You are on page 1of 75

1

© Institut Pendidikan Guru Malaysia


Kementerian Pendidikan Malaysia 2017

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, gambar
dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan apa juga cara sama ada elektronik, fotokopi,
mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Institut Pendidikan Guru
Malaysia.

Transformasi Institut Pendidikan Guru 2016 - 2025

Diterbitkan oleh:
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Aras 1-3, Blok 2250, Jalan Usahawan 1
63200 Cyberjaya Malaysia
www.ipgm.moe.gov.my

2
KATA ALU-ALUAN Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Syukur alhamdulillah kerana dengan inayat dan


izin-Nya, Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)
telah berjaya menyempurnakan Buku Pelan Strategik
Transformasi IPG 2016–2025. Saya mengambil
kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada
pasukan kerja yang telah berusaha dengan gigihnya
untuk menghasilkan dokumen ini.

Sesungguhnya, usaha ini telah membuktikan bahawa wujudnya usaha secara


kolektif untuk merealisasikan visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Saya yakin dengan adanya dokumen ini, Visi KPM ‘Pendidikan Berkualiti, Insan
Terdidik, Negara Sejahtera’ akan lebih mudah diinterpretasikan secara konkrit dalam
tindakan yang dirancang oleh pihak IPGM.

Saya juga yakin bahawa agenda transformasi yang dirancang ini adalah selaras
serta memenuhi hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-
2025. Saya berharap agar setiap agenda yang direncanakan akan melonjakkan
kecemerlangan IPG ke arah memenuhi matlamat Transformasi IPG, iaitu menjadi
Institut Pengajian Tinggi utama untuk meningkatkan standard pendidikan di Malaysia
melalui latihan dan pembangunan pendidikan guru.
 
Transformasi ini akan menjamin setiap individu untuk memperoleh pendidikan bagi
membangunkan potensi diri untuk melonjakkan pendidikan negara ke peringkat
global. Oleh itu, modal insan yang dilahirkan mampu untuk meletakkan negara
setara dengan negara-negara maju di dunia.

Datuk Dr Amin bin Senin


Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

3
KATA ALU-ALUAN Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin-Nya, Institut


Pendidikan Guru Kampus Malaysia telah berjaya
menyempurnakan Buku Pelan Strategik Transformasi
IPG 2016 – 2025. Saya mengucapkan syabas dan
tahniah kepada ahli jawatankuasa yang telah berjaya
menghasilkan dokumen ini. Saya percaya dan
penuh keyakinan bahawa semua transformasi yang
dirancang melibatkan sasaran dan matlamat selaras
dengan transformasi yang dihasratkan oleh negara sebagaimana kehendak Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Perancangan strategik merupakan salah satu pendekatan pengurusan untuk


mencapai kecemerlangan organisasi. Perancangan strategik ini dilaksanakan
melalui proses penetapan hala tuju, pengenalpastian isu- isu strategik serta
penggubalan strategi-strategi ke arah pencapaian objektif organisasi yang
disasarkan. Sehubungan itu, Pelan Strategik Transformasi IPG 2016-2025 dihasilkan
secara komprehensif seiring dengan aspirasi Transformasi Pendidikan Negara

Saya berharap inisiatif yang direncanakan akan melonjakkan lagi kecemerlangan


IPG ini ke arah pendidikan bertaraf dunia. Halatuju ini menjadi panduan kepada IPG
untuk merintis dan melaksanakan tindakan bagi memperkasa IPG mulai tahun 2016
hingga tahun 2025. Saya percaya bahawa Buku Pelan Transformasi IPG (2016-2025)
akan dapat dimanfaatkan dan menjadi panduan dan rujukan kepada warga IPG
bagi mencapai hasrat dan matlamat yang disasarkan. Selain daripada itu, semoga
warga IPG turut bersama-sama untuk memainkan peranan yang sangat penting
dalam pembinaan dan pembentukan negara. Melalui pendidikan, kerajaan bukan
sahaja mengutamakan transformasi ekonomi dan pembangunan semata-mata
malah menyeimbangkan keperluan modal insan yang mampan bagi memperkukuh
perpaduan kaum.

Dr. Hj. Zainal Aalam Bin Hassan


Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Pembangunan Profesionalisme Keguruan

4
kata alu-aluan rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia

Pendidikan merupakan agenda utama dalam


menentukan kemajuan sesuatu negara. Sehubungan
itu kerajaan komited untuk merealisasikan
kecemerlangan pendidikan dengan menghasilkan
PPPM (2013-2025). Justeru, peranan dan komitmen
guru yang berkualiti amat diperlukan. Kerajaan perlu
memastikan bakal pendidik dipersiapkan secukupnya
selaras Pelan Pembangunan Malaysia (PPPM) 2013-
2025.

Untuk mencapai hasrat ini, Pelan Strategik Transformasi IPG (2016-2025) disediakan.
Pelan ini menjadi panduan kepada IPG dalam merintis dan melaksanakan
tindakan untuk merombak IPG mulai 2016 sehingga 2025. Hasrat IPG ini sejajar
dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan (PPPM) 2013-2025 untuk
menyediakan latihan guru bertaraf dunia seiring dengan aspirasi transformasi
pendidikan negara dan visi IPG. IPG perlu mengorak langkah untuk berdepan
dengan suasana yang mencabar dan memerlukan tindakan luar biasa dari
kebiasaan.

Pelan Strategik Transformasi IPG (2016-2025) ini dibangunkan secara komprehensif.


Pengumpulan data dibuat berdasarkan pemerhatian, lawatan, temubual dan
penanda aras dengan institusi latihan luar negara. Transformasi ini dijangka
memberi nilai tambah kepada KPM, komuniti, masyarakat, sekolah, universiti
awam dan swasta. Dengan itu IPG akan menjadi institusi pilihan bagi latihan
keguruan di Malaysia dan tersohor di antara bangsa, InsyaAllah.

Pelan Transformasi ini mengandungi initiatif-initiatif yang mendokong usaha


transformasi sistem pendidikan guru secara menyeluruh. Penyusunan initiatif
dibuat ke arah mewujudkan sistem pendidikan guru yang memfokus kepada
kualiti, kecekapan serta kejayaan yang dapat dilihat dalam tempoh terdekat.
Sepanjang proses pelaksanaan pelan transformasi, pihak IPGM akan berusaha
untuk memastikan pelan transformasi ini dapat direalisasikan dan kami komited
untuk melakukan yang terbaik bagi menyediakan guru yang kompeten dan
bertaraf dunia.

Dr. Sariah binti Abd. Jalil


Rektor
Institut Pendidikan Guru Malaysia

5
pengenalan Institut Pendidikan Guru

Institut Pendidikan Guru (IPG) memainkan peranan penting untuk menjayakan


wawasan negara. Usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan
kualiti guru telah membawa kepada naik taraf maktab perguruan kepada IPG
yang berstatus universiti dengan peranan yang lebih besar, iaitu menawarkan
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) kepada bakal guru.

Untuk melahirkan guru berkualiti ke arah merealisasikan wawasan negara, IPG


kini menggarap usaha bagi mencapai hala tuju, visi dan misi yang baharu. Tiga
usaha IPG untuk mencapai visi dan misi tersebut seperti yang berikut:

Memupuk
budaya
intelektual
dan Menggilap Memantapkan
kesarjanaan identiti IPG tadbir urus
di IPG sebagai berkesan
sebagai peneraju dan budaya
sebuah pendidikan kepimpinan
institut guru akademik
pengajian
tinggi

6
hala tuju Institut Pendidikan Guru

Kecemerlangan Kecemerlangan
dalam pengajaran, dalam perkhidmatan
pembelajaran dan pembelajaran
pemudahcaraan sepanjang hayat

Pengajaran dan pembelajaran merupakan Kecemerlangan IPG sebagai peneraju pendidikan


landasan utama bagi menghasilkan guru yang guru dapat dilonjakkan lagi dengan menjadikan
kompeten dan berjiwa pendidik. Fokus IPG IPG sebagai pusat rujukan dalam bidang
dalam melonjakkan kecemerlangan pengajaran pendidikan guru. IPG perlu ke hadapan dalam
dan pembelajaran adalah melalui pendekatan memberikan khidmat kepakaran kepada agensi
mengutamakan pembelajaran yang menjurus dalam dan luar Kementerian Pendidikan Malaysia
kepada amalan penaklukan praktis, iaitu sebagai menyokong semangat pembelajaran
seseorang yang dapat menghubungkait antara sepanjang hayat. Hasrat ini dapat dicapai melalui
teori dan amalan. Dengan ini akan lahirlah guru tiga fokus utama:
yang berfikiran reflektif, kreatif dan kritis yang
mampu menyelesaikan pelbagai masalah di bilik Pembangunan kompetensi pensyarah.
darjah. Penyediaan program latihan dan konsultasi
yang mantap.
Bagi mencapai tahap kecemerlangan ini, Pembangunan Profesionalisme Guru Berterusan.
tumpuan diberikan kepada tiga strategi:
Meningkatkan kepimpinan akademik.
Membangunkan sumber kemudahan yang
menggalakkan pengajaran dan pembelajaran
Membangunkan kurikulum dan pentaksiran
FUNGSI
yang dinamik Institut Pendidikan Guru Malaysia

Merancang, melaksana, memantau dan menilai:


Kecemerlangan
dalam penyelidikan Kurikulum perguruan praperkhidmatan dan
dalam perkhidmatan.
dan inovasi berimpak
tinggi Pengoperasian serta perancangan dasar
pendidikan guru dan pengantarabangsaan.
Penyelidikan dan inovasi menyumbang kepada
Penyelidikan dan inovasi pendidikan guru.
keutuhan sesebuah institut pendidikan. Peranan
Pusat Penyelidikan Pembangunan dan Inovasi di Hal ehwal pelajar.
IPGM terus dimantapkan. Atas kecemerlangan
penyelidikan dan inovasi dapat dicapai melalui Peperiksaan, penganugerahan dan
empat fokus utama iaitu konvokesyen.

Memantapkan perancangan dan pengurusan Pengurusan sumber manusia, kewangan,


penyelidikan. akaun, pembangunan infrastruktur dan
Membangunkan kepakaran pensyarah dalam infostruktur serta aset.
bidang penyelidikan.
Pembangunan profesional pensyarah dan
Memantapkan pengkalan data penyelidikan guru.
Meningkatkan kualiti dan
mengantarabangsakan penyelidikan Proses pemerolehan dan pematuhan
standard daripada agensi jaminan kualiti.

7
VISI IPG

IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru

IPG berhasrat untuk menjadi institusi latihan perguruan yang terkenal di


Malaysia dari segi keupayaan menawarkan program perguruan dan
melahirkan guru yang berkualiti tinggi serta menjadi pilihan utama bakal
guru dari dalam dan luar negara.

misi IPG

Institut Pendidikan Guru melahirkan guru


yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui
program pendidikan guru yang dinamik ke
arah pendidikan sekolah bertaraf dunia.

Guru keluaran Institut Pendidikan Guru diharap memiliki kompetensi


yang selari dengan Standard Guru Malaysia. Hal ini dapat dicapai
melalui program pendidikan guru yang mantap dan sentiasa relevan
dengan tuntutan semasa. Guru yang berkualiti dapat mengangkat kualiti
pendidikan negara ke taraf dunia.

