4

Jibril menurunkan ayat al-Quran kepada Nabi Muhammad dan menunjukkan
kepadanya tempat di mana ayat-ayat itu perlu diletakkan dalam surah ataupun ayat-
ayat yang turun sebelumnya. Lalu beliau memerintahkan kepada para penulis wahyu
menulisnya di tempat itu.
Tertib atau susunan ayat di dalam al-Quran mengikut pendapat para ilmuwan
adalah tauqifi iaitu ketentuan daripada Nabi Muhammad berdasarkan wahyu daripada
Allah. Sebahagian ilmuwan menyatakan pendapat ini adalah ijmak atau sepakat semua
ilmuwan.
Antaranya al-Zarkashi dan Abu Ja`far bin al-Zubair. Abu Ja`far mengatakan:
³Tertib ayat-ayat dalam surah-surah berdasarkan tauqifi daripada Rasulullah dan atas
perintahnya, tanpa ada perselisihan kaum Muslimin.´ Mengikut as-Suyuti, ijmak dan nas
atau dalil yang ada menegaskan ayat-ayat al-Quran itu berdasarkan tauqifi daripada
Nabi Muhammad.
Jibril menurunkan ayat al-Quran kepada Nabi Muhammad dan menunjukkan
kepadanya tempat di mana ayat-ayat itu perlu diletakkan dalam surah ataupun ayat-
ayat yang turun sebelumnya. Lalu beliau memerintahkan kepada para penulis wahyu
menulisnya di tempat itu.
Beliau mengatakan kepada mereka, ³Letakkan ayat-ayat ini pada surah yang
dalamnya disebutkan begini dan begini,´ ataupun ³Letakkan ayat ini di tempat itu.´
Usman bin Abil melaporkan, ³Aku sedang duduk di samping Rasulullah, tiba-tiba
pandangannya menjadi tajam lalu kembali semula. Kemudian katanya, µJibril datang
kepadaku dan memerintahkan supaya aku meletakkan ayat ini di tempat itu daripada
surah ini,
T ´´´f ´ãBb ´M´v´0´· ´X´M´´´ÒBB´)
´·´+´´=6÷Bb.´ ´´ãB´J·´f.´ ´´ß
P´`V´M´f´ÒBb P:õ´1´·.´ ´·´´
´´ãB´´´A´´ÒBb ´MAPo´ù´ÒBb.´ ´´´´´Ó´ÒBb.´
P ´ò´N´´´´´· ´ò´P´1´´Ò ´.´´M´HAHV ´´´´

5


³Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta
memberi kepada kaum kerabat´
1

Antara alasan-alasan yang digunakan bagi menunjukkan ayat-ayat al-Quran
disusun berdasarkan tauqifi adalah sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan dan
ke-lebihan beberapa ayat daripada surah-surah tertentu. Ini menunjukkan, tertib ayat-
ayat bersifat tauqifi. Sekiranya tertibnya dapat diubah, tentulah ayat-ayat itu tidak di-
dukung oleh hadis-hadis itu atau kelebihan ayat-ayat itu tidak dapat dipraktikkan.
Abu Darda¶ menyebut satu hadis, ³Barang siapa hafal 10 ayat dari awal surah al-
Kahfi, Allah melindunginya daripada dajal.´ Dalam laporan yang lain dikatakan, ³Barang
siapa membaca 10 ayat yang akhir daripada surah al-Kahfi.´
2

Terdapat juga hadis-hadis lain yang menunjukkan letak ayat tertentu pada
tempatnya. Umar berkata, ³Aku tidak menanyakan kepada nabi mengenai sesuatu lebih
banyak daripada aku tanyakan kepadanya mengenai kalalah (pusaka), sehingga nabi
me-nekankan jarinya ke dadaku dan mengatakan, Tidak cukupkah bagimu ayat yang
diturunkan pada musim panas, yang terdapat dalam akhir surah an-Nisak?
3

Di samping itu, diceritakan pula nabi membaca sejumlah surah dengan tertib
ayat-ayatnya dalam sembahyang ataupun dalam khutbah seperti surah al-Baqarah, Ali
Imran dan an-Nisa¶. Terdapat juga hadis yang mengatakan beliau membaca surah al-
A`raf dalam sembahyang Maghrib dan membaca surah as-Sajdah dan diikuti oleh surah
ad-Dahr dalam sembahyang Subuh hari Jumaat. As-Suyuti menegaskan, ³Pembacaan
surah-surah yang dilakukan di hadapan para sahabat itu menunjukkan tertib atau
susunan ayat-ayatnya adalah tauqifi. Ini kerana, para sahabat tidak me-nyusunnya
dengan susunan yang berbeza dengan apa yang mereka dengar daripada nabi
4
.

1
Surah al-Nahl ayat 90.
2
hadith riwayat Muslim
3
hadith riwayat Muslim
4
Al-Qattan


6

Selain itu, Rasulullah saw seorang yg ummi, tidak tahu membaca maupun menulis spt
mana yg dfirman Allah,
B´v.´ +61´H Fb¬´1´JV ·´v ´´0´b´ÓC ·´v 61´´J´H
´N.´ ´´=Ê´´·´v ´´´oT´ù.H´) F b8ß´f
.LBV´:¬N ´.¬´1´´´P´ù´ÒBb ´´´´
Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (al-Qur'an) sesuatu Kitabpun dan kamu
tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah
membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang memgingkari(mu).
5


Nabi saw menerima al-Quran dgn cara menghafal. Jibril bukan hanya
menyampaikan wahyu tetapi jg memastikan al-Quran terpelihara di dada Nabi saw.
oleh kerana Baginda saw tidak mampu menulis, baginda memilih beberapa sahabatnya
untuk menuliskan wahyu Allah swt yg di antara sahabatnya ialah Khulafa' ar-Rasyidin,
Amir bin Furairah, Ubai bin Kaab al-Anshari, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Tsabit
dan ramai lagi. Mereka menulis di atas pelepah tamar, tulang belulang dan lain2.
Baginda saw mengarahkan sahabat2 ini menulis dihadapannya dan menegah mereka
dari menulis selain dari ayat2 al-Quran. Rasulullah saw bersabda,
"Barangsiapa yg menulis drpdku sesuatu yg bukan al-Quran maka hendaklah ia
memadamkannya."

