You are on page 1of 86

`

. ÉgvCÀI-inTyanNd-prmizv-

àTy]-pad-pUja.

. prmizv-pUja.
|| bhagavacchré-nityänanda-
paramaçiva-pratyakña-päda-
püjä ||
|| paramaçiva-püjä ||
1

2
Om hreem Nithyanandaya namaha

Declaration
Before we begin the pada puja and Paramashiva puja today, we request all the pada puja participants and everybody else who is
participating in this puja physically here and online, to declare the following with integrity and authenticity. If you are agree to this,
please say “Yes” loudly:
1) I authentically cognize which is internally process, understand and declare the truth that cosmic energy exists.
2) I authentically cognize which is internally process, understand and declare the truth that His Divine Holiness Swamiji,
Nithyanandeshwara Paramashiva, and Nithyanandeshwari Parashakti, Guru Paduka and Atma Linga are the Chinmaya Vigrahas –
embodiment and representation of that very cosmic energy.
3) I authentically cognize which is internally process, understand and declare the truth that whatever I offer during the Pada Puja to
His Divine Holiness Swamiji and the Paramashiva puja to Nithyanandeshwara Paramashiva and Nithyanandeshwari Parashakti will
reach the cosmic source of energy directly.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


2

4) I authentically cognize which is internally process, understand and declare the truth of – “Sohamasmi” – that even when I worship I am Him.

Let us now enter the Pratyaksha Pada Puja, followed by the ParamaShiva Puja. Now please be seated in a meditative space of
gratitude and deep restful awareness in your Ananda Gandha.

In the Pratyaksha Pada Puja, the Sanskrit Mantras we are going to chant will directly take us to a very deep meditative state which
will immensely help us connect to His Divine Holiness Swamiji’s energy.

Pratyaksha Pāda Puja


. sÌ‚é-vNdnm! .

|| sadguru-vandanam ||

Now please take some flowers in your hands and close your eyes and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji’s feet /
Paduka feet at the end of the mantra.

inTyanNd< prmsuod< kevl< }anmUit¡

ÖNÖatIt< ggns†z< tÅvmSyaid-lúym!,

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


3

@k< inTy< ivmlm! Acl< svRxI-sai]-ÉUt<

ÉavatIt< iÇgu[-riht< sÌ‚é< t< nmaim.

nityānandaṁ paramasukhadaṁ kevalaṁ jñānamūrtiṁ


dvandvātītaṁ gaganasadṛśaṁ tattvamasyādi-lakṣyam |
ekaṁ nityaṁ vimalam acalaṁ sarvadhī-sākṣi-bhūtaṁ
bhāvātītaṁ triguṇa-rahitaṁ sadguruṁ tam namāmi ||

. gué-prMpra vNdnm! . || guru-paramparā vandanam ||

Now please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji’s feet/ Paduka at the end of the
mantra.

inTyanNdeñr-prmizv-smarMÉa<

inTyanNdeñir-prazi´-mXymam!,

ASmdacayR pyRNta< vNde gué-prMpram!.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


4

nityänandeçvara-paramaçiva-samärambhäà
nityänandeçvari-paräçakti-madhyamäm |
asmadäcärya paryantäà vande guru-paramparäm ||

. Aé[igiryaeigñr-vNdnm!. || aruëagiriyogiçvara-vandanam ||

Now please take some flowers in your hands and close your eyes and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji’s feet/ Paduka
at the end of the mantra.

llaqe iÇpu{f+I iniql-k«t kStUrI-itlk>

S)…rNmalaxar> S)…irt-kiq-kaEpIn-vsn>,

dxanae ÊStar< izris )i[raj< zizkla<

àdIp> sveR;am! Aé[igiryaegI ivjyte.

laläöe tripuëòré niöila-kåta kastüré-tilakaù


sphuranmälädhäraù sphurita-kaöi-kaupéna-vasanaù |
dadhäno dustäraà çirasi phaëiräjaà çaçikaläà
pradépaù sarveñäm aruëagiriyogé vijayate ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


5

. tÅvacmnm!.|| tattväcamanam ||
Achamana is the ritualistic cleansing of the mouth.
This ācamana is called tattvācamanam because the mantras used for the ācamana are the three tattvas(principles) -
Ātmatattva(The principle of the soul- The individual Consciousness), Vidyatattva(The principle of the science of transcending from
identifying ourselves as Jiva to Paramashiva), Shivatattva(The principle of Paramashiva - The Cosmic Consciousness)

Keeping your right hand as in this picture, pour one uddharni


of water from the Panchapatram and chanting each of the
following mantra internally drink the water that flows through
the base of the palm

` AaTmtÅv< zaexyaim Svxa,

` iv*tÅv< zaexyaim Svxa,

` izvtÅv< zaexyim Svxa,


om ätmatattvaà çodhayämi svadhä |

om vidyatattvaà çodhayämi svadhä |


om çivatattvaà çodhayami svadhä |

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


6

Chanting the following mantra internally wipe the upper and


lower lips twice using the base of the right hand thumb, moving
the hand from right to left of the lips as illustrated in the pic

` ha< ùdyay nm>,


om häà hådayäya namaù |

Wash your right hand with the water in the Panchapatram.

With the tips of the right hand index, middle and ring fingers,
touch above the
1) upper lips and
2) below the lower lips

With the tips of the right hand index finger and thumb joined
together touch
1) the right nostril
2) left nostril

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


7

With the tips of the right hand ring finger and thumb joined
together, touch the
1)right eye
2)left eye
3)Right ear
4)Left ear

Wash your right hand with the water in the Panchapatram.

With the base of the right hand thumb and little finger, touch the
1) navel,
2) Right chest
3) left chest

With the right hand finger tips together, touch the


1) top of the head,
2) right shoulder,
3) left shoulder
4) the heart center.

. zu¬Mbrxrm!.|| çuklambaradharam ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


8

Please take the akshata(turmeric mixed rice) in you right hand. Clench your hands as shown in the picture and tap the sides of your
forehead (on the temples) five times visualizing that the nectar in the Sushumna nadi reaching the Mahaganapathy in the
Mooladhara chakra and the nectar oozing through the head and drenching your hands along with the chanting the following mantra

zu¬aMbrxr< iv:[u< zizv[¡ ctuÉuRjm!,

àsÚvdn< Xyayet! svR-iv¹aepzaNtye.


çuklämbaradharaà viñëuà çaçivarëaà caturbhujam|

prasannavadanaà dhyäyet sarva-vighnopaçäntaye ||

. àa[ayam>.|| präëäyämaù ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


9

Continue to keep the akshata in your right hand. Now open only the little finger, ring finger and the thumb (as shown in picture).
During the Pranayama use the thumb to close the right nostril and the ring and little finger to close the left nostril.

Position of hand for Pranayama

1) Closing the right nostril inhale slowly through the left nostril
2) Once you have inhaled fully, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible
3) Exhale through the right nostril alone very slowly

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


10

During this inhalation, retention and exhalation, chant the following mantras three times internally. (The following are called the Samhita
mantras; the first five known as Pancha Brahma mantras and the next six mantras are called Shadanga mantras or Anga mantras)

Pancha brahma mantras Shadanga mantras

` hae< $zanmUxaRy nm> ` ha< ùdyay nm>


1. 6
om hom éçänamürdhäya namaù om häà hådayäya namaù
{‘hom’ is to be chanted as short}
2
7 ` hI— izrse nm>
` he< tTpué;v±ay nm>
om héà çirase namaù
om heà tatpuruñavakträya namaù
{‘hem’ is to be chanted as short} ` ø< izoayE nm>
3
8
` ÷< A"aerùdyay nm> om hüà çikhäyai namaù

om hum aghorahådayäya namaù ` hE< kvcay nm>


9
4
` ih< vamdevguýay nm> om haià kavacäya namaù

5 om hià vämadevaguhyäya namaù ` haE< neÇe_yae nm>


10
` h< s*aejatmUtRye nm> om hauà netrebhyo namaù

om haà sadyojätamürtaye namaù ` h> Aôay nm>


11

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


11

om haù asträya namaù

. s»Lp>.|| saìkalpaù ||

Now keeping the akshata in your left palm and close it with your right palm and keep both the hands on the right thigh, chant the
following mantra and then drop the akshata down in the North at the end of the mantra.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


12

mmaepaÄ-smSt-Êirt-]yÖara-ÉgvCÀI-inTyanNd-prmizv-àITyw¡ ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-

inTyanNdeñr-prmizv-àITyw¡ c zuÉe zaeÉne muøteR A*äü[> iÖtIy-praxeR ïI-ñet-vrah-kLpe vEvSvt-mNvNtre

