You are on page 1of 9

Shiva Pujan Vidhi

Le seigneur Shiva est vénéré avec les seize rituels ainsi que le chant des mantras
de Puranik pendant Shivaratri et d'autres occasions liées au seigneur
Shiva. L'adoration des dieux et des déesses avec les 16 rituels est connue sous le
nom de Shodashopachara Puja (पूजा).

1. Dhyanam (ध्यानम् )

Le Puja devrait commencer par la méditation du Seigneur Shiva. Dhyana


devrait être fait devant Shivalinga. Suivre Mantra devrait être chanté en
méditant sur Shiva.

Shri Shiva Pujan

Dhyayennityam Mahesham Rajatagirinimam Charu Chandravatamsam


Ratnakalpojjvalanga Parashumrigavarabhitihastam Prasannam
Padmasinam Samantat Stutamamaragnairvyaghra Kritim Vasanam
Vishvavadyam Vishvabijam Nikhila-Bhayaharam Panchavaktram
Trinetram
Vandhuka Sannibham Devaṃ Trinetram Chandra Shekharam
Trishul Dharinam Devaṃ Charuhasam Sunirmalam
Kapal Dharinam Devaṃ Varadabhaya-Hastakam।
Umaya Sahitam Shambhum Dhyayet Someshwaram Sada

2. Avahanam (आवाहनं)

Avahanam Samarpayami - Après Dhyana du Seigneur Shiva, on devrait


chanter après Mantra devant le Murti, en montrant Avahan Mudra (Avahan
Mudra est formé en joignant les deux paumes et en repliant les deux
pouces vers l’intérieur).

Agachchha Bhagavandeva Stéphane Chatra Sthirobhava


Yavatpujam Karishyami Tavattvam Sannidhaubhava

3. Padyam (पाद्यम् )

Padyam Samarpayami - Après l'invocation du Seigneur Shiva, offrez-lui de


l'eau pour se laver les pieds tout en chantant après Mantra.

Mahadev Maheshan Mahadev Paratparah


Padyam Grihana Machhatam Parvati Sahiteshwarah

4. Arghyam (अर्घ्यम्)

Arghyam Samarpayami - Après l'offrande de Padya, offrez de l'eau à Shri


Shiva comme chef Abhishekam tout en chantant après Mantra.

Tryambakesha Sadachara Jagadadi-Vidhayakah


Arghyam Grihana Devesh Samb Sarvarthadayakah

5. Achamaniyam (आचमनीयम् )
Achamaniyam Samarpayami - Offrez maintenant de l'eau à Shri Shiva
pour Achamana tout en chantant après Mantra.

Tripurantak Dinarti Nashaka Shri Kantha Chachvat


Grihanachamaniyam Cha Pavitrodak-Kalpitam

6. Godugdha Snanam ()

Godugdha Snanam Samarpayami - Maintenant, donnez un bain de lait de


vache en chantant après Mantra.

Madhura Gopayah Punyam Pataputam Puruskritam


Snanartham Dev Devesh Grihana Parameshwarah!

7. Dadhi Snanam ()

Dadhi Snanam Samarpayami - Maintenant, donnez un bain de lait caillé en


chantant après Mantra.

Durlabham Divi Suswadu Dadhi Sarva Priyam Param


Pushtidam Parvatinatha! Snanaya Pratigrihyatama

8. Ghrita Snanam (स्नानम् )

Ghrita Snanam Samarpayami - Maintenant, donnez un bain avec Ghee en


chantant après Mantra.
Ghritam Gavyam Shuchi Snigdham Susevyam Pushtimichchhatam
Grihana Girijanatha Snanaya Chandrashekharah

9. Madhu Snanam (स्नानम् )

Madhu Snanam Samarpayami - Maintenant, donnez un bain de miel en


chantant après Mantra.

Madhuram Mridumohaghnam Swarabhanga Vinashanam


Mahadevedmutsrishdham Tab Snanaya Shankarah

10. Sharkara Snanam (स्नानम् )

Sharkara Snanam Samarpayami - Maintenant, donnez un bain de sucre en


chantant après Mantra.

Tapashantikari Shitamadhuraswada Samyuta


Snanartham Dev Devesh! Sharkareyam Pradiyat

11. Shuddhodaka Snanam (स्नानम् )

Shuddhodaka Snanam Samarpayami - Donnez maintenant un bain à l’eau


douce en chantant après Mantra.

Ganga Godavari Reva Payoshni Yamuna Tatha


Saraswatyadi Tirthani Snanartham Pratigrihyatam

12. Vastram (वस्त्रं )

Vastram Samarpayami - Après avoir donné un bain avec Panchamrita à


Shiva, offrez-lui des vêtements tout en chantant après Mantra.
Sarvabhushadhike Saumye Loka Lajja Nivarane
Mayopapadite Deveshwar! Grihyatam Vasasi Shubhe

13. Yagyopavitam ()

Yagyopavitam Samarpayami - Après l'offrande de Vastram, offrez un fil


sacré à Lord Shiva tout en chantant après Mantra.

Navabhistantubhiryuktam Trigunam Devatamayam


Upavitam Chottariyam Grihana Parvati Patih!

