

da, indiferent de tensiunea nominală de funcţionare art 11 h

doar LES având tensiunea nominală de 220 kV

egală cu conturul fundaţiei pilonului de susţinere la care se adaugă până în prezent, 0,2 m de jurnu s-a reglementat împrejur art 15(1) nu se delimitează zona de siguranţă a acestui tip de capacitate energetică numărul de personal calificat alocat executării lucrărilor de mentenanţă tensiunea cea mai înaltă din cadrul acesteia art 16(2)

tipul constructiv al acestuia art 17(1)

egală cu conturul fundaţiei stâlpului şi proiecţia pe sol a platformei egală cu conturul suspendate art fundaţiei stâlpului 17(1)a 20 m de la limita zonei de protecţie art 17(2)a nu se normează nu se delimitează zona de siguranţă a aceste tipuri de coincid, indiferent capacităţi de tip art 17(2)b energetice 100 m 55 m

1 m art 18(5)a 81 m

15 m 25 m

4 m art 18(5)b

15 m

în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE întotdeauna în ord 18/2004 justiţie

Page 98

R3
parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului înregistrarea unei Economiei şi acţiuni în justiţie Finanţelor racordarea la reţelele electrice de interes public 8(2) calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

Ordin al preşedintelui ANRE în baza Ordin al ministrului Legii 13/ 2007 de resort art 11(2)m ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi a unui regulament specific Energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse

Operatorul de distribuţie

Energiei electrice şi termice

Nu 1 (2) b

Determinarea soluţiilor d Promovarea racordare a utilizării surselor utilizatorilor la noi şi regenerabile reţelele electrice de energie 2h de interes public

Dreptul unor persoane fizice sau juridice racordate la SEN de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial

Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in condiţiile legii, reţelele electrice de transport si de distribuţie 3.1

Page 99

R3
Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul Consumatorul ce si sa contracteze cumpăra energie direct cu acesta electrica pentru energia consumul propriu necesara, având si are dreptul de a acces la reţelele revinde surplusul de transport pe piaţa de şi/sau de energie electrica distribuţie 3.17

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica şi/sau furnizor de Linia electrica prin energie, in care se transmite scopul alimentarii energia electrica directe a sediilor de la producător proprii sau a către mai mulţi clienţilor eligibili consumatori ai acestora 3.29

Persoana juridica proprietara a reţelelor electrice Orice persoana de transport, pe care deţine, sub care le orice titlu o reţea exploatează in electrica de baza licenţei distribuţie si este pentru titulara unei licenţe transportul de distribuţie energiei electrice Ansamblul instalaţiilor si echipamentelor Instalaţiile si prin care se echipamentele prin realizează tranzit care se realizează de energie conectarea a doua electrica intre sau mai multe doua zone ale sisteme sistemului electroenergetice electroenergetic 3.4 naţional

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate

Ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau

Page 100

R3
Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV 3.54 Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv 3.52 Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate Ansamblul prin care se instalaţiilor realizează electroenergetice producerea, interconectate prin transportul, care se realizează conducerea producerea, operativa, transportul, distribuţia, conducerea furnizarea si operativa, utilizarea distribuţia energiei energiei electrice electrice 3.60 Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participanţii la piaţa de energie electrica 3.62 Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 3.2

Page 101

R3

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii Zona adiacenta si interdicţii in capacitatilor scopul asigurării energetice, funcţionarii extinsa in spaţiu, normale si pentru in care se evitarea punerii in introduc interdicţii pericol a privind accesul persoanelor, persoanelor si bunurilor si desfasurarea mediului unor activitati

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa Zona adiacenta in spaţiu, in care capacitatilor se instituie restricţii energetice, si interdicţii in extinsa in spaţiu, scopul asigurării in care se funcţionarii instituie restricţii normale si pentru si interdicţii in evitarea punerii in scopul evitării pericol a punerii in pericol persoanelor, a persoanelor, bunurilor si bunurilor si mediului 3.68 mediului Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul de furnizare, in condiţii specifice reglementate 3.25 doar a energiei termice Un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul român energiei electrice si termice 3.7

Consumatorul de energie electrică ce poate achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa reglementata Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia

Consumatorul de energie electrică obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de achiziţie reglementate Suprafaţa terestra ce cuprinde zona de protecţie si zona de siguranţa 3.20

Page 102

R3

întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al energiei electrice

deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de distribuţie si este titulara a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de distribuţie intr-o anumita zona 3.34 Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere cel puţin un utilizator

Puterii instalate cel puţin 2 utilizatori 3.53

Atât reglementari tehnice cat si Doar reglementari reglementari comerciale comerciale

Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

Gestiunea patrimoniului public

Autoritatea Naţionala de Reglementare in CN domeniul Energiei Transelectrica 11.2.m SA

Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Autoritatea Electrica SA sau Naţionala de societăţi rezultate Reglementare in ca urmare a domeniul Energiei procesului de 11.2.m privatizare) Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al Elaborat de preşedintelui Ministerul de ANRE resort Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor)

