You are on page 1of 8

PANGALAN: DARYLL JIM R.

ANGEL
PAMAGAT NG ULAT: Kaalaman Tungkol sa Wika
ASIGNATURA: PhD FL 385 – Sosyolinggwistikang Filipino
PROPESOR: Dr. Elvira G. Dines

Learning is the sea. A learner is a ship.


Learning is farming and a learner is a farmer.
Learning is music and a learner is a composer.

KAALAMAN TUNGKOL SA WIKA

Ang wika ay maaaring nagagamit ng tao sa dalawang kaparaanan: pagtamo at


pagkatuto. Nagbigay si Krashen (1981) ng magandang paliwanang hinggil sa pagkakaiba nito.

Ang PAGTAMO ay nagaganap nang hindi namamalyan at katulad ito halos kung paano
natin natutuhan ang ating unang wika.

Sa kabilang dako ang PAGKATUTO ay isang binalak na proseso kung saan pinag-aralan
ang wika sa isang organisadong paraan at may sinusunod na isang tiyak na programa o silabus.
Sa pagkatuto ng wika rin ay may yugto-yugtong proseso kong saan pinag-aaralan ang wika sa
isang paraang organisado at sistematiko: organisado kung saan may pangkat na nagpapatupad
ng wikang sinasalita ng isang bansa; sistematiko kung saan may sistema ang isang bansa kong
paano gagamitin ang wika.

Debelopmental Linggwistiks

Sinasabi na ang pag-iisip at ang wika ay magkalapit at magkasabay ang pag-unlad. Ang
mga batang matagumpay na nakasusunod o nakagagawa ng mga gawaing kaugnay sa pag-iisip
ay karaniwan na iyong may kahusayan sa makrong kasanayan sa wika. Ito ang yugto ng
pagkatuto ng wika kung saan naitatanong mo sa iyong sarili kong ano ang una mong nabanggit
na salita o paano ka natuto magsalita.

Echoic stage

Ito ang yugto ng pagkatuto ng wika kung saan ginagaya mo ang sinasabi ng mga taong
nasa iyong paligid. Habang nanood ng mga komersyal sa telebisyon ginagaya mo ito at dahil
inuulit-ulit mo lamang ang iyong napapakinggan nakabisado at nasasalita mo ito kahit hindi mo
ito lubos na nauunawaan.

 PANINIWALA NG MGA BEHAVIORIST – ayon sa kanila ang mga bata ay


pinanganak na may kakayahan na sa pagkatuto ng wika at ang kanilang kilos at gawi
maaring hubugin sila sa kanilang kapaligiran. Binibigyang-diin ni Skinner (1968), isang
pangunahing behaviorist, na kailangang “alagaan” ang pag-unad na intelektwal sa
pamamagitan ng pagganyak at pagbibigay-sigla at pagpapatibay sa anumang gawi o
kilos. Ang teoryang ito ay nagbigay sa mga guro ng set ng mga simulain at mga
pamaraang madaling isagawa sa pagtuturo.
 Ang pagkatuto ng wika ay napauunlad kung nakukuha ng isang indibidwal ang
kanyang gusto.

1 SOSYOLINGGWISTIKANG FILIPINO
 Napauunlad sa pamamagitan ng panggagaya.
- Verbal Behavior (1957)

 OPERANT CONDITIONING is a method of learning that occurs through


rewards and punishments of behavior. Through operant conditioning, an
association is made between a behavior and a consequence for that behavior.
Skinner used the term operant to refer to any “active behavior that operates
upon the environment to generate consequence” (1953).

o REINFORCEMENT – is any event that strengths or increases the


behavior it follows. The goal of this is to incresed desired behaviors.

 Positive Reinforcement – Any stimulus that are given or added


to increase the response. For example, when mother promises a
vacation trip for her kids if they get good grades at the end of the
semester.
 Negative Reinforcement – Any stimulus that results in the
increased frequency of a response when it is withdrawn or
remove. A negative reinforce is not a punishment but a reward.
For example, Mr. Angel tells his students that if they pass all four
tests during the semester, they will not have to take the
cumulative final.

o PUNISHMENT – is a consequence intended to result in reduced


responses. The goal is to decrease undesirable behaviors.