8
Isi Kandungan
MUKA
BAB TAJUK
SURAT
BAB A Kronologi Tranformasi IPG 14
IPG dalam PPPM 15
Visi , Misi dan Matlamat Transformasi 16
Kepentingan Transformasi IPG 17
BAB B Kajian Asas & Penandaarasan Antarabangsa 20-21
Dapatan Kajian & Penandaarasan 22
• Kekuatan 23
• Analisis Jurang 29-42
• Potensi Penambahbaikan 43
BAB C Hala Tuju Transformasi IPG
46-50
Teras Transformasi IPG
BAB D KLUSTER 1
Kluster Inisiatif Transformasi Organisasi dan Kepemimpinan 53-54
KLUSTER 2
Peningkatan Kualiti Pensyarah 55-56
KLUSTER 3
Pembudayaan Penyelidikan dan Inovasi 57
KLUSTER 4
Penambahbaikan Infrastruktur 58-59
KLUSTER 5
Pemantapan Kualiti Kurikulum 60-61
KLUSTER 6
Pemantapan Kualiti Pelajar 62-63
KLUSTER 7
Pengantarabangsaan 64-65
KLUSTER 8
Pemantapan Pembangunan Profesionalisme Keguruan 66-67
Langkah Pelaksanaan Transformasi IPG 70-74

9
PeNGeNALAN PENGENALAN
Institut Pendidikan Guru
I NST I T U T PENDIDIK A N GURU

Tuntutan semasa yang semakin mencabar Transformasi IPG merupakan satu daripada
serta penarafan Institut Pendidikan Guru Inisiatif Utama PPPM. Inisiatif ini merupakan
(IPG) sebagai sebuah Institusi Pendidikan kajian semula keseluruhan program
Tinggi (IPT) memerlukan IPG memenuhi pendidikan guru IPG bagi mengenal pasti
pelbagai keperluan. IPG perlu dijenamakan hala tuju yang jelas yang merangkumi
semula bagi memacu lonjakan program praperkhidmatan dan dalam
kecemerlangannya dalam aspek perkhidmatan. Transformasi ini merupakan
peningkatan kualiti guru di Malaysia. satu perancangan jangka panjang bagi
Sehubungan dengan itu, IPG perlu tempoh sepuluh tahun (2016-2025) yang
membawa satu pendekatan baharu kepada melibatkan pelaksanaan 47 inisiatif dalam
struktur organisasi, pengurusan sumber, tiga peringkat. Pada peringkat awal, pelan
dan daya saing. Hasrat IPG ini disokong oleh pelaksanaan kesemua 47 inisiatif
Kementerian Pendidikan melalui Pelan transfomasi IPG telah diteliti oleh
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Jawatankuasa Pemandu Transformasi IPG
2013–2025, iaitu menerusi cadangan yang dipengerusikan secara bersama oleh
penstrukturan semula IPG secara Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah
menyeluruh ke arah menjadi institusi Pelajaran Malaysia. Keseluruhan cadangan
pendidikan guru bertaraf dunia. kepada pelaksanaan Transformasi IPG
2016-2025 ini pula telah mendapat
IPG perlu mengorak langkah untuk kelulusan YB Menteri Pendidikan menerusi
berdepan dengan suasana yang mencabar Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri
dan memerlukan tindakan yang berkesan. Bil.14/2015.
Pada 26 September 2012 YAB Timbalan
Perdana Menteri telah mengumumkan di Pelaksanaan Inisiatif Transformasi
Dewan Rakyat bahawa IPG perlu dirombak. dimulakan dengan penubuhan Pejabat
Sehubungan dengan itu, pihak KPM telah Pengurusan Transformasi (TMO) IPG pada
menubuhkan satu pasukan khas yang Ogos 2016. Menerusi TMO sebagai pasukan
melibatkan perunding antarabangsa khas yang memantau dan memastikan
(Parthenon-Ernst&Young) bagi pelaksanaan transformasi, setiap inisiatif
menyediakan pelan tindakan Transformasi yang dilaksanakan disemak dan dikaji
IPG. Kajian yang mendalam dengan semula dari semasa ke semasa. Beberapa
menggunakan pelbagai pendekatan inisiatif yang dicadangkan pada peringkat
seperti, sesi pengumpulan input dan awal transformasi telah disusun semula
pandangan telah dilaksanakan. Usaha ini berdasarkan kesesuaian dan perkembangan
telah melibatkan lebih daripada 9000 terkini.
pelajar, pensyarah, alumni IPG serta
penandaarasan dengan ahli akademik di Bagi melonjakkan impak Transformasi IPG,
samping tujuh negara yang mempunyai IPGM telah menyusun strategi dengan
sistem terbaik dalam bidang pendidikan membangunkan peta strategi khusus
guru. menerusi penetapan inisiatif asal
Trasformasi IPG sebagai ‘Strategi Utama’
manakala inisiatif yang menyokong agenda
Transformasi IPG sebagai ‘Strategi
Sekunder’.

10
IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan
VISI Guru

PETA IPG melahirkan guru yang kompeten dan


STRATEGIK
STRA MISI
berjiwa pendidik melalui program
pendidikan guru yang dinamik ke arah
pendidikan sekolah bertaraf dunia

Menjadi IPT utama untuk meningkatkan


MATLAMAT standard pendidikan di Malaysia melalui
latihan dan pembangunan pendidikan guru

KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN
KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN, PERKHIDMATAN
HALATUJU PDP DAN
PEMUDAHCARAAN
PENYELIDIKAN & INOVASI PEMBELAJARAN
BERIMPAK TINGGI SEPANJANG HAYAT

PERINGKAT 2 (2018-2020) PERINGKAT 3 (2020-2025)


PERINGKAT 1 (2016-2018)
MENCAPAI PENGIKTIRAFAN MENCAPAI PENGIKTIRAFAN
ASPIRASI PENGUKUHAN
PENYAMPAIAN
NASIONAL GLOBAL

TRANSFORMASI PENINGKATAN PEMBUDAYAAN PENAMBAHBAIKAN


ORGANISASI & KUALITI PENYELIDIKAN & INFRASTRUKTUR
KEPIMPINAN PENSYARAH INOVASI

PROSES
PEMANTAPAN & PENINGKATAN PELUASAN PEMANTAPAN
PENGEMBANGA KUALITI PENGANTARAB PEMBANGUNAN
N KURIKULUM PELAJAR ANGSAAN PROFESIONALISME
PERGURUAN

PERKHIDMATAN BERKUALITI

INFRASTRUKTUR BERKUALITI
PENGUPAYA PENGURUSAN KEWANGAN BERKUALITI

SUMBER MANUSIA BERKUALITI

11
12
Bab A

Kronologi Tranformasi IPG

IPG dalam PPPM

Visi , Misi dan Matlamat Transformasi


IPG

Kepentingan Transformasi IPG

13
bab a Kronologi Transformasi IPG

2008
Parlimen meluluskan
Pindaan Akta Pendidikan
1996 untuk menaik
taraf semua 27 Maktab
Perguruan untuk menjadi 2012
Institut Pendidikan Guru Pentadbiran dan
(IPG) pengurusan IPG
dipindahkan dari
Kohort 1 PISMP Bahagian Pendidikan Guru
menamatkan pengajian (BPG) ke Institut Pendidikan
pada 2011 Guru Malaysia (IPGM)

2012
TPM sebagai
Menteri Pelajaran
membentangkan di
2013
Dewan Rakyat bahawa Pelan Pembangunan
IPG perlu dirombak untuk Pendidikan Malaysia
menjadi institusi latihan (PPPM) dilancarkan
guru utama dalam
meningkatkan standard
pendidikan di Malaysia
melalui pembangunan
pendidikan guru

2015
Parthenon - EY
telah dilantik untuk
menghasilkan Pelan
2014 Hala Tuju Transformasi IPG
Nov 2014, Mesyuarat
Delivery Task Force Pelan Transformasi IPG
(DTF) yang 2016-2025 siap dan
dipengerusikan oleh diluluskan
YAB TPM bersetuju oleh YB Menteri dalam
agar PADU Mesyuarat Susulan
melantik perunding Jemaah
luar bagi Menteri KPM Bil: 14/2015
menyediakan Pelan pada 22 September 2015
Hala Tuju Transformasi
IPG

14
BAB A IPG dalam PPPM

“Transformasi IPG merupakan Merombak IPG setanding


salah satu daripada anjakan dengan standard bertaraf
utama PPPM yang perlu dunia menjelang 2020.
dilaksana seiring dengan tiga
gelombang PPPM.

15
bab a Visi, Misi dan Matlamat Transformasi

Menjadi IPT utama untuk


meningkatkan standard pendidikan
di Malaysia melalui latihan dan
pembangunan pendidikan guru

16
bab a Kepentingan Transformasi

Transformasi IPG amat penting kepada KPM, pemimpin sekolah, guru, rakan institusi (Universiti Awam
dan Swasta) serta komuniti. IPG akan menjadi institusi pilihan bagi latihan keguruan di Malaysia dan
setanding dengan institusi keguruan tersohor di peringkat antarabangsa.

Penaja

KPM (BPG,BPSM,BPK,BPPDP,BTP dan lain-lain bahagian KPM)

1. Pembekal utama guru berkualiti untuk sekolah rendah.


2. Rakan pilihan untuk pembangunan profesional guru dalam perkhidmatan
3. Penasihat utama bagi polisi pendidikan keguruan

Pelanggan

PEMIMPIN SEKOLAH
- Pilihan pertama untuk memenuhi keperluan latihan dalam perkhidmatan

GURU SEKOLAH
- Pembekal pilihan latihan dalam perkhidmatan berterusan
- Tempat bekerja yang diidamkan

rakan institusi

UA & IPTS
- Rakan seperjuangan dan kolaborasi yang dihormati dalam bidang pendidikan guru dalam negara

“penerima faedah” masyarat Malaysia

Institusi pendidikan guru yang diiktiraf dan dihormati bagi meningkatkan standard pendidikan di
Malaysia.

17
18
Bab B

Kajian Asas & Penandaarasan


Antarabangsa

Dapatan Kajian & Penandaarasan

Kekuatan IPG

Analisis Jurang

Potensi Penambaikan

19
bab B Kajian Asas & Penandaarasan Antarabangsa

Kajian asas (base line study) dijalankan bagi memperoleh data mengenai status dan amalan terbaik
IPG . Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini termasuk pemerhatian dan lawatan ke IPG, tinjauan
pelajar, alumni dan pensyarah, temu bual pengarah-pengarah, pensyarah-pensyarah dan pegawai-
pegawai IPG dan bahagian KPM, tinjauan literatur serta temu bual pakar-pakar tersohor dunia.
Penandaarasan dan kajian kes institusi latihan guru terbaik di dunia pula dibuat bagi melihat jurang
dan meninjau aspek-aspek penambahbaikan yang boleh dibuat oleh IPG.

