You are on page 1of 10

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Szczecinie”

Część opisowa 1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 9 10 11 12 Przedmiot i zakres inwestycji ..................................................................................... 2 Podstawy formalne i merytoryczne opracowania ...................................................... 2 Lokalizacja inwestycji oraz charakterystyka terenu i zabudowy ............................... 2 Warunki gruntowo-wodne .......................................................................................... 2 Opis stanu istniejącego .............................................................................................. 3 Opis projektowanego rozwiązania. ............................................................................ 3 Sieć kanalizacji sanitarnej. ......................................................................................... 3 Opis zastosowanych materiałów. ............................................................................... 3 Wykonanie. ................................................................................................................. 4 Kanalizacja sanitarna.................................................................................................. 4 Odtworzenie dróg ....................................................................................................... 5 Odwodnienie wykopów na czas budowy ................................................................... 5 Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia ..................... 5 Opis projektowanego odwodnienia ............................................................................ 5 Zabezpieczenie wykopów otwartych ......................................................................... 5 Gospodarka odpadami................................................................................................ 6 Obowiązujące uregulowania prawne w sprawie gospodarki odpadami. .................. 6 Informacja o sposobach zapobiegania powstających odpadów lub ograniczaniu ich ilości. .......................................................................................................................... 6 Rodzaje, ilości oraz sposób zagospodarowania odpadów powstających na terenie budowy. ...................................................................................................................... 7 Ochrona przed hałasem. ............................................................................................ 7 Wpływ inwestycji na środowisko................................................................................ 8 Uwagi dla wykonawcy................................................................................................ 9 Wykaz załączników. .................................................................................................... 9

Część graficzna 0. Orientacja całej inwestycji 1. Plan sytuacyjno - wysokościowy 2. Profile kanalizacji sanitarnej. 3. Schemat zabezpieczenia wykopów.

Wtórniki geodezyjne wykonane przez firmę Usługi Geodezyjne Sławomir Zwierzyniecki. Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 3 Lokalizacja inwestycji oraz charakterystyka terenu i zabudowy Inwestycja zlokalizowana jest na lewobrzeŜnej części Szczecina – w ulicy Bydgoskiej. Bydgoskiej.70 m npm.2007r. z fragmentami nawierzchni asfaltowej. Bydgoskiej w Szczecinie” 1 Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy p.70 m npm. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Decyzja nr 299/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WU i AIIIKZ/7331/289/04 UNP:46523/WUiAB/-VII/04 z dnia 5-10-2004r. Wizja lokalna.07 pomiędzy ZWiK Szczecin a firmą „MEDIA-INWEST”.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Przekrój geotechniczny otworu naniesiono na profilu podłuŜnym kanalizacji.20PVC.n. Rzędne terenu wahają się 1. 2 Podstawy formalne i merytoryczne opracowania Podstawę opracowania stanowią: Umowa nr 1/07/2007 zawarta w dniu 13. -ułoŜeniu nowej kanalizacji sanitarnej Dn 0.07. „Budowa sieci kanalizacji ściekowej w ulicy Bydgoskiej w Szczecinie. 4 Warunki gruntowo-wodne Warunki gruntowo-wodne określono w oparciu o wyciąg z dokumentacji geotechnicznej zawarty w projekcie technicznym kanalizacji sanitarnej w ul. z późniejszymi zmianami. uzupełnionych przez wykonanie dodatkowych otworów w ramach w/w zlecenia. Dokumentacja geologiczno – inŜynierska badań podłoŜa gruntowego. piaski humusowe oraz aluwialne piaski drobne i średnioziarniste. polegające na demontaŜu starej i montaŜu nowej sieci będą przebiegach na dz. Projekt budowlany wykonany przez firmę „AR-tech” nr AR/105/2004r. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: -demontaŜ starej sieci kanalizacji sanitarnej .9m. Ulica Bydgoska posiada nawierzchnię z płyt betonowych.10. 2 . obr. Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. Szczawiowej opracowanej przez BPBK w Szczecinie. Niniejsza inwestycja będzie wykonywana w ramach remontu i uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie ul.1063 dz.dr.1078 dz. spisanymi w protokole z dnia 10.0 do 4. PodłoŜe terenu budują otworu holoceńskie reprezentowane przez torfy. Utwory tę pokryte są warstwami nasypów mineralno gruntowych o miąŜszości od 1.nr 3/9. Prace. obr. 2. Analizy chemiczne wód gruntowych wykazują słabą agresywność węglanową i siarczanową do betonu. Na terenach objętych inwestycją przewaŜa zabudowa luźna przemysłowo magazynowa. do 2.