Pada ketika ini, sahabat2 hanya menurut perintah baginda utk meletakkan
wahyu di tempat(surah) yang betul. Setiap tahun Jibril akan turun utk mentaddarus Nabi
saw di dalam bulan Ramadhan sekadar mana ayat2 yg turun seblm Ramadhan itu.
setelah selesai penulisan al-Quran, Rasulullah saw akan memerintahkan supaya
meletakkannya di rumah Baginda. Ada juga di antara sahabat yg menulis utk kegunaan
sendiri sbg rujukan.5
Surah al-Ankabut, ayat 48

7

Pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf berlaku pada zaman Saidina Abu
Bakar. Cadangan ini diutarakan oleh Umar al-Khattab yg menyedari bhw ramai
penghafaz al-quran dikalangan sahabat telah syahid di medan peperangan al-
Yamamamh. Saidina Abu Bakar yg pada mulanya tidak bersetuju akhirnya bersetuju
setelah dijelaskan masalah sebvenar oleh Umar ra. Abu Bakar ra melantik Zaid bin
Tsabit ra untuk mengumpulkan al-Quran ini. Zaid bin Tsabit akhirnya berjaya
mengumpulkan al-Quran dan hasilnya disimpan di sisi Abu Bakar ra. Pengumpulan
pertama ini kekal hingga zaman Umar ra sebagai khalifah.

Ketika pemerintahan saidina Uthman ra, telah berlaku satu peristiwa di mana
Huzaifah bin al-Yaman menyertai satu peperangan, beliau berasa terkejut kerana distu
berlaku perbezaan cara bacaan al-Quran di beberapa tempat yg dilaluinya di Syam dan
Iraq. Huzaifah lalu bertemu Uthman ra dan menceritakannya perihal tersebut. Uthman
ra kemudiannya mengutuskan orang untuk bertemu Hafsah(anak Umar ra) untuk
mengambil al-Quran hasil pengumpulan pada zaman Abu Bakr ra. Uthman ra
mengarahkan Zid Bin Tsabit,, Abdullah bin Zubair, Said bin al-As dan Abdul rahman bin
al-Harits agar menulisnya dalam beberapa naskah. Para penulis telah menyalin kembali
ke dalam 4 mushaf yg setiap satu diletakkan di Iraq, Syam, Mesir dan Madinah.

Benarlah firman Allah:
B´ò´f ´·´´Næ B.1´Ò´´´ò ´M´H´CãBb B´ò´f.´
´´=Ò ´´¬´´´´´´=6 ´´´
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-
benar memeliharanya."
6

6
Surah al-Hijr, ayat 9

8

Sheikh Mutawalli asy-Sya'rawi berkata, "Surah2 dalam rangkaian al-Quran
diturunkan menurut teraturan sejarah dgn mengikuti peristiwa2 yg terjadi. Sementara
susunannya di dalam al-Quran disesuaikan dalam bentuk yg lain, yakni sesuai manhaj
yg telah ditentukan, sebagai mediasi percakapan di antara manusia." Dalam fatwanya
yg kedua pula Sheikh Mutawalli mengatkaan susunandidalam mushaf itu adalah
sepertimana yg terdapat di Lauhul Mahfuzh.
7

Sebenarnya Quran tidak dapat dinilai sebagai sebuah pola penyusunan kerana ia
bukan sebuah karya. Istilah penyusunan hanya layak bagi menilai karya-karya manusia.
Istilah penyusunan bagi Quran digunakan di sini hanyalah memudahkan kajian kerana
cara berfikir manusia terbatas. Ia sekadar mengkaji apa dan bagaimana kandungan
Quran disusun. Aspek-aspek berkaitan dengan pola penyusunan Quran yang
merangsang kecerdasan kurniaan Allah pada diri manusia dapat dilihat sebagai berikut:


Penggunaan Kata Dan Istilah
Apabila diteliti, penggunaan kata dan istilah dalam Quran, terbahagi kepada beberapa
ciri, antaranya:
1. Satu perkataan atau istilah bagi beberapa makna.

Quran menjimatkan penggunaan perkataan apabila meng-gunakan satu perkataan bagi
menjelaskan sejumlah makna, terutamanya bagi menyatakan kewujudan Allah.
Contohnya seperti kata rabb, al-nafs dan al-kitab. Kata rabb, dalam surah al-Fatihah
ayat 1 membawa maksud Tuhan. Tetapi dalam surah Yusuf ayat 12 rabb membawa erti
penguasa atau majikan.Perkataan al-nafs, bererti salah satu daripada bahagian badan
manusia yang dipanggil ³jiwa´. Melalui firman Allah :


7
Perundangan Islam, Sejarah Perkembangan, Sumber dan Mazhabnya
oleh Fadilah Sarnap Terjemahan Al-Jami' al-Fatawa oleh Sheikh Mutawalli asy-Sya'rawi


9

T ãB´v.´ ´´´M´)´0 ´´´´´´´ò P ´´´f
÷´´´´1ÒBb ó×.:B´vd. ´´´¬×´ÒBB´) ´N´f B´v
.ó´=.: ´Ê´`V.: P ´´´f Ê´`V.: ´:¬´´A´
´/´´=´: ´´´´
, ³Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), kerana sesungguhnya al-nafs itu
selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´
8


Melalui surah al-Anbiya¶ ayat 35 Allah menyatakan,

:V´H L´´´´ò ´f´´ãbß ´ò´¬´ù´ÒBb N
ò´H¬´1´Ó´ò.´ ´M´´ÒBB´) ´M´M·´6Bb.´
1.1´J´´ F B.1´TÒ´f.´ ´´¬´´´¬´M´V ´´´´
³Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati´,

maka al-nafs di sini memberi erti manusia yang hidup.

Surah al-Fajr ayat 27 hingga 30 berbunyi,

B÷´ù´·´0´´´· ´´´´´1ÒBb ´´1´´´ù´´´ù´ÒBb
´´´´ ´´´´´¬´:Bb PÊ`L´f ´Ó´`).: 1.T´´b.:
1´T´´´U´ò ´´´´ Ê´V´.´TBB´ Ê´´
´´M´´P´´ ´´´´ Ê´V´.´TBb.´ ´´/´1´¬ ´´´´

´Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi
diredainya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba ku, dan masuklah ke
dalam syurgaku´.

Al-nafs di sini dimaksudkan sebagai ³manusia yang telah mati dan kemudian
dihidupkan semula di akhirat kelak´.