Kajian Asas
(Base line study) + Pelbagai Analisis Jurang
Penandaarasan pendekatan & Potensi

Kesesuaian dengan konteks Malaysia

Pendekatan

Lawatan &
Pemerhatian IPGK
(Kota Bharu, Tun Abdul
Razak, Temenggong Aspek
Ibrahim, Pulau Pinang
& Gaya)
Saluran rekrut
Tinjauan lebih 9000 Kurikulum
responden (pelajar,
alumni & pensyarah) Kualiti pensyarah
Temu bual ahli Penyelidikan &
akademik terbaik dunia Pembangunan

Sindikasi kumpulan Infrastruktur


fokus (80 personel Status IPG
Pengurusan Tertinggi Latihan dalam Amalan Terbaik
Perkhidmatan IPG
serta pegawai KPM,
Wawasan
PADU, pensyarah IPG Kepimpinan & Termaju (Cutting
dan siswa guru) Governans Edge Insights)

Kajian Asas (Base line Study)

20
bab B Penandaarasan Antarabangsa

Beberapa institusi latihan guru luar negara telah dijadikan penanda aras berdasarkan kedudukan
penarafan sistem pendidikan negara tersebut dalam Programme for International Student Assessment
(PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2002-2012. Tujuh negara yang
terpilih ialah Singapura, Hong Kong, Finland, Korea Selatan, United Kingdom, Kanada (Ontario, British
Columbia) dan Poland. Pemilihan negara-negara ini dibuat berdasarkan empat (4) kriteria :

1. Sistem pendidikan terbaik (best in class)


2. Kukuh dan cemerlang dalam pelbagai bidang (strong performers with pockets of excellence)
3. Menunjukkan peningkatan kualiti
4. Persamaan yang relevan

Wawasan pembelajaran (insight) daripada penandaarasan dinilai kesesuaiannya dan diadaptasi


dengan situasi unik di Malaysia.

Diakui mempunyai sistem


pendidikan terbaik (best in class)

Institusi yang kukuh dan cemerlang


dalam pelbagai bidang (strong
performers with pockets of excellence)

Sistem latihan guru yang


menunjukkan peningkatan kualiti
dalam pendidikan guru

Mempunyai persamaan yang


releven dengan ciri-ciri IPG

Penandaarasan Antarabangsa
Amalan Terbaik dan Inovasi Global

21
BAB B Dapatan Kajian & Penandaarasan: Kekuatan IPG

LIMA (5)
KEKUATAN IPG DIKENAL PASTI
SETARA DENGAN INSTITUSI GLOBAL:

01 04
Pengambilan siswa guru dalam KedudukanIPG yang berada
kalangan 20% pelajar lepasan di seluruh Malaysia.
SPM yang terbaik (mulai tahun
2014).

02 05
Komponen dalam reka bentuk IPG memainkan peranan
kurikulum Program Ijazah Sarjana penting dalam pelaksanaan
Muda Perguruan (PISMP) setara latihan dalam perkhidmatan
dengan institusi penandaarasan. (LDP).

03
Kekuatan Pedagogi, Amalan
Profesional dan Bina Insan Guru.

02
Kurikulum PISMP
bertaraf
global
01
Pengambilan
pelajar *20%
teratas kohort

03
SPM

Kekuatan

05
Pedagogi, Amalan
Profesional & Bina
Insan Guru

Berperanan penting
dalam Latihan

04
Dalam Perkhidmatan

Jaringan kampus
yang luas

*Data daripada Sumber: Parthenon-EY

22
bab B Kekuatan IPG: Kurikulum

Peratus Jenis Kursus Pembelajaran dalam Program Pendidikan


Guru Sekolah Rendah Mengikut Kredit
Pembinaan
Pembinaan Insan
Insan Pembinaan
Insan Pembinaan Pembinaan Pembinaan
Penyelidikan Insan Insan Insan
Pedagogi Penyelidikan Penyelidikan
Umum
Penyelidikan Penyelidikan Penyelidikan
Pedagogi
Umum
Pedagogi
Umum
Pedagogi Pedagogi Pedagogi Pedagogi
Pedagogi Umum Umum Umum Umum Pedagogi
Khusus Umum
Subjek
Pedagogi
Pedagogi Khusus
Subjek Pedagogi
Khusus Khusus
Subjek Subjek
Pedagogi
Pedagogi Pedagogi Khusus
Khusus Khusus Subjek
Pengetahuan Subjek Subjek
Kandungan
Subjek
Pengetahuan
Kandungan
Subjek Pengetahuan
Kandungan Pengetahuan
Subjek Kandungan Pengetahuan Pengetahuan
Subjek Kandungan Pengetahuan
Kandungan Pengetahuan Kandungan
Subjek Kandungan Subjek
Subjek
Subjek

0
Hong Singapura UA United IPG IPG Korea Finland
Kong Malaysia Kingdom Malaysia Malaysia Selatan
(Baharu) (Lama)

Pembinaan 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Insan

Penyelidikan 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Pedagogi 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Umum
Pedagogi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Khusus Subjek
Pengetahuan 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72%
Kandungan Subjek

GABUNGAN TEORI & PEDAGOGI YANG SEIMBANG

PENGETAHUAN PERSEDIAAN GURU


KANDUNGAN SUBJEK FOKUS KEPADA BERASASKAN
(CONTENT KNOWLEDGE) PEDAGOGI PENYELIDIKAN DI FINLAND PEMBINAAN INSAN

- Fokus tertinggi pada - Sistem pendidikan guru - Finland memberi - Di IPG, kursus bina insan
Pengetahuan Kandungan kini lebih menekankan guru-guru asas yang menyumbang kredit yang
Subjek ialah di Singapura & Pedagogi Khusus Subjek, kukuh dalam penyelidikan minimum, namun demikian
Hong Kong. terutamanya di Singapura, (1 tahun tesis Sarjana) kursus ini adalah
UK dan Korea Selatan. di mana guru-guru dilaksanakan secara intensif
- Menerusi kurikulum IPG yang mempunyai autonomi (Contoh: Program Bina
disemak semula berdasarkan dalam aspek kurikulum Insan Guru)
keperluan MQA, terdapat dan reka bentuk penilaian
peningkatan fokus pada di sekolah
Pengetahuan Kandungan
Subjek

*Sumber: Parthenon-EY

24
bab B Kekuatan IPG: Kurikulum

IPG memperuntukkan masa yang lebih untuk amalan profesional berbanding


sistem yang ditanda aras

Masa yang diperuntukkan (seminggu) dan Struktur Amalan Profesional


40 Mengikut Sistem Pendidikan

32
31

30 27

Tahun 4 Tahun 4 22

20 18

Tahun 4 14-18
Tahun 5 14
IPG
Malaysia Tahun 3
(Lama) 10
10 Tahun 3
Tahun 3 Tahun 3
Tahun 4 6
Tahun 4 Tahun 4
Tahun 2
Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3
Tahun 2
Tahun 2 Tahun 2
Tahun 1
Tahun 1
Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2

0 Tahun 1

IPG IPG Finland Singapura United Universiti Hong Korea Poland


Malaysia Malaysia Kingdom Awam Kong Selatan
(Lama) (Baharu) Malaysia

*Sumber: Parthenon-EY

25
bab B Kekuatan IPG: Pembangunan Insan Guru

IPG menekankan pendidikan berasaskan nilai (value based education) melalui


penglibatan dengan komuniti. Berbanding dengan institusi lain, IPG memperuntukkan
masa yang lebih untuk pembangunan insan guru.

120j
125

Masa yang diperuntukkan untuk Penglibatan dengan komuniti


100 (dalam jam) melalui program Bina Insan Guru

75
72j 71j
Mandatori

Pilihan

50
IPG
Malaysia
Pilihan 45j
(Lama)
Mandatori

25 24j
20j
Mandatori
Mandatori
Mandatori

IPG UPSI UA Malaysia Finland Korea Singapura Hong Poland


Malaysia Selatan Kong

Penglibatan 4% 5% 3% 2% 1% 1% 0% 0%
Komuniti
(% Kredit
Keseluruhan)

*Sumber: Parthenon-EY
Halaman 20 | Hak Milik TMO

26
bab B Kekuatan IPG: Latihan Dalam Perkhidmatan

IPG mengendalikan ~85% latihan secara langsung/tidak langsung melalui


jurulatih utama yang telah menjalani latihan di IPG.

Latihan Dalam Perkhidmatan Dikendalikan oleh Penyedia Latihan


Mengikut Sistem Pendidikan

100% Penyedia
KPM, BPG latihan pakar
atau agensi
kerajaan
berkaitan
Penyedia
latihan pakar
80

Penyedia Penyedia Penyedia


latihan pakar latihan pakar latihan pakar
60
KPM atau
Dikendalikan agensi
secara kerajaan
langsung berkaitan
oleh IPG,
atau secara
tidak langsung KPM atau
melalui agensi
40 jurulatih kerajaan
IPGutama berkaitan
program Penyedia Penyedia Penyedia
Malaysia latihan pakar latihan pakar latihan pakar
berkaitan
(Lama)

20 Institusi Institusi Institusi


latihan latihan latihan
dalam dalam dalam Institusi
perkhidmatan perkhidmatan perkhidmatan latihan
dalam
perkhidmatan

Pembuat Malaysia Hong Kong Kanada (Ontario) UK Singapura


keputusan 1. KPM 1. Sekolah 1. Badan Pentadbir 1. Sekolah 1. Sekolah
utama untuk 2. JPM 2. Guru Sekolah 2. Guru 2. Guru
latihan dalam 2. Sekolah
perkhidmatan 3. Guru

*Sumber: Parthenon-EY

27
IPGB mempunyai
bab jaringan
Kekuatan IPG: kampus
Jaringan Kampusyang luas di Malaysia.

IPG mempunyai jaringan kampus yang luas di Malaysia.


Perlis
14 Lokasi IPG Kampus
4
Kedah 12 di Malaysia
20
Pulau 19 5
Pinang 15 25
Kelantan
Terengganu Sabah
8 Labuan
Perak
24
Pahang
Selangor
Kuala Lumpur
Putrajaya

Melaka Sarawak
Johor
Negeri
Sembilan

No. IPGK No. IPGK


1. IPGK Bahasa Antarabangsa 15. IPGK Pulau Pinang
2. IPGK Bahasa Melayu 16. IPGK Raja Melewar
3. IPGK Batu Lintang 17. IPGK Rajang
4. IPGK Darul Aman 18. IPGK Sarawak
5. IPGK Dato Razali Ismail 19. IPGK Sultan Abdul Halim
6. IPGK Gaya 20. IPGK Sultan Mizan
7. IPGK Ilmu Khas 21. IPGK Tawau
8. IPGK Ipoh 22. IPGK Teknik
9. IPGK Islam 23. IPGK Temenggong Ibrahim
10. IPGK Keningau 24. IPGK Tengku Ampuan Afzan
11. IPGK Kent 25. IPGK Tuanku Bainun
12. IPGK Kota Bharu 26. IPGK Tun Abdul Razak
13. IPGK Perempuan Melayu 27. IPGK Tun Hussein Onn
14. IPGK Perlis

*Sumber: Parthenon-EY

28
BAB B Analisis Jurang
BAB B Analisis Jurang

Dapatan daripada kajian asas dan penandarasan menunjukkan terdapat jurang yang
ketara dalam beberapa aspek di IPG berbanding dengan institusi latihan guru
antarabangsa. Empat aspek yang dikenal pasti adalah kualiti pensyarah, penyelidikan,
infrastruktur, kepimpinan dan governans.