Zestawienie długości projektowanej kanalizacji: KANAŁ SANITARNY (PVC) Dy0. Stosować system posiadający kształtki przejściowe do połączeń z rurami systemów z kamionki.05 10. Kanał sanitarny zbiorczy usytuowano w działce drogowej nr. kieruje ścieki w rejon skrzyŜowania z ul.110mm. 6.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. odprowadzającej ścieki do byłej oczyszczalni. względem istniejącego. 3 szt 7 Opis zastosowanych materiałów.Pomorzan. dr. Bydgoskiej na obszarze dz. 6 Opis projektowanego rozwiązania. zlokalizowanej wzdłuŜ ul. 8kN/m2. Nowy kanał przewiduję poprowadzić po dz. Do budowy przyłączy stosować system rur i kształtek z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM. -telekomunikacji. Ścieki z rejonu ulicy Bydgoskiej odprowadzić kanałami o średnicy 0. 3 . Szczawiową. TPE) o powierzchni zewnętrznej gładkiej o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek o sztywności obwodowej nominalnej min. Wykonać 1 przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. ul. Jeden kanał to pozostałości po starej przedwojennej kanalizacji w tym rejonie. Szczawiowej do studni K1 zgodnie z warunkami technicznymi ZWiK Szczecin. Kanał ten w ramach obecnego zlecenia zostanie zdemontowany i zastąpiony projektowanym kanałem ściekowym 0. przewidzianą przez władającego działka Miasto Szczecin do sprzedaŜy.20m [m] PRZYKANALIK (PVC) Dy0. 8kN/m. zlokalizowanego na w/w działce. Przyłącza doprowadzić do budynku biurowego.1063. -gazociągu. Usytuowanie sieci kanalizacyjnej pokazano na planie sytuacyjnym. Bydgoskiej w chwili obecnej zlokalizowane są 2 kanały kanalizacji ściekowej.78 1 2 Odcinek sieci do demontaŜu: Studnie do demontaŜu: 65m. 1063. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o jednorodnej strukturze o sztywności obwodowej min. Drugi kanał w ul.2 w poboczu jezdni.1 Sieć kanalizacji sanitarnej. 2 w poboczu drogi. -linii elektryczno energetycznej NN.16m [m] ILOŚĆ PRZYKANALIKÓW [szt] ILOŚĆ STUDNI (szt) 58.20PVC. co oznacza ze połoŜenie projektowanego kanału będzie się łączyło z demontaŜem starego. Ścieki sanitarne z rozpatrywanego obszaru odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej o średnicy 200mm.. Bydgoska uzbrojona jest w następujące instalację: -wodociągu o sr. Projektowany kanał kanalizacji ściekowej projektuję się jako zamienny.2m. Bydgoskiej w Szczecinie” 5 Opis stanu istniejącego Teren objęty inwestycją czyli ulica Bydgoska stanowi fragment przemysłowej części dzielnicy miasta Szczecina. 3/1. omijając działkę 3/9 obr. nr 5 obr. W ul.