8
Surah Yusuf, ayat 53

10


Perkataan al-kitab pula bermakna kitab suci Zabur, Injil dan Quran. Surah an-Nisa¶ ayat
136, Allah menyatakan,
B÷´M´0´´´· ´´´´C´ãBb Fb´¬´o´vb.´
Fb¬´o´vb.´ ´ãBB´) ´´0´ã¬´´.:.´
´1´´J´N´ÒBb.´ ´´C´ãBb ´X´´´ò PÊ`V´´
´´0´ã¬´´.: ´1´´J´P´ÒBb.´ ´´´C´ãBb ´X´´ò´0
·´v ´V´PC P ·´v.´ ´M´´´N´· ´ãBB´)
´´=´JN´´´´`1´v.´ ´´=´Ó´J´H.´
´´0´b´´´:.´ ´ó´¬.H´ÒBb.´ ´M´.J´Bb ´Mf´
´V+´ /A´`1+´ b´MH´´´) ´´´´´ ³Serta kitab yang telah
Allah turunkan sebelumnya´,

dan surah al-Baqarah ayat 2,

´Ó´Ò´ß ´1´´J´P´ÒBb ´N +1´·.: ´ ´=H´´ ´
´dM´´ .·T´f´J´ù´1´¹Ò ´´´
bermaksud, Kitab al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang
bertakwa.´

Dalam surah al-Waqiah ayat 78, Allah menegaskan maksudnya sebagai buku utama di
Luh Mahfuz, ³Pada kitab yang terpelihara di ³Luh mahfuz´.

Al-Kitab juga boleh dimaksudkan sebagai buku catatan amal yang diberikan di
akhirat kelak, sebagaimana disebut dalam surah al-Isra¶ ayat 71,

´ò´¬´· Fb¬´´´M´ò ´V´m ´´B´ò´0
´/´.´ù´´v´T´) F ´·´ù´ .Ê´X´´0 ´´=´Ó´´J´m
´´=´oT´ù.H´) ´´´´´´Ò0´´0´
´´´´´´M´f´· ´ó´·´Ó´´J´m ´N.´
´´¬´ù`1´´´· dAH´J´ ´´´´

11


´Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya´.2. Beberapa Perkataan Atau Istilah Bagi Memberi Satu Maksud.

Banyak kata-kata dalam Quran yang memiliki satu pengertian, tetapi dituliskan dengan
beberapa istilah. Ia menunjukkan nilai kata itu dengan tingkat kualiti amal yang
dilakukan. Kasih sayang atau cinta contohnya, memiliki erti yang sama, tetapi
diletakkan dengan status yang berbeza kepada manusia.

Rahmah, diberikan kepada manusia bagi mencipta-kan kelembutan disebut
dalam surah Ali Imran ayat 159. Mawaddah, adalah bagi membina komunikasi antara
manusia, disebut dalam surah al-Rum ayat 21, as-Syura ayat 23 dan al-Mumtahanah
ayat 7. Hubb, sebagai imbalan tidak murtad dari Islam dinyatakan dalam surah al-
Maidah ayat 54. Wudd, dihadiahkan khusus bagi orang beriman dan beramal soleh,
dinyatakan melalui surah Maryam ayat 96. Hanana, adalah ganjaran bagi orang yang
memegang teguh Quran disebut dalam surah Maryam ayat 13.
Mahabbah, dimasukkan ke dalam hati orang-orang yang berdakwah dan berjihad di
jalan Allah di sebut dalam surah Taha ayat 39.


3. Menggambarkan Perkataan Ataupun Istilah Yang Sebenarnya.

Perkataan atau istilah yang dituliskan dengan makna sebenar-nya dimaksudkan untuk
lebih memudahkan penerimaan pesanan yang hendak disampaikan oleh Quran.
Supaya sesiapa sahaja dapat memahami dengan mudah apa yang dikehendaki oleh
Allah. Ia adalah perkataan yang paling banyak digunakan dalam Quran.124. Kata Dan Istilah Kiasan.

Penggunaan kata dan istilah yang tercantum dalam Quran ada yang berbentuk kiasan
adalah sebuah metode yang dimaksud-kan bagi merangsang peningkatan kemampuan
pembacanya sebagai usaha memahami maklumat yang dikandung oleh Quran. Kiasan-
kiasan yang digunakan secara umum memiliki dua sifat iaitu:
Menggunakan kata-kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Menggunakan kata-kata yang jarang-jarang digunakan.

Contoh kiasan yang selalu digunakan dapat dilihat dalam surah Ibrahim ayat 24 hingga
25,

´òÒ´0 ´MV ´b´HAH .L.M´´ ´ãBb dAd´v
1´ù´1AH 1´P´T´ 1×´M´´´AH v´Ó´H´
B´·´1´´´0 ´6´)B´ó B´·´´´M´.´ Ê´´
´´ãB´ù´´ÒBb ´´´´ ´Ê´X´´V B´·`1´m´0 ´V´H
´´´´= ´´´ß´T´) B´·´`).: N ´æ´M´´×·.´ ´ãBb
´XBd´vJ.Bb ´´B´o1´Ò ´ó´·´1´´Ò
´.´´M´mAH´J´· ´´´´

³Tidakkah kamu perhatikan, bagaimana Allah telah membuat perum-pamaan kalimat
yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya ke langit. Pohon itu
memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya´.

Sementara contoh kiasan yang jarang-jarang digunakan, terdapat dalam surah al-
Baqarah ayat 17,

´ò´·´1d´v ´Vd´ùAH ´´C´ãBb ´MC´¬´J´´Bb
bo:B´ò ãB´ù`1´ ´ò.´ãB+´´0 B´v ´´0ã´¬´=

13

+1´´ß ´ãBb ´ò´´´:¬´1´) ´ò´·AH´MV.´ Ê´´
16´´ù´1´´ ´N ´´´´M´´´P´· ´´´´

³Seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api menerangi sekelilingngya, Allah
hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan; tidak dapat
melihat´
.
Gaya Bahasa

Quran berbeza dengan hasil karya seperti buku-buku. Walau-pun ia berbentuk
seperti buku, ia tidak sama dengan kaedah-kaedah yang biasa digunakan bagi menulis
sebuah buku. Quran ciptaan Allah, tidak terikat dengan sistem yang biasa digunakan
oleh manusia.

Penggunaan aspek logik, seperti memanfaatkan sistematik, bahasa dan
sebagainya bagi menulis sebuah buku, menunjuk-kan keterbatasan manusia. Quran
milik Allah, menitikberat-kan aspek jiwa manusia, tidak begitu ketat tetapi memanfaat-
kan aspek-aspek logik, sehingga Quran mudah diterima, difahami dan diamalkan.

