You are on page 1of 16

»Nekatere naše najboljše ideje so

se porodile, ker smo svoje inženirje


pustili, da se potepajo tam, kjer se
še angeli bojijo hoditi.«

Henry Ford
Interni časopis družbe Savaprojekt d.d., Krško, številka 43, junij 2019

Mineva prva polovica leta 2019 in s tem tudi


zadnje dejanje zaključka poslovnega leta
2018 - izvedba letne skupščine družbe Sa-
vaprojekt. Leto 2018 je bilo uspešno leto, saj
po nekaj letih kriznih časov zopet beležimo
boljši rezultat in večji dobiček, posledično
tudi višje dividende lastnikom delnic družbe.
Tudi bonitetna ocena
družbe, ki je v preteklem
letu zaradi neljubega
dogodka padla, se je
ponovno dvignila na
prejšnji nivo, na oceno
SB2 po mednarodnem
bančnem standardu
Basel II, kar priča o moči
in stabilnosti družbe.

V juniju je bila izvedena 22. redna skupšči-


na družbe, na kateri smo obravnavali stan-
dardne teme skupščine z naslednjim dnev-
nim redom: odprtje z ugotavljanjem pri-
sotnosti in izvolitev organov skupščine,
seznanitev skupščine delničarjev z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2018 in
poročilom nadzornega sveta, odločanje
o uporabi bilančnega dobička, spremem-
ba statuta družbe, odločanje o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu ter vprašanja in Podjetje Orodjarstvo Pečnik d. o. o. je za prostorsko širitev in nadaljnji razvoj dejav-
predlogi delničarjev. Skozi letno poročilo nosti v Koprivnici zgradilo nov proizvodno - poslovni objekt.
družbe je bil predstavljen poslovni rezultat za Naše podjetje se je pri tem vključilo kot izvajalec celovitega inženiringa, od
leto 2018, ki je izkazal približno 120.000 evrov iskanja in pridobivanja zemljišča za gradnjo, izdelave prostorskega akta (OPPN),
bilančnega dobička. Predlog delitve je, da izdelave projektne dokumentacije, sodelovanja pri upravnih postopkih, priprave
se ena tretjina nameni za dividende delni- razpisa za izbor izvajalca ter vse do strokovnega nadzora nad gradnjo in pridobi-
čarjem, ostali dve tretjini pa ostaneta kot tve uporabnega dovoljenja.
nerazporejen dobiček, rezerva za prihodnja Več na strani 11
leta. Predvidena dividenda tako znaša 8,80
evra bruto na delnico. Pri spremembi statu-
ta pa se bodo korigirale oziroma uskladile V TEJ ŠTEVILKI PREBERITE ...
šifre dejavnosti, katere izvajamo na podlagi
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti.
str. 2 str. 13 str. 14 str. 15
Tudi delni rezultati in prognoza v letošnjem
letu kažejo na uspešno poslovanje za leto
2019, saj količina že pridobljenega dela,
skozi vrednost podpisanih pogodb, kaže,
da imamo že zagotovljenega dela za več
kot leto dni. Skrbi iz nedavnih časov, ko smo
se borili za vsak posel tudi po prenizkih ce-
nah so se spremenile v skrbi, kako vse delo
Intervju Kaj delamo... Izobraževanje Družabna
opraviti v postavljenih rokih, kar predstavlja ... in kdo smo kronika
nove organizacijske in kadrovske izzive.

Nadaljevanje na strani 2
Damjana Pirc o organizacijski klimi podjetja
INTERVJU

V družbi že nekaj časa teče pro-


ces pomlajevanja, tako na pro- Organizacijska klima podjetja zahteva veliko pozornosti. Nekdo v podjetju
jektantskih kot vodstvenih pozici- mora ves nad njo ves čas bdeti in se z zaposlenimi redno ukvarjati. Od
jah in tudi v lastniški strukturi, kar organizacijske klime in zadovoljnih zaposlenih je namreč v veliki meri odvi-
se bo v prihodnjih letih še stopnje- sen uspeh podjetja. Naložbo v zaposlene sestavlja več komponent, ki pa se
valo. Menjava generacij neiz- na samem koncu seveda odražajo z rezultati.
bežno sledi, saj narava dela svo-
je, hkrati pa razvoj stroke zahteva Razmišljanja o medsebojnih odnosih na delovnem mestu in organizacijski struk-
nova znanja in spretnosti (pred- turi zaposlenih tokrat delimo z Damjano Pirc, izvršno direktorico za področje
vsem informatika in digitalizaci- urbanizma. Damjana, rojena Frece, je odraščala v majhni vasici na robu Koz-
ja), katerim starejši teže sledimo. janskega, v občini Dobje pri Planini. Po končani gimnaziji v Celju je na Biotehni-
ški fakulteti zaključila študij krajinske arhitekture. V diplomski nalogi je obravna-
Tako imamo v družbi odprt projekt vala načine vključevanja javnosti v postopke sprejemanja prostorskih aktov. Po
spremembe načina projektiranja, študiju je nabirala praktične izkušnje kot obdelovalka arhitekture, izdelovalka
prehod v BIM – Building Informa- okoljskih poročil in presoj vplivov na okolje ter se ukvarjala z oblikovanjem vrtov.
tion Modeling, ker bi radi v bližnji
prihodnosti obvladovali nove Kako bi vas opisali prijatelji?
zahteve, ki nezadržno prihajajo
in se pojavljajo v projektantskem Prijatelji me poznajo kot delovno
procesu oziroma v celotnem pro- osebo, vendar se rada tudi sprostim
cesu načrtovanja, gradnje, upra- in poveselim. Je pa res, da mi očita-
vljanja in razgradnje objekta. jo, da si premalokrat vzamem čas za
druženje z njimi.
Veliko neznank, ki jih bo potrebno
v prihodnje razrešiti, nam je prine- Kateri so vaši hobiji?
sla tudi nova zakonodaja, ki je sto-
pila v veljavo v lanskem letu. Ta ni V mlajših letih sem se veliko ukvarjala z
naklonjena razvoju večjih družb z adrenalinskimi športi (letenje z jadral-
interdisciplinarnimi ekipami stro- nim padalom, plezanje, veslanje), ki
kovnjakov, pisana je bolj za po- Kako se spominjate svojih začetkov v sem jih sedaj zamenjala z druženjem
sameznike in vsebine, ki jih obvla- družbi Savaprojekt? z otroki ter zeliščarstvom in razmnože-
dujejo arhitekti. V investicijah, ko vanjem rastlin. Rastline in delo z njimi
se srečujemo z zahtevnejšimi teh- V podjetju Savaprojekt d. d. sem se me sproščata, hkrati pa s tem izobra-
nologijami, ki diktirajo kompletno zaposlila ravno na svoj 30. rojstni dan. žujem tudi svoje otroke in jih navajam
načrtovanje, pa se pojavlja veliko Pravijo, da vsaka okrogla obletnica v na življenje z naravo. Rada preberem
neskladnosti, neznank in presene- življenju pomeni prelomnico in zače- tudi kakšno dobro knjigo in ustvarjam
čenj. Neusklajena zakonodaja, tek novega obdobja, kar v mojem različne stvari (risanje na keramiko, sli-
birokratsko tolmačenje predpisov primeru vsekakor drži. V Savaprojektu ke iz papirja, kvačkanje …).
s področja umeščanja v prostor, sem kmalu našla svoje stalno mesto,
okoljskega presojanja, pridobi- tako v poslovnem smislu kot tudi v Kako vas bi opisali vaši otroci?
vanja raznih mnenj in dovoljenj, odnosu s sodelavci. Izkušnje in znanje,
nenazadnje javnega naročanja, ki sem jih v tem času pridobila od so- Mama je za otroke oseba, brez ka-
povzročajo težave, ki odvračajo delavcev in poslovnih partnerjev, so tere ne gre v življenju in tudi moji trije
investitorje za investiranje v Slo- neprecenljive. sončki se vrtijo okrog mene, tako kot
veniji, kar bo vsekakor potrebno
v bližnji prihodnosti spremeniti, če
želimo ohraniti normalen razvoj.

