You are on page 1of 16

122.

alea · 2019ko ekaina · Doako alea · Hamargarren urtea · Harpidetzak: 944213031 telefonoan · Lege Gordailua: BI ‐ 0371 ‐ 08

Porlana nabarmen
Jarraitu ezazu
ELKARRIZKETA es.scribd.com­en

Euskal Herrian
Euskal enpresen
digitalizazioa,
Juan Félix Fernández nabarmentzekoa
de Miguel
Sercotel Villa De Laguardia Europan
hoteleko zuzendaria Euskal ekonomiaren eta gi‐
zartearen digitalizazioa na‐
“Turismoaren barmena da, “Ekonomia eta
bilakaera bikaina gizarte digitalak Euskal Au‐
denboran zehar tonomia Erkidegoan” txoste‐
mantentzea naren arabera. Orkestrak
(Deustuko Unibertsitatea) egin
gure esku dago” du azterketa, Euskaltelen la‐
10-11. orrialdeak guntzaz.
Azken 28 urteetan aurreko his‐ bilerak aldaketa nabarmenak koiztea. Nekazaritzarako lurra Zalantzarik gabe, azken ur‐
toria osoan bezainbat lurzoru izan ditu. Horren lekuko, gal‐ urri den eremuak izan dira ge‐ tean bilakaerarik onena izan
GRAFIKOAK arti"izializatu da Euskal Herrian. dutako 80.400 hektarea ne‐ hien arti"izializatutakoak. Gain‐ duen dimentsioa euskal enpre‐
90eko hamarkadaz geroztik, kazaritzarako lurretan edota degiak argitaratutako datuak setan teknologia digitala txer‐
Euskal Herriko lurraren era‐ arti"izializaturiko azalera bi‐ dira horiek. 8. orrialdea tatzea izan da. 4. orrialdea

Lan-gatazkak jarraitu egiten


du itunpeko ikastetxeetan
Gizarte‐ekimeneko itunpeko ikastetxeetako sindikatuak (ELA,
EAEn, jaiotzak %6 CCCO, Steilas, LAB eta UGT) eta bi patronal nagusiak (Kristau
gutxitu ziren 2018ko Eskola eta Aice‐Izei) hainbatetan elkartu dira Bilboko Lan
4. hiruhilekoan Harremanetarako Kontseiluan, baina ez dute inolako aurre‐
6. orrialdea rapausorik eman. 3. orrialdea
2 2019ko ekaina

LAGUNTZAILEAK: ELKARLANEAN:

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILAK (HIZKUNTZA Ekintza honek Bizkaiko Foru
Aldundiaren Kultura Sailaren
POLITIKARAKO SAILBURUORDETZAK) DIRUZ LAGUNDUA laguntza jaso du.

ADITUAREN KOMIKIA STAFF:


IRITZIA Banaketa:
HARREMANETARAKO TELEFONOA: 94 421 30 31
POSTA ELEKTRONIKOA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila, 48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA: Labayru Ikastegia
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan.
Aldizkari hau USOA LANTEGIAK eta EGUNON
POSTING ZERBITZU PROFESIONALAK banatu dute

Egin zaitez harpide!


Ekonomiaren KZ etxean hilero doan jaso nahi baduzu, bidal ezazu ondorengo
kupoia honako helbidera:
612 Posta Kutxatila. 48080 Bilbo,
edo idatz ezazu ekonomiarenkz@leizaola.eus posta helbidera, zure izen‐
deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.
Iñigo Bullain ABIZENAK: ____________________________ IZENA:_______________
HELBIDEA: __________________________________________________
EHUko irakaslea TELEFONOA: _______________ E-MAILA: _______________________
HERRIA: _______________________________________ P.K: _________
blazquezcobo.blogspot.com
Nora goaz Europa
honekin?
Europako hauteskundeek ez
dute balio –ezta oraingoek ere–
GORA BEHERA
europar politikak de"initzeko Espainiako Bankuak erretiro adina
edo aldatzeko, Europako hau‐
teskundeen bitartez ez baita eu‐
atzeratzea eskatu du berriro
ropar gobernurik hautatzen. Eu‐ Espainiako Bankuak erretiro adina atzeratzea eskatu du
ropako Parlamentuak ez du ahal‐ berriro, noiz eta hauteskundeak igaro ostean. Premiaz‐
menik Europar Batasunaren bi‐ kotzat jo du Pablo Hernández de Cos Espainiako Bankuaren
lakaeran erabakigarri izateko, gobernadoreak erreforma egitea, pentsio sistemaren ja‐
EB ez delako sistema parlamen‐ sangarritasuna bermatzeko. Era berean, neurri gehiago
tarioa. EBren gobernantzarako Munduko 72. Osasun Bileran egin dituzte adierazpenak ordezkariek. hartzea beharrezkoa dela ziurtatu du Hernández de
hautapen nagusiak beste insti‐ Cosek, diru‐sarreren zein gastuen gainean.
tuzio batzuetan hartu ohi dira:
(Europako Kontseiluan, Euro‐ Gaixotasun gisa onartu dute Zaharkitzearen ondorioak
pako Banku Zentralean, edo Eu‐
rotaldean), zeinen osaketak ez
'langile errearen sindromea' Gauzak horrela, Espainiako Bankuko iturriei jarraituz,
neurriak lehenbailehen hartzea eskatu du erakundeak,
dauden loturik Europako hau‐ Munduko Osasun Erakundeak gaixotasun profesional nahiz eta erabateko adostasuna ez lortu.
teskundeei. Bestetik, estatu ki‐ gisa onartu du estres kronikoak eta nekeak eragindako Erakundeak urteko txostena aurkeztu du Oviedon.
deetan hautatzen diren institu‐ Burnout sindromea edo errearen sindromea. Bertan, biztanleriaren zaharkitzeak Espainiako ekonomian
zioek galdu egin dute politikan Hiru ezaugarri ditu gaitz horrek: lehenik eta behin, izango dituen ondorioak aztertu, eta gomendioak aditzera
erabakigarri izaten jarraitzeko muturreko nekea edo neke "isiko zein emozionala; biga‐ eman ditu.
ahalmena. Estatuko esparruan, rrenik, sentimendu ezkorrak edo lanarekiko adeigabe‐
tokiko parlamentuek galdu egin tasuna; eta, hirugarrenik, laneko eraginkortasunaren
dute politikan erabakigarri iza‐ murrizketa.
teko boterea, arlo askotan zi‐
2022an, Gaixotasunen Nazioarteko Zerrendan
tuzten eskumenak europar ins‐
tituzioei esleitu zaizkielako... Hau‐ Horrenbestez, Munduko Osasun Erakundeak iragarri
xe da, labur bildurik, bizi dugun duenez, 2022an sartuko dute aipatutako 'langile errearen
paradoxa parademokratikoa: de‐ sindromea' Gaixotasunen Nazioarteko Zerrendan. Mun‐
mokraziarik gabeko politika erai‐ duko 72. Osasun Bileran egin dituzte adierazpenak or‐
ki dute Europar Batasunean, eta dezkariek. Gaitz horrek laneko testuinguruko gertakariei Espainiako Bankuak urteko txostena aurkeztu du Oviedon.
politikarik gabeko demokrazia dagokie soilik.
garatu da estatu kideetan...
2019ko ekaina 3