Bahasa adalah alat bantu bagi memudahkan manusia menerima nilai-nilai
kandungan yang ada. Oleh itu, bahasa Quran juga perlu dihuraikan. Terdapat beberapa
bentuk penggunaan gaya bahasa dalam Quran:

1. Pola Penyusunan Menyeluruh Dan Sempurna.

Pola penyusunan menyeluruh dan sempurna adalah bermula dari judul surah hingga
seluruh ayat, memiliki bunyi akhir yang sama dari sisi huruf vokal(hidup) dan daripada
segi huruf konsonan(mati). Contohnya penyusunan keseluruhan surah al-Kautsar dari
ayat 1 hingga 3.142. Pola Penyusunan Sempurna.

Pola ini terdapat pada surah yang bermula dari judul dan keseluruhan ayat-ayatnya
memiliki bunyi yang sama di akhir-nya, sama ada huruf hidup ataupun huruf matinya. Ini
dapat dilihat melalui surah al-Asr ayat 1 hingga 3 dan surah al-Qadr ayat 1 hingga 5.

3. Pola Penyusunan Dominan.

Pola penyusunan dominan adalah surah-surah yang berisikan judul dan ayat-ayat yang
sebahagian besar ataupun seluruh bunyinya dari huruf hidup yang sama. Contohnya
surah al-Kafirun ayat 1 hingga 6 dan surah al-Lahab ayat 1 hingga 5.

4. Pola Penyusunan Campuran.

Pola penyusunan campuran adalah surah-surah yang bermula dari judul hingga seluruh
ayatnya disusun dengan bunyi-bunyi di bahagian akhir ayat yang sama dengan huruf
hidup. Bunyi pada huruf matinya tidak sama. Contohnya terdapat pada surah al-
Humazah ayat 1 hingga 9.

5. Pola Campuran.

Adalah sebuah pola yang terdiri dari sejumlah ayat yang tersusun, tetapi berselang seli
pada bunyi akhir ayat. Contoh-nya dapat dilihat pada surah al-Qari¶ah ayat 1 hingga 11.

6. Pola Bebas.

Adalah surah yang tidak sama daripada segi bunyi akhir ayat, judul ataupun seluruh
ayat, sama ada huruf hidup ataupun huruf mati. Urutannya juga berbeza, biasanya lebih

15

dari dua ayat yang berbunyi sama. Contohnya dapat dilihat dalam surah al-Takathur
ayat 1 hingga 8.
Susunan Ayat

Dalam Quran ditemui beberapa bentuk susunan ayat:

1. Sebuah ayat yang mengandungi sejumlah pesanan.
Bentuk ini dapat dilihat pada surah al-Baqarah ayat 255

´ãBb úN ´=´Ò´f ´N´f .¬´´ U´´´´ÒBb
´ò¬´Hf´ÒBb P ´N ´´`´H´.´0V ´.1´´ ´N.´
´ò´¬´ò P ´´=´Ò B´v Ê´´ ´ò´.¬´´ù´´ÒBb B´v.´
Ê´´ ´´´:J.Bb N ·´v bß ´´C´ãBb ´´A´´´×·
´´´`´Mo´´ ´N´f ´´=´ò´ß´T´) P ´ò`1´´´· B´v
´´´´´) ´ó´··´M´·´0 B´v.´ ´ò´·A´´1´. F
´N.´ ´´¬´´T´´· 0´´´´´´) ´·´.v
´´´=´ù´1´´ ´N´f B´ù´) .´ãBA´ P ´´´´.´
´=´H´´´M´H ´ò´.¬´´ù´´ÒBb .´´:J.Bb.´ F
´N.´ ´´`´T¬´´´· B./´·´´´´´= P .¬´´.´
UÊ´V´´´ÒBb ´óT´´´´´ÒBb ´´´´´
yang bermaksud, ³Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya); tidak mengantuk dan tidak
tidur. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi
syafaat di sisi Allah tanpa izinNya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka
dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah
tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar´.

2. Sebuah Ayat Yang Adalah Sebahagian Dari Nilai.

Sebagaimana yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 2 hingga 4 yang bermaksud,

16

³Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
(Iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan
menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka
yang beriman kepada Kitab (al-Quran) yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka
yakin akan adanya (kehidupan) akhirat´.

Bentuk-Bentuk Surah

Dari 114 buah surah Quran, semuanya dapat dikategorikan kepada tiga bentuk
surah, antaranya:

Surah yang mengandungi isi pembahasan secara menyeluruh, contohnya dapat
dilihat pada surah Yusuf yang terdiri 111 ayat. Di dalamnya diceritakan perjalanan Nabi
Yusuf dari awal sampai akhir.

Surah yang menceritakan sebahagian kisah seperti yang terdapat dalam surah
al-Syu¶ara¶ yang terdiri dari 227 ayat. Di dalamnya terdapat kisah lapan orang nabi,
namun tidak diceritakan sepenuhnya. Surah as-Saffat yang mengandungi 182 ayat juga
menceritakan kisah 8 orang nabi, tetapi hanya sebahagian daripada kisahnya.
Surah yang mengandungi berbagai-bagai maklumat bagi manusia sehingga kadang-
kadang sukar hendak di-kategorikan. Antaranya adalah surah al-Baqarah, surah Ali
Imran dan surah an-Nisa¶.

Secara ringkasnya, bolehlah kita simpulkan berkenaan pengumpulan ayat-ayat Al-
Quran dan surah-surah ini berdasarkan kepada maklumat-maklumat berikut :
Pertama : Al Qur'an diturunkan ke dunia melalui dua tahap : Tahap pertama, diturunkan
sekaligus dari "lauhil mahfudz" ke "baitul izzah " di langit dunia sebagaimana susunan
yang telah ditetapkan oleh Allah. Tahap kedua, diturunkan dari langit dunia kepada
Rasulullah SAW, secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab kejadiannya
9
. Tetapi

