You are on page 1of 4

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΝΟ
Ἡ μείωση τῶν σημείων πώλησης, ἐφημερίδων καί περιοδι-
κῶν, ἀνά τήν Ἑλλάδα, σέ ποσοστό πάνω ἀπό 50%, (ἀπό 13.500
σχεδόν σημεῖα, ἔχουν ἀπομείνει σήμερα 6.200) προκάλεσε μεί-
ωση καί στίς πωλήσεις τῆς ἐφημερίδας. Προκειμένου νά ἀντι-
μετωπιστεῖ πλέον ἡ ὅλη οἰκονομική κατάσταση καί νά συνεχι-
στεῖ ἡ ἀπρόσκοπτη ἔκδοση τοῦ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, οἱ
ἐκδόσεις ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ, διαθέτουν βιβλία, μέ μόλις 1 εὐρῶ,
μέχρι ἐξαντλήσεως τῶν ἀποθεμάτων.
Ἐλάχιστη παραγγελία 10 βιβλία. (+ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 5 εὐρῶ)

Τηλ. Παραγγελι΅ν
210-9212574, 210-9212315, 210-9212570 καί 6977428281
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Page 4Ἔργα τοῦ ἰδίου: ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


ArseniosSxeseisEXO.qxd:Layout 1 4/1/15 11:22 AM Page 2
ArseniosSxeseisEXOb.qxd:Layout 1 4/24/15 11:24 AM

ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


ΤΟ

ΤΟ
ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο
ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σ
Α

B
Ἡ ἐποχή πού διανύουμε εὐνοεῖ καί ὑποστηρίζει


ΟΣχ
Πλ ηγ ωμ έ νε ς
τήν προσκόλληση στά ἐξωτερικά καί πρόσκαιρα
ὑλικά ἀγαθά· ἔτσι, ἔρχονται παιδιά στόν κόσμο δίχως ἄνθρωπος κατασκευάστηκε σύμφωνα μέ τή λο-

Πλ ηγ ωμ έ νε ς
τήν πνευματική προετοιμασία τῶν γονέων, ἤδη φορ-
τωμένα μέ τίς δικές τους πνευματικές ἀνισορροπίες
καί ἀδυναμίες. Ἐπιπλέον, τά λαθεμένα πρότυπα πού
έ σε ις
γική τοῦ Εὐαγγελίου ἀλλά καί τῆς φύσεως πού
μᾶς περιβάλλει, γιά νά ἐκτονώνει τήν ἐνέργειά
του, δηλαδή τήν ἀγάπη του πρός πᾶσα κατεύθυνση. Αὐτή
εἶναι ἡ ὑψηλή προοπτική του, ἡ ὁποία λειτουργεῖται
Ὁ π. Ἀρσένιος Κωτσόπουλος
Ἀθήνα τό 1969. Ἀποφοίτησε ἀπ
Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθη

Σχ έ σε ις
μεταπτυχιακή ἐξειδίκευση στή
ἐπικρατοῦν καί προβάλλονται γύρω μας, ἡ εὐημερία μέσα ἀπό τούς διάφορους ρόλους πού κάθε ἄνθρωπος μάτων καί Συμβολικῆς. Τό 1997
ὑποδύεται σέ αὐτόν τόν κόσμο. Ἄν ἀγνοήσει αὐτήν τή στήν Ἱ. Μ. Πετράκη καί τό 19
τοῦ οἰκογενειακοῦ θερμοκηπίου, ἀλλά καί ἡ ἀπομά- σπουδαία προοπτική, τότε ὅλοι οἱ ρόλοι θεοποιοῦνται, τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Ἀπό
κρυνση ἀπό τίς ἑστίες τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότη- γίνονται ἐμμονές καί μέ αὐτούς ἀποκτᾶς μανιώδη σχέση. 2002 διετέλεσε συνεργάτης στ
τητας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀ
τας (ἐνορία-μοναστήρια-ἁγιασμένοι τόποι) ἀφήνουν Οἱ ἔμμονες ἰδέες γιά κατάκτηση συγκεκριμένων ρόλων λοντας οὐσιαστικά στή δημιου
Π λ ηγ ω µ έ ν ε ς Σ χ έ σ ε ι ς

εἶναι τό μεγαλύτερο μαρτύριο τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου,


τά παιδιά ἀνοχύρωτα καί ἐκτεθειμένα ὅταν βγαίνουν καί κατασκηνωτικῶν προγραμ
Πληγ ωμένε ς Σχέ σε ις

πού τόν ὁδηγεῖ σέ ποικίλες ψυχοπάθειες. Ὅμως στό ἀν-

Ἔνθε ε ς
διά ἀπό ὅλες τίς ὀρθόδοξες χῶ
στή ζωή· πελαγώνουν, δέν ἀντέχουν τήν παραμικρή θρώπινο σῶμα τά πράγματα λειτουργοῦν τελείως ἀντί- Ἀμέσως μετά τή χειροτονία το
θετα. Κάθε μέλος τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ἔχει ἕναν στόν Ἱ. Ν. Προφήτη Ἠλία Πα
δυσκολία καί ὁδηγοῦνται σέ καταστροφικές λύσεις, πτυξε πολυσχιδή δράση σέ διά
συγκεκριμένο ρόλο, ὁ ὁποῖος δεν αὐτονομεῖται ἀλλά συ-
ὅπως στά ναρκωτικά, στήν κατάθλιψη, στίς αὐτοκτο- ντελεῖ στην ἐπίτευξη τῆς μίας και μοναδικῆς προοπτικῆς,
Σήμερα διατελεῖ πρόεδρος τοῦ

Συνθ έσε ι ς
λοπτώχου Ταμείου, τῆς Στέγη
νίες, στή βία, στήν ἀναρχία καί σέ διάφορες ἄλλες πού εἶναι να διατηρεῖται ἡ ἁρμονική λειτουργία καί ἡ Αἱμοδοσίας, τῆς Ἐνοριακῆς Ν
ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. ζωή στό σῶμα. Ἄν κάθε μέλος τοῦ σώματος ἔχει τή δι- καί εἶναι ὁ ἐμπνευστής καί σ
κή του διαφορετική προοπτική, τότε μιλᾶμε για σῶμα κίλων ἐκπαιδευτικῶν προγραμ
Τό ἐνδιαφέρον τῶν γονιῶν ἑστιάζεται στήν οἰκο- ἔκτρωμα, πού ὄχι μόνο δέν θά λειτουργεῖ ἁρμονικά ἀλλά ληλα, ὡς πνευματικός ἀφουγκρ
ρινά τούς προβληματισμούς κα
νομική καί κοινωνική καταξίωση τῶν παιδιῶν καί
ApotonOmiroEXO:Layout
1 21/6/2016
9:07 ðì
καρκινικά καί θά ὁδηγήσει τό σῶμα γρήγορα σέ θάνατο. τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Ἀπό
Ὁ προσανατολισμός τοῦ ἐνδιαφέροντός μας στή μία καί
Page 4