ALBISTEAK

Aurrerapausorik ez,
metalgintzako sindikatuen
eta patronalaren artean
Metalgintzako sindikatuen eta Patronalaren arabera, aldiz,
patronalaren arteko lan‐gataz‐ langileen % 20k egin du greba.
kak ez du irtenbiderik, mo‐ Horrez gain, piketeen jarrera
mentuz. ELA, CCOO, LAB eta “erasokorra” kritikatu du
UGT sindikatuek adierazi dute FVEMk.
Bizkaiko Metalgintzako Enpre‐
«Langileei burla» Ekainean egingo dute hurrengo bilera.
sen Federazioaren (FVEM)

Lan-gatazkak jarraitu
esku dagoela metalgintza sek‐ Metalgintzako sindikatuek
toreko lan‐gatazkari irtenbidea “langileei burla egitea” egotzi
ematea. Neurririk hartu ezean, diote patronalari. Euren ustez,

egiten du itunpeko
greba‐egun gehiagorako deial‐ "etsigarria" da patronalaren
dia egingo dutela iragarri dute. proposamena.
Sindikatuek eta patronalak
Piketeen jarrera metalaren hitzarmenari buruz

ikastetxeetan
“erasokorra” kritikatu jardungo dute berriro ekainaren
17an. Patronalak aurkeztutako
du FVEMk azken proposamenak % 3,4ko
Bien bitartean, orain arte igoera aurreikusten du 2019ko
hiru greba egin izan dituzte urtarrilaren 1eko soldaten tau‐
alorrean. Azkena, ekainaren letan, baita aurreraeragina mu‐ Gizarte‐ekimeneko itunpeko gainean, baina sindikatuek dugu", adierazi du Ormaza‐
7an; sindikatuen arabera, gagabea izatea eta hitzarme‐ ikastetxeetako sindikatuak atzera bota dute. "Maiatz ha‐ balek.
%85ekoa izan da hirugarren neko taulen igoerak 2019rako (ELA, CCCO, Steilas, LAB eta sierako greben aurretik aur‐ Miren Zubizarreta ELAko or‐
greba‐egunaren jarraipena. eta 2020rako ere. UGT) eta bi patronal nagusiak keztu ziguten bera” dela esan dezkariak salatu duenez, maiat‐
(Kristau Eskola eta Aice‐Izei) dute langileen ordezkariek. zeko lanuzteen aurretik egin
hainbatetan elkartu dira Bil‐ Ormazabalek ziurtatu du zuten proposamenaren “oso
boko Lan Harremanetarako eskaintza berriak "elementu
Kontseiluan, baina ez dute ezberdinak" dituela, tartean Lan-hitzarmenak
inolako aurrerapausorik soldatari lotutakoak. hamar urte darama
eman hamar urte baino ge‐
hiago indarrean daraman lan‐
Aurrerapausorik ez berritu gabe
hitzarmena gaurkotzeko. "Ez da urratsik izan, baina antzekoa” da, eta, horrenbestez,
Mikel Ormazabal Kristau nola negoziatuko dugun ar‐ baztertu egin dute. Nobedade
Eskolako zuzendari nagusia‐ gitu dugu, gure proposamena bakarra soldatari buruzko pun‐
ren arabera, "beste proposa‐ helarazi diegu eta ekaineko tuan dagoela esan du, baina
Neurririk hartu ezean, greba-egun gehiagorako deialdia egingo dutela iragarri dute sindikatuek. men bat" jarri dute mahai bileran horretaz hitz egingo ohartarazi du ez dela nahikoa.
4 2019ko ekaina

ALBISTEAK

Ermuko herritar bati


13.885,65 euro itzuli
dizkio Vodafonek
Ermuko herritar bati 13.885,65 hutsegite bat zela eta zuzendu
euro itzuli dizkio Vodafonek, egingo zutela adierazi zioten.
fakturazio okerragatik. Era‐
Fakturazio okerra
biltzaileak roaming tarifa bat
kontratatu zuen herrialde jakin Hala eta guztiz ere, bere etxera
batzuetarako. Atzerrian zela, bueltan, batetik, hutsegitea ez
zutela zuzendu ziurtatu ahal
Kanpainaren bigarren fase honek izaera zehatzailea izango du, indarrean dagoen araudia betetzen ez bada. 14.071,88 euro izan zuen; tarifan fakturatzen
ari ziren roaminga, kontrata‐
fakturatu zizkioten
Arrain freskoaren trazabilitatea
tuta zuen eskaintzaren ordez,
roaming kontzeptuan eta, bestetik, bere eskaintzan
sartzen ez ziren herrialdeetan

eta etiketatua ikuskatuko dituzte Vodafoneko komunikazio ba‐


tek adierazi zion agortzen ari
zela tarifa, eta hain denbora
nabigatzen aritu zela adieraz‐
ten zitzaion. Faktura 14.071,88
eurokoa zen, eta horregatik
gutxian halakorik gertatzea erabaki zuen Ermuko herri‐
Kontsumobide eta Arrantza kultura Zuzendaritzako zuten establezimenduei ere ezinezkoa iruditu zitzaion era‐ tarrak erreklamazioa egitea.
eta Akuikultura Zuzendaritza Arrantza Ikuskaritza Zerbi‐ egingo zaie ikuskaritza, baita biltzaileari. Konpainiako be‐ Kontsumobideren esku‐har‐
arrain freskoaren etiketatua tzuak, Ekonomiaren Garapen beste berri batzuei ere, eta zeroarentzako arreta‐zerbi‐ tzeak lortu du operadoreak
eta trazabilitatea ikuskatzen eta Azpiegiturak Sailaren etiketatuan hutsak zuzendu tzuarekin kontaktuan jarri, eta bezeroari dirua itzultzea.
ari dira maiatzetik hona. menpekoak, batera ikuska‐ ez dituztela ziurtatuz gero,
Kontsumobidek, Turismo, tuko dituzte Euskadiko 84 zehapena ezarri ahal izango
arrandegi, supermerkatu eta zaie.
Egiaztatuko dute hipermerkatu, arrain fres‐ Horrela, Kontsumobideko
saltokiek eskaintzen ote koaren etiketatuan eta tra‐
zabilitatean exijitzen den
langileek egiaztatuko dute
saltokiek exijitzen zaien na‐
duten exijitzen zaien araudia betetzen ote duten hitaezko informazioa eskain‐
nahitaezko informazioa ziurtatzeko. tzen ote dieten kontsumi‐
tzaileei, salgaien etiketetan,
Ikuskaritza gehiago
Merkataritza eta Kontsumo karteletan edo taulatxoetan.
Sailari atxikitako erakun‐ Bigarren fase honetan, Gainera, derrigorrezkoa da Kontsumobidek gogora ekarri nahi du Arbitrajearen bidea biderik bizkorrena
deak, eta Arrantza eta Akui‐ 2018an araudia betetzen ez prezioa adieraztea. eta ekonomikoena dela kontsumo-gatazkak ebazteko.