Naj teh nekaj pogledov na


preteklo leto in prihodnost za-
ključim z zahvalo kolegu Ma-
teju Drmiću, ki po dolgih letih
dela pri nas v teh dneh odha-
ja v pokoj, za njegov prispevek
k razvoju družbe Savaprojekt.

Andrej Špiler,
izvršni direktor za
področje inženiringa

2 junij ‘19
INTERVJU
se jaz vrtim okrog njih. Zaenkrat so še pričakuje. Kljub temu je naše delo po- kje se nahaja kakšen sodelavec, zato
v obdobju, ko je mama edina, ki jih vezano tudi s kreativnostjo, zato je v pred odhodom iz podjetja na recep-
zna obleči, nahraniti in uspavati. Moji naši naravi, da se pravil težje držimo, ciji vedno sporočimo, kam gremo in
otroci so zelo nežni in ljubeči in 100- oziroma pogosto iščemo izjeme. kdaj približno se vrnemo nazaj v pod-
krat na dan mi povedo, kako zelo me jetje.
imajo radi. So moj neustavljiv vir ener- Kako zunanji obiskovalci zaznavajo
gije in moči. organizacijsko klimo v podjetju? Vsako podjetje ima do svojih zapo-
slenih določena pričakovanja, ki niso
Poleg »projektantov« imamo v pod- vezana zgolj na strokovne pravilno-
jetju zaposlene tudi ostale službe, ki sti pri delu, temveč tudi na bonton
skrbijo, da procesi v podjetju neovira- in vedenje. Kakšna so vaša načela
no potekajo. Obiskovalce in poslovne poslovnega vedenja, ko na terenu
partnerje najprej sprejme sodelavka opravljate poslovne obveznosti?
na recepciji, kjer se predstavijo in na-
vedejo razlog obiska. Za obiskovalce Podjetje Savaprojekt ima izdelan pri-
je lažje, da jih oseba, h kateri so na- ročnik komuniciranja, v katerem so
menjeni, sprejme v recepciji. Podjetje napisana osnovna pravila, ki se jih mo-
je namreč organizirano v pritličju in ramo zaposleni držati pri komunicira-
petih nadstropjih, veliko je timskega nju in se dotikajo tako osnovnih pravil
in terenskega dela in tudi zaradi so- oblačenja in pisanja dopisov kot tudi
delovanja s sodelavci zaposleni niso vodenja predstavitev. Ta pravila so
vedno v svojih pisarnah. Recepcija je osnova komuniciranja, ki pa jim seve-
tudi za ostale zaposlene vir informacij, da lahko vsak doda osebno noto.

»Organizacijska klima je zrak, ki ga dihamo zaposleni v


podjetju. Če je zrak dober, se vsi dobro počutimo in do-
bro delamo.«

Na kaj pomislite, ko slišite besedno


zvezo »organizacijska klima«? Kako V poslovnem komuniciranju sem
bi jo predstavili nekomu, ki se na vedno vljudna, prijazna in samoza-
novo zaposli v podjetju? vestna. Prepričana sem, da pozitivna
energija vrača nazaj pozitivne učin-
Organizacijska klima je zrak, ki ga di- ke. Če uživaš v delu, ki ga opravljaš,
hamo zaposleni v podjetju. Če je zrak si prav gotovo pri tem boljši, kot če se
dober, se vsi dobro počutimo in do- nečesa lotevaš s težavo. In to zazna-
bro delamo. Za organizacijsko klimo v jo tudi ljudje, s katerimi komuniciraš.
podjetju je odgovoren vsak posame- Verjamem, da tudi v poslovni komu-
znik enako. Vsak posameznik lahko nikaciji drži pravilo: več kot daš, več
prispeva k boljši in prijetnejši klimi in dobiš nazaj.
že samo eden je dovolj, da celotno
ozračje »zasmradi«.

Kako bi opisali lastnosti organizacij-


ske klime podjetja Savaprojekt d. d.,
v katerem delate?

Podjetje Savaprojekt zaposluje več


kot 50 strokovnjakov različnih starosti
in izobrazbenih profilov. Čeprav smo
si med sabo zelo različni, vseeno ni
zaznavati večjih medsebojnih kon-
fliktov. Med mnogimi sodelavci so se
stkale močne prijateljske vezi in se radi
družimo tudi izven službenega časa.
Seveda pa se v službi moramo vsi dr-
žati določenih pravil, ki so osnova za
varno in usklajeno delo. Pomembno
je, da so pravila enaka za vse v pod- Vir: www.krsko.si
jetju in da vsakdo ve, kaj se od njega

junij ‘19
3
Savaprojekt na Svetovnem gradbenem forumu 2019
DOGODKI

V času med 8. in 11. aprilom je v Ljubljani potekal Sve-


tovni gradbeni forum 2019 z naslovom »Odpornost stavb
in infrastrukture«, ki sta ga organizirali Inženirska zbornica
Slovenije in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Uni-
verze v Ljubljani.
Dogodek je bil množično obiskan, saj so se ga udeležili
predavatelji in obiskovalci iz 50-ih držav sveta. Foruma
so se udeležili tudi predstavniki našega podjetja, in sicer
so prisostvovali programu foruma v štirih od šestih te-
matskih sklopov:
• Energija v 21. stoletju – učinkovitost rabe virov v
grajenem okolju,
• Gradbeništvo 4.0 – napredno konstrukcijsko
inženirstvo,
• Upravljanje s tveganji zaradi nesreč in za
odpornejše skupnosti ter
• Upravljanje z nepremičninami in premoženjem,
integralno informacijsko modeliranje stavb.
Naši sodelavci so z udeležbo pridobili nova znanja in po-
znanstva, ki jih bodo s pridom uporabili pri svojem delu,
da bodo naši izdelki še boljši.

Društvo za zaščito voda na strokovni ekskurziji v Posavju


Savaprojekt, ki aktivno sodeluje pri načrtovanju in ure- vodenjem in hvaležni za novo pridobljeno znanje ob
janju vodnih ureditev na območju spodnje Save, je 25. ogledu nasipov, habitatov, prehodov za vodne orga-
aprila gostil predstavnike Slovenskega društva za zašči- nizme in kompleksa HE Brežice.
to voda. Vodne ureditve na območju spodnje Save sta Naša skupna ugotovitev ob koncu dneva je bila, da
si ogledala tudi predsednica društva dr. Marjetka Lev- smo za naravo odgovorni vsi. V prvi vrsti kot posa-
stek in prof. dr. Mihael J. Toman. mezniki, na koncu tudi kot celotna družba. Narava se
Slovensko društvo za zaščito voda ima nalogo ozave- spreminja. Vedno se bo. Nadomestni habitati ali druge
ščanja posameznikov in ostalih nosilcev odločanja o ureditve, ki so življenju ob vodi ponujene, so tiste, ki jih
pomenu varstva vodnega okolja. Društvo spremlja in človek naravi zgolj ponudi, narava pa jih nato razvija
proučuje problematiko na področju zaščite in izkorišča- po svoje.
nja voda, spodbuja odgovorno ravnanje do oskrbe s
pitno vodo, širi pomen zaščite voda, organizira številna
predavanja in druge strokovne ekskurzije in dogodke.
Ker v družbi Savaprojekt d.d. skrbimo tudi za načrto-
vanje prostorskih ureditev, smo zanje organizirali aktiven
dan. Po jutranji diskusiji o tem, kakšna so pričakovanja
gostov in katera vprašanja morajo dobiti odgovore do
konca dneva, smo goste popeljali po skrbno načrtovani
trasi vodnih ureditev. Na ogledu so se nam pridružili stro-
kovni sodelavci iz podjetja Infra d. o. o., kasneje pa tudi
predstavniki družbe HESS d. o. o.
Naši gostje so bili ob zaključku zadovoljni s strokovnim