ἐλάχιστα στήν πνευματική τους καλλιέργεια. Ὁ λόγος


Ἔνθε ε ς
Ἔργα τοῦ ἰδίου:
Ὡς Ἕλληνες εἴμαστε
σουλα ὁλικά. Ὁ
ἀπόγονοι τοῦ
Ὁμήρου, ἀλλά
διαπροσωπικῆς σχέσης ὑπῆρξ
μόνο προοπτική, πού εἶναι ἡ ἐκτόνωση τῆς ἀγάπης, μᾶς
Ὀδυσσέας ξεπερνᾶ χάσαμε τόν μπού-

γράμματα:
ξιδιοῦ του, διότι τίς πειρασμικές
ξέρει ἀπό ποῦ περιπέτειες τοῦ
τό ταξίδι ὡς ταξίδι, ξεκίνησε καί ποῦ τα-
δέν τό ἀπολυτοποιεῖ πηγαίνει. Ἔτσι
ματικότητα, δέν βιώνει

τοῦ Χριστοῦ, «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρω-


τό θεοποιεῖ οὔτε βλέποντάς το ὡς
τό δαιμονοποιεῖ. τή μόνη πραγ-
τευσης προηγεῖται
ἡ γοητεία, καί Πάντα τῆς ἀπογοή-
Ὀδυσσέας δέν ἀπομυθοποιεῖ

Ἔνθεοι Περίπατοι στήν Ὁμή


πέφτει κανείς ὅ,τι μυθοποιεῖ.
σειρῆνες, κυκλώπειες σέ αὐτήν τήν παγίδα. Ξεφεύγει

ἀπαλλάσσει ἀπό τά κόμπλεξ καί τίς ἐμμονές γιά ἀπο-δυνάμεις, ἀδιέξοδα ἀπό μαγεῖες,
καθώς ὅλοι αὐτοί καί τίς ἡδονές
οἱ πειρασμικοί τῆς Καλυψῶς,
γιά τήν πρώτη ἐγκλωβισμοί τοῦ
του μεγάλη ἀγάπη φουντώνουν τόν
λυτρωτικά στή καί πόθο
ζωή του, καθιστώντας μέ αὐτόν τόν τρόπο λειτουργοῦν

Πληγωμένες Σχέσεις - Ἔνθ


του. Καί ξέρει τον πιό ὁρμητικό
ὁ Ὀδυσσέας. πρός τό σκοπό

πος», ἔρχεται νά ἀφυπνίσει συνειδήσεις.


Ἰθάκη του, ἀλλά Δέν ἀναζητᾶ
ἕναν ἀπρόσωπο

φυγή ἤ κατάκτηση ἀντίστοιχα συγκεκριμένων ρόλων καί


ἕνα ἀγαπημένο τόπο, τήν
πρός τήν ὁποία του πρόσωπο
μέ ἀγαπητική στήν Ἰθάκη, τήν
μνήμη πορεύεται. Πηνελόπη,
Ἄραγε, ἄν ἐμεῖς
θυμόμασταν ἀπό
καί ποῦ πηγαίνουμε, ποῦ ξεκινήσαμε

Ἐκπλήξεις Χάριτος, Ἀπό τό


ὡς Ἕλληνες καί
στιανοί, δέν θά ὡς χρι- Ὁ π. Ἀρσένιος
ἦταν πιό ἀνάλαφρο Κωτσόπουλος γεννήθηκε
μας σέ αὐτόν τό ταξίδι Ἀθήνα τό 1969.
Ἀποφοίτησε στήν
τόν κόσμο; Ἄν

μᾶς βοηθᾶ νά ζήσουμε ἁρμονικά μέσα στό πανανθρώπι-


ξέραμε πώς ἡ Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου ἀπό τή Θεολογική
πηγή μας εἶναι μεταπτυχιακή ἐξειδίκευση Ἀθηνῶν τό 1991, μέ
ὁ Χριστός ἐν τῶ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»


Συνθ έσε ι ς
Παραδείσω

Οἱ χαρισματικές φωνές τῶν σύγχρονων γερόντων


καί πώς πάλι μάτων καί Συμβολικῆς. στήν Ἱστορία Δογ-
σέ Αὐτόν ἐπιστρέφουμε, Τό 1997 ἐκάρη μοναχός
στήν Ἱ. Μ. Πετράκη

Πόθος Θεοῦ, Ἀπό τόν Ὅμηρο


τήν πρώτη μας ὡς καί
μεγάλη ἀγάπη, ξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου. τό 1998 εἰσῆλθε στίς τά-
αἰσιόδοξο καί πόσο πιό διετέλεσε συνεργάτηςἈπό τό 1998 ἕως τό 2002
δυναμικό θά ἦταν
πετειῶδες ταξίδι τό περι- τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς στό Γραφεῖο Νεότητας
μας στή γήινη οὐσιαστικά στή Ἀθηνῶν, συμβάλλοντας
τικότητα... Τότε πραγμα- δημιουργία συνεδρίων

νο σῶμα αὐτοῦ τοῦ κόσμου.


