You are on page 1of 16
TO ZYMBOYAIO THE EMIKPATEIAZ TMHMA [°° Luvedpiage Sqydoia oto aKpoatipié tou mv 1n NoeyBplou 2018, He Tv e&fi¢ CUvBECn: AiK. Xuyyouva, Avimpoedpos, Mpsedpoc tou I’ Tyfiparos, f. Morayiéc, B. AvayvworomodAou — appr, A-M. NamaSnyntpiou, M. TprroAioiwt, E6pBoudoi, B. [képtaoc, A. Namraiwavvou, Népedpol. Tpapparéac 0 A. Fewpyaxérouhos. Tia va Sixéoei my amré 16 Mapriou 2011 atman; Hs lepag Movig Ywwoews Tiplov Eraupos Onfwv, n omoia Trapéomn pe Tm Sixnyopo AyyeAIKA XapoKéTrou (A.M. 1280 A.E. Neipaiac), TOU vopiporronj@nke amv Tpwrn eM! aKpoatnpiou ougAmon, kad mg ExkAngiag ms EAAGS0¢, n omoia Tapéatn pe Tov Sixny6po Ge6Swpo Nanayewpylou (A.M. 24288), mov Tov Si6pice pe EvTOH] Kal EEousIodémon t¢ lepdic Luvddou ms. Me thv alton aur n attodod lepd Movi} emiSuoxel va axupwoouv: 1) am 14.1.2011 amégacn tng AlapKous lepdig Euvésou Tg ExxAnoiac TH EAAGBo¢, 2) n um" api®. 4005/2011 mpé—n tg lepd¢ Zuvédou m¢ lepapxlac Kai kde GAN OxEriKr) THPGEN f TaPGAEIWN TmH¢ AtoiKAGEWS. H exdlkaon dpxice pe my avdyvwon tno exOécews TNS eionyfirplac, ZyWBodAou B. Avayvwororrovhou — Zappr}. Karémy ro Sixaotiipio dKouse thy TANpEfoooIa rnc alTobcas lepds Movric, n oroia avérruge Kai mpopopiKd Tous TpoBaAASyevous Aoyous aKupwoews Kar CArnoe va yivel Sext n aimon Kal Tov TANpEEOUGIO THE KB’ Ng ExxAnaiag mg EAAdBos, 0 oMolog Lice Thy ‘aTréppuph Ts. Meré 1 Onuca cuvedpiaon To Sikaorfpio GuVAAGE Ge SidoKeWn A Apieud¢ 1075/2018 “2 Ge al@ouca tou diKagTnpiou K at Agoo pedétnoe ra oXerixad éyypaga Exé€@Onke Kata tov Néopo 7 1. Ereidi, yi my doxnon me Kelvéyevne arrjoews Sev aan KaTd To Vopo fn KaTaBoAH TapaBdhou. : 2, Emer, we ty alton aur Znreirar n axépwon a) mg amd 14.1.2011 atropdcews mg AiapKollg lepdg Zuvddou tm¢ ExKAnolas mg EAAddoc, we ty omoia eyKpi@nKe n avdKAnon rou EowrepiKod Kavoviapoé me arrotoas lepdc Moviig Yydicews Tipfou Zravpod Bayiwv Ts lepdg MntporréAews OnBwv Kai AeBadelag kat B) rou 4005/14.11.2011 Kolvod eyypd@ou Tou ApxiemoK6rrou ABnviv, ws MpofSpou, Kat Tou Apxtypaparéws m¢ AlapKods leptig Euv65ou, pe to omrolo evnepwOnke © MntpotroAitnc OnBdv Kai AcBadelag yia thy aTrépacn aut Kai KARONKE Va uTToBGAEi oT AlapKA lepd Zévodo wpos eyKpion véo Eowrepixé Kavovioys tg lepig Moviic. 3. Ereidfi, | urré8eon elodyerar omy errapeA obvOeon, Karémv tng 1484/2018 amropdcews tou Tyryaros, Adyw tng oTOUBaIéTnTaG Tw SATYGTw TOU avéxUWav, CUpPwva Ye To Gppo 14 Tap. 5 TOU 1.5. 18/1989 (A’ 8). 