Članstvo v Strateškem svetu za energetski prehod


29. maja je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) po- bodo oblikovali mnenja ter jih posredovali odločeval-
tekala 1. seja Strateškega sveta za energetski prehod, cem.
ki se je je kot njen član udeležil naš namestnik glavnega Strateški svet za energetski prehod (SSEP) je bil konsti-
direktorja Urban Žigante. tuiran z namenom oblikovanja stališč in priporočil go-
Strateški svet je sestavljen iz predstavnikov proizvajal- spodarstva ob sprejemanju pomembnih odločitev in
cev in distributerjev energije, predstavnikov porabnikov dokumentov ter strateških okoljskih ciljev na področju
energije, gospodarskih družb s področja energetsko energetskega prehoda, ki se bo v naslednjih desetletjih
intenzivne industrije, prometa, gradbeništva, lesne in- zgodil v Sloveniji.
dustrije, inženiring podjetij ter znanstvenih inštitutov, ki

4 junij ‘19
Zahvala za sodelovanje v Upravnem odboru Združenja za

DOGODKI
svetovalni inženiring

Gospodarska zbornica Slovenije je


glavnemu direktorju Savaprojekta
Petru Žiganteju podelila zahvalo za
aktivno in angažirano delo v Uprav-
nem odboru Združenja za sveto-
valni inženiring (ZSI) v mandatnem
obdobju 2015 - 2019.

Bistvene naloge Združenja za sveto-


valni inženiring so:
• vzpostaviti takšne pogoje zdru-
ževanja, ki bodo včlanitev
omogočali kvalitetnim poslov-
nim subjektom in zagotavljati
stalni dvig poslovnega in stro-
kovnega ugleda članov,
• biti sogovornik vsem vejam
oblasti v državi in sooblikovalec • uveljavljati pravice članov v ter za zbiranje, obdelavo in posre-
pravnega in gospodarskega pogajanjih s predstavniki vseh dovanje ustreznih informacij med
okolja, ki bo vzpodbujalo trajen vej oblasti v naši državi in v ustre- člani ter za promocijo združenja
razvoj dejavnosti Svetovalnega znih mednarodnih institucijah, in članov pri investitorjih v doma-
inženiringa in trajno poslovno • biti kvaliteten informacijski cen- čem in tujem poslovnem okolju.
rast članov,

30. Sedlarjevo srečanje - Razvojni trajnostni projekti


30. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev
Slovenije je letos potekalo v petek, 31. maja v Muzeju za
arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Letošnja tema sre-
čanja je poudarjala trajnostne vidike urbanizma in pro-
storskega načrtovanja ter izpostavljala konkretne prime-
re dobre prakse. Predstavitve so potekale v štirih delih z
naslovi: Prostorsko načrtovalski pristopi, Trajnostna mobil-
nost in promet, Kakovost bivanja in trajnostni razvoj skozi
perspektivo urejanja prostora in Prenova degradiranih
območij. Po končanem vsakem sklopu so potekale tudi
razprave.
Sedlarjevega srečanja sta se v imenu Savaprojekta
udeležili Petra Žarn, ki je predstavila Razvojni trajnostni
projekt – celostna prometna staretegija Mestne občine
Celje, ter izvršna direktorica urbanizma Damjana Pirc, ki
je predstavila Izzive trajnostnih prenov starih mestnih je- Vir: www.dupps.si
der Kostanjevice na Krki, Leskovca pri Krškem, Škocjana,
Sevnice in Krškega.

Pridobitev strokovnih licenc


V Savaprojektu smo bogatejši za dva pooblaščena inže-
nirja, ki sta v preteklih mesecih uspešno opravila strokovni
izpit za pooblaščenega inženirja.
Jurij Šalamon je v aprilu z uspehom opravil strokovni izpit
na področju strojništva, Nejc Prašnikar pa je v maju postal
pooblaščeni inženir s področja gradbeništva. Obema
iskreno čestitamo in želimo mnogo uspešno izvedenih
projektov na njunih strokovnih področjih.

junij ‘19
5
Aktualne naloge
KAJ DELAMO IN KDO SMO?

Šmarjeških Toplicah Naročnik: Lonstroff d. o. o.


Vsebina: Projektantski nadzor, PID Objekt: Proizvodni objekt Lonstroff v
Od izida prejšnje številke internega Vodja tima: Bojan Saje Logatcu
časopisa Sapro se je zvrstilo nekaj Vsebina: Elaborat zemljiškega
novih nalog ... Naročnik: Občina Log - Dragomer katastra, elaborat za vpis objekta
Objekt: Odvajanje in čiščenje v kataster stavb
Naročnik: OŠ Miška Kranjca odpadne vode v porečju Vodja tima: Tatjana Vresk
Objekt: Izgradnja prizidka in Ljubljanice - 3. sklop
reorganizacija prostorov v Osnovni Vsebina: Novelacija Naročnik: OMV Slovenija d. o. o.
šoli Miška Kranjca Investicijskega programa Objekt: Postavitev pergole na
Vsebina: IZP, DGD, PZI, PZR Vodja tima: Manica Kuselj bencinskem servisu OMV Kranj
Vodja tima: Tina Božičnik Vsebina: Strokovni nadzor nad
Naročnik: Mestna občina Ljubljana gradnjo, PID
Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško Objekt: Hiša na naslovu Na Stolbi 8 Vodja tima: Manica Kuselj
d. o. o. v Ljubljani
Vsebina: Spremembe in dopolnitve Vsebina: Recenzijsko poročilo za PZI Naročnik: Krka, tovarna zdravil, d. d.
Urbanističnega načrta Nuklearne Vodja tima: Vinko Volčanjk Objekt: Postavitev hladilnega
elektrarne Krško agregata na objektu Septolete
Vodja tima: Petra Žarn Naročnik: Mestna občina Kranj Total v Ljutomeru
Objekt: Ureditev kolesarskega Vsebina: Statična preverba
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje omrežja Mestne občine Kranj - Vodja tima: Goran Šalamon
Objekt: Okrajno sodišče v Trebnjem, ukrep K21 - Šubčeva ulica
Okrajno sodišče na Vrhniki, Okrajno Vsebina: Izvedbeni načrt Naročnik: Institut Jožef Stefan
sodišče v Žalcu, Okrajno sodišče v Vodja tima: Ines Deutsch Da Silva Objekt: Poslovni objekt Odseka
Lendavi, Okrožno sodišče v Mariboru znanosti o okolju – O2 na Reaktor-
Vsebina: Varnostni načrt, tehnično Naročnik: OMV Slovenija d. o. o. skem centru v Podgorici
svetovanje, projektantski in gradbeni Objekt: Rekonstrukcija bencinskega Vsebina: Letno poročilo o doseženih
nadzor ter koordinacije varstva in servisa Škofije blok 2 rezultatih in učinkih za obdobje od
zdravja pri delu Vsebina: Izvedba preiskav statične 01.01.2018 do 31.12.2018 ter izdelava
Vodja tima: Manica Kuselj preverbe obstoječe konstrukcije analize stroškov in koristi, z novim izra-
Vodja tima: Luka Gramc čunom finančne vrzeli za leto 2018
Naročnik: GKN Driveline Slovenija, d.o.o. Vodja tima: Tatjana Vresk
Objekt: Poslovno proizvodni objekt Naročnik: SIJ ACRONI d. o. o.
Vsebina: Spremembe in dopolnitve Objekt: Zamenjava stacionarnih CO Naročnik: Kering S2, d. o. o.
Zazidalnega načrta Industrijske cone II detektorjev na področju VOD Objekt: Postavitev totema ob
Unior KI Zreče Vsebina: PZI, PID obstoječem trgovskem centru Hofer
Vodja tima: Silvija Umek Vodja tima: Sejad Bajrić v Radljah ob Dravi
Vsebina: PZI
Naročnik: Občina Log - Dragomer Naročnik: Občina Zreče Vodja tima: Darja Podlipnik
Objekt: Sprememba namembnosti Objekt: Širitev počitniškega naselja
objekta Stara šola Log Nune v občini Zreče Naročnik: Kering S1, d. o. o.
Vsebina: IZP, DSN, PZI, projektantski Vsebina: Strokovna podlaga Objekt: Trgovski objekt ob obsto-
nadzor Vodja tima: Silvija Umek ječem trgovskem objektu Hofer v
Vodja tima: Rok Gerbec Ljubljani - Jožeta Jame
Naročnik: Občina Krško Vsebina: Energetska izkaznica
Naročnik: Občina Sevnica Objekt: Poslovilni objekt Krško Vodja tima: Ranka Drobnjak Lopert
Objekt: Krožno križišče na cesti Vsebina: Nadzor nad izdelavo
Boštanj - Planina na priključku za in montažo notranje opreme Naročnik: Resa invest, d. o. o.
poslovno cono Sevnica Vodja tima: Tina Božičnik Objekt: Trgovski objekt ob obsto-
Vsebina: IZP ječem trgovskem objektu Hofer v
Vodja tima: Momir Bogdan Naročnik: ATG Zupan d. o. o. Radljah ob Dravi
Vsebina: Izdelava lokacijske preveritve Vsebina: Energetska izkaznica
Naročnik: OMV Slovenija d. o. o. za spremembo prostorsko izvedbenih Vodja tima: Darja Podlipnik
Objekt: Objekt bencinskega servisa pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm.
OMV Maribor Qlandia Vodja tima: Manuel Kos
Vsebina: PID, NOV ... in še mnoge druge.
Vodja tima: Blaž Šalamon Naročnik: GAAL gradnje d. o. o.
Objekt: Ureditev krožišča Lesično na Pripravila: Tamara Močnik
Naročnik: Kostak d. d. cestnem odseku R2-423/1282
Objekt: Izgradnja komunalne infra- Vsebina: Razširjen projektantski nadzor
strukture v naselju Žaloviče v Vodja tima: Tatjana Zupančič