οἱ πειρασμοί ὄχι τασκηνωτικῶν προγραμμάτων καί κα-
φανέρωναν τήν μόνο θά ὅλες τίς ὀρθόδοξες μέ παιδιά ἀπό
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

ποιότητα

φύριο καί, τέλος, Ὁ ἠθικός νόμ


χῶρες τοῦ κόσμου.
ἀλλά θά τή φούντωναν τῆς ἀγάπης μας, μετά τή χειροτονία
του, ὡς ἐφημέριος
Ἀμέσως
ἔτσι λυτρωτικοί, γιά νά ἀποβοῦν Προφήτη Ἠλία στόν
Παγκρατίου, ανέπτυξε Ἱ. Ν.
ὅπως τότε στόν σχιδή δράση σέ πολυ-

προτείνουν σωτήριες λύσεις στό πνευματικό ἀδιέξοδο


διάφορους τομεῖς.
πού οἱ πειρασμικές Ὀδυσσέα τελεῖ πρόεδρος τοῦ Σήμερα
δυνάμεις τοῦ αὔξα- Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου δια-
μείου, τῆς Στέγης Τα-
ναν τό νόστο γιά Γερόντων, τῆς Αἱμοδοσίας,
τήν Ἰθάκη του. τῆς Ἐνοριακῆς
Νεανικῆς Ἑστίας
ἐμπνευστής καί καί

Τό 2008 ἐξελέγη πρόεδρος τῆς


συντονιστής ποικίλων εἶναι ὁ
δευτικῶν προγραμμάτων. ἐκπαι-
ματικός ἀφουγκράζεται Παράλληλα, ὡς πνευ-
βληματισμούς καί καθημερινά τούς
προ-
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

τίς
ἀνθρώπου. Ἀπόρροια ἀνησυχίες τοῦ σύγχρονου
σχέσης ὑπῆρξαν αὐτῆς τῆς διαπροσωπικῆς
καί τά συγγράμματα:

ἀδελφότητας «Ἅγιος Ἰωάννης


Ἔνθεοι Περίπατοι

τῆς ἐποχῆς μας καί ἐνισχύουν τίς οἰκογένειες πού ἐν


στήν
Πληγωμένες Σχέσεις Ὁμήρου Ὀδύσσεια,
Ἐκπλήξεις Χάριτος, - Ἔνθεες Συνθέσεις,
Πόθος Θεοῦ καί, Ἀπό τό χάος στό
τέλος, Ἀπό τόν φῶς,
Ἅγιο Πορφύριο. Ὅμηρο στόν
Τό 2008 ἐξελέγη
πρόεδρος τῆς ἱεραποστολικῆς

– Τό Σπίτι τῆς Στοργῆς – Φουν


ἀδελφότητας «Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
Τό Σπίτι τῆς Στοργῆς –
στήν Ἄνω Γλυφάδα, – Φουντούλειον Ἵδρυμα»
ὅπου μαζί μέ ἄλλους
κτούς πατέρες καί ἐκλε-
ἀδελφούς ὁραματίζονται
ἀναστήσουν ἔργα

μέσῳ θλίψεων καί πειρασμῶν πορεύονται στό σή-


ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης, νά
προσφορᾶς στή ἔργα
νέα γενιά πού ζεῖ
χωρίς ὑγιή πρότυπα, στή χαοτική,

μα» στήν Ἄνω Γλυφάδα, ὅπου


ἐποχή μας.

ἐκλεκτούς πατέρες καί ἀδελφ


μερα. Μία τέτοια φωνή ἦταν καί τοῦ π. Πορφύριου. νται νά ἀναστήσουν ἔργα ἀγάπ
978-618-5148-31-7 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ γύης, ἔργα προσφορᾶς στή νέ
ΑΘΗΝΑ 2017 στή χαοτική, χωρίς ὑγιή πρότυπ

ISBN: 978-618-5148-03-4 ISBN: 978-618-5148-03-4


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
OPOSstulosEXO:Layout ΑΓΑΘΟΣ
4 12/22/15 1:21 PMΛΟΓΟΣ
Page 2
ΑΘΗΝΑ 2015 ΑΘΗΝΑ 2015

Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Ἀ . Μα κ ρ ῆς
Δ ι ο ν ύ σ ι ος Ἀ . Μ α κ ρ ῆς
Δηµήτρης Νατσιός
Δηµήτριος Νατσιός

ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ὑπέρµα-


«βγήκαµε
γιάννης), καλός Θεός φροντίζει σέ καθημερινή βάση
νά προσκαλεῖ τόν ἄνθρωπο στόν Παράδει-
κή ἐπανά-
σο μέ ἐξαίσιους καί θαυμαστούς, κάθε φορά, τρό-
πους. Ὡστόσο, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι κωφεύουν
ηκωθοῦνε καί δέν ἀφουγκράζονται τόν Οὐρανό, μ’ ἀποτέ-
ρηση κ’ ἡ λεσμα νά μήν γνωρίζουν, ὄχι μόνο τό μεγαλεῖο
Ἀπό τήν ἀθεΐα στόν Χριστό

ὅτι ὁ τύ- τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί νά ἀγνοοῦν, ἐπιπλέον, τό για-


Ὁ Χριστιανός κι ἡ Μουσουλμάνα

ντάς τους
«Παιδείας ἐπΑΝΑΣΤΑΣΗ»

τί ζοῦν στόν κόσμο τοῦτο.


τους καί
ντανε τήν Ὑπάρχουν, ὅμως, κι ὁρισμένοι, πού εἶχαν ἀνοι-
πίστη καί κτά τά αὐτιά τους καί κατάφεραν τελικά νά
όντογλου, ἀφουγκραστοῦν τόν Θεό καί νά ἀλλάξουν ριζικά
1989, σελ. τή ζωή τους. Οἱ αὐτοτελεῖς ἱστορίες τους, πού πα-
ρουσιάζονται στό πόνημα τοῦτο, βα-
χωρίσει
ᾶνε ὁ κό- σίζονται σέ ἀληθινά, πρόσφατα ἐπί
ηγός Μα- τό πλεῖστον, περιστατικά, πού μοῦ
διηγήθηκαν ἄνθρωποι, θά ἔλεγα,
ίγνιο τῶν τῆς διπλανῆς πόρτας!
τά φτερά
ης Κόντο-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

θ ά ε ἴ µ ε-
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ISBN: 978-618-5148-12-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ


ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

5148-37-9
ΝΑΤΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΘΗΝΑ 2018 ΑΘΗΝΑ 2015

ISBN: 978-618-5148-22-5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ


ISBN: 978-618-5148-26-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ 2016
ΑΘΗΝΑ 2017
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

eisigiseisEXO:Layout 4 31/5/2016 1:05 ìì Page 4

«Ἁγία καί Μεγάλη


Μεγάλη προετοιμασία χωρίς προσδοκίες

«Ἁγία καί Μεγάλη


ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ (1654/5-1729)