Empat (4) aspek yang dikenal pasti

1. KUALITI PENSYARAH

2. PENYELIDIKAN

3. INFRASTRUKTUR

KEPIMPINAN DAN
4.
GOVERNANS

29
bab B Analisis Jurang: Kualiti Pensyarah

Kelayakan akademik untuk menjadi pensyarah IPG adalah Ijazah Sarjana. Universiti awam (UA)
dan institusi global mengambil pensyarah yang mempunyai kelayakan Ph.D dengan
pengalaman dalam penyelidikan dan pengajaran. Namun, pensyarah IPG mempunyai
pengalaman mengajar di sekolah yang lama.

KELAYAKAN PENGALAMAN PENGALAMAN PROFICIENCY KEPERLUAN


AKADEMIK MENGAJAR PENYELIDIKAN BAHASA KHUSUS

IPG Ijazah ~5 tahun ~5 tahun n/a n/a


MALAYSIA Sarjana sekolah sekolah

IPTA 100% ~3-8 tahun ~3-8 tahun Bahasa n/a


MALAYSIA Ph.D sekolah sekolah Inggeris

FINLAND ~75% ~2-5 tahun ~2-5 tahun Bahasa n/a


Ph.D sekolah sekolah Inggeris

HONG KONG 83% ~4-8 tahun ~4-8 tahun Dwibahasa Potensi


Ph.D sekolah / sekolah / (B.Inggeris & Penyelidikan
Universiti Universiti B. Cina)

SINGAPORE ~75% ~5 tahun ~5 tahun n/a Perancangan


Ph.d sekolah / sekolah / Kurikulum &
Universiti Universiti pengalaman
dalam
Rekabentuk
Teknologi

UNITED ~73% ~5-8 tahun ~5-8 tahun n/a Pengalaman


KINGDOM Ph.D sekolah sekolah signifikan
dalam aktiviti
Pengurusan &
Pentadbiran

*Sumber: Parthenon-EY

30
BAB B Analisis Jurang: Penyelidikan

Mengikut penandaaras antarabangsa, pensyarah fakulti perlu memiliki pengalaman pengajaran


dan penyelidikan. Sudah tiba masanya, pensyarah memberikan tumpuan kepada penyelidikan di
samping pengajaran. Walaupun ada pensyarah IPG yang menjalankan penyelidikan tetapi tidak
diterbitkan dalam jurnal berwasit. Secara purata, 20% pensyarah IPG telah menerbitkan artikel dalam
jurnal penyelidikan dalaman dan buku (yang didaftarkan dengan ISBN) tetapi jurnal ini tidak diwasitkan
oleh penyelidik luar. Purata penerbitan jurnal oleh Pensyarah IPG ialah 0.02 dalam tempoh 2012-2014
berbanding IPTA sebanyak 3.8, UPSI (0.06), Poland (0.6), Hong Kong (4.5), Singapura (2.4), UK (2.5),
Finland (2.2) dan Hong Kong HKIED (0.9).

Di IPG, penyelidikan tidak dijadikan syarat untuk kenaikan pangkat. Pensyarah IPG memperuntukkan
99.86% masa dalam pengajaran dan 0.14% dalam penyelidikan berbanding dengan pensyarah IPTA di
Malaysia memperuntukkan masa 81% dalam pengajaran dan 19% dalam penyelidikan. Perbandingan
dengan negara-negara lain, United Kingdom memperuntukkan 68% pengajaran, 32% penyelidikan;
Finland 67% pengajaran, 33% penyelidikan; Singapura 45% pengajaran, 55% penyelidikan; Hong Kong
35% pengajaran, 64% penyelidikan dan Korea Selatan 28% pengajaran, 72% penyelidikan.

Dari segi dana penyelidikan, peruntukan bagi setiap pensyarah di institusi penandaarasan adalah jauh
lebih tinggi berbanding dengan pensyarah IPG. Selain itu, sokongan kepada infrastruktur penyelidikan
juga didapati kurang mantap kerana IPG belum mempunyai sebuah pusat yang berfokus kepada
pengurusan penyelidikan.

31
bab B Analisis Jurang: Kepimpinan dan Tadbir Urus

Terdapat tiga(3) peringkat kepimpinan dalam pengurusan di Universiti Awam - peringkat


universiti, peringkat fakulti dan peringkat jabatan.

Struktur Biasa Kepimpinan Universiti Awan di Malaysia, Peranan dan Tanggungjawab

Peringkat Peringkat Peringkat


Jabatan Fakulti Universiti

Kepimpinan Kepimpinan Kepimpinan


Peringkat Jabatan Peringkat Fakulti Peringkat Universiti

- Ketua Jabatan - Dekan - Pro-Canselor


- Lembaga Pengarah/Senat
- Timbalan Dekan - Pasukan Pengurusan Eksekutif
(berfokus kepada Naib Canselor
Hal-hal Akademik domain) Timbalan Naib Canselor
Pendaftar
- Bertanggungjawab untuk - Pejabat-Pejabat Peringkat
memimpin agenda strategik Hal-hal Akademik Universiti dan Institut
dan pembangunan
universiti.
- Timbalan Dekan menyelia
domain-domain khusus
- Mentadbir dan meluluskan Hal-hal Akademik
seperti penyelidikan,
polisi dan peraturan
akademik, Hal Ehwal Pelajar
akademik.
Program Pasca Siswazah - Kepimpinan pengajaran
dan lain-lain. dan penilaian terhadap
- Mengadakan hubungan
luar (external liaisons) dan prestasi
kolaborasi untuk memacu
kecemerlangan akademik
dan penyelidikan. Pengurusan Organisasi
Pengurusan Organisasi
- Biasanya memberikan
laporan kepada Dekan. - Ketua Jabatan menjalankan
Pengurusan Organisasi tugas pengurusan asas.
- Mempunyai staf
- Menyokong dan memenuhi pengurusan untuk
keperluan pentadbiran dan membantu projek dan
operasi bagi universiti dan operasi.
fakulti.

- Menyediakan sokongan
umum seperti perkhidmatan
perpustakaan dan
pengurusan kewangan.

40
bab B Analisis Jurang: Kepimpinan dan Tadbir Urus

Berbanding dengan Universiti Awam, kepimpinan IPG mempunyai peranan terhadap


pengurusan dan kepimpinan akademik

Perbandingan Skop Tugas dan Tanggungjawab di IPG dengan Sistem Pendidikan Lain

Kepimpinan Persamaan Peranan/ Skop Tugas Biasa/ Tanggungjawab Khusus IPG Sistem Pendidikan Lain
IPGK Jawatan (IPTA)

Naib Canselor/ Pengurusan Kampus dan Organisasi Mengawal selia Biasanya mempunyai seorang
Pengarah Timbalan sokongan dan Pengarah untuk mengawal
Naib Canselor perkhidmatan selia sokongan kepada fakulti
kampus
Penyeliaan Kewangan dan
Pengurusan Fakulti Kelulusan untuk universiti

Perancangan Strategik
Universiti

Dekan Kepimpinan Strategik/Akademik tiada Akreditasi Program


‘kluster disiplin’ atau unit akademik
Program baharu/reka bentuk
Pengambilan pensyarah baharu modul dan struktur

Pengurusan kewangan peringkat unit Pengambilan pelajar

Timbalan Naib Pengurusan kampus tiada Timbalan Naib Canselor


Timbalan
Canselor mungkin mengawal selia
Pengarah Membantu Naib Canselor dalam hal- domain tertentu peringkat
hal dan inisiatif peringkat universiti universiti

Timbalan Membantu Pengarah/Dekan dalam tiada Timbalan Dekan mengawal


Dekan perkara am dan inisiatif selia domain tertentu pada
peringkat fakulti

Ketua Ketua Jabatan Kepimpinan pengajaran dan Kepimpinan Kepimpinan akademik bagi
Jabatan penilaian prestasi pensyarah akademik bagi ‘kluster subdisiplin’
’kluster disiplin’
Pengurusan dan pentadbiran am

Dapat menggerakkan penyelidikan


jabatan

Source(s): Institutional Websites; Parthenon-EY Research

41
bab B Analisis Jurang: Kepimpinan dan Tadbir Urus

Jenis-Jenis Kursus Kepimpinan Mengikut Hari Latihan,


IPG dan AKEPT*, Berdasarkan Jawatan

Perancangan Pengurusan Kepimpinan Pendiidiikan


Strategik Institusi Akademik Kebangsaan
Management & Pembinaan
Sahsiah

Perbandingan: Timbalan Ketua


Pengarah IPG Pengarah Jabatan

100%

80

60

40

20

0
Pengarah Naib Timb. Naib Dekan Timb. Timb. Ketua Ketua
IPG Canselor Canselor IPTA Pengarah Dekan Jabatan Jabatan
IPTA IPTA IPG IPTA IPG IPTA

Latihan
80% 40% 53% 15% 80% 13% 50% 4%
Pengurusan

Nota: *Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) merupakan salah satu pemberi latihan profesional kepada pemimpin pendidikan tinggi di Malaysia

Latihan Profesional untuk pemimpin akademik IPG kebanyakannya berkisar kepada aspek
pengurusan. Keadaan ini berbeza dengan senario di IPTA di mana latihan berkaitan pengurusan
bertambah apabila pemimpin akademik bergerak dari lantikan ketua jabatan (~4%) kepada
~15% kepimpinan fakulti (Dekan/Tim. Dekan).

Kebanyakan pemimpin IPTA sudah memiliki pengalaman yang relevan sebelum dilantik. Latihan
Profesional untuk Naib Canselor dan Timb. Naib Canselor tidak merangkumi kepimpinan akademik.
Ini adalah kerana mereka yang dilantik biasanya bekas Dekan dan Timbalan Dekan yang sudah
mempunyai pengalaman kepimpinan akademik.

*Sumber: Parthenon-EY

42
bab B Saranan Strategik

Berdasarkan kajian asas, penandaarasan, analisi jurang yang dijalankan maka kekuatan
dan potensi penambahbaikan telah dikenali pasti. Potensi penambaikan ini dirumuskan
menjadi sembilan (9) saranan strategik seperti yang berikut:

i. Transformasi organisasi
ii. Konfigurasi Kampus
iii. Menambah baik kualiti pensyarah
iv. Memupuk budaya penyelidikan
v. Mewujudkan kerjasama (partnering options)
vi. Menambah baik kualiti infrastruktur
vii. Memantapkan amalan profesional/praktikum
viii. Memperhebat latihan dalam perkhidmatan
ix. Memperkenalkan program pascasiswazah

Pelan pelaksanaan telah dibina berdasarkan saranan-saranan ini dan akan dibincangkan
dalam bab seterusnya.