6 junij ‘19
Širitev počitniškega naselja Nune na območju Rogle

KAJ DELAMO IN KDO SMO?


Na območju Pohorja, v skrajnem se-
vernem delu občine Zreče, ob glavni
cesti, ki vodi na Roglo, se nahaja po-
čitniško naselje Nune. Naselje je za-
čelo nastajati v sredini 90. let prejšnje-
ga stoletja in se razvijalo, predvsem
zaradi bližnjega smučarskega centra
Rogla, ki je oddaljeno manj kot 4 km.
Na območju počitniškega naselja
Nune je zgrajenih 51 počitniških stavb.
Veljavni prostorski izvedbeni akt omo-
goča gradnjo še dodatnih 19 stavb.
Prav tako so bile na Občino Zreče
podane pobude za gradnjo novih Po namenski rabi je območje skoraj • dostopa in prometne ureditve
počitniških stavb na delih zemljišč, kjer v celoti opredeljeno kot SP – površi- na območju naselja,
trenutno gradnja ni omogočena. ne počitniških hiš, v manjšem južnem • zapolnitve obstoječe stavbne
Na podlagi sklepa Komisije za ureja- delu pa O – območje okoljske infra- strukture treh nezaključenih
nje prostora in stanovanjske zadeve strukture. stavbnih agregatov v smiselno
je Občina Zreče naročila izdelavo Predlog širitve počitniškega naselja celoto,
strokovne podlage, ki bo preverila, Nune je skladen s strateškim delom • širitve območja in gospodarske
pod kakšnimi pogoji je možna do- OPN ter povečanimi potrebami po javne infrastrukture v južnem in
datna pozidava območja ali izve- počitniški gradnji na prednostnih ob- severnem delu,
dena gospodarska javna infrastruk- močjih za razvoj turizma in rekreacije • posodobitve oz. povečanja
tura omogoča priključitev dodatne na prostem. zmogljivosti obstoječe čistilne
pozidave ter na kakšen način bo Strokovna podlaga obravnava pre- naprave.
potrebno nadgraditi obstoječo go- sojo možnosti širitve razvoja naselja
spodarsko javno infrastrukturo, da bo Nune z vidika: Silvija Umek, dipl. inž. grad.
dodatna gradnja mogoča.

Sejad Bajrić, dipl. inž. el. bilo teorijo možno preveriti tudi v praksi. in obenem pridobim dodatne izkušnje
Ta slog pridobivanja znanja me je gnal na različnih področjih.
Z malo dobro volje je naprej. Po duši sem športnik in všeč so mi različ-
lažje do cilja Po končani srednji šoli sem svoje šolanje ni športi, ampak najbolj navdušen sem
nadaljeval na Univerzi v Ljubljani, Fakul- nad nogometom. Prosti čas najraje
teta za elektrotehniko – smer energetika. preživljam z ženo in svojima sinovoma,
Vsi, ki ste odšli na študij ali na kakšen rad pa imam tudi druženje s kolegi in
drug način odšli od doma, veste, da prijatelji, ob katerih se lahko sprostiš.
je bilo to nekaj posebnega. Začelo se Športno društvo, ki ga imamo v pod-
je obdobje, ko ni bilo vsakodnevnega jetju, je po mojem mnenju eden od
spraševanja kaj in kako, na nek način dobrih načinov za spoznavanje sode-
svoboda, ki te pelje do samostojnosti. lavcev in krepitev medsebojnega zau-
In tudi mene je - do prve službe, do svo- panja, kar je temelj uspeha v podjetju.
jega doma, do svoje družine. Stil svojega življenja bi primerjal z dreve-
Leta 2004 sem se zaposlil kot projektant som, in sicer: biti ponosen na svoje ko-
v podjetju WINKY d. o. o. in tam ostal renine in jih gojiti, ker si brez korenin zelo
Leta 1992 sem prišel v Slovenijo, kjer dolgih 12 let. V tem obdobju sem spo- šibek. Rasti, kar se da visoko, da lahko
smo z družino začeli novo življenje. Za- znal veliko ljudi in sodeloval na različnih vidiš daleč oz. naprej. Ponuditi zavetje
čelo se je s tečajem slovenskega jezi- projektih, kjer sem si nabral veliko izku- oz. pomoč in za to ne zahtevati, da se
ka, nato z dokončanjem osnovne šole šenj. Potem sem se zaposlil v tehničnih ti vrne, ker tisto, kar delaš dobro, se čez
in nadaljevanjem šolanja na elektro in službah na Onkološkem inštitutu v Lju- čas vrne z obrestmi.
računalniški šoli (Šolski Center Velenje - bljani kot javni uslužbenec in delal do- Ne glede na to, koliko zgubiš, še vedno
ŠCV), smer elektrotehnika energetika. bro leto, vendar sem hitro spoznal, da lahko začneš znova, če znaš. Znanje je
Glede na to, da ima Velenje močno ta način dela ni zame. Tako sem prišel moč.
industrijo, je šola poleg teorije s svojimi v podjetje Savaprojekt, kjer sem že ob
laboratoriji omogočala praktično izo- prvem razgovoru spoznal zdrav razum In na koncu: zelo pomembno je, da
braževanje, kar je dodatno spodbu- in prijetno okolje ter možnost, da lahko izbereš okolje, v katerem je to vse omo-
jalo mojo željo po novem znanju, saj je pridobljeno znanje koristno uporabim gočeno.

junij ‘19
7
Poslovno - proizvodni objekt GKN Driveline v Zrečah
KAJ DELAMO IN KDO SMO?