Σύνοδος»
Μεγάλη προετοιμασία χωρίς προσδοκίες

Μεγάλη προετοιμασία χωρίς προσδοκίες Σύνοδος»


Μεγάλη προετοιμασία χωρίς προσδοκίες

έπουμε
γνήσια
φασίσει
«Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος»

ικά καί μέλλουσα νά συνέλθει Σύνοδος, ἄν δέν καταδικάσει ἀπερί-


ύτερον
Γέρον-
Ἡ φραστα τόν Οἰκουμενισμό καί ἄν δεχτεῖ τά Κείμενα,πού συ-
νιστοῦν τήν θεματολογία της ὡς ἔχουν, ἤ ἄν προβεῖ σέ τροποποι-
ήσεις, πού δέν ἀφαιροῦν τό ἐκκοσμικευμένο Οἰκουμενιστικό πνεῦ-
μα πού τά διαπνέει, δέν πρόκειται νά τήν ἀποδεχτεῖ τό χριστε-
«Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος»

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΑΤΕΙΝΩΝ

ῆς ἀπι-
πώμυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, πού θέλει πάντοτε νά εἶναι «ἑ-
ψει τήν
πόμενο τοῖς ἁγίοις Πατράσι». Οἱ ὅποιες ἀποφάσεις της μέ Οἰκου-
ονικῶς, μενιστικό πνεῦμα, θά παραμείνουν κενό γράμμα γιά τόν πιστό
ι νά γί- λαό, τόν φύλακα τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, κατά τήν Συνοδική
εοῦ, θά Ἀπόφαση τῶν Πατριαρχῶν τοῦ 1848.
ική, λη- Ἡ ἴδια ἡ μέλλουσα Σύνοδος, στήν περίπτωση αὐτή, θά παρα-
ς Δρυός μείνει στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ὡς Ψευδοσύνοδος, ὅπως ἐ-
ν Λυών κείνη τοῦ 449 στήν Ἔφεσο, ὅπως ἐκείνη τῆς Λυών καί ὅπως ἐκεί-
νη τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας.
στω καί (Οἱ εἰσηγήσεις καί τά πορίσματα τῆς Θεολογικῆς
υς». Ἀπόσπασμα
(Οἱ εἰσηγήσεις καίἀπότάτήνπορίσματα
εἰσήγηση τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη
τῆς Θεολογικῆς καί ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας τῆς 23ης Μαρτίου 2016)
οπολίτου
καί ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας τῆς 23ης Μαρτίου 2016)
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

Σεραφείμ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟΜΟΣ B’


Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.ΤΟΜΟΣ
Σεραφείμ, Πρωτοπρεσβύτερος
Α’ π. Γεώργιος Μεταλληνός ISBN: 978-618-5148-25-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου ΑΘΗΝΑ 2017


Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2016
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙΔΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης π. Παύλος Δημητρακόπουλος, κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑ
ΑΓΑΘΟΣ
Γ ΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΓΑ
ISBN: 978-618-5148-14-0 ΑΘΗΝΑ 2016
ISBN: 978-618-5148-39-3

Τηλ. Παραγγελι΅ν 210-9212574, 210-9212315


PeriPneumatonEXO_all:Layout 1 11/7/2016 11:31 ðì Page 8
PeriPneumatonEXO_B:Layout 4 2/1/16 10:26 AM Page 2
PeriPneumatonEXO_D:Layout 4 27/6/2016 12:16 ìì Page 2

ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ
ΤΩΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΤΙΠΟΤΑ, ΑΠΟΛΥΤΩΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΤΙΠΟΤΑ, ΑΠΟΛΥΤΩΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ «ΤΙΠΟΤΑ, ΑΠΟΛΥΤΩΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΝΤΟΤΙΝΑ ΣΚΕΠΑ- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΣΚΕΠΑ- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΣΚΕΠΑ-
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΣΚΕΠΑ-
ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΜΕΝΟ Ή ΚΡΥΦΟ. ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΜΕΝΟ Ή ΚΡΥΦΟ. ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΣΜΕΝΟ Ή ΚΡΥΦΟ. ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΛΥΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΦΑ- (ΚΑΙ ΘΑ) ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΦΑ- (ΚΑΙ ΘΑ) ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΦΑ-
(ΚΑΙ ΘΑ) ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΦΑ-
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟ ΝΕΡΩΘΟΥΝ», ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟ ΝΕΡΩΘΟΥΝ», ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟ
ΝΕΡΩΘΟΥΝ», ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟ
ΗΚΗ Ο ΕΝΣΑΡΚΩ- ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο ΕΝΣΑΡΚΩ- ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο ΕΝΣΑΡΚΩ-
ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο ΕΝΣΑΡΚΩ-
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΙΑ:
κεκαλυμμένον ὅ οὐκ «Οὐδέν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὅ οὐκ «Οὐδέν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὅ οὐκ «Οὐδέν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὅ οὐκ
αί κρυπτόν ὅ οὐ γνω- ἀποκαλυφθήσεται, καί κρυπτόν ὅ οὐ γνω- ἀποκαλυφθήσεται, καί κρυπτόν ὅ οὐ γνω- ἀποκαλυφθήσεται, καί κρυπτόν ὅ οὐ γνω-
10:26). σθήσεται» (ΜΑΤΘ. 10:26). σθήσεται» (ΜΑΤΘ. 10:26). σθήσεται» (ΜΑΤΘ. 10:26).
όν ὅ ἐάν μή φανερωθῇ, «Οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν ὅ ἐάν μή φανερωθῇ, «Οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν ὅ ἐάν μή φανε- «Οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν ὅ ἐάν μή φανερωθῇ,
υφον ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς οὐδέ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς ρωθῇ, οὐδέ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα οὐδέ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς

ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ


ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ


4:22). φανερόν» (ΜΑΡΚ. 4:22). ἔλθῃ εἰς φανερόν» (ΜΑΡΚ. 4:22). φανερόν» (ΜΑΡΚ. 4:22).
όν ὅ οὐ φανερόν γε- «Οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν ὅ οὐ φανερόν γε- «Οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν ὅ οὐ φανερόν γε- «Οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν ὅ οὐ φανερόν γε-
υφον ὅ οὐ γνωσθήσε- νήσεται, οὐδέ ἀπόκρυφον ὅ οὐ γνωσθήσε- νήσεται, οὐδέ ἀπόκρυφον ὅ οὐ γνωσθήσε- νήσεται, οὐδέ ἀπόκρυφον ὅ οὐ γνωσθήσε-
ἔλθῃ» (ΛΟΥΚ. 8:17). ται καί εἰς φανερόν ἔλθῃ» (ΛΟΥΚ. 8:17). ται καί εἰς φανερόν ἔλθῃ» (ΛΟΥΚ. 8:17). ται καί εἰς φανερόν ἔλθῃ» (ΛΟΥΚ. 8:17).
λυμμένον ἐστίν ὅ οὐκ «Οὐδέν δέ συγκεκαλυμμένον ἐστίν ὅ οὐκ «Οὐδέν δέ συγκεκαλυμμένον ἐστίν ὅ οὐκ «Οὐδέν δέ συγκεκαλυμμένον ἐστίν ὅ οὐκ
αί κρυπτόν ὅ οὐ γνω- ἀποκαλυφθήσεται, καί κρυπτόν ὅ οὐ γνω- ἀποκαλυφθήσεται, καί κρυπτόν ὅ οὐ γνω- ἀποκαλυφθήσεται, καί κρυπτόν ὅ οὐ γνω-
12:2). σθήσεται» (ΛΟΥΚ. 12:2). σθήσεται» (ΛΟΥΚ. 12:2). σθήσεται» (ΛΟΥΚ. 12:2).

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ
Ο»! ΑΠΛΑ, ΟΙ ΑΠΑΝ- ΕΙΝΑΙ «ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ»! ΑΠΛΑ, ΟΙ ΑΠΑΝ- ΕΙΝΑΙ «ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ»! ΑΠΛΑ, ΟΙ ΑΠΑΝ- ΕΙΝΑΙ «ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ»! ΑΠΛΑ, ΟΙ ΑΠΑΝ-
ΤΑΙ, ΑΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΕΣ ΣΤΗΝ
ΤΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΑΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗ-
ΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΑΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΑΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΙ ΑΛΛΕΣ – ΟΙ ΣΠΟΥ-
Ι ΑΛΛΕΣ – ΟΙ ΣΠΟΥ- ΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΙ ΑΛΛΕΣ – ΟΙ ΣΠΟΥ- ΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΙ ΑΛΛΕΣ – ΟΙ ΣΠΟΥ-
ΔΑΙΟΤΕΡΕΣ – ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΑΙΟΤΕΡΕΣ – ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΑΙΟΤΕΡΕΣ – ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ.
ΠΙΣΤΗ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ
Σ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ
Α ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
1 ΤΕ ΥΧΟ Σ 1 «ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ» ΟΣΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
2 Τ ΕΥΧΟ Σ 2 «ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ» ΟΣΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
«ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ» ΟΣΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
4 ΤΕΥΧΟΣ 4
Ο ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!...

ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΙΣΤΗΜΗ!... ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!... ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!...
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

ISBN: 978-618-5148-11-9
618-5148-11-9 ISBN: 978-618-5148-11-9 ISBN: 978-618-5148-11-9

Ἠλίας Δ. Καλλιώρας Ἠλίας Δ. Καλλιώρας

Ἠλίας Δ. Καλλιώρας
Ἠλίας Δ. Καλλιώρας
Η ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ


λοι οἱ σηµαντικοὶ ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι παγιδευµένοι
καὶ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν Illuminati, καθὼς καὶ οἱ µα-
θητὲς ποὺ εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ καὶ ἐξειδικευθεῖ στὰ περὶ
τῆς συνωµοτικῆς πλοκῆς, πρέπει νὰ χρησιµοποιηθοῦν ὡς πρά-
κτορες. Καὶ ὅλοι αὐτοί, νὰ τοποθετηθοῦν πίσω ἀπὸ τὰ παρασκή-

Γ΄ Παγκόσµιος Πόλεµος
νια ὅλων τῶν κυβερνήσεων ὡς εἰδικοὶ καὶ σπεσιαλίστες. Ὥστε
νὰ συµβουλεύουν τὴν ἑκάστοτε ἀνωτάτη ἡγεσία, νὰ υἱοθετοῦν
πολιτικὲς οἱ ὁποῖες, µακροπρόθεσµα, θὰ ἐξυπηρετοῦν τὰ µυστι-
κὰ σχέδια τῆς µεγάλης καὶ παγκόσµιας συνωµοσίας.

ΤΑ ΥΠΟΖΥΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ


Κάτι πού, σταδιακά, θὰ ἐπιφέρει τὴν καταστροφὴ τόσο τῶν
κυβερνήσεων ὅσο καὶ τῶν θρησκειῶν, δηλαδή, ὅλων αὐτῶν ποὺ
ἐξελέγησαν ἢ διορίστηκαν γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν.

;:


Pike γοητεύτηκε ἀπὸ τὴν ἰδέα τῆς παγκόσµιας κυβέρ-
νησης. Καί, τελικά, ὁ ἴδιος ἔγινε ὁ ἐπικεφαλῆς αὐτῆς
τῆς παγκόσµιας συνωµοσίας τοῦ ἑωσφόρου (lucifer).
Μεταξύ τοῦ 1859 καὶ τοῦ 1871, ὁ Πάϊκ ἐπεξεργάστηκε ἕνα
Ρωµηοσύνη

συγκεκριµένο στρατιωτικὸ σχέδιο γιὰ τρεῖς παγκόσµιους πο-


λέµους, καθὼς καὶ γιὰ διάφορες ἐπαναστάσεις, σὲ ὁλόκληρο
τὸν κόσµο.
Τὸ µυστικὸ σχέδιο τοῦ Πάϊκ ἦταν ἁπλό. Ὅσο, ἐπίσης, ἀπο-
Ἔνας ἀπό τούς ἐξαιρετικά σπάνιους χάρτες πού ἀναγράφει δείχθηκε καὶ ἀποτελεσµατικό. Ἔθεσε µυστικὰ τὸν Κοµµουνισµό,
τό πραγματικό ὄνομα: Αὑτοκρατορία τῆς Ρωμανίας τὸν Ναζισµό, τὸν πολιτικὸ Σιωνισµὸ καὶ ἄλλα διεθνῆ κινήµατα,
νὰ ὀργανωθοῦν καὶ νὰ κατασκευάσουν ἢ νὰ στήσουν τρεῖς πα-
γκόσµιους πολέµους.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ISBN: 978-618-5148-28-7 978-618-5148-43-0
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ISBN: 978-618-5148-51-5
ΑΘΗΝΑ 2017 ΑΘΗΝΑ 2018 ΑΘΗΝΑ 2019