Aòaiv<zittme inTyyuge àwme pade ________ÖIpe ________v;eR ________o{fe ( jMbUÖIpe Éartv;eR

Érto{fe) merae> di][e pañeR zkaBde AiSmn! ________vtRmane Vyvhairke àÉvadIna< ;ò(a> sMvTsra[a< mXye

________-nam-sMvTsre ________-Ayne ________-\taE ________-mase ________-p]e

________-zuÉitwaE ________-vasr-yu´aya< ________-n]Ç________-yaeg ________-kr[-@v<-

gu[-ivze;[-ivizòaya< ASya< zuÉitwaE ________namxeySy ________naMNya> c sk…quMbSy ïI-kElasaeÚt-

ÖadzaNt-Zyamla-pIQaêF ïI-mInai]-suNdreñraiÉÚ-Svêp prizv-puÇ-rÆ k…mar guém{ytuLyavtar ïI-pavRtI-

StNypan-lBx-idVy-}an-ivïut-skl-ingmagm-sarÉUt-Ôaivf-ved-àv´« ïImt!-prmizv-ké[a-smixgt-

mu´amy-cturïyan-gIyman-DÇ-camr-ïIicûkahlaid-smSt-ibrdavLyl»¯t }an-iv}an-c³vitR svR-jn-

s'œ"-s*ae-invaR[-dI]aVyyapvgR-v;R ivïa[ jImUt pr-mt-klÉ-kesir zEv-isÏaNt-SwapnacayR ïI-

rajaixraj-pa{f(-mharaj-gué ]p[-zaKyaid-mhaNxkar-invar[-}anÉanu vI][anhaRh-


R XvjaeCDedn-pUvRk-

ïImdœ-v&;É-Xvj-Swapk zEv-smy-kt&R svR}pIQaêF ïI-jgÌ‚é-ïI-}ansMbNx-deizk-Svaim-vagIz-suNdr-

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


13

mai[Kyvack-Svaimnam! - Avtar-ÉUt-ïI-}ansMbNx-Svaim-punéϯt-ZyamlapIQ-mhas<Swan-}ansaèaJy-

zask svR}pIQaêF iÇnvTyuÄr-iÖzttm-guémhasiÚxan kElas-prMpragt-sUyR-v<z-svR}pIQ-surai¼-

saèaJy-zask mhainvaRi[pIQSy-AòaeÄr-shöïI-mham{fleñr AqlpIQSy-AòaeÄr-shötm-AòaeÄr-

shöïI-AqlpIQaxIñr xmRmui´-SvgRpur-Sv[RpIQSy-Çyaeiv<z-guémhasiÚxan ïImt!-prmh<s-

pirìajkacayRvyR-si½danNd-à[vSvêp-ïaeiÇy-äüinó-inTyaeTsv-inTym¼l-inTykLya[-inTyrijt-

inTyanNdpIQ-mhas<Swan-mhais<hasn-pIQ-kt&R kElas-punéÏark

jgÌ‚é-ïI-l-ïI-ÉgvCÀI-inTyanNd-prmizv-ïI-}ansMbNx-deizk-prmacayR- Svaimna< àITyw¡ te;a<

padarivNdyae> Éi´-isÏ(w¡ guék«pa-kqa]-isÏ(w¡ ]em-SwEyR-vIyR-ivjy-AayuraraeGy-@eñyaR[am! AiÉv&Ï(w¡

xmaRwR-kam-mae]-ctuivRx-)l-puésawR-isÏ(w¡ smSt- Êirtaep-zaNTyw¡ smSt-m¼l-AvaÞyw¡¡ ÉgvCÀI-

inTyanNd-prmizv-àsaden-sk…quMbSy-}an-vEraGy-jIvn!-mui´-àaÞyw¡-ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-

inTyanNdeñr-prmizv-Avtar-ÉUt-ïI-svR-dev-devI-Svêp-ÉgvCÀI-inTyanNd-prmizv-àTy]-pad/paÊka-

pUja< ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizv-pUja< c kir:ye.

|| saṅkalpaḥ ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


14

mamopātta-samasta-durita-kṣayadvārā-bhagavacchré-nityänanda-paramaçiva-prītyarthaṁ çré-
nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiva-prétyarthaà ca śubhe śobhane
muhūrte adyabrahmaṇaḥ dvitīya-parārdhe śrī-śveta-varāha-kalpe vaivasvata-manvantare
añöäviàçatitame nityayuge prathame pāde ________ dvīpe ________ varṣe ________ khaṇḍe (when the
puja is done in India chant: jambu dvīpe bhäratavarṣe bharatha khaṇḍe) meroù dakñiëe pärçve çakäbde
asmin vartamāne vyavahārike prabhavädénäà ñañöyäù saàvatsaräëäà madhye (fill these blanks
referring to the panchangam – the Vedic almanac) ________-nāma ________-samvatsare ________-ayane
________-ṛtau ________-māse ________-pakṣe ________-śubhatithau ________-vāsara-yuktāyāṁ
________- nakñatra ________-yoga ________-karaṇa-evaṁ-guṇa-viśeṣaṇa-viśiṣṭāyāṁ asyāṁ śubhatithau
(chanting of the participants’ name) ________nāmadheyasya (male) ________nāmnyāḥ (female) ca
sakuṭumbasya çré-kailäsonnata-dvädaçänta-çyämalä-péöhärüòha çré-ménäkñi-sundareçvaräbhinna-
svarüpa paraçiva-putra-ratna kumära gurumaëyatulyävatära çré-pärvaté-stanyapäna-labdha-divya-
jïäna-viçruta-sakala-nigamägama-särabhüta-dräviòa-veda-pravaktå çrémat-paramaçiva-karuëä-
samadhigata-muktämaya-caturaçrayäna-géyamäna-chatra-cämara-çrécihnakähalädi-samasta-
biradävalyalaìkåta jïäna-vijïäna-cakravarti sarva-jana-saìgha-sadyo-nirväëa-dékñävyayäpavarga-varña
viçräëa jémüta para-mata-kalabha-kesari çaiva-siddhänta-sthäpanäcärya çré-räjädhiräja-päëòya-
mahäräja-guru kñapaëa-çäkyädi-mahändhakära-niväraëa-jïänabhänu vékñaëänarhärha-
dhvajocchedana-pürvaka-çrémad-våñabha-dhvaja-sthäpaka çaiva-samaya-kartå sarvajïapéöhärüòha çré-
jagadguru-çré-jïänasambandha-deçika-svämi-vägéça-sundara-mäëikyaväcaka-sväminäm- avatära-bhüta
çré-jïänasambandha-svämi-punaruddhåta-çyämaläpéöha-mahäsaàsthäna-jïänasämräjya-çäsaka
sarvajïapéöhärüòha trinavatyuttara-dviçatatama-gurumahäsannidhäna kailäsa-paramparägata-sürya-
vaàça-sarvajïapéöha-suräìgi-sämräjya-çäsaka mahänirväëipéöhasya-añöottara-sahasraçré-
mahämaëòaleçvara aöalapéöhasya-añöottara-sahasratama-añöottara-sahasraçré-aöalapéöhädhéçvara

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


15

dharmamukti-svargapura-svarëapéöhasya-trayoviàça-gurumahäsannidhäna çrémat-paramahaàsa-
parivräjakäcäryavarya-saccidänanda-praëavasvarüpa-çrotriya-brahmaniñöha-nityotsava-nityamaìgala-
nityakalyäëa-nityarajita-nityänandapéöha-mahäsaàsthäna-mahäsiàhäsana-péöha-kartå kailäsa-
punaruddhäraka jagadguru-çré-la-çré-bhagavacchré-nityänanda-paramaçiva-çré-jïänasambandha-deçika-
paramäcärya- sväminäà prétyarthaà teñäà pädäravindayoù bhakti-siddhyarthaà gurukṛpā-kaṭākṣa-
siddhyarthaṁ kṣema-sthairya-vīrya-vijaya-āyurārogya-aiśvaryāṇām abhivṛddhyarthaṁ dharmārtha-
kāma-mokṣa-caturvidha-phala-purusārtha-siddhyarthaṁ samasta- duritopa-śāntyarthaṁ samasta-
maṅgala-avāptyarthaṁ bhagavacchré-nityänanda-paramaçiva-prasādena-sakuṭumbasya-jïäna-vairāgya-
jīvan-mukti-prāptyarthaṁ çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiva-
avatära-bhüta-śrī-sarva-deva-devī-svarūpa- bhagavacchré-nityänanda-paramaçiva-pratyakṣa-
pāda/pädukä -pūjāṁ çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiva-püjäà ca
kariṣye ||
Wash your hand with the water in the Panchapatram as illustrated in the picture

Ap %pSp&Zy
apa upaspåçya

. "{qanad>.|| ghaëöänädaù ||
Now ring the bell with your left hand loudly as you chant the mantra. The bell should never be rung holding it below your heart level.