Začetki podjetja GKN Driveline Slove- smo v Savaprojektu izdelali strokov- sicer 130 pisarniških delavcev in 190
nija, d. o. o. segajo v leto 1986. na izhodišča za spremembe in do- proizvodnih delavcev. Z upošteva-
Podjetje je del multinacionalke GKN, polnitve prostorskega akta (Zazidalni njem istočasnega parkiranja dveh
divizije Driveline, ki je prisotna na 56 načrt (ZN) Industrijska cona II Unior KI izmen je potrebno v dopoldanskem
lokacijah v 22 državah. V Sloveniji se Zreče). Nova poslovno - proizvodna času zagotoviti 510 parkirnih mest za
proizvodni obrat nahaja v Zrečah in stavba je predvidenih dimenzij 120 x zaposlene. Poleg že urejenega parki-
zaposluje 450 oseb delovne sile. GKN 90 m + 80 x 60 m (skupaj 15.600 m2 tlo- ranja v severnem delu kompleksa se
Driveline je vodilni svetovni proizva- risne površine), in se v prostor umesti načrtujejo dodatna parkirna mesta
jalec avtomobilskih transmisij in avto kot nova lamela južno od obstoječih za zaposlene v vzhodnem delu kom-
delov. Z inovacijami in razvojem in- proizvodnih hal. Nova stavba se lah- pleksa v več etažah. Pri prometnem
ženirskih projektov, vključevanjem ko konstrukcijsko poveže z obstoječo načrtovanju se upošteva tudi obre-
zaposlenih, zadovoljstvom kupcev, halo GKN Driveline-a. Kot omejitveni menjenost s tovornimi vozili, in sicer 35
varstvom okolja in varnim delov- faktor je potrebno urediti dvosmerno tovornih vozil na dan (razkladanje in
nim okoljem si podjetje prizadeva javno prometnico do obstoječega nakladanje materiala in izdelkov).
ohranjati trajnostni razvoj ter slediti območja centralne čistilne naprave
zastavljeni poslovni strategiji. Ker je Zreče ter poslovnega območja tik ob Za vodotok Dravinja in njeno povodje
avtomobilski trg zelo nepredvidljiv, Dravinji. V sklopu sprememb in dopol- je bila izdelana Hidrološko hidravlična
je potrebno biti pripravljen in se hitro nitev ZN je potrebno, poleg javnega študija, ki je predvidevala različne
prilagoditi razmeram na trgu, zato v dostopa do čistilne naprave, urediti ukrepe za preprečevanje razlivanja
podjetju stalno vlagajo v izboljšave in dodatna parkirna mesta za zaposle- vodotoka v času visokih voda. Vsi
nadgradnjo poslovnih procesov, saj ne in pripadajočo zunanjo ureditev ukrepi so bili izvedeni, zato je obmo-
nenehno težijo k izboljšanju produk- ter izgradnjo pripadajoče gospodar- čje Dravinje poplavno varno in ureje-
tivnosti. Investirali bodo tudi v znanje ske javne infrastrukture. Območje na- no.
zaposlenih, saj želijo narediti večje in črtovanih ureditev je velikosti 3,23 ha. Investitor namerava pričeti z gradnjo
hitrejše korake na področju avtomati- v letu 2021, zaključek investicije pa je
zacije in digitalizacije poslovanja. Po izgradnji nove stavbe je načrto- predviden v letu 2023.
vano, da bo v celotnem kompleksu
Za uresničitev investicijske namere, GKN Driveline Zreče 700 zaposlenih. Silvija Umek, dipl. inž. grad.
gradnjo nove poslovno - proizvodne Delo bo potekalo v treh izmenah.
stavbe s pripadajočimi manipulativ- Prometno bo najbolj obremenjen
nimi površinami in zunanjo ureditvijo, kompleks v dopoldanski izmeni, in

8 junij ‘19
Stanovanjska pozidava v Stari vasi na Vidmu

KAJ DELAMO IN KDO SMO?


V Občinskem prostorskem načrtu Aprila letos smo v naši družbi izdelali novanjskih stavb, z možnostjo ume-
občine Krško se na območju mesta osnutek OPPN, ki je bil posredovan v stitve tri- in večstanovanjske stavbe
Krško, na Vidmu nahaja prosta, ne- mnenja pristojnim nosilcem urejanja ali stanovanjske stavbe za posebne
pozidana površina, za katero je pred- prostora in drugim udeležencem v družbene skupine (starejše). Na ob-
videna izdelava občinskega podrob- postopku. močju so dopustne tudi združljive
nega prostorskega načrta (OPPN). Območje stanovanjske gradnje se spremljajoče dejavnosti, kot npr. go-
nahaja severno od Ceste 4. julija in stinstvo, športne in druge dejavnosti
V Savaprojektu smo za privatnega vzhodno od Erjavčeve ulice v Stari za prosti čas, oskrbne dejavnosti, ipd.
investitorja pristopili k izdelavi prostor- vasi na Vidmu. V naravi gre za nepo- Na pobočju ob severni meji območja
skega akta. Investitor želi na obrav- zidano, travnato površino, ki predsta- se ohranja zeleni pas. Ob stavbah se
navanem območju, z opredeljeno vlja eno izmed lepših še prostih lokacij uredijo parkirišča in območje se zaze-
namensko rabo stanovanjskih povr- za stanovanjsko gradnjo v mestu Kr- leni.
šin, graditi stanovanjske stavbe. Veli- ško. Območje je prometno dostopno Znotraj območja OPPN ni evidentira-
kost obravnavanega območja znaša iz Erjavčeve ulice, od koder se ure- nih enot kulturne dediščine, ni obmo-
0,61 hektara. di dostopna cesta do načrtovanih čij varovanih z vidika varstva naravnih
Postopek priprave OPPN se izvaja v stavb. vrednot, prav tako se obravnavano
skladu z Zakonom o prostorskem na- Območje OPPN je razdeljeno na dve območje ne nahaja na vodovarstve-
črtovanju. Sklep o začetku priprave območji (A in B), ki ju ločuje dostopna nem območju, poplavnem območju
OPPN za stanovanjsko območje Sta- cesta. Na območju A je načrtovana ali na območju, kjer bi bili potrebni za-
ra vas v Krškem, kot se akt imenuje, gradnja dveh do štirih eno- ali dvo- ščitni protierozijski ukrepi.
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. stanovanjskih stavb. Na območju B je
4/18, dne 19.1.2018. načrtovana gradnja ene do treh sta- Petra Žarn, univ. dipl. inž. grad.

junij ‘19
9
Osnovna šola Miška Kranjca
KAJ DELAMO IN KDO SMO?