ProfitiesEXO:Layout 4 3/3/16 10:05 AM Page 4

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Γ. ΒΙΤΑΛΗΣ
ΜΙΛ. Γ. ΒΙΤΑΛΗΣ

� λόγος τ�ν ΠΡΟΦΗΤΩΝ, τ�ν �γίων, ε�ναι λό-


Ἔρχεται
G
γος �µπνευσµένος, καρδιακός, συγκινητικός, λό-
γος χάριτος. Δέν «καλουπώνεται», δέν παρα-
γραφοποιε�ται, δέν δαµάζεται στό πλαίσιο κει-
τό ποθούμενο
µένου. � κάθε λέξη τους ε�ναι µιά �ξοδος γιά µιά συ-
νάντηση. Δέν τήν πειράζεις, δέν τήν �λλοιώνεις. Μέ θρησκευτι-
κή ε�λάβεια καί κατάνυξη τήν κλείνεις στά κρύφια τ�ς ψυχ�ς
σου. Σκουπίζεις τό λυγµό σου, πού µπόρεσες νά γίνεις, �στω καί
λίγο, µάρτυρας �νός �θέατου κόσµου, νά περάσεις σέ �θέατα πε-
Ἔρχεται τό ποθούμενο

ράσµατα καί µονοπάτια το� α�ριο καί τ�ς ψυχ�ς. Νά γίνεις γνώ-
στης στιγµ�ν �στορικ�ν το� µέλλοντος, νά λάβεις �να �νεκτί-
µητο καί µοναδικό δ�ρο «Χάριτος» καί νά προοδεύσεις. Νά περ-
νο�ν δηλαδή ο� µέρες τ�ς ζω�ς σου καί νά κάνεις βήµατα µπροστά.
Νά προκόβουµε, νά �ριµάζουµε, νά καλλιεργο�µε τήν ψυχή µας. Θά
π�µε, �στω καί τώρα, �στω καί �ν �ργήσαµε τόσα χρόνια, νά βρο�µε
τόν Χριστό καί νά �χουµε µιά σχέση µαζί Του. �σχετα τί θά κάνουν
ο� �λλοι γύρω µας, τί θά πο�ν ο� �λλοι γιά µένα. �χω δυνατή ψυχή.
�χω πίστη �τι µπορ� νά πλησιάσω τό Θεό µου �φοβα. Δέν περιµέ-
νω τούς �λλους συνέχεια νά µέ σπρώχνουν. Σάν τή γυναίκα το�
Ε�αγγελίου πού ε�πε: «Θά πάω νά βρ� τό Θεό. Θά βρ�
τό Θεό µου κατευθε�αν. Δέν θά βρ� �νθρώπους.
Δέν θά ζητιανέψω σέ �νθρώπους, δέν θά �ξαρ-
τηθ�. Δέν θά κάνω ε�δωλα. Θά πάω µόνη µου,
�στω καί �ν τό σ�µα µου στάζει α�µα καί �χω
α�µορραγία γιά χρόνια! �στω καί �ν �χω ξο-
δέψει �λα τά λεφτά µου στούς γιατρούς καί δέν
ε�δα γιατρειά».
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

/10/15 11:50 AM Page 1


ISBN: 978-618-5148-13-3
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ 2016 IstorikoEXOsosto:Layout 1 3/6/15 11:55 AM Page 1

Διονύσιος
Ἡ ἐφημερίδα Ἀ. Μακρῆς
«ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»
Διονύσιος Ἀ. Μακρῆς

Μ Ι Λ Τ Ι Α ΔΗ Σ Γ . Β Ι ΤΑ Λ Η Σ
Μ ΙΛ . Γ . Β Ι Τ ΑΛ Η Σ

κι οἱ Ἐκδόσεις «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»


Ρ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ο

μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 200 ἐτῶν


Σ

ἀπό τή γέννηση τοῦ μεγάλου μας Ἱστορικοῦ Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου


Α

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
σ’ ὅλους τούς Ἕλληνες, τίς Ἑλληνίδες καί ΙΔΙΩΣ τά Ἑλληνόπουλα,

Τ
ἕνα ΑΓΝΩΣΤΟ, στό σύγχρονο ἀναγνωστικό κοινό, ἔργο

ΙΣΤΟΡΙΑ
τοῦ Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου,
ὁ ὁποῖος μέσα σέ ἕνα, καί μόνο, βιβλίο 224, καί μόνο, σελίδων
ὸ πρῶτο αὐτὸ μέρος ἀποτελεῖ μία συμπυκνώνει καί ἀφηγεῖται ΟΛΟΚΛΗΡΗ τήν Ἱστορία
26 αἰώνων, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους!
ἐπιλογή ἄρθρων ποὺ δείχνουν ἀκρι-
Ἡ ἐν Χριστῷ σαλή καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος

βῶς καί μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τὸ πῶς ἐπὶ Ἕνα βιβλίο ΜΟΝΑΔΙΚΟ κι ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ,
πού κρατήθηκε
ΤΟΥ
τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κυριάρχη- ἀπ’ τ’ ἀνθελληνικά συμφέροντα καί τίς ἀντιχριστιανικές δυνάμεις
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Καλά νά πάθουμε