14. Gandham (गन्धम् )

Gandham Samarpayami - Après cette offre, offrez à Lord Shiva une pâte
ou une poudre de bois de santal tout en chantant après Mantra.

Shrikhand Chandanam Divyam Gandhadhyam Sumanoharam


Vilepanam Sur Shreshthah Chandanam Pratigrihyatama

15. Akshatan (अक्षतान्)

Akshatan Samarpayami - Après l'offrande de Gandham, offrez Akshat à


Lord Shiva tout en chantant après Mantra. (Le riz non décortiqué et lavé
sept fois est appelé Akshat).

Akshatashcha SuraShreshthah Shubhra Dhutashcha Nirmala


Maya Nivedita Bhaktya Grihana parameshwarah

16. Pouchpani (पुष्पाणि)


Pushpamalam Samarpayami - Après cette offre, offrez des fleurs et une
guirlande à Lord Shiva tout en chantant après Mantra.

Malyadini Sugandhini Malatyadini Vai Prabhu


Poupée mayanitani Grihana parameshwarah

17. Bilva Patrani (पत्राणि)

Bilva Patrani Samarpayami - Après cette offre, Bilvapatram à Lord Shiva


en chantant après Mantra.

Bilvapatram Suvarnen Trishulakara Meva Cha


Mayarpitam Mahadev! Bilvapatram Grihaname

18. Dhoopam (धूपम् )

Dhoopam Aghrapayami - Après cette offre, Agarbatti ou Dhoop-batti à


Lord Shiva alors qu'il chantait après Mantra.

Vanaspati Rasodbhuta Gandhadhyo Gandha Uttamah


Aghreyah Sarvadevanam Dhoopoyam Prati Grihyatam

19. Deepam (दीपं )

Deepam Darshayami - Après cette offre, une lampe en terre éclairée de


pur Ghee à Shiva tout en chantant après Mantra.

Ajyam Cha Varti Samyuktam vahnina Yojitam Maya Deepam Grihana


Devesh! Trailokyatimirapah
20. Naivedyam (नैवेद्यं)

Naivedyam Nivedayami - Lavez-vous les mains après l'offrande de lampes


et offrez Naivedya. Il devrait inclure différents types de fruits et de
sucreries et offrir cela à Lord Shiva tout en chantant après le mantra.

Sharkaraghrita Samyukta Madhuram Swaduchottamam


Upahara Samayuktam Naivedyam Pratigrihyatam

21. Achamaniyam (आचमनीयं )

Achamaniyam Samarpayami - Après avoir offert Naivedya, offrez


Achamana au Seigneur Shiva en récitant des slogans à la suite de Mantra.

Eloshira Lavangadi karpura parivasitam।


Prashanartham Krita Toyam Grihana Girijapatih!

22. Tambulam (ताम्बुलम् )

Tambula Nivedayami - Après cette offre, offrez une feuille de bétel


(Tambula) au Seigneur Shiva tout en chantant après Mantra.

Pungi Phalam Mahad Divyam Nagavallidalairyutam


Elachurnadi Samyukta Tambulam Pratigrihyatam

23. Dakshinam (दणक्षिां )

Dakshinam Samarpayami - Après avoir offert Tambulam, offrez de l'argent


au Seigneur Shiva tout en chantant après Mantra.
Hiranyagarbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh
Anant Punya Phaladamatah Shantim Prayachchha Me

24. Aarti ()

Aarartikyam Samarpayami - Après avoir offert à Dakshina, offrez Aarti


avec le camphre allumé à Puja Thali à Lord Shiva tout en chantant après
Mantra.

Kadali Garbha Sambhutam Karpuram Cha Pradipitam


Aarartikyamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava

25. Pradakshinam (प्रदणक्षिाम् )

Pradakshinam Samarpayami - Après Aarti, prenez un demi-parikrama du


seigneur Shiva en chantant après Mantra.

Yani Kani Cha Papani Janmantar Kritani Vai


Tani Sarwani Nashyantu Pradakshinam Pade Pade॥

26. Mantra Pushpanjali (पुष्पाञ्जणल)

Mantra Pushpanjali Samarpayami - Après Pradakshina, offrez des


incantations et des fleurs à Lord Shiva tout en chantant après Mantra.

Nana Sugandhapushpaishcha Yatha Kalodbhavairapi


Pushpanjali Mayadattam Grihana Maheshwarah

27. Kshama-Prarthana (-प्रार्यना)

Après Mantra, Pushpanjali présente ses excuses et demande pardon au


Seigneur Shiva tout en récitant Kshama-Prarthana Mantra.
Avahanam Na Janami Na Janami Tavarchanam
Pujam Chaiva Na Janami Kshamasva Maheshwarah
Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mam
Tasmatkarunayabhavena Rakshasva Parvatinathah
Gatam Papam Gatam Duhkham Gatam Daridrayameva Cha
Agata Sukha Sampatih Punyachcha Tava Darshanat
Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Sureshwar!
Yatpujitam Maya Deva Paripurnam Tadastu Me
Yadaksharapada Bhrashtam Matrahinam Cha Yadbhavet
Tat Sarvam Kshamyatam Deva Prasida Nandikandharah