9
lihat Manahilul irfan, lizzurqani, Jilid:1, hal:44-47

17

susunan ayat-ayat dalam Al Qur'an yang ada sekarang, itu memang bukan menurut
sejarah turunnya, melainkan atas dasar perintah Allah sama dengan susunann Al-
Qur'an yang di "lauhil mahfudz". Imam Ahmad, meriwayatkan bahawa setiap kali turun
ayat, Rasulullah s.a.w. memerintahkan para penulis wahyu, seraya bersabda "letakkan
ayat ini setelah ayat ini di surat ini "
10
. Banyak riwayat yang menegaskan bahwa
Rasulullah mengimami shalat, dengan membaca Al-Qur'an sebagaimana susunan ayat
yang ada. Atas dasar ini ijma' ulama menegaskan bahwa susunan ayat-ayat Al-Qur'an
murni dari Allah tanpa campur tangan siapapun
11
. Begitu juga susunan surah-surah
dalam Al-Qur'an, sekalipun ada perbezaan pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat
adalah bahwa susunan surah-surah itu berdasarkan wahyu dari Allah SWT, bukan
ijtihad para sahabat. Pendapat ini didukung dengan banyak riwayat yang sahih, seperti
keterangan bahwa Rasulullah sering membaca dalam shalatnya, beberapa surah
secara berurutan seperti susunan yang ada. Rasulullah sebagaimana riwayat Imam
Bukhari, setiap tahun dua kali mengulang hafalan Al-Qur'an dari awal sampai akhir,
kepada Malaikat Jibril. Hafalan ini tentu secara berurutan sesuai dengan susunan yang
ada. Ini juga diperkuat dengan ijma' para sahabat dan kesepakatan jumhurul ulama (
majoriti ulama ) terhadap susunan Al Qur'an ada sekarang adalah merupakan bukti
yang menguatkan bahwa susunan surah-surah berdasarkan wahyu
12
.
Kedua : Mengenai pengumpulan ayat dalam setiap surat sesuai dengan riwayat Imam
Ahmad di atas tentu juga berdasakan wahyu. Bagitu juga nama-nama surah, semuanya
sesuai dengan petunjuk wahyu. Demikian pula waqaf per ayat, tidak diketahui kecuali
melalui wahyu
13
. Adapun penentuan juz-juz Al-Qur'an yang tiga puluh jumlahnya, itu
bukan dari Sahabat Uthman, kerana mushhaf uthmani ( Al-Qur'an yang ditulis di zaman
Uthman ) tidak terdapat juz-juz tersebut. Melainkan dari para ulama, dengan maksud
untuk mempermudah. Sekalipun dalam hal ini para ulama berbeza pendapat antara

10
Musnad Imam Ahmad : Jilid:1, hal:57
11
lihat Manahilul irfan, lizzurqani : Jilid:1,hal:247
12
lihat fadhailul Qur'an, libni katsir, 86
13
lihat Manahilul irfan K lizzurqani : jilid:1, hal:340

18

boleh dan tidak, namun kemudian dianggap boleh saja, selama mana tidak merosak
susunan Al-Qur'an yang asli
14
.
Ketiga : Adapun penentuan suatu ayat dimansukh dengan ayat lainnya, itu tidak melalui
ijtihad, melainkan melalui tiga hal berikut :
1. Penegasan dari Nabi SAW atau sahabat r.a. Seperti hadits : " aku dulu pernah
melarangmu melakukan ziarah ke kuburan, maka sejak ini silahkan lakukan
ziarah kubur tersebut ".
2. Kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan yang satunya mansukh.
3. Mengetahui sejarah turunnya, maka yang diturunkan lebih dahulu itulah yang
mansukh
15
.

14
lihat Manahilul irfan K lizzurqani : jilid:1, hal:409-410
15
lihat mabahits fi ulumil Qur'an, limanna' Al Qattan, hal:234

ET n ZlU! dWT .  d O/_WT rU5 < WT nZ. 0 WT [ 4 .

Abu Darda¶ menyebut satu hadis. ³Barang siapa hafal 10 ayat dari awal surah alKahfi.´2 Terdapat juga hadis-hadis lain yang menunjukkan letak ayat tertentu pada tempatnya. Allah melindunginya daripada dajal. Terdapat juga hadis yang mengatakan beliau membaca surah alA`raf dalam sembahyang Maghrib dan membaca surah as-Sajdah dan diikuti oleh surah ad-Dahr dalam sembahyang Subuh hari Jumaat. As-Suyuti menegaskan. Tidak cukupkah bagimu ayat yang diturunkan pada musim panas.³Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat´1 Antara alasan-alasan yang digunakan bagi menunjukkan ayat-ayat al-Quran disusun berdasarkan tauqifi adalah sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan dan ke-lebihan beberapa ayat daripada surah-surah tertentu.´ Dalam laporan yang lain dikatakan. Umar berkata. yang terdapat dalam akhir surah an-Nisak?3 Di samping itu. hadith riwayat Muslim 3 hadith riwayat Muslim 4 Al-Qattan 2 5 . ³Aku tidak menanyakan kepada nabi mengenai sesuatu lebih banyak daripada aku tanyakan kepadanya mengenai kalalah (pusaka). sehingga nabi me-nekankan jarinya ke dadaku dan mengatakan. tertib ayatayat bersifat tauqifi. tentulah ayat-ayat itu tidak didukung oleh hadis-hadis itu atau kelebihan ayat-ayat itu tidak dapat dipraktikkan. Sekiranya tertibnya dapat diubah. diceritakan pula nabi membaca sejumlah surah dengan tertib ayat-ayatnya dalam sembahyang ataupun dalam khutbah seperti surah al-Baqarah. Ini menunjukkan. ³Barang siapa membaca 10 ayat yang akhir daripada surah al-Kahfi. Ini kerana. ³Pembacaan surah-surah yang dilakukan di hadapan para sahabat itu menunjukkan tertib atau susunan ayat-ayatnya adalah tauqifi. Ali Imran dan an-Nisa¶. 1 Surah al-Nahl ayat 90. para sahabat tidak me-nyusunnya dengan susunan yang berbeza dengan apa yang mereka dengar daripada nabi4.

Mereka menulis di atas pelepah tamar. Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu tetapi jg memastikan al-Quran terpelihara di dada Nabi saw. Setiap tahun Jibril akan turun utk mentaddarus Nabi saw di dalam bulan Ramadhan sekadar mana ayat2 yg turun seblm Ramadhan itu.Selain itu. baginda memilih beberapa sahabatnya untuk menuliskan wahyu Allah swt yg di antara sahabatnya ialah Khulafa' ar-Rasyidin. Ubai bin Kaab al-Anshari. sahabat2 hanya menurut perintah baginda utk meletakkan wahyu di tempat(surah) yang betul. andaikata (kamu pernah membaca dan menulis). Baginda saw mengarahkan sahabat2 ini menulis dihadapannya dan menegah mereka dari menulis selain dari ayat2 al-Quran. Zaid bin Tsabit dan ramai lagi. tidak tahu membaca maupun menulis spt mana yg dfirman Allah. Rasulullah saw bersabda.Wl ES  $ S  Os .5 Nabi saw menerima al-Quran dgn cara menghafal. Rasulullah saw akan memerintahkan supaya meletakkannya di rumah Baginda. Amir bin Furairah. tulang belulang dan lain2. benar-benar ragulah orang yang memgingkari(mu). ayat 48 6 . (U! ^/< dT$ $WT YWT b . Rasulullah saw seorang yg ummi.k \ U! r@Y Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (al-Qur'an) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu. 5 Surah al-Ankabut. Muawiyah bin Abi Sufyan. oleh kerana Baginda saw tidak mampu menulis. ?m ) B $  U B . setelah selesai penulisan al-Quran." Pada ketika ini. "Barangsiapa yg menulis drpdku sesuatu yg bukan al-Quran maka hendaklah ia memadamkannya. Ada juga di antara sahabat yg menulis utk kegunaan sendiri sbg rujukan.