στήν ἀφάνεια καί μακρυά ἀπό τή γνώση τῶν Ἑλλήνων,


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

σε τὸ ψεῦδος ἀντὶ τῆς ἀλήθειας, ὑποβαθμί- ἐπί ΕΝΑ καί πλέον αἰῶνα,
ξανάρχεται στό φῶς ΕΘΝΟΥΣ
στηκαν οἱ χριστιανικὲς ἀξίες, ποδοπατήθη- στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς τῆς «μεγάλης ἐθνικῆς θλίψης»
γιά νά φωτίσει τό νοῦ,
(777 π.Χ. - 1835 μ.Χ.)
καν ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς, κυριάρχησε ὁ
νά συνεγείρει τίς συνειδήσεις
φαρισαϊσμὸς καὶ ἡ ὑποκρισία, νομιμοποιή- καί ν’ ἀναζωπυρώσει τήν ΠΙΣΤΗ
τῶν ἐξαθλιωμένων κι’ ἀπελπισμένων Ἑλλήνων
θηκε ἡ ἀνηθικότητα καί ἡ ἀνομία... στίς δυνάμεις καί τίς ἀρετές τοῦ ἐνδόξου Γένους μας
καί στόν Προστάτη του Ἰησοῦ Χριστό!
Ἕνα βιβλίο, πού ΔΕΝ πρέπει νά λείπει ἀπό κανένα Ἑλληνικό σπίτι
καί εἶναι ἀνάγκη νά τό διαβάσουν ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες, οἱ Ἑλληνίδες καί
τά Ἑλληνόπουλα γιά νά μάθουν, μέσα σέ ΛΙΓΕΣ, μόνο, ὧρες
ΟΛΟΚΛΗΡΗ τήν «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους»,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

ἀπό τό 777 π.χ. μέχρι τό 1835 μ.Χ,


γραμμένη ἀπό τό χέρι τοῦ ἀείμνηστου
καί φιλόχριστου ἱστορικοῦ μας Κων/νου Παπαρρηγόπουλου,
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

χωρίς ΚΑΜΜΙΑ ἀπολύτως


μεταφραστική, γλωσσική ἤ ἐκφραστική παρέμβαση ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
στά αὐθεντικά καί πρωτότυπα κείμενά του! 2015
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

(SET): 978-618-5148-52-2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ISBN: 978-618-5148-53-9 ΑΘΗΝΑ 2019
ΑΘΗΝΑ 2015
ISBN: 978-6185148-02-7

210-9212570 καί 6977428281


ToTaxidiEXO:Layout 4 9/2/15 3:28 PM Page 4

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
 Ἡ φιλία, εἶναι ἀδελφή τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγά-
πη γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι ἀπαιτητική· θέλει νά
ἀγαπᾶς τό Θεό, τό γονιό καί τό φίλο. Νά θυσι-
άζεσαι γι’ αὐτά τά τρία. Ὅποιος ἀγαπάει Θεό,
γονεῖς καί φίλους τότε ἀγαπάει ὅλο τόν κόσμο.
Ἡ διαφορά εἶναι ὅτι γιά τούς πρώτους τρεῖς ἡ
ἀγάπη προχωράει μέχρι τή θυσία. 

~-~-&-~-~
 Ὁ θάνατος, ἡ θύμισή του δηλαδή, εἶναι ἀπα-
Τό Ταξίδι

Θεϊκές Παρεµβάσεις
Λαχνός ἐξ οὐρανοῦ
ραίτητος γιά τήν προετοιμασία τῆς ψυχῆς. Κι ἐνῶ
ὁ φόβος Θεοῦ εἶναι σοφία, ὁ φόβος θανάτου εἶναι

Τό Τ αξί δι
μωρία. Δέν μπορεῖς νά λές «εἶμαι χριστιανός»
καί τήν ἴδια στιγμή νά σέ τρομάζει ὁ θάνατος.
Ὁ θάνατος, μπορῶ νά πῶ ἀνεπιφύλακτα, εἶναι
ἡ γέννηση τῆς μετά θάνατον ζωῆς. Μέ τό θάνατό
του ὁ καθένας γεννιέται στήν ἄλλη, τήν αἰώνια
ζωή. Μιά μετάσταση τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ θάνα-
τος. Μέ τόν ἐπίγειο θάνατο βγάζει ἡ ψυχή τά Ἕνα ὁδοιπορικό
φθαρτά ροῦχα, τή σάρκα ἐννοῶ, καί φοράει τήν
ἀφθαρσία, τήν ὁποία κανείς δέν μπορεῖ νά τῆς στό Νέο Κόσμο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»


τήν ἀφαιρέσει. 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»
ISBN: 978-618-5148-17-1 ΑΘΗΝΑ 2016
ISBN: 978-618-81344-6- 1 ΛΟΓΟΣ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ISBN: 978-618-5148-20-1 ΑΘΗΝΑ 2016
ΑΘΗΝΑ 2015

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Δρος Χαραλάµπους Μ. Μπούσια


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Δρος Χαραλάµπους Μ. Μπούσια


Μεγάλου Ὑµνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

M ιὰ χρονιὰ λειτουργοῦσαν µαζὶ µὲ τὸν Γέ-


ροντα ἀρκετοὶ ἱερεῖς µεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ
πατὴρ Ἱερόθεος, ὁ Ἐπανωσηφίτης, ὁ Διάκο-
νος, πατὴρ Παῦλος, µετέπειτα ἱερέας στὸ
Ρέθυµνο, ὁ πατὴρ Εὐάγγελος ἀπὸ κοντινὸ χωριὸ καὶ
ὁ πατὴρ Νικόλαος, διδάσκαλος ἀπὸ τὸ Ἀµάρι. Ὅταν

π. Εὐµένιος Λαµπάκης
ἔφθασαν στὸν καθαγιασµὸ τῶν Τιµίων Δώρων καὶ
ἀπήγγειλαν: «Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν» γονάτισαν ὅλοι
Συντέλεια

καὶ ὁ Γέροντας µὲ τὰ χέρια ὑψωµένα δεόµενος ἐπι-


τελοῦσε τὸν καθαγιασµό. Ἡ ὥρα περνοῦσε καὶ κά-
ποια στιγµὴ σηκώνει τὸ κεφάλι του ὁ πατὴρ Σπυρί-
δων καὶ τὸν βλέπει νὰ εἶναι µέσα σὲ ἕνα σύννεφο,
λουσµένος µὲ ἄσπρο φῶς καὶ νὰ βρίσκεται πιὸ ψηλὰ
ἀπὸ τοὺς ἄλλους συλλειτουργούς. Κάποια στιγµὴ
ἀντιλήφθηκε τὶ συνέβαινε καὶ ὁ πατὴρ Ἱερόθεος καὶ
ἔκανε νεῦµα στὸν πατέρα Σπυρίδωνα νὰ µὴν µιλή-
σει. Σιγά-σιγὰ ἀντιλήφθηκαν καὶ οἱ ὑπόλοιποι τὸ
θαυµαστὸ γεγονός. Ὁ πατὴρ Νικόλαος, ὁ Διάκονος,
ἐπειδὴ ὁ Γέροντας ἦταν πολὺ ὥρα ἀκίνητος χωρὶς
νὰ µιλάει ἢ νὰ ψάλλει, ἀνησύχησε καὶ φοβούµενος
µήπως ἔχει πάθει κάτι τοῦ λέει:
-Γέροντα, εἶσαι καλά;
Καὶ μόλις τὸν ἄγγιξε, λέει ὁ Γέροντας:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

-Ἄχου, παιδί μου, τί μοῦ ἔκανες!


