You are on page 1of 6

MODEL ORIENTATIV

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL________________________

H O T Ă R Â R E A nr. _____

din_________20...

Privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din ________________

Având în vedere referatul şi proiectul de hotărâre din partea primarului, referitor la


înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din _________________________.
Văzând Criteriul de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Administraţiei si Internelor prin
Ordinul nr. 718/30.06.2005, modificat şi completat cu Ordinul nr.195/20.04.2007.
In baza art. 13 lit. d, art.31 alin.3, a art.32 precum şi a art.33 din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor
In baza art. 10 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civila modificată şi
completată cu Legea Nr. 212 din 24 mai 2006
Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
completările şi modificările ulterioare, Consiliul Local al ______________________

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se înfiinţează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Categoria a__-a din
_____________________________ cu organigrama şi numărul de personal cuprins în Anexa
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă Categoria a __-a prevăzut în Anexa 2, din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
__________________________

PREŞENDINTELE ŞEDINŢEI CONTRA SEMNEAZA


SECRETAR

MODEL ORIENTATIV
MODEL ORIENTATIV

CONSILIUL LOCAL AL Anexa nr.1


______________________ la hotărârea Consiliului Local
Nr._______din _____________

O RGANIG RAMA
Cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din ______________________

In baza art. 5 lit. a si b, art. 7 si 12 din Criteriile de Performanţă privind


structura organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de
Urgenţă, emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Ordinul 718/2005
modificat şi completat cu Ordinul nr.195/20.04.2007, se constituie Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria I, având următoarea
componenţă :
A) PERSONAL ANGAJAT
I. ŞEF SERVICIU – CADRU TEHNIC PSI
__________________________________
B) PERSONAL VOLUNTAR
I. Compartiment pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă
a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din
subordinea Consiliului Local
__________________________________
b) pentru gospodăriile cetăţeneşti (câte 1 specialist la fiecare 200
gospodării cetăţeneşti )
1. Centru de comuna
_______________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. Satul _____________________________
__________________________________
__________________________________
3. Satul ______________________________
__________________________________
__________________________________
4. Satul______________________________
__________________________________
__________________________________
5. Satul______________________________
__________________________________
__________________________________

MODEL ORIENTATIV
MODEL ORIENTATIV

II. Echipe specializate pe tipuri de riscuri*

1. Echipa specializată pentru stingerea incendiilor (motopompă)


Servant pompier 1 ____________________________
Servant pompier _ ____________________________
Servant pompier _ ____________________________
Servant pompier _ ____________________________
Servant schimbător ___________________________

2. Echipa de înştiinţare-alarmare
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________

3. Echipa de cercetare – căutare


- _________________
- _________________
- _________________
- _________________

4. Echipa de deblocare – salvare


- _________________
- _________________
- _________________
- _________________

5. Echipa de evacuare
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________

6. Echipa de suport logistic


- _________________
- _________________
- _________________
- _________________
7. Echipa de suport logistic
- _________________
- _________________
- _________________

MODEL ORIENTATIV
MODEL ORIENTATIV

- _________________

TOTAL PERSONAL ANGAJAT : __


TOTAL PERSONAL VOLUNTAR : __

Notă: Echipele specializate se constituie potrivit încadrării unităţilor administrativ –


teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei
civile, în funcţie de tipurile de risc specifice, conform H.G. nr.642/29.06.2005, iar dotarea
acestora se va realiza pe baza normelor emise potrivit art.65 alin.2 din Legea 481/2004.

CONSILIUL LOCAL AL Anexa nr.1


_______________________ la hotărârea Consiliului Local
Nr._______din ______________

O RGANIG RAMA
Cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenta din _____________________________

In baza art. 5 lit. a si b, art. 7 si 12 din Criteriile de Performanţă privind


structura organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de
Urgenţă, emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Ordinul 718/2005
modificat şi completat cu Ordinul nr.195/20.04.2007, se constituie Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria I, având următoarea
componenţă :

A) PERSONAL ANGAJAT
I. ŞEF SERVICIU – CADRU TEHNIC PSI
__________________________________
B) PERSONAL VOLUNTAR
I. Compartiment pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă

a) pentru instituţiile publice si operatorii economici din Subordonarea


Consiliului Local
- _________________

MODEL ORIENTATIV
MODEL ORIENTATIV

b) pentru locuinţele individuale sau gospodarii cetăţeneşti ( cate 1


specialist la fiecare 1000 locuinţe individuale )
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________

II. Echipe specializate pe tipuri de riscuri*

1. Echipa de înştiinţare-alarmare
- _________________
- _________________
2. Echipa de cercetare – căutare
- _________________
- _________________
- _________________
3. Echipa de deblocare – salvare
- _________________
- _________________
- _________________
4. Echipa de evacuare
- _________________
- _________________
- _________________
5. Echipa de suport logistic
- _________________
- _________________
- _________________

III. GRUPA DE INTERVENTIE


- _________________ (mecanic motopompist)
- _________________
- _________________
- _________________
- _________________

MODEL ORIENTATIV
MODEL ORIENTATIV

TOTAL PERSONAL ANGAJAT : __


TOTAL PERSONAL VOLUNTAR : __

Notă: Echipele specializate se constituie potrivit încadrării unităţilor administrativ –


teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei
civile, în funcţie de tipurile de risc specifice, conform H.G. nr.642/29.06.2005, iar dotarea
acestora se va realiza pe baza normelor emise potrivit art.65 alin.2 din Legea 481/2004.

MODEL ORIENTATIV