Euskal enpresen digitalizazioa, nabarmentzekoa Europan


Euskal ekonomiaren eta gi‐ Society Index) adierazleak teknologia digitala txertatzea
zartearen digitalizazioa na‐ neurtzen dituen dimentsio izan da. Dimentsio horrek
barmena da, “Ekonomia eta guztietan: konektagarritasuna, ahalbidetzen digu, gainera, li‐
gizarte digitalak Euskal Au‐ giza kapitala, Interneteko zer‐ dergo digitaleko kokapenean
tonomia Erkidegoan” txoste‐ bitzuen erabilera, teknologia‐ aurrera egitea. Zehazki,
naren arabera. Orkestrak ren integrazioa, eta zerbitzu 2017tik 2018ra %12,5eko al‐
(Deustuko Unibertsitatea) publiko digitalak. dakuntza positiboa izan da,
egin du azterketa, Euskaltelen nagusiki euskal enpresa digi‐
Teknologia digitala
laguntzaz. Horri jarraituz, az‐ talizatzeko egin den ahalegi‐
txertatzea
ken urtean, EB‐28ko gainerako nari esker. Alabaina, ETE‐en
herrialdeekin gertatu den be‐ Zalantzarik gabe, azken urtean merkataritza elektronikoaren
zala, Euskadik aurrera egin bilakaerarik onena izan duen garrantzi eskasa aipatu beha‐
ETE-en merkataritza elektronikoaren garrantzi eskasa aipatu beharra dago. du DESI (Digital Economy and dimentsioa euskal enpresetan rra dago.
2019ko ekaina 5

EKINTZAILETASUNA

Donowe, proiektu sozialei mikro-


dohaintzak egiteko plataforma
Lau euskal ekintzailek abia‐
razi dute berriki Donowe
startupa, inguruko kausa so‐
zialak babesteko online pla‐
taforma, zeinak sistema
erraz, seguru eta gardena
eskaintzen duen. Horren‐
bestez, ekimena dohaintza
txikietan oinarritzen da, eta
bildutako dirua oso‐osorik
erabiltzen da proiektu soli‐
darioak finantzatzeko.
Donowe bereziki zuzen‐
tzen zaie antolakunde eta
kausa txikiei, tresna digita‐
lak aprobetxatzeko gaitasun
gutxien dutenei, alegia,

Bildutako dirua oso-


osorik erabiltzen da Plataforman egon ahal izateko, balio sozial eta gardentasun balio batzuk bete behar dituzte.
proiektu solidarioak tuak martxan dauzkaten an‐ ten dela aukeratutako anto‐ Momentuz, hamar proiektu tzaileen kezka batetik abia‐
finantzatzeko tolakunde txikiei laguntzea lakundera, hau da, kausa so‐ solidario baino gehiago la‐ tuta. «Onura soziala sortuko
ekintza zehatzak garatzen», lidario zehatz horretara; hori gundu ditu. zuen proiektu teknologiko
proiektu hau mikro‐dohain‐ azaldu du Vidal Escalante antolakundeekin sinatutako bat abiarazi nahi genuen»,
Beharrak aztertuz
tzak jasotzeko plataforma startupeko marketineko zu‐ kontratuak bermatzen du. azaldu du Escalantek: «Au‐
bat da, non edonork egin zendariak. Plataformak babesle, funda‐ Spri‐k jakitera eman duenez, rretiazko azterlan bat egin
baititzake dohaintzak pun‐ Beste bereizgarri garran‐ zio eta enpresa kolaboratzai‐ negozio digitalen Demium genuen GKE‐en egoerari bu‐
tualki edo hilean behin. tzitsu bat da bildutako dirua leen bitartez lortuko du ja‐ haztegiaren barruan sortu ruz, eta ikusi genuen poten‐
«Gure helburua da proiek‐ oso‐osorik eta zuzenean iris‐ sangarritasun ekonomikoa. da, plataformaren lau sor‐ tzial handia zegoela».
6 2019ko ekaina

HILEKO GRAFIKOAK

EAEn, jaiotzak %6 gutxitu ziren 2018ko 4. hiruhilekoan


2018ko laugarren hiruhilekoan, EAEn 3.995 haur jaio ziren, aurreko urteko aldi berean
baino %6 gutxiago, Eustaten datuen arabera. 2018ko udazkenean EAEn ama bihurtutakoen
arteko %26,6 atzerritarrak ziren. Araban, %31,4, erkidegoko portzentajearen gainetik; Gi‐
puzkoan, %26,5; eta Bizkaian, %25,1. Jaiotzak lurralde guztietan gutxitu dira urte artean:
Araban 659 haur jaio ziren, eta bertan izan da jaitsierarik handiena (‐%10,1); Bizkaian,
1.954 (‐%8,2); eta Gipuzkoan, 1.382 (‐%0,3). Betiere, 2017ko hiruhileko beraren aldean.
Jaiotzak adinaren arabera banatzean, 35‐39 urte bitarteko amen portzentajea handitu egin
da, eta hiruhilekoan talde nagusia izan da (%35,6). Ondoren dator 30‐34 urteko amen tal‐
dea, zeinetan jaiotzen %34,4 gertatu baitziren. 25‐29 urte bitarteko taldean, %12,5. 40 ur‐
tetik gorako amak (%11,3) gehiago izan ziren 25 urtez beherakoak (%6,2) baino.
Iturria: EUSTAT

EAEko ondasunen esportazioek %7,8 egin zuten behera 2019ko martxoan


EAEko ondasunen esportazioek %7,8ko urteko aldakuntza negatiboa izan zuten
2019ko martxoan, Eustatek landutako datuen arabera. Plastikoak eta kautxua eta Ga‐
rraio‐materialen industrietako esportazioak erabakigarriak izan ziren atzera egite ho‐
rretan; lehenek % 38,3 egin dute behera (91,5 milioi gutxiago 2018ko martxoaren
aldean) eta bigarrenek %12,9 (89,6 milioi gutxiago). Esportazioak 2.171,5 milioi eu‐
rokoak izan ziren guztira, aurreko urteko hil bereko 2.354,9 milioiko esportazioen al‐
dean. Araba da beherapen horretan lehenengo lurralde historikoa (‐%14,9),
Garraio‐materialak (‐%23,9) eragindakoan; lurralde horrek esportatutako guztizkoa‐
ren % 56,5 hil horretan. Bizkaiak ere behera egin du %13,0, batez ere Plastikoak eta
kautxuak (‐%55,0) eraginda.
Iturria: EUSTAT

2019ko apirilean, industria-prezioek %0,6 egin dute gora aurreko hilaren aldean
Eustatek landutako datuen arabera, EAEko industria‐prezioak %0,6 igo ziren 2019ko
apirilean, aurreko hilaren aldean. Datu horiek kontuan hartuta, apirileko urte arteko
tasa (azken hamabi hilabeteetan industriak‐prezioek izandako aldakuntza) %2,6 ge‐
hitu da. Sektorekako analisi zehatzagoa eginez gero, 2019ko apirilean hauek eduki di‐
tuzte prezio hazkunderik handienak aurreko hilaren aldean: Kokeriak eta petrolioa
"intzea, %2,8rekin; Erauzketa‐industriak, %1,6rekin; eta Ura, %1,0ekin. Jaitsierarik
handienak, aldiz, hauek: Ehungintza, larrugintza eta zapatagintza, %2,4; eta Energia
elektrikoa, gasa, lurruna eta aire girotua zein Produktu farmazeutikoen fabrikazioa,
%0,4 biek.