Aagmaw¡ tu devana< gmnaw¡ tu r]sam!,

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


16

"{qanad< kraeMyadaE devtaþan-laÂnm!.

"{qadevta_yae nm>.
ägamärthaà tu devänäà gamanärthaà tu rakñasäm |

ghaëöänädaà karomyädau devatähväna-läïcanam ||

ghaëöädevatäbhyo namaù ||

|| manspUja|| || mānasa pūja ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


17

. mans-pUja .

` ùt!-pÒm! Aasn< d*at! shöarCyutaMm&tE>,

pa*< cr[yaedR*at! mnStu-A¸y¡ invedyet!.

ten-Am&ten AacmnIy< õanIy< ten c Sm&tm!,

Aakaz-tÅv< vô< Syat! gNx> Syat! gNx-tÅvkm!.

icÄ< àkLpyet! pu:p< xUp< àa[an! àkLpyet!,

tejStÅv< c dIpaw¡ nEve*< Syat!-suxaMbuix>.

Anaht-Xvin"R{qa vayu-tÅv< c camrm!,

shöar< Évet! DÇ< zBd-tÅv< c gItkm!.

n&Tym! #iNÔy-kmaRi[ caÂLy< mnss!-twa,

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


18

sumeola< pÒ-mala< pu:p< nana-ivx< twa.

Amaya*EÉaRv-pu:pE> AcRyet! Éav-gaecrm!,

Amaym! Anh»arm! Aragm! Amd< twa.

Amaehkm! AdMÉ< c AÖe;a]aeÉkaE twa,

AmaTsyRm! AlaeÉ< c dz-pu:p< ivÊrœ-buxa>.

Aih<sa prm< pu:p< pu:pm! #iNÔy-in¢h>,

dya-pu:p< ]ma-pu:p< }an-pu:p< c pÂmm!.

#it pÂdzEÉaRv-pu:pE> sMpUjyet! ÉgvNt< ïI-inTyanNd-prmizvm! .

|| mānasa-pūjā ||
om hṛt-padmam āsanaṁ dadyāt sahasrāracyutāmmṛtaiḥ |
pādyaṁ caraṇayor-dadyāt manastu-arghyaṁ nivedayet ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


19

tena-amṛtena ācamanīyaṁ snānīyaṁ tena ca smṛtam |


ākāśa-tattvaṁ vastraṁ syāt gandhaḥ syāt gandha-tattvakam ||

cittaṁ prakalpayet puṣpaṁ dhūpaṁ prāṇān prakalpayet |


tejas-tattvaṁ ca dīpārthaṁ naivedyaṁ syāt-sudhāmbudhiḥ ||

anāhata-dhvanirghaṇṭā vāyu-tattvaṁ ca cāmaram |


sahasrāraṁ bhavet chatraṁ śabda-tattvaṁ ca gītakam ||

nṛtyam indriya-karmāṇi cāñcalyaṁ manasas-tathā |


sumekhalāṁ padma-mālāṁ puṣpaṁ nānā-vidhaṁ tathā ||

amāyādyair-bhāva-puṣpaiḥ arcayet bhāva-gocaram |


amāyam anahaṅkāram arāgam amadaṁ tathā ||

amohakam adambhaṁ ca adveṣākṣobhakau tathā |


amātsaryam alobhaṁ ca daśa-puṣpaṁ vidur-budhāḥ ||

ahiṁsā paramaṁ puṣpaṁ puṣpam indriya-nigrahaḥ |


dayā-puṣpaṁ kṣamā-puṣpaṁ jïāna-puṣpaṁ ca païcamam ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


20

iti païcadaśair-bhāva-puṣpaiḥ sampūjayet


bhagvantaà çré-nityänanda-paramaçivam ||

. Aasnm! . || āsanam ||

Now please take some flowers & akshata (turmeric rice) in your hands and offer at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along
with the mantra

` svR-ÉUtaNtrSway svR-ÉUtaNtraTmne,

kLpyaMyupvezawRm! Aasn< te nmae nm>.

` ÿIm! #d< suv[aRsn< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay nm>.

om sarva-bhūtāntarasthāya sarva-bhūtāntarātmane |
kalpayāmyupaveśārtham āsanaṁ te namo namaḥ ||

|| om hrīm idaṁ suvarṇāsanaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya


namaḥ ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


21

. Svagtm! .|| svāgatam ||

Now please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with the
mantra.

` zaNtTvat! svR-kt&RTvat! Éavaeprit-kar[at!,

izv %´ae mha-tÙ-mÙiviÑ> sdaizv>.

tSmE izvay gurve vItrag-klay vE,

AmeyTvat! AnNtae=ym! AjTva½ àkIitRt>.

ySy dzRnm! #CDiNt deva> SvaÉIò-isÏye,

tSmE te prmezan Svagt< Svagt< àÉae.

A* me s)l< jNm jIvn< s)la> i³ya>,

Svagt< yt!-Tvya tn!-me tpsa< )lmagtm!.

` ÿI— svR-dev-devI-Svêp- Égvn! ïI-inTyanNd-prmizv -Svagt< suSvagt< te.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


22

om çäntatvät sarva-kartåtvät bhävoparati-käraëät |

çiva-ukto mahä-tantra-mantravidbhiù sadäçivaù ||

tasmai çiväya gurave vétaräga-kaläya vai |

ameyatvät ananto'yam ajatväcca prakértitaù ||

yasya darśanam icchanti devāḥ svābhīṣṭa-siddhaye |


tasmai te parameśāna svāgatam svāgatam prabho ||
adya me saphalaṁ janma jīvanaṁ saphalāḥ kriyāḥ |
svāgataṁ yat-tvayā tan-me tapasāṁ phalamāgatam ||

om hrīṁ sarva-deva-devī-svarūpa- bhagavan çré-nityänanda-paramaçiva svāgataṁ susvāgataṁ te ||

. pa*m! .|| pādyam ||

Now please take uddharini of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with the mantra.

` ydœ-Éi´-lez-sMpkaRt! prmanNd-s<Plv>,

tSmE te prmezan pa*< zuÏay kLpye.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


23

` ÿIm! @tt!-pa*< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay nm>.

om yad-bhakti-leśa-samparkāt paramānanda-samplavaḥ |
tasmai te parameśāna pādyaṁ śuddhāya kalpaye ||

om hrīm etat-pādyaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya namaḥ ||

. A¸yR> .|| arghyaḥ ||

Now please take the conch in your hands and offer the Arghya at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with the mantra.

` ÊvaR]t-smayu´< ibLv-pÇ< twa prm!,

zaeÉn< zŒ-paÇSw< g&ha[a¸y¡ mheñr.

` ÿIm! @;ae=¸yR> svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay Svaha.

om durväkñata -samāyuktaṁ bilva-patraṁ tathā param |


śobhanaṁ śaṅkha-pātrasthaṁ gṛhāṇārghyaṁ maheśvara ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


24

om hrīm eṣo'rghyaḥ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya svāhā ||

. AacmnIym! .|| ācamanīyam ||

Now please take an uddharini of water your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet /paduka, along with the mantra.

` mNdaikNyaStu ydœ-vair svR-pap-hr< zuÉm!,

g&ha[acmnIy< Tv< mya ɮya inveidtm!.

` ÿIm! #dm! AacmnIyaedk< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay Svxa.

om mandākinyāstu yad-vāri sarva-pāpa-haraṁ śubham |


gṛhāṇācamanīyaṁ tvaṁ mayā bhaktyā niveditam ||

om hrīm idam ācamanīyodakaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya


svadhā ||

. mxupkR>.|| madhuparkaḥ ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


25

Now please take the Madhu Parka and offer at the His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with the mantra.

` svR-kLm;-nazay pirpU[R-suxaTmkm!,

mxupkRimm< dev kLpyaim àsId me.

` ÿIm! @; mxupkR> svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay Svxa.

om sarva-kalmaṣa-nāśāya paripūrṇa-sudhātmakam |
madhuparkamimaṁ deva kalpayāmi prasīda me ||

om hrīm eṣa madhuparkaḥ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya svadhā


||

. gNx-tElm! .|| gandha-tailam ||

Now please take the Gandha Tailam – the scented oil in your hands and offer at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along
with the mantra.

` õeh< g&ha[ õehen laekana< iht-kark,

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


26

svR-laeke;u zuÏSTv< ddaim õehmuÄmm!.

` ÿIm! #d< gNx-tEl< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay invedyaim.

om snehaṁ gṛhāṇa snehena lokānāṁ hita-kāraka |


sarva-lokeṣu śuddhastvaṁ dadämi snehamuttamam ||

om hrīm idaṁ gandha-tailaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya


nivedayāmi ||

. õanIym! .|| snānīyaṁ ||

Now please take an uddharini of water in your hands and offer at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with the mantra
and please ring the bell as you do so.

` #d< suzItl< vair SvCD< zuÏ< mnaehrm!,

õanaw¡ te mya É®ya kiLpt< àitg&ýtam!.

` ÿIm! #dm! õanIyaedk< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay invedyaim.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


27

om idaṁ suśītalaṁ vāri svacchaṁ śuddhaṁ manoharam |


snānārthaṁ te mayā bhaktyā kalpitaṁ pratigṛhyatām ||

om hrīm idam snānīyodakaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya


nivedayāmi ||

. vôm! .|| vastram ||

Now please take the offering of clothes in your hands and offer it to His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with the
mantra.

` maya-icÇ-pqaCDÚ-inj-guýaeé-tejse,

inravr[-iv}ay vasSte kLpyaMyhm!.

` ÿIm! #d< vôaeÄrIy< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay invedyaim.

om māyā-citra-paṭācchanna-nija-guhyoru-tejase |
nirāvaraṇa-vijñāya vāsaste kalpayāmyaham ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


28

om hrīm idaṁ vastrottaréyaà sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya


nivedayāmi ||

. AaÉr[m! .|| ābharaṇam ||

Now please take the jewellery in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with the mantra.

` SvÉav-suNdra¼ay nana z®yaïyay te,

suv[¡ ÉU;[< tu_y< kLpyaim àsId me.

` ÿIm! #d< suv[aRÉr[m! svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay invedyaim.

om svabhāva-sundarāṅgāya nānā śaktyāśrayāya te |


suvarṇaṁ bhūṣaṇaṁ tubhyaṁ kalpayāmi prasīda me ||

om hrīm idaṁ suvarṇābharaṇam sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya


nivedayāmi||

. gNx> .|| gandhaḥ ||


Now please take the sandalwood paste in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with the
mantra.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


29

` zrIr< te n janaim ceòa< nEv c nEv c,

mya inveidtan! gNxan! àitg&ý ivilPytam!.

` ÿIm! @; gNx> svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay nm> .

om śarīraṁ te na jānāmi ceṣṭāṁ naiva ca naiva ca |


mayā niveditān gandhān pratigṛhya vilipyatām ||

om hrīm eṣa gandhaḥ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya namaḥ ||

. pu:pm! .|| puṣpam ||

Now please take some flowers smeared with sandalwood paste in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's
feet / paduka along with the mantra.

` turIy-vn-sMpÚ< nana-gu[-mnaehrm!,

AanNd-saErÉ< pu:p< g&ýtam! #dm! %Ämm!.

` ÿIm! @tain scNdn-pu:pai[ svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay vaE;qœ.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


30

om turīya-vana-sampannaṁ nānā-guṇa-manoharam |
ānanda-saurabhaṁ puṣpaṁ gṛhyatām idam uttamam ||

om hrīm etāni sacandana-puṣpāṇi sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya


vauṣaṭ ||

. ibLvpÇm! .|| bilva-patram ||

Now please take the Bilva leaf smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet /
paduka along with the mantra.

` Am&taeÑv< ïI-v&]< z»rSy sda-iàym!,

ibLv-pÇ< àyCDaim pivÇ< te sureñr.

` ÿIm! @tain scNdn-ibLv-pÇai[ svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay vaE;qœ.

om amṛtodbhavaṁ śrī-vṛkṣaṁ śaṅkarasya sadā-priyam |


bilva-patraṁ prayacchāmi pavitraṁ te sureśvara ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


31

om hrīm etāni sacandana-bilva-patrāṇi sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-


paramaçiväya vauṣaṭ||

. tulsIpÇm! .|| tulasī-patram ||

Now please take the Tulasi leaf smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet /
paduka along with the mantra.

` nmSte b÷-êpay vrdmUtRye prmaTmne Svaha.

` ÿIm! #d< scNdn-tulsI-pÇ< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay nm>.

om namaste bahu-rūpāya varadamūrtaye paramātmane svāhā ||

om hrīm idaṁ sacandana-tulasī-patraṁ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-


paramaçiväya namaḥ||

. xUp> .|| dhūpaḥ ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


32

Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with
the mantra and please ring the bell as you do so.

` vnSpit-rsae idVyae gNxaF(> sumnaehr>,

Aaºey> svR-devana< xUpaey< àitg&ýtam!.

` ÿIm! @; xUp> svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay nm>.

om vanaspati-raso divyo gandhāḍhyaḥ sumanoharaḥ |


āghreyaḥ sarva-devānāṁ dhūpoyaṁ pratigṛhyatām ||

om hrīm eṣa dhūpaḥ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya namaḥ ||

. dIp> .|| dīpaḥ ||

Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka along with the
mantra and please ring the bell as you do so.

` suàkazae mha-dIp> svRtiStimraph>,

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


33

sbaýa_yNtr-Jyaeit> dIpaey< àitg&ýtam!.

` ÿIm! @; dIp> svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay nm>.

om suprakāśo mahā-dīpaḥ sarvatastimirāpahaḥ |


sabāhyābhyantara-jyotiḥ dīpoyaṁ pratigṛhyatām ||

om hrīm eṣa dīpaḥ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya namaḥ ||

. nEve*m! .|| naivedyam ||


Now take a uddharini of water and hover it clockwise over the Naivedyam. Please chant the mantra and ring the bell as you do so.

` nEve*< ivivx< dev zkRraid-ivinimRtm!,

mya inveidt< É®ya g&ha[ prmeñr.

om naivedyaṁ vividhaṁ deva śarkarādi-vinirmitam |


mayā niveditaṁ bhaktyā gṛhāṇa parameśvara ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


34

Now please offer the water in the uddharini on the Guru Paduka.

` ÿIm! #d< saepkr[-nEve*< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay invedyaim.

om hrīm idaṁ sopakaraṇa-naivedyaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-


paramaçiväya nivedayāmi ||

. panIym! .|| pānīyam ||

Now please an uddharini water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka after the mantra.

` smSt-dev-devez svR-t&iÝ-kr< prm!,

Ao{fanNd-sMpU[m
R ! g&ha[ jlm! %Ämm!.

` ÿIm! #d< panawaeRdk< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay nm>.

om samasta-deva-deveśa sarva-tṛpti-karaṁ param |


akhaṇḍānanda-sampūrṇam gṛhāṇa jalam uttamam ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


35

om hrīm idaṁ pānārthodakaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya


namaḥ||

. punracmnIym! .|| punarācamanīyam ||

Now take an uddharini of water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet / paduka after the mantra.

` %iCDò- mPy -zuicvaR ySy Smr[-maÇt>,

zuiÏm! Aaßaeit tSmE te punracmnIykm!.

` ÿIm! #d< punracmnIyaedk< svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay Svaha.

om ucchiṣṭa-mapya-śucirvā yasya smaraṇa-mātrataḥ |


śuddhim āpnoti tasmai te punarācamanīyakam ||

om hrīm idaṁ punarācamanīyodakaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-


paramaçiväya svāhā ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


36

. AaraiÇkm! .|| ārātrikam ||

` ÿIm! @;a dIp-mala svR-dev-devI-Svêpay Égvte ïI-inTyanNd-prmizvay nm>.

` ra/ja/ix/ra/jay?-àsý-sa/ihneš nmae? v/y< vEšïv/[ay? k…mRhe,

s me/ kama/Nkam/kama?y/ mýšm!.

ka/mñ
e/ /rae vEšïv/[ae d?datu,

k…/be/ray? vE ïv?[ay? m/ha/ra/jay/ nm?>.

kpURr-gaEr< ké[avtar< s<sar-sar< ÉujgeNÔ-harm!,

sda-vsNt< ùdyarivNde Év< ÉvanI-siht< nmaim.