Elementy studni betonowych łączyć za pomocą uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. przy zachowaniu równorzędnych parametrów technicznych. typu konstrukcji ziemnej. Stosować włazy Ŝeliwne produkcji Stąporków –Meier Sp. Wysokość kinety nie powinna być mniejsza jak 85% średnicy kanału. Elementy denne powinny być dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyŜej. Włazy klasy D o wytrzymałości 40 ton zamontowane na studniach zlokalizowanych w na studniach stosować z wypełnieniem betonowym i wkładką gumową wygłuszającą. Zagęszczenie podłoŜa i podsypki winno być nie mniejsze niŜ 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a. wyrównanego i zagęszczonego do Is. bez moŜliwości trwałego mocowania pokrywy do korpusu. Studnie wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bez wentylacji z wkładką gumową. 50 mm – dla włazów klasy D-400. B45. przy zachowaniu równorzędnych parametrów technicznych. 15cm i otoczony wypustką betonową.0. 8. Studnie wyposaŜyć w stopnie włazowe.1 Kanalizacja sanitarna Prace rozpocząć od istniejących studni kanalizacji sanitarnej w ul. W przypadku ułoŜenia przewodu pod drogą wskaźnik zagęszczenia Ig nie moŜe być mniejszy niŜ wynika to z głębokości ułoŜenia przewodu. Materiałem zasypki moŜe być grunt rodzimy.o. Materiałem podsypki i obsypki moŜe być piasek lub Ŝwir o cząstkach nie większe niŜ 20mm. wyłoŜone elementami z klinkieru. lub innego producenta. Na trasie przewodów zamontować studnie włazowe φ1200 mm .2m. kategorii ruchu i powinien wynosić: • pod drogą Ig=0. Promienie łuków kinety nie mogą być mniejsze jak 2D (D-średnica kanału). z o. Zasypanie wykopu powyŜej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym i zagęścić. W terenach nieutwardzonych właz powinien być wyniesiony ponad teren ok. Trasę kanalizacji wytyczyć w oparciu o współrzędne geodezyjne Przewody układać na podsypce o grubości 15cm z gruntu niespoistego. w miejscu ułoŜenia rur uformowanego na opasanie rury do 90°. warstwę tę naleŜy zagęścić przez ubijanie. Kanalizację naleŜy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją montaŜową. Bydgoskiej w Szczecinie” NaleŜy stosować rury PVC produkcji Wavin oraz kształtki kanalizacyjne PVC produkowane przez Magnaplast oraz Wavin. o nasiąkliwości max 4%. Najpierw wykonać warstwę ochronną z gruntu niespoistego. Zwieńczenia studni naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124. Stosować studnie i przykrycia produkcji BS Spółka z o.95÷1 dla głębokości 4 . Szczawiowej. Przejścia przewodów kanalizacyjnych z PVC przez ścianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykonać przy uŜyciu tulei ochronnych (przejść szczelnych). głębokość osadzenia włazu w korpusie min. Studzienki naleŜy montować w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Materiał zasypki nie powinien zawierać cząstek większych niŜ 20mm. Nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu budowy. Ig=0.97÷1.o. Stosować przykrycia studni za pomocą Ŝelbetowych płyt pokrywowych z otworem włazowym i pierścieniem dystansowym lub za pomocą zwęŜek z otworem włazowym i pierścieniem dystansowym . materiał nie moŜe być zmroŜony i nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Stargard Szczeciński. Średnica pokrywy włazu 680 mm.. Stosować studnie kanalizacyjne zgodne z normą PN-B-10729. lub innego producenta.0 dla głębokości ułoŜenia przewodu do 1. nie zawierającego ostrych przedmiotów i ziaren stałych większych jak 20mm o wysokości 30cm ponad wierzch przewodu. 8 Wykonanie.95. Zasypywanie przewodu wykonać dwuetapowo. Stosować elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejściami dla rur kanalizacyjnych.