Cancelariei Primului-ministru

Page 103

R3
Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia electrică ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei art 11.2 t Elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale Elaborarea regulamentului privind racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 11.2.g

din bugetele locale, bugetul de stat sau din doar din bugetul de alte fonduri legal stat constituite 12 Reviziile si reparaţiile Retehnologizarea curente efectuate capacitatilor asupra energetice capacitatilor existente 15.1.a energetice Atât pentru realizarea liniilor si staţiilor electrice de Numai pentru transport noi, cât retehnologizarea şi pentru liniilor şi staţiilor retehnologizarea electrice de celor existente transport existente 15

20 kV liniilor şi staţiilor de distribuţie a energiei electrice, cu tensiune nominala de 110 kV 11.1.c

110 kV art 15.1.c liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala de 20 kV

Page 104

R3
Realizarea de noi capacitati energetice de producere a Activitatea de energiei electrice administrare a si energiei pieţelor termice in centralizate 15.2.e cogenerare

Reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Retehnologizare a capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie

Prestarea serviciului de sistem 15.2.c

Activitatea de furnizare a energiei electrice 15.2.f

Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat 17.1.b

Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât Reglementări – si prin acte (normative) reglementări tehnice şi/ sau tehnice şi comerciale, comerciale, aplicabile activităţii acordate/ emise desfăşurate de ANRE drept de proprietate drept de servitute legala 20(3)

Page 105

R3
Activitati si servicii publice de interes naţional din domeniul energiei electrice 25.1 Contracte bilaterale la tarife fixe

Bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice Contracte bilaterale la preţuri negociate

Proprietate publica Proprietate a statului 35.2 privata a statului

exploatează, retehnologizează , reabilitează si dezvolta exploatează, instalaţiile de retehnologizează, măsurare si reabilitează si contorizare a dezvolta instalaţiile transferului de din reţelele energie spre electrice de consumatorii distribuţie casnici Operatorul de distribuţie local Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem 39.b

ANRE Să efectueze construcţii de orice fel in zona de siguranţa a instalaţiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem 39.a

Sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de Să racordeze fără împrejmuire, prin respectarea construcţii ori reglementărilor prin orice alt mod aplicabile, accesul la instalaţiile proprii instalaţii al la cele ale reţelei operatorului de electrice de transport si de transport sistem 39.2.f Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie 42.1.g

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

Page 106

R3
Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de Li se interzice sa protecţie si de limiteze sau sa siguranţa ale ingradeasca prin instalaţiilor, fara execuţia de acordul împrejmuire sau operatorului de prin construcţii reţea, cu condiţia accesul la instalaţii să fie proprietar al OD 46.f al terenului 46.c Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) DanP art 4(1), 4(2) Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

ANRSC – Autoritatea ANRE – Naţională de Autoritatea Reglementare in Naţională de domeniul Reglementare în Serviciilor domeniul Energiei Comunale Energia obţinuta prin arderea combustibililor fosili

Eoliene 61 a Asigurarea accesului concurenţial al energiei electrice produse in cogenerare DanP art 71a Negociate cu solicitantul

Promovarea utilizării surselor regenerabile 65 d Reglementate de ANRE

Contravenţie sau Infracţiune de furt infracţiune, după 85.1 caz

Deteriorarea, modificarea fără drept a instalaţiilor energetice sau sustragerea de Nerespectarea componente ale reglementărilor acestora 85.3 emise de ANRE nerespectare obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale sustragerea de 86.1.j energie electrica

Page 107

R3
Contravenţie 86.1a Abatere Infracţiune Tentativa de infracţiune

Neplata repetata Neplata facturii a facturii de curente de energie energie 90 b Neplata Neplata facturii abonamentului curente de energie radio-tv Neplata repetata Neplata facturii a facturii de curente de energie energie 90 b Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situaţii prevăzute de Plata cu întârziere legislaţia in a facturilor vigoare 90 a,b Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate furnizor si producător

Va primi preaviz de deconectare operator de retea si consumator 208(2) punctul de delimitare patrimonială între instalaţii şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor 4.17

realizarea conducerii operative prin dispecer 4.17

calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatori

aprobarea contractelorcadru de furnizare a energiei electrice

ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica, precum si toate elementele intermediare, doar inclusiv elementele transformatorul de securizare 4.22 de măsurare

Page 108

R3
situatia in care tensiunea situatia in care efectiva in tensiunea efectiva punctul de in punctul de delimitare devine delimitare devine mai mica decat mai mica decat 1% 10% din din tensiunea tensiunea nominala a retelei nominala a in punctul retelei in punctul respectiv. 4.25 respectiv. metodologia de stabilire e tarifelor

flicker si armonici

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice

întotdeauna punctul de delimitare este punctul fizic în care este racordat un utilizator

punct al unei retele electrice unde se punct fizic din află instalat grupul reţeaua electrica de masurare a la care se energiei electrice racordeaza un 4.39 utilizator. Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii; tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial, precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta. 4.8 relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori

100 kW art 12.a puterea maxima absorbitã

200 kW puterea instalatã în receptoarele proprii

Page 109

R3
toti consumatorii de energie electricã, cu exceptia consumatorilor casnici

toti consumatorii de energie electrica

10 MW

100 kW cu acordul operatorului de distributie si al furnizorului

cu acordul ANRE

cu obligatia modificarii numelui titularului în fara nici o termen de 6 luni obligatie atr 65 daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW cel putin 5 zile înainte 152(1) indiferent de puterea maxima contractata DanP art 122(3) cel putin 10 zile înainte

îi da consumatorului doua previze, apoi îi aplica penalizari

îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl actioneaza în justitie

se încheie în conformitate cu contractul – cadrul aprobat de nu este obligatoriu ANRE art 36(1) minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni sediile administrative ale societatilor comerciale societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri

poate reveni de pe piata concurentiala nu poate reveni pe piata de pe piata reglementata de concurentiala pe cel mult douã ori piata 126(3) reglementata 6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori

6 luni pentru toti consumatorii

Page 110

R3

iza Tematica Legislatie Primavara 2009 fata de Tematica din 2007

Buc intrebari din totalul de 255 Observatii

Denumire document Document aprobat prin:

70/255 39/255

   

  1.               Legea energiei electrice nr. 13 din 2007, publicată în Monitorul Oficial al Ro

2.               Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori HG nr. 1007 din 25.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României P

01/10/55

Nou in tematica anterioare a fost GHR 867/2004 care a fost inlocuit de GHR 90/2008 3.               Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes p HG nr. 90 din 23.01.2008, publicat în Monitorul Oficial al României Par

01/10/55

 

4. Codul tehnic al reţelei electrice de transport – Revizia 1

 

Ordinul ANRE nr. 20 din 27.08.2004, cu modificările şi completările ulte

0/255

nou

5. Standard de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice   Ordinul ANRE nr. 17/28-06-2007

45/255

 

6.               Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie Decizia ANRE nr. 101 din 6.06.2000 a Preşedintelui ANRE

0/255

   

7. Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice 8. Ordinul ANRE nr. 28/30-08-2007 Ordinul ANRE nr. 17 din 20.06.2002 al Preşedintelui  ANRE 9.               Codul de măsurare a energiei electrice  

22/255

Page 111

R3
18/255 01/10/55

   

10.            Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă ale capaci Ordinul ANRE nr. 4 din 9.03.2007

11.            Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, ve Ordinul ANRE nr. 25 din 20.07.2007

42/255

 

12.            Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, exec Ordinul ANRE nr. 24 din 20.07.2007

01/11/55

 

13.            Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retele Ordinul ANRE nr. 45/ 2006

01/03/55

In 2007 a fost  Ord 18/2004 Nu am mai  verificat am  pastrat  raspunsurile  conf Ord  18/2004 sunt  cam evidente! 14.            Procedura de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelo Ordinul ANRE nr. 38/ 2007, publicat în Monitorul Oficial al României Pa

Page 112

R3

Page 113

R3

Page 114

R3

Page 115

R3

Page 116

R3

Page 117

R3

Page 118

R3

Page 119

R3

Page 120

R3

Page 121

R3

Page 122

R3

Page 123

R3

Page 124

R3

Page 125

R3

Page 126

R3

Page 127

R3

Page 128

R3

Page 129

R3

Page 130

R3

Page 131

R3

Page 132

R3

Page 133

R3

Page 134

R3

Page 135

R3

Page 136

R3

Page 137

R3

Page 138

R3

Page 139

R3

Page 140

R3

Page 141

R3

Page 142

R3

Page 143

R3

Page 144

R3

Aplicabilitate pe grad / tip

I DA DA DA DA

II

IIIA/ IVA DA DA DA DA

IIIB/IVB

DA

DA

DA

DA

NU

NU

DA

DA

NU

NU

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NU

NU

DA

DA

Page 145

R3
NU DA NU DA DA DA DA DA

NU

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NU

DA

DA

DA

Page 146

R3

Page 147

R3

Page 148

R3

Page 149

R3

Page 150

R3

Page 151

R3

Page 152

R3

Page 153

R3

Page 154

R3

Page 155

R3

Page 156

R3

Page 157

R3

Page 158

R3

Page 159

R3

Page 160

R3

Page 161

R3

Page 162

R3

Page 163

R3

Page 164

R3

Page 165

R3

Page 166

R3

Page 167

R3

Page 168

R3

Page 169

R3

Page 170

R3

Page 171

R3

Page 172

R3

Page 173

R3

Page 174

R3

Page 175

R3

Page 176

R3

Page 177

R3

Page 178

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful