You are on page 1of 1

DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2019

el 3 de vuit 21

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

El tapís d’avui, dia Salvar l’onada Homenatges merescuts


5 de juliol Enguany hem tingut una pri-
mavera més clàssica del que
Em plau referir-me als home-
natges que han tingut recent-

El Penedès Amb ulls


Una dona de cabellera mo- estàvem acostumats. Els dar- ment el P. Lluís Duch i Arcadi
rena s’alça sobre el faristol,
Cues de pansa rers temps passàvem de l’hi- Oliveres, a qui he tingut el
escalfa la gola i entona les
següents paraules: “El treball
vern –també sigui dit, no gens
fred– gairebé directament també gust d’escoltar o de llegir en
nombroses ocasions i de qui cristians
de la dona és especialment
atractiu per als capitalistes
a l’estiu. Sortosament hem
pogut gaudir d’un mes amb existeix... considero important el mes-
tratge que han exercit com a
no tan sols pel seu preu més temperatures suaus de dia i professionals en aquests dar-
baix, sinó també per la major nits fresques. És per això que rers decennis.
submissió d’aquesta”. Sense trobar-nos amb una onada de El P. Lluís Duch, monjo de
context, aquesta frase podria calor de cop, només començar Montserrat i antropòleg, va
haver estat dita en un 8 de l’estiu, genera una percepció morir el passat 10 de novem-
Març, en una assemblea fe- més intensa de la ràpida puja- bre de 2018, als 82 anys, i amb
minista, o fa tres dies al Con- da de temperatures. Sobretot pocs mesos de diferència ha Miquel Raventós
sell Nacional de les Dones és aquest ambient tòrrid, que estat doblement homenat- miquelrasu@gmail.com
de Catalunya celebrat al Par- Maria Vendrell gairebé es pot mastegar, el que Daniel Garcia jat. Ha escrit més de cinquan-
lament. Però cap de les tres no deixa respirar. Per paŀliar ta llibres i opuscles i més de
opcions és correcta. Aquests
Morist aquests efectes ens llancem
Peris tres-cents articles i coŀlabora- Exemples d’un
cèlebres mots pertanyen a Sant Pau d’Ordal ràpidament a buscar la clima- www.danielgarciaperis.cat cions en obres coŀlectives. A
Clara Zetkin, una activista tització que generen els apa- l’Ateneu Barcelonès, el dia 9 mestratge inclusiu
política alemanya de convic- rells d’aire condicionat. de gener d’enguany, a la sala
ció socialista i defensora de Sens dubte aquest fenomen d’actes Oriol Bohigas, setze
l’emancipació i els drets de Clara Zetkin, una no és nou. És nova la repetició veus van recordar Lluís Duch de Barcelona i d’Espanya, Dr.
les dones. La seva militància vida estel·lar d’aquests episodis tan sovint. Hem d’aplicar el com a «savi que va “emparau- Arcadi Oliveres i Boadella, va
comença als vint-i-un anys El canvi climàtic provocat per lar” el món». rebre la Medalla d’or al Mè-
quan, nouvinguda a Leipzig, la nostra societat actual és el
seny i la saviesa I el passat 6 de juny va tenir rit Cívic de l’Ajuntament de
on treballava de professora, culpable. En aquests dies sen- popular que hem lloc, al Saló Sant Jordi de la Barcelona.
s’uneix al Partit Socialdemò- tim molt els missatges adre- Generalitat de Catalunya, En el seu discurs d’agraïment
crata Alemany. Ara bé, a raó çats a la població de les admi-
perdut a la vida l’homenatge pòstum amb va defensar que ciutats com
d’una llei que prohibia l’afili- nistracions amb els consells diària motiu de la publicació del Barcelona acullin totes les
ació de les dones a qualsevol internacionals de les dones. per refrescar-nos i evitar la darrer número de la revista persones que, per motius
partit, Clara va prendre un D’aquestes en va sortir la de- calor. Al cap i a la fi són adver- Qüestions de vida cristiana, econòmics o de drets hu-
paper més pràctic que teòric claració del Dia Internacional timents que podríem extreu- volum 263, monogràfic de- mans, fugen dels seus països
en la lluita per l’apoderament de la Dona, per aglutinar les re d’aplicar el seny i la saviesa de menysprear la incidència, dicat a l’estudi de l’obra del P. d’origen, i donà suport a tots
femení. Creia que l’allibera- lluites civils, econòmiques i popular que hem perdut a la i es pot quantificar. A França Duch. «Ha estat un dels tes- els refugiats que arriben a la
ment de les dones només se- polítiques d’arreu del món. vida diària. És aquest exercici ho van fer amb la gran ona- timonis cristians més signifi- ciutat per començar una vida
ria possible a través d’una re- Durant els últims anys de la de remuntar-nos al que feien da de calor del 2003 estimant catius i agosarats dels darrers nova. També va criticar l’actu-
volució social que permetés seva vida, es va dedicar com- els nostres avis quan no exis- que aproximadament 15.000 anys al nostre país; mestre de al sistema econòmic injust i
a la classe treballadora acon- pletament al partit, i va exi- tia el fred artificial: tancar les persones van morir pels seus les ciències de l’esperit i un apostà per un model basat en
seguir el poder i, per aquest liar-se a la Unió Soviètica da- cases després de les primeres efectes. És quan toca estar dels pensadors catòlics més l’economia social, solidària,
motiu, defensava amb ardor vant l’auge del nazisme fins la hores del matí, donar priori- més conscienciats i aplicar les significatius del diàleg, la fe i ecològica, cooperativa i ètica.
el dret a vot per a les dones. seva mort l’any 1933. Hi ha la tat a la foscor als interiors amb mesures excepcionals que si- la cultura», segons J. M. Car- També va criticar que hi ha-
Casada amb Ossip Zetkin, a vida d’un sol individu que és una mica de ventilació perquè guin possibles per a emergèn- bonell, president de la Funda- gués líders independentistes
causa de les lleis antisocialis- determinant per a centenars marxi l’aire calent, sortir al cies d’aquest tipus. L’obertura ció Joan Maragall, responsable en presó preventiva o a l’exili
tes alemanyes van exiliar-se a de generacions, per a pobles carrer només a primera hora i gratuïta de piscines munici- de l’homenatge. després del referèndum de l’1
París. Després de la mort del sencers, i fins i tot per al destí al vespre, etc. pals és una bona actuació, tot I el mateix dia 6 de juny pas- d’octubre (exemple de “deso-
seu marit, s’entregà a la causa de la humanitat. Vides esteŀ- El ritme laboral i vacacional intentant conciliar-la amb sat, al Saló de Cent de l’Ajun- bediència civil”), perquè van
política. Juntament amb Rosa lars que brillen en la nit de la dels nostres dies ens fa difí- els drets dels abonats, perquè tament de Barcelona, l’eco- “dur a terme l’aplicació de la
Luxemburg, va participar en fugacitat, resplendents i im- cil seguir aquestes normes l’economia no ha de ser un nomista i activista de la pau, voluntat popular, sense cap
les primeres conferències mutables com estrelles. elementals. Tot i així no s’ha obstacle per salvar la situació. expresident de Justícia i Pau forma de violència“.

TONI GUASP