Roboty wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736.3/1 naleŜy wykonać w rurze ochronnej (dla rury PVC 0.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 8. 20cm ŜuŜla paleniskowego i do poziomu terenu grunt rodzimy. 8. W przypadku wypłycenia rurociągów kanalizacji sanitarnej poniŜej głębokości przemarzania (tzn. Wodę z odwodnienia igłofiltrami i ze studzienek z dna wykopu naleŜy odprowadzać pompą odpowiedniej wydajności tymczasowymi rurociągami tłocznymi do odbiorników (istniejące rowy melioracyjne ). • 8.2 Odtworzenie dróg Przejście pod drogą dojazdową na teren działki 3/1 wykonać bezwykopowo (Warunek. gdy przykrycie jest mniejsze od 0. 8.PN-EN 1610 i PN-EN 1671 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9). Bydgoskiej w Szczecinie” ułoŜenia przewodu poniŜej 1. 15.0mx2.8 m) naleŜy wykonać izolację termiczną tych fragmentów. Wykop o ścianach 5 .5m). postawiony przez uŜytkownika dz. a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnień.1 Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo opisane w dokumentacji geotechnicznej. z wybrukowaniem terenu wokół nowo wbudowanej infrastruktury: -wokół studni rewizyjnych wybrukować na powierzchni 2.2 Opis projektowanego odwodnienia Przy odwodnieniu bezpośrednio z wykopu zaprojektowano drenaŜ PVC φ 100 mm układany wzdłuŜ wykopu w obsypce połączonej z podsypką .PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Analiza warunków lokalnych wykazała. 3/1.80m usytuowanych w dnie wykopu co 30m.3. W niniejszym opracowaniu naniesiono na profilach podłuŜnych wodociągu i kanałów profile geotechniczne przeniesione odpowiednio z dokumentacji geotechnicznej. Rury przewodowe prowadzić w rurach ochronnych z zastosowaniem płóz dystansowych i uszczelnić z obu stron. Przejścia rurociągu pod drogą dojazdową na teren dz.31 m o długości ok. Woda gruntowa układa się zgodnie z morfologią terenu. ze skarpami o nachyleniu 1:0. z jego spadkiem do typowych studzienek zbiorczych φ 0.4 Zabezpieczenie wykopów otwartych W drogach utwardzonych oraz obok istniejących budynków stosować wykopy wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych. Jak wynika z analizy w poziomie posadowienia wodociągu i kanałów występują w większości piaski średnie.0m 8.20 m prowadzić w rurze ochronnej PE 0. ze względu na ciągłość pracy przedsiębiorstwa).2m w poboczu Ig=0. PN-B-06050. Ŝe konieczne będzie zastosowanie odwodnienia instalacją igłofiltrów i odwodnienie powierzchniowe. Dla boczy gruntowych naleŜy odtworzyć nawierzchnię gruntową do stanu pierwotnego z zasypaniem wierzchniej warstwy drogi tłuczniem na szerokości wykopu. umocnione. W związku z powyŜszym niezbędne będzie czasowe obniŜenie poziomu wód gruntowych wzdłuŜ wykonywanych kanałów. Roboty ziemne.95 zgodnie z normą PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Umocnienie ścian pionowych przy wykonywaniu wykopów dla kolektora ściekowego na odcinku pomiędzy studniami wykonać za pomocą szalunków płytowych z rozporami. Izolację wykonać z warstw: 10cm piasku. Wymagania i badania.60 dla gruntu kat III.3.