Iturria: EUSTAT

EAEko industria-jarduera %4,6 murriztu zen 2019ko martxoan


Eustatek landutako datuen arabera, 2019ko martxoan %4,6 murriztu zen EAEko in‐
dustria‐produkzioa lan‐egutegiko baldintza homogeneoetan, 2018ko hil beraren al‐
dean. 2019ko lehen hiru hiletan %0,2ko hazkundea izan da, 2018ko aldi beraren
aldean. Urtaroen eragina zuzenduta, %3,0 murriztu zen EAEko industria‐produkzioa
aurreko hilarekin –2019ko otsailarekin, alegia– alderatuta. 2019ko martxoan,
2018koaren aldean, zeinu ezberdineko eboluzioak daude industria‐sektore handien
artean: Energia %1,7 igo da, baina Bitarteko ondasunak %6,4 jaitsi dira, Ekipoko on‐
dasunak %3,8 murriztu dira, eta Kontsumo‐ondasunak, oro har, %1,5 jaitsi dira. Horien
barnean, Kontsumo‐ondasun iraunkorrak dira jaitsieraren eragileak, %13,8 murriztu
baitira; izan ere, Ez‐iraunkorrak %1,7 igo dira.
Iturria: EUSTAT
2019ko ekaina 7

I+G+b ALBISTEAK

Baskegurrek LIGNA azokan


bildutako nazioarteko
misioa antolatu du
Lankidetza honi esker 3 partzuergo sortu dira, osasungintzako 6 berrikuntza
plataforma jarri dira martxan, eta 82 enpresa egin dira bazkide. Baskegurrek, Euskadiko Egu‐ formazioko konpainiak, nola makinak ezagutzea bakarrik;
rraren Elkarteak, Hannoverreko bigarren transformaziokoak, euskal enpresen arteko lan‐
Osasungintzako 6 berrikuntza LIGNA azokan bildutako na‐ merkatuak ekoizpen proze‐ kidetza ere sustatu nahi dugu,

plataforma abiarazi dituzte


zioarteko misioa antolatu du. suak automatizatzeko, pro‐ gure basogintza‐egurgintza
Azoka hau Europa eta mundu duktu berri eta hobeak es‐ sektorearen lehiakortasuna

COMPETITIVeko proiektuan mailako garrantzitsuenentzat


jotzen dute, zurgintza‐indus‐
kaintzeko eta, bai logistikari
bai baso‐kudeaketari dago‐
hobetzeko aukera emango
duten sinergiak sortuz”, az‐
triaren eta egurra prozesatzea‐ pimarratu du Baskegurreko
COMPETITIVeko proiektua energiaren sektoreetan. Mugaz ren etorkizuna hurbiletik eza‐ Hogei bat euskal zuzendari Oskar Azkaratek.
maiatzaren 31n amaitu da, hiru bestaldeko partzuergoak sek‐ gutzeko aukera ematen baitu. enpresa izan dira 4.0 Industria
urtez Euskadi, Akitania Berria tore hauetan ari dira lanean, LIGNA Alemaniako hiriko
eta Nafarroa arteko mugaz bes‐ Europako talde handientzat Erakusketa Zentroan maiatza‐
Hannoverren LIGNAren erakustoki‐eskain‐
taldeko lankidetza gauzatu on‐ irtenbide lehiakorrak disei‐ ren 27tik 31ra bitartean egin kionez, egurraren balio kate tzako sailik azpimarragarrie‐
doren. Lankidetza horri esker natzen: Airbus, Ariane Group, da, eta 50 herrialdetik gorako osoa optimizatzeko modu be‐ netako baten oinarria da eza‐
3 partzuergo sortu dira, osa‐ Dassault, Total, Vallourec, Potez erakusketariak izan dira bertan. rriak eskaintzen dituzten tek‐ gutzera ematea egurraren ba‐
sungintzako 6 berrikuntza pla‐ Aéronautique, Nutislab, ENGIE, 1.500 konpainia inguruk euren nologia berriak eskuratzeko lio‐kate osoa optimizatzeko
taforma jarri dira martxan, eta etab. produktuak eskaini dituzte azo‐ aukera izan dute. produktuak eta prozesuak,
82 enpresa egin dira bazkide. kan. “Nazioarteko misio bate‐ baso lanetatik hasi eta fabri‐
Osasungintza
Epe honetan sortu diren Hogei bat euskal enpresak, ratu hauekin lortu nahi dugun kan egiten den azken mutu‐
hiru partzuergoak, Additivalley, Osasungintzako mugaz bestal‐ hala egurraren lehen trans‐ helburua ez da muturreko rreko prozesatzerainoko.
Innovmedica Alliance eta Big deko berrikuntza plataformei
Data, suspertzen ari diren sek‐ dagokienez, aipatzekoa da
toreei bideratuta egon dira, COMPETITIVeko proiektuak
berrikuntzarako indar handia barne hartzen dituen hiru lu‐
duten sektoreei, hala nola fa‐ rraldeetan kokatuta dauden 6
brikazio gehigarria, neurrira osasun‐etxek osatzen dutela:
egindako medikuntzarako gai‐ Groupe CAPIO‐RAMSAY (Aki‐
luen fabrikazioa eta adimen tania Berria), CUN (Iruñea/Na‐
arti"iziala. Horrez gain, nego‐ farroa), Centro hospitalario de
zioa sortzeko 21 aukera an‐ Navarra (Iruñea/Nafarroa),
tzeman dira aeronautikaren, IMQ (Euskadi), Onkologikoa
espazioaren, petrolioaren eta (Donostia/Gipuzkoa) eta Qui‐
gasaren, medikuntzaren eta rónsalud (Donostia/Gipuzkoa). Baskegurrek, nazioartekotze estrategia esparruaren barruan, Euskadiko enpresen arteko lankidetza sustatzen du.
8 2019ko ekaina

ERREPORTAJEA

Porlana nabarmen
Euskal Herrian
Azken 28 urteetan aurreko historia osoan bezainbat lurzoru artifizializatu da Euskal Herrian. 90eko hamarkadaz geroztik, Euskal Herriko lurraren
erabilerak aldaketa nabarmenak izan ditu. Horren lekuko, galdutako 80.400 hektarea nekazaritzarako lurretan edota artifizializaturiko azalera bikoiztea.
Nekazaritzarako lurra urri den eremuak izan dira gehien artifizializatutakoak. Gaindegiak argitaratutako datuak dira horiek, Corine Land Cover
programak (Europar Batasunak lurraren erabilera jarraitzeko daraman satelite bidezko programa) 2018an egindako azterketaren emaitzetatik abiatuta.

Azken 28 urteetan aurreko nekazaritzarako lurren mu‐


historia osoan bezainbat lur‐ rrizketa handia eragin du.
zoru arti"izializatu da Euskal Gaindegiak, Euskal Herri‐
Herrian. 90eko hamarkadaz ko ekonomia eta gizarte‐ga‐
geroztik, Euskal Herriko lu‐ rapenerako behategiak, ar‐
rraren erabilerak aldaketa gitaratutako datuak dira ho‐
nabarmenak izan ditu. riek, Corine Land Cover Eu‐
Euskal Herriak 20.900
km2 ditu orotara, eta, azken Nekazaritzarako lurren
neurketaren arabera, azalera
horren %58 basoa eta eremu
murrizketa handia
naturala da, %38 nekazari‐ jazo da
tzarako lurrak, %4 eremu ropar Batasunak lurraren era‐
arti"izializatua. %0,5 heze‐ bilera jarraitzeko daraman
guneak eta ur azalerak dira. satelite bidezko programak
1990. urtean 37.500 hektarea 2018an egindako azterketa‐ Euskal Herrian nekazaritzarako 787.300 hektarea daude egun, 1990. urtean baino 80.400 hektarea gutxiago.
ziren arti"izializatuak; aitzitik, ren emaitzetatik abiatuta.
2018. urtean, 79.300 dira. dutako nekazaritzarako lu‐ 2000. eta 2006. urteen bi‐ rako lurrak berreskuratzeari
Atzera bueltarik ez
Horrenbestez, azken hiru ha‐ rraren erdia arti"izializatu egin tartean jazo zen landa‐lurra‐ ekin diote, apalki bada ere.
markadetan, arti"izializatu‐ Euskal Herrian nekazaritza‐ da (41.900 hektarea), alegia, ren galera handiena. Sei urteko
Azken urteetako joera
riko azalera bikoiztu egin da. rako 787.300 hektarea daude zaila da lur horiek nekazaritza epean, nekazaritza‐jarduere‐
Epe berean, baso eta eremu egun, 1990. urtean baino jardueretarako berreskura‐ tara bideratutako 69.000 hek‐ Azken epealdia aztertuz gero,
naturalak ere nabarmen za‐ 80.400 hektarea gutxiago. Az‐ tzea. 35.500 hektarea baso eta tarea galdu ziren, hain zuzen azpimarratzekoa da Iru‐
baldu dira. Horrek guztiak ken hiru hamarkadetan gal‐ eremu natural bihurtu dira. ere, Hego Euskal Herrian hi‐ ñerrian, Errobi Aturrin, Zan‐
rigintza jarduera bizi‐bizi ze‐ gozerrian, Estellerriko Men‐
goenean. Hala, galera handia debaldean, Donostialdean, Bi‐
izan zen Gipuzkoan (‐%13,2), dasoa Beherean eta Plentzia‐
Mungian jazotako nekazari‐
tzarako lurren galera. Euskal
2000. eta 2006. Eurohiriaren eremua nabar‐
urteen bitartean jazo men arti"izializatu da epe ho‐
rretan, bai eta etxebizitzen
zen landa-lurraren eraikuntza eta bestelako az‐
galera handiena piegiturak metatu dituzten
beste zenbait eremutan ere.
Bizkaian (‐%11,0), Nafarroa Aipatzekoa da 2015. ur‐
Garaian (‐%9,7) eta Araban tean Nazio Batuen Erakun‐
(‐%7,0). Ordutik, landa‐lurra‐ deak 2030. urtera begirako
ren galera handiena Bizkaian Garapen Iraunkorrerako
(‐%5,7) eta Lapurdin (‐%3,7) Agendaren barruan lurreko
gertatu da. Bitartean, Gipuz‐ ekosistemak zaindu eta gor‐
koak (+%3,2) eta Nafarroa detzea lehentasunen artean
Euskal Herriak 20.900 km2 ditu orotara; azalera horren % 58 basoa eta eremu naturala da. Garaiak (+%0,3) nekazaritza‐ jarri zuela.
2019ko ekaina 9
10 2019ko ekaina

ELKARRIZKETA

Juan Félix Fernández de Miguel


Sercotel Villa De Laguardia hoteleko zuzendaria

“Turismo enologikoa azken urteotan


etengabeko hazkundea izaten ari da”
Sercotel Villa de Laguardia hotelak 2002. urtean ireki zituen ateak, eta, harrezkero, gero eta ospe handiagoa lortzen joan da, bai bere kokapen
paregabeagatik, Errioxa Arabarreko bihotzean, zein eskaintzen dituen kalitate bikaineko zerbitzuengatik. Enoturismoa eta eskaintza gastronomiko
paregabea uztartzeaz gain, 1.000 metro karratuko SPA zoragarria ere badu. Eta orain dela gutxira arte hoteleko zuzendaria zen Luis Armendariz
ordezkatzera Juan Félix Fernández de Miguel etorri da. Eskarmentu handiko profesionala da; izan ere, bere lan ibilbide osoa turismoaren arloan egin du,
1988. urtean harreragile moduan hasi zenetik. Turismoa Deustuko Unibertsitatean ikasi zuen; ondoren, Madrilera joan zen, eta hango Unibertsitate
Politeknikoan Hotelen Kudeaketa eta Zuzendaritza masterra osatu zuen. Ia bere ibilbide osoa espainiar hiriburuan egin du, nahiz eta Alacanten ere bi
urtez egon. Erronka berria du Fernández de Miguelek, baina oso baikor agertzen da aurrean duen zereginarekin eta espero dituen emaitza positiboekin.

Urte hasieran Sercotel Villa teurrena bete du, “bere le‐ Turismo enologikoa azken profesionalizatuta. Bai zer‐ handiko eskaintza gastrono‐
de Laguardia hoteleko zu- hentasuna pertsonak dira”, urteotan etengabeko hazkun‐ bitzuaren kalitatean zein az‐ mikoa da, eta hori El Medoc
zendari izendatu zintuzten. eta, testuinguru honetan, lan‐ dea izaten ari da, hori egia piegituretan hobetu behar Alavés gure jatetxeari zor dio‐
Nola egin diozu aurre aro da‐ingurunean dagoen izaera da. Gero eta erakargarriagoa dugu. gu. Bere kartan euskal eta
berri honi? familiarreko hotel honi nire da eguzkia eta hondartza edo errioxar sukaldaritzako pla‐
eskarmentua gehitu ahal izan mendia ez den beste zerbait Zeintzuk dira Sercotel Villa terak aurki ditzakegu, betiere,
Aro berria baikortasun eta diot, hotelaren nortasunera bilatzen duten turistentzat. de Laguardiak eskaintzen abangoardiako ukitu origi‐
ilusio handiz bizi dut. Sekto‐ egokituta. Era berean, nire Produktu bikaina dugu: ehun dituen aukerak? Zein da nalarekin, eta, nola ez, Errioxa
rean mota desberdinetako jaioterrira itzultzeko eta nire urtetik gorako ospe handiko zuen bezeroek gehien es- Arabarreko ardo onenekin
hoteletan eta tokietan lan egi‐ sustraietatik gertuago ego‐ upeltegiak, xarma handiko katzen dizueten aparteko bat eginez.
nez ibilbide luzea egin ostean, teko aukera ematen dit. hotelak, gastronomia entzu‐ zerbitzua?
oso pozgarria da niretzat he‐ tetsua, eta balio itzeleko on‐ “Aro berria baikortasun
dapen bizian dagoen Sercotel Nolakoa izaten ari da, zure dare historikoa… Baina, Gure bezeroetariko asko oso
hotel kate handian sartzea. aburuz, turismo enologi- oraindik ere, sektorea ez dago harro gauden eta inguruneko eta ilusio handiz
Sercotelek, gainera, 25. ur‐ koaren bilakaera? egon beharko lukeen bezain hoteletatik bereizten gaituen
berealdiko zerbitzu bikaina‐
bizi dut”
gatik datoz gurera: 1.000 me‐ Turista batek zer aurkituko
tro karratuko Spa handia, ja‐ du zuen Errioxa Arabarre-
torri‐deitura duten tratamen‐ ko hotelera ostatua har-
du naturaletan bereizita da‐ tzera doanean?
goena, horietariko batzuk
Errioxa Arabarreko ardoa eta Enoturismoak ardoaren mun‐
oliba koipea oinarritzat di‐ du erakargarria ezagutzeko
tuztenak. Kurbadun igerileku ekintza ugari eskaintzen ditu;
handia dago gure Span, tra‐ beste turismo mota batzuekin
tamentu desberdinekin bai lotuta dago, esaterako, turismo
hidrojetetan zein ur oheetan, gastronomikoarekin, kultura‐
ur‐masajeetarako eserle‐ larekin edota osasun‐ederta‐
kuak… ur hotza duen harras‐ sun turismoarekin. Gure ho‐
ka batekin, teknika desber‐ telean ostatua hartzen duten
dinetako eragin terapeuti‐ turistek aukera dute aban‐
koari esker bisitariari ongi‐ goardiako proposamen arki‐
zate egoera ezin hobea es‐ tektonikoekin uztartzen diren
kainiz. Bezeroek ere oso ain‐ ehun urtetik gorako upelak
tzat hartzen duten hoteleko zuzenean ezagutzeko, mahas‐
Urte hasieran Sercotel Villa de Laguardia hoteleko zuzendaria izendatu zuten Juan Félix Fernández de Miguel. beste zerbitzu bat gure ospe tien ingurune naturala eta ar‐
2019ko ekaina 11