telah berlaku satu peristiwa di mana Huzaifah bin al-Yaman menyertai satu peperangan. Uthman ra mengarahkan Zid Bin Tsabit. Abdullah bin Zubair. Syam. Said bin al-As dan Abdul rahman bin al-Harits agar menulisnya dalam beberapa naskah.. Saidina Abu Bakar yg pada mulanya tidak bersetuju akhirnya bersetuju setelah dijelaskan masalah sebvenar oleh Umar ra. Cadangan ini diutarakan oleh Umar al-Khattab yg menyedari bhw ramai penghafaz al-quran dikalangan sahabat telah syahid di medan peperangan alYamamamh. beliau berasa terkejut kerana distu berlaku perbezaan cara bacaan al-Quran di beberapa tempat yg dilaluinya di Syam dan Iraq. Huzaifah lalu bertemu Uthman ra dan menceritakannya perihal tersebut. Ketika pemerintahan saidina Uthman ra. Abu Bakar ra melantik Zaid bin Tsabit ra untuk mengumpulkan al-Quran ini. Pengumpulan pertama ini kekal hingga zaman Umar ra sebagai khalifah. Uthman ra kemudiannya mengutuskan orang untuk bertemu Hafsah(anak Umar ra) untuk mengambil al-Quran hasil pengumpulan pada zaman Abu Bakr ra.Pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar. Benarlah firman Allah: 4 WT n G W< DS 4 B R Y7 O 4 OU Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an. dan sesungguhnya Kami benarbenar memeliharanya. Mesir dan Madinah. ayat 9 7 . Zaid bin Tsabit akhirnya berjaya mengumpulkan al-Quran dan hasilnya disimpan di sisi Abu Bakar ra."6 6 Surah al-Hijr. Para penulis telah menyalin kembali ke dalam 4 mushaf yg setiap satu diletakkan di Iraq.

dalam surah al-Fatihah ayat 1 membawa maksud Tuhan. sebagai mediasi percakapan di antara manusia. Sumber oleh Fadilah Sarnap Terjemahan Al-Jami' al-Fatawa oleh Sheikh Mutawalli asy-Sya'rawi dan Mazhabnya 8 . Satu perkataan atau istilah bagi beberapa makna.Perkataan al-nafs.Sheikh Mutawalli asy-Sya'rawi berkata. "Surah2 dalam rangkaian al-Quran diturunkan menurut teraturan sejarah dgn mengikuti peristiwa2 yg terjadi. bererti salah satu daripada bahagian badan manusia yang dipanggil ³jiwa´. Kata rabb. Sementara susunannya di dalam al-Quran disesuaikan dalam bentuk yg lain. Istilah penyusunan hanya layak bagi menilai karya-karya manusia. Tetapi dalam surah Yusuf ayat 12 rabb membawa erti penguasa atau majikan. Ia sekadar mengkaji apa dan bagaimana kandungan Quran disusun. terutamanya bagi menyatakan kewujudan Allah. terbahagi kepada beberapa ciri. Istilah penyusunan bagi Quran digunakan di sini hanyalah memudahkan kajian kerana cara berfikir manusia terbatas. Quran menjimatkan penggunaan perkataan apabila meng-gunakan satu perkataan bagi menjelaskan sejumlah makna. yakni sesuai manhaj yg telah ditentukan.7 Sebenarnya Quran tidak dapat dinilai sebagai sebuah pola penyusunan kerana ia bukan sebuah karya. Contohnya seperti kata rabb. penggunaan kata dan istilah dalam Quran. Sejarah Perkembangan. Aspek-aspek berkaitan dengan pola penyusunan Quran yang merangsang kecerdasan kurniaan Allah pada diri manusia dapat dilihat sebagai berikut: Penggunaan Kata Dan Istilah Apabila diteliti." Dalam fatwanya yg kedua pula Sheikh Mutawalli mengatkaan susunandidalam mushaf itu adalah sepertimana yg terdapat di Lauhul Mahfuzh. Melalui firman Allah : 7 Perundangan Islam. al-nafs dan al-kitab. antaranya: 1.

D $ rS Y Z s PWr 4 Sp D Jn QWr s  $WT .

] . < OWr O r . ayat 53 9 . o 0 S[. Wr s ! . kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba ku. R s < [. maka al-nafs di sini memberi erti manusia yang hidup.  PWr sP kU ! ] < RM . ³Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan). Al-nafs di sini dimaksudkan sebagai ³manusia yang telah mati dan kemudian dihidupkan semula di akhirat kelak´. dan masuklah ke dalam syurgaku´. kerana sesungguhnya al-nafs itu selalu menyuruh kepada kejahatan. kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. A <R dT r k j q d & <RWk <[A s kWT ´Hai jiwa yang tenang. 8 Surah Yusuf. nUd WT DS [A RU Jo n Um  kU 0 S 4  r" 4WT ( ! W< WT <RW< ³Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati´. $8] _ PWr \1 . Surah al-Fajr ayat 27 hingga 30 berbunyi.´8 Melalui surah al-Anbiya¶ ayat 35 Allah menyatakan.

RM jT S . ³Pada kitab yang terpelihara di ³Luh mahfuz´.P S . petunjuk bagi mereka yang Dalam surah al-Waqiah ayat 78. $W S WrWT 4 sP!  # O n d  ( WT \([ 4T  # ( WT n " U (U B $WT P $WT "^ rWT 3 SWl -Z P^ jl WT jU U ³Serta kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya´. O b 4  ( "  Ws #T 1 I  U T U S B[.Perkataan al-kitab pula bermakna kitab suci Zabur.k 2 $ n . Surah an-Nisa¶ ayat 136. K O DT .U ) 9Zl j 4 . Allah menegaskan maksudnya sebagai buku utama di Luh Mahfuz. Injil dan Quran. [ L Um F \Bk bertakwa. Al-Kitab juga boleh dimaksudkan sebagai buku catatan amal yang diberikan di akhirat kelak. dan surah al-Baqarah ayat 2. $W B (  S $ O d WT Wr    S . Kitab al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. sebagaimana disebut dalam surah al-Isra¶ ayat 71. Ol ^ dWr Y ) ( .´ 9j bermaksud. Allah menyatakan. .