Nr 63. U. które zapobiegają powstawaniu odpadów albo teŜ utrzymują ich ilość na najniŜszym moŜliwym poziomie zmniejszając uciąŜliwość dla ludzi lub środowiska. U. U. W przypadku pozostałych studni umocnienie będzie obejmowało wyłącznie studnię rewizyjną (szalunek naleŜy umieścić między wykonywaną studnia a istniejącym uzbrojeniem. Nr 7.5. wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 4. 1. 112. Bydgoskiej w Szczecinie” pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych naleŜy zabezpieczyć szalunkami j. 6 . Wytwarzający odpady – Wykonawca robót . Przy wykonywaniu studni w zbliŜeniu do istniejącego uzbrojenia wykop wraz z umocnieniem obejmował będzie równieŜ to uzbrojenie . 639 z 2001 r. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Prawo ochrony środowiska Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska. Nr 22. c) unieszkodliwianie w inny sposób niŜ składowanie i składowanie odpadów w przypadku. U. Dz. poz. poz. 7. Nr 145. poz. U. Nr 63. gdy nie ma takich technologicznych i/lub ekonomicznych moŜliwości ich zagospodarowania. gdy jest to technologicznie i ekonomicznie uzasadnione. 78 z 2003 Dz. poz. Dz. wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania. 627 z 2001r Dz. poz. Ustawa o odpadach Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad usuwania.5 Gospodarka odpadami. Dz.5. 8. Nr 62. 2. Dz. 638 z 2001 r. Nr 100.w. U. 251 z 2001r. w przypadku trudnych warunków gruntowych zastosować szalunek płytowy zamknięty lub wbijane. poz. Dz. 8.2 Informacja o sposobach zapobiegania powstających odpadów lub ograniczaniu ich ilości. 9. 6.1 Obowiązujące uregulowania prawne w sprawie gospodarki odpadami. 1085 z 2001r. Dz. stalowe ścianki szczelne. technologii produkcji i usług lub wykorzystania takich surowców i materiałów.628 z 2001 r Dz.ma obowiązek wynikający z ustawy o odpadach do stosowania zasad ich minimalizacji poprzez: a) wprowadzanie nowych metod. poz.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. poz. 8. 1206 z 2001 r. 8. U. poz. ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 3. U.. Nr 62. b) minimalizowanie ilości powstających odpadów poprzez ich wykorzystanie jako surowce wtórne w przypadku. 942 z 1998r. 5. U.

9 Ochrona przed hałasem.p 1. Sposób zagospodarowania 6. Bydgoskiej w Szczecinie” 8. ilości oraz sposób zagospodarowania odpadów powstających na terenie budowy. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz. z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty. Tereny zabudowy 55 50 50 40 mieszkaniowej 7 .U. Dopuszczalny poziom hałasu wyraŜony równowaŜnym poziomem dźwięku A w dB Lp Pozostałe obiekty i grupy Drogi lub linie kolejowe źródeł hałasu Pora nocyPora dniaPora nocyPora dnia – przedział przedział przedział czasu przedział czasu czasu czasu odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia równy 16 równy 1 równy 8 równy 8 godzin najmniej godzin godzin korzystnej najmniej korzystnym godzinie nocy godzinom dnia 50 45 45 40 1 a. Tereny szpitali poza miastem 2 a. Teren 17 02 Odpady z drewna i tworzyw budowy sztucznych 1m3 (opakowania materiałów budowlanych) UWAGA: Wykonawca ma obowiązek na 30 dni przed rozpoczęciem budowy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.4+6. 2. Miejsce Przewidywan powstawania a ilość odpadu odpadów 4. 5. 1841) powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu. Nr 178. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. Obszary A ochrony uzdrowiskowej b.8 m3 30m3 wywóz na składowisko odpadów wywóz na składowisko odpadów lub w miejsce wskazane przez Inwestora wywóz na składowisko odpadów 3.5. lądowania i przeloty statków powietrznych przedstawia poniŜsza tabela. poz. 17 01 Odpady betonu oraz gruz 01 betonowy z rozbiórki starej sieci i studzienek 17 05 Ziemia z wykopu 05 (wymiana gruntu) Teren budowy Teren budowy 2. L. Nazwa odpadu 3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.3Rodzaje. Kod 2.