 Positive Punishment – Sometimes referred to as punishment


by application, it involves the presentation of an unfavorable
event or outcome in order to weaken the response it follows. For
example, Implementing more rules and restrictions when a teen
misses curfew.
 Negative Punishment – Also known as punishment by removal,
occurs when a favorable event or outcome is removed after a
behavior occurs. For example, a child fights with her brother and
her favorite toy taken away.

MGA LIMITASYON NG TEORYA NI B.F. SKINNER


 Limitado pa ang kakayahan ng bata na gumaya ng mga komplekadong
pangungusap.

Child: Nobody don't like me


Mother: No, say, "Nobody likes me."
Child: Nobody don't like me.
(Eight repetitions of this dialogue)
Mother: No, now listen carefully: say, "Nobody likes me."
Child: Oh! Nobody don't likes me.
(McNeil in The Genesis of Language, 1966)

2 SOSYOLINGGWISTIKANG FILIPINO
 Ang mga batang hindi natutong magsalita kapag sila ay tumungtong na sa
pitong taong gulang ay Malabo ng matutong magsalita.

The most famous example is that of Genie, discovered in 1970 at


the age of 13. She had been severely neglected, brought up in isolation
and deprived of normal human contact. Of course, she was disturbed and
underdeveloped in many ways. During subsequent attempts at
rehabilitation, her carers tried to teach her to speak. Despite some
success, mainly in learning vocabulary, she never became a fluent
speaker, failing to acquire the grammatical competence of the average
five-year-old.

 Sa pag-oobserba at pag-aaral nina Brown at Hanlon noong 1970 sa pag-uusap


ng mga magulang at anak. hindi iwinawasto ng mga magulang ang kamaliang
pangramatika ng kanilang anak. Sa salip mas nakatuon sila sa kawastuhan at
katotohanan ng mga pangungusap.

According to Brown, Cazden and Bellugi (1969): "It seems to be


truth value rather than well-formed syntax that chiefly governs explicit
verbal reinforcement by parents - which renders mildly paradoxical the
fact that the usual product of such a training schedule is an adult whose
speech is highly grammatical but not notably truthful." (cited in Lowe and
Graham, 1998)

 PANINIWALA NG MGA INATIVIST – ayon sa kanila ang mga bata ay ipinanganak na


may “likas na salik” sa pagtamo ng pagkatuto sa wika. Ipinaliwanag ni Chomsky (1975,
1965) na ang kakayahan sa wika ay kasama mula pagkasilang at likas itong nalilinang
habang ang mga bata ay nakikipag-interaksyon sa kanyang kapaligiran. Ang pananaw
na ito ang nagpapahayag na ang wika ay makapaloob at nabibigang-hugis ng sosyo-
kultural na kaligiran kung saan ito nabubuo. Ito’y mabibigyang kahulugan lamang kapag
may interaksyong nagaganap sa kapaligiran.

 Sa pagitan ng tatlo hanggang sampung taong gulang awtomatikong matututong


magsalita ng paunti-unti ang bata at nagiging bihasa sa paglipas ng panahon.

Slobin has pointed out that human anatomy is peculiarly adapted to the
production of speech. Unlike our nearest relatives, the great apes, we have
evolved a vocal tract which allows the precise articulation of a wide repertoire of
vocal sounds. Neuro-science has also identified specific areas of the brain with
distinctly linguistic functions, notably Broca's area and Wernicke's area. Stroke
victims provide valuable data: depending on the site of brain damage, they may
suffer a range of language dysfunction, from problems with finding words to an
inability to interpret syntax. Experiments aimed at teaching chimpanzees to
communicate using plastic symbols or manual gestures have proved
controversial. It seems likely that our ape cousins, while able to learn individual
"words", have little or no grammatical competence. Pinker (1994) offers a good
account of this research.

3 SOSYOLINGGWISTIKANG FILIPINO
 Ang mga bata ay hindi nangangailangan ng pagganyak upang magsalita, sa halip
natututo sila sa kanilang sariling kakayahan. Hindi kailangang piliting magsalita
ng mga magulang ang bata bagkus dadating siya sa yugto ng pagsasalita.