Wl d  d d 10 YWT (U DS . .

diberikan kepada manusia bagi mencipta-kan kelembutan disebut dalam surah Ali Imran ayat 159. disebut dalam surah al-Rum ayat 21. Menggambarkan Perkataan Ataupun Istilah Yang Sebenarnya. Hanana. Kasih sayang atau cinta contohnya. Wudd. dinyatakan melalui surah Maryam ayat 96. Rahmah. Supaya sesiapa sahaja dapat memahami dengan mudah apa yang dikehendaki oleh Allah. tetapi dituliskan dengan beberapa istilah. 2. Banyak kata-kata dalam Quran yang memiliki satu pengertian. memiliki erti yang sama. Mahabbah. adalah ganjaran bagi orang yang memegang teguh Quran disebut dalam surah Maryam ayat 13. Ia menunjukkan nilai kata itu dengan tingkat kualiti amal yang dilakukan. 11 . adalah bagi membina komunikasi antara manusia. sebagai imbalan tidak murtad dari Islam dinyatakan dalam surah alMaidah ayat 54. Ia adalah perkataan yang paling banyak digunakan dalam Quran. Beberapa Perkataan Atau Istilah Bagi Memberi Satu Maksud. dimasukkan ke dalam hati orang-orang yang berdakwah dan berjihad di jalan Allah di sebut dalam surah Taha ayat 39. 3. Mawaddah. dihadiahkan khusus bagi orang beriman dan beramal soleh. tetapi diletakkan dengan status yang berbeza kepada manusia. as-Syura ayat 23 dan al-Mumtahanah ayat 7. Hubb. Perkataan atau istilah yang dituliskan dengan makna sebenar-nya dimaksudkan untuk lebih memudahkan penerimaan pesanan yang hendak disampaikan oleh Quran.´Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya´.

4. Kiasankiasan yang digunakan kata-kata yang secara biasa umum digunakan memiliki dua sifat iaitu: Menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kata dan istilah yang tercantum dalam Quran ada yang berbentuk kiasan adalah sebuah metode yang dimaksud-kan bagi merangsang peningkatan kemampuan pembacanya sebagai usaha memahami maklumat yang dikandung oleh Quran. 9ZU9 $ $R s " 1 7 JlU Q [I \ Wo n[H nU s WT # [ / U ! lZ T1 D nU! JkU [I m . Menggunakan kata-kata yang jarang-jarang digunakan. Kata Dan Istilah Kiasan. Contoh kiasan yang selalu digunakan dapat dilihat dalam surah Ibrahim ayat 24 hingga 25.

terdapat dalam surah alBaqarah ayat 17. akarnya teguh dan cabangnya ke langit. QeWT [I PWr .r 4 12 S[O 0W . n 0UT <R[. I [ U #U9 $(] ET Zl ³Tidakkah kamu perhatikan. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya´.Z T 0 . Sementara contoh kiasan yang jarang-jarang digunakan. [jU U S )  $  ^ "U8[. Z T O ) d Z <R [IP o [.PU I U8 $ . bagaimana Allah telah membuat perum-pamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik.

Pola Penyusunan Menyeluruh Dan Sempurna. Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. menunjuk-kan keterbatasan manusia. ³Seperti orang yang menyalakan api. sehingga Quran mudah diterima. maka setelah api menerangi sekelilingngya. tidak begitu ketat tetapi memanfaatkan aspek-aspek logik. tidak dapat melihat´ . memiliki bunyi akhir yang sama dari sisi huruf vokal(hidup) dan daripada segi huruf konsonan(mati). Quran milik Allah. Bahasa adalah alat bantu bagi memudahkan manusia menerima nilai-nilai kandungan yang ada. Quran ciptaan Allah. ia tidak sama dengan kaedah-kaedah yang biasa digunakan bagi menulis sebuah buku. 13 . Pola penyusunan menyeluruh dan sempurna adalah bermula dari judul surah hingga seluruh ayat. Gaya Bahasa Quran berbeza dengan hasil karya seperti buku-buku. difahami dan diamalkan. Oleh itu. tidak terikat dengan sistem yang biasa digunakan oleh manusia. Walau-pun ia berbentuk seperti buku. bahasa Quran juga perlu dihuraikan. menitikberat-kan aspek jiwa manusia.s 0 IZ nU!WT 0 DT F o rS < d ^[FUm Y / [. Contohnya penyusunan keseluruhan surah al-Kautsar dari ayat 1 hingga 3. bahasa dan sebagainya bagi menulis sebuah buku. Penggunaan aspek logik. Terdapat beberapa bentuk penggunaan gaya bahasa dalam Quran: 1. seperti memanfaatkan sistematik.

Pola Penyusunan Sempurna. Pola ini terdapat pada surah yang bermula dari judul dan keseluruhan ayat-ayatnya memiliki bunyi yang sama di akhir-nya.2. Pola penyusunan campuran adalah surah-surah yang bermula dari judul hingga seluruh ayatnya disusun dengan bunyi-bunyi di bahagian akhir ayat yang sama dengan huruf hidup. 3. biasanya lebih 14 . Pola Penyusunan Dominan. 6. Ini dapat dilihat melalui surah al-Asr ayat 1 hingga 3 dan surah al-Qadr ayat 1 hingga 5. Urutannya juga berbeza. sama ada huruf hidup ataupun huruf mati. Contohnya terdapat pada surah alHumazah ayat 1 hingga 9. tetapi berselang seli pada bunyi akhir ayat. judul ataupun seluruh ayat. Pola Penyusunan Campuran. Adalah surah yang tidak sama daripada segi bunyi akhir ayat. Contoh-nya dapat dilihat pada surah al-Qari¶ah ayat 1 hingga 11. Pola Campuran. Bunyi pada huruf matinya tidak sama. 4. Adalah sebuah pola yang terdiri dari sejumlah ayat yang tersusun. sama ada huruf hidup ataupun huruf matinya. Contohnya surah al-Kafirun ayat 1 hingga 6 dan surah al-Lahab ayat 1 hingga 5. Pola Bebas. 5. Pola penyusunan dominan adalah surah-surah yang berisikan judul dan ayat-ayat yang sebahagian besar ataupun seluruh bunyinya dari huruf hidup yang sama.

 s U! Y 2S lU  $ O  2 S 4 r(] s P[j. Sebuah ayat yang mengandungi sejumlah pesanan. Bentuk ini dapat dilihat pada surah al-Baqarah ayat 255 q [ WS F Y O U +Y YWT $WT RW< P l ] 0 WS [. n Z Qe $ 0P d 0 IZ B K$ [\  [ Um B $ O 4 m . Susunan Ayat Dalam Quran ditemui beberapa bentuk susunan ayat: 1. Contohnya dapat dilihat dalam surah al-Takathur ayat 1 hingga 8. YWT .dari dua ayat yang berbunyi sama.

