You are on page 1of 8

Third Quarter

Table of Specification
First Summative Test
Third Quarter
SCIENCE 6

ITEM
OBJECTIVES CODE NUMBER

1. Recognize S6FE-IIIa- I 1-10


characteristics of d page105
force and its kind. II 1-15

a. Gravitational
Force
b. Frictional Force

Prepared by:
EVANGELINE R. FERRER
Teacher III
Third Quarter

First Summative Test


Science 6

Name:_______________________________ Grade& Section:_________________


I. The following statements are either true or false. Read each sentences carefully, then write if it
is TRUE or FLSE.
1. A force cannot be seen.
2. A force cannot be felt.
3. A force always causes things to move.
4. When an object is at rest, no gravitational force is acting on it.
5. Gravitational force pulls all things downward.
6. Mass and weight are the same quantities.
7. All objects on Earth have weight.
8. Some forces are useful to people.
9. Gravity makes it easy for a person to ride a bicycle uphill.
10. Weight is measured in grams (g) and kilograms (kg).

II. Write the letter of the correct answer.


____1. If the combined force acting on a stationary object is balanced, then the object will_____
a. Remain at rest c. Decrease speed at a steady rate
b. Begin moving backward d. Increase speed in the direction of the strongest force.
____2. Which of the following actions involve a pulling force?
I. Removing white hair from the scalp.
II. Lifting a bag from the floor.
III. Fitting an electrical plug into an electrical socket.
IV. Typing on computer keyboard.
a. I and II only c. III and IV only
b. I and III only d. I, II and III only
___3. Which of the following statements is not true?
a. A force can cause a ball to move from left to right.
b. The harder a ball is kicked, the greater is the force exerted on the ball.
c. Greater force is needed to make an object move faster.
d. Forces cannot be seen, but they can be felt.
___4. If the forces of an object are unbalanced, which of the following things about the object
can change.
I. Speed of the object
II. Direction of the object
III. Mass of the object
a. I only b. II only c. I and II d. I and III
___5. The force of gravity on Earth pulls objects toward _________.
a. Its center b. its north pole c. its south pole d. the north and the south pole
___6. The potter shown is using force to change the ________ of the piece of clay.
a. Color c. mass c. position d. shape
___7. The greater the distance between masses, the _______is the gravitational attraction.
a. Greater b. smaller c. farther d. more
___8. To jump, you must overcome the force of _________.
a. Friction b. the wind c. gravity d. the road
___9. When you throw a ball forward, gravity causes the path of the ball to _______.
a. Curve upward b. curve downward c. stay straight d. fall straight downward
__10. The weight of an object is due to gravity __________on it.
a. Moving b. orbiting c. pushing d. pulling
__11. The mass of an object does not change from place to place, but its ______does.
a. Speed b. weight c. shape d. width
Third Quarter

__12. How does gravity affect how high a person jumps?


a. The weaker the gravity, the lower the jump.
b. The weaker the gravity, the higher the jump.
c. The stronger the gravity, the higher the jump.
d. Gravity does not affect how high one can jump.
___13. A heavy box is placed on the floor. In which direction would you need to apply a force to
overcome the force of gravity? B

a. A b. B c. C d. D

14. The diagram below shows how four different planets-planets P, Q, R and S are arranged
according to the strength of their gravitational force in ascending order.

P Q R S

Sam will weigh the least on planet_______

Strength of Gravitational Force

a. P b. Q c. R d. S

15. An object that weighed 10kg on Earth was taken to four other planets and weighed again. The
table below shows the results.

Mars Neptune Jupiter Venus


Weight of an 3.8 kg 11.2 kg 26.4 kg 9 kg
Object
On which planet is the gravity closest to the gravity on Earth?

a. Mars b. Jupiter c. Neptune d. Venus


Third Quarter

Dep-Ed Region III


Division of City Schools
District of San Jose Del Monte West
GAYA-GAYA ELEMENTARY SCHOOL
City of San Jose Del Monte

Talaan ng Ispesipikasyon
Unang Sumatibong Pagsusulit
Ikatlong Markahan
ARALING PANLIPUNAN 6

LAYUNIN CODE AYTEM BILANG

1. Nasusuri ang sistema ng AP6KDP- I. 1-10


pamamahala sa IIf-g-7
panahon ng mga
Hapones.

2. Nasusuri ang mga


pangunahing suliranin AP6SHK- II. 1-8
at hamon sa kasarinlan IIIa-b-10
pagkatapos ng
Ikalawang Digmaang
Pandaigdig.

Inihanda ni:
JOVY B. ZUÑIGA
Guro III
Third Quarter

Unang Sumatibong Pagsusulit


Araling Panlipunan 6

Pangalan:_______________________________ Baitang at Seksyon:_________________

I. Tukuyin ang mahahalagang detalye tungkol sa sistema ng pamamahala sa panahon ng mga


Hapones. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon at isulat ito sa linya.
1. Ang mga pulis-militar ng mga Hapones na syang humuhuli sa mga Pilipinong lumalaban sa mga
Hapones__________________.
2. Ang ahensyang ipinatayo ni Laurel upang maging maayos and distribusyon at pagbebenta ng
pagkaing butyl gaya ng bigas.___________________
3. Tawag sa mga miyembro ng USAFFE at sibilyang namundok upang makibaka para sa kalayaan
laban sa mga Hapones.__________________.
4. Taguri sa perang Hapones na walang limitasyong inimprenta sa bansa.______________
5. Ito ang nagrarasyon ng mga pangunahing pangangailangan sa mga tahanan ng pamilyang
Pilipino sa mas mababang halaga._______________
6. Ito ang nangangasiwa at kumikontrol sa maayos at makatarungang pagbabahagi ng mga
pangunahing bilihin.______________
7. Taguri sa mga Pilipinong pumanig sa mga Hapones at siyang nagtuturo sa mga Pilipinong
lumalaban sa mga Hapones.________________
8. Tawag sa pamahalaang umiral sa ilalim ng Ikalawang Republika.______________
9. Kilusang gerilya sa Gitnang Luzon na pinamunuan ni Luis Taruc.______________
10. Pangulo ng Ikalawang republika.________________

MAKAPILI KEMPEITAI JOSE P. LAUREL

HUKBALAHAP BIBA MICKEY MOUSE MONEY

PRIMCO GERILYA REPUBLIKANG PUPPET

JORGE B. VARGAS LUIS TARUC NADISCO

II. Bilang pagpapahalaga, lagyan ng tsek (/) ang mga gawaing sa palagay mo ay
nagpapakita ng naging epekto ng “Colonial Mentality” pagkatapos ng Ikalawang
Digmaang Pandaigdig. Magbigay ng paliwanag para sa iyong napiling sagot. (2pts)
____1. Pagtangkilik sa sariling atin.
Paliwanag:_________________________________________________
____2. Paghanga at gawing panginoon ang mga dayuhan.
Paliwanag:_________________________________________________
____3. Umasa na lamang sa mga programa iniaalok ng mga dayuhan.
Paliwanag:_________________________________________________
____4. Pagmamalaki sa ating kultura.
Paliwanag:_________________________________________________
____5. Pagmamalaki sa pagiging Pilipino natin.
Paliwanag:_________________________________________________
____6. Pakikiisa sa mga Programa ng Pamahalaan.
Paliwanag:_________________________________________________
Third Quarter

____7. Pinagyayaman ng lubos at nililinang an gating mga likas na yaman.


Paliwanag:_________________________________________________

____8. Pagpapahalaga sa Programang “Pilipino Muna”.


Paliwanag:_________________________________________________

Dep-Ed Region III


Division of City Schools
District of San Jose Del Monte West
GAYA-GAYA ELEMENTARY SCHOOL
City of San Jose Del Monte

Talaan ng Ispesipikasyon
Unang Sumatibong Pagsusulit
Ikatlong Markahan
Edukasyon sa Pagpapakatao 6

LAYUNIN CODE AYTEM BILANG

1. Nasusuri ang isang I 1-5


sitwasyon bago EsP6PPP-
magpasya at tanggapin IIIa-c34
ang isang
responsibilidad.

2. Nakatatanggap ng EsP6PPP- II 1-10


responsibilidad ng IIIa-c34
maluwag sa loob.

3. Natatanggap ang EsP6 PPP II 11-15


hamon ng pangangalaga IIId-e 38
sa likas na pinag-
kukunang yaman.