Osnovna šola Miška Kranjca v Ljublja- z nadstreški zagotovljali varen dostop, najpogosteje uporabljeno prevozno
ni je še ena šola s prostorsko stisko. Po- zaščiten pred vremenskimi vplivi. sredstvo. Spodbudno je, da dokaj ve-
večanje števila vpisa otrok narašča, Na južni strani obstoječega objekta lik odstotek učencev v šolo hodi peš
s tem pa se povečuje tudi potreba se nahajajo zunanje igralne površine, ali s kolesom ter da je skoraj več kot
po dodatnih prostorih. V šolskem letu namenjene otrokom prve triade. Tudi četrtina zaposlenih pripravljena spre-
2018/2019 šolo obiskuje 515 učencev, te bodo dobile novo podobo. Ce- meniti svoje potovalne navade. Do-
razdeljenih v 23 oddelkov. Treba je lotno območje bo obnovljeno, uredili bro je tudi to, da je znotraj šolskega
zagotoviti ustrezne prostore za 27-od- se bodo kotički za igranje, skakanje, okoliša urejena ustrezna infrastruktu-
delčno šolo, za predvideno novo šte- plezanje, učenje in počivanje. ra, ki s pravo promocijo in ustreznimi
vilo 756 učencev. aktivnostmi lahko vodi v spremembo

Obstoječi objekt OŠ Miška Kranjca


V sklopu projekta je bilo treba izdela- miselnosti in s tem povezane manj-
Predvidena je dozidava, gradnja ti tudi mobilnostni načrt, saj v sklopu še uporabe avtomobila. V sklopu iz-
novega objekta k obstoječi šoli, v obstoječih površin šole ni mogoče za- delave mobilnostnega načrta so bili
katerem bo 14 novih učilnic. Z delno gotoviti dovolj velika števila parkirišč pripravljeni tudi določeni ukrepi traj-
reorganizacijo znotraj obstoječega za avtomobile in kolesa. Poleg nave- nostne mobilnosti. Izmed predlaganih
objekta pa se bo le-ta razbremenil in denega se z mobilnostnim načrtom ukrepov so bili nekateri vključeni tudi
zadihal. V prizidku bo vgrajeno dviga- za šolo iščejo tudi ustrezne rešitve, ki v sam projekt prenove in dozidave
lo in tako urejen dostop do vseh etaž spodbujajo alternativne oblike mo- šole. To so bili ureditev obračališča,
brez komunikacijskih ovir. Objekt bo
grajen trajnostno, kot energetsko var-
čen objekt. Stavbo načrtujemo tako,
da upoštevamo načelo skrbnega
ravnanja z okoljem in ohranjanja na-
ravnih virov. Stavba mora biti prijazna
do uporabnika in zagotavljati zdravo
in udobno bivanje.
Prostori športne vzgoje niso predmet
obdelave, vendar tudi na tem se-
gmentu primanjkuje prostora. Z novo
povečano vhodno avlo bomo delno
rešili to stisko, saj bo mogoče avlo
uporabiti kot tretjo vadbeno enoto.
Uporabljali jo bodo predvsem manj-
ši otroci, z izvajanjem manj zahtevne
športne vzgoje in iger. Hkrati pa bo bilnosti (pešačenje, vožnja z javnim pločnika ob parkirišču za kratkotrajno
namenjena tudi internim šolskim pri- potniškim prometom …). S pomočjo parkiranje, nova pokrita kolesarnica
reditvam. ankete so bili v proces izdelave mobil- ter prostor za preoblačenje in tušira-
Šolsko dvorišče bo dobilo novo po- nostnega načrta vključeni vsi učenci nje zaposlenih, ki v službo pridejo s ko-
dobo, bolj funkcionalno. Obstoječe in zaposleni šole. Anketa je pokaza- lesom ali peš.
betonske tribune bodo odstranjene la, da se dobršen delež anketirancev
in uredil se bo prijeten šolski ambient z za pot na delo in v šolo še vedno za- Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh.
novimi vhodi v šolo, ki bodo povezani naša na osebni avtomobil, ki ostaja Aleš Janžovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

10 junij ‘19
Orodjarstvo Pečnik – zaključek gradnje in pridobitev uporabnoega

KAJ DELAMO IN KDO SMO?


dovoljenja dice). Dvoetažni del se v osnovno de oziroma zamika zaključka objekta
konstrukcijo vključi s klasičnim zidov- za približno dva meseca.
Investitor - podjetje Orodjarstvo Peč- jem ter na mestu betoniranimi plo- Objekt je bil končan marca 2019. Za-
nik d. o. o. je sklenilo, da zaradi pro- ščami. Fasada je prav tako izdelana čeli smo s pripravo vloge za uporabno
storskih potreb in možnosti dodatne- iz montažnih elementov, ki so sesta- dovoljenje (projekt izvedenih del, pre-
ga razvoja preseli svojo dejavnost vljeni iz dveh plasti betona z vmesno gled dokazil …) in konec aprila 2019
iz obstoječih prostorov na Velikem toplotno izolacijo. Funkcijo strešne pridobili uporabno dovoljenje, ki je sre-
Kamnu v nov proizvodno - poslovni kritine in obenem tudi toplotne izo- di maja 2019 postalo še pravnomočno.
objekt, na južni del naselja Koprivni-
ca. Gradnja objekta je bila letos po-
mladi zaključna in pridobljeno je bilo
uporabno dovoljenje.
Naše podjetje Savaprojekt d. d. se
je pri tem projektu vključilo kot iz-
vajalec celovitega inženiringa. Za-
četne aktivnosti so zajemale iska-
nje in pridobivanje zemljišča za
gradnjo in izdelavo prostorskega
akta (OPPN). Sledila je priprava pro-
jektne dokumentacije, sodelova-
nje pri upravnih postopkih in pripra-
va razpisa za izbor izvajalca. Tekom
gradnje smo izvajali strokovni nadzor
nad izvedbo in na koncu uspešno
pridobili uporabno dovoljenje. lacije opravljajo »sendvič« strešni
Proizvodno - poslovni objekt je tlori- paneli (kovinski, z vmesno toplotno
snih dimenzij 46 x 25 m, z višino mekaj izolacijo). Končna talna obdelava
manj kot 11 m. Večji del objekta je tal v enoetažnem delu (delavnica)
enoetažen (delavnica), manjši del je industrijski armiranobetonski tlak s
pa dvoetažen (poslovni prostori). posebno obdelavo površine (trdota,
Oblika objekta je v tlorisu pravo- odpornost in izgled), v dvoetažnem
kotna, streha pa je dvokapna, z delu (poslovni prostori) pa je tlak kla-
naklonom 15°. Nosilna konstrukcija sičen (estrihi s finalno oblogo - kera-
objekta sestoji iz na mestu izdelanih mika in parket). Okolica objekta je
točkovnih armiranobetonskih te- urejena s kombinacijo asfaltiranih,
meljev in temeljnih vezi, nadzemni zelenih in tlakovanih površin.
konstrukcijski elementi so montažni Sistem gradbene pogodbe je bil Osebno sem se v projekt vključil šele
armiranobetonski (stebri, glavni stre- »ključ v roke«, pri čemer je to načelo v operativni fazi, tj. z izvajanjem stro-
šni nosilci, sekundarne strešne gre- tekom gradnje nekoliko izgubilo svoj kovnega nadzora. Pridobil sem kori-
pomen, saj je poleg izvajalca bil tudi stne izkušnje in spoznal razliko med
investitor precej dovzeten za predlo- javnim in privatnim naročnikom. S
ge izvajalčevih sprememb oziroma tega vidika je bolj ugodno izvajati
»racionalizacij«. Sistem pogodbe je strokovni nadzor za javnega investi-
na koncu postal kombinacija »ključa torja, saj mu je praviloma v interesu
v roke« in »obračuna po dejanskih slediti projektnim rešitvam in ne iskati
količinah«, kar je za nas kot nadzor- dodatnih racionalizacij oziroma ne
nika pomenilo več dela. pristajati na predloge izvajalca gle-
Uvedba izvajalca v delo je bila izve- de sprememb. Tako je nadzorniku
dena v maju 2018 v nekdanjih pro- bistveno lažje vztrajati na strokovnih
storih investitorja. Kmalu je sledila stališčih, saj ga pri tem podpira tudi
priprava gradbišča (ograja, tabla, naročnik. V konkretnem primeru je
gradbiščni priključki, provizoriji ...). bilo ravno nasprotno, pri čemer smo
Dejanski začetek del in izvajanje stro- kot zastopnik investitorja ob vztra-
kovnega nadzora na gradbišču se je janju na pravilih stroke, predpisih in
pričelo ravno mesec kasneje, tj. ko- projektnih rešitvah nemalokrat izpa-
nec junija 2018. Gradnja je z osnov- dli kot neugodni.
nimi fazami dobro tekla, nekoliko
pa se je zataknilo pri finejših oziroma Luka Gramc, univ. dipl. inž. grad.
obrtniških delih, kjer je prišlo do zamu-

junij ‘19
11
Novogradnja bencinskega servisa OMV - Maribor
KAJ DELAMO IN KDO SMO?