handlowych i usługowych 60 50 55 45 65 55 55 45 W trakcie budowy przedsięwzięcia wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne powodowane pracą maszyn i pojazdów transportowych. ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. W związku z powyŜszym moŜna przyjąć.realizację przedsięwzięcia w porze dziennej. Będzie to jednak. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyŜej 100 tys. Tereny domów opieki d. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b.Tereny rekreacyjnowypoczynkowe poza miastem d. Bydgoskiej w Szczecinie” 3 4 jednorodzinnej b. . Tereny mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi c . Ŝe hałas ten nie będzie uciąŜliwy dla środowiska ze względu na: .jego okresowe oddziaływanie. 8 . mieszkańców. Likwidacja niekontrolowanego wypływu ścieków do gruntu w wyniku nieszczelności istniejącej niedroŜnej i zasyfonowanej sieci kanalizacyjnej. Inwestycja przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŜy c. 10 Wpływ inwestycji na środowisko. a przestrzenny zasięg oddziaływania hałasu emitowanego przez pracujące maszyny i pojazdy dostawcze nie powinien być uciąŜliwy dla środowiska. Tereny szpitali w miastach a. stosunkowo krótki okres czasu. . Tereny zabudowy zagrodowej a.lokalny zasięg.

GK-7632/I/135-1/07 Zał.Uzgodnienie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. Zał.) naleŜy bezwzględnie przerwać prace odwodnieniowe.Warunki techniczne przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych nr TT-67/024857/07. Bydgoskiej w Szczecinie” 11 Uwagi dla wykonawcy. 6.. 9 .Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.Uzgodnienia-działki Miejskie. 4. Przy odkrywaniu czynnych instalacji. wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.Uzgodnienie z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Odtworzenie nawierzchni ulic wykonać zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu projektu przez ZDiTM w Szczecinie. 50m). 10. niŜ podani w opracowaniu.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 299/2004 z dn. w Szczecinie. 5. nr 4. Prace odwodnieniowe naleŜy prowadzić jak najkrócej.o. Zał. potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do odwodnienia naleŜy dokonać inwentaryzacji fotograficznej obiektów w strefie leja depresji (promień ok. W trakcie prowadzenia prac odwodnieniowych naleŜy systematycznie sprawdzać stan techniczny wyŜej wymienionych obiektów. nr 7. 9. 8. Wszystkie stosowane materiały do budowy sieci kanalizacyjnej muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz “znak budowlany” wraz z deklaracją zgodności.Protokół ZUDP nr 1268/2007 Zał.o w Szczecinie. 5 października 2004r. z o. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem przypadek naleŜy zgłosić Projektantowi celem uzgodnienia optymalnego rozwiązania. Zał. nr 3. Rzeczywisty czas pracy urządzeń pompowych naleŜy rozliczać zgodnie z dziennikiem pracy sprzętu. Zał.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 7. nr 6. nr 9.Karta rejestracyjna wtórnika. nr 8.II. nr 12. Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych. nr 2. Zał. kaŜdorazowo wezwać przedstawiciela uŜytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego. Zał. zwracając uwagę na dobrą organizację robót.Uzgodnienie projektu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania wszystkich zapisów odnośnie warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji. nr 5. nr 1. 12 Wykaz załączników.UpowaŜnienie od Inwestora. Zał. Odwodnienie wykopów naleŜy przeprowadzać moŜliwie przy niskim poziomie wód gruntowych. 2. W przypadku zauwaŜenia niekorzystnych zmian ( typu zarysowania. 1. 3. Bezwzględnie stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów oraz warunków zawartych w certyfikatach materiałów.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGKiOŚ. pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem. Zał. Zobowiązuje się Wykonawcę robót do wcześniejszego potwierdzenia u właściciela terenu czasu i miejsca wejścia z robotami. z o. nr 11. spękania elewacji itp.. 11. Zał. Zrzut pompowanych wód z wykopów do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zapisem w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Współrzędne X-Y. Lilia Flejszman mgr inŜ. Marcin Kmita mgr inŜ. Marta Drozdek mgr inŜ. nr 14.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zał. Opracowali: mgr inŜ. Janusz Jackowski 10 . nr 13.Informacja do planu BIOZ. Bydgoskiej w Szczecinie” Zał.