43
44
Bab C

Hala Tuju Transformasi IPG

Teras Transformasi IPG

45
bab c Hala Tuju Transformasi IPG

Perkembangan Transformasi IPG dibahagikan kepada tiga fasa seperti yang dipaparkan
dalam rajah yang berikutnya. Setiap fasa mempunyai tempoh, tema, usul nilai (value propo-
sition) dan objektif yang berbeza. Pencapaian pada setiap fasa akan menyumbangkan ke
arah peningkatan profil IPG sehingga mencapai matlamat yang dihasratkan iaitu:

“Menjadi IPT utama untuk meningkatkan standard pendidikan di Malaysia


melalui latihan dan pembangunan pendidikan guru”

TIGA (3)
PERINGKAT
TIGA (3)
TEMA
“Pengiktirafan
Global”
“Pengiktirafan
Nasional” 2021-2025
“Pengukuhan
Penyampaian” 2018-2020
2016-2017

2016-2017(0-2 Tahun) 2018-2020 (3-5 tahun) 2021-2025 (6-10 tahun)


Initiatif Asas ‘Pengukuhan Peningkatan Prestasi Kecemerlangan dan
Penyampaian’ ‘Pengiktirafan Nasional’ Pengiktirafan ‘Pengiktirafan
Global’

Tawaran Nilai (value Tawaran Nilai (value Tawaran Nilai (value


proposition): proposition): proposition):
Penyampaian latihan guru Memberikan perkhidmatan Menyediakan penyelesaian
yang efektif dan efisien latihan perguruan yang ‘end to end’ berkaitan
melalui peningkatan intervensi berkualiti yang sejajar dengan dengan latihan perguruan
pengajaran dan bukan Institusi Pengajian Tinggi setanding dengan universiti
pengajaran. tempatan dan antarabangsa kedudukan teratas dalam
bidang pendidikan
Objektif: Objektif:
Membangunkan bidang Melaksanakan saranan Objektif:
kritikal dengan melaksanakan dan inisiatif yang akan Melaksanakan inisiatif yang
intervensi bagi menambah meningkatkan kualiti dan menjurus kepada pengiktirafan
baik tujuh (7) domain PPPM keberkesanan bidang sedia global bagi pengurusan
dalam latihan perguruan ada dan baharu di IPG program pengajian
perguruan berkualiti untuk
Praperkhidmatan, Dalam
Perkhidmatan dan Latihan
Pascasiswazah

Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3

46
bab c Hala Tuju Transformasi IPG

Bagi memacu pencapaian matlamat Transformasi IPG, lima teras telah dikenal pasti seperti
yang terdapat dalam rajah yang di bawah. Transformasi organisasi dan kepimpinan IPGM
serta konfigurasi kampus menjadi teras asas manakala tenaga pengajar, penyelidikan dan
persekitaran pembelajaran menjadi teras yang menyokong.

Transformasi Organisasi
dan Kepimpinan

Penyusunan Semula
Kampus
Matlamat
transformasi IPG

Menjadi ipt utama


untuk meningkatkan Tenaga Pengajar
standard pendidikan di
malaysia melalui latihan
dan pembangunan
pendidikan guru
Penyelidikan

Persekitaran Pembelajaran

47
bab c Hala Tuju Transformasi IPG

Pelan pelaksanaan Hala Tuju Transformasi

Pemetaan 17 Saranan dalam Tiga Fasa Mulai 2016 hingga 2025

Fasa 3 (6-10 tahun)


Fasa 1 (0-2 tahun) Fasa 2 (3-5 tahun)
Kecemerlangan dan
Inisiatif Asas Meningkatkan Prestasi
Pengiktirafan
‘Pengukuhan ‘Mencapai
‘Mencapai
Penyampaian’ Pengiktirafan Nasional’
Pengiktirafan Global’

2016-2017 2018-2020 2021-2025

1. Transformasi Organisasi
2. Penyusunan Semula Kampus
3. Pengendalian Kajian Semula
Bakat
4. Pembinaan Program
Pembangunan Bakat
5. Kerangka Pengurusan Prestasi
6. Pemantapan Amalan Profesional
7. Pembangunan Pusat
Penyelidikan
8. Peningkatan Kualiti Kohort Peningkatan Kualiti Kohort
9. Rakan Kongsi Pembinaan
Keupayaan
10. Menaik Taraf Infrastruktur
Kritikal
11. Penubuhan TMO

12. Peningkatkan Output


Penyelidikan
13. Menstabil Penyusunan Semula
IPG
14. Menyiapkan Naik Taraf
Infrastruktur
15. Pelaksanaan Pampasan dan
Faedah Semakan
16. Meningkatkan Latihan dalam
Perkhidmatan

17. Program Pascasiswazah

Source: Parthenon-EY Analysis, Phase 2


Detailed Compemdium Report

48
bab c Hala Tuju Transformasi IPG

Pelan pelaksanaan Hala Tuju Transformasi

Dalam 17 saranan tersebut terdapat 47 inisiatif untuk dilaksanakan


dalam tempoh 10 tahun

Saranan INISIATIF
Melaksanakan Transformasi Organisasi (5) - Pengorganisasian semula IPGM
- Penubuhan Pusat Jaminan Kualiti dan Pematuhan Polisi
- Penyusunan semula pensyarah
- Pelantikan Jawatan Utama Kepimpinan Akademik
- Penubuhan Lembaga Penasihat IPG
Menyusun Kampus Semula ( 1) - Konfigurasi semula kampus IPG

Mengendalikan Kajian Semula Bakat (1) - Penilaian semula bakat pensyarah (Talent Review)

Membina Program Pembangunan Bakat (4) - Peningkatan program pensarjanaan pensyarah


- Pengenalan Program Pembangunan Bakat
- Penubuhan Akademi Kecemerlangan IPG
- Peluasan peluang pembelajaran kendiri

Membina Kerangka Pengurusan Prestasi (3) - Pewujudan laluan kerjaya pensyarah


- Pembangunan matriks pengukuran prestasi kerja
berdasarkan deskripsi tugas yang spesifik
- Kajian semula keperluan time based untuk kenaikan
pangkat

Memantapkan Amalan Profesional (5) - Pengendalian latihan berstruktur tahunan untuk mentor
di sekolah
- Peningkatan penyeliaan praktikum melalui e-video
- Peluasan penggunaan TMK dalam penyampaian
kandungan pelajaran
- Peningkatan jumlah penyeliaan praktikum kepada 10
kali bagi setiap guru pelatih
- Penstrukturan praktikum untuk menggabungkan elemen
teori, amalan dan refleksi yang disokong oleh teknologi

Membangunkan Pusat Penyelidikan (3) - Penubuhan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
di IPGM
- Pembangunan asas kukuh penyelidikan dan sokongan
- Penerapan elemen sokongan penyelidikan dalam
jabatan akademik

Meningkatkan Kualiti Kohort (2) - Pemantapan proses kemasukan pelajar


- Pembangunan program pendedahan kerjaya guru
untuk menarik minat generasi muda

Mewujudkan Rakan Kongsi dalam - Peluasan jaringan kerjasama dengan institusi di dalam
Pembinaan Keupayaan (1) dan di luar negara

Menaik Taraf Infrastruktur Kritikal (2) - Penambahan jumlah kediaman dan membaik pulih
infrastruktur akademik kampus
- Penyediaan jaringan capaian internet di semua kampus

- Penubuhan TMO dan menyediakan kemudahan


Menubuhkan Pejabat Pengurusan
pengoperasian TMO
Transformasi (TMO) (3) - Pembangunan pelan komunikasi
- Pembangunan keupayaan TMO dan Pemegang Taruh

49
bab c Hala Tuju Transformasi IPG

Saranan INISIATIF

Meningkatkan Output Penyelidikan (4) - Penetapan kelayakan cuti sabatikal dalam polisi cuti
- Peningkatan geran penyelidikan setaraf UA
- Penguatkuasaan induksi penyelidikan untuk semua kakitangan
Penyediaan dana permulaan bagi penyelidik baharu
-

Menstabil dan Menyusun IPG Semula (2) - Penyeragaman proses kemasukan pensyarah
- Pengendalian latihan SISC+ di bawah IPGM

Menyempurnakan Kerja-kerja Menaik Taraf - Peningkatan nisbah pelajar dengan bilangan komputer
Infrastruktur Kampus (4) - Penambahbaikan infrastruktur di kampus IPG
- Pembangunan perpustakaan maya untuk kemudahan PdP dan
penyelidikan
- Pembangunan Aplikasi Kampus Mudah Alih untuk menjadi
responsif kepada trend teknologi

Menyempurnakan Kerja-kerja Menaik Taraf - Peningkatan nisbah pelajar dengan bilangan komputer
Infrastruktur Kampus (4) - Penambahbaikan infrastruktur di kampus IPG
- Pembangunan perpustakaan maya untuk kemudahan PdP dan
penyelidikan
- Pembangunan Aplikasi Kampus Mudah Alih untuk menjadi
responsif kepada trend teknologi

Melaksanakan Semakan Semula Pampasan dan - Kajian semula pakej pampasan (compensation package)
Faedah (1) setara dengan UA

Meningkatkan Latihan dalam Perkhidmatan (4) - Penawaran kursus yang memudahkan pembangunan
profesional berasaskan sekolah untuk guru sekolah rendah dan
sokongan Komuniti Pembelajaran Profesional
- Pengendalian Analisis Keperluan Latihan (TNA) dan sistem
dalam talian untuk guru memilih dan mendaftar kursus mengikut
keperluan (sekolah rendah dan sekolah menengah)
- Pembinaan folio latihan bagi guru sekolah menengah
- Penyediaan kursus peringkat sijil dan kredit yang berkaitan
dengan program pascasiswazah

Memperkenalkan Program Pascasiswazah (1) - Pengenalan program pascasiswazah

50
Bab D
Kluster Inisiatif

KLUSTER 1
Transformasi Organisasi dan
Kepemimpinan

KLUSTER 2
Peningkatan Kualiti Pensyarah

KLUSTER 3
Pembudayaan Penyelidikan
dan Inovasi

KLUSTER 4
Penambaikan Infrastruktur

KLUSTER 5
Pemantapan Kualiti Kurikulum

KLUSTER 6
Pemantapan Kualiti Pelajar

KLUSTER 7
Pengantarabangsaan

KLUSTER 8
Pemantapan Pembangunan
Profesionalisme Keguruan

51
bab D Pelan Strategi Transformasi IPG

Semakan semula terhadap 47 inisiatif dilaksanakan dengan mengambil kira perkembangan


semasa IPG. Kajian semula ke atas 47 inisiatif ini dilakukan dan beberapa inisiatif yang
dikenal pasti seakan-akan sama telah digabungkan menjadi sebanyak 27 inisiatif sahaja.
Pengelompokan inisiatif ini kepada lapan kluster berdasarkan kesamaan bidang seperti yang
berikut:

Kluster 1-4 ialah inisiatif berkaitan dengan lima teras dalam transfomasi IPG.
Kluster 5-8 ialah inisiatif berkaitan dengan pemantapan proses pendidikan guru.

01
01
LOREM IPSUM Organisasi
Transformasi
Lorem ipsum dolor sict amnet, consectetur
&elementum.
Kepimpinan
adipiscing elit. Nulla lacinia sapien am erat
Lorem ipsum dolor sietr amet.

02 Peningkatan Kualiti
Pensyarah

03 Pembudayaan
Penyelidikan & Inovasi

04 Penambahbaikan
Infrastruktur

05 Pemantapan Kualiti
Kurikulum

06 Pemantapan Kualiti
Pelajar

07 Pengantarabangsaan

08 Pemantapan Pembangunan
Profesionalisme Keguruan

52
bab D Kluster 1: Transformasi Organisasi dan Kepimpinan

matlamat: Memantapkan fungsi organisasi dan kepimpinan akademik

strategi utama SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Pengorganisasian Struktur baharu 100% jabatan Penggerak 0 60 80 100


semula IPGM IPGM yang di IPGM Utama: PPPI
memberikan fokus disusun Rakan Penggerak:
kepada peranan semula SKP
kepimpinan mengikut
akademik cadangan Peneraju Inisiatif
Transformasi Pemegang Inisiatif
IPG serta
beroperasi
pada tahun
2019

2. Penyusunan semula Setiap kampus 100% program Penggerak 0 60 80 100


kampus IPG mempunyai: pengajian di Utama: PPPI
- Kebitaraan IPGK disusun
Rakan Penggerak
- Struktur baharu semula antara : SKP, IPGK
IPGK 4 hingga 5
program di Peneraju Inisiatif
setiap kampus
pada tahun Pemegang Inisiatif
2019

3. Penubuhan Pusat QAPCC mempunyai 100% Penggerak 30 100


Jaminan Kualiti dan struktur dan fungsi pengoperasian Utama: JPKKI
Pematuhan Polisi yang setara QAPCC di IPGM Rakan
Penggerak: SKP,
(QAPCC) di iPGM dengan Pusat pada tahun PPPI
Jaminan Kualiti 2017 Peneraju Inisiatif
Universiti Awam
Pemegang
(UA) Inisiatif

4. Penyusunan semula Jumlah pensyarah 100% pensyarah Penggerak 40 60 80 100


pensyarah IPG di kampus dijajarkan Utama: JPKKI
bersesuaian semula
Rakan
dengan nisbah dengan nisbah Penggerak: SKP,
dan bidang khusus pensyarah PPPI
masing-masing (1:10)
pada akhir tahun berdasarkan Peneraju Inisiatif
2019 keperluan
bidang di Pemegang
Inisiatif
setiap kampus
IPG pada tahun
2019

5. Penubuhan Penubuhan 100% Pengerak Utama: 50 100


Lembaga Penasihat Lembaga Penasihat penubuhan JPPS
IPG IPG yang berkecuali dan pelantikan
Rakan
untuk memberikan ahli Lembaga Penggerak: PPPI,
khidmat nasihat Penasihat IPG SKP
kepada kepimpinan pada tahun
IPGM, membimbing 2019 Peneraju Inisiatif
kepimpinan
strategik dan Pemegang
Inisiatif
perkongsian
amalan terbaik

53
bab D Kluster 1: Transformasi Organisasi dan Kepimpinan

STRATEGI SEKUNDER SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Pembangunan Semua pemimpin 100% Penggerak 100


kapasiti pemimpin IPG kompeten pemimpin IPG Utama: JKPP
IPG dan menyumbang melaksanakan
Rakan Penggerak
dalam kemahiran sumbangan : IPGK
profesional profesional
sekurang-
kurangnya dua
kali setahun

2. Pemantapan data IPG mempunyai 100% Penggerak


Utama: UTMK 5 20 30 50 70 100
dan maklumat pangkalan data maklumat IPG
pendidikan guru bersepadu dicapai dari-
Rakan Penggerak
maklumat pada satu : SKP, PPPI
pendidikan guru sistem pada
tahun 2023

54
bab D Kluster 2: Peningkatan Kualiti Pensyarah

matlamat: meningkatkan KOMPETENSI, potensi, bakat dan kualiti pensyarah

strategi utama SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Penilaian semula IPG dapat 100% Penggerak Utama: 60 100


bakat pensyarah mengenal pasti pensyarah JKPP
IPG (Talent Review) potensi pensyarah IPG telah
mengikut bidang menjalani Rakan Penggerak
kepakaran dan Penilaian : IPGK
kelayakan Semula Bakat
Pensyarah Peneraju Inisiatif
IPG (Talent
Pemegang Inisiatif
Review) pada
tahun 2017

2. Penyelarasan Penyeragaman 100% standard Penggerak 0 100


proses proses pengambilan pengambilan Utama: SKP
pengambilan pensyarah di pensyarah
Rakan Penggerak
pensyarah IPG semua IPG untuk dikuatkuasakan : PPPI
meningkatkan pada tahun
kualiti pensyarah 2017 Peneraju Inisiatif
Pemegang Inisiatif

3. Pemantapan IPG dapat Spesifikasi tugas Penggerak Utama: 50 100


Spesifikasi Tugas meningkatkan pensyarah IPG SKP
Pensyarah IPG kualiti pensyarah berdasarkan
Rakan Penggerak
berdasarkan gred dengan gred dan : PPPI
dan jawatan menghubung jawatan
kait prestasi yang baharu Peneraju Inisiatif
kerja dengan dilaksanakan
perkembangan pada tahun Pemegang Inisiatif
kerjaya 2017

4. Pembangunan IPG dapat Matriks Penggerak Utama: 30 50 80 100


matriks pengukuran meningkatkan pengukuran SKP
prestasi kerja kualiti pensyarah prestasi kerja
berdasarkan dengan berdasarkan Rakan Penggerak
spesifikasi tugas menghubung spesifikasi tugas : PPPI
pensyarah IPG kait prestasi pensyarah IPG
kerja dengan dilaksanakan Peneraju Inisiatif
perkembangan pada tahun
Pemegang Inisiatif
kerjaya 2019

5. Pemantapan Penambahan Peratus Penggerak 30 35 40 50 60 70 80 90 100


program bilangan pensyarah Pensyarah IPG Utama: JKPP
pembangunan yang memiliki mencapai
Rakan Penggerak
bakat pensyarah kelayakan dan skor 70% ke : IPGK
IPG kreadibiliti lebih atas pada
(Talent tinggi bagi tahun 2025 Peneraju Inisiatif
Development meningkatkan berdasarkan
Programme) kualiti pensyarah instrumen Pemegang Inisiatif
melalui Akademi IPG Penilaian Kualiti
Kecemerlangan IPG Pensyarah
(AKIPG)

55
bab D Kluster 2: Peningkatan Kualiti Pensyarah

matlamat: meningkatkan KOMPETENSI, potensi, bakat dan kualiti pensyarah

STRATEGI SEKUNDER SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Pensyarah IPG Pensyarah IPG 100% peserta Penggerak 20% 40% 60% 80% 100%
dikelompokkan mengikuti latihan latihan Utama: JKPP
mengikut potensi, berasaskan mengikut Rakan Penggerak
bidang dan kelompok potensi kelompok : IPGK
kelayakan potensi

2. Pembangunan Semua 100 % latihan Penggerak 50% 100%


latihan bakat perancangan berasaskan TNA Utama: JKPP
pensyarah latihan bakat Rakan Penggerak
berdasarkan TNA pensyarah : IPGK
berasaskan TNA

3. Pembangunan Pengisian modul 100% modul Penggerak 50% 70% 100%


modul latihan yang dihasilkan oleh mengikut Utama: JKPP
mengikut IPGM mematuhi standard PIPB Rakan Penggerak
perancangan standard dan : IPGK
berkualiti

Penggerak
4. Training of Trainers Menghasilkan 100% jurulatih Utama: JKPP 50% 100%
dilaksanakan jurulatih kursus yang memenuhi
berkualiti keperluan Rakan Penggerak
: IPGK

5. Penilaian Kualiti latihan 100% latihan Penggerak Utama: 30% 70% 100%
keberkesanan dan ditambahbaik melalui JKPP
penambahbaikan dengan tindakan penambah Rakan Penggerak
latihan susulan penilaian baikan : IPGK
keberkesanan berterusan
latihan pada tahun
2020

6. Pembangunan Repository amalan IPGM  Penggerak 30% 60% 100%


keupayaan TMK terbaik PdP mempunyai Utama: UTMK
pensyarah berasaskan TMK repositori Rakan Penggerak
amalan terbaik : JKPP,PPA, IPGK
PdP berasaskan
TMK pada
tahun 2020

7. Pembangunan Pensyarah yang 100% pensyarah Penggerak 10 20 40 50 60 80 100


indeks kualiti berkualiti dan mencapai nilai Utama: JKPP
pensyarah memenuhi standard indeks yang Rakan Penggerak
yang ditetapkan ditetapkan : PPA
oleh MQA dan
Badan Profesional

56
bab D Kluster 3: Pembudayaan Penyelidikan Dan Inovasi

matlamat: memperkukuhkan amalan penyelidikan dan inovasi berimpak tinggi

strategi utama SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Pengupayaan Kualiti pemimpin 100% Penggerak Utama: 20 30 80 100


kepimpinan ditingkatkan kepimpinan JKPP
penyelidikan dengan setiap akademik IPG Rakan Penggerak :
dalam kalangan kepimpinan mempunyai PPPI, IPGK
pemimpin akademik IPG keupayaan
akademik dan memiliki keupayaan dalam Peneraju
pensyarah IPG dalam penyelidikan penyelidikan InisiatifPemegang
pada tahun Inisiatif
2019

2. Penerapan Mewujudkan 100% Penggerak Utama: 20 30 80 100


elemen sokongan sistem sokongan pelantikan PPPI
penyelidikan penyelidikan pegawai Rakan Penggerak :
dalam jabatan yang kukuh penyelidikan di SKP, IPGK
akademik untuk memacu setiap jabatan
keupayaan akademik IPG Peneraju Inisiatif
Jabatan Akademik pada tahun Pemegang Inisiatif
dalam aktiviti 2019
penyelidikan

3. Pemerkasaan Peningkatan 100% Penggerak Utama: 20 30 80 100


Operasi Research kecekapan pengoperasian PPPI
Management & pengurusan RMIC (Research Rakan Penggerak :
Innovation Centre penyelidikan IPG Management SKP, IPGK
(RMIC) di IPGM yang sistematik and Innovation
dan berfokus serta Centre) di Peneraju Inisiatif
standing dengan IPGM pada Pemegang Inisiatif
UA tahun 2019

STRATEGI SEKUNDER SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Penglibatan Penerbitan 100% IPG Penggerak 20% 30% 50% 80% 100%
aktif pensyarah yang berkualiti menghasilkan Utama: PPPI
dalam penerbitan dihasilkan dalam 10 buah buku/ Rakan Penggerak
(buku/jurnal) bentuk buku/jurnal jurnal berwasit : PPA, IPGK
pada peringkat pada peringkat pada peringkat
kebangsaan dan/ kebangsaan dan/ kebangsaan
atau antara- atau antarabangsa. dan/atau
bangsa. antarabangsa
pada tahun
2020.

2. Penglibatan aktif Model, inovasi 100% IPG Penggerak 20% 40% 60% 80% 100%
pensyarah dan dan penyelidikan menghasilkan Utama: PPPI
pelajar dalam amalan terbaik 10 model Rakan Penggerak
penghasilan yang dapat Inovasi dan : PPA, IPGK
model, inovasi diamalkan untuk penyelidikan
dan penyelidikan menyelesaikan berimpak tinggi
yang dapat masalah
diamalkan untuk pengajaran dan
menyelesaikan pembelajaran di
masalah di dalam dalam bilik darjah
bilik darjah.

57
bab D Kluster 4: Penambahbaikan Infrastruktur

matlamat: meningkatkan standard dan kualiti penyampaian pdpc dalam


situasi pembelajaran yang kondusif

strategi utama SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Penambahbaikan Kemudahan 100% pelan Penggerak 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100


infrastruktur di penginapan penambaikan Utama: SKP
kampus IPG dan infrastruktur infrastruktur Rakan Penggerak:
akademik yang IPGK
kondusif serta dilaksanakan PPPI, IPGK
mencukupi di semua IPGK Peneraju Inisiatif
untuk memenuhi pada tahun
enrolmen dan 2025 Pemegang Inisiatif
keperluan pelajar

2. Peningkatan Naik taraf jaringan Bilangan  Penggerak 5 17


kadar peluasan kampus secara kampus Utama: UTMK
jaringan capaian menyeluruh di yang sistem Rakan Penggerak:
internet kampus semua kampus rangkaian
SKP, IPGK
IPG dinaik taraf
100% siap Peneraju Inisiatif
perpustakaan Pemegang Inisiatif

3. Pewujudan Pembangunan 100% siap Penggerak 15 30 45 55 65 75 85 100


perpustakaan perpustakaan perpustakaan Utama: SKP
maya untuk maya yang dapat maya yang Rakan Penggerak:
memudahkan PdP diakses oleh semua mempunyai UTMK, PPA, PPPI,
dan penyelidikan warga IPG bagi langganan IPGK
memudahkan aktif kepada
proses pengajaran, lima jurnal Peneraju Inisiatif
pembelajaran dan setahun dan Pemegang Inisiatif
penyelidikan dapat dicapai
di semua IPGK
pada tahun
2025

4. Penambahbaikan Peningkatan 100% Penggerak 15 30 45 55 65 75 85 100


Infrasumber di serta akses infrasumber di Utama: PPA
kampus IPG mencukupi kepada kampus IPG Rakan Penggerak:
semua sumber lengkap SKP, IPGK
penyampaian PdP
Peneraju Inisiatif
di IPG
Pemegang Inisiatif

5. Pewujudan Pembangunan 100% aplikasi  Penggerak


20 40 60 80 100
aplikasi mudah aplikasi mudah alih mudah alih Utama: UTMK
alih kampus kampus kampus siap Rakan Penggerak:
sejajar dengan dan diguna PPA, SKP, IPGK
perkembangan pakai pada
teknologi tahun 2015 Peneraju Inisiatif
Pemegang Inisiatif

58
BAB D Kluster 4: Penambahbaikan Infrastruktur

STrATeGI SeKUNDer SASArAN


GARIS MASA
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Menambah Infrastruktur 100% pelan Penggerak 10 15 20 30 50 70 100


baik infrastruktur sokongan yang penambaikan Utama: SKP
sokongan IPGK kondusif serta infrastruktur Rakan Penggerak
mencukupi IPGK : PPPI, IPGK
untuk memenuhi dilaksanakan
keperluan pelajar di semua IPGK
dan IPG pada tahun
2024

59
bab D Kluster 5: Pemantapan Dan Pengembangan Kualiti Kurikulum

matlamat: memperkasakan peningkatan kualiti akademik berpandukan


trenda dan aspirasi kurikulum pendidikan guru

strategi utama SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Pemantapan IPG berupaya Peratus siap Penggerak 30 50 75 100


amalan menstruktur semula penstrukturan Utama: PPA
profesional praktikum dengan semula Rakan Penggerak
(praktikum) melaksanakan pelaksanaan : JPKK, IPGK
pendekatan teori praktikum
praktik Nexus, Peneraju Inisiatif
praktikum bertema, Pemegang Inisiatif
menambah bilangan
penilaian, pementoran
berstruktur dan
e-praktikum

2. Penggunaan Meningkatkan Peratus siap Penggerak 15 30 45 55 65 75 85 100


ICT secara penggunaan platform Utama: PPA
meluas dan ICT sebagai pengunaan Rakan Penggerak
konsisten dalam sebahagian elemen ICT dalam PdP : UTMK, SKP, IPGK
penyampaian penyampaian IPG
kandungan kurikulum merentas
pelajaran semua kampus Peneraju Inisiatif
Peratus siap Pemegang Inisiatif
learning
object
mengikut
bidang

Penggerak
3. Memperkenalkan IPG berupaya Peratus siap 20 40 60 80 100
Utama: PPA
program pasca menawarkan kurikulum
ijazah program pasca pgoram Rakan Penggerak
ijazah yang dapat pasca : PPPI, JKPP, IPGK
memperkukuh profil siswazah IPG Peneraju Inisiatif
IPG
Pemegang Inisiatif

60
bab D Kluster 5: Pemantapan Dan Pengembangan Kualiti Kurikulum

STRATEGI SEKUNDER SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Penyediaan Dapat menghasilkan 100% Penggerak Utama: 0 10 50 100


prasarana ilmu pengajaran, prasarana PPA
yang fungsional pembelajaran & lengkap Rakan Penggerak :
dan mencukupi pemudahcaraan mengikut SKP, IPGK
yang berkualiti dan bidang
memenuhi standard pengajian
yang ditetapkan dan kampus

2. Pembangunan Pelaksanaan 100% mematuhi Penggerak Utama: 40 80 100


Kod Amalan pengurusan penggunaan PPA
Akademik akademik yang kod amalan Rakan Penggerak :
lebih sistematik dan kualiti dalam JPKK, IPGK
mantap pelaksanaan
pengurusan
akademik

3. Pemantapan Menghasilkan 100% Penggerak Utama: 10 30 80 100


Pembangunan kurikulum latihan pembangunan PPA
Kurikulum program yang berkualiti dan kurikulum Rakan Penggerak :
latihan guru memenuhi standard memenuhi JPKK,JPPS, IPGK
sejajar dengan yang ditetapkan oleh keperluan
keperluan badan akreditasi dan standard
standard semasa badan profesional semasa

4. Pensijilan dan Peruntukan pindah- Peratus siap Penggerak Utama: 20 40 60 80 100


kursus pindah- kredit kursus dalam kursus pindah PPA
kredit yang perkhidmatan kredit bagi
berkaitan kepada program program pasca Rakan Penggerak
dengan program pascaijazah sebagai siswazah IPG : PPPI, JPKK, JPPS,
pascaijazah alternatif untuk IPGK
guru melanjutkan
pengajian ke
peringkat lebih tinggi

5. Penambahbaikan Melaksanakan Mendapat Penggerak Utama: 10 20 40 100


sistem pengurusan program latihan kelulusan Senat PPA
pelaksanaan yang fleksibel selaras
Rakan Penggerak
program latihan dengan keperluan
: PPPI, JPKK, JPPS,
guru yang fleksibel program pengajian
IPGK
tinggi

6. Pemerkasaan hasil Meningkatkan Bilangan Penggerak Utama: 1 2 4 6 8 10 12 14


dan perkongsian bilangan perkongsian perkongsian PPA
amalan terbaik amalan terbaik pintar yang Rakan Penggerak :
pengajian yang dilaksanakan PPPI, IPGK
ditawarkan

7. Peningkatan Membangunkan 100% elemen Penggerak Utama: 10 30 60 100


elemen Literasi elemen literasi data data literasi PPA
Data dalam dalam kurikulum diterapkan Rakan Penggerak :
pelaksanaan latihan guru untuk dalam kurikulum PPPI, JKPP, IPGK
program latihan memastikan latihan pada
guru pelajar IPG yang tahun 2020
kompeten terhadap
penggunaan data

61
BAB D Kluster 6: Peningkatan Kualiti Pelajar

matlamat: meningkatkan kompetensi dan kualiti pelajar

STrATeGI UTAMA SASArAN


GARIS MASA
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Pemantapan IPG dapat menarik 100% prosedur Penggerak 50 100


proses tapisan minat individu baharu Utama: SHEPL
kemasukan yang berbakat dan (penyataan Rakan Penggerak
pelajar berkualiti tinggi hasrat) : PPPI
kepada institusi dan tapisan
profesion keguruan kemasukan
pelajar IPGM Peneraju Inisiatif
diluluskan
Pengurusan Pemegang Inisiatif
Tertinggi IPGM
pada tahun
2017

2. Pembangunan IPG dapat menarik 100% Penggerak Utama: 20 40 60 80 100


Program minat individu pelaksanaan SHEPL
Pendedahan yang berbakat dan Program Rakan Penggerak :
kepada kerjaya berkualiti tinggi Pendedahan PPPI, IPGK
guru untuk kepada institusi dan kepada
menarik minat profesion keguruan kerjaya guru Peneraju Inisiatif
generasi muda pada tahun Pemegang Inisiatif
(Teaching 2025
Internships)

62
bab D Kluster 6: Peningkatan Kualiti Pelajar

STRATEGI SEKUNDER SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Pewujudan IPG berupaya untuk 100% Penggerak Utama: 20 40 60 80 100


Profil Pelajar mengekalkan kualiti pelaksanaan SHEPL
berdasarkan Ujian pelajar berdasarkan Program Rakan Penggerak:
Kelayakan Calon personaliti guru, Pembangunan, IPGK
Guru (UKCG) tahap kesihatan Pencegahan
mental dan tahap dan Intervensi
kecergasan pelajar Pelajar
sepanjang tempoh berdasarkan
pengajian di IPG. Profil Pelajar
semasa Ujian
Kelayakan
Calon Guru
(UKCG)

2. Pelaksanaan IPG berupaya 100% pelajar Penggerak Utama: 20 40 60 80 100


program bagi untuk melahirkan mengikuti SHEPL
meningkatkan pemimpin sekurang-
kurangnya Rakan Penggerak:
kualiti kepimpinan pendidikan yang IPGK
pelajar ke arah berkualiti dalam empat program
kemenjadian guru profesion keguruan kepimpinan
sebelum
bergraduat

100% pelajar 20 40 60 80 100


mengikuti
sekurang-
kurangnya
dua kali aktiviti
sukarelawan
sebelum
bergraduat

100% pelajar 20 40 60 80 100


mengikuti
sekurang-
kurangnya
empat program
kerohanian
setiap tahun

3. Pengukuhan IPG berupaya untuk 100% pelajar Penggerak Utama: 20 40 60 80 100


penglibatan aktif melahirkan pelajar mengikuti SHEPL
pelajar dalam yang menguasai sekurang- Rakan Penggerak:
aktiviti kokurikulum kemahiran 4K kurangnya IPGK
(Kemahiran Asas, empat program
Kepegawaian, kepimpinan
Kepengelolaan sebelum
dan Kejurulatihan) bergraduat
dalam Kokurikulum

4. Penubuhan IPG berupaya 100% pelajar IPG Penggerak Utama: 20 40 60 80 100


Alumni IPG KPM untuk menarik mengganggotai SHEPL
keanggotaan Alumni IPG KPM Rakan Penggerak:
Alumni dalam IPGK
kalangan pelajar

63
bab D Kluster 7: Peluasan Pengantarabangsaan

matlamat: meluaskan jaringan DAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN


antarabangsa dalam pendidikan keguruan

strategi utama SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Peluasan Program kerjasama Bilangan Penggerak Utama: 1 2 5 8 11 14 17 18


kerjasama antara IPG dengan jalinan PPPI
dengan institusi institusi dalam kerjasama Rakan Penggerak:
dalam dan luar dan luar negara dengan JKPP
negara. dijalankan meliputi institusi dalam
komponen yang negara Peneraju Inisiatif
berikut: Pemegang Inisiatif
Bilangan
i. Latihan jalinan
ii. Penyelidikan kerjasama
iii. Penulisan dengan
iv. Penerbitan institusi luar
v. Konsultansi negara
vi. Kumpulan pemikir

STRATEGI SEKUNDER SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Penandaarasan Program kerjasama 100% Penggerak 30 50 100


terhadap universiti dengan institusi kerjasama Utama: PPPI
yang mempunyai dalam dan rintis Rakan Penggerak:
kedudukan tinggi luar negara dilaksanakan SHEPL,IPGK
dalam QS World dijalankan meliputi dengan satu
University Ranking. komponen latihan, universiti
penyelidikan, dalam negara
penulisan, dan satu
penerbitan, universiti luar
konsultasi dan negara.
kumpulan pemikir.

64
bab D Kluster 7: Pengantarabangsaan

STRATEGI SEKUNDER SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2. Pelaksanaan Meningkatkan 100% Penggerak Utama: 30 60 100


jalinan kerjasama kualiti latihan, kerjasama PPPI
yang merangkumi penyelidikan, dilaksanakan Rakan Penggerak:
empat komponen penulisan dan dengan satu SHEPL,IPGK
teras iaitu latihan, penerbitan IPG universiti
penyelidikan, yang diiktiraf dalam negara
penulisan dan dan satu
penerbitan. universiti luar
negara.

3. Pelaksanaan Jalinan kerjasama 100% Penggerak Utama: 30 60 100


penuh program IPGM meningkatkan komponen PPPI
jalinan kerjasama kemampuan konsultansi Rakan Penggerak:
yang meliputi konsultasi dan dan kumpulan SHEPL,IPGK
semua komponen peningkatan aktiviti pemikir
konsultansi dan kumpulan pemikir dilaksanakan.
kumpulan pemikir.

KOMPONEN
KONSULTASI
- Pementoran
- Penyeliaan
- Bimbingan
- Pemudah cara
- Editoral
- Khidmat Komuniti

KOMPONEN
KUMPULAN
PEMIKIR
- Majlis Dialog
- Diskusi
- Meja Bulat
- Bicara Ilmuan
- Wacana
Intelektual

65
bab D Kluster 8: Pemantapan Pembangunan Profesional Keguruan

matlamat: memantapkan pembangunan profesional keguruan secara


berterusan

strategi utama SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Pengedalian IPG menawarkan 100% siap Penggerak 15 30 45 55 65 75 85 100


Analisis Keperluan kursus yang terkini TNA dan Utama: JKPP
Latihan (TNA) dan selari dengan sistem dalam Rakan Penggerak:
dan sistem dalam keperluan guru talian bagi UTMK, IPGK
talian untruk berdasarkan pengendalian
guru memilih maklum balas yang kursus IPG Peneraju Inisiatif
dan mendaftar diperoleh melalui pada tahun Pemegang Inisiatif 
kursus mengikut sistem dalam talian 2025
keperluan (SR dan
SM)

2. Penawaran IPG dapat 100% Penggerak 15 30 45 / 55 65 75 85 100


kursus yang menyampaikan pelaksanaan Utama: JKPP 100
memudahkan aktiviti berasaskan pembangunan Rakan Penggerak:
pembangunan sekolah secara profesional UTMK, IPGK
profesional profesional dan untuk guru
berasakan bersesuaian untuk sekolah rendah Peneraju Inisiatif
sekolah dan meningkatkan pada tahun Pemegang Inisiatif 
menyokong kualiti meningkat 2025
Komuniti kualiti latihan guru
Pembelajaran sekolah rendah
Profesional (SK
sahaja)

3. Pembinaan folio IPG menawarkan 100% Penggerak 20 40 60 80 100


latihan dalam folio latihan dalam pelaksanaan Utama: JKPP
perkhidmatan perkhidmatan yang folio latihan Rakan Penggerak:
untuk guru efektif dan berkualiti dalam UTMK, IPGK
sekolah (SR dan tinggi untuk guru perkhidmatan
SM) sekolah menengah untuk guru Peneraju Inisiatif
sekolah pada Pemegang Inisiatif 
tahun 2025

4. Pengendalian SISC+ berperanan 100% Penggerak 20 40 60 80 100


latihan secara rasmi pengurusan Utama: JKPP
pembangunan menyokong SISC+ oleh Rakan Penggerak:
profesional IPG dalam IPGM pada UTMK, IPGK
kepada Jurulatih penyampaian tahun 2015
Peneraju Inisiatif
SISC+ oleh IPGM latihan dalam
perkhidmatan Pemegang Inisiatif 

66
bab D Kluster 8: Pemantapan Pembangunan Profesional Keguruan

STRATEGI SEKUNDER SASARAN


garis masa
BIL. INISIATIF KEBERHASILAN KPI PELAKSANA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Pengiktirafan Kompetensi 100% Penggerak 16% 30% 50% 100%


kemahiran dan kemahiran pensyarah Utama: JKPP
konsultansi untuk pensyarah dapat diiktiraf Rakan Penggerak:
mengupayakan ditingkatkan PPPI, IPGK
pembangunan sebagai pakar Peneraju Inisiatif
profesionalisme runding
guru. Pemegang Inisiatif

2. Pemantapan Kompetensi guru 100% guru yang Penggerak 10 20 30 40 60 80 100


program dapat ditingkatkan menghadiri Utama: JKPP
latihan dalam dengan program latihan Rakan Penggerak:
perkhidmatan yang diikuti mencapai PPPI, IPGK
untuk guru tahap baik
berdasarkan Peneraju Inisiatif
SKPM 2.0 Pemegang Inisiatif

Penggerak
3. Pemerkasaan Pensyarah yang 100% pelan Utama: JKPP 20 60 100
program menyambung sokongan
sokongan pengajian tamat pensarjanaan Rakan Penggerak:
PPPI, IPGK
pensarjanaan dalam tempoh pensyarah
yang ditetapkan selesai pada Peneraju Inisiatif
tahun 2020 Pemegang Inisiatif

4. Pemantapan Penggunaan 100% Penggerak 50 100


pengurusan kepakaran pangkalan Utama: JKPP
keperluan pensyarah data Rakan Penggerak:
pensyarah sepenuhnya kepakaran PPPI, IPGK
sebagai pakar pensyarah Peneraju Inisiatif
runding dan pakar IPG selesai Pemegang Inisiatif
rujuk dibangunkan

67
68
Langkah Pelaksanaan
Transformasi IPG

69
Langkah Pelaksanaan Transformasi IPG

70
STRUKTUR PELAKSANAAN PELAN TRANSFORMASI & PELAN STRATEGI

Jawatankuasa Pemandu
Peneraju Inisiatif

Rektor IPGM Transformation


Management Cluster Partner

- Pemudahcara - Penjajaran dengan


- Pelaksanaan PPPM
Pengurus Program - Komunikasi & - Penasihat
Pengurusan Transformasi
Pemegang Taruh - Jaminan Kualiti

Pemegang Inisiatif

Initiative Initiative Initiative Initiative Initiative Initiative Initiative Initiative


Leader Leader Leader Leader Leader Leader Leader Leader

Initiative Initiative Initiative Initiative Initiative Initiative Initiative Initiative


Champion/s Champion Champion Champion Champion Champion Champion Champion

Working Team Working Team Working Working Working Working Working Working
Team Team Team Team Team Team

Reporting Line
Governan dan sumber yang berdedikasi yang diperlukan di peringkat program dan inisiatif
untuk memastikan matlamat transformasi dan jangkaan hasil dicapai Sokongan PMO
Langkah Pelaksanaan Transformasi IPG

Peranan dan Tanggungjawab


Peneraju Inisiatif (Initiative Leader)

• Memahami piagam Transformasi IPG


• Merancang pengurusan dan pelaksanaan inisiatif
secara sistematik.
• Merancang pengurusan kewangan inisiatif secara
berhemah berdasarkan 3 feet plan & mengikut Pekeling
Perbendaharaan semasa.
• Melaksana inisiatif mengikut sasaran dan KPI inisiatif
• Menguruskan inisiatif mengikut Pelan Tindakan yang
dirancang
• Menyediakan Piagam dan Kamus KPI inisiatif
• Menyediakan Pelan 3 feet plan inisiatif
• Melaporkan & membentang kemajuan inisiatif secara
berkala mengikut ritma pelaporan yang ditetapkan
(cth: dashboard)

71
Langkah Pelaksanaan Transformasi IPG

Peranan dan Tanggungjawab


Pemegang Inisiatif

• Memahami piagam Transformasi IPG


• Melaksanakan pengurusan dan pelaksanaan inisiatif
secara sistematik.
• Melaksanakan pengurusan kewangan inisiatif secara
berhemah berdasarkan 3 feet plan & mengikut Pekeling
Perbendaharaan semasa.
• Melaksanakan inisiatif mengikut sasaran dan KPI inisiatif
• Melaksanakan inisiatif mengikut Pelan Tindakan yang
dirancang
• Menyediakan Piagam dan Kamus KPI inisiatif
• Menyediakan 3 feet plan inisiatif
• Menyediakan pelaporan kemajuan inisiatif secara
berkala mengikut ritma pelaporan yang ditetapkan
(cth: dashboard)

72
Langkah Pelaksanaan Transformasi IPG

PENDAHULUAN
Cluster Partner (CP) ialah satu pelantikan dalaman
IPGM bagi menjayakan Program Transformasi IPG.
CP merupakan penyandang jawatan Gred DG52
dan ke atas. Tugas CP membantu pemegang dan
peneraju inisiatif untuk melaksanakan inisiatif yang
memberikan impak ke arah menjayakan
Transformasi IPG.

TERMA RUJUKAN
CLUSTER PARTNER
(CP)
OBJEKTIF TRANSFORMASI
Menjadi panduan dan IPG
tindak ikut yang seragam
khususnya oleh CP bagi
menjalankan peranan dan
tanggungjawab dalam
Transformasi IPG.

RASIONAL
Pewujudan terma rujukan ini untuk mengupaya
dan mengoptimumkan peranan pegawai kanan
IPGM bagi membantu warga IPG mencapai KPI
yang disasarkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM) melalui intervensi yang berterusan.

73 73
Langkah Pelaksanaan Transformasi IPG

Peranan dan Tanggungjawab

• Terlibat secara aktif membantu peneraju dan pemegang inisiatif


dalam perbincangan secara individu atau berkumpulan.
• Membantu melaksanakan program berdasarkan kluster yang
telah ditetapkan.
• Berkongsi ilmu antara CP dengan peneraju dan pemegang
inisiatif.
• Memastikan penjajaran secara konstruktif berlaku antara kluster
dengan melakukan pemerhatian serta memberikan sokongan
kepada semua pelaksana Transformasi IPG.
• Memantau pelaksanaan aktiviti inisiatif dalam kluster
dilaksanakan mengikut perancangan.
• Membuat pelaporan kepada Pengurus Program,
mencadangkan tindakan susulan dan intervensi untuk
meningkatkan pelaksanaan Kluster (sebulan sekali).

74 74
75