Z majem 2019 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje mata. Skupna velikost kompleksa znaša približno 3.000 m2.
za bencinski servis OMV na Koroški cesti v Mariboru, za Trgovina in gostinski lokal sta opremljena po aktualnem
katerega smo izvajali celovito storitev svetovalnega konceptu Viva in omogočata tudi pripravo hrane. Gostin-
inženiringa. ski lokal ima nekaj notranjih miz in pokrito zunanjo teraso.
Na prometni lokaciji poleg večjega trgovskega centra je Posebnost servisa je velikost avtopralnice, ki omogoča
servis izveden kot lokalni bencinski servis z gostinskim pro- tudi pranje kombiniranih vozil, za kar se je izvedel tip pral-
gramom ter avtopralnico. Servis je opremljen s točilnimi nice s povišanim portalom, ki lahko sprejme vozila do vi-
avtomati različnih vrst, poleg standardnih za bencin in di- šine 2,8 metra.
esel gorivo sta umeščena tudi AdBlue in LPG točilna avto- Blaž Šalamon, mag. inž. arh.

Končana gradnja dveh trgovskih objektov Hofer


V aprilu in maju 2019 se je zaključila gradnja dveh trgovskih objektov, prvi na lokaciji Radlje ob Dravi in drugi v Ljubljani
na Ulici Jožeta Jame. Za investitorja KERING S1, d. o. o. smo izvajali svetovalni inženiring v pripravi z izdelavo projektne
dokumentacije in svetovalni inženiring v izvedbi.
Trgovski objekt Radlje ob Dravi, velikosti
približno 1.450 m2,, je s tremi lokali tre-
nutno največji objekt tega investitorja.
Funkcijsko je razdeljen na tri dele, vsak z
lastnim vhodom, kar omogoča popolno
neodvisnost delovanja posameznega
trgovskega lokala. Vsak del je deljen na
prodajni prostor in skladiščni prostor s pri-
padajočimi servisnimi prostori.

Vir: www.dupps.si Trgovski objekt v Ljubljani na Ulici Jožeta


Jame je velikosti približno 780 m2, je pritli-
Trgovski center v Radljah ob Dravi čen, sestavljen iz prodajnega, skladišč-
nih in servisnih prostorov.

Poleg zgrajenih objektov sta za gradnjo


še dveh novih trgovskih objektov, tj. Ma-
ribor - Šentijska in Ljubljana - Toplarniška,
pridobljeni gradbeni dovoljenji, tako da
se je gradnja na štajerski lokaciji že pri-
čela, medtem ko se bo v Ljubljani priče-
la v naslednjem mesecu. Investitor bo
tako predvidoma oktobra predal na-
menu še dva objekta.

Trgovski center Ljubljana - Jožeta Jame Darja Podlipnik,


grad. teh. in ekon. teh.

12 junij ‘19
Nov poslovilni objekt in 1. faza širitve pokopališča v Krškem

KAJ DELAMO IN KDO SMO?


6. junija 2019 je na pokopališču v Krškem potekala slo-
vesna otvoritev novega poslovilnega objekta, za katere-
ga smo v Savaprojektu izdelali projektno dokumentacijo
in izvajali projektantski nadzor.
Območje širitve se nahaja južno od obstoječega krškega
pokopališča, med glavno cesto Zidani most – Drnovo in
obstoječo asfaltno javno potjo Pokopališče – Žadovinek.
Projekt širitve krškega pokopališča poleg novega poslo-
vilnega objekta zajema tudi novo ureditev celotne oko-
lice, vključno z vhodnim portalom, grobnimi polji, žarnimi
grobovi in prostorom za raztros, prostorom za grobnice,
platojem za centralno zbiranje odpadkov (ekološki otok)
in parkirišči ter ostalimi pripadajočimi ureditvami. Celoten
projekt širitve pokopališča je bil razdeljen na dve fazi, od
katerih se je trenutno izvedla le prva, izvedba druge bo V novem objektu so na skupno 420 m2 notranje po-
zaključena kasneje. vršine štiri mrliške vežice, prostor za poslovilne obre-
de in dve čajni kuhinji. Sanitarije so ločene in do-
stopne z zunanje strani. V sklopu 1. faze se je uredila tudi
okolica objekta, med drugim se je izvedel nov vhodni
portal v obliki klasičnega stebrišča s streho v dveh nivojih.
Pokopališče je urejeno na sodoben način v sožitju in hkrati
z upoštevanjem popolnega vsebinskega kontrasta s širšim
prostorom. Ustvarjena je parkovna ureditev, ki še vedno
poudarja specifično namembnost prostora, zagotavlja
potrebno pieteto do umrlih in upošteva pojem tradicio-
nalnosti svojcev do umrlih.
Za nov poslovilni objekt in vse spremljevalne ureditve v
našem domačem kraju je naše podjetje izdelalo PGD, PZI
in PID dokumentacijo, tekom izgradnje v letih 2017 in 2018
pa smo izvajali projektantski nadzor. Smo tudi avtorji pro-
Poslovilni objekt je tlorisnih dimenzij 27 x 27 metrov. Osre- jekta notranje opreme, nad izvedbo in montažo katere
dnji del zavzema trg slovesa, okrog katerega so sime- smo v letošnjem letu ravno tako izvajali nadzor.
trično razporejene mrliške vežice, med njimi je prostor za
obrede – kapelica. Objekt ima v centru strehe tudi manjši Tina Božičnik,
zvonik višine nekaj manj kot 12 metrov. univ. dipl. inž. arh.

Stanovanjsko – poslovni kompleks Polje IV v Ljubljani


V sredini junija je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Objekt obsega kletno etažo, pritličje (v katerem je po-
Ljubljana ponosno otvoril stanovanjsko – poslovni kom- slovni del objekta) ter 4 nadstropja neprofitnih najemnih
pleks Polje IV v Ljubljani, v katerem bo na voljo 64 sta- stanovanj, ki so razporejena v dveh vzporednih lamelah.
novanjskih enot. V objektu je poleg stanovanjskih enot Kletna etaža in pritličje sta armiranobetonska, medtem ko
in spremljajočih prostorov (garaža v kleti, kolesarnice, je stanovanjski del v nadstropju v montažni leseni izvedbi.
shrambe, tehnični prostori) tudi poslovni del, v katerem Neto tlorisna površina objekta brez garažne etaže znaša
bodo prostori, namenjeni knjižnici in lekarni. približno 6.500 m2. Vrednost investicije je bila 6,2 milijona
evrov.
Naše podjetje je za investitorja izvajalo svetovalni inže-
niring v fazi izbora izvajalca za izdelavo projektne doku-
mentacije in za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacij-
skih del, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno
ureditvijo ter strokovni nadzor nad izvedbo betonskega
dela objekta.
Pogodba z izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacij-
skih del je bila podpisana po sistemu »build and design«
(projektiranje in izvedba).