4. Emeidi, to Sedtepo mpooBaAAdpevo 4005/14.1.2011 Koivé Eyypapo rou Apxtemioxémou AGnviv, wo Npoé5pou, Kai Tou Apxiypaupatéws me AlapKodg lepdg EuvéSou, éXe1 TAnpopopiaxé Xapaxrfipa Kal, ouverts, oteperar exreAectémras. Og eK TobToU, arrapabéxtwg mpocBéAAera: pe my um Kplon alton (mpBA. ETE 3407/2008 7). 5. Eneibt, we dvw ord 14.1.2011 améqaon exS6OnKe am6 1 AlapKA lepd Evodo mg EkkAnalag tg EAAd®oc, Kar’ emikAnon ToATEIaKdy vopwv, apopd Se TY avdKAnon Tou Eowrepixod Kavovicyob TNs atrobaag lepdc Movitg, nA. my opydvwon Kai m diolknon auriis, we VopiKod mpootsrou Snyociou dixaiou. Zuvemic, n mpaén aur exer A : ‘Apiouse 1075/2019 “3 kavovionixé Xapaxriipa Kal, wg eK ToUTOU, TapAdEKTéG TPOOBEAAETAI UE THY UT Kpion aiman akupwoEws (MPRA. ZTE 510/2015 7p., 686/2011, 644/2010, 34, 36, 3769/2009, 1924/2003 x.d.). 6. Emteib{, 10 GpOpo 32 Trap. 2 tou 17.5. 18/1989 (A’ 8) opie ta e6f\¢: «Karapyelrar ... 1 dikn av pers thy doxnon me almons axupwoews Kai Ewe thy Tpdty oUgHTON THs uTdBeans N TMpOGBaAAdyevn TPdéN Emauce yia omro1obirTOTe A6yo va 1oXUEl, ekté¢ av o aiTtv emKahetral Wiairepo Evvopo GuLgEPov Tou SiKalOAoyE! Tm cUVExion HS SIkNS. ...». Kard my éwoia tg diatégews uric, n omoia epapydferar Kat emi Kavoviorikay TpGgewv, o1 TUX6v BAaTTTIKES yl TOV aMoUvTa SioiKnTIKtS pioEWwS GuVETEIES -TIC oTTOIes Exe! TPOKAAEGE! N MPOOBaAASpEVN TPGEN Kai of orroleg Siarnpodvtal Kai eTG Th AtiEN THS 1oXGOC ThC- SixaloAoyouV ™m auvéxion m¢ Siknc, av o army Tig emKaAeoBel Kai Tig aTObelEE, TPOKEILEVOU va ETITOXE! HE THY AKUPWON THS MPAEews, THY dpon Tw ev Adyw uveTTeIdv, Trou Sev elvat Suvarév va avatpatrowy pe THY doKnon GAkwy TpoBAeTOyEvWv evdixwv Bon@nudtwv (BA. ETE 2929/2017, 1991/2016, 139/2015, 2823/2014, 2185/2012, 818/2010, 609/2004 7p. Neparrépw, oro avustépw Gp@po 32 TpoaTEGNKe, UE To Gp8po 31 Tou v. 3772/2009 (A’ 112), mapéypagog 3, n omroia opigel Ta e&fic: «AV n KaTd THY Tponyodpevn Tapdypape mason T¢ 1oxXUog Ths MpocBahASpevns TPdEews ogelAerai oro 11 uTH HTaV TEplopIoEvNS XPOVIKHS 1aXUOS Kal werd Tm AMEN TNS EKOOENKE vedtEpN MPGEN OUOIoU TepiexopEvoU F GTO ét! GUTH TpoTrOTONANKE Fh AvTiKaTAOTAENKE We TPGEN N oTTO!G EfaKOAOUBE! va elvai Buuevrig yia Tov atrobvra, n dikn Sev Katapyelrai av o ait TPOBAAE! HE Sixdypago, KaraniGépevo £61 (6) TAfipEIS NuEpEC MPI amb TV TPG oUusitan MG uMOBEcEWwS, oXETIKe IoXUpIOHS KAI ZhThGE! TH Guvéxion ms Sixns. Me To Sik6ypago aur6, 0 arrdy propel va TPOBGAAE kal véoug Adyous aKupwoews, oTpepyEvoUS KaTd THC véaC MpdEews. Mrropel ening ue To [510 SiK6ypaqo va Trapaireirai amd tv mpooBoht Tpdgewv Ff amd A6yous aKupwoews mou Sev éxouv avtiKeievo. Me aitnua PA