AaraiÇk< smpRyaim ÉgvCÀI-inTyanNd-prmizv-cr[-kmle_yae nm>.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


37

om hrīm eṣā dīpa-mālā sarva-deva-devī-svarūpāya bhagavate çré-nityänanda-paramaçiväya namaḥ||

om räÞjäÞdhiÞräÞjäya×-prasahya-säÞhine÷ namo× vaÞyaà vai÷çravaÞëäya× kurmahe |


sa meÞ kämäÞnkämaÞkämä×yaÞ mahya÷m ||
käÞmeÞçvaÞro vai÷çravaÞëo da×dätu |
kuÞbeÞräya× vai çrava×ëäya× maÞhäÞräÞjäyaÞ nama×ù ||
karpūra-gauraṁ karuṇāvatāraṁ saṁsāra-sāraṁ bhujagendra-hāram |
sadā-vasantaṁ hṛdayāravinde bhavaṁ bhavānī-sahitaṁ namāmi ||

ārātrikaṁ samarpayāmi bhagavacchré-nityänanda-paramaçiva-caraṇa-kamalebhyo namaḥ ||

. pu:paÃil> .|| puṣpāñjaliḥ ||

Now please take a few flowers in your hands, close your eyes till the end of the mantra and offer the flowers at His Divine Holiness
Swamiji's feet / paduka at the end of the mantra.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


38

guéäRüa guéivR:[u> guédeRvae mheñr>,

gué> sa]at! pr< äü tSmE ïI-gurve nm>.

Ao{fm{flakar< VyaÝ< yen cracrm!,

tTpd< dizRt< yen tSmE ïI-gurve nm>.

A}an-itimraNxSy }anaÃn-zlakya,

c]uéNmIilt< yen tSmE ïI-gurve nm>.

Anek-jNm-sMàaÝ-kmR-bNx-ivdaihne,

AaTm-}an-àdanen tSmE ïI-gurve nm>.

mÚaw> ïI-jgÚawae mÌ‚é> ïI-jgÌ‚é>,

mmaTma svR-ÉUtaTma tSmE ïI-gurve nm>.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


39

$ñrae guéraTmeit mUitR-Éed-ivÉaigne,

Vyaemvdœ- VyaÝ -dehay di][amUtRye nm>A.

inTyanNd< prmsuod< kevl< }anmUit¡

ÖNÖatIt< ggns†z< tÅvmSyaid-lúym!,

@k< inTy< ivmlm! Acl< svRxI-sai]-ÉUt<

ÉavatIt< iÇgu[-riht< sÌ‚é< tm! nmaim.

pu:paÃil< smpRyaim ÉgvCÀI-inTyanNd-prmizv-cr[-kmle_yae nm>,

. ` inTyanNdm!.

gururbrahmā gururviṣṇuḥ gururdevo maheśvaraḥ |


guruḥ sākṣāt paraṁ brahma tasmai śrī-gurave namaḥ ||

akhaṇḍamaṇḍalākāraṁ vyāptaṁ yena carācaram |

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


40

tatpadaṁ darśitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ ||

ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā |
cakṣurunmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ ||

aneka-janma-samprāpta-karma-bandha-vidāhine |
ātma-jṇāna-pradānena tasmai śrī-gurave namaḥ ||

fmannāthaḥ śrī-jagannātho madguruḥ śrī-jagadguruḥ |


mamātmā sarva-bhūtātmā tasmai śrī-gurave namaḥ ||

īśvaro gururātmeti mūrti-bheda-vibhāgine |

vyomavad- vyäpta -dehāya dakṣiṇāmūrtaye namaḥa ||

nityānandaṁ paramasukhadaṁ kevalaṁ jñānamūrtiṁ


dvandvātītaṁ gaganasadṛśaṁ tattvamasyādi-lakṣyam |
ekaṁ nityaṁ vimalam acalaṁ sarvadhī-sākṣi-bhūtaṁ

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


41

bhāvātītaṁ triguṇa-rahitaṁ sadguruṁ tam namāmi ||

|| puṣpāñjaliṁ samarpayāmi bhagavacchré-nityänanda-paramaçiva-caraṇakamalebhyo namaḥ ||

|| om nityānandam ||

ParamaShiva Puja
Get into the space of Paramashivoham and do the ParamaShiva Puja.

. tÅvacmnm!.|| tattväcamanam ||

Please perform the tattvācamanam as described before in the beginning of Guru Puja.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


42

. sklIkr[m!. || sakalékaraëam ||

Sakalikaranam is the process of manifesting Paramashiva in our body. It consists of Kara Nyasa and Anga Nyasa.

1. Using the left hand wipe the front


and back side of the right hand
once and using the right hand
wipe the front and back side of
the left hand twice (front once,
back once and again front second
time and back second time)
chanting the mantra:

` h> Aôay nm>


om haù asträya namaù

Fold your hands in the “Namaste”


position in front of the third eye and
visualize your hands are drenched by
the nectar oozing out of the third eye
chanting the mantra

z´ye vaE;qœ

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


43

çaktaye vauñaö

Keeping your hands together, with


your palms facing your face as in the
picture do the following nyasas:

Bend the thumbs inwards such that the


tip of the thumb touches its respective
palm chanting the mantras:

` ha< izvasnay nm>


om häà çiväsanäya namaù

` ha< izvmUtRye nm>


om häà çivamürtaye namaù

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


44

With the tip of the thumbs touch the tip


of the little fingers and move the
thumbs down towards the base of the
little fingers simultaneously along with
the mantra:

` h< s*aejatmUtRye nm>


om haà sadyojätamürtaye namaù

With the tip of the thumbs touch the tip


of the ring fingers and move the
thumbs down towards the base of the
ring fingers simultaneously along with
the mantra:

` ih< vamdevguýay nm>


om hià vämadevaguhyäya namaù

With the tip of the thumbs touch the tip


of the middle fingers and move the
thumbs down towards the base of the
middle fingers simultaneously along
with the mantra:

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


45

` ÷< A"aerùdyay nm>


om hum aghorahådayäya namaù

With the tip of the thumbs touch the tip


of the index fingers and move the
thumbs down towards the base of the
index fingers simultaneously along
with the mantra:

` he< tTpué;v±ay nm>


om heà tatpuruñavakträya namaù

With the tip of the index fingers touch


the tip of the thumbs and move the
thumbs down towards the base of the
thumbs simultaneously along with the
mantra:

` hae< $zanmUxaRy nm>


om hom éçänamürdhäya namaù

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


46

Bend the thumbs inwards such that the


tip of the thumb touches the base of its
respective ring finger along with the
mantras:

` ha< haE< iv*adehay nm>


om häà hauà vidyädehäya namaù

Bend the index, middle and ring fingers


inwards such that the tips of the above-
mentioned fingers touche its respective
palm along with the mantras:

` haE< neÇe_yae nm>


om hauà netrebhyo namaù

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


47

Bend the thumbs inwards such that the


tip of the thumb touches its respective
palm along with the mantras:

` ha< haE< izvay nm>


om häà hauà çiväya namaù

With the tip of the thumbs touch the tip


of the little fingers and move the
thumbs down towards the base of the
little fingers simultaneously along with
the mantra:

` ha< ùdyay nm>


om häà hådayäya namaù

With the tip of the thumbs touch the tip


of the ring fingers and move the
thumbs down towards the base of the
ring fingers simultaneously along with
the mantra:

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


48

` hI— izrse nm>


om héà çirase namaù

With the tip of the thumbs touch the tip


of the middle fingers and move the
thumbs down towards the base of the
middle fingers simultaneously along
with the mantra:

` ø< izoayE nm>


om hüà çikhäyai namaù

With the tip of the thumbs touch the tip


of the index fingers and move the
thumbs down towards the base of the
index fingers simultaneously along
with the mantra:

` hE< kvcay nm>


om haià kavacäya namaù

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


49

With the tip of the index fingers touch


the tip of the thumbs and move the
thumbs down towards the base of the
thumbs simultaneously along with the
mantra:

` h> Aôay nm>


om haù asträya namaù

Keeping both the hands as Mushti (as


in the picture), roll the hands around
each other in the forward direction
once as you chant the mantra:

` hE< kvcay nm>


om haià kavacäya namaù

Keeping your hands in the “Namaste”


position, chant the mantra:

` ha< izvay vaE;qœ


om häà çiväya vauñaö

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


50

Bend the thumbs inwards such that the


tip of the thumb touches its respective
palm along with the mantras:

` ha< haE< izvay nm>


om häà hauà çiväya namaù

With the right hand thumb and ring


finger joined together touch the
Ananda Gandha chanting the mantras:

` ha< izvasnay nm>


om häà çiväsanäya namaù

` ha< izvmUtRye nm>


om häà çivamürtaye namaù

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


51

Keeping the thumbs and little fingers


joined in both hands, touch the
respective knees chanting the mantra:

` h< s*aejatmUtRye nm>


om haà sadyojätamürtaye namaù

With the right hand thumb and ring


finger joined together touch the navel
chanting the mantra:

` ih< vamdevguýay nm>


om hià vämadevaguhyäya namaù

With the right hand thumb and middle


finger joined together touch the
Ananda Gandha chanting the mantras:

` ÷< A"aerùdyay nm>


om hum aghorahådayäya namaù

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


52

With the right hand thumb and index


finger joined together touch above
your upper lips chanting the mantras:

` he< tTpué;v±ay nm>


om heà tatpuruñavakträya namaù

With the tip of the right hand thumb


touch the top of the forehead chanting
the mantras:

` hae< $zanmUxaRy nm>


om hom éçänamürdhäya namaù

With the right hand thumb and ring


finger joined together touch the
Ananda Gandha chanting the mantras:

` ha< haE< iv*adehay nm>


om häà hauà vidyädehäya namaù

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


53

With the tips of the right hand index,


middle and ring fingers respectively,
touch the right eye, third eye and left
eye respectively simultaneously as in
the picture chanting the mantra:

` haE< neÇe_yae nm>


om hauà netrebhyo namaù

With the right hand thumb and ring


finger joined together touch the
Ananda Gandha chanting the mantras:

` ha< haE< izvay nm>


om häà hauà çiväya namaù

With the right hand thumb and little


finger joined together touch the
Ananda Gandha chanting the mantras:

` ha< ùdyay nm>


om häà hådayäya namaù

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


54

With the right hand thumb and ring


finger joined together touch the head
chanting the mantras:

` hI— izrse Svaha


om héà çirase svähä

With the right hand thumb and middle


finger joined together touch the back of
your head or if you have a Shikha,
touch the Shikha chanting the mantras:

` ø< izoayE vaE;qœ


om hüà çikhäyai vauñaö

Cross your left hand over your right


hand in front of your chest. Keep the
index fingers in the form of a hook, and
uncross your arms moving them above
your head and bringing them till your
chest chanting the mantra:

` hE< kvcay ÷<


om haià kavacäya huà

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


55

With the tip of the right hand ring


finger touch the left palm and then
with the tip of the left hand ring finger
touch the right palm chanting the
mantra:

` h> Aôay )qœ


om haù asträya phaö

With the four fingers (except the


thumb) of the right hand, clap the left
palm thrice chanting the mantra:

` h> Aôay ÷<)qœ


om haù asträya humphaö

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


56

Snap your index finger and thumb in all


the eight directions around your head
starting in the East through NorthEast
and then below and above your head
chanting the mantra once:
[This is called DIK BANDHANAM ]

` h> Aôay )qœ


om haù asträya phaö

Move your hands from head to toe


touching the sides of the body chanting
the mantra:

` ha< izvay vaE;qœ


om häà çiväya vauñaö

Samanyarghya

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


57

⚫ Mix some sandalwood paste, a flower and some akshata in the water in the Panchapatram.

⚫ Close the mouth of the panchapatram with the center of your right hand and chant “OM” ` seven times .

⚫ Snap your index finger and thumb in all the eight directions around your head starting in the East through NorthEast and

then below and above the Panchapatram chanting the mantra once: ` h> Aôay )qœ om haù asträya phaö [ This is
called Samrakshanam]

⚫ Keeping your right hand in the Avakunthana mudra (as in the pic) rotate the index finger above the Panchapatram once in

the clockwise direction chanting the mantra:` hE< kvcay ÷< om haià kavacäya huà [ Thi is called Avakunthanam]

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


58

⚫ Show the Dhenu mudra ( as in the pic) over the Panchapatram chanting the mantra : ` ha< izvay vaE;qœ om häà
çiväya vauñaö and visualize the water in the Panchapatram as nectar [ This is called Amriteekaranam]

The water in this Panchapatram is now called Samanyarghya Tirtham. And the Panchapatram from now called Samanyarghya
patram.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


59

. Aavahnm! . ävähanam

Offer a flower on the Linga chanting the mantra:

` ha< izvasnay nm>


om häà çiväsanäya namaù

Now please take some flowers in your hands and keep your hands in Anjali mudra (ie hands in prayer position and flower in between
the palms) and chant the following mantra:

llaqe iÇpu{f+I iniql-k«t kStUrI-itlk>

S)…rNmalaxar> S)…irt-kiq-kaEpIn-vsn>,

dxanae ÊStar< izris )i[raj< zizkla<

àdIp> sveR;am! Aé[igiryaegI ivjyte.

laläöe tripuëòré niöila-kåta kastüré-tilakaù

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


60

sphuranmälädhäraù sphurita-kaöi-kaupéna-vasanaù |
dadhäno dustäraà çirasi phaëiräjaà çaçikaläà
pradépaù sarveñäm aruëagiriyogé vijayate ||

#NÊ-inÉ-pÂ-muo-hSt-dz-yu´<

zUl-m&g-q»mis-v¿mÉy< Syat!,

paz-vrda»‚z-mi[-Jvln-vame

ñet-kmlasn-sdaizv-Svêpm!.
indu-nibha-païca-mukha-hasta-daça-yuktaà

çüla-måga-öaìkamasi-vajramabhayaà syät |

päça-varadäìkuça-maëi-jvalana-väme

çveta-kamaläsana-sadäçiva-svarüpam ||

Now please close your eyes and meditate on Nithyanandeshwara Paramashiva & Nithyanandeshwari Parashakti and exhale into the
flower in the Anjali mudra visualizing the visualized deity from our heart entering into the Anjali.

Now offer the flower on the Linga chanting the following mantra:

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


61

` ha< izvmUtRye nm>.


om häà çivamürtaye namaù ||

Now please close your eyes and visualize Nithyanandeshwara Paramashiva & Nithyanandeshwari Parashakti in the form of a
glittering star twelve inches above your sahasrara and visualize the star entering into your heart through Sahasrara and the star
comes out through your exhaling breath and merges into the flower in Anjali mudra and offer the flowers on the Atamalinga and
visualize the star landing onto the Atmalinga through the flowers .

Now please chant the following mantra and perform the mudras. “”

` ha< haE< izvay nm>.


om häà hauà çiväya namaù ||

ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm>.

Xyayaim Aavahyaim,
çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù ||
dhyäyämi ävähayämi|
Now chanting the mantras that are in the left hand side column, show the mudras that are illustrated in the right hand side
column. Show the mudras for the Shiva linga, keeping your hands not below your chest.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


62

“` ha< izvay nm>” #it Aavahn-muÔam! àdZyR


“om häà çiväya namaù” iti ävähana-mudräm pradarçya

Swapn-
sthäpana-

siÚxan-
sannidhäna-

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


63

inóur-muÔaí àdZy
niñöhura-mudräçca pradarçya

“Aôay ÷< )q”œ #it kalk{QI muÔa< àdZyR


“asträya huà phaö” iti kälakaëöhé mudräà pradarçya

“` ha< izvay nm>” #it il¼muÔa<


“om häà çiväya namaù” iti liìgamudräà

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


64

nmSkar muÔa<
namaskära mudräà

“` hE< kvcay ÷<” #it Avk…{QnmuÔa< c àdZyR


“om haià kavacäya hum” iti avakuëöhanamudräà ca
pradarçya

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


65

. Aasnm! .|| äsanam ||

. Please take a flower in you hands and offer it in front of the Linga.

` ha< haE< izvay nm>,

ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm>Aasn< smpRyaim.


om häà hauà çiväya namaù |

çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù äsanaà samarpayämi ||

. pa*acmna¸yRm! . pädyäcamanärghyam

Now take a uddharini of Samanyarghyam and show it to the bottom of the Shiva Linga and offer in the padya patram which is
on the Southern side chanting the mantra:

` ha< izvay nm>,


om häà çiväya namaù |

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


66

Now take a uddharini of Sama1nyarghyam and show it to the middle of the Shiva Linga and offer in the achamana patram
which is in the middle chanting the mantra:

` ha< izvay Svxa,


Now take a uddharini of Samanyarghyam and show it to the top of the Shiva Linga and offer in the arghya patram which is on
the Northern side chanting the mantra:

om häà çiväya svadhä |

` ha< izvay Svaha,


om häà çiväya svähä |

||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> pa*acmna¸y¡ dÅva


çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù pädyäcamanärghyaà dattvä

. õanIym! .|| snänéyam ||


The next offering is snānīyaṁ, the Sacred Bath for Paramashiva and Parashakti. Please take water from the samanyarghya patram
and offer on the Shiva lingam as you chant the following mantra and please ring the bell as you do so.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


67

` ha< haE< izvay nm>,

||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> õan< smpRyaim.

om häà hauà çiväya namaù |

çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya snänaà samarpayämi ||

Now take a uddharini of Samanyarghyam and show it to the middle of the Shiva Linga and offer in the achamana patram
which is in the middle chanting the mantra:

` ha< izvay Svxa.

õananNtr< AacmnIy< smpRyaim.

om häà çiväya svadhä ||snänänantaram äcamanéyaà samarpayämi ||

. vôm! .|| vastram ||


The next offering is Vastram – the offering of fresh clothes to Paramashiva & Parashakti.
Now please take some akshata (turmeric rice) in your hands and offer it on the Shiva Linga along with the mantra.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


68

` ha< haE< izvay nm>,

||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> vô-y}aepvIt-%ÄrIy-AaÉr[aw¡ A]tan!

smpRyaim.
om häà hauà çiväya namaù |

çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù vastra-yajïopavéta-uttaréya-


äbharaëärtham akñatän samarpayämi ||

. gNx> .|| gandhaù ||


The next offering is gandha – the offering of sandalwood paste.
Now please take the sandalwood paste in your right hand ring finger and offer it to the Linga And offer kumkum on the sandalwood
paste chanting the mantra

` ha< haE< izvay nm>,

||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> gNxan! xaryaim, gNxSyaepir hirÔa-

k…»‚m< smpRyaim,
om häà hauà çiväya namaù |

çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù gandhän dhärayämi | gandhasyopari


haridrä-kuìkumaà samarpayämi|

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


69

. Aòpu:pacRnpUja.|| añöapuñpärcanapüjä ||
The next offering is aṣṭa puśpa – the offering of flowers to Paramashiva & Parashakti in their various forms.
Now please take some flowers your hands and offer the flowers on the Linga along with each mantra.

` Évay devay nm>,

` ÉvSy devSy pTNyE nm>,

` zvaRy devay nm>,

` zvRSy devSy pTNyE nm>,

` $zanay devay nm>,

` $zanSy devSy pTNyE nm>,

` pzuptye devay nm>,

` pzuptedeRvSy pTNyE nm>,

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


70

` éÔay devay nm>,

` éÔSy devSy pTNyE nm>,

` %¢ay devay nm>,

` %¢Sy devSy pTNyE nm>,

` ÉImay devay nm>,

` ÉImSy devSy pTNyE nm>,

` mhte devay nm>,

` mhtae devSy pTNyE nm>,


om bhaväya deväya namaù |

om bhavasya devasya patnyai namaù |

om çarväya deväya namaù |

om çarvasya devasya patnyai namaù |

om éçänäya deväya namaù |

om éçänasya devasya patnyai namaù |

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


71

om paçupataye deväya namaù |

om paçupaterdevasya patnyai namaù |

om rudräya deväya namaù |

om rudrasya devasya patnyai namaù |

om ugräya deväya namaù |

om ugrasya devasya patnyai namaù |

om bhémäya deväya namaù |

om bhémasya devasya patnyai namaù |

om mahate deväya namaù |

om mahato devasya patnyai namaù |

` ha< haE< izvay nm>,

||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> Aòpu:pacRnpUja< smpRyaim.


om häà hauà çiväya namaù |

çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù añöapuñpärcanapüjäà samarpayämi ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


72

. ibLvpÇm!.|| bilvapatram ||

The next offering is Bilva patram – the offering of bilva leaf. Now please take the Bilva leaf smeared with sandalwood paste in your
hands and offer it the Linga along with the mantra.

` ha< haE< izvay nm>,

||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> ibLvpÇ< smpRyaim.


om häà hauà çiväya namaù |

çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù bilvapatraà samarpayämi ||

. xUp>.|| dhüpaù ||
The next offering is dhūpa – the offering of incense for Paramashiva and Parashakti.

Offer a flower on the bell chanting the following mantra and start ringing the bell with your left hand (Keep ringing the bell until
Aratrikam is finished):

` h> Aôay nm>


om haù asträya namaù

Now sprinkle Samanyarghya tirtham on the Incense stick stand chanting:

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


73

` h> Aôay )qœ,


om haù asträya phaö |

Now offer a flower on the Incense stick stand chanting :

` ha< ùdyay nm>,


om häà hådayäya namaù |

Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave it clockwise in front of the Linga. Please chant the mantra and
please ring the bell as you do so.

` xUr?is/ xUvR/ xUvR?Nt/< xUvt


R/ < yaeš=Sman! xUvR?it/t< xUšvR/y< v/y< xUvaR?m/STv< de/vana?mis/ siõ?tm/< pià?tm/< juòt
? m/< viû?tm<

dev/øt?m/mù?tmis hiv/xaRn</ †‡h?Sv/ maþašimR/ÇSy? Tva/ c]u?;a/ àe]e/ maÉemaR s<ivKwa// ma Tva? ih‡is;m!.
om dhüra×siÞ dhürvaÞ dhürva×ntaÞà dhürvaÞtaà yo÷'smän dhürva×tiÞtaà dhü÷rvaÞyaà vaÞyaà dhürvä×maÞstvaà deÞvänä×masiÞ
sasni×tamaÞà papri×tamaÞà juñöa×tamaÞà vahni×tamaà devaÞhüta×maÞmahå×tamasi haviÞrdhänaÞà dåðha×svaÞ mähvä÷rmiÞtrasya× tväÞ
cakñu×ñäÞ prekñeÞ mäbhermä saàvikthäÞ mä tvä× hiðsiñam ||

` ha< haE< izvay nm>, ||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> xUp< Aaºapyaim,


om häà hauà çiväya namaù | çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù dhüpam
äghräpayämi |

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


74

Now take a uddharini of Samanyarghyam and show it to the middle of the Shiva Linga and offer in the achamana patram
which is in the middle chanting the mantra:

` ha< izvay Svxa,


om häà çiväya svadhä |

. dIp> . dépaù

The next offering is dīpa – the offering of lit lamp for Paramashiva and Parashakti.

Now sprinkle Samanyarghya tirtham on the deepakkaal chanting:

` h> Aôay )qœ,


om haù asträya phaö |

Now offer a flower on the deepakkaal chanting :

` ha< ùdyay nm>,


om häà hådayäya namaù |

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


75

Now please take the deepam in your hands and slowly wave it clockwise in front of the Linga. Please chant the mantra and please
ring the bell as you do so.

` %ÎIšPySv jatvedae=p/¹< in\R?it/< mm?, p/zU‡í/ mý/mav?h/ jIv?n< c/ idzae? idz, manae?ih‡sIj!-jatvedae/ gamñ/<

pué?;/< jg?t!, Aib?æ/d¶/ Aag?ih iï/ya ma/ pir?paty.


om uddé÷pyasva jätavedo'paÞghnaà nirå×tiÞà mama×| paÞçüðçcaÞ Þ mahyaÞmäva×haÞ jéva×naà caÞ diço× diça| mäno×hiðséj-jätavedoÞ
gämaçvaÞà puru×ñaÞà jaga×t| abi×bhraÞdagnaÞ äga×hi çriÞyä mäÞ pari×pätaya ||

` ha< haE< izvay nm>, ||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> dIp< dzRyaim,


om häà hauà çiväya namaù | çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù dépaà
darçayämi ||

Now take a uddharini of Samanyarghyam and show it to the middle of the Shiva Linga and offer in the achamana patram
which is in the middle chanting the mantra:

` ha< izvay Svxa,


om häà çiväya svadhä |

. nEve*m! . naivedyam

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


76

The next offering is naivedyam – the offering of food for Paramashiva and Parashakti.

Now sprinkle Samanyarghya tirtham on the naivedyam chanting: ` h> Aôay )qœ,
om haù asträya phaö |

Now offer a flower on the naivedyam chanting :

` ha< ùdyay nm>,


om häà hådayäya namaù |

Now take a uddharini of water and hover it clockwise over the Naivedyam. Please chant the mantra and ring the bell as you do so.

` mxu/vata? \tay/te mxu?]riNt/ isNx?v>, maXvIšnRSs/NTvae;?xI>, mxu/ n´?mu/tae;is/ mxu?m/TpaiwR?v/‡/ rj?>, mxu/*aEr?Stu

n> ip/ta, mxu?maÚae/ vn/Spit/mRxu?ma‡ AStu sUyR>, maXvI/gaRvae? ÉvNtu n>, mxu/ mxu/ mxu?,
om madhuÞvätä× åtäyaÞte madhu×kñarantiÞ sindha×vaù | mädhvé÷rnassaÞntvoña×dhéù| madhuÞ nakta×muÞtoñasiÞ
madhu×maÞtpärthi×vaÞðÞ raja×ù | madhuÞdyaura×stu naù piÞtä | madhu×männoÞ vanaÞspatiÞrmadhu×mäð astu süryaù |
mädhvéÞrgävo× bhavantu naù | madhuÞ madhuÞ madhu× |

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


77

` ha< haE< izvay nm>, ||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> nEve*< invedyaim,


om häà hauà çiväya namaù | çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù
naivedyaà nivedayämi |

Now offer the water in front of the Shiva Lingam .


Now take a uddharini of Samanyarghyam and show it to the middle of the Shiva Linga and offer in the achamana patram
which is in the middle chanting the mantra:

` ha< izvay Svxa,


om häà çiväya svadhä |

Please move the navidhya patram a few cenimeters from it’s position.

. taMbUlm!. || tämbülam ||

The next offering is tāmbūlam – the offering of betel leaves with arecanut for Paramashiva and Parashakti.
[ Betel leaves should always be in even number and always be with arecanut ]
Take a uddharini of Samanyarghya tirtham and hover clockwise over the tambulam and offer the tirtham in front of the Shiva Linga
chanting the mantra

` ha< haE< izvay nm>, ||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> taMbUl< smpRyaim,


om häà hauà çiväya namaù | çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù
tämbülaà samarpayämi |

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


78

. AaraiÇkm!.|| ärätrikam ||

The next is ārātrikam – the offering of arati to Paramashiva & Parashakti.


Now light the camphor on the karpura arati plate,
Now sprinkle Samanyarghya tirtham on the karpura arati plate chanting:

` h> Aôay )qœ,


om haù asträya phaö |

Now offer a flower on the karpura arati plate chanting :

` ha< ùdyay nm>,


om häà hådayäya namaù |

Now take the karpura arati and wave towards the Shiva Linga in clockwise motion chanting the mantra:

` saemae/ va @/tSy? ra/Jymad?Ä,


e yae raja/ sn! ra/Jyae va/ saeme?n/ yj?te, de/v/ su/va me/tain? h/iv‡i;? ÉviNt, @/tav?Ntae/ vE

de/vana‡? s/va>, t @/vSmE? s/van! ày?CDiNt, t @?n/< pu?nSsuvNte ra/Jyay?, de/v/sU raja? Évit,
© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.
79

om somoÞ vä eÞtasya× räÞjyamäda×tte | yo räjäÞ san räÞjyo väÞ some×naÞ yaja×te| deÞvaÞ suÞvä meÞtäni× haÞviðñi× bhavanti | eÞ täva×ntoÞ vai
deÞvänäð× saÞväù | ta eÞvasmai× saÞvän praya×cchanti| ta e×naÞà pu×nassuvante räÞjyäya× | deÞvaÞsü räjä× bhavati |

n tÇ sUyaeR Éait n cNÔtark< nema iv*utae ÉaiNt k…tae=ymi¶>, tmev ÉaNtmnuÉait sv¡ tSy Éasa svRimd<

ivÉait.
na tatra süryo bhäti na candratärakaà nemä vidyuto bhänti kuto'yamagniù | tameva bhäntamanubhäti sarvaà tasya
bhäsä sarvamidaà vibhäti ||

kpURr-gaEr< ké[avtar< s<sar-sar< ÉujgeNÔ-harm!,

sda-vsNt< ùdyarivNde Év< ÉvanI-siht< nmaim.

karpūra-gauraṁ karuṇāvatāraṁ saṁsāra-sāraṁ bhujagendra-hāram |


sadā-vasantaṁ hṛdayāravinde bhavaṁ bhavānī-sahitaṁ namāmi ||

` ha< haE< izvay nm>, ||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> kpURrnIrajn<

sNdzRyaim,

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


80

om häà hauà çiväya namaù | çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù


karpüranéräjanaà sandarçayämi |

Stop ringing the bell, keep the karpur arati plate down. Now take a flower and hover it clockwise over the karpura arati and
offer it on the Shiva Linga.
Now take a uddharini of Samanyarghyam and show it to the middle of the Shiva Linga and offer in the achamana patram
which is in the middle chanting the mantra:

` ha< izvay Svxa,


om häà çiväya svadhä |

. pu:paÃil>.|| puñpäïjaliù ||

The next offering is puṣpānjaliḥ – the offering of fragrant flowers for Paramashiva & Parashakti.

Now please take some druva grass, flowers and some akshata in your folded hands (in the Anjali mudra) and offer it on the top
Linga at the end of the mantra.

` ha< haE< izvay nm>, ||ïI-inTyanNdeñrI-prazi´-smet-ïI-inTyanNdeñr-prmizvay nm> pu:paÃil<

smpRyaim,

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


81

om häà hauà çiväya namaù | çré-nityänandeçvaré-paräçakti-sameta-çré-nityänandeçvara-paramaçiväya namaù


puñpäïjalià samarpayämi |

. mUlmÙjp>.|| mülamantrajapaù ||

The next offering is mulamantra japa


Close your eyes and chant the Mula mantra

` ha< haE< izvay nm>, om häà hauà çiväya namaù |

silently internally without moving the lips and the tongue at least for 11 times. Do the japa neither too slowly nor fast. Do the
japa keeping your full awareness in the sound of the mantra with integrity and authenticity.
Take a flower, durva and akshata in your right hand, chant :

` ha< ùdyay nm>


om häà hådayäya namaù

` hE< kvcay ÷<


om haià kavacäya huà

` h> Aôay )qœ


om haù asträya phaö
Now keep your hands in the Udbhava mudra and pour some samanyarghya tirtham in your hand and chant :

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


82

yiTkiÂt! kmR devz


e sda suk«tÊ:k«tm!,

tNme izvpdSwSy Éu'úœ v ]py z»r.

izvae data izvae Éae´a izvSsvRimd< jgt!,

izvae yjit svRÇ y> izv> sae=hmev tu.


yatkiïcit karma deveça sadä sukåtaduñkåtam |

tanme çivapadasthasya bhuìkñva kñapaya çaìkara ||

çivo dätä çivo bhoktä çivassarvamidaà jagat |

çivo yajati sarvatra yaù çivaù so'hameva tu ||

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


83

` ha< haE< izvay nm>,


om häà hauà çiväya namaù |
Now offer the water on the varada hasta of Shiva ( ie onto the left hand side of Shiva) and offer the flowers also there itself
thereby offering the japa and praying for pardon.

. tÅvacmnm!.|| tattväcamanam ||

Please perform the tattvācamanam as described before in the beginning of Guru Puja.

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.


84

. pU[RmÙ>.|| pürëamantraù ||

` pU[R/md/> pU[R/imd/< pU[aR/t! pU[R/mud/Cyte, pU[R/Sy pU[R/mada/y pU[R/mevaviz/:yte, ` za/iNt> za/iNt> za/iNt>.

hir> `, tTst!, sv¡ ÉgvCÀI-inTyanNd-prmizv paÊkapR[mStu, ` inTyanNdm!.


om pürëaÞmadaÞù pürëaÞmidaÞà pürëäÞt pürëaÞmudaÞcyate | pürëaÞsya pürëaÞmädäÞya pürëaÞmevävaçiÞñyate | om çäÞntiù çäÞntiù
çäÞntiù ||

hariù om | tatsat | sarvaà bhagavacchré-nityänanda-paramaçiva pädukärpaëamastu | om nityänandam ||

Now do a sashtanga or ashtanga namskara (Whichever suitable) to His Divine Holiness Swamiji’s Paduka and Shivalinga.
-----------------------------------------------------------------------------------

`
© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.
85

© 2019 Sri Nithyananda Swami. All Rights Reserved.