The linguist Derek Bickerton has studied the formation of Dutch-based


creoles in Surinam. Escaped slaves, living together but originally from different
language groups, were forced to communicate in their very limited Dutch. The
result was the restricted form of language known as a pidgin. The adult speakers
were past the critical age at which they could learn a new language fluently -
they had learned Dutch as a foreign language and under unfavourable
conditions. Remarkably, the children of these slaves turned the pidgin into a full
language, known by linguists as a creole. They were presumably unaware of the
process but the outcome was a language variety which follows its own consistent
rules and has a full expressive range. Creoles based on English are also found, in
the Caribbean and elsewhere.

 Hindi mahalaga kung itinatama ang bata, natututo silang magsalita ng kapareho
ng ibang tao.

LIMITASYON NG TEORYA NI CHOMSKY


 Mahirap patunayan ang teorya dahil hindi maaaring ilagay ang isang bata na
ilagay sa lugar o silid na siya lamang mag-isa para gamiting kasangkapan sa
pananaliksik.

Chomsky's work on language was theoretical. He was interested in


grammar and much of his work consists of complex explanations of grammatical
rules. He did not study real children. The theory relies on children being exposed
to language but takes no account of the interaction between children and their
carers. Nor does it recognise the reasons why a child might want to speak, the
functions of language. 4 In 1977, Bard and Sachs published a study of a child
known as Jim, the hearing son of deaf parents. Jim's parents wanted their son to
learn speech rather than the sign language they used between themselves. He
watched a lot of television and listened to the radio, therefore receiving frequent
language input. However, his progress was limited until a speech therapist was
enlisted to work with him. Simply being exposed to language was not enough.
Without the associated interaction, it meant little to him.
Subsequent theories have placed greater emphasis on the ways in which
real children develop language to fulfil their needs and interact with their
environment, including other people.

 PANINIWALA NG MGA COGNITIVIST– Ayon sa kanila ang pagkatuto ng wika ay


isang dinamiko kung saan ang mga mag-aaral ng wika ay kailangang palagiang mag-isip
at gawing may saysay ang bagong tanggap na kaalaman at impormasyon mula dito mas
napauunlad nila ang pagkatuto nila sa wika. Inaalam ng mga mag-aaral ng wika ang
mga pumapailalim na tuntunin at mailapat ito nang sa ganun ay makabuo ng orihinal na
pangunguasap. Habang ginagawa ang prosesong ito hindi maiiwasan nag pagkakamali.
Ayon sa mga kognitibist ang pagkakamali ay isang palatandaan ng pagkatuto at
eksperimentasyon at hindi ito kagyat at tuwirang iwinawasto.

4 SOSYOLINGGWISTIKANG FILIPINO
First stage: SENSORIMOTOR
- birth - 2 years old
- the child will:
- Explore the world through senses and motor activity
- grasping, sucking, seeing, touching, tasting, etc.

Object Permanence
- understanding that objects continue to exist even when they cannot be
observed (seen, heard, touched, smelled or sensed in any way)

Second stage: PREOPERATIONAL


- 3-7 years old
- better speech communication
- develop basic numerical abilities
- still pretty egocentric
- don’t understand conservation of matter

Conservation of Matter
- understanding that something doesn’t change even though it looks different,
shape is not related to quantity

There will be a point in a child's intellectual development when


s/he can compare objects with respect to size. This means that if you
gave the child a number of sticks, s/he could arrange them in order of
size. Piaget suggested that a child who had not yet reached this stage
would not be able to learn and use comparative adjectives like "bigger"
or "smaller".

Third stage: CONCRETE OPERATIONAL


- 7-11 years old
- can think logically about concrete objects, and therefore….
- can reason out mathematics
ex: 8+4 = 12
- start to understand conservation of matter

Fourth stage: FORMAL OPERATIONAL


- 12 years old and up
- able to reason about abstract concepts
- think about consequences of potential actions
- can comprehend moral reasoning

MGA LIMITASYON NG TEORYA NI PIAGET


 During the first year to 18 months, connections of the type explained above are
possible to trace but, as a child continues to develop, so it becomes harder to
find clear links between language and intellect. Some studies have focused on
children who have learned to speak fluently despite abnormal mental