Sebagaimana yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 2 hingga 4 yang bermaksud. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. 2. ³Allah. Sebuah Ayat Yang Adalah Sebahagian Dari Nilai. 15 . tidak mengantuk dan tidak tidur. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. O 1k kS d YWT qs ![ yang bermaksud. WS [. Y $WT 1 Id j dT DS k U d Y P [ O O l [ W WS WT W Z r(]WT 0 FWT WI [. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya). Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar´. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya.

surah Ali Imran dan surah an-Nisa¶. Tahap kedua. Surah yang mengandungi berbagai-bagai maklumat bagi manusia sehingga kadangkadang sukar hendak di-kategorikan. bolehlah kita simpulkan berkenaan pengumpulan ayat-ayat AlQuran dan surah-surah ini berdasarkan kepada maklumat-maklumat berikut : Pertama : Al Qur'an diturunkan ke dunia melalui dua tahap : Tahap pertama. petunjuk bagi mereka yang bertakwa. hal:44-47 16 . Tetapi 9 lihat Manahilul irfan. Bentuk-Bentuk Surah Dari 114 buah surah Quran. Secara ringkasnya. contohnya dapat dilihat pada surah Yusuf yang terdiri 111 ayat. namun tidak diceritakan sepenuhnya. dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Quran) yang telah diturunkan sebelummu. semuanya dapat dikategorikan kepada tiga bentuk surah. diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Jilid:1. (Iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib. yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Di dalamnya diceritakan perjalanan Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Antaranya adalah surah al-Baqarah. Surah as-Saffat yang mengandungi 182 ayat juga menceritakan kisah 8 orang nabi. antaranya: Surah yang mengandungi isi pembahasan secara menyeluruh.³Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya. Surah yang menceritakan sebahagian kisah seperti yang terdapat dalam surah al-Syu¶ara¶ yang terdiri dari 227 ayat. Di dalamnya terdapat kisah lapan orang nabi. lizzurqani. diturunkan sekaligus dari "lauhil mahfudz" ke "baitul izzah " di langit dunia sebagaimana susunan yang telah ditetapkan oleh Allah. secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab kejadiannya9. tetapi hanya sebahagian daripada kisahnya. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat´.

dengan maksud untuk mempermudah. tidak diketahui kecuali melalui wahyu13. Ini juga diperkuat dengan ijma' para sahabat dan kesepakatan jumhurul ulama ( majoriti ulama ) terhadap susunan Al Qur'an ada sekarang adalah merupakan bukti yang menguatkan bahwa susunan surah-surah berdasarkan wahyu12. kerana mushhaf uthmani ( Al-Qur'an yang ditulis di zaman Uthman ) tidak terdapat juz-juz tersebut. libni katsir. tetapi pendapat yang paling kuat adalah bahwa susunan surah-surah itu berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Bagitu juga nama-nama surah. Rasulullah sebagaimana riwayat Imam Bukhari. Begitu juga susunan surah-surah dalam Al-Qur'an. seraya bersabda "letakkan ayat ini setelah ayat ini di surat ini "10. Sekalipun dalam hal ini para ulama berbeza pendapat antara Musnad Imam Ahmad : Jilid:1. Melainkan dari para ulama. hal:340 11 10 17 . itu bukan dari Sahabat Uthman.susunan ayat-ayat dalam Al Qur'an yang ada sekarang. memerintahkan para penulis wahyu. meriwayatkan bahawa setiap kali turun ayat. Atas dasar ini ijma' ulama menegaskan bahwa susunan ayat-ayat Al-Qur'an murni dari Allah tanpa campur tangan siapapun11. semuanya sesuai dengan petunjuk wahyu. kepada Malaikat Jibril. seperti keterangan bahwa Rasulullah sering membaca dalam shalatnya.w. Rasulullah s. Demikian pula waqaf per ayat. Adapun penentuan juz-juz Al-Qur'an yang tiga puluh jumlahnya. bukan ijtihad para sahabat. beberapa surah secara berurutan seperti susunan yang ada. Hafalan ini tentu secara berurutan sesuai dengan susunan yang ada. lizzurqani : Jilid:1. Kedua : Mengenai pengumpulan ayat dalam setiap surat sesuai dengan riwayat Imam Ahmad di atas tentu juga berdasakan wahyu. 86 13 lihat Manahilul irfan K lizzurqani : jilid:1. sekalipun ada perbezaan pendapat. melainkan atas dasar perintah Allah sama dengan susunann AlQur'an yang di "lauhil mahfudz". hal:57 lihat Manahilul irfan. Pendapat ini didukung dengan banyak riwayat yang sahih. dengan membaca Al-Qur'an sebagaimana susunan ayat yang ada.hal:247 12 lihat fadhailul Qur'an. setiap tahun dua kali mengulang hafalan Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Imam Ahmad. itu memang bukan menurut sejarah turunnya.a. Banyak riwayat yang menegaskan bahwa Rasulullah mengimami shalat.

maka sejak ini silahkan lakukan ziarah kubur tersebut ". itu tidak melalui ijtihad.a. Kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan yang satunya mansukh. selama mana tidak merosak susunan Al-Qur'an yang asli14.boleh dan tidak. melainkan melalui tiga hal berikut : 1. Seperti hadits : " aku dulu pernah melarangmu melakukan ziarah ke kuburan. 14 15 lihat Manahilul irfan K lizzurqani : jilid:1. 3. namun kemudian dianggap boleh saja. 2. Penegasan dari Nabi SAW atau sahabat r. Ketiga : Adapun penentuan suatu ayat dimansukh dengan ayat lainnya. Mengetahui sejarah turunnya. limanna' Al Qattan. maka yang diturunkan lebih dahulu itulah yang mansukh15. hal:234 18 . hal:409-410 lihat mabahits fi ulumil Qur'an.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful