You are on page 1of 8
SANGAT RAHASIA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG PENILAIAN AKHIR TAHUN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) KURIKULUM 2013 LEMBARAN SOAL Mata Pelajaran. : Kimia Kelas : X(Sepuluh )/ IPA Haritanggal —; Jum’at, 2 Juni 2017 Waktu 2 07.15 —09.15 (120 menit ) PETUNJUK UMUM : 4. Sebelummengerjakan soal, tuistah terlebih dahulu Nama, Nomor Penilaian Akhir Tahun, dan Kelas pada lembar jawaban yang terse Kerjakan soal-soal dengan pulpen/bolpoint, dan tidak boleh mengerjakan soal dengan pensil/spidol. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawab. Jumlah soal : 40 soal obyektif dan 5 soal essai semua harus dikerjakan. Laporkan kepada pengawas PAT kalau terdapat tulisan yang Kurang jelas atau ada yang rusak Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaben yang Anda anggap paling benar. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah, dan Anda ingin memperbaikinya, tidak diperbolehkan memakai tipp ex atau penghapus, melainkan dengan cara seperti di bawah ini ‘Semula KB 6G DE Dibetulkan “eB KDE 9. Untuk menjawab soal essai(uraian) perbaikan dengan cara mencoretjawaban yang salah dengan dua garis dan menuliskan di atas jawaban yang diperbaiki 10. Selamat mengerjakan. NOMDON 2 PETUNJUK KHUSUS : 1. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf jawaban A, B, C, D atau E pada lembar jawaban! 1. Dua larutan A dan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala bila untuk mengui larutan A, sedangkan bila larutan B diuji lampu tidak menyala, tetapi ada gelembung-gelembung gas pada kedua elektrodenya, Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahvwa .. A. larutan Aelektrolit kuat dan larutan B non-elektrolit B. larutanAncn-elektrolit dan larutan B elektralit kuat CC. jumiah ion dalam kedua larutan tidak dapat dibandingkan D. jumiah ion pada larutan A lebih sedikit daripada jumiah ion pada larutan B E, jumlah on pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion pada larutan B KS/SMA +2. KUR.2013/Kimia/X/17 2. Data percobaan daya hantar listrik air dari berbagai sumber sebagai berikut No Tenis Air Nyala Lampu Pengamatan Lain 1 : ada gas 2 redup. ada gas 3 = ‘ada gas 4_| air sumur redup ada gas 5 | airsungal = ada gas Dari data tersebut, dapat disimpulkan baba... A. airledeng merupakan elektrolit kuat B. airsungai bersifat non-elektrolit . ada air yang bersifat elektrolt dan non-elektrolit D. semua air dari berbagai sumber, bersifat elektrolt E. sifatelektrolit air bergantung pada jenis zat petarut Diantara senyawa-senyawa berikutyang dapat menghantarkan lstrik melalui pergerakan ion-fonnya adalah... A. grafit B. etanol C. tembaga D. atrium korida padat E, Ielehan aluminium oksida Dua senyawa berikut yang satu jika dalam keadaan padat tidak menghantarkan listrik, sedangkan lelehan dan la utannya dapat menghantarkan listrik, yang kedua hanya dapat menghantarkenJistrik, ka dalam kéadaan larutan. Larutan tersebut adalah .. ‘A. HCldan KCI D. KCldan NaCl» B. CCL,dan KCI E. NaCldanHCl : ©. CCL,dan HC! H,SO, air tidak menghantarkan listrik sedangkan larutan HCI dapat ‘menghantarkan listrik. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa.... air menimbulkan perubahan pada kekuatan arus arus listik akan mengalir bila ada air sebagai mediumnya H,SO, caif tidak terionisasi, tetapi bila dilarutkan dalam air akan terionisasi H,SO,¢ir berikatan ion, tetapilarutan H,SO, merupaken senyawa berikatan lon adanya air mengubah H,SO, yang semula berikatan kovalen menjadi berikatan ion moom> Darilarutan berikut ini, yang diharapkan dapat menghantarkan listik paling baik adalah .... ‘arutan urea 1M larutan H,SO, 1M larutan H,SO, 0,1M larutan asam cuka 1M larutan asam cuka 0,1M moogp> Satu satuan rumus barium hidroksida jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan .... ion HY dan 1 ion OH- 1 ion Ba** dan 2 ion Ht 2 ion Ba* dan 2 ion OH 11ion Ba* dan 4 ion OH- : ion Ba** dan 2 ion OH" moop> KS/SMA -3- KUR. 201 3/Kimia/X/17| §, _Pernyataan berikut yang salah tentang garam dapur (NaCl) adalah ..,. molekul garam dapur bersifat polar ppada fase cairion-ion garam dapur mudah bergerak garam dapurtersusun dari unsur-unsur yang reaktif padatan garam dapur bersifat sebagai konduktor listrik ikatan pada NaCl adaish ikatan ion sehingga dalam ait mudah mengion iketahui pengertian reduksi dan oksidasi oksidasi sebagai berikut Penggabunganoksigen Pelepasan oksigen Pengikatan elektron Pelepasanelektron ~ Pertambahan bilangan oksidasi v 3. Penurunan bilangan oksidasi Unutan perkembangan pengertian oksidasi adalah... A. 1-4-3 B. 1-3-5 © 1-4-5 D. 2-3-5 E. 2-4-6 © Peserag moow> 10, Proses berikut nil 41. Perkaratan besi 2. Pembakeran arang 3. Pelarutan kapurtohor 4. Penyalesn lin ‘Yang merupakan proses oksidasi yaitu nomnor At dan 2 B.2dan4 G.1,3dan4 D.1,2dan4 E.1,2,3dan4 11, Bilangan oksidasi § tertinggi terdapat dalam senyawa... A ALS, B. KSO, G. HS0, D. NaS,0, E. NaSO, ‘ 42, Pemyataan yang benar untuk reaksi Cl, +H, HCI+ HCIO adalah .... A. H,Omengalamireaksireduks! B. ior berfungsi mengoksidasi H,O } ©. Cl, mengalamireaksiautoredoks wits” D. & ._bllangan oksidasi kior dari 0: menfadi~1 bilangan oksidasi klor dari O menjadi +1