5 SOSYOLINGGWISTIKANG FILIPINO
development. Syntax in particular does not appear to rely on general intellectual
growth.

 PANINIWALANG MAKATAO – Ang paniniwala nila ay nakapokus sa damdamin at


emosyon ng isang tao. dagdag pa dito, mas mabilis nila natututunan ng tao ang wika at
wala siyang pag-alinlangang gamitin ito at malaya niyang nailalahad ang kanyang
saloobin. Tungkulin ng isang guro na maglaan at lumikha ng isang kaaya-ayang
kaligiran sa silid-aralan at isang pagkaklaseng walang pananakot kung saan maginhawa
ang pakiramdam ng bawat mag-aaral at Malaya nilang nagagamit at nasusuri ang
bagong wikang natutunan. Kailangan ding linangin ng guro ang pagpapahalaga sa sarili
ng mga mag-aaral. Palaging isinasaalang-alang ang saloobin ng mga mag-aaral sa
pagpili ng nilalaman, kagamitang panturo at mga gawain sa pagkatuto. Ilan sa mga
metodo sa pagtuturo ng wika na may kaugnayan sa makataong tradisyon ay ang
sumusunod: Community Language Learning ni Curran; ang Silent Way ni Gattegno at
ang Suggestopedia ni Lazonov.

 Ang Community Language Learning (CLL)


Ang CLL ay isang klasikong halimbawa ng pamaraan na batay sa domeyn
na pandamdamin. Ang pamaraan ito ay ekstensyon ng modelong Counselling-
Learning ni Charles A. Curran na nagbibigay-diin sa pangangailangan ng mga
mag-aaral-kliyente na nagsama-sama bilang isang komunidad na binibigyan ng
kaukulang pagpapayo. Nababawasan ang pagkabahala sa pamamaraang ito
sapagkat ang klase ay isang komunidad ng mag-aaral na laging nag-aalalayan sa
bawat sandali ng pagkaklase. Ang guro ay tumatayo bilang isang tagapayo at
laging handa sa anumang pangangailangan ng mag-aaral.

 Ang Suggestopedia
Ang pamaraang ito’y mula sa paniniwala ni George Lozanov (1979),
na ang utak ng tao ay may kakayahang magproseso ng malaking dami ng
impormasyon kung nasa tamang kalagayan sa pagkatuto, katulad halimbawa ng
isang relaks na kapaligiran at ipinauubaya lahat sa guro ang maaring maganap
sa pagkaklase. Halos katulad ng ibang tinalakay na ngunit ang kakaiba’y
isinasagawa ang mahahalagang bahagi nito sa isang kalagayang palagay ang
kalooban ng bawat mag-aaral at relaks ang kanilang isipan.

Mga katangian:
 Ginagamit ang lakas ng pagmumungkahi upang matulungan ang mga
mag-aaral na maging panatag ang kalooban.
 Nasa isang komportable at maayos na kapaligiran ang pagkatuto at may
maririnig na mahinang tugtugin.
 Inilalahad at ipinaliliwanag ang gramatika at bokabularyo ngunit di
tinatalakay nang komprehensibo.

6 SOSYOLINGGWISTIKANG FILIPINO
 Napapalinaw ang kahulugan sa pamamagitan ng pagsasalita sa
katutubong wika.
 Nangyayari ang komunikasyon sa dalawang dimensiyon; ang kamalayan
(conscious) kung saan nakikinig sa isang binabasaang dayalogo at ang
kawalang-kamalayang (sub-conscious) kung saan ang musikang naririnig
ay nagpapahiwatig na ang pagkatuto ay madali.
 Isinasanib sa pagtuturo ang mga sining tulad ng musika, awitin, at
drama.
 Bahagi ng ginagawa ng mag-aaral sa klase ang ebalwasyon; walang
pormal na pagsubok ang ibinibigay.

 Ang Silent Way


Ito ay nanghahawakan sa paniniwalang mabisa ang pagkatuto kung
ipinapaubaya sa mga mag-aaral ang kanilang pagkatuto (Gattegno, 1972).
Ang mga mag-aaral sa isang klasrum na Silent Way ay nagtutulungan sa
proseso ng pagtuklas ng mga kasagutan sa mga suliraning pangwika. Sa
ganitong kalagayan nanatiling tahimik ang guro kaya ang katawagan ay Silent
Way.
Sa aklat ni Badayos (2008), inilahad niya ang isang lagom nina Richards
at Rogers (1986) sa teorya ng pagkatuto na pinagbatayan ng Silent Way:
 Mas mabilis ang pagkatuto kung ang mga mag-aaral ay tutuklas o lilikha
ng mga sariling gawain sa halip na ipasaulo o ipaulit nang maraming
beses kung ano ang natutuhan.
 Napadadali ang pagkatuto sa tulong ng mga kagamitang panturo tulad
ng mga bagay na nakikita at nahahawakan ng mga mag-aaral.
 Napadadali ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga araling
kinapapalooban ng mga gawain na may suliraning tutuklasin ang mga
mag-aaral.

MGA KATANGIAN:
 Pangalawa lamang ang pagtuturo sa pagkatuto. Pananagutan ng mga mag-aaral
ang sarili nilang pagkatuto.
 Tahimik ang guro ng maraming oras ngunit aktibo sa pagbibigay ng sitwasyon at
pakikinig sa mga mag-aaral; nagsasalita lamang siya upang magbigay hudyat
(clues), pinapayagan ang interaksyong mag-aaral-mag-aaral.
 Di ginagamit ang pagsasalin ngunit ang unang wika ay itinuturing na
pinagmumulan ng kaalaman ng mag-aaral.

 KAKAYAHANG KOMUNIKATIBO
 Dell Hymes (1972)- isang lingguwista at antropologo, hindi lamang dapat
sinasaklaw ng kasanayan ang pagiging tama ng pagkakabuo ng mga
pangungusap, kundi ang pagiging angkop ng mga ito, depende sa sitwasyon.

7 SOSYOLINGGWISTIKANG FILIPINO
Mga dapat alamin ng tao:
o tamang ayos ng sasabhin
o Dapat sabihin
o Dapat pag-usapan
o Kanino lamang pwedeng sabihin
o Saan sasabihin
o Paano sasabihin

 Ito ay sumasaklaw sa kasanayan nakatuon sa mga tuntunin at dapat iasal sa


paggamit ng wika.
o Noam Chomsky – naniniwala na isinilang ang tao na may
Language Acquisition Device o LAD na responsible sa natural na
paggamit ng wika.
o LAD – dahil dito nagagawa ng taong masagap ang wika, maiitindihan
at magamit ito at matiyak na tama ang ayos nito upang madaling
maintindihan.

 KAKAYAHANG LINGGUWISTIKO
 Ito ay ang natural na kaalaman ng tao sa sistema ng kaniyang wika, dahilan
kaya nagagamit niya ito nang tama at mabisa ayon kay Chomsky.

 Ito rin ang pundasyon ng kaniyang generative grammar-generate na


nangangahulugang “lumikha”, “bumuo” o “magbigay” at grammar o ang
“sistema ng isang wika”.

 Savignon (1997) - Sa kanyang pagpapaliwanag, ang kakayahang gramatikal, sa


kanyang pinakarestriktibong kahulugan ayon sa paggamit ni Chomsky (1965) at
iba pang estrukturalistang lingguwistika, ay tinatawag ding kakayahang
linggwistik.

 Tumutukoy ito, kung gayon sa anyong gramatikal ng wika sa lebel ng


pangungusap. Nahahanay rito ang kakayahang umunawa sa mga morpolohikal,
ponolohikal at sintaktik na katangian ng wika at kakayahang magamit ang mga
ito.

o Ponolohikal - ay tumutukoy sa pamilyaridad da tunog ng wika.

o Morpolohikal – ay napabibilang sa kakayahan sa pagbuo ng mga


salita sa pamamagitan ng mga iba’t-ibang proseso na ipinahintulot sa
isang partikular na wika.

o Sintaktik- tumutukoy sa kakayahan ng isang indibidwal na makabuo


ng mga makabuluhang pahayag mula sa pag-uugnay sa mga salita na
nakabubuo ng mga parirala, mga sugnay at mga pangungusap.

8 SOSYOLINGGWISTIKANG FILIPINO