Καὶ ἐπανῆλθε στὴν πρότερη κατάσταση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»


5148-27-0 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΑΓΙΩΝ)
ΑΘΗΝΑ 2017 ISBN: 978-618-5148-48-5
ΑΘΗΝΑ 2019

Διονύσιος Ἀ. Μακρῆς

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Διονύσιος Ἀ. Μακρῆς


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Γέρων Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης

ΜΕΡΟΣ Α
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

-5148-50-8 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΑΓΙΩΝ)
ISBN: 978-618-5148-46-1
ΑΘΗΝΑ 2019 ΑΘΗΝΑ 2018
Δρος Χαραλάµπους Μ. Μπούσια

ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Δρος Χαραλάµπους Μ. Μπούσια Δρος Χαραλάµπους Μ. Μπούσια
Δρος Χαραλάµπους Μ. Μπούσια
ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ

Μ
Ε

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ Μεγάλου Ὑµνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Μεγάλου Ὑµνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
Ρ
Ο
Σ
Β

H H
«Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»

«Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»

Ἐκκλησία μας εἶναι ἕνα ἐργοστάσιο ἁγιότητος.


Διορατικοί Σύγχρονοι ’Ασκητές

Ἡ παραγωγή του εἶναι ἡ δημιουργία Ἁγίων. Εἶ- ἁγιότητα δὲν εἶναι κάτι τὸ ἄπιαστο.
ναι ἕνα χωράφι στὸ ὁποῖο σπέρνεται ὁ λόγος τοῦ
Ὁ εὐλογηµένος Γέροντας Ἀγαθάγγελος

Θεοῦ καὶ θερίζεται ἁγιότητα. Ὅπως τὸ χῶμα Εἶναι ἐφικτὴ γιὰ τὸν καθένα μας, γιὰ
στὰ λιβάδια βγάζει εὔοσμα ἄνθη, γαρύφαλλα, τριαντά- ὅλους μας ποὺ ἀγαποῦμε Χριστό, ποὺ
φυλλα, βιολέτες, ἀλλὰ βγάζει καὶ τριβόλια καὶ ἀγκάθια, μᾶς ἀρέσει νὰ ἀγωνιζόμαστε, ποὺ ἔχου-
ἔτσι καὶ τὰ λιβάδια τῶν ψυχῶν βγάζουν μυρωδάτα ἄνθη, με ὑψηλὰ ἰδανικὰ καὶ πιστεύουμε ὅτι ἡ ζωή μας δὲν
ἀλλὰ βγάζουν καὶ ζιζάνια κάθε ἐποχῆς. Βγάζει Ἁγίους
σταματάει στὸν τάφο.
ἡ Ἐκκλησία μας μέσα σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ παραπαί-
ει καὶ τὴν ἔχουν πνίξει τὰ ζιζάνια τῶν αἱρετικῶν, τῶν Οἱ Ἅγιοι διαφέρουν ἀπὸ ἐμᾶς στὸν χρόνο, ἂν καὶ
ἀθέων, τῶν σύγχρονων εἰδωλολατρῶν, τῶν ἀνθρώπων Ἅγιοι ἀναδεικνύονται σὲ κάθε ἐποχή, καὶ στὸν τόπο,
τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ ἀπατεῶνος. ἂν καὶ οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι εἶναι ὄχι τῆς ἐρημίας καὶ
Ὑπάρχουν καὶ σήμερα Ἅγιοι. Τὰ ὀνόματά τους δὲν δια- τῶν διωγμῶν, ἀλλὰ τῆς ἐρημίας τῶν πόλεων καὶ τῆς
φημίζονται στὶς ἐφημερίδες, στὶς τηλεοράσεις, στὰ μέσα
μαζικῆς ἐπικοινωνίας. Παραμένουν ἄγνωστοι, ἂν καὶ
ὁμολογίας τῆς πίστεως. Δὲν διαφέρουν ὅμως οἱ Ἅγιοι
εἶναι ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς πόρτας, τοῦ διπλανοῦ δι- καὶ στὸν τρόπο. Καὶ τοῦτο γιατὶ οἱ ἄνθρωποι μέσα
αμερίσματος. Ἡ ἁγιότητα δὲν προβάλλεται. Παραμένει στοὺς αἰῶνες κουβαλοῦν τὸ ἴδιο ψυχικὸ ἄλγος, τὰ
σιωπηλή, γιατὶ δὲν στοχεύχει στὴν ἀνθρώπινη δόξα. Δὲν ἴδια προβλήματα, τὶς ἴδιες θλίψεις, τὴν ἴδια ἀγωνία
τὴν ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη τῶν πολλῶν. Τὴν ἐνδιαφέρει τοῦ θανάτου, ὅπως μᾶς λέει καὶ ὁ μεγάλος μας διηγη-
μόνο ἡ εὐαρέσκεια τοῦ Κυρίου τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς,
Αὐτοῦ ποὺ γνωρίζει τοὺς ἀγῶνες μας καὶ περιμένει νὰ
ματογράφος, ὁ Ἅγιος τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, ὁ
πρωτ. ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
πρωτ. ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

μᾶς δώσει «τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως» (Φιλ. γ΄ 12), Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Σὰν νἄχαν ποτὲ τε-
τὸ στέμμα τῆς ἀφθαρσίας. λειωμὸ τὰ πάθια κι οἱ καϋμοὶ τοῦ κόσμου».
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»

8-5148-23-2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ


ISBN: 978-618-5148-23-2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
978-618-5148-30-0
ΑΘΗΝΑ 2016 ΑΘΗΝΑ 2016 ΑΘΗΝΑISBN:
2017 978-618-5148-41-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΑΓΙΩΝ)
ΑΘΗΝΑ 2018