Tatjana Vresk,
spec. za menedž.

junij ‘19
13
Predstavitev programa BIM za leto 2019
IZOBRAŽEVANJE

V mesecu maju smo v našem pod- Mateja Žigante je v drugem delu pre- ostalimi aktivnostmi. V zadnjem sklo-
jetju izvedli predstavitev BIM-tehno- davanja udeležencem še predstavi- pu predavanja so poslušalci izmenjali
logije za tiste, ki tega pristopa še ne la predviden program dela, ki ga je mnenja, izpostavili svoje pomisleke in
poznajo, in z njim ne delajo, in pred- pripravila za letošnje leto. Skladno s dileme ter postavili vrsto vprašanj, na
stavitev predvidenega programa terminskim planom je pilotna skupi- katera bo potrebno odgovoriti oz. jih
dela na tem področju za leto 2019. na že začela z BIM-načrtovanjem in razrešiti.
Predstavitev je potekala v dveh sku-
pinah, v obeh se je končala s skupno
diskusijo.
Predstavitev je obsegala opis vloge in
nalog BIM managerja, ki smo jo pred
nekaj meseci dodelili naši sodelavki
Mateji Žigante. Sledila je opredelitev,
kaj BIM sploh je, kaj ga loči od tradici-
onalnega pristopa, kaj prinaša s sabo
v delovne procese in kako poteka.
Predstavljene so bile nekatere osno-
ve teorije BIM-tehnologije. V nadalje-
vanju je bilo izpostavljeno še to, zakaj
se BIM sploh uvaja v gradbeništvo in
kakšne prednosti oziroma zaenkrat še
pomankljivosti prinaša.

Usposabljanje iz varstva pri delu in požarnega varstva


Skladno z zakonodajo imamo tudi v nih smo usposabljanje izvedli v dveh retičnem in praktičnem usposabljanju
naši družbi sprejeto izjavo o varnosti terminih, in sicer 21. 5. 2019 in 23. 5. in preizkusu usposobljenosti za varnost
z oceno tveganja, v kateri je med 2019 v prostorih na sedežu naše druž- in zdravje pri delu ter potrdilo o opra-
ostalim opredeljen tudi rok za usposa- be. Usposabljanja so se udeležili vsi vljenem teoretičnem in praktičnem
bljanje delavcev iz varstva pri delu in zaposleni. usposabljanju in preizkusu usposoblje-
varstva pred požarom. Pri teoretičnem usposabljanju smo se nosti za varstvo pred požarom.
V naši izjavi o varnosti je predpisan rok dotaknili zakonov o varstvu in zdravju
3 leta, zato smo v maju izvedli uspo- pri delu, zdravstvenem varstvu in prvi S tem smo obnovili znanje iz var-
sabljanje s preizkusom znanja, za kar pomoči ter požarnem varstvu. Po tem stva pri delu in požarnega varstva,
smo k sodelovanju povabili zunanjo pa opravljali pisni preizkus znanja, ki kar je pri vsakdanjem delu še kako
strokovno službo iz Šentjerneja. smo ga vsi uspešno zaključili in tako pomembno.
Zaradi narave dela in števila zaposle- pridobili potrdilo o opravljenem teo-

Seminar s področja nove gradbene zakonodaje


Pooblaščeni inženirji se morajo na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o
stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev in morajo v koledarskem obdobju enega leta zbrati najmanj
šest kreditnih točk s strokovnega področja pooblastila vsakega posameznika. Zato smo v mesecu juniju v našem podjetju
organizirali izobraževanje na temo pod-
zakonskih aktov s področja nove gradbe-
ne zakonodaje. Za vse člane IZS in ZAPS
smo uredili priznavanje strokovnega izo-
braževanja ter pridobitev kreditnih točk.
Na seminarju smo obravnavali prostorsko
gradbeno zakonodajo ter podzakonske
akte, ki jih ta določa, odškodninsko od-
govornost projektantov, nadzornikov ter
izvajalcev, Pravilnik o podrobnejši vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov, Tehnično smernico
TSG – V-006:2018 Razvrščanje objektov,
ter Uredbo o razvrščanju objektov.

14 junij ‘19
Občni zbor Rekreativnega društva Savaprojekt

DRUŽABNA KRONIKA
V marcu je potekal redni letni občni zbor Rekreativnega društva (RD) Savaprojekt. Predstavljeno je bilo letno poročilo za
leto 2018 in plan dejavnosti za leto 2019. Veseli nas, da se je število članov v preteklem letu še povečalo, prav tako pa so
za lažjo izvedbo aktivnosti v letu 2019 donacije družbe Savaprojekt d. d. povečane za 20 % glede na lansko leto. Na zboru
smo potrdili datume večjih dogodkov društva:
Datumi aktivnosti društva v letu 2019 so:
• rekreativni pohod Pot ob žici 11. 5. 2019
• veslanje ter piknik ob Krki 7. 6. 2019
• go kart ter druženje v Vrbini 20. 6. 2019
• obisk festivala Pivo in cvetje v Laškem 11. 7. 2019
• pohod (eno-ali dvodnevni) 14. 9. - 15. 9. 2019
• kostanjev piknik na Trški gori 11. 10. 2019
... in še kaj se bo našlo, člani lepo vabljeni tudi k prispevanju predlogov.

Hoja po stopnicah Pot ob žici


Kot smo že napovedali v prejšnji številki našega 11. maja smo se člani RD
časopisa, smo v Savaprojektu izbrali petek za dan Savaprojekt udeležili rekrea-
v tednu, ko hodimo po stopnicah in ne uporablja- tivnega pohoda Pot ob žici.
mo dvigala. Upamo, da se je praksa razširila tudi Na pohod smo se odpravili
na druge dni, saj je skrb za zdravje potrebna vsak prvič in prehodili dobrih 20
dan. km. Štartali smo v Polju, se
vzpeli na Golovec, spustili
Tradicionalno veslanje po Krki na Rudnik, prehodili južni del
Ljubljane in zaključili pri stavbi
Zaradi majskega deževja je bila gladina reke Krke prostorov naše ljubljanske iz-
precej visoka in tok močnejši, zato smo toliko laž- postave na Viču. Navdušeni
je preveslali od Velikega Mraševega do Malenc. nad prireditvijo smo si zadali
Druženje zaposlenih je potekalo pod kozolcem v cilj, da v prihodnje prehodi-
sproščenem vzdušju ob dobrotah z žara. mo celotno traso.

30 let za Nejca
V juniju je naš sodelavec Nejc
Prašnikar, strokovno aktiven na
področju konstrukcij - statike, pra-
znoval okroglih 30 let. Ob rojstnem
dnevu smo nazdravili njegovemu
jubileju, mu zaželeli veliko uspeha
na službenem področju in seve-
da ogromno športnih užitkov v
nogometu.

Novi sodelavec Bivša sodelavka


Z aprilom se nam je pridružil Bojan Saje, ki je V maju je delovno mesto za-
okrepil našo ekipo na področju strokovnih nad- pustila Sergeja Bogovič, ki je
zorov na nizkih gradnjah. Želimo mu uspešno in delovala na področju stikov
prijetno delo v novem okolju. z javnostmi.

junij ‘19
15
RJALNI KROG
VA
ST S
U

E
NI
KOL
I NE US TA
V
I

Spletna stran: www.savaprojekt.si

Facebook: Savaprojekt d.d.

je časopis družbe Savaprojekt, d. d.

Izdajatelj: Savaprojekt, d. d., CKŽ 59, 8270 Krško


Uredniški odbor: Andrej Trošt, Mateja Žigante, Blažka Smole,
Darja Podlipnik, Jurij Šalamon, Tamara Močnik
Naklada: 320 izvodov
Tisk: Forma Brežice, d. o. o.
Naslednja številka izide: september 2019