ELKARRIZKETA

doa egiteko prozesu erakar‐ murrizteko gogor dihardugun kadi. Zer deritzozu zerga be-
garria ezagutuz, mahatsa hartu lanean; alabaina, oraindik ere rria ezartzeari? Ondorio kal-
eta ardoa botilaratu arte. Eta, negu garaian asko sufritzen tegarriak izan ditzake ere-
nola ez, gure Erdi Aroko hiri‐ dugu inguruneko eskaera eza. muko enpresentzat?
bildu zoragarriak bisitatu eta
tokiko produktu gastronomi‐ Gurera datozen turistek he- Nire ustez, oso bestelako egoe‐
koak Errioxar Arabarreko ardo men aurki dezaketen es- ra bizi dute aipatutako erki‐
onenekin bateratu eta gozatu kaintza enoturistikoa aldez dego horietan. Katalunia eta
ditzakete. aurretik ezagutzen dute? Balearrak “low cost” turismoak
Sustapen gehiago egin eta eragiten duen masi"ikazioa ja‐
Nolakoa da zure hotelean nazioarteko turismo azo- saten ari dira, eta zerga horren
ostatua hartzen duen be- ketan stand gehiago ipini bidez masi"ikazio turistikoa
zeroaren pro!ila eta bere beharko genituzke? kontrolatu nahi dute, turismo
batez besteko egonaldia? jasangarria lortzeko eta hirie‐
Euskadi nahiko ezaguna da tako azpiegiturak hobetzeko
“Azken urteotan gero munduan barrena lehen mai‐ asmoz. Horrela, bisitariek ez
lako potentzia gastronomiko ezik, tokiko bizilagunek ere bi‐
eta gehiago hartzen ari bezala, eta aintzatespen hori zitza‐kalitatea hobetzen dute.
gara britainiar, indarrak batzeko erabili be‐ Euskadin, berriz, ez dugu ha‐
harko genuke, produktu ba‐ lako masi"ikaziorik, eta har‐
alemaniar eta frantziar karra eta borobila garatuz. tutako erabakiak lehiakorta‐
turisten taldeak” Produktu paregabe honekin,
kalitatezko turismoa erakar‐
suna kenduko digu. Ni turis‐
tarentzat ezatsegina den edo‐
Gure hoteleko bezeroak batez tzeko erreferentea bilakatuko zein tasaren aurkakoa naiz;
ere Euskaditik eta aldameneko ginateke, gorentasun turistikoa izan ere, eragin negatiboa izan
erkidegoetatik, hau da, Errio‐ bilatzen duten merkatuetara dezake turistak nora joango
xatik eta Nafarroatik datoz, iristeko balioko ligukeena. Nire den erabakitzen duenean, gure
Oso eskarmentu handiko hotel zuzendaria da Fernández de Miguel.
baina bisitari asko merkatu ustez, egin daitekeen sustapen kalterako. Lehen esan dudan
igorle handietakoak, hots, Ma‐ guztia ez da inoiz nahikoa Badakigu gure eskaintza Egia da Euskadiko turismoak
dril eta Kataluniakoak dira. izango, eta gure eskaintza ge‐ “Ni turistarentzat ondo saltzen? gorakada nabarmena izan
Azken urteotan gero eta ge‐ hiago eta hobeto ezagutzera duela azken urteotan. Gug‐
hiago hartzen ari gara britai‐ eman behar dugu behin eta ezatsegina den edozein Jakin badakit bai elkarteen genheim efektuari eta bizi
niar, alemaniar eta frantziar
turisten taldeak. Bizilekuen
berriro, urtaroko izaera gain‐
ditzeko bide onena izango bai‐
tasaren aurkakoa naiz” aldetik, zein erakunde publi‐
koen eta udalen aldetik aha‐
dugun normaltasun egoerari
esker, orain arte oso gutxi bi‐
gertutasunak batez besteko ta, eremu turistikoko enpresa moduan, nire aburuz, goren‐ legin handiak egiten ari direla sitatzen ziren gure erkidego‐
egonaldien iraupena motza guztien emaitzak hobetuz. tasuneko eskaintza turistikoa helmuga turistiko eta eskain‐ ko beste helmuga batzuk eza‐
izatea dakar, egun eta erdikoa, aurkitzen eta sendotzen egin tza bateratua aurkeztu ahal gutzeko gogo handia pizten
eta batez ere asteburu eta zu‐ Katalunian eta Balear Uhar- behar ditugu gure ahalegin izateko, baina egia da oraindik lagundu du. Joera horren bi‐
bietan biltzen dira. Urtarokoa teetan egiten den antzera, guztiak, hain beharrezkoa du‐ ere hiri eta herri batzuetan lakaera denboran zehar man‐
izatea guregan eragin handia udalek kudeatzen duten “tasa gun kalitatezko turismoa era‐ beren sustapen propioa egi‐ tentzea gure esku dago. Tu‐
duen kontua da, nahiz eta hori turistikoa” ezartzera doa Eus- kartzeko. teko ahalegin handiak egiten rismo ereduen eraldaketa sa‐
dituztela, albokoa bazterrean konean gaude une honetan,
utziz. Gure izaeraren isla da, eta gure eskaintza eredu berri
horrelakoak gara, baina, az‐ horietara egokitu behar dugu.
kenean, elkartzen bagara, as‐ Etorkizunean jasoko dugun
koz indartsuagoak izango turismo mota horrekin lotuta
gara, eta ikuspegi estrategiko dago. Gure indargune handiak
handiagoa eduki beharko ge‐ kostaldeak eta itsasoak, gure
nuke, gure herrien arteko le‐ mendiek eskaintzen dizkigu‐
hia eta liskar horiek alde ba‐ ten paisaia txundigarriek,
tera utzi, eta Euskadiren aur‐ gure herriek eta hiriek, aban‐
kezpen globalagoa eginez goardiaren eta aspaldiko ohi‐
marka bezala, azoka eta sus‐ turen arteko kontrasteek,
tapen turistikoaren jarduera gure nortasunak, gastrono‐
guztietan. miak eta usadioek osatzen
dituzte, egia da, baina disei‐
Turismoaren hazkundeak nuarekin, jasangarritasuna‐
aurrera egiten jarraituko rekin eta ingurune digitale‐
du? Nolakoa izango da etor- tako negozio‐ereduekin uz‐
Sercotel Villa de Laguardia Hotelaren ikuspegia. kizuneko turismoa? tartu behar ditugu.
12 2019ko ekaina

AHOLKUAK

Nola jokatu kreditu-txartela lapurtzen badizute


Duela gutxi, phising teknikaz milaka euro lapurtu
duten bi pertsona atxilotu ditu Ertzaintzak.
Ziberdelitugile hauek, inoren izenean jardun ahal
izateko, datuak atzeman, eta sarearen bitartez
erosteari ekin zioten. Artikulu honetan jorratuko dugu
nola jokatu kreditu-txartela lapurtzen badizute.

Ez eman inoiz zure bankuko datuak. Salaketa ipintzea garrantzi handikoa da.

Bankura deitu, eta txartela blokeatzeko eskatu. Zure kontu korrontean ea mugimendurik izan den aztertu beharko duzu.

Sarritan, bankuko datuak lapurtu on‐ dela, kaltea egin ondoren, galerak Hori guztia egin ostean, zure kontu eurora mugatzen dizu erantzukizuna
doren, gastuak egiten dituzte zure murriztea da kontua. korrontean ea mugimendurik izan lapurreta, galera edo ordezkapen ba‐
kreditu‐txartelarekin. Bistan denez, Bankura deitu, eta txartela blo‐ den aztertu beharko duzu. Bat ez da‐ ten aurrean. Hau da, blokeo‐eskaera
arrisku hori dago kreditu‐txartela la‐ keatzeko eskatu. Saiatu zaitez deiaren torrenen bat topatuz gero, jaso idatziz, egin aurretik ezartzen du mugaketa
purtzen badizute edo, galduz gero, eguna eta ordua idatziz jasotzen, eta, eta egiaztatu. hori; eskaera egin ondoren erantzu‐
aurkitzen duenak maltzur jokatzen blokeo‐eskaera idatziz ziurtatu ahal kizuna "inantza‐erakundearena izan‐
Legeak dioena
badu. Zer egin daiteke orduan? baduzu, hobe; izan ere, une horretatik go da. Mugaketa horrek ez du balio,
Kontsumobidek gogorarazten due‐ aurrera ez zara zu izango txartelare‐ Nortasuna ordezkatu dizutela eta jakina, iruzurrezko erabilera egiten
nez, lehenik eta behin, phishing tek‐ kin egiten den erabileraren erantzu‐ zure txartela baimenik gabe erabili bada edo arduragabekeria handiz jo‐
nika saihesteko, ez eman bankuko lea. dutela uste baduzu, esan iezaiozu le‐ katzen bada.
datuak inori, are gutxiago posta elek‐ Bigarrenik, zoaz guardiako epai‐ henbailehen erakunde igortzaileari. Hala ere, hasieran esan dugun
tronikoz eskatzen badizkizute, nahiz tegira edo polizia‐etxera, eta jar ezazu Finantzen alorreko ordainketa‐zer‐ moduan, horrelako egoerak saihestu
eta datuok eskatzen ari zaizuna ban‐ salaketa, erreklamazioak ipini behar bitzuei eta bestelako premiazko neu‐ behar ditugu lehenik eta behin. Ho‐
kua dela iruditu: zure bankuak ez badira ere, erabakigarria izango baita rriei buruzko azaroaren 23ko rregatik, ez eman inoiz zure bankuko
dizu inoiz halakorik eskatuko. Dena hori. 19/2018 Errege Lege‐dekretuak 50 datuak.
2019ko ekaina 13

IKUSPEGIAK

«Europako arazoei
aurre egiteko
Parlamentua»
kundeak, duela lau hamarkada,
hain zuzen ere. Azken urteetan
eskumen gehiago hartu dituen
David de Matías Batalla
arren, ez dauka Batasuneko Esta‐ Marketingeko aditua
tuen Parlamentuek duten eskumen
adina legeak egiteko orduan. Hala

«Influencer rak
ere, Pérez Ayalaren ustez, ezin dio‐ In!luencerrek duten benetako
gu EBko Parlamentuari muzin egin: eraginak eztabaida sutsuak piztu
«Europako eraikuntzan betekizun
garrantzitsuena izango du EBko etengabeko ditu. David de Matías Batallak adi‐
tzera eman duenez, eraginkortasun
Parlamentuak».
ebaluaketan gaude metrikak sartzen joan diren hei‐
nean, horri bideratutako inbertsioak
Andoni Pérez Ayala
EB, bere osotasunean hartuta
Gainera, hauteskundeen ostean,
lehenengo egunetik» jaisten joan dira: «Argitalpen honek
X salmenta eragin dituela bezalako
EHUko irakaslea komunitatea osatzen dugun he‐ kontzeptuaren bila daude markak,
rrien joera politikoa ikusi daiteke baina in"luencer bidezko marketin
bere osotasunean hartuta. Azken boladan sasoian dagoen hitza kanpainak haratago doaz».
Europar Batasuneko hauteskun‐ Bere esanetan, hauteskunde agertu zaigu hiztegian kutsu an‐
Eman beharreko pausoak
deen harira, Andoni Pérez Ayala hauek beste berezitasun bat dau‐ glosaxoiarekin: in!luencer. Hauek
zuzenbideko adituak hausnarketa kate, alegia, bakoitzak gustukoen nolabaiteko eragina dute gizartean, Hori dela eta, de Matíasek hainbat
interesgarria argitaratu du Deia duen aukeraren alde egin deza‐ bai portaeran, gustuetan, kontsu‐ gomendio ematen ditu in!luencer
egunkarian. Bere aburuz, udalek keela, ildo nagusienetarikoa boz‐ moetan edota bizitza‐estiloan. Ala‐ bidezko marketinaren eraginkor‐
eta aldundiek dituzten bezainbeste katuz gero, kontrakoak goberna‐ baina, duela urte batzuetatik hona tasuna benetan neurtzeko:
garrantzia dute Europako “kon‐ tuko duela pentsatzen egon gabe. nonahi ditugu in"luencerrak. Gai‐ Lehenik eta behin, helburuak
tuek”. Izan ere, horrek hartutako Horregatik, EBko hauteskundeak nera, hamaika trikimailu asmatu de"initu beharra dago, nola ez. On‐
erabaki askok eragin zuzena dute dira termometro "idagarriena, ba‐ dituzte berez daukaten benetako doren, irismena aztertu beharra
udaletan eta aldundietan. koitzak bere ildoaren alde boz‐ eragina baino eragin handiagoa dago, zuk ordaindutako in!luen-
Oso zabalduta dago EBko hau‐ katzen duelako beldurrik gabe. dutelako itxura emateko. cerrak dituen jarraitzaileak zen‐
teskundeak bigarren mailako hau‐ Ez da harritzekoa, bada, joera Marka handiek milioika euro xa‐ batuz. Argitalpenak eragindako
teskundeak direlako iritzia. 1979. aldaketak lehenik eta behin EBko hutu dituzte marketin mota honetan, iritziak ere aztertu beharra dago,
urtean egin ziren Europako Par‐ hauteskundeetan gertatzea, eta, baina zein neurritara arte da erren‐ bai eta bertan eman diren hartu‐
lamenturako lehenengo hautes‐ ondoren, estatuetara hedatzea. tagarria horrelako kanpaina bat? emanak ere.
14 2019ko ekaina

TEKNOLOGIA

iOS 13 sistemak
dakartzan nobedadeak
Urtero legez, Cupertinokoek Google Gboardek aspaldi egin
iOS‐en azken nobedadeak bezala, orain iOS‐en ere atza‐
jakitera eman ditu udabe‐ marra irristatu dezakegu tek‐
rrian. latuan idazterakoan.

Iaz MacOS‐ek egin bezala, Apple Maps aplikazioari buelta


oraingoan iOS‐ek barneratu osoa eman diote, eta askoz
du modu iluna bere sistema ere eraginkorragoa bihurtu
operatiboan. 2019an, sasoian dute. Gainera, Googleren
dago modu iluna, eta Applek Street View appa barneratu
badaki hori. Itxura elegantea du Applek. Horiek guztiak dira
du interface horrek. nobedade esanguratsuenak.

ARDOA

Estraunza upategia
Eskuzko ekoizpenak indus‐ gorria. Era berean, bost ardo
tria‐ekoizpenak baino ga‐ beltz mota desberdin egiten
rrantzi handiagoa du Estraun‐ ditu.
zan. Arabako Errioxan koka‐
turik, familia‐upategia dugu Ardo zuriaren eta ardo go‐
Estraunza. Altzairu herdoil‐ rriaren botilak 2,97 euroan
gaitzezko 30 biltegik milioi eskuratu ditzakegu. Ardo
bat litro gordetzeko gaitasuna beltzaren prezioa ardo mo‐
dute. Horrez gain, ardoa za‐ taren araberakoa da: ardo
harkitzeko haritzezko 1.500 gazteak 2,97 euro balio du,
kupela ere baditu. ardo onduak 4,82 euro, erre‐
serbak 7,44 euro, erreserba
Hiru motatako ardoak ekoiz‐ handiak 8,66 euro, eta, az‐
ten ditu upategi honek: ardo kenik, ardo bereziak 14,52
beltza, ardo zuria eta ardo euro.

JATETXEA

Belarra menua eskaintzen ditu. Ja‐


tetxeak 50 lagunentzako

jatetxea lekua du.

Belarra jatetxeak brasan


Bidasoaren bazterrean prestatutako haragiak das‐
dugu Belarra jatetxea, Do‐ tatzeko aukera eskaintzen
nezteben, zehazki. Bela‐ dizu. Karta eta hainbat menu
rrak bertako janaria es‐ mota eskaintzen ditu: aste‐
kaintzen du, eta bere be‐ buruetako menu berezia, 23
rezitasuna brasan eginda‐ € BEZ barne; asteburuetako
ko haragiak dira. eta jaiegunetako menua, 15
€ BEZ barne; eguneko me‐
Kartaz gain, eguneko me‐ nua, 10 € BEZ barne.
nua, asteburuetako menu
berezia eta haurrentzako www.restaurantebelarra.com
2019ko ekaina 15

AISIALDIA LAN
ESKAINTZAK

Chaplin. Perfekzioaren artea BERDINTASUN TEKNIKARIA


Laguntza teknikoa eta enpre-
sentzako eta administrazio pu-
blikoentzako laguntza, honako
hartsuen "iloso"ia adierazten du”; berak hauek barne: Lan bilerak eta to-
bazekien zein ziren irudikatu beharrekoak. paketak antolatzea eta presta-
Haietan pentsatu zuen Hitlerren karikatura kuntza ematea. Ezinbestekoa:
egin zuenean, nazismoaren goren puntua Berdintasun agentea edo ber-
zetorren unean, demokrazia “serioek” dik‐ dintasunean prestakuntza, gu-
txienez 150 ordukoa. Euskara
tadore alemaniarrari onespena ematen C1. Gradua edo lizentziatuta.
zioten unean; Amerikara sartzea ere de‐ Gidatzeko karneta. Baloratuko
bekatu zioten. da: Talde feministetan parte-
‘Chaplin. Perfekzioaren artea’‐ren bai‐ hartzea.
Maiatzetik uztailaren 1era arte Charles zuen tristura eta malenkonia, eta bere tan, 15 "ilm eskainiko dituzte BilbaoArte
SOLDADOREAK -
Chaplin aktore eta zuzendari ingeles os‐ pertsonaiari buruz zer esan zuen: “onbe‐ fundazioko Art House Zineman. GALDARAGILEAK / LEHEN
petsuaren "ilmen ziklo bat eskainiko da AUKERA
BilbaoArteko Art House Zineman. The Grua torrek daramatzaten pieza,
kid‐etik (Mutila) Limelight‐era (Oin‐argiak), tramo ezberdinen soldadura
zortzi "ilm proiektatuko dira guztira ziklo muntaia lanak burutzen dira postu
honetan. Ezinbesteko baldintzak
honetan. Gainera, zikloa hasteko eta amai‐ lehen aukerako baldintzak
tzeko, zenbait "ilm laburren proiekzioa betetzea, goi mailako ziklo
egingo da. formatiboa soldadura-kaldereri
Britainiar komiko honek ez zuen sekula alorrean, planoen interpretazioa.
nahi izan estatubatuarra izan, eta Suitzan 6 hilabetetako praktiketako
kontratua eskeintzen da, berehala
hil zen. Inork ez bezala pertsoni"ikatu hasteko, goierri edo inguruko
eskualdekoa.

EKONOMIA HIZTEGIA SUDOKU KOMUNIKAZIO


TEKNIKARIA
Gasteizko kultur elkarte baterako.
deialdi honetan elkarteko lantal-
Euskera - Castellano - English
dearen parte izatea eskaintzen
da. Langileak egitasmoaren ko-
Nabarmen - Evidente - Evident munikazio beharren ardura izango
du. Nahitaezkoa: langabezian iza-
Arrantzaldi - Pesca - Fishing
tea, Gasteizko Udalak zehazten
Bilakaera - Evolución - Evolution dituen lehetasunezko kolektiboen
Ikastetxe - Escuela - School kide izatea, komunikazio arloan
unibertzitateko ikastetak izatea,
Aurrerapauso - Avance - Progress
euzkera idatziz eta ahoz mende-
Jaiotza - Nacimiento - Birth ratzea - gutxienez c1, komunikazio
Gaixotasun - Enfermedad - Illness arloko lanetan gutxienez 2 urteko
experientzia izatea. Kontratuaren
Ondasun - Bien - Property
iraupena: 12 hilabete, 2/3ko jar-
Azoka - Feria - Fair duera.
Nekazaritza - Agricultura - Agriculture
KOBRATZAILEA
Hazkunde - Crecimiento - Growth
Bezeroaren arreta eta kobrantza
Osasun - Sanidad - Health ERANTZUNAK (postuaren kokapena ondorengo
Aro - Época - Period Zenbat denbora eman duzu herrietan: irun, hodarribia). Ezin-
sudokua ebazteko? besteko baldintzak: Gutxieneko
Txartel - Tarjeta - Card
Hona hemen erantzunak. formakuntza goi mailako heziketa
Arazo - Problema - Problem zikloa edo parekoa, B gida baia-
mena eta ibilgailua eskuragarri
izatea, euskeraz ahoz komuni-
katzeko gaitasuna eta bidasoa
Enpresa albisteak eta ekonomiaren bilakaera interesatzen al zaizkizu? behea zonaldean bizitzea. balo-
ratu beharreko baldintzak: Espe-
Har ezazu parte ekonomiaren eremuko euskarazko lehen elkargo digitalean. rientzia bezeroaren arreta lan-
postuetan, informatika esagutzak,
Bultza dezagun euskara!! frantses eta/edo ingeles maila
ahozko komunikazioan. kontra-

Bisita ezazu geure webgunea!! tu-mota: Aldi baterakoa. soldata:


hitzarmen kolektiboa.

www.ekonomiarenkz.eu Lan eskaintza gehiago Lanbide.net


Euskal enplegu zerbitzuko webgunean
HARREMANETARAKO TELEFONOA:
94 421 30 31
E-MAILA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila,
48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA:
Labayru Ikastegia Ekintza honek Bizkaiko Foru
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune Aldundiaren Kultura Sailaren
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan. laguntza jaso du. 2019ko ekaina