Inihanda ni:
JOVY B. ZUÑIGA
Guro III
Third Quarter

Unang Sumatibong Pagsusulit


Edukasyon sa Pagpapakatao 6

Pangalan:_______________________________ Baitang at Seksyon:_________________

I. Sa pagtupad ng tungkulin, pag-aralan muna ang dapat na gawin. Ang maling


desisyon ay maaaring maglagay sa iyo sa alanganin. Ano ang dapat mong gawin sa
sumusunod na sitwasyon? Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Nakita mo ang isang batang sisinghap-singhap sa ilog na waring siya ay nalulunod. Gusto
mo siyang tulungan ngunit hindi ka marunong lumangoy.
a. Iiwan ang bata at hayaan itong malunod.
b. Maghahanap ng bagay na maari nitong kapitan para makaahon.
c. Tatakbo para humingi ng saklolo.
d. Tatalunin ito para sagipin
2. Habang naglalaro, napatid ang isa mong kamag-aral. Hindi na sya makalakad pagkatapos
noon.
a. Hilahin ito patungo sa klinika
b. Gamitan muna ng paunang lunas na napag-aralan.
c. Pasanin para madala sa doctor.
d. Iwanan ng kamag-aral at magpunta sa klinika.
3. Biglang nagkagulo sa inyong lugar bunga ng isang sunog. Sa pagkataranta, may isang
bata na naiwan sa loob ng bahay na nasusunog.
a. Papasukin ang loob ng bahay para iligtas ang bata.
b. Pag-aaralan kung paano makakapasok nang ligtas sa nasusunog na bahay
c. Iiwan na lamang ang sitwasyon.
d. Tatawag ng mga taong maaring tumulong sa pagpasok sa bahay na nasusunog.
4. Taimtim na nakikinig ang lahat sa sinasabi ng tagapagsalita nang biglang nahilo at
nawalan ng mala yang batang katabi mo.
a. Pisilin ang mga paa at kamay upang magising.
b. Kumuha ng tubig at buhusan na mukha.
c. Hawiin ang mga tao at punasan nang malamig na tubig ang mukha.
d. Itakbo sa pinakamalapit na ospital.
5. Habang naglalaro kayo, nakita mo sa lugar ang isang table na may pako at hindi
napapansin ng mga naglalaro.
a. Huwag pansinin ang table.
b. Alisin ang table kapag may napako na.
c. Harangan ang mga naglalaro para hindi umabot sa table.
d. Alisin ang tabla bago makadisgrasya sa mga naglalaro.
II. Ang kinabukasan ng mundo ay nakasalalay sa gagawin mo simula sa araw na ito.
Paano mababawasan ang greenhouse effect? Lagyan ng tsek (/) ang magagawa mo.
___1. Magtanim ng maraming puno.
___2. Magtanim ng gulay sa paligid ng bahay.
___3. Iwasan ang magsiga at magsunog.
___4. Iwasan ang gumamit at magsunog ng mga plastic na lalagyan.
___5. Tumulong sa paglilinis ng mga katubigan.
___6. Magtanim ng puno sa nakakalbong bundok.
___7. Gawing panuntunan ang hindi pagkakalat sa kapaligiran.
___8. Ugaliin ang palaging paggamit ng plastic.
___9. Hwag nang pansinin ang mga programang alam mo namang walang
magagawa.
Third Quarter

___10. Panatilihing malinis ang loob at labas ng silid aralan.

III. Ang likas na yaman ay sandigan ng ating kinabukasan. Kung ito ay mauubos, tiyak
tayo ay maaapektuhan. Ano ang maipapayo mo sa tao sa susunod na mga
sitwasyon.

1. Kung may barko o bangkang nangingisda na nagtatapon ng langis sa dagat.

2. Kung may mga taong nagtatapon ng basura sa mga ilog at dagat.

3. Kung may mga taong mahilig magsunog ng mga sirang gulong, mga winalis na basuraa at

mga bagay na hindi na nagagamit.

4. Kung may mga taong nagpuputol ng mga puno sa kapaligiran at kagubatan.

5. Kung may mga magsasaka na gumagamit ng kemikal na pamatay sa kulisap sa kanilang

pananim.